ZDAŇOVÁNÍ VYBRANÝCH FINANČNÍCH ČINNOSTÍ DPH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDAŇOVÁNÍ VYBRANÝCH FINANČNÍCH ČINNOSTÍ DPH"

Transkript

1 ZDAŇOVÁNÍ VYBRANÝCH FINANČNÍCH ČINNOSTÍ Yvona Legierská Klíčová slova: Daň z přidané hodnoty, daň na vstupu, daň na výstupu, odpočet daně, sazby daně z přidané hodnoty, daňová povinnost, osvobození od daně, finanční činnosti, osoby povinné k dani, faktoring, finanční instituce, reverse charge, opt to tax, cost-sharing agreement. Key words: Value added tax, input tax, output tax, deduction, rate of value added tax, tax liability, tax exemptions, financial activities, taxable persons, factoring, financial institutions, reverse charge, opt to tax, cost -sharing agreement. Abstrakt Článek se zabývá přístupem ke zdaňování finančních činností daní z přidané hodnoty. Ta je vysoce harmonizovanou daní ze spotřeby v rámci Evropské unie. Pravidla fungování jsou nastavena příslušnou směrnicí. V rámci ní je možná volba mezi osvobozením či zdaněním finančních činností. V České republice je umožněna pouze první varianta. Je poukázáno na výhody a nevýhody obou variant, ale zejména na problémy se stanovením hranice mezi finančními činnostmi a ostatními obdobnými plněními, které musí být zdaněny vždy. Jako zásadní se jeví v případě zdaňování finančních činností možný nižší výnos, stanovení základu daně a možnosti využití přenesení daňové povinnosti na plátce. Abstract This article presents an approach to the taxation of financial activities by value added tax. VAT in European Union is highly harmonized tax of consumption. The operating rules of VAT are set by the EU Directive. There is free choice between tax exemption and taxation of financial activities. The Czech Republic prefers the first option. This article shows advantages and disadvantages of both options, but also particular problems in determining the boundaries between financial activities and other similar taxable transactions, which must always be taxed. It seems to be crucial in the case of taxation of financial activities lower VAT revenues are possible, correct setting of tax base and the possibilities of using the reverse VAT charge. Úvod Daň z přidané hodnoty (dále jen ) je v České republice součástí daňového systému od jako reakce na tehdy očekávaný budoucí vstup do Evropské unie (dále jen EU), která tuto daň ze spotřeby zavedla již v šedesátých letech minulého století a pro všechny členské státy je povinná. Vedle uplatňování dvou sazeb, které se od tohoto data postupně měnily, jsou některá plnění osvobozena od daně, a to buď s nárokem na odpočet daně na vstupu, nebo bez něj. Předmětem zkoumání jsou finanční činnosti poskytované zpravidla finančními institucemi, které jsou dle platného zákona o (Česko, 2012) v České republice v souladu s příslušnou směrnicí EU osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu. Podle analýzy profesora Lockwooda (2011) dosahuje úhrnná částka, kterou si finanční instituce nemohou nárokovat, přibližně 33 miliard eur (tj. 825 miliard korun) ročně. 557

