Partnerství. pro budoucnost. Praktická. obcí a regionů. Rada evropských. Municipalities and Regions. Council of European. příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partnerství. pro budoucnost. Praktická. obcí a regionů. Rada evropských. Municipalities and Regions. Council of European. příručka"

Transkript

1 Rada evropských obcí a regionů Council of European Municipalities and Regions [ Praktická Partnerství pro budoucnost ] příručka

2 Rada evropských obcí a regionů děkuje Svazu měst a obcí České republiky za vydání této publikace v českém jazyce. [ Praktická Partnerství pro budoucnost ] příručka

3 Partnerství pro budoucnost [ ] Obsah 1. Úvod 2 2. Partnerství měst: jak se naučit žít spolu Co to je partnerství měst? 2.2 Partnerství měst: prostředek evropského občanství 2.3 Vývoj partnerství a geografické informace 2.4 Jak vybudovat dobré partnerství? Příklady dobré praxe Setkávání obyvatel Evropy 3.2 Umění a kultura 3.3 Mládež 3.4 Občanství 3.5 Sociální integrace 3.6 Trvale udržitelný rozvoj 3.7 Zvýšení kvality poskytovaných místních služeb 3.8 Místní ekonomický rozvoj 3.9 Solidarita Partnerství ve světě Příklady mezinárodního partnerství 4.2 Uzavření mezinárodního partnerství: užitečné kontaktní informace Nástroje partnerství Komunitární program Evropa pro občany 5.2 Formulář pro vyhodnocení 5.3 Partnerská přísaha 5.4 Kontakty na organizace Partnerství pro budoucnost: konference na Rhodu Rozhovory o budoucnosti partnerství 6.2 Závěrečná deklarace z Rhodu

4 1Úvod Vážení přátelé, jsem velmi rád, že vám dnes mohu předložit velmi užitečnou publikaci Rady evropských obcí a regionů (CEMR) o partnerské spolupráci měst a obcí, kterou Svaz měst a obcí České republiky vydává v češtině. Po angličtině a francouzštině je čeština dalším jazykem, ve kterém je tato příručka vytištěna. Svědčí to o tom, jak velký význam přikládá náš Svaz partnerství mezi městy a obcemi, které tvoří významnou část jeho mezinárodních aktivit. Je tomu již více než padesát let, kdy první partnerství vznikala jako výraz znovuobnovení mírového soužití národů Evropy po 2. světové válce. Na town-twinningové hnutí bylo nahlíženo jako na jeden z nástrojů, které měly zabránit vzniku dalšího válečného konfliktu a položit základy budování nové Evropy. Partnerská spolupráce místních samospráv je považována za hnací sílu růstu a rozvoje Evropské unie. To byl také jeden z důvodů, proč při hledání budoucnosti dalšího rozvoje Evropské unie Rada evropských obcí a regionů uspořádala v květnu 2007 na řeckém ostrově Rhodos velkou konferenci s názvem Partnerská spolupráce pro svět zítřka. Této konference, jejíž části jsem měl čest předsedat, se zúčastnilo kolem 500 zastupitelů a pracovníků, dovolím si ji proto označit za velmi úspěšnou. Text její závěrečné deklarace najdete ostatně na poslední straně. Evropská komise vyhlásila rok 2008 Evropským rokem mezikulturního dialogu. Jsem přesvědčen o tom, že partnerství měst a obcí, sbližující občany a zastupitele různých zemí a kultur, uvádí tuto myšlenku v život tím nejpříkladnějším způsobem. Pro česká města a obce, kterým komunistický totalitní režim dlouhých 40 let odpíral možnost svobodné partnerské spolupráce, získalo twinningové hnutí po roce 1989 také další obsah: opětné navázání zpřetrhaných kulturních a společenských pout nejen s evropskými zeměmi, ale prakticky s celým světem. V době přípravy České republiky na členství v Evropské unii partnerská spolupráce mezi městy a obcemi zemí EU a ČR významně přispěla k integračnímu procesu. Publikace, kterou dnes otvíráte, je zajímavá z několika důvodů. Jednak poskytuje přehled o partnerské spolupráci měst a obcí ve všech členských státech CEMR, nabízí však zejména příklady dobré praxe z různých a často nových oblastí partnerské spolupráce, jako je sociální začleňování, udržitelný rozvoj, místní ekonomický rozvoj, sociální a zdravotní služby a solidarita v nejširším slova smyslu. Můžeme být právem hrdi na to, že mezi městy a obcemi, které jsou uváděny jako příkladné, jsou i naše města Brno, Hranice, Chrudim či Kadaň. Věřím, že vás některé z uvedených příkladů budou inspirovat při rozvíjení partnerské spolupráce vašeho města. Ing. Oldřich Vlasák předseda Svazu měst a obcí ČR poslanec Evropského parlamentu výkonný předseda CEMR

