- 1 - Anglický jazyk II. stupeň 8. ročník PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - Anglický jazyk II. stupeň 8. ročník PRŮŘEZOVÁ TÉMATA"

Transkript

1 - 1 - Anglický jazyk II. stupeň 8. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřené obtížnosti pravidla výslovnosti, upevňování správných výslovnostních návyků, průběžná korekce zjištěných nedostatků číst tiše i nahlas různorodé učebnicové adaptované texty Pronunciation and intonation (výslovnost a intonace): The phonetic alphabet: vowels, consonants (fonetická abeceda: samohlásky, souhlásky) Weak forms (slabé formy) Tongue twisters (jazykolamy) osobnostní rozvoj rozvoj schopností smyslového vnímání) (řeč zvuků a slov, technika řeči) Multikulturní výchova: multikulturalita specifické rysy jazyků uvědomuje si, že jednotlivé znaky anglické abecedy mají více podob výslovnosti, rozlišuje výslovnost samohlásek a, e, i, o, u v různých spojeních [ʌ], [e], [æ], [ ], [ɪ], [ɒ], [Ʊ], [α:], [ɜ:], [i:], [ɔ:], [u:], atd. zná všechny fonetické transkripce zná dvojí možnou výslovnost některých slov (předložky, členy, modální a pomocná slovesa) strong form x weak form hláskuje a správně vyslovuje osvojenou slovní zásobu uvědomuje si charakteristický přízvuk a rytmus anglického jazyka

2 - 2 - automaticky vyslovuje správně určitý člen the před samohláskou a souhláskou umí několik dalších anglických jazykolamů rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory slovní zásoba z tématických okruhů: škola, technika, film, osobní dopis, sport, město, cestování a turistika, volný čas a situací: setkání, blahopřání, žádost o informaci, nabídka, návrh, prosba, žádost, povzbuzení, doporučení, naděje mnohoznačnost slov a jejich spojovatelnost slova mezinárodně užívaná Life events (životní události) Grading likes and dislikes (stupňování oblíbenosti) Relatives (příbuzní) Free time activities (volnočasové aktivity) Transport (doprava) House (dům): household duties (domácí povinnosti), equipment (vybavení) Places in town (místa ve městě), buildings (budovy) Directions nad locations (směry a umístění) osobnostní rozvoj rozvoj schopností dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium), seberegulace a sebeorganizace (plánování učiva, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení), psychohygiena (dobrá organizace času) zná slovní zásobu sloves popisujících životní události (narodit se, stěhovat se, oženit se, zemřít, aj.) umí použít několik přídavných jmen vyjadřujících různé stupně oblíbenosti (nudný, strašný, dobrý, výjimečný, super,...) ovládá anglickou podobu názvů členů rozšířené rodiny (synovec, neteř, vnuk, vnučka, švagr, švagrová, tchýně, apod.) zná anglické názvy dalších zájmů (jízda na kanoe, kolečkových bruslích, na koni, golf, jachting, atd.) ovládá názvy dopravních prostředků (vlak, metro, minibus, dodávka, helikoptéra,...) a výrazů s dopravou souvisejících (dopravní zácpa, řídit, semafory, motor)

3 ovládá pravopis osvojených slov pravopis produktivně osvojených slov základní pravidla psaní velkých písmen a dělení slov Types of film (typy filmů) vyjmenuje místnosti v domě či bytě, popíše vybavení domácnosti, zná názvy domácích povinností a zaměstnanců v domě popíše město zná anglické názvy většiny typů obchodů (potravinářství, pekařství, uzenářství, cukrárna, aj.) a ostatních budov ve městě (mrakodrap, panelový dům, věž,...) používá anglické názvy místních předložek, má osvojenu slovní zásobu potřebnou pro popis trasy (na křižovatce zahni doprava/doleva, objet kruhový objezd, projet kolem, apod.) přeloží názvy typů filmů (komedie, válečný film, sci-fi, animovaný film, aj.) umí poblahopřát při různých příležitostech učiní nabídku či návrh umí požádat o pomoc při hledání cesty, o zapůjčení věci, apod. je schopen vyjádřit radu, doporučení, naději, umí povzbudit