2 V souvislosti s tím, že nemožnost uplatnění odpočtu daně na vstupu způsobuje její započtení do ceny poskytovaných finančních služeb, lze hovořit o negativním dopadu na plátce, kteří si takové služby pořizují. Princip fungování je tak částečně zkreslen. Skutečnost, že není neutrální, je tudíž překážkou celkové efektivnosti finančního sektoru (Zee, 2004). Finanční instituce tak vykazují vyšší náklady, které promítají například do bankovních poplatků. Ve vazbě na odstranění tohoto zkreslení a obnovení neutrality lze minimálně uvažovat o možnosti zdaňování finančních činností namísto jejich osvobození. Taková možnost by musela být obsahem příslušné směrnice EU týkající se. Harmonizace nepřímých daní je totiž nezbytná pro zajištění fungování společného trhu, který je založen na volném pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu (Široký, 2012). Jednotlivé členské země jsou povinny si upravit svůj daňový systém tak, aby splňoval požadavky komunitárního práva (Pátek, 2008). Cílem příspěvku je zjistit, v jakém stádiu se nachází proces projednávání změny příslušné směrnice EU v oblasti finančních činností, poukázat na pozitiva a negativa přístupu ke zdaňování finančních činností, přiblížit možnosti uplatnění reverse charge u vkladů a půjček poskytovaných bankou s minimalizací dopadů na konečného spotřebitele. 1. Finanční činnosti v komunitárním právu Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen Směrnice ) nahradila předchozí šestou směrnici (77/388/EHS) z roku V platnosti je od , přičemž lhůta pro její implementaci do právního řádu každé členské země EU uplynula dnem V jejím článku 137 je uvedeno, že členské státy mohou poskytnout osobám povinným k dani 1 možnost volby zdanění či osvobození v případě poskytování finančních činností. Možnost opce zdanit finanční činnosti plátcem vedle osvobození byla zakotvena i v předchozí šesté směrnici. Česká republika - stejně jako dalších 21 členských států EU - uplatnila u finančních činností pouze osvobození od daně bez nároku na odpočet, a to jak v zákoně o č. 588/1992 Sb. s účinností od , tak v zákoně č. 235/2004 Sb. (dále jen zákon o ) s účinností od , tj. od data vstupu ČR do EU. Pouze pět členských států EU - Belgie, Francie, Litva, Německo a Estonsko - umožnilo plátcům ve svých národních zákonech právo opce pro osvobození či zdanění finančních činností. Například Belgie a Francie provedly modifikaci této problematiky tak, že procentuálně či jinak vymezily rozsah zdanitelných plnění, jež je možné uskutečňovat s vedle plnění osvobozených od této daně (Pátek 2008). V řadě zemí EU je problematičnost uplatňování u finančních činností v současné době nahrazena příjmovou daní, např. v Dánsku platí sektor finančních služeb daň z objemu mezd se sazbou 9,13 %, přičemž od roku 2013 bude sazba zvýšena na 10,5 % (Hovorka, 2011). V roce 2007 připravila Evropská komise (dále jen EK) návrh novely Směrnice v oblasti finančních a pojišťovacích služeb, v září 2008 ji projednal Evropský parlament. Cílem novely 1 Dle čl. 9 Směrnice se Osobou povinnou k dani rozumí jakákoliv osoba, která na jakémkoli místě vykonává samostatně ekonomickou činnost, a to bez ohledu na účel nebo výsledky této činnosti. Ekonomickou činností se rozumí veškerá činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně těžební činnosti, zemědělské výroby a výkonu svobodných a jiných obdobných povolání. 558

3 bylo zvýšit právní jistotu v oblasti, která nebyla novelizována od roku 1977 a aktualizovat stávající pravidla s ohledem na globalizaci finančního prostředí (Diviš, Balážová, 2008). Návrh novely Směrnice ukládá členským státům EU povinnost umožnit finančním a pojišťovacím institucím, aby si zvolily, budou-li své služby zdaňovat nebo aplikovat režim osvobození od daně bez nároku na odpočet (tzv. opt to tax). Dosavadní Směrnice totiž dává členským státům EU pouze možnost, nikoli povinnost zavést tuto volbu pro plátce v jednotlivých národních zákonech, avšak jen u finančních činností. Dále je návrhem novely Směrnice řešen tzv. přeshraniční cost-sharing agreement, což se dotýká dohody o sdílení daně jednotlivými členskými státy v případě přeshraničního poskytování finančních a pojišťovacích služeb. Předpokládané datum platnosti novely Směrnice k , ani k nebylo dodrženo. Od dalšího projednávání opt to tax a cost-sharing agreement již bylo upuštěno. V současné době je stále pozornost soustředěna na další upřesňování definic finančních a pojišťovacích činností v rámci návrhu nařízení EK o těchto službách. To je zcela rozhodující pro uplatnění či osvobození. Například finský správní soud rozhodl, že faktoring 2 není finanční službou, a tudíž jej nelze osvobodit od v souladu se Směrnicí. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání k finskému Nejvyššímu správnímu soudu. Ten potvrdil, že rozhodnutí správního soudu je v rozporu s finským zákonem o č. 88/1993, ve kterém je faktoring považován za finanční činnost osvobozenou od. To je však v rozporu s rozhodnutím Evropského soudního dvora (dále jen ESD) v případě MGK- Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH (C-305/01). Ačkoli rozhodnutí ESD v případě MGK nemělo žádný praktický vliv na změnu finského zákona o ohledně faktoringových služeb, rozhodnutí finského správního soudu vedlo k tlaku na změnu uplatňování v praxi u těchto dodávek služeb. Obchodní společnosti tak musely provést změny v jejich účetních systémech a zakázkách (Lockwood, 2011). Když v roce 2009 dolehla na Evropu finanční krize, jejímž původcem byly některé banky v USA, začala se EK v říjnu 2010 zabývat myšlenkou na zavedení daně z finančních transakcí. Ta je snadněji realizovatelná (Vostatek, 2012). Jedním z důvodů nového zdanění je, aby finanční sektor spravedlivým dílem přispěl na náklady krize poté, co se mu od jejího počátku dostalo od vlád řady zemí velmi významné finanční podpory. Předpokládá se, že nová daň by mohla být zavedena od Návrh EK by se vztahoval pouze na transakce týkající se finančních nástrojů. Prozatím se k zavedení této daně hlásí 10 členských zemí EU. ČR ji zamítá. 2. Finanční činnosti v zákoně o V ustanovení 54 zákona o jsou vyjmenovány finanční činnosti, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně - daň na vstupu je tak zahrnována do nákladů finančních institucí: a) převod cenných papírů, obchodních podílů na společnostech a členství v družstvech, b) přijímání vkladů od veřejnosti, c) poskytování úvěrů a peněžních půjček, d) platební styk a zúčtování, e) vydávání platebních prostředků, zejména platebních karet nebo cestovních šeků, f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků, 2 Služba spočívající v opakovaně prováděném úplatném postupování krátkodobých pohledávek klienta na faktora před dobou jejich splatnosti. 559

