Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady."

Transkript

1 slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou skutenost. Probouzíme se do roku Nkteí s novm pedsevzetím (kuáci v Klíi), jiní zase s jinou nadjí, ale myslím, že vtšina s obavami, i už nad ekonomickou krizí, nedostatkem plynu a vbec... Každý den se na nás valí nové a nové události roku Mžeme je ignorovat, být z toho smutní nebo na n reagovat. Se stresem se každý vyrovnává po svém. Jeden o tom stále mluví, jiný zase mlí, další... Na uedníky se taky valil problém, smutek i strach zárove. Událost, která zaplavila tehdejší svt - ten Ježíš byl ukižován. A oni doufali, že On je tím zachráncem. Tak smutní a zklamaní, bez chuti cokoli dalšího dlat a s otázkou na rtech - co bude dál, jdou do Emaus. Luk 24,14 "...a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo." lovk nemže jinak. To co se ho dotýká, co napluje jeho život, o tom mluví. Píbh nám pokrauje... Luk 24,15 "...A jak to v ei probírali, pipojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi." Šel s nimi ale nco jim bránilo jej poznat. Mají jej za pocestného. Neznámý pocestný po chvilce vstupuje do rozhovoru a ptá se, co že je to trápí, co napluje jejich život. Uedníci tak celý svj žal a smutek z toho co se dje sdlují Ježíši. Text nám íká dobrou zprávu. A se stane v následujících msících cokoli, Ježíš je nám na blízku. Slyší naše obavy, starosti i náky. Vidí naše mlení i naše iluze. Vstupuje do našeho života, do naší reality a stejné jako uedníci slyšíme jeho odpovd Luk 24,25 "...Jak jste nechápaví! To je vám tak tžké uvit všemu, co mluvili proroci! A pak s Písma jim vykládal to, co se k dané události vztahovalo. Ježíš skrze Písmo dává odpov. Nabízí nadji, jistotu i pokoj pro každého z nás. Ale to není konec píbhu... Luk 24,28.29 "Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtl jít dál. Oni však ho zaali pemlouvat: "Zsta s námi..."... vešel tedy a zstal s nimi." Nejde jen o to otevít Písmo, ale také naslouchat a volat k Ježíši: "Zsta s námi... Ale to ješt k poznání Ježíše nestaí. Poznání roste na základ informací a naší osobní zkušeností. Když nám ji Pán Ježíš daruje jako uedníkm u veee, otevou se nám oi. I oni když spolené veeeli, poznali jej. Poj me více otevírat Písmo, více asu vnovat modlitb v tomto tvrtletí. Poj me pozvat Ježíše do naší únavy, obav ze zkoušek, pekážek, strachu, aby se i nám otevely oi a mohli jsme s uedníky zvolat - Což nám srdce nehoelo? Po tomto zážitku uedníci ješt v tu hodinu se vracejí do Jeruzaléma. Ihned na toto setkání reagují. Mají novou nadji, nové pochopení a nové cíle. Peji každému z nás tuto zkušenost v tomto roce 2009 Váš spolubojovník a kazatel Ivan

2 V tomto tvrtletí se dožili svého životního jubilea tito blízcí pátelé, p sestry, brati, dti d tiky... Moc blahopejeme a prosíme o Boží ochranu! msíc LEDEN 4.1. Fantová Marta Michalec Tomáš ekalová Blaženka Vargová Jarmila msíc ÚNOR 2.2. Durkáová Anna 3.2. Špeta Honzík Novák Václav Malá Eva Klimešová Danka echurová Marie Nekolová Jana Nováková Eva Nidlová Alena Roubalová Hanika msíc BEZEN 1.3. Illetško Jií 2.3. Libotovská Oli 5.3. Oczko Milan 6.3. Brha Radek Ulrichová Natálka Hlaváová Jana Šedivá Danka Špeta Pavel Knopp Filip Durká Milan Libotovský Tomáš Bauer David Bísková Mirka Zdravecký. Jan Na tomto míst bychom chtli pipomínat p data našeho znovuzrození ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého!!! Jiná data jsme zatím nemli k dispozici, tak se prosíme, když tak ozvte!! Dtská bohoslužba v Klatovech Nej... pekvapení Poslední dobou si lidé dávájí tzv. "zážitkové dárky". Tandemový seskok s padákem, let vrtulníkem, kluzákem, jízda v závodním voze, tanku nebo vznášedlem. okoládové, jávské, havajské masáže, ale také vikend relaxace s veškerou péí. V klatovském sboru nás ekalo trochu jiné pekvapení. Postaraly se o nj dti+mládež. Sobota patila práv jim.od zaátku až do konce nás provedli tímto dnem. Natálka, Jana a Maruška nás doprovodily na

