CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111"

Transkript

1 CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 106 Sloveso být - to be (lekce Get ready A, strana 3) Podívejte se na píklady slovesa být (to be) v pítomném ase: - My name s Amy. (Jmenuji se Amy.) - m sixteen. (Je mi 16.) - We re French. (Jsme francouzi.) - Where are you from? (Odkud jsi?) - She isn t at school. (Není ve škole.) - Are they at home? No, they aren t. (Jsou doma? Ne, nejsou.) Sloveso to be (být) má v anglitin tvary am, is, are. Anglická vta má vždy vyjádený podmt. Vyjádený mže být vlastním jménem (tj. Petr, otec), nebo osobním zájmenem (, she, we atd.). V eské vt toto vyjádení podmtu asto chybí. Otázku tvoíme pehozením slovesa to be a podmtu vty (He is s he.?). Oznamovací zpsob Kladná vta m (am) s (is) re (are) Polish Záporná vta m not (am not) isn t (is not) aren t (are not) from Spain Am s Are late? Krátké odpovdi Yes, am. Yes, he is. Yes, we are. No, m not. No, he isn t. No, we aren t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- What s your name? Where are they from? Osobní zájmena pojící se s podmtem a pedmtem vty - Subject and object pronouns (Lekce Get ready B, strana 5; Get ready D, strana 8) Zájmena pojící se s podmtem používáme:

2 ped slovesem, nap. am a doctor. (Já jsem doktor) když nahrazujeme podstatné jméno z pedchozí vty tak, aby nebylo opakováno, nap. My brother is 21. He s at university. (Mému bratrovi je 21. Je na univerzit) Zájmena pojící se s pedmtem používáme k nahrazení podstatného jména, pokud stojí v pedmtu (mžeme se na nj zeptat otázkou koho co, nebo koho eho), nap. Read the words and copy them. (tte slova a opisujte je.) Osobní zájmena pojící se s podmtem (já) you (ty) he (on) she (ona) it (ono) we (my) you (vy) they (oni) Osobní zájmena pojící se s pedmtem me (m) you (tob) him (jemu) her (jí) it (tomu) us (nám) you (vám) them (jim, je) Pivlastovací zájmena possessive adjectives and pronouns (lekce Get ready B, strana 5; Unit 29, strana 94) Pivlastovací zájmena nesamostatná používáme ped podstatnými jmény: My sister is 19. (Mé seste je 19.) Pivlastovací zájmena samostatná stojí na konci vty, mají význam shodný se zájmenem nesamostatným, ale nepoužívají za sebou podstatné jméno: Are these Carol s books? No, they re mine. (Jsou to Caroliny knihy? Ne, jsou moje.) Nesamostatná pivlastovací zájmena (pojí se s podstatným jménem) my (moje) your (tvoje) his (jeho) her (její) its (toho) our (naše) your (vaše) their (jejich) Samostatná pivlastovací zájmena (bez podstatného jména) mine yours his hers - ours yours theirs Množné íslo podstatných jmen - plural nouns (lekce Get ready C, strana 6, word builder) - vtšina podstatných jmen pijímá v množném ísle s: chair-chairs, girl-girls, magazine-magazines - podstatná jména konící na x, ch, s, sh pijímají v množném ísle- es: box- boxes, watch- watches, class- classes, brush- brushes - podstatná jména konící na y, mní y na -ies: dictionary- dictionaries, city- cities - vtšina podstatných jmen konících na -f nebo -fe, mní f/ fe na ves: bookshelf- bookshelves, wife- wives - nkterá podstatná jména jsou nepravidelná: person- people, man- men, woman- women, child- children, mouse- mice, sheep- sheep, fish- fish Pedložky místa - prepositions of place (lekce Get ready C, strana 6) Pedložky místa používáme k urení polohy vcí: There s a CD on the desk. (Na stole leží CD.)

