a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13"

Transkript

1 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter, Ing. Eva Směšná, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová, Sylvie Pokorná, Ing. Ivan Indráček, Ing. Jaroslav Juřík, Vladimír Žanta, Dana Zálepová, Ing. Antonín Pusztai (přišel 18,27 hodin) Omluveni: Karel Vokál Schůzi zahájil a řídil starosta města Jaroslav Kořínek. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno ve smyslu 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a jednacího řádu ZM. Konstatoval, že na zasedání je přítomno 13 členů ZM, což je nadpoloviční většina a zasedání je tudíž usnášení schopné. a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 b) Zapisovatelkou dnešního zasedání byla jmenována Dana Neumannová, pracovnice MěÚ Desná. c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu Ing. Juřík Jaroslav, Ing. Michek Pavel Hlasování pro 13 d) Byla navržena návrhová komise ve složení Mojšová Jana, Pokorná Sylvie Hlasování pro 11, zdrželi - 2 Mojšová, Pokorná e) Starosta sdělil, že zápis z 1. zasedání ze dne byl vyložen u Mgr. Antonína Bělonožníka, tajemníka MěÚ, nikdo k němu nevznesl připomínky, a proto byl vyhlášen za schválený. f) Rada města doporučuje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. Hlasování pro 13 Usnesení 1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. g) Rada města navrhuje ZM k projednání dne tento program zasedání: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Majetkoprávní 4) Ekonomické 5) Činnost výborů 6) Informace starosty 7) Diskuse 8) Závěr Pan starosta navrhl doplnit program o bod 5) Delegování zástupců města na valné hromady obchodních společností a bod 6) Zrušení členství města v asociaci Národní sítě zdravých měst. 1

2 Ostatní body programu jednání by zůstaly beze změny. Pan starosta zdůvodnil doplnění programu i s tím, že v elektronické podobě byly podklady rozeslány. Hlasování o doplnění návrhu programu jednání: Hlasování pro 13 Hlasování o celkovém programu pro 13 Usnesení 1b) Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Majetkoprávní 4) Ekonomické 5) Delegování zástupců na valné hromady obchodních společností 6) Zrušení členství města v asociaci Národní sítě zdravých měst 7) Činnost výborů 8) Informace starosty 9) Diskuse 10) Závěr 2) Kontrola usnesení provedl starosta Jaroslav Kořínek Hlasování pro 13 Usnesení 2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení. 3) Majetkoprávní 3.1) Oprava usnesení ZM č ze dne prodej pozemku pč.770 v k.ú. Desná I Chyba v adrese žadatelů manželé Pilařovi, bytem Údolní 331, Desná. Před vlastním sepsáním kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí je nutné chybu opravit. Hlasování pro 13 Usnesení 3.1 Zastupitelstvo města ruší usnesení č.3.4.ze dne o prodeji ppčk.770 v k.ú. Desná I. Hlasování pro - 13 Usnesení 3.2 Zastupitelstvo města schvaluje prodat pozemek č. 770 o výměře 34 m2 v k.ú. Desná I dle geometrického plánu č /2011 ze dne za cenu ,- Kč manželům J. a F. P..., bytem Desná. 3.2) Oprava usnesení ZM č ze dne prodej pozemku pč.771 v k.ú. Desná I Chyba ve jméně žadatele M. B..., bytem Tanvald. Před vlastním sepsáním kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí je nutné chybu opravit. Hlasování pro - 13 Usnesení 3.3 Zastupitelstvo města ruší usnesení č.3.5. ze dne o prodeji ppčk.771 v kú. Desná I Hlasování pro - 13 Usnesení 3.4 Zastupitelstvo města schvaluje prodat pozemek č. 771 o výměře 31 m2 v k.ú. Desná I dle geometrického plánu č /2011 ze dne za cenu ,- Kč panu M.B..., bytem Tanvald. 2

