J a r o Co jarní vánek?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J a r o Co jarní vánek?"

Transkript

1 ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 5., VYDÁNÍ 13., JARO 2001 J a r o Co jarní vánek? Ten støíbøité kožíšky koèièkám hladí. Co tažní ptáci? Ti korálky tónù ve vìtvích ladí. Co bílé snìženky? Tichounce zvoneèky ve slunci zvoní. A co pole? Ta jarem a nadìjnou úrodou voní. -obo- 1

2 2 SLOVO STAROSTY Vždy, když usedám, abych napsal nìkolik vìt o naší obci, pøemýšlím nad tím, co by vás nejvíce zajímalo. Vím, øíká se: Ještì se nenarodil èlovìk ten, aby se zalíbil lidem všem. Myslím, že každý, kdo dìlá s lidmi a pro lidi, si dává otázky, zda jeho èinnost uspokojuje co nejširší veøejnost. Nyní mi tuto otázku pøipomnìla úèast obèanù na veøejném zasedání zastupitelstva obce ve ètvrtek V sále klubu sedìli kromì èlenù zastupitelstva ètyøi obèané obce. Pøitom urèitì i ostatní èleny zastupitelstva napadlo: Dìláme to tak dobøe nebo tak blbì, že o nás a naši práci není zájem? Je to snad úplnì normální? Nejsou problémy, které obèané chtìjí øešit nebo nevìøí zastupitelstvu, že má snahu naslouchat a dìlat nìco pro lidi?. Asi tyto úvahy nemá cenu rozvíjet, snad brzy odpovìï dostaneme. Tøeba pøi volbách v pøíštím roce. Rozhodnì mám pocit, že na poøadu zasedání byla témata velmi zajímavá. Dovolím si domyslet, že jste mìli dùvod na zasedání nejít. Máte na to své právo. Nabídnu vám ještì tøi další možnosti, jak být informováni, aniž byste se jednání zastupitelstva zúèastnili. Za prvé poskytnu struèný souhrn výsledkù hospodaøení za rok 2000 i rozpoètu na rok 2001 vèetnì usnesení ve zpravodaji. Za druhé je každý zápis i usnesení zastupitelstva zveøejnìn na internetu na adrese: A za tøetí jsem ochotný v rámci èasových možností každého osobnì informovat. Nyní k hospodaøení loòského roku. Byl velmi štìdrý na pøíjmy. Dosáhly Kè. Výdaje dosáhly èástky Kè. Hospodáøský výsledek skonèil pøebytkem ve výši Kè. Kromì splnìní rozpoètem plánovaných akcí a mnoha drobných denních úkolù existovala øada problémù i èasovì odložených pøání. Obec dosáhla na titul Vesnice r pro kraj Olomoucký. Stala se tak jednou ze 12 obcí vyznamenaných zlatou stuhou a zvláštní cenou za úpravu veøejných prostranství a krajiny. Pøijetí starostù vítìzných obcí na Pražském hradì v mìsíci únoru 2001 se z dùvodu nemoci nemohl zúèastnit prezident ÈR a zastoupil ho pøedseda senátu Petr Pithart. Mám vyøídit jeho pozdrav vám všem, pøeje nám k dosaženému úspìchu a hodnì sil a zdraví do další práce. Domnívám se, že nás všechna ocenìní i uznání zavazují. Žádám vás o další spolupráci pøi obnovì a rozvoji naší vesnice. Braòte naše životní prostøedí, náš obecní majetek i jiné hodnoty pøed vandaly, zlodìji a nièiteli. Rozpoèet roku 2001 byl schválen jako vyrovnaný, tzn. pøíjmy i výdaje ve výši Kè.

