Výroní zpráva. za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva. za rok 2004"

Transkript

1 Výroní zpráva za rok 2004

2 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: RVŠ - Hudcova 78, BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: , , fax: , http: Rašínova vysoká škola vznikla na základ rozhodnutí MŠMT R ze dne 27. íjna 2003, pod.j.: / , jako škola neuniverzitního typu s bakaláským studijním programem EKONOMIKA A INSOLVENCE a studijním oborem Krizový management s prezenní formou studia. Je zapsána jako spolenost s ruením omezeným v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Brn oddíl C, vložka RVŠ se zamuje na vytvoení systému profesn orientovaného ekonomického vzdlávání, zejména pro oblast krizového managementu, V programu je vyjáden optimální pomr mezi teoretickou orientací studijního programu a mezi jeho ekonomickými, právními, manažerskými a informaními složkami. Studium na RVŠ umožuje získat základní znalosti a dovednosti potebné pro výkon této profese a absolventm umožuje i celoživotní vzdlávání. Tím vytvoí pedpoklady pro jejich další osobní a kariérní rozvoj. Potebná praxe student bhem studia je zabezpeena ve spolupráci se spoleností Akademie o.p.s., Komorou správc majetku a likvidátor a Agenturou MIKA. 2. ORGANIZANÍ SCHÉMA VYSOKÉ ŠKOLY PRO ROK 2004 statutární orgán Ing. Jana Boršková rektor prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc. prorektor pro vzdlávací a tvrí innost JUDr. Mgr. Petr Kroupa, Ph.D. prorektor pro vnjší vztahy Doc. Ing. Bohumil Puchý, CSc. kvestor Ing. Miroslav Boršek centrum pro vnjší vztahy Ing. Jana Boršková informaní centrum Ing. Zdenk Jelínek ekonomický útvar Andrea Spoustová studijní oddlení Jarmila Švehová katedra ekonomie - Doc. Ing. Bohumil Puchý, CSc. katedra právních disciplín - JUDr. Mgr. Petr Kroupa, Ph.D. katedra managementu a marketingu - prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc. katedra informaních technologií RNDr. Helena Puchýová, CSc. katedra cizích jazyk PhDr. Hana ermáková, PhD.

3 3. ORGÁNY VYSOKÉ ŠKOLY Ke dni ješt nebyly zvoleny, RVŠ zahájila v roce 2004 svj první akademický rok. 4. STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ INNOST Studijní programy a studijní obory prezenního a kombinovaného studia, v lenní na bakaláské a magisterské Tabulka. 1 Studijní programy a poty studijních obor soukromé vysoké školy Název studijního programu Typ studijního programu, poet studijních obor a forma studia bakaláský magisterský PF KF PF KF Ekonomika a insolvence 1 Celkem studijních program 1 Celkem studijních obor ve všech studijních 1 programech Tabulka. 2 Zájem uchaze o studium na soukromé vysoké škole Název studijního programu Poet podaných pihlášek pihlášených k pijetí pijatých zapsaných Ekonomika a insolvence Celkem Tabulka. 3 Poet student bakaláského a magisterského studijního programu Název studijního programu Celkový poet student ve studijním programu 1) bakaláském magisterském

4 Ekonomika a insolvence 59 PF KF PF KF Celkem Poznámka: na RVŠ nestudují zahraniní studenti. RVŠ nemá zatím absolventy, v r byl zahájen první akademický rok Studijní neúspšnost na vysoké škole, poty neúspšných (eských) student Tabulka. 8 Poet neúspšných student soukromé vysoké školy Název studijního programu Poet neúspšných student ve studijním programu 1 bakaláském magisterském PF KF PF KF Ekonomika a insolvence 1 Celkem 1 Textová ást komentá k tabulkám Škola v uplynulém období nerealizovala spolený studijní program s žádnou vyšší odbornou školou. Na RVŠ je zaveden kreditní systém. Poet kredit za studium nutný ke státní závrené zkoušce je 134. Škola svým zamením poítá s tím, že ji mohou navštvovat i zdravotn handicapovaní uchazei. Celá budova školy je bezbariérová. Handicapovaní studenti mohou studovat podle individuálních studijních plán. Studijní programy uskuteovala škola pouze v eském jazyce. V rámci program celoživotního vzdlávání RVŠ realizuje za úplatu specializaní, rekvalifikaní nebo inovaní kurzy. V roce 2004 získala RVŠ akreditaci MŠMT na realizaci kurzu Správce konkurzní podstaty. V ervnu a íjnu probhly semináe na téma Smnky s lektorkou JUDr. Jaroslavou Schneeweissovou. Probíhá monitorování možností zapojení student do program mezinárodní spolupráce v oblasti vysokých škol a zahraniní mobility student. Zástupci naší vysoké školy se zúastují seminá vnovaných této problematice.

