Rozbor řešení grantového projektu a program prací pro další rok. Jméno řešitele: PhDr. Zdeněk Vojtíšek. Registrační číslo projektu: 401/06/1774

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor řešení grantového projektu a program prací pro další rok. Jméno řešitele: PhDr. Zdeněk Vojtíšek. Registrační číslo projektu: 401/06/1774"

Transkript

1 Rozbor řešení grantového projektu a program prací pro další rok Jméno řešitele: PhDr. Zdeněk Vojtíšek Registrační číslo projektu: 401/06/1774 Název projektu: Přínos W. C. Smithe pro teorii a praxi dialogu monoteistických náboženství v České republice Rok 2006 byl prvním rokem badatelského projektu Přínos W. C. Smithe pro teorii a praxi dialogu monoteistických náboženství v České republice. Hlavním zaměřením úvodního roku projektu bylo Smithovo pojetí metodologie komparativní religionistiky a jeho chápání této disciplíny jako zprostředkovatele v mezikulturním dorozumění. 1. Shrnutí badatelské práce v 1. roce projektu Projekt počítal s tím, že v prvním roce bude hlavní pozornost soustředěna na rešerši, shromažďování, klasifikaci a zpracovávání odborné literatury, a to Smithových odborných prací, sekundárních zdrojů o jednotlivých aspektech Smithova díla, odborné literatury, pojednávající o metodologii komparativní religionistiky a odborné literatury, pojednávající o dialogu a spolupráci monoteistických náboženství. Z této práce zřetelně vyplynulo několik skutečností: 1. Ve svém pojetí religionistiky Smith kombinuje komparativní perspektivu s perspektivou nábožensko-dějinnou (hovoří o comparative history of religion). Metodologii religionistiky je podle něho nutno nově promyslet vzhledem k současným globalizačním a integračním trendům. Vědu o náboženství již nelze pěstovat ve splendid isolation euroamerické kultury v rámci osvícenského paradigmatu vědy. Religionistika má spoluodpovědnost při hledání principů koexistence a dorozumění mezi jednotlivými nábožensko-kulturními okruhy v rámci jedné, planetární civilizace. 2. Mezi Smithovy nejdůležitější příspěvky k nové metodologii patří jeho zpracování dějin pojmu religion a jeho ekvivalentů v evropských jazycích. Smith dokládá, že ve většině náboženských tradic pojem religion či jeho ekvivalent chybí. Ani v rámci evropské kultury až donedávna tento pojem neznamenal to, co znamená dnes. K postupné krystalizaci tohoto pojmu (a jeho přibližných analogií) docházelo do značné míry zvenku (v polemice, příp. apologii) a stabilizoval se do značné míry v defenzivním kontextu rivality jednotlivých světonázorových rámců. Pojem religion byl až donedávna spíše adjektivní než substantivní povahy, odkazoval spíše ke kvalitě či atitudě, než k nějaké entitě, jeho význam byl blíže významovému poli slova pietas. V monografiích The Meaning and End of Religion, Faith and Belief, Belief and History či Towards a World Theology Smith argumentuje metodou historie slov : u klíčových slov sleduje frekvence, kontexty, významy, sémantická pole a jejich proměny. Touto cestou dochází ke zjištění, že současný význam slova náboženství je dítětem evropského osvícenství. Je to podle něj intelektuální konstrukt bez ontologického referentu. Z dynamického konceptu blízkého pietas se procesem reifikace stalo zavádějící abstraktum. Smith proto navrhuje slovo a pojem religion opustit a nahradit jej dvojicí polárních pojmů cumulative tradition a personal faith. 3. Nejen kumulativní tradice, ale i osobní víra musejí být předmětem religionistiky, i když kumulativní tradice je vědeckému bádání lépe dostupná. Religionistika proto musí být podle Smithe personalistická a musí být dialogická - má nezastupitelnou roli v interkulturním dorozumění. Nezbytnou součástí odborného studia živých tradic musí být dialogická interakce s jejich stoupenci. Předmětem zájmu religionistiky musí být (vedle textů, reálií atd.) osobní, subjektní, resp. existenciální rovina náboženství. Personal faith je ve Smithově pojetí engagement, commmitment, awareness, je to orientace, celostní response, way of seeing oneself and reality. Víra je generically human, možná essentialy human.