5 Partnerství měst tvoří samotné jádro základních cílů a aktivit Rady evropských obcí a regionů (CEMR). Ta již od svého založení v roce 1951 podporuje výměnu a spolupráci mezi městy a obcemi, neboť ji považuje za hnací sílu růstu a rozvoje Evropské unie. Hnutí partnerství měst získalo svůj vliv a jedinečný charakter tím, že se snaží sblížit občany pocházející z různých zemí a podporovat spolupráci mezi místními volenými zástupci, kteří představují tu část státní správy, jež je občanům nejbližší. Partnerství měst v současné Evropě tvoří hustou síť přibližně sedmnácti tisíc smluv o spolupráci mezi malými, středně velkými i velkými městy. Nyní, takřka padesát let poté, co byly podniknuty první kroky na cestě k vytvoření skutečné Evropské unie, zůstává towntwinning i nadále jedinečným způsobem, jak do celého tohoto obrovského podniku zapojit přímo i občany. V dnešní Evropě, která se neustále rozrůstá postupným rozšiřováním, může partnerství měst posilovat vzájemné porozumění a dialog, a tím vlastně posilovat vědomí společné evropské identity a pocit sounáležitosti i obdiv k oné nezměrné bohatosti, kterou zde nacházíme. a regionů (CEMR) uspořádala v květnu 2007 na pozvání města Rhodos a Řeckého svazu měst a obcí (KEDKE), který je řeckou pobočkou CEMR. Tato konference se konala za podpory a v úzké spolupráci s Evropskou komisí, která se rozhodla zveřejnit tento nový program Evropské unie prostřednictvím videokonference spojující města Brusel a Rhodos. Ve městě Rhodos diskutovali zvolení zástupci a odborníci na partnerství měst z 29 zemí (z Evropy i jiných částí světa) o tom, jak může v současné době partnerství měst zajistit vhodný rámec, který by umožňoval řešit problémy, jako je společenská integrace, účast mládeže ve veřejném životě, trvale udržitelný rozvoj a ekonomická spolupráce, ochrana kulturního dědictví, mírový dialog zaměřený na oblast Středomoří či rozvojová pomoc. Doufáme, že otázky vzešlé z těchto diskusí budou zodpovězeny v této publikaci, jež si klade za cíl nabídnout konkrétní nástroj, který by osobám pracujícím na lokální úrovni pomohl prostřednictvím spolupráce a výměny nalézt řešení mnoha problémů, se kterými se musí vyrovnávat, a společně tak budou pracovat na lepším světě pro všechny. Díky podpoře Evropského parlamentu a Evropské komise se hnutí partnerských měst v průběhu posledních dvaceti let významně rozvinulo. Těší nás, že tyto instituce potvrdily svoji další podporu vypracováním nového programu Evropa pro občany určeného pro období , v němž je partnerské spolupráci měst vyhrazena ústřední role. Rada evropských obcí a regionů zastává názor, že v těchto prvních letech 21. století, ve světě, který se neustále proměňuje, bude partnerství měst i nadále fungovat jako účinný nástroj ke zvládání každodenních problémů, nástroj, který je schopný reagovat na naše rychle se měnící životní podmínky. Tato myšlenka je v souladu s cíli významné konference Partnerství pro budoucnost, kterou Rada evropských obcí Dr. Michael Häupl prezident CEMR primátor města Vídně Anders Knape předseda pracovní skupiny CEMR pro partnerství měst prezident Švédské asociace místních samospráv a regionů 2 3

6 2 ] Partnerství měst: [jak se naučit žít pospolu Co je to partnerství měst? Přátelství mezi občany evropských měst Partnerství měst je setkání dvou obcí, které se tímto způsobem (z evropské perspektivy) snaží podniknout takové kroky, aby vyřešily existující problémy a uzavřely co nejužší přátelské vztahy. Když Jean Bareth jeden ze zakládajících členů CEMR pronesl tuto myšlenku, jasně stanovil základní hodnoty, které jsou v partnerství měst obsaženy: přátelství, spolupráce a vzájemné poznávání národů Evropy. Nástroj míru a stability Evropské unie V každé fázi procesu budování sjednocené Evropy sehrávalo partnerství měst významnou roli. Partnerství měst přispělo svou měrou k usmiřování národů v období po konci druhé světové války, a pak opět při každém dalším rozšíření Evropské unie bylo nástrojem napomáhajícím integraci nových členských zemí a jejich obyvatel. Dnes tvoří partnerství měst součást kulturního světa všech Evropanů a nabízí všem, a to zejména mladým lidem, možnost setkávat se, uzavírat trvalá přátelství a uvědomovat si společnou evropskou identitu. a nejen to Když se podíváme mimo prostor Evropské unie, vidíme, že i tam sehrává partnerství měst důležitou úlohu při budování vzájemné důvěry a porozumění. Na Balkáně, ve východní Evropě či v zemích v oblasti Středozemního moře přispívá partnerství měst k vytváření stabilních a trvalých sousedských vztahů. Kromě toho se partnerství mezi městy stává jedním z klíčových nástrojů evropské rozvojové pomoci ve vztahu k jižním zemím. Jak se neustále vyvíjejí vztahy mezi různými částmi světa, finanční zájmy se globalizují, a města na severu a jihu jsou tak pobízena ke stále užší vzájemné spolupráci. Výměna zkušeností Protože je partnerství měst založeno na přátelství a spolupráci, může být také prostorem předávání zkušeností a vzájemného obohacování v mnoha oblastech. To se projevuje na mnoha případech partnerství, která uzavřela evropská města v oblasti projektů zaměřených na likvidaci odpadů, vodní hospodářství, hospodářský rozvoj či zlepšování sociálních služeb.

