Six pack, two pack, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: krok za krokem k fiskální integraci?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Six pack, two pack, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: krok za krokem k fiskální integraci?"

Transkript

1 Six pack, two pack, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: krok za krokem k fiskální integraci? Ing. Ivana Dostálová Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální a sociální politiky v EU? Brno, 4. května 2012 Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Vysvětlení pojmů: Six-pack = 4 předpisy p upravující rozpočtový dohled (hlavně novela Paktu stability a růstu) r a 2 nové předpisy zavádějící makrodohled, v účinnosti od 13. prosince 2011 již se aplikuje a striktně Two-pack = 2 návrhy n na zesílený rozpočtový dohled nad zeměmi mi eurozóny kvůli jejich silné hospodářsk ské a finanční provázanosti, navazuje na six-pack pack, předpokládané přijetí v létěl 2012 od února vyjednávání mezi Evropským parlamentem a Radou Fiskáln lní úmluva = Smlouva o stabilitě,, koordinaci a správě v HMU, dohoda na lednové Radě ECOFIN, podepsána 2. března b 2012 na okraji jarní Evropské rady (25 zemí kromě UK a ČR), účinnost aža ji ratifikuje alespoň 12 států eurozóny (cca od ledna 2013) Plán n stability a růstur stu,, hospodářsk ská strategie EU, přijatp ijatá 23. října 2011 Evropskou radou, týká se pěti p oblastí pro vyřešen ení krize 1) řešenířecka, ecka, 2) dokončen ení záchranných mechanismů pro eurozónu nu,, 3) rekapitalizace bank, 4) podpora obnovení růstu a zaměstnanosti, 5) další posílen lení správy hospodářských ských zález ležitostí v EU (economic( governance) průběž ěžně ad 1) dohoda o poskytnutí druhého ho záchrannz chranného ho programu pomoci Řecku, 5) návrh n two-packu, přijetp ijetí fiskáln lní úmluvy (Fiscal( Compact)

3 Pozice vlády ČR k reformě rozpočtového dohledu: fiskální odpovědnost ANO, další fiskální integrace NE Vystupuje jako vláda rozpočtov tové odpovědnosti dnosti Připravuje zákon z o rozpočtov tové kázni a odpovědnosti dnosti, ale jde svou cestou,, distancuje se od hlavního ho integračního proudu eurozóny ny/eu, který směř ěřuje k fiskáln lní integraci Podporuje nástroje n k lepší šímu fungování vnitřního trhu viz dopis 13 zemí předsedovi Evropské komise (jako např.. UK) Podporovala reformu Paktu stability a růstu r i two-pack Odmítla účast v mechanismech, které signalizují bližší hospodářskou skou a rozpočtovou integraci (Pakt euro plus, fiskáln lní úmluva) O fiskáln lní úmluvě zpočátku prohlašovala, ovala, že ČR R jíj už stejně plní a že úmluva přenese p významné národní kompetence na Komisi (ČR R neplní, žádné kompetence by neztratila, ale je pravda, že two-pack i úmluva posilují vliv Komise) Ministr financí Miroslav Kalousek prohlásil v lednu v TV 24 v rozhovoru s moderátorem Železným, že jediná kompetence, kterou bychom ztratili, je kompetence dělat d rozpočtov tově neodpovědnou dnou politiku To bylo vtipné i výstižné

4 ČR základní pravidla fiskální úmluvy neplní (tj. vyrovnané rozpočty, automatický mechanismus nápravy, zapracování pravidel do ústavního zákona) Podle fiskáln lní úmluvy (pokud bychom byli v eurozóně) bychom měli m mít m každý rok strukturáln lní saldo v podobě rozpočtov tového schodku do 0,5% HDP (to jsme nedosáhli skoro nikdy) a zavést to do ústavního zákona z (to nemáme me a nově připravovaný zákon z o rozpočtov tové kázni a odpovědnosti dnosti zavádí jako základnz kladní koncept výdajového pravidla, ne středn ednědobého rozpočtov tového cíle, o které se opírá fiskáln lní úmluva) Změkčen ení pravidla je možné pro země s dluhem podstatně pod 60 % HDP (ČR R splňuje) ale zárovez roveň s nízkým n rizikem dlouhodobé fiskáln lní udržitelnosti (ČR R mám naopak vysoké). Takové země mohou mít m t schodek do 1% HDP (to je náš současný středn ednědobý dobý rozpočtový cíl c l podle pravidel six-packu) Stát t mám mít t automatický mechanismus nápravy n při p i vážném v m odchýlení od středn ednědobého rozpočtov tového cílec Stát t mám zapracovat tato pravidla do národnn rodní legislativy do roka od začátku účinnosti fiskáln lní úmluvy Pokud to neudělá (dobře e a včas), v EK to posoudí a smluvní strany případnp padně dají Soudnímu dvoru EU a ten vydá rozhodnutí Když se stát t nepřizp izpůsobí,, uvalí na dotčený stát t pokutu ve výši i 0,1 % HDP

