1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty"

Transkript

1 1. Souvětí podřadné Vedlejší věty - pouze 1 věta hlavní + věty vedlejší (závislé na větách řídících věta hlavní nebo věty vedlejší na vyšší úrovni) - vždy se píše čárka 1) spojkové uvozeny podřadícími spojkami (že, aby, protože ) spojky nejsou větnými členy 2) vztažné uvozeny vztažnými zájmeny nebo příslovci (který, čí, kde, kdy ) vztažná zájmena a příslovce jsou větnými členy - druhy vedlejších vět: (s.v.=spojovací výrazy) 1) podmětná s.v.: kdo, co, že, aby, kdyby (Potěšilo mě, že si vzpomněl. Nevím, kdy přijede.) 2) přísudková jmenná část přísudku jmenného se sponou (Obloha byla, jako když ji vymete.) 3) přívlastková závisí na substantivu věty řídící, rozvíjí ho, s.v.: který, jenž, kde, kdy, kam 4) předmětná závisí na slovese věty řídící, s.v.: že, aby, kde, kam, kdo, co, odkud, ptáme se pádovými otázkami kromě prvního pádu 5) příslovečná místní s.v.: kde, kam, odkud, kudy - časová s.v.:když, až, jakmile,jen, jak, sotva, zatímco, dříve, dříve než, kdykoli - způsobová způsobu (Vykonával práci, jak nejlépe uměl) - míry (Jezte, co hrdlo ráčí) - prostředku (Stroj se uvede do pohybu tak, že se otočí pákou.) - zřetele (Pokud šlo o pořádek, nemohli být spokojeni) - přirovnávací s.v.: jak-tak, čím-tím - účinková (Měla tak zmrzlé ruce, že necítila prsty) - omezovací s.v.: ledaže - příčinná(důvodová) s.v.: že, protože, poněvadž, jelikož - účelová s.v.: aby - podmínková s.v.: jestliže, -li, kdyby, když, jestli - přípustková okolnosti v nesouladu s větou řídící, s.v.: ač, ačkoli, třebas, třebaže, přestože, i když, i kdyby, byť, jakkoli 6) doplňková dvojí závislost na slovese i podmětu nebo předmětu, často se slovesy smyslového vnímání, s.v.: jak, jako, (Uviděl jsem, jak zmizel v tráve. Pamatuji si otce, jak četl knížky.) Gramatika 1 z 35

2 2. Souvětí souřadné Poměry mezi větami - obsahuje nejméně dvě věty hlavní + libovolný počet vět vedlejších 1) slučovací (kopulativní) - s.v.: a, i, nebo, ani, či nepíší se čárky jednak-jednak, zčásti-zčásti, hned-hned, chvíli-chvíli jsou čárky 2) stupňovací (gradační) s.v.: ba, dokonce, ale i, nejen-ale i, nejen-nýbrž i 3) odporovací (adverziální) s.v.: ale, avšak, však, nýbrž, nicméně, ale zato, sice-ale 4) vylučovací (disjunktivní) s.v.: nebo, anebo, buď-nebo 5) důvodový/příčinný (kauzální) s.v.: neboť, totiž, protože, vždyť 6) důsledkový (konkluzivní) s.v.: proto, a proto, tedy, tusíž, tak, a tak (7) vysvětlovací (explikativní) s.v.: tj.(to jest), a to, totiž, vždyť, však, není to základní poměr) Gramatika 2 z 35

3 3. Slohové útvary a slohové postupy Slohové postupy = způsoby podání tématu, forma, prostředky, např. jak moc umělecký jazyk a) informační fakta, formality, věcné souvislosti b) vyprávěcí děj, zajímavost, napětí, pestrost, nesouvislost děje c) popisný důležité vnější znaky děje nebo objektu, systematičnost, výstižnost d) charakterizační vnitřní znaky, přímo, nepřímo e) výkladový vysvětlení podstaty, vztahů, souvislostí f) úvahový názory autora, zamyšlení, hodnocení, city, postoje - jednotlivé postupy se často prolínají, splývají, doplňují Slohové útvary = konkrétní typ jazykového projevu, každý své charakteristické rysy - liší se: postupy, které jsou pro ně charakteristické funkčními styly formou zpracování (písemné, ústní) počtem mluvčích (monolog, dialog) Slohový postup Funkční styl Slohové útvary informační prostě sdělovací oznámení, zpráva, dopis, telegram, běžný hovor prakticky odborný nebo úřední oznámení, obchodní dopis, formulář, dotazník administrativní publicistický zprávy, inzerát, reklama, rozhlasové a televizní zprávy vyprávěcí prostě sdělovací vyprávění příhody, vzpomínky publicistický novinové reportáže, črty, rozhlasové a televizní reportáže umělecký novela, povídka, román popisný prostě sdělovací nebo seznam, dotazník, životopis administrativní prakticky odborný odborný popis, návod vědecký a naučný popisné části ve výkladu publicistický cestopis, popis v reklamních prospektech umělecký popis postav, prostředí ve vyprávění charakterizační prostě sdělovací nebo charakteristika, posudek administrativní umělecký charakteristika postav, prostředí ve vyprávění výkladový prakticky odborný směrnice, předpisy, zákony a jejich váklady, referát vědecký výklad, pojednání, přednáška, odborný referát publicistický (řečnický) proslov, projev úvahový prakticky odborný diskuze, úvaha vědecký úvaha v odborných publikacích, učebnicích, kritická stať, recenze, odborná diskuze publicistický úvodník, komentář, úvaha, rozhlasová a televizní beseda umělecký úvaha v próze a poezii smíšené útvary esej, fejeton, umělecká reportáž Gramatika 3 z 35

