- 1 - Anglický jazyk II. stupeň 8. ročník PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - Anglický jazyk II. stupeň 8. ročník PRŮŘEZOVÁ TÉMATA"

Transkript

1 - 1 - Anglický jazyk II. stupeň 8. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřené obtížnosti pravidla výslovnosti, upevňování správných výslovnostních návyků, průběžná korekce zjištěných nedostatků číst tiše i nahlas různorodé učebnicové adaptované texty Pronunciation and intonation (výslovnost a intonace): The phonetic alphabet: vowels, consonants (fonetická abeceda: samohlásky, souhlásky) Weak forms (slabé formy) Tongue twisters (jazykolamy) osobnostní rozvoj rozvoj schopností smyslového vnímání) (řeč zvuků a slov, technika řeči) Multikulturní výchova: multikulturalita specifické rysy jazyků uvědomuje si, že jednotlivé znaky anglické abecedy mají více podob výslovnosti, rozlišuje výslovnost samohlásek a, e, i, o, u v různých spojeních [ʌ], [e], [æ], [ ], [ɪ], [ɒ], [Ʊ], [α:], [ɜ:], [i:], [ɔ:], [u:], atd. zná všechny fonetické transkripce zná dvojí možnou výslovnost některých slov (předložky, členy, modální a pomocná slovesa) strong form x weak form hláskuje a správně vyslovuje osvojenou slovní zásobu uvědomuje si charakteristický přízvuk a rytmus anglického jazyka

2 - 2 - automaticky vyslovuje správně určitý člen the před samohláskou a souhláskou umí několik dalších anglických jazykolamů rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory slovní zásoba z tématických okruhů: škola, technika, film, osobní dopis, sport, město, cestování a turistika, volný čas a situací: setkání, blahopřání, žádost o informaci, nabídka, návrh, prosba, žádost, povzbuzení, doporučení, naděje mnohoznačnost slov a jejich spojovatelnost slova mezinárodně užívaná Life events (životní události) Grading likes and dislikes (stupňování oblíbenosti) Relatives (příbuzní) Free time activities (volnočasové aktivity) Transport (doprava) House (dům): household duties (domácí povinnosti), equipment (vybavení) Places in town (místa ve městě), buildings (budovy) Directions nad locations (směry a umístění) osobnostní rozvoj rozvoj schopností dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium), seberegulace a sebeorganizace (plánování učiva, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení), psychohygiena (dobrá organizace času) zná slovní zásobu sloves popisujících životní události (narodit se, stěhovat se, oženit se, zemřít, aj.) umí použít několik přídavných jmen vyjadřujících různé stupně oblíbenosti (nudný, strašný, dobrý, výjimečný, super,...) ovládá anglickou podobu názvů členů rozšířené rodiny (synovec, neteř, vnuk, vnučka, švagr, švagrová, tchýně, apod.) zná anglické názvy dalších zájmů (jízda na kanoe, kolečkových bruslích, na koni, golf, jachting, atd.) ovládá názvy dopravních prostředků (vlak, metro, minibus, dodávka, helikoptéra,...) a výrazů s dopravou souvisejících (dopravní zácpa, řídit, semafory, motor)

3 ovládá pravopis osvojených slov pravopis produktivně osvojených slov základní pravidla psaní velkých písmen a dělení slov Types of film (typy filmů) vyjmenuje místnosti v domě či bytě, popíše vybavení domácnosti, zná názvy domácích povinností a zaměstnanců v domě popíše město zná anglické názvy většiny typů obchodů (potravinářství, pekařství, uzenářství, cukrárna, aj.) a ostatních budov ve městě (mrakodrap, panelový dům, věž,...) používá anglické názvy místních předložek, má osvojenu slovní zásobu potřebnou pro popis trasy (na křižovatce zahni doprava/doleva, objet kruhový objezd, projet kolem, apod.) přeloží názvy typů filmů (komedie, válečný film, sci-fi, animovaný film, aj.) umí poblahopřát při různých příležitostech učiní nabídku či návrh umí požádat o pomoc při hledání cesty, o zapůjčení věci, apod. je schopen vyjádřit radu, doporučení, naději, umí povzbudit