3 3.3) Prodej části pozemku č. 772 v k.ú. Desná III (viz.mapka č.1, 1a) Manželé J. a M. M...i, bytem Praha, požádali město o odprodej části cca 3900 m2 z pozemku č. 772 o celkové výměře 9863m2 v k.ú. Desná III za účelem rozšíření pozemku kolem rekreační chalupy čp. 400 (objekt na pozemku pč.768), kterou vlastní současně s přilehlými pozemky pč. 769 a pč Zavazují se, že budou o pozemek řádně pečovat. Parcela se nachází na Merklově. Rada města nedoporučuje prodej uvedeného pozemku zásah do celistvosti pozemků města. Hlasování pro - 13 Usnesení 3.5 Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit záměr prodat část cca 3900 m2 z ppčk. 772 o celkové výměře 9863 m2 v k.ú. Desná III manželům J.a M. M ) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/ULB/323/2013- ULBM/Desná/kom (mapa č.2 a 3+ kopie smlouvy) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhověl žádosti města o bezúplatný převod pozemků pč. 349/6 v k.ú. Desná I (ul. Finská) a pč.88/6 v k.ú. Desná II (ul. Krátká) a předkládá smlouvu o bezúplatném převodu uvedených pozemků v majetku státu na město. Jedná se o místní komunikace, které jsou ve veřejném zájmu užívány a které město na své náklady udržuje. Diskuze p. Směšná vznesla dotaz, kdo se o ty pozemky staral, kdo to opravoval? p. Pieter o převody jsme žádali, platili jsme nájem, několikrát projednávána na ZM p. Z.J... doplnit o m2 p. tajemník souhlasíme s textem smlouvy p. Směšná navrhuje prověřit smlouvu p. Pieter není potřeba, nyní se schvaluje smlouva o převodu Hlasování pro - 12, zdržela 1 Směšná Usnesení 3.6 Zastupitelstvo města schvaluje text Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/ULB/323/2013-ULBM/Desná/kom, kterou městu předkládá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem pozemku pč. 349/6 v k.ú. Desná I a pozemku pč. 88/6 v k.ú. Desná II. 3.5) Nabídka pozemkových parcel pč a pč vše v k.ú. Desná III (mapa č.4, 4a) Severočeské vodovody a kanalizace nabízejí městu ke koupi uvedené pozemky pod Souší. V případě pč.1701 se jedná o ostatní komunikaci, v případě pč.1717 zbořeniště. Navržená cena (ze strany SČVK): ,- Kč - v ceně je obsažena nejen částka za pozemkové parcely, ale taktéž cena komunikace jako takové. Vedoucí místního hospodářství pan Žák, který byl s nabídkou seznámen, vyjádřil své nesouhlasné stanovisko - s údržbou uvedené komunikace v okolí domů byly vždy spojeny nějaké problémy. S převzetím pozemků, zejména komunikace pč.1701, současně vzrostou náklady na jejich údržbu. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit koupi těchto pozemků. Diskuze: 3

4 p. Směšná kdo se o komunikaci stará, bydlí tam někdo trvale, nehrozí, že to koupí někdo jiný? p. tajemník jedná se o účelovou místní komunikaci a pokud o to někdo zažádá, může to patřit k obytným domům p. P.M... jsou tu 4 trvale bydlící rodiny, nebyl bych v tomto případě klidný. Chce najít jiné řešení. p. Pieter o cestách jsme již několikrát mluvili a v minulosti nám byly nabízeny zdarma p. Směšná je to prohlášeno za místní komunikaci, aby nenastal problém se zahrazením apod. p. M.Z... pozemky má p.reinl, patří mu mnoho pozemků. Pokud to koupí bude problém. p. P.M... je tam septik pro všechny ostatní domky p. Směšná pozor - nepřevzít další septik v havarijním stavu! p. Pieter vznesl protinávrh Zastupitelstvo města pověřuje starostu jednáním se společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s. o bezúplatném převodu pozemků pč a pč vše v k.ú. Desná III. Hlasování o protinávrhu Hlasování pro 13 Usnesení 3.7 Zastupitelstvo města pověřuje starostu jednáním se společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s. o bezúplatném převodu pozemků pč a pč vše v k.ú. Desná III. 4) Ekonomické 4.1) Poskytnutí bezúročné půjčky Mikroregionu Tanvaldsko Starosta seznamuje členy zastupitelstva s projektem Mikroregionu Tanvaldsko, společně s polskou stranou připravil na letošní rok společný projekt optimalizace a propagace cyklotras v Mikroregionu Tanvaldsko. Oficiální název je: OPTIMALIZACE A PROPAGACE CYKLOTRAS ČESKO POLSKÉHO CYKLISTICKÉHO AREÁLU Spolufinancován je z Fondu Mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko - Polsko, partnerem projektu je město Szklarska Poreba. Materiály k projektu byly zastupitelům poskytnuty. Celkové náklady projektu jsou ,- Kč. Dotace by měla činit 85% a 15% by měla být spoluúčast účastníku. Ukončení projektu: Projekt musí být tzv. předfinancován, proto jako i v minulosti účastníci poskytují mikroregionu bezúročnou půjčku. Text smlouvy o půjčce přikládám v příloze. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky Mikroregionu Tanvaldsko ve výši ,10 Kč na předfinancování projektu Optimalizace a propagace cyklotras česko-polského cyklistického areálu. Půjčka bude vrácena do Diskuze k bodu: p. Směšná jak výrazná v těch materiálech bude Desná? p. Pieter pokračování cyklostezky J. Cimrmana, je tam přeznačení, podpora marketingu, vydání 5000 ks map p. Mojšová bude opravena cesta, kterou cyklisté hodně používají? p. Směšná kolik budou mapy stát, je to málo ks? p. Z.J... připomíná, že není opravený chodník z Tanvaldu do Desné - p. Polákem p. Indráček jeví se mu Mikroregion Tanvaldsko jako předražený, chtěl by dopředu rozpočet 4