2 4. Velkou pozornost (dvě knižní monografie) věnuje Smith rozlišení mezi faith a belief (belief je konceptualizací víry). Víra předchází kumulativní tradici, produkuje ji, zároveň je jí nesena a prostředkována (tradice je kontextem, prostředím pro víru, médiem jejího předávání v dějinách). Religionistika musí podle Smithe rozvinout metodologické nástroje, umožňující náležitě zohledňovat a interpretovat tuto rovinu náboženství. 5. Kumulativní tradice je objektivizovaným výrazem žitého náboženství. Pohledu zvenku je pochopitelně daleko lépe přístupný. Je to sediment, stopa v dějinách, kterou žité náboženství zanechává. Není to ovšem, zdůrazňuje Smith, statický systém, každá tradice je plynoucí proud, resp. dynamický dějinný proces. Tradice má samozřejmě také svou kognitivní funkci a svoji konceptuální rovinu. Tu je podle Smithe třeba chápat jako okno, kterým se člověk dívá na skutečnost, jako soubor apriorních předpokladů (ne názorů!), v jejichž světle dávají život a vesmír smysl. Náboženská tradice je jedincům i komunitám osvědčeným způsobem, jak uskutečňovat lidství, jak se cítit doma ve vesmíru. Musíme-li užívat pojmu a slova náboženství v plurálu, pak je třeba podle Smithe rozumět jednotlivým náboženstvím jako konkrétním způsobům uskutečňování lidství, nikoli jako světonázorovým systémům. Jednotlivé náboženské tradice nejsou nutně různé odpovědi na tutéž otázku, ale artikulace různých otázek a jim adekvátních odpovědí. Každá náboženská tradice je pak otevřený historický proces se sobě vlastní dynamikou. 6. V tomto pojetí se pak religionistika zabývá židovskou, křesťanskou, buddhistickou atd. formou lidství. V každé z nich může být dílčí adekvátní porozumění skutečnosti platné univerzálně (totéž pochopitelně platí o vědecké racionalitě, které se religionistika nesmí vzdát). Religionistika se tímto způsobem stává hermeneutickým vědním oborem, ústícím do filosofické antropologie, do kladení otázek po člověku a jeho bytostném určení. V tomto smyslu může být důležitým nástrojem mezikulturního porozumění. 7. Největší výhodou navrhovaných polárních konceptů cumulative tradition a personal faith je to, že jsou univerzálně srozumitelné a uplatnitelné, a to jak pro angažované stoupence náboženských tradic, tak i pro agnostické či ateistické badatele. Umožňují tedy adekvátní porozumění náboženským tradicím zevnitř i zvenku v rámci dialogické interakce mezi religionisty a (vzdělanými) angažovanými stoupenci jednotlivých tradic. I vnější pozorovatel se může učit rozumět tomu, co praktikující věřící míní tím kterým úkonem či symbolem. 8. Naznačené metodologické revize a návrhy domýšlí Smith do filosofických a teologických souvislostí (a je v tomto bodě nezřídka kritizován). Trvá na tom, že napříště je i v religionistice a teologii náboženství nezbytné vycházet z planetárně sdíleného lidství, že všichni lidé si musí zvykat na první osobu plurálu v planetárním rámci: někteří z nás jsme křesťané, někteří jsme muslimové, někteří jsme sekulární humanisté. Kolektivní my se stále více týká celého lidstva. Žádná tradice se dnes neobejde bez reflexe těch druhých. Nábožensko-kulturní tradice vstupují v posledních desetiletích do éry (která nemá v minulosti obdobu), kdy jsou neodmyslitelnou součástí jejich dějin také dějiny jiných tradic. Jestliže být křesťanem (muslimem apod.) znamená vědomě participovat v dějinném procesu zvaném křesťanství (resp. islám apod.), pak dnes tyto jednotlivé procesy dospívají do stádia, kdy si uvědomují sousední procesy víc než kdykoli předtím. Jediná komunita, do níž nakonec patříme, je world-wide a history-long, zahrnuje tedy celé lidstvo. Podle Smithe je snad možné v této souvislosti vyhlížet corporate human self-consciousness. Teologové dnes musí promýšlet teologii komparativních dějin náboženství, nejen v rámci křesťanství, ale analogicky ve všech ostatních tradicích. 2. Řešitelský tým Doc. Tomáš Novotný dokončil své úkoly na rok 2006, ale ze zdravotních a pracovních důvodů se rozhodl v práci na projektu již nepokračovat. Na jeho místo do řešitelského týmu k přistupuje doc. Karel Floss. Tímto žádáme o svolení k této změně v řešitelském týmu. Doc. PhDr. Karel Floss je filosof s dlouhodobým zájmem o mezináboženský dialog a s úzkými vazbami na Nadaci Světový étos v Tübingen. S dílem W. C. Smitha se Karel Floss již částečně seznámil při badatelské práci v teorii mezináboženského dialogu, protože na Smithe se současné vědecké autority v tomto oboru často odkazují. Díky Karlu Flossovi získala Společnost pro studium

