Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1"

Transkript

1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba, ddávka neb stavební práce) Datum vyhlášení výzvy k pdání nabídek Registrační čísl prjektu Název prjektu Název / bchdní firma zadavatele Sídl zadavatele Osba právněná jednat za zadavatele Realizace vzdělávacích kurzů Služby CZ /0.0/0.0/16_043/ Vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň ve splečnsti BENEŠ a LÁT a.s. BENEŠ a LÁT a.s. IČ zadavatele / DIČ zadavatele Kntaktní sba zadavatele ve věci zakázky, její telefn a e- mailvá adresa Lhůta pr pdání nabídek Míst pr pdání nabídek Ppis (specifikace) předmětu zakázky Tvární 463, Příčany Bc. Jan Lát, místpředseda představenstva Bc. Jan Lát, místpředseda představenstva, , v 15 hdin (pdáním nabídky se rzumí kamžik dručení nabídky d místa pr pdání nabídek) BENEŠ a LÁT a.s., pbčka Z10, Slaná 78, Slaná u Semil Recepce splečnsti na tét adrese je k dispzici v každý pracvní den mezi 7. a 15. hdinu. Nabídky lze pdat puze sbně na recepci neb pštvní přepravu na tut adresu. Předmětem zakázky je zajištění služby realizace vzdělávacích kurzů pr zaměstnance a zaměstnankyně splečnsti BENEŠ a LÁT a.s. v bdbí únr 2018 až září 2019 v rámci realizace prjektu registrační čísl: CZ /0.0/0.0/16_043/ Prjekt je realizván z Operačníh prgramu Zaměstnanst, jehž řídícím rgánem je Ministerstv práce a sciálních věcí ČR (dále jen MPSV ). Nejedná se výběrvé řízení pdle zákna zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen ZZVZ ); jedná se výběrvé řízení pdle Pravidel pr žadatele a příjemce v rámci peračníh prgramu Zaměstnanst vydaných MPSV a platných v den zveřejnění tét výzvy na prtálu Zakázka je rzdělena na tyt dílčí části: 1) Dílčí část A - Kurzy Měkké a manažerské dvednsti 2) Dílčí část B Kurzy Technické a jiné dbrné vzdělávání Pžadavky zadavatele, pkud jde typ kurzů a specifikaci jejich bsahu, pžadvanu délku kurzů a zaměření kurzů a jiné pžadavky na realizaci jsu uvedeny v přílze č. 4 tét výzvy 1 Ple s pvinnými náležitstmi výzvy jsu pdbarvená. Strana: 1 z 9

