1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty"

Transkript

1 1. Souvětí podřadné Vedlejší věty - pouze 1 věta hlavní + věty vedlejší (závislé na větách řídících věta hlavní nebo věty vedlejší na vyšší úrovni) - vždy se píše čárka 1) spojkové uvozeny podřadícími spojkami (že, aby, protože ) spojky nejsou větnými členy 2) vztažné uvozeny vztažnými zájmeny nebo příslovci (který, čí, kde, kdy ) vztažná zájmena a příslovce jsou větnými členy - druhy vedlejších vět: (s.v.=spojovací výrazy) 1) podmětná s.v.: kdo, co, že, aby, kdyby (Potěšilo mě, že si vzpomněl. Nevím, kdy přijede.) 2) přísudková jmenná část přísudku jmenného se sponou (Obloha byla, jako když ji vymete.) 3) přívlastková závisí na substantivu věty řídící, rozvíjí ho, s.v.: který, jenž, kde, kdy, kam 4) předmětná závisí na slovese věty řídící, s.v.: že, aby, kde, kam, kdo, co, odkud, ptáme se pádovými otázkami kromě prvního pádu 5) příslovečná místní s.v.: kde, kam, odkud, kudy - časová s.v.:když, až, jakmile,jen, jak, sotva, zatímco, dříve, dříve než, kdykoli - způsobová způsobu (Vykonával práci, jak nejlépe uměl) - míry (Jezte, co hrdlo ráčí) - prostředku (Stroj se uvede do pohybu tak, že se otočí pákou.) - zřetele (Pokud šlo o pořádek, nemohli být spokojeni) - přirovnávací s.v.: jak-tak, čím-tím - účinková (Měla tak zmrzlé ruce, že necítila prsty) - omezovací s.v.: ledaže - příčinná(důvodová) s.v.: že, protože, poněvadž, jelikož - účelová s.v.: aby - podmínková s.v.: jestliže, -li, kdyby, když, jestli - přípustková okolnosti v nesouladu s větou řídící, s.v.: ač, ačkoli, třebas, třebaže, přestože, i když, i kdyby, byť, jakkoli 6) doplňková dvojí závislost na slovese i podmětu nebo předmětu, často se slovesy smyslového vnímání, s.v.: jak, jako, (Uviděl jsem, jak zmizel v tráve. Pamatuji si otce, jak četl knížky.) Gramatika 1 z 35

2 2. Souvětí souřadné Poměry mezi větami - obsahuje nejméně dvě věty hlavní + libovolný počet vět vedlejších 1) slučovací (kopulativní) - s.v.: a, i, nebo, ani, či nepíší se čárky jednak-jednak, zčásti-zčásti, hned-hned, chvíli-chvíli jsou čárky 2) stupňovací (gradační) s.v.: ba, dokonce, ale i, nejen-ale i, nejen-nýbrž i 3) odporovací (adverziální) s.v.: ale, avšak, však, nýbrž, nicméně, ale zato, sice-ale 4) vylučovací (disjunktivní) s.v.: nebo, anebo, buď-nebo 5) důvodový/příčinný (kauzální) s.v.: neboť, totiž, protože, vždyť 6) důsledkový (konkluzivní) s.v.: proto, a proto, tedy, tusíž, tak, a tak (7) vysvětlovací (explikativní) s.v.: tj.(to jest), a to, totiž, vždyť, však, není to základní poměr) Gramatika 2 z 35

3 3. Slohové útvary a slohové postupy Slohové postupy = způsoby podání tématu, forma, prostředky, např. jak moc umělecký jazyk a) informační fakta, formality, věcné souvislosti b) vyprávěcí děj, zajímavost, napětí, pestrost, nesouvislost děje c) popisný důležité vnější znaky děje nebo objektu, systematičnost, výstižnost d) charakterizační vnitřní znaky, přímo, nepřímo e) výkladový vysvětlení podstaty, vztahů, souvislostí f) úvahový názory autora, zamyšlení, hodnocení, city, postoje - jednotlivé postupy se často prolínají, splývají, doplňují Slohové útvary = konkrétní typ jazykového projevu, každý své charakteristické rysy - liší se: postupy, které jsou pro ně charakteristické funkčními styly formou zpracování (písemné, ústní) počtem mluvčích (monolog, dialog) Slohový postup Funkční styl Slohové útvary informační prostě sdělovací oznámení, zpráva, dopis, telegram, běžný hovor prakticky odborný nebo úřední oznámení, obchodní dopis, formulář, dotazník administrativní publicistický zprávy, inzerát, reklama, rozhlasové a televizní zprávy vyprávěcí prostě sdělovací vyprávění příhody, vzpomínky publicistický novinové reportáže, črty, rozhlasové a televizní reportáže umělecký novela, povídka, román popisný prostě sdělovací nebo seznam, dotazník, životopis administrativní prakticky odborný odborný popis, návod vědecký a naučný popisné části ve výkladu publicistický cestopis, popis v reklamních prospektech umělecký popis postav, prostředí ve vyprávění charakterizační prostě sdělovací nebo charakteristika, posudek administrativní umělecký charakteristika postav, prostředí ve vyprávění výkladový prakticky odborný směrnice, předpisy, zákony a jejich váklady, referát vědecký výklad, pojednání, přednáška, odborný referát publicistický (řečnický) proslov, projev úvahový prakticky odborný diskuze, úvaha vědecký úvaha v odborných publikacích, učebnicích, kritická stať, recenze, odborná diskuze publicistický úvodník, komentář, úvaha, rozhlasová a televizní beseda umělecký úvaha v próze a poezii smíšené útvary esej, fejeton, umělecká reportáž Gramatika 3 z 35

