LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽOP. VÝVOJ A HISTORIE ANGLICKÉHO JAZYKA Vedoucí práce: Natalia Shakirová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽOP. VÝVOJ A HISTORIE ANGLICKÉHO JAZYKA Vedoucí práce: Natalia Shakirová"

Transkript

1 LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽOP VÝVOJ A HISTORIE ANGLICKÉHO JAZYKA Vedoucí práce: Natalia Shakirová Filip Stybor, II. G 2009/2010

2 1. Úvod Anglický jazyk je nejpoužívanější jazyk na světě a třetí nejrozšířenější mateřský jazyk. Anglického jazyka se užívá na různých mezinárodních setkáních a také například v diplomatických stycích a i když je dnes často nahrazována francouzským či španělským jazykem, kteréžto svou krásou dle jazykovědců dalece angličtinu předčí, pořád se jedná o první světový jazyk. Odkud se tento jazyk vlastně vzal? Jakou podivnou shodou okolností se stal tím čím je, tedy nejvyučovanějším jazykem na světě? A jak se vůbec tak rychle rozšířil? Tyto otázky se chystám vyřešit v mé seminární práci. Ačkoliv v původním názvu této práce je, že se bude zabývat Béowulfem až Shakespearem, rozhodl jsem se zajít dál a pokusit se vytvořit stručný přehled historie anglického jazyka. Tato práce se tedy zabývá anglickým jazykem z hlediska jeho historie a vývoje, včetně jeho moderní podoby. Téma historie jazyků mne uchvacovala a stále uchvacuje, stejně jako staré jazyky samotné a jakkoliv je vývoj anglického jazyka složitý a vyjde na několik desítek, možná stovek, nikoliv stránek a krátkých skript, ale velkých knih, pokusím se o nelehký úkol vše shrnout do této maličké práce a zodpovědět základní otázky tohoto vývoje. Dále pak chci popsat alespoň nejzákladnější nářečí anglického jazyku a samozřejmě bude klíčovým slovem slovo porovnat, jelikož má práce je vlastně celá o porovnávání třech základních období anglického jazyku, tedy staré angličtiny (Old English), střední angličtiny (Middle English) a moderní angličtinu (Modern English). Kapitoly, jež následují po úvodu, zodpovídají tyto otázky: Co je anglický jazyk? (2. kapitola), Jak se vyvíjel a jak se formoval do dnešní podoby? (3. kapitola). Na závěr bude vše shrnuto. Tímto se tedy zabývá má práce a věřím, že je to práce natolik dobrá aby dokázala zájemce o staroanglický či anglický jazyk uspokojit. 1

