Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady."

Transkript

1 slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou skutenost. Probouzíme se do roku Nkteí s novm pedsevzetím (kuáci v Klíi), jiní zase s jinou nadjí, ale myslím, že vtšina s obavami, i už nad ekonomickou krizí, nedostatkem plynu a vbec... Každý den se na nás valí nové a nové události roku Mžeme je ignorovat, být z toho smutní nebo na n reagovat. Se stresem se každý vyrovnává po svém. Jeden o tom stále mluví, jiný zase mlí, další... Na uedníky se taky valil problém, smutek i strach zárove. Událost, která zaplavila tehdejší svt - ten Ježíš byl ukižován. A oni doufali, že On je tím zachráncem. Tak smutní a zklamaní, bez chuti cokoli dalšího dlat a s otázkou na rtech - co bude dál, jdou do Emaus. Luk 24,14 "...a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo." lovk nemže jinak. To co se ho dotýká, co napluje jeho život, o tom mluví. Píbh nám pokrauje... Luk 24,15 "...A jak to v ei probírali, pipojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi." Šel s nimi ale nco jim bránilo jej poznat. Mají jej za pocestného. Neznámý pocestný po chvilce vstupuje do rozhovoru a ptá se, co že je to trápí, co napluje jejich život. Uedníci tak celý svj žal a smutek z toho co se dje sdlují Ježíši. Text nám íká dobrou zprávu. A se stane v následujících msících cokoli, Ježíš je nám na blízku. Slyší naše obavy, starosti i náky. Vidí naše mlení i naše iluze. Vstupuje do našeho života, do naší reality a stejné jako uedníci slyšíme jeho odpovd Luk 24,25 "...Jak jste nechápaví! To je vám tak tžké uvit všemu, co mluvili proroci! A pak s Písma jim vykládal to, co se k dané události vztahovalo. Ježíš skrze Písmo dává odpov. Nabízí nadji, jistotu i pokoj pro každého z nás. Ale to není konec píbhu... Luk 24,28.29 "Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtl jít dál. Oni však ho zaali pemlouvat: "Zsta s námi..."... vešel tedy a zstal s nimi." Nejde jen o to otevít Písmo, ale také naslouchat a volat k Ježíši: "Zsta s námi... Ale to ješt k poznání Ježíše nestaí. Poznání roste na základ informací a naší osobní zkušeností. Když nám ji Pán Ježíš daruje jako uedníkm u veee, otevou se nám oi. I oni když spolené veeeli, poznali jej. Poj me více otevírat Písmo, více asu vnovat modlitb v tomto tvrtletí. Poj me pozvat Ježíše do naší únavy, obav ze zkoušek, pekážek, strachu, aby se i nám otevely oi a mohli jsme s uedníky zvolat - Což nám srdce nehoelo? Po tomto zážitku uedníci ješt v tu hodinu se vracejí do Jeruzaléma. Ihned na toto setkání reagují. Mají novou nadji, nové pochopení a nové cíle. Peji každému z nás tuto zkušenost v tomto roce 2009 Váš spolubojovník a kazatel Ivan

2 V tomto tvrtletí se dožili svého životního jubilea tito blízcí pátelé, p sestry, brati, dti d tiky... Moc blahopejeme a prosíme o Boží ochranu! msíc LEDEN 4.1. Fantová Marta Michalec Tomáš ekalová Blaženka Vargová Jarmila msíc ÚNOR 2.2. Durkáová Anna 3.2. Špeta Honzík Novák Václav Malá Eva Klimešová Danka echurová Marie Nekolová Jana Nováková Eva Nidlová Alena Roubalová Hanika msíc BEZEN 1.3. Illetško Jií 2.3. Libotovská Oli 5.3. Oczko Milan 6.3. Brha Radek Ulrichová Natálka Hlaváová Jana Šedivá Danka Špeta Pavel Knopp Filip Durká Milan Libotovský Tomáš Bauer David Bísková Mirka Zdravecký. Jan Na tomto míst bychom chtli pipomínat p data našeho znovuzrození ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého!!! Jiná data jsme zatím nemli k dispozici, tak se prosíme, když tak ozvte!! Dtská bohoslužba v Klatovech Nej... pekvapení Poslední dobou si lidé dávájí tzv. "zážitkové dárky". Tandemový seskok s padákem, let vrtulníkem, kluzákem, jízda v závodním voze, tanku nebo vznášedlem. okoládové, jávské, havajské masáže, ale také vikend relaxace s veškerou péí. V klatovském sboru nás ekalo trochu jiné pekvapení. Postaraly se o nj dti+mládež. Sobota patila práv jim.od zaátku až do konce nás provedli tímto dnem. Natálka, Jana a Maruška nás doprovodily na

