VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ"

Transkript

1 Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.)

2 Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko obanská sí 2005 Victoria W. Thoresen (ed.)

3 OBSAH Úvod...5 A. Principy 1. Co to je Vzdlávání spotebitelské veejnosti? Pro je poteba Vzdlávání obanského spotebitele? Kdo je zodpovdný za Vzdlávání obanského spotebitele? B. Kompetence 1. Pro jsou kompetence pedmtem výuky? Jaké kompetence jsou vyuovány? Kterému subjektu jsou specifická témata relevantní? C. Výsledky 1. Jaké uební výsledky jsou oekávány? D. Metodický systém 1. Jak mže být Vzdlávání obanského spotebitele vyuováno? Mže být Vzdlávání obanského spotebitele souástí vzdlávání pro vývoj? Jak mže být Vzdlávání obanského spotebitele vyhodnoceno?...46 E. Zdroje 1. Jaké druhy materiál jsou vhodné? Jakou terminologii je vhodné znát? F. Dodatek 1. Ochrana konzumenta (zákazníka) v Evrop Odpovídající otázky pro diskuzi Kódy: = webové odkazy = argumenty, zdvodnní = reference = píklady uebních plán = didaktické metody = didaktické zdroje materiál 2

4 Tato publikace je výsledkem úsilí partner sít Vzdlávání obanského spotebitele. Nkterý z text je výsledkem výzkum provádných v rámci CCN. Ostatní sekce/úseky textu jsou citovány z prezentací vytvoených na CCN konferencích a publikovány ve sbornících konferencí ( na tyto jsou uvedeny odkazy se jménem a referencí ). Velká ást z textu je však výsledkem konzultace len této sít pi setkáních jejich tématických skupin bhem let Jména len tématických skupin jsou následující: Píspvky byly vlenny do textu Victorií Thoresen s asistencí Declana Doyleho. Skupina #1: Etické zmny Valentin Petroussenko, leader-plovdiv University, Bulharsko Arthur Olzak-Academy of Humanities and Economics in Lodz, Polsko Erik Brøntveit-Hedmark University College, Nórsko Kaija Turrki-University of Helsinki, Finsko Jette Gottschau-Copenhagen Day and Evening College of Education, Dánsko Sue Bailey-London Metropolitan University, UK Guido Ipsen-University of Dortmund, Nmecko Fani Uzunova-Technical University, Varna, Bulharsko Henk Goovaerts-Catholic institution of higher education, Limburg, Nizozemsko Solveig F. Aasen-Hedmark University College, Norsko Maria Mikusova, -Technical University of Ostrava, eská republika Nadezda Klabusayova, -Technical University of Ostrava, eská republika Victor Nogueira-Consumer Institute, Portugalsko Skupina #2: Informaní spolenost Declan Doyle, leader-institute of Technology, Carlow, Irsko Mario Refice-Technical University of Bari, Itálie Zivile Zedereviciute -Vilnius Pedagogical University, Litva Chris Andrew /Ann Davidson-European Research into Consumer Affairs, UK Piret Multer-The Jaan Tonisson Institute, Estonsko Mara Jegere-Consumer Rights Protection Centre, Lotyšsko Nelly Bencheva-Agricultural University, Plovdiv, Bulharsko Alexandru Dodu-Romanian Association for Consumers Protection, Rumunsko Karen Mugliett-The University of Malta, Malta Barbara Mazur-The Technical University in Bialystok, Polsko Natasa Vrcon Tratar-University of Promorska, Faculty of Management Koper, Slovinsko Michelina Savino-University of Bari, Itálie Skupina #3: Práva a zodpovdnosti, povinnosti Ilze Liepina, leader-latvia University of Agriculture, Lotyšsko Peter Van der Baan, HAS Den Bosch, University of Professional Education Nizozemsko Vija Dislere-Latvia University of Agriculture, Lotyšsko Karen Bayer-Institute for financial services (iff), Hamburg, Nmecko Lazlo Borbas-Budapest Polytechnic, Maarsko Jørgen Juul Jensen-Suhr's University College of Nutrition and Health, Dánsko Joanna Kostecka-Rzeszow University, Polsko Marino Melissano,Carlo Biasior-Technical Regional Research Center On European Consumption, Itálie Luisa Ferreira da Silva - Portuguese Open University, Portugalsko Mike Kitson-London Metropolitan University,UK Helen Allik-Consumer Protection Board of Estonia, Estonsko Thor Øyvind Jensen-University of Bergen, Norsko Anu Toots-Tallin Pedagogical University, Estonsko 3

5 Skupina #4: Globální solidarita Anne-Marie Van den Dries, leader-catolic Hogeschool South-West-Flanders, Belgicko Michael Hellstern-University of Kassel, Department for Management end Economics, Nmecko Ingeborg Schrettle-College of Education Graz-Eggenberg, Rakousko Stoyan Tanchev-Higher Institute of Food and Flavour Industries, Bulharsko Jørgen Klein-Hedmark University College, Norsko Margaret Jepson-Liverpool John Moores University, UK Dana Voukonova-University of Economics in Bratislava, Slovensko Miroslav Nikolov-Europartners 2000 Foundation, Sofia, Bulharsko Jette Benn-The Danish University of Education, Copenhagen, Dánsko Idar Ree-Stavanger University, Norsko Larissa de Blauwe-University of professional education South-West-Flanders, Belgicko Taina Mannisto-Consumer Agency, Helsinki, Finsko Maria Herminia Pedro-Lisbon Higher School of Education, Portugalsko Skupina #5: Spoluodpovdnost (angažovanost) Katri Kerem, leader-university Nord, Estonsko Nieves Alvares Martin-European School of Consumers, Santander, Španlsko Violeta Dimitrova-Varna University of Economics, Bulharsko Annamaria Formentini-Milano Polytechnical University, Itálie Ezio Manzini Milano Polytechnical University, Itálie Leena Graeffe-University of Helsinki, Helsinki, Finsko Peter Gnielczyk-Federation of German Consumers Organisations, Berlin, Nmecko Irena Zaleskiene-Vilnius Pedagogical University, Litva Petr Bris-Tomas Bata University in Zlin, eská republika Rui Manule Costa Gabinio-Politechnical Institute of Beja, Educative Superior School of Beja, Portugalsko Gustavo Moral Alvarez-European School of Consumers, Santander, Španlsko Oddhild Bergsli-Oslo University College, Norsko Jeppe Læssöe-Danmarks Pedagogiske Universitet, Copenhagen, Dánsko Priya Bala-Consumers International, UK 4