3 sekt a nových náboženských směrů jako řešitelské pracoviště přímé spojení na českou pobočku Nadace Světový étos Centrum Prokopius v Sázavě nad Sázavou a přístup k bohaté knihovně Centra. Životopis a výběr z bibliografie Karla Flosse je uveden níže v této zprávě. Dr. Pavel Hošek získal vyšší akademickou hodnost, když se roku 2006 úspěšně habilitoval. 3. Úkoly projektu pro rok 2006 a jejich splnění Pro první rok badatelského projektu byly stanoveny a řešeny čtyři následující úkoly: 1. Shromáždění potřebné literatury. Řešitelé se seznámili se Smithovými metodologickými pracemi (The Meaning and End of Religion, Faith and Belief, Towards a World Theology, The Faith of Other Men). Knihy byly získány koupí ze zahraničí nebo knihovní výpůjčkou a rozmnoženy kopírováním pro všechny členy řešitelského týmu. S reakcí na Smithovu metodologii se část řešitelského týmu seznámila při zahraničních cestách. Knihovna Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů byla doplněna o desítky publikací, vztahujících se k prezentaci současných náboženských společenství a k mezináboženskému dialogu. 2. Vykonání cest do knihoven a religionistických pracovišť. V rámci projektu podnikli doc. Pavel Hošek a dr. Zdeněk Vojtíšek studijní cestu do Londýna a doc. Pavel Hošek do Tübingen. Zprávy z cest do Londýna a Tübingen jsou uvedeny níže. Doc. Ivan Štampach a doc. Pavel Hošek studovali v knihovně Nadace Světový étos v Sázavě. Doc. Tomáš Novotný získal od Londýnské univerzity stipendium na týdenní pobyt v rámci týdne jidiš jazyka tzv. Ot Azoy. 3. Vedení badatelského semináře. Doc. Pavel Hošek vedl v průběhu roku 2006 dva badatelské semináře, zaměřené na metodologické předpoklady religionistiky a na mezináboženský dialog. V letním semestru roku 2006 to byl seminář W. Pannenberg on Religion na Evangelické teologické fakultě UK. Tématem tohoto semináře byly metologické předpoklady vědy o náboženství z interdisciplinárního hlediska, zejména s ohledem na vztah religionistiky a teologie náboženství. Předmětem seminárních analýz a diskusí byly především texty W. Pannenberga, pojednávající o vztahu teologie a religionistiky, v nichž hojně odkazuje na analogické pojetí W. Cantwella Smithe. V zimním semestru roku 2006 to byl seminář Tillich on Religion na Evangelické teologické fakultě UK. Tématem tohoto semináře byly principiální předpoklady vědy o náboženství z interdisciplinárního hlediska, zejména s ohledem na vztah filosofie náboženství a teologického, resp. angažovaného studia lidské religiozity. Předmětem seminárních analýz a diskusí byly především texty P. Tillicha, pojednávající o vztahu filosofie náboženství a teologie. 4. Zpracování prvního publikačního výstupu. Článek doc. Pavla Hoška Teologická religionistika Wilfreda Cantwella Smithe byl přijat k publikaci v odborném časopise Theologická revue, ale dvojčíslo 1-2 / 2006 Teologické revue doposud nevyšlo. 4. Další počiny řešitelského týmu na poli teorie a praxe mezináboženského dialogu 1. Účast na konferencích, které měly často mezinárodní účast, anebo se v některých případech konaly v zahraničí. o Doc. Ivan Štampach a dr. Vojtíšek přednášeli na mezinárodní konferenci Náboženství a politika ve dnech 3. a 4. října 2006 v Pardubicích (konferenci pořádala Katedra religionistiky a filozofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice). o Doc. Pavel Hošek a dr. Zdeněk Vojtíšek přednášeli o mezináboženském dialogu na 5. studijním dni Ekumenické rady církví, Praha, 4. dubna o Doc. Ivan Štampach přednášel na Letní filosofické škole, kterou pořádala nadace Světový étos - Centrum Prokopios. o Dr. Zdeněk Vojtíšek přednášel na mezinárodní konferenci Alternatívne liečebné metódy s presahmi do náboženstviev, kterou pořádal Ústav pre vzťahy štátu a cirkví v Bratislavě 19. září