3 hudební nástroje, a poátení slovo mla Maruška Špetová. Spolen s Jakubem Illetškem nás seznámili s tím co se bude dít. Ellen a Markéta nám pipravily soutž, ve které jsme zjistili, jak je to s našimi vdomostmi. Po pestávce byl píbh pro dosplé a kázání formou divadelního pedstavení kde se nám pedstavily všichni i nejmenší Honzík Špeta. Ten si pro nás pipravil básniku a moc se mu povedla. Závrem, chci íci, že naše dti+mládež nás dokonale zastoupily a udržely poádek jak bhem pestávky tak bhem bohoslužby. Vše skonilo potleskem, dkováním a spoleným obdem. Skvlé... dkujeme a tšíme se na píšt... bráška Ivan Dny klidu a pohody?! Konec roku vtšinou znamená dny pokoje a odpoinku. Jenže aby to tak bylo, vyžaduje to uritou pípravu. A pokud chcete potšit nkoho druhého, platí to dvojnásob. Nkdy proto na poátku nkteí rezignují a z jejich úst slyšíme: "Tento rok nic nepeu..." Jiní se naopak tší a pipravují. Tak jsem se rozhodl, že vyzkouším potšit ty menší dti. V Domažlichích za podpory rodiny Knopp, Kesanského spoleenství a prostoru místní organizace Pionýr jsme tedy ped koncem roku postavili eskou autodráhu, kde mohli závodit najednou i 4 úastníci. Pro ty nejmenší Tomík a Fík sestavili menší autodráhu v druhém kout klubovny. O oberstvení se postaralo Kesanské spoleenství vedené Pavlem Faulem a tak nám nic nebránilo vrhnout se do závodní. Nejvtší radost mli jist ti nejmenší úastníci. Zapojit se chtli všichni i ti nejmenší a tak jedna úastnice se tolik dožadovala úasti, že jsme ji museli zapjit ovlada, který však nebyl zapojen. V té chvíli se i ona cítila souástí závod. Když se konec závod piblížil, zapojili se tatínkové i maminky a veer jsme se spokojen rozcházeli do svých domov. Díky všem za pomoc, podporu a nkdy píšt zase... Ivan Klatovský byznys Po roce jsme se zase sešli v Klatovech, abychom se setkali s našimi kamarády a mohli zahrát njaké hry. Sešlo se nás mén, protože Karlovy Vary odradilo poasí, ale Sokolov a Plze husté snžení a mráz neodradilo a v pátek veer pijeli. V sobotu ráno se všichni probudili do již zasnžených Klatov a byli rádi, že mohou být v teple ve svých spacácích. Ale vn snídan, kterou pipravila Na a je z postele vylákala. Ivan ml ped snídaní krátké zamyšlení a pak se všichni vrhli na vánoku, ovoce, aj, chleba,.už si ani nepamatuji co tam všechno bylo. Tentokrát jsme nešli na bohoslužbu do sboru, ale zstali jsme v sále DDM, kde nám dopolední program pipravil David aník. Jednalo se o soud, kdy dti byli porota, David byl žalobce, Tomáš L. obhájce a Honza R. soudce. David jako žalobce vznesl požadavek potrestat Jidáše, protože je odpovdný za smrt Ježíše a my jako porota jsme mli hlasovat o vin i nevin. Nikdy jsme se