6 Úvod Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Svazek 1 Vyšší vzdlání Oban-spotebitel (consumer citizen) je jednotlivec, který provádí své volby na základ etických, sociálních ekonomických a ekologických úvah. Oban-spotebitel aktivním zpsobem pispívá pedevším k udržování dlouhodob udržitelného rozvoje tím, že se stará a jedná odpovdn na úrovni rodiny, na národní úrovni a na globální úrovni. Toto je sada smrnic týkající se vzdlávání spotebitelské veejnosti (obanských práv a povinností spotebitel), které byly vypracovány organizací Consumer Citizenship Network1 (CCN - Spotebitelsko obanská sí). Cílovými skupinami pro tyto smrnice jsou uitelé ve vyšším stupni vzdlání a rovnž lektoi. Tyto smrnice poskytují pluralistický pístup pro vzdlávání spotebitel z pohledu jejich práv a povinností. Je v nich pedložena ada model a návrh z hlediska kompetencí, výsledk studia a metodologie. Rovnž v nich jsou zahrnuty materiály teoretického výzkumu a praktického uplatnní, stejn jako webové kontakty. Projev Bhem posledních let od poátku psobení Spotebitelsko obanské sít (CCN) partnei diskutovali, debatovali a pedkládali výzkumné práce týkající se koncept a praxe, které se týkaly udržitelného rozvoje a vzdlávání. Partnei Spotebitelsko obanské sít (CCN) konzultovali tyto otázky na setkáních tématických skupin, na konferencích a prostednictvím diskusí poádaných systémem online. Byl uskutenn celkový przkum, který mapoval témata vztahující se k spotebitelské veejnosti, která jsou vyuována v souasné dob v institucích Spotebitelsko obanské sít (CCN) po celé Evrop. Strun eeno, souhrnné dojmy byly takové, že poetné aspekty trvale udržitelného rozvoje a spotebitelské veejnosti 1 Spotebitelsko obanská sí (The Consumer Citizenship Network = CCN) je interdisciplinární sí vyuujících, výzkumných pracovník a zástupc nevládních organizací, kteí se zajímají o to, jaká je úloha jednotlivce jako spotebitele a jak tento spotebitel mže pispt konstruktivn k trvale udržitelnému rozvoji a ke vzájemné solidarit. Úastníci sít vyvíjejí interdisciplinární pístupy pro ešení centrálních otázek s vyvažováním mezi materiálním a nemateriálním blahobytem a eší, jak mže jedinec transformovat etické hodnoty do praxe každodenního života prostednictvím podílení se na trhu. Spotebitelsko obanská sít (CCN) pináší souhrnné zkušenosti na poli vzdlávání z hlediska životního prostedí a spotebitel pro vyvinutí dobré praxe pro vyuování a pro pístupy ke vzdlávání spotebitelské veejnosti. Ve Spotebitelsko obanské síti (CCN) psobí 135 institucí ze 35 zemí a Spotebitelsko obanská sít (CCN) spolupracuje s UNESCO, UNEP a Consumers International (Mezinárodní organizace spotebitel). Spotebitelsko obanská sí (CCN) vytváí kanály pro dialogy a kooperaci ve výzkumných a vývojových pracích, které se vztahují ke vzdlávání spotebitelské veejnosti. Spotebitelsko obanská sí je tématickou sítí Erasmus 3, která je podporována Evropskou komisí pro program Socrates- Erasmus Programme, norským ministerstvem školství a norským ministerstvem pro záležitosti dtí a rodiny. 5

7 jsou sice vyuovány, avšak projevuje se zde všeobecný nedostatek kohezivnosti a inovací. Na koncepní hladin je pochopení vize trvale udržitelného lidského rozvoje asto vágní a chybjící. Z hlediska úrovn obsahu kurz je v nkterých pípadech nco z toho, co je pednášeno nebo fragmentováno, založeno na zastaralých teoriích a modelech, a prokázalo se u nich, že v reálném život fungují špatn. Z hlediska didaktické úrovn, pednášející chybují v tom, že nedokáží kombinovat teorii, výzkum a praxi, protože to shledávají za píliš obtížné, mají-li propojit obsah kurzu s každodenním životem student. A z hlediska motivace student, se pednášející setkávají se ztrátou iluzí, pasivitou, fatalismem a pocitem bezmocnosti. Strategie Slouením rzných prvk, které konstituují vzdlávání spotebitelské veejnosti jako celku, kladou tyto smrnice draz na univerzální potebu pro spolenou reflexi na implikace "zlepšené kvality života" a na dsledky souasných model spoteby. Tyto smrnice zdrazují hodnotu vývoje kvalitních modul / kurz ve vyšším stupni vzdlávání, které podporuje Evropský boloský proces (European Bologna process) tím, že pozvedává evropské vzdlávání vyššího stupn na poteby souasné spolenosti, stejn jako tím, že se stává kompatibilním s lisabonskou strategií (Lisbon strategy) pispíváním k adaptibilit a schopnosti reakce vzdlání vyššího stupn. Hlavním smyslem tchto smrnic je potom stimulovat vzdlání, které usnaduje a podporuje schopnost student analyzovat, porozumt a vdt si rady s reálnými problémy, které se vyskytují v každodenním život, a pesvdit je, aby se stali aktivními úastníky moderní spolenosti. Aktivními úastníky spolenosti jsou jednotlivci, kteí nedlají pouze volby selektivního, reflektovaného životního stylu, nýbrž ti, kteí také ovlivují zmny tím, že se jako akcionái zapojují do dialog a debat, ti, kteí urují politiku, pispívají k transparentnosti a ti, kteí garantují zodpovdné pístupy. Rozdílné pístupy Tyto smrnice nevytváejí v žádném pípad pokus podporovat myšlenku stereotypní spotebitelské veejnosti, naopak tyto smrnice podporují pesvdení, že (pestože existují ústední principy, které definují spotebitelskou veejnost), je nutné mít i specifické znalosti. Je také teba získat urité kompetence a existuje mnoho zpsob jejich realizace. Mnící se pístupy, nicmén, vyžadují hluboké a aktuální pochopení a znalost konstantn se mnících podmínek, které vytváejí krajinu, ve které musí spotebitelská veejnost psobit. I když není možné nalézt definitivní odpovdi na mnoho otázek, které se vztahují k této problematice, je možné poskytnout studentm základní nástroje, které jim umožní lépe se v ní orientovat. Nástroje Vda a hodnoty jsou dva doplující se systémy znalostí, které poskytují nástroje pro spotebitelskou veejnost a ob tyto složky by mly být souástí vzdlávacího programu. Vzdlávání spotebitelské veejnosti nepedstavuje pouze instrumentální kompetence - jde rovnž o splývání vdeckých metod a informací se sociálními hodnotami. Pouený spotebitel by ml využívat vdecký pístup : pemýšlet o procesech, píinách a efektech, experimentech a analýzách. Mže napomoci ovlivnit spotebu a volbu životního stylu. Když se lidé nauí pemýšlet o procesech, mže jim to poskytnout prostedek pro pochopení dynamiky pírodních a lidských systém, protože vda bez hodnot vede k neudržitelnému materialismu. 2 2 Science and values as complementary foundations for consumer citizenship. by Arthur Lyon Dahl,(Vda a hodnoty jako doplující se základy pro obany - spotebitele od Arthura lyona Dahla). International Environment Forum and Consultant Adviser, UNEP Geneva, Switzerland 6