5 p. Starosta bude přeposílat zápisy z Mikroregionu Tanvaldsko včetně návrhu rozpočtu, existují webové stránky možnost nahlédnutí Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Hlasování pro 12, proti 1 Směšná Usnesení 4.1 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky Mikroregionu Tanvaldsko ve výši ,10 Kč na předfinancování projektu Optimalizace a propagace cyklotras česko-polského cyklistického areálu. Půjčka bude vrácena do ) Úhrada odvodu u projektu Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko Starosta města seznamuje členy zastupitelstva s Rozhodnutím č. j. RRSV 18862/2012 ze dne , kterým byla Mikroregionu Tanvaldsko povolena úhrada odvodu ve výši Kč, za porušení rozpočtové kázně u projektu Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko, reg.č. CZ ve splátkách až do roku Z důvodu hospodárného nakládání s veřejnými prostředky by bylo vhodné splatit uvedenou částku co nejdříve. Na poradě starostů mikroregionu bylo dohodnuto, že by tak bylo vhodné učinit do konce března. Podíl našeho města, který bychom z částky měli hradit je ,97 Kč. Současně však toto plnění odvodu v žádném případě neznamená uznání dluhu, neboť věc je stále v řízení a dosud nedošlo k rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové v této věci. Starosta města připomíná průběh celého projektu, jehož shrnutí obdrželi zastupitelé v materiálech. Současně starosta připomíná návrh paní doktorky Hamplové zaplatit jistinu Desná ,97 Kč. V rozpočtu na rok 2013 je počítáno s částkou 1 milion. Nyní však nemáme potřebné finanční prostředky k dispozici (platby Desenské teplárenské, dopravní obslužnost, příspěvek mikroregionu, nákup hasičského vozu apod.). V původních podkladech bylo navrhováno navýšit kontokorent města. Po jednání se zástupcem České spořitelny a.s. bylo navrženo poskytnutí krátkodobého účelového úvěru ve výši ,97 Kč s úrokovou sazbou 1% a termínem splatnosti k Podmínky poskytnutí úvěru jsou stejné jako u smlouvy na nakladač. Důvodem předčasné úhrady ( do ) je nárůst výše úroků (4,05%), pro nás by to znamenalo k tisíc. ( k Desná cca 69 tisíc Kč zatím nebudeme platit počkáme na výzvu). V souvislosti s předmětným rozhodnutím o úhradě odvodu nám hrozí povinnost uhradit i penále. O jeho odpuštění nadále jednáme. Návrh usnesení: 4.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty města o Rozhodnutí č. j. RRSV 18862/2012 ze dne , kterým byla Mikroregionu Tanvaldsko povolena úhrada odvodu ve výši Kč, za porušení rozpočtové kázně u projektu Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko, reg.č. CZ ve splátkách až do roku 2015 a současně schvaluje, aby uvedená částka byla uhrazena do Návrh usnesení: 4.3 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši ,97 Kč se splatností do na úhradu vratky dotace pro projekt "Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko" a zajištění 5