4 o Dr. Zdeněk Vojtíšek přednášel na mezinárodní konferenci Církve v českých zemích a otázka nacionalismu, pořádané Husitskou teologickou fakultou UK v rámci jejího výzkumného záměru v Praze, 26. října o Doc. Pavel Hošek přednášel na konferenci Promoting Exchange between NGOs, media and researchers from the Middle East and new EU member states, Evangelická teologická fakulta UK, Praha, února o Doc. Tomáš Novotný se účastnil týdenního workshopu o klezmerové hudbě, nigunech a tzv. chazanut (hudebním zpracování liturgie v synagoze), pořádaného Jewish Music Institute při Londýnské univerzitě. o Doc. Pavel Hošek přednášel na kolokviu Aktuální otázky mezináboženského dialogu, Česká křesťanská akademie Praha, 22. února o Doc. Pavel Hošek přednášel na konferenci Palestine and Education, Bethlehem, Israel, dubna o Doc. Pavel Hošek přednášel na Letní filosofické škole, Světový étos - Centrum Prokopios, Sázava, 7. července o Doc. Pavel Hošek přednášel na semináři pro pedagogy Dialog křesťanů a Židů, Židovské Muzeum Praha, 29. října o Doc. Pavel Hošek přednášel na Kolokviu o antisemitismu, Fakulta humanitních studií, Západočeská univerzita, Plzeň 9. listopadu o Dr. Zdeněk Vojtíšek se pasivně účastnil mezinárodního semináře Nová náboženská hnutí a politika 25. listopadu 2006 v Londýně. o Doc. Pavel Hošek se pasivně účastnil Mezináboženského setkání Forum Podíl na dalších projektech řešitelského pracoviště, Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. o Doc. Ivan Štampach, doc. Pavel Hošek a dr. Zdeněk Vojtíšek se zapojili do projektu Mezináboženský kalendář, jehož cílem je seznámit veřejnost s hlavními svátky pěti hlavních světových náboženství. Na projektu spolupracují příslušníci hinduismu, judaismu, buddhismu, křesťanství a islámu. o Dr. Zdeněk Vojtíšek moderoval pět seminářů, na nichž se veřejnosti představili minoritní náboženské společnosti. Z hlediska mezináboženského dialogu monoteistických náboženství byl nejvýznamnější seminář, na němž vystoupili zástupci tří nejvýznamnějších českých muslimských komunit v Praze, Brně a Teplicích. Seminář se konal na Evangelické teologické fakultě UK 7. prosince 3. Podíl na projektech jiných pracovišť, souvisejících s teorií a praxí mezináboženského dialogu. o Doc. Tomáš Novotný, doc. Pavel Hošek a dr. Zdeněk Vojtíšek se účastnili projektu Lessingova Institutu, zaměřeného na monoteistická náboženství, jejich poznávání a možnosti dialogu mezi nimi. Doc. Novotný se společně s prof. Hurwitzem z Toronta tento projekt několik let připravoval a doc. Hošek se projektu intenzivně věnoval po celý první ročník kurzů, tedy během měsíce července. Přednáškový cyklus Lessingova Institutu byl nazván Mainstream and nonconformist movements in Judaism, Christianity and Islam. Byl určen americkým a kanadským studentům a proběhl na Anglo-American College v Praze. Doc. Novotný přednášel o judaismu v kontextu dialogu abrahamovských náboženství, doc. Hošek o islámu a dr. Vojtíšek o teorii vzniku a vývoje nových náboženských hnutí. o Doc. Pavel Hošek a dr. Zdeněk Vojtíšek se podíleli na přípravě materiálů pro projekt multikulturní výchovy na základních školách ( realizovaný při katedře občanského sektoru Fakulty humanitních studií UK, dr. Vojtíšek v roli konzultanta, doc. Hošek se účastnil setkání konzultační skupiny a vypracoval několik referenčních studijních materiálů pro učitele, zaměřených na problematiku multikulturality a mezináboženských vztahů. o Doc. Pavel Hošek se podílel na realizaci projektu Společnosti křesťanů a Židů, v jehož rámci se připravoval a na podzim (v prostorách Židovského muzea) realizoval výukový program pro učitele středních a základních škol, věnovaný problematice židovsko-křesťanských vztahů.

5 o Doc. Pavel Hošek a dr. Zdeněk Vojtíšek jsou ve stálém korespondenčním styku s mezinárodní mezináboženskou organizací World Conference of Religions for Peace (WCRP). o Doc. Pavel Hošek působí v redakční radě periodika Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů. o Doc. Ivan Štampach a dr. Zdeněk Vojtíšek se podíleli na přípravě tématu česká muslimská komunita časopisu o současné náboženské scéně Dingir (1/2006). 5. Publikační činnost řešitelského týmu v roce 2006, zaměřená na metodologii religionistiky a mezináboženský dialog doc. ThDr. Ivan O. Štampach a) publikace ŠTAMPACH I.: Islám a evropská kultura, Dingir č. 1/2006, s ŠTAMPACH I.: Jaký islám je nebezpečný? Z pohledu religionisty, revue Prostor, č. 1-2/2006, s ŠTAMPACH I.: Náboženská pluralita a její (ne)zvládání, Teologie & Společnost. Časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život, č. 4 / 2006, s ŠTAMPACH I.: Abrahámovská ekuména, Zpravodaj SKŽ č. 55 / 2006, s ŠTAMPACH I.: Spiritualita, víra, pochybnosti, Universum. Revue České křesťanské akademie, č. 3/2006, s ŠTAMPACH I.: Surprising Religious Shift at the Heart of Europe, The Heart of Europe č. 6/2006, s. 4-7 (totéž zároveň ještě ve verzích německé, francouzské, španělské a ruské). ŠTAMPACH I.: Medzináboženské vzťahy v službe mieru. Spolupráca náboženstiev môže byť zázemím pokojnejšieho sveta, Domino, č /2006, s. 33. ŠTAMPACH I.: Náboženská tolerance je lhostejnost, Literární noviny č. 9 / 2006, s. 1 a 8. b) přednášky pro veřejnost 1. Účast na panelové diskusi společně s prof. Milanem Opočenským, doc. Martinem Prudkým a Leo Pavlátem na téma Vztahy judaismu k jiným vyznáním pořádalo ve svých prostorách Vzdělávací a kulturní středisko Židovského muzea v Praze Přednáška na téma Mezináboženský dialog pro pozvanou veřejnost v Pardubicích v prostorách firmy T-String Přednáška Ježíš a Mojžíš na společné procházce (křesťansko-židovské vztahy) v brněnské obci Náboženské společnosti českých unitářů dne Přednáška Pluralita židovských a křesťanských směrů v židovsko-křesťanském dialogu v sérii přednášek pro středoškolské učitele v Židovském vzdělávacím centru v Praze Účast ve veřejné diskusi s Danem Drápalem a Martinem Zikmundem na téma vztahů křesťanství a islámu pořádal sbor Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech ve svých prostorách Přednáška Křesťanství v mezináboženských vztazích pro konferenci baptistické mládeže v prostorách sboru Bratrské jednoty baptistů v Liberci Přednáška Islám a současnost pro filosofickou sekci klubu Sisyfos v Praze v prostorách pražského Pen Clubu c. mediální vystoupení (o aktuálních neuralgických bodech vztahů křesťanství a islámu) např. v pořadu Události v přímém přenosu dne , v pořadu Vedlejší efekty na stanici ČT 24 dne , v pořadu Doteky víry na stanici ČRo 1 Rádiožurnál , v pořadu Ozvěny dne na stanici ČRo 1 Rádiožurnál a v dalších. doc. Pavel Hošek, ThD. a) odborné články HOŠEK P.: Teologie náboženství (teologická religionistika) jako věda, in: Gallus, P., Macek, P. (vyd.), Evangelická teologie pod drobnohledem, CDK, Brno HOŠEK P.: Výklad svatých textů v teologii a v religionistice, in: sborník Náboženství a věda, Univerzita Pardubice,