4 4. Nejvýznamnější hláskové změny v průběhu vývoje češtiny 1) vývoj jazyků z praslovanštiny a) skupiny -or-, -ol-, -er-, -el- (praslovanština) změna na -ra-, -la-, -re-, -le- : gord (grad) hrad (čeština) b) skupiny dj, tj, kt změna na z, c : medja mez, svetja svíce, nokt noc c) skupiny dl, tl : zůstaly pouze u západoslovanských jazyků v češtině ano 2) změny při počátku vývoje češtiny - např. stahování (kontrakce) samohlásek - novaja nová, novoje nové, novoju novú novou, dělaješ děláš, uměješ umieš umíš, moja má 3) vývoj češtiny a) zánik párové měkkosti souhlásek (kromě ď, ť, ň) b) r ř r epa řepa c) g h glava hlava d) šč šť Ščepán Štěpán e) a ě, á ie duša dušě f) u i, ú í l ud lid g) o ě, ó ie koňóm koniem h) ztráta jotace ě e dušě duše i) diftongizace, pak monoftongizace ó uo ů kóň kuoň kůň j) diftongizace ú au ou súd saud soud k) úžení ie í, é í viera víra, řéci říci l) aj ej vajce vejce Gramatika 4 z 35

5 5. Vývoj českého pravopisu 1) primitivní pravopis jednoduchý, ty hlásky, které nebyly v latině, se psaly latinskými znaky, které odpovídaly co nejblíž latinským hláskám, počátek 13.stol.nejstarší česká věta je v tomto pravopise (Pauel dal ge t plo coucih zemu) 2) spřežkový pravopis hlásky, které v latině nejsou vyjádřeny spřežkami = spojení 2 i více latinských písmen 3) diakritický pravopis zavedl ho Jan Hus (+zjednodušování češtiny) De othographia Bohemica = O pravopise českém, nabodeníčka dlúhé čárka délka samohlásky, krátké tečka měkkost souhlásky 4) stol. humanismus složitá souvětí, mluvnice, gramatiky(blahoslav), Adam z Veleslavína, Komenský vysoká úroveň češtiny + vzor jazyka = Bible kralická bratrský pravopis místo teček nad souhláskami háčky, j se píše g; aj ej ay ey, v w, š, po c, z, s a ve spojce i y, dlouhé í j +zánik duálu, potlačení aoristu, imperfekta (= slovesné tvary času minulého), rozlišení životnosti v rodu mužském 5) stol. pobělohorské období germanizace puristé = brusiči jazyka (břinkoklapka, čistonosoplena) Václav Jan Rosa 6) národní obrození počeštění, obrany českého jazyka (Balbín), mluvnice (Pelcl), Dobrovský analogická oprava pravopisná: nahrazení tvrdého y měkkým i, koncovky podle pádů; slovník, dějiny jazyka Jungmann česká odborná terminologie, umělecký jazyk 7) 19.stol současnost Gebauer autor 1. pravidel českého pravopisu čeština důležitá i na úřadech a státní správě, založen Pražský lingvistický kroužek (Mathesius, Havránek + po 2.sv.v. - Ústav pro jazyk český ČSAV ( Havránek, Jedlička, Trávníček, Komárek, Jelínek...samý zdrobněliny) po 93 Ústav pro jazyk český AV ČR Gramatika 5 z 35

