a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13"

Transkript

1 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter, Ing. Eva Směšná, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová, Sylvie Pokorná, Ing. Ivan Indráček, Ing. Jaroslav Juřík, Vladimír Žanta, Dana Zálepová, Ing. Antonín Pusztai (přišel 18,27 hodin) Omluveni: Karel Vokál Schůzi zahájil a řídil starosta města Jaroslav Kořínek. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno ve smyslu 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a jednacího řádu ZM. Konstatoval, že na zasedání je přítomno 13 členů ZM, což je nadpoloviční většina a zasedání je tudíž usnášení schopné. a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 b) Zapisovatelkou dnešního zasedání byla jmenována Dana Neumannová, pracovnice MěÚ Desná. c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu Ing. Juřík Jaroslav, Ing. Michek Pavel Hlasování pro 13 d) Byla navržena návrhová komise ve složení Mojšová Jana, Pokorná Sylvie Hlasování pro 11, zdrželi - 2 Mojšová, Pokorná e) Starosta sdělil, že zápis z 1. zasedání ze dne byl vyložen u Mgr. Antonína Bělonožníka, tajemníka MěÚ, nikdo k němu nevznesl připomínky, a proto byl vyhlášen za schválený. f) Rada města doporučuje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. Hlasování pro 13 Usnesení 1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. g) Rada města navrhuje ZM k projednání dne tento program zasedání: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Majetkoprávní 4) Ekonomické 5) Činnost výborů 6) Informace starosty 7) Diskuse 8) Závěr Pan starosta navrhl doplnit program o bod 5) Delegování zástupců města na valné hromady obchodních společností a bod 6) Zrušení členství města v asociaci Národní sítě zdravých měst. 1

2 Ostatní body programu jednání by zůstaly beze změny. Pan starosta zdůvodnil doplnění programu i s tím, že v elektronické podobě byly podklady rozeslány. Hlasování o doplnění návrhu programu jednání: Hlasování pro 13 Hlasování o celkovém programu pro 13 Usnesení 1b) Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Majetkoprávní 4) Ekonomické 5) Delegování zástupců na valné hromady obchodních společností 6) Zrušení členství města v asociaci Národní sítě zdravých měst 7) Činnost výborů 8) Informace starosty 9) Diskuse 10) Závěr 2) Kontrola usnesení provedl starosta Jaroslav Kořínek Hlasování pro 13 Usnesení 2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení. 3) Majetkoprávní 3.1) Oprava usnesení ZM č ze dne prodej pozemku pč.770 v k.ú. Desná I Chyba v adrese žadatelů manželé Pilařovi, bytem Údolní 331, Desná. Před vlastním sepsáním kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí je nutné chybu opravit. Hlasování pro 13 Usnesení 3.1 Zastupitelstvo města ruší usnesení č.3.4.ze dne o prodeji ppčk.770 v k.ú. Desná I. Hlasování pro - 13 Usnesení 3.2 Zastupitelstvo města schvaluje prodat pozemek č. 770 o výměře 34 m2 v k.ú. Desná I dle geometrického plánu č /2011 ze dne za cenu ,- Kč manželům J. a F. P..., bytem Desná. 3.2) Oprava usnesení ZM č ze dne prodej pozemku pč.771 v k.ú. Desná I Chyba ve jméně žadatele M. B..., bytem Tanvald. Před vlastním sepsáním kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí je nutné chybu opravit. Hlasování pro - 13 Usnesení 3.3 Zastupitelstvo města ruší usnesení č.3.5. ze dne o prodeji ppčk.771 v kú. Desná I Hlasování pro - 13 Usnesení 3.4 Zastupitelstvo města schvaluje prodat pozemek č. 771 o výměře 31 m2 v k.ú. Desná I dle geometrického plánu č /2011 ze dne za cenu ,- Kč panu M.B..., bytem Tanvald. 2

