Six pack, two pack, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: krok za krokem k fiskální integraci?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Six pack, two pack, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: krok za krokem k fiskální integraci?"

Transkript

1 Six pack, two pack, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: krok za krokem k fiskální integraci? Ing. Ivana Dostálová Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU? Brno, 4. května 2012 Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Vysvětlení pojmů: Six-pack = 4 předpisy p upravující rozpočtový dohled (hlavně novela Paktu stability a růstu) r a 2 nové předpisy zavádějící makrodohled, v účinnosti od 13. prosince 2011 již se aplikuje a striktně Two-pack = 2 návrhy n na zesílený rozpočtový dohled nad zeměmi mi eurozóny kvůli jejich silné hospodářsk ské a finanční provázanosti, navazuje na six-pack pack, předpokládané přijetí v létěl 2012 od února vyjednávání mezi Evropským parlamentem a Radou Fiskáln lní úmluva = Smlouva o stabilitě,, koordinaci a správě v HMU, dohoda na lednové Radě ECOFIN, podepsána 2. března b 2012 na okraji jarní Evropské rady (25 zemí kromě UK a ČR), účinnost aža ji ratifikuje alespoň 12 států eurozóny (cca od ledna 2013) Plán n stability a růstur stu,, hospodářsk ská strategie EU, přijatp ijatá 23. října 2011 Evropskou radou, týká se pěti p oblastí pro vyřešen ení krize 1) řešenířecka, ecka, 2) dokončen ení záchranných mechanismů pro eurozónu nu,, 3) rekapitalizace bank, 4) podpora obnovení růstu a zaměstnanosti, 5) další posílen lení správy hospodářských ských zález ležitostí v EU (economic( governance) průběž ěžně ad 1) dohoda o poskytnutí druhého ho záchrannz chranného ho programu pomoci Řecku, 5) návrh n two-packu, přijetp ijetí fiskáln lní úmluvy (Fiscal( Compact)

3 Pozice vlády ČR k reformě rozpočtového dohledu: fiskální odpovědnost ANO, další fiskální integrace NE Vystupuje jako vláda rozpočtov tové odpovědnosti dnosti Připravuje zákon z o rozpočtov tové kázni a odpovědnosti dnosti, ale jde svou cestou,, distancuje se od hlavního ho integračního proudu eurozóny ny/eu, který směř ěřuje k fiskáln lní integraci Podporuje nástroje n k lepší šímu fungování vnitřního trhu viz dopis 13 zemí předsedovi Evropské komise (jako např.. UK) Podporovala reformu Paktu stability a růstu r i two-pack Odmítla účast v mechanismech, které signalizují bližší hospodářskou skou a rozpočtovou integraci (Pakt euro plus, fiskáln lní úmluva) O fiskáln lní úmluvě zpočátku prohlašovala, ovala, že ČR R jíj už stejně plní a že úmluva přenese p významné národní kompetence na Komisi (ČR R neplní, žádné kompetence by neztratila, ale je pravda, že two-pack i úmluva posilují vliv Komise) Ministr financí Miroslav Kalousek prohlásil v lednu v TV 24 v rozhovoru s moderátorem Železným, že jediná kompetence, kterou bychom ztratili, je kompetence dělat d rozpočtov tově neodpovědnou dnou politiku To bylo vtipné i výstižné

4 ČR základní pravidla fiskální úmluvy neplní (tj. vyrovnané rozpočty, automatický mechanismus nápravy, zapracování pravidel do ústavního zákona) Podle fiskáln lní úmluvy (pokud bychom byli v eurozóně) bychom měli m mít m každý rok strukturáln lní saldo v podobě rozpočtov tového schodku do 0,5% HDP (to jsme nedosáhli skoro nikdy) a zavést to do ústavního zákona z (to nemáme me a nově připravovaný zákon z o rozpočtov tové kázni a odpovědnosti dnosti zavádí jako základnz kladní koncept výdajového pravidla, ne středn ednědobého rozpočtov tového cíle, o které se opírá fiskáln lní úmluva) Změkčen ení pravidla je možné pro země s dluhem podstatně pod 60 % HDP (ČR R splňuje) ale zárovez roveň s nízkým n rizikem dlouhodobé fiskáln lní udržitelnosti (ČR R mám naopak vysoké). Takové země mohou mít m t schodek do 1% HDP (to je náš současný středn ednědobý dobý rozpočtový cíl c l podle pravidel six-packu) Stát t mám mít t automatický mechanismus nápravy n při p i vážném v m odchýlení od středn ednědobého rozpočtov tového cílec Stát t mám zapracovat tato pravidla do národnn rodní legislativy do roka od začátku účinnosti fiskáln lní úmluvy Pokud to neudělá (dobře e a včas), v EK to posoudí a smluvní strany případnp padně dají Soudnímu dvoru EU a ten vydá rozhodnutí Když se stát t nepřizp izpůsobí,, uvalí na dotčený stát t pokutu ve výši i 0,1 % HDP

