Předmět: Anglický jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Anglický jazyk"

Transkript

1 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět anglický jazyk patří spolu s českým jazykem a literaturou a dalším cizím jazykem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Anglický jazyk poskytuje jazykový základ pro komunikaci nás všech v Evropě i ve světě. Proniká do našeho každodenního života. Setkáváme se s ním prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. Proto cílem výuky předmětu anglický jazyk je získat zájem žáků o studium cizího jazyka a vytvářet pozitivní vztah k tomuto předmětu vhodnou motivací a přátelskou atmosférou během vyučovacího procesu. Snahou učitele je podpořit žáka k získávání jazykových dovedností, aby je mohl aktivně využít při komunikaci v běžných situacích jako je seznámení, nakupování, poskytnutí osobních informací, vyjádření potřeb a pocitů atd. K tomu napomáhá schopnost číst s porozuměním přiměřené texty, věnovat pozornost poslechům a hovořit o jednoduchých tématech. Proto na prvním místě je kladen důraz na zvládnutí slovní zásoby s různou tématikou, pochopení a využití gramatických pravidel, konverzačních frází a slovosledu. Výuka je tedy vedena tak, aby si žák osvojil tyto dovednosti a dosáhl jazykové úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vyučovací předmět anglický jazyk na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět anglický jazyk na 1. stupni. Časová dotace pro 6. až 9. ročník jsou 3 hodiny týdně. Výuka probíhá v jazykové učebně, kmenové třídě nebo v pracovně informatiky. Třídy se dělí podle počtu žáků na skupiny. Předmět je svou podstatou zaměřen na komunikativní dovednosti. Žáci často pracují ve dvojicích či skupinách s důrazem na co největší verbální, gramaticky správnou komunikaci. Rozvíjí se jejich dovednosti porozumění mluvenému a psanému projevu. Žáci jsou vedeni k jednoduchým rozhovorům, pracují s obrazovým materiálem v učebnici i v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. Používané učebnice obsahují nejen přehledy gramatiky a slovníčky, ale i řadu textů z různých oblastí života dětí a teenagerů a seznamují je s životem, zvyky a povinnostmi jejich vrstevníků v anglicky mluvících zemích. Jsou rozšířeny o motivující cvičení jako např. komiksy, křížovky, krátkodobé projekty, písně aj. Při výuce žáci využívají i další dostupné pomůcky, cizojazyčné časopisy, Internet, výukové programy, doplňkovou četbu a vhodný, učitelem nakopírovaný, materiál. Jsou vedeni k schopnosti vést rozhovor na dané téma, hovořit o základních oblastech lidského života např. moje rodina, denní povinnosti, oblíbené zvíře, zájmová činnost ve volném čase, plány do budoucna atd. V souvislosti s probíraným učivem v zeměpisu a dějepisu se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí, zejména Velké Británie. Snahou je prohloubit znalosti žáků o kultuře anglicky mluvících zemí. Motivací jsou hodiny věnované typickým britským a americkým svátkům jako je Halloween, Vánoce, Sv. Valentýn nebo Velikonoce. K tomu slouží i tematické informace a zajímavosti naučného i zábavného charakteru, připravené v časovém předstihu na nástěnce určené pro žáky. Přínosem pro výuku je také každoroční návštěva divadelního anglického představení a jednou za dva roky zájezd do Anglie.