2 Každý uchazeč má práv předlžit nabídku d jedné neb bu dílčích části tét zakázky. Na každu jedntlivu dílčí část zakázky pdává uchazeč samstatnu nabídku v samstatné bálce. Nabídka uchazeče musí bsahvat všechna šklení (kurzy) uvedená pr nabízenu dílčí část v přílze č. 4; není přípustné nabídnut puze některá šklení v rámci dílčí části. Realizace kurzů prbíhá ve šklicích prstrech zadavatele frmu kurzů připravených na míru. Náklady na šklicí místnst, prezentační techniku (dataprjektr, flipchart, pčítačvé vybavení) nejsu sučástí nabídkvé ceny. Sučástí nabídkvé ceny jsu veškeré náklady uchazeče výběrvéh řízení (dále jen uchazeč ) spjené se zajištěním předmětu plnění, zejména dměna lektra, cestvné lektra, stravné a ubytvání lektra, šklicí pmůcky, materiály apd. Sučástí nabídkvé ceny není bčerstvení pr šklené sby (hradí zadavatel). Zadavatel pžaduje splnění těcht pdmínek: Uchazeč pskytne uchazečům šklení v ptřebném pčtu pr každý kurz výukvé a pdpůrné materiály Uchazeč musí být schpen veškeré kurzy prvést v bdbí d únra 2018 d knce září Sučástí nabídky musí být navrhvaný harmngram realizace jedntlivých kurzů. Vzhledem k tmu, že jedntlivé kurzy budu prbíhat dle aktuálních ptřeb zadavatele, je nezbytné, aby uchazeč byl schpen realizvat knkrétní kurz d 14 dnů d dručení pžadavku zadavatele. U kurzů budu ddrženy pčty hdin výuky uvedené u jedntlivých kurzů v přílze č. 4. Sučástí plnění je vydání certifikátu úspěšném abslvvání kurzu. Výukvé hdiny jsu myšleny v délce 60 min. u všech plánvaných kurzů. Šklicí den je myšlen v délce 8 hdin šklení, bez přestávek. Přestávky uchazeč navrhne nad výše uvedený rzsah v suladu s ustanvením 88 zákníku práce. Maximální pčet sb ve skupině u kurzů připravených na míru je 12. Plnění tét zakázky musí být zajištěn dstatečným pčtem kvalifikvaných a specializvaných sb (lektrů), přičemž uchazeč je pvinen vždy zajistit, aby činnst vyžadující určitu kvalifikaci či specializaci byla vyknávána vždy takvými fyzickými sbami, které kvalifikaci či specializaci mají. Uchazeč je vázán celým bsahem své nabídky p celu dbu zadávací lhůty Uchazeč je pvinen splupracvat se zadavatelem při evidenci činnsti v rámci jedntlivých kurzů a pskytnut sučinnst při prvěřvání zadání a realizace zakázky Sučástí plnění bude rvněž ddání dkumentace ke vzdělávání, a t prezenčních listin, záznamů šklení a svědčení /certifikátů abslvvání kurzů. Sučástí plnění uchazeče budu veškeré ddávky a činnsti, které nejsu detailně specifikvány, ale které jsu nutné pr realizaci zakázky a dsažení jejíh účelu. Předpkládaná hdnta zakázky v Kč (bez DPH) Lhůta ddání / časvý harmngram plnění / dba trvání zakázky Míst ddání / převzetí plnění Celkvá předpkládaná hdnta zakázky činí: ,-Kč bez DPH, s tím, že pr dílčí část A) - Měkké a manažerské dvednsti činí předpkládaná cena zakázky ,-Kč bez DPH pr dílčí část B) - Technické a jiné dbrné vzdělávání činí předpkládaná cena zakázky ,-Kč bez DPH Předpkládanu dbu realizace celé zakázky je únr 2018 až září Termín zahájení plnění je bezprstředně p uzavření smluvy s vybraným uchazečem. Dba plnění zakázky může být upravena dle ptřeb zadavatele. Místem plnění jsu prstry zadavatele v jedntlivých pbčkách zadavatele na adresách: Tvární 463, Strana: 2 z 9

