J a r o Co jarní vánek?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J a r o Co jarní vánek?"

Transkript

1 ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 5., VYDÁNÍ 13., JARO 2001 J a r o Co jarní vánek? Ten støíbøité kožíšky koèièkám hladí. Co tažní ptáci? Ti korálky tónù ve vìtvích ladí. Co bílé snìženky? Tichounce zvoneèky ve slunci zvoní. A co pole? Ta jarem a nadìjnou úrodou voní. -obo- 1

2 2 SLOVO STAROSTY Vždy, když usedám, abych napsal nìkolik vìt o naší obci, pøemýšlím nad tím, co by vás nejvíce zajímalo. Vím, øíká se: Ještì se nenarodil èlovìk ten, aby se zalíbil lidem všem. Myslím, že každý, kdo dìlá s lidmi a pro lidi, si dává otázky, zda jeho èinnost uspokojuje co nejširší veøejnost. Nyní mi tuto otázku pøipomnìla úèast obèanù na veøejném zasedání zastupitelstva obce ve ètvrtek V sále klubu sedìli kromì èlenù zastupitelstva ètyøi obèané obce. Pøitom urèitì i ostatní èleny zastupitelstva napadlo: Dìláme to tak dobøe nebo tak blbì, že o nás a naši práci není zájem? Je to snad úplnì normální? Nejsou problémy, které obèané chtìjí øešit nebo nevìøí zastupitelstvu, že má snahu naslouchat a dìlat nìco pro lidi?. Asi tyto úvahy nemá cenu rozvíjet, snad brzy odpovìï dostaneme. Tøeba pøi volbách v pøíštím roce. Rozhodnì mám pocit, že na poøadu zasedání byla témata velmi zajímavá. Dovolím si domyslet, že jste mìli dùvod na zasedání nejít. Máte na to své právo. Nabídnu vám ještì tøi další možnosti, jak být informováni, aniž byste se jednání zastupitelstva zúèastnili. Za prvé poskytnu struèný souhrn výsledkù hospodaøení za rok 2000 i rozpoètu na rok 2001 vèetnì usnesení ve zpravodaji. Za druhé je každý zápis i usnesení zastupitelstva zveøejnìn na internetu na adrese: A za tøetí jsem ochotný v rámci èasových možností každého osobnì informovat. Nyní k hospodaøení loòského roku. Byl velmi štìdrý na pøíjmy. Dosáhly Kè. Výdaje dosáhly èástky Kè. Hospodáøský výsledek skonèil pøebytkem ve výši Kè. Kromì splnìní rozpoètem plánovaných akcí a mnoha drobných denních úkolù existovala øada problémù i èasovì odložených pøání. Obec dosáhla na titul Vesnice r pro kraj Olomoucký. Stala se tak jednou ze 12 obcí vyznamenaných zlatou stuhou a zvláštní cenou za úpravu veøejných prostranství a krajiny. Pøijetí starostù vítìzných obcí na Pražském hradì v mìsíci únoru 2001 se z dùvodu nemoci nemohl zúèastnit prezident ÈR a zastoupil ho pøedseda senátu Petr Pithart. Mám vyøídit jeho pozdrav vám všem, pøeje nám k dosaženému úspìchu a hodnì sil a zdraví do další práce. Domnívám se, že nás všechna ocenìní i uznání zavazují. Žádám vás o další spolupráci pøi obnovì a rozvoji naší vesnice. Braòte naše životní prostøedí, náš obecní majetek i jiné hodnoty pøed vandaly, zlodìji a nièiteli. Rozpoèet roku 2001 byl schválen jako vyrovnaný, tzn. pøíjmy i výdaje ve výši Kè.