5 Základní koncept v prevenci rozpočtového dohledu = střednědobý rozpočtový cíl (tj. strukturální saldo) Strukturáln lní saldo je nomináln lní rozpočtov tové saldo očištěnéo o vliv cyklu a jednorázov zová a dočasn asná opatřen ení Každý stát t mám povinnost dodržovat ovat středn ednědobý dobý rozpočtový cíl, c nebo k němu n dostatečně rychlým tempem směř ěřovat (za obvyklou normu se považuje roční snížen ení strukturáln lního salda o 0,5 % HDP) ČR R dosáhla podle Komise (Public Finances in EMU 2011): 2008: -4,5 % HDP; 2009: -5,5 % HDP; 2010: -4,1 % HDP; 2011: -3,5 % HDP; 2012: -3,6 % HDP Pro zajímavost mavost: Švédsko mám ve shodném m období strukturáln lní saldo jako přebytek p 1,4 % HDP; 2,6 % HDP; 1,4 % HDP; 1,3 % HDP; 2,1 % HDP

6 Základy pro rozpočtový dohled Dnešní rozpočtový dohled založila Maastrichtská smlouva,, která byla podepsána v únoru 1992 a vstoupila v účinnost v listopadu 1993 Ve svém m Protokolu při p i nadměrn rném m schodku definuje nadměrnost rozpočtov tového schodku (3 % HDP) a nadměrnost dluhu (60% HDP) Hlavním m předpisem p je Pakt stability a růstu r s preventivní a nápravnou částí,, doplněný ný nařízen zením m o sankcích ch pro eurozónu Je založen na Smlouvě o fungování EU Nová pravidla zavedla od ledna 2011 tzv. Evropský semestr - integrovaný hospodářský ský dohled, státy ty odevzdávaj vají v dubnu své programy, evropské instituce je v květnu posoudí,, v červnu/ ervnu/červenci ervenci vydá Rada doporučen ení,, která následně státy ty zapracují do svých návrhn vrhů rozpočtů na další rok

7 Základ dohledu poskytuje Smlouva o fungování EU Čl. 121(1) zakládá mnohostranný hospodářský ský dohled Členské státy ty považuj ují své hospodářsk ské politiky za věc v c společného zájmu z a koordinují je v Radě. Čl. 126(1) zakládá postup při p i nadměrn rném m schodku Členské státy ty se vyvarují nadměrných schodků veřejných ejných financí.

8 Dluh vládního sektoru v EU27 se v letech 2007 až 2012 zvyšoval 2007: 59,0% HDP 2008: 62,3% HDP 2009: 74,4 % HDP 2010: 80,2 % HDP 2011: 82,3 % HDP 2012: 83,3 % HDP Zvýšen ení zadlužen ení mezi roky : 2012: o 24,3 p.b. Zdroj: European Commission,, Public Finances in EMU 2011

9 Dluh vládního sektoru v eurozóně se v letech 2007 až 2012 zvyšoval 2007: 66,3% HDP 2008: 70,0% HDP 2009: 79,4% HDP 2010: 85,5% HDP 2011: 87,9% HDP 2012: 88,7% HDP Zvýšen ení zadlužen ení mezi roky : 2012: o 22,3 p.b. Zdroj: European Commission,, Public Finances in EMU 2011