3 Příčany (pbčka Z02), Slaná 78, Slaná u Semil (pbčka Z10) a Sutice 2, Slaná u Semil (pbčka Z03) a Křížvá 660, Mimň (pbčka Z08). Pravidla pr hdncení nabídek, která zahrnují i) kritéria hdncení, ii) metdu vyhdncení nabídek v jedntlivých kritériích a iii) váhu neb jiný matematický vztah mezi kritérii Nabídky budu hdnceny pdle eknmické výhdnsti. Nabídky budu hdnceny pr každu dílčí část zakázky samstatně, a t pdle následujících hdntících kritérií: Celkvá nabídkvá cena bez DPH (váha 40%) Kvalita nabízených služeb (váha 60%) Hdntící kritérium Nabídkvá cena: Nabídky budu v tmt kritériu hdnceny pdle výše celkvé nabídkvé ceny bez DPH. Nabídka bsahující nejnižší nabídkvu cenu bdrží 100 bdů. Každá další hdncená nabídka bdrží pčet bdů dpvídající pměru nejnižší nabídkvé ceny a hdncené nabídkvé ceny vynásbenéh 100: Bdy za tt kritérium budu určeny výpčtem: 100 x (nejnižší cena/cena psuzvaní nabídky) x váha kritéria vyjádřená v prcentech Hdntící kritérium Kvalita nabízených služeb: V rámci tht hdntícíh kritéria se dle předlžené nabídky uchazeče bude hdntit: a) bsah, struktura a náplň nabízených vzdělávacích aktivit, způsb hdncení výsledků šklení, návrh zpětné vazby, b) metdy a frmy výuky s upřednstněním praktickéh využití a zajištění přensu získaných dvednstí d praxe, c) ukázky studijních materiálů Jak nejvýhdnější bude hdncena nabídka ddavatele, jež bude v rámci tht hdntícíh kritéria bsahvat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a pžadavkům na zadavatele uvedeným v tét výzvě kmplexněji, pdrbněji a vhdněji zpracvané pžadavky dle písm. a) až c) tht hdntícíh kritéria. Hlavními aspekty hdncení dle písm. a) tht dílčíh hdntícíh kritéria jsu: bsah nabízených vzdělávacích (šklicích) aktivit, struktura těcht aktivit, jejich náplň a dále způsb hdncení výsledků šklení, návrh zpětné vazby, kdy hdntící kmise přidělí nabídce uchazeče 0-40 pmcných bdů. Hlavními aspekty hdncení dle písm. b) tht dílčíh hdntícíh kritéria jsu: návrh metd výuky (šklení), návrh frem výuky (šklení), a t s upřednstněním praktickéh využití a zajištění přensu získaných dvednstí d praxe, kdy hdntící kmise přidělí nabídce uchazeče 0-40 pmcných bdů. Hlavními aspekty hdncení dle písm. c) tht dílčíh hdntícíh kritéria jsu interaktivní zapjení uchazeče, shrnutí látky, praktická pužitelnst, strukturvanst testu, dkazy na další zdrje. Studijní materiály mají znaky vycházející z didaktických dpručení při práci s cílvu skupinu, kdy hdntící kmise přidělí nabídce uchazeče 0-20 pmcných bdů. Nabídce, která získá v rámci tht hdntícíh kritéria nejvíce pmcných bdů, tzn. nejlépe splňuje pžadavky zadavatele stanvené tímt hdntícím kritériem (nejvhdnější nabídka), je přiřazena hdnta 100 bdů. Dalším nabídkám jsu přiřazeny bdy dpvídající výsledku jejich prvnání s nejvhdnější nabídku. Bdy za tt kritérium budu určeny výpčtem: Pčet bdů hdncené nabídky x váha kritéria vyjádřená v prcentech Strana: 3 z 9

4 Pravidla a způsb hdncení: Hdncení nabídek bude prbíhat vždy za každu dílčí část zakázky dděleně. Nejvýhdnější nabídka dílčí části zakázky bude ta, jejíž celkvý sučet bdvéh hdncení dílčích kritérií dsáhne nejvyšší hdnty. Sestavení celkvéh přadí dílčí části zakázky: Na základě sučtu výsledných hdnt u jedntlivých nabídek hdntící kmise stanví výsledné přadí pr každu dílčí část zakázky. Vítěznu pr dílčí část zakázky se stane ta nabídka, která dstane nejvyšší pčet bdů. V případě rvnsti celkvých bdvých hdnt dvu či více nabídek rzhduje celkvém přadí těcht nabídek přadí v prvním hdntícím kritériu - nabídkvá cena. Pžadavky na prkázání kvalifikace uchazeče Zadavatel pžaduje, aby uchazeč prkázal splnění kvalifikace v tmt rzsahu: Základní způsbilst Prfesní způsbilst Technická kvalifikace, Nabídka uchazeče nesplňujícíh kvalifikační předpklady bude vylučena. 1. Základní způsbilst splňuje uchazeč: a) nebyl v zemi svéh sídla v psledních 5 letech před zahájením výběrvéh řízení pravmcně dsuzen pr trestný čin uvedený v přílze č.3 ZZVZ neb bdbný trestný čin pdle právníh řádu země sídla uchazeče, k zahlazeným dsuzením se nepřihlíží, Je-li uchazečem právnická sba, musí pdmínku dle tht dstavce splňvat také tat právnická sba, každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby a je-li členem statutárníh rgánu uchazeče právnická sba, tut pdmínku splňuje i tat právnická sba, každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby i sba zastupující tut právnicku sbu v statutárním rgánu uchazeče. b) nemá v České republice neb v zemi svéh sídla v evidenci daní zachycen splatný daňvý nedplatek, c) nemá v České republice neb v zemi svéh sídla splatný nedplatek na pjistném neb na penále na veřejné zdravtní pjištění, d) nemá v České republice neb v zemi svéh sídla splatný nedplatek na pjistném neb na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, e) není v likvidaci, prti němuž nebyl vydán rzhdnutí úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa pdle jinéh právníh předpisu neb v bdbné situaci pdle právníh řádu země sídla uchazeče. Uchazeč prkáže splnění základní způsbilsti čestným prhlášením uchazeče, ve kterém bude uveden, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsbilsti pžadvané zadavatelem splňuje. Uchazeč může pužít vzr čestnéh prhlášení, který je Přílhu č. 2 tét výzvy. Tt čestné prhlášení musí být patřen pdpisem uchazeče neb sby právněné jednat za uchazeče. 2. Prfesní způsbilst Prfesní způsbilst splňuje uchazeč: a) Který předlží výpis z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence, pkud jiný právní předpis zápis d takvé evidence vyžaduje, b) Který je právněn pdnikat v rzsahu dpvídajícímu předmětu veřejné zakázky, pkud jiné právní předpisy takvé právnění vyžadují. 3. Technická kvalifikace Technicku kvalifikaci splňuje uchazeč: a) Který předlží seznam významných služeb pskytnutých uchazečem za pslední 3 rky před zahájením výběrvéh řízení, v blasti, která je ttžnéh či bdbnéh charakteru Strana: 4 z 9