3 Co je v nìm vìcnì obsaženo? Dokonèení kanalizaèního a vodovodního propojení pro Komenského ulici, velká rekonstrukce kanalizace na Vyškovské ulici a následná výstavba zálivù pro autobusy na dopravnì bezpeènìjších místech. Výstavba rozvodù STL plynu a vody v Tìšicích. Dokonèení fasády a výmìna krytiny na bytovém domì è.p Výstavba pavilonu k rozšíøení kapacity DSPS o 4 byty. Dovybavení høištì pro kopanou. Oprava kulturních památek sousoší Pieta a køíže v zatáèce u Moøic, úprava obecního úøadu. Kromì tìchto významnìjších akcí je nutno zajistit údržbu a opravu chodníkù, zelenì, osvìtlení a dalších objektù ve vlastnictví obce. Pøipravovat se budou také rozvojové plány na pøíští roky. Vypracován bude projekt zadání financovaný ze 75% EU na splaškovou kanalizaci v Tìšicích, pøemístìní èistírny odpadních vod mimo støed obce a odkanalizování nového obytného souboru Malé Trávníky, na nìmž bude vypracován projekt také pro komunikace, chodníky, rozvody plynu, vody, NN, VO a rozhlasu. Pro plánovanou dostavbu základní školy se zpracovává projekt ke stavebnímu povolení. Rovnìž je naplánována a pøipravována øada kulturních a spoleèenských akcí. O tom více v samostatné rubrice. Na závìr vás chci poprosit o spolupráci pøi jarním úklidu. K tomu vám pøeji hodnì zdraví a dny plné pohody. starosta Usnesení č. 11/2001 zastupitelstva obce Nezamyslice Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Nezamyslice, které se konalo v Klubovém zaøízení obce Nezamyslice. Zastupitelstvo obce v Nezamyslicích I. Schvaluje: 1. Rozpoèet obce na rok 2001 vyrovnaný v pøíjmech i výdajích ve výši Kè. 2. Lhùtu k podání žádostí na poskytování pùjèek z FOMB pro rok 2001 od 2. do Pøevod darováním objektu šaten na st.pl. p.è. 345 v k.ú. Nezamyslice z vlastnictví TJ Haná Nezamyslice do vlastnictví obce Nezamyslice. 4. Odprodej èásti pozemkù p.è. 539/1, 1259, 1258 o výmìøe urèené GP manželùm Plaèkovým. 5. Obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2001 o stanovení výše koeficientu rùstu nájemného od

4 6. Návrh rady zaøadit naši obec do správního obvodu povìøené obce III. stupnì - Nìmèice nad Hanou. 7. Podmínky veøejné soutìže na výbìr dodavatele stavby STL plynovod Tìšice a Vodovod Tìšice v souladu s 49 písm. a) zák. è. 199/1994 Sb.,ve znìní pozdìjších pøedpisù. II. Jmenuje: 1. Komisi pro výbìrové øízení uchazeèù o pùjèku z FOMB ve složení Rudolf Navrátil, Bohumír Novotný a Eva Horáková. III. Bere na vìdomí: 1. Zprávu o èinnosti za uplynulé období r Hospodaøení obce za rok IV. Zamítá: 1. Žádost o odprodej pozemku p.è. 894/2 v k.ú. Nezamyslice. 4 Obecní sýpka Témìø po sto letech se dostal dùm è.p. 170 v ul. gen. Svobody do vlastnictví obce. Než zmizí docela a na jeho nynìjším místì bude vozovka vedoucí k novým domkùm plánované zástavby, pøipomeòme si jeho historii. Ještì ve druhé polovinì 18. století byli poddaní naší obce vydáni na milost i nemilost panstvu. Vrchnosti museli odvádìt nejen desátky a rùzné poplatky, ale museli do panské sýpky odprodávat i své pøebytky úrody. Tento stav se zmìnil teprve zrušením nevolnictví v r Závislost na panském dvoøe však pøetrvávala dál. Sedláci si tu museli velmi èasto pùjèovat obilí k setí a chudina kupovat za drahý peníz k obživì. K odstranìní tohoto nešvaru mìlo vést naøízení císaøe Josefa II. z roku 1782 o zøizování obecních sýpek. Na splnìní se však nijak nespìchalo. Podle písemných dokladù víme, že ještì v letech se využívalo jen panské sýpky. Ke stavbì vlastní sýpky na louce patøící Jiøímu Gazdovi, která se rozprostírala u polní cesty vedoucí z obce pøes Trávníky a Konèiny do sousedních Tìšic a Døevnovic, došlo až kolem roku 1825 a podílelo se na ní celkem 30 rolníkù. Pøedevším dovozem materiálu. Kámen se dovážel z nedalekých Hradèan, štìrk a písek z Tovaèova a duby na krovy a pevné podlahy z Morkovic a Švábenic. Celá budova byla postavena z pøitesávaných kamenù doplòovaných pálenou cihlou. Støecha byla kryta doškem. V roce 1827 tu byla složena první úroda. 14 celoláníkù, 9 pololáníkù a 7 ètvrtláníkù sem ukládalo èást úrody obilí, z níž si mohli pùjèovat ti, kteøí byli

