ANGLI TINA DOMÁCÍ DOU OVATEL PRO ŠKOLÁKY 8 11 LET. Št pánka Pa ízková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLI TINA DOMÁCÍ DOU OVATEL PRO ŠKOLÁKY 8 11 LET. Št pánka Pa ízková"

Transkript

1 ANGLI TINA DOMÁCÍ DOU OVATEL PRO ŠKOLÁKY 8 11 LET Št pánka Pa ízková

2 Napsala: Mgr. Št pánka Pa ízková Jazyková revize: Laurie Bram Namluvili: Laurie Bram Waylan Bram Jon Behrends Ilustrace: Vital Imagery Ltd. Nahrávání, st ih: Václav Vlachý digitální záznam a zpracování zvuku, Hradec Králové Výroba CD: GZ Digital Media, a.s., Lod nice Vydal: Pavel Pa ízek P&P, U Školky 226, Dolní edice Tel.: upravené vydání, 2015 Vytiskly Tiskárny Havlí k v Brod, Husova 1881, Havlí k v Brod ISBN

3 ÚVOD Dnešní doba klade na lov ka vysoké nároky. Jedním z nich je i nutnost mluvit cizími jazyky. Angli tina je jazyk nejen krásný, ale navíc celosv tov rozší ený, a proto byl vybrán jako základní pro výuku již na základních školách od 3. t ídy. Je to jazyk bohatý, zvu ný, pro jeho zvukové vlastnosti v n m asto zpívají zp váci, pro které to není rodný jazyk. Vždy nap. džez zní velmi krásn práv v angli tin. P edur uje ho k tomu jeho melodi nost i frázování. Ale nejen v hudb dominuje angli tina. B žn se s ní každý setká p i práci nebo hraní na po íta i, v odborné literatu e, pot ebuje ji p i cestování, zkrátka setkáte se s ní tém na každém kroku, stává se sou ástí našeho každodenního života. Proto se všichni snažíme, aby naše d ti tento jazyk ovládaly velmi dob e, aby se pro n stal samoz ejmostí. A práv k tomu má p isp t tato publikace. Pom že d tem najít si cestu k angli tin, protože je vytvo ená formou vhodnou pro d ti, budou si s ní hrát, hledat, luštit, budou muset p emýšlet, budou se bavit. Odm nou této nenásilné cesty jim bude upevn ní základních gramatických a lexikálních struktur, obohacení a fixování slovní zásoby, rozvoj schopnosti poslouchat a vnímat angli tinu, rozum t mluvenému slovu. Každý z nás však ví, že nem žeme um t všechno. asto se stane, že musíme sloví ko vyhledat ve slovníku. Potom však v praxi leckdy dochází k tomu, že ho neumíme správn p e íst, protože fonetickým znak m nerozumíme, výslovnost tedy n kdy zkomolíme. A p itom sta í jen málo. Dít odmala u it tyto znaky p e íst. V této knize si budou d ti s výslovností hrát a nenásilnou formou se nau í ji vnímat jako samoz ejmost. Tím se jim uleh í cesta v samostudiu, výrazn se zrychlí hledání v moderních slovnících a usnadní výuka z originálních anglických u ebnic i zdokonalí komunikace s rodilými mluv ími. Ono se nám totiž asto m že zdát, jak krásn umíme vyslovovat, ale v praxi potom ze zkušeností známe, že stejn jako my máme problém n kdy rozum t cizinci, který mluví esky, tak i cizinec má potíže s porozum ním naší nedokonalé angli tin. Toto se tedy v pr b hu celé knihy snažíme odstra ovat. V tšina d tí se na školní výuku sv domit p ipravuje. U í se pravideln to, co na vyu ování do školy pot ebují. P esto asto zjistíme, že n které již d íve probrané jevy dít zapomn lo. Nebo je neumí použít. Potom coby vzorní rodi e dou ujeme, umíme-li anglicky, 3 ÚVOD