3 2. O anglickém jazyku Anglický jazyk patří stejně jako čeština do indoevropské jazykové rodiny. Její větev 1 je však jiná. Patří ke germánským (resp. západogermánským) jazykům. Zde předkládám tabulku, která ukazuje podobnosti anglického jazyka a jiných západogermánských jazyků: Angličtin a Spisovná němčina Alemánština Bavorština Fríština Lucemburština Dolnosaština Nizozemšti na Water Wasser Wasser Wossa Wetter Waasser Woater Water Snow Schnee Schnee Schnä Snie Schnéi Snee Sneeuw deep tief tief diàf djip déif deep diep Pro ukázku do tabulky jsem zvolil čistě germánské anglické výrazy tedy původní, protože bychom asi těžko hledali podobnosti mezi některými anglickými výrazy, které byly přejaty z jazyků jako latina nebo francouzština, a jejich kupříkladu německými ekvivalenty (např. slovo zkouška exam v angličtině a die Prüfung německy). Anglická slovní zásoba nyní zahrnuje takových latinských, francouzských a nepůvodních severogermánských výrazů mnoho. Na rozdíl od výše uvedených jazyků má angličtina mnohem složitější výslovnost, což ještě dovršuje fakt, že anglický jazyk se díky kolonizaci rozdělil na mnoho dialektů, nářečí a poddialektů. Například slovo bone (kost) se vyslovuje jinak v Irsku a jinak např. ve Velké Británii, takže obecný přehled výslovnosti anglických hlásek (zvláště samohlásek) je velice obtížné vytvořit a pro každou anglicky hovořící zemi by se trochu lišil. Nemůžeme přesně říci, že A je otevřenější než české, protože to, že se tento jev vyskytuje v jednom slově ku příkladu ash (popel), neznamená, že je tomu tak vždy. Co se pak týče gramatiky: Angličtina je převážně jazyk analytický 2, to znamená, že téměř nepoužívá časování nebo skloňování. Skloňování podle pádů podstatných a přídavných jmen je zredukováno na dva pády angličtina se vyjadřuje hlavně v předložkách. Množné číslo se 1 Indoevropská jazyková rodina se dělí na více větví: Anatolské jazyky (chetitština) vymřelé, tocharské jazyky (tocharský jazyk) vymřelé, italické jazyky (latina) vymřelé, indoíránské jazyky (perština, hindština), slovanské jazyky (čeština), germánské jazyky (němčina), románské jazyky (italština), keltské jazyky (irská gaelština), baltské jazyky (lotyština), dále pak jazyky tvořící samostatnou větev: Albánština, arménština, řečtina. 2 Rozeznáváme pak více typů: Jazyk flektivní (čeština) tedy jazyk, kde existuje časování a skloňování, jazyk aglutinační (kečua) jazyk, který gramatické jevy vyjadřuje předponami, příponami nebo vponami, které připojuje ke kořenovému slovo (http://cs.wikipedia.org/wiki/anglick%c3%a1_gramatika) 2

4 vyjadřuje příponou (e)s (kromě výjimek jako je např. child, (children) (dítě, (děti)). Na rozdíl od příbuzné němčiny v angličtina nerozeznává gramatické rody 3. Slovesa se pak nečasují podle osob 4, časování v anglickém jazyce je však velice zajímavé a na konci se k němu vrátím. U sloves rozeznáváme i další gramatické jevy, většinou stejné nebo podobné češtině, jako například rod činný a trpný atd. Třídy se ale například v angličtině nevyskytují vůbec. V příštích kapitolách se dozvíme, jak anglický jazyk vypadal kdysi a jak se postupně zbavoval a naopak jak přibíral různé gramatické jevy. 3. Vývoj a historie anglického jazyka 3.1. Stará angličtina Stará angličtina (také anglosaština angl. Anglo-Saxon, staroanglicky (dále OE) - Englisc) je nejrannější forma angličtiny, která je nám známá (datuje se přibližně do století o. l.) 5. Tento jazyk se zrodil z dialektů, kterými mluvil germánský kmen Anglosasů. Byl to kmen, který sídlil na území dnešního Dánska a částečně Německa. V té době z ve Velké Británii hovořilo keltskými jazyky a částečně i latinsky, neboť Velká Británie (anglická část a jižní Skotsko), byla kolonizována Římany od roku 43 o.l., kdy se započala úspěšná výprava proti Keltům a připojila část Británie (Britannia) jako provincii k Římské říši. Obecně se keltské jazyky vyznačují velice složitým pravopisem a jeho čtením. Používaly je různé keltské kmeny 6, které tehdy dominovaly na britských ostrovech. Římské říše se však nezbavily do roku 407 o.l., kdy Řím musel stáhnout své legie nikoliv již kvůli útoky, nýbrž pro svou vlastní ochranu. Tehdy ztratil Řím britské ostrovy ale vliv byl stále znát. Zbylo zde například křesťanství, které se mezi Kelty rozšířilo poměrně brzy a které mělo též zásadní vliv na OE latinskými výrazy. Po opuštění britských ostrovů Římany se Keltové v Anglii chopili vlády, ovšem museli řešit stejný problém jako Římané bránit území proti Piktům 7. Keltové nedovedli však zemi hájit takovým způsobem jako Římané. Pozvali si tedy na pomoc Anglosaské kmeny 8. Anglosasové vedení dvěma jutskými náčelníky Hengistem a 3 Samozřejmě to neznamená, že angličtina nemá osobní zájmena on, ona, ono a mluví o ženě jako o něm. 4 Pouze sloveso to be (být) a přítomný čas 3. osoby si zachoval zbytek časování, které kdysi v angličtině existovalo (viz pozdější kapitoly) Britové, Skotští Gaelové, Irové, Velšští Keltové atd. Odkud přišli do Velké Británie není zcela jasné (většinou se hovoří o Iberii nebo dnešní Belgii). 7 Z latinského PICTVS pomalovaný nepodrobené keltské kmeny ve středním Skotsku. 8 Jedná se o tři hlavní kmeny Anglové, Sasové a Jutové. Obývaly dnešní Dánsko a německou spolkovou republiku Schleswig-Holstein. 3

