Partnerství. pro budoucnost. Praktická. obcí a regionů. Rada evropských. Municipalities and Regions. Council of European. příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partnerství. pro budoucnost. Praktická. obcí a regionů. Rada evropských. Municipalities and Regions. Council of European. příručka"

Transkript

1 Rada evropských obcí a regionů Council of European Municipalities and Regions [ Praktická Partnerství pro budoucnost ] příručka

2 Rada evropských obcí a regionů děkuje Svazu měst a obcí České republiky za vydání této publikace v českém jazyce. [ Praktická Partnerství pro budoucnost ] příručka

3 Partnerství pro budoucnost [ ] Obsah 1. Úvod 2 2. Partnerství měst: jak se naučit žít spolu Co to je partnerství měst? 2.2 Partnerství měst: prostředek evropského občanství 2.3 Vývoj partnerství a geografické informace 2.4 Jak vybudovat dobré partnerství? Příklady dobré praxe Setkávání obyvatel Evropy 3.2 Umění a kultura 3.3 Mládež 3.4 Občanství 3.5 Sociální integrace 3.6 Trvale udržitelný rozvoj 3.7 Zvýšení kvality poskytovaných místních služeb 3.8 Místní ekonomický rozvoj 3.9 Solidarita Partnerství ve světě Příklady mezinárodního partnerství 4.2 Uzavření mezinárodního partnerství: užitečné kontaktní informace Nástroje partnerství Komunitární program Evropa pro občany 5.2 Formulář pro vyhodnocení 5.3 Partnerská přísaha 5.4 Kontakty na organizace Partnerství pro budoucnost: konference na Rhodu Rozhovory o budoucnosti partnerství 6.2 Závěrečná deklarace z Rhodu

4 1Úvod Vážení přátelé, jsem velmi rád, že vám dnes mohu předložit velmi užitečnou publikaci Rady evropských obcí a regionů (CEMR) o partnerské spolupráci měst a obcí, kterou Svaz měst a obcí České republiky vydává v češtině. Po angličtině a francouzštině je čeština dalším jazykem, ve kterém je tato příručka vytištěna. Svědčí to o tom, jak velký význam přikládá náš Svaz partnerství mezi městy a obcemi, které tvoří významnou část jeho mezinárodních aktivit. Je tomu již více než padesát let, kdy první partnerství vznikala jako výraz znovuobnovení mírového soužití národů Evropy po 2. světové válce. Na town-twinningové hnutí bylo nahlíženo jako na jeden z nástrojů, které měly zabránit vzniku dalšího válečného konfliktu a položit základy budování nové Evropy. Partnerská spolupráce místních samospráv je považována za hnací sílu růstu a rozvoje Evropské unie. To byl také jeden z důvodů, proč při hledání budoucnosti dalšího rozvoje Evropské unie Rada evropských obcí a regionů uspořádala v květnu 2007 na řeckém ostrově Rhodos velkou konferenci s názvem Partnerská spolupráce pro svět zítřka. Této konference, jejíž části jsem měl čest předsedat, se zúčastnilo kolem 500 zastupitelů a pracovníků, dovolím si ji proto označit za velmi úspěšnou. Text její závěrečné deklarace najdete ostatně na poslední straně. Evropská komise vyhlásila rok 2008 Evropským rokem mezikulturního dialogu. Jsem přesvědčen o tom, že partnerství měst a obcí, sbližující občany a zastupitele různých zemí a kultur, uvádí tuto myšlenku v život tím nejpříkladnějším způsobem. Pro česká města a obce, kterým komunistický totalitní režim dlouhých 40 let odpíral možnost svobodné partnerské spolupráce, získalo twinningové hnutí po roce 1989 také další obsah: opětné navázání zpřetrhaných kulturních a společenských pout nejen s evropskými zeměmi, ale prakticky s celým světem. V době přípravy České republiky na členství v Evropské unii partnerská spolupráce mezi městy a obcemi zemí EU a ČR významně přispěla k integračnímu procesu. Publikace, kterou dnes otvíráte, je zajímavá z několika důvodů. Jednak poskytuje přehled o partnerské spolupráci měst a obcí ve všech členských státech CEMR, nabízí však zejména příklady dobré praxe z různých a často nových oblastí partnerské spolupráce, jako je sociální začleňování, udržitelný rozvoj, místní ekonomický rozvoj, sociální a zdravotní služby a solidarita v nejširším slova smyslu. Můžeme být právem hrdi na to, že mezi městy a obcemi, které jsou uváděny jako příkladné, jsou i naše města Brno, Hranice, Chrudim či Kadaň. Věřím, že vás některé z uvedených příkladů budou inspirovat při rozvíjení partnerské spolupráce vašeho města. Ing. Oldřich Vlasák předseda Svazu měst a obcí ČR poslanec Evropského parlamentu výkonný předseda CEMR