6 6. Jazyky indoevropské, česká a moravská nářečí - jazykové skupiny : indoevropská, ugrofinská (maďarština, finština, estonština, laponština ), altajská (turečtina, uzbečtina, kazaština...mongolština...), semitohamitská (hebrejština, aramejština ), austroasijská (vietnamština...), austronéská(malajština, indonéština...)... - indoevropské jazyky a) indické sanskrt, hindština, bengálština, cikánština b) íránské perština, afghánština c) řečtina d) albánština a arménština e) italické - latina románské italština, francouzština, španělština, portugalština a brazilština, katalánština, provensálština, rétorománština, rumunština, moldavština... f) keltské irština, bretonština, velština, gaelština, staré jazyky Keltů g) germánské němčina, angličtina, holandština a vlámština, islandština, norština, švédština, faerština, dánština, vymřelá gótština h) baltské litevština, lotyština, vymřelá pruština i) slovanské západní čeština, slovenština, polština, lužická srbština - východní ruština, běloruština, ukrajinština... - jižní slovinština, srbochorvatština, bulharština, makedonština, staroslověnština j) vyhynulá chetitština a tocharština - nářečí: součást nespisovné češtiny, nejvíce se oddělily v době pobělohorské kvůli izolaci jednotlivých částí země, čeština jen ústní podání na venkově, v současné době rozdíly se stírají (školy, sdělovací prostředky, migrace obyvatel) nyní pozůstatky: - Čechy chodské, podkrkonošské nářečí - Morava hanácké, moravskoslovenské (J Morava), lašské nářečí (Slezsko) + nadnářečné útvary obecná čeština v mluveném projevu vyvíjí tlak na spisovnou češtinu Gramatika 6 z 35

7 7. Mluvnická stavba věty jednoduché, mluvnické vztahy - má pouze jeden podmět (může být několikanásobný) a jeden přísudek (také několikanásobný) - má část podmětovou a přísudkovou: Malá Věrka od sousedů trhala u potoka blatouchy. - jednočlenná bez základní skladební dvojice - dvoučlenná obsahuje část podmětovou i přísudkovou - holá nemá rozvíjející členy (Věrka trhala.) - rozvitá má rozvíjející členy (Malá Věrka trhala blatouchy.) Syntaktické vztahy - vztahy mezi větnými členy základní syntaktická dvojice (podmět + přísudek) -Věrka trhala další syntaktické dvojice (člen řídící + člen závislý) - Malá (závislý)věrka (řídící) 1) přisuzování (predikace) mezi podmětem a přísudkem oba stejně důležité 2) určování (kongruence) mezi členy ostatních dvojic ve větě, jeden nadřazený druhému, člen závislý zpřesňuje význam členu řídícího 3) přiřazování (koordinace) mezi částmi několikanásobného větného členu - slučovací (kopulativní) Věrka a Honzík, malá a drzá - stupňovací (gradační) bylo teplo, ba až horko - odporovací (adverzativní) podnapilý, ale artikulující - vylučovací (disjunktivní) peníze nebo život - důvodový (kauzální) neuvěřitelné, neboť smyšlené příběhy - důsledkový (konkluzivní) smyšlené, proto neuvěřitelné 4) přistavování (apozice) označení stejné věci dvojím způsobem - substantivní Zde odpočívá Neruda, spisovatel 19. století. - adjektivní Byl slušný, neschopný hrubosti. - adverbiální Jednal bezchybně, perfektně. Zůstal tam nahoře. - slovesné Fena barví, tj. hárá. - nominativ jmenovací město Praha, Jan Novák, pan Novák, chudák Novák - paralelismus Eržika ptáček, Eržika rybka Formální vyjadřování syntaktických vztahů 1) v syntaktické dvojici determinace v grafu větného rozboru na dvou úrovních - shoda (kongruence) člen závislý se shoduje s řídícím v pádě, čísle, rodě, osobě - je to přísudek, shodný přívlastek, doplněk - řízenost (rekce) řídící člen určuje pád závislého členu - předmět, neshodný přívlastek, neshodný doplněk - přimykání (adjunkce) tvar závislého členu není určován řídícím členem neshoduje se - příslovečné určení, neshodný přívlastek 2) v syntaktickách skupinách koordinace v grafu větného rozboru na stejné úrovni - vztah souřadicí (parataxe) volné spojení, 3 druhy - syndetické spojkové otec a matka - asyndetické bezespoječné otec, matka, děti - polysyndetické vícespoječné otec i matka i děti - vztah podřadicí (hypotaxe) nerovné spojení, jeden důležitější - otec s matkou Gramatika 7 z 35

8 8. Slova mnohoznačná, synonyma, homonyma, antonyma mnohoznačnost (polysémie) - slova mají evidentní stejný základ, významově se blíží - vznik a) ze základního významu, určitá spojitost mezi významy jazyk (v ústech, řeč, u boty ) b) dvojím utvořením ze stejného základu červenka (pták, nemoc, hlína ) c) mnohoznačností předpon pře- přepsat (něco an někoho, z jednoho písma do druhého, z jednoho papíru do druhého, opravit...) homonymie (souzvučnost) - znějí stejně, ale nemají stejný významový základ, nic společného, shoda je náhodná - např. role (pole, svitek, kotouč, divadelní) - druhy homonym: 1) homonymie lexikální - úplná ve všech tvarech se shodují polička, vinný, klika, kolej - částečná některé tvary odlišné rys, rysa(šelma) x rys, rysu (výkres) - nepravá homografy (panický šat/strach) a homofony (let/led) 2) homonymie morfologická - tvaroslovná stejný tvar ve více pádech, číslech (bratra 4. i 2. pád) 3) homonymie slovně druhová - více slovních druhů večer příslovce i podstatné jméno synonyma (slova stejného významu) a) vlastní synonyma stejný význam (zeměpis=geografie, přísudek=predikát) b) nevlastní synonyma téměř stejný význam x trochu se liší : - jemné významové odstíny klid=ticho=mír=pokoj - slohové zabarvení přemístit=přendat, dívat se=čučet, protože=jelikož - citové zabarvení spát=spinkat, děda=dědula - různou mírou užívání - daň=berně - spisovnost flek=skvrna, zemřít=exnout, vypít=exnout - intenzita významu červený=rudý, strach=hrůza - význam: zpestření projevu, obohacení slovní zásoby Antonyma (opozita) - význam objasnění významového rozdílu (velký = ne malý) - ironie (chytrák) - pomocí záporky ne- - záporná antonyma jsou synonyma (blízko=nedaleko, velký=nemalý) Gramatika 8 z 35

