ZDAŇOVÁNÍ VYBRANÝCH FINANČNÍCH ČINNOSTÍ DPH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDAŇOVÁNÍ VYBRANÝCH FINANČNÍCH ČINNOSTÍ DPH"

Transkript

1 ZDAŇOVÁNÍ VYBRANÝCH FINANČNÍCH ČINNOSTÍ Yvona Legierská Klíčová slova: Daň z přidané hodnoty, daň na vstupu, daň na výstupu, odpočet daně, sazby daně z přidané hodnoty, daňová povinnost, osvobození od daně, finanční činnosti, osoby povinné k dani, faktoring, finanční instituce, reverse charge, opt to tax, cost-sharing agreement. Key words: Value added tax, input tax, output tax, deduction, rate of value added tax, tax liability, tax exemptions, financial activities, taxable persons, factoring, financial institutions, reverse charge, opt to tax, cost -sharing agreement. Abstrakt Článek se zabývá přístupem ke zdaňování finančních činností daní z přidané hodnoty. Ta je vysoce harmonizovanou daní ze spotřeby v rámci Evropské unie. Pravidla fungování jsou nastavena příslušnou směrnicí. V rámci ní je možná volba mezi osvobozením či zdaněním finančních činností. V České republice je umožněna pouze první varianta. Je poukázáno na výhody a nevýhody obou variant, ale zejména na problémy se stanovením hranice mezi finančními činnostmi a ostatními obdobnými plněními, které musí být zdaněny vždy. Jako zásadní se jeví v případě zdaňování finančních činností možný nižší výnos, stanovení základu daně a možnosti využití přenesení daňové povinnosti na plátce. Abstract This article presents an approach to the taxation of financial activities by value added tax. VAT in European Union is highly harmonized tax of consumption. The operating rules of VAT are set by the EU Directive. There is free choice between tax exemption and taxation of financial activities. The Czech Republic prefers the first option. This article shows advantages and disadvantages of both options, but also particular problems in determining the boundaries between financial activities and other similar taxable transactions, which must always be taxed. It seems to be crucial in the case of taxation of financial activities lower VAT revenues are possible, correct setting of tax base and the possibilities of using the reverse VAT charge. Úvod Daň z přidané hodnoty (dále jen ) je v České republice součástí daňového systému od jako reakce na tehdy očekávaný budoucí vstup do Evropské unie (dále jen EU), která tuto daň ze spotřeby zavedla již v šedesátých letech minulého století a pro všechny členské státy je povinná. Vedle uplatňování dvou sazeb, které se od tohoto data postupně měnily, jsou některá plnění osvobozena od daně, a to buď s nárokem na odpočet daně na vstupu, nebo bez něj. Předmětem zkoumání jsou finanční činnosti poskytované zpravidla finančními institucemi, které jsou dle platného zákona o (Česko, 2012) v České republice v souladu s příslušnou směrnicí EU osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu. Podle analýzy profesora Lockwooda (2011) dosahuje úhrnná částka, kterou si finanční instituce nemohou nárokovat, přibližně 33 miliard eur (tj. 825 miliard korun) ročně. 557