5 Základní koncept v prevenci rozpočtového dohledu = střednědobý rozpočtový cíl (tj. strukturální saldo) Strukturáln lní saldo je nomináln lní rozpočtov tové saldo očištěnéo o vliv cyklu a jednorázov zová a dočasn asná opatřen ení Každý stát t mám povinnost dodržovat ovat středn ednědobý dobý rozpočtový cíl, c nebo k němu n dostatečně rychlým tempem směř ěřovat (za obvyklou normu se považuje roční snížen ení strukturáln lního salda o 0,5 % HDP) ČR R dosáhla podle Komise (Public Finances in EMU 2011): 2008: -4,5 % HDP; 2009: -5,5 % HDP; 2010: -4,1 % HDP; 2011: -3,5 % HDP; 2012: -3,6 % HDP Pro zajímavost mavost: Švédsko mám ve shodném m období strukturáln lní saldo jako přebytek p 1,4 % HDP; 2,6 % HDP; 1,4 % HDP; 1,3 % HDP; 2,1 % HDP

6 Základy pro rozpočtový dohled Dnešní rozpočtový dohled založila Maastrichtská smlouva,, která byla podepsána v únoru 1992 a vstoupila v účinnost v listopadu 1993 Ve svém m Protokolu při p i nadměrn rném m schodku definuje nadměrnost rozpočtov tového schodku (3 % HDP) a nadměrnost dluhu (60% HDP) Hlavním m předpisem p je Pakt stability a růstu r s preventivní a nápravnou částí,, doplněný ný nařízen zením m o sankcích ch pro eurozónu Je založen na Smlouvě o fungování EU Nová pravidla zavedla od ledna 2011 tzv. Evropský semestr - integrovaný hospodářský ský dohled, státy ty odevzdávaj vají v dubnu své programy, evropské instituce je v květnu posoudí,, v červnu/ ervnu/červenci ervenci vydá Rada doporučen ení,, která následně státy ty zapracují do svých návrhn vrhů rozpočtů na další rok

7 Základ dohledu poskytuje Smlouva o fungování EU Čl. 121(1) zakládá mnohostranný hospodářský ský dohled Členské státy ty považuj ují své hospodářsk ské politiky za věc v c společného zájmu z a koordinují je v Radě. Čl. 126(1) zakládá postup při p i nadměrn rném m schodku Členské státy ty se vyvarují nadměrných schodků veřejných ejných financí.

8 Dluh vládního sektoru v EU27 se v letech 2007 až 2012 zvyšoval 2007: 59,0% HDP 2008: 62,3% HDP 2009: 74,4 % HDP 2010: 80,2 % HDP 2011: 82,3 % HDP 2012: 83,3 % HDP Zvýšen ení zadlužen ení mezi roky : 2012: o 24,3 p.b. Zdroj: European Commission,, Public Finances in EMU 2011

9 Dluh vládního sektoru v eurozóně se v letech 2007 až 2012 zvyšoval 2007: 66,3% HDP 2008: 70,0% HDP 2009: 79,4% HDP 2010: 85,5% HDP 2011: 87,9% HDP 2012: 88,7% HDP Zvýšen ení zadlužen ení mezi roky : 2012: o 22,3 p.b. Zdroj: European Commission,, Public Finances in EMU 2011

10 Zvýšení zadluženosti vlád EU mezi roky Irsko: o 92,9 p.b. - z 25,0 na 117,9 % HDP Řecko: o 60,7 p.b. - z 105,4 na 166,1 % HDP Británie: o 43,5 p.b. z 44,5 na 87,9 % HDP Ve srovnání s tím: t ČR: dluh se zvýšil o 14,0 p.b. (z 29,0 na 42,9% HDP) Švédsko: dluh se snížil o 6,9 p.b. (z 40,2 na 33,4% HDP jediná země s poklesem) Estonsko s nejnižší ším m dluhem zvýšen ení o 3,2 p.b. (z 3,7 na 6,9% HDP) Zdroj: European Commission,, Public Finance in EMU 2011

11 Krize zhoršila rozpočtové hospodaření, státy se dostávaly do postupu při nadměrném schodku (EDP schodek nad 3% HDP) Trvalým rozpočtovým hříšh íšníkem je Maďarsko arsko v EDP od července 2004 (nyní jako první kohezní země rozhodnutí Rady o pozastavení závazků od ledna 2013 ve výši i 0,5% HDP) Od července země (Británie) Od dubna země (Francie, Irsko, Řecko, Španělsko) Od července zemí (Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Rumunsko) Od prosince zemí (Belgie, ČR, Itálie, Německo, N Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko) Od července země (Bulharsko, Dánsko, D Finsko, Kypr) Mimo zůstalo z jen Estonsko, Švédsko a Lucembursko (tam zpráva Komise v dubnu 2010 shledala, že e plánovaný schodek na 2010 je podle její jarní prognózy v v blízkosti referenční hodnoty,, výjimečný a dočasný a nezahájila tudíž nápravný postup) Nyní je v nápravnn pravném m postupu 23 zemí EU (u Finska byl postup ukončen v červenci 2011)

