VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ"

Transkript

1 Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.)

2 Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko obanská sí 2005 Victoria W. Thoresen (ed.)

3 OBSAH Úvod...5 A. Principy 1. Co to je Vzdlávání spotebitelské veejnosti? Pro je poteba Vzdlávání obanského spotebitele? Kdo je zodpovdný za Vzdlávání obanského spotebitele? B. Kompetence 1. Pro jsou kompetence pedmtem výuky? Jaké kompetence jsou vyuovány? Kterému subjektu jsou specifická témata relevantní? C. Výsledky 1. Jaké uební výsledky jsou oekávány? D. Metodický systém 1. Jak mže být Vzdlávání obanského spotebitele vyuováno? Mže být Vzdlávání obanského spotebitele souástí vzdlávání pro vývoj? Jak mže být Vzdlávání obanského spotebitele vyhodnoceno?...46 E. Zdroje 1. Jaké druhy materiál jsou vhodné? Jakou terminologii je vhodné znát? F. Dodatek 1. Ochrana konzumenta (zákazníka) v Evrop Odpovídající otázky pro diskuzi Kódy: = webové odkazy = argumenty, zdvodnní = reference = píklady uebních plán = didaktické metody = didaktické zdroje materiál 2

4 Tato publikace je výsledkem úsilí partner sít Vzdlávání obanského spotebitele. Nkterý z text je výsledkem výzkum provádných v rámci CCN. Ostatní sekce/úseky textu jsou citovány z prezentací vytvoených na CCN konferencích a publikovány ve sbornících konferencí ( na tyto jsou uvedeny odkazy se jménem a referencí ). Velká ást z textu je však výsledkem konzultace len této sít pi setkáních jejich tématických skupin bhem let Jména len tématických skupin jsou následující: Píspvky byly vlenny do textu Victorií Thoresen s asistencí Declana Doyleho. Skupina #1: Etické zmny Valentin Petroussenko, leader-plovdiv University, Bulharsko Arthur Olzak-Academy of Humanities and Economics in Lodz, Polsko Erik Brøntveit-Hedmark University College, Nórsko Kaija Turrki-University of Helsinki, Finsko Jette Gottschau-Copenhagen Day and Evening College of Education, Dánsko Sue Bailey-London Metropolitan University, UK Guido Ipsen-University of Dortmund, Nmecko Fani Uzunova-Technical University, Varna, Bulharsko Henk Goovaerts-Catholic institution of higher education, Limburg, Nizozemsko Solveig F. Aasen-Hedmark University College, Norsko Maria Mikusova, -Technical University of Ostrava, eská republika Nadezda Klabusayova, -Technical University of Ostrava, eská republika Victor Nogueira-Consumer Institute, Portugalsko Skupina #2: Informaní spolenost Declan Doyle, leader-institute of Technology, Carlow, Irsko Mario Refice-Technical University of Bari, Itálie Zivile Zedereviciute -Vilnius Pedagogical University, Litva Chris Andrew /Ann Davidson-European Research into Consumer Affairs, UK Piret Multer-The Jaan Tonisson Institute, Estonsko Mara Jegere-Consumer Rights Protection Centre, Lotyšsko Nelly Bencheva-Agricultural University, Plovdiv, Bulharsko Alexandru Dodu-Romanian Association for Consumers Protection, Rumunsko Karen Mugliett-The University of Malta, Malta Barbara Mazur-The Technical University in Bialystok, Polsko Natasa Vrcon Tratar-University of Promorska, Faculty of Management Koper, Slovinsko Michelina Savino-University of Bari, Itálie Skupina #3: Práva a zodpovdnosti, povinnosti Ilze Liepina, leader-latvia University of Agriculture, Lotyšsko Peter Van der Baan, HAS Den Bosch, University of Professional Education Nizozemsko Vija Dislere-Latvia University of Agriculture, Lotyšsko Karen Bayer-Institute for financial services (iff), Hamburg, Nmecko Lazlo Borbas-Budapest Polytechnic, Maarsko Jørgen Juul Jensen-Suhr's University College of Nutrition and Health, Dánsko Joanna Kostecka-Rzeszow University, Polsko Marino Melissano,Carlo Biasior-Technical Regional Research Center On European Consumption, Itálie Luisa Ferreira da Silva - Portuguese Open University, Portugalsko Mike Kitson-London Metropolitan University,UK Helen Allik-Consumer Protection Board of Estonia, Estonsko Thor Øyvind Jensen-University of Bergen, Norsko Anu Toots-Tallin Pedagogical University, Estonsko 3

5 Skupina #4: Globální solidarita Anne-Marie Van den Dries, leader-catolic Hogeschool South-West-Flanders, Belgicko Michael Hellstern-University of Kassel, Department for Management end Economics, Nmecko Ingeborg Schrettle-College of Education Graz-Eggenberg, Rakousko Stoyan Tanchev-Higher Institute of Food and Flavour Industries, Bulharsko Jørgen Klein-Hedmark University College, Norsko Margaret Jepson-Liverpool John Moores University, UK Dana Voukonova-University of Economics in Bratislava, Slovensko Miroslav Nikolov-Europartners 2000 Foundation, Sofia, Bulharsko Jette Benn-The Danish University of Education, Copenhagen, Dánsko Idar Ree-Stavanger University, Norsko Larissa de Blauwe-University of professional education South-West-Flanders, Belgicko Taina Mannisto-Consumer Agency, Helsinki, Finsko Maria Herminia Pedro-Lisbon Higher School of Education, Portugalsko Skupina #5: Spoluodpovdnost (angažovanost) Katri Kerem, leader-university Nord, Estonsko Nieves Alvares Martin-European School of Consumers, Santander, Španlsko Violeta Dimitrova-Varna University of Economics, Bulharsko Annamaria Formentini-Milano Polytechnical University, Itálie Ezio Manzini Milano Polytechnical University, Itálie Leena Graeffe-University of Helsinki, Helsinki, Finsko Peter Gnielczyk-Federation of German Consumers Organisations, Berlin, Nmecko Irena Zaleskiene-Vilnius Pedagogical University, Litva Petr Bris-Tomas Bata University in Zlin, eská republika Rui Manule Costa Gabinio-Politechnical Institute of Beja, Educative Superior School of Beja, Portugalsko Gustavo Moral Alvarez-European School of Consumers, Santander, Španlsko Oddhild Bergsli-Oslo University College, Norsko Jeppe Læssöe-Danmarks Pedagogiske Universitet, Copenhagen, Dánsko Priya Bala-Consumers International, UK 4

