Znalostní společnost o konkurenceschopnosti nejen v rámci EU. Znalostní společnost a konkurenceschopnost. Znalostní stav země

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalostní společnost o konkurenceschopnosti nejen v rámci EU. Znalostní společnost a konkurenceschopnost. Znalostní stav země"

Transkript

1 Informace nejsou znalosti, znalosti nejsou moudrost Milan Zelený Prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D., Universita Tomáše Bati, Zlín; Fordham University, New York, České centrum produktivity Praha

2 Znalostní společnost a konkurenceschopnost Znalostní stav země Může být ČR po vstupu do EU podobně dynamickou malou zemí Evropy? Má na to? Mají na to její podniky? Může ČR opustit eurobyrokratismus standardizace, kodifikace a certifikace a i přes vstup do EU se vydat na cestu znalostí, inovací, vzdělání, výzkumu, podnikání a technologie? První signály takové obrody a renesance musí přijít z podnikové sféry samotné. Konkurenceschopnost Malá evropská země - Finsko, se dostala v roce 2003 do popředí tabulek konkurenceschopnosti vydávaných institucí World Economic Forum. Na druhém místě je USA, které bylo číslo 1 v uplynulém roce. Existují dvě tabulky: konkurenceschopnost vzhledem k růstu (makro) a vzhledem k podmínkám pro business (mikro). Mezi prvními deseti figurují také Dánsko, Švédsko, Švýcarsko, Island, Norsko a Holandsko. To podporuje zmíněnou teorii malých, evropských zemí, které se dokázaly prosadit, často i navzdory EU, a vydat se cestou malých a středních podniků, cestou inovace, znalostí, technologie, podnikatelství a minimalizace eurobyrokratismu. Problém je, že ČR figuruje až na 39. (resp. 35.) místě a oproti roku 2002 se o několik pozic pohoršila (Slovensko je č. 42). Před ČR se umísťují např. Estonsko, Slovinsko, Maďarsko a Lotyšsko tedy dnešní malé země východní Evropy (nejlépe Estonsko, č. 22 resp. 28). Pro názornost uvádíme prvních deset v makro a mikro pohledu: RANKING: GROWTH COMPETITIVENESS 1. Finland 1. Finland 2. USA 2. USA 3. Sweden 3. Sweden RANKING: BUSINESS COMPETITIVENESS 4. Denmark 4. Denmark 5. Taiwan 5. Germany 6. Singapore 6. United Kingdom 7. Switzerland 7. Switzerland 8. Iceland 8. Singapore 9. Norway 9. Netherlands 10. Australia 10. France 1

3 Může-li Finsko, proč ne my? Strategie Finsko by nebyla příliš složitá. WEF připravuje profily všech zemí podle několik desítek kriterií pro a proti konkurenceschopnosti v makro i mikrosféře. Tyto profily je třeba porovnat s odpovídajícími zeměmi a vypracovat strategii jejich kontinuálního vylepšování místo dotování nekonkurenčních dinosaurů, byrokratizace zemědělství a odkládání modernizace a reformy stále socialistických odborů. 1 Staneme se dynamickou malou zemí Evropy? Alespoň jako Finsko? 2

4 3

5 Globalizace: snadný přenos technologií, rychlejší komunikace, homogenizace preferencí, mezinárodní trhy vstupů, atd. Hyperkonkurence: Nutnost reagovat pružně a rychle Levná a dostupná technologie neposkytuje konkurenční výhodu Podniky se uchylují k nepřetržitému zlepšování, benchmarkingu a reinženýringu Firmy se musí naučit se učit, nepřetržitě! Učit se mohou efektivně v sítích spolupracujících firem Hyperkonkurence neustále ruší rovnováhu konkurenčních výhod, vynalézá nové, ruší staré nikdo nemá trvalou výhodu nad druhým Prostředí pro tvorbu znalostí: společný zájem, důvěra, stejný jazyk pro interpretaci informací 4