3 3.3) Prodej části pozemku č. 772 v k.ú. Desná III (viz.mapka č.1, 1a) Manželé J. a M. M...i, bytem Praha, požádali město o odprodej části cca 3900 m2 z pozemku č. 772 o celkové výměře 9863m2 v k.ú. Desná III za účelem rozšíření pozemku kolem rekreační chalupy čp. 400 (objekt na pozemku pč.768), kterou vlastní současně s přilehlými pozemky pč. 769 a pč Zavazují se, že budou o pozemek řádně pečovat. Parcela se nachází na Merklově. Rada města nedoporučuje prodej uvedeného pozemku zásah do celistvosti pozemků města. Hlasování pro - 13 Usnesení 3.5 Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit záměr prodat část cca 3900 m2 z ppčk. 772 o celkové výměře 9863 m2 v k.ú. Desná III manželům J.a M. M ) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/ULB/323/2013- ULBM/Desná/kom (mapa č.2 a 3+ kopie smlouvy) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhověl žádosti města o bezúplatný převod pozemků pč. 349/6 v k.ú. Desná I (ul. Finská) a pč.88/6 v k.ú. Desná II (ul. Krátká) a předkládá smlouvu o bezúplatném převodu uvedených pozemků v majetku státu na město. Jedná se o místní komunikace, které jsou ve veřejném zájmu užívány a které město na své náklady udržuje. Diskuze p. Směšná vznesla dotaz, kdo se o ty pozemky staral, kdo to opravoval? p. Pieter o převody jsme žádali, platili jsme nájem, několikrát projednávána na ZM p. Z.J... doplnit o m2 p. tajemník souhlasíme s textem smlouvy p. Směšná navrhuje prověřit smlouvu p. Pieter není potřeba, nyní se schvaluje smlouva o převodu Hlasování pro - 12, zdržela 1 Směšná Usnesení 3.6 Zastupitelstvo města schvaluje text Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/ULB/323/2013-ULBM/Desná/kom, kterou městu předkládá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s převodem pozemku pč. 349/6 v k.ú. Desná I a pozemku pč. 88/6 v k.ú. Desná II. 3.5) Nabídka pozemkových parcel pč a pč vše v k.ú. Desná III (mapa č.4, 4a) Severočeské vodovody a kanalizace nabízejí městu ke koupi uvedené pozemky pod Souší. V případě pč.1701 se jedná o ostatní komunikaci, v případě pč.1717 zbořeniště. Navržená cena (ze strany SČVK): ,- Kč - v ceně je obsažena nejen částka za pozemkové parcely, ale taktéž cena komunikace jako takové. Vedoucí místního hospodářství pan Žák, který byl s nabídkou seznámen, vyjádřil své nesouhlasné stanovisko - s údržbou uvedené komunikace v okolí domů byly vždy spojeny nějaké problémy. S převzetím pozemků, zejména komunikace pč.1701, současně vzrostou náklady na jejich údržbu. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit koupi těchto pozemků. Diskuze: 3

4 p. Směšná kdo se o komunikaci stará, bydlí tam někdo trvale, nehrozí, že to koupí někdo jiný? p. tajemník jedná se o účelovou místní komunikaci a pokud o to někdo zažádá, může to patřit k obytným domům p. P.M... jsou tu 4 trvale bydlící rodiny, nebyl bych v tomto případě klidný. Chce najít jiné řešení. p. Pieter o cestách jsme již několikrát mluvili a v minulosti nám byly nabízeny zdarma p. Směšná je to prohlášeno za místní komunikaci, aby nenastal problém se zahrazením apod. p. M.Z... pozemky má p.reinl, patří mu mnoho pozemků. Pokud to koupí bude problém. p. P.M... je tam septik pro všechny ostatní domky p. Směšná pozor - nepřevzít další septik v havarijním stavu! p. Pieter vznesl protinávrh Zastupitelstvo města pověřuje starostu jednáním se společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s. o bezúplatném převodu pozemků pč a pč vše v k.ú. Desná III. Hlasování o protinávrhu Hlasování pro 13 Usnesení 3.7 Zastupitelstvo města pověřuje starostu jednáním se společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s. o bezúplatném převodu pozemků pč a pč vše v k.ú. Desná III. 4) Ekonomické 4.1) Poskytnutí bezúročné půjčky Mikroregionu Tanvaldsko Starosta seznamuje členy zastupitelstva s projektem Mikroregionu Tanvaldsko, společně s polskou stranou připravil na letošní rok společný projekt optimalizace a propagace cyklotras v Mikroregionu Tanvaldsko. Oficiální název je: OPTIMALIZACE A PROPAGACE CYKLOTRAS ČESKO POLSKÉHO CYKLISTICKÉHO AREÁLU Spolufinancován je z Fondu Mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko - Polsko, partnerem projektu je město Szklarska Poreba. Materiály k projektu byly zastupitelům poskytnuty. Celkové náklady projektu jsou ,- Kč. Dotace by měla činit 85% a 15% by měla být spoluúčast účastníku. Ukončení projektu: Projekt musí být tzv. předfinancován, proto jako i v minulosti účastníci poskytují mikroregionu bezúročnou půjčku. Text smlouvy o půjčce přikládám v příloze. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky Mikroregionu Tanvaldsko ve výši ,10 Kč na předfinancování projektu Optimalizace a propagace cyklotras česko-polského cyklistického areálu. Půjčka bude vrácena do Diskuze k bodu: p. Směšná jak výrazná v těch materiálech bude Desná? p. Pieter pokračování cyklostezky J. Cimrmana, je tam přeznačení, podpora marketingu, vydání 5000 ks map p. Mojšová bude opravena cesta, kterou cyklisté hodně používají? p. Směšná kolik budou mapy stát, je to málo ks? p. Z.J... připomíná, že není opravený chodník z Tanvaldu do Desné - p. Polákem p. Indráček jeví se mu Mikroregion Tanvaldsko jako předražený, chtěl by dopředu rozpočet 4