3 hudební nástroje, a poátení slovo mla Maruška Špetová. Spolen s Jakubem Illetškem nás seznámili s tím co se bude dít. Ellen a Markéta nám pipravily soutž, ve které jsme zjistili, jak je to s našimi vdomostmi. Po pestávce byl píbh pro dosplé a kázání formou divadelního pedstavení kde se nám pedstavily všichni i nejmenší Honzík Špeta. Ten si pro nás pipravil básniku a moc se mu povedla. Závrem, chci íci, že naše dti+mládež nás dokonale zastoupily a udržely poádek jak bhem pestávky tak bhem bohoslužby. Vše skonilo potleskem, dkováním a spoleným obdem. Skvlé... dkujeme a tšíme se na píšt... bráška Ivan Dny klidu a pohody?! Konec roku vtšinou znamená dny pokoje a odpoinku. Jenže aby to tak bylo, vyžaduje to uritou pípravu. A pokud chcete potšit nkoho druhého, platí to dvojnásob. Nkdy proto na poátku nkteí rezignují a z jejich úst slyšíme: "Tento rok nic nepeu..." Jiní se naopak tší a pipravují. Tak jsem se rozhodl, že vyzkouším potšit ty menší dti. V Domažlichích za podpory rodiny Knopp, Kesanského spoleenství a prostoru místní organizace Pionýr jsme tedy ped koncem roku postavili eskou autodráhu, kde mohli závodit najednou i 4 úastníci. Pro ty nejmenší Tomík a Fík sestavili menší autodráhu v druhém kout klubovny. O oberstvení se postaralo Kesanské spoleenství vedené Pavlem Faulem a tak nám nic nebránilo vrhnout se do závodní. Nejvtší radost mli jist ti nejmenší úastníci. Zapojit se chtli všichni i ti nejmenší a tak jedna úastnice se tolik dožadovala úasti, že jsme ji museli zapjit ovlada, který však nebyl zapojen. V té chvíli se i ona cítila souástí závod. Když se konec závod piblížil, zapojili se tatínkové i maminky a veer jsme se spokojen rozcházeli do svých domov. Díky všem za pomoc, podporu a nkdy píšt zase... Ivan Klatovský byznys Po roce jsme se zase sešli v Klatovech, abychom se setkali s našimi kamarády a mohli zahrát njaké hry. Sešlo se nás mén, protože Karlovy Vary odradilo poasí, ale Sokolov a Plze husté snžení a mráz neodradilo a v pátek veer pijeli. V sobotu ráno se všichni probudili do již zasnžených Klatov a byli rádi, že mohou být v teple ve svých spacácích. Ale vn snídan, kterou pipravila Na a je z postele vylákala. Ivan ml ped snídaní krátké zamyšlení a pak se všichni vrhli na vánoku, ovoce, aj, chleba,.už si ani nepamatuji co tam všechno bylo. Tentokrát jsme nešli na bohoslužbu do sboru, ale zstali jsme v sále DDM, kde nám dopolední program pipravil David aník. Jednalo se o soud, kdy dti byli porota, David byl žalobce, Tomáš L. obhájce a Honza R. soudce. David jako žalobce vznesl požadavek potrestat Jidáše, protože je odpovdný za smrt Ježíše a my jako porota jsme mli hlasovat o vin i nevin. Nikdy jsme se