2 V souvislosti s tím, že nemožnost uplatnění odpočtu daně na vstupu způsobuje její započtení do ceny poskytovaných finančních služeb, lze hovořit o negativním dopadu na plátce, kteří si takové služby pořizují. Princip fungování je tak částečně zkreslen. Skutečnost, že není neutrální, je tudíž překážkou celkové efektivnosti finančního sektoru (Zee, 2004). Finanční instituce tak vykazují vyšší náklady, které promítají například do bankovních poplatků. Ve vazbě na odstranění tohoto zkreslení a obnovení neutrality lze minimálně uvažovat o možnosti zdaňování finančních činností namísto jejich osvobození. Taková možnost by musela být obsahem příslušné směrnice EU týkající se. Harmonizace nepřímých daní je totiž nezbytná pro zajištění fungování společného trhu, který je založen na volném pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu (Široký, 2012). Jednotlivé členské země jsou povinny si upravit svůj daňový systém tak, aby splňoval požadavky komunitárního práva (Pátek, 2008). Cílem příspěvku je zjistit, v jakém stádiu se nachází proces projednávání změny příslušné směrnice EU v oblasti finančních činností, poukázat na pozitiva a negativa přístupu ke zdaňování finančních činností, přiblížit možnosti uplatnění reverse charge u vkladů a půjček poskytovaných bankou s minimalizací dopadů na konečného spotřebitele. 1. Finanční činnosti v komunitárním právu Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen Směrnice ) nahradila předchozí šestou směrnici (77/388/EHS) z roku V platnosti je od , přičemž lhůta pro její implementaci do právního řádu každé členské země EU uplynula dnem V jejím článku 137 je uvedeno, že členské státy mohou poskytnout osobám povinným k dani 1 možnost volby zdanění či osvobození v případě poskytování finančních činností. Možnost opce zdanit finanční činnosti plátcem vedle osvobození byla zakotvena i v předchozí šesté směrnici. Česká republika - stejně jako dalších 21 členských států EU - uplatnila u finančních činností pouze osvobození od daně bez nároku na odpočet, a to jak v zákoně o č. 588/1992 Sb. s účinností od , tak v zákoně č. 235/2004 Sb. (dále jen zákon o ) s účinností od , tj. od data vstupu ČR do EU. Pouze pět členských států EU - Belgie, Francie, Litva, Německo a Estonsko - umožnilo plátcům ve svých národních zákonech právo opce pro osvobození či zdanění finančních činností. Například Belgie a Francie provedly modifikaci této problematiky tak, že procentuálně či jinak vymezily rozsah zdanitelných plnění, jež je možné uskutečňovat s vedle plnění osvobozených od této daně (Pátek 2008). V řadě zemí EU je problematičnost uplatňování u finančních činností v současné době nahrazena příjmovou daní, např. v Dánsku platí sektor finančních služeb daň z objemu mezd se sazbou 9,13 %, přičemž od roku 2013 bude sazba zvýšena na 10,5 % (Hovorka, 2011). V roce 2007 připravila Evropská komise (dále jen EK) návrh novely Směrnice v oblasti finančních a pojišťovacích služeb, v září 2008 ji projednal Evropský parlament. Cílem novely 1 Dle čl. 9 Směrnice se Osobou povinnou k dani rozumí jakákoliv osoba, která na jakémkoli místě vykonává samostatně ekonomickou činnost, a to bez ohledu na účel nebo výsledky této činnosti. Ekonomickou činností se rozumí veškerá činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně těžební činnosti, zemědělské výroby a výkonu svobodných a jiných obdobných povolání. 558

