Six pack, two pack, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: krok za krokem k fiskální integraci?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Six pack, two pack, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: krok za krokem k fiskální integraci?"

Transkript

1 Six pack, two pack, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: krok za krokem k fiskální integraci? Ing. Ivana Dostálová Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU? Brno, 4. května 2012 Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Vysvětlení pojmů: Six-pack = 4 předpisy p upravující rozpočtový dohled (hlavně novela Paktu stability a růstu) r a 2 nové předpisy zavádějící makrodohled, v účinnosti od 13. prosince 2011 již se aplikuje a striktně Two-pack = 2 návrhy n na zesílený rozpočtový dohled nad zeměmi mi eurozóny kvůli jejich silné hospodářsk ské a finanční provázanosti, navazuje na six-pack pack, předpokládané přijetí v létěl 2012 od února vyjednávání mezi Evropským parlamentem a Radou Fiskáln lní úmluva = Smlouva o stabilitě,, koordinaci a správě v HMU, dohoda na lednové Radě ECOFIN, podepsána 2. března b 2012 na okraji jarní Evropské rady (25 zemí kromě UK a ČR), účinnost aža ji ratifikuje alespoň 12 států eurozóny (cca od ledna 2013) Plán n stability a růstur stu,, hospodářsk ská strategie EU, přijatp ijatá 23. října 2011 Evropskou radou, týká se pěti p oblastí pro vyřešen ení krize 1) řešenířecka, ecka, 2) dokončen ení záchranných mechanismů pro eurozónu nu,, 3) rekapitalizace bank, 4) podpora obnovení růstu a zaměstnanosti, 5) další posílen lení správy hospodářských ských zález ležitostí v EU (economic( governance) průběž ěžně ad 1) dohoda o poskytnutí druhého ho záchrannz chranného ho programu pomoci Řecku, 5) návrh n two-packu, přijetp ijetí fiskáln lní úmluvy (Fiscal( Compact)

3 Pozice vlády ČR k reformě rozpočtového dohledu: fiskální odpovědnost ANO, další fiskální integrace NE Vystupuje jako vláda rozpočtov tové odpovědnosti dnosti Připravuje zákon z o rozpočtov tové kázni a odpovědnosti dnosti, ale jde svou cestou,, distancuje se od hlavního ho integračního proudu eurozóny ny/eu, který směř ěřuje k fiskáln lní integraci Podporuje nástroje n k lepší šímu fungování vnitřního trhu viz dopis 13 zemí předsedovi Evropské komise (jako např.. UK) Podporovala reformu Paktu stability a růstu r i two-pack Odmítla účast v mechanismech, které signalizují bližší hospodářskou skou a rozpočtovou integraci (Pakt euro plus, fiskáln lní úmluva) O fiskáln lní úmluvě zpočátku prohlašovala, ovala, že ČR R jíj už stejně plní a že úmluva přenese p významné národní kompetence na Komisi (ČR R neplní, žádné kompetence by neztratila, ale je pravda, že two-pack i úmluva posilují vliv Komise) Ministr financí Miroslav Kalousek prohlásil v lednu v TV 24 v rozhovoru s moderátorem Železným, že jediná kompetence, kterou bychom ztratili, je kompetence dělat d rozpočtov tově neodpovědnou dnou politiku To bylo vtipné i výstižné

4 ČR základní pravidla fiskální úmluvy neplní (tj. vyrovnané rozpočty, automatický mechanismus nápravy, zapracování pravidel do ústavního zákona) Podle fiskáln lní úmluvy (pokud bychom byli v eurozóně) bychom měli m mít m každý rok strukturáln lní saldo v podobě rozpočtov tového schodku do 0,5% HDP (to jsme nedosáhli skoro nikdy) a zavést to do ústavního zákona z (to nemáme me a nově připravovaný zákon z o rozpočtov tové kázni a odpovědnosti dnosti zavádí jako základnz kladní koncept výdajového pravidla, ne středn ednědobého rozpočtov tového cíle, o které se opírá fiskáln lní úmluva) Změkčen ení pravidla je možné pro země s dluhem podstatně pod 60 % HDP (ČR R splňuje) ale zárovez roveň s nízkým n rizikem dlouhodobé fiskáln lní udržitelnosti (ČR R mám naopak vysoké). Takové země mohou mít m t schodek do 1% HDP (to je náš současný středn ednědobý dobý rozpočtový cíl c l podle pravidel six-packu) Stát t mám mít t automatický mechanismus nápravy n při p i vážném v m odchýlení od středn ednědobého rozpočtov tového cílec Stát t mám zapracovat tato pravidla do národnn rodní legislativy do roka od začátku účinnosti fiskáln lní úmluvy Pokud to neudělá (dobře e a včas), v EK to posoudí a smluvní strany případnp padně dají Soudnímu dvoru EU a ten vydá rozhodnutí Když se stát t nepřizp izpůsobí,, uvalí na dotčený stát t pokutu ve výši i 0,1 % HDP