6 úvěru blankosměnkou rozpočtových příjmů a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Diskuze k problému: p. Směšná je tu sice historie, ale podstatu nevidí, p. Hamplová podává žalobu na co? p. Pieter byly změněny podmínky, jednotlivé kroky jsou kontrolovány, rozporujeme to, že nebyl uzavřen dodatek. Neinformovali nás. Je podána správní žaloba. Paní Hamplová je odbornice na mezinárodní právo. p. Směšná k tomu placení, jak dostaneme peníze zpátky, když to vyhrajeme? p. Pieter to zařídí ministerstvo financí p. tajemník ze zkušeností, musíme dát peníze ve správném datu. p. Z.J... za co nám byla udělena pokuta - porušení rozpočtové kázně. p. starosta není to uznání dluhu p. Pieter chtějí snížit uznatelné výdaje, ušetřili jsme na tom projektu p. Směšná je tam garance, že to není uznaný dluh, zaslat doporučeně text dopisu p. starosta ano je, píše se to v textu dopisu, který jste dostali v materiálech Hlasování o předložených návrzích usnesení: Hlasování pro 12, nehlasoval - 1 Juřík Usnesení 4.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty města o Rozhodnutí č. j. RRSV 18862/2012 ze dne , kterým byla Mikroregionu Tanvaldsko povolena úhrada odvodu ve výši Kč, za porušení rozpočtové kázně u projektu Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko, reg.č. CZ ve splátkách až do roku 2015 a současně schvaluje, aby uvedená částka byla uhrazena do Hlasování pro 12, nehlasoval - 1 Juřík Usnesení 4.3 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši ,97 Kč se splatností do na úhradu vratky dotace pro projekt "Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko" a zajištění úvěru blankosměnkou rozpočtových příjmů a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 5) Delegování zástupců na valné hromady obchodních společností Tajemník MěÚ zdůvodňuje, každý rok jsou delegováni zástupci na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města. V našem případě se jedná o společnosti SVS a.s. Teplice a Desenská teplárenská spol. s r.o. Tanvald Žďár. Bývalo zvykem delegovat pana starostu a jako náhradníka určit pana místostarostu. Návrh usnesení 5 Zastupitelstvo města schvaluje delegovat v souladu s 84 odst. 2 písmn. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města konaných v roce 2013 následující zástupce: a) Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice pana Jaroslava Kořínka, jako náhradníka Petra Šikolu b) Desenská teplárenská spol. s r.o. Tanvald pana Jaroslava Kořínka, jako náhradníka pana Petra Šikolu. 6

7 Hlasování o návrhu usnesení: Hlasování pro - 12, nehlasoval - 1 Juřík Usnesení 5 Zastupitelstvo města schvaluje delegovat v souladu s 84 odst. 2 písmn. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města konaných v roce 2013 následující zástupce: a) Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice pana Jaroslava Kořínka, jako náhradníka Petra Šikolu b) Desenská teplárenská spol. s r.o. Tanvald pana Jaroslava Kořínka, jako náhradníka pana Petra Šikolu. 6) Zrušení členství města v asociaci Národní sítě zdravých měst Pan starosta seznamuje přítomné s členstvím města v asociaci Národní sítě zdravých měst, jejíž jsme členem od roku Roční poplatek v asociaci se odvíjí od počtu obyvatel, v roce 2012 byl 1,60 Kč za obyvatele (4.968,- Kč) v letošním roce je 1,90 Kč (5.958,- Kč). S ohledem na naši dlouhodobou pasivitu je navrhováno z asociace vystoupit a členství zrušit. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zrušení členství města Desná v asociaci Národní síť zdravých měst. Diskuze k bodu: p. Směšná jaká byla náplň zdravých měst? p. Horčičková jsme už delší dobu nečinní, jsou zaměřeny na větší města, je tam potřeba spolupráce škol, sportovců. Jsme průjezdná obec, není možno zavřít silnici. p. Směšná to stejně můžeme pokračovat, neplatit poplatky, ale snažit se o další aktivity. p. Pieter zdravá města je to o fungování. Není tu komise a my nedokážeme naplnit limity. Máme dobré příklady, ale pokud nemáme kapacitu je lepší členství zrušit. My se účastníme jen málo akcí, ale je to hlavně o administrativě. p. Indráček kromě krajů a měst jsou členy i MAS, ať se stanou také členem a má to smysl p. Z.J... problém ve spolupráci se školou by neměl být, škola je velká. Jsou tu hasiči, rybáři, důchodci apod. Je dobré s nimi spolupracovat. Udělat anketu do Desenských novin a zeptat se lidí. Mělo by se to zvážit, a ne hned vystoupit. Chtěl by tento problém odložit a zjistit více. Základní problém není úředník, který by se o to staral. Hledat způsoby, jak pro to něco udělat. p. Z.J... navrhuje odložit p. Indráček navrhuje odložit na příští zasedání, připojit k Mikroregionu Tanvaldska uvidí se co dál p. starosta je potřeba projevit nějakou aktivitu z řad zastupitelů, kteří se budou danou problematikou zabývat p. Indráček podává protinávrh Hlasování o protinávrhu usnesení Hlasování pro 11, zdržel se - 1 Kořínek, nehlasovala - 1 Zálepová Návrh usnesení Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o zrušení členství v asociaci Národní síť zdravých měst na příští zastupitelstvo a pověřuje p. starostu projednáním možnosti vstupu Mikroregionu Tanvaldska případně Místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska do této asociace. 7