3 s the cat under the table? (Je koka pod stolem?) Who s in the kitchen? (Kdo je v kuchyni?) My house is next to the park. (Mj dm je vedle parku.) The supermarket is between the library and the bank. (Supermarket je mezi knihovnou a bankou.) GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 107 Rozkazovací zpsob - imperatives (lekce Get ready D, strana 8) Rozkazovací zpsob používáme k udílení instrukcí. U rozkazu používejte please, abyste mluvili slušn. - Pass me the dictionary, please. (Prosím, podej mi ten slovník.) - Don t talk, please. (Nemluv, prosím.) Rozkaz se používá pro první osobu jednotného ísla a pro první osobu množného ísla. Rozkaz se v anglitin tvoí pomocí infinitivu (neuritého tvaru slovesa) bez to. Je tedy stejný pro všechny osoby. Osobní zájmeno se v rozkazu nepoužívá. Zápor tvoíme pomocí pomocného slovesa do a záporky not ( don t ). Rozkazovací zpsob kladný Open your books. Rozkazovací zpsob záporný Don t talk to your partner. Ukazovací zájmena this, that, these, those (lekce Get ready E, strana 9) This a these používáme k odkazu na vci nebo osoby, které jsou nám blízké, máme k nim vztah. This is my classroom. (To je moje tída.) These are my friends. (Toto jsou moji pátelé.) That a those používáme k odkazu na vci nebo osoby, ke kterým nemáme tak blízký vztah. That man is my teacher. (Tamten muž je mj uitel.) Those T-shirts are nice. (Tamta trika jsou hezká.) This a that používáme v jednotném ísle. This CD is my favourite. That s a poster from a concert. These a those používáme v množném ísle. These are my computer games. Those games are sports games. leny articles (lekce Get ready F, strana 10) Neurité leny a / an používáme s jednotným íslem podstatných jmen: když mluvíme o povolání: He s a fire fighter. když mluvíme o jednom z mnoha lidí nebo vcí (porovnejte s the uvedeným dole): We ve got a garden. A používáme ped souhláskou: You ve got a motorbike.

4 An používáme ped samohláskou: ve got an . Uritý len the používáme s jednotným i množným íslem podstatných jmen: když mluvíme o jedné urité osob nebo vci: My mother is in the garden (=the garden of my house) když mluvíme o speciální skupin: Look at the pictures on page 10. Použití modálního slovesa can (umt) pro vyjádení dovednosti - can for ability (lekce 1, strana 12) Can (v záporu can t / cannot) s infinitivem bez to používáme k vyjádení dovednosti: can play the piano but can t dance. (Umím hrát na klavír, ale neumím tanit.) Oznamovací zpsob kladný / You/ / We/ They can swim. Zápor / You/ / We/ They can t / cannot swim. Can swim? Krátké odpovdi Yes, can. No, can t. Wh- questions What can you do? Tázací píslovce - question words (lekce 2, strana 15) Podívejte se na píklady s použitím tázacích píslovcí: Vk: How old are you? (Kolik ti je let?) Vci: What languages can you speak? (Jakými jazyky mluvíš?) Místo: Where are they from? (Odkud jsou?) Lidé: Who is your teacher? (Kdo je tvj uitel?) ísla: How many brothers and sisters have you got? (Kolik máš sourozenc?) Pocity: How are things? (Jak se vede?) as: When do you go on holiday? (Kdy jezdíš na dovolenou?) etnost: How often do you go out? (Jak asto chodíš ven?) Dvod: Why aren t there any plants in the South Pole? (Pro nejsou na jižním pólu žádné rostliny?) Vlastnictví: Whose car is that? (í je tamto auto?) Sloveso have got / has got (mít) (lekce 4, strana 21) když mluvíme o vlastnictví: He s got a mobile phone. (Má mobilní telefon.) She hasn t got a computer. (Nemá poíta.) když mluvíme o lenech rodiny: ve got a brother and a sister. (Mám bratra a sestru.) když mluvíme o vzhledu lidí nebo vcí: David s got dark hair. (David má tmavé vlasy.) The museum has got five floors. (Muzeum má pt pater.)

5 Oznamovací zpsob kladný / You/ We/ They Zápor / You/ We/ They ve got (have got) s got (has got) haven t got (have not got) hasn t got (has not got) blue eyes. a computer. Have / you/ we/ they got a tattoo? Krátké odpovdi Yes, /we/ you/ they have. No, / haven t. Has got dark hair? Yes, he/she/it has. No, he/she/it hasn t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- What have has /you/we/they he/she/it got? got? GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 108 Pivlastovací s Possessive s (lekce 5, strana 22) - s a s používáme k pivlastování: s this Peter s jacket? (Je toto Petrova bunda?) These are my friends CDs. (Toto jsou CD mých kamarád.) Jednotné íslo podstatných jmen Jednotné íslo p.j. konící na s Pravidelné podstatné jméno v množném ísle nepravidelné p. j. v množném ísle + s teacher s + s Charles s + (s je již pidáno teams množnému íslu) + s men s, people s, children s, women s Pítomný as prostý - Present simple (lekce 7, strany 30-31, lekce 8, strana 33) když mluvíme o rutinách a zvycích nebo o nem, co je obecn pravda: work in a hospital. (Pracuji v nemocnici.)

