PIONEER EUROPEAN EQUITY FUND PLC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PIONEER EUROPEAN EQUITY FUND PLC"

Transkript

1 V případě jakýchkoliv nejasností ohledně obsahu tohoto Prospektu se obraťte na svého burzovního makléře, bankovního manažera, právního poradce, účetního znalce nebo jiného odborného poradce. PIONEER EUROPEAN EQUITY FUND PLC ( investment company with variable capital with limited liability zapsaná do obchodního rejstříku Irska pod registračním číslem ) PROSPEKT NABÍDKA AKCIÍ BEZ NOMINÁLNÍ HODNOTY MANAŽER PIONEER MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED Dne 30. září 1997 byly existující Akcie označené jako kategorie A (USD, distri buované) kótovány v úředním kurzovním listu Irské burzy cenných papírů. K Irské burze cenných papírů byla také podána žádost o kotaci dodatečných kategorií Akcií (viz definice dále), které byly nebo budou vydány. Žádná další žádost o kotaci Akcií na jiné burze cenných papírů podána nebyla. Očekáváme, že dodatečné kategorie Akcií budou v úředním kurzovním listu Irské burzy cenných papírů kótovány, a že obchodování bude zahájeno okolo 9. února Dále se předpokládá, že nevznikne žádný aktivní sekun dární trh s Akciemi. Za údaje uvedené v tomto Prospektu zodpovídá představenstvo fondu. Jména jeho členů jsou uvedena v kapitole Management a administrativa Představenstvo. Podle nejlepšího svědomí a vědomí členů představenstva (kteří vyvinuli veškerou možnou snahu, aby toto byla pravda), odpovídají zde uvedené informace skutečným faktům a není zde opomenuto nic, co by mohlo ovlivnit smysl a význam uvedených informací. Členové představenstva za to přejímají plnou zodpovědnost. Datum Prospektu: 3. února 1999 [1]

2 ÚVODEM Fond je investiční společnost s variabilním kapitálem zřízená podle irských zákonů, způsobilá a autorizovaná jako UCITS pro účely předpisů pro UCITS. Tyto uvedené skutečnosti v žádném případě neznamenají, že by irské orgány ručily za obsah tohoto Prospektu. Povolením fondu Centrální banka nezaručuje žádným způsobem jeho funkci a nezodpovídá za jeho činnost ani neplnění závazků. Povolení fondu Centrální bankou není žádným doporučením ani zárukou a Centrální banka v žádném případě nezodpovídá za obsah tohoto Prospektu. Prohlášení v něm obsažená vycházejí kromě případů, kde je uvedeno jinak, ze současných irských zákonů a zvyklostí a podléhají jejich změnám. Kotace kategorií Akcií fondu v úředním kurzovním listu Irské burzy cenných papírů v žádném případě neznamená, že by Irská burza cenných papírů potvrzovala či ručila za způsobilost a kvalifikovanost poskytovatelů služeb fondu nebo jakéhokoliv jiného subjektu spojeného s fondem či za způsobilost fondu pro práci v investiční oblasti. Žádosti o Akcie budou zvažovány výhradně na základě tohoto Prospektu a poslední zveřejněné auditované výroční zprávy a účetní závěrky, případně kopie poslední neauditované pololetní zprávy (bude li zveřejněna po výroční zprávě). Bez připojené kopie poslední pololetní nebo výroční zprávy (podle okolností) není šíření tohoto Prospektu povoleno. Tento Prospekt může být přeložen do jiných jazyků. Každý takový překlad musí být přímým překladem anglického originálu. V případě neshody mezi cizojazyčnou verzí a anglickým zněním Prospektu je rozhodující anglická verze, kromě případů, kdy zákony jurisdikce, v níž jsou Akcie nabízeny k prodeji, stanovují, že v jednáních vycházejících z prohlášení v cizojazyčném prospektu je rozhodující ta verze prospektu, z níž takové jednání vychází. Žádná osoba není oprávněna vydávat jakákoliv prohlášení či poskytovat jakékoliv informace nebo činit jakákoliv ujištění v souvislosti s nabídkou, upisováním nebo prodejem Akcií, jež nejsou obsažena v tomto Prospektu. Pokud k tomu přesto dojde, nesmí být tato prohlášení, informace či ujištění považována za autorizovaná fondem. Dodání tohoto Pros pektu (ať již spolu s výroční nebo pololetní zprávou či bez ní), ani nabídka, rozdělení, prodej nebo emise Akcií v žádném případě neimplikuje a nezaručuje, že informace podané v tomto Prospektu jsou správné i v době po jeho datování a že se situace fondu po tomto datu nezměnila. Tento Prospekt není nabídkou ani snahou o prodej v jurisdikcích, v nichž není taková nabídka či snaha o prodej povolena; není ani nabídkou či snahou o prodej jakékoliv osobě, vůči které je taková nabídka či snaha o prodej protizákonná. Prospekt nesmí být ani pro takové účely využíván. Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka a prodej Akcií může v některých jurisdikcích podléhat určitým omezením. Osoby, které Prospekt získají, jsou proto povinny se o těchto omezeních informovat a dodržovat je. Potenciální investoři jsou povinni se seznámit: (a) s právními podmínkami souvisejícími s úpisem nebo držením Akcií; (b) s devizovými omezeními, které se jich mohou týkat; (c) s daňovými důsledky (zejména v souvislosti s daní z příjmu), které mohu v jejich jurisdikci vyplynout z úpisu, držení nebo likvidace Akcií. Fond je kolektivní investiční podnik; není však specifikovaným podnikem pro účely 76 zákona o finančních službách z roku 1986 /Financial Services Act/ Spojeného království ( zákon ) a tento Prospekt není schválen pro účely 57 zákona osobou podle tohoto zákona zplnomocněnou ( zplnomocněná osoba ). Díky tomu může být tento Prospekt ve Spojeném království vydán nebo poskytnut pouze osobám, které odpovídají popisu v článku 9(3) zákona o finančních službách z roku 1986 (investiční propagace /Investment Advertisements/) (Osvobození), nařízení z roku 1988, nebo kterým lze Prospekt vydat nebo poskytnout jiným zákonným způsobem. Akcie nesmějí být zplnomocněnými osobami ve Spojeném království nabízeny ani prodávány prostřednictvím tohoto Prospektu či jinak osobám jiným, než které jsou podle zákona oprávněny podnikat v investiční oblasti nebo jejichž běžná činnost zahrnuje získávání a disponování s majetkem stejného druhu, jako je majetek či podstatná část majetku, do něhož investuje fond, nebo kterým je na základě předpisů o finančních službách z roku 1996 (propagace nestatutárních subjektů /Promotion of Unregulated Schemes/) povoleno obdržet tento Prospekt. Akcie nesmějí být nakupovány osobami z Irska nebo v jejich zájmu. Akcie nejsou ani nebudou registrovány podle zákona USA z roku Akcie nesmějí [2]

3 být bez předchozího písemného souhlasu představenstva přímo či nepřímo nabízeny, prodávány, převáděny nebo dodávány do USA či osobě z USA nebo takovou osobou či v jejím zájmu upsány. Fond není a nebude zaregistrován podle zákona USA z roku Jakékoliv Akcie, které by byly převedeny nebo u nichž by došlo k pokusu o převod osobě z USA nebo v jejím zájmu bez předchozího písemného souhlasu představenstva, budou podle stanov nuceně zpětně odkoupeny. Akcie nesmějí být nabízeny nebo prodávány osobě, společnosti nebo subjektu, který je nemůže získat ani držet, aniž by tím neporušil příslušné zákony nebo předpisy, a to ani správci, opatrovníkovi, pověřenci nebo poručníkovi takové osoby. Před vložením investic do fondu doporučujeme investorům, aby se v kapitole Některé investiční metody a rizikové faktory seznámili se souvisejícími riziky a řádně je zvážili. Upozorňujeme potenciální investory, že vzhledem k tomu, že fond smí investovat více než 5 % svého čistého obchodního jmění do opčních listů a dalších podobných převoditelných cenných papírů, neměla by jejich investice představovat významnější část jejich investičního portfolia a že taková investice nemusí být vhodná pro každého investora. Fond má v úmyslu nabízet různé kategorie akcií. V okamžiku zřízení nové kategorie bude vydán samostatný dodatek týkající se takové nové kategorie Akcií. Tento dodatek bude součástí Prospektu a je nutné jej vykládat v jeho kontextu. OBSAH ÚVODEM... 2 OBSAH... 3 DEFINICE... 4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA FONDU... 6 FOND... 6 Vznik a délka trvání... 6 Investiční cíl a zásady... 7 Další vhodné investice... 7 NĚKTERÉ INVESTIČNÍ METODY A RIZIKOVÉ FAKTORY... 8 DIVIDENDY MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA Správce Střet zájmů Odměny a výlohy Účetní závěrka a další informace INVESTOVÁNÍ DO FONDU Účetní měna Obecně Upisování akcií Určení čistého obchodního jmění Zpětný odkup Certifikáty na Akcie Převod SLUŽBY AKCIONÁŘŮM Systém pravidelných zpětných odkupů Systém automatických úpisů Výsada výměny ZDANĚNÍ PŘÍLOHA I Investiční a půjčkové restrikce PŘÍLOHA II Všeobecné informace DODATKY [3]