5 p. Starosta bude přeposílat zápisy z Mikroregionu Tanvaldsko včetně návrhu rozpočtu, existují webové stránky možnost nahlédnutí Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Hlasování pro 12, proti 1 Směšná Usnesení 4.1 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky Mikroregionu Tanvaldsko ve výši ,10 Kč na předfinancování projektu Optimalizace a propagace cyklotras česko-polského cyklistického areálu. Půjčka bude vrácena do ) Úhrada odvodu u projektu Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko Starosta města seznamuje členy zastupitelstva s Rozhodnutím č. j. RRSV 18862/2012 ze dne , kterým byla Mikroregionu Tanvaldsko povolena úhrada odvodu ve výši Kč, za porušení rozpočtové kázně u projektu Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko, reg.č. CZ ve splátkách až do roku Z důvodu hospodárného nakládání s veřejnými prostředky by bylo vhodné splatit uvedenou částku co nejdříve. Na poradě starostů mikroregionu bylo dohodnuto, že by tak bylo vhodné učinit do konce března. Podíl našeho města, který bychom z částky měli hradit je ,97 Kč. Současně však toto plnění odvodu v žádném případě neznamená uznání dluhu, neboť věc je stále v řízení a dosud nedošlo k rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové v této věci. Starosta města připomíná průběh celého projektu, jehož shrnutí obdrželi zastupitelé v materiálech. Současně starosta připomíná návrh paní doktorky Hamplové zaplatit jistinu Desná ,97 Kč. V rozpočtu na rok 2013 je počítáno s částkou 1 milion. Nyní však nemáme potřebné finanční prostředky k dispozici (platby Desenské teplárenské, dopravní obslužnost, příspěvek mikroregionu, nákup hasičského vozu apod.). V původních podkladech bylo navrhováno navýšit kontokorent města. Po jednání se zástupcem České spořitelny a.s. bylo navrženo poskytnutí krátkodobého účelového úvěru ve výši ,97 Kč s úrokovou sazbou 1% a termínem splatnosti k Podmínky poskytnutí úvěru jsou stejné jako u smlouvy na nakladač. Důvodem předčasné úhrady ( do ) je nárůst výše úroků (4,05%), pro nás by to znamenalo k tisíc. ( k Desná cca 69 tisíc Kč zatím nebudeme platit počkáme na výzvu). V souvislosti s předmětným rozhodnutím o úhradě odvodu nám hrozí povinnost uhradit i penále. O jeho odpuštění nadále jednáme. Návrh usnesení: 4.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty města o Rozhodnutí č. j. RRSV 18862/2012 ze dne , kterým byla Mikroregionu Tanvaldsko povolena úhrada odvodu ve výši Kč, za porušení rozpočtové kázně u projektu Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko, reg.č. CZ ve splátkách až do roku 2015 a současně schvaluje, aby uvedená částka byla uhrazena do Návrh usnesení: 4.3 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši ,97 Kč se splatností do na úhradu vratky dotace pro projekt "Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko" a zajištění 5

6 úvěru blankosměnkou rozpočtových příjmů a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Diskuze k problému: p. Směšná je tu sice historie, ale podstatu nevidí, p. Hamplová podává žalobu na co? p. Pieter byly změněny podmínky, jednotlivé kroky jsou kontrolovány, rozporujeme to, že nebyl uzavřen dodatek. Neinformovali nás. Je podána správní žaloba. Paní Hamplová je odbornice na mezinárodní právo. p. Směšná k tomu placení, jak dostaneme peníze zpátky, když to vyhrajeme? p. Pieter to zařídí ministerstvo financí p. tajemník ze zkušeností, musíme dát peníze ve správném datu. p. Z.J... za co nám byla udělena pokuta - porušení rozpočtové kázně. p. starosta není to uznání dluhu p. Pieter chtějí snížit uznatelné výdaje, ušetřili jsme na tom projektu p. Směšná je tam garance, že to není uznaný dluh, zaslat doporučeně text dopisu p. starosta ano je, píše se to v textu dopisu, který jste dostali v materiálech Hlasování o předložených návrzích usnesení: Hlasování pro 12, nehlasoval - 1 Juřík Usnesení 4.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty města o Rozhodnutí č. j. RRSV 18862/2012 ze dne , kterým byla Mikroregionu Tanvaldsko povolena úhrada odvodu ve výši Kč, za porušení rozpočtové kázně u projektu Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko, reg.č. CZ ve splátkách až do roku 2015 a současně schvaluje, aby uvedená částka byla uhrazena do Hlasování pro 12, nehlasoval - 1 Juřík Usnesení 4.3 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši ,97 Kč se splatností do na úhradu vratky dotace pro projekt "Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko" a zajištění úvěru blankosměnkou rozpočtových příjmů a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 5) Delegování zástupců na valné hromady obchodních společností Tajemník MěÚ zdůvodňuje, každý rok jsou delegováni zástupci na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města. V našem případě se jedná o společnosti SVS a.s. Teplice a Desenská teplárenská spol. s r.o. Tanvald Žďár. Bývalo zvykem delegovat pana starostu a jako náhradníka určit pana místostarostu. Návrh usnesení 5 Zastupitelstvo města schvaluje delegovat v souladu s 84 odst. 2 písmn. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města konaných v roce 2013 následující zástupce: a) Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice pana Jaroslava Kořínka, jako náhradníka Petra Šikolu b) Desenská teplárenská spol. s r.o. Tanvald pana Jaroslava Kořínka, jako náhradníka pana Petra Šikolu. 6