4 4. Nejvýznamnější hláskové změny v průběhu vývoje češtiny 1) vývoj jazyků z praslovanštiny a) skupiny -or-, -ol-, -er-, -el- (praslovanština) změna na -ra-, -la-, -re-, -le- : gord (grad) hrad (čeština) b) skupiny dj, tj, kt změna na z, c : medja mez, svetja svíce, nokt noc c) skupiny dl, tl : zůstaly pouze u západoslovanských jazyků v češtině ano 2) změny při počátku vývoje češtiny - např. stahování (kontrakce) samohlásek - novaja nová, novoje nové, novoju novú novou, dělaješ děláš, uměješ umieš umíš, moja má 3) vývoj češtiny a) zánik párové měkkosti souhlásek (kromě ď, ť, ň) b) r ř r epa řepa c) g h glava hlava d) šč šť Ščepán Štěpán e) a ě, á ie duša dušě f) u i, ú í l ud lid g) o ě, ó ie koňóm koniem h) ztráta jotace ě e dušě duše i) diftongizace, pak monoftongizace ó uo ů kóň kuoň kůň j) diftongizace ú au ou súd saud soud k) úžení ie í, é í viera víra, řéci říci l) aj ej vajce vejce Gramatika 4 z 35

5 5. Vývoj českého pravopisu 1) primitivní pravopis jednoduchý, ty hlásky, které nebyly v latině, se psaly latinskými znaky, které odpovídaly co nejblíž latinským hláskám, počátek 13.stol.nejstarší česká věta je v tomto pravopise (Pauel dal ge t plo coucih zemu) 2) spřežkový pravopis hlásky, které v latině nejsou vyjádřeny spřežkami = spojení 2 i více latinských písmen 3) diakritický pravopis zavedl ho Jan Hus (+zjednodušování češtiny) De othographia Bohemica = O pravopise českém, nabodeníčka dlúhé čárka délka samohlásky, krátké tečka měkkost souhlásky 4) stol. humanismus složitá souvětí, mluvnice, gramatiky(blahoslav), Adam z Veleslavína, Komenský vysoká úroveň češtiny + vzor jazyka = Bible kralická bratrský pravopis místo teček nad souhláskami háčky, j se píše g; aj ej ay ey, v w, š, po c, z, s a ve spojce i y, dlouhé í j +zánik duálu, potlačení aoristu, imperfekta (= slovesné tvary času minulého), rozlišení životnosti v rodu mužském 5) stol. pobělohorské období germanizace puristé = brusiči jazyka (břinkoklapka, čistonosoplena) Václav Jan Rosa 6) národní obrození počeštění, obrany českého jazyka (Balbín), mluvnice (Pelcl), Dobrovský analogická oprava pravopisná: nahrazení tvrdého y měkkým i, koncovky podle pádů; slovník, dějiny jazyka Jungmann česká odborná terminologie, umělecký jazyk 7) 19.stol současnost Gebauer autor 1. pravidel českého pravopisu čeština důležitá i na úřadech a státní správě, založen Pražský lingvistický kroužek (Mathesius, Havránek + po 2.sv.v. - Ústav pro jazyk český ČSAV ( Havránek, Jedlička, Trávníček, Komárek, Jelínek...samý zdrobněliny) po 93 Ústav pro jazyk český AV ČR Gramatika 5 z 35

6 6. Jazyky indoevropské, česká a moravská nářečí - jazykové skupiny : indoevropská, ugrofinská (maďarština, finština, estonština, laponština ), altajská (turečtina, uzbečtina, kazaština...mongolština...), semitohamitská (hebrejština, aramejština ), austroasijská (vietnamština...), austronéská(malajština, indonéština...)... - indoevropské jazyky a) indické sanskrt, hindština, bengálština, cikánština b) íránské perština, afghánština c) řečtina d) albánština a arménština e) italické - latina románské italština, francouzština, španělština, portugalština a brazilština, katalánština, provensálština, rétorománština, rumunština, moldavština... f) keltské irština, bretonština, velština, gaelština, staré jazyky Keltů g) germánské němčina, angličtina, holandština a vlámština, islandština, norština, švédština, faerština, dánština, vymřelá gótština h) baltské litevština, lotyština, vymřelá pruština i) slovanské západní čeština, slovenština, polština, lužická srbština - východní ruština, běloruština, ukrajinština... - jižní slovinština, srbochorvatština, bulharština, makedonština, staroslověnština j) vyhynulá chetitština a tocharština - nářečí: součást nespisovné češtiny, nejvíce se oddělily v době pobělohorské kvůli izolaci jednotlivých částí země, čeština jen ústní podání na venkově, v současné době rozdíly se stírají (školy, sdělovací prostředky, migrace obyvatel) nyní pozůstatky: - Čechy chodské, podkrkonošské nářečí - Morava hanácké, moravskoslovenské (J Morava), lašské nářečí (Slezsko) + nadnářečné útvary obecná čeština v mluveném projevu vyvíjí tlak na spisovnou češtinu Gramatika 6 z 35