5 Základní koncept v prevenci rozpočtového dohledu = střednědobý rozpočtový cíl (tj. strukturální saldo) Strukturáln lní saldo je nomináln lní rozpočtov tové saldo očištěnéo o vliv cyklu a jednorázov zová a dočasn asná opatřen ení Každý stát t mám povinnost dodržovat ovat středn ednědobý dobý rozpočtový cíl, c nebo k němu n dostatečně rychlým tempem směř ěřovat (za obvyklou normu se považuje roční snížen ení strukturáln lního salda o 0,5 % HDP) ČR R dosáhla podle Komise (Public Finances in EMU 2011): 2008: -4,5 % HDP; 2009: -5,5 % HDP; 2010: -4,1 % HDP; 2011: -3,5 % HDP; 2012: -3,6 % HDP Pro zajímavost mavost: Švédsko mám ve shodném m období strukturáln lní saldo jako přebytek p 1,4 % HDP; 2,6 % HDP; 1,4 % HDP; 1,3 % HDP; 2,1 % HDP

6 Základy pro rozpočtový dohled Dnešní rozpočtový dohled založila Maastrichtská smlouva,, která byla podepsána v únoru 1992 a vstoupila v účinnost v listopadu 1993 Ve svém m Protokolu při p i nadměrn rném m schodku definuje nadměrnost rozpočtov tového schodku (3 % HDP) a nadměrnost dluhu (60% HDP) Hlavním m předpisem p je Pakt stability a růstu r s preventivní a nápravnou částí,, doplněný ný nařízen zením m o sankcích ch pro eurozónu Je založen na Smlouvě o fungování EU Nová pravidla zavedla od ledna 2011 tzv. Evropský semestr - integrovaný hospodářský ský dohled, státy ty odevzdávaj vají v dubnu své programy, evropské instituce je v květnu posoudí,, v červnu/ ervnu/červenci ervenci vydá Rada doporučen ení,, která následně státy ty zapracují do svých návrhn vrhů rozpočtů na další rok

7 Základ dohledu poskytuje Smlouva o fungování EU Čl. 121(1) zakládá mnohostranný hospodářský ský dohled Členské státy ty považuj ují své hospodářsk ské politiky za věc v c společného zájmu z a koordinují je v Radě. Čl. 126(1) zakládá postup při p i nadměrn rném m schodku Členské státy ty se vyvarují nadměrných schodků veřejných ejných financí.

8 Dluh vládního sektoru v EU27 se v letech 2007 až 2012 zvyšoval 2007: 59,0% HDP 2008: 62,3% HDP 2009: 74,4 % HDP 2010: 80,2 % HDP 2011: 82,3 % HDP 2012: 83,3 % HDP Zvýšen ení zadlužen ení mezi roky : 2012: o 24,3 p.b. Zdroj: European Commission,, Public Finances in EMU 2011

9 Dluh vládního sektoru v eurozóně se v letech 2007 až 2012 zvyšoval 2007: 66,3% HDP 2008: 70,0% HDP 2009: 79,4% HDP 2010: 85,5% HDP 2011: 87,9% HDP 2012: 88,7% HDP Zvýšen ení zadlužen ení mezi roky : 2012: o 22,3 p.b. Zdroj: European Commission,, Public Finances in EMU 2011

10 Zvýšení zadluženosti vlád EU mezi roky Irsko: o 92,9 p.b. - z 25,0 na 117,9 % HDP Řecko: o 60,7 p.b. - z 105,4 na 166,1 % HDP Británie: o 43,5 p.b. z 44,5 na 87,9 % HDP Ve srovnání s tím: t ČR: dluh se zvýšil o 14,0 p.b. (z 29,0 na 42,9% HDP) Švédsko: dluh se snížil o 6,9 p.b. (z 40,2 na 33,4% HDP jediná země s poklesem) Estonsko s nejnižší ším m dluhem zvýšen ení o 3,2 p.b. (z 3,7 na 6,9% HDP) Zdroj: European Commission,, Public Finance in EMU 2011

11 Krize zhoršila rozpočtové hospodaření, státy se dostávaly do postupu při nadměrném schodku (EDP schodek nad 3% HDP) Trvalým rozpočtovým hříšh íšníkem je Maďarsko arsko v EDP od července 2004 (nyní jako první kohezní země rozhodnutí Rady o pozastavení závazků od ledna 2013 ve výši i 0,5% HDP) Od července země (Británie) Od dubna země (Francie, Irsko, Řecko, Španělsko) Od července zemí (Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Rumunsko) Od prosince zemí (Belgie, ČR, Itálie, Německo, N Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko) Od července země (Bulharsko, Dánsko, D Finsko, Kypr) Mimo zůstalo z jen Estonsko, Švédsko a Lucembursko (tam zpráva Komise v dubnu 2010 shledala, že e plánovaný schodek na 2010 je podle její jarní prognózy v v blízkosti referenční hodnoty,, výjimečný a dočasný a nezahájila tudíž nápravný postup) Nyní je v nápravnn pravném m postupu 23 zemí EU (u Finska byl postup ukončen v červenci 2011)