5 postiženi neúrodou, krupobitím èi jinou pohromou. Po pøíštích žních dluh vraceli i s úrokem - za 4 vypùjèené vìrtele vraceli 5. Pøebytky se prodávaly a utržené peníze se ukládaly do kontribuèenské záložny. Z její hotovosti si mohli rolníci rovnìž pùjèovat. Sýpka sloužila do r V tomto roce byla zakoupena tehdejším majitelem mlýna p. Gottwaldem a bìhem dvou let pøebudována na obytný dùm. Od té doby se zde vystøídala celá øada nájemníkù i majitelù. Bohumil Outrata, kronikáø Co jste hasiči, co jste dělali? Vìtšina z nás poèítá období zimy k jakémusi odpoèinku, klidu a nicnedìlání. Toto však rozhodnì neplatí o hasièích v naší obci. Až si pøeètete tìchto pár øádkù o jejich èinnosti v uplynulých mìsících, dáte mi za pravdu, že se neoddávali zimnímu spánku. Svìdomitì se vìnovali plánované odborné pøípravì, která by mìla co nejvíc odpovídat místním podmínkám. Šlo pøedevším o bezpeènost pøi èinnostech v požární zbrojnici a na požáøišti a hašení požáru pøi ztížených podmínkách. Byla provedena provìrka technických prostøedkù - lan, žebøíkù, opaskù, proudnic, armatur a samozøejmì i èerpadel. Mnoho èasu bylo vìnováno opravì požární støíkaèky a pøípravì vozidel na technickou kontrolu. Na tìchto pracích se nejvíce podíleli: Kamil Málek, Radek Tománek, Bohumil Plachý, Petr Dostál, Marcel Matula, David César, Pavel a Martin Mikovi, Rostislav Louèka, Tomáš Nechvátal, Milan Sipìna, Jan Vlè, Jiøí Popeláø a Milan Danìk. Nezapomnìlo se ani na zvyšování tìlesné zdatnosti. Každou sobotu se mladí hasièi prohánìli nìkolik hodin v sále sokolovny. Pro své spoluobèany pøipravili hasièi ples. Byli však zklamáni malou úèastí. A v nejbližší dobì? Chtìjí svou úèastí pøispìt k vytvoøení svìtového rekordu s mnoha jinými sbory ve Varnsdorfu v délce dopravy vody hadicemi vedením dlouhým pøes 50 km. Tento pokus se uskuteèní 5. kvìtna. Držte nám palce, a se pokus zdaøí. J. Maòák 5