12 Jaro propuknutí dluhové krize v eurozóně, zahájení reformy dohledu Dluhy některých n zemí byly vysoké (Belgie 89,6% HDP, Itálie 106,3% HDP, Řecko 110,7% HDP), ale ještě se nehovořilo o dluhové krizi jako globáln lním m problému O dluhové krizi v eurozóně se začalo alo mluvit na jaře e roku 2010, kdyžřeck ecká vláda výrazně snížila odhad schodku na rok 2009, kontrolní mise odhalily manipulaci se statistikou a země se blížila platební neschopnosti Postup při p i nadměrn rném m schodku vůčv ůči Řecku Rada zahájila svým rozhodnutím m podle čl. 126(6) SFEU v dubnu 2009 a určila nápravu n nejpozději ji do roku 2010 Podle Programu stability Řecka z ledna 2010 dosáhl schodek v roce 2009 hodnoty 12,75% HDP ve srovnání s hodnotou 3,7% HDP, kterou plánoval Program stability z ledna 2009

13 Řecko jako spouštěč pro vznik dluhové krize jako závažného globálního problému V dubnu 2009 Rada vydala Řecku rozhodnutí o existenci nadměrn rného schodku a doporučila ukončen ení situace nadměrn rného schodku do roku října 2009 předalo p Řecko Komisi fiskáln lní notifikace a 21. října 2009 další s rozdílnými čísly V notifikacích ch z 21. října 2009 revidovalo vládn dní schodek z 5 % HDP pro rok 2008 na 7,7 % HDP a plánovaný schodek na rok 2009 z 3,7 % HDP na 12,5 % HDP 1.. dubna 2010 předalo p Řecko Komisi fiskáln lní notifikace, v nichž potvrdilo schodek v roce 2009 ve výši i 15,4 % HDP a pro rok 2010 očeko ekávaný schodek ve výši i 10,5 % HDP 2. května 2010 uzavřena dohoda mezi zeměmi mi eurozóny (formou bilateráln lních půjček) a MMF o poskytnutí první tříleté půjčky Řecku ve výši i 110 mld. euro ( ) 14. března b 2012 byla uzavřena dohoda eurozóny o poskytnutí druhé tříleté půjčky Řecku ve výši i 130 mld. euro (z toho většina v ze záchrannz chranného ho mechanismu EFSF a zbytek 28 mld. euro schválil o den později půjčit p MMF)

14 Výsledkem zhruba dva roky trvající reformy dohledu je six-pack + two-pack + fiskální úmluva Reformu spustila Jarní Evropská rada v březnu b 2010,, když přidělila evropským institucím úkoly V březnu b 2012 podepsalo na okraji Jarní Evropské rady 25 členských států EU fiskáln lní úmluvu (kromě Británie a ČR), six-pack byl již v účinnosti, two-pack v projednávání mezi Radou a Evropským parlamentem

15 Six-pack: rozpočtový a makroekonomický dohled (4 + 2) Z toho rozpočtový dohled: Preventivní a nápravnn pravné nařízen zení Paktu stability a růstu 2 nařízen zení (č.1175/ č.1177/2011) Mechanismus pro zajištění souladu s Paktem stability a růstu r 1 nařízen zení o sankcích ch pro eurozónu za porušen ení rozpočtov tové kázně v prevenci i nápravn pravě (č.1173/2011) Další mechanismus pro zajištění souladu s Paktem stability a růstu r 1 směrnice o požadavc adavcích ch na rozpočtov tové rámce (č.2011/85/eu)

16 Two-pack 1) Nařízení o sledování a posuzování rozpočtových plánů a o zabezpečení nápravy v postupu při nadměrném schodku PRO EUROZÓNU A: Obecná ustanovení pro přísnp snější preventivní dohled při p i přípravp pravě národních rozpočtů a vyšší koordinaci Státy ty předlop edloží návrh rozpočtů Komisi a Euroskupině do 15. října a zveřejn ejní je Komise posoudí soulad s Paktem stability a růstu r a doporučen eními Rady Pokud shledá zvláš áště závažný nesoulad, vyžádá si přepracovp epracování návrhu rozpočtu (do 14 dnů) Komise vydá státu tu stanovisko, pokud to uzná za potřebn ebné Když ti stát t nezohlední,, je to přitp itěžující faktor při p i případnp padném m zahájen jení nápravného postupu Státy ty zavedou nezávisl vislé instituce pro sledování fiskáln lních pravidel a vypracování makroekonomických prognóz Státy ty zavedou do národnn rodních pravidel numerická fiskáln lní pravidla, aby zajistily soulad s Paktem stability (rozpočtov tové cíle EU, středn ednědobý dobý rozpočtový cíl) c Státy ty předem p hlásí Komisi a Euroskupině plány emise svých dluhopisů a konzultují plány zásadnz sadních fiskáln lních reforem s efektem přelp elévání