4 neshodli a tak muselo vyšetování pokraovat dál. Žalobce obvinil z vraždy další lidi jako Piláta, Židy, vojáky,. Soud nakonec skonil, tak že žalobce, obhájce i soudce se vzdali svých míst, protože za smrt Ježíše neseme vinu všichni. Pak následoval výborný obd a po nm se v tlocvin zaal hrát basketbalový zápas, který trval asi tak hodinu. Poté pijel Honza F. a zahráli jsme rzné hry, kde jsme sbírali body a pak jsme si mli založit firnu a vymyslet logo, plakát a co budeme dlat. Všechny nápady byli skvlé a projevila se naše fantazie. Po veei, jsme se rozdlili do skupinek po tyech a vydali jsme do zasnžených a do tmy zahalených Klatov. Šli jsme podle fábork a po cest jsme mli najít 5 obálek. Nakonec jsme se dostali na Hrku, kam jsme museli vylézt do prudkého kopce. Pokali jsme až dojdou všechny skupiny a vydali se zpátky do DDM, kde Honza griloval párky a se dívali na film. V nedli se konal turnaj ve stolním fotbalu a ping pongu. Poté výborný obd a vyhodnocení. Myslím, že všichni byli spokojený a že se Klatovský byznys vydail. A už te se tšíme co pinese píští Klatovská byznys. Natálka Moje zkušenost Vážení pátelé, ráda bych se s vámi podlila o nkteré zkušenosti s Ježíšem Kristem, které asto prožívám, když cestuji. Ped Vánoci jsem jela do Sušice navštívit kamarádku, na kterou jsem se velmi tšila. Slíbili jsme si, že si spolen udláme svátení odpoinkový den. Moc jsem si pála, abych opt ve vlaku potkala mladou prvodí, s kterou jsem mla možnost mluvit pi poslední cest ze Šumavy. Protože tenkrát nebyli ve vlaku žádní lidé, pisedla si ke mn a vtšinu cesty jsme strávili hovorem. Mluvili jsme o život a starostech, které jej provází a pi té píležitosti jsme spolu mohli mluvit také i o Ježíši Kristu. Bylo to píjemné setkání, kdy tuto paní velmi oslovila moje životní zkušenost. Chtla jsem jí podarovat ješt ped Vánoci krásným letákem a i když mi dala své služební íslo, nebyla jsem si jistá, zda se k ní mé pání dostane. Prosila jsem Pána Ježíše, aby mi to pomohl dobe zaídit, když m najednou nkdo pozdravil. Když jsem zvedla oi, nechtla jsem tomu vit, byla to má prvodí na cest ze služby. Bylo to oboustrann radostné shledání. Také ona si pála m potkat. I když jsme do odjezdu mého vlaku mli jen krátkou chvíli, vzájemn jsme si popáli a paní m udlala velkou radost ujištním, že nad naším prvním rozhovorem stále pemýšlí. Díky Pane Ježíši, vím, že se s touto paní zase nkdy setkám. Jsem Bohu vdná, že se mi asto stává, že se semnou dávají lidé do hovoru a bez mojí zásluhy se pi tom cítí dobe. Když jsem nastoupila do vlaku, pisedla si ke mn paní v mém vku a netrvalo dlouho, byly jsme zabrané do hovoru. Vyprávla, že vyrstala na hájovn, což bylo vždy mé pání, o tom jak prožívali Vánoce jako dti a povzdechla si, jak jsou dnes Vánoce hlavn o nakupování. To byla výborná píležitost, abych jí na oplátku vyprávla o Ježíši Kristu, o tom, že z jesliek vyrostl a o tom, jak je mým nejvtším pítelem. Zbyla ješt chvilika na krátkou spolenou modlitbu a misijní letáky a už jsem vystupovala. Mávala jsem, dokud vlak neodjel. Konen jsem byla v Sušici a s mojí turistickou kamarádkou Maruškou jsme se navzájem užívaly. Na procházce, kterou jsme si dopály, jsme potkali nkolik jejích pátel a známých, ale jenom jedné paní jsem najednou mla píležitost darovat již zmínné letáky a popát hodn požehnání. Bylo to pro ní tak zvláštní, že mi poád dkovala. Když jsme už byly u Marušky doma z procházky, najednou zazvonil telefon, a byla to tato paní. Toužila se mnou znovu setkat a hovoit práv o požehnání, které jsem jí pála. Nebylo to možné, jel mi již vlak, ale domluvili jsme se na píšt. I když jsme se ješt nesetkali, jsme pes Marušku v kontaktu. Na budoucí setkání se ob tšíme a vím, že se uskutení ješt v lednu. Vrátila jsem se dom šastná, protože jsem neprožila den jen se svými novými a starými páteli, ale i s Ježíšem Kristem, který mi dává radost, štstí a píležitosti, abych o nm mohla mluvit. Omlouvám se, že jsem to takto podrobn popsala, ale pesn takto to prožívám, a vím, že i když jsme každý jiný, s jiným temperamentem, obdarováním, ale i starostmi, prožíváme a mžeme prožívat, s Duchem Svatým, radostné zkušenosti, zážitky, které mní lidi kolem nás, ale i nás. Peji Vám Boží požehnání a svtlo Ježíše Krista. DM