5 5. VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, VZDLÁVACÍ, UMLECKÁ A DALŠÍ TVRÍ INNOST Zamení výzkumu a vývoje a další tvrí innosti. Výzkumná, vývojová a tvrí innost byla na RVŠ zahájena ješt ped zahájením prvního akademického roku. Zamena je pedevším do oblasti krizového managementu. Konkrétnji pak na problematiku rozvoje vzdlávání a tvorby studijních program pro oblast krizového ízení. Jako doklad uvedených skuteností mohou posloužit vystoupení rektora školy na tech mezinárodních konferencích, zpracování podklad pro tvorbu Plánu krizového ízení pro MŽP, vystoupení prorektor na konferencích a publikace vdeckopedagogického sboru školy. RVŠ zabezpeovala firemní školení systému ízení výroby KANBAN pro nadnárodní spolenost. V r byly vytvoeny podmínky pro nastartování studentské tvrí innosti na RVŠ a zpracován rámcový plán vdecké práce a vytýeny úkoly pro uplatnní školy v mezinárodních programech a pi získávání grant a dotací. V roce 2004 RVŠ nebyla ešitelem ani spolueditelem projektu výzkumu a vývoje. Spolupracovala na projektu grantu MPSV R Phare 2003 RLZ Opatení 1.1. Pehled konferencí, seminá a dalších odborných akcí organizovaných SVŠ Škola uspoádala mezinárodní konferenci dne 7. íjna 2004 na téma Reorganizace podniku a píprava nového úpadkového zákona. Konference se zúastnili eští i zahraniní hosté. K tématu konference se vyjadoval i JUDr. Jaroslav Bureš, ministr a pedseda Legislativní rady vlády R, Mgr. Petr Hájek, poradce vicepremiéra vlády R pro ekonomiku, JUDr. Pavel Dvoák, editel legislativního odboru MS R a i JUDr. Zdenk Krmá, pedseda senátu Nejvyššího soudu R. Ing. Jozef Chúka se vyjádil k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácie pod. 835 a Zákonu o správcoch pod. 836.

6 6. AKADEMITÍ PRACOVNÍCI Kvalifikaní a vková struktura akademických pracovník Tabulka. 11 Vková struktura akademických pracovník soukromé vysoké školy Akademití pracovníci Vk profesoi docenti odborní asistenti lektoi asistenti Do 29 let let let let let Nad 70 let Celkový a pepotený poet akademických pracovník vysoké školy Tabulka. 12 Poet pracovník soukromé vysoké školy Akademití pracovníci Poty profesoi docenti odborní asistent asistenti Fyzické 1 A 4) osoby Pepotení 5) B Fyzické osoby Pepotení lektoi ,65 0,5 0,1 0,1

7 Tabulka. 13 Pracovní úvazky akademických pracovník soukromé vysoké školy Poet akademických pracovník Rozsahy úvazk vyuujících Celkem prof. doc. ost. DrSc. CSc. Dr.,Ph.D., Th.D do 30% 2 9 do 50% 11 do 70% 1 1 do 100% 1 7. HODNOCENÍ AKADEMICKÉ INNOSTI Systém hodnocení kvality vzdlávání na vysoké škole Vysoká škola provádí prbžná hodnocení vzdlávání na škole tmito zpsoby: - sbrem informací a jejích vyhodnocení z pímého kontaktu uitel se studenty bhem výuky na pednáškách a cvieních, - pímým kontaktem akademických funkcioná a vedoucích pracovník školy se studenty pi plnní jejich úkol, - zptnou vazbou formou dotazník, - pozorováním student pedevším v jazykové výuce, - prostednictvím test, prbžná ovování znalostí a plnní studijních povinností, zápotových list, zkoušek. Výsledky vnitního hodnocení vysoké školy Pímým kontaktem uitel se studenty získala škola pehled o tom, s jakým zájmem pistupují studenti ke studiu odborné problematiky. Dospli jsme k závru, že pevážná ást student pistupuje ke studiu odpovdn. Pímým kontaktem akademických funkcioná a vedoucích pracovník školy se studenty získala škola pehled o tom, jaký zájem o školu projevují studenti, jak plní organizaní pokyny akademických funkcioná a referent, pedevším pi dodržování kázn a zásad v souvislosti se zápisovou a zkouškovou agendou. Hodnocení kvality vzdlávací innosti studenty Zatím nebylo provedeno, jelikož škola v roce 2004 teprve zahajovala svj první akademický rok.

