Česká republika jako křižovatka kultur. Trocha historie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika jako křižovatka kultur. Trocha historie"

Transkript

1

2 Termín příchozí používáme, protože v přímém kontaktu s cizinci je termín cizinec chápán pejorativně. Termín migrant (resp. imigrant) je v české společnosti chápán také stereotypně, proto se přikláníme k jeho českému ekvivalentu, tedy příchozí. Vychází jak z našich zkušeností, tak ze zkušeností odborníků pracujících se skupinami lidí, kteří do ČR přišli z jiných zemí. Česká republika jako křižovatka kultur Mnoho lidí velmi rádo říká a je hrdé na to, že Česká republika je srdcem Evropy. Je však třeba si uvědomit, že tato alegorie značí spíše než odkaz na geografickou polohu země neustálou migraci obyvatelstva, ke které na našem území v historii docházelo. Není proto ničím neobvyklým, že i v současné době se zde část příchozích usazuje pracují, studují, zakládají rodiny, prostě žijí své životy. Tento fakt si bohužel většina lidí neuvědomuje, či spíše nepřipouští. Naši zemi tak nechápou jako místo pro setkávání různých kultur, které se navzájem mohou obohatit, ale spíše jako uzavřený prostor, do kterého není vhodné ani žádoucí pouštět nikoho jiného. To však obzvlášť v dnešním rychle se měnícím a propojujícím se světě není prospěšná ani dlouhodobě udržitelná představa. Trocha historie Když bylo v roce 1918 založeno Československo, jednalo se tedy o zemi kulturně velmi smíšenou. Kromě toho, že zahrnovalo dva majoritní národy Čechů a Slováků, žila na jeho území německá menšina čítající 3 miliony obyvatel, kromě ní pak i další skupiny, jako například Rusíni, Maďaři, Židé či Poláci. V meziválečné době celoevropské nestability a všeobecného nezájmu o příchozí bylo tehdejší Československo jednou z nejotevřenějších zemí, která velkoryse poskytovala azyl uprchlíkům a uprchlicím nejrůznějších názorových proudů, jak před sovětským bolševismem, tak později německým nacismem. V době první republiky byl z iniciativy prezidenta T. G. Masaryka při tehdejším ministerstvu zahraničí také zřízen zvláštní Fond podpory na pomoc uprchlíkům žijícím na území Československé republiky. Druhá světová válka (vyhlazení Židů, odsun Němců a odtržení Zakarpatské Rusi) a následné období komunismu, kdy se společnost následkem ideologie vládnoucího

3 režimu (do značné míry uměle) homogenizovala, tuto kulturní různorodost zničily. Díky této nedávné zkušenosti si pamatujeme český stát jako homogenní celek a zapomínáme na odkaz První republiky i dřívějších staletí. V souvislosti s obdobím komunismu pak nesmíme zapomínat, že v této době naopak mnoho příslušníků Československé republiky uprchlo před persekucemi ze strany komunistické vlády do zahraničí, aby tak mohli žít ve svobodném světě. Proto je s podivem sledovat vlnu xenofobie a netolerance k příchozím, která nyní v české společnosti eskaluje do nevídaných podob; v podstatě se přitom jedná o upírání té samé možnosti na lepší a kvalitnější život, kterou dříve tisícům našich občanů poskytly jiné země, kam uprchlíci a uprchlice z Východního bloku přicházeli. Po roce 1989 se otevřely hranice, a přestože je Česká republika prozatím v Evropě jednou ze zemí, ve které je počet příslušníků menšin a skupin migrantů poměrně nízký, situace se mění. Přichází k nám lidé z nejrůznějších důvodů. Společenská a ekonomická potřeba si i nadále žádá příchod pracovních sil z Evropy i jiných částí světa, zahraniční studenti a studentky využívají nabídky vzdělávacích institucí, lidé také přijíždějí za účelem cestování, návštěvy přátel, z důvodu partnerství či sňatku nebo sloučení s rodinou (tyto důvody zároveň každoročně vedou k vycestování do zahraničí statisíce Čechů a Češek). Vedle toho existují i lidé, kteří musí svůj domov opustit nedobrovolně vlivem konfliktů či perzekucí nedemokratickými režimy přicházejí k nám tedy rovněž uprchlíci z krizových oblastí světa, kteří zde hledají útočiště a bezpečí. Současná situace aneb jak dál? Po skončení komunismu jsme se ze země, odkud lidé spíše emigrovali, než přicházeli, opět stali zemí cílovou, kam směřují lidé, kteří se u nás chtějí z nejrůznějších důvodů usadit. V posledních dvaceti letech se Česká republika snaží situaci příchodu migrantů systematicky v některých případech však zároveň velmi restriktivně (systém dobrovolných návratů, limitovaný přístup k práci, drahá, ale omezená

