LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽOP. VÝVOJ A HISTORIE ANGLICKÉHO JAZYKA Vedoucí práce: Natalia Shakirová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽOP. VÝVOJ A HISTORIE ANGLICKÉHO JAZYKA Vedoucí práce: Natalia Shakirová"

Transkript

1 LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽOP VÝVOJ A HISTORIE ANGLICKÉHO JAZYKA Vedoucí práce: Natalia Shakirová Filip Stybor, II. G 2009/2010

2 1. Úvod Anglický jazyk je nejpoužívanější jazyk na světě a třetí nejrozšířenější mateřský jazyk. Anglického jazyka se užívá na různých mezinárodních setkáních a také například v diplomatických stycích a i když je dnes často nahrazována francouzským či španělským jazykem, kteréžto svou krásou dle jazykovědců dalece angličtinu předčí, pořád se jedná o první světový jazyk. Odkud se tento jazyk vlastně vzal? Jakou podivnou shodou okolností se stal tím čím je, tedy nejvyučovanějším jazykem na světě? A jak se vůbec tak rychle rozšířil? Tyto otázky se chystám vyřešit v mé seminární práci. Ačkoliv v původním názvu této práce je, že se bude zabývat Béowulfem až Shakespearem, rozhodl jsem se zajít dál a pokusit se vytvořit stručný přehled historie anglického jazyka. Tato práce se tedy zabývá anglickým jazykem z hlediska jeho historie a vývoje, včetně jeho moderní podoby. Téma historie jazyků mne uchvacovala a stále uchvacuje, stejně jako staré jazyky samotné a jakkoliv je vývoj anglického jazyka složitý a vyjde na několik desítek, možná stovek, nikoliv stránek a krátkých skript, ale velkých knih, pokusím se o nelehký úkol vše shrnout do této maličké práce a zodpovědět základní otázky tohoto vývoje. Dále pak chci popsat alespoň nejzákladnější nářečí anglického jazyku a samozřejmě bude klíčovým slovem slovo porovnat, jelikož má práce je vlastně celá o porovnávání třech základních období anglického jazyku, tedy staré angličtiny (Old English), střední angličtiny (Middle English) a moderní angličtinu (Modern English). Kapitoly, jež následují po úvodu, zodpovídají tyto otázky: Co je anglický jazyk? (2. kapitola), Jak se vyvíjel a jak se formoval do dnešní podoby? (3. kapitola). Na závěr bude vše shrnuto. Tímto se tedy zabývá má práce a věřím, že je to práce natolik dobrá aby dokázala zájemce o staroanglický či anglický jazyk uspokojit. 1