5 jak je předmět tht výběrvéh řízení (dále jen významné služby ). Pr účely tht ustanvení je uvedené bdbí psledních 3 let pčítán zpětně d psledníh dne lhůty pr pdání nabídek. Seznam významných ddávek uchazeč předlží ve frmě čestnéh prhlášení v následující struktuře, nejlépe ve frmě tabulky: Identifikace služby, Cena služby (její finanční bjem) bez DPH, Dba realizace služby (měsíc a rk) Uvedení bchdní firmy zákazníka včetně telefnu a u na kntaktní sbu Uchazeč splňuje tt kritérium technické kvalifikace pr Dílčí část A- Měkké a manažerské dvednsti, na kteru je nabídka uchazeče pdávána, tím, že v psledních 3 letech realizval 3 významné služby v dané blasti, přičemž každá významná služba je v hdntě min ,-Kč bez DPH u každé jedntlivé služby. Dílčí část B - Technické a jiné dbrné vzdělávání, na kteru je nabídka uchazeče pdávána tím, že v psledních 3 letech realizval 2 významné služby v dané blasti, přičemž každá významná služba je v hdntě min ,- Kč bez DPH u každé jedntlivé služby. b) Seznam techniků (realizační tým), kteří se budu pdílet na plnění tét zakázky, bez hledu na t, zda jde zaměstnance uchazeče neb sby v jiném vztahu k uchazeči. Seznam bude zahrnvat minimálně 3 členy realizačníh týmu, z nichž jeden bude v pstavení veducíh týmu - prjektvéh manažera, který bude dpvědný zejména za řádné plnění zakázky a za kmunikaci se zadavatelem. Členvé realizačníh týmu uvedení v tmt seznamu budu tvřit realizační tým, který bude dpvědný za plnění zakázky. Změny v sbách členů realizačníh týmu budu mžné puze p předchzím schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč bude právněn navrhnut zadavateli jak nvéh člena realizačníh týmu puze sbu splňující veškeré níže uvedené pžadavky zadavatele týkající se veducíh neb člena realizačníh týmu. Výměnu veducíh realizačníh týmu je uchazeč pvinen zadavateli známit nejméně 10 pracvních dnů předem, výměnu jinéh člena realizačníh týmu (mim prjektvéh manažera) je pak uchazeč pvinen zadavateli známit nejpzději 5 dnů předem. Člena realizačníh týmu je uchazeč pvinen nahradit puze takvu sbu, která splňuje pžadavky uvedené v tét výzvě a s níž zadavatel vyslví suhlas. Zadavatel ke splnění tht kvalifikačníh předpkladu pžaduje, aby uchazeč níže uvedeným způsbem prkázal, že prjektvý manažer a další členvé realizačníh týmu splňují následující pžadavky: Dílčí část A- Měkké a manažerské dvednsti: Všichni členvé realizačníh týmu musí mít uknčené středšklské vzdělání Všichni členvé realizačníh týmu musí mít znalst českéh jazyka na kmunikační úrvni (kmunikační jazyk v rámci pskytvání pradenských služeb bude český jazyk) Prjektvý manažer musí mít prakticku zkušenst s vedením týmu a praxi v blasti krdinace šklení v blasti měkkých a manažerských dvednstí v délce nejméně 5let Členvé realizačníh týmu (lektři) musí mít praxi v blasti šklení měkkých a manažerských dvednstí v délce nejméně 5 let Členvé realizačníh týmu (lektři) musí dlžit minimálně 3 knkrétní a relevantní reference včetně kntaktní sby pr věření. Dílčí část B- Technické a jiné dbrné vzdělávání: Všichni členvé realizačníh týmu musí mít uknčené středšklské vzdělání Všichni členvé realizačníh týmu musí mít znalst českéh jazyka na kmunikační úrvni (kmunikační jazyk v rámci pskytvání pradenských služeb Strana: 5 z 9

