CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111"

Transkript

1 CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 106 Sloveso být - to be (lekce Get ready A, strana 3) Podívejte se na píklady slovesa být (to be) v pítomném ase: - My name s Amy. (Jmenuji se Amy.) - m sixteen. (Je mi 16.) - We re French. (Jsme francouzi.) - Where are you from? (Odkud jsi?) - She isn t at school. (Není ve škole.) - Are they at home? No, they aren t. (Jsou doma? Ne, nejsou.) Sloveso to be (být) má v anglitin tvary am, is, are. Anglická vta má vždy vyjádený podmt. Vyjádený mže být vlastním jménem (tj. Petr, otec), nebo osobním zájmenem (, she, we atd.). V eské vt toto vyjádení podmtu asto chybí. Otázku tvoíme pehozením slovesa to be a podmtu vty (He is s he.?). Oznamovací zpsob Kladná vta m (am) s (is) re (are) Polish Záporná vta m not (am not) isn t (is not) aren t (are not) from Spain Am s Are late? Krátké odpovdi Yes, am. Yes, he is. Yes, we are. No, m not. No, he isn t. No, we aren t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- What s your name? Where are they from? Osobní zájmena pojící se s podmtem a pedmtem vty - Subject and object pronouns (Lekce Get ready B, strana 5; Get ready D, strana 8) Zájmena pojící se s podmtem používáme:

2 ped slovesem, nap. am a doctor. (Já jsem doktor) když nahrazujeme podstatné jméno z pedchozí vty tak, aby nebylo opakováno, nap. My brother is 21. He s at university. (Mému bratrovi je 21. Je na univerzit) Zájmena pojící se s pedmtem používáme k nahrazení podstatného jména, pokud stojí v pedmtu (mžeme se na nj zeptat otázkou koho co, nebo koho eho), nap. Read the words and copy them. (tte slova a opisujte je.) Osobní zájmena pojící se s podmtem (já) you (ty) he (on) she (ona) it (ono) we (my) you (vy) they (oni) Osobní zájmena pojící se s pedmtem me (m) you (tob) him (jemu) her (jí) it (tomu) us (nám) you (vám) them (jim, je) Pivlastovací zájmena possessive adjectives and pronouns (lekce Get ready B, strana 5; Unit 29, strana 94) Pivlastovací zájmena nesamostatná používáme ped podstatnými jmény: My sister is 19. (Mé seste je 19.) Pivlastovací zájmena samostatná stojí na konci vty, mají význam shodný se zájmenem nesamostatným, ale nepoužívají za sebou podstatné jméno: Are these Carol s books? No, they re mine. (Jsou to Caroliny knihy? Ne, jsou moje.) Nesamostatná pivlastovací zájmena (pojí se s podstatným jménem) my (moje) your (tvoje) his (jeho) her (její) its (toho) our (naše) your (vaše) their (jejich) Samostatná pivlastovací zájmena (bez podstatného jména) mine yours his hers - ours yours theirs Množné íslo podstatných jmen - plural nouns (lekce Get ready C, strana 6, word builder) - vtšina podstatných jmen pijímá v množném ísle s: chair-chairs, girl-girls, magazine-magazines - podstatná jména konící na x, ch, s, sh pijímají v množném ísle- es: box- boxes, watch- watches, class- classes, brush- brushes - podstatná jména konící na y, mní y na -ies: dictionary- dictionaries, city- cities - vtšina podstatných jmen konících na -f nebo -fe, mní f/ fe na ves: bookshelf- bookshelves, wife- wives - nkterá podstatná jména jsou nepravidelná: person- people, man- men, woman- women, child- children, mouse- mice, sheep- sheep, fish- fish Pedložky místa - prepositions of place (lekce Get ready C, strana 6) Pedložky místa používáme k urení polohy vcí: There s a CD on the desk. (Na stole leží CD.)