6 Úvod Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Svazek 1 Vyšší vzdlání Oban-spotebitel (consumer citizen) je jednotlivec, který provádí své volby na základ etických, sociálních ekonomických a ekologických úvah. Oban-spotebitel aktivním zpsobem pispívá pedevším k udržování dlouhodob udržitelného rozvoje tím, že se stará a jedná odpovdn na úrovni rodiny, na národní úrovni a na globální úrovni. Toto je sada smrnic týkající se vzdlávání spotebitelské veejnosti (obanských práv a povinností spotebitel), které byly vypracovány organizací Consumer Citizenship Network1 (CCN - Spotebitelsko obanská sí). Cílovými skupinami pro tyto smrnice jsou uitelé ve vyšším stupni vzdlání a rovnž lektoi. Tyto smrnice poskytují pluralistický pístup pro vzdlávání spotebitel z pohledu jejich práv a povinností. Je v nich pedložena ada model a návrh z hlediska kompetencí, výsledk studia a metodologie. Rovnž v nich jsou zahrnuty materiály teoretického výzkumu a praktického uplatnní, stejn jako webové kontakty. Projev Bhem posledních let od poátku psobení Spotebitelsko obanské sít (CCN) partnei diskutovali, debatovali a pedkládali výzkumné práce týkající se koncept a praxe, které se týkaly udržitelného rozvoje a vzdlávání. Partnei Spotebitelsko obanské sít (CCN) konzultovali tyto otázky na setkáních tématických skupin, na konferencích a prostednictvím diskusí poádaných systémem online. Byl uskutenn celkový przkum, který mapoval témata vztahující se k spotebitelské veejnosti, která jsou vyuována v souasné dob v institucích Spotebitelsko obanské sít (CCN) po celé Evrop. Strun eeno, souhrnné dojmy byly takové, že poetné aspekty trvale udržitelného rozvoje a spotebitelské veejnosti 1 Spotebitelsko obanská sí (The Consumer Citizenship Network = CCN) je interdisciplinární sí vyuujících, výzkumných pracovník a zástupc nevládních organizací, kteí se zajímají o to, jaká je úloha jednotlivce jako spotebitele a jak tento spotebitel mže pispt konstruktivn k trvale udržitelnému rozvoji a ke vzájemné solidarit. Úastníci sít vyvíjejí interdisciplinární pístupy pro ešení centrálních otázek s vyvažováním mezi materiálním a nemateriálním blahobytem a eší, jak mže jedinec transformovat etické hodnoty do praxe každodenního života prostednictvím podílení se na trhu. Spotebitelsko obanská sít (CCN) pináší souhrnné zkušenosti na poli vzdlávání z hlediska životního prostedí a spotebitel pro vyvinutí dobré praxe pro vyuování a pro pístupy ke vzdlávání spotebitelské veejnosti. Ve Spotebitelsko obanské síti (CCN) psobí 135 institucí ze 35 zemí a Spotebitelsko obanská sít (CCN) spolupracuje s UNESCO, UNEP a Consumers International (Mezinárodní organizace spotebitel). Spotebitelsko obanská sí (CCN) vytváí kanály pro dialogy a kooperaci ve výzkumných a vývojových pracích, které se vztahují ke vzdlávání spotebitelské veejnosti. Spotebitelsko obanská sí je tématickou sítí Erasmus 3, která je podporována Evropskou komisí pro program Socrates- Erasmus Programme, norským ministerstvem školství a norským ministerstvem pro záležitosti dtí a rodiny. 5

7 jsou sice vyuovány, avšak projevuje se zde všeobecný nedostatek kohezivnosti a inovací. Na koncepní hladin je pochopení vize trvale udržitelného lidského rozvoje asto vágní a chybjící. Z hlediska úrovn obsahu kurz je v nkterých pípadech nco z toho, co je pednášeno nebo fragmentováno, založeno na zastaralých teoriích a modelech, a prokázalo se u nich, že v reálném život fungují špatn. Z hlediska didaktické úrovn, pednášející chybují v tom, že nedokáží kombinovat teorii, výzkum a praxi, protože to shledávají za píliš obtížné, mají-li propojit obsah kurzu s každodenním životem student. A z hlediska motivace student, se pednášející setkávají se ztrátou iluzí, pasivitou, fatalismem a pocitem bezmocnosti. Strategie Slouením rzných prvk, které konstituují vzdlávání spotebitelské veejnosti jako celku, kladou tyto smrnice draz na univerzální potebu pro spolenou reflexi na implikace "zlepšené kvality života" a na dsledky souasných model spoteby. Tyto smrnice zdrazují hodnotu vývoje kvalitních modul / kurz ve vyšším stupni vzdlávání, které podporuje Evropský boloský proces (European Bologna process) tím, že pozvedává evropské vzdlávání vyššího stupn na poteby souasné spolenosti, stejn jako tím, že se stává kompatibilním s lisabonskou strategií (Lisbon strategy) pispíváním k adaptibilit a schopnosti reakce vzdlání vyššího stupn. Hlavním smyslem tchto smrnic je potom stimulovat vzdlání, které usnaduje a podporuje schopnost student analyzovat, porozumt a vdt si rady s reálnými problémy, které se vyskytují v každodenním život, a pesvdit je, aby se stali aktivními úastníky moderní spolenosti. Aktivními úastníky spolenosti jsou jednotlivci, kteí nedlají pouze volby selektivního, reflektovaného životního stylu, nýbrž ti, kteí také ovlivují zmny tím, že se jako akcionái zapojují do dialog a debat, ti, kteí urují politiku, pispívají k transparentnosti a ti, kteí garantují zodpovdné pístupy. Rozdílné pístupy Tyto smrnice nevytváejí v žádném pípad pokus podporovat myšlenku stereotypní spotebitelské veejnosti, naopak tyto smrnice podporují pesvdení, že (pestože existují ústední principy, které definují spotebitelskou veejnost), je nutné mít i specifické znalosti. Je také teba získat urité kompetence a existuje mnoho zpsob jejich realizace. Mnící se pístupy, nicmén, vyžadují hluboké a aktuální pochopení a znalost konstantn se mnících podmínek, které vytváejí krajinu, ve které musí spotebitelská veejnost psobit. I když není možné nalézt definitivní odpovdi na mnoho otázek, které se vztahují k této problematice, je možné poskytnout studentm základní nástroje, které jim umožní lépe se v ní orientovat. Nástroje Vda a hodnoty jsou dva doplující se systémy znalostí, které poskytují nástroje pro spotebitelskou veejnost a ob tyto složky by mly být souástí vzdlávacího programu. Vzdlávání spotebitelské veejnosti nepedstavuje pouze instrumentální kompetence - jde rovnž o splývání vdeckých metod a informací se sociálními hodnotami. Pouený spotebitel by ml využívat vdecký pístup : pemýšlet o procesech, píinách a efektech, experimentech a analýzách. Mže napomoci ovlivnit spotebu a volbu životního stylu. Když se lidé nauí pemýšlet o procesech, mže jim to poskytnout prostedek pro pochopení dynamiky pírodních a lidských systém, protože vda bez hodnot vede k neudržitelnému materialismu. 2 2 Science and values as complementary foundations for consumer citizenship. by Arthur Lyon Dahl,(Vda a hodnoty jako doplující se základy pro obany - spotebitele od Arthura lyona Dahla). International Environment Forum and Consultant Adviser, UNEP Geneva, Switzerland 6