7 7. Mluvnická stavba věty jednoduché, mluvnické vztahy - má pouze jeden podmět (může být několikanásobný) a jeden přísudek (také několikanásobný) - má část podmětovou a přísudkovou: Malá Věrka od sousedů trhala u potoka blatouchy. - jednočlenná bez základní skladební dvojice - dvoučlenná obsahuje část podmětovou i přísudkovou - holá nemá rozvíjející členy (Věrka trhala.) - rozvitá má rozvíjející členy (Malá Věrka trhala blatouchy.) Syntaktické vztahy - vztahy mezi větnými členy základní syntaktická dvojice (podmět + přísudek) -Věrka trhala další syntaktické dvojice (člen řídící + člen závislý) - Malá (závislý)věrka (řídící) 1) přisuzování (predikace) mezi podmětem a přísudkem oba stejně důležité 2) určování (kongruence) mezi členy ostatních dvojic ve větě, jeden nadřazený druhému, člen závislý zpřesňuje význam členu řídícího 3) přiřazování (koordinace) mezi částmi několikanásobného větného členu - slučovací (kopulativní) Věrka a Honzík, malá a drzá - stupňovací (gradační) bylo teplo, ba až horko - odporovací (adverzativní) podnapilý, ale artikulující - vylučovací (disjunktivní) peníze nebo život - důvodový (kauzální) neuvěřitelné, neboť smyšlené příběhy - důsledkový (konkluzivní) smyšlené, proto neuvěřitelné 4) přistavování (apozice) označení stejné věci dvojím způsobem - substantivní Zde odpočívá Neruda, spisovatel 19. století. - adjektivní Byl slušný, neschopný hrubosti. - adverbiální Jednal bezchybně, perfektně. Zůstal tam nahoře. - slovesné Fena barví, tj. hárá. - nominativ jmenovací město Praha, Jan Novák, pan Novák, chudák Novák - paralelismus Eržika ptáček, Eržika rybka Formální vyjadřování syntaktických vztahů 1) v syntaktické dvojici determinace v grafu větného rozboru na dvou úrovních - shoda (kongruence) člen závislý se shoduje s řídícím v pádě, čísle, rodě, osobě - je to přísudek, shodný přívlastek, doplněk - řízenost (rekce) řídící člen určuje pád závislého členu - předmět, neshodný přívlastek, neshodný doplněk - přimykání (adjunkce) tvar závislého členu není určován řídícím členem neshoduje se - příslovečné určení, neshodný přívlastek 2) v syntaktickách skupinách koordinace v grafu větného rozboru na stejné úrovni - vztah souřadicí (parataxe) volné spojení, 3 druhy - syndetické spojkové otec a matka - asyndetické bezespoječné otec, matka, děti - polysyndetické vícespoječné otec i matka i děti - vztah podřadicí (hypotaxe) nerovné spojení, jeden důležitější - otec s matkou Gramatika 7 z 35

8 8. Slova mnohoznačná, synonyma, homonyma, antonyma mnohoznačnost (polysémie) - slova mají evidentní stejný základ, významově se blíží - vznik a) ze základního významu, určitá spojitost mezi významy jazyk (v ústech, řeč, u boty ) b) dvojím utvořením ze stejného základu červenka (pták, nemoc, hlína ) c) mnohoznačností předpon pře- přepsat (něco an někoho, z jednoho písma do druhého, z jednoho papíru do druhého, opravit...) homonymie (souzvučnost) - znějí stejně, ale nemají stejný významový základ, nic společného, shoda je náhodná - např. role (pole, svitek, kotouč, divadelní) - druhy homonym: 1) homonymie lexikální - úplná ve všech tvarech se shodují polička, vinný, klika, kolej - částečná některé tvary odlišné rys, rysa(šelma) x rys, rysu (výkres) - nepravá homografy (panický šat/strach) a homofony (let/led) 2) homonymie morfologická - tvaroslovná stejný tvar ve více pádech, číslech (bratra 4. i 2. pád) 3) homonymie slovně druhová - více slovních druhů večer příslovce i podstatné jméno synonyma (slova stejného významu) a) vlastní synonyma stejný význam (zeměpis=geografie, přísudek=predikát) b) nevlastní synonyma téměř stejný význam x trochu se liší : - jemné významové odstíny klid=ticho=mír=pokoj - slohové zabarvení přemístit=přendat, dívat se=čučet, protože=jelikož - citové zabarvení spát=spinkat, děda=dědula - různou mírou užívání - daň=berně - spisovnost flek=skvrna, zemřít=exnout, vypít=exnout - intenzita významu červený=rudý, strach=hrůza - význam: zpestření projevu, obohacení slovní zásoby Antonyma (opozita) - význam objasnění významového rozdílu (velký = ne malý) - ironie (chytrák) - pomocí záporky ne- - záporná antonyma jsou synonyma (blízko=nedaleko, velký=nemalý) Gramatika 8 z 35