8 Usnesení 6 Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o zrušení členství v asociaci Národní síť zdravých měst na příští zastupitelstvo a pověřuje p. starostu projednáním možnosti vstupu Mikroregionu Tanvaldska případně Místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska do této asociace. 7) Činnost výborů Nejprve je uděleno slovo předsedovi Kontrolního výboru zastupitelstva města Ing. Jaroslavu Juříkovi. Ten seznamuje přítomné s činností výboru za poslední období. Diskuze k bodu. p. Z.J.. jaká je situace ohledně Základní školy Desná? p. Juřík se snažil vysvětlit situaci Návrh usnesení 7.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva za období 1 3/ Hlasování pro -13 Usnesení 7.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva za období 1 3/ Pan Pusztai přišel na zasedání v hodin. Počet členů ZM je 14. Dále je uděleno slovo předsedovi Finančního výboru zastupitelstva města ing. Antonínu Pusztaiovi. Ten seznamuje přítomné s činností výboru za poslední období. Diskuze k bodu: p. Indráček je potřeba zjistit, kde je problém. Předpokládá se, že další etapa se bude zabývat vytápěním. Dělá se optimalizace. Dálkové ovládání dveří bylo drahé, ale nefunguje. Není komunikace mezi obcí a ředitelem. p. Směšná ředitel by neměl být laxní, trochu více aktivity. p. Horčičková p. ředitel to ví, ovládají čidla ale nadřazená je Desenská teplárenská p. Pieter bylo to už řešeno. Není možno ovládat všechny větve, je to na škole. Nedokáže ovlivnit hlavní čerpadlo. Spíná to i o víkendech, čerpadlo se vypíná mechanicky. Je nutná výměna rozvodů celé výměníkové stanice. p. starosta ředitel by měl mít snahu, zapojit školníka a mechanicky korigovat Připraví schůzku s DT, přímo na místě ve škole a bude se to řešit. p. Pieter jediná možnost je vypnout čerpadlo na dálku (sms z Jablotronu ) asi 10 tis. Kč p. tajemník jediná možnost je mechanická, vypnout topení v pátek, je to v jejich zájmu p. starosta připravuje se jednání o další etapě rekonstrukce školy, kde se projedná, kterým směrem jít a čemu dát přednost. Přestěhování MŠ, nebo řešit topení a sociálky ve škole. p. Pusztai zvenčí je vše nové, ale uvnitř je potřeba postupně vše opravit p. Směšná dát řediteli úkol, aby navrhl materiál jak to řešit dál! p. Z.J... doma si každý také šetří. Chybí motivace. Návrh usnesení 7.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti finančního výboru zastupitelstva za období 1 3/ Hlasování pro

9 Usnesení 7.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti finančního výboru zastupitelstva za období 1 3/ ) Informace starosty a) zateplení kulturního střediska Sklář Přiznána možnost čerpání dotace, požadavek kulturní komise - zachování historického členění oken projednán je možné, navýšení ceny cca o 1 milión Kč (jde za městem). Bude svolána pracovní schůzka rady města s odborem kultury, manažerem projektu, zástupci kulturní komise, zastupiteli (zájemci) a budou pozváni i zástupci Preciosy Ornely, a.s. Na schůzce budeme projednávat další postup, možnosti spolupráce, využití prostor, tlačí nás termín, musíme se rozhodnut co nejdříve b) financování rekonstrukce Základní školy Desná Čekáme na dotaci z MŽP na zateplení školy, jednali jsme s Markem Pieterem na ÚHOSu kde je kompletní zadávací dokumentace k přezkoumání, my tento týden odešleme materiál k doplnění podnětu, přislíbeno urychlení průběhu. Zároveň musíme jednat s ČS a.s. o případné možnosti odložení splátky (červen) a zároveň odeslat informaci o jednání na MŽP, kde čekají na vyjádření ÚHOSu s uvolněním dotace p. Směšná chce vysvětlit jak je to s dotací p. tajemník čeká se na vyjádření ÚOHS p. Směšná jsou pravidla na udělení dotací p. tajemník ano jsou, byla splněna, bohužel pravidla se mění c) beseda s občany v Desné I Desná I. JIPO (cca 20 občanů) Stav místní komunikace Údolní a její zimní údržba Petici, pan Žák urguje opravu na KSS Lbc, ale zatím není rozhodnuto, které komunikace se budou opravovat. Panelové domy zatékání a výměna oken, vytápění, odběr vody apod. Bylo jednáno s Desenskou teplárenskou, s.r.o. ohledně dodávek tepla i údajného vypouštění škodlivin z komína u místní kotelny je podle norem. Zároveň byla s Desenskou teplárenskou, s.r.o. dohodnuta možnost dodávky elektřiny do společných prostor a tím by se snížily náklady obyvatel. Okna s vypsáním výběrového řízení čekáme na posudek ohledně stavu střech na panelových domech pan Žák zadal soudnímu znalci pak musíme přijmout opatření. Z besedy si odnášíme ponaučení, že ze strany města by měl být zpřísněn dohled na provádění prací firmami, aby se minimalizovaly závady a reklamace (viz. střecha, okna, škola, DPS, ). Body ze zápisu z besedy jsou postupně přenášeny do porad pracovníků MěÚ, kde jsou předány úkoly konkrétním pracovníkům s termíny. O řešení jednotlivých bodů z besedy budeme občany informovat v Desenských novinách a na www stránkách města. Celý zápis z besedy možno zaslat na vyžádání em. p. Pieter zimní údržba 142 mil a není u konce, jednání na ministerstvu dopravy ohledně silnic I. tříd. Změní se vedení údržby, dispečerských knih, každý automobil má GPS a je vše kontrolováno. Existuje zpětná kontrola. Připravuje se zakázka na letní a zimní údržbu. Stav letní opravy komunikace se bude rozhodovat v nejbližší době. Rozhodnutí bude na webu libereckého kraje k dispozici. 9