7 Partnerství měst: prostředek evropského občanství Vývoj partnerství měst z geografického pohledu Evropské občanství: pocit sounáležitosti a společné identity Pojem evropského občanství souvisí s pocitem sounáležitosti s politickým celkem, k němuž patří národy všech 27 členských států. Tato identita je potvrzením solidarity spojené Evropy, jejíž obyvatelé spolupracují na společných cílech. Existují dva pilíře evropského občanství: úzké kontakty mezi evropskými národy, přímý vztah mezi občany členských států a evropskými institucemi. Během několika posledních let vzešlo z neustálého posilování této identity několik konkrétních počinů: zavedení jednotné měny a společného evropského pasu či Listina základních práv a svobod. Status evropského občana Evropské občanství získalo na základě Maastrichtské smlouvy z roku 1992 svůj zvláštní status. Všichni občané členských států jsou zároveň občany Evropské unie a mohou využívat příslušná práva: základní a osobní právo svobodně si zvolit místo pobytu a práce a mít volný přístup ke vzdělání ve všech členských státech, volit a kandidovat ve volbách do obecních zastupitelstev a Evropského parlamentu, právo obracet se na Evropský parlament a podávat stížnosti Evropskému ombudsmanovi, nárok na diplomatickou a konzulární pomoc jiného členského státu mimo EU. Od 50. let do dneška: soustavný rozvoj hnutí partnerských měst První partnerské vztahy byly navázány v období po 2. světové válce z iniciativy několika starostů měst, kteří byli přesvědčeni o tom, že prvním nutným krokem k vybudování stabilní a mírové Evropy musí být přátelství mezi samotnými evropskými občany. Cílem prvních partnerských vztahů bylo sbližovat obyvatele Francie a Německa, kdy se první vlny uzavírání smluv o partnerství měst v 50. letech účastnila zejména města z těchto dvou zemí. Když Francie a Německo podepsaly roku 1963 Smlouvu o přátelství, bylo již uzavřeno na 120 francouzsko-německých smluv o partnerství měst. Tyto kontakty se později diverzifikovaly a rozrůstaly, až se postupně rozšířily do všech evropských zemí. V roce 1991 CEMR registrovala partnerství spojující města ze 14 zemí (z nichž bylo tehdy 12 členských zemí plus Rakousko a Švýcarsko). V průběhu následujících patnácti let se počet partnerských vztahů měst výrazně rozrostl. Studie provedená v roce 2006 členskými organizacemi CEMR ve 35 zemích zjistila, že v Evropě bylo uzavřeno partnerství měst s účastí alespoň dvou orgánů místní správy. Tento obdivuhodný nárůst je nutno chápat v kontextu procesu otevírání hranic bývalých komunistických států, kdy mohlo být uzavřeno mnoho partnerství zejména v Polsku, České republice, Maďarsku či Rumunsku, a vypracování programu EU určeného speciálně k podpoře partnerství mezi orgány místní správy v Evropě z roku 1989 (viz část 5 Nástroje partnerství). Dalším krokem, který výrazně podpořil evropské hnutí partnerských měst, byla finanční podpora při hrazení nákladů občanů na návštěvu jejich partnerského města. Posilování evropského občanství Evropské občanství není možno brát jako prostou samozřejmost; je nutné je každodenně upevňovat prostřednictvím konkrétních činů a individuální angažovanosti všech. Po bezprecedentním rozšíření v letech 2004 a 2007, negativních výsledcích referend ve Francii a Nizozemí, a nejnověji také po krocích vedených na cestě k nové evropské ústavě je nutno znásobit úsilí tak, aby občané sjednocené Evropy opět nabyli pocit sounáležitosti s Evropskou unií. Nejvhodnějším nástrojem k dosažení tohoto cíle může být právě partnerství měst. Partnerství pomáhá upevňovat vztahy mezi jednotlivými obcemi pomocí výměnných pobytů obyvatel z různých členských zemí. Díky příležitosti účastnit se konkrétních projektů, které jsou obvykle financovány Evropskou unií, může partnerství měst jasně demonstrovat obrovský potenciál unijních aktivit, jelikož je často prvním druhem kontaktu, zejména mladých lidí, s evropskými institucemi. 4 5

8 142 Partnerství měst v evropských členských zemích CEMR Německo Francie Itálie Polsko Velká Británie Maďarsko Švédsko Finsko Česká republika Rumunsko Dánsko Rakousko Španělsko Nizozemí Belgie Norsko Slovensko Estonsko Švýcarsko Řecko Litva Portugalsko Ukrajina Lotyšsko Irsko Srbsko Slovinsko Bulharsko Island Lucembursko Kypr Malta Albánie Makedonie (bývalá jugoslávská republika) Černá Hora n. u. n. u. n. u n. u.: údaj není k dispozici n.d. n.d. n.d Partnerství měst z geografického hlediska Je evidentní, že mnoho partnerských kontaktů se uzavírá mezi sousedními zeměmi nebo zeměmi, mezi nimiž už existují určité kulturní nebo historické vztahy. Naprostá většina registrovaných partnerských kontaktů byla navázána orgány zemí, které mají společnou hranici. Přesto s otevřením hranic bývalých komunistických zemí, a také díky zlepšujícím se dopravním možnostem, navazuje stále více měst partnerství i se vzdálenějšími partnerskými městy. Některé země jsou v town-twinningu obzvlášť aktivní. Z historických důvodů mají největší počet partnerských kontaktů stále Francie a Německo kolem 6 000, z nichž více než třetinu představují partnerství uzavřená mezi francouzskými a německými městy. Následuje Itálie, Polsko a Velká Británie s přibližně uzavřenými partnerstvími. Když vezmeme v potaz počet obyvatel, pak jsou ovšem nejaktivnějšími skandinávské země. Jedním z hlavních úkolů pro budoucnost bude navázání vztahů mezi obyvateli z různých kultur, kteří pocházejí často z výrazně odlišného prostředí. Takto je potřebné posilovat partnerské kontakty mezi vzdálenými orgány místní správy, a to nejen mezi východem a západem, ale také mezi severem a jihem. Pouze tímto způsobem je možno docílit skutečné solidarity na celém kontinentu.