5 Partnerství měst tvoří samotné jádro základních cílů a aktivit Rady evropských obcí a regionů (CEMR). Ta již od svého založení v roce 1951 podporuje výměnu a spolupráci mezi městy a obcemi, neboť ji považuje za hnací sílu růstu a rozvoje Evropské unie. Hnutí partnerství měst získalo svůj vliv a jedinečný charakter tím, že se snaží sblížit občany pocházející z různých zemí a podporovat spolupráci mezi místními volenými zástupci, kteří představují tu část státní správy, jež je občanům nejbližší. Partnerství měst v současné Evropě tvoří hustou síť přibližně sedmnácti tisíc smluv o spolupráci mezi malými, středně velkými i velkými městy. Nyní, takřka padesát let poté, co byly podniknuty první kroky na cestě k vytvoření skutečné Evropské unie, zůstává towntwinning i nadále jedinečným způsobem, jak do celého tohoto obrovského podniku zapojit přímo i občany. V dnešní Evropě, která se neustále rozrůstá postupným rozšiřováním, může partnerství měst posilovat vzájemné porozumění a dialog, a tím vlastně posilovat vědomí společné evropské identity a pocit sounáležitosti i obdiv k oné nezměrné bohatosti, kterou zde nacházíme. a regionů (CEMR) uspořádala v květnu 2007 na pozvání města Rhodos a Řeckého svazu měst a obcí (KEDKE), který je řeckou pobočkou CEMR. Tato konference se konala za podpory a v úzké spolupráci s Evropskou komisí, která se rozhodla zveřejnit tento nový program Evropské unie prostřednictvím videokonference spojující města Brusel a Rhodos. Ve městě Rhodos diskutovali zvolení zástupci a odborníci na partnerství měst z 29 zemí (z Evropy i jiných částí světa) o tom, jak může v současné době partnerství měst zajistit vhodný rámec, který by umožňoval řešit problémy, jako je společenská integrace, účast mládeže ve veřejném životě, trvale udržitelný rozvoj a ekonomická spolupráce, ochrana kulturního dědictví, mírový dialog zaměřený na oblast Středomoří či rozvojová pomoc. Doufáme, že otázky vzešlé z těchto diskusí budou zodpovězeny v této publikaci, jež si klade za cíl nabídnout konkrétní nástroj, který by osobám pracujícím na lokální úrovni pomohl prostřednictvím spolupráce a výměny nalézt řešení mnoha problémů, se kterými se musí vyrovnávat, a společně tak budou pracovat na lepším světě pro všechny. Díky podpoře Evropského parlamentu a Evropské komise se hnutí partnerských měst v průběhu posledních dvaceti let významně rozvinulo. Těší nás, že tyto instituce potvrdily svoji další podporu vypracováním nového programu Evropa pro občany určeného pro období , v němž je partnerské spolupráci měst vyhrazena ústřední role. Rada evropských obcí a regionů zastává názor, že v těchto prvních letech 21. století, ve světě, který se neustále proměňuje, bude partnerství měst i nadále fungovat jako účinný nástroj ke zvládání každodenních problémů, nástroj, který je schopný reagovat na naše rychle se měnící životní podmínky. Tato myšlenka je v souladu s cíli významné konference Partnerství pro budoucnost, kterou Rada evropských obcí Dr. Michael Häupl prezident CEMR primátor města Vídně Anders Knape předseda pracovní skupiny CEMR pro partnerství měst prezident Švédské asociace místních samospráv a regionů 2 3

6 2 ] Partnerství měst: [jak se naučit žít pospolu Co je to partnerství měst? Přátelství mezi občany evropských měst Partnerství měst je setkání dvou obcí, které se tímto způsobem (z evropské perspektivy) snaží podniknout takové kroky, aby vyřešily existující problémy a uzavřely co nejužší přátelské vztahy. Když Jean Bareth jeden ze zakládajících členů CEMR pronesl tuto myšlenku, jasně stanovil základní hodnoty, které jsou v partnerství měst obsaženy: přátelství, spolupráce a vzájemné poznávání národů Evropy. Nástroj míru a stability Evropské unie V každé fázi procesu budování sjednocené Evropy sehrávalo partnerství měst významnou roli. Partnerství měst přispělo svou měrou k usmiřování národů v období po konci druhé světové války, a pak opět při každém dalším rozšíření Evropské unie bylo nástrojem napomáhajícím integraci nových členských zemí a jejich obyvatel. Dnes tvoří partnerství měst součást kulturního světa všech Evropanů a nabízí všem, a to zejména mladým lidem, možnost setkávat se, uzavírat trvalá přátelství a uvědomovat si společnou evropskou identitu. a nejen to Když se podíváme mimo prostor Evropské unie, vidíme, že i tam sehrává partnerství měst důležitou úlohu při budování vzájemné důvěry a porozumění. Na Balkáně, ve východní Evropě či v zemích v oblasti Středozemního moře přispívá partnerství měst k vytváření stabilních a trvalých sousedských vztahů. Kromě toho se partnerství mezi městy stává jedním z klíčových nástrojů evropské rozvojové pomoci ve vztahu k jižním zemím. Jak se neustále vyvíjejí vztahy mezi různými částmi světa, finanční zájmy se globalizují, a města na severu a jihu jsou tak pobízena ke stále užší vzájemné spolupráci. Výměna zkušeností Protože je partnerství měst založeno na přátelství a spolupráci, může být také prostorem předávání zkušeností a vzájemného obohacování v mnoha oblastech. To se projevuje na mnoha případech partnerství, která uzavřela evropská města v oblasti projektů zaměřených na likvidaci odpadů, vodní hospodářství, hospodářský rozvoj či zlepšování sociálních služeb.

