Vaše uživatelský manuál HP DX6050 MICROTOWER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP DX6050 MICROTOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/865246"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DX6050 MICROTOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Microsoft, MS-DOS, Windows a Windows NT jsou ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalsích zemích. Vsechny ostatní názvy produkt zmínné v této pírucce mohou být ochrannými známkami píslusných spolecností. Spolecnost Hewlett-Packard nenese zodpovdnost za zádné technické nebo redakcní chyby ci opomenutí vyskytující se v této pírucce ani za zádné náhodné ci následné skody vyplývající z poskytnutí, pedvádní nebo pouzití tohoto materiálu. dokument nesmí být fotokopírován, reprodukován ani pekládán do jiného jazyka po cástech ani jako celek bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard Company. Å Ä VAROVÁNÍ: Text oznacený tímto symbolem informuje, ze nerespektování uvedených pokyn m ze vést ke zran ní nebo k ohrození zivota. UPOZORN NÍ: Text oznacený tímto symbolem informuje, ze nerespektování uvedených pokyn m ze vést k poskození za ízení nebo ke ztrát dat. P írucka k nástroji Computer Setup (F10) Stolní pocítace pro obchodní úcely Druhé vydání (zá í 2003) Císlo dokumentu: Obsah Nástroj Computer Setup (F10) Nástroj Computer Setup (F10) Pouzití nástroje Computer Setup (F10) File (Soubor) System Information (Systémové informace)... 4 About (O autorských právech) Set Time and Date (Nastavit datum a cas) Save to Diskette (Ulozit na disketu) Restore from Diskette (Obnovit z diskety) Set Defaults and Exit (Nastavit výchozí hodnoty a ukoncit program) Ignore Changes and Exit (Ignorovat zmny a ukoncit program)... 4 Save Changes and Exit (Ulozit zmny a ukoncit program).. 4 Storage (Ulození dat)...

3 . 5 Device Configuration (Konfigurace zaízení) Storage Options (Moznosti ulození) IDE DPS Self-Test (Automatický test DPS zaízení IDE) Controller Order (Poadí adic) Boot Order (Poadí spoustní) Security (Zabezpecení).. 12 Setup Password (Heslo pro nastavení) Power-On Password (Heslo pro spustní)....

4 12 Password Options (Moznosti nastavení hesla). 12 Embedded Security (Integrované zabezpecení) Smart Cover (Zámek a senzor pocítacové skín) Smart Sensor (Senzor pocítacové skín) DriveLock System IDs (ID systému).. 14 Master Boot Record Security (Hlavní spoustcí záznam).. 15 P írucka k nástroji Computer Setup (F10) iii Obsah Save Master Boot Record.. (Ulozit hlavní spoustcí záznam) Restore Master Boot Record.... (Obnovit hlavní spoustcí záznam).... Device Security (Zabezpecení zaízení)

5 . Network Service Boot (Spustní ze sít)..... Advanced (Dalsí nastavení)* Power-On Options (Moznosti spustní) BIOS Wakeup (Aktivace systému BIOS).... Onboard Devices (Zaízení na základní desce)..... PCI Devices (Zaízení PCI)..... Bus Options (Moznosti nastavení sbrnice)... Device Options (Moznosti zaízení) PCI VGA Configuration (Konfigurace VGA PCI).. Obnovení nastavení konfigurace Metoda 1: Funkce archivace a obnovení pamti CMOS ROM pouzití potlacení vypínace napájení.... Metoda 2: Pouzití píkaz Save to Diskette (Ulozit na disketu) a Restore from Diskette (Obnovit z diskety) iv P írucka k nástroji Computer Setup (F10) Nástroj Computer Setup (F10) Nástroj

6 Computer Setup (F10) Pomocí nástroje pro nastavení pocítace Computer Setup (F10) je mozné provádt následující akce: I I I Zmna výchozích nastavení výrobce. Nastavení systémového data a casu. Nastavení, zobrazení, zmna nebo ovení konfigurace systému (vcetn nastavení procesoru, zobrazení, pamti, zvuku, ukládání dat, komunikace a vstupních zaízení). Zmna poadí spoustcích zaízení, jako jsou napíklad pevné disky, disketové jednotky, optické disky nebo jednotky LS-120. Konfigurace poadí adic pevných disk IDE a SCSI pro spoustní pocítace. Povolení rychlého spoustní (Quick Boot), které je rychlejsí nez úplné spoustní (Full Boot), pi kterém vsak neprobíhají vsechny diagnostické testy. Mzete nastavit tyto moznosti: I I I vzdy provést rychlé spustní (Quick Boot) výchozí, v zadaném intervalu provést úplné spustní (kazdý den az kazdých 30 dní), vzdy provést úplné spustní (Full Boot).

