CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111"

Transkript

1 CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 106 Sloveso být - to be (lekce Get ready A, strana 3) Podívejte se na píklady slovesa být (to be) v pítomném ase: - My name s Amy. (Jmenuji se Amy.) - m sixteen. (Je mi 16.) - We re French. (Jsme francouzi.) - Where are you from? (Odkud jsi?) - She isn t at school. (Není ve škole.) - Are they at home? No, they aren t. (Jsou doma? Ne, nejsou.) Sloveso to be (být) má v anglitin tvary am, is, are. Anglická vta má vždy vyjádený podmt. Vyjádený mže být vlastním jménem (tj. Petr, otec), nebo osobním zájmenem (, she, we atd.). V eské vt toto vyjádení podmtu asto chybí. Otázku tvoíme pehozením slovesa to be a podmtu vty (He is s he.?). Oznamovací zpsob Kladná vta m (am) s (is) re (are) Polish Záporná vta m not (am not) isn t (is not) aren t (are not) from Spain Am s Are late? Krátké odpovdi Yes, am. Yes, he is. Yes, we are. No, m not. No, he isn t. No, we aren t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- What s your name? Where are they from? Osobní zájmena pojící se s podmtem a pedmtem vty - Subject and object pronouns (Lekce Get ready B, strana 5; Get ready D, strana 8) Zájmena pojící se s podmtem používáme:

2 ped slovesem, nap. am a doctor. (Já jsem doktor) když nahrazujeme podstatné jméno z pedchozí vty tak, aby nebylo opakováno, nap. My brother is 21. He s at university. (Mému bratrovi je 21. Je na univerzit) Zájmena pojící se s pedmtem používáme k nahrazení podstatného jména, pokud stojí v pedmtu (mžeme se na nj zeptat otázkou koho co, nebo koho eho), nap. Read the words and copy them. (tte slova a opisujte je.) Osobní zájmena pojící se s podmtem (já) you (ty) he (on) she (ona) it (ono) we (my) you (vy) they (oni) Osobní zájmena pojící se s pedmtem me (m) you (tob) him (jemu) her (jí) it (tomu) us (nám) you (vám) them (jim, je) Pivlastovací zájmena possessive adjectives and pronouns (lekce Get ready B, strana 5; Unit 29, strana 94) Pivlastovací zájmena nesamostatná používáme ped podstatnými jmény: My sister is 19. (Mé seste je 19.) Pivlastovací zájmena samostatná stojí na konci vty, mají význam shodný se zájmenem nesamostatným, ale nepoužívají za sebou podstatné jméno: Are these Carol s books? No, they re mine. (Jsou to Caroliny knihy? Ne, jsou moje.) Nesamostatná pivlastovací zájmena (pojí se s podstatným jménem) my (moje) your (tvoje) his (jeho) her (její) its (toho) our (naše) your (vaše) their (jejich) Samostatná pivlastovací zájmena (bez podstatného jména) mine yours his hers - ours yours theirs Množné íslo podstatných jmen - plural nouns (lekce Get ready C, strana 6, word builder) - vtšina podstatných jmen pijímá v množném ísle s: chair-chairs, girl-girls, magazine-magazines - podstatná jména konící na x, ch, s, sh pijímají v množném ísle- es: box- boxes, watch- watches, class- classes, brush- brushes - podstatná jména konící na y, mní y na -ies: dictionary- dictionaries, city- cities - vtšina podstatných jmen konících na -f nebo -fe, mní f/ fe na ves: bookshelf- bookshelves, wife- wives - nkterá podstatná jména jsou nepravidelná: person- people, man- men, woman- women, child- children, mouse- mice, sheep- sheep, fish- fish Pedložky místa - prepositions of place (lekce Get ready C, strana 6) Pedložky místa používáme k urení polohy vcí: There s a CD on the desk. (Na stole leží CD.)