17 Two-pack 1) Nařízení o sledování a posuzování rozpočtových plánů a o zabezpečení nápravy v postupu při nadměrném schodku EUROZÓNA B) PřísnP snější dohled nad státy ty v nápravnn pravném m postupu mám zabránit nesplnění doporučen ení Rady ve stanoveném m termínu Rozší šíření informačních povinností států Státy ty budou nově předkládatdat zprávy o plnění rozpočtů a fiskáln lních rizicích ch Státy ty budou nově předkládatdat programy hospodářsk ského partnerství pojednávaj vající o strukturáln lních reformách vedoucích ch k udržiteln itelné nápravě nadměrných schodků První zprávu o vývoji rozpočtu předlop edloží dotčený stát t jako součást st zprávy o přijetp ijetí účinných nápravných n opatřen ení po doporučen ení Rady (podle nápravnn pravnéčásti Paktu stability a růstu) r a k tomu přidajp idají program hospodářsk ského partnerství Další zprávy o plnění rozpočtu a o pokroku v plnění programu hospodářsk ského partnerství v pravidelných intervalech (6 měsícům u doporučen ení dle 126(7) SFEU, 3 měsíce u výzvy dle 126(9) SFEU) Rozší šíření pravomocí Komise Pokud Komise usoudí, že e je riziko nesplnění lhůty, můžm ůže e dát d t přímép doporučen ení k přijetp ijetí další ších opatřen ení a posuzuje jeho plnění Rada přijme p stanovisko k programu hospodářsk ského partnerství Rada vezme v úvahu při p i hodnocení svého doporučen ení,, jak stát t reagoval na případnp padné přímé doporučen ení Komise, pokud je v mezičase dostal

18 Two pack 2) Nařízení k posílenému dohledu nad státy zažívajícími vážnou finanční nestabilitu/ohroženými/ čerpajícími vnější pomoc PRO EUROZÓNU, hlavně pro programové země Zesílený dohled mám zabránit šířen ení nákazy, navrátit zemi do normálu U programových zemí (čerpající pomoc) jsou další dohledové postupy pozastaveny (hodnocení programů stability, pokroku v nápravnn pravném m postupu) Komise rozhoduje o zařazen azení do posílen leného dohledu Země podávaj vají zprávy jednou za 3 měsícem Jsou hodnoceny Komisí,, ECB, makroobezřetnostn etnostním dohledem (ESRB), dohledovými úřady (ESAs( ESAs), případnp padně MMF Nařízen zení vyjasňuje postup při p žádosti o poskytnutí vnější pomoci Rada můžm ůže e doporučit státu tu vypracování nápravného hospodářsk ského programu Pokud stát t chce požádat o pomoc, nesmí se obrátit rovnou na MMF nebo jinou vládu mimo EU, ale informovat předsedu p Euroskupiny,, Komise a EBC Komise s další šími vykonává jednou za 3 měsíce m kontrolní mise, pokud země neplní,, Rada přijme p rozhodnutí o neplnění pozastaveníčerp erpání Země si musí vyžádat u Komise skupinu expertů,, kteří dohlíží na místm stě Post-programový dohled, dokud nesplatí alespoň 75 % obdržen ené pomoci

19 Fiskální úmluva Mezinárodn rodní Smlouva o stabilitě,, koordinace a správě ekonomických záležitostí v EU Doplňuje Pakt stability a růstu, r mám být do 5 let zapracována do evropské legislativy Zavádí striktnější pravidlo o vyrovnaných rozpočtech (ročně strukturáln lní schodek do 0,5% HDP, nebo do 1% HDP u zemí s dluhem podstatně pod 60% HDP a zárovez roveň s nízkým n rizikem dlouhodobé fiskáln lní udržitelnosti) a automatický systém m nápravy n do národnn rodních legislativ Transpozici bude sledovat Soudní dvůr r EU, možnost uplatnění sankce ve výši i 0,1% HDP, pokud stát t netransponuje řádně a včas v (do jednoho roku) a nepodřídí se rozhodnutí Soudního dvoru Zavádí hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou v v Radě při i všech v nápravných krocích ch v postupu nadměrn rného schodku, který byl zahájen na základz kladě kritéria ria schodku, nikoliv dluhu (ale dobrovolný závazek) z

20 Pakt stability a růstu Preventivní rozpočtový dohled Cílem je dosahovat vyrovnané nebo přebytkovp ebytkové rozpočty a zabránit, aby se stát t dostal do postupu při p i nadměrn rném m schodku (nad 3% HDP) Základním m konceptem je povinnost dosahovat středn ednědobý dobý rozpočtový cíl c (schodek ve strukturáln lní podobě), který mají státy ty udržet nebo k němu n směř ěřovat dostatečně rychlým tempem (zjednodušen eně mít t vyrovnanéči i přebytkovp ebytkové rozpočty) Posuzuje se dosažený nebo plánovaný nomináln lní roční schodek a dostatečnost snižov ování strukturáln lního schodku (0,5% ročně) Nové instituty: výdajové pravidlo, úročený vklad jako sankce pro zemi eurozóny ny, větší vliv Komise, Evropského parlamentu, národnn rodních parlamentů, kontrolní mise na místm stě,, institut obrácen ceného hlasování kvalifikovanou většinou v v Radě