7 I U zpráv test POST (Power-On-Self-Test) lze zvolit popisný rezim (Post Messages Enabled) nebo tichý rezim (Post Messages Disabled). V tichém rezimu je vtsina zpráv POST potlacena (napíklad kontrola pamti, název produktu a jiné nechybové textové zprávy). Pokud dojde k chyb u nkterého z test POST, bude zobrazena píslusná chybová zpráva bez ohledu na zvolený rezim. Pokud chcete bhem testu POST rucn pepnout do popisného rezimu, stisknte libovolnou klávesu (krom kláves F1 az F12). P írucka k nástroji Computer Setup (F10) 1 Nástroj Computer Setup (F10) I I I I Oznacení vlastnictví (Ownership Tag) v podob textu zobrazeného pi kazdém spustní nebo restartování pocítace. Zadání inventárního císla majetku (Asset Tag) pidleného pocítaci ve vasí spolecnosti. Povolení hesla pro spustní vyzadovaného pi spustní i restartování systému. Vytvoení hesla pro nastavení, které ídí pístup k nástroji Computer Setup (F10) a k moznostem nastavení popsaným v této cásti. Zabezpecení funkcnosti integrovaného rozhraní I/O (vcetn sériových nebo paralelních port a portu USB, zvuku ci integrovaných síových karet) tak, aby je bylo mozné pouzívat teprve az po zrusení zabezpecení. Povolení nebo zakázání zabezpecení hlavního spoustcího záznamu (MBR). Povolení nebo zakázání moznosti spoustní z vymnitelných médií. Povolení nebo zakázání zápisu na vymnitelná média (pokud je tato funkce podporována hardwarem). Odstranní chyb v konfiguraci systému, které byly zjistny bhem test POST (Power-On Self-Test), ale nebyly automaticky opraveny. Replikace nastavení systému ulozením informací o konfiguraci systému na disketu a pouzitím nastavení z této diskety na dalsích pocítacích. Spustní automatických test na urcené jednotce pevného disku IDE (pokud je tato moznost danou jednotkou podporov&aacutému z diskety. Je podporována funkce ulození a obnovení pomocí pam ového modulu DiskOnKey. Slouzí k obnovení výchozích nastavení pocítace, p i kterém dojde také ke zrusení vsech nastavených hesel. Ukoncí nástroj Computer Setup bez pouzití a ulození zm n. Ulozí zm ny konfigurace systému a ukoncí nástroj Computer Setup. About (O autorských právech) Set Time and Date (Nastavit datum a cas) Save to Diskette (Ulozit na disketu) Restore from Diskette (Obnovit z diskety) Set Defaults and Exit (Nastavit výchozí hodnoty a ukoncit program) Ignore Changes and Exit (Ignorovat zm ny a ukoncit program) Save Changes and Exit (Ulozitání LBA), User (Uzivatel) a None (Zádný). NÍ: Rezim p evodu Ä UPOZORNsystémem BIOS není automaticky rozpoznaný vhodné m nit. Pokud není zvolený rezim p evodu kompatibilní s rezimem p evodu, který byl pouzit p i vytvo ení oddíl a formátování disku, nebude mozné k disku získat p ístup. Translation Parameters (Parametry p evodu) pouze pro disky IDE Umoz uje urcit parametry (logické cylindry, pocet hlav a sektor na jednu stopu) systému BIOS pro p evod pozadavk rozhraní V/V disku (z operacního systému nebo aplikace) do formátu instrukcí pro pevný disk. Pocet logických cylindr nesmí p esáhnout hodnotu Pocet hlav nesmí p esáhnout hodnotu 256. Pocet sektor na stopu nesmí být vyssí nez 63. Tato pole jsou zobrazena pouze v p ípad, ze je rezim p evodu jednotky nastaven na hodnotu User. Multisector Transfers (P enos více sektor ) pouze pro disky IDE Urcuje pocet sektor p enesených p i operaci PIO s více sektory. V závislosti na vlastnostech za ízení m zete zvolit typ Disabled (Zakázáno), 8 a 16. Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru. P írucka k nástroji Computer Setup (F10) 7 Nástroj Computer Setup (F10) Nastavení pocítace pomocí nástroje Computer Setup (pokracování) Nabídka Storage (Ulození dat) pokracování Moznost Storage Options (Moznosti ulození) Popis Removable Media Boot (Spust ní z vym nitelných médií) Povoluje nebo zakazuje moznost spustit systém z vym nitelných médií. Removable Media Write (Zápis na vym nitelná média) Povoluje ci zakazuje zápis dat na vym nitelná média. Tato funkce je urcena pouze pro starsí typy disketových jednotek, jednotky IDE LS-120 Superdisk a IDE LS-240 Superdisk a optické disky IDE PD. Po ulození zm n nastavení moznosti Removable Media Write dojde k restartování pocítace. Pocítac rucn vypn te a znovu zapn te. Primary IDE Controller (Primární adic IDE) Umoz uje zapnout nebo vypnout primární adic IDE. Tato funkce je podporována pouze u vybraných model. Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru. 8 www. hp.com P írucka k nástroji Computer Setup (F10) Nástroj Computer Setup (F10) Nastavení pocítace pomocí nástroje Computer Setup (pokracování) Nabídka Storage (Ulození dat) pokracování Moznost Storage Options (Moznosti ulození) (pokracování) Popis Secondary IDE Controller (Sekundární adic IDE) Umoz uje zapnout nebo vypnout sekundární adic IDE. Tato funkce je podporována pouze u vybraných model. Diskette MBR Validation (Ov ení hlavního spoust cího záznamu diskety) Umoz uje povolit nebo zakázat p ísné ov ovací testy hlavního spoust cího záznamu diskety (MBR). Tato funkce je podporována pouze u vybraných model.