6 bude český jazyk) Prjektvý manažer musí mít prakticku zkušenst s vedením týmu a praxi v blasti krdinace šklení v blasti technických kurzů v délce nejméně 5let Členvé realizačníh týmu (lektři) musí mít praxi v blasti šklení technických dbrných kurzů v délce nejméně 3 rky Členvé realizačníh týmu (lektři) musí dlžit minimálně 2 knkrétní a relevantní reference včetně kntaktní sby pr věření Přílhu seznamu členů realizačníh týmu budu tvřit prfesní živtpisy všech členů realizačníh týmu. Prfesní živtpis bude zpracván v níže uvedeném minimálním rzsahu a členění: Jmén a příjmení Označení pzice v realizačním týmu Nejvyšší dsažené vzdělání Přehled prfesní praxe a délky jejíh trvání v relevantním bru Reference dle dílčí části A či dílčí části B shra 4. Splečná ustanvení ke kvalifikaci Předpkladem pr psuzení a hdncení nabídky uchazeče je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhkliv kvalifikačníh kritéria neb nesplnění pvinnsti známení změn v kvalifikaci (viz níže) bude uchazeč vylučen ze zadávacíh řízení. Zadavatel má práv vyžádat si písemné bjasnění předlžených infrmací či dkladů neb předlžení dalších dstatečných infrmací či dkladů a/neb písemnéh vysvětlení nabídky. Uchazeč prkáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými dklady předlženými v prstých kpiích. Zadavatel může před uzavřením smluvy pžadvat d vybranéh uchazeče předlžení riginálů neb věřených kpií dkladů prkazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si vyhrazuje práv věřit údaje a infrmace uvedené v nabídce uchazeče u třetích sb, uchazeč je pvinen zadavateli v tmt pskytnut ptřebnu sučinnst. Dklad prkazující splnění prfesní způsbilsti (výpis z bchdníh rejstříku) musí prkazvat splnění pžadvanéh kritéria způsbilsti nejpzději v dbě 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacíh řízení. Základní způsbilst a prfesní způsbilst dle bdu 2 písm. a) tht článku nemhu být prkázány prstřednictvím pdddavatele. Pkud p předlžení dkladů neb prhlášení kvalifikaci djde v průběhu zadávacíh řízení ke změně kvalifikace uchazeče zadávacíh řízení je uchazeč zadávacíh řízení pvinen tut změnu zadavateli d 5 pracvních dnů známit a d 10 pracvních dnů d známení tét změny předlžit nvé dklady neb prhlášení ke kvalifikaci, zadavatel může tyt lhůty prdlužit neb prminut jejich zmeškání. Pvinnst pdle věty první uchazeči zadávacíh řízení nevzniká, pkud je kvalifikace změněna takvým způsbem, že a) pdmínky kvalifikace jsu nadále splněny b) nedšl k vlivnění kritérií pr snížení pčtu uchazečů zadávacíh řízení neb nabídek a c) nedšl k vlivnění kritérií hdncení nabídek. Namíst předlžení dkumentů pžadvaných zadavatelem je uchazeč právněn prkázat svu kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů (bdbně pdle 228 ZZVZ) neb certifikátem vydaným v rámci systému certifikvaných ddavatelů (bdbně pdle 239 ZZVZ). Pdmínky a pžadavky na zpracvání nabídky Závazné pžadavky zadavatele: Infrmace a údaje uvedené v jedntlivých částech tét výzvy a v přílhách výzvy vymezují závazné pžadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyt pžadavky je uchazeč pvinen plně a bezvýhradně respektvat při zpracvání své nabídky a ve své nabídce akceptvat. Neakceptvání pžadavků zadavatele uvedených v tét výzvě a v jejich přílhách budu pvažvány za nesplnění výzvy s následkem vylučení uchazeče z další Strana: 6 z 9