5 Horsou opravdu přijeli na pomoc a roku 449 o.l. zahnali Pikty. Anglosasům se však v Británii líbilo a tak se zde usadili pro Kelty se z nich tedy stali zrádci, kteří je vytlačili do malých oblastí jako je Wales, Skotsko a Cornwall. Jutové osídlili Kent, Hempshire a ostrov Wight, Sasové jih Velké Británie a Anglové střed a severní část. Ti také křtí zemi svým jménem. Engle-land. Tolik k historickým okolnostem za kterých se dostaly anglosaské kmeny do Británie. 9 Jak je popsáno výše, Anglové, Sasové i Jutové hovořili velmi příbuznými jazyky, které pak daly vzniknout jazyku anglickému. Tato angličtina se, dle mého názoru, lišila od dnešní možná více, než se liší čeština Dalimilovy kroniky od dnešní z toho důvodu, že v Dalimilově kronice češtinu rozeznám, kdežto v OE se anglické prvky poznávají hůře. Podívejme se na tento text: Hwæt! We Gardena in geardagum, þeodcyninga, þrym gefrunon, hu ða æþelingas ellen fremedon. Oft Scyld Scefing sceaþena þreatum, Monegum mægþum meodosetla ofteah, Egsode eorlas. Syððan ærest wearð Asi bychom v tomto textu (jedná se o Béowulfa) na první pohled nepoznali angličtinu a možná ani germánský jazyk. Vidíme tedy, že co se týče zápisu 10 je OE odlišná poměrně dosti. Další odlišnosti jsou ve výslovnosti. Výslovnost anglosaské souhlásky mnohdy záležela na následující samohlásce. Samohlásky byly zadní (a, o, u) a přední (æ, e, i, y). Přední měly většinou funkci změkčování (tedy např. c se četlo jako č před e nebo i a jako k před a nebo u). Zajímavé jsou též tyto znaky: ð, þ, æ, které se dodnes vyskytují v islandštině. Tedy zleva: Anglické th ve slově this. Anglické th ve slově think, široké jako v anglickém ash. Dalším charakteristickým znakem OE jsou dvojhlásky a to eo a ea. Dvojhláska eo se četla podobně jako se psala s tím, že o temnělo a blížilo se výslovnostně spíše samohlásce u. Dvojhláska ea se četla jako æ a anglosaské (tedy zadní) a. Gramaticky rozeznávala OE stejně jako čeština tři rody tedy střední, mužský a ženský. U každého bylo trochu jiné skloňování. Skloňovalo se podobně jako v němčině včetně členů a stejně jako v němčině měla i OE čtyři pády: nominativ, akuzativ, dativ, genitiv. Tedy věta Þone wyrm slóh se guma. znamená, že muž zabil draka, přičemž předmět (tedy drak) 9 Menhard, Z. (1995) Starší anglická literatura. Univerzita Karlova, Praha. 10 Kdysi anglosaština používala k zápisu germánských run, ty však s příchodem křesťanství a na britské ostrovy téměř vymizely. 4