7 Hlasování o návrhu usnesení: Hlasování pro - 12, nehlasoval - 1 Juřík Usnesení 5 Zastupitelstvo města schvaluje delegovat v souladu s 84 odst. 2 písmn. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města konaných v roce 2013 následující zástupce: a) Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice pana Jaroslava Kořínka, jako náhradníka Petra Šikolu b) Desenská teplárenská spol. s r.o. Tanvald pana Jaroslava Kořínka, jako náhradníka pana Petra Šikolu. 6) Zrušení členství města v asociaci Národní sítě zdravých měst Pan starosta seznamuje přítomné s členstvím města v asociaci Národní sítě zdravých měst, jejíž jsme členem od roku Roční poplatek v asociaci se odvíjí od počtu obyvatel, v roce 2012 byl 1,60 Kč za obyvatele (4.968,- Kč) v letošním roce je 1,90 Kč (5.958,- Kč). S ohledem na naši dlouhodobou pasivitu je navrhováno z asociace vystoupit a členství zrušit. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zrušení členství města Desná v asociaci Národní síť zdravých měst. Diskuze k bodu: p. Směšná jaká byla náplň zdravých měst? p. Horčičková jsme už delší dobu nečinní, jsou zaměřeny na větší města, je tam potřeba spolupráce škol, sportovců. Jsme průjezdná obec, není možno zavřít silnici. p. Směšná to stejně můžeme pokračovat, neplatit poplatky, ale snažit se o další aktivity. p. Pieter zdravá města je to o fungování. Není tu komise a my nedokážeme naplnit limity. Máme dobré příklady, ale pokud nemáme kapacitu je lepší členství zrušit. My se účastníme jen málo akcí, ale je to hlavně o administrativě. p. Indráček kromě krajů a měst jsou členy i MAS, ať se stanou také členem a má to smysl p. Z.J... problém ve spolupráci se školou by neměl být, škola je velká. Jsou tu hasiči, rybáři, důchodci apod. Je dobré s nimi spolupracovat. Udělat anketu do Desenských novin a zeptat se lidí. Mělo by se to zvážit, a ne hned vystoupit. Chtěl by tento problém odložit a zjistit více. Základní problém není úředník, který by se o to staral. Hledat způsoby, jak pro to něco udělat. p. Z.J... navrhuje odložit p. Indráček navrhuje odložit na příští zasedání, připojit k Mikroregionu Tanvaldska uvidí se co dál p. starosta je potřeba projevit nějakou aktivitu z řad zastupitelů, kteří se budou danou problematikou zabývat p. Indráček podává protinávrh Hlasování o protinávrhu usnesení Hlasování pro 11, zdržel se - 1 Kořínek, nehlasovala - 1 Zálepová Návrh usnesení Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o zrušení členství v asociaci Národní síť zdravých měst na příští zastupitelstvo a pověřuje p. starostu projednáním možnosti vstupu Mikroregionu Tanvaldska případně Místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska do této asociace. 7