3 bylo zvýšit právní jistotu v oblasti, která nebyla novelizována od roku 1977 a aktualizovat stávající pravidla s ohledem na globalizaci finančního prostředí (Diviš, Balážová, 2008). Návrh novely Směrnice ukládá členským státům EU povinnost umožnit finančním a pojišťovacím institucím, aby si zvolily, budou-li své služby zdaňovat nebo aplikovat režim osvobození od daně bez nároku na odpočet (tzv. opt to tax). Dosavadní Směrnice totiž dává členským státům EU pouze možnost, nikoli povinnost zavést tuto volbu pro plátce v jednotlivých národních zákonech, avšak jen u finančních činností. Dále je návrhem novely Směrnice řešen tzv. přeshraniční cost-sharing agreement, což se dotýká dohody o sdílení daně jednotlivými členskými státy v případě přeshraničního poskytování finančních a pojišťovacích služeb. Předpokládané datum platnosti novely Směrnice k , ani k nebylo dodrženo. Od dalšího projednávání opt to tax a cost-sharing agreement již bylo upuštěno. V současné době je stále pozornost soustředěna na další upřesňování definic finančních a pojišťovacích činností v rámci návrhu nařízení EK o těchto službách. To je zcela rozhodující pro uplatnění či osvobození. Například finský správní soud rozhodl, že faktoring 2 není finanční službou, a tudíž jej nelze osvobodit od v souladu se Směrnicí. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání k finskému Nejvyššímu správnímu soudu. Ten potvrdil, že rozhodnutí správního soudu je v rozporu s finským zákonem o č. 88/1993, ve kterém je faktoring považován za finanční činnost osvobozenou od. To je však v rozporu s rozhodnutím Evropského soudního dvora (dále jen ESD) v případě MGK- Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH (C-305/01). Ačkoli rozhodnutí ESD v případě MGK nemělo žádný praktický vliv na změnu finského zákona o ohledně faktoringových služeb, rozhodnutí finského správního soudu vedlo k tlaku na změnu uplatňování v praxi u těchto dodávek služeb. Obchodní společnosti tak musely provést změny v jejich účetních systémech a zakázkách (Lockwood, 2011). Když v roce 2009 dolehla na Evropu finanční krize, jejímž původcem byly některé banky v USA, začala se EK v říjnu 2010 zabývat myšlenkou na zavedení daně z finančních transakcí. Ta je snadněji realizovatelná (Vostatek, 2012). Jedním z důvodů nového zdanění je, aby finanční sektor spravedlivým dílem přispěl na náklady krize poté, co se mu od jejího počátku dostalo od vlád řady zemí velmi významné finanční podpory. Předpokládá se, že nová daň by mohla být zavedena od Návrh EK by se vztahoval pouze na transakce týkající se finančních nástrojů. Prozatím se k zavedení této daně hlásí 10 členských zemí EU. ČR ji zamítá. 2. Finanční činnosti v zákoně o V ustanovení 54 zákona o jsou vyjmenovány finanční činnosti, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně - daň na vstupu je tak zahrnována do nákladů finančních institucí: a) převod cenných papírů, obchodních podílů na společnostech a členství v družstvech, b) přijímání vkladů od veřejnosti, c) poskytování úvěrů a peněžních půjček, d) platební styk a zúčtování, e) vydávání platebních prostředků, zejména platebních karet nebo cestovních šeků, f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků, 2 Služba spočívající v opakovaně prováděném úplatném postupování krátkodobých pohledávek klienta na faktora před dobou jejich splatnosti. 559

4 g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu podle zvláštního právního předpisu h) obstarávání inkasa podle zvláštního právního předpisu, i) směnárenská činnost, j) operace týkající se peněz, k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank nebo od státu, l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji, m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet, o) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet pro jiného, p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů, q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů, r) vedení evidence investičních nástrojů, s) vypořádání obchodů s investičními nástroji, t) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet zákazníka, u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno od daně není poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a faktoring, v) obhospodařování investičních fondů nebo podílových fondů podle zvláštního právního předpisu, w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků, x) výplata dávek důchodového pojištění (zabezpečení) nebo vybírání opakujících se plateb obyvatelstva, y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u). V případě umožnění zdaňování těchto služeb by si jejich poskytovatelé plátci 3 mohli uplatnit odpočet daně na vstupu při pořízení zdanitelných plnění a poskytované finanční služby by zdaňovali příslušnou sazbou. Základem daně na výstupu by byla cena bez daně. Zásadní otázkou pro mnohé vlády zemí EU proto je, zda zdaněním finančních činností je možné dosáhnout vyššího výnosu, než je tomu v případě osvobození od daně. Podle analýzy profesora Bena Lockwooda z roku 2011: a) osvobození finančních činností porušuje základní princip fungování, tj. zdanit konečnou spotřebu, narušuje princip neutrality daně, nevede k daňovému zvýhodnění finančních institucí, dochází k přenesení nenárokovatelné na finanční instituce, čímž snižuje jejich efektivnost, daňový režim klade značnou administrativní zátěž na finanční instituce, b) zdanění finančních činností nemusí vést k výraznému nárůstu příjmů z 4, plátci by si mohli uplatnit nárok na odpočet z přijatých finančních služeb, 3 Plátcem se lze stát dle zákona o dobrovolně nebo povinně. Povinně se plátcem stane osoba uskutečňující ekonomickou činnost mj. překročením obratu 1 mil. Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců. 4 Důvod: je nepravděpodobné, aby účtovaná neplátcům finančními institucemi významně převýšila částky, o které si finanční instituce uplatní nárok na odpočet daně na vstupu. Některé výpočty ve zprávě naznačují, že pokud by se zrušilo osvobození bankovních poplatků či provizí z transakcí, mohlo by to vést ke snížení daňových příjmů v EU až o 7 miliard eur ročně (Lockwood, 2011). 560