2 Výchovné a vzdělávací strategie předmětu anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie zahrnují především formy práce podporující rozvoj učení, řešení problémů, vnímání souvislostí a získávání správných učebních a pracovních návyků. Jejich prostřednictvím jsou utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence jak je definuje RVP ZV. Strategie respektují věk a zájmy žáků, důraz je kladen na jejich samostatné rozhodování, využívání získaných znalostí a na sebedůvěru ve vlastní schopnosti. Volíme vždy takové strategie, které žákům umožňují rozvíjení a upevňování níže uvedených kompetencí. Kompetence k učení žák je veden k systematickému používání naučených jazykových jevů pomocí pravidelných jazykových rozcviček, tvořením rozhovorů, projektů atd. si upevňuje aktivní slovní zásobu, důležité fráze a osvojenou gramatiku poslechem, psaním, čtením a mluvením si rozšiřuje pasivní slovní zásobu jednoduchým formulováním pravidel gramatiky při výkladu v anglickém jazyce, doplňkovou četbou, písněmi, výukovým programem je veden k zodpovědnosti za vlastní budoucnost plněním zadaných úkolů, např. pravidelnou domácí přípravou na vyučování reaguje na jednoduché povely a pokyny v cizím jazyce během výuky (např. rozdej sešity, odnes tř. knihu do druhé skupiny, kdo dnes chybí atd. ) využívá vhodný materiál připravený učitelem, který jej motivuje k dalšímu učení: časopisy, zjednodušená četba, obrázky, sleduje vlastní pokrok procvičováním a opakováním navazuje na stávající znalosti se učí vyhledávat, zpracovávat a kombinovat informace z literatury a Internetu samostatně nebo ve dvojicích a je veden k tomu, aby si dovedl propojit získané poznatky a vytvořit si tak kompletnější pohled na svět (krátkodobé projekty) je veden k dlouhodobé práci na osvojení si cizího jazyka pochvalou, opakováním nepochopené či nezažité látky, pomocí her a soutěží učitel posiluje pozitivní vztah k učení učí žáky plánovat a organizovat si svou činnost podněcuje žáka k dalšímu studiu a samostudiu používá vhodné pomůcky učí žáka vyhledávat, zpracovávat potřebné informace z literatury a Internetu a používat je motivuje, povzbuzuje Kompetence k řešení problémů žák řeší úkoly různé obtížnosti z učebnice, pracovního sešitu nebo úkoly dané učitelem se snaží rozumět zadání (instrukcím) v učebnici, které jsou v anglickém jazyce

3 se učí vyhledávat v textu známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky se snaží odhadnout pravděpodobný význam nových slov na základě známého kontextu pracuje na projektech, při kterých využívá znalosti z jiných předmětů např. Př, D, Z učitel zadává žákům úkoly různé obtížnosti zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastní zkušenosti a vlastního úsudku vede žáka k tomu, aby při projektech využíval znalostí z jiných předmětů opakováním fixuje základní fráze Kompetence komunikativní žák rozvíjí své jazykové komunikativní schopnosti poslechem, nasloucháním promluv jiných lidí, zejména zařazováním párových aktivit je veden k jednoduchému, ale výstižnému vyjádření slovem i písmem, např. co dělal včera, jak se cítí, jaké je dnes počasí atd. vytváří minirozhovory na právě probírané téma, např. téma rodina: kolik má sourozenců, jak se jmenují, kdo je z rodiny nejstarší atd. pro komunikaci využívá obrazový materiál i počítač je veden k vyžádání si jednoduché informace v anglickém jazyce, např. jestli může smazat tabuli a reaguje na pokyny učitele v cizím jazyce si upevňuje své komunikativní dovednosti sdělováním informací o sobě a svém okolí (třídní dotazník na různé téma, např. na jaký hudební nástroj umíš hrát; krátkodobé projekty, např. můj den) učitel zařazuje do výuky takové aktivity, které rozvíjejí komunikativní schopnosti používá pro komunikaci obrazový materiál i počítač vede žáka k tomu, aby i v běžných situacích v hodině komunikoval anglicky (omluvy, žádosti.) Kompetence občanské žák je veden k respektování tradic a kultury anglicky mluvících zemí a porovnává je s našimi zvyky (Halloween, Vánoce, Velikonoce, ) si rozšiřuje kulturní rozhled vhodným výběrem námětů čtených textů, písněmi (koledy) a dalšími doprovodnými činnostmi je veden k zodpovědnosti za vlastní učení kontrolními testy