10 p. Želinský silnice je v katastrofálním stavu, nutno řešit malé opravy. Desná čp. 328 neteče dostatečně teplá voda, špatná regulace. Vždy se musí žádat technika p. V.D..., aby zvýšil rychlost oběhu vody. starosta pověříme p. Seidla sjednáním nápravy d) návštěvě představitelů partnerského města Malschwitz se uskutečnila návštěva starosty družebního Malschwitz Matthiase Seidela a jeho kolegů v Desné. Měli by zájem o navázání vzájemné spolupráce v oblasti sportu - mládeže, zejména pak při realizaci společných projektů za finanční podpory Evropské unie. Za tímto účelem manažerka projektů paní Bešťáková společně s německou stranou absolvovala dvě jednání v Žitavě a Bautzenu k možnosti podání společných projektů. V této spolupráci bychom samozřejmě rádi pokračovali a zapojili do ní i místní spolky a organizace (školu, hasiče, fotbalisty aj.). Zároveň jsme jim předali seznam našich nejvýznamnějších akcí, které nás letos čekají a na kterých by se mohli zúčastnit i se podílet. e) zajištění dalšího stomatologa pro potřeby města Již v minulosti jsme se snažili zajistit pro město dalšího zubaře, za tímto účelem jsme podali několik inzerátu i nabídli stipendium pro studenta stomatologie. Rada města se dohodla na oživení této snahy a opětovně jsme zopakovali bezplatnou inzerci jak v časopise stomatologické komory, tak i na jejich webu i na webu asociace studentů stomatologie. K dnešnímu dni jsme získali odezvu 6-ti zubařů se zájmem o práci v Desné. Společně s panem tajemníkem jsme i jednoho mladého zájemce přijali ve městě, společně jsme i navštívili prostory stávající ordinace. Bohužel však bylo zjištěno, že i díky nové ordinaci praktického lékaře nemůžeme do stávajících prostorů bez stavebních úprav umístit dalšího zubaře. Prostě by se tam nevešli a ani hygiena by to nepovolila. Paní Bešťáková nyní zajišťuje dispoziční návrhy na vyřešení prostor v přízemí tak, aby tam druhý zubař mohl fungovat. Samozřejmě to s sebou nese náklady. Připravíme podklady včetně ceny a následně Vás budeme informovat svoláme pracovní schůzku a budeme chtít vestavbu společně s dalším křeslem zařadit mezi naše priority do rozpočtu na p. Směšná nabízíme mu byt? p. tajemník nabídku bytu zdarma nenabízíme, byt ano. f) 30. výročí otevření hasičárny v Desné II Místní hasiči plánují na sobotu 4. května oslavu 30. výročí hasičárny. Připravovaná oslava by byla spojena nejenom s programem, ale také s instalací sochy sv. Floriána, která vznikla na loňském Dřevosochání. Hasiči se na nás rovněž obrátili s žádostí o výmalby přízemních prostor (garáží a zázemí), které nebyly od vzniku malovány. Za tímto účelem pan Žák oslovil místní firmy a do dnešního dne se mu sešlo 7 nabídek, které budou vyhodnoceny a následně výmalba provedena. Na oslavu jste všichni zváni. g) ustavujícím zasedání rady školy Včera v odpoledních hodinách se konalo ustavující zasedání Rady školy. Jejími členy na následující funkční období jsou Mgr. Jana Hrabálková, Jitka Indráčková a Josef Želinský za 10