8 Multi-disciplinární obsah Vzdlávání spotebitelské veejnosti je multi-disciplinární. Ve studijních programech je možno nalézt jeho prvky v rzných pedmtech. Centrální témata školení oban, vzdlávání spotebitel a vzdlávání o životním prostedí poskytují páte pro vzdlávání spotebitelské veejnosti. Na vzdlávání spotebitelské veejnosti je možno rovnž pohlížet jako na integrální souást podpory všeobecného vzdlávání z hlediska generických kompetencí životních dovedností (znalost a dovednost, jak se vypoádat se životem). Vzdlávání spotebitelské veejnosti mže být dokonce považováno spíše za didaktický pístup k vyuování ze všeobecného hlediska nežli za specifickou disciplínu, pestože obsahuje specifické kompetence a dovednosti pedmtu. Být spotebitelem a obanem je nco, ím je - podle definice - každý. Je to ást jejich životní cesty nebo praktické každodenní existence a zahrnuje to zkušenosti ve vztahu k druhým lidem a ke spolenosti. Tím, že se jako výchozí bod hodnocení zvažuje denní život student jako spotebitelské veejnosti, pak pi ešení problém, se kterými se setkávají, mohou pednášející pomoci v tom, aby se vzdlávání student stalo více kompletní, relevantní a smysluplné. Aktuální zamení Vzdlávání spotebitelské veejnosti zahrnuje širokou škálu otázek, které mohou být identifikovány v rámci následujících všeobecných kategorií: kvalita života a životní styly, konzumní spolenost, osobní finance, právo a odpovdnosti spotebitel, reklama a pesvdování, spoteba a životní prostedí, dieta a výživa, informace, bezpenost, mezinárodní uvdomní a budoucí perspektivy. Souasná globální diskuse týkající se trvale udržitelného rozvoje klade draz na vzájemné propojení tchto témat. Rovnž zvyšuje zájem o vliv, který mají volby smující ke zmnám v této oblasti, uskuteovaný jednotlivci. Praktické pípady jako teorie Tato sada instrukcí zdrazuje dležitost teoretických znalostí jako základny pro spotebitelskou veejnost. Souasn se zdrazuje použití píkladového materiálu ve studijním procesu. Denní život student obsahuje problémy, které mohou být využity v procesu vzdlávání (jako jádro studia pípad, studia ve form projekt a podobn). Obdobn globální spolenost (komunita), ve které studenti žijí, rovnž obsahuje píklady rozdílného ešení tchto velmi se shodujících problém. Vyzkoušením toho, pro a jakým zpsobem inovace vyešily problémy, se studenti mohou seznámit se zpsoby, jak ešit komplikované výzvy souasné spolenosti, místo aby spadli do pesimistického propadlišt, které je tvoeno zbytky lidstva oekávajícího katastrofu. Tím, že jsou povzbuzeni ke zvažování alternativních cest vývoje - osobn a kolektivn - mohou se studenti nauit sociálnímu a praktickému soukromému podnikání, které je charakterizováno kritickým vdomím, vytváením inovací a globální solidaritou. Celoživotní studium Vzdlávání spotebitelské veejnosti není jen inností pro samotné vyuující a studenty. Je to dležitá souást neformálního celoživotního studia a je provádna na poetných neformálních vzdlávacích setkáních v kontextu s programem vzdlávání spotebitelské veejnosti. Toto vzdlávání není jen inností pro pedagogy a studenty samotné. Je to dležitá ást neformálního celoživotního vzdlávání a je uskuteována na mnoha neformálních vzdlávacích setkáních v kontextu se vzdláváním oban, vzdláváním ve vztahu k životnímu prostedí a vzdláváním spotebitel. Existuje celá široká plejáda partner (vládní a obanské spoleenské organizace, média a podobn), se kterými pedagogové v institucích vyššího stupn vzdlávání mohou spolupracovat, aby se dosáhlo vyšší kvality vzdlání spotebitelské veejnosti, které realizují pro své studenty. 7

9 Probíhající práce Jako holistický pístup pi jednání a pi komplexnosti moderní spolenosti je téma spotebitelské veejnosti stále ješt ve své poátení fázi vývoje. Tato sada smrnic reprezentuje poátení pokus vytvoit struný výbr didaktických návrh pro vzdlávání na vyšším stupni týkající se daného pedmtu. Spotebitelsko obanská sí (CCN) by chtla podkovat všem, kteí až dosud k tomuto úelu pispli. Spotebitelsko obanská sí (CCN) rovnž doufá, že bude schopna poskytnout revidované vydání tchto smrnic a adaptovat je systémem online. Je to práce na postupu budoucího vývoje, z nhož snad bude možné poskytovat ješt pesnji definované návrhy. Victoria W. Thoresen editorka Záí 2005 Nová sociální hnutí, zvlášt pak ekologická hnutí již vypracovala koncept, jenž si je vdom životního prostedí, a k nmuž byla pipojena spoteba. Jsou si vdomy spoleenského a politického pozadí. To, co možná bylo zahájeno jako pohyb smrem k suverenit spotebitele v pokroilém kapitalismu, se mže rovnž pohybovat ve smru ke spotebitelskému vzdlávání, ve kterém jednotlivci posuzují spotebu jako aktivní politickou, sociální a ekologickou praxi. (Isin a Wood, 1999) 8