7 účasti na zadávacím řízení. Předmět zakázky musí být prveden plně v suladu s platnými právními předpisy a technickými nrmami. Uchazeč pr psuzení subjektivních hdntících kritérií předlží jak sučást nabídky pdklady bsahující relevantní infrmace k hdnceným kritériím: Kvalita nabízených služeb: Uchazeč v rámci nabídky dlží dkumenty, v nichž specifikuje a rzpracuje níže uvedené bligatrní části dle následující struktury: a) bsah, struktura a náplň nabízených vzdělávacích aktivit, způsb hdncení výsledků šklení, návrh zpětné vazby, b) metdy a frmy výuky s upřednstněním praktickéh využití a zajištění přensu získaných dvednstí d praxe, c) ukázky studijních materiálů Kvalita nabízených služeb je hdncenu částí nabídky uchazeče. Uchazeč předlží pdklady ve shra pžadvané bligatrní struktuře. Nabídka bude v českém jazyce, řádně čitelná, bez škrtů a přepisů Nabídka uchazeče musí plně respektvat pdmínky stanvené v tét výzvě. Nabídka uchazeče musí bsahvat všechny pžadavky uvedené v tét výzvě pr nabízenu dílčí část, není přípustné nabídnut puze některé subry neb části plnění v rámci dílčí části. Uchazeč, který pdal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být sučasně pdddavatelem, jehž prstřednictvím jiný uchazeč v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci. Pkud uchazeč pdá více nabídek samstatně neb splečně s dalšími uchazeči, neb je pdddavatelem, jehž prstřednictvím jiný uchazeč v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky pdané takvým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehž nabídka byla vyřazena, zadavatel bezdkladně vylučí z účasti v zadávacím řízení. Vylučení uchazeče včetně důvdu zadavatel bezdkladně písemně známí uchazeči. Zadavatel pžaduje, aby nabídka uchazeče byla předlžena v následující struktuře: Oddíl č. 1 základní nabídka Krycí list včetně prhlášení vázansti výzvu dle přílhy č.1 tét výzvy; Nabídkvá cena (celkvá cena za kmpletní realizaci dílčí části zakázky) včetně kalkulace nabídkvé ceny s dplněnu tabulku plžkvé ceny jedntlivých šklení (přílha č. 6); Dkumenty prkazující splnění základní způsbilsti (čestné prhlášení minimálně v rzsahu dle přílhy č. 2), prfesní způsbilsti a technické kvalifikace; Ppis předmětu plnění v takvém rzsahu, který umžňuje jeh psuzení z th hlediska, zda splňuje všechny pžadavky na předmět plnění stanvené zadavatelem; Navrhvaný harmngram plnění tak, aby veškeré kurzy dané dílčí části byly realizvány v bdbí únr 2018 až září 2019; Pdklady pr vyhdncení nabídky dle hdntícíh kritéria Kvalita nabízených služeb ve struktuře uvedené výše v tmt bdě výzvy; Ostatní údaje a dkumenty, které uchazeč má zájem předlžit (např. čestné prhlášení pdddavatelích, budu-li pužiti). Oddíl č. 2 - návrh smluvy Pdepsaný návrh smluvy realizaci zakázky; text návrhu smluvy, který je přílhu č. 3 tét výzvy, je pr uchazeče závazný s tím, že ve smluvě uchazeč navrhne dplnění míst značených slvy DOPLNIT tak, aby dpvídala zadaným pdmínkám, a p prjednání bude na základě dhdy zadavatele a uchazeče dhdnuta finální textace v těcht bdech; jiné změny a dplnění ve smluvě nejsu dvleny, bdbně se nedvluje připjení bchdních pdmínek uchazeče ke smluvě či dkaz na takvé bchdní pdmínky. Návrh smluvy musí být pdepsán sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče (v pčtu vyhtvení dle návrhu smluvy), musí bsahvat kntaktní údaje uchazeče, včetně uvedení bankvních účtů, na které má být případná platba směrvaná a musí bsahvat prhlášení, že bankvní účty jsu v suladu se zákny země Strana: 7 z 9