8 Multi-disciplinární obsah Vzdlávání spotebitelské veejnosti je multi-disciplinární. Ve studijních programech je možno nalézt jeho prvky v rzných pedmtech. Centrální témata školení oban, vzdlávání spotebitel a vzdlávání o životním prostedí poskytují páte pro vzdlávání spotebitelské veejnosti. Na vzdlávání spotebitelské veejnosti je možno rovnž pohlížet jako na integrální souást podpory všeobecného vzdlávání z hlediska generických kompetencí životních dovedností (znalost a dovednost, jak se vypoádat se životem). Vzdlávání spotebitelské veejnosti mže být dokonce považováno spíše za didaktický pístup k vyuování ze všeobecného hlediska nežli za specifickou disciplínu, pestože obsahuje specifické kompetence a dovednosti pedmtu. Být spotebitelem a obanem je nco, ím je - podle definice - každý. Je to ást jejich životní cesty nebo praktické každodenní existence a zahrnuje to zkušenosti ve vztahu k druhým lidem a ke spolenosti. Tím, že se jako výchozí bod hodnocení zvažuje denní život student jako spotebitelské veejnosti, pak pi ešení problém, se kterými se setkávají, mohou pednášející pomoci v tom, aby se vzdlávání student stalo více kompletní, relevantní a smysluplné. Aktuální zamení Vzdlávání spotebitelské veejnosti zahrnuje širokou škálu otázek, které mohou být identifikovány v rámci následujících všeobecných kategorií: kvalita života a životní styly, konzumní spolenost, osobní finance, právo a odpovdnosti spotebitel, reklama a pesvdování, spoteba a životní prostedí, dieta a výživa, informace, bezpenost, mezinárodní uvdomní a budoucí perspektivy. Souasná globální diskuse týkající se trvale udržitelného rozvoje klade draz na vzájemné propojení tchto témat. Rovnž zvyšuje zájem o vliv, který mají volby smující ke zmnám v této oblasti, uskuteovaný jednotlivci. Praktické pípady jako teorie Tato sada instrukcí zdrazuje dležitost teoretických znalostí jako základny pro spotebitelskou veejnost. Souasn se zdrazuje použití píkladového materiálu ve studijním procesu. Denní život student obsahuje problémy, které mohou být využity v procesu vzdlávání (jako jádro studia pípad, studia ve form projekt a podobn). Obdobn globální spolenost (komunita), ve které studenti žijí, rovnž obsahuje píklady rozdílného ešení tchto velmi se shodujících problém. Vyzkoušením toho, pro a jakým zpsobem inovace vyešily problémy, se studenti mohou seznámit se zpsoby, jak ešit komplikované výzvy souasné spolenosti, místo aby spadli do pesimistického propadlišt, které je tvoeno zbytky lidstva oekávajícího katastrofu. Tím, že jsou povzbuzeni ke zvažování alternativních cest vývoje - osobn a kolektivn - mohou se studenti nauit sociálnímu a praktickému soukromému podnikání, které je charakterizováno kritickým vdomím, vytváením inovací a globální solidaritou. Celoživotní studium Vzdlávání spotebitelské veejnosti není jen inností pro samotné vyuující a studenty. Je to dležitá souást neformálního celoživotního studia a je provádna na poetných neformálních vzdlávacích setkáních v kontextu s programem vzdlávání spotebitelské veejnosti. Toto vzdlávání není jen inností pro pedagogy a studenty samotné. Je to dležitá ást neformálního celoživotního vzdlávání a je uskuteována na mnoha neformálních vzdlávacích setkáních v kontextu se vzdláváním oban, vzdláváním ve vztahu k životnímu prostedí a vzdláváním spotebitel. Existuje celá široká plejáda partner (vládní a obanské spoleenské organizace, média a podobn), se kterými pedagogové v institucích vyššího stupn vzdlávání mohou spolupracovat, aby se dosáhlo vyšší kvality vzdlání spotebitelské veejnosti, které realizují pro své studenty. 7

9 Probíhající práce Jako holistický pístup pi jednání a pi komplexnosti moderní spolenosti je téma spotebitelské veejnosti stále ješt ve své poátení fázi vývoje. Tato sada smrnic reprezentuje poátení pokus vytvoit struný výbr didaktických návrh pro vzdlávání na vyšším stupni týkající se daného pedmtu. Spotebitelsko obanská sí (CCN) by chtla podkovat všem, kteí až dosud k tomuto úelu pispli. Spotebitelsko obanská sí (CCN) rovnž doufá, že bude schopna poskytnout revidované vydání tchto smrnic a adaptovat je systémem online. Je to práce na postupu budoucího vývoje, z nhož snad bude možné poskytovat ješt pesnji definované návrhy. Victoria W. Thoresen editorka Záí 2005 Nová sociální hnutí, zvlášt pak ekologická hnutí již vypracovala koncept, jenž si je vdom životního prostedí, a k nmuž byla pipojena spoteba. Jsou si vdomy spoleenského a politického pozadí. To, co možná bylo zahájeno jako pohyb smrem k suverenit spotebitele v pokroilém kapitalismu, se mže rovnž pohybovat ve smru ke spotebitelskému vzdlávání, ve kterém jednotlivci posuzují spotebu jako aktivní politickou, sociální a ekologickou praxi. (Isin a Wood, 1999) 8