12 Jaro propuknutí dluhové krize v eurozóně, zahájení reformy dohledu Dluhy některých n zemí byly vysoké (Belgie 89,6% HDP, Itálie 106,3% HDP, Řecko 110,7% HDP), ale ještě se nehovořilo o dluhové krizi jako globáln lním m problému O dluhové krizi v eurozóně se začalo alo mluvit na jaře e roku 2010, kdyžřeck ecká vláda výrazně snížila odhad schodku na rok 2009, kontrolní mise odhalily manipulaci se statistikou a země se blížila platební neschopnosti Postup při p i nadměrn rném m schodku vůčv ůči Řecku Rada zahájila svým rozhodnutím m podle čl. 126(6) SFEU v dubnu 2009 a určila nápravu n nejpozději ji do roku 2010 Podle Programu stability Řecka z ledna 2010 dosáhl schodek v roce 2009 hodnoty 12,75% HDP ve srovnání s hodnotou 3,7% HDP, kterou plánoval Program stability z ledna 2009

13 Řecko jako spouštěč pro vznik dluhové krize jako závažného globálního problému V dubnu 2009 Rada vydala Řecku rozhodnutí o existenci nadměrn rného schodku a doporučila ukončen ení situace nadměrn rného schodku do roku října 2009 předalo p Řecko Komisi fiskáln lní notifikace a 21. října 2009 další s rozdílnými čísly V notifikacích ch z 21. října 2009 revidovalo vládn dní schodek z 5 % HDP pro rok 2008 na 7,7 % HDP a plánovaný schodek na rok 2009 z 3,7 % HDP na 12,5 % HDP 1.. dubna 2010 předalo p Řecko Komisi fiskáln lní notifikace, v nichž potvrdilo schodek v roce 2009 ve výši i 15,4 % HDP a pro rok 2010 očeko ekávaný schodek ve výši i 10,5 % HDP 2. května 2010 uzavřena dohoda mezi zeměmi mi eurozóny (formou bilateráln lních půjček) a MMF o poskytnutí první tříleté půjčky Řecku ve výši i 110 mld. euro ( ) 14. března b 2012 byla uzavřena dohoda eurozóny o poskytnutí druhé tříleté půjčky Řecku ve výši i 130 mld. euro (z toho většina v ze záchrannz chranného ho mechanismu EFSF a zbytek 28 mld. euro schválil o den později půjčit p MMF)

14 Výsledkem zhruba dva roky trvající reformy dohledu je six-pack + two-pack + fiskální úmluva Reformu spustila Jarní Evropská rada v březnu b 2010,, když přidělila evropským institucím úkoly V březnu b 2012 podepsalo na okraji Jarní Evropské rady 25 členských států EU fiskáln lní úmluvu (kromě Británie a ČR), six-pack byl již v účinnosti, two-pack v projednávání mezi Radou a Evropským parlamentem

15 Six-pack: rozpočtový a makroekonomický dohled (4 + 2) Z toho rozpočtový dohled: Preventivní a nápravnn pravné nařízen zení Paktu stability a růstu 2 nařízen zení (č.1175/ č.1177/2011) Mechanismus pro zajištění souladu s Paktem stability a růstu r 1 nařízen zení o sankcích ch pro eurozónu za porušen ení rozpočtov tové kázně v prevenci i nápravn pravě (č.1173/2011) Další mechanismus pro zajištění souladu s Paktem stability a růstu r 1 směrnice o požadavc adavcích ch na rozpočtov tové rámce (č.2011/85/eu)

16 Two-pack 1) Nařízení o sledování a posuzování rozpočtových plánů a o zabezpečení nápravy v postupu při nadměrném schodku PRO EUROZÓNU A: Obecná ustanovení pro přísnp snější preventivní dohled při p i přípravp pravě národních rozpočtů a vyšší koordinaci Státy ty předlop edloží návrh rozpočtů Komisi a Euroskupině do 15. října a zveřejn ejní je Komise posoudí soulad s Paktem stability a růstu r a doporučen eními Rady Pokud shledá zvláš áště závažný nesoulad, vyžádá si přepracovp epracování návrhu rozpočtu (do 14 dnů) Komise vydá státu tu stanovisko, pokud to uzná za potřebn ebné Když ti stát t nezohlední,, je to přitp itěžující faktor při p i případnp padném m zahájen jení nápravného postupu Státy ty zavedou nezávisl vislé instituce pro sledování fiskáln lních pravidel a vypracování makroekonomických prognóz Státy ty zavedou do národnn rodních pravidel numerická fiskáln lní pravidla, aby zajistily soulad s Paktem stability (rozpočtov tové cíle EU, středn ednědobý dobý rozpočtový cíl) c Státy ty předem p hlásí Komisi a Euroskupině plány emise svých dluhopisů a konzultují plány zásadnz sadních fiskáln lních reforem s efektem přelp elévání