4 DEFINICE Následující definice platí v celém Prospektu včetně příloh, pokud ovšem není v rámci kontextu nutný jiný výklad. Žádost o účet / Formulář žádosti o účet přiložený k tomuto Prospektu, dle potřeby upravovaný manažerem Dodatečné kategorie / Všechny akcie, kromě Akcií kategorie A (USD, distribuované), kon krétně Akcie fondu označené jako Akcie kategorie A (USD, nedistribuované), kategorie A (euro, distribuované), ), kategorie A (euro, nedistribuované), kategorie B (USD, distri buované), kategorie B (USD, nedistribuované), kategorie B (euro, distribuované) a kategorie B (euro, nedistribuované). Všechny kategorie nebudou nabízeny v každé jurisdikci. Stanovy / Stanovy fondu Základní měna / Měna používaná v účetnictví fondu, včetně výpočtu čistého obchodního jmění. Základní měnou fondu je americký dolar (USD). Představenstvo / Správní rada fondu včetně jakékoliv jí náležitě autorizované komise Pracovní den / Den (kromě sobot a nedělí a dalších dní určených představenstvem), kdy jsou v Irsku otevřené banky Centrální banka / The Central Bank of Ireland (Centrální banka Irska) Kategorie / Označená kategorie Akcií fondu, emitovaná se specifickými prvky, jako například nákupní poplatky, struktura poplatků, účetní měna nebo způsob výplaty dividend. Správce / Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited Dohoda o správcovství / Dohoda ze dne 24. července 1997 uzavřená mezi fondem, manažerem a správcem Daně a poplatky / Veškeré kolkovné a další dávky, daně, státní poplatky, makléřské provize, bankovní, převodní a registrační poplatky a ostatní platby spolu s dalšími dávkami, které je dle názoru manažera nutné zaplatit v souvislosti s cenou při získání, nákupu, prodeji nebo likvidaci aktiv fondu nebo při vytvoření, emitování, prodeji, konverzi nebo zpětném odkupu Akcií nebo v souvislosti s certifikáty nebo které jsou jinak splatné či by se mohly kdykoliv stát splatnými v jakékoliv souvislosti s transakcí či obchodem, který výše uvedeným daním a poplatkům podléhá; není však zahrnuta provize splatná zprostředkovatelům při nákupu a prodeji Akcií, ani žádné provize, daně, poplatky nebo náklady, které je možné započítat při určování čistého obchodního jmění. Euro / Měnová jednotka zmíněná ve druhé větě nařízení o euru Nařízení o euru / Nařízení Rady (EC) č. 974/98 z 3. května 1998 o zavedení eura Fond / Pioneer European Equity Fund PLC Dohoda o investičním poradenství / Dohoda ze dne 24. července 1997 uzavřená mezi manažerem a Pioneer Investments Osoba z Irska / Osoba trvale žijící v Irsku z hlediska irského daňového systému kromě manažera a jakékoliv jiné osoby trvale žijící v Irsku, jíž irské zákony povolují vlastnictví akcií, aniž by to způsobilo, že by fond přestal být specifikovaným kolektivním investičním podnikem ve smyslu 734 irského zákona o konsolidaci daní z roku 1997, ve znění pozdějších úprav a dodatků Dohoda o řízení / Dohoda ze dne 24. července 1997 uzavřená mezi fondem a manažerem Manažer / Pioneer Management (Ireland) Limited Členský stát / Členský stát Evropské unie Čisté obchodní jmění / Čisté obchodní jmění fondu a tam, kde je použito v kontextu s jakoukoliv označenou kategorií Akcií, čisté obchodní jmění na danou kategorii, určené a vypočtené v souladu s nařízeními stanov, jak je uvedeno v Příloze II Všeobecné informace Čisté obchodní jmění na Akcii / Částka vypočtená vydělením čistého obchodního jmění na Akcie počtem emitovaných Akcií a zaokrouhlená na nejbližší setinu základní měny Kupní cena / Emisní cena plus příslušný nákupní poplatek [4]

5 Akcie / Akcie představující podíl v kapitálu fondu, bez nominální hodnoty PGI / The Pioneer Group, Inc., mateřská společnost Pioneer Investments a manažera Pioneer Investments Pioneer Investment Management, Inc. (dříve Pioneering Management Corporation) Účetní měna / Měna zvolená akcionářem pro účtování, viz Investování do fondu Účetní měna Vhodný držitel / Osoba, společnost nebo subjekt, kromě: (i) osoby z USA, která není vhodnou osobou z USA; (ii) osoby z Irska; (iii) osoby, společnosti či subjektu, který nemůže získat ani držet Akcie bez porušení příslušných zákonů a předpisů; nebo (iv) správce, opatrovníka, pověřence nebo poručníka osoby, společnosti či subjektu uvedeného v (i), (ii) či (iii) výše Vhodná osoba z USA / Osoba z USA, která získala Akcie po předchozím písemném souhlasu představenstva, za předpokladu, že počet vhodných osob z USA nepřekročí číslo určené představenstvem s cílem vyloučit situaci, kdy by byl fond nucen zaregistrovat se jako investiční společnost podle zákona USA z roku V případě, že toto číslo určeno nebude, platí počet 50 osob Cena odkupu / Částka na jednu Akcii, převedená na účetní měnu, rovnající se čistému obchodnímu jmění na Akcii určenému ihned poté, co manažer obdržel kompletní oznámení o zpětném odkupu, minus veškeré daně a poplatky a/nebo odložené nákupní poplatky Nákupní poplatek / Určité procento investorovy upisovací platby, které představuje poplatek za úpis Akcií fondu Akcionáři / Osoby, které jsou registrovány jako držitelé Akcií AKCIE / Akcie a akcie zakladatele fondu Akcie zakladatele / Akcie fondu, každá v hodnotě 10 USD, ve stanovách označené jako akcie zakladatele, upsané jménem manažera za účelem registrace fondu. K datu Prospektu byly všechny akcie zakladatele odkoupeny. Emisní cena / Částka za jednu Akcii, převedená na účetní měnu, rovnající se čistému obchodnímu jmění na Akcii určenému ihned poté, co manažer obdržel kompletní žádost o účet a upisovací platbu plus veškeré daně a poplatky Irská burza cenných papírů / The Irish Stock Exchange Limited UCITS / Podnik pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů /Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities/ Směrnice o UCITS / Směrnice Rady Evropy (č. 85/611/EEC) (ve znění pozdějších úprav) Předpisy pro UCITS / Předpisy Evropských společenství (Podniky pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů), 1989 (S.I. č. 78 z r. 1989) Irsko USA (americký) / Spojené státy americké nebo jejich teritoria, državy nebo jiné oblasti podléhající jejich jurisdikci včetně Portorika USD / Dolar USA, základní měna fondu Osoba z USA / Osoba, které je státním příslušníkem nebo která trvale bydlí v USA (včetně jakékoliv společnosti, firmy nebo jiného subjektu vytvořeného nebo vzniklého v USA nebo v některé z jejich územní části nebo vytvořeného nebo vzniklého podle zákonů USA), nebo jakýkoliv majetek nebo spravovaný majetek; předpokladem však je, že představenstvo může s nebo bez oznámení akcionářům pozměnit definici osoby USA do míry nutné nebo požadované k tomu, aby byly splněny požadavky amerických zákonů o cenných papírech nebo aby fond nepodléhal americké dani Zákon USA z roku 1933 / Zákon USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších úprav Zákon USA z roku 1940 / Zákon USA o investičních společnostech z roku 1940, ve znění pozdějších úprav [5]

6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA FONDU Následující informace je nutné vnímat v souvislosti s celým textem Prospektu. Fond je otevřenou investiční společností zřízenou v Irsku a kvalifikovanou jako UCITS. Fond je oprávněn obchodovat své Akcie jako UCITS ve Spolkové republice Německo a v Ra kousku; fond může zažádat o oprávnění pro obchodování jako UCITS i v dalších členských státech. Akcie kategorie A (USD, distribuované) jsou kótovány na Irské burze cenných papírů a fond podal žádost o kotaci dodatečných kategorií Akcií tamtéž. Podmínky a požadavky uvedené v tomto Prospektu se vztahují k Akciím fondu. Hlavním investičním cílem fondu je dlouhodobý růst kapitálu. Ten chce fond zajistit investováním do diverzifikovaného portfolia ekvitních a souvisejících cenných papírů evropských společností (podle definice v kapitole Fond Investiční cíl a zásady ) a souvisejících vkladních stvrzenek. Za investování aktiv fondu zodpovídá společnost Pioneer Management (Ireland) Limited. Tato společnost bude fondu sloužit také jako agent pro služby akcionářům a bude zajišťovat i některé další služby. Jako investičního poradce pro aktiva fondu si manažer zvolil Pioneer Investments. Kromě fondu poskytuje Pioneer Investments nebo její afilace investiční poradenství institucionálním klientům a více než 40 investičním fondům s různými investičními cíli. K 30. září 1998 spravovala společnost Pioneer Investments a její afilace aktiva v hodnotě více než 20 miliard USD. Každá kategorie Akcií je k dispozici k úpisu každý den za kupní cenu (tj. emisní cena plus příslušný nákupní poplatek). Fond zpětně odkupuje Akcie od akcionářů také každý den za čisté obchodní jmění na Akcie s odečtením veškerých příslušných nákupních poplatků a daní a poplatků. Maximální nákupní poplatek u Akcií kategorie A činí v současné době 5,0 % z kupní ceny. Minimální hodnota úvodního úpisu je jednotek účetní měny (nebo ekvivalent). Maximální nákupní poplatek, minimální hodnota úvodního úpisu a další informace o poplatcích a nákladech spojených s ostatními kategoriemi Akcií nabízených fondem jsou uvedeny v dodatku pro danou kategorii. Uvedené částky mohou být dle vlastního uvážení představenstva změněny. Více informací naleznete ve specifických informacích pro svou zemi, které jsou přikládány k Prospektu. Akcie jsou akcionářům nabízeny v několika kategoriích účetní měny. Všechny kategorie účetní měny nejsou nabízeny v každé jurisdikci. Více informací naleznete ve specifických informacích pro svou zemi, které jsou přikládány k Prospektu. Akcie jsou akcionářům nabízeny jako distribuované a nedistribuované. Všechny výnosové dividendy splatné v souvislosti s jakoukoliv kategorií označenou jako distribuované Akcie budou akcionářům vypláceny minimálně jednou ročně. Výnosy a kapitálové zisky připadající na jakoukoliv kategorii označenou jako nedistribuované Akcie nebudou rozděleny a odrazí se v čistém obchodním jmění dané kategorie. Oba typy Akcií nebudou nabízeny v každé jurisdikci. Více informací naleznete ve specifických informacích pro svou zemi, které jsou přikládány k Prospektu. [6]