5 příjmy z by se zvýšily pouze o uvalenou finančními institucemi na neplátce, zvýšení nákladů veřejného sektoru (Lockwood, 2011). 3. Zdaňování vybraných finančních činností Jedním z důvodů zavedení osvobození u finančních činností je obtížné stanovení přidané hodnoty a tedy vyčíslení samotné z některých poskytovaných bankovních služeb. Jedná se zejména o tzv. maržové obchody, z nichž největší význam zaujímá přijímání vkladů a poskytování úvěrů 5 a peněžních půjček 6, včetně jejich zprostředkování (viz 54 Z na předchozí straně vytištěno tučně). Určitým řešením v případě uplatnění standardního režimu zdanění finančních činností by mohla být obdoba zavedení režimu přenesené daňové povinnosti, tzv. reverse charge. Ten je v tuzemsku uplatňován v souladu se Směrnicí, a to od roku 2011 při dodání zlata, šrotu, odpadu včetně jeho zpracování, převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od roku 2012 se rozšiřuje i na stavební práce. Plátci uplatňující tento režim při poskytování uvedených plnění neodvádějí na výstupu, neboť povinnost přiznat a zaplatit daň má plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Odběratel těchto služeb si může ve stejném zdaňovacím období uplatnit odpočet této daně. Výnos daně je tak neutrální. Takový režim by mohl být do českého zákona o zapracován pouze v případě, že by byl uveden ve Směrnici a v případě umožnění zdaňování finančních činností v České republice. Obdobným přístupem ke zdaňování vybraných finančních služeb přijímání vkladů a poskytování úvěrů se již ve své studii v roce 2004 zabýval Howell Zee z Mezinárodního měnového fondu (Zee, 2004). Základem jeho návrhu je přenesení daňové povinnosti na banky, a to následovně: v případě z úroků vkladů vkladatelů banka uvede ve svém daňovém přiznání daň na výstupu a daň na vstupu ve stejné výši, čímž výše daňové povinnosti z této transakce bude pro ni neutrální, v případě z úroků úvěrů banka od dlužníka vybere na výstupu, kterou uvede ve svém daňovém přiznání jako daň na výstupu. 5 Smlouvu o úvěru upravuje obchodní zákoník v 497 a 498. Věřitel se zavazuje poskytnout na požádání dlužníka peněžní prostředky v jeho prospěch a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. 6 Smlouvu o půjčce upravuje občanský zákoník v 657 a 658. Věřitel přenechává v případě peněžní půjčky peníze dlužníkovi a dlužník se zavazuje k jejich vrácení po uplynutí sjednané doby. Při půjčce lze dohodnout úroky. 561

6 Tabulka 1 Uplatňování u vkladů a půjček či úvěrů poskytovaných bankou s reverse charge dle Zee Vkladatel D Banka B Dlužník R Předpoklady: částka jistiny = 1,000, depozitní sazba = 4%, úvěrová sazba = 9%, sazba = 10 % 1. D = R= konečný spotřebitel vybere = 9 od R, vystaví zaplatí B = 9, žádné další daňové důsledky žádné daňové důsledky uplatní na výstupu = 4 a neuplatňuje čný spotřebitel, R = registrovaný plátce žádné daňové důsledky 3. D = registrovaný plátce, R = konečný spotřebitel 4. D = R = registrovaný plátce žádné daňové důsledky žádné daňové důsledky daňová povinnost = 9, nenese vybere = 9 od R, vystaví uplatní na výstupu = 4 a daňová povinnost = 9, nenese vybere = 9 od R, vystaví uplatní na výstupu = 4 a daňová povinnost = 9, nenese vybere = 9 od R, vystaví uplatní na výstupu = 4 a daňová povinnost = 9, nenese Zdroj: ZEE, Poslední sloupec vlastní propočty. 562 nese zátěž z vkladu D a marže B 9 zaplatí B = 9, obdrží fakturu s od B, uplatní odpočet = 9 neuplatňuje nenese 0 zaplatí B = 9, obdrží fakturu s od B neuplatňuje nese zátěž z vkladu D a marže B 9 zaplatí B = 9, obdrží fakturu s od B, uplatní odpočet = 9 neuplatňuje Výnos pro stát nenese 0 Dle autorova názoru je jeho návrh plně kompatibilní s fakturací z úvěrů a je schopen poskytnout správný teoretický výsledek s minimálními administrativními náklady. V tabulce 1 je uvedený mechanismus názorně popsán. Jsou v ní celkem čtyři varianty, kdy vkladatel a dlužník jsou buď konečnými spotřebiteli (tj. nejsou plátci ), nebo registrovanými plátci. Ve všech variantách banka uplatňuje na z úroků z vkladů tzv. reverse charge a z úroků z úvěrů odvádí na výstupu uhrazenou dlužníkem. V případě, že je dlužník plátcem, může si uplatnit odpočet, což ve svém důsledku snižuje úhrnný daňový výnos pro stát (Zee, 2004). Oproti tuzemskému reverse charge tak, jak funguje v současnosti dle později vydané Směrnice, je nutné v přístupu H. Zee (tabulka 1) provést drobné korekce (viz tabulka 2). V rámci 1. a 2. varianty, kdy je vkladatel konečným spotřebitelem, nelze přenesení daňové povinnosti použít. Naopak z úroků z vkladů uhradí vkladatel a banka ji uvede ve svém daňovém přiznání jako daň na výstupu. V rámci 2. a 4. varianty si dlužník jako registrovaný plátce může uplatnit odpočet daně na vstupu z uhrazené z úroků z úvěrů obdobně jako v případě tabulky 1. V rámci 3. a 4. varianty, kdy vkladatel je plátcem, může být