9 9. Druhy vět podle postoje mluvčího, věta jednočlenná, dvojčlenná podle postoje mluvčího 1) věty oznamovací - končí tečkou - intonace klesavá 2) věty tázací - končí otazníkem - intonace stoupavá nebo stoupavě klesavá - druhy: a) zjišťovací odpověď ano/ne b) doplňovací žádá přesnou odpověď určité informace c) vylučovací používáme spojku nebo Dnes nebo zítra? d) rozvažovací sami k sobě, přemýšlíme, sami si odpovíme e) řečnické nevyžadují odpověď, významově vlastně oznamovací 3) věty žádací a) rozkazovací - rozkaz, zákaz, výzva, žádost, rada - tečka nebo vykřičník - intonace klesavá nebo stoupavě klesavá b) přací - časté částice nechť, kéž, ať - klesavá intonace - končí tečkou nebo vykřičníkem +forma zvolací mohou ji mít všechny druhy důraz, citový vztah, končí vykřičníkem nebo tečkou, případně vykřičníkem i otazníkem?! věta dvojčlenná - obsahuje část podmětovou i přísudkovou a) s přísudkem slovesným Slunce svítí. Čtu knihu.(já) b) s přísudkem jmenným se sponou - Život není jen pracovat. Kotě je hravé. c) s přísudkem jemnným beze spony Pohřeb zítra. Vstupné dobrovolné. věta jednočlenná - nemají základní skladební dvojici, jen jeden základ, který není ani podmětem ani přísudkem a) slovesné základem slovesný tvar přírodní, duševní, tělesné stavy, smyslové vjemy Hoří. Stále hřmělo. neosobní tvary Je zakázano kouřit. Jede se na hory. Bylo o tom rozhodnuto. infinitivní věty Zastavit stát! Nekouřit. b) neslovesné nemají žádné sloveso - jmenné Lidové noviny Jaká krása! Lidičky! Pane Novák! Jak krásné... - adverbiální Rychle k oknům! Všichni vpravo! - citoslovečné Achich ouvej... - částicové Ano. Ne. Ovšem. Zajisté. Gramatika 9 z 35

10 10. Jazykověda, její disciplíny, druhy slovníků jazykověda = lingvistika věda o jazyce a jeho užívání stránky: - formální o zvuková (fonetická) o grafická (littera) - významová -disciplíny: 1) hláskosloví o zvukové složce jazyka (fonetická) - fonetika činnost mluvících orgánů, artikulace, výslovnost - fonologie nauka o fonémech = nejmenších jednotkách řeči, studium změny znělosti, intonace foném minimální distinktivní jazykovědná jednotka fonologie - ortoepie=poučení o správné výslovnosti - ortofonie=kodifikace ortoepie (závazná pravidla) - ortografie=poučení o zásadách užívání písmen při psaní - pravopis 2) gramatika (mluvnice) - morfematika morfém=nejmenší část slova, mající ustálenou formu a gramatický význam - morfologie (tvarosloví) slovní druhy, vnitřní stavba slovních tvarů - syntax (skladba) skladba vět a souvětí 3) lexikologie - slovní zásoba, etymologie (o původu slov), onomastika (vlastní jména), lexikografie (sestavování slovníků) 4) sémantika nauka o významu slov 5) slovotvorba (derivologie) tvoření slov 6) stylistika o slohu způsob výběru správných jazykových prostředků 7) dialektologie nauka o nářečích 8) nové obory : sociolingvistika, psycholingvistika, matematická lingvistika... - jazykověda může být diachronní (vývoj jazyka) nebo synchronní (současný stav jazyka) slovníky uspořádávají a zpracovávají slovní zásobu - thesaurus slovník s veškerou zásobou daného jazyka všech dob 1) překladové dvou i vícejazyčné Česko-anglický, Anglicko-český 2) výkladové vysvětlují význam a) naučné (encyklopedické) širší poučení Ottův slovník naučný, Ilustrovaná encyklopedie b) jazykové původ, výslovnost, mluvnické poučení, použití slova Slovník spisovné češtiny, Slovník spisovného jazyka českého, Příruční slovník jazyka českého 3) speciální historické, etymologické, nářeční, cizích slov, frazeologické, slangové, frekvenční, ortografické Pravidla českého pravopisu, vlastních jmen, obrazové Orbis pictus Gramatika 10 z 35