3 Co je v nìm vìcnì obsaženo? Dokonèení kanalizaèního a vodovodního propojení pro Komenského ulici, velká rekonstrukce kanalizace na Vyškovské ulici a následná výstavba zálivù pro autobusy na dopravnì bezpeènìjších místech. Výstavba rozvodù STL plynu a vody v Tìšicích. Dokonèení fasády a výmìna krytiny na bytovém domì è.p Výstavba pavilonu k rozšíøení kapacity DSPS o 4 byty. Dovybavení høištì pro kopanou. Oprava kulturních památek sousoší Pieta a køíže v zatáèce u Moøic, úprava obecního úøadu. Kromì tìchto významnìjších akcí je nutno zajistit údržbu a opravu chodníkù, zelenì, osvìtlení a dalších objektù ve vlastnictví obce. Pøipravovat se budou také rozvojové plány na pøíští roky. Vypracován bude projekt zadání financovaný ze 75% EU na splaškovou kanalizaci v Tìšicích, pøemístìní èistírny odpadních vod mimo støed obce a odkanalizování nového obytného souboru Malé Trávníky, na nìmž bude vypracován projekt také pro komunikace, chodníky, rozvody plynu, vody, NN, VO a rozhlasu. Pro plánovanou dostavbu základní školy se zpracovává projekt ke stavebnímu povolení. Rovnìž je naplánována a pøipravována øada kulturních a spoleèenských akcí. O tom více v samostatné rubrice. Na závìr vás chci poprosit o spolupráci pøi jarním úklidu. K tomu vám pøeji hodnì zdraví a dny plné pohody. starosta Usnesení č. 11/2001 zastupitelstva obce Nezamyslice Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Nezamyslice, které se konalo v Klubovém zaøízení obce Nezamyslice. Zastupitelstvo obce v Nezamyslicích I. Schvaluje: 1. Rozpoèet obce na rok 2001 vyrovnaný v pøíjmech i výdajích ve výši Kè. 2. Lhùtu k podání žádostí na poskytování pùjèek z FOMB pro rok 2001 od 2. do Pøevod darováním objektu šaten na st.pl. p.è. 345 v k.ú. Nezamyslice z vlastnictví TJ Haná Nezamyslice do vlastnictví obce Nezamyslice. 4. Odprodej èásti pozemkù p.è. 539/1, 1259, 1258 o výmìøe urèené GP manželùm Plaèkovým. 5. Obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2001 o stanovení výše koeficientu rùstu nájemného od

4 6. Návrh rady zaøadit naši obec do správního obvodu povìøené obce III. stupnì - Nìmèice nad Hanou. 7. Podmínky veøejné soutìže na výbìr dodavatele stavby STL plynovod Tìšice a Vodovod Tìšice v souladu s 49 písm. a) zák. è. 199/1994 Sb.,ve znìní pozdìjších pøedpisù. II. Jmenuje: 1. Komisi pro výbìrové øízení uchazeèù o pùjèku z FOMB ve složení Rudolf Navrátil, Bohumír Novotný a Eva Horáková. III. Bere na vìdomí: 1. Zprávu o èinnosti za uplynulé období r Hospodaøení obce za rok IV. Zamítá: 1. Žádost o odprodej pozemku p.è. 894/2 v k.ú. Nezamyslice. 4 Obecní sýpka Témìø po sto letech se dostal dùm è.p. 170 v ul. gen. Svobody do vlastnictví obce. Než zmizí docela a na jeho nynìjším místì bude vozovka vedoucí k novým domkùm plánované zástavby, pøipomeòme si jeho historii. Ještì ve druhé polovinì 18. století byli poddaní naší obce vydáni na milost i nemilost panstvu. Vrchnosti museli odvádìt nejen desátky a rùzné poplatky, ale museli do panské sýpky odprodávat i své pøebytky úrody. Tento stav se zmìnil teprve zrušením nevolnictví v r Závislost na panském dvoøe však pøetrvávala dál. Sedláci si tu museli velmi èasto pùjèovat obilí k setí a chudina kupovat za drahý peníz k obživì. K odstranìní tohoto nešvaru mìlo vést naøízení císaøe Josefa II. z roku 1782 o zøizování obecních sýpek. Na splnìní se však nijak nespìchalo. Podle písemných dokladù víme, že ještì v letech se využívalo jen panské sýpky. Ke stavbì vlastní sýpky na louce patøící Jiøímu Gazdovi, která se rozprostírala u polní cesty vedoucí z obce pøes Trávníky a Konèiny do sousedních Tìšic a Døevnovic, došlo až kolem roku 1825 a podílelo se na ní celkem 30 rolníkù. Pøedevším dovozem materiálu. Kámen se dovážel z nedalekých Hradèan, štìrk a písek z Tovaèova a duby na krovy a pevné podlahy z Morkovic a Švábenic. Celá budova byla postavena z pøitesávaných kamenù doplòovaných pálenou cihlou. Støecha byla kryta doškem. V roce 1827 tu byla složena první úroda. 14 celoláníkù, 9 pololáníkù a 7 ètvrtláníkù sem ukládalo èást úrody obilí, z níž si mohli pùjèovat ti, kteøí byli