4 v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky zná některé další geografické a sociokulturní zvláštnosti anglicky mluvících zemí rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci vyhledat v textu důležitou slovní zásobu vyhledávat v textu odpovědi na otázky sociokulturní údaje o anglicky mluvících zemích z oblasti rodinného života, zvyklostí, seznámení s několika významnými představiteli umění a historickými událostmi geografické údaje o Kanadě, New Yorku, Londýnu a jejich památkách poslouchat s porozuměním souvislé projevy učitele, monologické či dialogické reprodukované zvukové záznamy či The couch potato generation (generace peciválů) Twister Who killed John Ross? (Kdo zabil Johna Rosse?) Film reviews (filmové recenze) Dream stories (příběhy ze snu) Family life in Britain (rodinný život v Británii) London sightseeing (prohlídka památek v Londýně) The Great Fire of London (velký Londýnský požár) Famous Britons (slavní britové) Canada New York Peter s life story (Petrův životní příběh) Detective story (detektivní příběh) Film reviews Mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení identifikování základních orientačních prvků v textu, chápání podstaty mediálního sdělení Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Evropa a svět nás zajímá naši sousedé v Evropě objevujeme Evropu a svět evropské krajiny osobnostní rozvoj rozvoj schopností smyslového při čtení souvislého textu nalezne a z kontextu odvodí význam nové slovní zásoby a frází zná typické rodinné poměry v britské rodině zná základní údaje o Londýně památky, historické události (Londýnský požár) zná některé významné představitele britské hudby, umění ( William Shakespeare, John Lennon, atd.) seznámí se s geografickými údaji Kanady a New Yorku rozumí obsahu monologického nebo dialogického projevu, na základě poslechu odpoví na jednoduché otázky, přiřadí záznam k obrazovému materiálu

5 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu používá dvojjazyčný slovník a další informativní literaturu videozáznamy (s několika neznámými výrazy snadno pochopitelnými z kontextu) uplatňovat logický odhad neznámých výrazů při četbě použít dvojjazyčný překladový slovník, příručky, encyklopedie (filmové recenze) The couch potato generation (generace peciválů) Film reviews (filmové recenze) Dream stories (příběhy ze snu) písemná podoba slovní zásoby abeceda vnímání, pozornosti a soustředění) (cvičení aktivního naslouchání) při využití znalostí abecedy vyhledá význam neznámých slov ve dvojjazyčném slovníku a vybere nejvhodnější výraz, rozumí i většině doplňujících údajů (zkratky a značky pp, adj., v aj.) je schopen při práci použít příručku (např. s gramatickými pravidly) nebo encyklopedii 2. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI sestaví jednoduché ústní i písemné sdělení týkající se písemně vyjádřit vlastní myšlenky, vlastní názor ve formě krátkého Opinions survey (průzkum názorů) osobnostní rozvoj napíše písemné vyprávění o své rodině vyjádří svůj názor na