4 neshodli a tak muselo vyšetování pokraovat dál. Žalobce obvinil z vraždy další lidi jako Piláta, Židy, vojáky,. Soud nakonec skonil, tak že žalobce, obhájce i soudce se vzdali svých míst, protože za smrt Ježíše neseme vinu všichni. Pak následoval výborný obd a po nm se v tlocvin zaal hrát basketbalový zápas, který trval asi tak hodinu. Poté pijel Honza F. a zahráli jsme rzné hry, kde jsme sbírali body a pak jsme si mli založit firnu a vymyslet logo, plakát a co budeme dlat. Všechny nápady byli skvlé a projevila se naše fantazie. Po veei, jsme se rozdlili do skupinek po tyech a vydali jsme do zasnžených a do tmy zahalených Klatov. Šli jsme podle fábork a po cest jsme mli najít 5 obálek. Nakonec jsme se dostali na Hrku, kam jsme museli vylézt do prudkého kopce. Pokali jsme až dojdou všechny skupiny a vydali se zpátky do DDM, kde Honza griloval párky a se dívali na film. V nedli se konal turnaj ve stolním fotbalu a ping pongu. Poté výborný obd a vyhodnocení. Myslím, že všichni byli spokojený a že se Klatovský byznys vydail. A už te se tšíme co pinese píští Klatovská byznys. Natálka Moje zkušenost Vážení pátelé, ráda bych se s vámi podlila o nkteré zkušenosti s Ježíšem Kristem, které asto prožívám, když cestuji. Ped Vánoci jsem jela do Sušice navštívit kamarádku, na kterou jsem se velmi tšila. Slíbili jsme si, že si spolen udláme svátení odpoinkový den. Moc jsem si pála, abych opt ve vlaku potkala mladou prvodí, s kterou jsem mla možnost mluvit pi poslední cest ze Šumavy. Protože tenkrát nebyli ve vlaku žádní lidé, pisedla si ke mn a vtšinu cesty jsme strávili hovorem. Mluvili jsme o život a starostech, které jej provází a pi té píležitosti jsme spolu mohli mluvit také i o Ježíši Kristu. Bylo to píjemné setkání, kdy tuto paní velmi oslovila moje životní zkušenost. Chtla jsem jí podarovat ješt ped Vánoci krásným letákem a i když mi dala své služební íslo, nebyla jsem si jistá, zda se k ní mé pání dostane. Prosila jsem Pána Ježíše, aby mi to pomohl dobe zaídit, když m najednou nkdo pozdravil. Když jsem zvedla oi, nechtla jsem tomu vit, byla to má prvodí na cest ze služby. Bylo to oboustrann radostné shledání. Také ona si pála m potkat. I když jsme do odjezdu mého vlaku mli jen krátkou chvíli, vzájemn jsme si popáli a paní m udlala velkou radost ujištním, že nad naším prvním rozhovorem stále pemýšlí. Díky Pane Ježíši, vím, že se s touto paní zase nkdy setkám. Jsem Bohu vdná, že se mi asto stává, že se semnou dávají lidé do hovoru a bez mojí zásluhy se pi tom cítí dobe. Když jsem nastoupila do vlaku, pisedla si ke mn paní v mém vku a netrvalo dlouho, byly jsme zabrané do hovoru. Vyprávla, že vyrstala na hájovn, což bylo vždy mé pání, o tom jak prožívali Vánoce jako dti a povzdechla si, jak jsou dnes Vánoce hlavn o nakupování. To byla výborná píležitost, abych jí na oplátku vyprávla o Ježíši Kristu, o tom, že z jesliek vyrostl a o tom, jak je mým nejvtším pítelem. Zbyla ješt chvilika na krátkou spolenou modlitbu a misijní letáky a už jsem vystupovala. Mávala jsem, dokud vlak neodjel. Konen jsem byla v Sušici a s mojí turistickou kamarádkou Maruškou jsme se navzájem užívaly. Na procházce, kterou jsme si dopály, jsme potkali nkolik jejích pátel a známých, ale jenom jedné paní jsem najednou mla píležitost darovat již zmínné letáky a popát hodn požehnání. Bylo to pro ní tak zvláštní, že mi poád dkovala. Když jsme už byly u Marušky doma z procházky, najednou zazvonil telefon, a byla to tato paní. Toužila se mnou znovu setkat a hovoit práv o požehnání, které jsem jí pála. Nebylo to možné, jel mi již vlak, ale domluvili jsme se na píšt. I když jsme se ješt nesetkali, jsme pes Marušku v kontaktu. Na budoucí setkání se ob tšíme a vím, že se uskutení ješt v lednu. Vrátila jsem se dom šastná, protože jsem neprožila den jen se svými novými a starými páteli, ale i s Ježíšem Kristem, který mi dává radost, štstí a píležitosti, abych o nm mohla mluvit. Omlouvám se, že jsem to takto podrobn popsala, ale pesn takto to prožívám, a vím, že i když jsme každý jiný, s jiným temperamentem, obdarováním, ale i starostmi, prožíváme a mžeme prožívat, s Duchem Svatým, radostné zkušenosti, zážitky, které mní lidi kolem nás, ale i nás. Peji Vám Boží požehnání a svtlo Ježíše Krista. DM