5 postiženi neúrodou, krupobitím èi jinou pohromou. Po pøíštích žních dluh vraceli i s úrokem - za 4 vypùjèené vìrtele vraceli 5. Pøebytky se prodávaly a utržené peníze se ukládaly do kontribuèenské záložny. Z její hotovosti si mohli rolníci rovnìž pùjèovat. Sýpka sloužila do r V tomto roce byla zakoupena tehdejším majitelem mlýna p. Gottwaldem a bìhem dvou let pøebudována na obytný dùm. Od té doby se zde vystøídala celá øada nájemníkù i majitelù. Bohumil Outrata, kronikáø Co jste hasiči, co jste dělali? Vìtšina z nás poèítá období zimy k jakémusi odpoèinku, klidu a nicnedìlání. Toto však rozhodnì neplatí o hasièích v naší obci. Až si pøeètete tìchto pár øádkù o jejich èinnosti v uplynulých mìsících, dáte mi za pravdu, že se neoddávali zimnímu spánku. Svìdomitì se vìnovali plánované odborné pøípravì, která by mìla co nejvíc odpovídat místním podmínkám. Šlo pøedevším o bezpeènost pøi èinnostech v požární zbrojnici a na požáøišti a hašení požáru pøi ztížených podmínkách. Byla provedena provìrka technických prostøedkù - lan, žebøíkù, opaskù, proudnic, armatur a samozøejmì i èerpadel. Mnoho èasu bylo vìnováno opravì požární støíkaèky a pøípravì vozidel na technickou kontrolu. Na tìchto pracích se nejvíce podíleli: Kamil Málek, Radek Tománek, Bohumil Plachý, Petr Dostál, Marcel Matula, David César, Pavel a Martin Mikovi, Rostislav Louèka, Tomáš Nechvátal, Milan Sipìna, Jan Vlè, Jiøí Popeláø a Milan Danìk. Nezapomnìlo se ani na zvyšování tìlesné zdatnosti. Každou sobotu se mladí hasièi prohánìli nìkolik hodin v sále sokolovny. Pro své spoluobèany pøipravili hasièi ples. Byli však zklamáni malou úèastí. A v nejbližší dobì? Chtìjí svou úèastí pøispìt k vytvoøení svìtového rekordu s mnoha jinými sbory ve Varnsdorfu v délce dopravy vody hadicemi vedením dlouhým pøes 50 km. Tento pokus se uskuteèní 5. kvìtna. Držte nám palce, a se pokus zdaøí. J. Maòák 5

