Anglický pravopis a anglická abeceda:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický pravopis a anglická abeceda:"

Transkript

1 strana 1 Anglický pravopis a anglická abeceda: a b c d e f g h i j k l m ei bi: si: di: i: ef dži: eidž ai džei kei el em n o p q r s t u v w x y z en u pi: kju: a: es ti: ju: vi: dabl ju: eks wai zed (zi:) Abecedu se naučte. Nadřete se jí. Budete ji opravdu potřebovat. Budete totiž muset umět hláskovat svoje jméno, název firmy u které pracujete, ulici, jméno svého města a další a další slova. Budete také muset umět zapsat hláskované slovo. Nečekáte přece, že váš kanadský partner bude umět napsat až mu do telefonu budete diktovat vaší adresu? Třeba: Drahomír Šafránek a synové spol. s r.o., Eleonory Voračické 15, Velké Meziříčí. Jen se té chvíle, proboha, nebojte. Naučili se to jiní, za chvilku to budete umět i vy. Pravopis nebo chaopis? K anglickému pravopisu bych chtěl hned na začátek řící, že navzdory mnoha nářkům a lamentacím, není tak hrozný, jak se na první pohled zdá. V této příručce se nijak podrobně anglickou fonetikou zabývat nebudeme, ale přesto bude dobré, když si studenti již na samotném začátku uvědomí, že i zde jsou pravidla, že způsob jakým se každé anglické slovo píše, a jak se vyslovuje jsou ve vzájemném vztahu daném historickým vývojem jazyka a logikou anglické fonetiky. Především to není chaos, jak se někteří lidé domnívají. Není pravda, že anglická slova se píšou a čtou úplně jinak. Jazyk s takovým pravopisem by přece vůbec nemohl existovat. Bohužel mezi tím, jak se mnoho anglických slov píše a jak se čte, jsou vztahy natolik složité, že jak začátečník, tak mírně pokročilý si musí zapisovat výslovnost prakticky všech anglických slov pomocí transkripce. Teprve s určitým stupněm znalosti jazyka a s narůstající zkušeností z četby je možné u řady slov přepis vynechat. Osobně nevidím valný smysl ve vedení slovníčku a šprtání izolovaných výrazů bez kontextu, ale kdo si chce nová slova zapisovat do nějakého vlastního seznamu potřebuje tři kolonky. V první bude anglické slovíčko, ve druhé jeho výslovnost a ve třetí české významy. Zcela záměrně říkám významy, protože je nutné si uvědomit, že téměř každé slovo (výjimku tvoří jen speciálně definované technické termíny) má více významů v závislosti na kontextu, ve kterém je dané slovo použito. Anglická výslovnost Pro přepis anglické výslovnosti budeme používat českou abecedu všude tam, kde se výslovnost hlásky shoduje s českou nebo se jí velmi podobá, avšak angličtina má některé hlásky, které čeština nemá, a pro které ani nemá písmena. Zde využijeme některé speciální znaky: Udělejte maximum pro to, aby vaše výslovnost byla velmi dobrá až výborná. Český, respektive slovanský přízvuk zní v angličtině hrozně, pokud ho zkombinujete se špatným slovosledem, nebudou vám rozumět a uříznete si pěknou ostudu.