4 g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu podle zvláštního právního předpisu h) obstarávání inkasa podle zvláštního právního předpisu, i) směnárenská činnost, j) operace týkající se peněz, k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank nebo od státu, l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji, m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet, o) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet pro jiného, p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů, q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů, r) vedení evidence investičních nástrojů, s) vypořádání obchodů s investičními nástroji, t) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet zákazníka, u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno od daně není poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a faktoring, v) obhospodařování investičních fondů nebo podílových fondů podle zvláštního právního předpisu, w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků, x) výplata dávek důchodového pojištění (zabezpečení) nebo vybírání opakujících se plateb obyvatelstva, y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u). V případě umožnění zdaňování těchto služeb by si jejich poskytovatelé plátci 3 mohli uplatnit odpočet daně na vstupu při pořízení zdanitelných plnění a poskytované finanční služby by zdaňovali příslušnou sazbou. Základem daně na výstupu by byla cena bez daně. Zásadní otázkou pro mnohé vlády zemí EU proto je, zda zdaněním finančních činností je možné dosáhnout vyššího výnosu, než je tomu v případě osvobození od daně. Podle analýzy profesora Bena Lockwooda z roku 2011: a) osvobození finančních činností porušuje základní princip fungování, tj. zdanit konečnou spotřebu, narušuje princip neutrality daně, nevede k daňovému zvýhodnění finančních institucí, dochází k přenesení nenárokovatelné na finanční instituce, čímž snižuje jejich efektivnost, daňový režim klade značnou administrativní zátěž na finanční instituce, b) zdanění finančních činností nemusí vést k výraznému nárůstu příjmů z 4, plátci by si mohli uplatnit nárok na odpočet z přijatých finančních služeb, 3 Plátcem se lze stát dle zákona o dobrovolně nebo povinně. Povinně se plátcem stane osoba uskutečňující ekonomickou činnost mj. překročením obratu 1 mil. Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců. 4 Důvod: je nepravděpodobné, aby účtovaná neplátcům finančními institucemi významně převýšila částky, o které si finanční instituce uplatní nárok na odpočet daně na vstupu. Některé výpočty ve zprávě naznačují, že pokud by se zrušilo osvobození bankovních poplatků či provizí z transakcí, mohlo by to vést ke snížení daňových příjmů v EU až o 7 miliard eur ročně (Lockwood, 2011). 560