17 Two-pack 1) Nařízení o sledování a posuzování rozpočtových plánů a o zabezpečení nápravy v postupu při nadměrném schodku EUROZÓNA B) PřísnP snější dohled nad státy ty v nápravnn pravném m postupu mám zabránit nesplnění doporučen ení Rady ve stanoveném m termínu Rozší šíření informačních povinností států Státy ty budou nově předkládatdat zprávy o plnění rozpočtů a fiskáln lních rizicích ch Státy ty budou nově předkládatdat programy hospodářsk ského partnerství pojednávaj vající o strukturáln lních reformách vedoucích ch k udržiteln itelné nápravě nadměrných schodků První zprávu o vývoji rozpočtu předlop edloží dotčený stát t jako součást st zprávy o přijetp ijetí účinných nápravných n opatřen ení po doporučen ení Rady (podle nápravnn pravnéčásti Paktu stability a růstu) r a k tomu přidajp idají program hospodářsk ského partnerství Další zprávy o plnění rozpočtu a o pokroku v plnění programu hospodářsk ského partnerství v pravidelných intervalech (6 měsícům u doporučen ení dle 126(7) SFEU, 3 měsíce u výzvy dle 126(9) SFEU) Rozší šíření pravomocí Komise Pokud Komise usoudí, že e je riziko nesplnění lhůty, můžm ůže e dát d t přímép doporučen ení k přijetp ijetí další ších opatřen ení a posuzuje jeho plnění Rada přijme p stanovisko k programu hospodářsk ského partnerství Rada vezme v úvahu při p i hodnocení svého doporučen ení,, jak stát t reagoval na případnp padné přímé doporučen ení Komise, pokud je v mezičase dostal

18 Two pack 2) Nařízení k posílenému dohledu nad státy zažívajícími vážnou finanční nestabilitu/ohroženými/ čerpajícími vnější pomoc PRO EUROZÓNU, hlavně pro programové země Zesílený dohled mám zabránit šířen ení nákazy, navrátit zemi do normálu U programových zemí (čerpající pomoc) jsou další dohledové postupy pozastaveny (hodnocení programů stability, pokroku v nápravnn pravném m postupu) Komise rozhoduje o zařazen azení do posílen leného dohledu Země podávaj vají zprávy jednou za 3 měsícem Jsou hodnoceny Komisí,, ECB, makroobezřetnostn etnostním dohledem (ESRB), dohledovými úřady (ESAs( ESAs), případnp padně MMF Nařízen zení vyjasňuje postup při p žádosti o poskytnutí vnější pomoci Rada můžm ůže e doporučit státu tu vypracování nápravného hospodářsk ského programu Pokud stát t chce požádat o pomoc, nesmí se obrátit rovnou na MMF nebo jinou vládu mimo EU, ale informovat předsedu p Euroskupiny,, Komise a EBC Komise s další šími vykonává jednou za 3 měsíce m kontrolní mise, pokud země neplní,, Rada přijme p rozhodnutí o neplnění pozastaveníčerp erpání Země si musí vyžádat u Komise skupinu expertů,, kteří dohlíží na místm stě Post-programový dohled, dokud nesplatí alespoň 75 % obdržen ené pomoci

19 Fiskální úmluva Mezinárodn rodní Smlouva o stabilitě,, koordinace a správě ekonomických záležitostí v EU Doplňuje Pakt stability a růstu, r mám být do 5 let zapracována do evropské legislativy Zavádí striktnější pravidlo o vyrovnaných rozpočtech (ročně strukturáln lní schodek do 0,5% HDP, nebo do 1% HDP u zemí s dluhem podstatně pod 60% HDP a zárovez roveň s nízkým n rizikem dlouhodobé fiskáln lní udržitelnosti) a automatický systém m nápravy n do národnn rodních legislativ Transpozici bude sledovat Soudní dvůr r EU, možnost uplatnění sankce ve výši i 0,1% HDP, pokud stát t netransponuje řádně a včas v (do jednoho roku) a nepodřídí se rozhodnutí Soudního dvoru Zavádí hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou v v Radě při i všech v nápravných krocích ch v postupu nadměrn rného schodku, který byl zahájen na základz kladě kritéria ria schodku, nikoliv dluhu (ale dobrovolný závazek) z

20 Pakt stability a růstu Preventivní rozpočtový dohled Cílem je dosahovat vyrovnané nebo přebytkovp ebytkové rozpočty a zabránit, aby se stát t dostal do postupu při p i nadměrn rném m schodku (nad 3% HDP) Základním m konceptem je povinnost dosahovat středn ednědobý dobý rozpočtový cíl c (schodek ve strukturáln lní podobě), který mají státy ty udržet nebo k němu n směř ěřovat dostatečně rychlým tempem (zjednodušen eně mít t vyrovnanéči i přebytkovp ebytkové rozpočty) Posuzuje se dosažený nebo plánovaný nomináln lní roční schodek a dostatečnost snižov ování strukturáln lního schodku (0,5% ročně) Nové instituty: výdajové pravidlo, úročený vklad jako sankce pro zemi eurozóny ny, větší vliv Komise, Evropského parlamentu, národnn rodních parlamentů, kontrolní mise na místm stě,, institut obrácen ceného hlasování kvalifikovanou většinou v v Radě