6 19 TEZÍ k hospodářské obnově Československa 1) Rozpoznání znalostí a vědění jako základní formy kapitálu (na rozdíl od tradiční práce, technologie a peněz) vyžaduje též rozpoznání zaměstnance jako celého člověka", tedy jako autonomního spoluúčastníka / podnikatele, dlouhodobého spolupracovníka a právního spoluvlastníka. Tradičně se práce dala kupovat po částech", ale vědění, tvořivost, zodpovědnost a inovační iniciativa lidí se takto kupovat" nedají. Zákonem zaručené spoluvlastnictví výrobních prostředků zaměstnanci a zákazníky je tedy základním požadavkem naší nové znalostní společnosti". 9) Ve znalostní společnosti je třeba zaručit dlouhodobý a dědičný zájem spoluvlastníků a spolupracovníků na výsledcích podnikání. Kromě zaměstnaneckých akcií a podílů je třeba zavést systém (populární v Japonsku a v USA) zaručené zaměstnanosti a společensko-ekonomických jistot. Záruka těchto jistot patří do (již spoluvlastněné) oblasti podnikové nikoli do byrokratické sféry státní. Zdravá funkce této podnikové ekologie" vyžaduje strategickou i řídící pružnost, snížení rozdílů mezi dělníkem a manažerem a překonání potřeby tzv. zaměstnanců. Je tedy třeba širokého, ne úzce specializovaného vzdělání zaměstnanců, pravidelná rotace úkolů a funkcí, rozšíření zodpovědnosti a odpovídající škály odměňování, atp. 16) Moderní znalostně-informační státy, jako jsou Japonsko či země asijských Čtyř draků", nedosáhly světové třídy na základě kapitálových půjček, ale vnitřními investicemi do vzdělání všech svých občanů, manažerů a podnikatelů. Vzdělání, znalosti, informace a kompetence v podnikovém řízení jsou nejdůležitější formou kapitálu. Československo je schopné s pomocí všenárodního, svépomocného vzdělávacího projektu obrody dosáhnout podobné úrovně. Je třeba pomáhat i našim středoevropským sousedům ve snižování již dnes nebezpečné závislosti na zahraničním kapitálu, na krátkodobých a nekompetentních radách" k odprodeji státních výrobních prostředků a ztrátě národního dědictví. 5

7 Znalostní podnik znalosti a informace řízení znalostí Jest největší pravdou naší doby: INFORMACE NEJSOU ZNALOSTI Každý (dobrý) podnik koordinuje dva druhy své produkce: 1. Produkci věcí, produktů či služeb; tedy výrobu něčeho odlišného od sebe sama. 2. Produkci sebe sama, tedy reprodukci vlastních (podnikových) schopností vyrábět. Podnik musí nepřetržitě produkovat svoji schopnost vyrábět, tedy vyrábět sebe sama, aby mohl úspěšně vyrobit i to druhé: výrobky a služby. Znalost (schopnost, um) je účelová koordinace akce ZNALOST je tedy činnost, čin, akce; INFORMACE je symbolický popis akce Rozdíl mezi informacemi a znalostmi je tedy základní a významný. Informace jsou vstupem do znalostního procesu koordinace činností. Dosažení vytčeného účelu skrze akci (ne jen na papíře) je jediným důkazem či manifestací praktické, použitelné znalosti. DATA INFORMACE TECHNO- LOGIE EZD (EDP (SŘI) MIS ANALOGIE (Pečení chleba) Elementy: H2O, kvasné bakterie, molekuly škrobu Ingredience: mouka, voda, cukr, koření, recept a postup ÚČEL CÍL Orientace Hledání Výkonnost META- FORA Neví se nic moc Ví se co Ví se jak ZNALOSTI SPR (DSS, ES, KM, AI) Koordinace procesu pečení chleba -> výsledek, výrobek Efektivnost Účinnost Umí se MOUDROST WS, MSS) Proč chléb? Proč takto? Vysvětlitelnost Ví se proč OSVÍCENÍ? Chléb, nepochybně Pravda Ví se najisto 6