10 A. Principy 1. Co to je vzdlávání spotebitelské veejnosti? Vzdlávání spotebitelské veejnosti zahrnuje pístupy, znalosti a dovednosti, které jsou spojeny s fungováním souasné spolenosti. Je to vyuování odpovdnosti, která se snaží pispt ke schopnosti jednotlivc zaídit si svj vlastní život, stejn jako se podílet na správcovství kolektivního života globální spolenosti. Vzdlávání spotebitelské veejnosti má interdisciplinární charakter a psobí napí uebními plány. Zaškolení ve zpsobu chování založeném na hodnotách Spotebitelská veejnost je podstatným prvkem liberálního vzdlávání. Je to pokraující debata o hodnotách, které se instituce vyššího stupn vzdlávání zúastují a definují, co to je "kvalita života". Je to diskuze o tom, jakým zpsobem jsou principy spravedlnosti, rovnosti a sociálních jistot nejlépe vyjádeny pi pemnách spolenosti, což bylo jádrem národních konstitucí, deklarací lidských práv a náboženských a kulturních tradicí v prbhu celých vk. Aplikování hodnot na souasné podmínky se stávalo stále více obtížným v dsledku zvyšující se vzájemn propojené píbuznosti ( interrelatedness) a vzájemné závislosti (interdependance) dnešních spoleností. Rychlé transformace technologií zvyšovaly složitost tohoto procesu. Vzdlávání spotebitelské veejnosti má možnost stimulovat schopnost jednotlivce provádt volby, ídit zdroje, ešit problémy a pispívat budoucnosti na základ vdomé, na principech založené reflexe, na základ vdeckých znalostí. Využívání kritického myšlení a vdeckého prošetování Vzdlávání spotebitelské veejnosti zahrnuje znalosti a dovednosti, které jsou zapotebí, abychom se stali nezávislými, kritickými a problematiku si uvdomujícími obany - spotebiteli. Toto v sob zahrnuje pohled do sociálního a ekonomického vývoje ve vlastní spolenosti i v ostatních spolenostech a na procesy a systémy, které takový vývoj ovlivují. Vzdlávání spotebitelské veejnosti vyžaduje kompetence v získávání a analyzování údaj, které jsou k dispozici ve vztahu k výrobkm a službám, piemž se zvažují potenciální dsledky a identifikují se alternativní ešení. Optimalizace píležitostí Nedostatek finanní gramotnosti 3, gramotnosti médií a pochopení, co pispívá k osobnímu zdraví a bezpenosti, omezuje možnosti jednotlivc ohledn vyzkoušení "dobré kvality života". Vzdlávání spotebitelské veejnosti se pokouší optimalizovat píležitosti, které má každá osoba tím, že se rozvíjí studentova finanní gramotnost, gramotnost médií a porozumní tomu, co vede k bezpenému a zdravému životu. Slouží jako preventivní prostedek proti narstajícím problémm zadluženosti, podvodm, komerní exploataci a nemocem, které jsou spojeny se životním stylem. 3 Finanní gramotnost je proces vzájemného pouení se jak kupujících, tak i poskytovatel finanních služeb ohledn zásluh, ale také záludností sociálních funkcí na trhu, které souvisejí s penzi. Vydal Udo Reifner, adaptovala Karen Beyer; iff - Institut pro finanní služby, Nmecko (Institute for financial services, Germany). 9

11 Praktikování úastnické demokracie Vzdlávání spotebitelské veejnosti pispívá k individualistickému integrování demokratických ideál týkajících se osobních aspirací a tím také pomáhá k evoluci civilizovaného mezinárodního trhu. Zahrnuje v sob znalosti a schopnosti uplatování základních práv a odpovdností obana, stejn jako specifických práv spotebitele, která jsou následující : - právo na ochranu zdraví a bezpenosti, - právo na ochranu ekonomických zájm, - právo na reparace a náhradu škod, - právo na informace a vzdlávání, - právo být vyslyšen. Vzdlávání spotebitelské veejnosti je prostedkem, jak stimulovat konstruktivní sociální atavismus. Spotebitelská veejnost je vyškolována tak, aby využívala napíklad : politické nástroje, veejné konzultace, tržní odezvy ( market responses ) apod., jako nástroj, pomocí kterých je možno iniciovat zmnu. Jsou to její volby osobního životního stylu, kterými spotebitelská veejnost pispívá k vtší transparentnosti, k lepší politice a ke zvýšené obhajob. Informovaná spotebitelská veejnost mže sloužit jako nástroj v globalizaci zájm obanské spolenosti. Nakonec mže takový potenciální vývoj pispívat k oprav nevyváženosti hlas a vliv a ke zmn mocenské konstelace. Znovunabytí znalostí Povdomí spotebitelské veejnosti, stejn jako povdomí sociální korporace v dané oblasti, asto reflektuje výstupy minulých model vývoje. Tradiní cesty nahlížení a ízení sociálních a ekonomických vztah mohou brzdit implementaci nových pístup. Vzdlávání spotebitelské veejnosti je píležitostí pro další získání znalostí - pro nové organizování informací a pro zpsob, jak porozumt tmto informacím v širším kontextu. Poskytuje možnost znovu uvážit takové ústední otázky, jako je smysl života, hodnota materiálního a nemateriálního majetku a prosperity a význam služby pro jednotlivce. Rovnž se otevírá pro reflexi týkající se pozitivních a negativních aspekt ekonomických a sociálních systém. Analyzuje rozsah a rychlost technických a komerních inovací. Jinými slovy, vzdlání spotebitelské veejnosti povzbuzuje optovné pezkoušení prostedk, které používají jednotlivci, obchody a organizace k dosažení svých cíl. Pohyb ve smru globální solidarity Existují uritá propojení mezi našimi životními styly a pežíváním druhých. Vztahy mezi bohatstvím a skuteným rozdlováním svtových zdroj jsou ústedními tématy ve vzdlávání spotebitelské veejnosti. Kooperace s ohledem na osud spolenosti, vytváení snahy pro získání souhlasu ohledn toho, jak je globální spolenost ízena a jak se tam mže prosadit lidskost, je nevyhnutelnou souástí vzdlání spotebitelské veejnosti. Vzdlávání spotebitelské veejnosti je realizováno s tím cílem, aby pomohlo studentm získat pohled dovnit do proces a systém lidského vývoje v globálním mítku. Které systémy a procesy musí být zachovány a které jsou naopak vadné a potebují, aby byly podrobeny zmn? Jaká je úloha jednotlivc ve vztahu k rozsáhlejším mechanismm vlád a soukromého sektoru? Jakým zpsobem mže spotebitelská veejnost ovlivnit výrobu, distribuci, marketing a prodej? Jaká práva a odpovdnosti existují, a která naopak chybjí pro našince a pro druhé? Jak mohou být uskutenny zmny? Kdo je má provést a kdy? 10