21 Pakt stability a růstu Nápravný rozpočtový dohled Cílem je urychleně motivovat stát t k udržiteln itelnému ukončen ení situace nadměrn rného schodku (pod 3% HDP) a k trvalému snižov ování míry zadluženosti vlády Základním m konceptem je povinnost udržovat dostatečnou rezervu od referenční hranice pro nadměrný schodek Posuzuje se dosažený nebo plánovaný nomináln lní roční schodek a dostatečnost snižov ování strukturáln lního schodku (0,5% ročně) Nové instituty: důraz na kritérium rium dluhu,, který je reáln lně postaven na úroveň kritéria ria schodku kvantifikace dostatečného tempa snižov ování dluhu,, posuzování kvality rozpočtov tového rámce, fiskáln lní udržitelnosti, makronerovnováh Neúro ročený vklad a pokuta za špatnou rozpočtovou kázek zeň pro zemi eurozóny ny, Sankce za manipulaci se statistikou pro zemi eurozóny ny,, většív vliv Komise, Evropského parlamentu, národnn rodních parlamentů,, kontrolní mise na místm stě,, institut obrácen ceného hlasování kvalifikovanou většinou v v Radě

22 Nový princip v preventivním i nápravném dohledu Hlasování Rady obrácenou kvalifikovanou většinou Pokud nejde o změny Smlouvy nebo jejích protokolů,, hlasuje Rada v oblasti rozpočtov tového dohledu kvalifikovanou většinouv U doporučen ení/rozhodnutí se z hlasování vylučuje uje stát, t, kterému jsou doporučen ení/rozhodnutí určena Pokud se hlasuje o doporučen ení/rozhodnutí pro stát eurozóny ny, účastní se hlasování jen její státy ty U hlasování o finančních sankcích ch a pokutách, v preventivníčásti Paktu stability a růstu v druhé fázi hlasování obrácenou prostou většinou v u přijetp ijetí rozhodnutí Rady, že e stát t nepřijal účinná opatřen ení podle jejího předchozp edchozího doporučen ení Postup při p i hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou: v Komise dád Radě doporučen ení k rozhodnutí o sankci Rozhodnutí je automaticky přijato, p pokud do deseti dnů od doporučen ení Komise nerozhodne Rada o opaku kvalifikovanou většinouv

23 Nově kvantifikace významného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle v prevenci Odchýlení o 0,5% HDP v jednom roce, nebo o 0,25% HDP ve dvou následujících ch letech Členský stát t se můžm ůže e dočasn asně odchýlit: (i) pokud dostatečně přeplňuje svůj j středn ednědobý dobý rozpočtový cíl, c pokud si zachová dostatečnou bezpečnou mezeru k referenční hodnotě nadměrnosti schodku (ii) při i vážném v m hospodářsk ském m propadu nebo situaci, která je mimo dosah jeho kontroly a mám velký dopad na jeho finanční situaci (iii)) při p i provádění důchodové reformy s fondovým pilířem (pokud je rozpočtov tová pozice v blízkosti referenční hranice a pokud je fondový pilíř povinný, ale nesmí ohrozit svou středn ednědobou dobou fiskáln lní situaci)

24 Postup mnohostranného dohledu v preventivníčásti Státy ty předklp edkládají nově v dubnu (nejlépe v polovině,, nejpozději ji do konce dubna) své programy s rozpočtovým plánem a realitou (na období n-1, n, n+3 roky) včetnv etně specifikace středn ednědobých dobých cílůc a opatřen ení k jejich dosažen ení Programy mají být předlop edloženy eny národnn rodním m parlamentům, m, aby se zvýšila míra m ztotožnění států s programy. V programu mám být uvedeno, zda byl parlament informován, n, nebo zda ho projednal a schválil Komise a Rada posoudí programy podle 121(3) Smlouvy o fungování EU a Rada vydá stanovisko do 3 měsícům od předlop edložení programů Státy ty zapracují evropská doporučen ení do návrhn vrhů svých národnn rodních rozpočtů na následujn sledující rok, než je předajp edají parlamentům (nově zavedený Evropský semestr a integrovaný dohled) Ministři i financí nově předkládají do národnn rodních parlamentů návrhy rozpočtů včetně doporučen ení z Bruselu (a pokud je nenechali zapracovat, mají vysvětlit důvody) d

25 Průběžný postup v preventivníčásti rozpočtového dohledu Komise a Rada posuzují,, jak stát t plní svůj j program (jak postupuje směrem ke svému středn ednědobému rozpočtov tovému cíli) c Nové je dvoupilířov ové posuzování: (i) tempo snižov ování strukturáln lního salda a (ii) analýza výdajů (tempo růstu r výdajů bez diskrečních opatřen ení na straně rozpočtových příjmp jmů) ) ve srovnání s odhadem referenční míry středn ednědobého tempa růstu potenciáln lního HDP Ad (i) jako základnz kladní měřítko se bere tempo snižov ování strukturáln lního salda o 0,5% HDP ročně,, pokud nemá stát t stanoveno v doporučen ení Rady vyšší tempo Podle preventivního nařízen zení má mít t alespoň 0,5% HDP ročně eurozóna a státy ty účastnící se kurzového režimu ERM2 Státy ty s nadměrným dluhem (nad 60 % HDP) nebo významným rizikem celkové fiskáln lní neudržitelnosti mají mít t nad 0,5% HDP