4 hledáme u itele na dou ování, nebo to s pocitem viny musíme nechat být, protože nemáme jinou možnost. Dojížd ní na dou ování n kdy zabere hodn asu, nebo je drahé, nebo to dít nebaví, a podobn. Tady potom dostává prostor použití našeho Dou ovatele. Obsahuje tém 150 dvojstran na tém 150 dn dou ování. Bude-li se dít vedle obvyklé p ípravy na hodiny angli tiny (tedy pr m rn 3x týdn ) v novat ješt 2x týdn minut hrám a procvi ování z této knihy, vysta í mu zásoba cvi ení, k ížovek, hádanek, spojova ek, osmism rek, vtip, jazykolam aj. na dva roky (nebo individuáln kratší i delší dobu). Bude jim jejich domácím u itelem, který jim srozumiteln vysv tlí základní gramatická pravidla jednoduchou formou, nau í je tém 1000 sloví ek základní slovní zásoby, bude se s nimi v pr b hu této doby v r zném stupni obtížnosti a v r zné podob vracet k základním problém m. Nestane se jim tedy, že n jakou strukturu jejím nepoužíváním zapomenou. Kniha obsahuje i CD s nahrávkami text, poslechových, výslovnostních i konverza ních cvi ení a jazykolam, vše namluvené rodilými mluv ími. Ke snadnému používání p ispívá i formální podoba knihy: na jedné stran je zadání, pro jednoduchou a rychlou kontrolu sta í oto it list a odpov nebo ešení si zkontrolovat. P itom však nesvádí k opsání výsledku. Pozitivní motivací k používání této publikace jsou také zajímavé a humorné ilustrace, které budou dít provázet tém na každé stran. Velké množství obrázk p ispívá i k tzv. vizualizaci, jež také napomáhá snadn jšímu zapamatování. Pro koho je tato kniha ur ena? Tato kniha postihuje u ivo p ibližn pro d ti t ídy b žné základní školy. Odlišné požadavky má samoz ejm jazyková škola, jejíž žáci tuto knihu budou používat d íve nebo ji zvládnou za kratší dobu. S procvi ováním z této publikace je nejvhodn jší za ít, má-li dít první zkušenosti s jazykem za sebou, individuáln p ibližn po 2 8 m sících výuky, ale samoz ejm lze za ít i ve 4. i 5. t íd, dít potom m že postupovat rychleji. Stejn tak se m že stát dobrým pomocníkem pro u itele angli tiny, jimž bude zásobnicí cvi ení. ÚVOD 4

5 OBSAH Úvod 3 Obsah 5 Vysv tlivky použitých zkratek 6 V cný rejst ík 7 Výslovnost 10 Procvi ování 13 Gramatické ráme ky: asování slovesa be 13 Neur itý len a x an 17 Množné íslo podstatných jmen 23 Tvo ení otázky se slovesem be 25 Výslovnost TH jako [ ] 27 Ur itý len the výslovnost 27 Zápor slovesa be 29 P ivlast ovací zájmena 29 len ur itý a neur itý 31 Krátké odpov di 31 asování slovesa have got mít 33 Stažené kladné tvary slovesa be 35 Stažené záporné tvary slovesa be 37 Výslovnost koncového s 41 Zápor slovesa have got plný a stažený tvar 49 P edložky místa 51 Výslovnost TH jako [ ] osoba ísla jednotného prostého p ít. asu 57 Otázka se slovesem have got 59 Vazba There is/there are 63 Stažený tvar slovesa have got 65 Podstatná jména s nepravidelným množným íslem 67 Zápor významových sloves a jeho krátký tvar 75 Zkrácená odpov na otázky se slovesem have got 79 Otázky s významovým slovesem 81 P edložky in front of, between 85 Krátké odpov di na otázky s do/does 91 P ivlast ování 93 Tázací výrazy 95 Otázky s tázacím slovem 97 Zp sobové sloveso can moci, um t OBSAH