9 9. Druhy vět podle postoje mluvčího, věta jednočlenná, dvojčlenná podle postoje mluvčího 1) věty oznamovací - končí tečkou - intonace klesavá 2) věty tázací - končí otazníkem - intonace stoupavá nebo stoupavě klesavá - druhy: a) zjišťovací odpověď ano/ne b) doplňovací žádá přesnou odpověď určité informace c) vylučovací používáme spojku nebo Dnes nebo zítra? d) rozvažovací sami k sobě, přemýšlíme, sami si odpovíme e) řečnické nevyžadují odpověď, významově vlastně oznamovací 3) věty žádací a) rozkazovací - rozkaz, zákaz, výzva, žádost, rada - tečka nebo vykřičník - intonace klesavá nebo stoupavě klesavá b) přací - časté částice nechť, kéž, ať - klesavá intonace - končí tečkou nebo vykřičníkem +forma zvolací mohou ji mít všechny druhy důraz, citový vztah, končí vykřičníkem nebo tečkou, případně vykřičníkem i otazníkem?! věta dvojčlenná - obsahuje část podmětovou i přísudkovou a) s přísudkem slovesným Slunce svítí. Čtu knihu.(já) b) s přísudkem jmenným se sponou - Život není jen pracovat. Kotě je hravé. c) s přísudkem jemnným beze spony Pohřeb zítra. Vstupné dobrovolné. věta jednočlenná - nemají základní skladební dvojici, jen jeden základ, který není ani podmětem ani přísudkem a) slovesné základem slovesný tvar přírodní, duševní, tělesné stavy, smyslové vjemy Hoří. Stále hřmělo. neosobní tvary Je zakázano kouřit. Jede se na hory. Bylo o tom rozhodnuto. infinitivní věty Zastavit stát! Nekouřit. b) neslovesné nemají žádné sloveso - jmenné Lidové noviny Jaká krása! Lidičky! Pane Novák! Jak krásné... - adverbiální Rychle k oknům! Všichni vpravo! - citoslovečné Achich ouvej... - částicové Ano. Ne. Ovšem. Zajisté. Gramatika 9 z 35

10 10. Jazykověda, její disciplíny, druhy slovníků jazykověda = lingvistika věda o jazyce a jeho užívání stránky: - formální o zvuková (fonetická) o grafická (littera) - významová -disciplíny: 1) hláskosloví o zvukové složce jazyka (fonetická) - fonetika činnost mluvících orgánů, artikulace, výslovnost - fonologie nauka o fonémech = nejmenších jednotkách řeči, studium změny znělosti, intonace foném minimální distinktivní jazykovědná jednotka fonologie - ortoepie=poučení o správné výslovnosti - ortofonie=kodifikace ortoepie (závazná pravidla) - ortografie=poučení o zásadách užívání písmen při psaní - pravopis 2) gramatika (mluvnice) - morfematika morfém=nejmenší část slova, mající ustálenou formu a gramatický význam - morfologie (tvarosloví) slovní druhy, vnitřní stavba slovních tvarů - syntax (skladba) skladba vět a souvětí 3) lexikologie - slovní zásoba, etymologie (o původu slov), onomastika (vlastní jména), lexikografie (sestavování slovníků) 4) sémantika nauka o významu slov 5) slovotvorba (derivologie) tvoření slov 6) stylistika o slohu způsob výběru správných jazykových prostředků 7) dialektologie nauka o nářečích 8) nové obory : sociolingvistika, psycholingvistika, matematická lingvistika... - jazykověda může být diachronní (vývoj jazyka) nebo synchronní (současný stav jazyka) slovníky uspořádávají a zpracovávají slovní zásobu - thesaurus slovník s veškerou zásobou daného jazyka všech dob 1) překladové dvou i vícejazyčné Česko-anglický, Anglicko-český 2) výkladové vysvětlují význam a) naučné (encyklopedické) širší poučení Ottův slovník naučný, Ilustrovaná encyklopedie b) jazykové původ, výslovnost, mluvnické poučení, použití slova Slovník spisovné češtiny, Slovník spisovného jazyka českého, Příruční slovník jazyka českého 3) speciální historické, etymologické, nářeční, cizích slov, frazeologické, slangové, frekvenční, ortografické Pravidla českého pravopisu, vlastních jmen, obrazové Orbis pictus Gramatika 10 z 35

11 11. Teorie verše, básnické prostředky - verš = melodická jednotka, rytmický celek v poezii - volný nerýmuje se, nemá rytmus - vázaný rýmy, rytmus - rytmus opakování zvukových témat - trochej 1. slabika přízvučná, 2. nepřízvučná - jamb 1. nepřízvučná, 2. přízvučná - daktyl 1. přízvučná, nepřízvučná - pravidelné opakování rytmu = metrum - opakující se jednotka = stopa - rýmová schémata: a) střídavý abab b) sdružený aabb c) obkročný abba d) přerývaný abca abcb e) nepravidelný básnické prostředky - básnické přívlastky epiteta (1 epiteton) - konstans stálé označení vlastnosti, v celém textu - ornans ozdobný (růžový večer) - přirovnání za pomoci slov jako, jak - paralelismus dva jevy postavené vedle sebe ve verši - obrazná pojmenování tropy - metafora pojmenování na základě podobnosti - personifikace lidské vlastnosti na neživé věci a zvířata - metonymie pojmenování na základě vnitřní spojitosti - synekdocha část označena celkem nebo celek částí - prifráze - opis - eufemismus - zjemnění - hyperbola - nadsázka - oxymoron slova protichůdného významu u sebe (živá mrtvola) - ironie využití slov v opačném významu - sarkasmus krutější ironie - alegorie (jinotaj) utajení skutečného obsahu - básnické figury umístění v textu - epizeuxis opakování slov ve verši - anafora opakování slov na začátku veršů - epifora opakování slov na konci veršů - epanastrofa opakování slov na začátku i na konci veršů - gradace stupňování významu - aliterace využití stejné hlásky ve všech slovech verše - kakofonie - nesouzvuk - eufonie - souzvuk - onomatopoie napodobení zvuku slovy - paronomázie opakování stejných hlásek ve slovech stejného základu - zvukosled pravidelné opakování stejných hlásek ve verši - přesah důležitý pro význam, nevychází do rytmu, přesahuje ho Gramatika 11 z 35

