J a r o Co jarní vánek?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J a r o Co jarní vánek?"

Transkript

1 ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 5., VYDÁNÍ 13., JARO 2001 J a r o Co jarní vánek? Ten støíbøité kožíšky koèièkám hladí. Co tažní ptáci? Ti korálky tónù ve vìtvích ladí. Co bílé snìženky? Tichounce zvoneèky ve slunci zvoní. A co pole? Ta jarem a nadìjnou úrodou voní. -obo- 1

2 2 SLOVO STAROSTY Vždy, když usedám, abych napsal nìkolik vìt o naší obci, pøemýšlím nad tím, co by vás nejvíce zajímalo. Vím, øíká se: Ještì se nenarodil èlovìk ten, aby se zalíbil lidem všem. Myslím, že každý, kdo dìlá s lidmi a pro lidi, si dává otázky, zda jeho èinnost uspokojuje co nejširší veøejnost. Nyní mi tuto otázku pøipomnìla úèast obèanù na veøejném zasedání zastupitelstva obce ve ètvrtek V sále klubu sedìli kromì èlenù zastupitelstva ètyøi obèané obce. Pøitom urèitì i ostatní èleny zastupitelstva napadlo: Dìláme to tak dobøe nebo tak blbì, že o nás a naši práci není zájem? Je to snad úplnì normální? Nejsou problémy, které obèané chtìjí øešit nebo nevìøí zastupitelstvu, že má snahu naslouchat a dìlat nìco pro lidi?. Asi tyto úvahy nemá cenu rozvíjet, snad brzy odpovìï dostaneme. Tøeba pøi volbách v pøíštím roce. Rozhodnì mám pocit, že na poøadu zasedání byla témata velmi zajímavá. Dovolím si domyslet, že jste mìli dùvod na zasedání nejít. Máte na to své právo. Nabídnu vám ještì tøi další možnosti, jak být informováni, aniž byste se jednání zastupitelstva zúèastnili. Za prvé poskytnu struèný souhrn výsledkù hospodaøení za rok 2000 i rozpoètu na rok 2001 vèetnì usnesení ve zpravodaji. Za druhé je každý zápis i usnesení zastupitelstva zveøejnìn na internetu na adrese: A za tøetí jsem ochotný v rámci èasových možností každého osobnì informovat. Nyní k hospodaøení loòského roku. Byl velmi štìdrý na pøíjmy. Dosáhly Kè. Výdaje dosáhly èástky Kè. Hospodáøský výsledek skonèil pøebytkem ve výši Kè. Kromì splnìní rozpoètem plánovaných akcí a mnoha drobných denních úkolù existovala øada problémù i èasovì odložených pøání. Obec dosáhla na titul Vesnice r pro kraj Olomoucký. Stala se tak jednou ze 12 obcí vyznamenaných zlatou stuhou a zvláštní cenou za úpravu veøejných prostranství a krajiny. Pøijetí starostù vítìzných obcí na Pražském hradì v mìsíci únoru 2001 se z dùvodu nemoci nemohl zúèastnit prezident ÈR a zastoupil ho pøedseda senátu Petr Pithart. Mám vyøídit jeho pozdrav vám všem, pøeje nám k dosaženému úspìchu a hodnì sil a zdraví do další práce. Domnívám se, že nás všechna ocenìní i uznání zavazují. Žádám vás o další spolupráci pøi obnovì a rozvoji naší vesnice. Braòte naše životní prostøedí, náš obecní majetek i jiné hodnoty pøed vandaly, zlodìji a nièiteli. Rozpoèet roku 2001 byl schválen jako vyrovnaný, tzn. pøíjmy i výdaje ve výši Kè.