12 Pispívání k trvale udržitelnému rozvoji Vzdlávání spotebitelské veejnosti je podstatnou souástí budoucích studií a mírového vzdlávání. Budoucí vzdlávání mže být definováno jako demokratické, experimentální anebo funkní, humanistické a holistické. Poskytuje pedagogm smysl pro odpovdnost jednoho vi druhému, vi celé spolenosti a vi naší planet. Zahrnuje v sob smysluplnou aktivitu vyuovací zkušenosti a vytváí vztah mezi akademickým a reálným svtem. Pokud se týká humanistických ideál, vzdlávání spotebitelské veejnosti zdrazuje vážnost sama k sob a umožuje, aby se celá osobnost pedagoga vyvíjela efektivním zpsobem. Holistická perspektiva poskytuje integraci látky pedmtu, piemž dává pedagogovi smysl humanitních vztah k celku a zaleuje znalost o tom, jak je všechno na Zemi a ve vesmíru vzájemn provázáno a propojeno (interdependent and interrelated). 4 Nový rámec pro vzdlávání Princip Demokratický Experimentální Humanistický osobnost Shrnutí cíl Poskytnout pedagogm smysl pro jejich odpovdnost jednoho vi druhému a vi planet. Zalenit smysluplnou aktivitu do zkušenosti ze vzdlávání a vytváet vztah mezi akademickým svtem a reálným svtem. Zdraznit vážnost sama k sob a umožnit, aby se celá pedagoga vyvíjela efektivním zpsobem. Holistický Poskytnout integraci látky pedmtu a poskytování pedagogovi smysl humanitních vztah vi celku. Zaleuje znalost toho, jak je všechno na Zemi a ve vesmíru vzájemn provázáno a propojeno. SI Gang, P The Global-Ecocentric Paradigm in Education. In New Directions in Educations. (Globální ekocentrické paragma ve vzdlání. V Nových smrnicích pro vzdlání.) Selections from Holistic Education Review, (Miller, R. Ed.). Brandon: Holistic Education Press. pp "Vzdlávání spotebitelské veejnosti není v žádném pípad jen otázka šastných krav, istých prasat a z klece vypuštných slepic!" 4 Consumer Citizenship Education in Finland Comparisons between comprehensive school curricula in 1994 and 2004 (Vzdlání oban - spotebitel ve Finsku - Porovnání mezi uebním plánem stední školy v roce 1994 a 2004) ; autor : Kaija Turkki, profesor, Fakulta vd o chování, Katedra pro domácí ekonomiku a emesla (Department of Home Economics and Craft Science), University of Helsinki, Finland 11

13 2. Pro je zapotebí vzdlávání spotebitelské veejnosti? Historický vývoj Poteba dalšího systematického a dkladnjšího vzdlávání spotebitelské veejnosti na vyšším stupni vzdlávání mže být pipsána následujícím trendm a podmínkám, které vznikly jako jejich výsledek ve svt dneška Globalizace. 2. Vzájemná provázanost. 3. Technologické inovace. 4. Dostupnost informací. 5. Zlepšená komunikace. 6. Nové zpsoby ízení (vládnutí) v globálním svt. 7. Nová konstelace sil v obchodu a komerci. 8. Pechod od plánovaných ekonomik k ekonomikám volného trhu. 9. Rychlost zmn v zamstnanosti, službách a v legislativ. 10. Zvýšení komplexnosti ve spolenosti. 11. Vtší pístup a výraznjší ízení zmn na trhu. 12. Zhoršování a degradace životního prostedí. Dopad globalizace je nejastjší odpovdí na otázku, pro vznikla poteba vzdlávání v oblasti spotebitel. Termín "globalizace" je používán, aby se popsala ada jev. Nap.: svt se stal fyzicky menším prostorem v dsledku zvýšené mobility a komunikace; dochází k prolínání jednotlivých regionálních trh do globálního trhu; k rozšiování multinárodních korporací; k rostoucímu závazku vi rodin a prolínání svtové civilizace. Sociální podmínky a nerovnosti Nkteré oblasti všeobecného vývoje posledních století stále více vedly ke specifickým podmínkám a nerovnostem, které mly pímý vliv na ustanovení a rst vzdlávání spotebitelské veejnosti. Níže jsou uvedeny ty z nich, které byly nejvýznamnjší: - velká nevyváženost bohatství jak mezi lidmi, tak i mezi zemmi; - nespravedlivé využívání a rozdlování pirozených zdroj; - ekonomická a politická nejistota; - neudržitelná spoteba; - marginalizace jednotlivc a skupin; - extenzivní a agresivní komerní pesvdování; - pebujelé finanní rozšiování a závislost; - zvyšující se fyzické a mentální zdravotní problémy související s volbou životního stylu; - rostoucí dominance nenasytnosti, podvod, exces, kriminality a násilí; - nesnáze vyžadující a interpretující informace týkající se produkt a služeb; - nedostatek povdomí o dsledcích aktivity jedince; - klesající zapojení do tradiních obanských aktivit. 5 Nespadá do rámce a rozsahu tchto smrnic podrobn popisovat, co pokrývají tyto kategorie, avšak v závrené kapitole tchto smrnic je možno nalézt odkazy na lánky a knihy s tmito tématy. 12