11 11. Teorie verše, básnické prostředky - verš = melodická jednotka, rytmický celek v poezii - volný nerýmuje se, nemá rytmus - vázaný rýmy, rytmus - rytmus opakování zvukových témat - trochej 1. slabika přízvučná, 2. nepřízvučná - jamb 1. nepřízvučná, 2. přízvučná - daktyl 1. přízvučná, nepřízvučná - pravidelné opakování rytmu = metrum - opakující se jednotka = stopa - rýmová schémata: a) střídavý abab b) sdružený aabb c) obkročný abba d) přerývaný abca abcb e) nepravidelný básnické prostředky - básnické přívlastky epiteta (1 epiteton) - konstans stálé označení vlastnosti, v celém textu - ornans ozdobný (růžový večer) - přirovnání za pomoci slov jako, jak - paralelismus dva jevy postavené vedle sebe ve verši - obrazná pojmenování tropy - metafora pojmenování na základě podobnosti - personifikace lidské vlastnosti na neživé věci a zvířata - metonymie pojmenování na základě vnitřní spojitosti - synekdocha část označena celkem nebo celek částí - prifráze - opis - eufemismus - zjemnění - hyperbola - nadsázka - oxymoron slova protichůdného významu u sebe (živá mrtvola) - ironie využití slov v opačném významu - sarkasmus krutější ironie - alegorie (jinotaj) utajení skutečného obsahu - básnické figury umístění v textu - epizeuxis opakování slov ve verši - anafora opakování slov na začátku veršů - epifora opakování slov na konci veršů - epanastrofa opakování slov na začátku i na konci veršů - gradace stupňování významu - aliterace využití stejné hlásky ve všech slovech verše - kakofonie - nesouzvuk - eufonie - souzvuk - onomatopoie napodobení zvuku slovy - paronomázie opakování stejných hlásek ve slovech stejného základu - zvukosled pravidelné opakování stejných hlásek ve verši - přesah důležitý pro význam, nevychází do rytmu, přesahuje ho Gramatika 11 z 35

12 12. Zvuková stránka jazyka - jazyk 2 stránky mluvená a psaná - věda o zvukové = mluvené části jazyka fonetika - základní jednotka = hláska ( slabika slovo) - hlásky - samohlásky vokály tóny (dají se zpívat) volný průchod výdechu - souhlásky konzonanty šumy (nedají se zpívat) výdech naráží na překážky - dvojhlásky diftongy 1) samohlásky čeština 10 hlásek a, e, i, o, u, á, é, í, ó, ú X 14 grafémů navíc y/ý, ě, ů - všechny jsou znělé, ústní (x francouzské nosovky) - všechny mohou být krátké i dlouhé 2) dvojhlásky česká pouze ou, v cizích slovech au, eu 3) souhlásky čeština 25 b, c, č, d, ď, f, g, h, ch, j, k, l, m, n, ň, p, r, ř, s, š, t, ť, u, v, z, ž (ch spřežka; q, x, w grafémy používané v cizích slovech) a) znělé b) neznělé párové nepárové znělé v b d ď z ž g h c (dz) č (dž) r l m n ň ř j neznělé f p t ť s š k ch c (ts) č (tš) ( c je vyslovováno dvěma způsoby leckde (dz) x noc (ts), to samé č) - podle místa artikulace: - retné b, p, m - předopatrové d, t, n, r - zubodásňové - ň - zadopatrové - k - hrdelní h, ch výslovnost v češtině se mluvený a psaný jazyk moc neliší poze drobnosti - typy výslovnosti: - pečlivá (společenská) - základní školy, srozumitelná - hovorová při běžné komunikaci - nespisovná (japko, mlejn, řbitof, študent) - změny ve výslovnosti psaného textu: 1) spodoba (asimilace) znělosti hladký (hlatký), když (gdiš), sbírat (zbírat) 2) znělost a neznělost na konci slova hlad (hlat), zeď (zeť) 3) -sh- - odlišná výslovnost v Čechách (schromáždit)a na Moravě (zhromáždit) 4) zdvojené souhlásky měkký (mněký), leccos (lecos) X racci (racci) - chyby ve výslovnosti: Gramatika 12 z 35