8 8. PROSTOROVÉ, MATERIÁLNÍ A INFORMANÍ ZAJIŠTNÍ Investiní aktivity RVŠ v roce 2004 V roce 2004 mla škola poátení investiní náklady nutné pro zahájení provozu školy jako je: zaízení a vybavení knihovny, programového vybavení pro výuku i pro zpracování osobní a prospchové evidence uchaze, zhotovení talár, insignií, nákup dataprojektor, zptného projektoru. Obnova a údržba objekt SVŠ Škola má pronajaté prostory od externího subjektu, který zajišuje veškerou údržbu a obnovu objektu. Aktuální stav výpoetní techniky, informaních a komunikaních technologií Škola má k dispozici uebnu výpoetní techniky s 15 poítai Pentium HD 4300 MB, RAM DIMM 64 MB SDRAM 100MHz. Zakoupený software MS Windows XP, MS Office 2000 Standart. Tyto PC jsou vzájemn propojeny sítí. Bezdrátové pipojení k internetu je poskytováno po celou dobu pipojení v nesdíleném pásmu s penosovou rychlostí pístupové linky 128 kb/s. Souástí uebny je síová tiskárna, skener a dataprojektor. Dále je pro studenty k dispozici studovna s volným pístupem, vybavená 12 poítai se softwarem MS Windows 98, napojenými na internet, s nainstalovaným programem ASPI, výukovým programem nmeckého a anglického jazyka. Dalších 5 poíta a 1 notebook je umístno v kanceláích zamstnanc. Dalším informaním zdrojem jsou www stránky školy, kde studenti získávají aktuální zprávy z oboru, studia atd. Pro správu tchto stránek je vymezena samostatná pracovní síla, která dbá o jejich aktualizaci a správnou funknost. Studentm bylo vytvoeno v rámci www stránek studentské fórum. Škola má zaregistrovanou doménu u spolenosti CZ.NIC ve tvaru ravys.cz. Pro snadnjší komunikaci mezi školou a studenty, byly zízeny ové schránky. Pro obecné dotazy a pipomínky dále konktrétn nap.: a Elektronický styk mezi školou a s studenty je hojn využíván. V pihlášce již studenti uvádjí své elektronické adresy, ímž je zabezpeena operativní komunikace a sdlování pípadných zmn ve výuce. Knihovny SVŠ a jejich elektronické služby pro poteby SVŠ Mezi informaní zdroje školy patí knihovna, která je stále neustále aktualizována o nové tituly. Na každý rok je vylenna na obnovu knihovny uritá ást prostedk.

9 Multimediální uebny Pro poteby výuky je zízena multimediální uebna s kapacitou 100 míst, která je vybavena poítaem s dataprojektorem. Ob zaízení jsou penosná. Tato uebna je využívána i pro poádání odborných seminá a konferencí. Údaje o finanních prostedcích vložených do rozvoje informaního zajištní v lenní na prostedky vložené do rozvoje knihoven a do inovace software a hardware Do knihovny škola nakoupila odbornou literaturu celkem za ,- K. Na uebnu výpoetní techniky bylo vynaloženo ,- K. 9. Studenti - Studentm byly nabídnuty zahraniní stáže ( nap. v Nmecku, U.S.A., Austrálii). - Úspšn probíhají jednání s Trienianskou Univerzitou Alexandra Dubeka v Trenín. Informaní a poradenské služby urené studentm Škola poskytuje informaní a poradenské služby studentm v rzné form: a) zavedením vnitního internetového okruhu, který slouží k pedávání informací studentm ze strany školy. b) v rámci poteb poskytuje studentm informace o možnostech ubytování c) povila skupinu pracovník, kteí v rámci otevených dveí poskytují informace o studiu d) na internetu zveejuje aktuální zprávy o innosti školy Školné v prezenní a kombinované form studia po ronících Školné na akademický rok v prezenní form iní ,- K a je možné platit i v msíních splátkách. Pípadné služby pro studenty Poskytuje informace o studiu, umožuje kopírování pednášek, sylab atd.. Ubytování a stravování je zajišováno zprostedkovatelsky u subjektu v jehož nájmu je RVŠ.

10 10. Závr Rašínova vysoká škola úspšn zahájila svj první akademický rok. V roce 2004 prokázala, že je schopna zvládnout proces vysokoškolského vzdlávání po organizaní i odborné stránce na dobré úrovni. Byly vytvoeny potebné základy pro rozvoj vdeckovýzkumné a tvrí práce na škole. Zámrem RVŠ je prosadit se na poli institucí poskytujících vysokoškolské vzdlávání, získat poet student, který by umožnil škole rozšíit vdeckopedagogický sbor o uitele stedního vku a mladé uitele a vytvoit tak pedpoklady pro perspektivní personální politiku. Dále chceme rozšíit možnosti studia o další obory a studijní programy. Zahájit práce na magisterském studijním programu tak, aby v r mohl být pedložen k akreditaci. Programy celoživotního vzdlávání v oblasti krizového managementu budou pedloženy k akreditaci na MV a vyvineme úsilí o akreditaci RVŠ na MV pro kurzy krizového managementu. Aktivn se zapojíme do tvorby politiky vysokoškolského vzdlávání. Dalším úkolem je rozvinutí úsilí o mezinárodní spolupráci se zahraniními vysokými školami a výzkumnými pracovišti. Zpracujeme reálný dlouhodobý zámr vzdlávací, vdecké výzkumné a další tvrí innosti školy na období s vizí dalšího rozvoje do r Prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc., v.r. V Brn dne 12. kvtna 2005 rektor RVŠ

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více