9 Jak vybudovat dobré partnerství? Aktivní účast občanů Dobré partnerské kontakty by měly zahrnovat co nejširší okruh místních obyvatel obou měst, a to ve všech věkových a sociálních skupinách. Ačkoli se partnerství měst zaměřuje zejména na mladé lidi, může být přínosné pro všechny občany. Volení zástupci a úředníci musí být hnací silou projektu, ale neměli by být jedinými zúčastněnými osobami. Evropský rozměr Dobré partnerské kontakty předpokládají v Evropské unii vytvoření aktivního evropského občanství posílením vztahů mezi občany, poskytnutím podpory evropskému projektu a utvářením evropské identity. Partnerství měst pomáhá lidem porozumět každodennímu životu jiných obyvatel a poznat kulturu a jazyk jejich partnerů, a tak vlastně občanům pomáhá pochopit, že patří do jednoho a téhož hodnotového společenství a vytvářejí základy solidarity. na pomoc jiných v případě náhlé katastrofy, jak tomu bylo například v některých portugalských městech při ničivých lesních požárech v létě 2005, nebo při jiných katastrofách, které postihly některá východoevropská města, kdy partnerská města poskytovala potřebnou pomoc. Základ pro výměny Partnerské vztahy založené na pevném přátelství mohou vytvořit ideální prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet nové metody spolupráce. Předávání zkušeností a příkladů dobré praxe, společné zamyšlení nad problémy, které je zapotřebí řešit, a spojení sil může přispět k řešení problémů životního prostředí nebo infrastruktury, jako je např. doprava, sociální služby nebo likvidace odpadů. Pochopení základních úkolů současnosti Aktivity připravované v rámci partnerských kontaktů mohou pomoci vytvořit podmínky k tomu, aby mohla být řešena hlavní aktuální témata, zejména se zaměřením na mládež. Podniká se množství aktivit v takových oblastech, jako je životní prostředí, budoucnost Evropy, lidská práva, zajištění míru či }rozvojové cíle tisíciletí. Trvalé vztahy Dobré partnerské vztahy musí obstát ve zkoušce časem, nesmějí být jen krátkodobou záležitostí postavenou na momentální konstelaci v městském zastupitelstvu. Vytvoření pevného přátelství a opravdových solidárních vazeb mezi občany různých měst vyžaduje čas. Pouze pokud má partnerství možnost se určitou dobu rozvíjet, může se město spolehnout Stručně řečeno, dobře strukturované partnerství měst může být skutečným zdrojem spolupráce a vzájemného obohacování. Umožňuje: přiblížení odlišných kultur všem obyvatelům, informování občanů o evropských záležitostech, zabývat se aktuálními tématy a vyměňovat si názory na jejich řešení, zlepšovat životní prostředí a infrastrukturu v dotyčných obcích. 6 7

10 [ Příkladydobré 3 ] praxe Setkávání obyvatel Evropy Akce pořádaná občany na oslavu výročí 10 let partnerství Města Olivet (Francie) a Bad Oldesloë (Německo) oslavila v říjnu roku 2006 výročí 10 let společného partnerství. Město Olivet pozvalo při této příležitosti také další ze svých partnerských měst, anglické město Fakenham. Do akce se zapojilo celé město: školy přivítaly studenty, různé spolky zorganizovaly kulturní a společenské akce, mnoho rodin uvítalo návštěvníky přímo ve svých domovech, obchodníci vyzdobili své výlohy evropskými symboly, místní podniky přišly s nabídkou praxe ve svých provozech. Tyto početné aktivity, které byly pro tento týden naplánovány, hosté z Německa i z Anglie přijali s velice kladnou odezvou. Kromě kulturních a sportovních událostí mohli účastníci navštívit Evropskou výstavu, na které vystoupil člen Evropského parlamentu se svou přednáškou. Tyto výměny také zahrnovaly různé druhy aktivit: účastníci měli možnost zazpívat v domově důchodců, zúčastnit se ochutnávky vín, navštívit odbornou školu, senát a radnici v Paříži. Tato akce skončila s naprostým úspěchem a díky tomu, že se do ní zapojily i rodiny hostitelů, byla navázána opravdová přátelství, čímž se otevřel prostor pro budoucí společné projekty. Rozpočet projektu: Kontaktní osoby pro další informace: Françoise Barbier, prezidentka partnerského spolku města Olivet, nebo Liliane Buwalda,

11 Setkávání obyvatel Evropy Partnerství posilované pravidelnou péčí Města Rotherham (Velká Británie) a Saint Quentin (Francie) jsou partnerskými městy již přes 10 let. Pořádají pravidelně organizovaná podpůrná setkání a spolupracují při plánování činností obou partnerských měst. Jednou ročně se scházejí volení zástupci obou měst, aby se dohodli na společných akcích plánovaných na další rok. Rotherham ustanovil spolu se svými zahraničními partnery styčnou skupinu, která dvakrát měsíčně pracuje jako fórum pro výměnu informací mezi jednotlivými zúčastněnými stranami. Díky tomu zůstává partnerství mezi městy Rotherham a Saint Quentin stále stejně aktivní po celých 10 let. Hlavními aktivitami jsou výměny studentů a kulturní návštěvy, kdy je zde k dispozici stipendium ve výši 300 pro občany organizující návštěvu partnerského města. Rozpočet projektu: roční rozpočet ve výši Kontaktní osoby pro další informace: Natalie Hunter, vedoucí projektů pro evropské a mezinárodní záležitosti, Setkávání obyvatel Evropy Pracovní semináře pro společné plánováni Města Gibuli (Lotyšsko) a Bramsnæs (Dánsko) organizují tyto semináře, aby projednala možnosti budoucího vývoje tohoto lotyšského města. Tyto diskuse vznikly na základě iniciativy dvou obyvatel Bramsnæs, kteří do nich zapojili 45 účastníků z nejrůznějších oblastí (studenti, manažeři, úředníci, zaměstnanci atd.). Tyto semináře probíhají ve třech fázích: analytická fáze, při níž se účastníci podělí o své problémy; fáze brainstormingu, kdy je navrhováno množství nejrůznějších možných řešení; a třetí fáze, kdy mají účastníci možnost odnést si konkrétní řešení, které pak mohou aplikovat v reálném životě. Tyto pracovní semináře účastníkům umožňují najít reálná řešení jednotlivých problémů a zvolit nejlepší metody, jimiž by měli své vlastní problémy vyřešit. Po jednom z pracovních seminářů byla založena skupina mládeže a na základě výsledků jiného semináře byla vybudována dětská hřiště. Rozpočet projektu: Kontaktní osoby pro další informace: Erik Mikkelsen, předseda lotyšského výboru v Bramsnæs, 8 9