7 FOND Vznik a délka trvání Fond byl zapsán do obchodního rejstříku dne 21. července 1997, podle irských zákonů o společnostech z let 1963 až 1990, jako investiční společnost s variabilním kapitálem. Podle znění předpisů o UCITS je autorizován jako UCITS a na základě těchto předpisů získal povolení Centrální banky. Jako UCITS a podle směrnice o UCITS získal povolení k obchodování svých Akcií ve Spolkové republice Německo a v Rakousku. Fond může požádat o povolení k obcho dování jako UCITS i v dalších členských státech nebo jiným způsobem legalizovat prodej Akcií v jiných jurisdikcích. Akcie lze upsat podle podmínek uvedených v tomto Prospektu a v souladu se stanovami. Doba trvání fondu je neomezená. Fond však může nejméně čtyři týdny po příslušném oznámení všem akcionářům zpětně odkoupit veškeré své akcie v oběhu nebo akcie určité kategorie v oběhu, pokud bude po dobu 26 týdnů každý pracovní den čisté obchodní jmění Akcií dané kategorie nižší než 5 miliónů USD. Čistý výnos z emise Akcií bude investován v souladu s investičním cílem a zásadami fondu. Emisní cena každé kategorie Akcií bude zveřejňována v základní měně nebo, v případě nutnosti, v účetní měně. Obchodování a vyrovnání každé kategorie Akcií bude realizováno a zaznamenáváno v účetní měně; fond však může zveřejňovat cenové informace i v jiných měnách. Další kategorie Akcií fondu (pokud budou) v jiných měnách a/nebo s jinými poplatky a výdaji mohou být nabízeny aktualizovanými prospekty, které budou zahrnovat opatření vztahující se na dané kategorie. Podrobný popis fondu a práv spojených s Akciemi je uveden dále v Příloze II Všeobecné informace. Investiční cíl a zásady Investičním cílem fondu je dlouhodobý růst kapitálu. Tohoto investičního cíle chce fond dosáhnout investováním do diverzifikovaného portfolia skládajícího se hlavně z ekvitních a souvisejících cenných papírů evropských společností, včetně cenných papírů společností (a) které jsou zřízené podle zákonů evropské země a mají hlavní sídlo v evropské zemi; nebo (b) jejichž příjem pochází alespoň z 50 % z obchodní činnosti v Evropě; nebo (c) jejichž ekvitní akcie se obchodují hlavně na burze nebo regulovaném trhu v Evropě; a do amerických, evropských a globálních vkladních stvrzenek zastupujících takové cenné papíry a do amerických a globálních vkladních stvrzenek zastupujících cenné papíry emitentů ze zemí střední a východní Evropy (toto vše jsou evropské společnosti ). Za normálních okolností bude minimálně 80 % celkových aktiv fondu investováno do ekvitních cenných papírů evropských společností, zahrnujících kmenové akcie a cenné papíry povahy kmenových akcií, jako například prioritní akcie, opční listy a dlužné cenné papíry převoditelné na kmenové akcie ( ekvitní cenné papíry ). Fond bude hlavně investovat do společností s trvalým sídlem v evropských zemích, včetně (ale nikoliv pouze) Belgie, Dánska, Finska, Francie, Itálie, Irska, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakou ska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. Maximálně 10 % čistého obchod ního jmění fondu smí být investováno na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy. Toto omezení nezahrnuje americké a globální vkladní stvrzenky emitentů sídlících v zemích střední a východní Evropy. Fond může dále investovat až 20 % svých celkových aktiv do tzv. dalších vhodných investic (viz definice dále), kam spadají převoditelné cenné papíry a cenné papíry s pevným příjmem. Fond může využívat metody popsané v kapitole Některé investiční metody a rizikové faktory, z nichž některé mohou být použity ve snaze zajistit se proti měnovým a dalším rizikům spojeným s investicemi fondu. Pioneer Investments bude analyzovat vlastní hodnotu každé případné investice do ekvitních cenných papírů podniku. Pokud bude podle názoru Pioneer Investments tržní cena cenných papírů nižší než jejich vlastní hodnota, zakoupí je fond do svého portfolia. Při výběru konkrétních investic se Pioneer Investments bude snažit identifikovat cenné papíry se silným potenciálem ke zhodnocení s ohledem na riziko jejich poklesu. Při tom je analyzována celá řada [7]

8 ekonomických a hodnotících ukazatelů, pomocí kterých se určuje předpokládané investiční klima v konkrétních zemích. V rámci těchto analýz bude Pioneer Investments brát na zřetel ukazatele bonity akcií, pohyby hotovosti, vztah hodnoty aktiva k tržní ceně cenných papírů a další faktory, které mohou být podle Pioneer Investments relevantní. Vzhledem k tomu, že současný příjem není investičním cílem fondu, nebude fond své investice omezovat pouze na ekvitní cenné papíry emitentů vykazujících platby dividend. Další vhodné investice Dalšími vhodnými investicemi fondu jsou v rámci omezení uvedených v Příloze I: (a) obchodní cenné papíry a další krátkodobé obchodní dluhopisy; (b) dluhopisy bank (včetně vkladových listů a bankovních akceptů); (c) dluhopisy vydané nebo zaručené vládou, včetně vládních orgánů nebo zástupců; a (d) cenné papíry s pevným příjmem vydané korporacemi; které jsou kótované nebo obchodované na trzích uvedených v Příloze I. Tyto cenné papíry mohou mít nominál v jakékoliv měně. Další vhodné investice fondu musejí mít v okamžiku investice rating nejhůře Prime 1 či Baa od Moody s Investor Service, Inc., nebo nejhůře A 1 či BBB od Standard & Poor s Rating Group, nebo musí mít podle Pioneer Investments nebo manažera srovnatelnou důvěryhodnost. Pokud rating cenného papíru klesne po nákupu pod uvedené hodnoty, může si fond tyto cenné papíry ponechat po dobu doporučenou manažerem nebo Pioneer Investments. Fond může v mimořádných případech za účelem dočasné ochrany kapitálu investovat do dalších vhodných investic až 100 % svých celkových aktiv. Tento dočasný ochranný postoj zaujme fond v případě, že politické nebo ekonomické faktory ovlivní ekvitní trhy do té míry, že by podle názoru Pioneer Investments bylo mimořádně riskantní uchovávat valnou část investic v ekvitních cenných papírech. Další zásady. Investiční cíl fondu tak, jak je uveden výše, nebude, kromě mimořádných situací, měněn po dobu tří let od 30. září 1997, tj. od data kotace úvodních kategorií Akcií fondu v úředním kurzovním listu Irské burzy cenných papírů; po této tříleté lhůtě lze investiční cíl měnit pouze se souhlasem akcionářů fondu. Jakákoliv změna investičních zásad fondu tak, jak jsou uvedeny výše, musí být akcionářům oznámena vhodným oznámením. Vedle výše uvedených investičních zásad bude fond podléhat i určitým investičním restrikcím vycházejícím z předpisů pro UCITS. Tato omezení, shrnutá v Příloze I mj. vyžadují, aby fond investoval výhradně do cenných papírů, které nemají omezené právo převodu, a neinvestoval více než 10 % svého čistého obchodního jmění do nekótovaných cenných papírů a do cenných papírů kótovaných či obchodovaných na trzích zde neuvedených. Doporučujeme investorům, aby věnovali zvýšenou pozornost následující kapitole Některé investiční metody a rizikové faktory. NĚKTERÉ INVESTIČNÍ METODY A RIZIKOVÉ FAKTORY Potenciální investoři by měli ještě před vložením investic do fondu zvážit všechny dále uvedené rizikové faktory. Realizace měnových transakcí fondem (viz dále) podléhá omezením vyplývajícím z předpisů pro UCITS (jejich souhrn je uveden v Příloze I). Potenciální investoři by si měli být vědomi, že cena Akcií a související příjem může stejně jako jakékoliv jiné investice do cenných papírů klesat a stoupat. Neexistuje žádná záruka, že investiční cíl fondu bude ve skutečnosti splněn. Vzhledem k rozdílům mezi způsobem výpočtu emisní ceny a ceny odkupu a s ohledem na další faktory uvedené v kapitole Fond a Některé investiční metody a rizikové faktory je nutné na investice do fondu nahlížet jako na střednědobé až dlouhodobé investice. Investice ve střední a východní Evropě Fond může vložit až 10 % svých investic do cenných papírů emitentů ze zemí střední a východní Evropy, které jsou kótované nebo obchodované na trzích uvedených v Příloze I. Řada z těchto států je považována za rozvíjející se ekonomiky a trhy s cennými papíry. Politické a ekonomické struktury v těchto zemích mohou procházet bouřlivým vývojem, takže v nich nemusí být dosažena taková úroveň sociální, politické a ekonomické stability, jaká je charakteristická pro rozvinutější země. V některých z těchto zemí také v minulosti došlo k narušení práva na soukromé vlastnictví a k zestátnění či vyvlastnění majetku soukromých společností a firem. [8]

9 Riziko investování (včetně rizika zestátnění nebo vyvlastnění majetku) zde může být tedy vyšší. Vedle toho může hodnotu investic ovlivnit i neočekávaný místní politický a sociální vývoj. Malý rozsah a nezkušenost trhů s cennými papíry spolu s limitovaným objemem obchodů může způsobit, že investice fondu budou v těchto zemích méně likvidní a nejistější než investice na rozvinutějších trzích. V souvislosti s investicemi do zemí střední a východní Evropy má Pioneer Investments v úmyslu zaměřit se zejména na trhy v těchto zemích: pobaltské státy (Estonsko, Lotyšsko a Litva), Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Turecko. V době založení fondu bylo Rusko považováno za zemi s regulovaným trhem a fond mohl investovat až 10 % svého čistého obchodního jmění do cenných papírů kótovaných nebo obchodovaných na ruských trzích v závislosti na dalších omezeních pro konkrétní trhy. Ačkoliv fond v současné době nemá žádné investice do cenných papírů kóto vaných nebo obchodovaných na ruských trzích a ani nemá v úmyslu do nich investovat, Pioneer Investments věří, že v době, kdy bude Rusko opět považováno za zemi s regulovaným trhem by se takové investice mohly stát součástí portfolia fondu. Budoucí investice fondu to těchto cenných papírů závisí na příslušných směrnicích a akcionářům budou oznámeny pomocí dodatku k Prospektu. Představenstvo může v budoucnu povolit fondu investovat i do dalších rozvíjejících se trhů tohoto regionu, ovšem v rámci souhrnného limitu uvedeného výše. Fond může také investovat do nekótovaných cenných papírů emitentů sídlících v těchto rozvíjejících se zemích. Měnové transakce Hodnota aktiv fondu bude ovlivňována kolísáním měn, v nichž jsou kótovány či v nichž mají nominál cenné papíry tvořící portfolio fondu, vůči základní měně. Směnné kurzy se mohou významně změnit i během krátké doby a způsobit tak, spolu s dalšími faktory, i kolísání čistého obchodního jmění fondu. Kurzy mohou být ovlivňovány tím, jak trh v různých zemích vnímá odpovídající si charakter a kvalitu investic, jaké jsou aktuální a očekávané změny úrokových sazeb, mohou být dále ovlivňovány vládními zásahy a zásahy některých bank nebo obecným politickým vývojem. V souvislosti s měnovými konverzemi mohou fondu vzniknout dodatečné náklady. Fond může v souladu s předpisy pro UCITS a pro účely účinné správy portfolia uzavírat budoucí devizové kontrakty, jejichž smyslem je snaha omezit rizika kolísání směnných kurzů. Trhy s budoucími devizovými kontrakty nenabízejí takovou ochranu proti nedodržení závazku, jakou nabízí obchodování s devizovými nástroji na burze. Jelikož budoucí devizové kontrakty nebývají zaručeny burzou či clearingovým centrem, připravilo by jejich neplnění fond o nerealizované zisky nebo by jej donutilo uhradit příslušné závazky týkající se koupě nebo opětného prodeje (pokud by byly) v aktuální tržní ceně. Za účelem ochrany proti poklesu hodnoty měn, v nichž jsou kótovány či v nichž mají nominál cenné papíry tvořící portfolio fondu nebo v nichž jsou očekávané dividendy či úroky z těchto cenných papírů, vůči základní měně a kvůli zajištění proti nárůstu ceny chystaných nákupů cenných papírů může fond kupovat a uzavírat devizové kupní či prodejní opce. Stejně jako ostatní opce poskytuje úpis devizové opce jen částečnou ochranu do výše přijaté prémie. Při jejím konečném vyřízení se může stát, že fond bude nucen zakoupit nebo prodat měnu v nevýhodném směnném kurzu a tak mu vznikne ztráta. Nákup devizové opce může být účinnou ochranou proti výkyvům měnových kurzů; vždy však existuje riziko, že v případě pohybů kurzů opačným směrem, než je výhodné pro fond, ztratí fond celou částku prémie plus související náklady na transakci. Dohody o zpětném odkoupení (REPO) Fond může pro účely účinné správy portfolia v souladu s předpisy pro UCITS uzavírat dohody o zpětném odkoupení. Pokud ale druhá strana neboli prodávající nesplní své závazky, může fond utrpět ztrátu v rozsahu, v jakém jsou výnosy z prodeje příslušných cenných papírů a dalších záruk držených fondem v souvislosti s příslušnou dohodou o zpětném odkoupení nižší než odkupní cena. Dále v případě bankrotu prodávajícího nebo v případě, kdy prodávající neodkoupí cenné papíry podle dohody, může fond utržit ztrátu, včetně ztráty úroku nebo nominální hodnoty cenného papíru a nákladů spojených se zdržením a vymáháním splnění dohody o zpětném odkoupení. [9]