5 Setkání diakon V krásném prostedí Krkonoš chata na Rezku se konalo setkání diakon za vedení bratr Harasteje, Hrdinky a Zvolánka. Církev má nejen úlohu zvstovat evangelium, ale také peovat o ty, kteí již Boží pravdu pijali. Gal Trochu obecn, v NZ se setkáváme s pojmem diakonie (služba) a to pod vedením toho nejvyššího služebníka Ježíše Krista. Diakonie jako vzájemná služba lásky vícím. Sbor se nedlí na diakony a ostatní leny, ale diakoni jsou voleni z len a i diakoni mají své diakony. Tak se naplují slova Písma jedni druhých bemena neste. Gal 6.2 Bh slíbil zpsobilost k služb, která nepochází z nás a sílí zkušenostmi s Bohem. V mnohých sborech neplní diakone své poslání, ale v život církve má rozhodující úlohu.v církvi neteba píliš rozlišovat diakonskou péi od evangelizaní innosti. Vidíme to ve svdectví a píkladném život diakona Štpána, který je nám pedstaven nejen jako diakon, ale i jako evangelista. (Skut. 6,7) Kdosi ekl : díve než dokážeme získat lidi pro Krista, mli bychom se stát jejich páteli, umt naslouchat, zasloužit si jejich dvru. Víme, že srdce lidí dokáže získat jen Duch Svatý a tak bychm nemli vrouku upednostovat ped láskyplnými vztahy. Kesané mají píležitost vidt v Ježíši Kristu pedstavitele dokonalé lásky, kterou potvrdil na Golgatském kíži, nejlepšího uitele, ale i pastýe duší. Vždy milovat bližního je podstatou Božího zákona, protože živá víra miluje a živá láska slouží. Nebojme se být v této oblasti aktivní, protože Bh nás povede svojí silou a mocí. A tak i k diakonii nám pomže píklad Ježíše Krista, astále platí v plném rozsahu Ute se ode mne, nebo jsem (Mat 11,29 ) Olga Larvová Rok s rokem se sešel a ped námi se opt zaal rýsovat Silvestr a tak jsme si ekli, že se vypravíme do Karlových Var už v pondlí a prožijeme Silvestr s partou pátel. Sešli jsme se v ponkud skromném potu, navzdory pvodním oekáváním. Pesto jsme zažili spoustu zážitk, na které budeme ješt dlouho vzpomínat. V úterý jsme se vypravili do Františkových lázní do bazénu. Myslím, že s obdem, na který jsme se vydali do restaurace, byli spokojeni i ti, na které nezbyla pizza. Šastní jsme se vrátili na naší základnu v karlovarském sboe, kde jsme se utkali v mnoha soutžích (nejoblíbenjší byly asi mravenci v marmelád i stelené kachny). Stedení silvestrovský den jsme zapoali tím, že jsme vylezli na erstvý vzduch a dokonce jsme i dorazili na Dianu a dol jsme sjeli lanovkou. Nenávidné ekání na autobus v mrazu jsme si krátili hrou na tetího(u které všichni pouze chodili jak mli zmrzlé nohy:)) a pak jsme se opt odebrali do restaurace, kterou uvítal každý. Už když jsme se vrátili, zaali jsme pipravovat velkolepý veer. Jídla bylo spoustu a her nemén. Každý si našel svojí oblíbenou. Opt oblíbení mravenci, žouželení, víka a nebo klasická elektrika, kterou jsme hráli ve tech družstvech. I u na první pohled lehkého rozmotávání rukou jsme se poádn zapotili. Nechybl ani pink ponk, který se hrál pálky versus prkýnka a hrnec. Samozejm jsme se byli podívat i na ohostroje, i když od pvodního zámru vylézt znovu na Dianu jsme upustili. I tak to myslím stálo za to. Každý veer jsme mli filmový klub, jelikož se málokomu nechtlo brzy spát. K ránu už u film všichni(až na nkteré vytrvalce) usínali a nakonec jsme spali všichni. Nkteí vstávali až k obdu. Zažili jsme velmi pohodové dny a už se tšíme na další Silvestr, který bychom mohli strávit takto. LiTo