2 strana 2 Samohlásky: α: dlouhé a, ale ne tak dlouhé jako v češtině far, fast, last, past, answer, car, dark, hard, class, mast, laugh, { široké, otevřené e have, can, bat, land, band, apple, lap, rap, Paris, Spanish, camera neutrální samohláska a, an, vowel, second, husband, away, woman, above, again, alone, never, : dlouhá neutrální samohláska her, burn, work, word, girl, person, bird, learn, Turkey, German, first, ι: dlouhé "i", ale ne tak dlouhé jako v češtině me, fee, he, people, see, tree, sheet, meet, meeting, leave, cleave ο anglické "o" je otevřenější než české not, hot, lot, wash, from, coffee, pot, what, dog, clock, o: dlouhé "o", ale ne tak dlouhé jako v češtině all, small, ball, or, forty, morning, horse, fourteen, wall, before υ: dlouhé "u", ale ne tak dlouhé jako v češtině who, move, noon, blue, do, too, food, moon, prove, improve, loose, loom αι ει οι ι ε v této dvojhlásce nesmí zaznít "j" hi, five, nine, ice, eye, my, side, why, fly, high, smile, lie, die, pie, v této dvojhlásce nesmí zaznít "j" say, baby, plate, table, waiter, pain, nail, eight, station, Spain, nation, name, mail v této dvojhlásce nesmí zaznít "j" boy, noise, voice, boil, soil, toy, Lois, hoist, moist, deploy, employ dear, clear, beer, ear, near, nearly, clearly, fierce, piercing, sheer where, chair, hair, care, aeroplane, Aerosmith, glare Souhlásky: ω ϖ π τ κ Τ ρ pusu do kroužku jako na "u", ale řekněte "v" well, will, what, away, when, why, window, wash, we, week, way, waste, water pro kontrast se "w" a proto, že výslovnost je ostřejší než v češtině: very, save, vegetable, seven, never, ever, vast, veal, view, invite, invoice, přídech "foukavý" put, pay, people, pull, open, help, potato, hop, top, loop přídech "ustřelujícího jazyka" tea, table, top, tank, hot, pot, not, caught, eight, late, plate, stop, stick, Thomas přídech "hrdelní" can, could, catch, back, clock, car, class, click, camera tohle je SYKAVKA špičku jazyka mezi zuby, jemně sevřít a šišláme: thin, thick, thank, nothing, moth, mouth, month, path, cloth, tohle je SYKAVKA zase špičku jazyka mezi zuby, jemně sevřít a přidáme hlasivky then, that, there, weather, with, together, this, these, bathe jako ve slovech Hanka, Blanka, linka, ale bez toho "K" na konci sing, English, ring, long, strong, shilling, hang, among, along, song, wrong, king nedrnčet, neráčkovat, nekřivit pusu! red, rose, around, very, rich, every, room, ride, write, drive, Arizona, Florida,

3 strana 3 Podstatná jména Anglická podstatná jména se nijak neskloňují, tři anglické pády nemají vliv na jejich tvar ani na člen, který podstatným jménům předchází. Podstatná jména rozlišují rod, číslo, počitatelnost, patří k nim člen Rod Rozlišujeme rod mužský, ženský, střední a společný. Mužského a ženského rodu jsou v angličtině pouze podstatná jména označující lidské bytosti (man, brother, waitress, queen). Výjimkou je slovo ship - loď (a jeho synonyma), které je rodu ženského. Dále podst. jm. označující domestikovaná zvířata: stallion - hřebec, mare - klisna, bitch - fenka atd. Poznámka: Ženského rodu mohou nabývat slova, která jsou rodu středního nebo společného tehdy, pokud mluvčí potřebuje vyjádřit kladný vztah k dané věci. Pak může být rodu ženského např. car, country. Rodu středního jsou podst. jm. označující věci, předměty, zvířata, abstraktní věci atd. Rodu společného jsou podst. jm., která označují jak neživé předměty, tak lidi. Například slovo driver může mít význam řidič, řidička nebo ovladač. Číslo Angličtina má číslo jednotné a číslo množné. V naprosté většině případů se množné číslo tvoří pravidelnou příponou -s. Nepravidelných tvarů je minimum. Počitatelnost Počitatelnost je charakteristika podstatného jména vyplývající z věci, kterou toto podst. jm. označuje. Ovlivňuje tvorbu množného čísla, použití členu, a tvar kvantifikátoru (slova mnoho, málo). Pochopit podstatu počitatelnosti a naučit se ji rozlišovat je u mnoha slov velmi důležité. Člen Člen rozeznáváme určitý a neurčitý. Neliší se v rodě ani v čísle. Jeho správné použití je velmi důležité, a studenti, jejichž mateřština člen nemá (např. většina slovanských jazyků) v jeho použití často chybují. Věnujte tomuto tématu pozornost, to slůvko, které vám připadá tak zanedbatelné má velmi důležitou funkci!

4 strana 4 Množné číslo - podstatná jména pravidelná: Množné číslo se tvoří příponou -s, většinou se vyslovuje [ -z], po [p, t, k, f, Τ ] se vyslovuje [s]. po sykavkách [s, š, ks, Τ, ž, dž, č] dává přípona -es a vyslovuje se [-iz] bottle bottles láhev, lahve doctor doctors doktor, doktoři play plays hra, hry peg pegs kolík, kolíky cap caps čapka bet bets sázka week weeks týden belief beliefs víra moth moths mol Některá podst. jména končící na -th se liší, neznělé [Τ] se změní na [ ], a není k tomu žádný klíč např.: mouth mouths [µαυ ζ] ústa Končí-li podst. jm. na -y, před kterým je souhláska, změní se y na i a opět přidáme -es : Poslední slabiku vyslovujte KRÁTCE!!! country baby countries [kantriz] babies [beibiz] země batole lady ladies [leidiz] paní, dáma a další Následující podst. jm. končí v j.č. na -f v mn. č. mají na konci -ves (v seznamu nejsou všechna): calf calves tele elf elves skřítek, prcek half halves polovina knife knives nůž leaf leaves list life lives život loaf loaves bochník, hromádka scarf scarves šátek, kosý řez sheaf sheaves snop, svazek shelf shelves police thief thieves zloděj turf turves drn, dostihová dráha wife wives manželka wolf wolves vlk Následující podst. jm. končí v j.č. na -o a v mn.č. mají na konci -oes: domino dominoes domino, řetězová reakce echo echoes ozvěna embargo embargoes embargo hero heroes hrdina potato potatoes brambor tomato tomatoes rajče veto vetoes veto