4 v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky zná některé další geografické a sociokulturní zvláštnosti anglicky mluvících zemí rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci vyhledat v textu důležitou slovní zásobu vyhledávat v textu odpovědi na otázky sociokulturní údaje o anglicky mluvících zemích z oblasti rodinného života, zvyklostí, seznámení s několika významnými představiteli umění a historickými událostmi geografické údaje o Kanadě, New Yorku, Londýnu a jejich památkách poslouchat s porozuměním souvislé projevy učitele, monologické či dialogické reprodukované zvukové záznamy či The couch potato generation (generace peciválů) Twister Who killed John Ross? (Kdo zabil Johna Rosse?) Film reviews (filmové recenze) Dream stories (příběhy ze snu) Family life in Britain (rodinný život v Británii) London sightseeing (prohlídka památek v Londýně) The Great Fire of London (velký Londýnský požár) Famous Britons (slavní britové) Canada New York Peter s life story (Petrův životní příběh) Detective story (detektivní příběh) Film reviews Mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení identifikování základních orientačních prvků v textu, chápání podstaty mediálního sdělení Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Evropa a svět nás zajímá naši sousedé v Evropě objevujeme Evropu a svět evropské krajiny osobnostní rozvoj rozvoj schopností smyslového při čtení souvislého textu nalezne a z kontextu odvodí význam nové slovní zásoby a frází zná typické rodinné poměry v britské rodině zná základní údaje o Londýně památky, historické události (Londýnský požár) zná některé významné představitele britské hudby, umění ( William Shakespeare, John Lennon, atd.) seznámí se s geografickými údaji Kanady a New Yorku rozumí obsahu monologického nebo dialogického projevu, na základě poslechu odpoví na jednoduché otázky, přiřadí záznam k obrazovému materiálu

5 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu používá dvojjazyčný slovník a další informativní literaturu videozáznamy (s několika neznámými výrazy snadno pochopitelnými z kontextu) uplatňovat logický odhad neznámých výrazů při četbě použít dvojjazyčný překladový slovník, příručky, encyklopedie (filmové recenze) The couch potato generation (generace peciválů) Film reviews (filmové recenze) Dream stories (příběhy ze snu) písemná podoba slovní zásoby abeceda vnímání, pozornosti a soustředění) (cvičení aktivního naslouchání) při využití znalostí abecedy vyhledá význam neznámých slov ve dvojjazyčném slovníku a vybere nejvhodnější výraz, rozumí i většině doplňujících údajů (zkratky a značky pp, adj., v aj.) je schopen při práci použít příručku (např. s gramatickými pravidly) nebo encyklopedii 2. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI sestaví jednoduché ústní i písemné sdělení týkající se písemně vyjádřit vlastní myšlenky, vlastní názor ve formě krátkého Opinions survey (průzkum názorů) osobnostní rozvoj napíše písemné vyprávění o své rodině vyjádří svůj názor na

6 situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými okruhy písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty sdělení užívání členů v kontextu užívání přivlastňovacího pádu, přivlastňovací pád x konstrukce s of nepřímé otázky vedlejší věty časové, místní předložka na konci doplňovací otázky minulý čas průběhový pravopisné změny, k nimž dochází při časování, skloňování budoucí čas zástupné zájmeno one modální slovesa should - doporučení a rada předpřítomný čas prostý číslovky nad Your future (vaše budoucnost) Whodunnit (Kdo to udělal?) Film review (filmová recenze) Your dreams (vaše sny) Past simple (minulý čas prostý) ago (před) Genitiv x of (přivlastňovací pád x of ) Past continuous (minulý čas průběhový) Future simple (budoucí čas prostý) The + places (určitý člen the s názvy míst) Present perfect (předpřítomný čas) Must/have to, can, should (muset, moci, měl bych) Large numbers (velká čísla) rozvoj schopností dovednosti pro učení a studium), psychohygiena (dovednosti pro pozitivní naladění mysli, hledání pomoci při potížích) ( v různých situacích) morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti (dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů) různé situace související s životem v rodině, ve škole a na věci, které se týkají probíraných tématických okruhů (své budoucí plány, detektivní příběh, hodnocení shlédnutého filmu, osobní zkušenosti) umí vyjádřit děj, který proběhl v minulosti a je ukončen s použitím výrazů ago, yesterday, aj., zná další nepravidelné tvary sloves vytvoří přivlastňovací pád podstatných jmen v jednotném i množném čísle, umí použít přivlastňovací vazbu s of správně použije minulý čas průběhový pro vyjádření trvání děje v minulosti a uvědomuje si rozdíl mezi minulým časem prostým a průběhovým zná pravopisné změny, k nimž dochází při časování sloves a správně je používá umí vyjádřit své představy o budoucnosti pomocí will, používá