11 zřizovatele školy, Kateřina Strnadová, Roman Lacina a Karel Lhotský za rodiče žáků a Mgr. Jana Dvořáková, Mgr. Renata Janatová a Mgr. Dagmar Michková za učitele. Společně s radními jsme se zúčastnili ustavujícího zasedání, na kterém byl předsedou zvolen pan Josef Želinský. Ze strany členů rady zazněla celá řada témat (průběh rekonstrukce, vytápění, zajištění přístupnosti školy v odpoledních hodinách a s tím související práce školníka apod.). Tyto věci samozřejmě chceme společně s radou a vedením školy řešit. Jako první krok bude společná schůzka s Desenskou teplárenskou, s.r.o. ohledně vytápění a regulace topení školy, kde vidíme možnosti úspor. Jednání budou přítomni radní, vedení školy, zástupci školní rady a města. Pokud by se někdo ze zastupitelů chtěl zúčastnit, je vítán. p. Směšná očekává aktivitu hlavně od p. ředitele a zároveň aby dostal za úkol připravit podklady pro jednání s návrhy řešení p. starosta navrhuje jako možnost přijmout na stavební dozor za zřizovatele pracovníka na dohodu, který má zkušenost se stavebnictvím, abychom předcházeli problémům s reklamacemi h) činnosti městské policie Radar (oprava, prodej). Cena opravy stávajícího je 5.780,- bez DPH. Nechat opravit a prodat. Nabídnout okolním služebnám. Bude muset být kalibrován. Odhad ceny prodeje cca 40 tisíc Kč končí výzva na nákup nového radaru. Výběrová komise Erlebach, Bešťáková, Flídr, Šikola, Směšná. Náhradníci Zelinka, Bělonožník, Pusztai, Indráček, Želinský. Proběhlo jednání s Harrachovem na jejich žádost o možnosti spolupráce s naší městskou policií. Nyní připravujeme materiál pro jednání (náklady, podmínky, ) V každém případě by se jednalo o navýšení jednoho strážníka, nebo jen o omezené úkony. Nejdůležitější je pro nás přemístění městské policie do budovy zvláštní školy projekt 580 tisíc Kč (nemáme v rozpočtu). Je to i v souvislosti s případným rozšířením kamerového systému, kde máme s mikroregionem odeslanou žádost o dotaci. Připravíme podklady a následně Vás budeme informovat svoláme pracovní schůzku a budeme chtít vestavbu zařadit mezi naše priority ještě do tohoto roku rozpočtové opatření. Nyní sestavujeme seznam akcí dle priorit v návaznosti na rozpočet. p. Směšná zmapovat, co od policie chceme, jestli budou pryč, co nám to přinese p. tajemník přínos je prevence, jezdí se opatrněji, správně se parkuje. p. Z.J... policie má být vidět hlavně v Desné starosta určitě nechceme rozšiřovat služby na úkor Desné i) Mikroregionu Tanvaldsko činnost Železniční společnosti Tanvald Na poslední schůzce mikroregionu prezentoval pan Ing.Prokeš společnost Železniční společnosti Tanvald ZUBAČKA a seznámil přítomné s akcemi, které se povedli realizovat v roce 2012, v roce kdy bylo 110. výročí Zubačky. Uskutečnil se zatím největší počet nostalgických jízd a přepravilo se téměř platících cestujících. Všechny činnosti (včetně provozu muzea) byly prováděny dobrovolníky bez nároků na honorář. Takový stav je do budoucna neudržitelný. Byla zahájena výstavba úzkorozchodné důlní železnice v areálu kořenovského nádraží a v plánu jsou další aktivity. Vše ale naráží na finanční zajištění. Je nutné tyto aktivity částečně zprofesionalizovat. Tím by mělo dojít k zatraktivnění Zubačky. Plány pro rok 2013: 11