12 12. Zvuková stránka jazyka - jazyk 2 stránky mluvená a psaná - věda o zvukové = mluvené části jazyka fonetika - základní jednotka = hláska ( slabika slovo) - hlásky - samohlásky vokály tóny (dají se zpívat) volný průchod výdechu - souhlásky konzonanty šumy (nedají se zpívat) výdech naráží na překážky - dvojhlásky diftongy 1) samohlásky čeština 10 hlásek a, e, i, o, u, á, é, í, ó, ú X 14 grafémů navíc y/ý, ě, ů - všechny jsou znělé, ústní (x francouzské nosovky) - všechny mohou být krátké i dlouhé 2) dvojhlásky česká pouze ou, v cizích slovech au, eu 3) souhlásky čeština 25 b, c, č, d, ď, f, g, h, ch, j, k, l, m, n, ň, p, r, ř, s, š, t, ť, u, v, z, ž (ch spřežka; q, x, w grafémy používané v cizích slovech) a) znělé b) neznělé párové nepárové znělé v b d ď z ž g h c (dz) č (dž) r l m n ň ř j neznělé f p t ť s š k ch c (ts) č (tš) ( c je vyslovováno dvěma způsoby leckde (dz) x noc (ts), to samé č) - podle místa artikulace: - retné b, p, m - předopatrové d, t, n, r - zubodásňové - ň - zadopatrové - k - hrdelní h, ch výslovnost v češtině se mluvený a psaný jazyk moc neliší poze drobnosti - typy výslovnosti: - pečlivá (společenská) - základní školy, srozumitelná - hovorová při běžné komunikaci - nespisovná (japko, mlejn, řbitof, študent) - změny ve výslovnosti psaného textu: 1) spodoba (asimilace) znělosti hladký (hlatký), když (gdiš), sbírat (zbírat) 2) znělost a neznělost na konci slova hlad (hlat), zeď (zeť) 3) -sh- - odlišná výslovnost v Čechách (schromáždit)a na Moravě (zhromáždit) 4) zdvojené souhlásky měkký (mněký), leccos (lecos) X racci (racci) - chyby ve výslovnosti: Gramatika 12 z 35

13 - samohlásky - délka zkracování (pujdu domu, řikám), prodlužování (pívo, vzádu, móře) - souhlásky (študent, šlupka, kanička, sem (jsem), čoéče) - skupiny souhlásek snazší (snaší), babičce (babice) - slovní přízvuk důraz na slabiku čeština - většinou první slabika hlavní přízvuk + u pečlivé výslovnosti vedlejší přízvuk na každé liché slabice - předložky - slabičné (pro, za, na ) přízvuk an předložce - dvojslabičné (mimo, vedle ) přízvuk na předložce i první slabice ve slově po předložce - neslabičné (s, z, k, v, ) přízvuk na první slabice slova za předložkou + spojení předložky s tím slovem (knám, sním) - krátká slova příklonky (mě, ti, se, ho ) nemají přízvuk, příklon k předchozímu slovu - větný přízvuk 1 slovo ve větě (to, které chceme zdůraznit) nestabilní - větná melodie oznamovací věty klesavá, tázací, žádací věty stoupavá (+stoupavě klesavá ) - frázování = členění věty podle obsahu - důležité u zpěvu, recitace, rétoriky srozumitelnost textu Gramatika 13 z 35

14 13. Obohacování slovní zásoby-odvozování, stavba slova - odvozování prefix, sufix, afix - skládání 1) kompozita vlastní nedají se rozložit kompozitní vokál (prav-o-pis) 2) kompozita nevlastní lze rozdělit (oka-mžik) - přejímání 1) internacionalismy slova podobná ve všech jazycích auto, video - zkracování zkratková slova - bohatost slovní zásoby obecně vzrůstá Gramatika 14 z 35

15 14. Podstatná jména (substantiva) - jména osob, zvířat, vlastností, dějů - skloňují se - ve větě nejčastěji podmět, předmět, součást příslovečného určení - konkrétní (nositelé vlastností a dějů) - X - abstraktní (vlastnosti, děje, duševní stavy) - obecná (druhová a látková) - malé písmeno - X - vlastní (jedinečný jev jména osobní, národní, zeměpisná, jiná) velké písmeno - skloňování podle vzorů (paradigmat) maskulina feminina neutra animata inanimata pán hrad žena město muž stroj růže moře předseda píseň kuře soudce kost stavení (hajný) (hajná) (vstupné) (průvodčí) (průvodčí) (telecí) - zvláštnosti skloňování - rod mužský životný - dublety (dvojtvary) 3. a 6. pád sg. koncovky u /-ovi Janu Husovi (ne Janovi Husovi) ovi má vždy to poslední - člověk lidé vzor kost, lidičky vzor žena - kníže, hrabě, páže - vzor kuře - rod mužský neživotný - kolísání mezi životným a neživotným správně je obojí bacili/bacily, dřevění ukazatelé/dřevěné ukazatele, ledoborci/ledoborce - den 1. a 4. pl. dny/dni/dnové - končící na c tác, hec, truc tácy, hecy, trucy píše se tvrdé y - jména pomnožná - Hradčany, tepláky vzor hrad - Háje, peníze vzor stroj - kolísání mezi mužským a ženským rodem Vánoce Vánoci/Vánocemi - adjektivní skloňování hajný, příbuzný (vzor mladý), krejčí, kočí, Hořejší (vzor jarní) - rod ženský - kuchyně/kuchyň (růže/píseň) - dcera používá se starý tvar 3. a 6. pádu dceři - drazí lidičky - láhev/lahev obojí správně - ruka, noha staré duálové tvary pl. 2.p.: rukou, nohou; 6.p.: rukou, nohou; 7.p.: rukama, nohama Gramatika 15 z 35