5 strana 5 Množné číslo - podstatná jména nepravidelná: Man men muž, muži Woman women žena, ženy Child children dítě, děti Ox oxen vůl, voli Brother brethren členové řádu nebo církevního společenství Pravidlené: brother brothers znamená prostě (pokrevní) bratr bratři Foot feet noha, nohy Goose geese husa, husy Tooth teeth zub, zuby Louse lice veš, vši Mouse mice myš, myši die dice hrací kostka Některá podstatná jména pocházející z klasických jazyků nepoužívají anglický plurál, ale ponechávají si původní plurál latinský nebo řecký. Jedná se většinou o odborné termíny: Podstatná jména s koncovkou -us Focus foci [-sai] ohnisko, ohniska Nucleus nuclei [-ai] jádro, jádra Radius radii [-ai] poloměr, poloměry Stimulus stimuli [-ai] podnět, podněty Zde je výslovnost [ - ] Aquarium aquaria akvárium memorandum memoranda memorandum referendum referenda referendum Spectrum spectra spektrum Stratum strata vrstva Zde je v jednotném čísle výslovnost [-iz] v množném čísle výslovnost [ -i:z] Analysis analyses analýza Axis axes osa Basis bases základna Crisis crises krize

6 strana 6 Diagnosis diagnoses diagnóza hypothesis hypotheses hypotéza Neurosis neuroses neuróza parenthesis parentheses závorka Latinské a řecké plurály jsou většinou zachovány u slov s koncovkou a výslovnost je [-i:], je jich mnoho, občas vedle původního existuje i plurál anglický Formula formulae [fo:mj li:] formulas vzorec Larva larvae [-vi:] larva Nebula Retina nebulae nebulas retinae [-i:] retinas [-as] mlhovina sítnice Podst. jm. s koncovkou ix, -ex mají v množném čísle často jak ces [-siz], tak xes [-ksiz] Appendix appedices appendixes příloha, slepé střevo codex [k udeks] codeces [k udisiz] kodex, kodexy Index indices [indisiz] indexes index, indexy matrix [meitriks] matrices (jen takto!) matice, matice (v matematice) Vortex vortices vír, víry Zde má množné číslo stejný tvar jako číslo jednotné: Aircraft letadlo Counsel právní zástupce Craft člun Deer vysoká zvěř Fish ryba Means prostředek Offspring potomek, ratolest Sheep ovce Také všechna jména národů s koncovkou -ese, mají stejné jednotné i množné číslo např. Vietnamese [vietnami:z] Japanese [dž{p{ni:z] Chinese [čaini:z] Portugese [po:tugi:z]

7 strana 7 Počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen Počitatelná podstatná jména: označují předměty, které lze počítat na kusy, mohou před nimi stát číslovky, mohou před sebou mít v jednotném čísle neurčitý člen, Nepočitatelná podstatná jména: označují látky, tekutiny, materiály, abstrakta. nestojí před nimi neurčitý člen ani číslovka, mají jen číslo jednotné, používají tyto kvantifikátory: many, few, a few, all, every, each používají tyto kvantifikátory: much, little, a little, all Kvantifikátory u počitatelných jmen: many mnoho few málo a few několik all všichni, všechny every, each každý Kvantifikátory u nepočitatelných jmen: much mnoho little málo a little trochu all všechno no a number of a large number of a lot of a plenty of žádný řada značný počet moc, mnoho spousta no a deal of a great deal of a lot of a plenty of žádný kus velký kus moc, mnoho spousta many samples few cars a few workers all mistakes every idiot mnoho vzorků málo aut několik pracovníků všechny chyby každý blbec much clay little sugar a little water all furniture mnoho jílu málo cukru trochu vody všechen nábytek each sample každý vzorek