10 A. Principy 1. Co to je vzdlávání spotebitelské veejnosti? Vzdlávání spotebitelské veejnosti zahrnuje pístupy, znalosti a dovednosti, které jsou spojeny s fungováním souasné spolenosti. Je to vyuování odpovdnosti, která se snaží pispt ke schopnosti jednotlivc zaídit si svj vlastní život, stejn jako se podílet na správcovství kolektivního života globální spolenosti. Vzdlávání spotebitelské veejnosti má interdisciplinární charakter a psobí napí uebními plány. Zaškolení ve zpsobu chování založeném na hodnotách Spotebitelská veejnost je podstatným prvkem liberálního vzdlávání. Je to pokraující debata o hodnotách, které se instituce vyššího stupn vzdlávání zúastují a definují, co to je "kvalita života". Je to diskuze o tom, jakým zpsobem jsou principy spravedlnosti, rovnosti a sociálních jistot nejlépe vyjádeny pi pemnách spolenosti, což bylo jádrem národních konstitucí, deklarací lidských práv a náboženských a kulturních tradicí v prbhu celých vk. Aplikování hodnot na souasné podmínky se stávalo stále více obtížným v dsledku zvyšující se vzájemn propojené píbuznosti ( interrelatedness) a vzájemné závislosti (interdependance) dnešních spoleností. Rychlé transformace technologií zvyšovaly složitost tohoto procesu. Vzdlávání spotebitelské veejnosti má možnost stimulovat schopnost jednotlivce provádt volby, ídit zdroje, ešit problémy a pispívat budoucnosti na základ vdomé, na principech založené reflexe, na základ vdeckých znalostí. Využívání kritického myšlení a vdeckého prošetování Vzdlávání spotebitelské veejnosti zahrnuje znalosti a dovednosti, které jsou zapotebí, abychom se stali nezávislými, kritickými a problematiku si uvdomujícími obany - spotebiteli. Toto v sob zahrnuje pohled do sociálního a ekonomického vývoje ve vlastní spolenosti i v ostatních spolenostech a na procesy a systémy, které takový vývoj ovlivují. Vzdlávání spotebitelské veejnosti vyžaduje kompetence v získávání a analyzování údaj, které jsou k dispozici ve vztahu k výrobkm a službám, piemž se zvažují potenciální dsledky a identifikují se alternativní ešení. Optimalizace píležitostí Nedostatek finanní gramotnosti 3, gramotnosti médií a pochopení, co pispívá k osobnímu zdraví a bezpenosti, omezuje možnosti jednotlivc ohledn vyzkoušení "dobré kvality života". Vzdlávání spotebitelské veejnosti se pokouší optimalizovat píležitosti, které má každá osoba tím, že se rozvíjí studentova finanní gramotnost, gramotnost médií a porozumní tomu, co vede k bezpenému a zdravému životu. Slouží jako preventivní prostedek proti narstajícím problémm zadluženosti, podvodm, komerní exploataci a nemocem, které jsou spojeny se životním stylem. 3 Finanní gramotnost je proces vzájemného pouení se jak kupujících, tak i poskytovatel finanních služeb ohledn zásluh, ale také záludností sociálních funkcí na trhu, které souvisejí s penzi. Vydal Udo Reifner, adaptovala Karen Beyer; iff - Institut pro finanní služby, Nmecko (Institute for financial services, Germany). 9

11 Praktikování úastnické demokracie Vzdlávání spotebitelské veejnosti pispívá k individualistickému integrování demokratických ideál týkajících se osobních aspirací a tím také pomáhá k evoluci civilizovaného mezinárodního trhu. Zahrnuje v sob znalosti a schopnosti uplatování základních práv a odpovdností obana, stejn jako specifických práv spotebitele, která jsou následující : - právo na ochranu zdraví a bezpenosti, - právo na ochranu ekonomických zájm, - právo na reparace a náhradu škod, - právo na informace a vzdlávání, - právo být vyslyšen. Vzdlávání spotebitelské veejnosti je prostedkem, jak stimulovat konstruktivní sociální atavismus. Spotebitelská veejnost je vyškolována tak, aby využívala napíklad : politické nástroje, veejné konzultace, tržní odezvy ( market responses ) apod., jako nástroj, pomocí kterých je možno iniciovat zmnu. Jsou to její volby osobního životního stylu, kterými spotebitelská veejnost pispívá k vtší transparentnosti, k lepší politice a ke zvýšené obhajob. Informovaná spotebitelská veejnost mže sloužit jako nástroj v globalizaci zájm obanské spolenosti. Nakonec mže takový potenciální vývoj pispívat k oprav nevyváženosti hlas a vliv a ke zmn mocenské konstelace. Znovunabytí znalostí Povdomí spotebitelské veejnosti, stejn jako povdomí sociální korporace v dané oblasti, asto reflektuje výstupy minulých model vývoje. Tradiní cesty nahlížení a ízení sociálních a ekonomických vztah mohou brzdit implementaci nových pístup. Vzdlávání spotebitelské veejnosti je píležitostí pro další získání znalostí - pro nové organizování informací a pro zpsob, jak porozumt tmto informacím v širším kontextu. Poskytuje možnost znovu uvážit takové ústední otázky, jako je smysl života, hodnota materiálního a nemateriálního majetku a prosperity a význam služby pro jednotlivce. Rovnž se otevírá pro reflexi týkající se pozitivních a negativních aspekt ekonomických a sociálních systém. Analyzuje rozsah a rychlost technických a komerních inovací. Jinými slovy, vzdlání spotebitelské veejnosti povzbuzuje optovné pezkoušení prostedk, které používají jednotlivci, obchody a organizace k dosažení svých cíl. Pohyb ve smru globální solidarity Existují uritá propojení mezi našimi životními styly a pežíváním druhých. Vztahy mezi bohatstvím a skuteným rozdlováním svtových zdroj jsou ústedními tématy ve vzdlávání spotebitelské veejnosti. Kooperace s ohledem na osud spolenosti, vytváení snahy pro získání souhlasu ohledn toho, jak je globální spolenost ízena a jak se tam mže prosadit lidskost, je nevyhnutelnou souástí vzdlání spotebitelské veejnosti. Vzdlávání spotebitelské veejnosti je realizováno s tím cílem, aby pomohlo studentm získat pohled dovnit do proces a systém lidského vývoje v globálním mítku. Které systémy a procesy musí být zachovány a které jsou naopak vadné a potebují, aby byly podrobeny zmn? Jaká je úloha jednotlivc ve vztahu k rozsáhlejším mechanismm vlád a soukromého sektoru? Jakým zpsobem mže spotebitelská veejnost ovlivnit výrobu, distribuci, marketing a prodej? Jaká práva a odpovdnosti existují, a která naopak chybjí pro našince a pro druhé? Jak mohou být uskutenny zmny? Kdo je má provést a kdy? 10

12 Pispívání k trvale udržitelnému rozvoji Vzdlávání spotebitelské veejnosti je podstatnou souástí budoucích studií a mírového vzdlávání. Budoucí vzdlávání mže být definováno jako demokratické, experimentální anebo funkní, humanistické a holistické. Poskytuje pedagogm smysl pro odpovdnost jednoho vi druhému, vi celé spolenosti a vi naší planet. Zahrnuje v sob smysluplnou aktivitu vyuovací zkušenosti a vytváí vztah mezi akademickým a reálným svtem. Pokud se týká humanistických ideál, vzdlávání spotebitelské veejnosti zdrazuje vážnost sama k sob a umožuje, aby se celá osobnost pedagoga vyvíjela efektivním zpsobem. Holistická perspektiva poskytuje integraci látky pedmtu, piemž dává pedagogovi smysl humanitních vztah k celku a zaleuje znalost o tom, jak je všechno na Zemi a ve vesmíru vzájemn provázáno a propojeno (interdependent and interrelated). 4 Nový rámec pro vzdlávání Princip Demokratický Experimentální Humanistický osobnost Shrnutí cíl Poskytnout pedagogm smysl pro jejich odpovdnost jednoho vi druhému a vi planet. Zalenit smysluplnou aktivitu do zkušenosti ze vzdlávání a vytváet vztah mezi akademickým svtem a reálným svtem. Zdraznit vážnost sama k sob a umožnit, aby se celá pedagoga vyvíjela efektivním zpsobem. Holistický Poskytnout integraci látky pedmtu a poskytování pedagogovi smysl humanitních vztah vi celku. Zaleuje znalost toho, jak je všechno na Zemi a ve vesmíru vzájemn provázáno a propojeno. SI Gang, P The Global-Ecocentric Paradigm in Education. In New Directions in Educations. (Globální ekocentrické paragma ve vzdlání. V Nových smrnicích pro vzdlání.) Selections from Holistic Education Review, (Miller, R. Ed.). Brandon: Holistic Education Press. pp "Vzdlávání spotebitelské veejnosti není v žádném pípad jen otázka šastných krav, istých prasat a z klece vypuštných slepic!" 4 Consumer Citizenship Education in Finland Comparisons between comprehensive school curricula in 1994 and 2004 (Vzdlání oban - spotebitel ve Finsku - Porovnání mezi uebním plánem stední školy v roce 1994 a 2004) ; autor : Kaija Turkki, profesor, Fakulta vd o chování, Katedra pro domácí ekonomiku a emesla (Department of Home Economics and Craft Science), University of Helsinki, Finland 11