5 Setkání diakon V krásném prostedí Krkonoš chata na Rezku se konalo setkání diakon za vedení bratr Harasteje, Hrdinky a Zvolánka. Církev má nejen úlohu zvstovat evangelium, ale také peovat o ty, kteí již Boží pravdu pijali. Gal Trochu obecn, v NZ se setkáváme s pojmem diakonie (služba) a to pod vedením toho nejvyššího služebníka Ježíše Krista. Diakonie jako vzájemná služba lásky vícím. Sbor se nedlí na diakony a ostatní leny, ale diakoni jsou voleni z len a i diakoni mají své diakony. Tak se naplují slova Písma jedni druhých bemena neste. Gal 6.2 Bh slíbil zpsobilost k služb, která nepochází z nás a sílí zkušenostmi s Bohem. V mnohých sborech neplní diakone své poslání, ale v život církve má rozhodující úlohu.v církvi neteba píliš rozlišovat diakonskou péi od evangelizaní innosti. Vidíme to ve svdectví a píkladném život diakona Štpána, který je nám pedstaven nejen jako diakon, ale i jako evangelista. (Skut. 6,7) Kdosi ekl : díve než dokážeme získat lidi pro Krista, mli bychom se stát jejich páteli, umt naslouchat, zasloužit si jejich dvru. Víme, že srdce lidí dokáže získat jen Duch Svatý a tak bychm nemli vrouku upednostovat ped láskyplnými vztahy. Kesané mají píležitost vidt v Ježíši Kristu pedstavitele dokonalé lásky, kterou potvrdil na Golgatském kíži, nejlepšího uitele, ale i pastýe duší. Vždy milovat bližního je podstatou Božího zákona, protože živá víra miluje a živá láska slouží. Nebojme se být v této oblasti aktivní, protože Bh nás povede svojí silou a mocí. A tak i k diakonii nám pomže píklad Ježíše Krista, astále platí v plném rozsahu Ute se ode mne, nebo jsem (Mat 11,29 ) Olga Larvová Rok s rokem se sešel a ped námi se opt zaal rýsovat Silvestr a tak jsme si ekli, že se vypravíme do Karlových Var už v pondlí a prožijeme Silvestr s partou pátel. Sešli jsme se v ponkud skromném potu, navzdory pvodním oekáváním. Pesto jsme zažili spoustu zážitk, na které budeme ješt dlouho vzpomínat. V úterý jsme se vypravili do Františkových lázní do bazénu. Myslím, že s obdem, na který jsme se vydali do restaurace, byli spokojeni i ti, na které nezbyla pizza. Šastní jsme se vrátili na naší základnu v karlovarském sboe, kde jsme se utkali v mnoha soutžích (nejoblíbenjší byly asi mravenci v marmelád i stelené kachny). Stedení silvestrovský den jsme zapoali tím, že jsme vylezli na erstvý vzduch a dokonce jsme i dorazili na Dianu a dol jsme sjeli lanovkou. Nenávidné ekání na autobus v mrazu jsme si krátili hrou na tetího(u které všichni pouze chodili jak mli zmrzlé nohy:)) a pak jsme se opt odebrali do restaurace, kterou uvítal každý. Už když jsme se vrátili, zaali jsme pipravovat velkolepý veer. Jídla bylo spoustu a her nemén. Každý si našel svojí oblíbenou. Opt oblíbení mravenci, žouželení, víka a nebo klasická elektrika, kterou jsme hráli ve tech družstvech. I u na první pohled lehkého rozmotávání rukou jsme se poádn zapotili. Nechybl ani pink ponk, který se hrál pálky versus prkýnka a hrnec. Samozejm jsme se byli podívat i na ohostroje, i když od pvodního zámru vylézt znovu na Dianu jsme upustili. I tak to myslím stálo za to. Každý veer jsme mli filmový klub, jelikož se málokomu nechtlo brzy spát. K ránu už u film všichni(až na nkteré vytrvalce) usínali a nakonec jsme spali všichni. Nkteí vstávali až k obdu. Zažili jsme velmi pohodové dny a už se tšíme na další Silvestr, který bychom mohli strávit takto. LiTo