8 Mnohá podst. jm. jsou pouze nepočitatelná, u některých je to pochopitelné, ale existuje řada podstatných jmen, jejichž nepočitatelnost přijde českým studentům jako rána pod pás. Např.: Experience [ikspi ri ns] a knowledge [nolidž] slova, která jsou v češtině poměrně často v mn.č. accuracy advice baggage behaviour bread consent equipment experience furniture goods homework information knowledge lightning luggage machinery přesnost rada, doporučení zavazadlo, zátěž, balast chování chleba, pečivo, živobytí souhlas, svolení zařízení, vybavení výstroj, výzbroj, nářadí, náčinní (nepočitatelné) zkušenost. zkušenosti, (počitatelné) zážitek nábytek (v češtině se mn.č. neobjevuje, ale v jiných jazycích ano) zboží viz komentář k news domácí úkol, domácí úkoly informace (pozor! tady Češi chybují často) (nepočitatelné) znalost, vědomost, vědění blesk zavazadlo, chcete-li říci, že máte tři zavazadla, musíte říci: I have three pieces of luggage. stroje, strojní zařízení, soukolí, mašinerie,aparát money peníze, které se dají počítat velmi dobře a v češtině jsou většinou v mn. č. news nonsens evidence progress traffic zpráva, zprávy - hláska s na konci vypadá na mn.č., ale nenechte se splést, je to jednotné číslo, žádný množný tvar zde neexistuje nesmysl, hloupost důkaz pokrok, postup vpřed, vývoj, růst provoz, doprava, pouliční ruch Pozor na názvy her, které mají tvar plurálu (množného čísla), ale chovají se jako singulár (jednotné číslo). Příklad: Draughts is played with 24 equal pieces. Dáma se hraje 24 stejnými kameny. Nejčastěji se asi setkáte s následujícími názvy: billiards, kulečník, darts šipky, dominoes, domino, draughts, dáma, checkers (amer.) dáma, bowls kuželky Ve tvaru množného čísla, které se chová jako jednotné číslo je řada podstatných jmen, která označují vědy (končí na isc, např.: statistics, acoustics), některé zeměpisná vlastní jména (např.: the Hebrides Hebridy, the Nederlands Nizozemí, West Indies Západní Indie, atd), názvy některých nemocí a stavů mysli a těla (measels spalničky, mumps příušnice) Počitatelná podstatná jména, která jsou často používaná v množném čísle, jsou například jména druhů zeleniny a ovoce: Máte rádi zeleninu / mrkev / hrách / čočku / cibuli / angrešt / rybíz..? Do you like vegetables / carrots / peas / lentils / onions / gooseberries / currants?

9 Příklady podstatných jmen, která jsou v jednom významu počitatelná, a v jiném nepočitatelná: acquaintance / acquaintances známý (člověk) acquaintance obeznámenost beauty / beauties krasavice beauty krása demand / demands požadavek demand poptávka demand / demands požadavek, nárok demand poptávka experience / experiences zážitek experience zkušenost fruit / ftruits plod fruit ovoce glass / glasses glasses sklenice, brýle glass iron / irons žehlička, (pl. pouta) iron železo lace / lace tkanička (boty) lace krajka love / loves láska (osoba) love láska (cit) matter / matters záležitost, věc matter hmota nature / natures povaha nature příroda paper / papers noviny, článek, "lejstro" paper papír toast / toast přípitek toast topinka work / works dílo (umělecké) work práce sklo Toto je jen malá ukázka častých slov, která mají tuto vlastnost. Ostatní případy se naučíte postupně, jak budete rozšiřovat svoji slovní zásobu. Dbejte proto na správné použití členu a kvantifikátoru, i tvorbu množného čísla, zabráníte mnoha nedorozuměním.