10 Opční listy Fond může investovat více než 5 % svých čistých aktiv do opčních listů a dalších podobných převoditelných cenných papírů. Upozorňujeme potenciální investory, že jejich investice do fondu by neměla tvořit významnější část jejich investičního portfolia a že fond nemusí být vhodný pro každého investora. Dohody o dočasném pověření Manažer nebo Pioneer Investments mohou využít dohod o dočasném pověření k zajištění odborných služeb ve prospěch fondu, včetně služeb, které makléřské společnosti obvykle neposkytují. Všechny transakce realizované na základě těchto dohod podléhají základnímu principu maximální snahy o co nejlepší vykonání. Tyto transakce se budou podílet na zajišťování investičních služeb pro fond a budou v nejlepším zájmu akcionářů. Veškeré takové transakce budou uvedeny v ročních a pololetních zprávách fondu. DIVIDENDY Fond nabízí své Akcie jako distribuované a nedistribuované. Oba typy Akcií však nejsou nabízeny v každé jurisdikci.více informací naleznete ve specifických informacích pro svou zemi, které jsou přikládány k tomuto Prospektu. Pokud investor uhradí emisní cenu šekem, budou mu Akcie vydány a dividendy se začnou akumulovat až následující kalendářní den po proplacení šeku. Distribuované Akcie Fond bude vyhlašovat minimálně jednou za rok dividendy, určené s cílem přerozdělit případný čistý investiční příjem fondu (tj. příjem z dividend, úroků apod., po odečtení celkových nákladů) připadající na Akcie označené jako distribuované. Během finančního roku budou dividendy vytvářet celý nebo podstatnou část čistého investičního příjmu fondu. Dividendy budou obvykle vypláceny v prosinci. Dividendy nebudou vypláceny z kapitálu nebo čistých realizovaných nebo nerealizovaných kapitálových zisků. Na vyhlášených ale nevyplacených dividendách nenabíhá žádný úrok. Pokud si akcionář v žádosti o účet nezvolí možnost obdržet dividendy v hotovosti (vyplácené šekem) nebo v jiné povolené formě, budou vyhlášené dividendy z distribuované Akcie vypláceny formou své reinvestice do dodatečných Akcií fondu stejné kategorie. Reinve stice dividend bude realizována v čistém obchodním jmění na Akcii k datu bez dividend. Akcionáři, kteří si přejí hotovostní výplatu dividend, oznámí tento fakt manažerovi v okamžiku svého úvodního úpisu. Tuto volbu lze změnit písemným oznámením, které musí fond obdržet nejpozději 21 dní před datem výplaty dividend. U akcionáře, který jednou zvolí hotovostní výplatu, se tato volba automaticky vztahuje i na případné další jím získané Akcie, dokud tuto volbu akcionář neodvolá. Dividendy budou vypočteny v základní měně a vypláceny v příslušné účetní měně (kromě případů uvedených dále). Fond bude v závislosti na předchozím souhlasu manažera vyplácet dividendy v jakékoliv volně směnitelné měně. Pokud se měna výplaty liší od účetní měny akcionáře, bude částka dividendy stanovena na základě směnného kurzu mezi měnou výplaty a účetní měnou. Směnným kurzem je kurz pro transakce zaznamenaný správcem k datu bez dividend. Případné kurzové náklady musí být hrazeny investorem v okamžiku distribuce a budou odečteny od částky dividendy. U dividendy vyplácené šekem, o níž se nikdo nehlásí, nenabíhá žádný úrok. Pokud není taková dividenda vyžádána do 6 let od svého přiznání, propadá ve prospěch fondu. Na dividendu přiznanou fondem a jím drženou k dispozici jejího příjemce nebude vyplácen žádný úrok. Manažer bude minimálně jednou za rok zasílat všem akcionářům vlastnícím distribuované Akcie oznámení o výši vyplacených dividend. Pokud si akcionář zvolí reinvestování dividend, bude v oznámení uveden počet takto upsaných Akcií. Toto oznámení může být akcionáři použito ve styku s daňovým orgánem, jemuž jsou podobné informace povinni poskytovat. Nedistribuované Akcie Případný čistý investiční příjem získaný v souvislosti s Akciemi označenými jako nedistribuované bude ponechán ve fondu a ovlivní čisté obchodní jmění na Akcii. [10]

11 MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA Představenstvo Fond je spravován představenstvem. Představenstvo podléhá pravomocím, které akcionářům zaručuje zákon. Představenstvo zodpovídá za investiční řízení a správu fondu; zodpovědnost za každodenní vedení a administrativu fondu leží na manažerovi. Členové představenstva jsou nevýkonní ředitelé fondu. Na následujících řádcích uvádíme jména a hlavní funkce jednotlivých členů představenstva. John F. Cogan jr. (USA) John F. Cogan jr. je prezidentem, výkonným předsedou a členem představenstva PGI již od roku Současně je předsedou a členem představenstev Pioneer Investments, Pioneer Funds Distributor, Inc. ( PFD ),Pioneer Global Funds Distributor Ltd. ( PGFD ), Pioneer Czech Investment Co. ( PCIC ), Pioneer Goldfields Limited ( PGL ) a Teberebie Goldfields Limited ( TGL ). Pan Cogan je členem představenstev manažera, Pioneering Services Corporation ( PSC ) a Pioneer International Corporation ( PIC ); je předsedou dozorčí rady Pioneer Fönds Marketing GmbH ( PFM ) a členem dozorčí rady Pioneer First Polish Investment Fund Joint Stock Company ( PFP ). V letech 1978 až 1980 byl předsedou Investment Company Institute ( ICI ) a v současné době je členem rady ředitelů ICI. Od roku 1983 do roku 1986 byl pan Cogan členem rady ředitelů National Assocation of Securities Dealers, Inc. ( NASD ) /Národní asociace obchodníků s cennými papíry/ a v letech 1988 až 1994 byl členem její rady pro právní otázky. Od roku 1987 do roku 1994 byl předsedou ICI Mutual Insurance Company /Vzájemná pojišťovna ICI. Pan Cogan je společníkem advokátní kanceláře Hale and Dorr z Bostonu, Massachusetts, kam přišel v roce Na Harvardské univerzitě získal akademické tituly B.A. a J.D. Pan Cogan je představitelem, členem před stavenstev nebo zplnomocněncem investičních společností řízených Pioneer Investments či jejími předchůdci již od roku David D. Tripple (USA) David D. Tripple je výkonným viceprezidentem a členem před stavenstva PGI, a prezidentem a členem představenstev Pioneer Investments a PFD. Pan Tripple je představitelem Pioneer Investments od roku Dále je členem představenstev manažera, PCIC a PIC a členem dozorčí rady PFP. Pan Tripple zodpovídá za investiční operace Pioneer Investments. Absolvoval Harvardskou univerzitu s tituly B.A. a J.D. Robert L. Butler (USA) Robert L. Butler je výkonným viceprezidentem a členem před stavenstva PGI a členem představenstva PFD, místopředsedou a generálním ředitelem PGFD a členem představenstev Pioneer Investments, manažera, PSC, PCIC A PIC. Dále je místo předsedou PFM a členem dozorčí rady PFP. Představitelem PGI je od roku Pan Butler zodpovídá za dohled nad distribuční činností PGFD; titul B.S. získal na Univerzitě LaSalle a dříve byl představitelem NASD. William H. Smith jr. (USA) William H. Smith jr. je výkonným viceprezidentem a členem představenstva PGI, viceprezidentem a členem představenstev PIC a Czech Fund. Dále je předsedou dozorčí rady Financial Services Ltd. v Polsku. Pan Smith je představitelem PGI a jejích dceřiných společností od roku Jeho hlavní zodpovědností dohled nad globálními operacemi a technologiemi PGI, činnost transferního agenta a poskytování služeb akcionářům jménem PSC a jejích afilací po celém světě. Na Univerzitě Villanova získal titul B.A. a na Bostonské univerzitě pak titul M.B.A. V dřívější době zaujímal vysoké postavení u Value Line Securities, Bradford Trust Co., The Bank of New England a Templeton Funds. Maurice Davitt (Irsko) Maurice Davitt je členem Institutu přísežných účetních znalců Irska /Institute of Chartered Accountants/ a Daňového institutu Irska /Institute of Taxation/. V letech 1964 až 1994 byl společníkem účetní firmy Ernst & Young v Irsku, kde se specializoval na daňové a obecné finanční poradenství. Po odchodu do důchodu v roce 1994 vykonává funkci nevýkonného člena / předsedy představenstev celé řady irských i zahraničních společností. [11]