6 HOŠEK P.: Teologická religionistika Wilfreda Cantwella Smithe, Teologická revue, v tisku. b) recenze HOŠEK P.: P. Barša, Západ a islamismus, L. Kropáček, Islám a Západ, Dingir 1/ c) přednášky 1. Mezináboženský dialog, regionální pastorálka ČCE Přerov, 13. února 2. Evropa a islám, přednáška pro veřejnost, Zbraslav, 21. března 3. Perspektivy mezináboženského dialogu, přednáška pro veřejnost, Benátky nad Jizerou, 22. března 4. Možnosti mezináboženského dialogu, 5. studijní den Ekumenické rady církví, Praha, 4. dubna 5. Proč mezináboženský dialog, CB Náchod, 23. dubna 6. Na cestě k mezináboženskému dialogu, koleje Větrník, Praha, 17. května 7. Evropa a islám, CB Kladno, 21. května 8. Na cestě k dialogu náboženství, vzdělávací setkání farářů ČCE, Daňkovice, září 9. Modely mezináboženských vztahů, horácký seniorát ČCE, Velká Lhota, 16. září 10. Křesťanský kostelík v globální vesnici: problémy a výzvy náboženského pluralismu, výjezdní soustředění studentů ETF UK, Chotěboř, září 11. Mezináboženský dialog, pražský seniorát ČCE, Praha, 10. října 12. Křesťanství a islám, jihočeský seniorát ČCE, Tábor, 16. října 13. Judaismus a křesťanství, Česká křesťanská akademie, Chrudim, 24. října 14. Možnosti a meze mezináboženského dialogu, ČCE Dobříš, 7. prosince PhDr. Zdeněk Vojtíšek a) článek VOJTÍŠEK, Z., Český boj o mešity, Dingir 2006, 9 (1), str b) příspěvek na konferenci VOJTÍŠEK, Z., Neúspěšné návrhy na registraci náboženských společností podle zákona 3/2002 Sb. v letech , referát na konferenci Náboženství a politika, katedra religionistiky a filozofie FF UP, Pardubice, c) přednášky 1. Současný náboženský život u nás světová náboženství, pro pedagogy, Krajské centrum vzdělávání, Plzeň, Dialog v oblasti sekt a nových náboženských hnutí, 5. studijní den Ekumenické rady církví, Praha, Náboženský terorismus, pro policisty, školící centrum Solenice, Světová náboženství v České republice (křesťanství, buddhismus, islám), pro českou křesťanskou akademii, Pelhřimov, New Religious Movements, Lessing Institute, Anglo-American College, Praha, Víme, co je islám?, klub Betanie, Jilemnice, Náboženský život u nás, farní sbor Českobratrské církve evangelické, Praha - Žižkov, Program prací pro další rok Hlavním zaměřením druhého roku projektu je aplikace Smithova pojetí v islamistice. Jsou stanoveny následující úkoly: 1. Seznámení se Smithovými knihami, které se zabývají islamistikou. Pro řešitelský tým tedy budou rozmnoženy knihy Modern Islam in India (Lahore, 1943), Islam in Modern History (Princeton University Press, New Jersey, 1957), On Understanding Islam (Mouton Publishers, New York, 1981). 2. Vědecká konference o vztazích a spolupráci mezi monoteistickými náboženstvími. Řešitelský tým počítá s dvoudenní konferencí v předběžném termínu 3. a 4. května Je plánováno zorganizovat