10 Člen Angličtina má člen neurčitý (a, an), a člen určitý (the). Člen stojí před podstatným jménem nebo před skupinou přídavného a podstatného jména a ovlivňuje jeho význam a použití. Neurčitý člen Neurčitý člen používáme, pokud mluvíme o nějaké věci nebo osobě poprvé. Používá se jen s počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle. Pokud o dané věci mluvíme podruhé, použijeme určitý člen. Neurčitý člen tedy znamená zhruba jeden, nějaký, ten, o kterém jsem ještě nehovořil, dosud nekonkrétní věc, kterou později blíže popíšeme. a [ ] stojí před slovy začínajícími na souhlásku an [ ν] stojí před slovy začínajícími na samohlásku (jde o výslovnost slova, ne o pravopis!) Následující slova začínají na h, které se však nevyslovuje, a proto před ně patří neurčitý člen ve tvaru an : heir [e r] dědic honorary [on r ri] honorární heiress [e ris] dědička honour [on r] čest heirloom [e rlu:m] dědictví honourable [on r bl] ctihodný honest [onist] čestný hour [au ρ] hodina hourly [au rli] hodinový Před slovy začínajícími na u, které se vyslovuje ju používáme člen ve tvaru a : ubiquitous [ju kwit s] všudypřítomný urinal [ju rain l] pisoár unanimous [ju: nim s] jednomyslný urinary [ju rinri] močový unicorn [ju:niko:n] jednorožec urine [ju rin] moč unification [ju:nifi keišn] sjednocení usable [ju:z bl] použitelný uniform [ju:nifo:m] uniforma usage [ju:zidž] použití, úzus uniformed [ju:nifo:md] uniformovaný use [ju:z] užití uniformity [ju:nifo:miti] jednotnost used [ju:zd] použitý unifying [ju:nifai ] sjednocující useful [ju:sfl] užitečný unilateral [ju:nil{tr l] jednostranný useless [ju:slis] zbytečný unilateralist [ju:nil{tr l] unilateralista user [ju:z r] uživatel union [ju:ni n] odbory usual [južu l] obvyklý unique [ju: ni:k] jedinečný usually [južu li] obvykle unisex [ju:niseks] unisex usurper [ju:z p r] uchvatitel unit [ju:nit] jednotka utensil [ju:tensil] nádobí united [ju: naitid] spojený uterus [ju:t r s] děloha universal [ju:ni v :sl] univerzální utilitarian [ju:tili t ri n] utilitarismus

11 universe [ju:niv :s] vesmír utility [ju:tiliti] veřejná služba university [ju:niv :siti] univerzita utopian [ju:t upi n] utopický uranium [ju rieni m] uran Určitý člen Určitý člen používáme před podstatným jménem nebo skupinou přídavného a podstatného jména, abychom ukázali, že tato věc již byla zmíněna nebo, že je posluchači či čtenáři již známá. Určitý člen znamená ten, ta, to, o kterém jsem již hovořil, konkrétní věc, na kterou mohu ukázat, dává se před počitatelná i nepočitatelná jména, v jednotném i v množném čísle. the [ ] the [ i:] stojí před slovy začínajícími na souhlásku stojí před slovy začínajícími na samohlásku, jde o výslovnost slova, ne o pravopis! Viz také seznam slov začínajících na h uvedený výše. Hlavní použití určitého členu: Při odkazování na věc v hovoru již zmíněnou: I called for a waiter. The waiter came and I have bought a hose in Prague. The house is in the suburbs. Před podstatným jménem s předložkovou vazbou nebo vedlejší větou vztažnou: I have no idea about the geography of Slovakia. The book that I recommended was printed in Great Britain. Když hovoříme o věci, která je obecně jedinečná: They landed on the moon. The sky was blue. Jedinečnost se může vztahovat i jednotlivému místu: We heard that the church had been bombed. (čili ve městě byl jen jeden kostel) She read the words that were on the blackboard. Při obecném tvrzení o všech objektech daného typu: The computer allows us to communicate very quickly. My favourite plant is cannabis. Před podst. jmény označujícími systémy a služby: My great grand-mother never used the phone. How long does it take on the bus?

12 Před názvy hudebních nástrojů, mluvíme-li o něčí schopnosti na ně hrát. I can play the guitar. Ringo played the drums. U zeměpisných názvů, které obsahují typ geografického nebo politického útvaru, nebo které jsou v množném čísle: I enjoyed skiing in the Rocky Mountains. She lives in the United States. We visited the United Kingdom They met near the Red River. We will go to the Alps next year. Have you ever visited the Nederlands? the Philippines? Pozor! Před názvy, které označení typu útvaru nemají, člen nepatří! She came from France. from Bali I live in Czechia.. in Sicilly. U názvů oblastí, které obsahují slova north, south, east nebo west (nikoli však eastern nebo western ). What are the news from the Middle East? John lived in the north of England. Výjimkou jsou názvy: North America, South-East Asia, East Anglia, a názvy všech jezer, např.: Lake Superior (Hořejší jezero), Lake Geneva (Ženevské jezero). Před přídavnými jmény, která označují některé sociální skupiny. Např.: rich (bohatí), poor (chudí), young (mladí), old (staří) nebo unemployed (nezaměstnaní) Only the rich could afford those products. The problem of the unemployed was discussed as well. Pokud je takové přídavné jméno podmětem věty, přísudek má tvar pro množné číslo: In the cities the poor are as badly off as they were in the villages. Před přídavnými jmény označujícími národnost: The French drink a lot of wine. The British are worried. Před 3. stupněm přídavného jména (protože největší, nejdražší atd. je jen jeden): She is the prettiest girl in our class.