10 Zvýšení zadluženosti vlád EU mezi roky Irsko: o 92,9 p.b. - z 25,0 na 117,9 % HDP Řecko: o 60,7 p.b. - z 105,4 na 166,1 % HDP Británie: o 43,5 p.b. z 44,5 na 87,9 % HDP Ve srovnání s tím: t ČR: dluh se zvýšil o 14,0 p.b. (z 29,0 na 42,9% HDP) Švédsko: dluh se snížil o 6,9 p.b. (z 40,2 na 33,4% HDP jediná země s poklesem) Estonsko s nejnižší ším m dluhem zvýšen ení o 3,2 p.b. (z 3,7 na 6,9% HDP) Zdroj: European Commission,, Public Finance in EMU 2011

11 Krize zhoršila rozpočtové hospodaření, státy se dostávaly do postupu při nadměrném schodku (EDP schodek nad 3% HDP) Trvalým rozpočtovým hříšh íšníkem je Maďarsko arsko v EDP od července 2004 (nyní jako první kohezní země rozhodnutí Rady o pozastavení závazků od ledna 2013 ve výši i 0,5% HDP) Od července země (Británie) Od dubna země (Francie, Irsko, Řecko, Španělsko) Od července zemí (Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Rumunsko) Od prosince zemí (Belgie, ČR, Itálie, Německo, N Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko) Od července země (Bulharsko, Dánsko, D Finsko, Kypr) Mimo zůstalo z jen Estonsko, Švédsko a Lucembursko (tam zpráva Komise v dubnu 2010 shledala, že e plánovaný schodek na 2010 je podle její jarní prognózy v v blízkosti referenční hodnoty,, výjimečný a dočasný a nezahájila tudíž nápravný postup) Nyní je v nápravnn pravném m postupu 23 zemí EU (u Finska byl postup ukončen v červenci 2011)

12 Jaro propuknutí dluhové krize v eurozóně, zahájení reformy dohledu Dluhy některých n zemí byly vysoké (Belgie 89,6% HDP, Itálie 106,3% HDP, Řecko 110,7% HDP), ale ještě se nehovořilo o dluhové krizi jako globáln lním m problému O dluhové krizi v eurozóně se začalo alo mluvit na jaře e roku 2010, kdyžřeck ecká vláda výrazně snížila odhad schodku na rok 2009, kontrolní mise odhalily manipulaci se statistikou a země se blížila platební neschopnosti Postup při p i nadměrn rném m schodku vůčv ůči Řecku Rada zahájila svým rozhodnutím m podle čl. 126(6) SFEU v dubnu 2009 a určila nápravu n nejpozději ji do roku 2010 Podle Programu stability Řecka z ledna 2010 dosáhl schodek v roce 2009 hodnoty 12,75% HDP ve srovnání s hodnotou 3,7% HDP, kterou plánoval Program stability z ledna 2009

13 Řecko jako spouštěč pro vznik dluhové krize jako závažného globálního problému V dubnu 2009 Rada vydala Řecku rozhodnutí o existenci nadměrn rného schodku a doporučila ukončen ení situace nadměrn rného schodku do roku října 2009 předalo p Řecko Komisi fiskáln lní notifikace a 21. října 2009 další s rozdílnými čísly V notifikacích ch z 21. října 2009 revidovalo vládn dní schodek z 5 % HDP pro rok 2008 na 7,7 % HDP a plánovaný schodek na rok 2009 z 3,7 % HDP na 12,5 % HDP 1.. dubna 2010 předalo p Řecko Komisi fiskáln lní notifikace, v nichž potvrdilo schodek v roce 2009 ve výši i 15,4 % HDP a pro rok 2010 očeko ekávaný schodek ve výši i 10,5 % HDP 2. května 2010 uzavřena dohoda mezi zeměmi mi eurozóny (formou bilateráln lních půjček) a MMF o poskytnutí první tříleté půjčky Řecku ve výši i 110 mld. euro ( ) 14. března b 2012 byla uzavřena dohoda eurozóny o poskytnutí druhé tříleté půjčky Řecku ve výši i 130 mld. euro (z toho většina v ze záchrannz chranného ho mechanismu EFSF a zbytek 28 mld. euro schválil o den později půjčit p MMF)

14 Výsledkem zhruba dva roky trvající reformy dohledu je six-pack + two-pack + fiskální úmluva Reformu spustila Jarní Evropská rada v březnu b 2010,, když přidělila evropským institucím úkoly V březnu b 2012 podepsalo na okraji Jarní Evropské rady 25 členských států EU fiskáln lní úmluvu (kromě Británie a ČR), six-pack byl již v účinnosti, two-pack v projednávání mezi Radou a Evropským parlamentem

