ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva Jan Slavíček Praha, 6. a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015. Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015"

Transkript

1 ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015 Jan Slavíček Praha, 6. a

2 Dům zahraniční spolupráce (DZS) přímo řízená organizace MŠMT administruje vzdělávací programy EU poskytuje informační a konzultační služby připravuje národní a mezinárodní konference od 2014 pověřen administrací programu Erasmus+ v ČR 2

3 ERASMUS+ 3

4 Struktura programu Erasmus+ KLÍČOVÁ AKCE 1 MOBILITA JEDNOTLIVCŮ Mobilitu studentů a zaměstnanců decentralizovaná aktivita Sdílené magisterské studium Erasmus Mundus Erasmus+ půjčky na magisterské studium KLÍČOVÁ AKCE 2 SPOLUPRÁCE NA INOVACÍCH A VÝMĚNA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ Strategická partnerství decentralizovaná aktivita Znalostní aliance Aliance odvětvových dovedností Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání Budování kapacit v oblasti mládeže * Tučně jsou uvedeny decentralizované aktivity administrované Národní agenturou 4

5 Struktura programu Erasmus+ II. KLÍČOVÁ AKCE 3 PODPORA POLITICKÝCH REFOREM spolupráci s mezinárodními organizacemi podpora nástrojů evropské politiky AKTIVITY JEAN MONNET akademické moduly, katedry, centra excelence politická debata s akademickým světem SPORT Neziskové evropské sportovní akce Partnerství pro spolupráci 5

6 Erasmus+ Dokumenty k prostudování Erasmus+ Programme guide / Příručka k programu Erasmus+ : Vzor žádosti o grant Erasmus+ KA2 strategická partnerství Příručka Předkládání žádostí Krok za krokem plus programme guide_en.pdf spolupracevysokoskolske vzdelavani/dokumenty 9/ spolupracevysokoskolske vzdelavani/ 6

7 Erasmus+ kde se informovat Národní agentura programu Erasmus+ v ČR: Webová stránka Evropské komise: 7

8 ERASMUS+ STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ CÍLE A PRIORITY 8

9 Erasmus+ Strategická partnerství Cíle a priority Cíle SP: podpora rozvoje, přenosu a zavádění inovativních metodik zavádění společných iniciativ propagujících spolupráci, vzájemné učení a výměnu zkušeností na evropské úrovni

10 Erasmus+ Strategická partnerství Cíle a priority SP musí cílit na: alespoň jednu průřezovou prioritu nebo alespoň jednu specifickou prioritu pro oblast vysokoškolského vzdělávání

11 Erasmus+ Strategická partnerství Průřezové priority rozvíjet základní dovednosti jako podnikatelské, digitální a jazykové kompetence rozvíjet nové přístupy k posílení možností vzdělávání a odborné přípravy vzdělavatelů, partnerství mezi poskytovateli vzdělání a vzdělávacími institucemi zlepšovat digitální kompetence v učení, výuce, odborné přípravě; propagovat přístup k otevřeným vzdělávacím zdrojům (OER) propagovat soudržnost mezi různými unijními a národními nástroji transparentnosti a uznávání, také prostupnost mezi různými obory

12 Erasmus+ Strategická partnerství Průřezové priority II. podporovat inovativní projekty zacílené na snižování rozdílů ve výsledcích učení u studentů ze znevýhodněného prostředí a s omezenými příležitostmi, včetně studentů s postižením stimulovat vývoj a využití inovativních přístupů a nástrojů hodnocení a zvyšování efektivity veřejných výdajů a investic do vzdělávání, odborné přípravy, včetně nových modelů financování jako je partnerství veřejného a soukromého sektoru, sdílené náklady, atd