13 Kdy nepoužíváme určitý ani neurčitý člen: Před vlastními jmény lidí, měst a zemí: I have known John Whitehead for many years. She is as pretty as Jill. Avšak, chceme-li mluvit o celé rodině, člen použijeme: The Browns are coming on Saturday. Většinou po předložce před názvy institucí (church, college, home, hospital, prison, school, university). Před názvy denních jídel (breakfast, lunch, dinner, supper, brunch, snack, tea) Před jmény měst a zemí, pokud není součástí názvu slovo town, republic, kingdom, apod Jednoduchý příklad Například "lion" [lai n] bez členu znamená lev jako zvíře, jako živočišný druh, "a lion" znamená jeden nějaký lev, ale ještě o něm nic nevíme, "the lion" znamená (ten jeden) lev, o kterém už něco víme. We could see a lion under the tree. The lion in the Brno zoo looks sick. Lions live in savanna. Pod stromem jsme viděli lva. (Ještě nevite jaký byl, zda velký či malý, mladý nebo starý.) Lev v brněnské zoo vypadá nemocný. (Ten jeden určitý lev, ten, co je chudák v Brně v tom strašném betonovém kotci, ten, kterého vaše děti v neděli tak litovaly.) Lev žije v savaně. (Tento živočišný druh obývá tento typ biotopu, všichni lvi žijí v savaně, žádný nežije v tundře.)

14 Zájmena Osobní: I [ai] já we [wi:] My you [ju:] ty you [ju:] Vy he [hi:] on they [ ei] Oni she [ši:] it [it] ona ono, to Ukazovací: this [ is] toto these [ i:z] Tito that [ {t] tamto those [ uz] Tamti Přivlastňovací: my [mai] můj our [au ] Náš your [jo:] tvůj your [jo:] Váš his [hiz] jeho their [ e ] Jejich her [he ] its [its] její onoho, toho Tázací zájmena : who what which where when whose kdo co, jaký který kde kdy čí why how how much how many proč jak kolik (pro nepočitatelné) kolik (pro počitatelné)

15 Souhrnná tabulka zájmen: osobní přivlastňovací podmětný tvar předmětný tvar nesamostatná samostatná zdůrazňovací a zvratná I me my mine Myself you you your yours Yourself he him his his Himself she her her hers Herself it it its its Itself we us our ours Ourselves you you your yours Yourselves they them their theirs Themselves Pár příkladů: I can see him. He can see me. Who is there? It is me. This is our car. This car is ours. Vidím ho. On mě vidí Kdo je tam? To jsem já. To je naše auto Tohle auto je naše. Zdůrazňovací a zvratná mají velmi pestré použití: Když předmět a podmět anglické věty jsou táž osoba: I looked at myself in a mirror. He should give himsefl more time. She stretched herself on the sofa. Podíval jsem se na sebe do zrcadla. Měl si dopřát více času. Natáhla se na gauč. Zdůraznění: The town itself was so small that it didn t have a bank. I myself have never read the book. Město bylo tak malé, že nemělo banku. Já sám jsem tu knihu nikdy nečetl. Zdůraznění samostatnosti (zájmeno je na konci věty): She printed thecard herself. Did you make these yourself? Vytiskla tu kartu úplně sama. To jsi vyrobil sám? S předložkou by znamená vykonání činnosti bez pomoci jiných nebo, že někdo je sám: She was certain, she could manage by herself. He went off to sit by himself. Byla si jistá, že to zvládne sama. Odešel, aby seděl sám.