3 s the cat under the table? (Je koka pod stolem?) Who s in the kitchen? (Kdo je v kuchyni?) My house is next to the park. (Mj dm je vedle parku.) The supermarket is between the library and the bank. (Supermarket je mezi knihovnou a bankou.) GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 107 Rozkazovací zpsob - imperatives (lekce Get ready D, strana 8) Rozkazovací zpsob používáme k udílení instrukcí. U rozkazu používejte please, abyste mluvili slušn. - Pass me the dictionary, please. (Prosím, podej mi ten slovník.) - Don t talk, please. (Nemluv, prosím.) Rozkaz se používá pro první osobu jednotného ísla a pro první osobu množného ísla. Rozkaz se v anglitin tvoí pomocí infinitivu (neuritého tvaru slovesa) bez to. Je tedy stejný pro všechny osoby. Osobní zájmeno se v rozkazu nepoužívá. Zápor tvoíme pomocí pomocného slovesa do a záporky not ( don t ). Rozkazovací zpsob kladný Open your books. Rozkazovací zpsob záporný Don t talk to your partner. Ukazovací zájmena this, that, these, those (lekce Get ready E, strana 9) This a these používáme k odkazu na vci nebo osoby, které jsou nám blízké, máme k nim vztah. This is my classroom. (To je moje tída.) These are my friends. (Toto jsou moji pátelé.) That a those používáme k odkazu na vci nebo osoby, ke kterým nemáme tak blízký vztah. That man is my teacher. (Tamten muž je mj uitel.) Those T-shirts are nice. (Tamta trika jsou hezká.) This a that používáme v jednotném ísle. This CD is my favourite. That s a poster from a concert. These a those používáme v množném ísle. These are my computer games. Those games are sports games. leny articles (lekce Get ready F, strana 10) Neurité leny a / an používáme s jednotným íslem podstatných jmen: když mluvíme o povolání: He s a fire fighter. když mluvíme o jednom z mnoha lidí nebo vcí (porovnejte s the uvedeným dole): We ve got a garden. A používáme ped souhláskou: You ve got a motorbike.

4 An používáme ped samohláskou: ve got an . Uritý len the používáme s jednotným i množným íslem podstatných jmen: když mluvíme o jedné urité osob nebo vci: My mother is in the garden (=the garden of my house) když mluvíme o speciální skupin: Look at the pictures on page 10. Použití modálního slovesa can (umt) pro vyjádení dovednosti - can for ability (lekce 1, strana 12) Can (v záporu can t / cannot) s infinitivem bez to používáme k vyjádení dovednosti: can play the piano but can t dance. (Umím hrát na klavír, ale neumím tanit.) Oznamovací zpsob kladný / You/ / We/ They can swim. Zápor / You/ / We/ They can t / cannot swim. Can swim? Krátké odpovdi Yes, can. No, can t. Wh- questions What can you do? Tázací píslovce - question words (lekce 2, strana 15) Podívejte se na píklady s použitím tázacích píslovcí: Vk: How old are you? (Kolik ti je let?) Vci: What languages can you speak? (Jakými jazyky mluvíš?) Místo: Where are they from? (Odkud jsou?) Lidé: Who is your teacher? (Kdo je tvj uitel?) ísla: How many brothers and sisters have you got? (Kolik máš sourozenc?) Pocity: How are things? (Jak se vede?) as: When do you go on holiday? (Kdy jezdíš na dovolenou?) etnost: How often do you go out? (Jak asto chodíš ven?) Dvod: Why aren t there any plants in the South Pole? (Pro nejsou na jižním pólu žádné rostliny?) Vlastnictví: Whose car is that? (í je tamto auto?) Sloveso have got / has got (mít) (lekce 4, strana 21) když mluvíme o vlastnictví: He s got a mobile phone. (Má mobilní telefon.) She hasn t got a computer. (Nemá poíta.) když mluvíme o lenech rodiny: ve got a brother and a sister. (Mám bratra a sestru.) když mluvíme o vzhledu lidí nebo vcí: David s got dark hair. (David má tmavé vlasy.) The museum has got five floors. (Muzeum má pt pater.)