8 Usnesení 6 Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o zrušení členství v asociaci Národní síť zdravých měst na příští zastupitelstvo a pověřuje p. starostu projednáním možnosti vstupu Mikroregionu Tanvaldska případně Místní akční skupiny Rozvoj Tanvaldska do této asociace. 7) Činnost výborů Nejprve je uděleno slovo předsedovi Kontrolního výboru zastupitelstva města Ing. Jaroslavu Juříkovi. Ten seznamuje přítomné s činností výboru za poslední období. Diskuze k bodu. p. Z.J.. jaká je situace ohledně Základní školy Desná? p. Juřík se snažil vysvětlit situaci Návrh usnesení 7.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva za období 1 3/ Hlasování pro -13 Usnesení 7.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva za období 1 3/ Pan Pusztai přišel na zasedání v hodin. Počet členů ZM je 14. Dále je uděleno slovo předsedovi Finančního výboru zastupitelstva města ing. Antonínu Pusztaiovi. Ten seznamuje přítomné s činností výboru za poslední období. Diskuze k bodu: p. Indráček je potřeba zjistit, kde je problém. Předpokládá se, že další etapa se bude zabývat vytápěním. Dělá se optimalizace. Dálkové ovládání dveří bylo drahé, ale nefunguje. Není komunikace mezi obcí a ředitelem. p. Směšná ředitel by neměl být laxní, trochu více aktivity. p. Horčičková p. ředitel to ví, ovládají čidla ale nadřazená je Desenská teplárenská p. Pieter bylo to už řešeno. Není možno ovládat všechny větve, je to na škole. Nedokáže ovlivnit hlavní čerpadlo. Spíná to i o víkendech, čerpadlo se vypíná mechanicky. Je nutná výměna rozvodů celé výměníkové stanice. p. starosta ředitel by měl mít snahu, zapojit školníka a mechanicky korigovat Připraví schůzku s DT, přímo na místě ve škole a bude se to řešit. p. Pieter jediná možnost je vypnout čerpadlo na dálku (sms z Jablotronu ) asi 10 tis. Kč p. tajemník jediná možnost je mechanická, vypnout topení v pátek, je to v jejich zájmu p. starosta připravuje se jednání o další etapě rekonstrukce školy, kde se projedná, kterým směrem jít a čemu dát přednost. Přestěhování MŠ, nebo řešit topení a sociálky ve škole. p. Pusztai zvenčí je vše nové, ale uvnitř je potřeba postupně vše opravit p. Směšná dát řediteli úkol, aby navrhl materiál jak to řešit dál! p. Z.J... doma si každý také šetří. Chybí motivace. Návrh usnesení 7.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti finančního výboru zastupitelstva za období 1 3/ Hlasování pro

9 Usnesení 7.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti finančního výboru zastupitelstva za období 1 3/ ) Informace starosty a) zateplení kulturního střediska Sklář Přiznána možnost čerpání dotace, požadavek kulturní komise - zachování historického členění oken projednán je možné, navýšení ceny cca o 1 milión Kč (jde za městem). Bude svolána pracovní schůzka rady města s odborem kultury, manažerem projektu, zástupci kulturní komise, zastupiteli (zájemci) a budou pozváni i zástupci Preciosy Ornely, a.s. Na schůzce budeme projednávat další postup, možnosti spolupráce, využití prostor, tlačí nás termín, musíme se rozhodnut co nejdříve b) financování rekonstrukce Základní školy Desná Čekáme na dotaci z MŽP na zateplení školy, jednali jsme s Markem Pieterem na ÚHOSu kde je kompletní zadávací dokumentace k přezkoumání, my tento týden odešleme materiál k doplnění podnětu, přislíbeno urychlení průběhu. Zároveň musíme jednat s ČS a.s. o případné možnosti odložení splátky (červen) a zároveň odeslat informaci o jednání na MŽP, kde čekají na vyjádření ÚHOSu s uvolněním dotace p. Směšná chce vysvětlit jak je to s dotací p. tajemník čeká se na vyjádření ÚOHS p. Směšná jsou pravidla na udělení dotací p. tajemník ano jsou, byla splněna, bohužel pravidla se mění c) beseda s občany v Desné I Desná I. JIPO (cca 20 občanů) Stav místní komunikace Údolní a její zimní údržba Petici, pan Žák urguje opravu na KSS Lbc, ale zatím není rozhodnuto, které komunikace se budou opravovat. Panelové domy zatékání a výměna oken, vytápění, odběr vody apod. Bylo jednáno s Desenskou teplárenskou, s.r.o. ohledně dodávek tepla i údajného vypouštění škodlivin z komína u místní kotelny je podle norem. Zároveň byla s Desenskou teplárenskou, s.r.o. dohodnuta možnost dodávky elektřiny do společných prostor a tím by se snížily náklady obyvatel. Okna s vypsáním výběrového řízení čekáme na posudek ohledně stavu střech na panelových domech pan Žák zadal soudnímu znalci pak musíme přijmout opatření. Z besedy si odnášíme ponaučení, že ze strany města by měl být zpřísněn dohled na provádění prací firmami, aby se minimalizovaly závady a reklamace (viz. střecha, okna, škola, DPS, ). Body ze zápisu z besedy jsou postupně přenášeny do porad pracovníků MěÚ, kde jsou předány úkoly konkrétním pracovníkům s termíny. O řešení jednotlivých bodů z besedy budeme občany informovat v Desenských novinách a na www stránkách města. Celý zápis z besedy možno zaslat na vyžádání em. p. Pieter zimní údržba 142 mil a není u konce, jednání na ministerstvu dopravy ohledně silnic I. tříd. Změní se vedení údržby, dispečerských knih, každý automobil má GPS a je vše kontrolováno. Existuje zpětná kontrola. Připravuje se zakázka na letní a zimní údržbu. Stav letní opravy komunikace se bude rozhodovat v nejbližší době. Rozhodnutí bude na webu libereckého kraje k dispozici. 9