8 DOVEDNOST Dovednost, jako každá znalost, je účelová koordinace akce. Pravidla této koordinace jsou však vnitřní, sebedeklarované a sebehodnotící. Umím psát, číst a řídit podnik, protože má koordinace vyhovuje mým vlastním pravidlům hodnocení kvality. Dovednost může být i vysoké kvality, obzvláště je-li subjekt (nositel) náročný a sebekritický. Umět, být zručný, být dovedný v dosahování osobních výsledků však nestačí: společenské a institucionální zhodnocení je nutné. ZNALOST Znalost (v pravém smyslu slova) je založena na vyhovění vnějším pravidlům koordinace akce a výsledků. Společnost, instituce, řemeslo a profesionalita potvrzují a osvědčují skutečnou znalost, ne pouhou dovednost. Profesionál se umí podřídit pravidlům a kriteriím své profese, laik a vesnický samouk ne. Dovednost přerůstá ve znalost pouze v kontextu společenského oprávnění. Podřízení se pravidlům není nedostatkem, ale erbem profesionality. EXPERTÍZA Odbornost a expertíza jsou nejvyšší formou znalostí. Profesionál, který zvládne pravidla koordinace akce tak, že získá schopnost a oprávnění tato pravidla ovlivňovat a měnit, dosáhl odborné znalosti. Pouze na této úrovni jsou znalosti schopné učit (ve smyslu měnit) i systém pravidel a kriterií určujících kvalitu procesu a výsledku. Expert určuje, mění a vymezuje pravidla své odbornosti. Desatero pro řízení v éře globálních trhů. Čím se liší globální hyperkonkurence od konkurence tradiční? Základem je nástup globálního zákazníka a spotřebitele. Dominantní role výrobce a poskytovatele služeb již dávno skončila. Dnešní strategii podniků i strategických aliancí a sítí podniků neurčuje výrobce, ale zákazník. Globální zákazník se podstatně liší od tradičního zákazníka lokálního či národního: není geograficky, kulturně a politicky vymezen a definován je lépe informován a vzdělán, ví co chce požaduje vysokou kvalitu a nízkou cenu a rychlé dodání vše současně vyhýbá se masovým výrobcům, kteří umí dodat jen jedno: kvalitně nebo levně nebo rychle vyžaduje osobní, individuální, kustomizované uspokojení nechce mít to, co mají druzí, chce mít to, co druzí nemají není masovým konzumentem, je sám sebou nemá rád zbytečné mezičlánky, zapojuje se přímo do výrobního procesu Jak uspokojit globálního zákazníka? Jak dodat individuálně kustomizované výrobky a služby, které jsou kvalitnější a levnější a rychlejší než ty konkurenční? 7

9 Jak naučit tradičního výrobce, který dosud myslí ve strategii nebo, aby se stal aktivním nositelem strategie a? To vyžaduje podnikový systém řízení, který je schopen strategii a realizovat. Takový systém musí obsahovat nejméně následující dimenze: 1. HORIZONTÁLNÍ ORGANIZACE PODNIKU Opustit vertikální příkazovou hierarchii, založenou na funkční specializaci a dělbě práce. Zavést plochou, procesně orientovanou organizaci, odpovídající horizontální logice výrobních procesů. Místo rozvinuté dělby práce prosadit znalostní integraci, multifunkčnost a vícerozměrnost. 2. REINŽENÝRING VÝROBNÍCH PROCESŮ Výrobní procesy musí nepřetržitě vylučovat operace, které nepřidávají hodnotu. Integrace a slučování operací vede k minimalizaci mezistupňů, procesních kroků, výrobních součástek, komponentů a nadbytečných pracovníků přes celý hodnotový řetězec. 3. MASOVÁ KUSTOMIZACE Individuální zakázkovost a kustomizace výrobků a služeb pro všechny, za masové ceny. Nejdříve prodat, pak vyrobit. Žádný zákazník není anonymní. Minimalizace mezičlánků mezi výrobcem a spotřebitelem. Produkt v rukou zákazníka je a zůstává součástí výrobního procesu. 4. AUTONOMNÍ TÝMY ČI AMÉBY Týmová odpovědnost za proces či úsek procesu hodnotového řetězce, týmová spolupráce. Podnikatelské jednotky a spolupodnikání uvnitř podniku, podniky v podnicích. Předpoklad inovativního chování. 5. INTEGRACE ZÁKAZNÍKA Náš zákazník, náš pán již nestačí. Náš zákazník je také partnerem a součástí výrobního procesu, je integrován do jeho strategie, podílí se na její realizaci. Aliance se zákazníkem je důležitější než aliance s konkurentem. 6. VNITROPODNIKOVÉ TRHY Tržní hospodářství nekončí před branami podniku. Tržně se chovat, umět hospodařit, vydělat si na sebe a přijmout spoluodpovědnost za podnik, jehož jsem součástí, vyžaduje vnitropodnikovou směnu výrobků, služeb, práce a zdrojů za tržní ceny, ve všech částech hodnotového řetězce. 7. ELIMINACE ROZHODOVACÍCH KOMPENZACÍ Moderní zákazník nechce kompenzovat kvalitu za cenu a cenu za rychlost, nechce se vzdávat jedné dimenze na úkor dimenze druhé.globální trhy, internet a telekomunikační systémy mu umožňují správného výrobce či dodavatele identifikovat téměř okamžitě. 8. INTEGRACE DODAVATELE (KO-LOKACE) Integrace zákazníka musí být na druhé straně hodnotového řetězce doplněna integrací dodavatele. Dodavatel, tak jako zákazník, se stává součástí výrobního procesu, mnohdy i fyzicky a prostorově, kolokován ve strategické alianci. 8