4 zdravotní péče a pojištění, atd.) řešit. Zda se v budoucnu přístup vládní politiky i společnosti vůči příchozím bude vyvíjet pozitivním směrem, který umožní jejich bezproblémové soužití s majoritou, je zatím otevřené. V současné době však u nás spíše převládají stereotypní představy o uprchlictví a migraci, stejně jako strach z neznámého, z čehož pramení i celkové xenofobní naladění. Našim záměrem je o těchto tématech mluvit, zprostředkovávat lidem osobní zkušenosti a vzájemné informace jak příchozím o české kultuře, tak Čechům a Češkám o kultuře a situaci příchozích. Jedním z hlavních cílů programu je tedy zprostředkovávat setkávání a propojování lidí z nejrůznějších kulturních prostředí. Snažíme se vytvářet prostor pro vzájemné poznávání. Tato setkávání podporují jak postupnou integraci příchozích, tak snižování xenofobního smýšlení ze strany majoritního obyvatelstva. Rozmanitost je chápána jako hodnota, která se vztahuje k běžným aspektům života, souvisí s jinakostí. Důležité pro nás je, aby jinakost každého z nás nebyla chápána jako něco špatného, ale byl vnímán i její obohacující charakter. Každý by si měl uvědomit, že i přes vnější odlišnosti jsme v jádru všichni stejní; cítíme a přemýšlíme stejně, sdílíme základní životní cíle a hodnoty. Dělí nás jen zevnějšek, to jak vypadáme, jak se projevujeme. Spíše než vzájemných odlišností bychom si měli všímat toho, co máme společného, a na těchto bodech porozumění pak budovat vzájemné soužití. Cíle programu: Interkulturní aktivity aneb od xenofobie k poznávání a toleranci Základním cílem politiky reagující na příchod migrantů je zabránit vzniku konfliktů a destabilizaci společnosti. K tomuto cíli se však různé země vydávají po odlišných cestách, které (více či méně) směřují buď k asimilaci či naopak zachování kulturní a sociální různorodosti. Proti koncepci tzv. melting pot (tavící kotlík), kdy v multikulturní a multietnické společnosti dochází k procesu kulturní a etnické homogenizace, tak stojí myšlenka multikulturalismu. Zatímco v pomyslném kotlíku se jednotlivé

5 segmenty společnosti přetaví do jedné homogenní makrospolečnosti, při čemž však ztrácí původní národnost, etnicitu a subkulturu, multikulturalismus lze přiblížit prostřednictvím metafory salátové mísy, ve které si různé přísady (různé skupiny) uchovávají svoji chuť a formu, ale zároveň tvoří komplexní pokrm, který je harmonický a zároveň jedinečný svým namícháním. Multikulturalismus je interdisciplinární vědecká teorie, která se zabývá různými aspekty sociokulturní rozmanitosti, přičemž jsou zkoumány a srovnávány odlišné náhledy na svět. Význam pojmu je zároveň relevantní pro zaměření a cíle programu Společně k rozmanitosti a označuje společenský cíl, kdy je usilováno o vytvoření pluralitní společnosti, která v sobě zahrnuje mnoho rozdílných sociokulturních skupin. Podmínkou pro vznik této pluralitní společnosti je její založení na principech vzájemné tolerance, respektu a konstruktivního dialogu mezi jednotlivými skupinami. Důležitou složkou a nástrojem k dosažení těchto cílů je přitom interkulturalismus či interkulturní vzdělání. Interkulturalismus spočívá na předpokladu, že lidé se na základě osobního poznávání jiné kultury skrze vlastní zkušenost se navzájem obohacují. Směřuje k přijímání a respektování již existujících rozdílů, které nejsou vnímány jako negativum, ale jako přínos. Lidé by měli být schopni žít v jedné společnosti s lidmi z odlišných kultur, než je jejich vlastní, přičemž toto soužití může být zároveň obohacující pro obě strany. Právě tento prostředek budování tolerantní, pluralitní společnosti je hlavní náplní programu Společně k rozmanitosti. V rámci interkulturního vzdělávání je kladen velký důraz na interakci mezi jednotlivými účastníky. Toho se přidržujeme i v námi konaných workshopech a dalších aktivitách, kdy klademe důraz na osobní zkušenost všech jednotlivců a na jejich vzájemnou komunikaci a diskuzi. Věříme, že tato je nejpřirozenější a zároveň nejpřímější cesta k vytvoření společnosti, ve které existují vzájemný respekt a tolerance mezi jednotlivými skupinami, které jsou její součástí. Cílem našich programů není tlak na homogenizaci příchozích, ale podpora soužití s nimi a budování vzájemného porozumění a poznání.