10 p. Želinský silnice je v katastrofálním stavu, nutno řešit malé opravy. Desná čp. 328 neteče dostatečně teplá voda, špatná regulace. Vždy se musí žádat technika p. V.D..., aby zvýšil rychlost oběhu vody. starosta pověříme p. Seidla sjednáním nápravy d) návštěvě představitelů partnerského města Malschwitz se uskutečnila návštěva starosty družebního Malschwitz Matthiase Seidela a jeho kolegů v Desné. Měli by zájem o navázání vzájemné spolupráce v oblasti sportu - mládeže, zejména pak při realizaci společných projektů za finanční podpory Evropské unie. Za tímto účelem manažerka projektů paní Bešťáková společně s německou stranou absolvovala dvě jednání v Žitavě a Bautzenu k možnosti podání společných projektů. V této spolupráci bychom samozřejmě rádi pokračovali a zapojili do ní i místní spolky a organizace (školu, hasiče, fotbalisty aj.). Zároveň jsme jim předali seznam našich nejvýznamnějších akcí, které nás letos čekají a na kterých by se mohli zúčastnit i se podílet. e) zajištění dalšího stomatologa pro potřeby města Již v minulosti jsme se snažili zajistit pro město dalšího zubaře, za tímto účelem jsme podali několik inzerátu i nabídli stipendium pro studenta stomatologie. Rada města se dohodla na oživení této snahy a opětovně jsme zopakovali bezplatnou inzerci jak v časopise stomatologické komory, tak i na jejich webu i na webu asociace studentů stomatologie. K dnešnímu dni jsme získali odezvu 6-ti zubařů se zájmem o práci v Desné. Společně s panem tajemníkem jsme i jednoho mladého zájemce přijali ve městě, společně jsme i navštívili prostory stávající ordinace. Bohužel však bylo zjištěno, že i díky nové ordinaci praktického lékaře nemůžeme do stávajících prostorů bez stavebních úprav umístit dalšího zubaře. Prostě by se tam nevešli a ani hygiena by to nepovolila. Paní Bešťáková nyní zajišťuje dispoziční návrhy na vyřešení prostor v přízemí tak, aby tam druhý zubař mohl fungovat. Samozřejmě to s sebou nese náklady. Připravíme podklady včetně ceny a následně Vás budeme informovat svoláme pracovní schůzku a budeme chtít vestavbu společně s dalším křeslem zařadit mezi naše priority do rozpočtu na p. Směšná nabízíme mu byt? p. tajemník nabídku bytu zdarma nenabízíme, byt ano. f) 30. výročí otevření hasičárny v Desné II Místní hasiči plánují na sobotu 4. května oslavu 30. výročí hasičárny. Připravovaná oslava by byla spojena nejenom s programem, ale také s instalací sochy sv. Floriána, která vznikla na loňském Dřevosochání. Hasiči se na nás rovněž obrátili s žádostí o výmalby přízemních prostor (garáží a zázemí), které nebyly od vzniku malovány. Za tímto účelem pan Žák oslovil místní firmy a do dnešního dne se mu sešlo 7 nabídek, které budou vyhodnoceny a následně výmalba provedena. Na oslavu jste všichni zváni. g) ustavujícím zasedání rady školy Včera v odpoledních hodinách se konalo ustavující zasedání Rady školy. Jejími členy na následující funkční období jsou Mgr. Jana Hrabálková, Jitka Indráčková a Josef Želinský za 10