7 Partnerství měst: prostředek evropského občanství Vývoj partnerství měst z geografického pohledu Evropské občanství: pocit sounáležitosti a společné identity Pojem evropského občanství souvisí s pocitem sounáležitosti s politickým celkem, k němuž patří národy všech 27 členských států. Tato identita je potvrzením solidarity spojené Evropy, jejíž obyvatelé spolupracují na společných cílech. Existují dva pilíře evropského občanství: úzké kontakty mezi evropskými národy, přímý vztah mezi občany členských států a evropskými institucemi. Během několika posledních let vzešlo z neustálého posilování této identity několik konkrétních počinů: zavedení jednotné měny a společného evropského pasu či Listina základních práv a svobod. Status evropského občana Evropské občanství získalo na základě Maastrichtské smlouvy z roku 1992 svůj zvláštní status. Všichni občané členských států jsou zároveň občany Evropské unie a mohou využívat příslušná práva: základní a osobní právo svobodně si zvolit místo pobytu a práce a mít volný přístup ke vzdělání ve všech členských státech, volit a kandidovat ve volbách do obecních zastupitelstev a Evropského parlamentu, právo obracet se na Evropský parlament a podávat stížnosti Evropskému ombudsmanovi, nárok na diplomatickou a konzulární pomoc jiného členského státu mimo EU. Od 50. let do dneška: soustavný rozvoj hnutí partnerských měst První partnerské vztahy byly navázány v období po 2. světové válce z iniciativy několika starostů měst, kteří byli přesvědčeni o tom, že prvním nutným krokem k vybudování stabilní a mírové Evropy musí být přátelství mezi samotnými evropskými občany. Cílem prvních partnerských vztahů bylo sbližovat obyvatele Francie a Německa, kdy se první vlny uzavírání smluv o partnerství měst v 50. letech účastnila zejména města z těchto dvou zemí. Když Francie a Německo podepsaly roku 1963 Smlouvu o přátelství, bylo již uzavřeno na 120 francouzsko-německých smluv o partnerství měst. Tyto kontakty se později diverzifikovaly a rozrůstaly, až se postupně rozšířily do všech evropských zemí. V roce 1991 CEMR registrovala partnerství spojující města ze 14 zemí (z nichž bylo tehdy 12 členských zemí plus Rakousko a Švýcarsko). V průběhu následujících patnácti let se počet partnerských vztahů měst výrazně rozrostl. Studie provedená v roce 2006 členskými organizacemi CEMR ve 35 zemích zjistila, že v Evropě bylo uzavřeno partnerství měst s účastí alespoň dvou orgánů místní správy. Tento obdivuhodný nárůst je nutno chápat v kontextu procesu otevírání hranic bývalých komunistických států, kdy mohlo být uzavřeno mnoho partnerství zejména v Polsku, České republice, Maďarsku či Rumunsku, a vypracování programu EU určeného speciálně k podpoře partnerství mezi orgány místní správy v Evropě z roku 1989 (viz část 5 Nástroje partnerství). Dalším krokem, který výrazně podpořil evropské hnutí partnerských měst, byla finanční podpora při hrazení nákladů občanů na návštěvu jejich partnerského města. Posilování evropského občanství Evropské občanství není možno brát jako prostou samozřejmost; je nutné je každodenně upevňovat prostřednictvím konkrétních činů a individuální angažovanosti všech. Po bezprecedentním rozšíření v letech 2004 a 2007, negativních výsledcích referend ve Francii a Nizozemí, a nejnověji také po krocích vedených na cestě k nové evropské ústavě je nutno znásobit úsilí tak, aby občané sjednocené Evropy opět nabyli pocit sounáležitosti s Evropskou unií. Nejvhodnějším nástrojem k dosažení tohoto cíle může být právě partnerství měst. Partnerství pomáhá upevňovat vztahy mezi jednotlivými obcemi pomocí výměnných pobytů obyvatel z různých členských zemí. Díky příležitosti účastnit se konkrétních projektů, které jsou obvykle financovány Evropskou unií, může partnerství měst jasně demonstrovat obrovský potenciál unijních aktivit, jelikož je často prvním druhem kontaktu, zejména mladých lidí, s evropskými institucemi. 4 5

8 142 Partnerství měst v evropských členských zemích CEMR Německo Francie Itálie Polsko Velká Británie Maďarsko Švédsko Finsko Česká republika Rumunsko Dánsko Rakousko Španělsko Nizozemí Belgie Norsko Slovensko Estonsko Švýcarsko Řecko Litva Portugalsko Ukrajina Lotyšsko Irsko Srbsko Slovinsko Bulharsko Island Lucembursko Kypr Malta Albánie Makedonie (bývalá jugoslávská republika) Černá Hora n. u. n. u. n. u n. u.: údaj není k dispozici n.d. n.d. n.d Partnerství měst z geografického hlediska Je evidentní, že mnoho partnerských kontaktů se uzavírá mezi sousedními zeměmi nebo zeměmi, mezi nimiž už existují určité kulturní nebo historické vztahy. Naprostá většina registrovaných partnerských kontaktů byla navázána orgány zemí, které mají společnou hranici. Přesto s otevřením hranic bývalých komunistických zemí, a také díky zlepšujícím se dopravním možnostem, navazuje stále více měst partnerství i se vzdálenějšími partnerskými městy. Některé země jsou v town-twinningu obzvlášť aktivní. Z historických důvodů mají největší počet partnerských kontaktů stále Francie a Německo kolem 6 000, z nichž více než třetinu představují partnerství uzavřená mezi francouzskými a německými městy. Následuje Itálie, Polsko a Velká Británie s přibližně uzavřenými partnerstvími. Když vezmeme v potaz počet obyvatel, pak jsou ovšem nejaktivnějšími skandinávské země. Jedním z hlavních úkolů pro budoucnost bude navázání vztahů mezi obyvateli z různých kultur, kteří pocházejí často z výrazně odlišného prostředí. Takto je potřebné posilovat partnerské kontakty mezi vzdálenými orgány místní správy, a to nejen mezi východem a západem, ale také mezi severem a jihem. Pouze tímto způsobem je možno docílit skutečné solidarity na celém kontinentu.

9 Jak vybudovat dobré partnerství? Aktivní účast občanů Dobré partnerské kontakty by měly zahrnovat co nejširší okruh místních obyvatel obou měst, a to ve všech věkových a sociálních skupinách. Ačkoli se partnerství měst zaměřuje zejména na mladé lidi, může být přínosné pro všechny občany. Volení zástupci a úředníci musí být hnací silou projektu, ale neměli by být jedinými zúčastněnými osobami. Evropský rozměr Dobré partnerské kontakty předpokládají v Evropské unii vytvoření aktivního evropského občanství posílením vztahů mezi občany, poskytnutím podpory evropskému projektu a utvářením evropské identity. Partnerství měst pomáhá lidem porozumět každodennímu životu jiných obyvatel a poznat kulturu a jazyk jejich partnerů, a tak vlastně občanům pomáhá pochopit, že patří do jednoho a téhož hodnotového společenství a vytvářejí základy solidarity. na pomoc jiných v případě náhlé katastrofy, jak tomu bylo například v některých portugalských městech při ničivých lesních požárech v létě 2005, nebo při jiných katastrofách, které postihly některá východoevropská města, kdy partnerská města poskytovala potřebnou pomoc. Základ pro výměny Partnerské vztahy založené na pevném přátelství mohou vytvořit ideální prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet nové metody spolupráce. Předávání zkušeností a příkladů dobré praxe, společné zamyšlení nad problémy, které je zapotřebí řešit, a spojení sil může přispět k řešení problémů životního prostředí nebo infrastruktury, jako je např. doprava, sociální služby nebo likvidace odpadů. Pochopení základních úkolů současnosti Aktivity připravované v rámci partnerských kontaktů mohou pomoci vytvořit podmínky k tomu, aby mohla být řešena hlavní aktuální témata, zejména se zaměřením na mládež. Podniká se množství aktivit v takových oblastech, jako je životní prostředí, budoucnost Evropy, lidská práva, zajištění míru či }rozvojové cíle tisíciletí. Trvalé vztahy Dobré partnerské vztahy musí obstát ve zkoušce časem, nesmějí být jen krátkodobou záležitostí postavenou na momentální konstelaci v městském zastupitelstvu. Vytvoření pevného přátelství a opravdových solidárních vazeb mezi občany různých měst vyžaduje čas. Pouze pokud má partnerství možnost se určitou dobu rozvíjet, může se město spolehnout Stručně řečeno, dobře strukturované partnerství měst může být skutečným zdrojem spolupráce a vzájemného obohacování. Umožňuje: přiblížení odlišných kultur všem obyvatelům, informování občanů o evropských záležitostech, zabývat se aktuálními tématy a vyměňovat si názory na jejich řešení, zlepšovat životní prostředí a infrastrukturu v dotyčných obcích. 6 7