26 Postup v preventivníčásti rozpočtového dohledu Nové výdajové pravidlo: Porovnávaj vají se agregátn tní výdaje očištěnéo od výdajů,, které vláda nemůž ůže e v krátk tkém m období ovlivnit (tj. výdaje na úroky, výdaje na projekty z evropských fondů financované plně z EU, nediskreční výdaje na podpory v nezaměstnanosti) Základní pravidlo: tempo růstu r výdajů pro státy, ty, které nedosáhly svého středn ednědobého rozpočtov tového cíle, c musí být nižší než referenční míra středn ednědobého růstu r potenciáln lního produktu, pokud nejsou vyšší výdaje kompenzovány ny zvýšenými příjmyp

27 Posílený postup v preventivníčásti, eventuální přechod do nápravnéčásti Pokud Komise zjistí, že e se stát t závaz važně odchýlil (skutečný vývoj nebo plán) od svého středn ednědobého cíle c nebo od postupné cesty k jeho dosažen ení,, dád mu varování a za měsíc m c Rada doporučen ení k nápravn pravě (5 nebo 3 měsíce) m Pokud Rada zjistí, že e stát t ve stanovené době nepřijal účinná nápravná opatřen ení,, přijme p rozhodnutí o tom, že e nepřijal účinná opatřen ení a stát eurozóny následně dostane finanční sankci povinnost složit u Komise úročený vklad ve výši i 0,2 % HDP Pokud Rada zjistí, že e daný stát t překrop ekročil schodek (3% HDP), přijme p rozhodnutí o existenci nadměrn rného schodku podle 126(6), vydá mu doporučen ení Rady podle 126(7) a začne postup při p i nadměrn rném m schodku Pokud jde o stát eurozóny ny,, který měl m úročený vklad, převede p se vklad na neúro ročený vklad, pokud bylo odchýlení závažné,, dostane sankci neúro ročený vklad ve výši i 0,2 % HDP Nečlen eurozóny dostane jen rozhodnutí Rady podle 126(6) a doporučen ení Rady podle 126(7) Stát eurozóny může e navíc c také dostat pokutu aža do 0,2 % HDP za manipulaci s fiskáln lními daty

28 Nápravnáčást Paktu stability a růstu Referenční hodnoty: 3 % HDP - schodek, 60 % HDP - dluh Do postupu se na základz kladě nadměrnosti schodku nedostane stát, t, který bude mít m schodek výjimečný (nezavinil), dočasný (podle prognózy Komise) a v blízkosti kritéria ria (bere se do 3,5 % HDP) Nově se bude postupovat i podle kritéria ria dluhu (s 3letým přechodným p obdobím) Do postupu nebude zařazen azen kvůli nadměrnosti dluhu, pokud ho dostatečně snižoval (tj. převis p skutečného dluhu nad 60% HDP průměrn rně ročně během 3 let o jednu dvacetinu) Ani nedostatečné tempo snižov ování není dostačuj ující pro zavedení postupu při p nadměrn rném m schodku, musejí se zohlednit další relevantní faktory Pokud se rozhoduje podle kritéria ria schodku a pokud mám zároveň stát t dluh pod 60 % HDP a povinný fondový pilíř,, schodek v blízkosti hranice a celková udržitelnost veřejných ejných financí je zachována, zohlední se čisté náklady reformy

29 Nápravnáčást rozpočtového dohledu Při i posuzování existence nadměrn rného schodku podle schodku, pokud mám země dluh pod 60 % HDP, zohlední se všechny v relevantní faktory Při i posuzování existence nadměrn rného schodku podle schodku, pokud mám země dluh nad 60 % HDP, se zohlední relevantní faktory, jen když jsou splněny ny navíc c dvě podmínky (schodek je dočasný a v blízkosti referenční hodnoty) Při i posuzování podle dluhu se zohlední relevantní faktory vždyv

30 Nápravnáčást rozpočtového dohledu Podle čl. 126(6) Smlouvy vydá Rada na návrh n Komise rozhodnutí o tom, že e v daném m státě existuje nadměrný schodek a podle čl. 126(7) mu dád doporučen ení s termínem 6/3 měsícům na přijetp ijetí účinných opatřen ení Pokud za stanovenou dobu Rada zjistí, že e stát t nepřijal účinná opatřen ení podle doporučen ení,, podle 126(8) vydá rozhodnutí o tom, že e stát t nepřijal účinná nápravná opatřen ení a Do 2 měsícům dá nečlensk lenskému státu tu eurozóny další doporučen ení podle čl. 126(7); členskému státu tu eurozóny podle 126(9) rozhodnutí o výzvě k nápravn pravě Pokud stát eurozóny neuposlechne výzvu, dostane se do fáze f posílen leného nápravnn pravného dohledu a Rad podle čl. 126(11) a 126(9) rozhodne o pokutě