5 Oznamovací zpsob kladný / You/ We/ They Zápor / You/ We/ They ve got (have got) s got (has got) haven t got (have not got) hasn t got (has not got) blue eyes. a computer. Have / you/ we/ they got a tattoo? Krátké odpovdi Yes, /we/ you/ they have. No, / haven t. Has got dark hair? Yes, he/she/it has. No, he/she/it hasn t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- What have has /you/we/they he/she/it got? got? GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 108 Pivlastovací s Possessive s (lekce 5, strana 22) - s a s používáme k pivlastování: s this Peter s jacket? (Je toto Petrova bunda?) These are my friends CDs. (Toto jsou CD mých kamarád.) Jednotné íslo podstatných jmen Jednotné íslo p.j. konící na s Pravidelné podstatné jméno v množném ísle nepravidelné p. j. v množném ísle + s teacher s + s Charles s + (s je již pidáno teams množnému íslu) + s men s, people s, children s, women s Pítomný as prostý - Present simple (lekce 7, strany 30-31, lekce 8, strana 33) když mluvíme o rutinách a zvycích nebo o nem, co je obecn pravda: work in a hospital. (Pracuji v nemocnici.)

6 My mum doesn t like rap. (Moje máma nemá ráda rap.) asto, když je ve vt obsaženo urení asu s použitím pedložek at, on a in: get up at seven o clock. (Vstávám v 7 hodin.) He watches television at weekends. (O víkendech se dívá na televizi.) Do you go out on Fridays? (Chodíš v pátek ven?) What does he do in the morning? (Co dlá ráno?) pítomný as prostý se také používá s vyjádením every: play sport every week. (Hraji sport každý týden.) Do you watch TV every day? (Díváš se na televizi každý den?) Oznamovací zpsob kladný / You/ We/ They Zápor / You/ We/ They work works* don t (do not) work doesn t (does not) work in a hospital in a hospital. Do / you/ we/ they need a computer? Krátké odpovdi Yes, /we/ you/ they do. No, / we/ you/ they don t. Does live near here? Yes, he/she/it does. No, he/she/it doesn t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- What do / you/ we/ they need? Where does go? * Hláskování sloves ve tetí osob jednotného ísla pro pítomný as prostý v kladu (). vtšina sloves + s use- uses slovesa do, go a slovesa konící na ch, sh, s, x + es do- does watch- watches slovesa konící na souhlásku + y zmna y na i a pidáme +es study- studies slovesa konící na samohlásku + y +s play- plays have has have- has Píslovce etnosti - Adverbs of frequency (lekce 10, strana 38) Toto jsou píslovce etnosti: 0% 100% never hardly ever sometimes often usually always

7 Píslovce etnosti používáme s pítomným asem prostým k vyjádení, jak asto se nco dje: - often go shopping at the weekend. (asto chodím nakupovat o víkendech.) - She usually goes out with her friends on Saturdays. (Obvykle chodí ven s páteli v sobotu veer.) Píslovce etnosti se používají: a) ped slovesem - We hardly ever go to the cinema. (Skoro nikdy nechodíme do kina.) b) ale až za slovesem být (to be) - Andrew is always happy. (Andrew je stále šastný.) Použití vazeb There is a There are s použitím some a any (lekce 11, strana 40) there is / there are používáme k vyjádení toho, že nco nkde je, nebo není: - There s a snack bar in the museum. (V muzeu je oberstvení.) - There isn t a youth club in my town but there are two sports centres. (U nás ve mst není klub pro mládež, ale jsou tam dv sportovní centra.) Some a any používáme ped podstatným jménem, když chceme vyjádit neuritost. Some se používá v oznamovací vt kladné ped množným íslem nebo nepoitatelným podstatným jménem: - There is some paper in the printer. (V tiskárn je njaký papír.) - There are some displays about animals. (Jsou tam njaké výstavky o zvíatech.) Any se používá v záporných vtách a v otázkách: - There isn t any chalk in the classroom. (Ve tíd není žádná kída.) - There aren t any real animals in the displays. (Na výstavce nejsou žádná živá zvíata.) - Are there any robots in the display? (Jsou na výstavce njací roboti?) Oznamovací vta kladná There s (is) a good shopping centre. There are some nice snack bars. Oznamovací vta záporná There isn t (is not) an information centre. There aren t (are not) any youth clubs. s there a cinema? Are there any skateboard parks? Krátké odpovdi Yes, there is. Yes, there are. No, there isn t. No, there aren t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- What shops are there? GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 Poitatelná a nepoitatelná podstatná jména - Countable and uncountable nouns (lekce 13, strana 48)