3 2. O anglickém jazyku Anglický jazyk patří stejně jako čeština do indoevropské jazykové rodiny. Její větev 1 je však jiná. Patří ke germánským (resp. západogermánským) jazykům. Zde předkládám tabulku, která ukazuje podobnosti anglického jazyka a jiných západogermánských jazyků: Angličtin a Spisovná němčina Alemánština Bavorština Fríština Lucemburština Dolnosaština Nizozemšti na Water Wasser Wasser Wossa Wetter Waasser Woater Water Snow Schnee Schnee Schnä Snie Schnéi Snee Sneeuw deep tief tief diàf djip déif deep diep Pro ukázku do tabulky jsem zvolil čistě germánské anglické výrazy tedy původní, protože bychom asi těžko hledali podobnosti mezi některými anglickými výrazy, které byly přejaty z jazyků jako latina nebo francouzština, a jejich kupříkladu německými ekvivalenty (např. slovo zkouška exam v angličtině a die Prüfung německy). Anglická slovní zásoba nyní zahrnuje takových latinských, francouzských a nepůvodních severogermánských výrazů mnoho. Na rozdíl od výše uvedených jazyků má angličtina mnohem složitější výslovnost, což ještě dovršuje fakt, že anglický jazyk se díky kolonizaci rozdělil na mnoho dialektů, nářečí a poddialektů. Například slovo bone (kost) se vyslovuje jinak v Irsku a jinak např. ve Velké Británii, takže obecný přehled výslovnosti anglických hlásek (zvláště samohlásek) je velice obtížné vytvořit a pro každou anglicky hovořící zemi by se trochu lišil. Nemůžeme přesně říci, že A je otevřenější než české, protože to, že se tento jev vyskytuje v jednom slově ku příkladu ash (popel), neznamená, že je tomu tak vždy. Co se pak týče gramatiky: Angličtina je převážně jazyk analytický 2, to znamená, že téměř nepoužívá časování nebo skloňování. Skloňování podle pádů podstatných a přídavných jmen je zredukováno na dva pády angličtina se vyjadřuje hlavně v předložkách. Množné číslo se 1 Indoevropská jazyková rodina se dělí na více větví: Anatolské jazyky (chetitština) vymřelé, tocharské jazyky (tocharský jazyk) vymřelé, italické jazyky (latina) vymřelé, indoíránské jazyky (perština, hindština), slovanské jazyky (čeština), germánské jazyky (němčina), románské jazyky (italština), keltské jazyky (irská gaelština), baltské jazyky (lotyština), dále pak jazyky tvořící samostatnou větev: Albánština, arménština, řečtina. 2 Rozeznáváme pak více typů: Jazyk flektivní (čeština) tedy jazyk, kde existuje časování a skloňování, jazyk aglutinační (kečua) jazyk, který gramatické jevy vyjadřuje předponami, příponami nebo vponami, které připojuje ke kořenovému slovo (http://cs.wikipedia.org/wiki/anglick%c3%a1_gramatika) 2

4 vyjadřuje příponou (e)s (kromě výjimek jako je např. child, (children) (dítě, (děti)). Na rozdíl od příbuzné němčiny v angličtina nerozeznává gramatické rody 3. Slovesa se pak nečasují podle osob 4, časování v anglickém jazyce je však velice zajímavé a na konci se k němu vrátím. U sloves rozeznáváme i další gramatické jevy, většinou stejné nebo podobné češtině, jako například rod činný a trpný atd. Třídy se ale například v angličtině nevyskytují vůbec. V příštích kapitolách se dozvíme, jak anglický jazyk vypadal kdysi a jak se postupně zbavoval a naopak jak přibíral různé gramatické jevy. 3. Vývoj a historie anglického jazyka 3.1. Stará angličtina Stará angličtina (také anglosaština angl. Anglo-Saxon, staroanglicky (dále OE) - Englisc) je nejrannější forma angličtiny, která je nám známá (datuje se přibližně do století o. l.) 5. Tento jazyk se zrodil z dialektů, kterými mluvil germánský kmen Anglosasů. Byl to kmen, který sídlil na území dnešního Dánska a částečně Německa. V té době z ve Velké Británii hovořilo keltskými jazyky a částečně i latinsky, neboť Velká Británie (anglická část a jižní Skotsko), byla kolonizována Římany od roku 43 o.l., kdy se započala úspěšná výprava proti Keltům a připojila část Británie (Britannia) jako provincii k Římské říši. Obecně se keltské jazyky vyznačují velice složitým pravopisem a jeho čtením. Používaly je různé keltské kmeny 6, které tehdy dominovaly na britských ostrovech. Římské říše se však nezbavily do roku 407 o.l., kdy Řím musel stáhnout své legie nikoliv již kvůli útoky, nýbrž pro svou vlastní ochranu. Tehdy ztratil Řím britské ostrovy ale vliv byl stále znát. Zbylo zde například křesťanství, které se mezi Kelty rozšířilo poměrně brzy a které mělo též zásadní vliv na OE latinskými výrazy. Po opuštění britských ostrovů Římany se Keltové v Anglii chopili vlády, ovšem museli řešit stejný problém jako Římané bránit území proti Piktům 7. Keltové nedovedli však zemi hájit takovým způsobem jako Římané. Pozvali si tedy na pomoc Anglosaské kmeny 8. Anglosasové vedení dvěma jutskými náčelníky Hengistem a 3 Samozřejmě to neznamená, že angličtina nemá osobní zájmena on, ona, ono a mluví o ženě jako o něm. 4 Pouze sloveso to be (být) a přítomný čas 3. osoby si zachoval zbytek časování, které kdysi v angličtině existovalo (viz pozdější kapitoly) Britové, Skotští Gaelové, Irové, Velšští Keltové atd. Odkud přišli do Velké Británie není zcela jasné (většinou se hovoří o Iberii nebo dnešní Belgii). 7 Z latinského PICTVS pomalovaný nepodrobené keltské kmeny ve středním Skotsku. 8 Jedná se o tři hlavní kmeny Anglové, Sasové a Jutové. Obývaly dnešní Dánsko a německou spolkovou republiku Schleswig-Holstein. 3