6 Ponauení k obrázku: Ne vždy jsou pátelé schopni T vytáhnout, ALE urit T nikdy nenechají spadnout..... Píbh Dovolte mi, abych se s Vámi podlil o události v posledních týdnech, kterou jsem s rodinou prožíval. Vedlo mne to k tomu, abych se zastavil a pemýšlel. Úvodem bych ješt zmínil to, že nedávno mj pítel na svém blogu probíral dv události. Vážnou nemoc lovka, kterého zná od vidní a o týden pozdji o tom, že mají roní výroí ode dne, kdy se s rodinou nasthoval do nového domu. První zdání budí dojem, že tyto události nemají vbec nic spoleného, ale jak pozdji uvidíte, z mého píbhu mají. Takže zanme. Ped pár týdny, nejprve doma u Marti a poté u mne v práci, se zastavili dva pánové, kteí tvrdili, že jsou exekutoi a že hledají bývalého majitele našeho domu, jestli o nm nco nevíme, protože má veliké dluhy nejen v echách, ale i na Slovensku. Potud nic dnes neobvyklého, ale v tomto pípad pinejmenším podezelého. Vzpomnl jsem si, že ped msícem mi volali z policie, jestli nevím nco o pvodním majiteli našeho domu, protože je už njakou dobu nezvstný. Jak jsem ekl, je to pinejmenším podezelé, protože bývalý majitel byl lovk, který sotva došel do práce, do nejbližší hospdky a dom. Nepatil k tm, kteí by se harcovali nkam na Slovensko, aby od nkoho mámil peníze. Zaprvé to nebylo v jeho naturelu a za druhé to neml zapotebí. Odpoledne po návštv tch dvou pán, jsem s Marti zašel na policii, protože chování exekutor je nám nepíjemné a co se s tím dá dlat. Tam nám ekli, že prozatím nic, konat mohou jen v pípad, až opt pijedou. Když jsme jim vylíili celou záležitost, tak nám policista sdlil, že bývalý majitel je s nejvtší pravdpodobností bílý k. Je otázkou, co se s ním doopravdy stalo, jaký je jeho osud. V té chvíli jsem si i vzpomnl na slova z Bible, co je lovku platné, když má bohatství. DNES JE A ZÍTRA NENÍ. Co je lovku platné, že má hodn penz, ale je ve stáí sám, a je snadným terem pro rzné podvodníky, a že jich dnes není málo.