10 9. ŘÍZENÍ S OTEVŘENÝMI KNIHAMI Volný tok informací, přístup k informacím a užívání informací je základem volného trhu hlavně uvnitř podniku. Zaměstnanci mohou zlepšovat svůj výkon, jen když znají svůj podnik a rozumí skutečným dopadům svého úsilí. Průhlednost, otevřenost a přístup, nikoli utajování, jsou klíčem k iniciativě a inovaci. 10. KINETICKÁ ORGANIZACE Každá, třeba i sebemenší událost v podnikovém dění představuje potenciální zdroj nápadů, zlepšení a diferenciace. Každé rozhodnutí, každý zaměstnanec a každý zákazník je potenciálním zdrojem pohybu, zdrojem podnikové kinetiky. Výše uvedené dimenze globální konkurenceschopnosti představují stavební bloky pro tvorbu individuální, na míru šité soustavy řízení daného podniku. Kdo je nejbohatší (podle HDP na obyvatele, průměr EU = 100 %) 1. Lucembursko Irsko Dánsko Rakousko Nizozemsko Velká Británie Belgie Švédsko Francie Finsko 111 EU Německo Itálie 107 EU Španělsko Kypr Řecko Slovinsko Portugalsko Malta Česko Maďarsko Slovensko Estonsko Litva Polsko Lotyšsko Rumunsko* Bulharsko* Turecko* 27 9

11 Mezi Evropany patříme mezi nejchudší země (srovnání hrubých měsíčních příjmů na člena domácnosti v eurech) Dánsko Malta 621 Lucembursko Španělsko 504 Švédsko Slovinsko 562 Finsko Portugalsko 441 Belgie Česko 314 Nizozemsko Řecko 256 Velká Británie Turecko 197 Německo Slovensko 187 Francie Estonsko 181 Itálie 997 Litva 168 Irsko 919 Lotyšsko 146 Rakousko 914 Rumunsko 79 Kypr 826 Bulharsko 74 Pramen: EFILWC 10

12 Znalostní účty Koloběh znalostí na podniku Znalostní účty jsou založeny na principu Má dáti Dal. Každá získaná informace představuje položku, pro podnik i jednotlivce na straně Má dáti. Informace je pouze potenciál, nezhodnocená možnost, nevyvážená kladnou položkou Dal. Žádný podnik si nemůže dlouhodobě dovolit akumulaci nákladů na straně Má dáti: studium, školení a semináře jsou znalostní investice. Tyto investice musí být ve smluveném časovém období vyhodnoceny z hlediska návratnosti, ve smyslu aplikací, implementace, použití, výsledků a výnosů. Žádný podnik by se neměl spokojit s pouhým oceněním odfajfkováno svých nejvýznamnějších investic. Strana Dal musí být systematicky sledována, vyhodnocena a oceněna. Placení za znalosti (Pay for knowledge) je znakem podniků světové třídy, znalostních podniků. Cyklus info-znalostních toků Čtyři základní oblasti zahrnují následující transformace a interakce: 1. Kombinace: informace informace 2. Internalizace: informace znalosti 3. Socializace: znalosti znalosti 4. Externalizace: znalosti informace Cyklus info-znalostních toků pak probíhá v následující kruhové posloupnosti:... Kombinace Internalizace Socializace Externalizace Kombinace.. 11