8 Pokud pouzijete platnou spoust cí disketu a systém nelze s povolenou mozností Diskette MBR Validation spustit, bude pravd podobn nutné tuto moznost zakázat. V opacném p ípad nebude mozné tuto spoust cí disketu pouzít. Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru. P írucka k nástroji Computer Setup (F10) 9 Nástroj Computer Setup (F10) Nastavení pocítace pomocí nástroje Computer Setup (pokracování) Nabídka Storage (Ulození dat) pokracování Moznost Storage Options (Moznosti ulození) (pokracování) Popis SATA Configuration (Konfigurace disku SATA) Umoz uje zvolit zp sob, jakým bude operacní systém pracovat s adicem a za ízeními SATA. Výchozí moznost je Add as a Separate Controller (P idat samostatný adic). V tomto rezimu je mozné pracovat s az 4 za ízeními PATA a 2 za ízeními SATA. adice SATA a PATA se zobrazují jako dva samostatné adice IDE. Tuto moznost pouzijte u systém Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP. SATA 0 figuruje jako SATA Primary Device 0 (Primární za ízení SATA 0). SATA 1 (je-li k dispozici) figuruje jako SATA Secondary Device 0 (Sekundární za ízení SATA 0). Druhá moznost je Replace Primary IDE Controller (Nahradit primární adic IDE). V tomto rezimu je mozné pracovat s az 2 za ízeními PATA a 2 za ízeními SATA. adice SATA a PATA se zobrazují jako jeden kombinovaný adic IDE. Tuto moznost pouzijte u systém Microsoft Windows 98 a starsích. SATA 0 nahrazuje PATA Primary Device 0 (Primární za ízení PATA 0). SATA 1 nahrazuje PATA Primary Device 1 (Primární za ízení PATA 1). uje urcit, zda bude heslo pozadováno p i cástecném restartování pocítace (pomocí kláves CTRL+ALT+DEL). uje provád t následující akce: nastavit heslo, povolit a zakázat za ízení Embedded Security. Tato funkce je podporována pouze u vybraných model. Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru. 12 P írucka k nástroji Computer Setup (F10) Nástroj Computer Setup (F10) Nastavení pocítace pomocí nástroje Computer Setup (pokracování) Nabídka Security (Zabezpecení) pokracování Moznost Smart Cover (Zámek a senzor pocítacové sk ín ) Popis Umoz uje provád t následující akce: Zapnout ci vypnout zámek pocítacové sk ín (Smart Cover Lock). Pokud je vybrána moznost Notify User (Upozornit uzivatele) a senzor zámku rozpozná, ze byl sejmut kryt, bude uzivatel na tuto skutecnost upozorn n. Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru. P írucka k nástroji Computer Setup (F10) 13 Nástroj Computer Setup (F10) Nastavení pocítace pomocí nástroje Computer Setup (pokracování) Nabídka Security (Zabezpecení) pokracování Moznost DriveLock Popis Umoz uje nastavit ci zm nit hlavní nebo uzivatelské heslo vyzadované p i p ístupu k pevným disk m z multifunkcní pozice (není podporováno u pevných disk SCSI). p ípad, ze nebude ani jedno heslo zadáno správn, nebude mozné získat p ístup k pevnému disku a to az do okamziku, nez bude p i následném spust ní zadáno správné heslo. Tato volba se zobrazí pouze v p ípad, ze je k systému p ipojena alespo jedna jednotka multifunkcní pozice podporující funkci DriveLock. funkce je k dispozici pouze u model s nainstalovanou sí ovou kartou, která musí být umíst na na sb rnici PCI nebo integrována na systémové desce.) Network Service Boot (Spust ní ze sít ) Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru. 16 P írucka k nástroji Computer Setup (F10) Nástroj Computer Setup (F10) Nastavení pocítace pomocí nástroje Computer Setup (pokracování) Nabídka Advanced (Dalsí nastavení)* *Pouze pro zkusené uzivatele. Moznost Power-On Options (Moznosti spust ní) Popis Umoz uje nastavit tyto moznosti: POST mode (Rezim testu POST) QuickBoot, FullBoot nebo FullBoot v intervalu 1 az 30 dn. POST messages (enable/disable) (Zprávy testu POST (povolit ci zakázat)). F9 prompt (enable/disable) (Výzva ke stisknutí klávesy F12 (povolit ci zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se b hem testu POST zpráva F9 = Boot Menu (F9 = Spoust cí nabídka). V p ípad, ze tuto funkci zakázete, daná zpráva se nezobrazí. P esto se vsak po stisknutí klávesy F9 zobrazí nabídka Boot Order (Po adí spoust ní). Dalsí informace najdete v cásti Storage (Ulození dat) > Boot Order (Po adí spoust ní). F10 prompt (enable/disable) (Výzva ke stisknutí klávesy F12 (povolit ci zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se b hem testu POST zpráva F10 = Setup (F10 = Nastavení). V p ípad, ze tuto funkci zakázete, daná zpráva se nezobrazí. P esto se vsak po stisknutí klávesy F10 zobrazí obrazovka umoz ující nastavení. F12 prompt (enable/disable) (Výzva ke stisknutí klávesy F12 (povolit ci zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, zobrazí se b hem testu POST zpráva F12 = Network Service Boot (F12 = Spust ní ze sít ). V p ípad, ze tuto funkci zakázete, daná zpráva se nezobrazí. P esto vsak po stisknutí klávesy F12 dojde k pokusu o zavedení systému ze sít. Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru.