12 Setkávání obyvatel Evropy Jazykové kurzy pro dospělé Města Cardiff (Velká Británie) a Heilbronn (Německo) založila ambiciózní projekt, který spojuje výuku angličtiny s přednáškami o různých evropských kulturách. Další partneři z Belgie, Itálie, Lotyšska a Španělska pak tomuto projektu dodali skutečně evropský rozměr. Účastníci měli ve spolupráci s profesory anglického jazyka napsat příběh o zemi, ze které pocházejí. Tyto příběhy si pak jednotlivé skupiny vyměnily, čímž došlo k předání různých zvyků a způsobů života účastníků. Jednotlivé skupiny a jejich profesoři se často scházejí, aby se podělili o své příběhy a procvičili se v získaných jazykových znalostech. Tento projekt i samotné práce byly prezentovány na mezinárodním literárním festivalu v St. Donat s Art Centre v Cardiffu. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Jane Booty, Umění a kultura Kulturní výměna prostřednictvím umění Města Tata (Maďarsko), Svodin (Slovensko) a Sovata (Rumunsko) každoročně organizují výtvarný tábor. Na tomto táboře, který se koná ve městě Tata, se první týden v srpnu schází přes 20 mladých lidí z těchto tří zemí. Účastníci mají pro každý den jiné téma, učí se různým uměleckým technikám, vyměňují si názory a porovnávají své metody. V poslední den je uspořádána veřejná výstava těchto nadějných umělců, kdy představují svá díla obyvatelům města Tata. Na tomto výtvarném táboře se posiluje pocit evropské sounáležitosti účastníků, kteří zde mají možnost dozvědět se něco více o svém společném kulturním dědictví. Mnoho dětí z města Sovata žije v mimořádně těžkých sociálních podmínkách. Některé z nich na tento tábor jezdí už od jeho založení v roce Tato každoroční setkání umožňují dětem uvědomit si pokroky, které udělaly, což jim dodává pocit uspokojení. Rozpočet projektu: per year Kontaktní osoba pro další informace: Zsuzsanna Osgyáni, mezinárodní vztahy, Radnice města Tata, Kossuth tér Tata, Hungary, Fax:

13 Umění a kultura Divadlo proti předsudkům Města Nancy (Francie), Karlsruhe (Německo) a Lublin (Polsko) vytvořila společný projekt využívající možnosti divadla. Studenti dramatického umění z těchto tří měst zorganizovali společné pracovní semináře. Zabývali se tématy souvisejícími s předsudky, které se mohou vytvořit vůči jiným evropským národům. Účastníci se také mohli dozvědět více o problematice zdravotně handicapovaných lidí, kdy se na jednom ze seminářů například spolupracovalo s lidmi se sluchovým postižením. Tento projekt vyvrcholil divadelním představením, které se hrálo ve všech partnerských městech. Divadelní skupiny z francouzské, německé a polské univerzity si vyměňují zkušenosti a vytvořily se mezi nimi úzké vztahy. Tento projekt se snaží reflektovat evropskou identitu a umožňuje sdílení zkušeností získaných při divadelních představeních za účasti široké veřejnosti. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Verena Denry, vedoucí pracovnice pro partnerství a Evropu, Fax : Umění a kultura Příhraniční televizní vysílání Města Kežmarok (Slovensko) a Nowy Targ (Polsko) si založila společnou televizní stanici. Tento zpravodajský kanál vysílá zprávy z obou měst. O spolupráci měst Kežmarok a Nowy Targ byl také natočen dokument, který byl na této stanici odvysílán. Pro podporu stanice byla zorganizována konference a rozsáhlá propagační kampaň (letáky, plakáty atd.). Díky svým divákům má tento projekt skutečně hmatatelné výsledky. Zpravodajská stanice byla vytvořena v rámci programu na vybudování komunikačního mostu mezi městy Kežmarok a Nowy Targ. Tento most má obyvatelům těchto dvou měst pomoci navzájem se poznávat. Kromě toho slouží jako propagační nástroj pro obě partnerská města, jelikož původní projekt i publicita, které se jí dostalo, měly pozoruhodný ohlas. Obě města mají silný turistický potenciál a spoléhají na to, že jejich zpravodajský kanál jim pomůže přilákat nové návštěvníky. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Gabriela Bodnárová,

14 Umění a kultura Setkání při přípravě koncertu byla pro účastníky také příležitostí, aby se dozvěděli něco více o kultuře svých kolegů z partnerských měst. Díky této zkušenosti se mohli účinkující seznámit také s hudbou, která se hraje v různých městech, a navzájem se informovat o nových a zajímavých pracovních metodách. Tento projekt byl velice kladně přijat a na jeho základě vzniklo mnoho silných přátelských vztahů, které byly navázány napříč celým kontinentem. Setkání s hudbou Město Jammerbugt (Dánsko) uzavřelo partnerství s městy Kuusankoski (Finsko), Lindesberg (Švédsko), Oppdal (Norsko), Altenholz (Německo) a Strzelce Krajenskie (Polsko). Tato města v roce 2004 společně zorganizovala koncert vážné hudby. Nejprve zazpívaly pěvecké sbory z jednotlivých zemí samostatně a poté vše vyvrcholilo v grandiózním finále, kdy všichni vystoupili dohromady jako jedno velké těleso s předem připraveným programem. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Sonia Dornhoff Jensen, (Jammerbugt Commune, Toftevej 43, 9440 Aabybro, Denmark) Umění a kultura Upevnění kontaktů prostřednictvím mezinárodní výstavy Města Leidschendam-Voorburg (Nizozemí), Hranice (Česká republika), Konstancin-Jeziorna (Polsko) a Temecula (USA) zorganizovala velkou výstavu výtvarného umění, která putovala do všech čtyř měst. Celkem 44 umělců z těchto měst zde vystavovalo více než 150 prací. Tato výstava měla veliký úspěch. Díky ní se posílily již existující kontakty a byly navázány i nové kontakty v mnoha oblastech; dále přispěla k rozvoji solidarity a vzájemného porozumění mezi partnerskými městy. Na základě výměny v rámci tohoto projektu vznikly také některé nové projekty. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Mr. PCJ Bekkering, City of Leidschendam-Voorburg, PO Box 905, 2270 AX, The Netherlands