5 příjmy z by se zvýšily pouze o uvalenou finančními institucemi na neplátce, zvýšení nákladů veřejného sektoru (Lockwood, 2011). 3. Zdaňování vybraných finančních činností Jedním z důvodů zavedení osvobození u finančních činností je obtížné stanovení přidané hodnoty a tedy vyčíslení samotné z některých poskytovaných bankovních služeb. Jedná se zejména o tzv. maržové obchody, z nichž největší význam zaujímá přijímání vkladů a poskytování úvěrů 5 a peněžních půjček 6, včetně jejich zprostředkování (viz 54 Z na předchozí straně vytištěno tučně). Určitým řešením v případě uplatnění standardního režimu zdanění finančních činností by mohla být obdoba zavedení režimu přenesené daňové povinnosti, tzv. reverse charge. Ten je v tuzemsku uplatňován v souladu se Směrnicí, a to od roku 2011 při dodání zlata, šrotu, odpadu včetně jeho zpracování, převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od roku 2012 se rozšiřuje i na stavební práce. Plátci uplatňující tento režim při poskytování uvedených plnění neodvádějí na výstupu, neboť povinnost přiznat a zaplatit daň má plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Odběratel těchto služeb si může ve stejném zdaňovacím období uplatnit odpočet této daně. Výnos daně je tak neutrální. Takový režim by mohl být do českého zákona o zapracován pouze v případě, že by byl uveden ve Směrnici a v případě umožnění zdaňování finančních činností v České republice. Obdobným přístupem ke zdaňování vybraných finančních služeb přijímání vkladů a poskytování úvěrů se již ve své studii v roce 2004 zabýval Howell Zee z Mezinárodního měnového fondu (Zee, 2004). Základem jeho návrhu je přenesení daňové povinnosti na banky, a to následovně: v případě z úroků vkladů vkladatelů banka uvede ve svém daňovém přiznání daň na výstupu a daň na vstupu ve stejné výši, čímž výše daňové povinnosti z této transakce bude pro ni neutrální, v případě z úroků úvěrů banka od dlužníka vybere na výstupu, kterou uvede ve svém daňovém přiznání jako daň na výstupu. 5 Smlouvu o úvěru upravuje obchodní zákoník v 497 a 498. Věřitel se zavazuje poskytnout na požádání dlužníka peněžní prostředky v jeho prospěch a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. 6 Smlouvu o půjčce upravuje občanský zákoník v 657 a 658. Věřitel přenechává v případě peněžní půjčky peníze dlužníkovi a dlužník se zavazuje k jejich vrácení po uplynutí sjednané doby. Při půjčce lze dohodnout úroky. 561

6 Tabulka 1 Uplatňování u vkladů a půjček či úvěrů poskytovaných bankou s reverse charge dle Zee Vkladatel D Banka B Dlužník R Předpoklady: částka jistiny = 1,000, depozitní sazba = 4%, úvěrová sazba = 9%, sazba = 10 % 1. D = R= konečný spotřebitel vybere = 9 od R, vystaví zaplatí B = 9, žádné další daňové důsledky žádné daňové důsledky uplatní na výstupu = 4 a neuplatňuje čný spotřebitel, R = registrovaný plátce žádné daňové důsledky 3. D = registrovaný plátce, R = konečný spotřebitel 4. D = R = registrovaný plátce žádné daňové důsledky žádné daňové důsledky daňová povinnost = 9, nenese vybere = 9 od R, vystaví uplatní na výstupu = 4 a daňová povinnost = 9, nenese vybere = 9 od R, vystaví uplatní na výstupu = 4 a daňová povinnost = 9, nenese vybere = 9 od R, vystaví uplatní na výstupu = 4 a daňová povinnost = 9, nenese Zdroj: ZEE, Poslední sloupec vlastní propočty. 562 nese zátěž z vkladu D a marže B 9 zaplatí B = 9, obdrží fakturu s od B, uplatní odpočet = 9 neuplatňuje nenese 0 zaplatí B = 9, obdrží fakturu s od B neuplatňuje nese zátěž z vkladu D a marže B 9 zaplatí B = 9, obdrží fakturu s od B, uplatní odpočet = 9 neuplatňuje Výnos pro stát nenese 0 Dle autorova názoru je jeho návrh plně kompatibilní s fakturací z úvěrů a je schopen poskytnout správný teoretický výsledek s minimálními administrativními náklady. V tabulce 1 je uvedený mechanismus názorně popsán. Jsou v ní celkem čtyři varianty, kdy vkladatel a dlužník jsou buď konečnými spotřebiteli (tj. nejsou plátci ), nebo registrovanými plátci. Ve všech variantách banka uplatňuje na z úroků z vkladů tzv. reverse charge a z úroků z úvěrů odvádí na výstupu uhrazenou dlužníkem. V případě, že je dlužník plátcem, může si uplatnit odpočet, což ve svém důsledku snižuje úhrnný daňový výnos pro stát (Zee, 2004). Oproti tuzemskému reverse charge tak, jak funguje v současnosti dle později vydané Směrnice, je nutné v přístupu H. Zee (tabulka 1) provést drobné korekce (viz tabulka 2). V rámci 1. a 2. varianty, kdy je vkladatel konečným spotřebitelem, nelze přenesení daňové povinnosti použít. Naopak z úroků z vkladů uhradí vkladatel a banka ji uvede ve svém daňovém přiznání jako daň na výstupu. V rámci 2. a 4. varianty si dlužník jako registrovaný plátce může uplatnit odpočet daně na vstupu z uhrazené z úroků z úvěrů obdobně jako v případě tabulky 1. V rámci 3. a 4. varianty, kdy vkladatel je plátcem, může být