9 P írucka k nástroji Computer Setup (F10) com 17 Nástroj Computer Setup (F10) Nastavení pocítace pomocí nástroje Computer Setup (pokracování) Nabídka Advanced (Dalsí nastavení)* pokracování *Pouze pro zkusené uzivatele. Moznost Power-On Options (Moznosti spust ní) pokracování Popis Umoz uje nastavit tyto moznosti: Option ROM prompt (enable/disable) (Výzva p ed zavedením volitelné pam ti ROM (povolit ci zakázat)). této funkci umozní optimální spust ní operacního systému Microsoft Windows. Tuto funkci je nutné zakázat u urcitých operacních systém jiných nez od spolecnosti Microsoft (mají-li tyto systémy pracovat správn ). ACPI/USB Top of Memory (enable/disable) (Umíst ní vyrovnávací pam ti ACPI/USB do horní oblasti pam ti (povolit ci zakázat)). Pokud tuto funkcí povolíte, budou vyrovnávací pam ti USB umíst ny do horní oblasti pam ti. Výhodou je, ze je urcitá velikost pam ti pod 1 MB je uvoln na a mohou ji pouzít volitelné pam ti ROM. Nevýhodou je, ze správce pam ti (soubor HIMEM.SYS) nepracuje správn, pokud jsou vyrovnávací pam ti USB umíst ny v horní oblasti pam ti a v systému je k dispozici pam RAM o velikosti 64 MB nebo mensí. Hot-Pluggable MultiBay Floppy (enable/disable) (Disketová jednotka pro multifunkcní pozici p ipojitelná za chodu (povolit ci zakázat)). Povolíte-li tuto funkci, bude mozné p ipojit disketovou jednotku pro multifunkcní pozici k pocítaci se spust ným systémem Windows 2000 nebo Windows XP. (Tato funkce je podporována pouze u vybraných model.) BIOS Wakeup (Aktivace systému BIOS) Onboard Devices (Za ízení na základní desce) Umoz uje nastavit pocítac na automatické spust ní v dob, kterou zadáte. (Tato funkce je podporována pouze u vybraných model.) Umoz uje dezaktivovat systémová za ízení na hlavní desce nebo pro n nastavit prost edky ( adic disketové jednotky, sériový port nebo paralelní port). Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru. P írucka k nástroji Computer Setup (F10) 19 Nástroj Computer Setup (F10) Nastavení pocítace pomocí nástroje Computer Setup (pokracování) Nabídka Advanced (Dalsí nastavení)* pokracování *Pouze pro zkusené uzivatele. Bus Options (Moznosti nastavení sb rnice) Moznost PCI Devices (Za ízení PCI) Popis Zobrazí seznam aktuáln nainstalovaných za ízení PCI a nastavení jejich p erusení IRQ. Umoz uje m nit konfiguraci p erusení IRQ pro tato za ízení nebo je úpln vypínat. Toto nastavení nemá vliv na operacní systémy pouzívající adic APIC. U vybraných model je mozné zapnout ci vypnout následující funkce: PCI bus mastering (Ovládání sb rnice PCI) umoz uje ovládat sb rnici PCI za ízením PCI. Generování císla PCI SERR#. PCI VGA palette snooping (Aktivace palety PCI VGA) nastavuje v prostoru konfigurace za ízení PCI bit aktivace palety. Tuto funkci je nutné pouzít pouze v p ípad, ze je nainstalováno více grafických adaptér. ECC support (Podpora funkce ECC) (n které modely) umoz uje hardwarovou korekci chyb u pam tí, které podporují funkci ECC. Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru. 20 com P írucka k nástroji Computer Setup (F10) Nástroj Computer Setup (F10) Nastavení pocítace pomocí nástroje Computer Setup (pokracování) Nabídka Advanced (Dalsí nastavení)* pokracování *Pouze pro zkusené uzivatele. Moznost Device Options (Moznosti za ízení) Popis Umoz uje nastavit tyto moznosti: Rezim tiskárny (obousm rný, EPP a ECP, pouze výstup). Stav funkce Num Lock p i spust ní (zapnuto ci vypnuto). S5 Wake on LAN (enable/disable) (povolit ci zakázat). Jestlize chcete zakázat funkci Wake On LAN v rezimu vypnutí (S5), vyberte pomocí kláves se sipkami (vlevo a vpravo) nabídku Advanced (Up esnit) > Device Options (Moznosti za ízení) a pro funkci S5 Wake On Lan nastavte hodnotu Disable (Zakázat). Tato hodnota znamená nejmensí mozný odb r energie pocítace ve stavu S5. Nemá vliv na aktivaci pocítace funkcí Wake On LAN z rezimu spánku ci rezimu hibernace, zabrání vsak aktivaci z rezimu S5 prost ednictvím sít. Nebude také ovlivn na funkcnost sí ového p ipojení v dob, kdy je pocítac zapnutý. Pokud není sí ové p ipojení vyzadováno, zakazte úpln sí ový adaptér (NIC): klávesou se sipkou vlevo nebo vpravo vyberte nabídku Security (Zabezpecení) > Device Security (Zabezpecení za ízení). Nastavte moznost Network Controller (Sí ový adaptér) na hodnotu Device Hidden (Za ízení skryto). Toto nastavení zabrání operacnímu systému pouzívat sí ový adaptér a zárove snízí spot ebu energie pocítacem ve stavu S5. Hyper-threading (enable/disable) (povolit ci zakázat). Processor cache (enable/disable) (Mezipam procesoru (povolit ci zakázat)). Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru. P írucka k nástroji Computer Setup (F10) www. hp.com 21 Nástroj Computer Setup (F10) Nastavení pocítace pomocí nástroje Computer Setup (pokracování) Nabídka Advanced (Dalsí nastavení)* pokracování *Pouze pro zkusené uzivatele.