10 [ Příkladydobré 3 ] praxe Setkávání obyvatel Evropy Akce pořádaná občany na oslavu výročí 10 let partnerství Města Olivet (Francie) a Bad Oldesloë (Německo) oslavila v říjnu roku 2006 výročí 10 let společného partnerství. Město Olivet pozvalo při této příležitosti také další ze svých partnerských měst, anglické město Fakenham. Do akce se zapojilo celé město: školy přivítaly studenty, různé spolky zorganizovaly kulturní a společenské akce, mnoho rodin uvítalo návštěvníky přímo ve svých domovech, obchodníci vyzdobili své výlohy evropskými symboly, místní podniky přišly s nabídkou praxe ve svých provozech. Tyto početné aktivity, které byly pro tento týden naplánovány, hosté z Německa i z Anglie přijali s velice kladnou odezvou. Kromě kulturních a sportovních událostí mohli účastníci navštívit Evropskou výstavu, na které vystoupil člen Evropského parlamentu se svou přednáškou. Tyto výměny také zahrnovaly různé druhy aktivit: účastníci měli možnost zazpívat v domově důchodců, zúčastnit se ochutnávky vín, navštívit odbornou školu, senát a radnici v Paříži. Tato akce skončila s naprostým úspěchem a díky tomu, že se do ní zapojily i rodiny hostitelů, byla navázána opravdová přátelství, čímž se otevřel prostor pro budoucí společné projekty. Rozpočet projektu: Kontaktní osoby pro další informace: Françoise Barbier, prezidentka partnerského spolku města Olivet, nebo Liliane Buwalda,

11 Setkávání obyvatel Evropy Partnerství posilované pravidelnou péčí Města Rotherham (Velká Británie) a Saint Quentin (Francie) jsou partnerskými městy již přes 10 let. Pořádají pravidelně organizovaná podpůrná setkání a spolupracují při plánování činností obou partnerských měst. Jednou ročně se scházejí volení zástupci obou měst, aby se dohodli na společných akcích plánovaných na další rok. Rotherham ustanovil spolu se svými zahraničními partnery styčnou skupinu, která dvakrát měsíčně pracuje jako fórum pro výměnu informací mezi jednotlivými zúčastněnými stranami. Díky tomu zůstává partnerství mezi městy Rotherham a Saint Quentin stále stejně aktivní po celých 10 let. Hlavními aktivitami jsou výměny studentů a kulturní návštěvy, kdy je zde k dispozici stipendium ve výši 300 pro občany organizující návštěvu partnerského města. Rozpočet projektu: roční rozpočet ve výši Kontaktní osoby pro další informace: Natalie Hunter, vedoucí projektů pro evropské a mezinárodní záležitosti, Setkávání obyvatel Evropy Pracovní semináře pro společné plánováni Města Gibuli (Lotyšsko) a Bramsnæs (Dánsko) organizují tyto semináře, aby projednala možnosti budoucího vývoje tohoto lotyšského města. Tyto diskuse vznikly na základě iniciativy dvou obyvatel Bramsnæs, kteří do nich zapojili 45 účastníků z nejrůznějších oblastí (studenti, manažeři, úředníci, zaměstnanci atd.). Tyto semináře probíhají ve třech fázích: analytická fáze, při níž se účastníci podělí o své problémy; fáze brainstormingu, kdy je navrhováno množství nejrůznějších možných řešení; a třetí fáze, kdy mají účastníci možnost odnést si konkrétní řešení, které pak mohou aplikovat v reálném životě. Tyto pracovní semináře účastníkům umožňují najít reálná řešení jednotlivých problémů a zvolit nejlepší metody, jimiž by měli své vlastní problémy vyřešit. Po jednom z pracovních seminářů byla založena skupina mládeže a na základě výsledků jiného semináře byla vybudována dětská hřiště. Rozpočet projektu: Kontaktní osoby pro další informace: Erik Mikkelsen, předseda lotyšského výboru v Bramsnæs, 8 9