15 Mládež Aktivní podpora studentské výměny Od října roku 2004 školy z Leedsu (Velká Británie) a Brna (Česká republika) spolupracují na významné iniciativě v oblasti vzdělávání. Projekt začal konferencí na téma individualizované výuky, která byla uspořádána v Leedsu. Návštěvníci z Brna navštívili zdrojové knihovny pro informační technologie a podporu studia i jiná školská zařízení. Školy v Leedsu zase objevily, jaký přínos je možno získat z mezinárodní výměny. Město Brno uspořádalo po návštěvě konferenci za účelem posílení uzavřeného partnerství. Od počátku celého projektu se navázalo mnoho kontaktů mezi těmito dvěma městy a dnes se výměny aktivně účastní 25 škol. Rýsují se nyní také další potenciální projekty, jako je možnost založit první dvojjazyčnou školu v Brně, což je projekt, u kterého by se město Brno muselo do značné míry spolehnout na podporu svých partnerů z Leedsu. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Jenny Hill, tajemnice pro mezinárodní záležitosti, Mezinárodní vztahy, Rada města Leedsu, +44 (0) Mládež Školy podporují solidaritu Města Kuusankosi (Finsko) a Vologda (Rusko) zorganizovala studentskou výměnu. V rámci této výměny v červnu 2005 se finští studenti zapojili do renovace jedné ruské školy. Ráno se věnovali rekonstrukčním pracím a odpoledne pak navštěvovali jiná školská zařízení nebo kulturní akce. Během této výměny finští studenti bydleli v ruských hostitelských rodinách. Díky tomuto projektu bylo kompletně upraveno školní hřiště a nainstalováno nové sportovní vybavení. Skutečnost, že studenti bydleli v hostitelských rodinách a měli příležitost poznat ruskou kulturu, napomohla k odstranění mnoha předsudků, které pak nahradila trvalá přátelství. Kontaktní osoba pro další informace: Niina Heikkilä, tajemnice pro mezinárodní záležitosti, 12 13

16 Mládež Setkání při sportu Město Olsztyn (Polsko) uspořádalo v červnu 2006 Olympijské hry partnerských měst. Pozvání přijalo na 250 mladých lidí z měst Offenburg a Gelsenkirchen (Německo), Perugia (Itálie), Kaliningrad (Rusko) a Halmstad (Švédsko). Po přivítání starostou Olsztyna měli mladí účastníci možnost se vzájemně poznat a po čtyři dny se účastnit turnajů ve volejbalu, fotbalu, basketbalu či tenisu. Oficiální zahajovací ceremoniál, podobný jako na skutečných olympijských hrách, proběhl na hlavním olsztynském stadionu. Tyto hry přilákaly přes diváků. Mezi mladými lidmi z jednotlivých partnerských měst vznikly přátelské vztahy a pro všechny byla důležitým přínosem zkušenost z organizování projektu v tak velkém rozsahu. Tato akce měla široký ohlas a přispěla ke zviditelnění města Olsztyn nejen v Polsku, ale i v zemích jeho partnerských městs. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Barbara Tunska, tajemnice pro mezinárodní spolupráci, (Městský úřad Olsztyn, Jana Pawła II 1) Mládež Společně organizovat a společně se scházet Studenti z měst Lassee (Rakousko), Strzyzow (Polsko) a Briennon (Francie) se spolu sešli při organizování velice složitého projektu spolupráce. V květnu roku 2005 byla zorganizována výměna financovaná z prostředků společného rozpočtu na základě studijního programu vypracovaného zkušenými profesory. Tento program zahrnoval jazykové kurzy, kurzy vaření, sportovní aktivity, ekologické projekty a exkurze. Samotní studenti se pak zaměřili na poznávání Evropské unie a zabývali se rozdíly v jednotlivých vzdělávacích systémech. Kromě toho se ve zvláštní škole setkali s mladými studenty se zdravotním postižením. Tyto společně pořádané studentské výměny vyžadovaly ode všech studentů osobní zaujetí. Výměna byla realizována ze společného rozpočtu a na základě společného programu a studenti se rychle seznámili se svými kolegy z partnerských měst zejména díky tomu, že se jejich vzájemná komunikace usnadnila experimentováním s jazyky ostatních účastníků. Někteří ze studentů se věnují studiu těchto jazyků dodnes. Kontaktní osoba pro další informace: Christine Hahn, (Městský úřad, Obere Hauptstraße 4, A-2291 Lassee)

17 Občanství Společná oslava Dne Evropy Město Halle (Belgie) udržuje již několik desetiletí partnerství se dvěma partnerskými městy: Mouvaux (Francie) 48 let a Werl (Německo) 33 let. Halle se rozhodlo využít příležitosti Dne Evropy k oslavě podpisu třetí partnerské smlouvy spolu s ostatními partnerskými městy. A tak bylo dne 9. května 2006 při oslavě Dne Evropy podepsáno partnerství měst Halle a Kadaně (Česká republika). Tato partnerská smlouva si stanovila za cíl spoluvytvářet mírové vztahy v Evropě a přátelství mezi městy, školami a ostatními zúčastněnými organizacemi. Toto nově uzavřené partnerství vděčí za svůj vznik dlouhodobým kontaktům mezi vzdělávacími zařízeními obou měst, v jehož rámci se uskutečnilo mnoho hudebních, uměleckých a sportovních výměn. Dnes si tedy tato dvě města přejí dále rozšiřovat vzájemné přátelské vztahy a v budoucnu rozvíjet i obchodní výměny. Rozpočet projektu: Kontaktní osoby pro další informace: Jean-Pierre Laporte, předseda výboru pro partnerství měst, (Oudstrijdersplein 18, B-1500 Halle) nebo tajemnice starosty, Občanství Místní parlament mládeže Partnerská města Alsómocsolád (Maďarsko) a Marefalva (Rumunsko) se rozhodla dále rozvíjet své partnerské kontakty. Ve městě Alsómocsolád již několik let působí místní samospráva mládeže. Partnerské město Marefalva se rozhodlo také zavést tento systém a zaměřit se na své vlastní místní problémy. Tento projekt byl také pokusem o posílení tolerance mezi mladými lidmi žijícími v maďarském městě. V roce 2002 mladí lidé z města Alsómocsolád cestovali do Marefalvy, aby představili činnost své místní samosprávy. Po dobu jednoho týdne pak účastníci z obou měst pracovali na tom, aby vytvořili podobný orgán v rumunském městě. Byly vytvořeny čtyři tematické skupiny. Pro každé téma byla zorganizována samostatná akce. Při této příležitosti měli mladí lidé možnost dobře se navzájem poznat. Při společné práci na konkrétních úkolech se rychle vytvořily úzké vztahy. Mladí účastníci z Rumunska pak realizovali projekty, které připravili společně se svými maďarskými přáteli. Společně diskutovali o metodách řízení projektů, a to zejména pro oblast finančního řízení. Byli tak vedeni k odpovědnosti a přispělo to také k rozvoji důvěry k městské samosprávě. Místní samospráva mládeže města Marefalva je dnes první svého druhu v Rumunsku. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Balogh Anikó, /