4 učitel seznamuje žáky s tradicemi a kulturou anglicky mluvících zemí, podporuje diskusi o rozdílech a odlišnostech, vybírá vhodné doplňkové materiály (texty, písně, ) netoleruje projevy rasismu a nacionalismu Kompetence pracovní žák pracuje s učebnicí podle pravidelného schématu, je veden k systémové práci vypracovává domácí úkoly a je veden k odpovědnosti za odvedenou práci je veden k rozplánování si práce na krátkodobých projektech tak, aby dodržel termín odevzdání umí pracovat s dvojjazyčným slovníkem učitel poskytuje žákům vhodné pomůcky (např. slovníky) a učí je s nimi pracovat vede žáky k plnění svých povinností a závazků učí žáky rozplánovat si práci tak, aby dodržel termín odevzdání Kompetence sociální a personální žák je veden k vzájemné spolupráci ve skupině či ve dvojicích získává představu o odlišných zvycích a kulturních tradicích v anglicky mluvících zemích a porovnává je s naší kulturou se seznamuje s různými aspekty každodenního života ve Velké Británii a srovnává je se životem v naší zemi, např. začátek a konec vyučování, školní pravidla (uniforma) vypracovává krátkodobé projekty, ve kterých vyjadřuje sám sebe a zpracovává témata, která jsou blízká jeho věkové úrovni učitel vytváří takové prostředí, aby se žáci učili pracovat ve skupině nebo ve dvojicích

5 Formy a metody práce - frontální výuka, výklad - krátkodobé projekty - poslech - zpěv - četba - tichá i hlasitá - práce s výukovými programy na počítači - skupinová práce - práce se slovníky - práce ve dvojicích - využití videa (DVD) reálie anglicky mluvících zemí - samostatná práce - soutěže, křížovky, hry - dialogy Mezipředmětové vztahy Český jazyk psaní krátkých sdělení (pohlednice, dopis) Matematika- číslovky, časové údaje, ceny Zeměpis reálie anglicky mluvících zemí, roční období Dějepis historie (požár Londýna), Culture Pages: Canada, New York Výtvarná výchova výtvarné pojetí při vytváření projektů Občanská výchova škola a školní pravidla, město, rodina Tělesná výchova sport ve volném čase, reakce na pokyny ( zatleskej, zvedni pravou ruku, dotkni se...) Výchova ke zdraví zdraví, nemoci Přírodopis lidské tělo, zvířata Hudební výchova zpěv písní v anglickém jazyce

6 Výstupy Anglický jazyk 6. ročník Učivo Vazby, přesahy, mezipředmětové vztahy Průřezová témata TÉMA GRAMMAR Žák odpoví na běžné základní fráze a reaguje na pokyny učitele. Opakování základního učiva z I. stupně Žák se zeptá na osobní údaje a zodpoví dotazy na osobní údaje. Žák odpoví na otázku Kde je? a Odkud je? Žák písemně sestaví jednoduchý text na pohlednici. Žák prezentuje svoje znalosti v projektu Komunikace. COMMUNICATION Ústní komunikace - v rodině - osobní údaje, věk - rozhovor s DJ v rádiu (poslech rozhovorů, doplnění údajů do tabulky) Písemná komunikace Základní údaje při psaní pohlednice a adresy Reálie: Halloween To be (Časování slovesa být, tvoření otázky, odpovědi a záporu) Possessive adjectives (Přivlastňovací zájmena) Čj K MYŠLENÍ Žák tvoří správné tvary slovesa have got. Žák písemně sestaví jednoduché sdělení napíše krátký dopis. Žák pojmenuje dny v týdnu, zeptá se a odpoví na školní rozvrh hodin. MY WORLD Základní fráze při nakupování (obměna vzorového rozhovoru) Dopis kamarádovi (práce s textem) Škola - školní předměty - rozvrh hodin Dny v týdnu Reálie: Schools in England (četba) Christmas Have got (Časování slovesa mít, tvoření otázky, odpovědi a záporu) This/these (Ukazovací zájmena) Plural nouns (Číslo množné podstatných jmen) Čj M K MYŠLENÍ Žák přečte a zapíše údaje o čase. Žák popíše denní zvyklosti a použije čas přítomný prostý. Žák si vyžádá jednoduchou informaci zeptá se na činnosti ve volném čase. DAILY AND FREE TIME ACTIVITIES Kolik je hodin? (vyjádření času) Denní režim Aktivity volného času: sport, hudební nástroje, sbírání věcí Reálie: Popular sports in Britain What s the time? (Určování hodin, časové údaje) Present simple (Přítomný čas prostý tvoření otázky, záporu a odpovědi) M Komunikace VEGS