31 Nápravnáčást dohledu sankce pro eurozónu Pokud Rada zjistí, že e v dotčen eném m státě existuje nadměrný schodek, dád mu podle 126(6) rozhodnutí o existenci nadměrn rného schodku a pokud měl m l složen úročený vklad v preventivním m postupu, převede p úročený vklad (0,2 % HDP) na neúro ročený vklad (0,2 % HDP) Pokud při p i rozhodnutí podle 126(6) Rada zjistí, že e vychýlení je vážné, v, vydá rozhodnutí o uložen ení neúro ročeného vkladu ve výši i 0,2 % HDP Pokud vychýlení není vážné,, vydá rozhodnutí podle 126(6) a doporučen ení podle 126(7) Pokud stát t nepřijme účinná opatřen ení a mám složený neúro ročený vklad, změní se tento vklad na nevratnou pokutu ve výši i 0,2 % HDP Pokud stát t měl m l jen doporučen ení,, ale ukáže e se, že e ho nesplnil a nepřijal účinná opatřen ení,, Rada mu vydá rozhodnutí podle 126(8) a pak na něj n j uvalí další ším rozhodnutím m povinnost složit pokutu. Pokud se stát t dostane do posílen lené fáze dohledu, podle 126(11) a 126(9) složí pokutu ve výši i 0,2 % HDP plus variabilníčástku. Další rok pak variabilní částku aža do doby, než se dostane z nápravnn pravného postupu. Celková pokuta nesmí přesáhnout 0,5 % HDP

32 Děkuji za pozornost.

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Rozpočtová kázeň v EU Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Pakt stability a růstu Rok 1997, cíl fiskální disciplína za účelem stability eurozóny. Preventivní část Stabilizační programy/konvergenční programy.

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Nová podoba fiskálních pravidel EU a eurozóny po tříleté reformě

Nová podoba fiskálních pravidel EU a eurozóny po tříleté reformě Nová podoba fiskálních pravidel EU a eurozóny po tříleté reformě Ing. Ivana Dostálová Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Krize eurozóny: současný stav a perspektivy

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny

Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny Ing. Ivana Dostálová Ministerstvo financíčeské republiky; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference

Více

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně 27. března, 2014, Brno Ex ante koordinace hospodářských politik co čeká ČR? doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Mendel European Centre Jean Monnet Centre of Excelllence Příprava a členství v EU strana 2 Příprava

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

Eurozóna. je označen. ení pro ty státy ty Evropské. euro. obyvatel.

Eurozóna. je označen. ení pro ty státy ty Evropské. euro. obyvatel. Euro EUROZÓNA Eurozóna je označen ení pro ty státy ty Evropské unie, které přijaly společnou měnu m euro. V současn asné době používá euro nebo měnu, která je na něj n navázána, na, 44 států a 8 území

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Krize v eurozóně: nekonečný příběh?

Krize v eurozóně: nekonečný příběh? Krize v eurozóně: nekonečný příběh? PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ESTONSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

III. SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII

III. SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII III. Předmět: SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII CS SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU,

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady Předmět: SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII CS SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI

Více

Konvergenční zpráva Červen 2016

Konvergenční zpráva Červen 2016 Konvergenční zpráva Červen 2016 Obsah 1 Úvod 2 2 Rámec analýzy 4 2.1 Hospodářská konvergence 4 Rámeček 1 Cenový vývoj 5 Rámeček 2 Fiskální vývoj 7 Rámeček 3 Vývoj směnného kurzu 11 Rámeček 4 Vývoj dlouhodobých

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 23.11.2011 Úřední věstník Evropské unie L 306/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1173/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Návrh textu Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii

Návrh textu Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii Návrh textu Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii Návrh SMLOUVY NA STABILITU, KOORDINACE A ŘÍZENÍ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII SMLUVNÍ STRANY.. VĚDOMY povinnosti smluvních

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Strukturáln. lní fondy a Fond Soudržnosti EU

Strukturáln. lní fondy a Fond Soudržnosti EU Strukturáln lní fondy a Fond Soudržnosti EU Struktura kursu Legislativní a institucionáln lní rámec SF a CF Agenda 1999 2006 a její plnění v ČR Programové období 2007-2013 Doporučen ená literatura Wokoun

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

Penzijn í reforma a kapit á lový trh. Prezident APF ČR

Penzijn í reforma a kapit á lový trh. Prezident APF ČR Penzijn í reforma a kapit á lový trh Jiří Rusnok, ING ČR/SR Prezident APF ČR Obsah: Úvod Základy penzijní ekonomie/principy penzijní reformy Penzijní reforma a kapitálový trh Závěr 2 Úvod Penzijní reforma

Více

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Dluhová krize, aktuáln lní problémy eurozóny doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Integrační fáze Zóna volného obchodu Celní unie Společný trh Hospodářská a měnová unie Úplná ekonomická integrace Politická unie

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

EU na rozcestí. Pavel Řežábek. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

EU na rozcestí. Pavel Řežábek. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB EU na rozcestí Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška Seminář: EU, euro a řecká zkušenost Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 21. května 2010 Motto To, čemu jsme