6 Aktivity programu Společně k rozmanitosti Vzdělávací aktivity Pořádáme besedy, workshopy a další (zejména kulturní) akce na téma uprchlictví, migrace, lidských práv, kultury a náboženství. Naším cílem je napomáhat odbourávání stereotypního a xenofobního smýšlení u české veřejnosti a podporovat aktivní zapojení jednotlivců do procesu poznávání. Tyto besedy a workshopy jsou organizovány nejen pro základní a střední školy, ale i pro širokou veřejnost. Multikulturní ženské skupiny Zprostředkováváme setkávání českých žen s ženami, které přišly do České republiky z nejrůznějších koutů světa. Naším cílem je vytvořit prostor pro sdílení názorů, sblížení a navazování přátelských vztahů skrze společné výtvarné a další zájmové aktivity. Díky těmto setkáním chceme vytvořit přátelské prostředí a neformální platformu, kam může přijít každá žena bez ohledu na věk, národnost, či etnickou přílušnost. Volnočasové aktivity pro děti Organizujeme volnočasové aktivity pro děti příchozích z okolí Brna. Těchto aktivit se účastní společně s dětmi příchozích i české děti. Společně se vydáváme na výlety, pořádáme herní odpoledne, sportovní utkání, výtvarné aktivity. Cílem těchto činností je propojovat děti z různých kulturních prostředí a seznamovat je navzájem se společnými i rozdílnými aspekty života jejich rodin. Prostřednictvím osobní zkušenosti tak napomůžeme odbourávání stereotypního a xenofobního smýšlení, které děti, mnohdy nevědomky, přejímají od většinové společnosti. PŘES (hranice, předsudky, lhostejnost) Vydáváme tematický čtvrtletník PŘES (hranice, předsudky, lhostejnost). Přinášíme v něm aktuální články o tématech migrace, uprchlictví a lidských práv u nás i ve světě, informujeme o právech a problémech uprchlíků a migrantů, o situaci

7 v jednotlivých zemích, ze kterých k nám přicházejí, stejně jako o výzvách a problémech spojených s migrací v České republice i v zahraničí. Veřejné informační akce Snažíme se upozorňovat na nedostatky azylové a migrační politiky ČR jak na systémové problémy spočívající v nevhodné právní úpravě či její problematické aplikaci v praxi, tak na konkrétní příklady restriktivního přístupu českých úřadů a nedostatečného zohlednění lidskoprávních hledisek. Vedle vydávání časopisu PŘES a informačních materiálů pořádáme také veřejné akce (happeningy, besedy, promítání, diskuze) a informační kampaně. Problematika uprchlictví a migrace je v současné době v ČR veřejně prezentována většinou pouze v rámci poměrně uzavřené odborné debaty. Naším cílem je prezentovat a zpřístupnit tato témata širší veřejnosti a přenést tak diskuzi do veřejného prostoru. Pomoci může každý Pomoci může opravdu každý, třeba už jen kladným a vstřícným vztahem k příchozím. Ten je totiž tím nejdůležitějším. Hlavní důvod, proč většina západních demokratických vlád (včetně české) uplatňuje vůči příchozím nepřívětivou a restriktivní politiku, spočívá v xenofobních či lhostejných postojích většiny populace, jimž se vláda snaží populisticky vyhovět a zalíbit. Změna smýšlení a postoje jednoho každého občana může pomoci zásadním směrem změnit veřejné mínění a tím i vládní politiku. Pokud chcete pomáhat i konkrétněji, nabízí se vám celá řada možností: - zapojit se do aktivit NESEHNUTÍ a navázat jejich prostřednictvím s příchozími pravidelný kontakt - s podporou programu Společně k rozmanitosti iniciovat a realizovat besedy, výstavy či další akce o problematice uprchlictví, migraci nebo lidských právech - pomoci s organizací sportovních, kulturních či vzdělávacích programů pro děti či dospělé v uprchlickém zařízení nebo ve vaší komunitě (obci, škole, firmě, farnosti apod.) - zorganizovat sbírku hraček, knih či finanční sbírku pro uprchlíky, které budou za naší asistence dodány do příslušných azylových domů - publikovat článek, zprávu, komentář či postřehy o problémech uprchlíků a migrantů v ČR či v zahraničí v čtvrtletníku PŘES - šířit tento a další informační letáky a tiskoviny věnující se problematice uprchlictví, migrace nebo lidských práv - finančně podpořit programy realizované NESEHNUTÍm