12 Ronald M. Delany (Irsko) Ronald M. Delany je marketingovým poradcem sídlícím v Dublinu, Irsko. Dále je předsedou irské Rady úvěrových institucí /Council of Credit Institutions Ombudsman/ (od roku 1990) a nevýkonným ředitelem celé řady irských společností. Pan Delany absolvoval Univerzitu Villanova v Pensylvánii, Villanova, USA, s titulem B.S. v ekonomii. PhDr. John F. Lawlor (USA) John F. Lawlor je viceprezidentem PGI a Pioneer Investments, dříve pracoval jako hlavní analytik portfolia; je členem představenstev dceřiných společností PGI zabývajících se těžbou zlata (PGL a TGL). Na Bostonské univerzitě získal doktorát přírodních věd v oboru geologie. Od roku 1970 je zaměstnancem PGI a od roku 1978 jejím viceprezidentem. Tajemník Fond jmenoval jako svého tajemníka společnost William Fry Limited, Fitzwilton House, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Manažer a investiční poradce Členové představenstva jmenovali na základě dohody o řízení jako manažera fondu společnost Pioneer Management (Ireland) Limited. Manažer byl zapsán do obchodního rejstříku Irska dne 19. října 1994 jako soukromá společnost s ručením omezeným a je plně vlastněnou dceřinou společností PGI. Manažer je zároveň pověřen řízením sedmi dalších fondů UCITS a v budoucnosti může řídit i další fondy. Hodnota splaceného a vydaného akciového kapitálu manažera činí USD. Členové představenstva fondu jsou zároveň nevýkonní ředitelé manažera. Tajemníkem manažera je společnost William Fry Limited. Členové představenstva fondu jsou zároveň nevýkonní ředitelé manažera. Generálním ředitelem společnosti Pioneer Management (Ireland) Ltd. je pan Robert F. Richardson III, který se zabývá obchody skupiny Pioneer v Irsku, Německu, Polsku, České republice a Rusku. Před příchodem do Pioneer byl pan Richardson viceprezidentem The Boston Company s Fund Administration Division (Administrativní oddělení fondu The Boston Company). Do této společnosti nastoupil v roce 1986 do mezinárodního oddělení. Zde zodpovídal za mezinárodní řízení operací, vývoj systémů a obchodní strategii. Pan Richardson získal titul B.A. ekonomie v Middlebury College ve Vermontu v USA a dále General Course Certificate na London School of Economics. Manažer souhlasí s tím, že podle podmínek dohody o řízení a pod celkovým dohledem představenstva bude řídit investice fondu, jednat jako agent pro služby akcionářům a poskytovat fondu některé další služby. Jako svého investičního poradce pro aktiva fondu si zvolil společnost Pioneer Investments. Společnost Pioneer Investments, zaregistrovaná dne 15. února 1962, bude podle podmínek dohody o investičním poradenství a pod dohledem a vedením představenstva a manažera zodpovídat za to, že správa aktiv a investic fondu je v souladu s investičním cílem a zásadami popsanými v tomto Prospektu. Kromě fondu poskytuje Pioneer Investments nebo její afilace investiční poradenství institucionálním klientům a dalším více než 40 investičním fondům s různými investičními cíli, včetně fondů s investičními cíli podobnými fondu. Pioneer Investments a její předchůdci pracují v oblasti investičního poradenství již déle než sedmdesát let. Pioneer Investments a její afilace spravují k 30. září 1998 aktiva o celkové hodnotě přesahující 20 miliard dolarů. Pioneer Investments je přímá, plně vlastněná dceřiná společnost PGI, což je veřejná společnost zabývající se zejména investičním řízením a využíváním přírodních zdrojů, jejíž akcie se obchodují v USA na národním trhu Nasdaq. Manažer bude dále podle podmínek dohody o řízení zodpovídat za poskytování admini strativních služeb fondu, včetně provádění výpočtu čistého obchodního jmění a čistého obchod ního jmění na Akcii, a bude sloužit jako emisní, výkupní, transferní a registrační agent fondu. Manažer také podle podmínek dohody o řízení zodpovídá za získávání zájemců o Akcie v těch zemích, v nichž je podle něho pro Akcie vhodný trh. Manažer je oprávněn ponechat si část nákupního poplatku nebo odloženého nákupního poplatku, která nenáleží prodávajícímu mak léři/zprostředkovateli. Manažer využije služeb PGFD ve funkci svého hlavního distribučního agenta. PGFD uzavře smlouvy s nezávislými bankami, makléři a vedlejšími distributory, z nichž někteří mohou být afilace manažera nebo PGFD. V souvislosti s obchodováním Akcií v Německu, Rakousku a v dalších zemích, na nichž se případně strany shodnou, využije PGFD jako svého vedlejšího distributora společnost PFM. PFM je nepřímá, plně vlastněná dceřiná společnost [12]

13 PGI, zabývající se hlavně rozdělováním kapitálových účastí v investičních fondech řízených Pioneer Investments. Správce Správcem a opatrovníkem aktiv fondu podle podmínek dohody o správcovství byla jmenována společnost Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Správce byl v Irsku zaregistrován dne 29. března 1995 jako společnost s ručením omezeným. Jeho hlavní činností je výkon správcovství a opatrovnictví nad aktivy kolektivních investičních podniků. Správce zajistí bezpečnou ochranu aktiv fondu a bude v zastoupení fondu inkasovat příjmy vyplývající z těchto aktiv. Správce může v případě potřeby jmenovat další vedlejší správce, které je podle podmínek dohody o správcovství oprávněn pověřit výkonem všech nebo některých svých správcovských funkcí. Svěření některých nebo všech aktiv, které má u sebe v úschově, třetí straně však nijak nesníží jeho odpovědnost. Správce je oprávněn využívat v souvislosti s výkonem svých funkcí týkajících se aktiv fondu služeb vedlejších správců. Hodnota kapitálu správce přesahuje USD. Střet zájmů Vzhledem k širokému rozsahu činností představenstva, manažera, Pioneer Investments, správce a jejich příslušných holdingů, dceřiných společností a afilací (to vše jsou zainteresované strany ), může dojít ke střetu zájmů. Zainteresované strany mohou poskytovat podobné služby i jiným stranám za předpokladu, že tím nebudou dotčeny služby poskytované fondu. Při realizacích investic, u nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů, bude mít každá z uvedených stran vždy na zřeteli svou povinnost jednat v nejlepším zájmu fondu jak jen to bude možné s ohledem na závazky vůči jiným klientům a bude vždy usilovat o čestné urovnání podobných konfliktů. Zainteresovaná strana může získat nebo odprodávat investice bez ohledu na to, že stejné nebo podobné investice mohou být vlastněny nebo jinak spojeny s fondem. Zainteresované strany mohou navíc získat, držet respektive odprodat investice, které jsou odprodávány respektive získány fondem nebo v jeho zájmu transakcí uskutečněnou fondem, na níž se zainteresovaná strana podílela. Předpokladem ovšem při tom je, že nabytí těchto investic zainteresovanou stranou proběhlo za obvyklých obchodních podmínek vyjednaných při dodržení principu samostatných a nezávislých partnerů, respektive že investice byly fondem získány nebo odprodány za nejlepších podmínek, jichž bylo možné ve prospěch fondu dosáhnout. Zainteresovaným stranám nebude bráněno obchodovat s aktivy fondu ve funkci zprostředkovatele či příkazce za předpokladu, že každý takový obchod bude uskutečněn za obvyklých obchodních podmínek vyjednaných při dodržení principu samostatných a nezávislých partnerů a (a) bude zajištěno autorizované ocenění transakce osobou, kterou správce schválí jako nezávislou a kompetentní; nebo (b) transakce bude provedena za nejlepších podmínek na organizované investiční burze v souladu s tamními pravidly; nebo (c) transakce bude uskutečněna za podmínek, s nimiž je Správce spokojen a které jsou obvyklými obchodními podmínkami vyjednanými při dodržení principu samostatných a nezávislých partnerů. Pokud ke střetu zájmů dojde, bude se představenstvo v rámci svých možností snažit čestně vyřešit vzniklou situaci a zajistit, aby investiční možnosti byly rozděleny čestně a spravedlivě. Odměny a výlohy Podle odhadu by souhrn výloh a výdajů souvisejících se zřízením fondu a kotací Akcií na Irské burze cenných papírů, nákladů na tisk prospektů a zpráv akcionářům, včetně dalších výdajů na podporu a propagaci, a odměn právním poradcům fondu neměl přesáhnout USD. Tyto výdaje budou hrazeny fondem a budou odpisovány během prvních pěti finančních let (či podle rozhodnutí představenstva během jiného období). Pokud fond na své valné hromadě nerozhodne jinak, mají členové představenstva za své služby nárok na odměny a náhrady ve výši určované představenstvem. Fond bude každému členovi představenstva vyplácet ročně eur. Pro členy představenstva, kteří jsou v před stavenstvech jiných fondů řízených manažerem, je celková odměna od všech fondů limitována částkou eur ročně, případně vyšší částkou odsouhlasenou valnou hromadou příslušného fondu. Členové představenstva, kteří jsou členové manažera, v současné době nárok na odměny nemají. Všichni členové představenstva mají nárok na úhrady výloh přímo vzniklých během jejich účasti na schůzích představenstva. [13]

14 Fond bude ze svých aktiv vyplácet odměny a proplácet určité hotovostní výlohy manažera (a jakéhokoliv distribučního zástupce jmenovaného manažerem) a správce tak, jak je uvedeno dále. Fond proplatí i další náklady a výdaje, které se manažer a správce podle dohody o řízení a dohody o správcovství či podle jiných s tím souvisejících listin nezavázali nést a které vznikly v souvislosti s operacemi fondu, včetně mimo jiné daní, výloh za právní, auditorské a další odborné služby, registračních poplatků a dalších výdajů splatných dozorčím orgánům v různých jurisdikcích, odměn zástupcům vyžadovaných zákonnými orgány, bankovních poplatků, pojištění, úroků, makléřských provizí, nákladů na tisk prospektů a zpráv akcionářům a nákladů na zveřejňování čistého obchodního jmění na Akcii. Fond bude měsíčně zpětně vyplácet manažerovi odměnu za investiční poradenství a administrativní služby. Za poradenství náleží manažerovi odměna v roční sazbě 1,25 % průměrné denní hodnoty čistého obchodního jmění fondu; za administrativní služby spojené s Akciemi, včetně výpočtu čistého obchodního jmění, a za činnost registračního agenta a agenta pro služby akcionářům vyplatí fond manažerovi ročně USD plus až 60 USD za každý účet akcionáře. Fond bude manažerovi dále proplácet určité jeho výlohy a určité výlohy společnosti Pioneer Investments. Manažer bude vyplácet část své odměny (maximálně 75 %) společnosti Pioneer Investments za její služby v souvislosti s investováním aktiv fondu. Fond bude vyplácet správcovi odměnu podle dohody o správcovství v roční sazbě, která se bude v různých zemích lišit v rozmezí od 0,02 % až 0,65 % průměrné denní hodnoty čistého obchodního jmění fondu, plus běžný obchodní honorář případně dohodnutý mezi fondem a správcem za každou měnovou transakci a transakci s cennými papíry. Fond bude dále proplácet odměny a hotovostní výlohy vedlejších správců najatých správcem. Tyto sazby budou dojednány mezi zúčastněnými nezávislými stranami v rámci obvyklého obchodního jednání. Fond může navíc dle uvážení představenstva vyplácet manažerovi odměnu za distribuci v souvislosti s každou kategorií Akcií, z níž jsou hrazeny poplatky za služby nebo koncové provize distributorům. Tato odměna za distribuci bude denně akumulována a bude uvažována i při výpočtu čistého obchodního jmění fondu prováděném každý pracovní den. Každá vyplacená odměna za distribuci bude uvedena ve výročních a pololetních zprávách a účetních závěrkách příslušných obdobích. V případě Akcií kategorie A činí tato odměna až 0,50 % ročně z denní hodnoty čistého obchodního jmění Akcií kategorie A. Manažer nebo kterýkoliv jeho zprostředkovatel může dle svého uvážení ze svých aktiv vyplatit distributorovi, jehož prostřednictvím byly Akcie jakékoliv kategorie prodány, poplatek za služby obvykle v roční sazbě 0,25 % čistého obchodního jmění daných Akcií. Tato odměna za služby může být po dohodě s příslušným distributorem vyplacena navíc k případnému podílu na nákupním poplatku zmiňovaném v kapitole Investování do fondu. Fond souhlasí, že zbaví odpovědnosti a bude krýt manažera, Pioneer Investments, správce a všechny jejich afilace, agenty nebo jimi jmenované osoby proti veškerým škodám, ztrátám, odpovědnosti, nárokům nebo výdajům vzniklým na základě nepravdivých tvrzení uvedených v tomto Prospektu nebo díky neuvedení závažných faktů nutných k tomu, aby zde uvedená tvrzení nebyla v daných souvislostech zavádějící. Tato záruka se však nevztahuje na prohlášení týkající se manažera, Pioneer Investments, správce a jejich afilací a agentů. Účetní závěrka a další informace Spojení na manažera: telefon , fax , písemně 2/4 Ely Place, Dublin 2, Irsko. Manažer může zařídit i další způsoby spojení, včetně bezplatných čísel a adres. Finanční rok fondu končí vždy 31. října a pololetí 30. dubna. Kopie výroční zprávy a auditované účetní závěrky bude akcionářům odeslána vždy do čtyř měsíců po skončení příslušného období. Kopie neauditované prozatímní účetní závěrky bude akcionářům odeslána během dvou měsíců po skončení příslušného období. Obě tyto zprávy budou ve stejných termínech odesílány i Úřadu hlášení společností /Companies Announcements Office/ Irské burzy cenných papírů. Kromě toho bude každý den zveřejňováno čisté obchodní jmění na Akcii v periodikách Handelsblatt, Börsenzeitung a Financial Times a v dalších novinách v Německu nebo jiných jurisdikcích (podle rozhodnutí představenstva). Tento údaj bude bez prodlení oznamován Irské burze cenných papírů. Irské burze cenných papírů a Centrální bance bude také bez prodlení oznamováno jakékoliv pozastavení výpočtu čistého obchodního jmění. [14]