16 Neurčitá zájmena Stručný přehled neurčitých zájmen a složenin, které tvoří some nějaký, některý používá se v kladných větách a ve formálních otázkach (např. v nabízecích) every any každý jakýkoli, žádný (v záporné větě), nějaký (v tázací větě) používá se v kladných, záporných i tázacích větách, přičemž překlad do češtiny je trojí no žádný vytvoří zápor ve větě místo not Složená slova: (+) značí český význam v kladné větě, (-) v záporné a (?) ve větě tázací: body one thing where how some někdo někdo něco někde nějak every každý každý všechno všude x x x any kdokoli (+) nikdo (-) někdo (?) kdokoli (+) nikdo (-) někdo (?) cokoli (+) nic (-) něco (?) no nikdo nikdo [naτi ] nic kdekoli (+) nikde (-) někde (?) nikde jakkoli x x x I need something to open this bottle. Granddad, would you like something good to eat? You have eaten everything I had. I will eat anything you will cook. He did not bring anything. Did she have anything in her hand? Nothing will help you. Do you know anybody in Little Snorington? No, I don t know anybody there. She can invite anybody from her class. I need somebody to love. (Lyrics by Queen) Everybody's trying to be my baby (Beatles) Nobody want to know him I have seen him before somewhere. She told me to sit anywhere Potřebuji něco, čím otevřu tuhle flašku. Dal by sis, dědku, něco dobrýho k snědku? Sežrals mi všechno, co jsem měl. Sní všecno, co uvaříš. Nic nepřinesl. Měla něco v ruce? Nic ti nepomůže. Znáš někoho v Kotěhůlkách? Ne, nikoho tam neznám. Může pozvat kohokoli ze třídy. Potřebuji něoho milovat. (text skupiny Queen) Každá chce být moje holka Nikdo ho nechce znát. Já už ho někde viděl. Řekla, ať si někam sednu (=kamkoli) Pozor! V anglické záproné větě smí být pouze jeden zápor: I did not see anybody in any of the rooms. V žádné z těch místností jsem nikoho neviděl.

17 Stupňování přídavných jmen Přídavná jména se v angličtině stupňují buď krátkýmm stupňováním, dlouhým stupňováním a několik přídavných jmen (není jich mnoho) se stupňuje nepravidelně: Krátká přídavná jména Krátká přídavná jména jsou taková přídavná jména, která mají jednu slabiku, dále ta, která mají dvě slabiky a končí na samohlásku nebo nosovku (m nebo n), a ta trojslabičná přídavná jména, která nemají přízvuk na první slabice. Stupňování se provádí příponami. V druhém stupni se připojuje přípona -er, ve třetím stupni přípona -est. Třetí stupeň přídavného jména vyžaduje přítomnost určitého členu (the). při přidávání přípon dochází k některým pravopisným nebo výlovnostním změnám, které si také ukážeme: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň studený cold colder the coldest silný thick thicker the thickest příd. jména končící na souhlásku, kterou přechází právě jedna samohláska, koncovou souhlásku před příponou zdvojují: velký big bigger the biggest horký hot hotter the hottest příd. jména končící na y se zachovají následovně: (chraň vás pámbu vyslovovat lejzííír!!! hezky mužně leizyr ) šťastný happy happier the happiest líný lazy lazier the laziest totoo se nestane, pokud před y stojí samohláska: šedý grey greyer the greyest příd. jména končící na ng mají výslovnost končící na [ ], tato hláska g před příponou ožije ozve se: dlouhý long longer the longest [lo ] [lo g ] [ lo gist] silný strong stronger the strongest příd. jména končící na r mají v britské angličtině výslovnost končící na [ ], tato hláska r před příponou ožije ozve se: blízký near nearer the nearest Patří sem ještě některá velmi frekventovaná dvojslabičná přídavná jména končící na souhlásku. Jsou to zejména: quiet, pleasant, handsome, common, narrow.

18 Dlouhá přídavná jména Dlouhá přídavná jména jsou ta, která: jsou dvojslabičná a končí na souhlásku, ovšem s výjimkou těch, která končí na slabičné r nebo -l jsou trojslabičná a víceslabičná Tato přídavná jména se stupňují pomocí druhého (more) a třetího (the most) stupně příslovce much / many. 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň unavený tired more tired the most tired krásný beautiful more beautiful the most beautiful nebezpečný dangerous more dangerous the most dangerous Dlouhé stupňování se dá použít i pro krátká přídavná jména, význam věty se potom poněkud změní. Posuďte následující příklad: John is taller than Peter. Mary is happier than Gillian. John is more tall than Peter. Mary is more happy than Gillian. John je vyšší než Peter. Nevíme, ale zda jsou oba dlouháni nebo prckové. Mary je šťastnější než Gillian. Nevíme, jak jsou na tom obecně. John je vyšší (více vysoký) než Peter. A už víme, že oba jsou čahouni! Mary je šťastnější (více šťastná) než Gillian. Obě se mají skvěle jak mexickém TV seriálu. Nepravidelná přídavná jména Samozřejmě existují i nepravidelně stupňovaná přídavná jména, ale není jich mnoho: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň dobrý good better the best špatný bad worse the worst malý little less the leaast mnoho many/much more the most vzdálený far farther the farthest (v prostoru ) further the furthest (v čase a přeneseně) Několik přídavných jmen tvoří třetí stupeň příponou most. Jsou to přídavná jména označující směry: northern northernmost fore foremost (nejpřednější) southern southernmost inner innermost (nejvnitřnější) western westernmost outer utmost (krajní) eastern easternmost top topmost (vrcholný) Poznámka: Některá přídavná jména se nemohou stupňovat. Je to dáno jejich významem,. Například: perfect dokonalý, unique jedinečný, optimum optimální, matchless nevyrovnatelný, full plný, empty prázdný, square čtvercový,