3 Co je v nìm vìcnì obsaženo? Dokonèení kanalizaèního a vodovodního propojení pro Komenského ulici, velká rekonstrukce kanalizace na Vyškovské ulici a následná výstavba zálivù pro autobusy na dopravnì bezpeènìjších místech. Výstavba rozvodù STL plynu a vody v Tìšicích. Dokonèení fasády a výmìna krytiny na bytovém domì è.p Výstavba pavilonu k rozšíøení kapacity DSPS o 4 byty. Dovybavení høištì pro kopanou. Oprava kulturních památek sousoší Pieta a køíže v zatáèce u Moøic, úprava obecního úøadu. Kromì tìchto významnìjších akcí je nutno zajistit údržbu a opravu chodníkù, zelenì, osvìtlení a dalších objektù ve vlastnictví obce. Pøipravovat se budou také rozvojové plány na pøíští roky. Vypracován bude projekt zadání financovaný ze 75% EU na splaškovou kanalizaci v Tìšicích, pøemístìní èistírny odpadních vod mimo støed obce a odkanalizování nového obytného souboru Malé Trávníky, na nìmž bude vypracován projekt také pro komunikace, chodníky, rozvody plynu, vody, NN, VO a rozhlasu. Pro plánovanou dostavbu základní školy se zpracovává projekt ke stavebnímu povolení. Rovnìž je naplánována a pøipravována øada kulturních a spoleèenských akcí. O tom více v samostatné rubrice. Na závìr vás chci poprosit o spolupráci pøi jarním úklidu. K tomu vám pøeji hodnì zdraví a dny plné pohody. starosta Usnesení č. 11/2001 zastupitelstva obce Nezamyslice Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Nezamyslice, které se konalo v Klubovém zaøízení obce Nezamyslice. Zastupitelstvo obce v Nezamyslicích I. Schvaluje: 1. Rozpoèet obce na rok 2001 vyrovnaný v pøíjmech i výdajích ve výši Kè. 2. Lhùtu k podání žádostí na poskytování pùjèek z FOMB pro rok 2001 od 2. do Pøevod darováním objektu šaten na st.pl. p.è. 345 v k.ú. Nezamyslice z vlastnictví TJ Haná Nezamyslice do vlastnictví obce Nezamyslice. 4. Odprodej èásti pozemkù p.è. 539/1, 1259, 1258 o výmìøe urèené GP manželùm Plaèkovým. 5. Obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2001 o stanovení výše koeficientu rùstu nájemného od

4 6. Návrh rady zaøadit naši obec do správního obvodu povìøené obce III. stupnì - Nìmèice nad Hanou. 7. Podmínky veøejné soutìže na výbìr dodavatele stavby STL plynovod Tìšice a Vodovod Tìšice v souladu s 49 písm. a) zák. è. 199/1994 Sb.,ve znìní pozdìjších pøedpisù. II. Jmenuje: 1. Komisi pro výbìrové øízení uchazeèù o pùjèku z FOMB ve složení Rudolf Navrátil, Bohumír Novotný a Eva Horáková. III. Bere na vìdomí: 1. Zprávu o èinnosti za uplynulé období r Hospodaøení obce za rok IV. Zamítá: 1. Žádost o odprodej pozemku p.è. 894/2 v k.ú. Nezamyslice. 4 Obecní sýpka Témìø po sto letech se dostal dùm è.p. 170 v ul. gen. Svobody do vlastnictví obce. Než zmizí docela a na jeho nynìjším místì bude vozovka vedoucí k novým domkùm plánované zástavby, pøipomeòme si jeho historii. Ještì ve druhé polovinì 18. století byli poddaní naší obce vydáni na milost i nemilost panstvu. Vrchnosti museli odvádìt nejen desátky a rùzné poplatky, ale museli do panské sýpky odprodávat i své pøebytky úrody. Tento stav se zmìnil teprve zrušením nevolnictví v r Závislost na panském dvoøe však pøetrvávala dál. Sedláci si tu museli velmi èasto pùjèovat obilí k setí a chudina kupovat za drahý peníz k obživì. K odstranìní tohoto nešvaru mìlo vést naøízení císaøe Josefa II. z roku 1782 o zøizování obecních sýpek. Na splnìní se však nijak nespìchalo. Podle písemných dokladù víme, že ještì v letech se využívalo jen panské sýpky. Ke stavbì vlastní sýpky na louce patøící Jiøímu Gazdovi, která se rozprostírala u polní cesty vedoucí z obce pøes Trávníky a Konèiny do sousedních Tìšic a Døevnovic, došlo až kolem roku 1825 a podílelo se na ní celkem 30 rolníkù. Pøedevším dovozem materiálu. Kámen se dovážel z nedalekých Hradèan, štìrk a písek z Tovaèova a duby na krovy a pevné podlahy z Morkovic a Švábenic. Celá budova byla postavena z pøitesávaných kamenù doplòovaných pálenou cihlou. Støecha byla kryta doškem. V roce 1827 tu byla složena první úroda. 14 celoláníkù, 9 pololáníkù a 7 ètvrtláníkù sem ukládalo èást úrody obilí, z níž si mohli pùjèovat ti, kteøí byli