6 My mum doesn t like rap. (Moje máma nemá ráda rap.) asto, když je ve vt obsaženo urení asu s použitím pedložek at, on a in: get up at seven o clock. (Vstávám v 7 hodin.) He watches television at weekends. (O víkendech se dívá na televizi.) Do you go out on Fridays? (Chodíš v pátek ven?) What does he do in the morning? (Co dlá ráno?) pítomný as prostý se také používá s vyjádením every: play sport every week. (Hraji sport každý týden.) Do you watch TV every day? (Díváš se na televizi každý den?) Oznamovací zpsob kladný / You/ We/ They Zápor / You/ We/ They work works* don t (do not) work doesn t (does not) work in a hospital in a hospital. Do / you/ we/ they need a computer? Krátké odpovdi Yes, /we/ you/ they do. No, / we/ you/ they don t. Does live near here? Yes, he/she/it does. No, he/she/it doesn t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- What do / you/ we/ they need? Where does go? * Hláskování sloves ve tetí osob jednotného ísla pro pítomný as prostý v kladu (). vtšina sloves + s use- uses slovesa do, go a slovesa konící na ch, sh, s, x + es do- does watch- watches slovesa konící na souhlásku + y zmna y na i a pidáme +es study- studies slovesa konící na samohlásku + y +s play- plays have has have- has Píslovce etnosti - Adverbs of frequency (lekce 10, strana 38) Toto jsou píslovce etnosti: 0% 100% never hardly ever sometimes often usually always

7 Píslovce etnosti používáme s pítomným asem prostým k vyjádení, jak asto se nco dje: - often go shopping at the weekend. (asto chodím nakupovat o víkendech.) - She usually goes out with her friends on Saturdays. (Obvykle chodí ven s páteli v sobotu veer.) Píslovce etnosti se používají: a) ped slovesem - We hardly ever go to the cinema. (Skoro nikdy nechodíme do kina.) b) ale až za slovesem být (to be) - Andrew is always happy. (Andrew je stále šastný.) Použití vazeb There is a There are s použitím some a any (lekce 11, strana 40) there is / there are používáme k vyjádení toho, že nco nkde je, nebo není: - There s a snack bar in the museum. (V muzeu je oberstvení.) - There isn t a youth club in my town but there are two sports centres. (U nás ve mst není klub pro mládež, ale jsou tam dv sportovní centra.) Some a any používáme ped podstatným jménem, když chceme vyjádit neuritost. Some se používá v oznamovací vt kladné ped množným íslem nebo nepoitatelným podstatným jménem: - There is some paper in the printer. (V tiskárn je njaký papír.) - There are some displays about animals. (Jsou tam njaké výstavky o zvíatech.) Any se používá v záporných vtách a v otázkách: - There isn t any chalk in the classroom. (Ve tíd není žádná kída.) - There aren t any real animals in the displays. (Na výstavce nejsou žádná živá zvíata.) - Are there any robots in the display? (Jsou na výstavce njací roboti?) Oznamovací vta kladná There s (is) a good shopping centre. There are some nice snack bars. Oznamovací vta záporná There isn t (is not) an information centre. There aren t (are not) any youth clubs. s there a cinema? Are there any skateboard parks? Krátké odpovdi Yes, there is. Yes, there are. No, there isn t. No, there aren t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- What shops are there? GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 Poitatelná a nepoitatelná podstatná jména - Countable and uncountable nouns (lekce 13, strana 48)