11 zřizovatele školy, Kateřina Strnadová, Roman Lacina a Karel Lhotský za rodiče žáků a Mgr. Jana Dvořáková, Mgr. Renata Janatová a Mgr. Dagmar Michková za učitele. Společně s radními jsme se zúčastnili ustavujícího zasedání, na kterém byl předsedou zvolen pan Josef Želinský. Ze strany členů rady zazněla celá řada témat (průběh rekonstrukce, vytápění, zajištění přístupnosti školy v odpoledních hodinách a s tím související práce školníka apod.). Tyto věci samozřejmě chceme společně s radou a vedením školy řešit. Jako první krok bude společná schůzka s Desenskou teplárenskou, s.r.o. ohledně vytápění a regulace topení školy, kde vidíme možnosti úspor. Jednání budou přítomni radní, vedení školy, zástupci školní rady a města. Pokud by se někdo ze zastupitelů chtěl zúčastnit, je vítán. p. Směšná očekává aktivitu hlavně od p. ředitele a zároveň aby dostal za úkol připravit podklady pro jednání s návrhy řešení p. starosta navrhuje jako možnost přijmout na stavební dozor za zřizovatele pracovníka na dohodu, který má zkušenost se stavebnictvím, abychom předcházeli problémům s reklamacemi h) činnosti městské policie Radar (oprava, prodej). Cena opravy stávajícího je 5.780,- bez DPH. Nechat opravit a prodat. Nabídnout okolním služebnám. Bude muset být kalibrován. Odhad ceny prodeje cca 40 tisíc Kč končí výzva na nákup nového radaru. Výběrová komise Erlebach, Bešťáková, Flídr, Šikola, Směšná. Náhradníci Zelinka, Bělonožník, Pusztai, Indráček, Želinský. Proběhlo jednání s Harrachovem na jejich žádost o možnosti spolupráce s naší městskou policií. Nyní připravujeme materiál pro jednání (náklady, podmínky, ) V každém případě by se jednalo o navýšení jednoho strážníka, nebo jen o omezené úkony. Nejdůležitější je pro nás přemístění městské policie do budovy zvláštní školy projekt 580 tisíc Kč (nemáme v rozpočtu). Je to i v souvislosti s případným rozšířením kamerového systému, kde máme s mikroregionem odeslanou žádost o dotaci. Připravíme podklady a následně Vás budeme informovat svoláme pracovní schůzku a budeme chtít vestavbu zařadit mezi naše priority ještě do tohoto roku rozpočtové opatření. Nyní sestavujeme seznam akcí dle priorit v návaznosti na rozpočet. p. Směšná zmapovat, co od policie chceme, jestli budou pryč, co nám to přinese p. tajemník přínos je prevence, jezdí se opatrněji, správně se parkuje. p. Z.J... policie má být vidět hlavně v Desné starosta určitě nechceme rozšiřovat služby na úkor Desné i) Mikroregionu Tanvaldsko činnost Železniční společnosti Tanvald Na poslední schůzce mikroregionu prezentoval pan Ing.Prokeš společnost Železniční společnosti Tanvald ZUBAČKA a seznámil přítomné s akcemi, které se povedli realizovat v roce 2012, v roce kdy bylo 110. výročí Zubačky. Uskutečnil se zatím největší počet nostalgických jízd a přepravilo se téměř platících cestujících. Všechny činnosti (včetně provozu muzea) byly prováděny dobrovolníky bez nároků na honorář. Takový stav je do budoucna neudržitelný. Byla zahájena výstavba úzkorozchodné důlní železnice v areálu kořenovského nádraží a v plánu jsou další aktivity. Vše ale naráží na finanční zajištění. Je nutné tyto aktivity částečně zprofesionalizovat. Tím by mělo dojít k zatraktivnění Zubačky. Plány pro rok 2013: 11

12 Podání žádosti do Norských fondů Nové webové stránky Spolupráce s MT a MASK Tanvaldsko Navázání spolupráce s penzionem a skiareálem u Čápa na Příchovicích Pokusit se nalézt strategického partnera Ing. Prokeš se obrátil na přítomné, zda by mikroregion neměl možnost finančně podpořit alespoň první dva, tři roky činnost Železniční společnosti Tanvald. První rok odhaduje náklady na cca 300 tis. Kč. Předseda konstatoval, že mikroregion žádné finanční prostředky nemá k dispozici, na veškeré výdaje se skládají členské obce. Lze se tedy obrátit na jednotlivé obce buď přímo, nebo prostřednictvím mikroregionu. Od některých přítomných zaznělo, že vhodnější by bylo prostřednictvím mikroregionu. Bylo proto dohodnuto, že Železniční společnost Tanvald pošle prostřednictvím mikroregionu dopis s odůvodněním žádosti o finanční příspěvek a starostové projednají na zastupitelstvech, zda je vůle finančně činnost společnosti podpořit s tím, že o výši případného příspěvku by se rozhodlo i s ohledem na polohu jednotlivých obcí. j) nákupu energií s Libereckým krajem Starosta odeslal stav našich odběrných míst energie na kraj jako podklad ke společnému výběrovému řízení. Dále na základě doporučení komise rozvoje a infrastruktury rada města odsouhlasila investiční záměr na plynofikaci Finských domků. Zároveň byla DT odsouhlasena možnost dodávky elektřiny do společných prostor čtyř odběrných míst. k) auditu pojištění města Společnost Renomia nám zdarma vypracovala audit naší stávající pojistky. Na základě auditu probíhají jednání o možnosti vyjednání nové pojistky pro město. Zástupce firmy zahájil na základě plné moci poptávkové řízení u jednotlivých pojišťoven. Bude nám předložena nabídka. p. Indráček Remonia je makléř a měli bychom oslovit více společností vybereme se nejlepšího l) Projektu moderní experiment ve školách Pojizeří. Projekt moderní experiment ve školách v Pojizeří je to projekt z programu vzdělávání z Lbc kraje, Desná je nositelem projektu (celkem 5 škol), nyní probíhají školení učitelů v Desné každou středu, bude trvat do ledna 2014 a následně vypracované projekty učitelů se vyhodnotí a přenesou se do výuky na školách zatraktivnění výuky. Každá škola bude mít jednu sadu zařízení. Město to nic nestojí 100% dotace. Pan Pieter odešel v 19,05 hodin. Počet členů zasedání ZM je 13. Hlasování pro 12, nehlasoval - 1 Juřík Usnesení 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o: a) možnosti zateplení KS Sklář b) financování rekonstrukce Základní školy Desná c) besedě s občany v Desné I 12