13 - samohlásky - délka zkracování (pujdu domu, řikám), prodlužování (pívo, vzádu, móře) - souhlásky (študent, šlupka, kanička, sem (jsem), čoéče) - skupiny souhlásek snazší (snaší), babičce (babice) - slovní přízvuk důraz na slabiku čeština - většinou první slabika hlavní přízvuk + u pečlivé výslovnosti vedlejší přízvuk na každé liché slabice - předložky - slabičné (pro, za, na ) přízvuk an předložce - dvojslabičné (mimo, vedle ) přízvuk na předložce i první slabice ve slově po předložce - neslabičné (s, z, k, v, ) přízvuk na první slabice slova za předložkou + spojení předložky s tím slovem (knám, sním) - krátká slova příklonky (mě, ti, se, ho ) nemají přízvuk, příklon k předchozímu slovu - větný přízvuk 1 slovo ve větě (to, které chceme zdůraznit) nestabilní - větná melodie oznamovací věty klesavá, tázací, žádací věty stoupavá (+stoupavě klesavá ) - frázování = členění věty podle obsahu - důležité u zpěvu, recitace, rétoriky srozumitelnost textu Gramatika 13 z 35

14 13. Obohacování slovní zásoby-odvozování, stavba slova - odvozování prefix, sufix, afix - skládání 1) kompozita vlastní nedají se rozložit kompozitní vokál (prav-o-pis) 2) kompozita nevlastní lze rozdělit (oka-mžik) - přejímání 1) internacionalismy slova podobná ve všech jazycích auto, video - zkracování zkratková slova - bohatost slovní zásoby obecně vzrůstá Gramatika 14 z 35

15 14. Podstatná jména (substantiva) - jména osob, zvířat, vlastností, dějů - skloňují se - ve větě nejčastěji podmět, předmět, součást příslovečného určení - konkrétní (nositelé vlastností a dějů) - X - abstraktní (vlastnosti, děje, duševní stavy) - obecná (druhová a látková) - malé písmeno - X - vlastní (jedinečný jev jména osobní, národní, zeměpisná, jiná) velké písmeno - skloňování podle vzorů (paradigmat) maskulina feminina neutra animata inanimata pán hrad žena město muž stroj růže moře předseda píseň kuře soudce kost stavení (hajný) (hajná) (vstupné) (průvodčí) (průvodčí) (telecí) - zvláštnosti skloňování - rod mužský životný - dublety (dvojtvary) 3. a 6. pád sg. koncovky u /-ovi Janu Husovi (ne Janovi Husovi) ovi má vždy to poslední - člověk lidé vzor kost, lidičky vzor žena - kníže, hrabě, páže - vzor kuře - rod mužský neživotný - kolísání mezi životným a neživotným správně je obojí bacili/bacily, dřevění ukazatelé/dřevěné ukazatele, ledoborci/ledoborce - den 1. a 4. pl. dny/dni/dnové - končící na c tác, hec, truc tácy, hecy, trucy píše se tvrdé y - jména pomnožná - Hradčany, tepláky vzor hrad - Háje, peníze vzor stroj - kolísání mezi mužským a ženským rodem Vánoce Vánoci/Vánocemi - adjektivní skloňování hajný, příbuzný (vzor mladý), krejčí, kočí, Hořejší (vzor jarní) - rod ženský - kuchyně/kuchyň (růže/píseň) - dcera používá se starý tvar 3. a 6. pádu dceři - drazí lidičky - láhev/lahev obojí správně - ruka, noha staré duálové tvary pl. 2.p.: rukou, nohou; 6.p.: rukou, nohou; 7.p.: rukama, nohama Gramatika 15 z 35

16 - rod střední - části těla: podle duálu - dítka žena, dítě kuře, děti kost, nebesa město Slova cizího původu - končící na e (Dante) skloňují se bez toho e 2.p.: Danta (může být i Danteho) - slovanská oj, -ij, -i : jako mladý Tolstoj bez Tolstého - Zeus 2.p. Dia; Jupiter Jova (bůh); Atlantis Atlantidy; Tigris Tigridu; Nero Nerona; Anakreón Anakreónta; sfinx sfingy; drama dramatu Gramatika 16 z 35

17 15. Přídavná jména (adjektiva) Definice - přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen (milá dívka, černý pes, kvetoucí louka, něžná krása) S podstatnými jmény se shodují v rodě, v čísle a v pádě (hnědý kůň, hnědá kráva, hnědé štěně, hnědá štěňata, hnědým štěňatům) Druhy - tvrdá, měkká, přivlastňovací Určujeme - rod, číslo, pád, vzor, dále druh a stupeň VZORY: * (tvrdá př. jm. - ve tvaru složeném) - mladý, mladá, mladé * (tvrdá př. jm. - ve tvaru jmenném) - mlád, mláda, mládo * (měkká př. jm.) - jarní, jarní, jarní * (přivlastňovací př. jm.) - otcův, otcova, otcovo; - matčin, matčina, matčino Stupňování* 1.stupeň pozitiv rychlý vděčný malý hezký 2.stupeň komparativ (-ejší, -ější, -ší, -í) rychlejší vděčnější menší hezčí 3.stupeň superlativ (nej- ) nejrychlejší nejvděčnější nejmenší nejhezčí * Nepravidelné stupňování: dobrý - lepší, zlý - horší, velký - větší, malý Gramatika 17 z 35