13 Erasmus+ Strategická partnerství Specifické priority ve VŠ vzdělání podporovat VŠ v zavádění nezbytných reforem v souladu s Agendou Modernizace EU 2011 a jejími prioritami o zvyšovat úroveň znalostí; zlepšovat kvalitu a relevanci vysokoškolského vzdělávání; posilovat kvalitu skrze mobilitu a přeshraniční spolupráci; zajistit fungování znalostního trojúhelníku; vylepšovat vedení a financování především skrze projekty, které budou: o podporovat aktivity napomáhající uzpůsobit osnovy současným a formulujícím se potřebám trhu práce o posilovat propojení vzdělávání, výzkumu a podnikání s cílem propagace vynikající kvality a regionálního rozvoje o rozvoj metod zvyšování sociální odpovědnosti vysokoškolských institucí podporovat zavádění Zprávy o otevření se vzdělávání 2013: propagovat vývoj nových forem zajištění studia, integraci širšího spektra studijních forem, personalizovaného učení

14 Aktivity podporované v rámci strategických partnerství Aktivity posilují spolupráci mezi organizacemi s cílem nastavení vzájemné výměny postupů Aktivity propagující rozvoj, testování a implementaci inovativních postupů v oblasti vzdělávání Aktivity usnadňující uznávání a validaci znalostí, dovedností a kompetencí získaných vzděláváním aktivity podporující osoby s postižením a specifickými potřebami absolvování vzdělávacího cyklu a napomáhající jejich uplatnění na trhu práce, včetně boje proti segregaci a diskriminaci menšinových komunit ve vzdělávání 14

15 Aktivity podporované v rámci strategických partnerství II. Aktivity lepší přípravy a nasazení vzdělavatelů ve výzvách rovnosti, rozmanitosti a inkluze v prostředí učení Mezinárodní iniciativy posilující podnikatelského ducha a dovednosti s cílem povzbudit aktivní občanství a podnikavost (včetně sociálního podnikání) realizované dvěma a více skupinami mladých lidí z různých zemí. Strategická partnerství mohou rovněž organizovat mezinárodní vzdělávací aktivity pro jednotlivce za podmínky, že přinášejí přidanou hodnotu směrem k dosažení cílů projektu. 15

16 OPRÁVNĚNÉ INSTITUCE, ZEMĚ, TERMÍN PODÁNÍ 16

17 Kdo se může zapojit? Různé organizace z oblasti vzdělávání i napříč dalšími sektory, což umožní čerpat z jejich odlišných a specifických zkušeností V případě VŠ z programových zemí pouze VŠ s ECHE Primárně je určeno pro programové země EU, ale jako partner se může zapojit také partnerská země, pokud je její účast nezbytně důležitá pro přidanou hodnotu projektu 17

18 Kdo se může zapojit II. Minimální počet zapojených institucí: 3 organizace ze 3 různých programových zemí Všechny zapojené organizace musí být uvedeny již v žádosti o grant Max. limit zapojených organizací není, avšak rozpočten limitován 10 partnery Délka trvání projektu 2 3 roky Veškerá aktivity pouze v zapojených zemích 18

19 Programové země Švýcarsko není v akademickém roce 2015/2016 programovou zemí. 19

20 Partnerské země 20

21 Termín a způsob podání žádosti 31. březen :00 Forma podání online Národní agentuře v zemi koordinátora Více informací viz část C Programme Guide 21

22 MEZINÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 22

23 Intenzivní studijní programy Krátký studijní program s cílem: podporovat mezinárodní výuku odborných témat umožnit studentům a pedagogům spolupracovat v mezinárodních a víceoborových skupinách umožnit pedagogickým pracovníkům vyměňovat si názory na obsah výuky, nové přístupy studijních plánů, vyzkoušet si inovativní výukové metody Délka od 5 dní do 2 měsíců Studenti a učitelé pouze ze zapojených partnerských organizací Uznání formou ECTS kreditů 23

24 Kombinovaná mobilita (blended mobility) Mobilita kombinující jedno či více krátkých období fyzické mobility (v délce od 5 dnů do max. 2 měsíců) s virtuální mobilitou (videokonference, sociální sítě, apod.) Může podpořit zapojení osob se specifickými potřebami nebo menšími příležitostmi. 24

25 Krátkodobé společné školení zaměstnanců krátká školení pro pedagogické pracovníky (zaměstnance) týkající se témat či rozsahu strategického partnerství pro malé skupiny pracovníků ze zapojených organizací z různých zemí studijní návštěvy kombinované s návštěvami v místě příslušných organizací prezentace, diskusní workshopy, kurzy odborné přípravy atd. délka od 5 dní do 2 měsíců 25