15 INVESTOVÁNÍ DO FONDU Účetní měna Akcie jsou nabízeny ve více kategoriích účetní měny. Všechny kategorie účetní měny nebudou však nabízeny v každé jurisdikci. Více informací naleznete ve specifických informacích pro svou zemi, které jsou přikládány k Prospektu. Pokud je v jedné jurisdikci nabízeno více kategorií účetní měny, mohou si akcionáři zvolit, ve které kategorii účetní měny chtějí otevřít a vést svůj účet. V případě odlišné účetní měny, než je základní měna, bude čisté obchodní jmění na Akcii v základní měně (viz Určení čistého obchodního jmění dále) převedeno na účetní měnu vynásobením převodním koeficientem, který schválilo představenstvo, a výsledek bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Fond není povinen mít základní měnu jako účetní měnu. Na základě akcionářem zvolené účetní měny vypočte manažer částku každého úpisu, výměny, zpětného odkupu, případné dividendy, daní a poplatků, úvodního nákupního poplatku nebo odloženého nákupního poplatku akcionáře. V souvislosti s použitím kategorie účetní měny nevzniknou žádné kurzové výdaje. Manažer však může v závislosti na podmínkách uvedených v odstavci Upisování Akcií, Dividendy a Zpětný odkup akceptovat úpis nebo výplatu dividend nebo výnosů ze zpětného odkupu v jakékoliv volně směnitelné měně. Obecně Potenciální investoři by si měli uvědomit, že podrobnosti stran upisování, zpětného odkupu, plateb a nabízených kategorií Akcií se budou poněkud lišit podle země realizace, případně podle použitého distribučního kanálu. Každý členský stát má ohledně informací a zprostředkování plateb jiné požadavky a manažer je povinen tyto požadavky splnit. Nahlédněte, prosíme, proto do specifických informací pro svou zemi, které jsou přikládány k tomuto Prospektu. Pamatujte, že každou informaci zaslanou manažerovi faxem je nutné bezodkladně potvrdit odesláním originálního dokumentu poštou. Minimální hodnota úvodního úpisu Akcií kategorie A činí jednotek účetní měny (nebo ekvivalent), minimální hodnota následujících úpisů je 300 jednotek účetní měny (nebo ekvivalent). Fond si vyhrazuje právo plně nebo částečně odmítnout jakoukoliv žádost, kdykoliv dočasně bez předchozího oznámení zastavit vydávání Akcií, změnit požadavky na minimální investici a způsob nabízení Akcií a změnit nebo zrušit nákupní poplatek za úpis Akcií. Na držbu Akcií se, kromě práva fondu odkoupit Akcie jakéhokoliv akcionáře, který jich drží méně než 100, nevztahují žádné minimální požadavky. Prodej Akcií bude realizován prostřednictvím manažera, jeho afilací, jím jmenovaných osob a investičních agentů, včetně PGFD a PFM, v souladu s postupy uvedenými dále. Každý investor musí fondu mimo jiné zaručit a potvrdit, že není osobou z USA (pokud ovšem neobdržel předchozí písemný souhlas představenstva) a že může získat Akcie, aniž by tím porušil příslušné zákony. Fond nebude vědomě nabízet ani prodávat Akcie investorům, u nichž by taková nabídka či prodej byl v rozporu se zákonem. Akcie nesmějí být zejména nabízeny nebo prodávány osobám, které nejsou vhodnými držiteli. Pokud jsou Akcie drženy osobou, která není vhodným držitelem, může si fond vynutit jejich zpětný odkup či vyžadovat jejich převod. Žádné Akcie nebyly, nejsou a nebudou registrovány podle zákona USA z roku 1933 ani podle jiného zákona o cenných papírech jakéhokoliv státu USA. Díky tomu nesmějí být Akcie bez předchozího souhlasu představenstva přímo ani nepřímo nabízeny, prodávány, převáděny nebo dodávány v USA osobám z USA nebo na jejich účet. Upisování Akcií Akcie lze upsat každý pracovní den prostřednictvím autorizované banky, makléře/zprostřed kovatele nebo jiného investičního či distribučního agenta jmenovaného PGFD za kupní cenu, která se rovná emisní ceně (tj. čisté obchodní jmění na Akcii vypočtené ihned poté, co manažer obdržel kompletní žádost o úpis, plus veškeré daně a poplatky) plus případný nákupní poplatek, a to přímo od fondu nebo prostřednictvím manažera. Podrobnosti o autorizovaných makléřích/ zprostředkovatelích získáte na telefonním čísle manažera. Akcie kategorie A (USD, distribuované) budou nabízeny nepřetržitě. Žádosti o úpis dodatečných kategorií budou přijímány od 9. února 1999 (případně později dle rozhodnutí [15]

16 představenstva a v závislosti na dostupnosti daných akcií v konkrétní jurisdikci). Emisní cena v pracovní den, kdy fond obdrží první řádně vypsané žádosti o úpis, se bude rovnat čistému obchodnímu jmění na Akcii kategorie A (USD, distribuované), případně převedené na účetní měnu. Dokud nedojde k přijetí upisovací platby šekem nebo telegraficky, nelze žádost o úpis považovat za kompletní. Na žádosti o úpis musí být uvedena investovaná suma. Čisté obchodní jmění na Akcii se stanovuje každý pracovní den v 16:00 dublinského času. Žádosti o úpis přijaté po 16:00 (dublinského času) budou realizovány v ceně vycházející z čistého obchodního jmění na Akcii určené následující pracovní den. Akcie lze také zakoupit prostřednictvím dalších investičních nebo distribučních agentů jmenovaných fondem nebo manažerem. Mohou být emitovány i zlomkové Akcie. Žádosti o úpis nových investorů musí mít v podstatě podobu žádosti o účet a mohou být zasílány manažerovi poštou nebo faxem. V případě použití faxu je nutné fondu neprodleně odeslat poštou i řádně podepsaný originál žádosti o účet. Pokud manažer neobdrží originál žádosti do 7 dnů po příjmu faxované žádosti, může se rozhodnout dané žádosti nevyhovět. Dokud manažer neobdrží originál žádosti o účet a dokud není proplacena upisovací platba, nelze provést zpětný odkup. Žádosti o účet předané agentovi manažera budou doručeny manažerovi; dokud je však manažer neobdrží, nelze je považovat za kompletní. Žadateli bude přiděleno číslo ( číslo účtu ), které bude spolu s jeho celým jménem a registrovanou adresou využíváno jako identifikátor pro realizaci pokynů souvisejících s účtem daného akcionáře. Emisní cena Akcií je vypočítávána v základní měně a je převáděna do příslušné účetní měny. Podrobnosti o účtech, na něž lze platit telegraficky, získáte na telefonním čísle manažera. Platby šekem a kompletní žádosti o účet zasílejte manažerovi. Na každém telegrafickém převodu nebo šeku musí být uvedeno investorovo jméno, případně číslo žádosti a číslo účtu a další identifikační informace, jako je například adresa nebo identifikační číslo. Fond může na základě předchozího souhlasu manažera přijímat platby i v jiných volně směnitelných měnách. V takovém případě bude kupní cena Akcií stanovena podle směnného kurzu mezi měnou platby a účetní měnou, zaznamenaného správcem k datu, kdy přišla kompletní žádost o úpis. Pokud v souvislosti s konverzí měny vzniknou dodatečné kurzové náklady, musí být uhrazeny investorem v okamžiku úpisu a budou odečteny z upisovací platby. V době pozastavení výpočtu čistého obchodního jmění z důvodů popsaných v Příloze II Všeobecné informace nebudou emitovány žádné Akcie. Všechny vydané Akcie budou registrovány. Jejich vlastnictví bude evidováno záznamem do rejstříku akcionářů fondu. Certifikáty budou vydávány jen na výslovné přání investora (viz kapitola Certifikáty na Akcie dále). Pokud si investor nevyžádá vydání certifikátu, obdrží písemné potvrzení o registraci upsaných Akcií. Žadatelé o Akcie mohou být manažerem požádáni, aby na žádosti o účet uváděli číslo bankovního účtu, na který mají být převáděny výnosy z případného zpětného odkupu. Případné pozdější změny uvedených údajů musí být písemně oznámeny manažerovi. Toto oznámení musí být náležitě podepsané. Manažer si vyhrazuje právo vyžadovat další důkazy potvrzující pravost uvedených údajů. Maximální nákupní poplatek pro Akcie kategorie A je v současné době 5 % z kupní ceny. Banky a poskytovatelé služeb nebo další agenti jednající ve funkci zprostředkovatele akcionáře mohou na akcionářovi na základě vzájemných dohod vyžadovat platbu dalšíchdodatečných administrativních nebo jiných poplatků. Transakce prováděné prostřednictvím bank či makléřů/ zprostředkovatelů, jenž jsou členy centrálního zúčtovacího systému, mohou být prováděny odlišně. Manažer, jeho afilace, jím jmenované osoby a investiční agenti mohou za dodržení příslušných zákonů a nařízení na základě vlastního uvážení uzavřít soukromou dohodu s distributorem, držitelem nebo potenciálním držitelem Akcií či s jejich zprostředkovatelem, podle níž může manažer, jeho afilace, jím jmenované osoby nebo investiční agenti provádět ve prospěch uvedeného distributora nebo držitele Akcií platby, které představují rabat z celé nebo části prodejní provize nebo odměny vyplácené manažerovi fondem připadající na Akcie vlastněné daným akcionářem. Výběr distributorů, držitelů nebo potenciálních držitelů Akcií, s nimiž lze uzavřít uvedenou dohodu, a podmínky, za nichž může manažer, jeho afilace, jím jmenované osoby nebo investiční agenti takovou dohodu uzavřít, jsou záležitostí manažera. Základní podmínkou takových dohod však je, že z nich fondu nevyplyne žádný závazek či povinnost. [16]