5 postiženi neúrodou, krupobitím èi jinou pohromou. Po pøíštích žních dluh vraceli i s úrokem - za 4 vypùjèené vìrtele vraceli 5. Pøebytky se prodávaly a utržené peníze se ukládaly do kontribuèenské záložny. Z její hotovosti si mohli rolníci rovnìž pùjèovat. Sýpka sloužila do r V tomto roce byla zakoupena tehdejším majitelem mlýna p. Gottwaldem a bìhem dvou let pøebudována na obytný dùm. Od té doby se zde vystøídala celá øada nájemníkù i majitelù. Bohumil Outrata, kronikáø Co jste hasiči, co jste dělali? Vìtšina z nás poèítá období zimy k jakémusi odpoèinku, klidu a nicnedìlání. Toto však rozhodnì neplatí o hasièích v naší obci. Až si pøeètete tìchto pár øádkù o jejich èinnosti v uplynulých mìsících, dáte mi za pravdu, že se neoddávali zimnímu spánku. Svìdomitì se vìnovali plánované odborné pøípravì, která by mìla co nejvíc odpovídat místním podmínkám. Šlo pøedevším o bezpeènost pøi èinnostech v požární zbrojnici a na požáøišti a hašení požáru pøi ztížených podmínkách. Byla provedena provìrka technických prostøedkù - lan, žebøíkù, opaskù, proudnic, armatur a samozøejmì i èerpadel. Mnoho èasu bylo vìnováno opravì požární støíkaèky a pøípravì vozidel na technickou kontrolu. Na tìchto pracích se nejvíce podíleli: Kamil Málek, Radek Tománek, Bohumil Plachý, Petr Dostál, Marcel Matula, David César, Pavel a Martin Mikovi, Rostislav Louèka, Tomáš Nechvátal, Milan Sipìna, Jan Vlè, Jiøí Popeláø a Milan Danìk. Nezapomnìlo se ani na zvyšování tìlesné zdatnosti. Každou sobotu se mladí hasièi prohánìli nìkolik hodin v sále sokolovny. Pro své spoluobèany pøipravili hasièi ples. Byli však zklamáni malou úèastí. A v nejbližší dobì? Chtìjí svou úèastí pøispìt k vytvoøení svìtového rekordu s mnoha jinými sbory ve Varnsdorfu v délce dopravy vody hadicemi vedením dlouhým pøes 50 km. Tento pokus se uskuteèní 5. kvìtna. Držte nám palce, a se pokus zdaøí. J. Maòák 5