6 Výslovnost ng- 105 P ítomný pr b hový as 109 Tvo ení ing tvaru 117 Zp sobové sloveso must muset 121 P íslovce astosti 139 Hodiny 151 Dny v týdnu 157 Ro ní období 161 ásti dne, hodiny p edložky 179 Zájmena p edm tný tvar 188 M síce 191 Rozkazy 199 Spelování 201 Sloveso have (bez got) 217 Otázka se slovesem have (bez got) 229 Zápor slovesa have (bez got) 263 Anglicko- eský slovní ek 299 esko-anglický slovní ek 309 VYSV TLIVKY POUŽITÝCH SYMBOL 1 nahrávka na CD íslo stopy na CD, kde najdete dané cvi ení, text, 41 viz str. 41, tedy podívejte se na stranu 41, pokud si nejste jistí ešením. Na této stran najdete pravidlo, které použijete v tomto cvi ení. OBSAH, VYSV TLIVKY 6

7 1. Spojte osobní zájmeno s jeho eským prot jškem. he oni my you vy I we she ty you on it they asování slovesa BE I am we are you are you are he is they are she is it is ono já ona 2. Dopl te am, is nebo are. I we Mrs Green is Sue and Tom Mr Black she the cat it the house Sam Mrs Red, Mr Red and Sue 13 DAY 1

8 1. Spojte osobní zájmeno s jeho eským prot jškem. he oni vy my you I she it on we ty you ono they já ona 2. Dopl te am, is nebo are. I am we are Sue and Tom are Mrs Green is Mr Black is she is the cat is it is the house is Sam is 14 Mrs Red, Mr Red and Sue are

9 1. Podle legendy vybarv te obrázek. Na nahrávce si poslechn te jeho popis a do ráme k v obrázku vepište tato slova: monster, fish, frog, water, bottom, plants: 1 1 blue ( ) 3 orange ( ) 5 brown ( ) 2 green ( ) 4 red ( ) 6 yellow ( ) 1 water Dopl te chyb jící písmeno/-a v osobních zájmenech. 13 w_ e i he e _ u _ 3. P eložte. 13 já jsem to je (ony) jsou ty jsi Vy jste (ty) jsi (on) je (ono) je (oni) jsou my jsme (ona) je (to) je 15 DAY 2

10 1. Podle legendy vybarv te obrázek. Na nahrávce si poslechn te jeho popis a do ráme k v obrázku vepište tato slova: monster, fish, frog, water, bottom, plants: The monster is yellow. The water is 1 blue. The frogs are orange. The fish 1 blue 3 - orange 5 brown is red. The bottom is brown and the 2 green 4 red 6 - yellow plants are green. 1 water frog 3 fish 4 frog 3 monster plants 5 bottom 2. Dopl te chyb jící písmeno/-a v osobních zájmenech. w_ e i_ t _he s t _ h_e_ y _ y o_ u _ h _ e _ I 3. P eložte. já jsem I am to je it is (ony) jsou they are ty jsi you are Vy jste you are (ty) jsi you are (on) je he is (ono) je it is (oni) jsou they are my jsme we are (ona) je she is (to) je it is 16

11 1. Poslouchejte slova a opakujte. 5 the, they, this, these, that, those, brother, father, mother, there 2. P eve te osobní zájmena do množného ísla. 13 I - we you - it - he - 3. Dopl te chyb jící íslovky. two three four - five six five four - she - Výslovnost TH jako [ ] 4 Vyslovuje se podobn jako eské d, ale špi ka jazyka se dotýká zadní strany a okraje horních zub, jazyk trošku p e nívá. Ur itý len THE - výslovnost [ ] the + souhláska: the car [ ] [ ] the + samohláska: the apple [ ] six - nine ten eight - seven four six - eight three - five - nine 4. Za a te do tabulky, kde se the te jako [ ] a kde jako [ ]. Když p e tete zaškrtnutá písmena, dozvíte se, na co hrají d ti na obrázku. 1. the umbrella 7. the new toothbrush 2. the apple 8. the yellow chair 3. the bag 9. the orange shirt 4. the group 10. the blue skateboard 5. the old house 11. the short jeans 6. the cool CD [ ] C O D E I N D S O E K [ ] H I P R A M T L E O S The children play H - _ - (= na schovávanou). 27 DAY 8