5 Horsou opravdu přijeli na pomoc a roku 449 o.l. zahnali Pikty. Anglosasům se však v Británii líbilo a tak se zde usadili pro Kelty se z nich tedy stali zrádci, kteří je vytlačili do malých oblastí jako je Wales, Skotsko a Cornwall. Jutové osídlili Kent, Hempshire a ostrov Wight, Sasové jih Velké Británie a Anglové střed a severní část. Ti také křtí zemi svým jménem. Engle-land. Tolik k historickým okolnostem za kterých se dostaly anglosaské kmeny do Británie. 9 Jak je popsáno výše, Anglové, Sasové i Jutové hovořili velmi příbuznými jazyky, které pak daly vzniknout jazyku anglickému. Tato angličtina se, dle mého názoru, lišila od dnešní možná více, než se liší čeština Dalimilovy kroniky od dnešní z toho důvodu, že v Dalimilově kronice češtinu rozeznám, kdežto v OE se anglické prvky poznávají hůře. Podívejme se na tento text: Hwæt! We Gardena in geardagum, þeodcyninga, þrym gefrunon, hu ða æþelingas ellen fremedon. Oft Scyld Scefing sceaþena þreatum, Monegum mægþum meodosetla ofteah, Egsode eorlas. Syððan ærest wearð Asi bychom v tomto textu (jedná se o Béowulfa) na první pohled nepoznali angličtinu a možná ani germánský jazyk. Vidíme tedy, že co se týče zápisu 10 je OE odlišná poměrně dosti. Další odlišnosti jsou ve výslovnosti. Výslovnost anglosaské souhlásky mnohdy záležela na následující samohlásce. Samohlásky byly zadní (a, o, u) a přední (æ, e, i, y). Přední měly většinou funkci změkčování (tedy např. c se četlo jako č před e nebo i a jako k před a nebo u). Zajímavé jsou též tyto znaky: ð, þ, æ, které se dodnes vyskytují v islandštině. Tedy zleva: Anglické th ve slově this. Anglické th ve slově think, široké jako v anglickém ash. Dalším charakteristickým znakem OE jsou dvojhlásky a to eo a ea. Dvojhláska eo se četla podobně jako se psala s tím, že o temnělo a blížilo se výslovnostně spíše samohlásce u. Dvojhláska ea se četla jako æ a anglosaské (tedy zadní) a. Gramaticky rozeznávala OE stejně jako čeština tři rody tedy střední, mužský a ženský. U každého bylo trochu jiné skloňování. Skloňovalo se podobně jako v němčině včetně členů a stejně jako v němčině měla i OE čtyři pády: nominativ, akuzativ, dativ, genitiv. Tedy věta Þone wyrm slóh se guma. znamená, že muž zabil draka, přičemž předmět (tedy drak) 9 Menhard, Z. (1995) Starší anglická literatura. Univerzita Karlova, Praha. 10 Kdysi anglosaština používala k zápisu germánských run, ty však s příchodem křesťanství a na britské ostrovy téměř vymizely. 4