13 2. Pro je zapotebí vzdlávání spotebitelské veejnosti? Historický vývoj Poteba dalšího systematického a dkladnjšího vzdlávání spotebitelské veejnosti na vyšším stupni vzdlávání mže být pipsána následujícím trendm a podmínkám, které vznikly jako jejich výsledek ve svt dneška Globalizace. 2. Vzájemná provázanost. 3. Technologické inovace. 4. Dostupnost informací. 5. Zlepšená komunikace. 6. Nové zpsoby ízení (vládnutí) v globálním svt. 7. Nová konstelace sil v obchodu a komerci. 8. Pechod od plánovaných ekonomik k ekonomikám volného trhu. 9. Rychlost zmn v zamstnanosti, službách a v legislativ. 10. Zvýšení komplexnosti ve spolenosti. 11. Vtší pístup a výraznjší ízení zmn na trhu. 12. Zhoršování a degradace životního prostedí. Dopad globalizace je nejastjší odpovdí na otázku, pro vznikla poteba vzdlávání v oblasti spotebitel. Termín "globalizace" je používán, aby se popsala ada jev. Nap.: svt se stal fyzicky menším prostorem v dsledku zvýšené mobility a komunikace; dochází k prolínání jednotlivých regionálních trh do globálního trhu; k rozšiování multinárodních korporací; k rostoucímu závazku vi rodin a prolínání svtové civilizace. Sociální podmínky a nerovnosti Nkteré oblasti všeobecného vývoje posledních století stále více vedly ke specifickým podmínkám a nerovnostem, které mly pímý vliv na ustanovení a rst vzdlávání spotebitelské veejnosti. Níže jsou uvedeny ty z nich, které byly nejvýznamnjší: - velká nevyváženost bohatství jak mezi lidmi, tak i mezi zemmi; - nespravedlivé využívání a rozdlování pirozených zdroj; - ekonomická a politická nejistota; - neudržitelná spoteba; - marginalizace jednotlivc a skupin; - extenzivní a agresivní komerní pesvdování; - pebujelé finanní rozšiování a závislost; - zvyšující se fyzické a mentální zdravotní problémy související s volbou životního stylu; - rostoucí dominance nenasytnosti, podvod, exces, kriminality a násilí; - nesnáze vyžadující a interpretující informace týkající se produkt a služeb; - nedostatek povdomí o dsledcích aktivity jedince; - klesající zapojení do tradiních obanských aktivit. 5 Nespadá do rámce a rozsahu tchto smrnic podrobn popisovat, co pokrývají tyto kategorie, avšak v závrené kapitole tchto smrnic je možno nalézt odkazy na lánky a knihy s tmito tématy. 12

14 Mezinárodní a regionální koncerny Již v roce 1985 Spojené národy zdraznily dležitost vzdlávání spotebitelské veejnosti, školení oban a uvdomní si problém životního prostedí. Podle komise Spojených národ pro trvale udržitelný rozvoj, je vzdlávání zapomenutou prioritou pro Rio. Toto platí i na vzdory skutenosti, že v roce 1992 vlády jednotlivých zemí, stejn jako nevládní organizace, které se zúastnily summitu Zem v Rio de Janeiro, piadily vzdlání ústední postavení v agend 21, plánu akcí pro dosažení trvale udržitelného rozvoje - lánek III/14/d Plánu implementace z Johannesburgu WSSD (záí 2002), piemž byla zdraznna naléhavá poteba pro trvale udržitelnou spotebu a bylo ustanoveno, že práce smující k tomuto cíli nemohou být odkládány. Spojené národy nedávno položily draz na potebu nového vydání závazk týkajících se problematiky trvale udržitelného rozvoje a specificky se zamily na vitální dležitost zmny trvale udržitelných model produkce a spoteby. V tomto procesu mají dležitou úlohu výzkum, vyšší vzdlávání a civilní spolenost. 6 Mezinárodní komunita iniciovala Cíle tisíciletí (Millennium Goals), aby se odstranila extrémní chudoba, aby se dosáhlo univerzálního primárního vzdlávání, aby se podpoila rovnost pohlaví, aby se redukovala dtská úmrtnost, aby se zlepšilo zdraví matek, aby se pokraovalo v boji proti HIV/AIDS, aby se zajistila trvalá udržitelnost životního prostedí, a aby se vyvíjelo globální partnerství. Jako souást tohoto úsilí zaal Mezinárodní marakešský proces (International Marrakech Process) - desetiletý rámec program pro trvale udržitelnou produkci a spotebu ( ) a byla identifikována poteba pro stoupající povdomí týkající se výhod trvale udržitelné spoteby a byla zdraznna dležitost vzdlávání jako nástroje pro rozšiování informací. V Evrop bylo vzdlávání jak spotebitelské veejnosti, tak i vzdlávání z hlediska životního prostedí na poadu jednání již po mnoho let. V roce 1973 Rada Evropy vyvinula chartu pro ochranu a informovanost spotebitel, která zahrnovala vzdlávání spotebitelské veejnosti. Zárove byla poskytována vysoká priorita vzdlávání spotebitelské veejnosti. Agenda Evropské unie (Barcelona 2002) definovala ústy hlav stát a vlád dv ústední otázky ve vzdlávání spotebitelské veejnosti: zamení na cíle "trvale udržitelný rozvoj a vtší sociální soudržnost" -. Toto bylo následováno lisabonskou strategií, která byla iniciována v roce 2002 a která zdrazovala dležitost soudržné spolenosti Evropy založené na znalostech. Pesnji eeno, Evropská unie v lánku 143 amsterodamského jednání položila draz na potebu vzdlávání spotebitel. 7 Dekáda Spojených národ pro vzdlávání týkající se trvale udržitelného rozvoje byla zahájena v roce Tato dekáda je prostedkem, jak pitáhnout pozornost vzdlávacích institucí k významu trvale udržitelného lidského vývoje. Univerzity a vysoké školy v mnoha zemích zvýšily svá zamení na témata, jako je trvale udržitelná spoteba, ochrana životního prostedí a globální ekonomický vývoj. Vzdlávání spotebitelské veejnosti je cestou, jak podpoit a pozitivn pispt k Dekád Spojených národ a k procesu transformování trvale udržitelného rozvoje z konceptu do skuteného chování. 6 NEP, Zprávy, Zpráva generálního tajemníka Spojených národ dává pednostn na poad jednání zmnu modelu spoteby, 31/01/02. 7 Pokud se týká podrobnjších informací ohledn evropské politiky, která se dotýká problematiky vzdlání spotebitelské veejnosti, odkazujeme na kapitolu o zdrojích. 13