12 1. Poslouchejte slova a opakujte. 5 the, they, this, these, that, those, brother, father, mother, there 2. P eve te osobní zájmena do množného ísla. I - we you - you she - they it - they he - they 3. Dopl te chyb jící íslovky. two three four - five six five four - three two four six - eight Výslovnost TH jako [ ] 4 Vyslovuje se podobn jako eské d, ale špi ka jazyka se dotýká zadní strany a okraje horních zub, jazyk trošku p e nívá. Ur itý len THE - výslovnost [ ] the + souhláska: the car [ ] [ ] the + samohláska: the apple [ ] six seven eight - nine ten nine eight - seven three - five seven - nine 4. Za a te do tabulky, kde se the te jako [ ] a kde jako [ ]. Když p e tete zaškrtnutá písmena, dozvíte se, na co hrají d ti na obrázku. 1. the umbrella 7. the new toothbrush 2. the apple 8. the yellow chair 3. the bag 9. the orange shirt 4. the group 10. the blue skateboard 5. the old house 11. the short jeans 6. the cool CD [ ] C O D E I N D S O E K [ ] H I P R A M T L E O S The children play HIDE - AND _ - _ SEEK _ (= na schovávanou). 28

13 1. Srovnejte p eházená písmenka a zapište barvu. Potom touto barvou vybarv te šortky. Zápor slovesa BE am + not, is + not, are + not I am small. - I am not small. LUBE BLUE GERNE KINP RDE P ivlast ovací zájmena I my we our you your you your he his they their she her it its I and my friend já a m j p ítel she and her dog ona a její pes WRBON PRUPEL LYWELO 2. Ze slov sestavte v ty. Sloveso be dejte do správného tvaru p ítomného asu. not - the - be - in - they - garden -. They are not in the garden. from - be - China - not - I -. be - my - not - father - slim -. watch - be - green - not - his Spojte p ivlast ovací zájmeno s jeho eským prot jškem. his your my her its their our your m j váš jeho jejich jeho tv j náš její 29 DAY 9

14 1. Srovnejte p eházená písmenka a zapište barvu. Potom touto barvou vybarv te šortky. Zápor slovesa BE am + not, is + not, are + not I am small. - I am not small. LUBE BLUE GERNE GREEN KINP PINK RDE RED P ivlast ovací zájmena I my we our you your you your he his they their she her it its I and my friend já a m j p ítel she and her dog ona a její pes WRBON PRUPEL LYWELO BROWN PURPLE YELLOW 2. Ze slov sestavte v ty. Sloveso be dejte do správného tvaru p ítomného asu. not - the - be - in - they - garden -. They are not in the garden. from - be - China - not - I -. I am not from China. be - my - not - father - slim -. My father is not slim. watch - be - green - not - his -. His watch is not green. 3. Spojte p ivlast ovací zájmeno s jeho eským prot jškem. his your my her its their our your m j váš jeho jejich jeho náš tv j její 30

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY

P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky BAKALÁ SKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika Autorka: Mgr. Monika Kocianová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 2 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 2 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY

P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU SPOLE ENSKÉ V DY Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským

Více

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1

Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 1 Píruka pro rodie ENGLISH ADVENTURE 1 Prosíme uitele, aby píruku pro rodie nakopírovali Milí rodie! Všichni jsme si vdomi toho, jak dležitou úlohu hrajeme v život našich dtí otevíráme ped nimi svt a jsme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání 1 OBSAH OBSAH...2 1. CHARAKTERISTIKA 2. VZDĚLÁVACÍHO OBDOBÍ:...3 2. UČEBNÍ OSNOVY PRO 4. - 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více