6 První zápis o mateøské škole pochází z r podle Kroniky školy, kdy Zemská školní rada v Brnì výnosem ze dne povoluje, aby v Nezamyslicích byla otevøena mateøská škola a dìtská opatrovna. Øízení pøevzal uèitel Jan Špròa a uèitelkou byla v mateøské škole Božena Valníèková. Mateøská škola byla umístìna v budovì mìš anské školy, bylo zapsáno 30 dìtí. V r byla mateøská škola umístìna v køídle klášterní budovy a ve školním roce byla pøemístìna do nové budovy Masarykovy školy. Ve školním roce byla pøestìhována do vyhovujících místností v domì dr. Friedla. Ve školním roce dochází k adaptaci I. poschodí Lidového domu na mateøskou školu. V r dochází k další nové úpravì školy. V této budovì se mateøská škola nachází dodnes. Ve školním roce dochází k zatím posledním úpravám a k vybudování nové kuchynì pro mateøskou školu. Za dobu existence mateøské školy v naší obci se zde vystøídalo nìkolik øeditelù a mnoho uèitelek. Od roku 1988 pùsobí ve funkci øeditelky mateøské školy p. Jaroslava Matysíková. Souèasný kolektiv v mateøské škole tvoøí dále uèitelky p. Hana Gregorová, p. Marie Ondráková, p. Bohumila Kozubíková, školnice p. Eva Kazlepková, kuchaøka p. Ilona Krejèíøová a vedoucí stravovny p. Libuše Závadská. Projekt mateøské školy v Nezamyslicích, podle nìhož se øídí výchovnì vzdìlávací práce, je koncipován tak, aby vyhovoval zvláštním potøebám, kulturním tradicím a vesnickému prostøedí. Dìti jsou stimulovány k aktivitám rùzného druhu - k chuti poznávat a úèastnit se života v mateøské škole. Je dávána pøíležitost ke kultivaci osobnosti dítìte po stránce etické, estetické a pracovní. Dìti jsou rozvíjeny v pozitivní orientaci na souèasný i budoucí spoleèenský život. Dítì by mìlo být tvùrèí, mìlo by mít pøedstavivost a vìdìt si rady v každé situaci. Dìti jsou rozvíjeny ve výchovnì vzdìlávacích složkách. K aktivitám mateøské školy patøí návštìvy koncertù ZUŠ, divadel, rùzných soutìží ve spolupráci s DDM v Nìmèicích nad Hanou, kulturní vystoupení organizovaná dvakrát roènì - ke Dni matek a o Vánocích, oslavy dne dìtí - dnem plným her a zábavy, tradièní karnevalový prùvod vesnicí, polodenní vycházky s tìlovýchovnou náplní, drakiáda, organizování sportovních her. Velmi se osvìdèilo pokusné zaøazení integrovaného dítìte z ÚSP. Dítì se adaptovalo velmi dobøe - rozvíjí se po všech stránkách, zdravé dìti jej svým pøíkladem dobøe rozvíjejí. Nejvìtší úspìchy zaznamenává mateøská škola v péèi o výslovnost hlásek. Naše mateøská škola zajiš uje logopedickou péèi pro všechny dìti. Velký dùraz je kladen na pøípravu dìtí pro vstup do ZŠ - rozvíjíme matematické pøedstavy, v jazykové výchovì hláskosloví, tvarosloví, skladbu, grafomotoriku. 6 Mateřská škola

7 Posláním mateøské školy v dnešní dobì je pøipravit dìti na školu tak, aby úspìšnì zvládly úkoly, které na nì budou kladeny. Co popøát dìtem na cestièce do školy? Aby byla usmìvavá a celá kvítím posetá. Jaroslava Matysíková, øeditelka mateøské školy Nezamyslické okruhy V sobotu 14. dubna 2001 ve hod. se v ulicích naší obce pojede ètvrtý roèník cyklistického kriteria žen v rámci Èeského poháru. V prùbìhu sportovního odpoledne zmìøí své síly juniorky, kadetky a ženy. Tentokrát bude závod obohacen kromì juniorù a kadetù také o muže, u nichž se oèekává zahranièní úèast finských závodníkù. Všechny vás zvou na vzrušující podívanou poøadatelé závodu. Možná ani nevíte, že loòské Nezamyslické okruhy vyhrála v ženské kategorii Lada Kozlíková za tým Rostex- Quantum. Je dvacetinásobnou mistryní Èeské republiky, mistryní Evropy v èasovce r Kielce Polsko. Na olympiádì v Sydney skonèila na pìkném 10. místì. V souèasnosti je nejlepší èeskou cyklistkou a svými výkony se øadí k absolutní svìtové špièce. Ve svých jedenadvaceti letech je rozhodnì velkou nadìjí èeské cyklistiky, úspìšnì kombinuje silnici s dráhovými disciplínami. Tìšíme se na její další úspìchy stejnì jako na úspìchy naší talentované Jarky Horychové. Víte, že... - pøi tøíkrálové sbírce vybralo 8 královských družin èástku ,- Kè pro Èeskou charitu? - jsme mohli pozorovat úplné zatmìní mìsíce? 7