15 Globalizace je integrujícím trhem spotebitel po celém svt a otevírajících se píležitostí. Avšak globalizace rovnž vytváí nové nerovnosti a nové výzvy pro ochranu práv spotebitel... Trvale se rozšiující spoteba klade vysoké nároky na životní blahobyt nkterých do sociálního vylouení mnohých. (UNDP 1998) Lepší kvalita života pro všechny Souasný svt produkuje a spotebovává mnohem více, nežli kdykoliv pedtím. Moderní prmyslové podniky nyní produkují za týden tolik, kolik jejich protjšky potebovaly v 18. století na tyi roky. Soukromé výdaje na spotebu - ástky spotebované za zboží a služby na úrovni domácností - dosáhly v roce 2000 vrcholu vyššího než $20 bilion, což je tynásobný nárst za dobu od roku Jedna tvrtina lidstva miliardy lidí po celém svt - nyní patí ke "tíd globálních spotebitel", která pevzala stravovací systémy, dopravní systémy a životní styly takové, které kdysi byly ureny vtšinou bohatými národy Evropy, Severní Ameriky a Japonska. V souasné dob ína, Indie a další rozvíjející se státy jsou domovem pro narstající poet takových spotebitel. Pesto je svt svtem kontrast. Zatímco se rozrstá tída globálních spotebitel, velké disparity petrvávají. Plných 2.8 miliard lidí na planet strádá, aby pežívaly za mén než $2 za den, a více než jedna miliarda lidí postrádá pimený pístup k pitné vod. Okolo 12 procent svtové populace, která žije v Severní Americe a Západní Evrop vydává 60 procent celosvtových celkových výdaj na soukromou spotebu, zatímco jedna tetina lidstva v jižní Asii a v Africe pod Saharou vydává pouze 3.2 procenta. Lidé musí spotebovávat, aby mohli pežívat a nejchudší lidé na svt budou muset zvýšit úrove své spoteby, jestliže by mli vést život s patinou dstojností a píležitostí. Avšak svt nemže pokraovat ve své souasné trajektorii - zdrojové pírodní systémy na zemi to prost nemohou podporovat. Ekonomiky masové spoteby, které ve dvacátém století vytváejí svt plýtvání, pro mnohé elí zcela odlišné výzv ve dvacátém prvním století: je teba se zamit nikoli na nedefinovatelnou akumulaci zboží, ale místo toho na lepší kvalitu života pro všechny, pi minimálním nepíznivém ovlivování životního prostedí. Zpráva o stavu svta (State of the World Report) 2004, Worldwatch Institute, Gary Gardner, Erik Assadourian, a Radhika Sarin 14

16 3. Kdo je zodpovdný za vzdlávání spotebitelské veejnosti? Ve sférách vzdlávání existuje trvalá debata, o tom, kdo je zodpovdný za zmny ve vzdlávání a ve spolenosti. Úastníci, kteí prosazují snižování ("Top-downers") reklamují, že zásadní a nejvitálnjší kroky musí vycházet od regionálních a národních vlád, které projednávají modifikace uebních plán a poskytují legislativu a zdroje pro jejich uskuteování. Úastníci, kteí prosazují zvyšování ( Bottom-up ers ) nazírají na tento úkol jako úkol, který spadá do kompetencí samotných pedagog ve tídách, kde se od nich oekává, že budou do svých pednášek individuáln integrovat nové myšlenky, znalosti a dovednosti. Úastníci, kteí se straní tohoto problému ( Outsiders ), považují tuto úlohu za vc, která pináleží obanské spolenosti (médiím, zájmovým organizacím, rodim, obchodu a zamstnání, apod.) a budou vyjadovat svá pesvdení, že reprezentanti tchto skupin by mli být pizváni do škol a tíd, aby poskytli chybjící školení. Tyto smrnice podporují innosti každého z výše uvedených úastník. Nastavení uebních plán je nezbytné. Proto jsou v celém obsahu této publikace uvádny píklady modul a kurz. Rovnž podstatná je kooperace s obanskou spoleností, obchodem a s médii. Proto jsou zde uvádny poetné spojovací lánky. Nicmén tyto smrnice jsou pedevším adresovány nejvíce univerzitním profesorm, lektorm a uitelm, protože se ti pokoušejí zahrnout do svých kurz a pednášek vzdlávání spotebitelské veejnosti. Interdisciplinární kooperace V této souvislosti vznikají další otázky: kteí univerzitní profesoi by mli pevzít zodpovdnost za vlenní spotebitelského vzdlávání do svých tíd? CV vzdlávání spotebitel bylo projednáváno tradin tmi, kteí pednášeli Domácí vdy (Domestic Sciences) nebo katedrami domácí ekonomiky (Home Economic Departments). V zemích poblíž Baltického moe to byli asto pedagogové vyuující emesla a vdy o potravinách, kteí mli tento úkol. Civilní výuka v celé Evrop byla všeobecn pidlena do sociálních vd, zatímco výuka týkající se životního prostedí spadala pod pírodní vdy. Jestliže však (jak bylo naznaeno v pedcházející kapitole), má být vzdlávání spotebitelské veejnosti holisticky a do budoucnosti orientované, vetn takových témat, jako je finanní a mediální gramotnost, zdraví a životní styly a podobn, pak je logické zavést takovou praxi, že budou zákonit zapojeni pracovníci všech kateder. Dokonce i v kurzech pro obchodní vzdlávání spotebitelské veejnosti by mlo být spotebitelské vzdlávání zahrnuto (na rozdíl od kurz o chování spotebitel s úmyslem vyškolení budoucích obchodních manažer). Není možné nakreslit demarkaní áru mezi manažerským vzdláváním s korporativní sociální odpovdností, která je zaobalena do rzných obchodních otázek, a vzdláváním týkajícím se sociální odpovdnosti s jejím vnímáním spotebitelské veejnosti z hlediska životního prostedí. Výuka interaktivních vztah mezi obchodem, sociálními organizacemi a jednotlivci se musí rovnž dostat do ohniska pozornosti plán výuky v rámci ekonomických vd. Hranice mezi katedrami na univerzitách a vysokých školách jsou v mnoha pípadech zcela pevné, ímž se oddlují pracovníci z jedné disciplíny od interaktivního psobení s pracovníky disciplín ostatních. Výzva pro ustanovení interdisciplinární spolupráce v procesu vývoje vzdlávání spotebitelské veejnosti mže být jednou z nejvtších. 15