6 stojí na začátku věty ve čtvrtém pádě. Význam věty se změní jakmile pády přehodíme: Se wyrm slóh þone guman. Nyní tedy nezabil muž draka, ale naopak. Podobným způsobem se skloňovala též přídavná jména a zájmena. I dělení sloves a jejich časování bylo víceméně podobné dnešní němčině, což znamená, že některé koncovky náležející k různým osobám nebo předpony a přípony minulého času byly stejné nebo němčině hodně podobné (např. koncovka pro druhou singuláru osobu st je stejná jako v němčině Du liebst, Þú lufast (miluješ). Slovesa byla slabá, silná a modální 11. Laicky řečeno, slabé sloveso bylo pravidelné, silné nepravidelné a modální tvořili Klasický minulý čas (srovnatelný s německý préteritem) se tvořil většinou přidáním koncovky de ke kořenu (až na nepravidelná slovesa). Perfektum se tvořilo příčestím minulým a slovesem mít. To bylo většinou v podobě: předpona ge- a na konci ed+různé změny v kořenu: getrymed (posílil). Z toho vyplívá, že stará angličtina (anglosaština) byla nejpříbuznější němčině nebo nizozemštině. Období skončilo 1066 bitvou u Hastings, kdy poslední anglosaský král Harold Godwinson padl v bitvě s Normany. Když se normanský král Vilém nechal korunovat anglickým králem začala se měnit kultura, lidé a jazyk Střední angličtina Střední angličtina nám začíná tedy porážkou Anglosasů Normany. Roku 1066 se utkaly tři království na britských ostrovech. Anglosasové v čele s Haroldem Godwinsonem, Vikingové s králem Haraldem Hardradou a Normané s králem Vilémem. 20. září 1066 se Vikingové vylodili nedaleko města York u Fulfordu. Vikingové tehdy porazili anglosaskou armádu, ovšem odveta se konala nedlouho po vikingském vítězství v bitvě u Stamford Bridge, kde Anglosasové zvítězili a vyhnali Vikingy. 14. října 1066 však stanul Harold Godwinson tváří tvář početnější a lépe vyzbrojené normanské armádě. V bitvě u Hastings padl i on sám a tak se vítězný Vilém nechal korunovat králem Anglie. 13 Zhruba v této době vstupuje angličtina do další fáze svého vývoje, která se nazývá Middle English, střední angličtina Střední angličtina byla již hodně podobná dnešní. V starších podobách této angličtiny byly stále zachovány pády a časování, byly však přejaty výrazy z různých jiných jazyků (kromě latiny to byly hlavně francouzština a severogermánské jazyky, které, ač germánské, obsahují 11 Dalo by se říci, že slabá jsou pravidelná, silná nepravidelná a modální jsou slovesa moci, muset, mít povinnost, chtít, smět (can, must/have to, shall, will, may), která jsou zvláštní tím, že určují způsob významového slovesa. 12 Hogg, R. (2002) An introduction to Old English. Edinburgh University Press Ltd, Edinburgh