8 - nejchladnìjší noc byla novoroèní (- 14 stupòù Celsia)? - naši fotbalisté obsadili krásné 2. místo v zimním turnaji mezi 8 mužstvy? - bylo položeno kanalizaèní potrubí od železnièního pøejezdu k ulici Komenského? - jste si mohli zatanèit na 3 spoleèenských plesech? - naši hasièi provedli sbìr železného odpadu? - pár obìtavých žen uspoøádalo sbírku odìvù, hraèek a psacích potøeb pro postižené zemìtøesením? - na novém mlatovém høišti probìhlo již první utkání? - témìø po sto letech je obecní sýpka opìt majetkem obce? - byla provedena prohlídka kanalizaèní sítì pomocí televizní kamery za úèelem zjištìní stavu potrubí a následným odstranìním zjištìných nedostatkù? Po loòské velmi úspìšné sezónì, kdy se družstvo mužù oddílu kolové SC Prima Nezamyslice Pøikryl Petr - Lepka Radim probojovalo do I. ligy a po 15 letech tak vrátilo Nezamyslice mezi kolováckou elitu, se do soutìží v lednu a únoru zapojili pøedevším žáci. Žákovská dvojice Vlahák Jiøí - Pøikryl Martin po tøech turnajích oblastního pøeboru skonèila na pìkném 3. místì z 11 úèastníkù a probojovala se do kvalifikace na mistrovství ÈR. Dvojice mužù Pøikryl - Lepka startuje rovnìž v Èeském poháru družstev do 23 let a po dvou odehraných kolech je zatím na 2. místì, které by zajistilo úèast ve finále Evropského poháru této kategorie. Libor Košaø Plán akcí ZUŠ Němčice n.h. pobočka Nezamyslice KVÌTEN Hele, mami, co už umím! 9.5. v hod... vystoupení žákù MŠ Nezamyslice a folklórního souboru Pomnìnka - sokolovna Nezamyslice v hod...správní kluci - vystoupení hudební skupiny ÚSP Nezamyslice v hod...strakatá komedie - úèinkuje divadlo Apøece z Nezamyslic J. Makarius: Spiknutí proti lipovému listu - úèinkuje Malé divadlo Nezamyslice v hod...koncert ke Dni matek - Klubové zaøízení obce Nezamyslice 8 Kolová

9 ÈERVEN 3.6. v hod... J. Makarius: Spiknutí proti lipovému listu - úèinkuje Malé divadlo 4.6. v hod... J. Makarius: Spiknutí proti lipovému listu - Malé divadlo Nezamyslice - pøedstavení pro MŠ 5.6. v hod... J. Makarius: Spiknutí proti lipovému listu - Malé divadlo Nezamyslice - pøedstavení pro I. stupeò ZŠ Strakatá komedie - Apøece - divadlo pro 7. a 8. tøídy ZŠ Nezamyslice Program akcí farního úřadu bøezen... Turisticko poznávací akce pro dìti. Zahajovací posezení køes anù - seniorù (spoleèenství). Zájezd Lurdy. duben... Turisticko poznávací akce pro dìti. kvìten... Posezení nad Biblí (senioøi - køes ané). Pou ke kaplièce P. Marie - májová pobožnost. Turnaj v kopané. èerven... Turisticko poznávací akce pro dìti. Dìkovná mše sv. pro dìti. èervenec Pou cyklistù na Velehrad. srpen... Pou ke kapli P. Marie. Turisticko poznávací akce dìtí. Posezení seniorù - køes anù. záøí... Pou ke kapli P. Marie. øíjen... Turisticko poznávací akce dìtí. listopad... Posezení seniorù - køes anù. prosinec... Adventní koncert. Mikulášská besídka s nadílkou. Turnaj ve stolním tenise. Sešlosti pro seniory 23.4., 18. sešlost... Bláznivá - aprílová - Stréci 18.6., 19. sešlost... Den dìtí starších šedesáti let 25.6., 20. sešlost... Jubilejní - MŠ, ZŠ, ZUŠ, Anièka, Vicátka, Náhoda, Sedlák 10.9., 21. sešlost... Opìt ve škole! 5.11., 22. sešlost... Opereta , 23. sešlost.. Pøedvánoèní 9