6 První zápis o mateøské škole pochází z r podle Kroniky školy, kdy Zemská školní rada v Brnì výnosem ze dne povoluje, aby v Nezamyslicích byla otevøena mateøská škola a dìtská opatrovna. Øízení pøevzal uèitel Jan Špròa a uèitelkou byla v mateøské škole Božena Valníèková. Mateøská škola byla umístìna v budovì mìš anské školy, bylo zapsáno 30 dìtí. V r byla mateøská škola umístìna v køídle klášterní budovy a ve školním roce byla pøemístìna do nové budovy Masarykovy školy. Ve školním roce byla pøestìhována do vyhovujících místností v domì dr. Friedla. Ve školním roce dochází k adaptaci I. poschodí Lidového domu na mateøskou školu. V r dochází k další nové úpravì školy. V této budovì se mateøská škola nachází dodnes. Ve školním roce dochází k zatím posledním úpravám a k vybudování nové kuchynì pro mateøskou školu. Za dobu existence mateøské školy v naší obci se zde vystøídalo nìkolik øeditelù a mnoho uèitelek. Od roku 1988 pùsobí ve funkci øeditelky mateøské školy p. Jaroslava Matysíková. Souèasný kolektiv v mateøské škole tvoøí dále uèitelky p. Hana Gregorová, p. Marie Ondráková, p. Bohumila Kozubíková, školnice p. Eva Kazlepková, kuchaøka p. Ilona Krejèíøová a vedoucí stravovny p. Libuše Závadská. Projekt mateøské školy v Nezamyslicích, podle nìhož se øídí výchovnì vzdìlávací práce, je koncipován tak, aby vyhovoval zvláštním potøebám, kulturním tradicím a vesnickému prostøedí. Dìti jsou stimulovány k aktivitám rùzného druhu - k chuti poznávat a úèastnit se života v mateøské škole. Je dávána pøíležitost ke kultivaci osobnosti dítìte po stránce etické, estetické a pracovní. Dìti jsou rozvíjeny v pozitivní orientaci na souèasný i budoucí spoleèenský život. Dítì by mìlo být tvùrèí, mìlo by mít pøedstavivost a vìdìt si rady v každé situaci. Dìti jsou rozvíjeny ve výchovnì vzdìlávacích složkách. K aktivitám mateøské školy patøí návštìvy koncertù ZUŠ, divadel, rùzných soutìží ve spolupráci s DDM v Nìmèicích nad Hanou, kulturní vystoupení organizovaná dvakrát roènì - ke Dni matek a o Vánocích, oslavy dne dìtí - dnem plným her a zábavy, tradièní karnevalový prùvod vesnicí, polodenní vycházky s tìlovýchovnou náplní, drakiáda, organizování sportovních her. Velmi se osvìdèilo pokusné zaøazení integrovaného dítìte z ÚSP. Dítì se adaptovalo velmi dobøe - rozvíjí se po všech stránkách, zdravé dìti jej svým pøíkladem dobøe rozvíjejí. Nejvìtší úspìchy zaznamenává mateøská škola v péèi o výslovnost hlásek. Naše mateøská škola zajiš uje logopedickou péèi pro všechny dìti. Velký dùraz je kladen na pøípravu dìtí pro vstup do ZŠ - rozvíjíme matematické pøedstavy, v jazykové výchovì hláskosloví, tvarosloví, skladbu, grafomotoriku. 6 Mateřská škola

7 Posláním mateøské školy v dnešní dobì je pøipravit dìti na školu tak, aby úspìšnì zvládly úkoly, které na nì budou kladeny. Co popøát dìtem na cestièce do školy? Aby byla usmìvavá a celá kvítím posetá. Jaroslava Matysíková, øeditelka mateøské školy Nezamyslické okruhy V sobotu 14. dubna 2001 ve hod. se v ulicích naší obce pojede ètvrtý roèník cyklistického kriteria žen v rámci Èeského poháru. V prùbìhu sportovního odpoledne zmìøí své síly juniorky, kadetky a ženy. Tentokrát bude závod obohacen kromì juniorù a kadetù také o muže, u nichž se oèekává zahranièní úèast finských závodníkù. Všechny vás zvou na vzrušující podívanou poøadatelé závodu. Možná ani nevíte, že loòské Nezamyslické okruhy vyhrála v ženské kategorii Lada Kozlíková za tým Rostex- Quantum. Je dvacetinásobnou mistryní Èeské republiky, mistryní Evropy v èasovce r Kielce Polsko. Na olympiádì v Sydney skonèila na pìkném 10. místì. V souèasnosti je nejlepší èeskou cyklistkou a svými výkony se øadí k absolutní svìtové špièce. Ve svých jedenadvaceti letech je rozhodnì velkou nadìjí èeské cyklistiky, úspìšnì kombinuje silnici s dráhovými disciplínami. Tìšíme se na její další úspìchy stejnì jako na úspìchy naší talentované Jarky Horychové. Víte, že... - pøi tøíkrálové sbírce vybralo 8 královských družin èástku ,- Kè pro Èeskou charitu? - jsme mohli pozorovat úplné zatmìní mìsíce? 7