7 některé výrazy, které bychom v západogermánských jazycích nenašli). Postupně však bylo ohýbání slov zjednodušováno. Skloňování dělilo na dva typy: 1. typ byl ve všech pádech stejný a v dativu singuláru přibíral (e)s. Druhý typ pak v dativu plurálu přibíral ene. Vlastně se tedy tyto typy dělily podle toho, jak vypadalo množné číslo tedy například slovo ston (kámen) mělo podobu nominativu plurálu stones a patří tedy k prvnímu typu. Slovo name (jméno) mělo podobu namen, patří tedy k druhému typu. U zájmen se dativ téměř vytratil. Například zájmeno ich, (I) 14 (já) akusativ a dativ splynuly dohromady v jednu podobu: me zde již můžeme poznat moderní angličtinu, která si tento jev zachovala. Zatímco si tedy podstatná jména jakž takž držela své skloňování, přídavná jména ho ztratila úplně. Co nezmizelo a uchovalo se poměrně dlouho (zbytky můžeme pozorovat i dnes) je časování sloves. Koncovky byly stejné nebo hodně podobné OE. Tedy 1. osoba e, 2. osoba st, 3. osoba þ n. -th, (-s), plurál en. Minulý čas se tvořil pomocí koncovky d(e) n. různými výjimkami. Příčestí minulé bylo pak tvořeno koncovkou ende. 15 Co se týče výslovnosti, chci o ni mluvit naposled, protože právě změna výslovnosti následovala další perioda, tedy moderní angličtina. Výslovnost byla stejná jak se psalo, tak se více méně i četlo. Stále ještě byla v brzkých formách zachována runa Þ, která později ustoupila dnešnímu značení th. Roku 1450 však začalo něco, čemu se v angličtině říká Great Vowel Shif (Velká změna samohlásek), která trvala až do roku Začala nová perioda Moderní angličtina Termín Great Vowel Shift zavedl dánský lingvista a anglicista Otto Jespersen. Byla to ohromná změna v anglickém jazyce, která měla za následek angličtinu jak ji známe dnes. V podstatě šlo o postupnou změnu ve výslovnosti různých slov: Vezměme jako příklad slovo east (východ) v OE éast, střední angličtině est. Roku 1400 by se toto slovo vyslovovalo jako est. Tedy jak se píše v střední angličtině. V století bychom však slyšeli něco jako ést (tedy napjaté E, které lze slyšet například v brněnském nářečí). Na počátku 18. století by však již uživatel anglického jazyka docela dobře rozuměl, co chce Angličan slovem east říci, tedy výslovnost by se již prakticky nelišila od dnešní. 16 Se slovní zásobou by si v brzké moderní angličtině lehce pokročilý uživatel poradil s menšími obtížemi, ovšem rodilí mluvčí jí již bezpečně rozumí. Gramatika byla v brzké moderní angličtině již značně zjednodušená již zde není žádné skloňování (kromě zájmen a 14 Uvádím různé formy, které se vyskytovaly v různých dialektech

8 genitivu podstatného jména) stále však zde nalezneme časování sloves (Thou dost, he doth děláš, dělá, tvar první osoby singuláru a všech osob plurálu byl již stejný jako infinitiv). Dále se zde objevuje něco, co angličtina později ztratí tykání a vykání (Thou, thee ty, tobě. You, You Vy, Vám). Dnešní angličtina si již nezachovala téměř nic ze staré anglosaštiny, kromě několika germánských výrazů a sem tam nějakého gramatického jevu. Jak jsem již napsal výše, angličtina je zajímavá svými časy. Existuje mnoho sporů o to, zda angličtina vůbec má něco jako budoucí čas. Vzhledem k tomu, že budoucnost vyjadřuje slovesy will, shall (jejichž prapůvodní význam je chtít a mít povinnost) anebo vazbou going to není úplně jisté, zda se jedná o budoucí čas v pravém slova smyslu. Dále jsou zde perfektní tvary minulého a přítomného času, obecně známé jako předminulý a předpřítomný. Předpřítomný čas je vlastně vid dokonavý (I did dělal jsem a I have done udělal jsem a mám uděláno). Předminulý čas vyjadřuje děj, který se stal před jiným dějem minulým. Další zvláštnost je čas předbudoucí. Příliš se neužívá a vyjadřuje děj, který bude ukončen před nějakým určeným časovým limitem. 7