7 reverse charge realizována bankou. V upravené verzi reverse charge je v úhrnu dosaženo vyššího výnosu z uvedených finančních činností v úhrnu čtyř variant je to celkem 18 v tabulce 1 oproti hodnotě 26 v tabulce 2. Tabulka 2 Uplatňování u vkladů a půjček či úvěrů poskytovaných bankou s reverse charge - upravená Vkladatel D Banka B Dlužník R Předpoklady: částka jistiny = 1,000, depozitní sazba = 4%, úvěrová sazba = 9%, sazba = 10 % 1. D = R= konečný spotřebitel vybere = 4 od D, 9 od žádné daňové důsledky nese daňová povinnost = 13 nese zatížení ve výši 4 zatížení ve výši 9 2. D = konečný spotřebitel, R = registrovaný plátce vybere = 4 od D, 9 od žádné daňové důsledky odpočet = 9 z přijaté nadměrný odpočet = 9, nenese vlastní daňová povinnost = 13 nese zatížení ve výši 4 Zdroj: Vlastní propočty. 3. D = registrovaný plátce, R = konečný spotřebitel vybere = 9 od R, vystaví neuplatňuje uplatní na výstupu = 4 a daňová povinnost = 9, nenese 4. D = R = registrovaný plátce vybere = 9 od R, vystaví neuplatňuje uplatní na výstupu = 4 a daňová povinnost = 9, nenese nese zatížení ve výši 9 odpočet = 9 z přijaté nadměrný odpočet = 9, nenese Výnos pro stát Vzhledem k tomu, že současná Směrnice neumožňuje uplatňovat reverse charge u finančních činností, pokud je v národní legislativě umožněno její zdaňování namísto osvobození, je obdobný příklad rozpracován i pro tuto alternativu tabulka 3. Daňovou zátěž nese vždy konečný spotřebitel, který není plátcem, zatímco registrovaný plátce si může uplatnit odpočet na vstupu z přijatých plnění

8 Tabulka 3 Uplatňování u vkladů a půjček či úvěrů poskytovaných bankou bez reverse charge Vkladatel D Banka B Dlužník R Předpoklady: částka jistiny = 1,000, depozitní sazba = 4%, úvěrová sazba = 9%, sazba = 10 % 1. D = R= konečný spotřebitel vybere = 4 od D, 9 od žádné daňové důsledky nese daňová povinnost = 13 nese zatížení ve výši 4 zatížení ve výši 9 2. D = konečný spotřebitel, R = registrovaný plátce vybere = 4 od D, 9 od žádné daňové důsledky odpočet = 9 z přijaté nadměrný odpočet = 9, nenese vlastní daňová povinnost = 13 nese zatížení ve výši 4 3. D = registrovaný plátce, R = konečný spotřebitel vybere = 4 od D, 9 od z přijaté žádné daňové důsledky nadměrný odpočet = 4, vlastní daňová povinnost = 13, nese zatížení ve výši 9 Výnos pro stát Zdroj: Vlastní propočty. 4. D = R = registrovaný plátce vybere = 4 od D, 9 od z přijaté žádné daňové důsledky nadměrný odpočet = 4, vlastní daňová povinnost = 13, odpočet = 9 z přijaté nadměrný odpočet = 9, nenese 0 Z hlediska výnosu není rozhodující, zda je či není uplatněn reverse charge. Toto je zřejmé z údajů o výnosu pro stát v tabulce 2 a 3, kdy v úhrnu čtyř variant činí vždy 26. Metodika reverse charge je ve Směrnici uplatňována zejména za účelem zamezení daňovým únikům. V případě finančních činností by se při aplikaci této metody částečně snížila administrativní náročnost. Závěr Finanční činnosti v rámci aplikace daně z přidané hodnoty představují výjimku, která porušuje v případě jejich osvobození princip neutrality zdaňování. Důvodem je zejména nesnadné stanovení základu daně, zda jím má být celkový objem obchodů nebo jen zisk. Neplacení z finančních služeb je však z pohledu teorie zcela nesprávné (Vostatek, 2012). Směrnice Rady 2006/112/ES z roku 2006 proto umožňuje, aby si plátce mohl vybrat, zda bude tyto služby zdaňovat nebo je od daně osvobodí. Členské státy EU však dosud nejsou povinny takový výběr plátcům ve svých národních zákonech umožnit. K nim se řadí rovněž 564