13 d) návštěvě představitelů partnerského města Malschwitz e) zajištění dalšího stomatologa pro potřeby města f) oslavě 30. výročí otevření hasičárny v Desné II g) ustavujícím zasedání rady školy h) činnosti městské policie i) činnosti Mikroregionu Tanvaldsko j) společném postupu s Libereckým krajem při nákupu energií pro potřeby města k) auditu pojištění města l) Projektu moderní experiment ve školách Pojizeří. 9) Diskuze p. Směšná nerozumí usnesení z RM, jsou nějaká pravidla je tomu potřeba rozumět. p. Pokorná stačí zavolat na MěÚ a je to zodpovězeno p. Pokorná - jak je daleko most ve Sladké Díře? p. tajemník jsme zatím v první fázi řízení. p. Pokorná parkovací místa za pečovatelskou službou, DT má nefunkční horkovod, jak je to z výsledkem VŘ? p. tajemník parkovací místo, zatím má dotyčný trvalý pobyt v DPS p. D. Holcová vyslovena pochvala za dobrou práci mapy apod. p. Směšná dřevo na dřevosochání je náš majetek, proč nepožadovat poplatek, zabývat se ekonomikou p. tajemník žádosti o kácení se většinou zamítnou, ale toto jsou stromy, které se musí pokácet z důvodu bezpečnosti. p. starosta ušetří se za kácení p. Z.J... přečíst si 81 bodů pro Desnou. Projít si město, svolávat zastupitelstvo1x za měsíc. Poukazuje na nepřítomnost p. Žáka, p. Bešťákové a p.vedralové. Sklář je nevyužitá budova není efektivní do něj dávat peněžní prostředky. Nevyužívat dotací. Chybí mu zápis o rozpočtu. Zajímá ho kvalita vody a ovzduší. Při překročení limitů se musí řešit. Má zájem o zveřejnění platů pracovníků úřadu. Měla by se vyměnit okna u dalších panelových domů. Malometrážky se nezamykají, okna nedoléhají - jsou v havarijním stavu. p. Směšná pokud by byly překročeny limity (voda, ovzduší), dozvíme se ihned - je to povinnost ze zákona 10) Závěr Starosta ukončil zasedání ve 20,20 hodin. Zápis ověří: Ing. Juřík Jaroslav. Ing. Michek Pavel.. Jaroslav Kořínek starosta Petr Šikola místostarosta 13

14 14

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Petr Šikola Hlasování pro 12

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Petr Šikola Hlasování pro 12 Z Á P I S z 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17.8. 2011 v 16.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Ing. Jaroslav Juřík, Ing. Ivan Indráček, Sylvie Pokorná, Petr

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12 Z Á P I S z 12. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.12. 2011 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Ing. Jaroslav Juřík, Petr Šikola, Sylvie Pokorná, Jana Mojšová,

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 23.1. 2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 22.6. 2011 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Jaroslav Juřík, Ing. Antonín Pusztai, Ing.

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 18.8.2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 18.8.2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 18.8.2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Ing. Pavel Michek, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech Zahájení v 19,05 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jan Vebr, František Domes, Vratislav Adam, Ivan Kotrč,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ

Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 PROGRAM JEDNÁNÍ Z Á P I S Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 6. 11. 2014 Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Ing. Martin Rosenbaum, Lubomír LEŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE,

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller Omluveni:

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, JUDr. Marková - právnička města, p.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 26.listopadu 2013 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání rady města konané dne 1.4.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání rady města konané dne 1.4.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání rady města konané dne 1.4.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 15 jednohlasně

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 15 jednohlasně Z Á P I S z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 30.11. 2011 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Ing. Jaroslav Juřík, Ing. Eva Směšná, Petr Šikola, Sylvie Pokorná,

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více