21 Pakt stability a růstu Nápravný rozpočtový dohled Cílem je urychleně motivovat stát t k udržiteln itelnému ukončen ení situace nadměrn rného schodku (pod 3% HDP) a k trvalému snižov ování míry zadluženosti vlády Základním m konceptem je povinnost udržovat dostatečnou rezervu od referenční hranice pro nadměrný schodek Posuzuje se dosažený nebo plánovaný nomináln lní roční schodek a dostatečnost snižov ování strukturáln lního schodku (0,5% ročně) Nové instituty: důraz na kritérium rium dluhu,, který je reáln lně postaven na úroveň kritéria ria schodku kvantifikace dostatečného tempa snižov ování dluhu,, posuzování kvality rozpočtov tového rámce, fiskáln lní udržitelnosti, makronerovnováh Neúro ročený vklad a pokuta za špatnou rozpočtovou kázek zeň pro zemi eurozóny ny, Sankce za manipulaci se statistikou pro zemi eurozóny ny,, většív vliv Komise, Evropského parlamentu, národnn rodních parlamentů,, kontrolní mise na místm stě,, institut obrácen ceného hlasování kvalifikovanou většinou v v Radě

22 Nový princip v preventivním i nápravném dohledu Hlasování Rady obrácenou kvalifikovanou většinou Pokud nejde o změny Smlouvy nebo jejích protokolů,, hlasuje Rada v oblasti rozpočtov tového dohledu kvalifikovanou většinouv U doporučen ení/rozhodnutí se z hlasování vylučuje uje stát, t, kterému jsou doporučen ení/rozhodnutí určena Pokud se hlasuje o doporučen ení/rozhodnutí pro stát eurozóny ny, účastní se hlasování jen její státy ty U hlasování o finančních sankcích ch a pokutách, v preventivníčásti Paktu stability a růstu v druhé fázi hlasování obrácenou prostou většinou v u přijetp ijetí rozhodnutí Rady, že e stát t nepřijal účinná opatřen ení podle jejího předchozp edchozího doporučen ení Postup při p i hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou: v Komise dád Radě doporučen ení k rozhodnutí o sankci Rozhodnutí je automaticky přijato, p pokud do deseti dnů od doporučen ení Komise nerozhodne Rada o opaku kvalifikovanou většinouv

23 Nově kvantifikace významného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle v prevenci Odchýlení o 0,5% HDP v jednom roce, nebo o 0,25% HDP ve dvou následujících ch letech Členský stát t se můžm ůže e dočasn asně odchýlit: (i) pokud dostatečně přeplňuje svůj j středn ednědobý dobý rozpočtový cíl, c pokud si zachová dostatečnou bezpečnou mezeru k referenční hodnotě nadměrnosti schodku (ii) při i vážném v m hospodářsk ském m propadu nebo situaci, která je mimo dosah jeho kontroly a mám velký dopad na jeho finanční situaci (iii)) při p i provádění důchodové reformy s fondovým pilířem (pokud je rozpočtov tová pozice v blízkosti referenční hranice a pokud je fondový pilíř povinný, ale nesmí ohrozit svou středn ednědobou dobou fiskáln lní situaci)

24 Postup mnohostranného dohledu v preventivníčásti Státy ty předklp edkládají nově v dubnu (nejlépe v polovině,, nejpozději ji do konce dubna) své programy s rozpočtovým plánem a realitou (na období n-1, n, n+3 roky) včetnv etně specifikace středn ednědobých dobých cílůc a opatřen ení k jejich dosažen ení Programy mají být předlop edloženy eny národnn rodním m parlamentům, m, aby se zvýšila míra m ztotožnění států s programy. V programu mám být uvedeno, zda byl parlament informován, n, nebo zda ho projednal a schválil Komise a Rada posoudí programy podle 121(3) Smlouvy o fungování EU a Rada vydá stanovisko do 3 měsícům od předlop edložení programů Státy ty zapracují evropská doporučen ení do návrhn vrhů svých národnn rodních rozpočtů na následujn sledující rok, než je předajp edají parlamentům (nově zavedený Evropský semestr a integrovaný dohled) Ministři i financí nově předkládají do národnn rodních parlamentů návrhy rozpočtů včetně doporučen ení z Bruselu (a pokud je nenechali zapracovat, mají vysvětlit důvody) d