9 Česká republika, která do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zavedla pouze možnost osvobození finančních činností od bez nároku na odpočet. Pouze 5 členských zemí EU umožnilo plátcům aplikovat namísto osvobození, avšak s omezeními kvůli možným negativním dopadům na výnosy daně. V praxi vzniká ohledně stanovení, co je a co není finanční činnost, řada nejasností. Po předchozích nezdařených pokusech novelizovat Směrnici z roku 2006 tak, aby členské státy EU byly povinny začlenit do svých národních zákonů možnost osvobození či zdaňování finančních činností plátci dle jejich uvážení, je pozornost v současné době věnována zdokonalení definic těchto činností. Tím se má nastavit jasnější hranice mezi tím, které služby mohou být ještě osvobozeny a které již finančními činnostmi nejsou a musí být zdaněny vždy. Zjednoduší se tím i stanovení základu daně. V případě umožnění zdaňování finančních činností namísto jejich osvobození není jisté, zda dopady na veřejné finance, zejména na příjmovou stranu, budou jednoznačně pozitivní, neboť plátci si budou moci z takto přijatých služeb uplatnit odpočet. Lze však konstatovat, že negativně se zdanění finančních činností projeví na výdajové straně veřejných rozpočtů, neboť by se veřejnému sektoru zvýšily náklady právě o výši z přijatých finančních služeb. V seminární práci je ve 3. kapitole věnována pozornost možnému zdaňování vybraných finančních činností vkladům a úvěrům poskytovaným bankou s možností využití přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, za účelem snížení administrativní náročnosti. Uplatnění této metody nemůže minimalizovat dopady na konečného spotřebitele, jak se v roce 2004 domníval H. Zee z Mezinárodního měnového fondu (tabulka 1). Daň z přidané hodnoty je totiž konstruována tak, že postihuje konečnou spotřebu. Konečný spotřebitel, který není plátcem, proto v případě zdaňování finanční činností zaplatí vždy. Upravená verze zdaňování finančních činností s reverse charge je uvedena v tabulce 2. Metoda tuzemského reverse charge, jak je aplikována dle platné Směrnice, má spíše zamezovat daňovým únikům. Navíc použití této metody pro zdaňování finančních činností by muselo být ve Směrnici uvedeno. Proto byla vypracována verze zdaňování vybraných finančních činností bez uplatnění reverse charge (tabulka 3). Porovnáme-li výnosy pro stát, jsou v tabulkách 2 a 3 shodné, zatímco v tabulce 1 jsou nižší. Vzhledem k rozporuplným dopadům zdaňování finančních činností namísto současného uplatňování osvobození od se EK poslední dobou zaměřuje spíše na aplikaci daně z finančních transakcí, což je jednodušeji realizovatelné v praxi s jednoznačně pozitivními dopady na veřejné finance. Tento přístup má zvýšit podíl bankovního sektoru na řešení přetrvávající finanční krize. Česká republika se však k této formě zdanění v roce 2014 nepřipojí. Literatura: [1] ČESKO (2004). Zákon č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů [2] ČESKO (1992). Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty [3] BALÁŽOVÁ, A., DIVIŠ, M. (2008). Nová příležitost. Evropská unie: Euro, č. 1/2008, s