13 Koloběh K-I-S-E Čtyři základní oblasti KM lze nyní charakterizovat detailněji: 1. Kombinace: transformace (informace informace) je nejjednodušší, nejméně komplikovaný proces (řízení informací, IT), který převádí jeden symbolický popis do jiného symbolického popisu, dokumenty a databáze do jiných dokumentů a databází. Výměna a zpracování informací, jejich kombinace a sumarizace, skladování a vyhledávání dokumentace, data mining, data warehousing, etc., jsou příklady dalších typických úloh kombinace. Účelem je dostat informace do správné formy, připravit je k použití jako vstupů do znalostního procesu koordinace. 2. Internalizace: transformace (informace znalosti) se již týká využívání informací k tvorbě nových znalostí. Souhrn symbolických popisů na podniku knihy, manuály, reporty, databáze, grafy, schémata, prezentace, atd. by neměly existovat samoúčelně a ležet pasivně v knihovnách, kabinetech, počítačích a sítích. Jeho účelem je lepší a účinnější akce. Informace tedy musí být aktivně internalizovány v lidských schopnostech, koordinátorech procesů, činností, operací a rozhodnutí v akcích podniku. V akci získává informace hodnotu, je vybavena kontextem a interpretací, spojena se zkušeností aktéra a manifestována v činnosti a kvalitě dosažených výsledků. Internalizace je nejdůležitějším a nejnáročnějším aspektem řízení znalostí. 3. Socializace: transformace (znalosti znalosti) se týká sdílení zkušeností, učení se, pozorování a praktického využití mezi různými aktéry a koordinátory. Pomocí různých vnitro- a extrapodnikových komunit lze propojovat experty a učně, zákazníky a odborníky, zaměstnance a vedení, atp. Učit se nelze pouhým absorbováním symbolických informací, ale hlavně příkladem, instruktáží, praxí, opakováním, kladením otázek a propojováním správných osob ve správný čas. Socializace znalostí je významnou podnikovou funkcí podnikového učení, upevňování a rozšiřování znalostní základny. 4. Externalizace: transformace (znalosti informace) získaných a odzkoušených znalostí zpět do formy symbolického popisu. Zápisy, popisy, předpisy, recepty a manuály, grafické, obrázkové a vizuální záznamy, expertní systémy, vizualizace dat, ale i knihy, kuchařky a pravidla komunikace pomáhají vytvářet podnikovou paměť. Tato fáze info-znalostního koloběhu připravuje výchozí informace pro novou kombinaci a rekombinaci za účelem efektivní akce. 12

14 WISDOM Strategická moudrost podniku Duševní práce může vykonat jediný člověk za den i za miliony korun a tato práce strojem vykonána být nemůže. Této duševní práce leží kolem nás nejvíce nevykonáno a veškerá nezaměstnanost a bída je způsobena jen tím, že se nedostává lidí schopných a ochotných tuto duševní práci vykonat. Tomáš Baťa Na závěr: Osobní doporučení českým manažerům V závěru bych doplnil odborná doporučení a poznatky vyjádřením osobního názoru, subjektivně podbarveného pohledu na to, co by české podniky a jejich manažeři dělat měli, když už nevím, jak předpovědět, co ve skutečnosti - po vstupu do EU - dělat budou. Lze jen doufat, že ne jen více toho, co dělali předtím. 1. Přestaňte sbírat izolované metody, začněte vytvářet vlastní systém. 2. Podnik je organismus, ne stroj: začněte jej tak vnímat a chápat. 3. Učte se ze soustavy řízení Baťa, odkazu českých podnikatelů lepších než vy. 4. Znalosti lidí jsou vaším nejcennějším kapitálem. Znalosti nejsou informace. 5. Opusťte dysfunkční vize-mise přístup ke strategii. 6. Strategie je to, co děláte, ne to, co říkáte. Přestaňte mluvit o strategii. 7. Opusťte benchmarking jako nástroj glajchšaltace a honby za stejností. 8. Diferenciace (produktů, procesů a služeb) je základem konkurenčního úspěchu. 9. Přestaňte spoléhat na eurobyrokratizaci pomocí standardů, norem a certifikátů. 10. Inovace a podnikavost jsou nejdůležitějšími procesy podniku: inovujte tedy. 11. Decentralizovaná organizace podniku je předpokladem inovace: decentralizujte. 12. Dáte-li špatný systém na internet, budete mít špatný systém na internetu. 13. Technologie není řešením, ale násobitelem řešení dobrých - i špatných. 14. Každý zákazník je trh: individualizace a šití na míru se musí stát návykem. 15. Žádný podnik nemůže být lepší než síť jíž je součástí: spolupracujte. 16. Každý zaměstnanec musí přidávat a ne ubírat hodnotu: měřte přidanou hodnotu. 17. Produktivita je klíčem k blahobytu, zvyšujte ji. Nepřetržitě. 18. Neprosazujte za každou cenu strategii, která je nevhodná, a tudíž neprosaditelná. 19. Vzdělávejte své zaměstnance distančně, univerzitou po Internetu. Učte. 20. Nikdy se neučte z vlastních chyb, vždy jen z chyb druhých. 13