15 Six-pack: rozpočtový a makroekonomický dohled (4 + 2) Z toho rozpočtový dohled: Preventivní a nápravnn pravné nařízen zení Paktu stability a růstu 2 nařízen zení (č.1175/ č.1177/2011) Mechanismus pro zajištění souladu s Paktem stability a růstu r 1 nařízen zení o sankcích ch pro eurozónu za porušen ení rozpočtov tové kázně v prevenci i nápravn pravě (č.1173/2011) Další mechanismus pro zajištění souladu s Paktem stability a růstu r 1 směrnice o požadavc adavcích ch na rozpočtov tové rámce (č.2011/85/eu)

16 Two-pack 1) Nařízení o sledování a posuzování rozpočtových plánů a o zabezpečení nápravy v postupu při nadměrném schodku PRO EUROZÓNU A: Obecná ustanovení pro přísnp snější preventivní dohled při p i přípravp pravě národních rozpočtů a vyšší koordinaci Státy ty předlop edloží návrh rozpočtů Komisi a Euroskupině do 15. října a zveřejn ejní je Komise posoudí soulad s Paktem stability a růstu r a doporučen eními Rady Pokud shledá zvláš áště závažný nesoulad, vyžádá si přepracovp epracování návrhu rozpočtu (do 14 dnů) Komise vydá státu tu stanovisko, pokud to uzná za potřebn ebné Když ti stát t nezohlední,, je to přitp itěžující faktor při p i případnp padném m zahájen jení nápravného postupu Státy ty zavedou nezávisl vislé instituce pro sledování fiskáln lních pravidel a vypracování makroekonomických prognóz Státy ty zavedou do národnn rodních pravidel numerická fiskáln lní pravidla, aby zajistily soulad s Paktem stability (rozpočtov tové cíle EU, středn ednědobý dobý rozpočtový cíl) c Státy ty předem p hlásí Komisi a Euroskupině plány emise svých dluhopisů a konzultují plány zásadnz sadních fiskáln lních reforem s efektem přelp elévání

17 Two-pack 1) Nařízení o sledování a posuzování rozpočtových plánů a o zabezpečení nápravy v postupu při nadměrném schodku EUROZÓNA B) PřísnP snější dohled nad státy ty v nápravnn pravném m postupu mám zabránit nesplnění doporučen ení Rady ve stanoveném m termínu Rozší šíření informačních povinností států Státy ty budou nově předkládatdat zprávy o plnění rozpočtů a fiskáln lních rizicích ch Státy ty budou nově předkládatdat programy hospodářsk ského partnerství pojednávaj vající o strukturáln lních reformách vedoucích ch k udržiteln itelné nápravě nadměrných schodků První zprávu o vývoji rozpočtu předlop edloží dotčený stát t jako součást st zprávy o přijetp ijetí účinných nápravných n opatřen ení po doporučen ení Rady (podle nápravnn pravnéčásti Paktu stability a růstu) r a k tomu přidajp idají program hospodářsk ského partnerství Další zprávy o plnění rozpočtu a o pokroku v plnění programu hospodářsk ského partnerství v pravidelných intervalech (6 měsícům u doporučen ení dle 126(7) SFEU, 3 měsíce u výzvy dle 126(9) SFEU) Rozší šíření pravomocí Komise Pokud Komise usoudí, že e je riziko nesplnění lhůty, můžm ůže e dát d t přímép doporučen ení k přijetp ijetí další ších opatřen ení a posuzuje jeho plnění Rada přijme p stanovisko k programu hospodářsk ského partnerství Rada vezme v úvahu při p i hodnocení svého doporučen ení,, jak stát t reagoval na případnp padné přímé doporučen ení Komise, pokud je v mezičase dostal