10 VYBRAT SI JE VAŠE PRÁVO VYBRAT SI DOBØE JE VAŠE PØÍLEŽITOST Pøíspìvky z fondu prevence vyplácené od Ø pøíspìvek na ozdravné pobyty dìtí do 500,- Kè/rok (lyžaøské pobyty a školy v pøírodì poøádané MŠ, ZŠ, SŠ, OU, SOU) od 3 do 18 let Ø pøíspìvek na hormonální antikoncepci do 400,- Kè/rok (dívkám a ženám let) Ø pøíspìvek na fixní ortodoncii do 800,- Kè/1èelist/rok (mládež let) Ø pøíspìvek na preventivní prohlídky závodnì sportujících (do 200,- Kè/rok, pro vrcholové sportovce do 500,- Kè/rok) Ø pøíspìvek na podpùrné rehabilitaèní programy v zaøízeních nasmlouvaných ZP M-A (plavání, masáže, saunování, rehabilitaèní cvièení) do 350,- Kè/rok Ø vitamínová podpora pro dárce krve Ø zvýhodnìní dárcù krve nositelù Janského plakety do 4.500,- Kè/rok Ø pøíspìvek na oèkování proti klíš ové encefalitidì do 400,- Kè/rok Ø pøíspìvek na pobyty poøádané ZP M-A pro dìti alergiky u moøe, na horách (dìti 6-17 let) do 7.000,- Kè/rok Ø pøíspìvek na oèkování proti haemophilové nákaze do 370,- Kè Další služby - výhody - pro pojištìnce ZP M-A: Ø Ø slevy pro klienty ZP M-A na pojištìní LVZ do zahranièí slevy na zbo í ve vybraných prodejnách a na cenu slu eb ve smluvních zaøízeních: optiky, sportovní potøeby, fitness, kosmetika, cestovní kanceláøe, prodejny se spotøebním zbožím (sledujte naši aktuální nabídku) Zvažovali jste správnì volbu pojiš ovny? Zdravotní pojiš ovnu mùžete zmìnit jednou za 12 mìsícù, a to vždy jen k 1.dni kalendáøního ètvrtletí. Podrobnosti k problematice zdravotního pojištìní a ke službám naší ZP Vám ochotnì sdìlíme na regionálním pracovišti ZP M-A v Prostìjovì, Školní 4, tel: 0508/ , Úøední hodiny: pondìlí hod. úterý hod. støeda ,30 hod. ètvrtek hod. 10

11 Kontaktní místa: Konice, Mìstský úøad, Masarykovo nám.28, tel.: 0508/ Úøední hodiny : støeda 9-15 hod. Nìmèice nad Hanou, Mìstské kulturní støedisko, Dolní brána 399, tel.: 0508/ Úøední hodiny: pondìlí, støeda, pátek hod. Využijte možnosti zaregistrovat se již k u jedné z nejstabilizovanìjších èeských zdravotních pojiš oven u ZP METAL- ALIANCE! SMLUVNÍ ZAØÍZENÍ - podpùrný rehabilitaèní program ROK 2001 PROSTÌJOV: Mìstské láznì Fyzioterapie Zora Kryková bazén, sauna masáže, rehabilitaèní cvièení Floriánské nám.1, Prostìjov Dolní 41, Prostìjov Tel.: 0508/ Tel.: 0508/ Fit Klub Linie p. Ftáèniková REMI Sport p.øezníèková rehabilitaèní cvièení rehabilitaèní cvièení, fitness Újezd 3a, Prostìjov Èeskobratrská 13, Prostìjov Tel.: Tel.: 0508/ Iveta Harmanová Hana Schneeweisová masérské služby masérské služby Floriánské nám.1 Mìstský bazén, Prostìjov Floriánské nám. 1 Mìstský bazén Tel.: 0508/ Tel.: 0508/ SLENDER CLUB ( S.E.I. spol. s r.o. ) Nemocnice Prostìjov rekondièní cvièení cvièící stoly rekondièní cvièení Trávnická 2 budova Polikliniky, Prostìjov CLR Mathonova ul., Prostìjov Tel.: 0508/ Tel.: 0508/ MEDICOM S s.r.o. Barbora Slámová rehabilitaèní péèe, rekondièní programy masérská èinnost M.Majerové 2, Prostìjov Finská 9, Prostìjov Tel.: 0508/ Tel.: František Krè Ludmila Václavková masérské služby masérské služby, pohybové aktivity Dolní 18, Prostìjov Majakovského 6, Prostìjov Tel.: 0508/ Tel.: Kosmetický salon MADONA masáže nám. T.G.Masaryka 15, Prostìjov Tel.: 0508/