6 situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tématickými okruhy písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty sdělení užívání členů v kontextu užívání přivlastňovacího pádu, přivlastňovací pád x konstrukce s of nepřímé otázky vedlejší věty časové, místní předložka na konci doplňovací otázky minulý čas průběhový pravopisné změny, k nimž dochází při časování, skloňování budoucí čas zástupné zájmeno one modální slovesa should - doporučení a rada předpřítomný čas prostý číslovky nad Your future (vaše budoucnost) Whodunnit (Kdo to udělal?) Film review (filmová recenze) Your dreams (vaše sny) Past simple (minulý čas prostý) ago (před) Genitiv x of (přivlastňovací pád x of ) Past continuous (minulý čas průběhový) Future simple (budoucí čas prostý) The + places (určitý člen the s názvy míst) Present perfect (předpřítomný čas) Must/have to, can, should (muset, moci, měl bych) Large numbers (velká čísla) rozvoj schopností dovednosti pro učení a studium), psychohygiena (dovednosti pro pozitivní naladění mysli, hledání pomoci při potížích) ( v různých situacích) morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti (dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů) různé situace související s životem v rodině, ve škole a na věci, které se týkají probíraných tématických okruhů (své budoucí plány, detektivní příběh, hodnocení shlédnutého filmu, osobní zkušenosti) umí vyjádřit děj, který proběhl v minulosti a je ukončen s použitím výrazů ago, yesterday, aj., zná další nepravidelné tvary sloves vytvoří přivlastňovací pád podstatných jmen v jednotném i množném čísle, umí použít přivlastňovací vazbu s of správně použije minulý čas průběhový pro vyjádření trvání děje v minulosti a uvědomuje si rozdíl mezi minulým časem prostým a průběhovým zná pravopisné změny, k nimž dochází při časování sloves a správně je používá umí vyjádřit své představy o budoucnosti pomocí will, používá

7 - 7 - budoucí čas prostý k vyjádření nabídky či rozhodnutí používá několik dalších významných spojek k tvorbě souvětí podřadných (which, when, that, aj.) správně vytvoří doplňovací otázku s předložkou na konci dodržuje slovosled v nepřímé otázce umí správně používat určitý člen the ve spojení s názvy míst ve městě vytvoří a používá předpřítomný čas prostý k vyjádření zkušenosti a nedávné minulosti zná modální slovesa must a mustn t pro vyjádření nutnosti a zákazu, ví, kdy se používá opis slovesa (have to ) k vyjádření doporučení využívá modálního slovesa should/shouldn t při porovnávání a popisu používá zástupné zájmeno one dobře zapíše čísla nad 1000 na správném místě používá čárku a spojku and

8 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace vyžádá si i složitější informaci reprodukovat jednoduchý vyslechnutý text či konverzace sdělit základní informace či hlavní myšlenky z krátkého vyslechnutého či přečteného textu vyžádat si informaci, osobní údaje Getting to know someone (poznávání někoho) Future plans (budoucí plány) Offers, suggestions, decisions, advice, emphasis (nabídky, návrhy, rozhodnutí, rada, nadšení) Families (rodiny) Life events (životní události) Canada New York osobnostní rozvoj rozvoj schopností dovedností zapamatování) sociální rozvoj (monolog) ( v různých situacích) naučí se reprodukovat jednoduchý rozhovor zaměřený na seznámení, popisu budoucích plánů, vyjádření nabídky či návrhu, rozhodnutí, rady nebo nadšení převypráví velmi krátký text týkající se rodiny, životního příběhu nebo geografických údajů o Kanadě či New Yorku vyžádá si od druhé osoby osobní informace z oblasti jeho rodiny, života, snů, budoucích plánů, zážitků, dovolené 3. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích pohotově, přirozeně a jazykově správně reagovat v dialogických situacích každodenního života samostatně vést jednoduchý dialog vyjadřovat vlastní názor Family (rodina) Life events (životní události) Dreams (sny) Future plans (budoucí plány) Experience (zážitky) Holiday (dovolená) ( v různých situacích) rozvoj pozornosti vůči odlišnostem), ( v různých situacích, asertivní, pohovoří o tom, jak velká je jeho rodina, řekne pár informací o každém členu rodiny popíše svůj životní příběh nebo životní příběh některého svého příbuzného popíše své sny pohovoří o tom, co si myslí o své budoucnosti a o budoucnosti světa popíše své zážitky a

9 - 9 - otevřená a pozitivní ), kooperace a kompetice (rozvoj individuálních i sociálních dovedností pro kooperaci) zkušenosti z dovolené nebo běžného života