8 - nejchladnìjší noc byla novoroèní (- 14 stupòù Celsia)? - naši fotbalisté obsadili krásné 2. místo v zimním turnaji mezi 8 mužstvy? - bylo položeno kanalizaèní potrubí od železnièního pøejezdu k ulici Komenského? - jste si mohli zatanèit na 3 spoleèenských plesech? - naši hasièi provedli sbìr železného odpadu? - pár obìtavých žen uspoøádalo sbírku odìvù, hraèek a psacích potøeb pro postižené zemìtøesením? - na novém mlatovém høišti probìhlo již první utkání? - témìø po sto letech je obecní sýpka opìt majetkem obce? - byla provedena prohlídka kanalizaèní sítì pomocí televizní kamery za úèelem zjištìní stavu potrubí a následným odstranìním zjištìných nedostatkù? Po loòské velmi úspìšné sezónì, kdy se družstvo mužù oddílu kolové SC Prima Nezamyslice Pøikryl Petr - Lepka Radim probojovalo do I. ligy a po 15 letech tak vrátilo Nezamyslice mezi kolováckou elitu, se do soutìží v lednu a únoru zapojili pøedevším žáci. Žákovská dvojice Vlahák Jiøí - Pøikryl Martin po tøech turnajích oblastního pøeboru skonèila na pìkném 3. místì z 11 úèastníkù a probojovala se do kvalifikace na mistrovství ÈR. Dvojice mužù Pøikryl - Lepka startuje rovnìž v Èeském poháru družstev do 23 let a po dvou odehraných kolech je zatím na 2. místì, které by zajistilo úèast ve finále Evropského poháru této kategorie. Libor Košaø Plán akcí ZUŠ Němčice n.h. pobočka Nezamyslice KVÌTEN Hele, mami, co už umím! 9.5. v hod... vystoupení žákù MŠ Nezamyslice a folklórního souboru Pomnìnka - sokolovna Nezamyslice v hod...správní kluci - vystoupení hudební skupiny ÚSP Nezamyslice v hod...strakatá komedie - úèinkuje divadlo Apøece z Nezamyslic J. Makarius: Spiknutí proti lipovému listu - úèinkuje Malé divadlo Nezamyslice v hod...koncert ke Dni matek - Klubové zaøízení obce Nezamyslice 8 Kolová

9 ÈERVEN 3.6. v hod... J. Makarius: Spiknutí proti lipovému listu - úèinkuje Malé divadlo 4.6. v hod... J. Makarius: Spiknutí proti lipovému listu - Malé divadlo Nezamyslice - pøedstavení pro MŠ 5.6. v hod... J. Makarius: Spiknutí proti lipovému listu - Malé divadlo Nezamyslice - pøedstavení pro I. stupeò ZŠ Strakatá komedie - Apøece - divadlo pro 7. a 8. tøídy ZŠ Nezamyslice Program akcí farního úřadu bøezen... Turisticko poznávací akce pro dìti. Zahajovací posezení køes anù - seniorù (spoleèenství). Zájezd Lurdy. duben... Turisticko poznávací akce pro dìti. kvìten... Posezení nad Biblí (senioøi - køes ané). Pou ke kaplièce P. Marie - májová pobožnost. Turnaj v kopané. èerven... Turisticko poznávací akce pro dìti. Dìkovná mše sv. pro dìti. èervenec Pou cyklistù na Velehrad. srpen... Pou ke kapli P. Marie. Turisticko poznávací akce dìtí. Posezení seniorù - køes anù. záøí... Pou ke kapli P. Marie. øíjen... Turisticko poznávací akce dìtí. listopad... Posezení seniorù - køes anù. prosinec... Adventní koncert. Mikulášská besídka s nadílkou. Turnaj ve stolním tenise. Sešlosti pro seniory 23.4., 18. sešlost... Bláznivá - aprílová - Stréci 18.6., 19. sešlost... Den dìtí starších šedesáti let 25.6., 20. sešlost... Jubilejní - MŠ, ZŠ, ZUŠ, Anièka, Vicátka, Náhoda, Sedlák 10.9., 21. sešlost... Opìt ve škole! 5.11., 22. sešlost... Opereta , 23. sešlost.. Pøedvánoèní 9