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Moznost Device Options (Moznosti za ízení) pokracování Popis Umoz uje nastavit tyto moznosti: Podpora rozhraní ACPI S3 (zapnuto ci vypnuto). S3 je stav spánku definovaný rozhraním ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), který nemusí podporovat n která p ídavná hardwarová za ízení. Tato funkce je podporována pouze u vybraných model. Pokud není moznost ACPI S3 support k dispozici, nebudou k dispozici ani ostatní moznosti ACPI S3 (ACPI S3 Video REPOST, ACPI S3 Hard Disk Reset a ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup). ACPI S3 Video REPOST (zapnuto ci vypnuto). Tato funkce p i spust ní ze stavu spánku S3 znovu aktivuje volitelnou pam ROM grafické karty (k dispozici pouze u vybraných model ). ACPI S3 Hard Disk Reset (enable/disable) (ACPI S3 obnovení cinnosti pevného disku (povolit ci zakázat)). Slouzí k obnovení cinnosti pevného disku p i aktivaci ze stavu spánku S3. Frame Buffer Size (Velikost vyrovnávací pam ti pro rámce) moznosti závisí na platform. Umoz uje urcit velikost systémové pam ti vyhrazené pro integrovanou vyrovnávací pam grafických rámc. Nastavení AUTO se pokousí optimalizovat velikost vyrovnávací pam ti rámc v závislosti na celkové velikosti systémové pam ti. 22 Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru. www. hp.com P írucka k nástroji Computer Setup (F10) Nástroj Computer Setup (F10) Nastavení pocítace pomocí nástroje Computer Setup (pokracování) Nabídka Advanced (Dalsí nastavení)* pokracování *Pouze pro zkusené uzivatele. Spread Spectrum (enable/disable) (Rozprost ené pásmo (povolit ci zakázat)). Umoz uje systémovým hodinám pouzívat rozprost ené kmitoctové pásmo. (Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných model. ) NIC PXE Option ROM Download (enable/ disable) (Pam ROM karty NIC PXE (povolit ci zakázat)). Systém BIOS je vybaven integrovanou pam tí ROM karty NIC, která umoz uje zavedení systému serveru PXE pomocí sít. Zpravidla se pouzívá ke stazení podnikové bitové kopie na pevný disk. Pam ROM karty NIC vyuzívá pam ový prostor pod hranicí 1 MB, který je obecn oznacován termínem prostor DCH (DOS Compatibility Hole). Tento prostor je omezen. Tato konfiguracní moznost (p ístupná prost ednictvím klávesy F10) umoz uje zakázat stazení obsahu této integrované pam ti ROM a uvolnit tak více místa v prostoru DCH pro dalsí karty PCI, které tuto pam ROM vyzadují. Ve výchozím nastavení je pam ROM karty NIC povolena. PCI VGA Configuration (Konfigurace VGA PCI) Tato moznost je zobrazena pouze v p ípad, ze je v systému nainstalováno více grafických adaptér PCI. Umoz uje urcit, který grafický adaptér bude pouzíván jako primární. Moznosti nástroje Computer Setup se mohou lisit podle dané konfigurace hardwaru. P írucka k nástroji Computer Setup (F10) 23 Nástroj Computer Setup (F10) Obnovení nastavení konfigurace Existují dva zpsoby, jimiz lze obnovit nastavení konfigurace vytvoené pomocí nástroje Computer Setup (F10). Metoda 1: Funkce archivace a obnovení pam ti CMOS ROM pouzití potlacení vypínace napájení Nastavení konfigurace CMOS nástroje F10 Computer Setup jsou ulozena v pamti NVRAM (Non-Volatile RAM). Pi kazdém spustní pocítace ulozí systémová pam ROM kopii pamti NVRAM (vcetn pamti CMOS, hesel a dalsích systémových promnných) do pamti ROM typu flash. Pokud systém pestane být stabilní, lze poslední známou správnou kopii pamti NVRAM obnovit pomocí funkce nazvané potlacení vypínace napájení. Chcete-li obnovit pam NVRAM, postupujte takto: 1. Je-li pocítac vypnutý, stisknte a podrzte vypínac napájení. 2. Okamzit po stisknutí vypínace napájení (v prbhu testu POST) stisknte vypínac napájení znovu a podrzte jej tak dlouho, dokud se pocítac nevypne (asi ctyi sekundy). Pi pístím spustní pam ROM zjistí tuto událost (potlacení vypínace napájení) a k obnovení zálozní kopie pamti NVRAM dojde automaticky. k této funkci nelze Vzhledemokamzit po spustnípocítac vypínat pomocí vypínace napájení v prbhu testu POST (Power-On Self-Test). Pocítac lze vypnout pomocí vypínace napájení az poté, co je dojde k aktivaci zobrazení. UPOZORN NÍ: Odpojení napájecího kabelu v pr b hu testu POST m ze zp sobit poskození úvodní obrazovky (obrazovky s logem zobrazené v pr b hu testu POST). K obnov úvodní obrazovky je nutná inovace pam ti ROM, p estoze pocítac bude i nadále fungovat správn. Ä 24 P írucka k nástroji Computer Setup (F10) Nástroj Computer Setup (F10) Metoda 2: Pouzití p íkaz Save to Diskette (Ulozit na disketu) a Restore from Diskette (Obnovit z diskety) Tato metoda obnovení vyzaduje, aby byl nejprve pomocí nástroje Computer Setup (F10) proveden píkaz Save to Diskette (Ulozit na disketu). (Informace najdete v cásti Save to Diskette (Ulozit na disketu) na stránce 4 v tabulce mozností nástroje Computer Setup.) Doporucujeme ukládat jakákoli zmnná nastavení konfigurace pocítace na disketu a tuto disketu pak ulozit pro pozdjsí pouzití. Chcete-li obnovit konfiguraci, vlozte disketu s ulozenou konfigurací do disketové jednotky a pomocí nástroje Computer Setup (F10) provete píkaz Restore from Diskette (Obnovit z diskety). (Informace najdete v cásti Restore from Diskette (Obnovit z diskety) na stránce 4 v tabulce mozností nástroje Computer Setup.