7 reverse charge realizována bankou. V upravené verzi reverse charge je v úhrnu dosaženo vyššího výnosu z uvedených finančních činností v úhrnu čtyř variant je to celkem 18 v tabulce 1 oproti hodnotě 26 v tabulce 2. Tabulka 2 Uplatňování u vkladů a půjček či úvěrů poskytovaných bankou s reverse charge - upravená Vkladatel D Banka B Dlužník R Předpoklady: částka jistiny = 1,000, depozitní sazba = 4%, úvěrová sazba = 9%, sazba = 10 % 1. D = R= konečný spotřebitel vybere = 4 od D, 9 od žádné daňové důsledky nese daňová povinnost = 13 nese zatížení ve výši 4 zatížení ve výši 9 2. D = konečný spotřebitel, R = registrovaný plátce vybere = 4 od D, 9 od žádné daňové důsledky odpočet = 9 z přijaté nadměrný odpočet = 9, nenese vlastní daňová povinnost = 13 nese zatížení ve výši 4 Zdroj: Vlastní propočty. 3. D = registrovaný plátce, R = konečný spotřebitel vybere = 9 od R, vystaví neuplatňuje uplatní na výstupu = 4 a daňová povinnost = 9, nenese 4. D = R = registrovaný plátce vybere = 9 od R, vystaví neuplatňuje uplatní na výstupu = 4 a daňová povinnost = 9, nenese nese zatížení ve výši 9 odpočet = 9 z přijaté nadměrný odpočet = 9, nenese Výnos pro stát Vzhledem k tomu, že současná Směrnice neumožňuje uplatňovat reverse charge u finančních činností, pokud je v národní legislativě umožněno její zdaňování namísto osvobození, je obdobný příklad rozpracován i pro tuto alternativu tabulka 3. Daňovou zátěž nese vždy konečný spotřebitel, který není plátcem, zatímco registrovaný plátce si může uplatnit odpočet na vstupu z přijatých plnění