8 Mnoho podstatných jmen je v anglitin poitatelných: - a plant plants (1 rostlina rostlin) - a desert - two deserts (1 pouš- dv poušt) Nkterá podstatná jména jsou nepoitatelná. Nemžeme íci two waters (dv vody), three weathers (ti poasí). Ped poitatelnými podstatnými jmény v jednotném ísle používáme neuritý len a / an. - There is a poisonous bird in the rainforest. (V deštném pralese žije jedovatý pták.) Ped poitatelnými podstatnými jmény v množném ísle používáme v kladné oznamovací vt some nebo íslovku. - There are some strange animals. (Jsou tam njaká podivná zvíata.) - There are four seasons in the year. (Rok má tyi roní období.) S nepoitatelnými podstatnými jmény v kladné oznamovací vt také používáme some. - There is some ice in the fridge. (V lednice je njaký led.) V otázce a záporu u poitatelných i nepoitatelných podstatných jmen používáme any. - There aren t any animals in this desert. (Na této poušti nežijí žádná zvíata.) - There isn t any water. (Není tam žádná voda.) - Are there any plants? (Jsou tam njaké rostliny?) - s there any rain? (Prší tam?) Pítomný as prbhový - Present continuous (lekce 14, strana 50) pítomný as prbhový používáme, když njaká aktivita probíhá te nebo bude probíhat v prbhu nejbližší doby: - m standing in the main street. (Stojím na hlavní ulici.) - t isn t raining. (Neprší.) - What are you doing today? (Co dnes dláš?) S pítomným asem prbhovým se pojí výrazy: now (nyní), at the moment (v tuto chvíli), today (dnes), this week (tento týden): - m staying with my cousins this week. (Tento týden bydlím u bratranc/ sestenic.) Oznamovací zpsob kladný m (am) s (is) re (are) working.* Zápor m not (am not) isn t (is not) aren t (are not) working.* Am Krátké odpovdi Yes, am. No, m not. s Are working? Yes, he/she/it is. Yes, we/you/they are. No, he/she/it isn t. No, we/you/they aren t. Otázky zaínající na píslovce s Wh-

9 Where am going? What is he/she/it doing? Why are we/you/they stopping? * Hláskování významových sloves v ase prbhovém vtšina sloves + ing listen- listening slovesa konící na souhlásku + e odebereme e +ing drive- driving jednoslabiná slovesa konící na samohlásku + souhlásku zdvojíme souhlásku + ing stop- stopping Minulý as slovesa být (to be): was a were (lekce 16, strana 57) Tvary was a were jsou tvary slovesa být (to be) v minulém ase. Was a were používáme pro situace, které se odehrály v minulosti. - Apollo 13 was a mission to the Moon. (Apollo 13 byla mise na Msíc.) - was at home yesterday morning. (Vera ráno jsem byl doma.) V minulosti používáme vazbu there was/ were místo there is/ are, které se používá v ase pítomném. - There was an explosion on the spaceship. (V raket byla exploze.) - There weren t any people in the park. (V parku nebyli žádní lidé.) Oznamovací zpsob kladný / There There was were was were cold. a problem. three astronauts. Zápor / There There wasn t (was not) weren t (were not) wasn t (was not) weren t (were not) comfortable. any food. five astronauts. Was / hot? Krátké odpovdi Yes, / he/she/it was. No, / he/she/it wasn t Were Was Were there there any water? a lot of problems? Yes, we/you/they were. Yes, there was. Yes, there were. No, we/you/they weren t. No, there weren t. No, there weren t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- Where was / yesterday? were GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 110

10 Minulý as prostý - Past simple (lekce 17, strana 58; lekce 19, strana 66; lekce 20, strana 68) as minulý prostý používáme, když mluvíme o událostech, které v minulosti zaaly a také skonily. PAST x NOW FUTURE - We crossed Australia by car last year. (Minulý rok jsme pejeli Austrálii autem.) - Our train didn t arrive on time. (Náš vlak nepijel na as.) - Did you go to London last month? (Jel jsi minulý msíc do Londýna?) S asem minulým prostým asto užíváme asová urení nap.: yesterday (vera), last week (minulý týden), in 2005, this morning (ráno - pokud je již odpoledne nebo veer) - We went to the beach yesterday. (Vera jsme jeli na pláž.) V ase minulém prostém máme dva druhy sloves: pravidelná a nepravidelná. 1. Pravidelná slovesa Oznamovací zpsob kladný / / We/ you/ they worked* yesterday Zápor / / We/ you/ they Otázky s odpovdí Did / he/ she/ it/ we/ you/ they didn t (did not) yesterday work Krátké odpovdi work? Yes, / he/she/it/ we/you/they did. No, / he/she/it/ we/you/they didn t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- Where did / / work yesterday? * Hláskování pravidelných významových sloves v minulém ase prostém vtšina pravidelných sloves + ed return- returned slovesa konící na e + d arrive- arrived slovesa konící na y zmna y na i + ed carry- carried jednoslabiná slovesa konící na samohlásku, po které následuje souhláska zdvojíme souhlásku + ed travel- travelled stop- stopped 2. Nepravidelná slovesa Nepravidelná slovesa v minulém ase prostém mají jiný tvar v oznamovací vt kladné: go- went buy- bought think- thought POZOR! Tvary nepravidelných sloves je nutné se nauit nazpam, jejich tabulka je na stran 129 ve Student s book. U záporu a otázky používáme pomocné sloveso did - didn t, ale nepravidelné sloveso se již vrací do základního tvaru. - Where did you go yesterday? (Kam jsi vera šel?)