14 Mezinárodní a regionální koncerny Již v roce 1985 Spojené národy zdraznily dležitost vzdlávání spotebitelské veejnosti, školení oban a uvdomní si problém životního prostedí. Podle komise Spojených národ pro trvale udržitelný rozvoj, je vzdlávání zapomenutou prioritou pro Rio. Toto platí i na vzdory skutenosti, že v roce 1992 vlády jednotlivých zemí, stejn jako nevládní organizace, které se zúastnily summitu Zem v Rio de Janeiro, piadily vzdlání ústední postavení v agend 21, plánu akcí pro dosažení trvale udržitelného rozvoje - lánek III/14/d Plánu implementace z Johannesburgu WSSD (záí 2002), piemž byla zdraznna naléhavá poteba pro trvale udržitelnou spotebu a bylo ustanoveno, že práce smující k tomuto cíli nemohou být odkládány. Spojené národy nedávno položily draz na potebu nového vydání závazk týkajících se problematiky trvale udržitelného rozvoje a specificky se zamily na vitální dležitost zmny trvale udržitelných model produkce a spoteby. V tomto procesu mají dležitou úlohu výzkum, vyšší vzdlávání a civilní spolenost. 6 Mezinárodní komunita iniciovala Cíle tisíciletí (Millennium Goals), aby se odstranila extrémní chudoba, aby se dosáhlo univerzálního primárního vzdlávání, aby se podpoila rovnost pohlaví, aby se redukovala dtská úmrtnost, aby se zlepšilo zdraví matek, aby se pokraovalo v boji proti HIV/AIDS, aby se zajistila trvalá udržitelnost životního prostedí, a aby se vyvíjelo globální partnerství. Jako souást tohoto úsilí zaal Mezinárodní marakešský proces (International Marrakech Process) - desetiletý rámec program pro trvale udržitelnou produkci a spotebu ( ) a byla identifikována poteba pro stoupající povdomí týkající se výhod trvale udržitelné spoteby a byla zdraznna dležitost vzdlávání jako nástroje pro rozšiování informací. V Evrop bylo vzdlávání jak spotebitelské veejnosti, tak i vzdlávání z hlediska životního prostedí na poadu jednání již po mnoho let. V roce 1973 Rada Evropy vyvinula chartu pro ochranu a informovanost spotebitel, která zahrnovala vzdlávání spotebitelské veejnosti. Zárove byla poskytována vysoká priorita vzdlávání spotebitelské veejnosti. Agenda Evropské unie (Barcelona 2002) definovala ústy hlav stát a vlád dv ústední otázky ve vzdlávání spotebitelské veejnosti: zamení na cíle "trvale udržitelný rozvoj a vtší sociální soudržnost" -. Toto bylo následováno lisabonskou strategií, která byla iniciována v roce 2002 a která zdrazovala dležitost soudržné spolenosti Evropy založené na znalostech. Pesnji eeno, Evropská unie v lánku 143 amsterodamského jednání položila draz na potebu vzdlávání spotebitel. 7 Dekáda Spojených národ pro vzdlávání týkající se trvale udržitelného rozvoje byla zahájena v roce Tato dekáda je prostedkem, jak pitáhnout pozornost vzdlávacích institucí k významu trvale udržitelného lidského vývoje. Univerzity a vysoké školy v mnoha zemích zvýšily svá zamení na témata, jako je trvale udržitelná spoteba, ochrana životního prostedí a globální ekonomický vývoj. Vzdlávání spotebitelské veejnosti je cestou, jak podpoit a pozitivn pispt k Dekád Spojených národ a k procesu transformování trvale udržitelného rozvoje z konceptu do skuteného chování. 6 NEP, Zprávy, Zpráva generálního tajemníka Spojených národ dává pednostn na poad jednání zmnu modelu spoteby, 31/01/02. 7 Pokud se týká podrobnjších informací ohledn evropské politiky, která se dotýká problematiky vzdlání spotebitelské veejnosti, odkazujeme na kapitolu o zdrojích. 13

15 Globalizace je integrujícím trhem spotebitel po celém svt a otevírajících se píležitostí. Avšak globalizace rovnž vytváí nové nerovnosti a nové výzvy pro ochranu práv spotebitel... Trvale se rozšiující spoteba klade vysoké nároky na životní blahobyt nkterých do sociálního vylouení mnohých. (UNDP 1998) Lepší kvalita života pro všechny Souasný svt produkuje a spotebovává mnohem více, nežli kdykoliv pedtím. Moderní prmyslové podniky nyní produkují za týden tolik, kolik jejich protjšky potebovaly v 18. století na tyi roky. Soukromé výdaje na spotebu - ástky spotebované za zboží a služby na úrovni domácností - dosáhly v roce 2000 vrcholu vyššího než $20 bilion, což je tynásobný nárst za dobu od roku Jedna tvrtina lidstva miliardy lidí po celém svt - nyní patí ke "tíd globálních spotebitel", která pevzala stravovací systémy, dopravní systémy a životní styly takové, které kdysi byly ureny vtšinou bohatými národy Evropy, Severní Ameriky a Japonska. V souasné dob ína, Indie a další rozvíjející se státy jsou domovem pro narstající poet takových spotebitel. Pesto je svt svtem kontrast. Zatímco se rozrstá tída globálních spotebitel, velké disparity petrvávají. Plných 2.8 miliard lidí na planet strádá, aby pežívaly za mén než $2 za den, a více než jedna miliarda lidí postrádá pimený pístup k pitné vod. Okolo 12 procent svtové populace, která žije v Severní Americe a Západní Evrop vydává 60 procent celosvtových celkových výdaj na soukromou spotebu, zatímco jedna tetina lidstva v jižní Asii a v Africe pod Saharou vydává pouze 3.2 procenta. Lidé musí spotebovávat, aby mohli pežívat a nejchudší lidé na svt budou muset zvýšit úrove své spoteby, jestliže by mli vést život s patinou dstojností a píležitostí. Avšak svt nemže pokraovat ve své souasné trajektorii - zdrojové pírodní systémy na zemi to prost nemohou podporovat. Ekonomiky masové spoteby, které ve dvacátém století vytváejí svt plýtvání, pro mnohé elí zcela odlišné výzv ve dvacátém prvním století: je teba se zamit nikoli na nedefinovatelnou akumulaci zboží, ale místo toho na lepší kvalitu života pro všechny, pi minimálním nepíznivém ovlivování životního prostedí. Zpráva o stavu svta (State of the World Report) 2004, Worldwatch Institute, Gary Gardner, Erik Assadourian, a Radhika Sarin 14

16 3. Kdo je zodpovdný za vzdlávání spotebitelské veejnosti? Ve sférách vzdlávání existuje trvalá debata, o tom, kdo je zodpovdný za zmny ve vzdlávání a ve spolenosti. Úastníci, kteí prosazují snižování ("Top-downers") reklamují, že zásadní a nejvitálnjší kroky musí vycházet od regionálních a národních vlád, které projednávají modifikace uebních plán a poskytují legislativu a zdroje pro jejich uskuteování. Úastníci, kteí prosazují zvyšování ( Bottom-up ers ) nazírají na tento úkol jako úkol, který spadá do kompetencí samotných pedagog ve tídách, kde se od nich oekává, že budou do svých pednášek individuáln integrovat nové myšlenky, znalosti a dovednosti. Úastníci, kteí se straní tohoto problému ( Outsiders ), považují tuto úlohu za vc, která pináleží obanské spolenosti (médiím, zájmovým organizacím, rodim, obchodu a zamstnání, apod.) a budou vyjadovat svá pesvdení, že reprezentanti tchto skupin by mli být pizváni do škol a tíd, aby poskytli chybjící školení. Tyto smrnice podporují innosti každého z výše uvedených úastník. Nastavení uebních plán je nezbytné. Proto jsou v celém obsahu této publikace uvádny píklady modul a kurz. Rovnž podstatná je kooperace s obanskou spoleností, obchodem a s médii. Proto jsou zde uvádny poetné spojovací lánky. Nicmén tyto smrnice jsou pedevším adresovány nejvíce univerzitním profesorm, lektorm a uitelm, protože se ti pokoušejí zahrnout do svých kurz a pednášek vzdlávání spotebitelské veejnosti. Interdisciplinární kooperace V této souvislosti vznikají další otázky: kteí univerzitní profesoi by mli pevzít zodpovdnost za vlenní spotebitelského vzdlávání do svých tíd? CV vzdlávání spotebitel bylo projednáváno tradin tmi, kteí pednášeli Domácí vdy (Domestic Sciences) nebo katedrami domácí ekonomiky (Home Economic Departments). V zemích poblíž Baltického moe to byli asto pedagogové vyuující emesla a vdy o potravinách, kteí mli tento úkol. Civilní výuka v celé Evrop byla všeobecn pidlena do sociálních vd, zatímco výuka týkající se životního prostedí spadala pod pírodní vdy. Jestliže však (jak bylo naznaeno v pedcházející kapitole), má být vzdlávání spotebitelské veejnosti holisticky a do budoucnosti orientované, vetn takových témat, jako je finanní a mediální gramotnost, zdraví a životní styly a podobn, pak je logické zavést takovou praxi, že budou zákonit zapojeni pracovníci všech kateder. Dokonce i v kurzech pro obchodní vzdlávání spotebitelské veejnosti by mlo být spotebitelské vzdlávání zahrnuto (na rozdíl od kurz o chování spotebitel s úmyslem vyškolení budoucích obchodních manažer). Není možné nakreslit demarkaní áru mezi manažerským vzdláváním s korporativní sociální odpovdností, která je zaobalena do rzných obchodních otázek, a vzdláváním týkajícím se sociální odpovdnosti s jejím vnímáním spotebitelské veejnosti z hlediska životního prostedí. Výuka interaktivních vztah mezi obchodem, sociálními organizacemi a jednotlivci se musí rovnž dostat do ohniska pozornosti plán výuky v rámci ekonomických vd. Hranice mezi katedrami na univerzitách a vysokých školách jsou v mnoha pípadech zcela pevné, ímž se oddlují pracovníci z jedné disciplíny od interaktivního psobení s pracovníky disciplín ostatních. Výzva pro ustanovení interdisciplinární spolupráce v procesu vývoje vzdlávání spotebitelské veejnosti mže být jednou z nejvtších. 15