8 Tabulka 3 Uplatňování u vkladů a půjček či úvěrů poskytovaných bankou bez reverse charge Vkladatel D Banka B Dlužník R Předpoklady: částka jistiny = 1,000, depozitní sazba = 4%, úvěrová sazba = 9%, sazba = 10 % 1. D = R= konečný spotřebitel vybere = 4 od D, 9 od žádné daňové důsledky nese daňová povinnost = 13 nese zatížení ve výši 4 zatížení ve výši 9 2. D = konečný spotřebitel, R = registrovaný plátce vybere = 4 od D, 9 od žádné daňové důsledky odpočet = 9 z přijaté nadměrný odpočet = 9, nenese vlastní daňová povinnost = 13 nese zatížení ve výši 4 3. D = registrovaný plátce, R = konečný spotřebitel vybere = 4 od D, 9 od z přijaté žádné daňové důsledky nadměrný odpočet = 4, vlastní daňová povinnost = 13, nese zatížení ve výši 9 Výnos pro stát Zdroj: Vlastní propočty. 4. D = R = registrovaný plátce vybere = 4 od D, 9 od z přijaté žádné daňové důsledky nadměrný odpočet = 4, vlastní daňová povinnost = 13, odpočet = 9 z přijaté nadměrný odpočet = 9, nenese 0 Z hlediska výnosu není rozhodující, zda je či není uplatněn reverse charge. Toto je zřejmé z údajů o výnosu pro stát v tabulce 2 a 3, kdy v úhrnu čtyř variant činí vždy 26. Metodika reverse charge je ve Směrnici uplatňována zejména za účelem zamezení daňovým únikům. V případě finančních činností by se při aplikaci této metody částečně snížila administrativní náročnost. Závěr Finanční činnosti v rámci aplikace daně z přidané hodnoty představují výjimku, která porušuje v případě jejich osvobození princip neutrality zdaňování. Důvodem je zejména nesnadné stanovení základu daně, zda jím má být celkový objem obchodů nebo jen zisk. Neplacení z finančních služeb je však z pohledu teorie zcela nesprávné (Vostatek, 2012). Směrnice Rady 2006/112/ES z roku 2006 proto umožňuje, aby si plátce mohl vybrat, zda bude tyto služby zdaňovat nebo je od daně osvobodí. Členské státy EU však dosud nejsou povinny takový výběr plátcům ve svých národních zákonech umožnit. K nim se řadí rovněž 564

9 Česká republika, která do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zavedla pouze možnost osvobození finančních činností od bez nároku na odpočet. Pouze 5 členských zemí EU umožnilo plátcům aplikovat namísto osvobození, avšak s omezeními kvůli možným negativním dopadům na výnosy daně. V praxi vzniká ohledně stanovení, co je a co není finanční činnost, řada nejasností. Po předchozích nezdařených pokusech novelizovat Směrnici z roku 2006 tak, aby členské státy EU byly povinny začlenit do svých národních zákonů možnost osvobození či zdaňování finančních činností plátci dle jejich uvážení, je pozornost v současné době věnována zdokonalení definic těchto činností. Tím se má nastavit jasnější hranice mezi tím, které služby mohou být ještě osvobozeny a které již finančními činnostmi nejsou a musí být zdaněny vždy. Zjednoduší se tím i stanovení základu daně. V případě umožnění zdaňování finančních činností namísto jejich osvobození není jisté, zda dopady na veřejné finance, zejména na příjmovou stranu, budou jednoznačně pozitivní, neboť plátci si budou moci z takto přijatých služeb uplatnit odpočet. Lze však konstatovat, že negativně se zdanění finančních činností projeví na výdajové straně veřejných rozpočtů, neboť by se veřejnému sektoru zvýšily náklady právě o výši z přijatých finančních služeb. V seminární práci je ve 3. kapitole věnována pozornost možnému zdaňování vybraných finančních činností vkladům a úvěrům poskytovaným bankou s možností využití přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, za účelem snížení administrativní náročnosti. Uplatnění této metody nemůže minimalizovat dopady na konečného spotřebitele, jak se v roce 2004 domníval H. Zee z Mezinárodního měnového fondu (tabulka 1). Daň z přidané hodnoty je totiž konstruována tak, že postihuje konečnou spotřebu. Konečný spotřebitel, který není plátcem, proto v případě zdaňování finanční činností zaplatí vždy. Upravená verze zdaňování finančních činností s reverse charge je uvedena v tabulce 2. Metoda tuzemského reverse charge, jak je aplikována dle platné Směrnice, má spíše zamezovat daňovým únikům. Navíc použití této metody pro zdaňování finančních činností by muselo být ve Směrnici uvedeno. Proto byla vypracována verze zdaňování vybraných finančních činností bez uplatnění reverse charge (tabulka 3). Porovnáme-li výnosy pro stát, jsou v tabulkách 2 a 3 shodné, zatímco v tabulce 1 jsou nižší. Vzhledem k rozporuplným dopadům zdaňování finančních činností namísto současného uplatňování osvobození od se EK poslední dobou zaměřuje spíše na aplikaci daně z finančních transakcí, což je jednodušeji realizovatelné v praxi s jednoznačně pozitivními dopady na veřejné finance. Tento přístup má zvýšit podíl bankovního sektoru na řešení přetrvávající finanční krize. Česká republika se však k této formě zdanění v roce 2014 nepřipojí. Literatura: [1] ČESKO (2004). Zákon č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů [2] ČESKO (1992). Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty [3] BALÁŽOVÁ, A., DIVIŠ, M. (2008). Nová příležitost. Evropská unie: Euro, č. 1/2008, s