16 - rod střední - části těla: podle duálu - dítka žena, dítě kuře, děti kost, nebesa město Slova cizího původu - končící na e (Dante) skloňují se bez toho e 2.p.: Danta (může být i Danteho) - slovanská oj, -ij, -i : jako mladý Tolstoj bez Tolstého - Zeus 2.p. Dia; Jupiter Jova (bůh); Atlantis Atlantidy; Tigris Tigridu; Nero Nerona; Anakreón Anakreónta; sfinx sfingy; drama dramatu Gramatika 16 z 35

17 15. Přídavná jména (adjektiva) Definice - přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen (milá dívka, černý pes, kvetoucí louka, něžná krása) S podstatnými jmény se shodují v rodě, v čísle a v pádě (hnědý kůň, hnědá kráva, hnědé štěně, hnědá štěňata, hnědým štěňatům) Druhy - tvrdá, měkká, přivlastňovací Určujeme - rod, číslo, pád, vzor, dále druh a stupeň VZORY: * (tvrdá př. jm. - ve tvaru složeném) - mladý, mladá, mladé * (tvrdá př. jm. - ve tvaru jmenném) - mlád, mláda, mládo * (měkká př. jm.) - jarní, jarní, jarní * (přivlastňovací př. jm.) - otcův, otcova, otcovo; - matčin, matčina, matčino Stupňování* 1.stupeň pozitiv rychlý vděčný malý hezký 2.stupeň komparativ (-ejší, -ější, -ší, -í) rychlejší vděčnější menší hezčí 3.stupeň superlativ (nej- ) nejrychlejší nejvděčnější nejmenší nejhezčí * Nepravidelné stupňování: dobrý - lepší, zlý - horší, velký - větší, malý Gramatika 17 z 35

18 16. Zájmena (pronomina) Definice - Zájména zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují Druhy 1. osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se 2. přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj - zvratné 3. ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám 4. tázací: kdo, co, jaký, který, čí 5. vztažná: kdo, co, jaký, který, čí, jenž 6. neurčitá: někdo, něco, některý, nějaký, něčí; ledakdo...; kdokoli...; kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi; leckdo, lecco, leckterý...; každý, všechen 7. záporná: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný Určujeme - pád, číslo, jmenný rod, dále vzor a druh Skloňování a) bezrodá: ( já, ty, my, vy, zvratné se ) - mají zvláštní skloňování b) rodová: * vzory zájmenného skloňování - ten ( tvrdý vzor ) - náš ( měkký vzor ) * vzory složeného skloňování - mladý, jarní Gramatika 18 z 35

19 17. Číslovky (numeralia) jsou to slova významu číselného označují počet, pořadí, druh, násobenost nebo podíl jsou to slova ohebná, skloňují se Určujeme: Pád Číslo jednotné a množné Rod mužský, ženský, střední Vzor základní jeden podle ten Dva, oba Tři, čtyři podle vzoru kost Sto podle město Tisíc stroj Milion hrad Miliarda žena - řadové podle jarní (třetí), mladý (pátý) - píše se za nimi tečka - píšeme-li vícemístné číslo slovy, musí bát každá číslovka zvlášť (tři sta padesát šest) netýká se platebního styku poukázky a šeky - druhové jarní (trojí), mladý (pátery) - násobné (třikrát), neskloňují se, podle mladý (trojnásobný) Druh jsou určité a neurčité - základní tři, pět, několik, málo - řadové třetí, pátý, několikátý - druhové trojí, patery, několikerý - násobné třikrát, pětkrát, několikrát, několikanásobný Gramatika 19 z 35