7 Žák se zeptá a odpoví na dotazy o dovednostech. Žák jednoduchým způsobem popíše svůj pokoj. Žák vyjmenuje budovy ve městě. Žák pomocí předložek popíše polohu vybraných budov nebo míst na mapě města. HOUSE, TOWN Schopnosti a dovednosti Místnosti v domě a základní vybavení domu Umístnění věcí v domě (popis, práce s obrázkem) Budovy ve městě Umístění budov ve městě (práce s mapkou) Reálie: British houses (četba) Easter Can, must (Moct, muset) There is/there are (Existenční vazba) Prepositions of place (Předložky místa) Z Kooperace a kompetice VEGS Žák popíše jednoduchým způsobem osobu. Žák vyjmenuje domácí práce. Žák popíše činnost na obrázku rozlišuje čas přítomný prostý a průběhový. Žák si koupí v obchodě oblečení vede jednoduchý rozhovor. PEOPLE Popis osoby (práce s textem a s obrázky) Život v rodině Domácí práce Oblečení: - základní druhy oblečení - nákup oblečení v obchodě Reálie: People communication (četba) Přídavná jména popisující vzhled Present continuous (Čas přítomný průběhový tvoření otázky, záporu a odpovědi) Present simple x present continuous (Srovnání časů přítomných) Ov Poznávání lidí VEGS How much is this/are these..? (Kolik to stojí?)

8 Výstupy Anglický jazyk 7. ročník Učivo Vazby, přesahy, mezipředmětové vztahy Průřezová témata TÉMA GRAMMAR Žák pozdraví, představí sebe a další osoby, zeptá se na osobní údaje. INTRODUCTION Pozdravy Představování Osobní údaje Revision (Opakování): Present tenses (Časy přítomné) Simple questions (Jednoduché otázky) Vazba: there is/there are Žák přečte a zapíše anglicky datum. Žák pojmenuje důležité události v roce. MY LIFE Rodinné album činnosti na fotografiích Narozeniny Birthday in Britain (Četba) Měsíce v roce A year in my life (Práce s textem) Reálie: Halloween Present tenses : revision (Opakování časů přítomných čas prostý a čas průběhový) Ordinal numbers (Řadové číslovky) Dates (Datum) M MULTIKULTURNÍ Kulturní diference K MYŠLENÍ Žák fyzicky popíše části těla. Žák pracuje s přiměřeně dlouhým textem, vyhledá požadované informace, odpoví na otázky. ANIMALS Části lidského těla Druhy zvířat divoká zvířata - mazlíčci (Jak se starat o mazlíčky?) Netopýr (Práce s textem) Animals in Britain (Četba) Reálie: Christmas Parts of body (Části těla) Object pronouns (Předmětná zájmena) Pronouns: this, these, that, those, some, any (Zájmena ukazovací a neurčitá) Př MEDIÁLNÍ Práce v realizačním týmu K MYŠLENÍ Žák se zeptá na zdraví a odpoví na otázku. Žák najde ve slyšeném rozhovoru informace o úrazech a vepíše je do tabulky. Žák pracuje s informacemi z textu o práci zubaře před mnoha lety, použije minulý čas. DOCTOR Omluvný dopis učiteli Nemoci Nehody, úrazy Návštěva u zubaře (Práce s textem) Past tense of to be (Minulý čas slovesa být) Regular and irregular verbs (Minulý čas základních pravidelných a nepravidelných sloves) Past tense: questions (Otázka v minulém čase) Výchova ke zdraví Mezilidské vztahy