10 [4] Dostupné z: [5] DRÁBOVÁ, M. (2008) Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb - 4. část. Daně a právo v praxi, č. 2/2008, s. 1. Dostupné z: [6] HOVORKA, J. (2011). Zisky bank jsou extrémně vysoké, bankovní služby by neměly být bez. Dostupné z: [7] LOCKWOOD, B. (2011). How the EU VAT exemptions impact the Banking Sector. Study to assess whether banks enjoy a tax advantage as a result of the EU VAT exemption system. PwC, Dostupné z: [8] PÁTEK, V. (2008). u finančních a pojišťovacích služeb nejen pro banky a pojišťovny. Právo ES v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s ISBN [9] PODDAR, S., ENGLISH, M. (1997) Taxation of financial services under a value-added tax: applying the cash-flow approach, National Tax Journal Vol. 50, No. 1, pp Dostupné z:http://ntj.tax.org/wwtax%5cntjrec.nsf/9a5e12b0e7d64d2c a595b/$fi LE/v50n1089.pdf [10] Rada EU, 2006). Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Dostupné z: [11] ŠINDELÁŘ, J., ŠINDELÁŘ, J. (2010). Daň z přidané hodnoty a finanční služby. In Evropské finanční systémy Brno: Masarykova univerzita, [12] ŠIROKÝ, J. (2012). Daně v Evropské unii. 5. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde a.s., 2012, 400 s. ISBN [13] VOSTATEK, J. (2012). Insufficient Taxes and High Subsidies in Financial Services. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, Oeconomica, [14] ZEE, H. (2004). A New Approach to Taxing Financial Intermediation Services Under a Value-Added Tax. IMF Working Paper, WP/04/119, Ing. Yvona Legierská Odborný asistent Katedra financí Ekonomická fakulta VŠFS o.p.s. Estonská 500, Praha

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Karuselové podvody

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Karuselové podvody JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH Obsah 8 Kalendář povinností v březnu 2013 9-11 Daňová (ne)uznatelnost odpisu

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní úvěr

Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní úvěr SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní

Více

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges

Více

Nepřímé daně v daňové soustavě ČR

Nepřímé daně v daňové soustavě ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Nepřímé daně v daňové soustavě ČR Bakalářská práce Autor: Tereza Škrnová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: doc.

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 14.12.2011

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 14.12.2011 Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 14.12.2011 UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 14.12.2011 Daň z příjmů 339/14.09.11

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky

Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E o činnosti daňové správy České republiky za rok 2011 O B S A H I. Úvod... 3 II. Daňové řízení... 5 1. Vývoj daňových příjmů... 5 2. Daňové

Více

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bakalářská práce Autor: Michal Randůšek Právní administrativa v podnikatelské

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

PŘÍLOHA K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 10. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD (RIA) 1. Důvod předložení

PŘÍLOHA K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 10. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD (RIA) 1. Důvod předložení PŘÍLOHA K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 10. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD (RIA) 1.1. Název 1. Důvod předložení Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

II. Příjmy státního rozpočtu

II. Příjmy státního rozpočtu II. Příjmy státního rozpočtu 1. Celkové příjmy státního rozpočtu Zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu

Více

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ Law of the European Union and Direct Taxes Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. David Sehnálek,

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Létalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě HARMONIZACE ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A JEJÍ VLIV NA VELIKOST DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ 1 IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Abstrakt Příspěvek je

Více

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí. Bc. Kamila Fridrichová

Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí. Bc. Kamila Fridrichová Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí Bc. Kamila Fridrichová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce má za cíl nastínit projekt

Více