17 Určení čistého obchodního jmění Čisté obchodní jmění a čisté obchodní jmění na Akcii je určováno pod dohledem představenstva. Čisté obchodní jmění fondu a čisté obchodní jmění na Akcii pro jednotlivé kategorie Akcií bude vypočítáváno v základní měně; čisté obchodní jmění na Akcii bude vypočítáváno samostatně pro jednotlivé kategorie Akcií. Čisté obchodní jmění na Akcii se rovná: (i) veškerá aktiva fondu připadající na kategorii Akcií minus veškeré závazky fondu připadající na danou kategorii Akcií, děleno (ii) celkovým počtem Akcií dané kategorie v emisi. Pro účetní měnu jinou, než je základní měna, bude čisté obchodní jmění na Akcii převedena na účetní měnu (a) vynásobením čistého obchodního jmění na Akcii vyjádřeného v základní měně konverzním koeficientem pro danou měnu, který schválilo představenstvo, a (b) výsledek bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Cenné papíry v portfoliu jsou obecně oceňovány na základě tržních kurzovních záznamů nebo, pokud nejsou přesné kurzovní záznamy dostupné, ve svých poctivých hodnotách určených v dobré víře podle postupů stanovených představenstvem. Podrobnější rozbor oceňování aktiv fondu naleznete v Příloze II Všeobecné informace. Pokud nebude provádění výpočtu dočasně zastaveno podle Přílohy II, bude manažer provádět výpočet čistého obchodního jmění fondu a čistého obchodního jmění na Akcii vždy v pracovní den v 16:00 dublinského času. Představenstvo si vyhrazuje právo tuto hodinu výpočtu změnit. Informace o čistém obchodním jmění na Akcii každé kategorie bude publikována každý den ve finančních periodikách uvedených v kapitole Účetní závěrka a další informace. Zpětný odkup Fond zpětně odkupuje Akcie na požádání akcionáře každý pracovní den za čisté obchodní jmění na Akcii určené ihned poté, co manažer poprvé obdržel oznámení o zpětném odkupu, minus veškeré odložené nákupní poplatky a daně a poplatky. U Akcií kategorie A nelze nákupní poplatek odložit. Akcionáři, jejichž Akcie jsou drženy jménem banky, makléře/zprostředkovatele nebo jiného agenta, musí zpětný odkup realizovat jejich prostřednictvím. Oznámení o zpětném odkupu musí mít podobu schválenou manažerem a může být manažerovi odesláno poštou nebo faxem. V případě faxového oznámení je nutné manažerovi současně odeslat i podepsaný originál dokumentu. Cena odkupu bude v takových případech určena ihned po příjmu faxové zprávy, avšak související výnos bude vyplacen až poté, co manažer obdrží originál oznámení o zpětném odkupu. Zpětný odkup nelze také uskutečnit, pokud manažer neobdržel originál žádosti o účet a nebyla li uhrazena upisovací platba. Manažer může vyžadovat, aby na žádosti o účet bylo uvedeno číslo bankovního účtu, na který má být převedena případná platba za zpětný odkup Akcií. Pokud byly Akcie vydány formou certifikátu, nedojde k vyplacení výnosu z jejich zpětného odkupu do doby, než manažer obdrží i příslušné certifikáty. Požadavek na zpětný odkup je, kromě situace, kdy je pozastaveno provádění výpočtu čistého obchodního jmění, bez písemného souhlasu představenstva neodvolatelný. Akcionář může požádat o zpětný odkup všech nebo části jím držených Akcií. Manažer může zavést alternativní způsob předkládání oznámení o zpětném odkupu. Fond se bude snažit vyplatit výnos (minus případný odložený nákupní poplatek a veškeré daně a poplatky uvalené na tuto transakci) ze zpětného odkupu Akcií do dvou pracovních dnů od data, kdy manažer obdržel kompletní oznámení o zpětném odkupu (v každém případě však do sedmi pracovních dnů). Délka doby uplynulé mezi vyplacením žádosti o odkup a obdržením čistého výnosu se může lišit v závislosti na požadované měně, postupech používaných bankou a/nebo službách příslušné pošty. Manažer může zavést alternativní způsoby doručení výnosů ze zpětného odkupu. Doručení výnosů ze zpětného odkupu může být v případě telefonického nebo faxového oznámení o zpětném odkupu pozdrženo do doby, než manažer obdrží písemné potvrzení oznámení. Výnosy ze zpětného odkupu však manažer odešle nejpozději 10 pracovních dní po přijetí kompletního oznámení o zpětném odkupu. Akcie, kterých se týká oznámení o zpětném odkupu, mají nárok na dividendy (pokud nějaké jsou) až do data obdržení kompletního oznámení o zpětném odkupu. Platba výnosu ze zpětného odkupu bude uskutečněna bankovním převodem na bankovní účet uvedený v akcionářově žádosti o účet, případně později pozměněný. Náklady na bankovní převod budou odečteny z výnosu ze zpětného odkupu. Na žádost lze využít i další platební možnosti. Cena odkupu Akcií bude vypočítávána v základní měně a převedena na příslušnou účetní měnu. Výnos ze zpětného odkupu může být vyšší nebo nižší než částka uhrazená v době úpisu Akcií. Akcie nebudou zpětně odkupovány v době, kdy je fondem pozastaven výpočet čistého [17]

18 obchodního jmění na příslušné Akcie. Všechny takto odložené transakce budou provedeny až po odvolání pozastavení výpočtu. Na přání akcionáře a na základě předchozího souhlasu manažera může být výnos ze zpětného odkupu vyplacen v jakékoliv volně směnitelné měně. Výše takové výplaty v jiné než základní měně bude stanovena na základě směnného kurzu mezi účetní měnou a měnou výplaty, který je zaznamenán správcem k datu výplaty. Případné kurzové výdaje budou odečteny z výnosu ze zpětného odkupu. V oznámení o zpětném odkupu musí být uvedeno akcionářovo celé jméno, adresa, číslo účtu a počet či hodnota Akcií, které má fond zpětně odkoupit. Pokud je akcionářem korporace, jejíž signatáři se v okamžiku zpětného odkupu Akcií liší od těch uvedených na seznamu předloženém s poslední žádostí o účet, musí být manažerovi poskytnut nový seznam oprávněných signatářů. Pokud si akcionář přeje, aby výnos ze zpětného odkupu jeho Akcií byl vyplacen na jiný účet nebo v jiné měně, musí manažerovi předat písemné potvrzení podepsané vlastní rukou nebo svým náležitě autorizovaným zástupcem a/nebo poskytnout další doklady určené manažerem specificky pro danou zemi. Povinnost fondu zpětně odkoupit Akcie může být dočasně omezena v případě, že fond obdrží k jednomu pracovnímu dni oznámení o zpětném odkupu přesahující v úhrnu 10 % Akcií v oběhu. V takové situaci může fond úměrně snížit všechny požadavky na zpětný odkup (nikoliv pouze některé) tak, aby celkově nepřesáhly uvedenou hranici. Zbylé Akcie uvedené na oznámení o zpětném odkupu, které nebyly díky tomuto právu odkoupeny, budou vyřízeny tak, jako by takový požadavek přišel následující pracovní den, případně další pracovní dny. Tyto požadavky budou mít přednost před pozdějšími požadavky (vůči kterým má fond stejné právo) až do doby, než dojde k plnému uspokojení původních požadavků. Pokud představenstvo dojde k názoru, že by zpětný odkup nebo převod Akcií zamezil vzniku daňové povinnosti či jiného finančního znevýhodnění fondu, které by normálně neexistovalo, může zpětný odkup nebo převod nařídit. Více podrobností naleznete v Příloze II v kapitole Stanovy v odstavci Omezení akcionářů. Právo akcionářů požádat fond o zpětný odkup Akcií může být pozastaveno v době, kdy je fondem podle Přílohy II Všeobecné informace dočasně pozastaveno provádění výpočtu čistého obchodního jmění. Každé pozastavení výpočtu bude okamžitě oznámeno Irské burze cenných papírů a Centrální bance a budou uskutečněny veškeré možné kroky k co nejrychlejšímu obnovení výpočtu. Oznámení o zpětném odkupu jsou normálně neodvolatelná; odvolat je lze jedině v době, kdy je pozastaven zpětný odkup, jsou li odvolána před obnovením výpočtu. Centrální banka může v zájmu akcionářů nebo veřejnosti požadovat zastavení zpětného odkupu Akcií. Fond má právo vynutit si zpětný odkup od akcionáře, který drží méně než 100 Akcií. Fond má také právo zpětně odkoupit všechny Akcie v oběhu, pokud dojde k rezignaci správce a není jmenován žádný jeho nástupce. Certifikáty na Akcie Certifikáty na Akcie fondu budou vydávány jen na výslovné přání investora. Pokud si je tedy investor nevyžádá, bude jeho vlastnictví Akcií zaevidováno záznamem do registru akcionářů fondu a potvrzeno písemným oznámením. Výhodou tohoto postupu je vedle vyloučení rizika ztráty nebo poškození certifikátů i možnost zpětného odkupu Akcií prostřednictvím faxu nebo telefonu. Akcie držené ve formě certifikátů takto zpětně odkoupit nelze a navíc u nich nelze využít systému pravidelných zpětných odkupů. Při zpětném odkupu Akcií vydaných s certifikáty je nutné spolu s oznámením o zpětném odkupu odeslat i příslušné certifikáty. Pokud oznámení certifikáty neobsahuje, dojde sice k provizornímu zpětnému odkupu Akcií, avšak související výnos bude zadržen správcem (bez úroků či náhrad) do doby, než přijdou příslušné certifikáty. Fond si vyhrazuje právo vyžadovat poplatek za vydání certifikátů. Převod Akcie mohou být převáděny písemným příkazem v podobě schválené představenstvem. Představenstvo může odmítnout zaregistrovat převod Akcií, u něhož se zdá, že by případně mohl vést k bezprostřednímu držení převáděných Akcií osobou, která není vhodným držitelem. Před zaregistrováním převodu musí nabyvatel podat žádost o účet na schváleném formuláři, který lze získat u manažera. Manažer může zavést další způsoby ověření pro účely provedení převodu specifické pro konkrétní země. Akcie jsou volně převoditelné. [18]