7 - 7 - budoucí čas prostý k vyjádření nabídky či rozhodnutí používá několik dalších významných spojek k tvorbě souvětí podřadných (which, when, that, aj.) správně vytvoří doplňovací otázku s předložkou na konci dodržuje slovosled v nepřímé otázce umí správně používat určitý člen the ve spojení s názvy míst ve městě vytvoří a používá předpřítomný čas prostý k vyjádření zkušenosti a nedávné minulosti zná modální slovesa must a mustn t pro vyjádření nutnosti a zákazu, ví, kdy se používá opis slovesa (have to ) k vyjádření doporučení využívá modálního slovesa should/shouldn t při porovnávání a popisu používá zástupné zájmeno one dobře zapíše čísla nad 1000 na správném místě používá čárku a spojku and

8 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace vyžádá si i složitější informaci reprodukovat jednoduchý vyslechnutý text či konverzace sdělit základní informace či hlavní myšlenky z krátkého vyslechnutého či přečteného textu vyžádat si informaci, osobní údaje Getting to know someone (poznávání někoho) Future plans (budoucí plány) Offers, suggestions, decisions, advice, emphasis (nabídky, návrhy, rozhodnutí, rada, nadšení) Families (rodiny) Life events (životní události) Canada New York osobnostní rozvoj rozvoj schopností dovedností zapamatování) sociální rozvoj (monolog) ( v různých situacích) naučí se reprodukovat jednoduchý rozhovor zaměřený na seznámení, popisu budoucích plánů, vyjádření nabídky či návrhu, rozhodnutí, rady nebo nadšení převypráví velmi krátký text týkající se rodiny, životního příběhu nebo geografických údajů o Kanadě či New Yorku vyžádá si od druhé osoby osobní informace z oblasti jeho rodiny, života, snů, budoucích plánů, zážitků, dovolené 3. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích pohotově, přirozeně a jazykově správně reagovat v dialogických situacích každodenního života samostatně vést jednoduchý dialog vyjadřovat vlastní názor Family (rodina) Life events (životní události) Dreams (sny) Future plans (budoucí plány) Experience (zážitky) Holiday (dovolená) ( v různých situacích) rozvoj pozornosti vůči odlišnostem), ( v různých situacích, asertivní, pohovoří o tom, jak velká je jeho rodina, řekne pár informací o každém členu rodiny popíše svůj životní příběh nebo životní příběh některého svého příbuzného popíše své sny pohovoří o tom, co si myslí o své budoucnosti a o budoucnosti světa popíše své zážitky a

9 - 9 - otevřená a pozitivní ), kooperace a kompetice (rozvoj individuálních i sociálních dovedností pro kooperaci) zkušenosti z dovolené nebo běžného života

10 Anglický jazyk II. stupeň 9. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřené obtížnosti rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory pravidla výslovnosti, upevňování správných výslovnostních návyků, průběžná korekce zjištěných nedostatků číst tiše i nahlas různorodé učebnicové, adaptované i neadaptované texty slovní zásoba z tématických okruhů: zaměstnání, oblékání, technika, stravování, počasí, životní prostředí, příroda, film a situací: setkání, blahopřání, žádost o pomoc, formální dopis, Pronunciation (výslovnost): How many words? (Kolik slov?) Similar words (podobná slova) Jobs (zaměstnání) Style (styl), design, image Inventions (vynálezy) Fitness and health (fitness a zdraví) osobnostní rozvoj rozvoj schopností smyslového vnímání) (řeč zvuků a slov, technika řeči) Multikulturní výchova: multikulturalita specifické rysy jazyků osobnostní rozvoj rozvoj schopností dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium), umí číst věty se správným důrazem na slova důležitá pro vyjádření podstaty věty dovede sluchově rozlišit podobně znějící slova (day x die, had x hard, where x were atd.) zná názvy celé řady zaměstnání (úřednickáká, řemeslnická, vědecká, apod.) a pracovních prostor (továrna, farma, letiště, úřady aj.) zná slovní zásobu potřebnou k vytvoření formální žádosti