26 Dlouhodobá mobilita zaměstnanců cílem posílení spolupráce mezi organizacemi zapojenými do strategického partnerství pobyt v zahraničí v délce od 2 do 12 měsíců spočívající ve vyučování v partnerské instituci práce ve vzdělávací instituci/centru, NGO, školských orgánech atd., účast na strukturovaných kurzech/seminářích, pracovních stážích, pozorování ve firmách či organizacích z oblasti vzdělávání 26

27 Mezinárodní vzdělávací aktivity Detailní popis a příklady viz Příloha 1 Příručky Účastnit se mohou pouze studenti a zaměstnanci ze zapojených organizací Vzdělávací aktivity do a z PARTNERSKÝCH ZEMÍ nejsou uznatelné. Výjimkou jsou krátkodobá školení zaměstnanců a účast vyučujících z partnerské země na IP.

28 PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ 28

29 ERASMUS + Typy grantů Typy grantů: grant na základě jednotkových nákladů (unit costs) určitá % výše uznatelných/skutečných nákladů paušální grant financování % pevnou sazbou kombinace výše uvedených typů 29

30 Základní principy týkající se EU grantů Non retroactivity žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené projekty Non cumulative award nemožnost dvojího financování No profit and co financing grant EU nesmí být použit za účelem vytvoření zisku grant EU je podnětem k realizaci projektu, který by nebylo možné uskutečnit bez finanční podpory Evropské unie a je založen na principu spolufinancování 30

31 FINANČNÍ KAPACITA Ověření, že žadatel má dostatečné a stabilní zdroje financování dané aktivity Týká se POUZE soukromých organizací, které žádají o grant nad EUR. Netýká se: veřejných institucí mezinárodních organizací žádostí o grant do EUR Pokud se týká: před podáním žádosti o grant doložit finanční výkazy za poslední uzavřený finanční rok rozvahu výkaz zisku a ztráty 31

32 FINANČNÍ KAPACITA II. výsledná finanční kapacita: dobrá, dostatečná grant je poskytnut standardním způsobem nedostatečná: finanční záruky (garance) grant poskytnut bez zálohových plateb zálohy rozděleny do menších splátek 32

33 PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ

34 Strategická partnerství Pravidla financování Široká škála typů projektů od jednoduchých až po velmi sofistikované Variabilní rozpočet v závislosti na plánovaných aktivitách a plánovaných výstupech Žádost předkládá pouze Koordinátor, část grantu rozesílá partnerům Maximální grantová podpora EUR / 3 roky tj EUR / měsíc 34

35 Přehled položek rozpočtu 1) Projektové řízení a organizace 2) Mezinárodní projektová setkání 3) Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů 4) Organizace diseminačních akcí 5) Mimořádné náklady 6) Náklady na účastníky se specifickými potřebami 7) Financování mezinárodních vzdělávacích aktivit 7a) Cestovní náklady 7b) Pobytové náklady 7c) Jazyková příprava 35

36 Základní položky rozpočtu Základní složky rozpočtu pro společné všechny projekty: 1. Project management and implementation (projektové řízení a organizace) 2. Transnational project meetings (mezinárodní projektová setkání) 36

37 1. Projektové řízení a organizace Zahrnuje např: plánování, financování, koordinační činnost, komunikace mezi partnery mzdové náklady na řízení a administraci virtuální spolupráce s partnery a místních aktivity projektu výukové materiály a nástroje pro výuku v menším rozsahu práce na projektu se studenty propagace a informační kampaň k projektu brožury, letáky, webové stránky 37

38 1. Projektové řízení a organizace Typ grantové podpory: Jednotkové náklady Dle délky trvání projektu Počtu partnerských organizací Rozpočet: Koordinátor: 500 EUR/měsíc Ostatní partneři: 250 EUR/měsíc Maximální grant pro partnerství: EUR / měsíc 38