12 Setkávání obyvatel Evropy Jazykové kurzy pro dospělé Města Cardiff (Velká Británie) a Heilbronn (Německo) založila ambiciózní projekt, který spojuje výuku angličtiny s přednáškami o různých evropských kulturách. Další partneři z Belgie, Itálie, Lotyšska a Španělska pak tomuto projektu dodali skutečně evropský rozměr. Účastníci měli ve spolupráci s profesory anglického jazyka napsat příběh o zemi, ze které pocházejí. Tyto příběhy si pak jednotlivé skupiny vyměnily, čímž došlo k předání různých zvyků a způsobů života účastníků. Jednotlivé skupiny a jejich profesoři se často scházejí, aby se podělili o své příběhy a procvičili se v získaných jazykových znalostech. Tento projekt i samotné práce byly prezentovány na mezinárodním literárním festivalu v St. Donat s Art Centre v Cardiffu. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Jane Booty, Umění a kultura Kulturní výměna prostřednictvím umění Města Tata (Maďarsko), Svodin (Slovensko) a Sovata (Rumunsko) každoročně organizují výtvarný tábor. Na tomto táboře, který se koná ve městě Tata, se první týden v srpnu schází přes 20 mladých lidí z těchto tří zemí. Účastníci mají pro každý den jiné téma, učí se různým uměleckým technikám, vyměňují si názory a porovnávají své metody. V poslední den je uspořádána veřejná výstava těchto nadějných umělců, kdy představují svá díla obyvatelům města Tata. Na tomto výtvarném táboře se posiluje pocit evropské sounáležitosti účastníků, kteří zde mají možnost dozvědět se něco více o svém společném kulturním dědictví. Mnoho dětí z města Sovata žije v mimořádně těžkých sociálních podmínkách. Některé z nich na tento tábor jezdí už od jeho založení v roce Tato každoroční setkání umožňují dětem uvědomit si pokroky, které udělaly, což jim dodává pocit uspokojení. Rozpočet projektu: per year Kontaktní osoba pro další informace: Zsuzsanna Osgyáni, mezinárodní vztahy, Radnice města Tata, Kossuth tér Tata, Hungary, Fax:

13 Umění a kultura Divadlo proti předsudkům Města Nancy (Francie), Karlsruhe (Německo) a Lublin (Polsko) vytvořila společný projekt využívající možnosti divadla. Studenti dramatického umění z těchto tří měst zorganizovali společné pracovní semináře. Zabývali se tématy souvisejícími s předsudky, které se mohou vytvořit vůči jiným evropským národům. Účastníci se také mohli dozvědět více o problematice zdravotně handicapovaných lidí, kdy se na jednom ze seminářů například spolupracovalo s lidmi se sluchovým postižením. Tento projekt vyvrcholil divadelním představením, které se hrálo ve všech partnerských městech. Divadelní skupiny z francouzské, německé a polské univerzity si vyměňují zkušenosti a vytvořily se mezi nimi úzké vztahy. Tento projekt se snaží reflektovat evropskou identitu a umožňuje sdílení zkušeností získaných při divadelních představeních za účasti široké veřejnosti. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Verena Denry, vedoucí pracovnice pro partnerství a Evropu, Fax : Umění a kultura Příhraniční televizní vysílání Města Kežmarok (Slovensko) a Nowy Targ (Polsko) si založila společnou televizní stanici. Tento zpravodajský kanál vysílá zprávy z obou měst. O spolupráci měst Kežmarok a Nowy Targ byl také natočen dokument, který byl na této stanici odvysílán. Pro podporu stanice byla zorganizována konference a rozsáhlá propagační kampaň (letáky, plakáty atd.). Díky svým divákům má tento projekt skutečně hmatatelné výsledky. Zpravodajská stanice byla vytvořena v rámci programu na vybudování komunikačního mostu mezi městy Kežmarok a Nowy Targ. Tento most má obyvatelům těchto dvou měst pomoci navzájem se poznávat. Kromě toho slouží jako propagační nástroj pro obě partnerská města, jelikož původní projekt i publicita, které se jí dostalo, měly pozoruhodný ohlas. Obě města mají silný turistický potenciál a spoléhají na to, že jejich zpravodajský kanál jim pomůže přilákat nové návštěvníky. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Gabriela Bodnárová,

14 Umění a kultura Setkání při přípravě koncertu byla pro účastníky také příležitostí, aby se dozvěděli něco více o kultuře svých kolegů z partnerských měst. Díky této zkušenosti se mohli účinkující seznámit také s hudbou, která se hraje v různých městech, a navzájem se informovat o nových a zajímavých pracovních metodách. Tento projekt byl velice kladně přijat a na jeho základě vzniklo mnoho silných přátelských vztahů, které byly navázány napříč celým kontinentem. Setkání s hudbou Město Jammerbugt (Dánsko) uzavřelo partnerství s městy Kuusankoski (Finsko), Lindesberg (Švédsko), Oppdal (Norsko), Altenholz (Německo) a Strzelce Krajenskie (Polsko). Tato města v roce 2004 společně zorganizovala koncert vážné hudby. Nejprve zazpívaly pěvecké sbory z jednotlivých zemí samostatně a poté vše vyvrcholilo v grandiózním finále, kdy všichni vystoupili dohromady jako jedno velké těleso s předem připraveným programem. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Sonia Dornhoff Jensen, (Jammerbugt Commune, Toftevej 43, 9440 Aabybro, Denmark) Umění a kultura Upevnění kontaktů prostřednictvím mezinárodní výstavy Města Leidschendam-Voorburg (Nizozemí), Hranice (Česká republika), Konstancin-Jeziorna (Polsko) a Temecula (USA) zorganizovala velkou výstavu výtvarného umění, která putovala do všech čtyř měst. Celkem 44 umělců z těchto měst zde vystavovalo více než 150 prací. Tato výstava měla veliký úspěch. Díky ní se posílily již existující kontakty a byly navázány i nové kontakty v mnoha oblastech; dále přispěla k rozvoji solidarity a vzájemného porozumění mezi partnerskými městy. Na základě výměny v rámci tohoto projektu vznikly také některé nové projekty. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Mr. PCJ Bekkering, City of Leidschendam-Voorburg, PO Box 905, 2270 AX, The Netherlands