18 Občanství Ženy v místní politice Mladé ženy partnerských měst Stockport (Velká Británie) a Heilbronn (Německo) se společně zabývaly problematikou postavení žen v politice. Účastnice z Německa jsou členkami parlamentu mládeže, fungujícího v jejich městě. V rámci akce Evropský rok výchovy k občanství, která se uskutečnila v roce 2005, se účastnice sešly v Bruselu v sídle zástupců Velkého Manchesteru. Zde se setkaly se zástupci EU včetně členů Evropského parlamentu. Poté následovala návštěva žen z Heilbronnu ve Stockportu, kde debatovaly o místních problémech včetně postavení ženy v demokratické společnosti. Setkaly se zde také se zástupci městské rady. Poté měly v rámci jednodenní návštěvy Londýna možnost podívat se i do britského parlamentu. Pro obě skupiny žen byly diskuse o společných problémech velice přínosné. Mohly se společně zabývat otázkou fungování demokratických postupů na místní, státní i mezinárodní úrovni. Návštěva Stockportu umožnila německým ženám, aby doma předložily samosprávě mládeže v Heilbronnu podrobné návrhy. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Sue Shore, styčná osoba pro zahraniční kontakty, Sociální integrace Spolupráce za účelem zajištění lepších životních podmínek seniorů Partnerská města Leeds (Velká Británie), Brno (Česká republika) a Braşov (Rumunsko) spolupracují na řešení problémů spojených s péčí o starší lidi. V listopadu 2006 hostil Leeds návštěvníky z obou partnerských měst a při té příležitosti se účastníci zabývali otázkou, jak mohou obce zlepšit spolupráci s ostatními institucemi odpovědnými za péči o seniory. Tento projekt se zaměřil na hledání způsobů, jak se na přípravě a plánování příslušných opatření mohou přímo podílet samotní senioři, ale i sociální pracovníci, dobročinné organizace a jiné instituce, přičemž senioři byli zastoupeni i v samotném řídícím výboru. Program byl tedy nastaven tak, aby zohledňovat priority, které si senioři sami určili jako rozhodující pro svůj spokojený život. V rámci celého projektu bylo vypracováno několik strategií, které by tato tři města mohla využít v budoucích programech a které vycházely ze společných hodnot, jako je vylepšení toho, jak jsou senioři veřejností vnímáni, či zajištění dostupných a pružných služeb, díky nimž by lidé mohli žít nadále ve svých domovech a být nezávislí. Tento program v široké míře využíval účasti samotných seniorů v rozhodovacím procesu, čehož bylo dosaženo na základě organizace pracovních seminářů a získávání informací prostřednictvím dotazníků. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Mareike Schmidt, Městská rada Leeds, Mezinárodní vztahy, (4. západní podlaží, radnice, Leeds LS1 1UR)

19 Sociální integrace Pomoc znevýhodněným občanům Města Haag (Nizozemí) a Varšava (Polsko) uzavřela společné partnerství v roce Už dva roky pracují na naplnění projektu pro zajištění péče o drogově závislé osoby a bezdomovce. Vycházejí přitom ze zkušeností, které si předaly na seminářích a pracovních setkáních. Hlavním tématem byla vždy spolupráce mezi nevládními organizacemi, které na tomto poli působí, a místními orgány. Účastníci se také zabývali celou řadou otázek, jako je úloha policie, psychiatrická problematika, organizace administrativní práce, školení atd. V dubnu 2005 byla podepsána dohoda mezi partnerskými nevládními organizacemi obou měst za účasti městských služeb. V roce 2007 se rozběhly první školicí kurzy. Tento projekt pomohl občanským sdružením a místním orgánům naučit se spolupracovat a posílil jejich vzájemnou důvěru. Uvedené školicí kurzy představují naději na účinnější pomoc lidem, kteří se ocitli v nesnázích. Velký zájem o tento projekt projevilo město Lvov (Ukrajina), které se do něj zapojilo v prosinci Rozpočet projektu: of investments Kontaktní osoba pro další informace: pí Winny van Willigen, Sociální integrace Sblížení se zahraničními pracovníky Města Carrickmacross (Irsko) a Carhaix-Plouguer (Francie) pravidelně organizují výměnné kulturní akce. V srpnu 2005 na své slavnosti přizvali zahraniční pracovníky z Estonska, Lotyšska a Litvy. Kromě tradičních keltských vystoupení předvedli své národní písně a tance i účastníci z pobaltských zemí. Při čtyřdenní návštěvě francouzských partnerů ve městě Carrickmacross byla uspořádána prodejní výstava knih a výstava fotografií, věnovaná pobaltským zemím. Bylo uspořádáno několik setkání, při nichž účastníci z pobaltských států mohli sdělit svým zaměstnavatelům a voleným zástupcům vlastní názory a zážitky ze života v novém prostředí. Pobaltští účastníci s nadšením dodali pro výstavu knihy, DVD nosiče, fotografie a CD disky, a keltské slavnosti se tak pro všechny staly nezapomenutelným zážitkem. Účastníci z Irska a Francie měli možnost lépe poznat tyto zahraniční pracovníky a pochopit problémy, se kterými se setkávají. Tehdy vznikly četné přátelské vztahy a tito pracovníci se více zapojili do života místních obcí s hmatatelnými výsledky, jako je například vyšší úspěšnost při získávání řidičského oprávnění; někteří pracovníci z těchto zemí dokonce docházejí ke členům partnerských sdružení na bezplatné hodiny angličtiny. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Michael MacMahon,