39 2. Mezinárodní projektová setkání Transnational project meetings (mezinárodní projektová setkání) zahrnuje náklady na: účast na jednáních s partnery projektu v jedné z partnerských organizací příspěvek na cestovní a pobytové náklady Veškerá projektová setkání včetně počtu účastníků musí být řádně zdůvodněna 39

40 2. Mezinárodní projektová setkání Typ grantové podpory: Jednotkové náklady Cestovní vzdálenost dle kalkulátoru vzdáleností EK viz plus/tools/distance_en.htm Rozpočet: Cestovní vzdálenost 100 km 1999 km: 575 EUR/účastník Cestovní vzdálenost 2000 km a více: 760 EUR/účastník Maximální výše grantu pro partnerství: EUR/rok 40

41 Strategická partnerství se zásadními výstupy Pouze pro projekty se zásadními výstupy : 3. Intellectual outputs (mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů) 4. Multiplier events (organizace diseminačních akcí) 41

42 3.Mzdové náklady na tvorbu zásadních Intellectual outputs (mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů), tj. např: intelektuální/hmatatelné výstupy projektu osnovy (curricula) pedagogický materiál výstupů další vzdělávací nástroje, IT nástroje analýzy, studie, metody peer learningu (vzájemného učení se) 42

43 3. Mzdové náklady na tvorbu zásadních Náklady na: výstupů Mzdy zaměstnanců podílejících se na vytváření zásadních výstupů Stanovení rozpočtu: Formou jednotkových nákladů Limity pro jednotlivé kategorie zaměstnanců viz tabulka Nutnost zdůvodnit počet zaměstnanců v jednotlivých kategoriích pro všechny výstupy projektu Ostatní mzdové náklady manažerů a administrátorů jsou hrazeny z položky Projektové řízení a organizace 43

44 3. Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů Mzdová sazba v EUR na den Programové země Manažer Učitel/školitel/ výzkumný pracovník Technický pracovník Administrativ ní pracovník Dánsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Lichtenštejnsko, Norsko Belgie, Německo, Francie, Itálie, Finsko, Spojené království, Island Česká republika, Řecko, Španělsko, Kypr, Malta, Portugalsko, Slovinsko Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko

45 3. Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů Mzdová sazba v EUR na den Partnerské země Manažer Učitel/školitel/ výzkumný pracovník Technický pracovník Administrativ ní pracovník Austrálie, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Monako, San Marino, Švýcarsko, Spojené státy americké Andorra, Brunej, Japonsko, Nový Zéland, Singapur, Spojené arabské emiráty, Městský stát Vatikán Bahamy, Bahrajn, Hongkong, Izrael, Korea (Jižní), Omán, Rovníková Guinea, Saúdská Arábie, Tchaj-wan Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Angola, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Barbados, Belize, Bělorusko, Benin, Bhútán, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazílie, Burkina Faso, Burundi, Cookovy ostrovy, Čad, Černá Hora, Čína, Dominika, Dominikánská republika, Džibuti, Egypt, Ekvádor, El Salvador, Eritrea, Etiopie, Fidži, Filipíny, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Gruzie, Guatemala, Guinea (republika), Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Chile, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Jamajka, Jemen, Jižní Afrika, Jordánsko, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Kazachstán, Keňa, Kiribati, Kolumbie, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Kosovo, Kostarika, Kuba, Kyrgyzstán, Laos, Lesotho, Libanon, Libérie, Libye, Madagaskar, Malajsie, Malawi, Maledivy, Mali, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauritánie, Mauricius, Mexiko, Mikronésie, Moldavsko, Mongolsko, Mosambik, Myanmar, Namibie, Nauru, Nepál, Niger, Nigérie, Nikaragua, Niue, Pákistán, Palau, Palestina, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Ruská federace, Rwanda, Samoa, Senegal, Severní Korea (KLDR), Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Srbsko, Srí Lanka, Středoafrická republika, Súdán, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Sýrie, Šalamounovy ostrovy, Tádžikistán, Tanzanie, Thajsko, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Ukrajina, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Východní Timor, Zambie, Zimbabwe