3 s the cat under the table? (Je koka pod stolem?) Who s in the kitchen? (Kdo je v kuchyni?) My house is next to the park. (Mj dm je vedle parku.) The supermarket is between the library and the bank. (Supermarket je mezi knihovnou a bankou.) GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 107 Rozkazovací zpsob - imperatives (lekce Get ready D, strana 8) Rozkazovací zpsob používáme k udílení instrukcí. U rozkazu používejte please, abyste mluvili slušn. - Pass me the dictionary, please. (Prosím, podej mi ten slovník.) - Don t talk, please. (Nemluv, prosím.) Rozkaz se používá pro první osobu jednotného ísla a pro první osobu množného ísla. Rozkaz se v anglitin tvoí pomocí infinitivu (neuritého tvaru slovesa) bez to. Je tedy stejný pro všechny osoby. Osobní zájmeno se v rozkazu nepoužívá. Zápor tvoíme pomocí pomocného slovesa do a záporky not ( don t ). Rozkazovací zpsob kladný Open your books. Rozkazovací zpsob záporný Don t talk to your partner. Ukazovací zájmena this, that, these, those (lekce Get ready E, strana 9) This a these používáme k odkazu na vci nebo osoby, které jsou nám blízké, máme k nim vztah. This is my classroom. (To je moje tída.) These are my friends. (Toto jsou moji pátelé.) That a those používáme k odkazu na vci nebo osoby, ke kterým nemáme tak blízký vztah. That man is my teacher. (Tamten muž je mj uitel.) Those T-shirts are nice. (Tamta trika jsou hezká.) This a that používáme v jednotném ísle. This CD is my favourite. That s a poster from a concert. These a those používáme v množném ísle. These are my computer games. Those games are sports games. leny articles (lekce Get ready F, strana 10) Neurité leny a / an používáme s jednotným íslem podstatných jmen: když mluvíme o povolání: He s a fire fighter. když mluvíme o jednom z mnoha lidí nebo vcí (porovnejte s the uvedeným dole): We ve got a garden. A používáme ped souhláskou: You ve got a motorbike.

4 An používáme ped samohláskou: ve got an . Uritý len the používáme s jednotným i množným íslem podstatných jmen: když mluvíme o jedné urité osob nebo vci: My mother is in the garden (=the garden of my house) když mluvíme o speciální skupin: Look at the pictures on page 10. Použití modálního slovesa can (umt) pro vyjádení dovednosti - can for ability (lekce 1, strana 12) Can (v záporu can t / cannot) s infinitivem bez to používáme k vyjádení dovednosti: can play the piano but can t dance. (Umím hrát na klavír, ale neumím tanit.) Oznamovací zpsob kladný / You/ / We/ They can swim. Zápor / You/ / We/ They can t / cannot swim. Can swim? Krátké odpovdi Yes, can. No, can t. Wh- questions What can you do? Tázací píslovce - question words (lekce 2, strana 15) Podívejte se na píklady s použitím tázacích píslovcí: Vk: How old are you? (Kolik ti je let?) Vci: What languages can you speak? (Jakými jazyky mluvíš?) Místo: Where are they from? (Odkud jsou?) Lidé: Who is your teacher? (Kdo je tvj uitel?) ísla: How many brothers and sisters have you got? (Kolik máš sourozenc?) Pocity: How are things? (Jak se vede?) as: When do you go on holiday? (Kdy jezdíš na dovolenou?) etnost: How often do you go out? (Jak asto chodíš ven?) Dvod: Why aren t there any plants in the South Pole? (Pro nejsou na jižním pólu žádné rostliny?) Vlastnictví: Whose car is that? (í je tamto auto?) Sloveso have got / has got (mít) (lekce 4, strana 21) když mluvíme o vlastnictví: He s got a mobile phone. (Má mobilní telefon.) She hasn t got a computer. (Nemá poíta.) když mluvíme o lenech rodiny: ve got a brother and a sister. (Mám bratra a sestru.) když mluvíme o vzhledu lidí nebo vcí: David s got dark hair. (David má tmavé vlasy.) The museum has got five floors. (Muzeum má pt pater.)

5 Oznamovací zpsob kladný / You/ We/ They Zápor / You/ We/ They ve got (have got) s got (has got) haven t got (have not got) hasn t got (has not got) blue eyes. a computer. Have / you/ we/ they got a tattoo? Krátké odpovdi Yes, /we/ you/ they have. No, / haven t. Has got dark hair? Yes, he/she/it has. No, he/she/it hasn t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- What have has /you/we/they he/she/it got? got? GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 108 Pivlastovací s Possessive s (lekce 5, strana 22) - s a s používáme k pivlastování: s this Peter s jacket? (Je toto Petrova bunda?) These are my friends CDs. (Toto jsou CD mých kamarád.) Jednotné íslo podstatných jmen Jednotné íslo p.j. konící na s Pravidelné podstatné jméno v množném ísle nepravidelné p. j. v množném ísle + s teacher s + s Charles s + (s je již pidáno teams množnému íslu) + s men s, people s, children s, women s Pítomný as prostý - Present simple (lekce 7, strany 30-31, lekce 8, strana 33) když mluvíme o rutinách a zvycích nebo o nem, co je obecn pravda: work in a hospital. (Pracuji v nemocnici.)