7 Aby toho nebylo málo, po píchodu dom, jsme se o tom bavili se sousedkou, která v dom žije od svého narození. Zaala nám vyprávt o obyvatelích našeho domu, o jeho historii. Pokud bych to ml shrnout, tak nic píjemného. Mezi bývalými obyvateli byla jedna žena, která spáchala sebevraždu na pd obšením, k té ji dohnala psychicky nemocná matka, dv další ne moc píjemná úmrtí dalších obyvatel. Možná námt pro njaký holywoodský horor. Když jsem tyto události probíral na pítelov blogu, shodli jsme se na tom, že historii dom, píšeme my lidé, a na nás je, jaká ta historie bude, jestli píznivá i dsivá. Nepatím tm, kteí si dlají velkou hlavu z toho, co se v tom kterém dom dlo, ale chápu lidi, kterým je toto nepíjemné. Já to beru tak, že dnes bydlíme v tomto dom my, a v rámci možností jsme si dm pebudovali k obrazu svému. A je na nás jakou historii s Boží pomocí, budeme psát. Jestli v našem pípad to bude ta lepší kapitola. Každý lovk zanechává po sob otisk, který má podobu podle toho, na které stran stojí. Pemýšlejme nad tím, co za sebou necháváme. Stavíme nebo boíme. Moc bych nám všem pál, abychom byli tmi, kteí stavjí mosty, kteí umjí nacházet cesty k tm, kteí to potebují. Jak vidíte, život pináší rzná pekvapení. Život má mnoho barev, a je otázkou jakými barvami malujeme své obrazy. Omlouvám se, že tento lánek není v duchu dnešního vánoního asu. Ale chtl jsem se o nj s Vámi podlit, protože tento píbh je ze života. erben Nemžu odolat, abych se ješt na zaátku letošního roku neohlédl na konec toho minulého roku. Výrazným bodem tohoto závru byl zcela jist Benefiní koncert v Galerii Dvoák. Tento pro nás, a nejen pro nás, prkopnický in, je ním, co m skuten naplnilo vdností. Jsem skuten Pánu Bohu vdný za inspiraci, motivaci i sílu, abychom mohli takovýmto zpsobem pracovat. Nechci se rozepisovat o tom, jaké to bylo, kdo co íkal atd. snad jen jedním slovem skvlé. A když jdu dnes v njakém hypermarketu a vidím tam nepronajaté, prázdné prostory, pemýšlím, co by se tam dalo zorganizovat Nevím, co nás eká, ale vím, že nás Bh pode, že to bude On, který nás bude inspirovat. Dkuji ti Bože. K Benefinímu koncertu se vrátíme nkolika fotografiemi Vydávají sbory Plze 2, Klatovy a Domažlice - jako svj informaní bulletin. - Radji nás ale navštivte osobn Plze 2 - Koterovská 84, Plze bohoslužby každou sobotu - od 10,00 hodin (telefon Honza Libotovský) Klatovy - Vídeská 9, Klatovy (kazatel Ivan Michalec) Domažlice Roman Knopp,Mánesova 531, Domažlice (tel po 18,00) Píští íslo 2/2009 vychází v dubnu 2009 a uzávrka pro píspvky je polovina bezna Šéfredaktorem asopisu je Vlasta Nováková. Píspvky dodávejte v elektronické podob na mail v psané podob osobn nebo na adresu KC Klí Koterovská 84, Plze. Další kontakt na redakci: Vlasta Nováková Klíové zprávy je možné odebírat také v barevné verzi po mailu v pdf. K odbru se pihlaste na mailu šéfredaktorky!

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 Ohlédnutí: Vítání obánk Sportovní dtský den Svatovítská pou Sportovní aktuality!!"# - OZ schválilo zprávu auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce a

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova č. 2/2009 Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příležitostí, abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, abych i já Vám všem jménem zaměstnanců Luxoru Poděbrady

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Redakce 013 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013 Pranostiky Leden V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Můžeš-li

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR,

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 2. dopis 24. 10. 2009 Mnoho tváří JAR. Sanbonani z JAR, Sanbonani z JAR, měsíc se s měsícem sešel a já už jsem skoro 2 měsíce v JAR. Zatímco k vám přišel podzim, k nám dorazilo jaro a s ním mnoho změn. S prvním jarním dnem k nám přišly 30 ti stupňové teploty,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 14.5.2011 19/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 14. května 2011 Společná píseň

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné

Pátek. Výbušná po tátovi. Jenovéfa Boková. 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Pátek 6. 9. 2013 / č. 36/ samostatně neprodejné Jenovéfa Boková Výbušná po tátovi Obsah Václavák už lidem nedoporučuji. Rozhovor s Markem Bakerem, autorem bedekrů o Česku. O neplatičích a kukačkách. Jak

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Změna není vždy jen o penězích, ale i o způsobu myšlení

Změna není vždy jen o penězích, ale i o způsobu myšlení 7 2 7:41 To je úlet holky co? Změna není vždy jen o penězích, ale i o způsobu myšlení 2015 Modrý kůň Kalendář na rok 2015 je inspirovaný kampaní, která se již tradičně koná u příležitosti Týdnů duševního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 Obsah: Slovo ředitele školy, Jak se chováme v ohrožení svého života, výlet do Planetária v Praze a zámku v Mníšku