18 Two pack 2) Nařízení k posílenému dohledu nad státy zažívajícími vážnou finanční nestabilitu/ohroženými/ čerpajícími vnější pomoc PRO EUROZÓNU, hlavně pro programové země Zesílený dohled mám zabránit šířen ení nákazy, navrátit zemi do normálu U programových zemí (čerpající pomoc) jsou další dohledové postupy pozastaveny (hodnocení programů stability, pokroku v nápravnn pravném m postupu) Komise rozhoduje o zařazen azení do posílen leného dohledu Země podávaj vají zprávy jednou za 3 měsícem Jsou hodnoceny Komisí,, ECB, makroobezřetnostn etnostním dohledem (ESRB), dohledovými úřady (ESAs( ESAs), případnp padně MMF Nařízen zení vyjasňuje postup při p žádosti o poskytnutí vnější pomoci Rada můžm ůže e doporučit státu tu vypracování nápravného hospodářsk ského programu Pokud stát t chce požádat o pomoc, nesmí se obrátit rovnou na MMF nebo jinou vládu mimo EU, ale informovat předsedu p Euroskupiny,, Komise a EBC Komise s další šími vykonává jednou za 3 měsíce m kontrolní mise, pokud země neplní,, Rada přijme p rozhodnutí o neplnění pozastaveníčerp erpání Země si musí vyžádat u Komise skupinu expertů,, kteří dohlíží na místm stě Post-programový dohled, dokud nesplatí alespoň 75 % obdržen ené pomoci

19 Fiskální úmluva Mezinárodn rodní Smlouva o stabilitě,, koordinace a správě ekonomických záležitostí v EU Doplňuje Pakt stability a růstu, r mám být do 5 let zapracována do evropské legislativy Zavádí striktnější pravidlo o vyrovnaných rozpočtech (ročně strukturáln lní schodek do 0,5% HDP, nebo do 1% HDP u zemí s dluhem podstatně pod 60% HDP a zárovez roveň s nízkým n rizikem dlouhodobé fiskáln lní udržitelnosti) a automatický systém m nápravy n do národnn rodních legislativ Transpozici bude sledovat Soudní dvůr r EU, možnost uplatnění sankce ve výši i 0,1% HDP, pokud stát t netransponuje řádně a včas v (do jednoho roku) a nepodřídí se rozhodnutí Soudního dvoru Zavádí hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou v v Radě při i všech v nápravných krocích ch v postupu nadměrn rného schodku, který byl zahájen na základz kladě kritéria ria schodku, nikoliv dluhu (ale dobrovolný závazek) z

20 Pakt stability a růstu Preventivní rozpočtový dohled Cílem je dosahovat vyrovnané nebo přebytkovp ebytkové rozpočty a zabránit, aby se stát t dostal do postupu při p i nadměrn rném m schodku (nad 3% HDP) Základním m konceptem je povinnost dosahovat středn ednědobý dobý rozpočtový cíl c (schodek ve strukturáln lní podobě), který mají státy ty udržet nebo k němu n směř ěřovat dostatečně rychlým tempem (zjednodušen eně mít t vyrovnanéči i přebytkovp ebytkové rozpočty) Posuzuje se dosažený nebo plánovaný nomináln lní roční schodek a dostatečnost snižov ování strukturáln lního schodku (0,5% ročně) Nové instituty: výdajové pravidlo, úročený vklad jako sankce pro zemi eurozóny ny, větší vliv Komise, Evropského parlamentu, národnn rodních parlamentů, kontrolní mise na místm stě,, institut obrácen ceného hlasování kvalifikovanou většinou v v Radě

21 Pakt stability a růstu Nápravný rozpočtový dohled Cílem je urychleně motivovat stát t k udržiteln itelnému ukončen ení situace nadměrn rného schodku (pod 3% HDP) a k trvalému snižov ování míry zadluženosti vlády Základním m konceptem je povinnost udržovat dostatečnou rezervu od referenční hranice pro nadměrný schodek Posuzuje se dosažený nebo plánovaný nomináln lní roční schodek a dostatečnost snižov ování strukturáln lního schodku (0,5% ročně) Nové instituty: důraz na kritérium rium dluhu,, který je reáln lně postaven na úroveň kritéria ria schodku kvantifikace dostatečného tempa snižov ování dluhu,, posuzování kvality rozpočtov tového rámce, fiskáln lní udržitelnosti, makronerovnováh Neúro ročený vklad a pokuta za špatnou rozpočtovou kázek zeň pro zemi eurozóny ny, Sankce za manipulaci se statistikou pro zemi eurozóny ny,, většív vliv Komise, Evropského parlamentu, národnn rodních parlamentů,, kontrolní mise na místm stě,, institut obrácen ceného hlasování kvalifikovanou většinou v v Radě