18 16. Zájmena (pronomina) Definice - Zájména zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují Druhy 1. osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se 2. přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj - zvratné 3. ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám 4. tázací: kdo, co, jaký, který, čí 5. vztažná: kdo, co, jaký, který, čí, jenž 6. neurčitá: někdo, něco, některý, nějaký, něčí; ledakdo...; kdokoli...; kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi; leckdo, lecco, leckterý...; každý, všechen 7. záporná: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný Určujeme - pád, číslo, jmenný rod, dále vzor a druh Skloňování a) bezrodá: ( já, ty, my, vy, zvratné se ) - mají zvláštní skloňování b) rodová: * vzory zájmenného skloňování - ten ( tvrdý vzor ) - náš ( měkký vzor ) * vzory složeného skloňování - mladý, jarní Gramatika 18 z 35

19 17. Číslovky (numeralia) jsou to slova významu číselného označují počet, pořadí, druh, násobenost nebo podíl jsou to slova ohebná, skloňují se Určujeme: Pád Číslo jednotné a množné Rod mužský, ženský, střední Vzor základní jeden podle ten Dva, oba Tři, čtyři podle vzoru kost Sto podle město Tisíc stroj Milion hrad Miliarda žena - řadové podle jarní (třetí), mladý (pátý) - píše se za nimi tečka - píšeme-li vícemístné číslo slovy, musí bát každá číslovka zvlášť (tři sta padesát šest) netýká se platebního styku poukázky a šeky - druhové jarní (trojí), mladý (pátery) - násobné (třikrát), neskloňují se, podle mladý (trojnásobný) Druh jsou určité a neurčité - základní tři, pět, několik, málo - řadové třetí, pátý, několikátý - druhové trojí, patery, několikerý - násobné třikrát, pětkrát, několikrát, několikanásobný Gramatika 19 z 35

20 18. Neohebné slovní druhy příslovce (adverbia) - vyjadřuje okolnosti děje nebo vlastností - většinou odvozena od přídavných jmen, méně často od zájmen a podstatných jmen - ve větě většinou příslovečná určení nebo neshodný přívlastek - druhy příslovcí: - místa - času - způsobu jak? - příčiny proč? úmyslně, schválně, navzdory, přece - míry - účelu - ustrnulá příslovce vleže, vstoje - příslovečné spřežky píší se dohromady nahlas, nahoře, vlevo, zdáli, naplno, vtom - ustálená spojení milerád, křížem krážem, jakživ - stupňování: pouze ty odvozené od přídavných jmen - 2. stupeň koncovky -eji/-ěji/-e + nepravidelná (málo méně, dobře lépe) - 3. stupeň předpona nej- předložky (prepozice) - významově nesamostatné spojené se substantivem (předložkové vazby) - ve větě součástí příslovečného určení, předmětu, přívlastku neshodného, doplňku - podle původu: - vlastní (primární) v, s, z, do, při, nad - nevlastní (sekundární) odvozené od jiných slov dle, kolem, místo, skrz, blízko, z důvodu, na rozdíl od - pojí se a) s jedním pádem bez, zpod, mimo, při b) se dvěma pády na, o, pod, před c) se třemi pády za, s d) po přejatých předložkách á la, kontra 1. pád(nominativ) - vokalizace předložek k/ke, v/ve spojky (konjunkce) - významově nesamostatné - spojování vět a větných členů - druhy: - souřadicí (parataktické) spojují věty hlavní nebo věty vedlejší souřadně spojené - slučovací a, i, ani, jak-tak, hned-hned, jednak-jednak - stupňovací i, ba, ba i, dokonce, nejen-ale i, nejen-nýbrž i - odporovací ale, avšak, však, sice-ale - vylučovací nebo, anebo, buď-nebo - vysvětlovací vždyť, neboť, totiž Gramatika 20 z 35

21 částice (partikule) - podřadicí (hypotaktické) spojují věty vedlejší, z nichž je každá na jiné úrovni - příčinné protože, že, poněvadž, jelikož - účelové - aby - účinkové tak-že, až, takže - podmínkové jestliže, -li, kdyby, když - přípustkové ač, ačkoli(v), třeba, třebaže, přestože, i když - časové když, jakmile, zatímco, až, sotva(že) - způsobové tím-že, jako by, jako kdyby, tak-že - prostředkové tím-že - výjimkové leda (že) - zřetelové z hlediska, pokud se týká - nejsou větnými členy - uvozují samostatné věty, vyjadřují citové odstíny - mohou to být i spojky, pokud uvozují větu (Ale to je nádhera!) - ano, ne, ať kéž, nechť, asi, snad, možná, prý, jen citoslovce (interjekce) - nálady, city, vůle, hlasy, zvuky - odvozená od jiných slovních druhů bože, vida, hrome - nejsou větným členem, pokud neslouží jako přísudek nebo podmět Gramatika 21 z 35