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ

Více

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 361206-221 Kv ten 2004 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup. Tento nástroj slouží

Více

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700

Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700 Příručka k programu Computer Setup (F10) modely dc5700 HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft a Windows

Více

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 215867-224 Květen 2002 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup.

Více

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Business Desktop model dx5150

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Business Desktop model dx5150 P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Business Desktop model dx5150 Číslo dokumentu: 374172 221 Prosinec 2004 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup. Tento

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka k programu Computer Setup (F10) Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 331599-221 Červen 2003 V této příručce jsou uvedeny pokyny pro používání programu

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač b Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač Číslo dokumentu: 250893-221 Listopad 2001 Tato příručka vám usnadní počáteční instalaci hardwaru a softwaru osobního počítače

Více

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo 191077-225_cz.book Page i Wednesday, March 20, 2002 2:04 PM b Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 191077-225 Květen 2002 V této příručce naleznete informace

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Poradce při potížích. Osobní počítače řady Compaq ipaq

Poradce při potížích. Osobní počítače řady Compaq ipaq Poradce při potížích Osobní počítače řady Compaq ipaq Å Ä UPOZORNĚNÍ 2000 Compaq Computer Corporation. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Compaq Computer Corporation nesmí být žádná část této

Více

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7 Obsah Úvod 7 Kapitola 1 BIOS 9 Poslání BIOSu 9 Uspořádání BIOSu 10 Vrstvy BIOSu 10 Výrobci BIOSu 11 Baterie 11 Vymazání obsahu Setupu 11 Informace o použitém hardwaru 12 Kapitola 2 Start počítače a POST