17 Sdílení odpovdnosti za výuku vzdlávání spotebitelské veejnosti zabrání fragmentaci oblasti pedmtu. V legend o slonu a slepcích každá slepá osoba identifikovala ást slona jako nco zcela samostatného, oddleného od živoicha, protože jí byla poskytnuta pouze ást informací, které jsou zapotebí k rozpoznání kompletního živoicha. Podobnému osudu je teba se vyhnout pi vzdlávání spotebitelské veejnosti. Na poátku procesu integrování vzdlávání spotebitelské veejnosti v njaké instituci je možno podnítit diskusi uvnit této instituce, která se bude týkat toho, jak rzní lenové pedagogického sboru chápou spotebitelskou veejnost. Taková diskuse by mla mít na mysli holistické, do budoucnosti orientované, globální rozmry vzdlávání spotebitelské veejnosti. V narstajícím potu univerzit po celém svt jsou nabízeny interdisciplinární kurzy, které jsou zameny na Svtové obanství a trvale udržitelný rozvoj. 8 Toto mže zahrnovat aspekty spotebitelské veejnosti v jejich výuce. Následující píklady uebních plán ukazují dva rozdílné pístupy. První je všeobecn aplikovatelný pro vtšinu disciplín, zatímco druhý ukazuje, jak mohou být aspekty spotebitelské veejnosti zahrnuty do kurz, které jsou zameny na specifická témata. Aktivní obanství dneška USA Pro výchovnou obanskou odpovdnost, aktivní obanství dneška (vyvinuto Základy uzavírání a Základy konstituních práv - Close Up Foundation and Constitutional Rights Foundation) se uznávají potebné výukové výstupy ve tech širokých oblastech : znalosti, dovednosti a pístupy. Každý výstup je podporován sérií specifických schopností. Znalosti : Studenti budou: Rozpoznávat charakteristiky a aktivity efektivních oban. Umt popsat komunitu, ve které žijí. Umt popsat lokální problémy a jejich souvislost se státními a národními problémy. Umt vysvtlit faktory a instituce, které ovlivují veejnou politiku. Vdt, jak mohou jednotlivci adresovat problémy komunity. Dovednosti: Studenti budou : Vyvíjet a používat efektivní otázky. Zjišovat informace od primárních a sekundárních zdroj. Vyhodnocovat informace z hlediska objektivity, pesnosti a smru pohledu. Používat informace, aby pomohly ešit sociální problémy. Vyhodnocovat osobní aktivitu. Vyvíjet dovednosti kritického myšlení pro vytváení informovaných a odpovdných rozhodnutí. Rozvíjet komunikaci a pesvdovací dovednosti. Pracovat kooperativním zpsobem s ostatními. Pístupy: Studenti budou : Rozeznávat a respektovat lidskou rznorodost. Vyvíjet smysl efektivnosti v úloze obhájce spolenosti. Posuzovat vyváženost mezi právy a odpovdnostmi. Vychovávat (pstovat) hodnoty služeb a trvalého zapojení v komunit. 8 GEHSP(Global Higher Education for Sustainablity Partnership) (Globální vyšší vzdlávání pro trvale udržitelné partnerství) www. unesco.org/iau/sd/ sd_ghesp.html 16

18 Bulharsko Spotebitelé a organické výrobky Zemdlsko - ekologické centrum, souást Zemdlské univerzity v bulharském Plovdivu, nabízí píklad školení student a ekologických farmá v otázkách obanské a spotebitelské odpovdnosti. Studenti jsou vyuováni tak, aby se stali dovednými a informovanými spotebiteli, aby porozumli svým právm a, což je ješt dležitjší, svým odpovdnostem v rámci stále složitjšího umístní na trhu. Následn po tomto kurzu další výzkum prostednictvím samostatných program poskytuje píležitost, jak získat specializované znalosti. Hodnoty a chování spotebitel, vetn následujících instrukcí : - Provádní odpovdných voleb (porozumní, kdo je ekologický spotebitel, pochopení poteby specifické skupiny spolenosti ve vztahu ke spotebitelské volb). - ízení zdroj (pochopení poteby efektivního a odpovdného použití organických (ekologických) zdroj, vysvtlení faktor, které ovlivují volbu tak jako dostupnost) Dsledky spoteby ekologických produkt (pochopení vztah mezi dodavatelem a spotebitelem ) analyzování dsledk na životní prostedí a spolenost, identifikování výsledk specifického chování spotebitele a vyhodnocení náklad takového chování, pochopení dopad spoteby ekologických produkt z hlediska místního, národního a globálního. Vliv spotebitele ( rozpoznání vlivu spotebitele na to, jak jsou pstovány produkty, jak jsou zpracovávány a dodávány). Spotebitelé na trhu (pístup, identifikování a analyzování informací o produktech, informací o spotebitelích). Technika reklamy a technika prodeje (znalost, kdo uplatuje reklamu na ekologické produkty, rozlišování mezi informovaností spotebitele a reklamou). Zdroje znalostí (vdomosti týkající se vládních a nevládních organizací, které pomáhají spotebitelm, pochopení, jak mohou nové technologie, jako je internet, zmnit interakci mezi výrobcem a maloobchodníkem). Používání ekologických produkt (znalost rozdíl mezi ekologickými a konvenními produkty, schopnost vysvtlit píiny pro takovou volbu). - Práva a odpovdnosti spotebitel (znalost svých práv a odpovdností). - Komunikace týkající se spokojenosti a nespokojenosti (znalost, jaké druhy služeb spotebitelé oekávají, nauit se ešit konflikty a hledat nápravu (odškodnní), rozpoznat, kdy musí být reklamace registrovány formáln). Yulia Dzhabarova a Nelly Bencheva; Agricultural University of Plovdiv, Bulgaria Konzumní spolenost není nevyhnutelné stádium prmyslového vývoje. Spíše byla provedena volba v rámci komplexního kulturního, politického a sociální kontextu. (Gary Cross) 17