46 4. Organizace diseminačních akcí Multiplier events (organizace diseminačních akcí) Organizace národních a mezinárodních konferencí, seminářů a akcí zaměřených na sdílení a propagaci zásadních výstupů projektu Není určen na úhradu nákladů na cestu a pobyt zástupců zapojených organizací Pouze pokud je grant čerpán na Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů 46

47 4. Organizace diseminačních akcí Typ grantové podpory: Jednotkové náklady Pro místní účastníky: 100 EUR/osoba Pro zahraniční účastníky: 200 EUR/osoba Další podmínky: Maximální grant: EUR/projekt Uznatelné pouze v zemích zapojených partnerů 47

48 Další nákladové kategorie Pokud budou nezbytné pro dosažení cílů projektu: 5. Exceptional costs (mimořádné náklady) 6. Special needs support (náklady na účastníky se speciálními potřebami) 48

49 5. Mimořádné náklady Exceptional costs (mimořádné náklady) náklady spojené se subdodávkami nebo nákupem zboží a služeb (zařízení) pouze subdodávky na služby, které nemohou být poskytnuty žádnou se zúčastněných organizací nákup zařízení se nemůže týkat běžného kancelářského vybavení nebo zařízení, které se běžně používá v zapojených organizacích 49

50 5. Mimořádné náklady Typy grantové podpory: 75% uznatelných (skutečných) nákladů Maximální výše grantové podpory: EUR / projekt 50

51 6. Náklady na účastníky se specifickými potřebami Special needs support (náklady na účastníky se specifickými potřebami) dodatečné náklady přímo spojené s účastníky se zdravotním postižením grant ve výši 100% uznatelných (skutečných) nákladů potřeba těchto nákladů musí být odůvodněna v žádosti o grant 51

52 7. Financování mezinárodních vzdělávací aktivit Volitelné složky rozpočtu lze využít na: Long term teaching or training assignments (dlouhodobá mobilita zaměstnanců na 2 12 měsíců) Short term joint staff training events (krátkodobé společné školení zaměstnanců na 5 dní až 2 měsíce) Short term activities for learners (krátkodobé aktivity pro studenty od 5 dnů do 2 měsíců) Blended mobility (kombinované krátkodobé mobility spojené s virtuální spoluprací) Intensive programmes (intenzivní programy) 52

53 Mezinárodní vzdělávací aktivity 7a) Cestovní náklady Příspěvek na cesty účastníků z místa pobytu do místa konání aktivity Typ grantové podpory: Jednotkové náklady Cestovní vzdálenost dle kalkulátoru vzdáleností EK viz plus/tools/distance_en.htm Cestovní vzdálenost 100 km 1999 km: 275 EUR/účastník Cestovní vzdálenost 2000 km a více: 360 EUR/účastník 53

54 Mezinárodní vzdělávací aktivity 7b) Pobytové náklady Příspěvek na ubytování účastníků během vzdělávací aktivity Typ grantové podpory: Jednotkové náklady Na základě délky, druhu aktivity a země konání 54

55 Mezinárodní vzdělávací aktivity 7b) Pobytové náklady Krátkodobé aktivity: Krátkodobá společná školení zaměstnanců den: 100 EUR/den a účastníka den: 70 EUR/den a účastníka Mobility studentů (tj. blended mobility a Intenzivní program) den: 55 EUR/den a účastníka den: 40 EUR/den a účastníka Dlouhodobé mobility zaměstnanců viz tabulka sazeb v Příručce 55

56 Mezinárodní vzdělávací aktivity 7c) Jazyková příprava Náklady na: Zlepšení jazykové vybavenosti účastníků Stanovení rozpočtu: 150 EUR/účastníka Jednotkové náklady Pouze u dlouhodobých aktivit (2 12 měsíců) 56

57 Pravidla financování - obecně KA 2 strategická partnerství Projekty trvající 2 roky: 1. záloha ve výši 80% grantu do 30 dnů od podpisu grantové smlouvy Doplatek ve výši 20% do 60 dnů od zaslání závěrečné zprávy Projekty trvající 3 roky: Příjemce podává průběžnou zprávu První záloha 40% do 30 dnů od podpisu grantové smlouvy Druhá záloha 40% ve druhé polovině projektového období a po vyčerpání 70% první zálohy Doplatek ve výši 20% do 60 dnů od zaslání závěrečné zprávy