8 NESEHNUTÍ - NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ svoboda * zodpovědnost * angažovanost Nevládní nezisková organizace NESEHNUTÍ vznikla v roce Své aktivity koná v souladu s přesvědčením, že ekologické problémy je třeba vnímat spolu s jejich sociálními příčinami a důsledky. Realizuje projekty, jejichž smyslem je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, vzdělávací aktivity v oblasti zásadních společenských témat, ochrany životního prostředí, lidských práv a rovných příležitostí. Dlouhodobě se věnuje problematice negativního vlivu nekontrolované expanze nákupních center na životní prostředí, ekologickému poradenství, multikulturnímu vzdělávání, sociálně znevýhodněným, prosazuje rovné příležitosti mužů a žen ve společnosti, vystupuje proti porušování lidských práv ve světě i v ČR a proti vývozům českých zbraní do konfliktních oblastí. Více na PODPOŘTE NÁS! Naše činnost je závislá také na finanční podpoře lidí, jako jste Vy. Staňte se jedním/ jednou z nich. Podpořte nás částkou minimálně 1 Kč denně a staňte se tak sympatizantem či sympatizantkou NESEHNUTÍ. Vaši podporu zašlete na Transparentní účet č /2010 (Fio banka). Děkujeme Vám. Více na PŘIPOJTE SE! Je-li Vám naše činnost sympatická a chcete-li se aktivně zapojit, staňte se dobrovolníkem či dobrovolnicí NESEHNUTÍ! Více na NESEHNUTÍ třída Kpt. Jaroše 18, Brno tel./fax: web: Vyšlo v listopadu Vytištěno na recyklovaném papíře.

Kdo, kde a proc? 0,950 a více. 0,950 a více 0,900 0,949 0,900 0,949 0,850 0,899 0,850 0,899 0,800 0,849 0,800 0,849 0,750 0,799 0,750 0,799

Kdo, kde a proc? 0,950 a více. 0,950 a více 0,900 0,949 0,900 0,949 0,850 0,899 0,850 0,899 0,800 0,849 0,800 0,849 0,750 0,799 0,750 0,799 Migrace v globálním světě Kdo, kde a proc? 1 Média i politici občas navozují dojem, že migrace je něčím novým. Není tomu tak lidé se stěhovali vždy. S rostoucím počtem lidí dnes ale roste i počet těch,

Více

konfrontace a výzvy spolecnost

konfrontace a výzvy spolecnost konfrontace a výzvy spolecnost Migrace v globálním světě: kdo, kde a proč? Kdo a kde migruje? Odhaduje se, že dnes žije mimo svoji vlast asi 150 milionů z celkového počtu 6,671 miliard lidí na Zemi tedy

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Jak a proč být průvodcem cizince

Jak a proč být průvodcem cizince Jak a proč být průvodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vladislav Günter Lenka Pavelková Tomáš Hudec Kristýna Šlajsová Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. Tato příručka vznikla v rámci projektu

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva NTS F Integrace na trhu práce Andrea GERSTNEROVÁ 1, postgraduální student Sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpracováno

Více

2.1..Školská reforma, multikulturní výchova a její realizace

2.1..Školská reforma, multikulturní výchova a její realizace 2.1..Školská reforma, multikulturní výchova a její realizace Jak si jistě z nedávné doby my učitelé pamatujeme, a jak se také můžeme dočíst v mnoha rozborech a odůvodněních současné školské reformy, do

Více

Dovedu to pochopit. Migrace

Dovedu to pochopit. Migrace Dovedu to pochopit Migrace Příručka pro učitele 1 Obsah Migrace... 1 Migranti v České republice... 9 Druhy migrace... 16 Integrace migrantů... 24 Slovníček pojmů... 27 Zdroje informací o migraci... 29

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Integrace cizinců v Olomouci Kateřina Mašová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 Správa uprchlických zařízení MV ČR Správa uprchlických zařízení MV Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji & Zlínský kraj Integrace cizinců ve Zlínském kraji a

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17)

Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17) Integrace imigrantů do vzdělávacího systému: (tento příspěvek vznik za podpory Evropského integračního fondu EIF 2008-17) V poslední dekádě dvacátého století se Česká republika setkala s do té doby neznámým

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů. Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.)

VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů. Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.) VYPLATÍ SE ROZUMĚT POLITICE? Občanské vzdělávání Klíč ke svobodě a prosperitě občanů Ondřej Kalina Ondřej Matějka (EDS.) Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí?

Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? BACKGROUND PAPER Česká imigrační politika: stát se vyhledávanou cílovou zemí? Pracovní skupina Sociální a imigrační politika PROGRAM O ČESKÝCH ZÁJMECH V EVROPĚ PRO TALENTOVANÉ STUDENTY Autoři: Petra Beránková,

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2014 č. 60 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců

Více

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců Pedagogický management C 1.1 Začleňování žáků-cizinců do českých škol PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha???? Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců do českých škol? Jak byste měli

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více