6 Ponauení k obrázku: Ne vždy jsou pátelé schopni T vytáhnout, ALE urit T nikdy nenechají spadnout..... Píbh Dovolte mi, abych se s Vámi podlil o události v posledních týdnech, kterou jsem s rodinou prožíval. Vedlo mne to k tomu, abych se zastavil a pemýšlel. Úvodem bych ješt zmínil to, že nedávno mj pítel na svém blogu probíral dv události. Vážnou nemoc lovka, kterého zná od vidní a o týden pozdji o tom, že mají roní výroí ode dne, kdy se s rodinou nasthoval do nového domu. První zdání budí dojem, že tyto události nemají vbec nic spoleného, ale jak pozdji uvidíte, z mého píbhu mají. Takže zanme. Ped pár týdny, nejprve doma u Marti a poté u mne v práci, se zastavili dva pánové, kteí tvrdili, že jsou exekutoi a že hledají bývalého majitele našeho domu, jestli o nm nco nevíme, protože má veliké dluhy nejen v echách, ale i na Slovensku. Potud nic dnes neobvyklého, ale v tomto pípad pinejmenším podezelého. Vzpomnl jsem si, že ped msícem mi volali z policie, jestli nevím nco o pvodním majiteli našeho domu, protože je už njakou dobu nezvstný. Jak jsem ekl, je to pinejmenším podezelé, protože bývalý majitel byl lovk, který sotva došel do práce, do nejbližší hospdky a dom. Nepatil k tm, kteí by se harcovali nkam na Slovensko, aby od nkoho mámil peníze. Zaprvé to nebylo v jeho naturelu a za druhé to neml zapotebí. Odpoledne po návštv tch dvou pán, jsem s Marti zašel na policii, protože chování exekutor je nám nepíjemné a co se s tím dá dlat. Tam nám ekli, že prozatím nic, konat mohou jen v pípad, až opt pijedou. Když jsme jim vylíili celou záležitost, tak nám policista sdlil, že bývalý majitel je s nejvtší pravdpodobností bílý k. Je otázkou, co se s ním doopravdy stalo, jaký je jeho osud. V té chvíli jsem si i vzpomnl na slova z Bible, co je lovku platné, když má bohatství. DNES JE A ZÍTRA NENÍ. Co je lovku platné, že má hodn penz, ale je ve stáí sám, a je snadným terem pro rzné podvodníky, a že jich dnes není málo.