6 První zápis o mateøské škole pochází z r podle Kroniky školy, kdy Zemská školní rada v Brnì výnosem ze dne povoluje, aby v Nezamyslicích byla otevøena mateøská škola a dìtská opatrovna. Øízení pøevzal uèitel Jan Špròa a uèitelkou byla v mateøské škole Božena Valníèková. Mateøská škola byla umístìna v budovì mìš anské školy, bylo zapsáno 30 dìtí. V r byla mateøská škola umístìna v køídle klášterní budovy a ve školním roce byla pøemístìna do nové budovy Masarykovy školy. Ve školním roce byla pøestìhována do vyhovujících místností v domì dr. Friedla. Ve školním roce dochází k adaptaci I. poschodí Lidového domu na mateøskou školu. V r dochází k další nové úpravì školy. V této budovì se mateøská škola nachází dodnes. Ve školním roce dochází k zatím posledním úpravám a k vybudování nové kuchynì pro mateøskou školu. Za dobu existence mateøské školy v naší obci se zde vystøídalo nìkolik øeditelù a mnoho uèitelek. Od roku 1988 pùsobí ve funkci øeditelky mateøské školy p. Jaroslava Matysíková. Souèasný kolektiv v mateøské škole tvoøí dále uèitelky p. Hana Gregorová, p. Marie Ondráková, p. Bohumila Kozubíková, školnice p. Eva Kazlepková, kuchaøka p. Ilona Krejèíøová a vedoucí stravovny p. Libuše Závadská. Projekt mateøské školy v Nezamyslicích, podle nìhož se øídí výchovnì vzdìlávací práce, je koncipován tak, aby vyhovoval zvláštním potøebám, kulturním tradicím a vesnickému prostøedí. Dìti jsou stimulovány k aktivitám rùzného druhu - k chuti poznávat a úèastnit se života v mateøské škole. Je dávána pøíležitost ke kultivaci osobnosti dítìte po stránce etické, estetické a pracovní. Dìti jsou rozvíjeny v pozitivní orientaci na souèasný i budoucí spoleèenský život. Dítì by mìlo být tvùrèí, mìlo by mít pøedstavivost a vìdìt si rady v každé situaci. Dìti jsou rozvíjeny ve výchovnì vzdìlávacích složkách. K aktivitám mateøské školy patøí návštìvy koncertù ZUŠ, divadel, rùzných soutìží ve spolupráci s DDM v Nìmèicích nad Hanou, kulturní vystoupení organizovaná dvakrát roènì - ke Dni matek a o Vánocích, oslavy dne dìtí - dnem plným her a zábavy, tradièní karnevalový prùvod vesnicí, polodenní vycházky s tìlovýchovnou náplní, drakiáda, organizování sportovních her. Velmi se osvìdèilo pokusné zaøazení integrovaného dítìte z ÚSP. Dítì se adaptovalo velmi dobøe - rozvíjí se po všech stránkách, zdravé dìti jej svým pøíkladem dobøe rozvíjejí. Nejvìtší úspìchy zaznamenává mateøská škola v péèi o výslovnost hlásek. Naše mateøská škola zajiš uje logopedickou péèi pro všechny dìti. Velký dùraz je kladen na pøípravu dìtí pro vstup do ZŠ - rozvíjíme matematické pøedstavy, v jazykové výchovì hláskosloví, tvarosloví, skladbu, grafomotoriku. 6 Mateřská škola

7 Posláním mateøské školy v dnešní dobì je pøipravit dìti na školu tak, aby úspìšnì zvládly úkoly, které na nì budou kladeny. Co popøát dìtem na cestièce do školy? Aby byla usmìvavá a celá kvítím posetá. Jaroslava Matysíková, øeditelka mateøské školy Nezamyslické okruhy V sobotu 14. dubna 2001 ve hod. se v ulicích naší obce pojede ètvrtý roèník cyklistického kriteria žen v rámci Èeského poháru. V prùbìhu sportovního odpoledne zmìøí své síly juniorky, kadetky a ženy. Tentokrát bude závod obohacen kromì juniorù a kadetù také o muže, u nichž se oèekává zahranièní úèast finských závodníkù. Všechny vás zvou na vzrušující podívanou poøadatelé závodu. Možná ani nevíte, že loòské Nezamyslické okruhy vyhrála v ženské kategorii Lada Kozlíková za tým Rostex- Quantum. Je dvacetinásobnou mistryní Èeské republiky, mistryní Evropy v èasovce r Kielce Polsko. Na olympiádì v Sydney skonèila na pìkném 10. místì. V souèasnosti je nejlepší èeskou cyklistkou a svými výkony se øadí k absolutní svìtové špièce. Ve svých jedenadvaceti letech je rozhodnì velkou nadìjí èeské cyklistiky, úspìšnì kombinuje silnici s dráhovými disciplínami. Tìšíme se na její další úspìchy stejnì jako na úspìchy naší talentované Jarky Horychové. Víte, že... - pøi tøíkrálové sbírce vybralo 8 královských družin èástku ,- Kè pro Èeskou charitu? - jsme mohli pozorovat úplné zatmìní mìsíce? 7