6 stojí na začátku věty ve čtvrtém pádě. Význam věty se změní jakmile pády přehodíme: Se wyrm slóh þone guman. Nyní tedy nezabil muž draka, ale naopak. Podobným způsobem se skloňovala též přídavná jména a zájmena. I dělení sloves a jejich časování bylo víceméně podobné dnešní němčině, což znamená, že některé koncovky náležející k různým osobám nebo předpony a přípony minulého času byly stejné nebo němčině hodně podobné (např. koncovka pro druhou singuláru osobu st je stejná jako v němčině Du liebst, Þú lufast (miluješ). Slovesa byla slabá, silná a modální 11. Laicky řečeno, slabé sloveso bylo pravidelné, silné nepravidelné a modální tvořili Klasický minulý čas (srovnatelný s německý préteritem) se tvořil většinou přidáním koncovky de ke kořenu (až na nepravidelná slovesa). Perfektum se tvořilo příčestím minulým a slovesem mít. To bylo většinou v podobě: předpona ge- a na konci ed+různé změny v kořenu: getrymed (posílil). Z toho vyplívá, že stará angličtina (anglosaština) byla nejpříbuznější němčině nebo nizozemštině. Období skončilo 1066 bitvou u Hastings, kdy poslední anglosaský král Harold Godwinson padl v bitvě s Normany. Když se normanský král Vilém nechal korunovat anglickým králem začala se měnit kultura, lidé a jazyk Střední angličtina Střední angličtina nám začíná tedy porážkou Anglosasů Normany. Roku 1066 se utkaly tři království na britských ostrovech. Anglosasové v čele s Haroldem Godwinsonem, Vikingové s králem Haraldem Hardradou a Normané s králem Vilémem. 20. září 1066 se Vikingové vylodili nedaleko města York u Fulfordu. Vikingové tehdy porazili anglosaskou armádu, ovšem odveta se konala nedlouho po vikingském vítězství v bitvě u Stamford Bridge, kde Anglosasové zvítězili a vyhnali Vikingy. 14. října 1066 však stanul Harold Godwinson tváří tvář početnější a lépe vyzbrojené normanské armádě. V bitvě u Hastings padl i on sám a tak se vítězný Vilém nechal korunovat králem Anglie. 13 Zhruba v této době vstupuje angličtina do další fáze svého vývoje, která se nazývá Middle English, střední angličtina Střední angličtina byla již hodně podobná dnešní. V starších podobách této angličtiny byly stále zachovány pády a časování, byly však přejaty výrazy z různých jiných jazyků (kromě latiny to byly hlavně francouzština a severogermánské jazyky, které, ač germánské, obsahují 11 Dalo by se říci, že slabá jsou pravidelná, silná nepravidelná a modální jsou slovesa moci, muset, mít povinnost, chtít, smět (can, must/have to, shall, will, may), která jsou zvláštní tím, že určují způsob významového slovesa. 12 Hogg, R. (2002) An introduction to Old English. Edinburgh University Press Ltd, Edinburgh