7 Aby toho nebylo málo, po píchodu dom, jsme se o tom bavili se sousedkou, která v dom žije od svého narození. Zaala nám vyprávt o obyvatelích našeho domu, o jeho historii. Pokud bych to ml shrnout, tak nic píjemného. Mezi bývalými obyvateli byla jedna žena, která spáchala sebevraždu na pd obšením, k té ji dohnala psychicky nemocná matka, dv další ne moc píjemná úmrtí dalších obyvatel. Možná námt pro njaký holywoodský horor. Když jsem tyto události probíral na pítelov blogu, shodli jsme se na tom, že historii dom, píšeme my lidé, a na nás je, jaká ta historie bude, jestli píznivá i dsivá. Nepatím tm, kteí si dlají velkou hlavu z toho, co se v tom kterém dom dlo, ale chápu lidi, kterým je toto nepíjemné. Já to beru tak, že dnes bydlíme v tomto dom my, a v rámci možností jsme si dm pebudovali k obrazu svému. A je na nás jakou historii s Boží pomocí, budeme psát. Jestli v našem pípad to bude ta lepší kapitola. Každý lovk zanechává po sob otisk, který má podobu podle toho, na které stran stojí. Pemýšlejme nad tím, co za sebou necháváme. Stavíme nebo boíme. Moc bych nám všem pál, abychom byli tmi, kteí stavjí mosty, kteí umjí nacházet cesty k tm, kteí to potebují. Jak vidíte, život pináší rzná pekvapení. Život má mnoho barev, a je otázkou jakými barvami malujeme své obrazy. Omlouvám se, že tento lánek není v duchu dnešního vánoního asu. Ale chtl jsem se o nj s Vámi podlit, protože tento píbh je ze života. erben Nemžu odolat, abych se ješt na zaátku letošního roku neohlédl na konec toho minulého roku. Výrazným bodem tohoto závru byl zcela jist Benefiní koncert v Galerii Dvoák. Tento pro nás, a nejen pro nás, prkopnický in, je ním, co m skuten naplnilo vdností. Jsem skuten Pánu Bohu vdný za inspiraci, motivaci i sílu, abychom mohli takovýmto zpsobem pracovat. Nechci se rozepisovat o tom, jaké to bylo, kdo co íkal atd. snad jen jedním slovem skvlé. A když jdu dnes v njakém hypermarketu a vidím tam nepronajaté, prázdné prostory, pemýšlím, co by se tam dalo zorganizovat Nevím, co nás eká, ale vím, že nás Bh pode, že to bude On, který nás bude inspirovat. Dkuji ti Bože. K Benefinímu koncertu se vrátíme nkolika fotografiemi Vydávají sbory Plze 2, Klatovy a Domažlice - jako svj informaní bulletin. - Radji nás ale navštivte osobn Plze 2 - Koterovská 84, Plze bohoslužby každou sobotu - od 10,00 hodin (telefon Honza Libotovský) Klatovy - Vídeská 9, Klatovy (kazatel Ivan Michalec) Domažlice Roman Knopp,Mánesova 531, Domažlice (tel po 18,00) Píští íslo 2/2009 vychází v dubnu 2009 a uzávrka pro píspvky je polovina bezna Šéfredaktorem asopisu je Vlasta Nováková. Píspvky dodávejte v elektronické podob na mail v psané podob osobn nebo na adresu KC Klí Koterovská 84, Plze. Další kontakt na redakci: Vlasta Nováková Klíové zprávy je možné odebírat také v barevné verzi po mailu v pdf. K odbru se pihlaste na mailu šéfredaktorky!

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Besídka pro maminky. Výlet do Prahy. Budoucí prváci. Den Zem. Besídka pro maminky

Besídka pro maminky. Výlet do Prahy. Budoucí prváci. Den Zem. Besídka pro maminky 1 Besídka pro maminky Výlet do Prahy Budoucí prváci Den Zem Besídka pro maminky 2 Ekologická výchova v naší škole Letos již ponkolikáté probhl v základní škole projektový Den Zem. Draz byl položen zejména

Více

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Redakce 013 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013 Pranostiky Leden V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Můžeš-li

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR,

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR, Sanbonani z JAR, měsíc se s měsícem sešel a já už jsem skoro 2 měsíce v JAR. Zatímco k vám přišel podzim, k nám dorazilo jaro a s ním mnoho změn. S prvním jarním dnem k nám přišly 30 ti stupňové teploty,

Více

E F R A ELECTRIC TRACK 1 : 10 BRANDÝS NAD LABEM 26.-28. LISTOPADU 2004

E F R A ELECTRIC TRACK 1 : 10 BRANDÝS NAD LABEM 26.-28. LISTOPADU 2004 E F R A ELECTRIC TRACK 1 : 10 BRANDÝS NAD LABEM 26.-28. LISTOPADU 2004 Jubilejní, tetí setkání evropských a eských jezdc se konalo opt ve Sportovním centru v Brandýse nad Labem. Toto setkání by však nebylo

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ % " & &"'(() *! ! " # P. Janusz Łomzik

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ %  & &'(() *! !  # P. Janusz Łomzik 1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # # $ % " & &"'(() *! P. Janusz Łomzik "*+ "",!!" #$ %&' (!' ) &* +#, -.!!" $ / $- 0 &0!# 1' 2*$"&$$$ "' '' $&&- '!' '-$& "$*'&*&**" * "

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 Obsah: Slovo ředitele školy, Jak se chováme v ohrožení svého života, výlet do Planetária v Praze a zámku v Mníšku

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

11.2.2012 6/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.2.2012 6/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.2.2012 6/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 11. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

http://www.jib.cz od A až do Z

http://www.jib.cz od A až do Z od A až do Z Uživatelská píruka Národní knihovna, 2004 Jednotná informaní brána (JIB) nabízí jednotný a snadný pístup k rzným informaním zdrojm, nap. katalogm knihoven, lánkovým bibliografickým a plnotextovým