6 My mum doesn t like rap. (Moje máma nemá ráda rap.) asto, když je ve vt obsaženo urení asu s použitím pedložek at, on a in: get up at seven o clock. (Vstávám v 7 hodin.) He watches television at weekends. (O víkendech se dívá na televizi.) Do you go out on Fridays? (Chodíš v pátek ven?) What does he do in the morning? (Co dlá ráno?) pítomný as prostý se také používá s vyjádením every: play sport every week. (Hraji sport každý týden.) Do you watch TV every day? (Díváš se na televizi každý den?) Oznamovací zpsob kladný / You/ We/ They Zápor / You/ We/ They work works* don t (do not) work doesn t (does not) work in a hospital in a hospital. Do / you/ we/ they need a computer? Krátké odpovdi Yes, /we/ you/ they do. No, / we/ you/ they don t. Does live near here? Yes, he/she/it does. No, he/she/it doesn t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- What do / you/ we/ they need? Where does go? * Hláskování sloves ve tetí osob jednotného ísla pro pítomný as prostý v kladu (). vtšina sloves + s use- uses slovesa do, go a slovesa konící na ch, sh, s, x + es do- does watch- watches slovesa konící na souhlásku + y zmna y na i a pidáme +es study- studies slovesa konící na samohlásku + y +s play- plays have has have- has Píslovce etnosti - Adverbs of frequency (lekce 10, strana 38) Toto jsou píslovce etnosti: 0% 100% never hardly ever sometimes often usually always

7 Píslovce etnosti používáme s pítomným asem prostým k vyjádení, jak asto se nco dje: - often go shopping at the weekend. (asto chodím nakupovat o víkendech.) - She usually goes out with her friends on Saturdays. (Obvykle chodí ven s páteli v sobotu veer.) Píslovce etnosti se používají: a) ped slovesem - We hardly ever go to the cinema. (Skoro nikdy nechodíme do kina.) b) ale až za slovesem být (to be) - Andrew is always happy. (Andrew je stále šastný.) Použití vazeb There is a There are s použitím some a any (lekce 11, strana 40) there is / there are používáme k vyjádení toho, že nco nkde je, nebo není: - There s a snack bar in the museum. (V muzeu je oberstvení.) - There isn t a youth club in my town but there are two sports centres. (U nás ve mst není klub pro mládež, ale jsou tam dv sportovní centra.) Some a any používáme ped podstatným jménem, když chceme vyjádit neuritost. Some se používá v oznamovací vt kladné ped množným íslem nebo nepoitatelným podstatným jménem: - There is some paper in the printer. (V tiskárn je njaký papír.) - There are some displays about animals. (Jsou tam njaké výstavky o zvíatech.) Any se používá v záporných vtách a v otázkách: - There isn t any chalk in the classroom. (Ve tíd není žádná kída.) - There aren t any real animals in the displays. (Na výstavce nejsou žádná živá zvíata.) - Are there any robots in the display? (Jsou na výstavce njací roboti?) Oznamovací vta kladná There s (is) a good shopping centre. There are some nice snack bars. Oznamovací vta záporná There isn t (is not) an information centre. There aren t (are not) any youth clubs. s there a cinema? Are there any skateboard parks? Krátké odpovdi Yes, there is. Yes, there are. No, there isn t. No, there aren t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- What shops are there? GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 Poitatelná a nepoitatelná podstatná jména - Countable and uncountable nouns (lekce 13, strana 48)

8 Mnoho podstatných jmen je v anglitin poitatelných: - a plant plants (1 rostlina rostlin) - a desert - two deserts (1 pouš- dv poušt) Nkterá podstatná jména jsou nepoitatelná. Nemžeme íci two waters (dv vody), three weathers (ti poasí). Ped poitatelnými podstatnými jmény v jednotném ísle používáme neuritý len a / an. - There is a poisonous bird in the rainforest. (V deštném pralese žije jedovatý pták.) Ped poitatelnými podstatnými jmény v množném ísle používáme v kladné oznamovací vt some nebo íslovku. - There are some strange animals. (Jsou tam njaká podivná zvíata.) - There are four seasons in the year. (Rok má tyi roní období.) S nepoitatelnými podstatnými jmény v kladné oznamovací vt také používáme some. - There is some ice in the fridge. (V lednice je njaký led.) V otázce a záporu u poitatelných i nepoitatelných podstatných jmen používáme any. - There aren t any animals in this desert. (Na této poušti nežijí žádná zvíata.) - There isn t any water. (Není tam žádná voda.) - Are there any plants? (Jsou tam njaké rostliny?) - s there any rain? (Prší tam?) Pítomný as prbhový - Present continuous (lekce 14, strana 50) pítomný as prbhový používáme, když njaká aktivita probíhá te nebo bude probíhat v prbhu nejbližší doby: - m standing in the main street. (Stojím na hlavní ulici.) - t isn t raining. (Neprší.) - What are you doing today? (Co dnes dláš?) S pítomným asem prbhovým se pojí výrazy: now (nyní), at the moment (v tuto chvíli), today (dnes), this week (tento týden): - m staying with my cousins this week. (Tento týden bydlím u bratranc/ sestenic.) Oznamovací zpsob kladný m (am) s (is) re (are) working.* Zápor m not (am not) isn t (is not) aren t (are not) working.* Am Krátké odpovdi Yes, am. No, m not. s Are working? Yes, he/she/it is. Yes, we/you/they are. No, he/she/it isn t. No, we/you/they aren t. Otázky zaínající na píslovce s Wh-