7 některé výrazy, které bychom v západogermánských jazycích nenašli). Postupně však bylo ohýbání slov zjednodušováno. Skloňování dělilo na dva typy: 1. typ byl ve všech pádech stejný a v dativu singuláru přibíral (e)s. Druhý typ pak v dativu plurálu přibíral ene. Vlastně se tedy tyto typy dělily podle toho, jak vypadalo množné číslo tedy například slovo ston (kámen) mělo podobu nominativu plurálu stones a patří tedy k prvnímu typu. Slovo name (jméno) mělo podobu namen, patří tedy k druhému typu. U zájmen se dativ téměř vytratil. Například zájmeno ich, (I) 14 (já) akusativ a dativ splynuly dohromady v jednu podobu: me zde již můžeme poznat moderní angličtinu, která si tento jev zachovala. Zatímco si tedy podstatná jména jakž takž držela své skloňování, přídavná jména ho ztratila úplně. Co nezmizelo a uchovalo se poměrně dlouho (zbytky můžeme pozorovat i dnes) je časování sloves. Koncovky byly stejné nebo hodně podobné OE. Tedy 1. osoba e, 2. osoba st, 3. osoba þ n. -th, (-s), plurál en. Minulý čas se tvořil pomocí koncovky d(e) n. různými výjimkami. Příčestí minulé bylo pak tvořeno koncovkou ende. 15 Co se týče výslovnosti, chci o ni mluvit naposled, protože právě změna výslovnosti následovala další perioda, tedy moderní angličtina. Výslovnost byla stejná jak se psalo, tak se více méně i četlo. Stále ještě byla v brzkých formách zachována runa Þ, která později ustoupila dnešnímu značení th. Roku 1450 však začalo něco, čemu se v angličtině říká Great Vowel Shif (Velká změna samohlásek), která trvala až do roku Začala nová perioda Moderní angličtina Termín Great Vowel Shift zavedl dánský lingvista a anglicista Otto Jespersen. Byla to ohromná změna v anglickém jazyce, která měla za následek angličtinu jak ji známe dnes. V podstatě šlo o postupnou změnu ve výslovnosti různých slov: Vezměme jako příklad slovo east (východ) v OE éast, střední angličtině est. Roku 1400 by se toto slovo vyslovovalo jako est. Tedy jak se píše v střední angličtině. V století bychom však slyšeli něco jako ést (tedy napjaté E, které lze slyšet například v brněnském nářečí). Na počátku 18. století by však již uživatel anglického jazyka docela dobře rozuměl, co chce Angličan slovem east říci, tedy výslovnost by se již prakticky nelišila od dnešní. 16 Se slovní zásobou by si v brzké moderní angličtině lehce pokročilý uživatel poradil s menšími obtížemi, ovšem rodilí mluvčí jí již bezpečně rozumí. Gramatika byla v brzké moderní angličtině již značně zjednodušená již zde není žádné skloňování (kromě zájmen a 14 Uvádím různé formy, které se vyskytovaly v různých dialektech

8 genitivu podstatného jména) stále však zde nalezneme časování sloves (Thou dost, he doth děláš, dělá, tvar první osoby singuláru a všech osob plurálu byl již stejný jako infinitiv). Dále se zde objevuje něco, co angličtina později ztratí tykání a vykání (Thou, thee ty, tobě. You, You Vy, Vám). Dnešní angličtina si již nezachovala téměř nic ze staré anglosaštiny, kromě několika germánských výrazů a sem tam nějakého gramatického jevu. Jak jsem již napsal výše, angličtina je zajímavá svými časy. Existuje mnoho sporů o to, zda angličtina vůbec má něco jako budoucí čas. Vzhledem k tomu, že budoucnost vyjadřuje slovesy will, shall (jejichž prapůvodní význam je chtít a mít povinnost) anebo vazbou going to není úplně jisté, zda se jedná o budoucí čas v pravém slova smyslu. Dále jsou zde perfektní tvary minulého a přítomného času, obecně známé jako předminulý a předpřítomný. Předpřítomný čas je vlastně vid dokonavý (I did dělal jsem a I have done udělal jsem a mám uděláno). Předminulý čas vyjadřuje děj, který se stal před jiným dějem minulým. Další zvláštnost je čas předbudoucí. Příliš se neužívá a vyjadřuje děj, který bude ukončen před nějakým určeným časovým limitem. 7