15 POZNÁMKA: Pro zájemce jsou připraveny také širší studijní materiály k přednášeným tématům prof. Milana Zeleného, které na vyžádání zašle České centrum produktivity Od pasivity k aktivitě Jak se změní postavení českých firem v konkurenční soutěži na světových trzích po vstupu ČR do EU? Devatenáct tezí k hospodářské obnově Československa Soustava řízení Baťa příspěvek k České škole podnikového řízení K dispozici jsou samozřejmě i další vzdělávací bloky ke klíčovým tématickým oblastem, jako jsou: podnikový reinženýring alianční strategie masová kustomizace zakázkovost strategické myšlení a rozhodování řízení znalostí inovace, kreativita a tvorba trhů sítě malých a středních podniků regionální ekonomika v éře globalizace integrace a regionalizace - dvě strany téže mince, atd. KONTAKT: Prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D., Universita Tomáše Bati, Zlín; Fordham University, New York, České centrum produktivity Zdena Šťastná, tel Připojujeme pozvánku na mezinárodní vědeckou konferenci Tvůrčí odkaz T. Bati. Při této příležitosti bude uvedena nová knížka prof. M. Zeleného Cesty k úspěchu, která je příručkou podnikatelských a manažerských znalostí vyplývajících z tvůrčího odkazu Tomáše Bati. (viz dále): 14

16 TVŮRČÍ ODKAZ TOMÁŠE BATI a současné podnikání POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI konaná K DESÁTÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ FAKULTY MANAGEMENTU A EKONOMIKY UTBZ: Pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Datum konání: 19. až 20. května 2005 Místo konání: Zlín, Univerzita Tomáše Bati, Academia centrum Sekce I. Současné podnikatelské řízení Přední úspěšní manažeři sdělí svou podnikatelskou filozofii a metody jejího uskutečňování v sou-časné podnikové praxi. Zajímavé bude porovnat přístupy, metody a techniky systému současného řízení se systémem používaným ve firmě Baťa. Soustavu řízení Baťa (SŘB) je nutno studovat a praktikovat právě s důrazem na soustavu, ne pouze z hlediska jednotlivých prvků a baťovské spe-cifičnosti. Žádoucí jsou dva typy podnikatelských zkušeností: 1. Současná podniková soustava řízení a její úspěšnost. 2. SŘB a její porovnání se současnou praxí řízení úspěšného podniku Účastníky jsou přední manažeři, podnikatelé, pedagogičtí a vědečtí pracovníci. GARANTI: prof. Petříková, prof. Trnka, doc. Bobák Sekce II. Evropská soustava řízení Evropská unie postrádá nosný a konkurenceschopný evropský systém podnikového řízení. EU je tak již delší dobu odsouzena ke kopírování amerických či japonských metod a systémů, chybí ucelenost a kulturní zakotvení zřetelně evropského přístupu. Evropský systém podnikového řízení by měl hledat své kořeny v Evropě. Bez vytvoření vlastního systému řízení převládne v Evropě jakýsi ISO-ismus, který již dnes dusí inovaci a podnikatelský náboj. S nástupem Číny pak nebude mít Evropa světu co nabídnout. Rozšířením EU vyvstává pro Evropu nová příležitost. Čeští představitelé v EU by se měli stát šampióny moderního řízení v nové Evropě. Základem se může stát právě Soustava řízení Baťa (SŘB). Není poplatná americkému, japonskému anebo čínskému přístupu: je ryze evropská a česká. Plejády mladých českých akademiků i praktiků managementu by mohly vstoupit do Evropy s razantním intelektuálním i ryze praktickým přínosem. Dnes je třeba představit Soustavu řízení Baťa (SŘB) jako komplexní, systémovou evrop-skou soustavu podnikového řízení, tudíž jako základní kámen budoucí konkurenceschopnosti Evropy. GARANTI: prof. Zelený, Ing. Girstlová Sekce III. Baťův Zlín znalostní, digitální město Tomáš Baťa se nesporně zasloužil o rozvoj moderního Zlína, o výrazně originální myšlení a přístup ke koncipování moderního města. Dnešní Zlín musí vytvořit novou strategii odpovídající současným změněným podmínkám a očekávanému vývoji komplexního znalostně-hospodářsko-občanského rozvoje. Cílem je zhodnotiv vliv představitelů firmy Baťa na rozvoj města a navázání na tradice Baťova myšlení i praxe v dnešní digitálně-komunikační společnosti. GARANTI: doc. Glogar, MUDr. Bakala, Ing. Velev 15