25 Průběžný postup v preventivníčásti rozpočtového dohledu Komise a Rada posuzují,, jak stát t plní svůj j program (jak postupuje směrem ke svému středn ednědobému rozpočtov tovému cíli) c Nové je dvoupilířov ové posuzování: (i) tempo snižov ování strukturáln lního salda a (ii) analýza výdajů (tempo růstu r výdajů bez diskrečních opatřen ení na straně rozpočtových příjmp jmů) ) ve srovnání s odhadem referenční míry středn ednědobého tempa růstu potenciáln lního HDP Ad (i) jako základnz kladní měřítko se bere tempo snižov ování strukturáln lního salda o 0,5% HDP ročně,, pokud nemá stát t stanoveno v doporučen ení Rady vyšší tempo Podle preventivního nařízen zení má mít t alespoň 0,5% HDP ročně eurozóna a státy ty účastnící se kurzového režimu ERM2 Státy ty s nadměrným dluhem (nad 60 % HDP) nebo významným rizikem celkové fiskáln lní neudržitelnosti mají mít t nad 0,5% HDP

26 Postup v preventivníčásti rozpočtového dohledu Nové výdajové pravidlo: Porovnávaj vají se agregátn tní výdaje očištěnéo od výdajů,, které vláda nemůž ůže e v krátk tkém m období ovlivnit (tj. výdaje na úroky, výdaje na projekty z evropských fondů financované plně z EU, nediskreční výdaje na podpory v nezaměstnanosti) Základní pravidlo: tempo růstu r výdajů pro státy, ty, které nedosáhly svého středn ednědobého rozpočtov tového cíle, c musí být nižší než referenční míra středn ednědobého růstu r potenciáln lního produktu, pokud nejsou vyšší výdaje kompenzovány ny zvýšenými příjmyp

27 Posílený postup v preventivníčásti, eventuální přechod do nápravnéčásti Pokud Komise zjistí, že e se stát t závaz važně odchýlil (skutečný vývoj nebo plán) od svého středn ednědobého cíle c nebo od postupné cesty k jeho dosažen ení,, dád mu varování a za měsíc m c Rada doporučen ení k nápravn pravě (5 nebo 3 měsíce) m Pokud Rada zjistí, že e stát t ve stanovené době nepřijal účinná nápravná opatřen ení,, přijme p rozhodnutí o tom, že e nepřijal účinná opatřen ení a stát eurozóny následně dostane finanční sankci povinnost složit u Komise úročený vklad ve výši i 0,2 % HDP Pokud Rada zjistí, že e daný stát t překrop ekročil schodek (3% HDP), přijme p rozhodnutí o existenci nadměrn rného schodku podle 126(6), vydá mu doporučen ení Rady podle 126(7) a začne postup při p i nadměrn rném m schodku Pokud jde o stát eurozóny ny,, který měl m úročený vklad, převede p se vklad na neúro ročený vklad, pokud bylo odchýlení závažné,, dostane sankci neúro ročený vklad ve výši i 0,2 % HDP Nečlen eurozóny dostane jen rozhodnutí Rady podle 126(6) a doporučen ení Rady podle 126(7) Stát eurozóny může e navíc c také dostat pokutu aža do 0,2 % HDP za manipulaci s fiskáln lními daty

28 Nápravnáčást Paktu stability a růstu Referenční hodnoty: 3 % HDP - schodek, 60 % HDP - dluh Do postupu se na základz kladě nadměrnosti schodku nedostane stát, t, který bude mít m schodek výjimečný (nezavinil), dočasný (podle prognózy Komise) a v blízkosti kritéria ria (bere se do 3,5 % HDP) Nově se bude postupovat i podle kritéria ria dluhu (s 3letým přechodným p obdobím) Do postupu nebude zařazen azen kvůli nadměrnosti dluhu, pokud ho dostatečně snižoval (tj. převis p skutečného dluhu nad 60% HDP průměrn rně ročně během 3 let o jednu dvacetinu) Ani nedostatečné tempo snižov ování není dostačuj ující pro zavedení postupu při p nadměrn rném m schodku, musejí se zohlednit další relevantní faktory Pokud se rozhoduje podle kritéria ria schodku a pokud mám zároveň stát t dluh pod 60 % HDP a povinný fondový pilíř,, schodek v blízkosti hranice a celková udržitelnost veřejných ejných financí je zachována, zohlední se čisté náklady reformy

29 Nápravnáčást rozpočtového dohledu Při i posuzování existence nadměrn rného schodku podle schodku, pokud mám země dluh pod 60 % HDP, zohlední se všechny v relevantní faktory Při i posuzování existence nadměrn rného schodku podle schodku, pokud mám země dluh nad 60 % HDP, se zohlední relevantní faktory, jen když jsou splněny ny navíc c dvě podmínky (schodek je dočasný a v blízkosti referenční hodnoty) Při i posuzování podle dluhu se zohlední relevantní faktory vždyv

30 Nápravnáčást rozpočtového dohledu Podle čl. 126(6) Smlouvy vydá Rada na návrh n Komise rozhodnutí o tom, že e v daném m státě existuje nadměrný schodek a podle čl. 126(7) mu dád doporučen ení s termínem 6/3 měsícům na přijetp ijetí účinných opatřen ení Pokud za stanovenou dobu Rada zjistí, že e stát t nepřijal účinná opatřen ení podle doporučen ení,, podle 126(8) vydá rozhodnutí o tom, že e stát t nepřijal účinná nápravná opatřen ení a Do 2 měsícům dá nečlensk lenskému státu tu eurozóny další doporučen ení podle čl. 126(7); členskému státu tu eurozóny podle 126(9) rozhodnutí o výzvě k nápravn pravě Pokud stát eurozóny neuposlechne výzvu, dostane se do fáze f posílen leného nápravnn pravného dohledu a Rad podle čl. 126(11) a 126(9) rozhodne o pokutě