10 Anglický jazyk II. stupeň 9. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřené obtížnosti rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory pravidla výslovnosti, upevňování správných výslovnostních návyků, průběžná korekce zjištěných nedostatků číst tiše i nahlas různorodé učebnicové, adaptované i neadaptované texty slovní zásoba z tématických okruhů: zaměstnání, oblékání, technika, stravování, počasí, životní prostředí, příroda, film a situací: setkání, blahopřání, žádost o pomoc, formální dopis, Pronunciation (výslovnost): How many words? (Kolik slov?) Similar words (podobná slova) Jobs (zaměstnání) Style (styl), design, image Inventions (vynálezy) Fitness and health (fitness a zdraví) osobnostní rozvoj rozvoj schopností smyslového vnímání) (řeč zvuků a slov, technika řeči) Multikulturní výchova: multikulturalita specifické rysy jazyků osobnostní rozvoj rozvoj schopností dovedností zapamatování, dovednosti pro učení a studium), umí číst věty se správným důrazem na slova důležitá pro vyjádření podstaty věty dovede sluchově rozlišit podobně znějící slova (day x die, had x hard, where x were atd.) zná názvy celé řady zaměstnání (úřednickáká, řemeslnická, vědecká, apod.) a pracovních prostor (továrna, farma, letiště, úřady aj.) zná slovní zásobu potřebnou k vytvoření formální žádosti

11 přesvědčování, překvapení, návštěva lékaře, pochybnost, lítost, zkušenost, zážitky, souhlas/nesouhlas synonyma, homonyma, antonyma At the doctor s (u lékaře) Imagination (představivost) Fame and Fortune (sláva a štěstí) Stunts (kaskadéři) Nature (příroda) Weather (počasí) seberegulace a sebeorganizace (plánování učiva, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení), psychohygiena (dobrá organizace času) umí detailně popsat, co má člověk oblečen, zná i několik součástí oblečení (krajka, tkaničky, knoflík, zip apod.) zná názvy věcí denní potřeby, zejména pak hygienických potřeb (zubní pasta, zubní kartáček, prášek na praní, prostředek na mytí nádobí aj.) zná velké množství anglických názvů potravin a jídel, zná názvy složek potravy potřebných ke zhodnocení stravovacích návyků (proteiny, cukry, tuky apod.) ovládá anglické výrazy vyjadřující zdravotní potíže (svědí to, bolí to, je to oteklé, zvrtnuté, zlomené aj.) podrobně popíše lidské tělo (další výrazy lýtko, stehno, jazyk, názvy prstů aj. ovládá výrazy vyjadřující nadšení a povzbuzení (bylo to naprosto neuvěřitelné, ji do toho apod.)

12 ovládá pravopis osvojených slov slovní zásobu si osvojuje i receptivně z poslechu v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky pravopis produktivně osvojených slov základní pravidla interpunkce slovní zásoba osvojená z poslechu vyhledat v textu důležitou slovní zásobu vyhledávat v textu odpovědi na otázky Job advertisements (inzeráty s pracovními příležitostmi) New image (nová image) Time travellers Mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení identifikování základních orientačních prvků v textu, chápání zná řadu přídavných jmen a jejich protikladů používá celou škálu sloves pohybu, včetně několika frázových sloves zná slovní zásobu vztahující se k vědomostním soutěžím (kolo, cena, pravidla hry,...) umí vyjádřit nejrůznější druhy počasí zná názvy několika přírodních látek (voda v různých skupenstvích, vzduch, půda aj.) umí požádat o pomoc, poblahopřát, přesvědčit druhého člověka je schopen vyjádřit pochybnost, lítost, zkušenost, zážitky, překvapení ovládá pravopis formálně osvojené slovní zásoby při čtení souvislého textu nalezne a z kontextu odvodí význam nové slovní zásoby a frází, na základě textu zformuluje správnou odpověď na otázku