19 B. Kompetence (zpsobilosti) 1. Jaké zpsobilosti uit? Vzdlávání spotebitelské veejnosti je interdisciplinární oblastí zamenou na souasné události a podmínky. Identifikace rznorodých element není tak jednoduchá jako zkoumání v tradiních monodisciplinách s dlouhou historií. Jednou z hlavních píin tohoto rozdílu jsou rychlé zmny technologického, sociálního a ekonomického prostedí, na které je vzdlávání spotebitelské veejnosti soustedno. S každým novým vdeckým objevem vyvstávají nové otázky. Ve snaze pochopit vzájemné vztahy v procesech a systémech se v systému vzdlávání spotebitelské veejnosti odrážejí nové sociální a politické konstelace. To samozejm neznamená, že vzdlávání spotebitelské veejnosti je vágní sbírkou všeho. Tím, že se zamuje na roli individua, jednotlivce, vzdlávání spotebitelské veejnosti ukazuje, jak každý jednotlivec reaguje na zmny zejména na trhu a na zmny ve spolenosti všeobecn. Následky rozhodnutí jednotlivc a jejich jednání jsou pro vzdlávání spotebitelské veejnosti dležité. Takto lze íci, že vzdlávání spotebitelské veejnosti je zásadn zameno na protiklady mezi jednotlivcem a moderní spoleností. Tuning Projekt CCN v r inicioval spolupráci v rámci EU Tuning Project 1. Tento projekt vycházel z boloské dohody a sledoval nkolik linií pro vyšší vzdlávání v Evrop. Významn se podílel na pijetí systému snadnji itelnjších a srovnatelnjších stup ohodnocení výstup vzdlávání a na vytvoení systému kredit. Metodologie vytváená v rámci projektu Tuning Project má za cíl pispt k harmonizaci procesu vyššího stupn vzdlávání v Evrop prostednictvím pomocných institucí. Tyto instituce budou mít za úkol napomáhat spolenému postupu a sbližování vzdlávacího procesu. Tento proces sbližování neznamená, že bude potlaován rozdílný charakter vzdlávání v rzných evropských státech nebo že bude omezována nezávislost akademických odborník. Spoleenské poteby Protože spotebitelské vzdlávání je zatím na poátku svého rozvoje a není vytvoen žádný systém vzdlávacích kurz a jejich hodnocení, CCN se rozhodlo neformáln pevzít co nejvíce z Tuning metodologie, akoliv v souasnosti není zcela dokonena. První ást Tuning Project je zamena na identifikaci poteb spolenosti ve vztahu ke specifickým oblastem zájmu. Tyto poteby jsou definovány prostednictvím zamstnavatel, kteí pohlížejí na studenty jako na svou budoucí pracovní sílu. Spoleenské poteby ve vztahu ke vzdlávání spotebitelské veejnosti musí však být identifikovány v rámci rozsáhlejšího kontextu (sociálního, ekonomického, apod.) než jaký stanoví potenciální zamstnavatelé. CCN provádla výzkumy SV již ped tím, než zaala CCN samotná fungovat. Výsledky výzkum byly publikovány a prezentovány na mezinárodních konferencích 2. Tak, jako v celé ad jiných sociologických výzkum, je otázka, jak vzdlávání ovlivuje zmny v chování, otevena diskusi. Souasn však lze dokumentovat, že studenti, kteí absolvovali vzdlávání zamené na spotebitelskou veejnost, mní své chování a iniciují zmny v chování podnikové sféry i zmny v politické praxi. 1 http: //europa.eu.int/comm/education/socrates/tuningproject http: //www.relint.deusto.es/tuningproject/index.htm

20 Uení se zpsobilostem Druhým krokem Tuning metodologie je identifikace zpsobilostí, které budou ueny, a výstupy výuky. CCN zaala tento proces dotazníkovým przkumem v íjnu 2003, kdy oslovila 93 institucí zajišujících vyšší stupe vzdlávání. Následoval druhý více specializovaný przkum v ervnu Souasn s tmito przkumy provedla ACAE (Academic Cooperation Association of Europe) na objednávku CDHCP (Commission s Directorate for Health and Consumer Protection) podobný przkum, v rámci kterého byly osloveny všechny evropské instituce vyššího vzdlávání. Jejich przkum nezahrnoval otázky vzdlávání spotebitel i otázky týkající se životního prostedí, soustedil se pouze na ochranu spotebitele. Výsledky uvedených przkum nebyly dostaující pro vytvoení pesné mapy požadovaných zpsobilostí a výsledk vzdlávání spotebitelské veejnosti. Je zejmé, že práce na urení specifických zpsobilostí v této interdisciplinární oblasti bude vyžadovat další as a úsilí. Pesto CCN ve snaze pomoci a podpoit úsilí institucí vyššího vzdlávání sestavila prozatímní souhrn požadovaných zpsobilostí. Pedkládaný seznam lze zahrnout do uceleného souboru vzdlávání spotebitelské veejnosti. Uvedená témata mohou být využita pi vytváení, plánování a zavádní modul nebo kurz vzdlávání. Nelze však oekávat, že jediný kurz obsáhne všechna uvedená témata. Spoleného pístupu pi vzdlávání pro studenty a vyuující bylo dosaženo oddlením (rozlišením) cíl výuky pro vyuující a pro studenty do tí oblastí: hodnoty (values), znalosti (knowledge) a dovednosti (skills). Kritika této metody spoívá v tom, že zachycení uvedených tí oblastí nedostaten indikuje dynamiku procesu uení, jež neustále mní pedtím získané znalosti, hodnoty a dovednosti. 19

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality Závrený akt obsahuje seznam závazných protokol a nezávazných prohlášení Závrený akt KONFERENCE ZÁSTUPC VLÁD LENSKÝCH STÁT svolaná do Bruselu dne 30. záí 2003 s cílem pijmout spolenou dohodou Smlouvu o

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě 10. 11. 2015, Program Varianty Člověk v tísni Jana Miléřová CO ČLOVĚK POTŘEBUJE PRO ŽIVOT 21. STOLETÍ?

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

PROSTŘEDÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ČLOVĚK JAKO SOUČÁST A TVŮRCE PROSTŘEDÍ

PROSTŘEDÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ČLOVĚK JAKO SOUČÁST A TVŮRCE PROSTŘEDÍ PROSTŘEDÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ČLOVĚK JAKO SOUČÁST A TVŮRCE PROSTŘEDÍ Prostedí - systém sloený z dílích prvk provázaných vzájemnými vazbami - okolí kadého reálného subjektu vzájemná interakce - systém vyího

Více

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES)

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) DOPORUENÍ RADY ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Dopis z Evropy - Leden 2011

Dopis z Evropy - Leden 2011 EUROLAB Dokument D 81 Dopis z Evropy - Leden 2011 Prof. Horst Czichos, University of Applied Sciences Contributing Editor (píspvek urený pro magazín NCSL - Metrologist - Leden/2011) (Pozn.: název lánku

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Úvod do zdravotní politiky Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Zdravotní POLITIKA Zdravotní politika je výrazem zájmu státu na zdravotní stavu obyvatelstva. V eštin existuje

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Prezentace spolenosti. cut-e czech. www.cut-e.cz. leden 2008

Prezentace spolenosti. cut-e czech. www.cut-e.cz. leden 2008 Prezentace spolenosti czech leden 2008 measure to win! [kju:t]: roztomilý, chytrý, atraktivní nabízí technologii a know-how pro on-line assessmenty, posuzování a hodnocení chování, postoj, zájm a schopností

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní.

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní. VII. VYBRANÉ METODY MENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU SPIDER ANALÝZA (grafická analýza) Ke zvýšení názornosti ve finanní analýze používáme rzných graf, nejbžnjší jsou sloupkové, spojnicové a výseové grafy. V poslední

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více