8 sídla uchazeče uvedena u finanční správy, je-li v zemi sídla uchazeče takvé uvedení vyžadván. Zadavatel si vyhrazuje práv knečném znění smluvy dále jednat a vyžadvat její upřesnění či změnu s výjimku změny jakýchkli závazných pdmínek stanvených v tét výzvě. Sučástí předkládanéh návrhu smluvy uchazečem nejsu přílhy smluvy. Pžadavek na způsb zpracvání nabídkvé ceny Pžadavek na písemnu frmu nabídky Pžadavek na uvedení kntaktní sby ddavatele Pžadavek na jednu nabídku Vysvětlení zadávacích pdmínek Uchazeč je pvinen stanvit nabídkvu cenu za kmpletní realizaci dílčí části zakázky v suladu s tut výzvu. Nabídkvá cena bude uvedena abslutní částku v českých krunách bez DPH, sazbu DPH a částku s DPH a tyt údaje budu uvedeny v krycím listu nabídky (přílha č. 1) a bude dplněna kalkulaci nabídkvé ceny pdle přílhy č. 6 (uvedení plžkvých cen jedntlivých kurzů/šklících dnů). Nabídkvá cena musí být stanvena jak nejvýše přípustná, kteru není mžné překrčit neb změnit. Nabídkvá cena musí bsahvat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů suvisejících s plněním předmětu plnění zakázky. Sučástí nabídkvé ceny jsu veškeré náklady ptřebné na zajištění šklení (zejména na dměnu pr lektra, jeh dpravu, ubytvání, stravu apd.) Nabídkvá cena je knečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšvat. Nabídkvá cena může být dále měněna puze v suvislsti se změnu sazby DPH. V tmt případě bude nabídkvá cena upravenu pdle výše sazeb DPH platných v dbě vzniku zdanitelnéh plnění. Uchazeč je pvinen zapracvat svu nabídkvu cenu d návrhu smluvy. Nabídka musí být zadavateli pdána v listinné pdbě v řádně uzavřené bálce značené názvem zakázky a nápisem NABÍDKA-NEOTEVÍRAT výběrvé řízení na Realizaci vzdělávacích kurzů dílčí část... (uvedení písmene knkrétní dílčí části zakázky), na níž je uvedena kntaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být pdepsány uchazečem či sbu právněnu zastupvat uchazeče. 2 Všechny listy nabídky budu navzájem pevně spjeny či sešity tak, aby byly dstatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Zadavatel dpručuje pdat celu nabídku také na CD aneb USB klíči ve frmátu pdf a t tak, že bsahem CD (USB) budu skeny všech listů nabídky tak, jak je pdávaná (tj. naskenvaná kpie základní nabídky a návrhu smluvy i s pdpisy). V případě rzpru je rzhdující papírvá verze nabídky. Uchazeč ve své nabídce uvede kntaktní sbu ve věci zakázky, její telefn a vu adresu. Každý uchazeč může pdat puze jednu nabídku pr každu dílčí část. Uchazeč je právněn p zadavateli pžadvat vysvětlení zadávacích pdmínek (dpvědi na dtaz). Písemná žádst musí být zadavateli dručena nejpzději 4 pracvní dny před uplynutím lhůty pr pdání nabídek. Další pžadavky na zpracvání nabídky Zadavatel nepřipuští variantní řešení nabídek a nabídky bsahující plnění nad rámec 2 Osbu právněnu jednat za uchazeče se rzumí sba jednající na základě plné mci d statutárníh rgánu. Strana: 8 z 9