11 - bought a T-shirt but didn t buy a jacket. (Koupila jsem si triko, ale nekoupila jsem si bundu.) Stupování pídavných jmen - Comparatives and superlatives (lekce 22, strana 74; lekce 23, strana 76) Druhý stupe pídavných jmen používáme k porovnání dvou lidí, míst a nebo vcí. Po pídavném jménu v tomto pípad používáme than: - My sister is older than me. (Moje sestra je starší než já.) Tetí stupe pídavných jmen používáme, pokud porovnáváme ti nebo více lidí, míst nebo vcí. Obvykle používáme in (nikoliv of) po pídavném jménu v tomto stupni: - t s the biggest animal in the world. (Je to nejvtší zvíe na svt.) - She s the best student in the class. (Je nejlepší studentkou ve tíd.) POZOR! Ve tetím stupni nepoužívejte po pídavném jménu of: - What is the fastest animal in the world? NOT of the world (Co je nejrychlejší zvíe na svt?) - He s the worst player in the team. NOT of the team (Je nejhorší hrá v týmu.) Pídavné jméno druhý stupe tetí stupe pokud mají 1 slabiku old +er / +est older the oldest safe +r / +st safer the safest big zdvojená souhláska po krátké samohlásce bigger the biggest dvojslabiná pídavná jména konící na y funny zmna y na i +er / est funnier the funniest 2 a více slabiná píd. + more + the most jména boring more boring the most boring interesting more interesting the most interesting beautiful more beautiful the most beautiful nepravidelná pídavná speciální tvar speciální tvar jména good better the best bad worse the worst GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 111 Modální slovesa can (smt), can t (nesmt), must (muset), mustn t (!nesmt!) (lekce 25, strana 84) Can/ can t + sloveso v infinitivu bez to používáme k vyjádení dovolení, nebo k dotazu na dovolení: - You can use a calculator in the exam. (Pi zkoušce smíte používat kalkulaku.) - You can t go home early. (Nesmíš jít brzy domu.) - Can open the window? (Smím otevít okno?) Must/ mustn t + sloveso v infinitivu bez to používáme k vyjádení neho, co je dležité udlat, nebo co je zakázáno dlat:

12 - You must follow the rules. (Musíš se ídit pravidly.) - You mustn t talk in the exam. (Pi zkoušce nesmíte mluvit.) Pro can se podívejte na dívjší vysvtlení can pro vyjádení dovednosti. Kladná oznamovací vta / You/ / We/ They must (muset) work. Záporná oznamovací vta / You/ / We/ They mustn t (must not) (nesmt) go. Píslovce zpsobu - Adverbs of manner (lekce 26, strana 86) Píslovce zpsobu používáme k vyjádení toho, jakým zpsobem se nco stalo: - Dad drives slowly. (Táta ídí pomalu.) Píslovce zpsobu obvykle stojí za slovesem nebo za pedmtem: - You sing well. (Zpíváš dobe.) - understood the text easily. (Tomu textu jsem porozumla snadno.) Pídavné jméno Píslovce Pravidelná perfect (perfektní) + ly perfectly (perfektn) safe (bezpený) + ly safely (bezpen) careful (opatrný) + ly carefully (opatrn) Pídavná jména konící na souhlásku + y happy (šastný) zmnit y na i + ly happily (šastn) pídavná jména konící na -le possible (možný) zmnit -le na -ly possibly (možn) Nepravidelná hard fast early late good hard fast early late well Vyjádení budoucího asu pomocí vazby going to (lekce 28, strana 92) Vazbu going to + infinitiv slovesa používáme k vyjádení našich plán a zámr v budoucnosti: NOW PAST X FUTURE - m going to see a film tomorrow. (Zítra se chystám sledovat film.) - We re going to buy some summer clothes next weekend. (Píští víkend se chystáme koupit njaké obleení na léto.)