20 18. Neohebné slovní druhy příslovce (adverbia) - vyjadřuje okolnosti děje nebo vlastností - většinou odvozena od přídavných jmen, méně často od zájmen a podstatných jmen - ve větě většinou příslovečná určení nebo neshodný přívlastek - druhy příslovcí: - místa - času - způsobu jak? - příčiny proč? úmyslně, schválně, navzdory, přece - míry - účelu - ustrnulá příslovce vleže, vstoje - příslovečné spřežky píší se dohromady nahlas, nahoře, vlevo, zdáli, naplno, vtom - ustálená spojení milerád, křížem krážem, jakživ - stupňování: pouze ty odvozené od přídavných jmen - 2. stupeň koncovky -eji/-ěji/-e + nepravidelná (málo méně, dobře lépe) - 3. stupeň předpona nej- předložky (prepozice) - významově nesamostatné spojené se substantivem (předložkové vazby) - ve větě součástí příslovečného určení, předmětu, přívlastku neshodného, doplňku - podle původu: - vlastní (primární) v, s, z, do, při, nad - nevlastní (sekundární) odvozené od jiných slov dle, kolem, místo, skrz, blízko, z důvodu, na rozdíl od - pojí se a) s jedním pádem bez, zpod, mimo, při b) se dvěma pády na, o, pod, před c) se třemi pády za, s d) po přejatých předložkách á la, kontra 1. pád(nominativ) - vokalizace předložek k/ke, v/ve spojky (konjunkce) - významově nesamostatné - spojování vět a větných členů - druhy: - souřadicí (parataktické) spojují věty hlavní nebo věty vedlejší souřadně spojené - slučovací a, i, ani, jak-tak, hned-hned, jednak-jednak - stupňovací i, ba, ba i, dokonce, nejen-ale i, nejen-nýbrž i - odporovací ale, avšak, však, sice-ale - vylučovací nebo, anebo, buď-nebo - vysvětlovací vždyť, neboť, totiž Gramatika 20 z 35

21 částice (partikule) - podřadicí (hypotaktické) spojují věty vedlejší, z nichž je každá na jiné úrovni - příčinné protože, že, poněvadž, jelikož - účelové - aby - účinkové tak-že, až, takže - podmínkové jestliže, -li, kdyby, když - přípustkové ač, ačkoli(v), třeba, třebaže, přestože, i když - časové když, jakmile, zatímco, až, sotva(že) - způsobové tím-že, jako by, jako kdyby, tak-že - prostředkové tím-že - výjimkové leda (že) - zřetelové z hlediska, pokud se týká - nejsou větnými členy - uvozují samostatné věty, vyjadřují citové odstíny - mohou to být i spojky, pokud uvozují větu (Ale to je nádhera!) - ano, ne, ať kéž, nechť, asi, snad, možná, prý, jen citoslovce (interjekce) - nálady, city, vůle, hlasy, zvuky - odvozená od jiných slovních druhů bože, vida, hrome - nejsou větným členem, pokud neslouží jako přísudek nebo podmět Gramatika 21 z 35

22 19. Slovesné kategorie osoby, čísla, způsobu, času osoba (persona) o 1. o 2. o 3. číslo o singulár o plurál o + autorský plurál, plural majestaticus mykání o + vykání, onikání čas o přítomný o minulý o budoucí způsob o vztah děje ke skutečnosti o oznamovací o podmiňovací o rozkazovací Gramatika 22 z 35

23 20. Slovesný rod, vid, třída rod o činný podmět je původce děje o trpný vid o nedokonavý neohraničený děj vidí o dokonavý nelze vyjádřit přítomnost uvidí třídy + vzory o podle koncovky 3. osoby čísla jednotného, aktivního způsobu o I. (-e) nese, bere, maže, peče, umře o II. (-ne) tiskne, mine, začne o III. (-je) kryje, kupuje o IV. (-í) prosí, trpí, sází o V. (-á) dělá Gramatika 23 z 35

24 21. Prostě sdělovací styl, styl administrativní Prostě sdělovací oznamovací o Oznámení často forma plakátu, pozvánky x zpráva nestrannost o Inzerát maximální úspora při zachování srozumitelnosti o Dopis osobní formální anonym heslové o Tiskopisy předtištěné formuláře testy, dotazníky, jízdní řády dokumentární o smlouvy, zápisy, protokoly z jednání, životopisy Administrativní jednací sdělení faktů, písemná forma Úřední dopis o písemný styk občana s institucemi Zápis z jednání o dokument a podklad k dalšímu jednání o v bodech, jasné a stručné Životopis (strukturovaný) Gramatika 24 z 35

25 22. Odborný styl styl odborných textů cíl poučit využití postupu popisného, výkladového, úvahového rysy: věcná správnost, přesnost, jednoznačnost (termíny), úplnost, přehlednost jazyk: termíny syntax: těsná spojení, propracovaná souvětí, grafické znázornění (grafy, tabulky) Odborný popis informace pro odborníky přesná formulace definic Popis pracovního postupu chronologický popis děje Výklad práce s informacemi styl odborný, vědecko-popularizační účel - vzdělávací výklad + popis (odborný) + úvaha (nesmí převážit) metody o analýza, syntéza, indukce, dedukce o příčiny, podmínky o následek, důsledek, účel výklad je základem učebnic, odborných časopisů, příruček kompozice o deduktivní o induktivní cíl odborné poučení o tématu, sdělení nových poznatků Přednáška mluvený výklad promyšlená kompozice Úvaha může se objevit v různých literárních stylech o umělecký styl o publicistika o odborný styl objevuje se přímo v řeči postav či v řeči vypravěče závisí na vzdělání člověka, na rozhledu, na zázemí indukce dílčí věci obecný výsledek dedukce subjektivní útvar člověk by měl zdůvodňovat a obhajovat své tvrzení a měl by být schopný přesvědčit o správně argumentovat Gramatika 25 z 35

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Obecné poučení o jazyku a řeči Odliší pojem jazyk, řeč a mluva Popíše jednu z hypotéz

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika Označení šablony: EU-OPVK-ICT-Č2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 27.03. Antické a biblické mýty Mýtus Homér Ilias a Odyssea, E.