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

BIOS EPOX, motherboard 4PCA HT

BIOS EPOX, motherboard 4PCA HT BIOS EPOX, motherboard 4PCA HT ======= Change Optimized Defaults are marked!!! Změny oproti DEFAULT jsou označeny!!! ======= Standard CMOS Features Halt On [All, But Keyboard]!!! BIOS Features CPU Feature-Delay

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

BIOS (BASIC INPUT-OUTPUT SYSTEM)

BIOS (BASIC INPUT-OUTPUT SYSTEM) Implemantace základních vstupně-výstupních funkcí, tzn firmware Využívá se pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení a pro spuštění zavaděče operačního systému, Dříve používán i

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Dell Precision M2800 Příručka majitele

Dell Precision M2800 Příručka majitele Dell Precision M2800 Příručka majitele Regulační model: P29F Regulační typ: P29F001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 326325-222 Červen 2003 Tato příručka obsahuje základní informace o

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací klávesnice SC-3100 je určena pro ovládání PTZ zařízení, obsahuje 28 funkčních kláves, 3D joystick a LCD display. Vlastnosti : Jedna

Více

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka HP ProBook Notebook PC Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Mobilní pracovní stanice Dell Precision M4700 Příručka majitele

Mobilní pracovní stanice Dell Precision M4700 Příručka majitele Mobilní pracovní stanice Dell Precision M4700 Příručka majitele Regulační model: P21F Regulační typ: P21F001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

Notebook. Uživatelská příručka

Notebook. Uživatelská příručka Notebook Uživatelská příručka Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Referenční p íručka k hardwaru

Referenční p íručka k hardwaru Referenční p íručka k hardwaru Stolní počítače HP Compaq Model dc510 v provedení Small Form Factor Číslo dokumentu: 376293-221 Listopad 2004 V této příručce jsou uvedeny základní informace týkající se

Více

Aplikace pro ovládání modulů řady FNIP (světla, žaluzie, relé ) z mobilních zařízení Apple (IPOD, IPHONE, IPAD).

Aplikace pro ovládání modulů řady FNIP (světla, žaluzie, relé ) z mobilních zařízení Apple (IPOD, IPHONE, IPAD). Aplikace pro ovládání modulů řady FNIP (světla, žaluzie, relé ) z mobilních zařízení Apple (IPOD, IPHONE, IPAD). Aplikace umožňuje jednoduché ovládání spínacích, stmívacích a žaluziových modulů FNIP-8x10A

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Dell Latitude E5570 Příručka majitele

Dell Latitude E5570 Příručka majitele Dell Latitude E5570 Příručka majitele Regulační model: P48F Regulační typ: P48F001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12 Stručný obsah KAPITOLA 1 Prohlídka počítače 23 KAPITOLA 2 Mikroprocesory 49 KAPITOLA 3 RAM 103 KAPITOLA 4 BIOS a CMOS 133 KAPITOLA 5 Rozšiřující sběrnice 165 KAPITOLA 6 Základní desky 209 KAPITOLA 7 Zdroje

Více

RAID. Uživatelská příručka

RAID. Uživatelská příručka RAID Uživatelská příručka Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel je ochranná známka společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Microsoft,

Více

GPS lokátor s výdrží až 180 dní

GPS lokátor s výdrží až 180 dní GPS lokátor s výdrží až 180 dní Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž až 180 dní při provozu z baterie (SMS mód) Možnost připojení jak prostřednictvím magnetu, tak přímo na autobaterii Velmi

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP BC1000 BLADE PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/866516

Vaše uživatelský manuál HP BC1000 BLADE PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/866516 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Instalace RouterOS pomocí programu NetInstall

Instalace RouterOS pomocí programu NetInstall Instalace RouterOS pomocí programu NetInstall Dokument revidován: 1.3 (Pondělí 19. července 12:58:25 GMT 2004) Vztahuje se na: MikroTik RouterOS V2.9 NetInstall Popis NetInstall je program, který vám umožní

Více

MyIO - webový komunikátor

MyIO - webový komunikátor MyIO - webový komunikátor Technická příručka verze dokumentu 1.0 FW verze modulu 1.4-1 - Obsah 1 MyIO modul... 3 2 Lokální webové rozhraní... 3 2.1 Start, první přihlášení... 3 2.2 Home úvodní strana MyIO...