8 - nejchladnìjší noc byla novoroèní (- 14 stupòù Celsia)? - naši fotbalisté obsadili krásné 2. místo v zimním turnaji mezi 8 mužstvy? - bylo položeno kanalizaèní potrubí od železnièního pøejezdu k ulici Komenského? - jste si mohli zatanèit na 3 spoleèenských plesech? - naši hasièi provedli sbìr železného odpadu? - pár obìtavých žen uspoøádalo sbírku odìvù, hraèek a psacích potøeb pro postižené zemìtøesením? - na novém mlatovém høišti probìhlo již první utkání? - témìø po sto letech je obecní sýpka opìt majetkem obce? - byla provedena prohlídka kanalizaèní sítì pomocí televizní kamery za úèelem zjištìní stavu potrubí a následným odstranìním zjištìných nedostatkù? Po loòské velmi úspìšné sezónì, kdy se družstvo mužù oddílu kolové SC Prima Nezamyslice Pøikryl Petr - Lepka Radim probojovalo do I. ligy a po 15 letech tak vrátilo Nezamyslice mezi kolováckou elitu, se do soutìží v lednu a únoru zapojili pøedevším žáci. Žákovská dvojice Vlahák Jiøí - Pøikryl Martin po tøech turnajích oblastního pøeboru skonèila na pìkném 3. místì z 11 úèastníkù a probojovala se do kvalifikace na mistrovství ÈR. Dvojice mužù Pøikryl - Lepka startuje rovnìž v Èeském poháru družstev do 23 let a po dvou odehraných kolech je zatím na 2. místì, které by zajistilo úèast ve finále Evropského poháru této kategorie. Libor Košaø Plán akcí ZUŠ Němčice n.h. pobočka Nezamyslice KVÌTEN Hele, mami, co už umím! 9.5. v hod... vystoupení žákù MŠ Nezamyslice a folklórního souboru Pomnìnka - sokolovna Nezamyslice v hod...správní kluci - vystoupení hudební skupiny ÚSP Nezamyslice v hod...strakatá komedie - úèinkuje divadlo Apøece z Nezamyslic J. Makarius: Spiknutí proti lipovému listu - úèinkuje Malé divadlo Nezamyslice v hod...koncert ke Dni matek - Klubové zaøízení obce Nezamyslice 8 Kolová