22 Nový princip v preventivním i nápravném dohledu Hlasování Rady obrácenou kvalifikovanou většinou Pokud nejde o změny Smlouvy nebo jejích protokolů,, hlasuje Rada v oblasti rozpočtov tového dohledu kvalifikovanou většinouv U doporučen ení/rozhodnutí se z hlasování vylučuje uje stát, t, kterému jsou doporučen ení/rozhodnutí určena Pokud se hlasuje o doporučen ení/rozhodnutí pro stát eurozóny ny, účastní se hlasování jen její státy ty U hlasování o finančních sankcích ch a pokutách, v preventivníčásti Paktu stability a růstu v druhé fázi hlasování obrácenou prostou většinou v u přijetp ijetí rozhodnutí Rady, že e stát t nepřijal účinná opatřen ení podle jejího předchozp edchozího doporučen ení Postup při p i hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou: v Komise dád Radě doporučen ení k rozhodnutí o sankci Rozhodnutí je automaticky přijato, p pokud do deseti dnů od doporučen ení Komise nerozhodne Rada o opaku kvalifikovanou většinouv

23 Nově kvantifikace významného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle v prevenci Odchýlení o 0,5% HDP v jednom roce, nebo o 0,25% HDP ve dvou následujících ch letech Členský stát t se můžm ůže e dočasn asně odchýlit: (i) pokud dostatečně přeplňuje svůj j středn ednědobý dobý rozpočtový cíl, c pokud si zachová dostatečnou bezpečnou mezeru k referenční hodnotě nadměrnosti schodku (ii) při i vážném v m hospodářsk ském m propadu nebo situaci, která je mimo dosah jeho kontroly a mám velký dopad na jeho finanční situaci (iii)) při p i provádění důchodové reformy s fondovým pilířem (pokud je rozpočtov tová pozice v blízkosti referenční hranice a pokud je fondový pilíř povinný, ale nesmí ohrozit svou středn ednědobou dobou fiskáln lní situaci)

24 Postup mnohostranného dohledu v preventivníčásti Státy ty předklp edkládají nově v dubnu (nejlépe v polovině,, nejpozději ji do konce dubna) své programy s rozpočtovým plánem a realitou (na období n-1, n, n+3 roky) včetnv etně specifikace středn ednědobých dobých cílůc a opatřen ení k jejich dosažen ení Programy mají být předlop edloženy eny národnn rodním m parlamentům, m, aby se zvýšila míra m ztotožnění států s programy. V programu mám být uvedeno, zda byl parlament informován, n, nebo zda ho projednal a schválil Komise a Rada posoudí programy podle 121(3) Smlouvy o fungování EU a Rada vydá stanovisko do 3 měsícům od předlop edložení programů Státy ty zapracují evropská doporučen ení do návrhn vrhů svých národnn rodních rozpočtů na následujn sledující rok, než je předajp edají parlamentům (nově zavedený Evropský semestr a integrovaný dohled) Ministři i financí nově předkládají do národnn rodních parlamentů návrhy rozpočtů včetně doporučen ení z Bruselu (a pokud je nenechali zapracovat, mají vysvětlit důvody) d

25 Průběžný postup v preventivníčásti rozpočtového dohledu Komise a Rada posuzují,, jak stát t plní svůj j program (jak postupuje směrem ke svému středn ednědobému rozpočtov tovému cíli) c Nové je dvoupilířov ové posuzování: (i) tempo snižov ování strukturáln lního salda a (ii) analýza výdajů (tempo růstu r výdajů bez diskrečních opatřen ení na straně rozpočtových příjmp jmů) ) ve srovnání s odhadem referenční míry středn ednědobého tempa růstu potenciáln lního HDP Ad (i) jako základnz kladní měřítko se bere tempo snižov ování strukturáln lního salda o 0,5% HDP ročně,, pokud nemá stát t stanoveno v doporučen ení Rady vyšší tempo Podle preventivního nařízen zení má mít t alespoň 0,5% HDP ročně eurozóna a státy ty účastnící se kurzového režimu ERM2 Státy ty s nadměrným dluhem (nad 60 % HDP) nebo významným rizikem celkové fiskáln lní neudržitelnosti mají mít t nad 0,5% HDP