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

III. Z historie eské menšinové školy

III. Z historie eské menšinové školy III. Z historie eské menšinové školy "Prvé zprávy o státním pevrat pronikly do msta až 29. íjna 1918. Zdejší nmecké obyvatelstvo jej neoekávalo, a bylo proto prvý as zaraženo. Asi bhem týdne pihlásil se

Více

Změna není vždy jen o penězích, ale i o způsobu myšlení

Změna není vždy jen o penězích, ale i o způsobu myšlení 7 2 7:41 To je úlet holky co? Změna není vždy jen o penězích, ale i o způsobu myšlení 2015 Modrý kůň Kalendář na rok 2015 je inspirovaný kampaní, která se již tradičně koná u příležitosti Týdnů duševního

Více

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 14. května 2011 Společná píseň

Více

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Uf! To zase byla cesta. Z práce jsem odešel ve tyi hodiny odpoledne. Jako obvykle jsem nastoupil do autobusu mstské hromadné dopravy a po tyiceti pti minutách údsné

Více

OD PÍSMA K LITERATUE

OD PÍSMA K LITERATUE OD PÍSMA K LITERATUE (PÍSEMNICTVÍ SLOVESNOST LITERATURA) 37. roník filatelistické olympiády pro školní rok 2009/2010 Když lovk zaal mluvit, získal tím základní prostedek pro komunikaci s ostatními. Jenomže

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Sobota 23. 9. 2006 19:00 22:00 Úast: Souek Petr, Ing. Konená Jana, Ing. Majer Petr Ilenková Radana Omluven: Novák Filip Hosté: Výkonný výbor

Více

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 27. listopadu 2010 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka Společná

Více

Vážení a milí vedoucí KMF jižní Moravy

Vážení a milí vedoucí KMF jižní Moravy METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 100 íjen 2006 Vydává oblastní komise mládeže SF Brno Pedseda OKM a redaktor KURÝRA: RNDr. Zdenk Oká, Slámova 39, 61800 Brno Neprodejné

Více

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Pátek 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Jenovéfa Boková Výbušná po tátovi Obsah Václavák už lidem nedoporučuji. Rozhovor s Markem Bakerem, autorem bedekrů o Česku. O neplatičích a kukačkách. Jak

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 19. prosince 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Dvořák Jaroslav Společná

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová)

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová) PENÍZE UČEBNICE (obálka zatím není hotová) Symboly pro práci: Otázky na závr každé kapitoly Kuba, prvodce a komentátor Úspšné ukonení kapitoly Shrnutí kapitoly, nejdležitjší informace Peníze, uebnice pedmtu

Více

Zpráviky z naší školiky

Zpráviky z naší školiky TJ SOKOL spolené foto cvienek závr sezóny TJ SOKOL naše fotbalové družstvo TJ SOKOL ped mararatónem TJ SOKOL fotb.turnaj vítz penalt dtí Petr Šilar První školní den 2 Zpráviky z naší školiky Dobrý den

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

O nás 10/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57.

O nás 10/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57. O nás 10/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57.18) Milí enáři, bratři a sestry, jeden z rysů zbožného člověka vystihuje Bible slovy: Nemusí

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000 SLEZSKÝ 26 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy Termíny turistických závod 2000 Turistické závody: 8. 4. 2000 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Orlová (oblast Slezsko)

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci ROK 2007 Úvod Poasí. To pekvapilo nejvíce. Tak jako byla zima 2005-2006 extrémní množstvím snhu, tak byla zima 2007 extrémní na teploty. Vyznaovala se velkými výkyvy poasí, minimem srážek a vysokými teplotami.

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století P R O T O K O L O P RBHU Jednokolové anonymní architektonické soutže pro vysokoškolské studenty obor architektura a pozemní stavby Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století 1. USTAVUJÍCÍ

Více

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek

Cílevdomý pracovník. napsal Daniel Nosek napsal Daniel Nosek Pedmluva Jako malý kluk navštvoval pan Yabuuchi [ti: jabui] s kamarády klub mladých technik. Ml tak píležitost poznat blíže elektrické obvody, jejich návrh a oživení. Svt elektroniky

Více