15 Mládež Aktivní podpora studentské výměny Od října roku 2004 školy z Leedsu (Velká Británie) a Brna (Česká republika) spolupracují na významné iniciativě v oblasti vzdělávání. Projekt začal konferencí na téma individualizované výuky, která byla uspořádána v Leedsu. Návštěvníci z Brna navštívili zdrojové knihovny pro informační technologie a podporu studia i jiná školská zařízení. Školy v Leedsu zase objevily, jaký přínos je možno získat z mezinárodní výměny. Město Brno uspořádalo po návštěvě konferenci za účelem posílení uzavřeného partnerství. Od počátku celého projektu se navázalo mnoho kontaktů mezi těmito dvěma městy a dnes se výměny aktivně účastní 25 škol. Rýsují se nyní také další potenciální projekty, jako je možnost založit první dvojjazyčnou školu v Brně, což je projekt, u kterého by se město Brno muselo do značné míry spolehnout na podporu svých partnerů z Leedsu. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Jenny Hill, tajemnice pro mezinárodní záležitosti, Mezinárodní vztahy, Rada města Leedsu, +44 (0) Mládež Školy podporují solidaritu Města Kuusankosi (Finsko) a Vologda (Rusko) zorganizovala studentskou výměnu. V rámci této výměny v červnu 2005 se finští studenti zapojili do renovace jedné ruské školy. Ráno se věnovali rekonstrukčním pracím a odpoledne pak navštěvovali jiná školská zařízení nebo kulturní akce. Během této výměny finští studenti bydleli v ruských hostitelských rodinách. Díky tomuto projektu bylo kompletně upraveno školní hřiště a nainstalováno nové sportovní vybavení. Skutečnost, že studenti bydleli v hostitelských rodinách a měli příležitost poznat ruskou kulturu, napomohla k odstranění mnoha předsudků, které pak nahradila trvalá přátelství. Kontaktní osoba pro další informace: Niina Heikkilä, tajemnice pro mezinárodní záležitosti, 12 13

16 Mládež Setkání při sportu Město Olsztyn (Polsko) uspořádalo v červnu 2006 Olympijské hry partnerských měst. Pozvání přijalo na 250 mladých lidí z měst Offenburg a Gelsenkirchen (Německo), Perugia (Itálie), Kaliningrad (Rusko) a Halmstad (Švédsko). Po přivítání starostou Olsztyna měli mladí účastníci možnost se vzájemně poznat a po čtyři dny se účastnit turnajů ve volejbalu, fotbalu, basketbalu či tenisu. Oficiální zahajovací ceremoniál, podobný jako na skutečných olympijských hrách, proběhl na hlavním olsztynském stadionu. Tyto hry přilákaly přes diváků. Mezi mladými lidmi z jednotlivých partnerských měst vznikly přátelské vztahy a pro všechny byla důležitým přínosem zkušenost z organizování projektu v tak velkém rozsahu. Tato akce měla široký ohlas a přispěla ke zviditelnění města Olsztyn nejen v Polsku, ale i v zemích jeho partnerských městs. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Barbara Tunska, tajemnice pro mezinárodní spolupráci, (Městský úřad Olsztyn, Jana Pawła II 1) Mládež Společně organizovat a společně se scházet Studenti z měst Lassee (Rakousko), Strzyzow (Polsko) a Briennon (Francie) se spolu sešli při organizování velice složitého projektu spolupráce. V květnu roku 2005 byla zorganizována výměna financovaná z prostředků společného rozpočtu na základě studijního programu vypracovaného zkušenými profesory. Tento program zahrnoval jazykové kurzy, kurzy vaření, sportovní aktivity, ekologické projekty a exkurze. Samotní studenti se pak zaměřili na poznávání Evropské unie a zabývali se rozdíly v jednotlivých vzdělávacích systémech. Kromě toho se ve zvláštní škole setkali s mladými studenty se zdravotním postižením. Tyto společně pořádané studentské výměny vyžadovaly ode všech studentů osobní zaujetí. Výměna byla realizována ze společného rozpočtu a na základě společného programu a studenti se rychle seznámili se svými kolegy z partnerských měst zejména díky tomu, že se jejich vzájemná komunikace usnadnila experimentováním s jazyky ostatních účastníků. Někteří ze studentů se věnují studiu těchto jazyků dodnes. Kontaktní osoba pro další informace: Christine Hahn, (Městský úřad, Obere Hauptstraße 4, A-2291 Lassee)

17 Občanství Společná oslava Dne Evropy Město Halle (Belgie) udržuje již několik desetiletí partnerství se dvěma partnerskými městy: Mouvaux (Francie) 48 let a Werl (Německo) 33 let. Halle se rozhodlo využít příležitosti Dne Evropy k oslavě podpisu třetí partnerské smlouvy spolu s ostatními partnerskými městy. A tak bylo dne 9. května 2006 při oslavě Dne Evropy podepsáno partnerství měst Halle a Kadaně (Česká republika). Tato partnerská smlouva si stanovila za cíl spoluvytvářet mírové vztahy v Evropě a přátelství mezi městy, školami a ostatními zúčastněnými organizacemi. Toto nově uzavřené partnerství vděčí za svůj vznik dlouhodobým kontaktům mezi vzdělávacími zařízeními obou měst, v jehož rámci se uskutečnilo mnoho hudebních, uměleckých a sportovních výměn. Dnes si tedy tato dvě města přejí dále rozšiřovat vzájemné přátelské vztahy a v budoucnu rozvíjet i obchodní výměny. Rozpočet projektu: Kontaktní osoby pro další informace: Jean-Pierre Laporte, předseda výboru pro partnerství měst, (Oudstrijdersplein 18, B-1500 Halle) nebo tajemnice starosty, Občanství Místní parlament mládeže Partnerská města Alsómocsolád (Maďarsko) a Marefalva (Rumunsko) se rozhodla dále rozvíjet své partnerské kontakty. Ve městě Alsómocsolád již několik let působí místní samospráva mládeže. Partnerské město Marefalva se rozhodlo také zavést tento systém a zaměřit se na své vlastní místní problémy. Tento projekt byl také pokusem o posílení tolerance mezi mladými lidmi žijícími v maďarském městě. V roce 2002 mladí lidé z města Alsómocsolád cestovali do Marefalvy, aby představili činnost své místní samosprávy. Po dobu jednoho týdne pak účastníci z obou měst pracovali na tom, aby vytvořili podobný orgán v rumunském městě. Byly vytvořeny čtyři tematické skupiny. Pro každé téma byla zorganizována samostatná akce. Při této příležitosti měli mladí lidé možnost dobře se navzájem poznat. Při společné práci na konkrétních úkolech se rychle vytvořily úzké vztahy. Mladí účastníci z Rumunska pak realizovali projekty, které připravili společně se svými maďarskými přáteli. Společně diskutovali o metodách řízení projektů, a to zejména pro oblast finančního řízení. Byli tak vedeni k odpovědnosti a přispělo to také k rozvoji důvěry k městské samosprávě. Místní samospráva mládeže města Marefalva je dnes první svého druhu v Rumunsku. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Balogh Anikó, /