17 Sdílení odpovdnosti za výuku vzdlávání spotebitelské veejnosti zabrání fragmentaci oblasti pedmtu. V legend o slonu a slepcích každá slepá osoba identifikovala ást slona jako nco zcela samostatného, oddleného od živoicha, protože jí byla poskytnuta pouze ást informací, které jsou zapotebí k rozpoznání kompletního živoicha. Podobnému osudu je teba se vyhnout pi vzdlávání spotebitelské veejnosti. Na poátku procesu integrování vzdlávání spotebitelské veejnosti v njaké instituci je možno podnítit diskusi uvnit této instituce, která se bude týkat toho, jak rzní lenové pedagogického sboru chápou spotebitelskou veejnost. Taková diskuse by mla mít na mysli holistické, do budoucnosti orientované, globální rozmry vzdlávání spotebitelské veejnosti. V narstajícím potu univerzit po celém svt jsou nabízeny interdisciplinární kurzy, které jsou zameny na Svtové obanství a trvale udržitelný rozvoj. 8 Toto mže zahrnovat aspekty spotebitelské veejnosti v jejich výuce. Následující píklady uebních plán ukazují dva rozdílné pístupy. První je všeobecn aplikovatelný pro vtšinu disciplín, zatímco druhý ukazuje, jak mohou být aspekty spotebitelské veejnosti zahrnuty do kurz, které jsou zameny na specifická témata. Aktivní obanství dneška USA Pro výchovnou obanskou odpovdnost, aktivní obanství dneška (vyvinuto Základy uzavírání a Základy konstituních práv - Close Up Foundation and Constitutional Rights Foundation) se uznávají potebné výukové výstupy ve tech širokých oblastech : znalosti, dovednosti a pístupy. Každý výstup je podporován sérií specifických schopností. Znalosti : Studenti budou: Rozpoznávat charakteristiky a aktivity efektivních oban. Umt popsat komunitu, ve které žijí. Umt popsat lokální problémy a jejich souvislost se státními a národními problémy. Umt vysvtlit faktory a instituce, které ovlivují veejnou politiku. Vdt, jak mohou jednotlivci adresovat problémy komunity. Dovednosti: Studenti budou : Vyvíjet a používat efektivní otázky. Zjišovat informace od primárních a sekundárních zdroj. Vyhodnocovat informace z hlediska objektivity, pesnosti a smru pohledu. Používat informace, aby pomohly ešit sociální problémy. Vyhodnocovat osobní aktivitu. Vyvíjet dovednosti kritického myšlení pro vytváení informovaných a odpovdných rozhodnutí. Rozvíjet komunikaci a pesvdovací dovednosti. Pracovat kooperativním zpsobem s ostatními. Pístupy: Studenti budou : Rozeznávat a respektovat lidskou rznorodost. Vyvíjet smysl efektivnosti v úloze obhájce spolenosti. Posuzovat vyváženost mezi právy a odpovdnostmi. Vychovávat (pstovat) hodnoty služeb a trvalého zapojení v komunit. 8 GEHSP(Global Higher Education for Sustainablity Partnership) (Globální vyšší vzdlávání pro trvale udržitelné partnerství) www. unesco.org/iau/sd/ sd_ghesp.html 16

18 Bulharsko Spotebitelé a organické výrobky Zemdlsko - ekologické centrum, souást Zemdlské univerzity v bulharském Plovdivu, nabízí píklad školení student a ekologických farmá v otázkách obanské a spotebitelské odpovdnosti. Studenti jsou vyuováni tak, aby se stali dovednými a informovanými spotebiteli, aby porozumli svým právm a, což je ješt dležitjší, svým odpovdnostem v rámci stále složitjšího umístní na trhu. Následn po tomto kurzu další výzkum prostednictvím samostatných program poskytuje píležitost, jak získat specializované znalosti. Hodnoty a chování spotebitel, vetn následujících instrukcí : - Provádní odpovdných voleb (porozumní, kdo je ekologický spotebitel, pochopení poteby specifické skupiny spolenosti ve vztahu ke spotebitelské volb). - ízení zdroj (pochopení poteby efektivního a odpovdného použití organických (ekologických) zdroj, vysvtlení faktor, které ovlivují volbu tak jako dostupnost) Dsledky spoteby ekologických produkt (pochopení vztah mezi dodavatelem a spotebitelem ) analyzování dsledk na životní prostedí a spolenost, identifikování výsledk specifického chování spotebitele a vyhodnocení náklad takového chování, pochopení dopad spoteby ekologických produkt z hlediska místního, národního a globálního. Vliv spotebitele ( rozpoznání vlivu spotebitele na to, jak jsou pstovány produkty, jak jsou zpracovávány a dodávány). Spotebitelé na trhu (pístup, identifikování a analyzování informací o produktech, informací o spotebitelích). Technika reklamy a technika prodeje (znalost, kdo uplatuje reklamu na ekologické produkty, rozlišování mezi informovaností spotebitele a reklamou). Zdroje znalostí (vdomosti týkající se vládních a nevládních organizací, které pomáhají spotebitelm, pochopení, jak mohou nové technologie, jako je internet, zmnit interakci mezi výrobcem a maloobchodníkem). Používání ekologických produkt (znalost rozdíl mezi ekologickými a konvenními produkty, schopnost vysvtlit píiny pro takovou volbu). - Práva a odpovdnosti spotebitel (znalost svých práv a odpovdností). - Komunikace týkající se spokojenosti a nespokojenosti (znalost, jaké druhy služeb spotebitelé oekávají, nauit se ešit konflikty a hledat nápravu (odškodnní), rozpoznat, kdy musí být reklamace registrovány formáln). Yulia Dzhabarova a Nelly Bencheva; Agricultural University of Plovdiv, Bulgaria Konzumní spolenost není nevyhnutelné stádium prmyslového vývoje. Spíše byla provedena volba v rámci komplexního kulturního, politického a sociální kontextu. (Gary Cross) 17