19 round kulatý, circular kruhový, triangular trojúhelníkový, wooden dřevěný, monthly měsíční, daily denní, retired v důchodu atd. Je to logické, je-li nějaká věc unikátní tzn. vyskytuje se pouze v jediném exempláři, může snad být něco unikátnější nebo nejunikátnější? Přesto jsou i tato přídavná jména někdy stupňována. Ne vždy je používáme v jejich přesném významu, a tak můžeme říci: My glass is fuller than yours. Moje sklenice je plnější než ta tvoje. Dbejte však nato, abyste se neztrapňovali výroky o nejoptimálnějších řešeních (the most optimum solutions), případně nejabsolutnějších vítězstvích, jak zhusta slyšíme u českých televizních komentátorů. Bohužel, jejich čeština pro nás nemůže být vzorem, (o jejich angličtině je škoda mluvit). Stupňování příslovcí Krátká příslovce Krátce, tedy příponami er a est se stupňují pouze jednoslabičná příslovce, neodvozená z přídavných jmen (adverbiální) příponou. Není jich mnoho. Tři si uvedeme jako příklad: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň dlouho long longer longest brzo soon sooner soonest rychle fast faster fastest výjimka je: časně early earlier earliest Dlouhá příslovce Všechna příslovce s příponou ly (vyjma early) se stupňují dlouze: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň pomalu slowly more slowly most slowly přesně exactly more exactly most exactly Nepravidelných Jen několik příslovcí se stupňuje nepravidelně: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň dobře well better best špatně badly, ill worse worst málo little less least mnoho much more most daleko far farther farthest further furthest

20 Sloveso to be = být Sloveso to be (být) je jedno ze tří pomocných sloves v anglickém jazyce (další dvě jsou to have a to do ). Toto sloveso se od ostatních sloves liší tím, že v přítomném čase má tři různé tvary (am, is, are) a v minulém čase dva tvary (was, were). Je tedy nutné se na něj podívat podrobněji. Přítomný čas slovesa to be : Tvary v přítomném čase jsou: am, is, are Jednotné číslo Množné číslo I am já jsem we are my jsme you are ty jsi you are vy jste he is on je they are oni jsou she is ona je it is to je, ono je Důležitá poznámka: Sloveso to be v přítomném čase tvoří v mluvené angličtině tzv. staženiny. Zde je jejich přehled. Avšak, jste-li úplní nebo jen mírně pokročilí začátečníci, neměli byste je zatím používat. Hrozí nebezpečí, že ve vaší mysli vznikne chybná vazba mezi těmito staženinami, které vnímáte jako jedno slovo, a českými zájmeny já, ty, on, ona atd. Studenti, kterým se to stane, pak opravdu místo I říkají I m i tam, kde ve větě nechtějí použít sloveso to be. Pak od těchto studentů slyšíme nesmyslené věta jako I m know the girl. místo I know the girl. Asi byste se divili, jak častá je to chyba, a jak obtížné je se jí zbavit. stažené tvary výslovnost stažené tvary výslovnost I m αιµ we re ωι: you re ϕυ you re ϕυ he s ηι:σ they re ει she s it s šι:σ ιτσ Sloveso to be tvoří otázku v přítomném čase inverzí, tj. prohozením podmětu a přísudku. Jednotné číslo Množné číslo am I jsem (já)? are we jsme (my)? are you jsi (ty)? are you jste (vy)? is he je (on)? are they jsou (oni)? is she je (ona)? is it je (to), (ono)? V otázce se sloveso "to be" nestahuje.

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

ALENA KUZMOVÁ Study and Practise učebnice anglické gramatiky pro samouky

ALENA KUZMOVÁ Study and Practise učebnice anglické gramatiky pro samouky ALENA KUZMOVÁ Study and Practise učebnice anglické gramatiky pro samouky Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright: Autor: Alena Kuzmová Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY tentokrát skromně udílí Stanislav Kavka NĚKOLIK SLOV ÚVODEM. Nemám rád slovo opora, chci-li napsat něco jako skromnou učebnici, ale je pravda, že následující stránky

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více