26 Postup v preventivníčásti rozpočtového dohledu Nové výdajové pravidlo: Porovnávaj vají se agregátn tní výdaje očištěnéo od výdajů,, které vláda nemůž ůže e v krátk tkém m období ovlivnit (tj. výdaje na úroky, výdaje na projekty z evropských fondů financované plně z EU, nediskreční výdaje na podpory v nezaměstnanosti) Základní pravidlo: tempo růstu r výdajů pro státy, ty, které nedosáhly svého středn ednědobého rozpočtov tového cíle, c musí být nižší než referenční míra středn ednědobého růstu r potenciáln lního produktu, pokud nejsou vyšší výdaje kompenzovány ny zvýšenými příjmyp

27 Posílený postup v preventivníčásti, eventuální přechod do nápravnéčásti Pokud Komise zjistí, že e se stát t závaz važně odchýlil (skutečný vývoj nebo plán) od svého středn ednědobého cíle c nebo od postupné cesty k jeho dosažen ení,, dád mu varování a za měsíc m c Rada doporučen ení k nápravn pravě (5 nebo 3 měsíce) m Pokud Rada zjistí, že e stát t ve stanovené době nepřijal účinná nápravná opatřen ení,, přijme p rozhodnutí o tom, že e nepřijal účinná opatřen ení a stát eurozóny následně dostane finanční sankci povinnost složit u Komise úročený vklad ve výši i 0,2 % HDP Pokud Rada zjistí, že e daný stát t překrop ekročil schodek (3% HDP), přijme p rozhodnutí o existenci nadměrn rného schodku podle 126(6), vydá mu doporučen ení Rady podle 126(7) a začne postup při p i nadměrn rném m schodku Pokud jde o stát eurozóny ny,, který měl m úročený vklad, převede p se vklad na neúro ročený vklad, pokud bylo odchýlení závažné,, dostane sankci neúro ročený vklad ve výši i 0,2 % HDP Nečlen eurozóny dostane jen rozhodnutí Rady podle 126(6) a doporučen ení Rady podle 126(7) Stát eurozóny může e navíc c také dostat pokutu aža do 0,2 % HDP za manipulaci s fiskáln lními daty

28 Nápravnáčást Paktu stability a růstu Referenční hodnoty: 3 % HDP - schodek, 60 % HDP - dluh Do postupu se na základz kladě nadměrnosti schodku nedostane stát, t, který bude mít m schodek výjimečný (nezavinil), dočasný (podle prognózy Komise) a v blízkosti kritéria ria (bere se do 3,5 % HDP) Nově se bude postupovat i podle kritéria ria dluhu (s 3letým přechodným p obdobím) Do postupu nebude zařazen azen kvůli nadměrnosti dluhu, pokud ho dostatečně snižoval (tj. převis p skutečného dluhu nad 60% HDP průměrn rně ročně během 3 let o jednu dvacetinu) Ani nedostatečné tempo snižov ování není dostačuj ující pro zavedení postupu při p nadměrn rném m schodku, musejí se zohlednit další relevantní faktory Pokud se rozhoduje podle kritéria ria schodku a pokud mám zároveň stát t dluh pod 60 % HDP a povinný fondový pilíř,, schodek v blízkosti hranice a celková udržitelnost veřejných ejných financí je zachována, zohlední se čisté náklady reformy

29 Nápravnáčást rozpočtového dohledu Při i posuzování existence nadměrn rného schodku podle schodku, pokud mám země dluh pod 60 % HDP, zohlední se všechny v relevantní faktory Při i posuzování existence nadměrn rného schodku podle schodku, pokud mám země dluh nad 60 % HDP, se zohlední relevantní faktory, jen když jsou splněny ny navíc c dvě podmínky (schodek je dočasný a v blízkosti referenční hodnoty) Při i posuzování podle dluhu se zohlední relevantní faktory vždyv