7 čtyři přednáškové bloky, a to pro (1.) zahraniční a (2.) české badatele, (3.) české představitele monoteistických náboženství a (4.) studenty religionistiky a teologie. 3. Recenzovaný sborník s příspěvky, přednesenými na konferenci o vztazích a spolupráci mezi monoteistickými náboženstvími. Řešitelský tým počítá s vydáním tohoto sborníku ještě v roce Další publikační výstup. Řešitelský tým počítá s publikací odborného článku (či série článků) o Smithově přínosu pro islamistiku. 5. Badatelský seminář. V zimním semestru školního roku 2007/2008 proběhne na Evangelické teologické fakultě UK badatelský seminář na téma Smithův přínos pro islamistiku. 6. Studijní cesty. Řešitelský tým počítá s krátkodobými studijními cestami na Teologickou fakultu University v Aarhusu, do knihovny univerzity v Krakově, do Tübingen a na Teologickou fakultu Jihočeské univerzity.

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací navrhuje oborová rada, která je předkládá ke schválení vědecké radě fakulty. Navrţeny a vědeckou radou schváleny byly tyto

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 2 Výroční zpráva Rady vědeckých společností ČR za rok 2010 Rada vědeckých společností České republiky (RVS ČR) je nezávislé neziskové dobrovolné

Více

ETIKA A ETICKÉ ASPEKTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI

ETIKA A ETICKÉ ASPEKTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích Studijní opora předmětu ETIKA A ETICKÉ ASPEKTY V SOCIÁLNÍ PRÁCI oboru Sociální

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra institucionální ekonomie dolezala@vse.cz INFORUM 2010: 16. konference

Více

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe oboru dějiny umění či historie, pomocných věd historických,

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Zápis z 5. jednání HV ČGS dne 10. 5. 2016 v Praze

Zápis z 5. jednání HV ČGS dne 10. 5. 2016 v Praze Zápis z 5. jednání HV ČGS dne 10. 5. 2016 v Praze účast: Janský, Perlín, Čermák, Kašková, Kučera, Kopp (zastoupen Dokoupilem), Bláha, Kapustová, Marada, Havlíček, Kubíček, Chromý, Janouch, Řezníčková,

Více

Židovské muzeum v Praze Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovské muzeum v Praze Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovské muzeum v Praze Osnova 1. Základní informace 2. Statistika 3. Nabídka pro školy 4. Práce s učni 5. Nabídka pro učitele Jiří Tejkal, oddělení

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

PhDr. Jan Samohýl, Th.D. Publikační činnost:

PhDr. Jan Samohýl, Th.D. Publikační činnost: PhDr. Jan Samohýl, Th.D. Publikační činnost: Kapitoly v publikacích Současná česká tomistická psychologie, in NAKONEČNÝ, MACHULA, SAMOHÝL, Historie a perspektivy české tomistické psychologie, Praha: Triton,

Více

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku Filosofie výchovy Úvod do studia tematického bloku Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ Rudolf Vlasák, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Úvodem Přehledných informací a také úvahových studií o obsahu, struktuře a formách vzdělávání na

Více

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>.

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Vás srdečně zve na další přednášku

Více

Program. Středa 24. 4. 2013. Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina. 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod

Program. Středa 24. 4. 2013. Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina. 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina Středa 24. 4. 2013 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod Program 09:00 10:30 Příjezd a registrace účastníků 10:30 10:50 Přivítání

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze duben 2011 1) Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE OD ROKU 2004 (v jednotlivých odstavcích řazeno abecedně)

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE OD ROKU 2004 (v jednotlivých odstavcích řazeno abecedně) VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE OD ROKU 2004 (v jednotlivých odstavcích řazeno abecedně) monografie 1. VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: Náboženství, církve, sekty, duchovní

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

Jazykovědné sdružení České republiky

Jazykovědné sdružení České republiky Jazykovědné sdružení České republiky Letenská 4, 118 51 Praha 1 tel.: 225 391 438 http://jazykovednesdruzeni.cz/ kontaktní mail: martina.smejkalova@pedf.cuni.cz Zápis z volebního valného shromáždění Jazykovědného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY ZA OBDOBÍ OD XXIX. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR V období

Více

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno Zápis z desátého valného shromáždění České společnosti pro religionistiku (Brno, 9. 2. 2015) Přijetí programu 1. Přivítání účastníků a slovo předsedy 2. Zpráva tajemníka za léta 2011-2014 3. Zpráva hospodáře

Více

Doktorandská konference Brno 26. 27. května 2011

Doktorandská konference Brno 26. 27. května 2011 Doktorandská konference Brno 26. 27. května 2011 Ústav filmu a AV kultury Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arne Nováka 1, 602 00 Brno budova C, 2. patro, zasedací místnost děkanátu http://www.phil.muni.cz/wufv/