9 4. Závěr Probrat celou historii anglického jazyku v několika stránkách není lehký úkol. To, co jsem zde napsal je jen titěrný zlomek několika set stránkových knih. Angličtina je svým vývojem velice zajímavý jazyk a má složitou minulost. Určitě by angličtina vypadala dnes trochu nebo úplně jinak, kdyby nedošlo k bitvě u Hastings. Její tak složitá pravidla výslovnosti jsou dána vlastně pouhou nedbalou výslovností, která měla za následek Great Vowel Shift. Můžeme však zajít i dál: Angličtina by vůbec nemusela být světový jazyk kdo ví, jak by Anglosasové pokračovali nebýt bitvy u Hastings. Anglie celá mohla též padnout do rukou Keltům, kteří Anglosasy nenáviděli a nejednou si jistě přáli jejich likvidaci atd. Žijeme však v přítomnosti. Angličtina je světový jazyk a zůstane na prvním místě nejspíš tak dlouho, dokud ekonomika Číny nepředstihne USA. Seminární práce se mi psala kupodivu poměrně lehce a i když zde není vše, co bych chtěl k danému tématu říci - mohl bych zde sáhodlouze popisovat gramatiku, vypsat celé skloňování, časování, nepravidelnosti atd. psaní mě bavilo. Při práci jsem si též ujasnil sám gramatiku staré angličtiny a jejích následovníků, dozvěděl jsem se něco nového o dnešních dialektech a lépe jsem se seznámil s historií anglosaského národa a britských ostrovů. Doufám, že i čtenářkám a čtenářům jsem zodpověděl základní dotazy, i když je limit práce dosti přísně vymezen. Co nejstručněji jsem tedy zmínil starou, střední i moderní angličtinu a částečně i historii britských ostrovů a věřím, že pro hrubou představu to bude stačit. Angličtina je (a vždy byla) velice krásný jazyk a, i když možná ne tak poetickým, přesto vtipným a vystihujícím podstatu anglického národa. 8

10 5. Zdroje Reinerová, L. (2002): Všechny barvy slunce a noci, přel. Jana Zoubková. Labyrint, Praha Hogg, R. (2002): An Introduction to Old English. Edinburgh University Press Ltd, Edinburgh. Baugh, A. C., Cable, T. (1957): A history of English language. Routledge, Cornwall. Menhard, Z. (1995): Starší anglická literatura. Univerzita Karlova, Praha. Wikipedia: ( ) ( , ) Ucalgary:http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/engl381/MEmenu.htm ( ) Omniglot: ( ) 9

11 6. Obsah 1. Úvod O anglickém jazyku Vývoj a historie anglického jazyka Stará angličtina Střední angličtina Moderní angličtina Závěr Zdroje Obsah

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva:

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva: ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Předpokládaný rozsah učiva: 8. 12. lekce Gramatika: bude probráno základní použití následujících gramatických

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0110

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0110 Počátky Anglie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0110 Do 5. století bylo obyvatelstvo Britských ostrovů pod nadvládou Římanů. Po jejich odchodu docházelo ke sporům o moc mezi jednotlivými keltskými rody.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

OBSAH 5 7 II 15. O. Y...,, t

OBSAH 5 7 II 15. O. Y...,, t OBSAH Předmluva. Pokyny pro práci s u č e b n ic i... Úvodní poznámky k anglické výslovnosti... 1 Who Are You? - What Is It? - How Arc You?... Výslovnost [э, ж, 3U, IJ, w, v, š, č] - Přítomný čas be" (jednotné

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SLOVESA (ANGLICKÝ

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Jazyk anglický Školní rok 2013/2014 Třída-ročník 7. Vyučující : Mgr. Martina Štěpánová Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace dvou či více osob. 2. Když

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Anglický jazyk - Sekunda

Anglický jazyk - Sekunda - Sekunda Anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ví, že se ve jméně píše velké písmeno na začátku pozná konec a začátek věty umí rozložit větu na slova ví, že věta začíná velkým písmenem