12 Podání žádosti do Norských fondů Nové webové stránky Spolupráce s MT a MASK Tanvaldsko Navázání spolupráce s penzionem a skiareálem u Čápa na Příchovicích Pokusit se nalézt strategického partnera Ing. Prokeš se obrátil na přítomné, zda by mikroregion neměl možnost finančně podpořit alespoň první dva, tři roky činnost Železniční společnosti Tanvald. První rok odhaduje náklady na cca 300 tis. Kč. Předseda konstatoval, že mikroregion žádné finanční prostředky nemá k dispozici, na veškeré výdaje se skládají členské obce. Lze se tedy obrátit na jednotlivé obce buď přímo, nebo prostřednictvím mikroregionu. Od některých přítomných zaznělo, že vhodnější by bylo prostřednictvím mikroregionu. Bylo proto dohodnuto, že Železniční společnost Tanvald pošle prostřednictvím mikroregionu dopis s odůvodněním žádosti o finanční příspěvek a starostové projednají na zastupitelstvech, zda je vůle finančně činnost společnosti podpořit s tím, že o výši případného příspěvku by se rozhodlo i s ohledem na polohu jednotlivých obcí. j) nákupu energií s Libereckým krajem Starosta odeslal stav našich odběrných míst energie na kraj jako podklad ke společnému výběrovému řízení. Dále na základě doporučení komise rozvoje a infrastruktury rada města odsouhlasila investiční záměr na plynofikaci Finských domků. Zároveň byla DT odsouhlasena možnost dodávky elektřiny do společných prostor čtyř odběrných míst. k) auditu pojištění města Společnost Renomia nám zdarma vypracovala audit naší stávající pojistky. Na základě auditu probíhají jednání o možnosti vyjednání nové pojistky pro město. Zástupce firmy zahájil na základě plné moci poptávkové řízení u jednotlivých pojišťoven. Bude nám předložena nabídka. p. Indráček Remonia je makléř a měli bychom oslovit více společností vybereme se nejlepšího l) Projektu moderní experiment ve školách Pojizeří. Projekt moderní experiment ve školách v Pojizeří je to projekt z programu vzdělávání z Lbc kraje, Desná je nositelem projektu (celkem 5 škol), nyní probíhají školení učitelů v Desné každou středu, bude trvat do ledna 2014 a následně vypracované projekty učitelů se vyhodnotí a přenesou se do výuky na školách zatraktivnění výuky. Každá škola bude mít jednu sadu zařízení. Město to nic nestojí 100% dotace. Pan Pieter odešel v 19,05 hodin. Počet členů zasedání ZM je 13. Hlasování pro 12, nehlasoval - 1 Juřík Usnesení 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o: a) možnosti zateplení KS Sklář b) financování rekonstrukce Základní školy Desná c) besedě s občany v Desné I 12

13 d) návštěvě představitelů partnerského města Malschwitz e) zajištění dalšího stomatologa pro potřeby města f) oslavě 30. výročí otevření hasičárny v Desné II g) ustavujícím zasedání rady školy h) činnosti městské policie i) činnosti Mikroregionu Tanvaldsko j) společném postupu s Libereckým krajem při nákupu energií pro potřeby města k) auditu pojištění města l) Projektu moderní experiment ve školách Pojizeří. 9) Diskuze p. Směšná nerozumí usnesení z RM, jsou nějaká pravidla je tomu potřeba rozumět. p. Pokorná stačí zavolat na MěÚ a je to zodpovězeno p. Pokorná - jak je daleko most ve Sladké Díře? p. tajemník jsme zatím v první fázi řízení. p. Pokorná parkovací místa za pečovatelskou službou, DT má nefunkční horkovod, jak je to z výsledkem VŘ? p. tajemník parkovací místo, zatím má dotyčný trvalý pobyt v DPS p. D. Holcová vyslovena pochvala za dobrou práci mapy apod. p. Směšná dřevo na dřevosochání je náš majetek, proč nepožadovat poplatek, zabývat se ekonomikou p. tajemník žádosti o kácení se většinou zamítnou, ale toto jsou stromy, které se musí pokácet z důvodu bezpečnosti. p. starosta ušetří se za kácení p. Z.J... přečíst si 81 bodů pro Desnou. Projít si město, svolávat zastupitelstvo1x za měsíc. Poukazuje na nepřítomnost p. Žáka, p. Bešťákové a p.vedralové. Sklář je nevyužitá budova není efektivní do něj dávat peněžní prostředky. Nevyužívat dotací. Chybí mu zápis o rozpočtu. Zajímá ho kvalita vody a ovzduší. Při překročení limitů se musí řešit. Má zájem o zveřejnění platů pracovníků úřadu. Měla by se vyměnit okna u dalších panelových domů. Malometrážky se nezamykají, okna nedoléhají - jsou v havarijním stavu. p. Směšná pokud by byly překročeny limity (voda, ovzduší), dozvíme se ihned - je to povinnost ze zákona 10) Závěr Starosta ukončil zasedání ve 20,20 hodin. Zápis ověří: Ing. Juřík Jaroslav. Ing. Michek Pavel.. Jaroslav Kořínek starosta Petr Šikola místostarosta 13

14 14

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12 Z Á P I S z 12. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.12. 2011 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Ing. Jaroslav Juřík, Petr Šikola, Sylvie Pokorná, Jana Mojšová,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 22.6. 2011 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Jaroslav Juřík, Ing. Antonín Pusztai, Ing.

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 14

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 14 Z Á P I S ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 15.9.2014 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Antonín Pusztai, Ing. Ivan Indráček, Jana

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 9

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 9 Z Á P I S ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 28.5.2014 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Zuzana Horčičková, Sylvie Pokorná, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 26.6.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Marek Pieter, Ing. Eva Směšná,

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová,

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více