11 přesvědčování, překvapení, návštěva lékaře, pochybnost, lítost, zkušenost, zážitky, souhlas/nesouhlas synonyma, homonyma, antonyma At the doctor s (u lékaře) Imagination (představivost) Fame and Fortune (sláva a štěstí) Stunts (kaskadéři) Nature (příroda) Weather (počasí) seberegulace a sebeorganizace (plánování učiva, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení), psychohygiena (dobrá organizace času) umí detailně popsat, co má člověk oblečen, zná i několik součástí oblečení (krajka, tkaničky, knoflík, zip apod.) zná názvy věcí denní potřeby, zejména pak hygienických potřeb (zubní pasta, zubní kartáček, prášek na praní, prostředek na mytí nádobí aj.) zná velké množství anglických názvů potravin a jídel, zná názvy složek potravy potřebných ke zhodnocení stravovacích návyků (proteiny, cukry, tuky apod.) ovládá anglické výrazy vyjadřující zdravotní potíže (svědí to, bolí to, je to oteklé, zvrtnuté, zlomené aj.) podrobně popíše lidské tělo (další výrazy lýtko, stehno, jazyk, názvy prstů aj. ovládá výrazy vyjadřující nadšení a povzbuzení (bylo to naprosto neuvěřitelné, ji do toho apod.)

12 ovládá pravopis osvojených slov slovní zásobu si osvojuje i receptivně z poslechu v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky pravopis produktivně osvojených slov základní pravidla interpunkce slovní zásoba osvojená z poslechu vyhledat v textu důležitou slovní zásobu vyhledávat v textu odpovědi na otázky Job advertisements (inzeráty s pracovními příležitostmi) New image (nová image) Time travellers Mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení identifikování základních orientačních prvků v textu, chápání zná řadu přídavných jmen a jejich protikladů používá celou škálu sloves pohybu, včetně několika frázových sloves zná slovní zásobu vztahující se k vědomostním soutěžím (kolo, cena, pravidla hry,...) umí vyjádřit nejrůznější druhy počasí zná názvy několika přírodních látek (voda v různých skupenstvích, vzduch, půda aj.) umí požádat o pomoc, poblahopřát, přesvědčit druhého člověka je schopen vyjádřit pochybnost, lítost, zkušenost, zážitky, překvapení ovládá pravopis formálně osvojené slovní zásoby při čtení souvislého textu nalezne a z kontextu odvodí význam nové slovní zásoby a frází, na základě textu zformuluje správnou odpověď na otázku

13 zná některé další geografické a sociokulturní zvláštnosti anglicky mluvících zemí sociokulturní údaje o anglicky mluvících zemích z oblasti přírodních podmínek a životního stylu geografické údaje o Austrálii a Spojeném Království (cestovatelé časem) Diet (dieta) Stunts (kaskadéři) Pitstop Teenage Life in Britain (život teenagerů v Británii) A British Summer (britské léto) Australia (Austrálie) The United Kigdom (Spojené království) podstaty mediálního sdělení Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Evropa a svět nás zajímá naši sousedé v Evropě objevujeme Evropu a svět evropské krajiny srovnává způsob trávení volného času teenagerů u nás a ve Velké Británii, přírodní podmínky, životní styl a geografické podmínky v Austrálii a Spojeném Království rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci poslouchat s porozuměním souvislé projevy učitele, monologické či dialogické reprodukované zvukové záznamy či videozáznamy (s několika neznámými výrazy snadno pochopitelnými z kontextu) Ideal Job (Ideální zaměstnání) At the doctor s (u lékaře) A quiz (kvíz) At the Clothesshop (v obchodě s oblečením) osobnostní rozvoj rozvoj schopností smyslového vnímání, pozornosti a soustředění) (cvičení aktivního naslouchání) rozumí jednoduché promluvě nebo konverzaci na téma zaměstnání, konverzaci v obchodě při nákupu, u lékaře (rozumí pokynům lékaře, stanovené diagnóze a léčbě) rozumí vysvětleným pravidlům zábavní a vědomostní soutěže