58 KRITÉRIA HODNOCENÍ 58

59 Formální kritéria Žadatel: organizace z programové země Vysokoškolská instituce vlastnící ECHE Podání žádosti: koordinující instituce u své NA Počet partnerů: 3 10 (bez financování i více) Termín podání žádosti: , 12:00 Trvání projektu: 2 roky nebo 3 roky Zahájení projektu: Žádost předložená v daném kole pouze 1x 59

60 Kritéria kvality 1. Relevance projektu (až 30 bodů) Relevantnost k cílům EU politik a cílům akce 2. Kvalita koncepce a realizace projektu (až 20 bodů) Shoda mezi cíli programu a cíli projektu, metodologie, kvalita zpracování projektu, fáze projektu atd. 3. Kvalita projektového týmu a spolupráce (až 20 bodů) Výběr partnerských institucí, rozdělení úkolů, nastavení komunikace 4. Dopad a šíření výsledků (až 30 bodů) Možný dopad na účastníky a instituce, šíření výsledků a jejich udržitelnost i po skončení projektu 60

61 1. Relevance projektu Relevance návrhu vzhledem k: cílům a prioritám EU politik a cílům akce Míra, do jaké: návrh vychází ze skutečné a přiměřené analýzy potřeb; Jasně definované a realistické cíle, relevantní pro zúčastněné organizace a cílové skupiny; návrh je vhodný pro realizaci součinnosti mezi různými oblastmi vzdělávání, odborné přípravy a mládeže; návrh je inovativní nebo doplňuje další iniciativy již prováděné zúčastněnými organizacemi; návrh přináší přidanou hodnotu na úrovni EU díky výsledkům, kterých by nebylo možno dosáhnout aktivitami v jediné zemi. 61

62 2. Kvalita koncepce a realizace projektu Jasnost, úplnost a kvalita pracovního programu Soulad mezi cíli projektu a navrhovanými aktivitami Kvalita a proveditelnost navrhované metodologie. Existence relevantních opatření pro kontrolu kvality nákladově efektivní projekt Plánuje li projekt mezinárodní vzdělávací aktivity: Do jaké míry v souladu s cíli projektu a zahrnují odpovídající počet účastníků Kvalita opatření pro ověřování a uznávání výsledků učení, v souladu s unijními nástroji a principy pro transparentnost a uznávání kvalifikací 62

63 3. Kvalita projektového týmu a Do jaké míry: spolupráce projekt zahrnuje vhodnou kombinaci vzájemně se doplňujících organizací rozdělení odpovědnosti a úkolů, aktivní účast všech zúč. organizací účast organizací z různých oblastí vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a dalších socioekonomických odvětví* projekt zahrnuje organizace nově zapojené do akce. existence účinných mechanismů koordinace a komunikace mezi zúč. organizacemi rozsah významné přidané hodnoty, kterou do projektu přináší zapojení zúč. organizací z partnerské země (nebude li tato podmínka splněna, projekt bude vyřazen z výběru!). 63

64 4. Dopad a šíření výsledků Kvalita opatření pro hodnocení výsledků projektu Potenciální dopad projektu: na účastníky a zúč. organizace v průběhu životního cyklu projektu a po jeho skončení; na institucionální, místní, regionální nebo národní a evropské úrovni mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu. Vhodnost a kvalita opatření k šíření výsledků projektu v zúč. organizacích a také mimo ně. Do jaké míry budou vytvořené materiály, dokumenty a média volně dostupné a propagované prostřednictvím otevřených licencí a nebudou obsahovat žádná nepřiměřená omezení* Kvalita plánů na zajištění udržitelnosti projektu 64

65 ERASMUS+ Guide for Experts On Quality Assessment 65

66 PODÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANT 66

67 Konsorcium partnerů může předložit ve stejném období pouze jednu žádost jedné z příslušných Národních agentur Termín pro podání žádosti: 31. března 2015, do 12:00 67