13 zná některé další geografické a sociokulturní zvláštnosti anglicky mluvících zemí sociokulturní údaje o anglicky mluvících zemích z oblasti přírodních podmínek a životního stylu geografické údaje o Austrálii a Spojeném Království (cestovatelé časem) Diet (dieta) Stunts (kaskadéři) Pitstop Teenage Life in Britain (život teenagerů v Británii) A British Summer (britské léto) Australia (Austrálie) The United Kigdom (Spojené království) podstaty mediálního sdělení Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Evropa a svět nás zajímá naši sousedé v Evropě objevujeme Evropu a svět evropské krajiny srovnává způsob trávení volného času teenagerů u nás a ve Velké Británii, přírodní podmínky, životní styl a geografické podmínky v Austrálii a Spojeném Království rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci poslouchat s porozuměním souvislé projevy učitele, monologické či dialogické reprodukované zvukové záznamy či videozáznamy (s několika neznámými výrazy snadno pochopitelnými z kontextu) Ideal Job (Ideální zaměstnání) At the doctor s (u lékaře) A quiz (kvíz) At the Clothesshop (v obchodě s oblečením) osobnostní rozvoj rozvoj schopností smyslového vnímání, pozornosti a soustředění) (cvičení aktivního naslouchání) rozumí jednoduché promluvě nebo konverzaci na téma zaměstnání, konverzaci v obchodě při nákupu, u lékaře (rozumí pokynům lékaře, stanovené diagnóze a léčbě) rozumí vysvětleným pravidlům zábavní a vědomostní soutěže

14 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku používá mluvnické příručky a encyklopedie uplatňovat logický odhad neznámých výrazů při četbě použít dvojjazyčný překladový slovník, výkladový slovník, příručky, encyklopedie 2. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI sestaví jednoduché ústní i písemné sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tématickými okruhy písemně vyjádřit vlastní myšlenky, vlastní názor ve formě krátkého sdělení písemná podoba slovní zásoby abeceda A formal letter (formální dopis) A new image (nová image) A Diary (diář) osobnostní rozvoj rozvoj schopností dovednosti pro učení a studium), psychohygiena (dovednosti pro pozitivní naladění mysli, hledání pomoci při potížích) ( v různých situacích) morální rozvoj - řešení problémů a umí pracovat s gramatickými příručkami a výkladovým slovníkem sestaví krátký formální dopis umí stylizovat krátký obsah textu, krátkou textovou zprávu

15 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace tvorba minulého času modálních sloves a opisné modální konstrukce nejfrekventovanější frázová slovesa řeč přímá a nepřímá (mimo souslednost časů) dovětky zájmena neurčitá: other x another, others x the others vyjádření změny stavu: get, became, turn trpný rod sloves reprodukovat jednoduchý vyslechnutý text či konverzace sdělit základní informace či hlavní myšlenky z krátkého vyslechnutého či přečteného textu Stative verbs (stavová slovesa) Modal verbs (modální slovesa) Too/enough (příliš/dost) There s/can see(hear) someone...ing (je tam někdo /vidím (slyším) někoho...-jíc) Passive voice (trpný rod) Ideal job (ideální zaměstnání) At the Clothes Shop (v obchodě s oblečením) Inventions (vynálezy) Healthy Eating (zdravá strava) Stunts (kaskadéři) Wheel of fortune rozhodování z hlediska různých typů problémů, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů) osobnostní rozvoj rozvoj schopností dovedností zapamatování) sociální rozvoj (monolog) zná základní stavová slovesa (like, prefer, want, think) a umí je používat rozlišuje rozdíl vyjádření přídavných jmen s too a enough umí vyjádřit nutnost, možnost nebo schopnost pomocí modálních sloves, a to v přítomném, budoucím i minulém čase používá výraz should a shouldn t, chce-li někomu poradit zná několik frázových sloves a umí je použít správně vytvoří dovětek k oznamovací větě rozezná a správně použije neurčitá slovesa vytvoří správně a použije trpný rod ve všech známých časech naučí se reprodukovat jednoduchý rozhovor zaměřený na vyjádření svého názoru na ideální zaměstnání, vynálezy, zdravou výživu, práci kaskadérů, reprodukuje rozhovor prodavače a kupujícího v obchodě převypráví velmi krátký text týkající se práce kaskadérů, činnosti týmu