Více

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu Diskusní setkání o veřejných zakázkách Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Vývoj rozpočtu ČR 2. Vývoj trhu

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.216 COM(216) 374 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 216 (vypracovaná v souladu s čl. 14 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) {SWD(216)

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy

Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy Podkladový materiál k vědeckopopularizační konferenci Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy Termín konání: 21. listopadu 2014 Místo konání: Dům

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

Stabilita veřejných financí

Stabilita veřejných financí Stabilita veřejných financí Pavel Štěpánek, Eva Zamrazilová Česká bankovní asociace Aktuální problémy fiskální politiky Mezinárodní konference Newton College Praha, 25. září 2015 Rizika veřejného dluhu

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 CS KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 V roce 2014 je na všech publikacích vyobrazen motiv z bankovky 20. KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 Evropská centrální banka, 2014 Adresa Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Zavedení eura v Estonsku na semináři k aktuálnímu vývoji v eurozóně 6.4.2011. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

Zavedení eura v Estonsku na semináři k aktuálnímu vývoji v eurozóně 6.4.2011. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz na semináři k aktuálnímu vývoji v eurozóně 6.4.2011 Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova: Plánovaný vstup členských zemí do eurozóny. Scénář velkého třesku. Průběh zavedení eura

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Krize eura? Euro je silnější než při startu eurozóny ECB dodržuje cíl cenové stability. Euro/dollar exchange rate

Krize eura? Euro je silnější než při startu eurozóny ECB dodržuje cíl cenové stability. Euro/dollar exchange rate Bankovníunie: odpověďna ekonomickou a finanční krizi? Liberec 23. duben 2013 Zdeněk Čech Ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v České republice Krize eura? Euro je silnější než při startu eurozóny

Více

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR Zavedení eura v České republice Mirek Topolánek předseda vlády ČR Brownovy testy Dostatečnáflexibilitatrhůschopných ustát změnu ekonomického klimatu Dopad na investice Dopad na zaměstnanost Dopad na britský

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Ztratí ČR R ekonomickou a fiskáln. lní suverenitu? Jakub Mazur Ministerstvo financí Odbor Mezinárodn. ležitosti EU

Ztratí ČR R ekonomickou a fiskáln. lní suverenitu? Jakub Mazur Ministerstvo financí Odbor Mezinárodn. ležitosti EU Ztratí ČR R ekonomickou a fiskáln lní suverenitu? Jakub Mazur Ministerstvo financí Odbor Mezinárodn rodně právn vní a zález ležitosti EU Oddělen lení Hospodářsk ská a finanční politika EU Seminář Zastoupení

Více

Česká republika a euro očima ČNB

Česká republika a euro očima ČNB Česká republika a euro očima ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Přijetí společné evropské měny v ČR přínosy a rizika 29. ledna 2016 Obsah Srovnání vývoje HDP v eurozóně a v zemích EU mimo

Více

XVII. celostátní konference Právní úprava rozpočtové odpovědnosti - dopad na samosprávy

XVII. celostátní konference Právní úprava rozpočtové odpovědnosti - dopad na samosprávy XVII. celostátní konference Právní úprava rozpočtové odpovědnosti - dopad na samosprávy Ministerstvo financí prosinec 2014 Navrhovaná právní úprava implementace směrnice EU o rozpočtových rámcích členských

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) Úvod 1. Česká republika (ČR) se od data vstupu do Evropské unie (EU) účastní třetí fáze hospodářské a měnové

Více

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014 Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Brno, 21. listopadu 2014 Obsah prezentace 1. DLUHOVÁ KRIZE A JEJÍ PROJEVY evropské státy postižené krizí, projevy dluhové krize, spready státních

Více

lní společenstv vním m prostoru poradní organizace místnm než 200

lní společenstv vním m prostoru poradní organizace místnm než 200 Místní a lní společenstv enství v evropském správn vním m prostoru Na a půděp Rady Evropy působí vedle reprezentací ústředních vlád d a národních parlamentů i stálá poradní organizace místnm stních vlád

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008

KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008 KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008 ÚVOD RÁMEC ANALÝZY STAV HOSPODÁŘSKÉ KONVERGENCE SHRNUTÍ ZA JEDNOTLIVÉ ZEMĚ CS KONVERGENČNÍ ZPRÁVA KVĚTEN 2008 ÚVOD V roce 2008 bude na všech publikacích vyobrazen motiv

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 20.10.2004 KOM(2004) 690 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004 (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] CS CS 1. ÚČEL ZPRÁVY

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pravidla a instituce pro euro a eurozónu v primárním a sekundárním právu EU

Pravidla a instituce pro euro a eurozónu v primárním a sekundárním právu EU Pravidla a instituce pro euro a eurozónu v primárním a sekundárním právu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská měna,

Více

Asymetrie zakotvení hospodářské a měnové unie v právu EU: vývoj a současný stav

Asymetrie zakotvení hospodářské a měnové unie v právu EU: vývoj a současný stav Asymetrie zakotvení hospodářské a měnové unie v právu EU: vývoj a současný stav Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální

Více

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského Ladislav Němeček Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského společenství realizována ve třech fázích specifikovaných

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více