Více

Dell Latitude E5450 / 5450 Příručka majitele

Dell Latitude E5450 / 5450 Příručka majitele Dell Latitude E5450 / 5450 Příručka majitele Regulační model: P48G Regulační typ: P48G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Správa stolního počítače Stolní počítače pro obchodní účely

Správa stolního počítače Stolní počítače pro obchodní účely Stolní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 312947-221 b ezen 2003 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí zabezpečení a strategie Intelligent Manageability, které jsou u vybraných

Více

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893

Vaše uživatelský manuál HP 2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172893 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP 2100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP 2100 v uživatelské příručce (informace,

Více

Téma 1: Bitová kopie systému. Téma 1: Bitová kopie systému

Téma 1: Bitová kopie systému. Téma 1: Bitová kopie systému Téma 1: Bitová kopie systému 1 Zadání cvičení 1. Bitová kopie Windows a Sysprep 1.1. Bitová kopie - Spusťte vytváření bitové kopie disku (Zálohování, nečekejte na dokončení a zastavte ji). 1.2. Sysprep

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54

FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54 FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž baterie Jednoduché ovládání MMS www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis 1.1 Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka

Více

Dell Vostro 15 3558 Příručka majitele

Dell Vostro 15 3558 Příručka majitele Dell Vostro 15 3558 Příručka majitele Regulační model: P52F Regulační typ: P52F001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Referenční p íručka k hardwaru

Referenční p íručka k hardwaru Referenční p íručka k hardwaru Stolní počítače HP Compaq Model d530 v provedení Small Form Factor Číslo dokumentu: 317668-222 zá í 2003 V této příručce jsou uvedeny základní informace týkající se inovace

Více

Počítač Dell OptiPlex 9020 AIO Příručka majitele

Počítač Dell OptiPlex 9020 AIO Příručka majitele Počítač Dell OptiPlex 9020 AIO Příručka majitele Regulační model: W04C Regulační typ: W04C002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití

Více

HP ProtectTools. Úvodní informace

HP ProtectTools. Úvodní informace HP ProtectTools Úvodní informace Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Intel je ochranná

Více

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním

Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Budík se skrytou kamerou s nočním viděním Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové provedení skryté kamery Možnost natáčet i v úplné tmě Praktický software pro práci s nahranými soubory www.spionazni-technika.cz

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Manuál i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Úvod: Jedná se o převodník (adapter) Ethernet na grafický výstup DVI s jednoduchým designem pro připojení monitoru nebo projektoru. Funkčně se

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadná instalace a ovládání Kompatibilní s HDD až 4TB Rozlišení až FULL HD (1920x1080) www.spyobchdod.cz Stránka 1

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Rychlá referenční příručka

Rychlá referenční příručka Dell OptiPlex GX520 Rychlá referenční příručka Modely DCTR, DCNE, DCSM www.dell.com support.dell.com Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

ADR View. Software pro třífázové analyzátory sítí. Software Systems MKT - AC 1

ADR View. Software pro třífázové analyzátory sítí. Software Systems MKT - AC 1 ADR View Software pro třífázové analyzátory sítí Software Systems MKT - AC 1 ADR-VIEW PŘEDSTAVENÍ ADR-View je software pro analyzátory sítí VEMER řady ADR. Tyto přístroje jsou připojeny ke sledujícímu

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

Uživatelská příručka notebooku

Uživatelská příručka notebooku Uživatelská příručka notebooku Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4

Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4 Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4 Uživatelský manuál Verze 1.02 Březen 2011 -1- Obsah I. Rozbalení Combo Scan II......2 II. Vložení filmů do držáků...........3 III. Začínáme...6 IV. Obsluha skeneru...14

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. AMD je ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka. Tyto ochranné

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

RE8USB modul s 8 vstupy a 8 výstupy ovládaný z USB

RE8USB modul s 8 vstupy a 8 výstupy ovládaný z USB RE8USB modul s 8 vstupy a 8 výstupy ovládaný z USB Popis k obrázku JP1, JP2 dvě propojky, každá pro jednu čtveřici vstupů (JP1 IN1 až IN4, JP2 IN5 až IN8). JP2 spojeno kontaktní vstupy IN5 až IN8, rozpojeno

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Fanless VESA Mini PC

Fanless VESA Mini PC Fanless VESA Mini PC TC-261 TC-261H RB-261 RB-262 200MHz Mini PC, 1x LAN 200MHz Mini PC, 1x LAN, pozice pro HDD 200MHz Mini PC, 1x LAN, minipci 200MHz Mini PC, 1x LAN, minipci, 2xCOM Uživatelský manuál

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Extensible Firmware Interface Extensible Firmware Interface (EFI,, v překladu rozšiřitelné firmwarové rozhraní) je specifikace, která definuje softwarové rozhraní mezi operačním systémem a firmwarem použitého

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

EUSSO UPE 4100-BR. Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta. Uživatelský manuál

EUSSO UPE 4100-BR. Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta. Uživatelský manuál EUSSO UPE 4100-BR Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta Uživatelský manuál 1. Charakteristiky produktu Fast Ethernet PCMCIA karta EUSSO UPE 4100-BR podporuje standardy 10BASE-T

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Počítač Dell OptiPlex 9020 v provedení Mini Tower Příručka majitele

Počítač Dell OptiPlex 9020 v provedení Mini Tower Příručka majitele Počítač Dell OptiPlex 9020 v provedení Mini Tower Příručka majitele Regulační model: D13M Regulační typ: D13M001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Notebook HP. Referenční příručka

Notebook HP. Referenční příručka Notebook HP Referenční příručka Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu s

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více