19 B. Kompetence (zpsobilosti) 1. Jaké zpsobilosti uit? Vzdlávání spotebitelské veejnosti je interdisciplinární oblastí zamenou na souasné události a podmínky. Identifikace rznorodých element není tak jednoduchá jako zkoumání v tradiních monodisciplinách s dlouhou historií. Jednou z hlavních píin tohoto rozdílu jsou rychlé zmny technologického, sociálního a ekonomického prostedí, na které je vzdlávání spotebitelské veejnosti soustedno. S každým novým vdeckým objevem vyvstávají nové otázky. Ve snaze pochopit vzájemné vztahy v procesech a systémech se v systému vzdlávání spotebitelské veejnosti odrážejí nové sociální a politické konstelace. To samozejm neznamená, že vzdlávání spotebitelské veejnosti je vágní sbírkou všeho. Tím, že se zamuje na roli individua, jednotlivce, vzdlávání spotebitelské veejnosti ukazuje, jak každý jednotlivec reaguje na zmny zejména na trhu a na zmny ve spolenosti všeobecn. Následky rozhodnutí jednotlivc a jejich jednání jsou pro vzdlávání spotebitelské veejnosti dležité. Takto lze íci, že vzdlávání spotebitelské veejnosti je zásadn zameno na protiklady mezi jednotlivcem a moderní spoleností. Tuning Projekt CCN v r inicioval spolupráci v rámci EU Tuning Project 1. Tento projekt vycházel z boloské dohody a sledoval nkolik linií pro vyšší vzdlávání v Evrop. Významn se podílel na pijetí systému snadnji itelnjších a srovnatelnjších stup ohodnocení výstup vzdlávání a na vytvoení systému kredit. Metodologie vytváená v rámci projektu Tuning Project má za cíl pispt k harmonizaci procesu vyššího stupn vzdlávání v Evrop prostednictvím pomocných institucí. Tyto instituce budou mít za úkol napomáhat spolenému postupu a sbližování vzdlávacího procesu. Tento proces sbližování neznamená, že bude potlaován rozdílný charakter vzdlávání v rzných evropských státech nebo že bude omezována nezávislost akademických odborník. Spoleenské poteby Protože spotebitelské vzdlávání je zatím na poátku svého rozvoje a není vytvoen žádný systém vzdlávacích kurz a jejich hodnocení, CCN se rozhodlo neformáln pevzít co nejvíce z Tuning metodologie, akoliv v souasnosti není zcela dokonena. První ást Tuning Project je zamena na identifikaci poteb spolenosti ve vztahu ke specifickým oblastem zájmu. Tyto poteby jsou definovány prostednictvím zamstnavatel, kteí pohlížejí na studenty jako na svou budoucí pracovní sílu. Spoleenské poteby ve vztahu ke vzdlávání spotebitelské veejnosti musí však být identifikovány v rámci rozsáhlejšího kontextu (sociálního, ekonomického, apod.) než jaký stanoví potenciální zamstnavatelé. CCN provádla výzkumy SV již ped tím, než zaala CCN samotná fungovat. Výsledky výzkum byly publikovány a prezentovány na mezinárodních konferencích 2. Tak, jako v celé ad jiných sociologických výzkum, je otázka, jak vzdlávání ovlivuje zmny v chování, otevena diskusi. Souasn však lze dokumentovat, že studenti, kteí absolvovali vzdlávání zamené na spotebitelskou veejnost, mní své chování a iniciují zmny v chování podnikové sféry i zmny v politické praxi. 1 http: //europa.eu.int/comm/education/socrates/tuningproject http: //www.relint.deusto.es/tuningproject/index.htm

20 Uení se zpsobilostem Druhým krokem Tuning metodologie je identifikace zpsobilostí, které budou ueny, a výstupy výuky. CCN zaala tento proces dotazníkovým przkumem v íjnu 2003, kdy oslovila 93 institucí zajišujících vyšší stupe vzdlávání. Následoval druhý více specializovaný przkum v ervnu Souasn s tmito przkumy provedla ACAE (Academic Cooperation Association of Europe) na objednávku CDHCP (Commission s Directorate for Health and Consumer Protection) podobný przkum, v rámci kterého byly osloveny všechny evropské instituce vyššího vzdlávání. Jejich przkum nezahrnoval otázky vzdlávání spotebitel i otázky týkající se životního prostedí, soustedil se pouze na ochranu spotebitele. Výsledky uvedených przkum nebyly dostaující pro vytvoení pesné mapy požadovaných zpsobilostí a výsledk vzdlávání spotebitelské veejnosti. Je zejmé, že práce na urení specifických zpsobilostí v této interdisciplinární oblasti bude vyžadovat další as a úsilí. Pesto CCN ve snaze pomoci a podpoit úsilí institucí vyššího vzdlávání sestavila prozatímní souhrn požadovaných zpsobilostí. Pedkládaný seznam lze zahrnout do uceleného souboru vzdlávání spotebitelské veejnosti. Uvedená témata mohou být využita pi vytváení, plánování a zavádní modul nebo kurz vzdlávání. Nelze však oekávat, že jediný kurz obsáhne všechna uvedená témata. Spoleného pístupu pi vzdlávání pro studenty a vyuující bylo dosaženo oddlením (rozlišením) cíl výuky pro vyuující a pro studenty do tí oblastí: hodnoty (values), znalosti (knowledge) a dovednosti (skills). Kritika této metody spoívá v tom, že zachycení uvedených tí oblastí nedostaten indikuje dynamiku procesu uení, jež neustále mní pedtím získané znalosti, hodnoty a dovednosti. 19

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více