9 ÈERVEN 3.6. v hod... J. Makarius: Spiknutí proti lipovému listu - úèinkuje Malé divadlo 4.6. v hod... J. Makarius: Spiknutí proti lipovému listu - Malé divadlo Nezamyslice - pøedstavení pro MŠ 5.6. v hod... J. Makarius: Spiknutí proti lipovému listu - Malé divadlo Nezamyslice - pøedstavení pro I. stupeò ZŠ Strakatá komedie - Apøece - divadlo pro 7. a 8. tøídy ZŠ Nezamyslice Program akcí farního úřadu bøezen... Turisticko poznávací akce pro dìti. Zahajovací posezení køes anù - seniorù (spoleèenství). Zájezd Lurdy. duben... Turisticko poznávací akce pro dìti. kvìten... Posezení nad Biblí (senioøi - køes ané). Pou ke kaplièce P. Marie - májová pobožnost. Turnaj v kopané. èerven... Turisticko poznávací akce pro dìti. Dìkovná mše sv. pro dìti. èervenec Pou cyklistù na Velehrad. srpen... Pou ke kapli P. Marie. Turisticko poznávací akce dìtí. Posezení seniorù - køes anù. záøí... Pou ke kapli P. Marie. øíjen... Turisticko poznávací akce dìtí. listopad... Posezení seniorù - køes anù. prosinec... Adventní koncert. Mikulášská besídka s nadílkou. Turnaj ve stolním tenise. Sešlosti pro seniory 23.4., 18. sešlost... Bláznivá - aprílová - Stréci 18.6., 19. sešlost... Den dìtí starších šedesáti let 25.6., 20. sešlost... Jubilejní - MŠ, ZŠ, ZUŠ, Anièka, Vicátka, Náhoda, Sedlák 10.9., 21. sešlost... Opìt ve škole! 5.11., 22. sešlost... Opereta , 23. sešlost.. Pøedvánoèní 9

10 VYBRAT SI JE VAŠE PRÁVO VYBRAT SI DOBØE JE VAŠE PØÍLEŽITOST Pøíspìvky z fondu prevence vyplácené od Ø pøíspìvek na ozdravné pobyty dìtí do 500,- Kè/rok (lyžaøské pobyty a školy v pøírodì poøádané MŠ, ZŠ, SŠ, OU, SOU) od 3 do 18 let Ø pøíspìvek na hormonální antikoncepci do 400,- Kè/rok (dívkám a ženám let) Ø pøíspìvek na fixní ortodoncii do 800,- Kè/1èelist/rok (mládež let) Ø pøíspìvek na preventivní prohlídky závodnì sportujících (do 200,- Kè/rok, pro vrcholové sportovce do 500,- Kè/rok) Ø pøíspìvek na podpùrné rehabilitaèní programy v zaøízeních nasmlouvaných ZP M-A (plavání, masáže, saunování, rehabilitaèní cvièení) do 350,- Kè/rok Ø vitamínová podpora pro dárce krve Ø zvýhodnìní dárcù krve nositelù Janského plakety do 4.500,- Kè/rok Ø pøíspìvek na oèkování proti klíš ové encefalitidì do 400,- Kè/rok Ø pøíspìvek na pobyty poøádané ZP M-A pro dìti alergiky u moøe, na horách (dìti 6-17 let) do 7.000,- Kè/rok Ø pøíspìvek na oèkování proti haemophilové nákaze do 370,- Kè Další služby - výhody - pro pojištìnce ZP M-A: Ø Ø slevy pro klienty ZP M-A na pojištìní LVZ do zahranièí slevy na zbo í ve vybraných prodejnách a na cenu slu eb ve smluvních zaøízeních: optiky, sportovní potøeby, fitness, kosmetika, cestovní kanceláøe, prodejny se spotøebním zbožím (sledujte naši aktuální nabídku) Zvažovali jste správnì volbu pojiš ovny? Zdravotní pojiš ovnu mùžete zmìnit jednou za 12 mìsícù, a to vždy jen k 1.dni kalendáøního ètvrtletí. Podrobnosti k problematice zdravotního pojištìní a ke službám naší ZP Vám ochotnì sdìlíme na regionálním pracovišti ZP M-A v Prostìjovì, Školní 4, tel: 0508/ , Úøední hodiny: pondìlí hod. úterý hod. støeda ,30 hod. ètvrtek hod. 10