31 Nápravnáčást dohledu sankce pro eurozónu Pokud Rada zjistí, že e v dotčen eném m státě existuje nadměrný schodek, dád mu podle 126(6) rozhodnutí o existenci nadměrn rného schodku a pokud měl m l složen úročený vklad v preventivním m postupu, převede p úročený vklad (0,2 % HDP) na neúro ročený vklad (0,2 % HDP) Pokud při p i rozhodnutí podle 126(6) Rada zjistí, že e vychýlení je vážné, v, vydá rozhodnutí o uložen ení neúro ročeného vkladu ve výši i 0,2 % HDP Pokud vychýlení není vážné,, vydá rozhodnutí podle 126(6) a doporučen ení podle 126(7) Pokud stát t nepřijme účinná opatřen ení a mám složený neúro ročený vklad, změní se tento vklad na nevratnou pokutu ve výši i 0,2 % HDP Pokud stát t měl m l jen doporučen ení,, ale ukáže e se, že e ho nesplnil a nepřijal účinná opatřen ení,, Rada mu vydá rozhodnutí podle 126(8) a pak na něj n j uvalí další ším rozhodnutím m povinnost složit pokutu. Pokud se stát t dostane do posílen lené fáze dohledu, podle 126(11) a 126(9) složí pokutu ve výši i 0,2 % HDP plus variabilníčástku. Další rok pak variabilní částku aža do doby, než se dostane z nápravnn pravného postupu. Celková pokuta nesmí přesáhnout 0,5 % HDP

32 Děkuji za pozornost.

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny

Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny Ing. Ivana Dostálová Ministerstvo financíčeské republiky; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ESTONSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM,

Více

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady Předmět: SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII CS SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014 Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Brno, 21. listopadu 2014 Obsah prezentace 1. DLUHOVÁ KRIZE A JEJÍ PROJEVY evropské státy postižené krizí, projevy dluhové krize, spready státních

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Struktura odborového hnutí v Rakousku

Struktura odborového hnutí v Rakousku Struktura odborového hnutí v Rakousku Zastoupení zaměstnanc stnanců v Rakousku Tři i pilíře: 1. Podniková rada Na podnikové úrovni jsou zájmy z zaměstnanc stnanců zastupovány prostřednictv ednictvím m

Více

Exportní politika ČR. Mirek Topolánek. Výbor pro hospodářstv

Exportní politika ČR. Mirek Topolánek. Výbor pro hospodářstv Exportní politika ČR Mirek Topolánek předseda vlády ČR Výbor pro hospodářstv ství,, zemědělstv lství a dopravu Senátu PČRP Exportní politika z pohledu vlády Export je motorem české ekonomiky Česká ekonomika

Více

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci Tomáš Kozelský Speciální analýza Červenec 215 Doporučení EK: čení EK: Snižte korupci Doporučení ní EK: Snižte korupci Doporučení EK: Snižte korup Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor EK: Snižte korupci

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Euro Summit Brusel 12. července 2015 Předmět: Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Eurosummit zdůrazňuje, že je naléhavě nutné znovu vybudovat důvěru s řeckými orgány, což je nezbytným předpokladem

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia stínový

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/11 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových

Více

Pomohou nová pravidla pro eurozónu a strukturální reformy založit udržitelný ekonomický růst?

Pomohou nová pravidla pro eurozónu a strukturální reformy založit udržitelný ekonomický růst? Pomohou nová pravidla pro eurozónu a strukturální reformy založit udržitelný ekonomický růst? Ing. Ivana Dostálová Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Makroekonomické

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA DANĚ A NEDANĚ SMLUVNÍ PLATBY A DARY VYNUCENÁ PLATBA SOUKROMOU OSOBOU=LOUPEŽ VYNUCENÁ PLATBA STÁTEM=DA TEM=DAŇ DAŇOV OVÁ PRAVOMOC SUVERÉNN NNÍ STÁT Delegování dolů (obec, region)

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

a stanoven novení jejich Kurs IPVZ květen 2008

a stanoven novení jejich Kurs IPVZ květen 2008 Výběru lékůl a stanoven novení jejich úhrad v zahraničních systémech veřejn ejného zdravotního pojištění RNDr.Ing.Jiří Němec CSc. Kurs IPVZ květen 2008 Zdroje informací EU projekt Pharmaceutical Pricing

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov Jaké bude doopravdy rozpočtov tové určen ení daní od 1.1.2013 Jak stanovit středn ednědobý dobý výhled Konec zadlužov ování?! Ústavní zákon o rozpočtov tové odpovědnosti, dnosti, dopady na státn tní rozpočet