10 [4] Dostupné z: [5] DRÁBOVÁ, M. (2008) Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb - 4. část. Daně a právo v praxi, č. 2/2008, s. 1. Dostupné z: [6] HOVORKA, J. (2011). Zisky bank jsou extrémně vysoké, bankovní služby by neměly být bez. Dostupné z: [7] LOCKWOOD, B. (2011). How the EU VAT exemptions impact the Banking Sector. Study to assess whether banks enjoy a tax advantage as a result of the EU VAT exemption system. PwC, Dostupné z: [8] PÁTEK, V. (2008). u finančních a pojišťovacích služeb nejen pro banky a pojišťovny. Právo ES v praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s ISBN [9] PODDAR, S., ENGLISH, M. (1997) Taxation of financial services under a value-added tax: applying the cash-flow approach, National Tax Journal Vol. 50, No. 1, pp Dostupné z:http://ntj.tax.org/wwtax%5cntjrec.nsf/9a5e12b0e7d64d2c a595b/$fi LE/v50n1089.pdf [10] Rada EU, 2006). Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Dostupné z: [11] ŠINDELÁŘ, J., ŠINDELÁŘ, J. (2010). Daň z přidané hodnoty a finanční služby. In Evropské finanční systémy Brno: Masarykova univerzita, [12] ŠIROKÝ, J. (2012). Daně v Evropské unii. 5. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Linde a.s., 2012, 400 s. ISBN [13] VOSTATEK, J. (2012). Insufficient Taxes and High Subsidies in Financial Services. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, Oeconomica, [14] ZEE, H. (2004). A New Approach to Taxing Financial Intermediation Services Under a Value-Added Tax. IMF Working Paper, WP/04/119, Ing. Yvona Legierská Odborný asistent Katedra financí Ekonomická fakulta VŠFS o.p.s. Estonská 500, Praha

O přístupech ke zdaňování finančních a pojišťovacích činností daní z přidané hodnoty

O přístupech ke zdaňování finančních a pojišťovacích činností daní z přidané hodnoty O přístupech ke zdaňování finančních a pojišťovacích činností daní z přidané hodnoty Yvona Legierská Policy Brief #4 leden 2013 Redakce provedla jazykové a stylistické úpravy textu. Text neprošel oponentním

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

DPH jako nekumulativní daň

DPH jako nekumulativní daň Daň z přidané hodnoty (DPH) Mechanismus výpočtu DPH - obecné schéma DPH jako nekumulativní daň výrobce výrobce obchodník spotřebitel pšenice chleba s chlebem (plátce DPH) (plátce DPH) (plátce DPH) Cena

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) SMĚRNICE OBCE ROHATEC K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) Účetní jednotka: Obec Rohatec Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec IČ: 488526 DIČ: CZ00488526 Směrnici vypracovala: Ing. Jarmila Gurská Účinnost směrnice:

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Harmonizace pravidel DPH pro poukazy

Harmonizace pravidel DPH pro poukazy Růžena Hrůšová IFA ČR, Praha, 17. října 2017 Harmonizace pravidel DPH pro poukazy směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR BANKOVNÍ PRÁVO 2014 1 OBSAH Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR 2 STUDIJNÍ LITERATURA POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha : Nakladatelství C. H. Beck 2006. SEKERKA, B.

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Novela zákona o DPH 2011

Novela zákona o DPH 2011 www.pwc.com Novela zákona o DPH 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Martin Diviš 19. ledna 2011 Agenda Legislativní proces Vracení DPH u nedobytných pohledávek Institut

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] podrobný popis způsobu výběru a vyplácení plateb od koncových zákazníkům (factoring a invoicing) verze 12 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Průběh plateb 3 1.1 Invoicing 3 1.2 Factoring

Více

Metodický pokyn č. 43. k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH

Metodický pokyn č. 43. k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH Účinnost: od 1. 1. 2012 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: Název 709758 Okamžik sestavení: 0..0 :5: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 87,70 59 989,00 5 98,70 06 67, 0 00,50 59 989,00 0,50 66 85,50 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 80 865,0 5 56,0 5 9,00 5 57,00 Nehmotné

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Horní 444/7, Štěpánov

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Horní 444/7, Štěpánov Název 00995 Okamžik sestavení:..0 5:0:07 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 95 5 577,6 88 55 70,58 06 97 87,06 8 76,50 78 99 869,9 88 6 807,98 90 58 06, 7 0,7 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 76 760,60 05,60