12 NÌMÈICE NAD HANOU: KONICE: Rehabilitaèní ambulance-ambulance fyzioterapie Fyzioterapie Lenka Dvoøáková klasická masáž fyzioterapie, masáže Sokolská 522, Nìmèice nad Hanou Tyršova 414, Konice Tel.: 0508/ Tel.: 0508/ PLUMLOV: KLADKY: Marie Valtrová Ludmila Slavíèková masérské, rekondièní a regeneraèní služby masérské, regeneraèní služby Dukelská 548, Plumlov Kladky 179, Kladky Tel.: 0508/ ( Po, Út. Èt, Pá ) Tel.: 0508/ PØEMYSLOVICE: Blanka Maxiánová relaxaèní a sportovní masáže, perlièková a víøivá koupel Zdravotní støedisko, Pøemyslovice Na platby v tìchto zaøízeních pøispívá ZP METAL-ALIANCE všem svým klientùm 350,- Kè roènì!! Praktické informace Upozoròujeme obèany na možnost podání žádostí o pùjèku z FOMB a žádostí o poskytnutí pøíspìvku obce na provedení fasády, a to ve lhùtì od 2. do 30. dubna Tiskopisy jsou k dispozici na obecním úøadì. Hvìzdièka, ètvrtletník obce Nezamyslice. Redaktoøi: èlenové OZ, pracovníci OÚ, kronikáø obce Mgr.Bohumil Outrata a ostatní dopisovatelé z øad èlenù organizací a obèanù obce; grafická úprava: Lukáš Doubrava; obrázek na titulní stranì: Mgr.Bohumil Outrata; tisk a vydavatel: OÚ Nezamyslice, Tjabinova

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Chvalte léto! lesních malin zrajících. tìhotných klasù obilných èas touhy po objetí vodní hladì. a jejich dotekù vášnivé dlanì. B.

Chvalte léto! lesních malin zrajících. tìhotných klasù obilných èas touhy po objetí vodní hladì. a jejich dotekù vášnivé dlanì. B. ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 18., LÉTO 2002 Chvalte léto Chvalte léto, èas motýlých køídel barevných lesních malin zrajících vùnì košatých lip staletých bzukotu èmelákù bruèivých vonících

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 3 / 2009 Usnesení z 18. a 19. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

BØEZEN. roèník XIV/2004

BØEZEN. roèník XIV/2004 Paní øeditelka PaedDr. Božena Havelková se svými dìtmi. O C E N Ì N Í Dne 31. 3. 2004 byla ocenìna v kategorii Výrazná pedagogická osobnost PaedDr. Božena Havelková, donedávna øeditelka v MŠ na Heyrovského

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2000 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, Vdobì dnešního uspìchaného

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 02 OBSAH 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 07 PROVOZOVNY 11 KULTURNÍ AKCE 18 TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 20 MAŽORETKY PETRA 22 TV ODRA 26 KNIHOVNA 28 VAGONÁØSKÉ MUZEUM 32 SPORT 43 EKONOMICKÉ ÚDAJE 58 ZÁMÌR PRO ROK 2014

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude

další období poèínaje rokem 2013 bude celková sazba poplatku ve výši 600 Kè pro poplatníka a rok s tím, že obec bude prosinec 2012 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 6. 12. 2012. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ.

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ. Pøejí Radomil Brada, starosta obce, zamìstnanci OÚ a èlenové zastupitelstva USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 1 / 2010 Usnesení z 20., 21. a 22. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Pøíspìvky obèanù Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava

USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Usnesení z 16. veøejného zasedání zastupitelstva obce Oskavy konaného dne 26.3.2009 v 16,30 hodin v budovì OÚ Oskava UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 2 / 2009 Usnesení ze 16. a 17. veøejného zasedání ZO Výsledky voleb do Evropského parlamentu OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Sport Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

2 NášþÚJEZDEC SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych v našem obecním zpravodaji krátce zhodnotil osmimìsíèní èinnost zastupitelstva obce Újezdec. Pøipomínám, že v komunálních volbách 2002

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více