19 SLUŽBY AKCIONÁŘŮM Dále uvedené služby bude možné využít v Německu a Rakousku. Představenstvo může dle svého uvážení povolit nabídku všech nebo některých těchto služeb i v dalších zemích. Systém pravidelných zpětných odkupů Manažer může akcionářům nabídnout systém pravidelných zpětných odkupů, jehož výhodou jsou pevné platby v pravidelných intervalech. Při těchto zpětných odkupech Akcií mohou vzniknout jak zisky, tak ztráty. Systém automatických úpisů Manažer může akcionářům nabídnout systém automatických úpisů Akcií, které jsou realizovány prostřednictvím měsíčních nebo čtvrtletních investic předem schválenou směnkou vystavenou na bankovní účet. Výsada výměny Akcie fondu lze vyměnit za akcie stejné kategorie některých jiných kolektivních investičních podniků, pro které manažer nebo některá z jeho afilací pracuje jako manažer nebo investiční poradce ( způsobilé fondy ). Způsobilé fondy, které jsou investorům v jednotlivých jurisdikcích k dispozici, musí být v daných jurisdikcích autorizovány pro drobnou distribuci investorům. V určitých případech nemusí způsobilý fond, za jehož akcie chce akcionář své Akcie vyměnit, nabízet distribuované i nedistribuované akcie. V takovém případě nebudou distribuované a nedistribuované Akcie fondu rozlišovány a akcionář je tedy může vyměnit jak za distribuované, tak za nedistribuované akcie stejné kategorie podle toho, které jsou nabízeny. Akcionář způsobilého fondu, který je vhodným držitelem, může vyměnit akcie způsobilého fondu za Akcie fondu. Způsobilé fondy jsou buď zřízeny podle irských zákonů a povoleny a autorizovány Centrální bankou Irska, nebo jsou to fondy zřízené podle zákonů USA a registrované u Komise pro burzy cenných papírů Spojených států podle zákonů USA 1933 a Fond není povinen realizovat výměny, kvůli kterým by musel v dané jurisdikci získat pro své Akcie povolení k prodeji. Seznam způsobilých fondů a kopie příslušných prospektů mohou akcionáři získat po telefonické dohodě u manažera. Akcionáři, jejichž Akcie jsou drženy jménem banky, makléře/zprostředkovatele nebo jiného zástupce, musí výměny realizovat jejich prostřednictvím. Výsada výměny je vlastně zpětným odkupem Akcií fondu a investováním takto získaného výnosu do akcií způsobilého fondu. Výměny mezi fondem a způsobilým fondem budou realizovány v pracovních dnech za čisté obchodní jmění na akcii příslušných fondů, určené ihned po přijetí kompletního oznámení o výměně, bez nákupního poplatku. Při výměně mezi fondy, které určují čisté obchodní jmění v rozdílnou denní dobu, se může použít hodnota čistého obchodního jmění určená následující pracovní den po přijetí oznámení o výměně. Toto oznámení musí být písemné v podobě oznámení o výměně, které mohou investoři získat od manažera telefonicky či faxem. Před provedením výměny by si akcionář měl obstarat a přečíst prospekt způsobilého fondu, jehož akcie se chystá získat; měl by uvážit investiční cíl, zásady a rizika takového fondu a vyplnit příslušnou žádost o účet. Manažer může uložit poplatek za náklady na případnou měnovou konverzi související s výměnou Akcií, který však nesmí přesáhnout 0,15 % hodnoty transakce. Manažer může zavést alternativní způsob předkládání oznámení o výměně. Akcionáři, jejichž Akcie jsou drženy jménem banky, makléře/zprostředkovatele nebo jiného zástupce, musí výměny realizovat jejich prostřednictvím. Akcionáři chystající výměnu Akcií by se měli poradit se svými daňovými poradci ohledně daňových důsledků takové transakce. Zisky realizované akcionáři při výměně Akcií fondu mohou v jejich jurisdikci podléhat zdanění. Všechny výměny, které jsou úvodní investicí do způsobilého fondu, musí splňovat požadavky příslušného fondu na minimální investici. Výsada výměny může být kdykoliv upravena či zrušena. V takovém případě bude pozměněn i tento Prospekt, aby zachytil provedené změny. [19]

20 ZDANĚNÍ Následující kapitola si neklade za cíl vyjmenovat veškeré daňové souvislosti pro fond nebo všechny kategorie investorů, z nichž někteří mohou podléhat zvláštním předpisům. Dopo ručujeme všem akcionářům a potenciálním investorům, aby případné daňové a další důsledky úpisu, držení, prodeje, konverze a jiných způsobů disponování s Akciemi, vyplývající ze zákonů země jejich registrace, sídla, trvalého pobytu, státní příslušnosti apod. a jejich konkrétního postavení, konzultovali se svými odbornými poradci. Následující přehled daňových opatření vychází z informací poskytnutých představenstvu, které se týkají zákonů a praxe platné v daných jurisdikcích k datu tohoto Prospektu. Nelze samozřejmě zaručit, že daňové postavení nebo předpokládané daňové postavení, které exi stovalo v okamžiku investice do fondu nebo do jakéhokoliv portfolia, se v budoucnosti nezmění. Manažer získal od ministerstva financí certifikát podle 446 zákona o konsolidaci daní z roku 1997 /Taxes Consolidation Act/ a fond splňuje v něm uvedené podmínky. Z tohoto certifikátu vychází dále popsané daňové postavení fondu a akcionářů. Daňové souvislosti v Irsku Fond jako specifikovaný kolektivní investiční podnik Fond je specifikovaný kolektivní investiční podnik podle definice v 734 zákona o konsolidaci daní z roku 1997 a z tohoto důvodu nepodléhají jeho relevantní příjmy ani zisky žádné irské dani. Fondem vyplácené dividendy nepodléhají žádné irské dani z výnosu cenných papírů; v souvislosti s emisí, převodem, konverzí nebo zpětným odkupem Akcií není v Irsku fondem splatné žádné kolkovné ani jiná daň z převodu, zpětného odkupu, konverze či registrační daň. Dividendy a úroky z cenných papírů emitovaných v zahraničí mohou podléhat daním, včetně daní z výnosu cenných papírů uvalených v některých zemích. Fond nebude možná moci využít výhod snížené sazby daně z výnosu cenných papírů, které skýtají dohody o dvojím zdanění uzavřené mezi Irskem a jinými zeměmi, a tak mu nebudou moci být zpětně proplaceny částky zahraniční daně z výnosu cenných papírů. Pokud se v budoucnosti tato situace změní a fondu bude na základě žádosti o nižší sazbu daně z výnosu cenných papírů vrácena část platby, nebude přeformulováváno čisté obchodní jmění, ale tato dávka bude v okamžiku platby rovnoměrně rozdělena mezi akcionáře fondu. Akcionáři, kteří nemají z daňového hlediska své trvalé nebo obvyklé sídlo v Irsku, nepodléhají v souvislosti s výplatami rozdělovaného příjmu fondu nebo dispozicí či zpětným odkupem Akcií žádné irské důchodové dani, korporativní dani ani dani z kapitálových zisků, pokud ovšem nejsou Akcie drženy v souvislosti s obchodováním či podnikáním uskutečňovaným v Irsku prostřednictvím pobočky nebo zastoupení. Při prodeji nebo převodu Akcií akcionářem není splatné žádné irské kolkovné. Za před pokladu, že: (a) obdarovaný či dědic nemá k datu daru nebo dědictví trvalé bydliště ani obvyklé sídlo v Irsku a buď akcionář disponující s Akciemi nemá trvalé bydliště ani obvyklé sídlo v Irsku, nebo dispozice nepodléhá irským zákonům, a (b) Akcie jsou v den dědictví nebo daru a k datu ocenění v tomto daru nebo dědictví obsažené, nepodléhá dispozice Akcií fondu žádné irské darovací ani dědické dani. Následky neplnění zákonných podmínek pro specifikovaný kolektivní investiční podnik Fond bude i nadále specifikovaným kolektivním investičním podnikem (a tím pádem pro něj budou platit výše uvedená daňová pravidla), dokud bude splňovat následující podmínky: (a) manažer nebo každý později jmenovaný manažer je oprávněnou řídící společností ve smyslu 734 zákona o konsolidací daní z roku 1997; (b) většina obchodních aktivit fondu, pokud jsou realizovány v Irsku, je uskutečňována ve Středisku mezinárodních finančních služeb /International Financial Services Centre/, nebo je uskutečňována v Irsku a byla by realizována v uvedeném Středisku, kdyby tomu nebránily okolnosti mimo kontrolu fondu či manažera, a je realizována ve Středisku, jakmile výše uvedené okolnosti přestanou existovat; (c) všechny Akcie jsou držené akcionáři, kteří nemají trvalý pobyt v Irsku; a (d) autorizace fondu jako UCITS nebyla Centrální bankou odvolána. [20]

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

KBC INTEREST FUND OPC

KBC INTEREST FUND OPC PROSPEKT KBC INTEREST FUND Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem LUCEMBURSKO OPC Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno na základě platného prospektu doprovázeného nejnovější

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

GENERALI PPF INVEST PLC

GENERALI PPF INVEST PLC Pokud máte jakékoliv pochybnosti týkající se tohoto Prospektu, rizik spojených s investováním do této Společnosti nebo ohledně vhodnosti vaší investice do této Společnosti, informujte se u svého makléře,

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

PROSPEKT KBC CLICK 30. 3. 2015

PROSPEKT KBC CLICK 30. 3. 2015 PROSPEKT veřejné investiční společnosti s proměnným základním kapitálem dle belgického práva a investiční politikou nepodléhající podmínkám Směrnice 2009/65/ES AIF KBC CLICK 30. 3. 2015 1 Prospekt tvoří

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

B.3 Popis současné povahy podnikání emitenta a jeho hlavních činností, s uvedením hlavních trhů, na kterých emitent soutěží:

B.3 Popis současné povahy podnikání emitenta a jeho hlavních činností, s uvedením hlavních trhů, na kterých emitent soutěží: SHRNUTÍ Každé shrnutí se sestavuje na základě požadavků na zveřejnění, které se označují jako "Prvky". Tyto Prvky jsou obsaženy a očíslovány v oddílech A až E (A.1 E.7). Toto shrnutí obsahuje všechny Prvky,

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

ODDÍL A ÚVOD A UPOZORNĚNÍ

ODDÍL A ÚVOD A UPOZORNĚNÍ 1 SOUHRN Souhrny sestávají z požadavků na zveřejňování známých jako prvky (Elements). Tyto prvky (Elements) jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7). Tento souhrn obsahuje všechny prvky (Elements), které

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více