9 pžadvaný ve výzvě. Zadavatel prhlašuje, že tt výběrvé řízení není veřejnu sutěží nejvhdnější nabídku ani veřejným příslibem. Vybraný uchazeč si musí být vědm, že je dle 2 písm e) zákna č.320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě, ve znění pzdějších předpisů, sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly. Uvedená pvinnst se vztahuje i na všechny pdddavatele, pmcí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitu část zakázky, neb který pskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva. Veškerá kmunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude prbíhat puze a jedině písemnu frmu (vč. kmunikace em) prstřednictvím kntaktní sby pr výběrvé řízení, a t puze v českém jazyce. Zadávací lhůta (lhůta, p kteru je zájemce svu nabídku vázán) činí 60 dnů a začíná běžet kamžikem sknčení lhůty pr pdání nabídek. P sknčení lhůty pr pdání nabídek až d uplynutí zadávací lhůty jsu nabídky pdané uchazeči ve lhůtě pr pdání nabídek, ve smyslu ustanvení 1736 bčanskéh zákníku, nedvlatelnými. Předlžením nabídky v tmt výběrvém řízení beru uchazeči bez výhrad na vědmí, že v případě zrušení výběrvéh řízení či neuzavření smluvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému uchazeči nárk na náhradu škdy ani úhradu jakýchkliv nákladů suvisejících s účasti v tmt výběrvém řízení a ustanvení 1729 bčanskéh zákníku se tak, v suladu s ustanvením 1 dst. 2 bčanskéh zákníku, na tt výběrvé řízení neaplikuje. Náklady účasti ve výběrvém řízení nese uchazeč. Zadavatel si vyhrazuje práv zrušit zakázku v suladu s čl Obecné části pravidel pr žadatele a příjemce v rámci OPZ (vydání č. 7, účinné d ). Zadavatel si rvněž vyhrazuje práv neuzavřít smluvu se žádným z uchazečů. Zadávací řízení se řídí Obecnu částí pravidel pr žadatele a příjemce v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst ve znění účinném ke dni zveřejnění tét výzvy na prtálu (tj. vydání č. 7, datum účinnsti d ), na tt zadávací řízení se neaplikují ustanvení zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek. Uchazeči budu vyrzumívání výsledku, resp. zrušení zadávacíh řízení a příp. vylučení nabídky prstřednictvím uveřejnění infrmace na prtálu pd výše uvedeným názvem veřejné zakázky. Datum a pdpis sby právněné jednat za zadavatele V [ ] dne [ ] Přílha č. 1 Krycí list Přílha č.2 - Čestné prhlášení- základní způsbilst Přílha č.3 - Návrh smluvy Přílha č. 4 - Detailní vymezení předmětu zakázky Přílha č.5 Čestné prhlášení pdddavatelích Přílha č. 6 Kalkulace nabídkvé ceny Strana: 9 z 9

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Vás vyzývá k podání nabídky

Vás vyzývá k podání nabídky Výzva k pdání nabídek a zadávací pdmínky ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Pvdí Labe, státní pdnik, jak zadavatel pdlimitní veřejné

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Druh

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

Preambule. Předmět výběrového řízení

Preambule. Předmět výběrového řízení Vyhlášení výběrvéh řízení na stavbu studentské ubytvny pr studenty bru Prdní asistentka na Lewanika Nursing Schl v Mngu, v Západní prvincii Zambijské republiky Preambule Česká republika Česká rzvjvá agentura

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky na služby zadávané mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů, s pstupem dle OBECNÉ ČÁSTI PRAVIDEL PRO ŽADATELE

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškrun - Vnitřní Měst 563 16 Lanškrun www.lanskrun.eu Vyřizuje: Brejšvá Telefn: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsva@lanskrun.eu Čj.: MULA 16213/2016

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REALIZACE AKCE BUDE FINANCOVÁNA PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Z EVROPSKÉHO

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv, vyzývá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup inzerce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídky Zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL: NOSTA-HERTZ spl. s r.. Perucká 61/13 120 00 Praha IČ: 152 70 041 V Praze dne 8. července 2011 Zadavatel

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Zadávací dkumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Výukvé DVD k prjektu Game4Business Nejedná se zadávací řízení dle zákna č.137/2006 Sb. Při zadání tét veřejné zakázky není zadavatel pvinen pužít ustanvení

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY 2017-2021 Sídlem: Těšnv 65/17 110 00 Praha 1 Nvé Měst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více