13 S vazbou going to asto používáme asová urení nap.: tomorrow (zítra), next week (píští týden), at the weekend (tento víkend, pokud o nm mluvíme v týdnu ped ním), this summer (toto léto, pokud o nm mluvíme bhem roku ped ním): - Are you going to get a holiday job this summer? (Chystáš se najít si o prázdninách brigádu?) Oznamovací zpsob kladný m (am) s (is) re (are) going to work. Oznamovací zpsob záporný m not (am not) isn t (is not) aren t (are not) going to work. Am Krátké odpovdi Yes, am. No, m not. s going to be late? Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn t. Are we/ you/ they Yes, we/you/they are. No, we/you/they aren t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- What are you going to do this weekend?

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store 1. Sloveso to be (být) 2. Osobní zájmena 3. Pivlastovací zájmena 4. Neuritý len a/an 5. Uritý len the 6. Ukazovací zájmena 7. Pivlastovací s 8. Množná

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

SUCCESS Elementary eský peklad gramatiky z pracovního sešitu (WB)

SUCCESS Elementary eský peklad gramatiky z pracovního sešitu (WB) eský peklad gramatiky z pracovního sešitu (WB) WB strana 6 to be affirmative and negative (Sloveso být - oznamovací zpsob a zápor) I am ( m) on holiday. am not ( m not) at home. We/ You/ They are ( re)

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Sky 2 pehled gramatiky

Sky 2 pehled gramatiky Sky 2 pehled gramatiky Max s Grammar Store 1. Pítomný prostý as 2. Pítomný prbhový as 3. Pítomný prostý a pítomný prbhový as 4. Píslovce urující, jak asto se jev opakuje (píslovce etnosti) 5. Slovesa k

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit GET READY strana 3 Slovní zásoba: zem/národnosti 1)Doplte jména zemí, použijte a, e, i, o nebo u. 2) Doplte tabulku s použitím pídavných jmen vytvoených

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN MEXICO CITY IS BIGGER THAN LONDON. FOOTBALL IS MORE POPULAR THAN TENNIS. YESTERDAY WAS THE HOTTEST DAY OF THE YEAR. THEY BOUGHT THE MOST

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Základem anglič ny jsou slovesa neboli nejob žnější práce při sestavení anglických vět z grama ckého hlediska připadá na slovesa

Základem anglič ny jsou slovesa neboli nejob žnější práce při sestavení anglických vět z grama ckého hlediska připadá na slovesa Kapitola 2 Kapitola 2 Základem anglič ny jsou slovesa neboli nejob žnější práce při sestavení anglických vět z grama ckého hlediska připadá na slovesa Každá standardní anglická věta musí obsahovat sloveso,

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

1/ Srovnávání a používání přítomných časů

1/ Srovnávání a používání přítomných časů Úroveň jazyka Pre Intermediate 1/ Srovnávání a používání přítomných časů Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 A/ Přítomný čas prostý (present simple tense) užíváme: pokud hovoříme o situacích

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

UNIT 1 We are in the Czech Republic

UNIT 1 We are in the Czech Republic UNIT 1 We are in the Czech Republic Exercise 1: Doplň správný tvar slovesa TO BE: am is are a)martina.. from the Czech Republic. She. Czech. b) It. good to see you. My name. John. c) I.. from Italy but

Více

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Předmět Anglický jazyk Tematický okruh Gramatické jevy Téma Present continuous Ročník 1.A Autor Mgr.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta ANGLIČTINA Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz Pavel Rakyta Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Obsah Předmluva... 3

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1

True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1 Číslovky - Numbers Základní číslovky - Cardinal numbers 1-10 one 1 two 2 three 3 four 4 five 5 six 6 seven 7 eight 8 nine 9 ten 10 zero 0 (nebo ou ) POZOR:

Více

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573 Téma: PRESENT SIMPLE III Autor: Číslo projektu: Ročník: Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: Mgr. Aneta Šlemendová CZ.1.07/1.5.00/34.1072 1. ročník Cestovní ruch Jazykové vzdělávání Jazykové

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Tabulka vypracovaných DUM

Tabulka vypracovaných DUM Tabulka vypracovaných DUM Číslo Zkratka Název Předmět 1 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-001 Halloween AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 A brave little dog AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 Vampires AJ 4 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-004 An alien

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz.

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz. Michaela Opršalová Angličtina gramatická cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný : Conversation Žák: přirozeně konverzuje používá fráze a obraty zvládá dialog správně vyslovuje What s your name? My name is... How are you? I m fine, thank you/thanks. How old are you?

Více