8 Mnoho podstatných jmen je v anglitin poitatelných: - a plant plants (1 rostlina rostlin) - a desert - two deserts (1 pouš- dv poušt) Nkterá podstatná jména jsou nepoitatelná. Nemžeme íci two waters (dv vody), three weathers (ti poasí). Ped poitatelnými podstatnými jmény v jednotném ísle používáme neuritý len a / an. - There is a poisonous bird in the rainforest. (V deštném pralese žije jedovatý pták.) Ped poitatelnými podstatnými jmény v množném ísle používáme v kladné oznamovací vt some nebo íslovku. - There are some strange animals. (Jsou tam njaká podivná zvíata.) - There are four seasons in the year. (Rok má tyi roní období.) S nepoitatelnými podstatnými jmény v kladné oznamovací vt také používáme some. - There is some ice in the fridge. (V lednice je njaký led.) V otázce a záporu u poitatelných i nepoitatelných podstatných jmen používáme any. - There aren t any animals in this desert. (Na této poušti nežijí žádná zvíata.) - There isn t any water. (Není tam žádná voda.) - Are there any plants? (Jsou tam njaké rostliny?) - s there any rain? (Prší tam?) Pítomný as prbhový - Present continuous (lekce 14, strana 50) pítomný as prbhový používáme, když njaká aktivita probíhá te nebo bude probíhat v prbhu nejbližší doby: - m standing in the main street. (Stojím na hlavní ulici.) - t isn t raining. (Neprší.) - What are you doing today? (Co dnes dláš?) S pítomným asem prbhovým se pojí výrazy: now (nyní), at the moment (v tuto chvíli), today (dnes), this week (tento týden): - m staying with my cousins this week. (Tento týden bydlím u bratranc/ sestenic.) Oznamovací zpsob kladný m (am) s (is) re (are) working.* Zápor m not (am not) isn t (is not) aren t (are not) working.* Am Krátké odpovdi Yes, am. No, m not. s Are working? Yes, he/she/it is. Yes, we/you/they are. No, he/she/it isn t. No, we/you/they aren t. Otázky zaínající na píslovce s Wh-

9 Where am going? What is he/she/it doing? Why are we/you/they stopping? * Hláskování významových sloves v ase prbhovém vtšina sloves + ing listen- listening slovesa konící na souhlásku + e odebereme e +ing drive- driving jednoslabiná slovesa konící na samohlásku + souhlásku zdvojíme souhlásku + ing stop- stopping Minulý as slovesa být (to be): was a were (lekce 16, strana 57) Tvary was a were jsou tvary slovesa být (to be) v minulém ase. Was a were používáme pro situace, které se odehrály v minulosti. - Apollo 13 was a mission to the Moon. (Apollo 13 byla mise na Msíc.) - was at home yesterday morning. (Vera ráno jsem byl doma.) V minulosti používáme vazbu there was/ were místo there is/ are, které se používá v ase pítomném. - There was an explosion on the spaceship. (V raket byla exploze.) - There weren t any people in the park. (V parku nebyli žádní lidé.) Oznamovací zpsob kladný / There There was were was were cold. a problem. three astronauts. Zápor / There There wasn t (was not) weren t (were not) wasn t (was not) weren t (were not) comfortable. any food. five astronauts. Was / hot? Krátké odpovdi Yes, / he/she/it was. No, / he/she/it wasn t Were Was Were there there any water? a lot of problems? Yes, we/you/they were. Yes, there was. Yes, there were. No, we/you/they weren t. No, there weren t. No, there weren t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- Where was / yesterday? were GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 110