18 Občanství Ženy v místní politice Mladé ženy partnerských měst Stockport (Velká Británie) a Heilbronn (Německo) se společně zabývaly problematikou postavení žen v politice. Účastnice z Německa jsou členkami parlamentu mládeže, fungujícího v jejich městě. V rámci akce Evropský rok výchovy k občanství, která se uskutečnila v roce 2005, se účastnice sešly v Bruselu v sídle zástupců Velkého Manchesteru. Zde se setkaly se zástupci EU včetně členů Evropského parlamentu. Poté následovala návštěva žen z Heilbronnu ve Stockportu, kde debatovaly o místních problémech včetně postavení ženy v demokratické společnosti. Setkaly se zde také se zástupci městské rady. Poté měly v rámci jednodenní návštěvy Londýna možnost podívat se i do britského parlamentu. Pro obě skupiny žen byly diskuse o společných problémech velice přínosné. Mohly se společně zabývat otázkou fungování demokratických postupů na místní, státní i mezinárodní úrovni. Návštěva Stockportu umožnila německým ženám, aby doma předložily samosprávě mládeže v Heilbronnu podrobné návrhy. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Sue Shore, styčná osoba pro zahraniční kontakty, Sociální integrace Spolupráce za účelem zajištění lepších životních podmínek seniorů Partnerská města Leeds (Velká Británie), Brno (Česká republika) a Braşov (Rumunsko) spolupracují na řešení problémů spojených s péčí o starší lidi. V listopadu 2006 hostil Leeds návštěvníky z obou partnerských měst a při té příležitosti se účastníci zabývali otázkou, jak mohou obce zlepšit spolupráci s ostatními institucemi odpovědnými za péči o seniory. Tento projekt se zaměřil na hledání způsobů, jak se na přípravě a plánování příslušných opatření mohou přímo podílet samotní senioři, ale i sociální pracovníci, dobročinné organizace a jiné instituce, přičemž senioři byli zastoupeni i v samotném řídícím výboru. Program byl tedy nastaven tak, aby zohledňovat priority, které si senioři sami určili jako rozhodující pro svůj spokojený život. V rámci celého projektu bylo vypracováno několik strategií, které by tato tři města mohla využít v budoucích programech a které vycházely ze společných hodnot, jako je vylepšení toho, jak jsou senioři veřejností vnímáni, či zajištění dostupných a pružných služeb, díky nimž by lidé mohli žít nadále ve svých domovech a být nezávislí. Tento program v široké míře využíval účasti samotných seniorů v rozhodovacím procesu, čehož bylo dosaženo na základě organizace pracovních seminářů a získávání informací prostřednictvím dotazníků. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Mareike Schmidt, Městská rada Leeds, Mezinárodní vztahy, (4. západní podlaží, radnice, Leeds LS1 1UR)

19 Sociální integrace Pomoc znevýhodněným občanům Města Haag (Nizozemí) a Varšava (Polsko) uzavřela společné partnerství v roce Už dva roky pracují na naplnění projektu pro zajištění péče o drogově závislé osoby a bezdomovce. Vycházejí přitom ze zkušeností, které si předaly na seminářích a pracovních setkáních. Hlavním tématem byla vždy spolupráce mezi nevládními organizacemi, které na tomto poli působí, a místními orgány. Účastníci se také zabývali celou řadou otázek, jako je úloha policie, psychiatrická problematika, organizace administrativní práce, školení atd. V dubnu 2005 byla podepsána dohoda mezi partnerskými nevládními organizacemi obou měst za účasti městských služeb. V roce 2007 se rozběhly první školicí kurzy. Tento projekt pomohl občanským sdružením a místním orgánům naučit se spolupracovat a posílil jejich vzájemnou důvěru. Uvedené školicí kurzy představují naději na účinnější pomoc lidem, kteří se ocitli v nesnázích. Velký zájem o tento projekt projevilo město Lvov (Ukrajina), které se do něj zapojilo v prosinci Rozpočet projektu: of investments Kontaktní osoba pro další informace: pí Winny van Willigen, Sociální integrace Sblížení se zahraničními pracovníky Města Carrickmacross (Irsko) a Carhaix-Plouguer (Francie) pravidelně organizují výměnné kulturní akce. V srpnu 2005 na své slavnosti přizvali zahraniční pracovníky z Estonska, Lotyšska a Litvy. Kromě tradičních keltských vystoupení předvedli své národní písně a tance i účastníci z pobaltských zemí. Při čtyřdenní návštěvě francouzských partnerů ve městě Carrickmacross byla uspořádána prodejní výstava knih a výstava fotografií, věnovaná pobaltským zemím. Bylo uspořádáno několik setkání, při nichž účastníci z pobaltských států mohli sdělit svým zaměstnavatelům a voleným zástupcům vlastní názory a zážitky ze života v novém prostředí. Pobaltští účastníci s nadšením dodali pro výstavu knihy, DVD nosiče, fotografie a CD disky, a keltské slavnosti se tak pro všechny staly nezapomenutelným zážitkem. Účastníci z Irska a Francie měli možnost lépe poznat tyto zahraniční pracovníky a pochopit problémy, se kterými se setkávají. Tehdy vznikly četné přátelské vztahy a tito pracovníci se více zapojili do života místních obcí s hmatatelnými výsledky, jako je například vyšší úspěšnost při získávání řidičského oprávnění; někteří pracovníci z těchto zemí dokonce docházejí ke členům partnerských sdružení na bezplatné hodiny angličtiny. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Michael MacMahon,