Více

ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST sekretariát: Královská obora 233, 170 21 Praha 7, tel.: 02/33377204 Tiskové prohlášení České astronomické společnosti číslo 53 z 20. 10. 2003 Cena Littera astronomica za rok

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Výchova ke zdraví a kvalita života II. mezinárodní konferenci. Termín konání: 8. - 10. 10. 2009 Místo konání: zámecký hotel Štekl Hluboká nad Vltavou

Výchova ke zdraví a kvalita života II. mezinárodní konferenci. Termín konání: 8. - 10. 10. 2009 Místo konání: zámecký hotel Štekl Hluboká nad Vltavou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta - Katedra výchovy ke zdraví ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU, Státním zdravotním ústavem Praha a ČSVV pořádá pod záštitou

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012 Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012 Účast: Hosté: podle prezenční listiny Mgr. Mgr. J. Petrov,LL.M. Program: I. Projednání Výroční zprávy za rok 2011 II. Návrh nových lektorů dosud

Více

Slezská Univerzita v Opavě. Bulletin z mezinárodní konference

Slezská Univerzita v Opavě. Bulletin z mezinárodní konference Slezská Univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bulletin z mezinárodní konference PERSPEKTIVY BANKOVNICTVÍ PO ROCE 2000 VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE 7. mezinárodní konference pořádaná

Více

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE Vstupní požadavky Uchazeč je nejčastěji absolventem magisterského studia psychologie. Přijmout však lze absolventa i jiného, nejlépe příbuzného oboru univerzitního

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Zápis ze setkání didaktiků dějepisu 20. února 2012, Praha

Zápis ze setkání didaktiků dějepisu 20. února 2012, Praha Zápis ze setkání didaktiků dějepisu 20. února 2012, Praha Přítomní členové pracovní skupiny AK: prof. PaedDr. I. Stuchlíková, CSc. předsedkyně pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice AK vlády ČR rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004, že bude v souladu s par. 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 S.,

Více

Roman Míčka strukturovaný životopis

Roman Míčka strukturovaný životopis Roman Míčka strukturovaný životopis Data narození: 1. 5. 1976 PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. Rodinný stav: ženatý (2002), manželka Eva (1980), 4 děti (2003 Anna, 2005 Alena, 2008 Roman, 2012 Pavel) Telefon:

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Akreditační komise (dále jen AK ) rozhodla na svém zasedání ve dnech 30.11.- 1.12.2004, že bude v souladu

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

Výběr z nových knih 6/2012 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 6/2012 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 6/2012 ostatní společenskovědní obory 1. 7 skrytých důvodů, proč zaměstnanci odcházejí z firem / Leigh Branham ; [překlad Tomáš Juppa] -- 1. vyd. Praha : Grada, 2009 -- 250 s. -- čeština.

Více

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 1 Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Součást FF UK Číslo projektu Název Hlavní řešitel Rozhodnutí ÚVES FF_15_TO1_041 Nová Paradigmatika spisovné ruštiny

Více

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA

1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA 1. BEZPEČNOSTNÍ STUDIA Libor FRANK 1.1 Úvod Smyslem této kapitoly je přiblížit pojem bezpečnost, jeho vývoj, obsah a chápání v oboru bezpečnostní studia. Součástí kapitoly je i stručný exkurz do geneze

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE

ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE Jan Němec květen 2008 Asociace pro mezinárodní otázky, Žitná 27, 110 00 Praha 1; tel./fax. +420 224 813 460; www.amo.cz; info@amo.cz

Více

Popularizující monografie: HOŠEK P.: A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012, 137 s. ISBN 978-80-86498-48-5

Popularizující monografie: HOŠEK P.: A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012, 137 s. ISBN 978-80-86498-48-5 Bibliografie Pavla Hoška (červen 2013) vědecké monografie (knižní): HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Mýtus, imaginace a pravda. Praha : Návrat domů. 2004. 101 s. ISBN 80-7255-099-3. HOŠEK, P.: Na cestě k dialogu.

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010. Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010

LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010. Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010 LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010 Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010 KONVIKT SVATÝCH ANDĚLŮ, MÍSTO KONÁNÍ LETNÍ ŠKOLY Konvikt svatých Andělů je významnou památkou

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Souborné zkoušky z modulů

Souborné zkoušky z modulů Souborné zkoušky z modulů (platí pro studenty, kteří nastoupili do magisterského studia české filologie v roce 2012/2013) V souladu s akreditacemi a Modrou knihou 2012/2013 je student jednooborové české

Více

Student/ka: MgA. Nikola Čulík Školitel/ka: Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.