9 4. Závěr Probrat celou historii anglického jazyku v několika stránkách není lehký úkol. To, co jsem zde napsal je jen titěrný zlomek několika set stránkových knih. Angličtina je svým vývojem velice zajímavý jazyk a má složitou minulost. Určitě by angličtina vypadala dnes trochu nebo úplně jinak, kdyby nedošlo k bitvě u Hastings. Její tak složitá pravidla výslovnosti jsou dána vlastně pouhou nedbalou výslovností, která měla za následek Great Vowel Shift. Můžeme však zajít i dál: Angličtina by vůbec nemusela být světový jazyk kdo ví, jak by Anglosasové pokračovali nebýt bitvy u Hastings. Anglie celá mohla též padnout do rukou Keltům, kteří Anglosasy nenáviděli a nejednou si jistě přáli jejich likvidaci atd. Žijeme však v přítomnosti. Angličtina je světový jazyk a zůstane na prvním místě nejspíš tak dlouho, dokud ekonomika Číny nepředstihne USA. Seminární práce se mi psala kupodivu poměrně lehce a i když zde není vše, co bych chtěl k danému tématu říci - mohl bych zde sáhodlouze popisovat gramatiku, vypsat celé skloňování, časování, nepravidelnosti atd. psaní mě bavilo. Při práci jsem si též ujasnil sám gramatiku staré angličtiny a jejích následovníků, dozvěděl jsem se něco nového o dnešních dialektech a lépe jsem se seznámil s historií anglosaského národa a britských ostrovů. Doufám, že i čtenářkám a čtenářům jsem zodpověděl základní dotazy, i když je limit práce dosti přísně vymezen. Co nejstručněji jsem tedy zmínil starou, střední i moderní angličtinu a částečně i historii britských ostrovů a věřím, že pro hrubou představu to bude stačit. Angličtina je (a vždy byla) velice krásný jazyk a, i když možná ne tak poetickým, přesto vtipným a vystihujícím podstatu anglického národa. 8

10 5. Zdroje Reinerová, L. (2002): Všechny barvy slunce a noci, přel. Jana Zoubková. Labyrint, Praha Hogg, R. (2002): An Introduction to Old English. Edinburgh University Press Ltd, Edinburgh. Baugh, A. C., Cable, T. (1957): A history of English language. Routledge, Cornwall. Menhard, Z. (1995): Starší anglická literatura. Univerzita Karlova, Praha. Wikipedia: ( ) ( , ) Ucalgary:http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/engl381/MEmenu.htm ( ) Omniglot: ( ) 9

11 6. Obsah 1. Úvod O anglickém jazyku Vývoj a historie anglického jazyka Stará angličtina Střední angličtina Moderní angličtina Závěr Zdroje Obsah

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva:

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva: ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Předpokládaný rozsah učiva: 8. 12. lekce Gramatika: bude probráno základní použití následujících gramatických

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Jazyk anglický Školní rok 2013/2014 Třída-ročník 7. Vyučující : Mgr. Martina Štěpánová Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace dvou či více osob. 2. Když

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SLOVESA (ANGLICKÝ

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech.

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech. AJ-1 Anglický jazyk ( k sadě 32 materiálů) Poř. 1. AJ-1_01 Sports and games 2. AJ-1_02 Sports - vocabulary 3. AJ-1_03 Countable, uncountable 4. AJ-1_04 Articles Prezentace obsahuje látku jedné vyučovací

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Angličtina. Stručná anatomie jazyka. Šimon Daníček. velmi lehce. pro A1 B1

Angličtina. Stručná anatomie jazyka. Šimon Daníček. velmi lehce. pro A1 B1 Angličtina Stručná anatomie jazyka Šimon Daníček pro A1 B1 velmi lehce Angličtina Stručná anatomie jazyka Šimon Daníček Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách

Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách 21 Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání

Více

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Know how to learn LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.800 Kč Cestování a dovolená Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Know how to learn LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.500 Kč Cestování Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina 4.8.20. Latina A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 5 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp)

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Školní výstupy Učivo Vztahy používá sloveso být k vyjadřování minulosti sděluje informace v minulém čase Sloveso to be v minulém čase Minulý čas prostý pravidelná slovesa

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Do vyučovacího předmětu Latinský seminář jsou zahrnuta následující průřezová témata:

Do vyučovacího předmětu Latinský seminář jsou zahrnuta následující průřezová témata: Latinský seminář Obsahové vymezení Vyučovací předmět Latinský seminář vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV. Cílem vzdělávání v latinském jazyce je příprava budoucích studentů vysokých škol k

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_04_NEJ_Fo CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy 5.2.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 6. - hovoří o svém domě - rozumí, kde se co ve městě nachází - popíše osoby

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU D O D A T E K č. ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Tento dodatek č. se vydává za účelem vytvoření podmínek pro čerpání finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory.5

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět ruský jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s ohýbáním jmen osobních

Více

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník - 1 - Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas foneticky správně jednoduché

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více