20 Udržitelný rozvoj Díky této akci mohla Ptuj vypracovat plán postupu ke zlepšení vodního hospodářství města. Jezero Ptuj, které nabízí městu mnoho možností pro vodní rekreační aktivity, má problémy s toxickým znečištěním. Na základě výsledků konference začala v roce 2004 revitalizace jezera s použitím globálního přístupu. Zamořené bahno bylo recyklováno při budování náspu a ostrůvků, pro rekreanty byla vypracována pravidla chování a zlepšila se opatření na ochranu ptactva. Město Ptuj také podepsalo smlouvu s Banskou Štiavnicí, která je díky svému systému vodního hospodářství zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO. Ptuj věří, že díky tomuto novému partnerství bude moci zvýšit hodnotu vlastního dědictví. Společná řešení proti znečišťování životního prostředí Partnerská města Ptuj (Slovinsko), Burghausen (Německo), Banská Štiavnica (Slovensko) a Saint-Cyr-sur-Loire (Francie) spojuje společný zájem, který je speciálně zaměřený na vodu, jež má ve všech těchto městech ústřední význam pro místní rozvoj. V srpnu 2002 se tito partneři sešli ve městě Ptuj, aby si vyměnili své poznatky z oblasti vodního hospodářství. Zvolené zástupce doplnili další účastníci: odborníci, nevládní organizace, vodárenské společnosti a ekologická sdružení. Účastníci se tehdy zaměřili zejména na situaci ve městě Ptuj a na problémy tohoto města se znečištěním. Na konferenci byl vytvořen konkrétní pracovní plán. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Tanja Ostrman Renault, Mezinárodní vztahy, Udržitelný rozvoj Zvyšování povědomí mládeže o trvale udržitelném rozvoji Partnerská města Sint-Truiden (Belgie) a Duras (Francie) organizují studentské výměny. Francouzští studenti pobývali u svých belgických hostitelů v dubnu 2006 a tento pobyt byl zaměřen na vzdělávání v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Studenti z obou měst diskutovali o otázkách životního prostředí, rozvojové spolupráci, korektním obchodování a zaměstnávání osob s postižením. Těchto diskusí se zúčastnilo i několik členů Evropského parlamentu. Mladí lidé navštívili na kolech mnohá zajímavá místa, jako například ekologické farmy, závody na zpracování odpadů či střední technickou školu, kde se zabývají průmyslovými obaly a ekologickou výrobou. Také prováděli samostatný výzkum v oblasti trvale udržitelného rozvoje a vymysleli na toto téma i hru. Ve všech fázích projektu projevovali studenti aktivní přístup. Celé akce se zúčastnili i starší obyvatelé, se kterými měli možnost si vyměnit názory na otázky trvale udržitelného rozvoje. Přítomní členové Evropského parlamentu objasňovali postoj Evropské unie k tomuto tématu, představili politiku, která je již uplatňována, i to, co se teprve připravuje. Kromě toho belgičtí a francouzští studenti srovnávali stávající situaci v Belgii a v jižní Francii. Tato akce pro posílení povědomí o dané oblasti byla naplánována s využitím širokého přístupu a vyvolala u studentů veliký zájem. Rozpočet projektu: Kontaktní osoby pro další informace: v Sint-Truiden: Mr Peter Dufaux, Echevin, v Duras: Michel Prevot, místopředseda partnerského výboru,

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Mezinárodní studie občanské výchovy Tomáš Protivínský

Mezinárodní studie občanské výchovy Tomáš Protivínský Mezinárodní studie občanské výchovy 2009 Tomáš Protivínský ICCS 2009 Mezinárodní studie občanské výchovy = The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Mezinárodní asociace pro hodnocení

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ Nečlenský stát Rady Evropy (Bělorusko) ČLENSKÉ STÁTY SÍDLO A ZASTOUPENÍ ROZPOČET Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bosna a Herzegovina, Bulharsko,

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VAVROUŠKOVO STIPENDIUM JMÉNO: Kateřina Kulichová ROČNÍK: I. Mgr. NÁZEV PRAXE/STÁŽE: Sdílení zkušeností v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a jejich využití. VÝŠE STIPENDIA:

Více

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Světové a Evropské statistiky agenturního zaměstnávání (zdroj: Mezinárodní konfederace agentur práce Ciett) Jak si stojí Česká republika vkontextu zemí EU

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů"

Městský úřad Catania. Osvědčená praxe- Výzva k předložení dokumentů Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře)

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře) PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a ve hře) NĚMECKO Více Evropy 8 hráčů VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy 8 hráčů FRANCIE Pevnost Evropa 8 hráčů RAKOUSKO Zelená

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final. Rada Evropské unie Brusel 3. února 2017 (OR. en) 5908/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 37 final Předmět: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie Otázka: Evropská unie Předmět: Ekonomie Přidal(a): lucka.sisi Evropská unie Je ekonomické a politické uskupení 27 států Evropy čítající 498 miliónů lidí Původním cílem partnerství evropských zemí po druhé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2008/2224(INI) 12. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o aktivním dialogu s občany o Evropě (2008/2224(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodaj: Gyula

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Inclusion Europe. Zpráva

Inclusion Europe. Zpráva Evropská směrnice pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra Veřejné slyšení v Evropském parlamentu organizováno politickou skupinou PPE-DE Systém Evropských škol: Model pro mobilitu a mnohojazyčnost 19. března 2009 (9:00 12:30) sál A3E-2 Návrh vystoupení náměstka

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 30. 7. 2015 bod programu: 2 Projekt JOINT LAKES zapojení města do projektu v rámci programu INTERREG Europe věc: dopad na rozpočet: Spolufinancování z rozpočtu OSR

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

Představení iniciativy CIVITAS a CIVINET

Představení iniciativy CIVITAS a CIVINET Představení iniciativy CIVITAS a CIVINET CIVINET SÍŤ K UDRŽITELNÉ MOBILITĚ VE MĚSTECH 20. únor 2014 Praha, Ministerstvo dopravy Struktura prezentace - Evropská iniciativa CIVITAS představení - Sítě CIVINET

Více