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK 2004-2006 PRLK 2004 06 schválen ZK v červnu 2004 Navazuje na Strategii rozvoje LK schválenou v r. 2002 Rozepisuje

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková Zkvalitňov ování vzdělávání prostřednictv ednictvím m Evropského sociáln lního fondu v letech 2007-13 Mgr. Barbora Hoškov ková Ministerstvo školství,, mláde deže e a tělovýchovy t ČR Obsah prezentace Programové

Více

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Dodržov ování povinností stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb správn vné hmotnosti, míry m nebo množstv ství a umožnit spotřebiteli překontrolovat

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž REALIZACE PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY POČÁTE TEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nejvýznamnější aktivitou projektu je výuka společného základu odborných vědomostv domostí v 1. ročníku. Naše škola začala ala tento záměr z

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb.

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. Zákon č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění změn z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. z.č.. 296/2007 Sb. novela z.č.. 265/1992 Sb. www.insolvencni insolvencni-zakon.cz

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Ekonomická doporučení pro ČR 2015

Ekonomická doporučení pro ČR 2015 I. Na cestě za lepší Evropou Ekonomická krize ukázala členským zemím Unie nutnost systematického přístupu k ekonomickým nerovnováhám a zvýšenou potřebu koordinace ekonomických politik v celé EU. Výzvy,

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2012) XXX draft Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Problémy lidských práv v současné politice

Problémy lidských práv v současné politice Problémy lidských práv v v současn asné politice Lidská práva souhrn práv v a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti důraz na studium lidských práv v je kladen předevp edevším m v demokratické

Více

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti 22. února 2012 (příprava 18:15-18:30, začátek 19:00) Grand Hotel Bohemia Tomáš Zídek, náměstek ministra Agenda 1) ohlédnutí

Více

Propojení nemocenského a zdravotní pojištění Bc.. Vladimír r Kothera garant projektu říjen 2004 Projekt Českého zdravotnického fóra f 1/2 Snaha reagovat na systémov mové chyby Dlouhodobá analýza problémů

Více

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ, VNITŘNÍ DOHODA MEZI ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍMI V RADĚ, O FINANCOVÁNÍ POMOCI SPOLEČENSTVÍ V RÁMCI VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2008-2013 V SOULADU S DOHODOU O PARTNERSTVÍ AKT-ES

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

CZ.1.07/1.3.00/08.0181

CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Další vzdělávání pedagogických pracovníků středn edních škol v oblasti kariérov rového poradenství Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III. Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III. Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ 2007 Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 1 Česká národní banka (ČNB) a euro klíčová instituce v procesu přípravy

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Kapitálové trhy a fondy 4.6.- 17.6.2012. 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég

Kapitálové trhy a fondy 4.6.- 17.6.2012. 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 1 4.6.- 17.6.2012 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 2 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 1. ČP Invest CZK 3 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 2. Generali PPF CZK 3. Generali

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Evropský stabilizační mechanismus

Evropský stabilizační mechanismus Speciální analýzy listopad 2012 Evropský stabilizační mechanismus EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_office@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

HLAVA VIII HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA. Článek 119 (bývalý článek 4 Smlouvy o ES)

HLAVA VIII HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA. Článek 119 (bývalý článek 4 Smlouvy o ES) HLAVA VIII HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA Článek 119 (bývalý článek 4 Smlouvy o ES) 1. Činnosti členských států a Unie ve smyslu článku 3 Smlouvy o Evropské unii zahrnují za podmínek stanovených Smlouvami

Více

Interakce mezi státy EU, finančními trhy, ratingovými agenturami a mezinárodními institucemi v průběhu dluhové krize

Interakce mezi státy EU, finančními trhy, ratingovými agenturami a mezinárodními institucemi v průběhu dluhové krize Interakce mezi státy EU, finančními trhy, ratingovými agenturami a mezinárodními institucemi v průběhu dluhové krize PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační

Více

ská politika ské politiky

ská politika ské politiky Hospodářsk ská politika Téma 1 Úvod do hospodářsk ské politiky Úvod do hospodářsk ské politiky (HP) Předmět t HP Základy teorie HP Cíle HP Institucionáln lní zázemí HP Nositelé HP Nástroje HP Předmět t

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.5.2006 KOM(2006) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy) [SEC(2006)

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Revitalizace Litovického potoka v Hostivici. Prezentace pro konferenci

Revitalizace Litovického potoka v Hostivici. Prezentace pro konferenci Revitalizace Litovického potoka v Hostivici Prezentace pro konferenci Revitalizace vodních toků v urbanizovaném m prostoru Plzeň 13. dubna 2011 Litovický potok Pramení v polích západnz padně od obce Chýně

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Regionáln. lní rozvoj v demokratické perspektivě

Regionáln. lní rozvoj v demokratické perspektivě Regionáln lní rozvoj v demokratické perspektivě Otázky Jaký je vztah mezi regionalizací a demokratickou transformací? Jde o souběž ěžné procesy? To by znamenalo, že e prohlubování demokracie otvírá prostor

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více