10 Minulý as prostý - Past simple (lekce 17, strana 58; lekce 19, strana 66; lekce 20, strana 68) as minulý prostý používáme, když mluvíme o událostech, které v minulosti zaaly a také skonily. PAST x NOW FUTURE - We crossed Australia by car last year. (Minulý rok jsme pejeli Austrálii autem.) - Our train didn t arrive on time. (Náš vlak nepijel na as.) - Did you go to London last month? (Jel jsi minulý msíc do Londýna?) S asem minulým prostým asto užíváme asová urení nap.: yesterday (vera), last week (minulý týden), in 2005, this morning (ráno - pokud je již odpoledne nebo veer) - We went to the beach yesterday. (Vera jsme jeli na pláž.) V ase minulém prostém máme dva druhy sloves: pravidelná a nepravidelná. 1. Pravidelná slovesa Oznamovací zpsob kladný / / We/ you/ they worked* yesterday Zápor / / We/ you/ they Otázky s odpovdí Did / he/ she/ it/ we/ you/ they didn t (did not) yesterday work Krátké odpovdi work? Yes, / he/she/it/ we/you/they did. No, / he/she/it/ we/you/they didn t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- Where did / / work yesterday? * Hláskování pravidelných významových sloves v minulém ase prostém vtšina pravidelných sloves + ed return- returned slovesa konící na e + d arrive- arrived slovesa konící na y zmna y na i + ed carry- carried jednoslabiná slovesa konící na samohlásku, po které následuje souhláska zdvojíme souhlásku + ed travel- travelled stop- stopped 2. Nepravidelná slovesa Nepravidelná slovesa v minulém ase prostém mají jiný tvar v oznamovací vt kladné: go- went buy- bought think- thought POZOR! Tvary nepravidelných sloves je nutné se nauit nazpam, jejich tabulka je na stran 129 ve Student s book. U záporu a otázky používáme pomocné sloveso did - didn t, ale nepravidelné sloveso se již vrací do základního tvaru. - Where did you go yesterday? (Kam jsi vera šel?)

11 - bought a T-shirt but didn t buy a jacket. (Koupila jsem si triko, ale nekoupila jsem si bundu.) Stupování pídavných jmen - Comparatives and superlatives (lekce 22, strana 74; lekce 23, strana 76) Druhý stupe pídavných jmen používáme k porovnání dvou lidí, míst a nebo vcí. Po pídavném jménu v tomto pípad používáme than: - My sister is older than me. (Moje sestra je starší než já.) Tetí stupe pídavných jmen používáme, pokud porovnáváme ti nebo více lidí, míst nebo vcí. Obvykle používáme in (nikoliv of) po pídavném jménu v tomto stupni: - t s the biggest animal in the world. (Je to nejvtší zvíe na svt.) - She s the best student in the class. (Je nejlepší studentkou ve tíd.) POZOR! Ve tetím stupni nepoužívejte po pídavném jménu of: - What is the fastest animal in the world? NOT of the world (Co je nejrychlejší zvíe na svt?) - He s the worst player in the team. NOT of the team (Je nejhorší hrá v týmu.) Pídavné jméno druhý stupe tetí stupe pokud mají 1 slabiku old +er / +est older the oldest safe +r / +st safer the safest big zdvojená souhláska po krátké samohlásce bigger the biggest dvojslabiná pídavná jména konící na y funny zmna y na i +er / est funnier the funniest 2 a více slabiná píd. + more + the most jména boring more boring the most boring interesting more interesting the most interesting beautiful more beautiful the most beautiful nepravidelná pídavná speciální tvar speciální tvar jména good better the best bad worse the worst GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 111 Modální slovesa can (smt), can t (nesmt), must (muset), mustn t (!nesmt!) (lekce 25, strana 84) Can/ can t + sloveso v infinitivu bez to používáme k vyjádení dovolení, nebo k dotazu na dovolení: - You can use a calculator in the exam. (Pi zkoušce smíte používat kalkulaku.) - You can t go home early. (Nesmíš jít brzy domu.) - Can open the window? (Smím otevít okno?) Must/ mustn t + sloveso v infinitivu bez to používáme k vyjádení neho, co je dležité udlat, nebo co je zakázáno dlat:

12 - You must follow the rules. (Musíš se ídit pravidly.) - You mustn t talk in the exam. (Pi zkoušce nesmíte mluvit.) Pro can se podívejte na dívjší vysvtlení can pro vyjádení dovednosti. Kladná oznamovací vta / You/ / We/ They must (muset) work. Záporná oznamovací vta / You/ / We/ They mustn t (must not) (nesmt) go. Píslovce zpsobu - Adverbs of manner (lekce 26, strana 86) Píslovce zpsobu používáme k vyjádení toho, jakým zpsobem se nco stalo: - Dad drives slowly. (Táta ídí pomalu.) Píslovce zpsobu obvykle stojí za slovesem nebo za pedmtem: - You sing well. (Zpíváš dobe.) - understood the text easily. (Tomu textu jsem porozumla snadno.) Pídavné jméno Píslovce Pravidelná perfect (perfektní) + ly perfectly (perfektn) safe (bezpený) + ly safely (bezpen) careful (opatrný) + ly carefully (opatrn) Pídavná jména konící na souhlásku + y happy (šastný) zmnit y na i + ly happily (šastn) pídavná jména konící na -le possible (možný) zmnit -le na -ly possibly (možn) Nepravidelná hard fast early late good hard fast early late well Vyjádení budoucího asu pomocí vazby going to (lekce 28, strana 92) Vazbu going to + infinitiv slovesa používáme k vyjádení našich plán a zámr v budoucnosti: NOW PAST X FUTURE - m going to see a film tomorrow. (Zítra se chystám sledovat film.) - We re going to buy some summer clothes next weekend. (Píští víkend se chystáme koupit njaké obleení na léto.)

13 S vazbou going to asto používáme asová urení nap.: tomorrow (zítra), next week (píští týden), at the weekend (tento víkend, pokud o nm mluvíme v týdnu ped ním), this summer (toto léto, pokud o nm mluvíme bhem roku ped ním): - Are you going to get a holiday job this summer? (Chystáš se najít si o prázdninách brigádu?) Oznamovací zpsob kladný m (am) s (is) re (are) going to work. Oznamovací zpsob záporný m not (am not) isn t (is not) aren t (are not) going to work. Am Krátké odpovdi Yes, am. No, m not. s going to be late? Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn t. Are we/ you/ they Yes, we/you/they are. No, we/you/they aren t. Otázky zaínající na píslovce s Wh- What are you going to do this weekend?

Peklad gramatiky Look 1 - Student s book

Peklad gramatiky Look 1 - Student s book Peklad gramatiky Look 1 - Student s book STARTER str. 6 Osobní zájmena I- já you- ty he- on she- ona it- to we- my you- vy they- oni str.7 Sloveso být (to be) klad - jednotné íslo (positive singular) I

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Minulý čas prostý Past simple Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Use Použití Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store

Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store Sky Starter pehled gramatiky Banjo s Grammar Store 1. Sloveso to be (být) 2. Osobní zájmena 3. Pivlastovací zájmena 4. Neuritý len a/an 5. Uritý len the 6. Ukazovací zájmena 7. Pivlastovací s 8. Množná