17 Místo recenze ke knížce prof. Milana Zeleného, CESTY K ÚSPĚCHU: TRVALÉ HODNOTY SOUSTAVY ŘÍZENÍ BAT A která bude uvedena u příležitosti květnové baťovské konference ve Zlíně, přiblížíme Vám tuto publikaci citací z předmluvy pana Thomase J. Bati, který v říjnu 2004 mj. napsal: Všichni hledáme své cesty k úspěchu. Toto hledání však není snadné: je plné slepých uliček, přeplněných dálnic a zavádějících zkratek. Miliony lidí hledaly cesty k úspěchu před námi, mnozí je našli, ale jen někteří našli cesty opravdové, spolehlivé a trvalé, tedy cesty hodné sdílení s ostatními. Od nich je třeba se učit. Mnoho Čechů považuje za symbol úspěchu mého otce Tomáše Baťu a jeho systém řízení podniku. Baťovská soustava řízení je založena na principech a hodnotách, které jsou trvalé, vyzkoušené a pro dosažení individuálního či podnikového úspěchu neocenitelné. Žijeme však v nové době. Žijeme ve světě globálních trhů, telekomunikací, moderních technologií a inovací. Pro tuto dobu a pro úspěšný život v ní se musíme i v České republice naučit pracovat nejen rukama, ale také používat hlav. My, Češi, máme velké štěstí, že nám byl dán historický dar, na němž lze úspěšný přechod ke znalostní společnosti založit: trvalé hodnoty myšlenkové i akční soustavy Baťa. Tato neobyčejně úspěšná soustava podnikání a řízení má dvě složky: specificky historickou, vztaženou k situaci a kontextu dané doby, a trvalou, nabízející hodnoty, koncepce a zkušenosti, které jsou nadčasové a nabývají na významu s odstupem času. Cesty k úspěchu profesora Milana Zeleného tedy přicházejí v pravý čas. Profesor Zelený nabízí české veřejnosti hodnotovou mapu transformace osobních, podnikatelských a manažerských znalostí, které vycházejí z tvůrčího odkazu mého otce a představují to trvalé, potřebné a nenahraditelné v rovině osobní i podnikatelské. Úspěšný člověk v podnikání, ale i v životě, by měl rozhodovat, volit a jednat s touto útlou knížkou v ruce. Je plná myšlenkových skvostů, vybroušených diamantů životní moudrosti, znalostí a zkušeností Tomáš J. Baťa, Toronto, listopad

1. ŘÍZENÍ ZNALOSTNÍHO CYKLU A JEHO INTEGRACE V ÚSPĚŠNĚ ORGANIZOVANÉM PODNIKU. Moderní podnik se v globální éře již nemůže obejít bez řizení znalostí.

1. ŘÍZENÍ ZNALOSTNÍHO CYKLU A JEHO INTEGRACE V ÚSPĚŠNĚ ORGANIZOVANÉM PODNIKU. Moderní podnik se v globální éře již nemůže obejít bez řizení znalostí. Milan Zelený: 1. ŘÍZENÍ ZNALOSTNÍHO CYKLU A JEHO INTEGRACE V ÚSPĚŠNĚ ORGANIZOVANÉM PODNIKU Moderní podnik se v globální éře již nemůže obejít bez řizení znalostí. Potíže se zaváděním řízení znalostí v

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Sociologie managementu

Sociologie managementu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Sociologie managementu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

Prof. Milan ZELENÝ TRVALÉ HODNOTY SOUSTAVY BAŤA. Vydalo Nakladatelství Čintámani www.cintamani.cz

Prof. Milan ZELENÝ TRVALÉ HODNOTY SOUSTAVY BAŤA. Vydalo Nakladatelství Čintámani www.cintamani.cz Prof. Milan ZELENÝ TRVALÉ HODNOTY SOUSTAVY BAŤA Vydalo Nakladatelství Čintámani www.cintamani.cz Copyright Milan ZELENÝ, Zlín, květen 2005 www.mzeleny.cz Odpovědná redaktorka: Zdena ŠŤASTNÁ zdena.stastna@centrum.cz

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více