9 Where am going? What is he/she/it doing? Why are we/you/they stopping? * Hláskování významových sloves v ase prbhovém vtšina sloves + ing listen- listening slovesa konící na souhlásku + e odebereme e +ing drive- driving jednoslabiná slovesa konící na samohlásku + souhlásku zdvojíme souhlásku + ing stop- stopping Minulý as slovesa být (to be): was a were (lekce 16, strana 57) Tvary was a were jsou tvary slovesa být (to be) v minulém ase. Was a were používáme pro situace, které se odehrály v minulosti. - Apollo 13 was a mission to the Moon. (Apollo 13 byla mise na Msíc.) - was at home yesterday morning. (Vera ráno jsem byl doma.) V minulosti používáme vazbu there was/ were místo there is/ are, které se používá v ase pítomném. - There was an explosion on the spaceship. (V raket byla exploze.) - There weren t any people in the park. (V parku nebyli žádní lidé.) Oznamovací zpsob kladný / There There was were was were cold. a problem. three astronauts. Zápor / There There wasn t (was not) weren t (were not) wasn t (was not) weren t (were not) comfortable. any food. five astronauts. Was / hot? Krátké odpovdi Yes, / he/she/it was. No, / he/she/it wasn t Were Was Were there there any water? a lot of problems? Yes, we/you/they were. Yes, there was. Yes, there were. No, we/you/they weren t. No, there weren t. No, there weren t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- Where was / yesterday? were GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 110

10 Minulý as prostý - Past simple (lekce 17, strana 58; lekce 19, strana 66; lekce 20, strana 68) as minulý prostý používáme, když mluvíme o událostech, které v minulosti zaaly a také skonily. PAST x NOW FUTURE - We crossed Australia by car last year. (Minulý rok jsme pejeli Austrálii autem.) - Our train didn t arrive on time. (Náš vlak nepijel na as.) - Did you go to London last month? (Jel jsi minulý msíc do Londýna?) S asem minulým prostým asto užíváme asová urení nap.: yesterday (vera), last week (minulý týden), in 2005, this morning (ráno - pokud je již odpoledne nebo veer) - We went to the beach yesterday. (Vera jsme jeli na pláž.) V ase minulém prostém máme dva druhy sloves: pravidelná a nepravidelná. 1. Pravidelná slovesa Oznamovací zpsob kladný / / We/ you/ they worked* yesterday Zápor / / We/ you/ they Otázky s odpovdí Did / he/ she/ it/ we/ you/ they didn t (did not) yesterday work Krátké odpovdi work? Yes, / he/she/it/ we/you/they did. No, / he/she/it/ we/you/they didn t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- Where did / / work yesterday? * Hláskování pravidelných významových sloves v minulém ase prostém vtšina pravidelných sloves + ed return- returned slovesa konící na e + d arrive- arrived slovesa konící na y zmna y na i + ed carry- carried jednoslabiná slovesa konící na samohlásku, po které následuje souhláska zdvojíme souhlásku + ed travel- travelled stop- stopped 2. Nepravidelná slovesa Nepravidelná slovesa v minulém ase prostém mají jiný tvar v oznamovací vt kladné: go- went buy- bought think- thought POZOR! Tvary nepravidelných sloves je nutné se nauit nazpam, jejich tabulka je na stran 129 ve Student s book. U záporu a otázky používáme pomocné sloveso did - didn t, ale nepravidelné sloveso se již vrací do základního tvaru. - Where did you go yesterday? (Kam jsi vera šel?)