10 VYBRAT SI JE VAŠE PRÁVO VYBRAT SI DOBØE JE VAŠE PØÍLEŽITOST Pøíspìvky z fondu prevence vyplácené od Ø pøíspìvek na ozdravné pobyty dìtí do 500,- Kè/rok (lyžaøské pobyty a školy v pøírodì poøádané MŠ, ZŠ, SŠ, OU, SOU) od 3 do 18 let Ø pøíspìvek na hormonální antikoncepci do 400,- Kè/rok (dívkám a ženám let) Ø pøíspìvek na fixní ortodoncii do 800,- Kè/1èelist/rok (mládež let) Ø pøíspìvek na preventivní prohlídky závodnì sportujících (do 200,- Kè/rok, pro vrcholové sportovce do 500,- Kè/rok) Ø pøíspìvek na podpùrné rehabilitaèní programy v zaøízeních nasmlouvaných ZP M-A (plavání, masáže, saunování, rehabilitaèní cvièení) do 350,- Kè/rok Ø vitamínová podpora pro dárce krve Ø zvýhodnìní dárcù krve nositelù Janského plakety do 4.500,- Kè/rok Ø pøíspìvek na oèkování proti klíš ové encefalitidì do 400,- Kè/rok Ø pøíspìvek na pobyty poøádané ZP M-A pro dìti alergiky u moøe, na horách (dìti 6-17 let) do 7.000,- Kè/rok Ø pøíspìvek na oèkování proti haemophilové nákaze do 370,- Kè Další služby - výhody - pro pojištìnce ZP M-A: Ø Ø slevy pro klienty ZP M-A na pojištìní LVZ do zahranièí slevy na zbo í ve vybraných prodejnách a na cenu slu eb ve smluvních zaøízeních: optiky, sportovní potøeby, fitness, kosmetika, cestovní kanceláøe, prodejny se spotøebním zbožím (sledujte naši aktuální nabídku) Zvažovali jste správnì volbu pojiš ovny? Zdravotní pojiš ovnu mùžete zmìnit jednou za 12 mìsícù, a to vždy jen k 1.dni kalendáøního ètvrtletí. Podrobnosti k problematice zdravotního pojištìní a ke službám naší ZP Vám ochotnì sdìlíme na regionálním pracovišti ZP M-A v Prostìjovì, Školní 4, tel: 0508/ , Úøední hodiny: pondìlí hod. úterý hod. støeda ,30 hod. ètvrtek hod. 10

11 Kontaktní místa: Konice, Mìstský úøad, Masarykovo nám.28, tel.: 0508/ Úøední hodiny : støeda 9-15 hod. Nìmèice nad Hanou, Mìstské kulturní støedisko, Dolní brána 399, tel.: 0508/ Úøední hodiny: pondìlí, støeda, pátek hod. Využijte možnosti zaregistrovat se již k u jedné z nejstabilizovanìjších èeských zdravotních pojiš oven u ZP METAL- ALIANCE! SMLUVNÍ ZAØÍZENÍ - podpùrný rehabilitaèní program ROK 2001 PROSTÌJOV: Mìstské láznì Fyzioterapie Zora Kryková bazén, sauna masáže, rehabilitaèní cvièení Floriánské nám.1, Prostìjov Dolní 41, Prostìjov Tel.: 0508/ Tel.: 0508/ Fit Klub Linie p. Ftáèniková REMI Sport p.øezníèková rehabilitaèní cvièení rehabilitaèní cvièení, fitness Újezd 3a, Prostìjov Èeskobratrská 13, Prostìjov Tel.: Tel.: 0508/ Iveta Harmanová Hana Schneeweisová masérské služby masérské služby Floriánské nám.1 Mìstský bazén, Prostìjov Floriánské nám. 1 Mìstský bazén Tel.: 0508/ Tel.: 0508/ SLENDER CLUB ( S.E.I. spol. s r.o. ) Nemocnice Prostìjov rekondièní cvièení cvièící stoly rekondièní cvièení Trávnická 2 budova Polikliniky, Prostìjov CLR Mathonova ul., Prostìjov Tel.: 0508/ Tel.: 0508/ MEDICOM S s.r.o. Barbora Slámová rehabilitaèní péèe, rekondièní programy masérská èinnost M.Majerové 2, Prostìjov Finská 9, Prostìjov Tel.: 0508/ Tel.: František Krè Ludmila Václavková masérské služby masérské služby, pohybové aktivity Dolní 18, Prostìjov Majakovského 6, Prostìjov Tel.: 0508/ Tel.: Kosmetický salon MADONA masáže nám. T.G.Masaryka 15, Prostìjov Tel.: 0508/