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-05.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mike is describing his holiday in the Czech Republic. M e t o d i c k

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ VY_32_INOVACE_AK_2_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Metodický list. Radmila Válková

Metodický list. Radmila Válková Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Datum vytvoření 9.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: V každém sloupečku vyškrtni slovo, které se liší výslovností samohlásky. blue box eight head shirt clock who home my red work hall two

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/05. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Tenses Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová PRESENT SIMPLE/PRESENT CONTINUOUS WORKSHEET 1. Use present simple or present continuous tense:

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek: Gramatika Cílová skupina: začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 různých cvičení a závěrečný překlad, pomocí

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

- ověření gramatických jevů.

- ověření gramatických jevů. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-1-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Doplň křížovku. Tajenka: anglicky - počítač 2. Přiřaď slova z rámečku k následujícím slovesům. Každé slovo můžeš použít jen jednou.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 8 9 I am watching TV.

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

SUCCESS Elementary eský peklad gramatiky z pracovního sešitu (WB)

SUCCESS Elementary eský peklad gramatiky z pracovního sešitu (WB) eský peklad gramatiky z pracovního sešitu (WB) WB strana 6 to be affirmative and negative (Sloveso být - oznamovací zpsob a zápor) I am ( m) on holiday. am not ( m not) at home. We/ You/ They are ( re)

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Rozdělení anglických sloves podle způsobu tvoření otázky a záporu, aneb Pohádka o čtyřech Supermanech :

Rozdělení anglických sloves podle způsobu tvoření otázky a záporu, aneb Pohádka o čtyřech Supermanech : Rozdělení anglických sloves podle způsobu tvoření otázky a záporu, aneb Pohádka o čtyřech Supermanech : Dovolte nám použít poněkud pohádkové přirovnání. Bylo, nebylo vlastně stále je Království anglických

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Předpřítomný čas prostý Present Perfect Simple Tvar have/has done, vid dokonavý

Předpřítomný čas prostý Present Perfect Simple Tvar have/has done, vid dokonavý Předpřítomný čas prostý Present Perfect Simple Tvar have/has done, vid dokonavý Děj, který se stal v nedávné době v minulosti; v období, které trvá doteď. Důsledek děje trvá, např. I have bought a new

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-05 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Judy, My name s Caroline and I m from Leeds. I m 11 years old. I ve got

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-1-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Doplň křížovku. tajenka: anglicky - přezdívka 2. Přiřaď slova z rámečku k následujícím slovesům. Každé slovo můžeš použít jen jednou.

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Pr ˇ ehled mluvnice. 1.4 Pokyny. a Kladné pokyny a příkazy tvoříme infinitivem. b Záporné pokyny tvoříme spojením Don t a infinitivu.

Pr ˇ ehled mluvnice. 1.4 Pokyny. a Kladné pokyny a příkazy tvoříme infinitivem. b Záporné pokyny tvoříme spojením Don t a infinitivu. Pr ˇ ehled mluvnice 3 1 ntroduction 1.1 Představování What s r name? m Susan. My name s Tom. Am a is (sloveso být) užíváme k popisu někoho nebo něčeho. a Stažený tvar od is je s. Stažený tvar od am je

Více

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat.

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7.10 Gramatika Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat

Více

Hello. Hello. y words. My Picture Dictionary Objects. 1 Přečtěte si v učebnici znovu stranu 4. Co jsou oblíbené věci těch osob?

Hello. Hello. y words. My Picture Dictionary Objects. 1 Přečtěte si v učebnici znovu stranu 4. Co jsou oblíbené věci těch osob? Hello Hello My Picture Dictionary Objects 1 Přečtěte si v učebnici znovu stranu. Co jsou oblíbené věci těch osob? dog Doplňte do tabulky věci o sobě. Name Age Class Favourite colour Favourite thing my

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více