14 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku používá mluvnické příručky a encyklopedie uplatňovat logický odhad neznámých výrazů při četbě použít dvojjazyčný překladový slovník, výkladový slovník, příručky, encyklopedie 2. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI sestaví jednoduché ústní i písemné sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tématickými okruhy písemně vyjádřit vlastní myšlenky, vlastní názor ve formě krátkého sdělení písemná podoba slovní zásoby abeceda A formal letter (formální dopis) A new image (nová image) A Diary (diář) osobnostní rozvoj rozvoj schopností dovednosti pro učení a studium), psychohygiena (dovednosti pro pozitivní naladění mysli, hledání pomoci při potížích) ( v různých situacích) morální rozvoj - řešení problémů a umí pracovat s gramatickými příručkami a výkladovým slovníkem sestaví krátký formální dopis umí stylizovat krátký obsah textu, krátkou textovou zprávu

15 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace tvorba minulého času modálních sloves a opisné modální konstrukce nejfrekventovanější frázová slovesa řeč přímá a nepřímá (mimo souslednost časů) dovětky zájmena neurčitá: other x another, others x the others vyjádření změny stavu: get, became, turn trpný rod sloves reprodukovat jednoduchý vyslechnutý text či konverzace sdělit základní informace či hlavní myšlenky z krátkého vyslechnutého či přečteného textu Stative verbs (stavová slovesa) Modal verbs (modální slovesa) Too/enough (příliš/dost) There s/can see(hear) someone...ing (je tam někdo /vidím (slyším) někoho...-jíc) Passive voice (trpný rod) Ideal job (ideální zaměstnání) At the Clothes Shop (v obchodě s oblečením) Inventions (vynálezy) Healthy Eating (zdravá strava) Stunts (kaskadéři) Wheel of fortune rozhodování z hlediska různých typů problémů, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů) osobnostní rozvoj rozvoj schopností dovedností zapamatování) sociální rozvoj (monolog) zná základní stavová slovesa (like, prefer, want, think) a umí je používat rozlišuje rozdíl vyjádření přídavných jmen s too a enough umí vyjádřit nutnost, možnost nebo schopnost pomocí modálních sloves, a to v přítomném, budoucím i minulém čase používá výraz should a shouldn t, chce-li někomu poradit zná několik frázových sloves a umí je použít správně vytvoří dovětek k oznamovací větě rozezná a správně použije neurčitá slovesa vytvoří správně a použije trpný rod ve všech známých časech naučí se reprodukovat jednoduchý rozhovor zaměřený na vyjádření svého názoru na ideální zaměstnání, vynálezy, zdravou výživu, práci kaskadérů, reprodukuje rozhovor prodavače a kupujícího v obchodě převypráví velmi krátký text týkající se práce kaskadérů, činnosti týmu

16 (kolo štěstí) Pitstop Australia (Austrálie) The United Kingdom (Spojené království) formule 1 v pitstopu, geografických údajů o Austrálii a Spojeném království předvede spolu se spolužáky vědomostní soutěž vyžádá si i složitější informaci vyžádat si informaci, osobní údaje ( v různých situacích) vyžádá si od druhé osoby osobní informace z oblasti jeho života, zážitků, zkušeností, názorů 3. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích pohotově, přirozeně a jazykově správně reagovat v dialogických situacích každodenního života samostatně vést jednoduchý dialog vyjadřovat vlastní názor Jobs (zaměstnání) Persuading someone (přesvědčování někoho druhého) Heatlhy Eating (zdravá strava) Experiences (zážitky, zkušenosti) At the doctor s (u lékaře) Shopping (nakupování) ( v různých situacích) rozvoj pozornosti vůči odlišnostem), ( v různých situacích, asertivní, otevřená a pozitivní ), pohovoří si s kamarádem o jeho vysněné práci a důvodech, proč se mu líbí a také o tom, která zaměstnání by nechtěl dělat a proč přesvědčí kamarády, aby něco podnikli je schopen si promluvit o svém stravování, o tom, co je podle něj zdravé a co není, vyjádří svůj názor na diety vyjádří své životní zkušenosti a zážitky domluví se při nákupu

17 kooperace a kompetice (rozvoj individuálních i sociálních dovedností pro kooperaci) je schopen domluvit se s lékařem, který ho vyšetřuje

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nižší stupeň osmiletého Gymnázia v Karviné 1. Kapitola Identifikační údaje školy...3 2. Kapitola Charakteristika školy...4 3. Kapitola Hodinové dotace

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více