12 NÌMÈICE NAD HANOU: KONICE: Rehabilitaèní ambulance-ambulance fyzioterapie Fyzioterapie Lenka Dvoøáková klasická masáž fyzioterapie, masáže Sokolská 522, Nìmèice nad Hanou Tyršova 414, Konice Tel.: 0508/ Tel.: 0508/ PLUMLOV: KLADKY: Marie Valtrová Ludmila Slavíèková masérské, rekondièní a regeneraèní služby masérské, regeneraèní služby Dukelská 548, Plumlov Kladky 179, Kladky Tel.: 0508/ ( Po, Út. Èt, Pá ) Tel.: 0508/ PØEMYSLOVICE: Blanka Maxiánová relaxaèní a sportovní masáže, perlièková a víøivá koupel Zdravotní støedisko, Pøemyslovice Na platby v tìchto zaøízeních pøispívá ZP METAL-ALIANCE všem svým klientùm 350,- Kè roènì!! Praktické informace Upozoròujeme obèany na možnost podání žádostí o pùjèku z FOMB a žádostí o poskytnutí pøíspìvku obce na provedení fasády, a to ve lhùtì od 2. do 30. dubna Tiskopisy jsou k dispozici na obecním úøadì. Hvìzdièka, ètvrtletník obce Nezamyslice. Redaktoøi: èlenové OZ, pracovníci OÚ, kronikáø obce Mgr.Bohumil Outrata a ostatní dopisovatelé z øad èlenù organizací a obèanù obce; grafická úprava: Lukáš Doubrava; obrázek na titulní stranì: Mgr.Bohumil Outrata; tisk a vydavatel: OÚ Nezamyslice, Tjabinova

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Chvalte léto! lesních malin zrajících. tìhotných klasù obilných èas touhy po objetí vodní hladì. a jejich dotekù vášnivé dlanì. B.

Chvalte léto! lesních malin zrajících. tìhotných klasù obilných èas touhy po objetí vodní hladì. a jejich dotekù vášnivé dlanì. B. ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 18., LÉTO 2002 Chvalte léto Chvalte léto, èas motýlých køídel barevných lesních malin zrajících vùnì košatých lip staletých bzukotu èmelákù bruèivých vonících

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Vážení obyvatelé a pøíznivci obce Líšný,

Vážení obyvatelé a pøíznivci obce Líšný, Program akcí 2012 Vážení obyvatelé a pøíznivci obce Líšný, již po osmé držíte v ruce náš Program akcí, tentokrát na rok 2012. Naleznete v nìm bohatou termínovou nabídku, kterou organizátoøi zvou k úèasti

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 52 Prosinec 2013 Vá ení spoluobèané, v dy závìrem roku a s nadcházejícími vánoèními svátky nastává i èas na malé ohlédnutí a zamyšlení nad tím, co

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 1999/2000

Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 1999/2000 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 1999/2000 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní umělecká škola Němčice nad Hanou Sídlo: Komenského nám.

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 21.1.2015, od 17:30 hodin. Přítomni: Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

2500 2000 1500 Zlínské kluby seniorù Jídelna pro o dùchodce 1000 500 Støedisko pro o sseniory a zdravotnì pos postižené 0 2009 2010 2011 2012 Množství sebraného BRKO na Podvesné 40 35 30

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2000 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, Vdobì dnešního uspìchaného

Více

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava STØEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY HORSKÁ KVILDA Novì otevøené støedisko v malé šumavské obci Horská Kvilda, která leží v nejkrásnìjší

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 4., VYDÁNÍ 11., PODZIM v Olomouckém kraji

ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 4., VYDÁNÍ 11., PODZIM v Olomouckém kraji ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 4., VYDÁNÍ 11., PODZIM 2000 2000 v Olomouckém kraji 1 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané. Úvodem mého pøíspìvku v opoždìném vydání Hvìzdièky vám chci blahopøát k ocenìní,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více