Více

http://www.jib.cz od A až do Z

http://www.jib.cz od A až do Z od A až do Z Uživatelská píruka Národní knihovna, 2004 Jednotná informaní brána (JIB) nabízí jednotný a snadný pístup k rzným informaním zdrojm, nap. katalogm knihoven, lánkovým bibliografickým a plnotextovým

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

E F R A ELECTRIC TRACK 1 : 10 BRANDÝS NAD LABEM 26.-28. LISTOPADU 2004

E F R A ELECTRIC TRACK 1 : 10 BRANDÝS NAD LABEM 26.-28. LISTOPADU 2004 E F R A ELECTRIC TRACK 1 : 10 BRANDÝS NAD LABEM 26.-28. LISTOPADU 2004 Jubilejní, tetí setkání evropských a eských jezdc se konalo opt ve Sportovním centru v Brandýse nad Labem. Toto setkání by však nebylo

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Ano tito všichni letos pomáhali při tréninku nejmenších a tak by to mělo být! Přeju všem našim členům a fanouškům

Ano tito všichni letos pomáhali při tréninku nejmenších a tak by to mělo být! Přeju všem našim členům a fanouškům Máme za sebou půlku sezóny 2014/2015 a já si pokládám otázku čeho jsme jako klub dosáhli, zda se něco zlepšilo, či naopak zhoršilo. Nejdříve bych to rozdělil na naše věkové kategorie, jelikož míra zlepšení

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000 SLEZSKÝ 26 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy Termíny turistických závod 2000 Turistické závody: 8. 4. 2000 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Orlová (oblast Slezsko)

Více

11.2.2012 6/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.2.2012 6/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.2.2012 6/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 11. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

O nás 10/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57.

O nás 10/2015. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57. O nás 10/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu. (Iz 57.18) Milí enáři, bratři a sestry, jeden z rysů zbožného člověka vystihuje Bible slovy: Nemusí

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2014 Měsíčník členů a přátel sboru V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Žalm 56:5, B21 strana 1 - říjen 2014 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Zápis ze schůze

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011.

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy Program Comenius - návštìva v Lukavici Den 1. Cesta ze Dvora Králové n.. L. do

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 19. prosince 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Dvořák Jaroslav Společná

Více

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ LEDEN 2012 *** ROČNÍK XIII. *** ČÍSLO 1

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ LEDEN 2012 *** ROČNÍK XIII. *** ČÍSLO 1 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ LEDEN 2012 *** ROČNÍK XIII. *** ČÍSLO 1 Citát inspirující: Neměly by se knihy, které nikoho neobohatí, prodávat bez DPH? Jiří Faltus ze sbírky aforismů Bez

Více

Besídka pro maminky. Výlet do Prahy. Budoucí prváci. Den Zem. Besídka pro maminky

Besídka pro maminky. Výlet do Prahy. Budoucí prváci. Den Zem. Besídka pro maminky 1 Besídka pro maminky Výlet do Prahy Budoucí prváci Den Zem Besídka pro maminky 2 Ekologická výchova v naší škole Letos již ponkolikáté probhl v základní škole projektový Den Zem. Draz byl položen zejména

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ % " & &"'(() *! ! " # P. Janusz Łomzik

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ %  & &'(() *! !  # P. Janusz Łomzik 1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # # $ % " & &"'(() *! P. Janusz Łomzik "*+ "",!!" #$ %&' (!' ) &* +#, -.!!" $ / $- 0 &0!# 1' 2*$"&$$$ "' '' $&&- '!' '-$& "$*'&*&**" * "

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskéOrlové Roník1. íslo8 Obsah,anebrozcestník: - Podzimnísklíze - Podkování - ÚvahanovinkyOrlovéHavíova - Psavýkoutek - Zamýšlení - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Podzimní sklíze

Více

50 let. oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích

50 let. oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích 50 let oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích Pokraticích U příležitosti setkání na Kolibě v Litoměřicích 10. října 2014 1 Ohlédnutí za 50 lety existence oddílu gymnastiky a trampolín v Litoměřicích-Pokraticích

Více