16 (kolo štěstí) Pitstop Australia (Austrálie) The United Kingdom (Spojené království) formule 1 v pitstopu, geografických údajů o Austrálii a Spojeném království předvede spolu se spolužáky vědomostní soutěž vyžádá si i složitější informaci vyžádat si informaci, osobní údaje ( v různých situacích) vyžádá si od druhé osoby osobní informace z oblasti jeho života, zážitků, zkušeností, názorů 3. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích pohotově, přirozeně a jazykově správně reagovat v dialogických situacích každodenního života samostatně vést jednoduchý dialog vyjadřovat vlastní názor Jobs (zaměstnání) Persuading someone (přesvědčování někoho druhého) Heatlhy Eating (zdravá strava) Experiences (zážitky, zkušenosti) At the doctor s (u lékaře) Shopping (nakupování) ( v různých situacích) rozvoj pozornosti vůči odlišnostem), ( v různých situacích, asertivní, otevřená a pozitivní ), pohovoří si s kamarádem o jeho vysněné práci a důvodech, proč se mu líbí a také o tom, která zaměstnání by nechtěl dělat a proč přesvědčí kamarády, aby něco podnikli je schopen si promluvit o svém stravování, o tom, co je podle něj zdravé a co není, vyjádří svůj názor na diety vyjádří své životní zkušenosti a zážitky domluví se při nákupu

17 kooperace a kompetice (rozvoj individuálních i sociálních dovedností pro kooperaci) je schopen domluvit se s lékařem, který ho vyšetřuje

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy Druhý cizí jazyk: Anglický jazyk Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Receptivní řečové dovednosti Čte nahlas plynule a foneticky správně texty

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník - 1 - Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas foneticky správně jednoduché

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - vymění si základní osobní informace; - utvoří zdvořilou žádost; - čte a sestaví pojednání o rodině (sestaví rodinný rodokmen); - zjistí a poskytne informace o rodině; - rozumí

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět má časovou dotaci v 6. 9 ročníku po 3 vyučovacích hodinách týdně. Výuka na 2. stupni navazuje na druhé

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení ANGLICKÝ JAZYK A/ Charakteristika vyučovací předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci získají

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, přispívá k chápání

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Anglický jazyk pro 7. ročník

Anglický jazyk pro 7. ročník Anglický jazyk pro 7. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 2. období 5. ročník Project 1 / 3.edice, pracovní sešit Project 1 / 3.edice Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.období žák : POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Ročník: 5. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury. Lekce 1 Setkání, pozdravy

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

3. ročník Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - rozumí jed

3. ročník Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - rozumí jed Vzdělávací obor Německý jazyk Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Úspěšnost

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - představí sebe a své blízké obšírněji

Více

Tématický okruh Produktivní řečové dovednosti. Interaktivní řečové dovednosti

Tématický okruh Produktivní řečové dovednosti. Interaktivní řečové dovednosti 8. ročník Očekávaný výstup Dílčí výstup Při tvorbě vnímá rozdíl v použití časů a ústně i písemně předá základní informace o sobě, své rodině a prožitých zážitcích. Tématický okruh Učivo Postupné opakování

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp)

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Školní výstupy Učivo Vztahy používá sloveso být k vyjadřování minulosti sděluje informace v minulém čase Sloveso to be v minulém čase Minulý čas prostý pravidelná slovesa

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 9.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - seznámí se s vrstevníky - rozliší jednotlivé

Více

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce 2. stupeň Welcome Module Představování se, seznamování Veřejná představování se, pozdravy, poděkování Osobní poskytování osobních informací Společenská hláskování vlastního jména Pracovní nakupování -

Více

učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více