68 Krok za krokem Čtyři kroky: Registrace instituce/organizace na účastnickém portálu (PIC) Ověřit soulad s kritérii programu pro danou akci a oblast ověřit finančních podmínky vyplnit a podat žádost + získání ECHE u vysokých škol Příručka k programu Erasmus+, Část C Informace pro žadatele 68

69 KROK 1: UNIQUE REGISTRATION FACILITY (URF) 69

70 URF (1) URF = registrační služba s webovým rozhraním Umožňuje registraci nové organizace a aktualizaci dat již registrovaných organizací URF přiděluje Participant Identification Code (PIC) jedinečný devítimístný kód 8997/fcc3e

71 URF (2) Vstupte na portál přes ECAS Ověřte, zda Vaše organizace není již zaregistrována: Klikněte na položku ORGANISATIONS v horním menu a po rozbalení na položku Search. Pokud již organizace v systému je, kontaktuje pověřenou osobu. 71

72 URF (3) Pokud organizace v systému není, pokračujte kliknutím na REGISTER ORGANISATION. Proveďte registraci údajů o organizaci prostřednictvím průvodce Pozn. po uvedení DIČ / IČ systém zobrazí seznam jakýchkoli podobných organizací, které jsou v systému Po zaregistrování URF přidělí PIC 72

73 URF (4) - VLOŽENÍ POVINNÝCH DOKUMENTŮ NA PORTÁL Formulář Právní subjekt _contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm Přílohy k formuláři Právní subjekt : A) kopií dokladu o tom, že subjekt je plátcem DPH, pokud je plátcem B) kopií úředního dokumentu dokladujícího existenci organizace (např. úředního věstníku, obchodního rejstříku, zřizovací listiny...) 73

74 URF (5) - VLOŽENÍ POVINNÝCH DOKUMENTŮ NA PORTÁL Formulář Finanční identifikace _contracts/financial_id/financial_id_en.cfm a případně libovolnou přílohu kopii některého z posledních výpisů z účtu Případné další povinné dokumenty např. k finanční kapacitě Pozn: jednou nahrané dokumenty nejdou z portálu odstranit 74

75 KROK 2: OVĚŘENÍ SOULADU S KRITÉRII PROGRAMU 75

76 Programová kritéria kritéria způsobilosti (Eligibility criteria) kritéria pro vyloučení (Exclusion criteria) kritéria pro výběr (Selection criteria) finanční kapacita provozní kapacita kritéria pro udělení grantu Podrobnosti viz Příručka k programu Erasmus+, část C Informace pro žadatele 76

77 KROK 3: OVĚŘENÍ FINANČNÍCH PODMÍNEK 77

78 Finanční podmínky Rozpočet v EUR Maximální grant: EUR / rok Rozpočtové položky viz výše Podrobnosti viz Příručka k programu Erasmus+, část C Informace pro žadatele 78

79 KROK 4: VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI 79

80 E Form (1) žádost ke stažení na žádost se předkládá pouze on line národní agentuře v zemi koordinátora žádost musí být vyplněna v jednom z úředních jazyků používaných v programových zemích pro určení cestovní vzdálenosti použijte nástroj EK kalkulátor vzdálenosti bude li jedna žádost předložena vícekrát, za platnou bude považována ta žádost předložená nejblíže termínu pro předkládání žádostí před předložením je nutné vložit povinné přílohy (podepsané a naskenované ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, časový plán, mandátní smlouvy partnerů) změny v žádosti po termínu ( , 12:00) nejsou možné Žádosti zaslané poštou, kurýrem, faxem nebo e mailem nebudou akceptovány! 80

81 ERASMUS+ Technical guidelines for completing application e Forms 81

82 Děkujeme za pozornost.

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2011) 2 OBSAH ÚVOD.... 5 ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI...6 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu

Více

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Ceník služeb Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Předplacená karta COOP Mobil Služba / Tarif Měsíční poplatek za tarif - Volné minuty -

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Ceník je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) Platnost od 1. ledna 2014 Verze 2.0. 1 Hlavní pojmy Účastník Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela

Více

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník stanovuje ceny a některá další pravidla pro poskytování služeb elektronických komunikací v rámci zaměstnaneckého

Více

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč Mobilní volání a mobilní data - MobilCall /I Paušální tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS se převádějí do dalšího zúčtovacího období Volné minuty platí pro národní provoz a nezahrnují čísla a služby

Více

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif)

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif) Užitečné pojmy Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Roaming SMS WAP Připojení Mobilní data Hlasová schránka Zvláštní sazby Maximální délka hovoru Mobilní telefonní číslo Pevné telefonní

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 8. 1. 2015 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. srpna 2013 VBC CZECH s.r.o. Hlavní pojmy Tarif - Soubor služeb, za které

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

Ceník předplacených služeb Vinatel

Ceník předplacených služeb Vinatel Ceník předplacených služeb Vinatel Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami Vinatel tvoří smluvní podmínky Služby, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb elektronických

Více

Ceník hovorného OXID Voice Mobile

Ceník hovorného OXID Voice Mobile OXID Mobile Start OXID Mobile 100 Měsíční paušál 60,- Kč Měsíční paušál 99,- Kč Volné minuty 10 Volné minuty 100 Volné SMS 10 Volné SMS 0 Volné data bez dat Volné data bez dat 1 Kč/min 1 Kč/min Ostatní

Více

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 2. června 2014 Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Platnost od 2. června 2014 Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu: Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Kredit Převod kreditu Roaming SMS WAP Připojení

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Všechny níže uvedené tarify jsou bez závazku nebo se závazkem na 12 resp. 24 měsíců.

Více

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014 Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 8. 2. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům... 4

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 3. 4. 2015 TARIF BEZ MĚSÍČNÍHO PAUŠÁLU FÉROVÁ LAMA Měsíční paušál 0,0 Od 351 min 1,0 Minuta volání do všech sítí od 151 do 350 min 2,0 do 150 min 2,5 Tarifikace 1+1 SMS

Více

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 1. 5. 214 PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY

CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY Platný od 1. května 2015 CENÍK SLUŽEB CENTROPOL ENERGY UŽITEČNÉ POJMY Aktivní zákazník CPE Částka k čerpání Hlasová schránka Kauce Maximální délka hovoru Měsíční paušál Minimální měsíční plnění Poměrné

Více

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2011 2 Předmluva V Praze dne 1. února 2012 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více

CENÍK GORILA MOBIL. Ceník je součástí tvojí smlouvy o poskytování služby Gorila mobil. Ceny jsou uvedený v Kč a zahrnujou 21% DPH.

CENÍK GORILA MOBIL. Ceník je součástí tvojí smlouvy o poskytování služby Gorila mobil. Ceny jsou uvedený v Kč a zahrnujou 21% DPH. CENÍK GORILA MOBIL Ceník je součástí tvojí smlouvy o poskytování služby Gorila mobil. Ceny jsou uvedený v Kč a zahrnujou 21% DPH. A. Předplacený služby Gorila mobil Gorila mobil Předplacená karta Volání

Více

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015.

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015. Ceník 1. Obecná část Toto je ceník společnosti Private Mobile a. s., IČ 267 76 642, se sídlem Staroměstské nám. 11, 293 01 Mladá Boleslav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Pro zákazníky v České republice Platí od 2. ledna 2012 SAZBY V CZK Logistika je nejmocnější silou dnešního podnikání Objevte novou logistiku Logistika. Jde o to,

Více

Prohlášení o omezené záruce

Prohlášení o omezené záruce Prohlášení o omezené záruce Toto Prohlášení o omezené záruce (SOLW) je tvořeno částí 1 - Obecná ustanovení, částí 2 - Specifická ustanovení pro jednotlivé země a částí 3 - Informace o záruce. Podmínky

Více

GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA. Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o.

GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA. Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o. GF LI Integrita Compliance/Integrity pro ELA Tomáš Čejchan Právní oddělení ABB s.r.o. Práce s integritou Program Úvod Transparency International a Česká republika Korupce Ochrana hospodářské soutěže Boj

Více