11 - bought a T-shirt but didn t buy a jacket. (Koupila jsem si triko, ale nekoupila jsem si bundu.) Stupování pídavných jmen - Comparatives and superlatives (lekce 22, strana 74; lekce 23, strana 76) Druhý stupe pídavných jmen používáme k porovnání dvou lidí, míst a nebo vcí. Po pídavném jménu v tomto pípad používáme than: - My sister is older than me. (Moje sestra je starší než já.) Tetí stupe pídavných jmen používáme, pokud porovnáváme ti nebo více lidí, míst nebo vcí. Obvykle používáme in (nikoliv of) po pídavném jménu v tomto stupni: - t s the biggest animal in the world. (Je to nejvtší zvíe na svt.) - She s the best student in the class. (Je nejlepší studentkou ve tíd.) POZOR! Ve tetím stupni nepoužívejte po pídavném jménu of: - What is the fastest animal in the world? NOT of the world (Co je nejrychlejší zvíe na svt?) - He s the worst player in the team. NOT of the team (Je nejhorší hrá v týmu.) Pídavné jméno druhý stupe tetí stupe pokud mají 1 slabiku old +er / +est older the oldest safe +r / +st safer the safest big zdvojená souhláska po krátké samohlásce bigger the biggest dvojslabiná pídavná jména konící na y funny zmna y na i +er / est funnier the funniest 2 a více slabiná píd. + more + the most jména boring more boring the most boring interesting more interesting the most interesting beautiful more beautiful the most beautiful nepravidelná pídavná speciální tvar speciální tvar jména good better the best bad worse the worst GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 111 Modální slovesa can (smt), can t (nesmt), must (muset), mustn t (!nesmt!) (lekce 25, strana 84) Can/ can t + sloveso v infinitivu bez to používáme k vyjádení dovolení, nebo k dotazu na dovolení: - You can use a calculator in the exam. (Pi zkoušce smíte používat kalkulaku.) - You can t go home early. (Nesmíš jít brzy domu.) - Can open the window? (Smím otevít okno?) Must/ mustn t + sloveso v infinitivu bez to používáme k vyjádení neho, co je dležité udlat, nebo co je zakázáno dlat:

12 - You must follow the rules. (Musíš se ídit pravidly.) - You mustn t talk in the exam. (Pi zkoušce nesmíte mluvit.) Pro can se podívejte na dívjší vysvtlení can pro vyjádení dovednosti. Kladná oznamovací vta / You/ / We/ They must (muset) work. Záporná oznamovací vta / You/ / We/ They mustn t (must not) (nesmt) go. Píslovce zpsobu - Adverbs of manner (lekce 26, strana 86) Píslovce zpsobu používáme k vyjádení toho, jakým zpsobem se nco stalo: - Dad drives slowly. (Táta ídí pomalu.) Píslovce zpsobu obvykle stojí za slovesem nebo za pedmtem: - You sing well. (Zpíváš dobe.) - understood the text easily. (Tomu textu jsem porozumla snadno.) Pídavné jméno Píslovce Pravidelná perfect (perfektní) + ly perfectly (perfektn) safe (bezpený) + ly safely (bezpen) careful (opatrný) + ly carefully (opatrn) Pídavná jména konící na souhlásku + y happy (šastný) zmnit y na i + ly happily (šastn) pídavná jména konící na -le possible (možný) zmnit -le na -ly possibly (možn) Nepravidelná hard fast early late good hard fast early late well Vyjádení budoucího asu pomocí vazby going to (lekce 28, strana 92) Vazbu going to + infinitiv slovesa používáme k vyjádení našich plán a zámr v budoucnosti: NOW PAST X FUTURE - m going to see a film tomorrow. (Zítra se chystám sledovat film.) - We re going to buy some summer clothes next weekend. (Píští víkend se chystáme koupit njaké obleení na léto.)

13 S vazbou going to asto používáme asová urení nap.: tomorrow (zítra), next week (píští týden), at the weekend (tento víkend, pokud o nm mluvíme v týdnu ped ním), this summer (toto léto, pokud o nm mluvíme bhem roku ped ním): - Are you going to get a holiday job this summer? (Chystáš se najít si o prázdninách brigádu?) Oznamovací zpsob kladný m (am) s (is) re (are) going to work. Oznamovací zpsob záporný m not (am not) isn t (is not) aren t (are not) going to work. Am Krátké odpovdi Yes, am. No, m not. s going to be late? Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn t. Are we/ you/ they Yes, we/you/they are. No, we/you/they aren t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- What are you going to do this weekend?

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

UNIT 1 We are in the Czech Republic

UNIT 1 We are in the Czech Republic UNIT 1 We are in the Czech Republic Exercise 1: Doplň správný tvar slovesa TO BE: am is are a)martina.. from the Czech Republic. She. Czech. b) It. good to see you. My name. John. c) I.. from Italy but

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více