Student/ka: MgA. Nikola Čulík Školitel/ka: Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D. Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace FUD UJEP - seznam studentů a školitelů - rámcová témata disertačních prací - stručné anotace disertačních prací - studijní plány Studijní

Více

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. RNDr. Michal Janošek, Ph.D. Mgr. Václav Kocian UMÌLÁ INTELIGENCE Rozpoznávání vzorù v dynamických datech Praha 2014 Anotace: Cílem knihy je

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Bibliografie Pavla Hoška

Bibliografie Pavla Hoška Bibliografie Pavla Hoška Bibliografie Pavla Hoška vědecké monografie (knižní): HOŠEK, P.: C.S. Lewis. Mýtus, imaginace a pravda. Praha : Návrat domů. 2004. 101 s. ISBN 80-7255-099-3. HOŠEK, P.: Na cestě

Více

k deinstitucionalizaci Sborník příspěvků a materiálů pro účastníky konference

k deinstitucionalizaci Sborník příspěvků a materiálů pro účastníky konference Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz wwvzděláváním k deinstitucionalizaci

Více

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Garant: JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Policejní akademie České republiky v Praze BEZPEČNOST INFORMACÍ

Policejní akademie České republiky v Praze BEZPEČNOST INFORMACÍ Policejní akademie České republiky v Praze Fakulta bezpečnostního managementu PRŮVODCE KOMBINOVANÝM STUDIEM Metodická studijní opora BEZPEČNOST INFORMACÍ Bakalářský studijní program Veřejná správa, studijní

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové soutěže na UP

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové soutěže na UP Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové soutěže na UP Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace (země, město): Egypt, Káhira Jméno, příjmení: PhDr. Arwa Al Hamatiová Instituce: Univerzita Ajn Šams Fakulta jazyků Chalífa

Více

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. která se bude konat ve dnech 19. 23. září 2016 v Českých Budějovicích

48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica. která se bude konat ve dnech 19. 23. září 2016 v Českých Budějovicích Archeologický ústav FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích si Vás dovolují pozvat na: 48. ročník mezinárodní

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA

HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA Marie Balíková, Národní knihovna ČR Tento informativní příspěvek navazuje na článek ze sborníku Knihovny současnosti 2004. 1 Pro věcné katalogizátory a indexátory

Více

Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality

Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality Jan Závodný Pospíšil Vratislav Kozák VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2009 Bod pořadu jednání: Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2008 Zpracovala: odbor,

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PŘEDNÁŠKY A BESEDY PŘEDNÁŠKY A BESEDY Koncepce tematických celků přednášek a besed, případně také kursů a tvůrčích dílen je popsána v jedné z úvodních kapitol, která se věnuje charakteru vzdělávání nabízeného Muzeem umění

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU Název VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno Součást VŠ: Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno Název studijního programu:

Více

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669 Výpis publikací Citace 1. Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běţné třídě základní školy, Grada, Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách

Filozofická fakulta. Katedra politologie a filozofie. Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Filozofická fakulta Katedra politologie a filozofie Informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách Pasteurova 3571/13 400 96 Ústí nad Labem, CZ Tel: +420 475 286 500 http://ff.ujep.cz BAKALÁŘSKÉ

Více

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ SMSJM VŠE > PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ Obsah Úvod 3 Mgr. Ing. Petra Cibulková 4 Ing. Tomáš Doležal 5 doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. 6 Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. 7 doc. PhDr. Jan Eichler,

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE a AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE katedra informatiky a manažmentu pořádají VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účastí SCIENTIFIC REFLECTION OF

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-529/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-529/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-529/08-14 Adresa: Solná 8, 746 00 Opava Identifikátor: 600 004 210 IČ: 47 813 512 Místo inspekce:

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž Jan Bouzek JAK SE DOMLUVIT S JINÝMI? Úvod do mezikulturní komunikace Jan Bouzek JAK SE DOMLUVIT S JINÝMI? Úvod do mezikulturní komunikace T R I T O N autor: Prof. PhDr. Jan Bouzek,

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP. Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova

Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP. Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova Platnost dokumentu : od 1. 9. 2013 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené podobě

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím.

Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. JUDr. Štěpán KALAMÁR, doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Informační bezpečnost a právo na svobodný přístup k informacím. Úvod Prudký nástup výpočetní techniky do všech oblastí společenského života způsobil,

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

Obecná didaktika Modely výuky

Obecná didaktika Modely výuky Obecná didaktika Modely výuky Lenka Hloušková Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je vymezení předmětu obecné didaktiky a jejích vztahů k didaktice, ke školní didaktice a k oborovým didaktikám. Ve druhé

Více

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc, 1996, 2001, 2007, 2010 EKOPRESS, s. r. o., 2001, 2007, 2010 ISBN 978-80-86929-60-6

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc, 1996, 2001, 2007, 2010 EKOPRESS, s. r. o., 2001, 2007, 2010 ISBN 978-80-86929-60-6 Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc, 1996, 2001, 2007, 2010 EKOPRESS, s. r. o., 2001, 2007, 2010 ISBN 978-80-86929-60-6 OSKAR KREJČÍ MEZINÁRODNÍ POLITIKA Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s. r. o., K Mostu 124,

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. duben 2016 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2015 ve dnech 14. 16. září 2015, že bude v souladu

Více