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Termíny z ČJ (pozor, obsahuje chyby)

Termíny z ČJ (pozor, obsahuje chyby) Id termín definice 1 fonologie zkoumá zvuky dle jejich schopnosti rozlišit významy (hlásky, přízvuk, tón, intonace) 2 fonetika zkoumá, jak se hlásky / zvuky tvoří 3 samohlásky hlásky vycházející rovnou

Více

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné Kurz č. 5 19. 03. 2015 PhDr. Hana Peterková Skladba Souvětí podřadné Souvětí souřadné Souvětí větný celek, který vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek; skládá se ze dvou nebo více vět jednoduchých;

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Sloh, literární teorie, jazyk 3

Sloh, literární teorie, jazyk 3 Sloh, literární teorie, jazyk 3 Otázka číslo: 1 Publicistický žánr stojící na pomezí publicistiky a umělecké literatury (podle umístění a označení v novinách též dříve zvaný podčárník): úvodník recenze

Více

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) S jistotou určí slovní druh a pojmenuje jej cizím termínem

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_5.13

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - vypravuje ústně i písemně, rozlišuje a produkuje vypravování v běžné komunikaci a umělecké vypravování; - popisuje ústně i písemně předmět, umělecké dílo, děj, sestaví odborný

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Podstatná jména: - konkrétní

Více

Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách

Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách 21 Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Sloh, literární teorie, jazyk 7

Sloh, literární teorie, jazyk 7 Sloh, literární teorie, jazyk 7 Otázka číslo: 1 Ustálená spojení: současná politická scéna, hledat východisko, papírová forma (ve sportu) využívají projevy: odborné publicistické umělecké Otázka číslo:

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ VY_32_INOVACE_CJ_1_08 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Věta jednoduchá - pojmy Věta = slovní

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých

TEMATICKÝ PLÁN. Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých Mluvnické kategorie tiskopisů Podstatná jména konkrétní a abstraktní, Vzkaz hromadná, pomnožná, látková, obecná a vlastní

Více

Sloh, literární teorie, jazyk 5

Sloh, literární teorie, jazyk 5 Sloh, literární teorie, jazyk 5 Otázka číslo: 1 Fonetická transkripce slova zpěv má tuto podobu: spěv zpjef spěf spjef Otázka číslo: 2 V kterém případě je správně napsaná interpunkce? Pověz mi co čteš

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÉ POSTUPY A SLOHOVÉ ÚTVARY VY_32_INOVACE_CJ_2_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti SLOHOVÉ POSTUPY A SLOHOVÉ

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých

TEMATICKÝ PLÁN. Předmět: ČJ - mluvnice a sloh Rok: Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých Ročník: prima A, B Září Tvarosloví - opakování slovních druhů Vyplňování jednoduchých Mluvnické kategorie tiskopisů Podstatná jména konkrétní a abstraktní, Vzkaz hromadná, pomnožná, látková, obecná a vlastní

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ.

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ. ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné Milé děti, možná si ani neuvědomujete, kolik pěkných slov a slovíček každý den slyšíte nebo kolik takových slov vyslovíte, když si chcete popovídat s kamarádem

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

SSOS_CJL_1.20 Pojmy z lexikologie

SSOS_CJL_1.20 Pojmy z lexikologie Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_1.20

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Seminář z českého jazyka 2. 7.

Jazyk a jazyková komunikace Seminář z českého jazyka 2. 7. VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace eminář z českého jazyka 2. 7. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky určuje věcné významy slov

Více

LEXIKOLOGIE II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LEXIKOLOGIE II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2009 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana Lexikologie = nauka o slovní zásobě OBSAH :

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Odborný styl Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Burianová. Dostupné na požádání na: zs.tisa@volny.cz Autor: Mgr. Iveta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Volitelný český jazyk

Volitelný český jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický OBSAH Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický Úvod Rozdělení jazykového rozboru Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání Fonémy a varianty Monofonémové hodnocení hláskových komplexů Dvoufonémové

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEORIE LITERATURY. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEORIE LITERATURY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje leden 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah Obsah: Podstata

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a

Více

Slovanské jazyky. 3. Jazyk a získávání informací, slovníky

Slovanské jazyky. 3. Jazyk a získávání informací, slovníky 1. Indoevropské jazyky 1 Na světě je 3000 5000 jazyků 2 Indoevropské jsou zeměpisně nejrozšířenější jazykovou rodinou na světě 3 Zastupují dvě velké kulturní oblasti Indie a Evropy 4 Jazyková rodina: příbuzné

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Biskupské gymnázium v Ostravě. Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017

Biskupské gymnázium v Ostravě. Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017 Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017 Biskupské gymnázium v Ostravě Struktura zkoušky Maturitní okruhy jsou složeny z části a) dějiny literatury

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 5.9.2009 Mgr. Jitka Riedlová Zájmena - Plnovýznamový slovní druh

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 05.05.2013 Anotace -prezentace určena pro učitele

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I.

Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I. Formální skladební vztahy ve větě jednoduché I. Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: VY_32_INOVACE_CJ3r0103 Skladba pro 3.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

IV. Gramatika A. Tvarosloví 1. Slovní druhy

IV. Gramatika A. Tvarosloví 1. Slovní druhy IV. Gramatika A. Tvarosloví 1. Slovní druhy Slovní druhy jsou soubory slov vymezené podle hledisek významového, tvaroslovného a skladebního. V podstatě se shodují s kategoriemi, s jejichž pomocí starořecký

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více