11 Kontaktní místa: Konice, Mìstský úøad, Masarykovo nám.28, tel.: 0508/ Úøední hodiny : støeda 9-15 hod. Nìmèice nad Hanou, Mìstské kulturní støedisko, Dolní brána 399, tel.: 0508/ Úøední hodiny: pondìlí, støeda, pátek hod. Využijte možnosti zaregistrovat se již k u jedné z nejstabilizovanìjších èeských zdravotních pojiš oven u ZP METAL- ALIANCE! SMLUVNÍ ZAØÍZENÍ - podpùrný rehabilitaèní program ROK 2001 PROSTÌJOV: Mìstské láznì Fyzioterapie Zora Kryková bazén, sauna masáže, rehabilitaèní cvièení Floriánské nám.1, Prostìjov Dolní 41, Prostìjov Tel.: 0508/ Tel.: 0508/ Fit Klub Linie p. Ftáèniková REMI Sport p.øezníèková rehabilitaèní cvièení rehabilitaèní cvièení, fitness Újezd 3a, Prostìjov Èeskobratrská 13, Prostìjov Tel.: Tel.: 0508/ Iveta Harmanová Hana Schneeweisová masérské služby masérské služby Floriánské nám.1 Mìstský bazén, Prostìjov Floriánské nám. 1 Mìstský bazén Tel.: 0508/ Tel.: 0508/ SLENDER CLUB ( S.E.I. spol. s r.o. ) Nemocnice Prostìjov rekondièní cvièení cvièící stoly rekondièní cvièení Trávnická 2 budova Polikliniky, Prostìjov CLR Mathonova ul., Prostìjov Tel.: 0508/ Tel.: 0508/ MEDICOM S s.r.o. Barbora Slámová rehabilitaèní péèe, rekondièní programy masérská èinnost M.Majerové 2, Prostìjov Finská 9, Prostìjov Tel.: 0508/ Tel.: František Krè Ludmila Václavková masérské služby masérské služby, pohybové aktivity Dolní 18, Prostìjov Majakovského 6, Prostìjov Tel.: 0508/ Tel.: Kosmetický salon MADONA masáže nám. T.G.Masaryka 15, Prostìjov Tel.: 0508/

12 NÌMÈICE NAD HANOU: KONICE: Rehabilitaèní ambulance-ambulance fyzioterapie Fyzioterapie Lenka Dvoøáková klasická masáž fyzioterapie, masáže Sokolská 522, Nìmèice nad Hanou Tyršova 414, Konice Tel.: 0508/ Tel.: 0508/ PLUMLOV: KLADKY: Marie Valtrová Ludmila Slavíèková masérské, rekondièní a regeneraèní služby masérské, regeneraèní služby Dukelská 548, Plumlov Kladky 179, Kladky Tel.: 0508/ ( Po, Út. Èt, Pá ) Tel.: 0508/ PØEMYSLOVICE: Blanka Maxiánová relaxaèní a sportovní masáže, perlièková a víøivá koupel Zdravotní støedisko, Pøemyslovice Na platby v tìchto zaøízeních pøispívá ZP METAL-ALIANCE všem svým klientùm 350,- Kè roènì!! Praktické informace Upozoròujeme obèany na možnost podání žádostí o pùjèku z FOMB a žádostí o poskytnutí pøíspìvku obce na provedení fasády, a to ve lhùtì od 2. do 30. dubna Tiskopisy jsou k dispozici na obecním úøadì. Hvìzdièka, ètvrtletník obce Nezamyslice. Redaktoøi: èlenové OZ, pracovníci OÚ, kronikáø obce Mgr.Bohumil Outrata a ostatní dopisovatelé z øad èlenù organizací a obèanù obce; grafická úprava: Lukáš Doubrava; obrázek na titulní stranì: Mgr.Bohumil Outrata; tisk a vydavatel: OÚ Nezamyslice, Tjabinova

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana 2

ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana 2 Jevíèský zpravodaj 8/008 ZPRÁVY Z RADNICE Mìsíèník Mìsta Jevíèka strana Hasièi Jevíèko Ohlédnutí za svìcením vlajky mìsta V tomto pøíspìvku bych se chtìl vrátit ke svìcení nové vlajky mìsta Jevíèka, které

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více