22 19. Slovesné kategorie osoby, čísla, způsobu, času osoba (persona) o 1. o 2. o 3. číslo o singulár o plurál o + autorský plurál, plural majestaticus mykání o + vykání, onikání čas o přítomný o minulý o budoucí způsob o vztah děje ke skutečnosti o oznamovací o podmiňovací o rozkazovací Gramatika 22 z 35

23 20. Slovesný rod, vid, třída rod o činný podmět je původce děje o trpný vid o nedokonavý neohraničený děj vidí o dokonavý nelze vyjádřit přítomnost uvidí třídy + vzory o podle koncovky 3. osoby čísla jednotného, aktivního způsobu o I. (-e) nese, bere, maže, peče, umře o II. (-ne) tiskne, mine, začne o III. (-je) kryje, kupuje o IV. (-í) prosí, trpí, sází o V. (-á) dělá Gramatika 23 z 35

24 21. Prostě sdělovací styl, styl administrativní Prostě sdělovací oznamovací o Oznámení často forma plakátu, pozvánky x zpráva nestrannost o Inzerát maximální úspora při zachování srozumitelnosti o Dopis osobní formální anonym heslové o Tiskopisy předtištěné formuláře testy, dotazníky, jízdní řády dokumentární o smlouvy, zápisy, protokoly z jednání, životopisy Administrativní jednací sdělení faktů, písemná forma Úřední dopis o písemný styk občana s institucemi Zápis z jednání o dokument a podklad k dalšímu jednání o v bodech, jasné a stručné Životopis (strukturovaný) Gramatika 24 z 35

25 22. Odborný styl styl odborných textů cíl poučit využití postupu popisného, výkladového, úvahového rysy: věcná správnost, přesnost, jednoznačnost (termíny), úplnost, přehlednost jazyk: termíny syntax: těsná spojení, propracovaná souvětí, grafické znázornění (grafy, tabulky) Odborný popis informace pro odborníky přesná formulace definic Popis pracovního postupu chronologický popis děje Výklad práce s informacemi styl odborný, vědecko-popularizační účel - vzdělávací výklad + popis (odborný) + úvaha (nesmí převážit) metody o analýza, syntéza, indukce, dedukce o příčiny, podmínky o následek, důsledek, účel výklad je základem učebnic, odborných časopisů, příruček kompozice o deduktivní o induktivní cíl odborné poučení o tématu, sdělení nových poznatků Přednáška mluvený výklad promyšlená kompozice Úvaha může se objevit v různých literárních stylech o umělecký styl o publicistika o odborný styl objevuje se přímo v řeči postav či v řeči vypravěče závisí na vzdělání člověka, na rozhledu, na zázemí indukce dílčí věci obecný výsledek dedukce subjektivní útvar člověk by měl zdůvodňovat a obhajovat své tvrzení a měl by být schopný přesvědčit o správně argumentovat Gramatika 25 z 35

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách

Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách 21 Vývoj češtiny, místo češtiny v jazykových skupinách Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 5.9.2009 Mgr. Jitka Riedlová Zájmena - Plnovýznamový slovní druh

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_10_ČJL_2.07 Název tematického

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Lexikologie a sémantika

Lexikologie a sémantika Lexikologie a sémantika Pojem a pojmenování Člověk dokáže abstraktně myslet, může mít pojem o určité věci Věc: skutečná věc v daném světě Pojem: myšlenková konstrukce umožňující o něčem myslet Pojmenování:

Více

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2011/2012. Český jazyk. CESKI 2012.indd 1 14.11.2011 11:26:41

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2011/2012. Český jazyk. CESKI 2012.indd 1 14.11.2011 11:26:41 Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2011/2012 Český jazyk CESKI 2012.indd 1 14.11.2011 11:26:41 Předmětová komise českého jazyka a literatury pro přípravu zkušebního katalogu: Květa Fialová,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti ohebných slovních druhů (přídavná jména, zájmena, číslovky) Očekávaný přínos Procvičení

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42.

OBSAH SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 LEKCE 2 LIDSKÁ KOMUNIKACE 42. SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI VIII POSTAVY PŘÍBĚHU 3 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 9 SLOVNÍ ZÁSOBA 11 DIALOGY 15 GRAMATIKA 18 A. Přítomný čas 18 Cvičení A 20 B. Budoucí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ)

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) I. název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny

Více

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Morfologie Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 01 - Jazyková přípravy Mgr. Vlasta Zárybnická

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina 4.8.20. Latina A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 6. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, Úvod do učiva Lv -str.7,9 osobnosti Tvarosloví: Osobnostní a sociální

Více

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 7. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_106 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA. Seminární práce

VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA. Seminární práce VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA Seminární práce 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Jazyky indoevropské a slovanské 3 2.1 Jazyky indoevropské 4 2.2 Jazyky slovanské 4 3. Vývojová období českého jazyka 5 3.1 Nejstarší období 5 3.2

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více