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název 00799 Sídlo: Staré Město pod Landštejnem 9 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení: 6.6.0 :6:00 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 98 06 097, 5 5 8,7 5 5 88,9 5 69 99, 9 960 777,87 5 5, 6 57

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nevřeň

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nevřeň Název Okamžik sestavení:..0 :5: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 660 077, 7,7 0 8 859,85 5 78 85,57 006 9,90 0 958,7 0 575 9, 0 69 67,85 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 05 08,0 8 68,0 76 00,00 76 00,00 Nehmotné

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Název 00870 Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 07 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení:..0 :5:05 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 695 0 8,89 6 60 669,8 58 800 7, 569 78 786,58 6 0 66, 6 85 9,98

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název 006769 Sídlo: Těšetice 6, 67 6 Prosiměřice Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení: 9..0 ::9 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 9 0 508,7 5 98 9,75 00 6,97 6 06 09,60 5 60 000,79 5 978 97,75

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název 0058986 Sídlo: Urbanice 0, 50 7 Lhota pod Libča Předmět činnosti: místní správa Okamžik sestavení: 6..0 0:5:55 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 9 698 76,50 6 8,0 565 895,0 06 00,8 5 56,76 6 8,0 9 9,66

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC Název 00077 Sídlo: Příčná 6,Senohraby 5 66 Předmět činnosti: samospráva Okamžik sestavení:..0 :9:5 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 7 8 655,78 05 568,96 5 76 086,8 8 5 9,86 57 559 060,6 0 9,96 6 55 567,65

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_62_INOVACE_12_19 Bankovní soustava

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název Sídlo: OÚ Lety, Na Návsi 60, 5 9 Lety Předmět činnosti: Veřejná správa Okamžik sestavení:..0 0::5 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 557 868,70 0,00 557 868,70 9 08,0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Modletice 6

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Modletice 6 Název 006058 Okamžik sestavení: 5..06 :: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 0 50,9 86 7,9 0 5,00 96 50,8 606 75,68 68 7,9 99 95 8,9 77 98,70 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 656 665, 59 578,0 7 087,0 075 688,0.

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název 00075 Okamžik sestavení: 9..06 ::9 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 80 807 795,96 9 58 97,90 7 8 88,06 68 7 87,5 5 7 7,5 9 58 97,90 8,6 80 90,6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 56 708,80 6 75,80 7 97,00

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Na Kopci 14, Svojetice

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Na Kopci 14, Svojetice Název 0008 Sídlo: Na Kopci, Svojetice Okamžik sestavení: 7..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 7 560 6,5 5 7,0 70 07 877,85 65 7 09, 6 065 69,5 98 98,0 59 866 69, 57 076 7,65 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Právní forma: Předmět činnosti:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Právní forma: Předmět činnosti: Název IČ: 0070 Okamžik sestavení: 7..06 :0: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 9 809, 86 09,0 5 576 780, 6 06, 7 6 5,6 86 09,0 808,5 765 06,5 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 56 88,00 0,00 56 88,00 550 88,00.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název Sídlo: Mokrovousy 8, 505 Nechanice Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 7.5.0 9:5:50 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 0 75 00,77 60 0, 7 7 77, 8 08 685,69 0 57 5, 60 0, 6 968,90 7 68 0,90 I. Dlouhodobý

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: USC Sídlo: Přepychy 5

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: USC Sídlo: Přepychy 5 Název 007580 Sídlo: 57 Přepychy 5 Okamžik sestavení: 5.0.06 9::5 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 60 8 65,9 6 798 5,67 650, 5 0,6 56 5,99 6 7 859,57 9 708 59, 7 6 86,07 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 85 75,90

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Podlesí 81

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Podlesí 81 Název 00669 Sídlo: Podlesí 8 Okamžik sestavení:..06 9:08:55 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 0 6 97,80 05 6,68 7 60, 7 5, 9 8 6,0 0 05,68 6 8 579,6 6 56 7, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 875,00 7 8,0 7 69,80

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Sestaveno k: v tis. Kč 282,00 70,00 212,00 282,00

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Sestaveno k: v tis. Kč 282,00 70,00 212,00 282,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8,00 70,00,00 8,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 95,00 757,00 9 78,00 9 9,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 9. Uspořádací účet technického zhodnocení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Název 00870 Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 07 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení:.7.05 8::6 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 70 897,9 6 66 5,98 578 7 77, 569 058 99,7 680 70 5,5 60 9 758,5

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více