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

GERMÁNI. asi 1 000 p.n.l. - ve Skandinávii a na Jutském poloostrově žije skupina kmenů s podobnou kulturou - označovány jako germánské kmeny

GERMÁNI. asi 1 000 p.n.l. - ve Skandinávii a na Jutském poloostrově žije skupina kmenů s podobnou kulturou - označovány jako germánské kmeny STARÉ NÁRODY EVROPY GERMÁNI asi 1 000 p.n.l. - ve Skandinávii a na Jutském poloostrově žije skupina kmenů s podobnou kulturou - označovány jako germánské kmeny GERMÁNI Výčet některých germánských kmenů:

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Hot Spot stupeň

Hot Spot stupeň Hot Spot 4 2. stupeň Module One Život ve městě a na venkově Veřejná způsob života Osobní nový kamarád Společenská seznamování Pracovní vynálezy Poslech s porozuměním (P+R) - rozumí informacím v jednoduchých

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2003/ ročník

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2003/ ročník Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující text, z něhož vycházejí všechny úkoly: Se svým pověstným humorem mi Břetislav

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

HOT SPOT stupeň

HOT SPOT stupeň HOT SPOT 2 2. stupeň Module One Lidé a místa Veřejná životní styl Osobní moje rodina a místo, kde žiji Společenská preference Pracovní popis člověka Poslech s porozuměním (P+R) - žák rozumí informacím

Více

HOT SPOT stupeň

HOT SPOT stupeň HOT SPOT 3 2. stupeň Module One Já a můj svět Veřejná místa, kde žijeme Osobní můj týdenní program Společenská plánování programu Pracovní péče o zvíře Poslech s porozuměním (P+R) - žák rozumí informacím

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

4. ročník (Click 2) 5. ročník (Project 1 4th edition)

4. ročník (Click 2) 5. ročník (Project 1 4th edition) 4. ročník (Click 2) - Introduction, Theme 1, Theme 2 příkazy přivlastňovací s There is/are přítomný čas průběhový věta kladná can ve větě kladné, záporné a otázce like ve větě kladné, záporné, otázce a

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Pojmenuje místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku. Složené

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-05 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Judy, My name s Caroline and I m from Leeds. I m 11 years old. I ve got

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech.

AJ-1 Anglický jazyk. o materiál, který vykládá a doplňuje učivo o členech. Rozlišují použití určitého a neurčitého členu v různých jevech. AJ-1 Anglický jazyk ( k sadě 32 materiálů) Poř. 1. AJ-1_01 Sports and games 2. AJ-1_02 Sports - vocabulary 3. AJ-1_03 Countable, uncountable 4. AJ-1_04 Articles Prezentace obsahuje látku jedné vyučovací

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - vymění si základní osobní informace; - utvoří zdvořilou žádost; - čte a sestaví pojednání o rodině (sestaví rodinný rodokmen); - zjistí a poskytne informace o rodině; - rozumí

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický OBSAH Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický Úvod Rozdělení jazykového rozboru Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání Fonémy a varianty Monofonémové hodnocení hláskových komplexů Dvoufonémové

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR. Dataprojektor, počítač, smartphone, pracovní listy, slovníky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR. Dataprojektor, počítač, smartphone, pracovní listy, slovníky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor, počítač, smartphone, pracovní listy, slovníky Úvod do studia

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: LATINA Ročník: KVINTA a I. ROČNÍK Tematická oblast Historický úvod do latinského jazyka Co je latina a odkud pochází; jakým prošla vývojem

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 9.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - seznámí se s vrstevníky - rozliší jednotlivé

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_05 Tématický celek: Gramatika,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Anglický jazyk (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 3 Povinnost (skupina) volitelný (Cizí jazyk) Dotace skupiny 3 7. ročník - dotace: 3, volitelný (Cizí jazyk): 3 Životní

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Škola Odhaduje význam nových složených slov Hobbyschulen a vyhledává klíčová slova. Dokáže vlastními

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více