20 Udržitelný rozvoj Díky této akci mohla Ptuj vypracovat plán postupu ke zlepšení vodního hospodářství města. Jezero Ptuj, které nabízí městu mnoho možností pro vodní rekreační aktivity, má problémy s toxickým znečištěním. Na základě výsledků konference začala v roce 2004 revitalizace jezera s použitím globálního přístupu. Zamořené bahno bylo recyklováno při budování náspu a ostrůvků, pro rekreanty byla vypracována pravidla chování a zlepšila se opatření na ochranu ptactva. Město Ptuj také podepsalo smlouvu s Banskou Štiavnicí, která je díky svému systému vodního hospodářství zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO. Ptuj věří, že díky tomuto novému partnerství bude moci zvýšit hodnotu vlastního dědictví. Společná řešení proti znečišťování životního prostředí Partnerská města Ptuj (Slovinsko), Burghausen (Německo), Banská Štiavnica (Slovensko) a Saint-Cyr-sur-Loire (Francie) spojuje společný zájem, který je speciálně zaměřený na vodu, jež má ve všech těchto městech ústřední význam pro místní rozvoj. V srpnu 2002 se tito partneři sešli ve městě Ptuj, aby si vyměnili své poznatky z oblasti vodního hospodářství. Zvolené zástupce doplnili další účastníci: odborníci, nevládní organizace, vodárenské společnosti a ekologická sdružení. Účastníci se tehdy zaměřili zejména na situaci ve městě Ptuj a na problémy tohoto města se znečištěním. Na konferenci byl vytvořen konkrétní pracovní plán. Rozpočet projektu: Kontaktní osoba pro další informace: Tanja Ostrman Renault, Mezinárodní vztahy, Udržitelný rozvoj Zvyšování povědomí mládeže o trvale udržitelném rozvoji Partnerská města Sint-Truiden (Belgie) a Duras (Francie) organizují studentské výměny. Francouzští studenti pobývali u svých belgických hostitelů v dubnu 2006 a tento pobyt byl zaměřen na vzdělávání v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Studenti z obou měst diskutovali o otázkách životního prostředí, rozvojové spolupráci, korektním obchodování a zaměstnávání osob s postižením. Těchto diskusí se zúčastnilo i několik členů Evropského parlamentu. Mladí lidé navštívili na kolech mnohá zajímavá místa, jako například ekologické farmy, závody na zpracování odpadů či střední technickou školu, kde se zabývají průmyslovými obaly a ekologickou výrobou. Také prováděli samostatný výzkum v oblasti trvale udržitelného rozvoje a vymysleli na toto téma i hru. Ve všech fázích projektu projevovali studenti aktivní přístup. Celé akce se zúčastnili i starší obyvatelé, se kterými měli možnost si vyměnit názory na otázky trvale udržitelného rozvoje. Přítomní členové Evropského parlamentu objasňovali postoj Evropské unie k tomuto tématu, představili politiku, která je již uplatňována, i to, co se teprve připravuje. Kromě toho belgičtí a francouzští studenti srovnávali stávající situaci v Belgii a v jižní Francii. Tato akce pro posílení povědomí o dané oblasti byla naplánována s využitím širokého přístupu a vyvolala u studentů veliký zájem. Rozpočet projektu: Kontaktní osoby pro další informace: v Sint-Truiden: Mr Peter Dufaux, Echevin, v Duras: Michel Prevot, místopředseda partnerského výboru,

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností Na evropské úrovni je EHSV institucionálním prostorem pro konzultace s organizovanou občanskou společností, pro její zastupování, informování

Více

inforegio panorama Regiony jako partneři Cíl evropské územní spolupráce č. 24 prosinec 2007

inforegio panorama Regiony jako partneři Cíl evropské územní spolupráce č. 24 prosinec 2007 cs inforegio panorama č. 24 prosinec 2007 Regiony jako partneři Cíl evropské územní spolupráce Obsah Regiony jako partneři Cíl evropské územní spolupráce INTERREG, bezvýznamný nebo nepostradatelný? 3 Úloha

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Obsah 1. Program

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století 0 Recenzovala: MgA. Blanka Chládková Institut umění Divadelní ústav / Česká kancelář programu Kultura Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

Obsah Úvod Akce 1 Akce 2 Akce 3 Akce 4 Publikace

Obsah Úvod Akce 1 Akce 2 Akce 3 Akce 4 Publikace 1 Předmluva Mládež v akci je programem Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání mladých lidí. Program byl spuštěn v roce 2007 a potrvá do roku 2013. Umožňuje mladým lidem celistvě rozvíjet

Více

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise Fact Sheet Evropská komise PŘÍSTUP LEADER Základní příručka PŘÍSTUP LEADER Základní příručka Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Partneři projektu kdo jsme a co děláme?

Partneři projektu kdo jsme a co děláme? Autor: Jiří Tošner a kol. Spolupráce: Národní síť Zdravých měst ČR Editoři modelů realizace dobrovolnictví: Renata Gargulová, Soběslav Zdeněk Krejsa, Prachatice Andrea Šmerdová, Vsetín Jarka Pirunčíková,

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více