30 Nápravnáčást rozpočtového dohledu Podle čl. 126(6) Smlouvy vydá Rada na návrh n Komise rozhodnutí o tom, že e v daném m státě existuje nadměrný schodek a podle čl. 126(7) mu dád doporučen ení s termínem 6/3 měsícům na přijetp ijetí účinných opatřen ení Pokud za stanovenou dobu Rada zjistí, že e stát t nepřijal účinná opatřen ení podle doporučen ení,, podle 126(8) vydá rozhodnutí o tom, že e stát t nepřijal účinná nápravná opatřen ení a Do 2 měsícům dá nečlensk lenskému státu tu eurozóny další doporučen ení podle čl. 126(7); členskému státu tu eurozóny podle 126(9) rozhodnutí o výzvě k nápravn pravě Pokud stát eurozóny neuposlechne výzvu, dostane se do fáze f posílen leného nápravnn pravného dohledu a Rad podle čl. 126(11) a 126(9) rozhodne o pokutě

31 Nápravnáčást dohledu sankce pro eurozónu Pokud Rada zjistí, že e v dotčen eném m státě existuje nadměrný schodek, dád mu podle 126(6) rozhodnutí o existenci nadměrn rného schodku a pokud měl m l složen úročený vklad v preventivním m postupu, převede p úročený vklad (0,2 % HDP) na neúro ročený vklad (0,2 % HDP) Pokud při p i rozhodnutí podle 126(6) Rada zjistí, že e vychýlení je vážné, v, vydá rozhodnutí o uložen ení neúro ročeného vkladu ve výši i 0,2 % HDP Pokud vychýlení není vážné,, vydá rozhodnutí podle 126(6) a doporučen ení podle 126(7) Pokud stát t nepřijme účinná opatřen ení a mám složený neúro ročený vklad, změní se tento vklad na nevratnou pokutu ve výši i 0,2 % HDP Pokud stát t měl m l jen doporučen ení,, ale ukáže e se, že e ho nesplnil a nepřijal účinná opatřen ení,, Rada mu vydá rozhodnutí podle 126(8) a pak na něj n j uvalí další ším rozhodnutím m povinnost složit pokutu. Pokud se stát t dostane do posílen lené fáze dohledu, podle 126(11) a 126(9) složí pokutu ve výši i 0,2 % HDP plus variabilníčástku. Další rok pak variabilní částku aža do doby, než se dostane z nápravnn pravného postupu. Celková pokuta nesmí přesáhnout 0,5 % HDP

32 Děkuji za pozornost.

Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny

Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny Ing. Ivana Dostálová Ministerstvo financíčeské republiky; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference

Více

Pomohou nová pravidla pro eurozónu a strukturální reformy založit udržitelný ekonomický růst?

Pomohou nová pravidla pro eurozónu a strukturální reformy založit udržitelný ekonomický růst? Pomohou nová pravidla pro eurozónu a strukturální reformy založit udržitelný ekonomický růst? Ing. Ivana Dostálová Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Makroekonomické

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně

Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Analytická zpráva Jean-Claude Juncker a spoluautoři Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem a Mario Draghi Neformální zasedání Evropské

Více

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II 5. PROSI CE 2012 SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady V úzké spolupráci s: José Manuelem Barrosem, předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem, předsedou

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR ČERVEN 2014 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 tel.: +420 233 045 111 fax:

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

Budoucnost pracovišť Projekt

Budoucnost pracovišť Projekt Budoucnost pracovišť Projekt Zajišťování vysoce kvalitních moderních a udržitelných pracovních míst v rámci místní a regionální samosprávy Téma 1 Financování místní a regionální správy: Klíčové úkoly,

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona BŘEZEN 2013 ONDŘEJ KRUTÍLEK, PETRA KUCHYŇKOVÁ, IVETA PALIČKOVÁ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO, BŘEZEN 2013 Z NEJNOVĚJŠÍCH PUBLIKACÍ CDK O. KRUTÍLEK,

Více

Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR

Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR Riziko nesplnění fiskálních kritérií v ČR Neutěšivý stav veřejných financí v České republice je jedním ze zásadních problémů české ekonomiky. Kromě mnoha nebezpečí spojených se špatným stavem veřejných

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.7.2012 COM(2012) 419 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Úvěry Evropské unie...

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 404 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA 28.5.2010 Úřední věstník Evropské unie C 138/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA STANOVISKA RADY k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky na období 2009 2012 (2010/C

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více