9 Žák použije počitatelná a nepočitatelná podstatná jména k vyjádření kvantity, tvoří otázky a odpovědi. Žák vytvoří seznam nákupu. Žák udělá průzkum mezi spolužáky o jejich zvyklostech v jídle a pití. Žák v delším čteném textu vyhledá specifické informace. FOOD Jídlo a pití V restauraci Objednání jídla z nabídky Stone soup (Četba pohádky) Reálie: Jídlo a doba jídla ve Velké Británii (Četba) Easter Going to (Naplánovaná budoucnost) Countable and uncountable nouns (Počitatelná a nepočitatelná podst. jména) Vyjádření množství: How many/how much/a few/a bit of Articles (Užití členů) Výchova ke zdraví K MYŠLENÍ Žák rozlišuje krátká a dlouhá přídavná jména a správně je stupňuje. Žák se seznámí s mapou Velké Británie. Žák pojmenuje nejznámější země světa a kontinenty. Žák porovná místa, osoby, věci. MY COUNTRY Velká Británie zeměpisné údaje Země a kontinenty V obchodě s oblečením Valentine s Day (Četba vyhledávání dlouhých přídavných jmen) Adjectives: comparatives, superlatives (Přídavná jména: druhý a třetí stupeň) Good,bad (Nepravidelné stupňování) Pořadí rozvíjejících přídavných jmen Z K MYŠLENÍ Žák se zeptá spolužáka na oblíbené druhy zábavných činností, a jak často je realizuje. Žák vyhledá specifické informace v delším textu. ENTERTAINMENT Druhy zábavy Druhy filmů a televizních programů Dr Dread (Četba, práce s textem, rozlišení přídavných jmen od příslovcí) Adverbs of frequency (Frekvenční příslovce: usually, often, sometimes...) Adverbs with - ly (Příslovce s příponou ly) Stupňování příslovcí K MYŠLENÍ

10 Výstupy Anglický jazyk 8. ročník Učivo Vazby, přesahy, mezipředmětové vztahy Průřezová témata TÉMA GRAMMAR Žák pracuje s dvojjazyčným slovníkem. Žák se zeptá na minulé události a činnosti a popíše svůj víkend. Žák sestaví krátké vyprávění o své rodině a rodokmen. LIFE EVENTS Životní události stěhování (práce s textem) Aktivity během víkendu Rodina - členové rodiny - příbuzenské vztahy -Kelly s family (četba) Reálie: Families Past simple (Čas minulý) Past simple with ago (Č. minulý s výrazem před ) Past simple questions (Otázky) What was it like? Ov Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ Žák popíše aktivity volného času a použije vazbu like + ing. Žák vede jednoduchý rozhovor o svých zálibách co má a nemá rád. Žák sestaví svůj týdenní plán. SPORT, FREE TIME Druhy sportu My Sport golf (četba) Aktivity volného času Činnosti, které děláme rádi (rozhovory o zálibách) Týdenní plán aktivit (soupis naplánovaných úkolů) Reálie: Halloween Present tenses: revision (Přítomné časy: opakování) Present simple (č. přít. prostý) Present continuous (č. přítomný průběhový) Like + ing Going to (Plánovaná budoucnost) Tv Komunikace K MYŠLENÍ Žák na základě slyšeného rozhovoru (na nádraží) vyhledá v dialogu nesprávné informace. Žák vyplní dotazník o své budoucnosti. Žák stručně sepíše představy o své budoucnosti. TRANSPORT Druhy dopravních prostředků The Flying Car (četba, práce s textem) Na nádraží Vlastní budoucnost (dotazník) Předpovědi do budoucna (poslech předpovědí, vyhledávání informací) Reálie: Christmas Future with will (Budoucí čas s výrazem will ) Will for offers (Nabídky) Will for decisious (Rozhodnutí) Opakování předložek místa Komunikace K MYŠLENÍ

11 Žák se seznámí s textem popisující minulou událost. Žák popíše minulou činnost v určitém časovém okamžiku a použije čas minulý průběhový. Žák vyhledá specifické informace v novinovém článku. WHAT WAS HAPPENING Tornádo Kdo zabil Johna Rosse? (detektivní příběh vyhledávání informací, poslech rozuzlení příběhu) Dům a jeho části Věci a nábytek v domě (popis domu) Reálie: Canada Past tense : Past continuous (Čas minulý průběhový) Z Rozvoj schopností poznávání K MYŠLENÍ Žák se seznámí s popisem Londýna v čteném a slyšeném textu. Žák správně používá člen určitý a neurčitý. Žák popíše, jak se dostat na určené místo. Žák se seznámí s textem popisující historickou událost. LONDON Místa a budovy v Londýně (pamětihodnosti) Popis směru cesty a lokalizace místa (rozhovory) Velký požár v Londýně v r (četba, práce s textem) Reálie: New York Easter Articles: (Členy) Definite and undefinite articles (Člen určitý a neurčitý) Giving directions (Směr cesty) Adjectives (Přídavná jména) Z D K MYŠLENÍ Komunikace Žák se zeptá, zda již byla nějaká činnost vykonána a použije výrazy ever a never. Žák přiřadí ke slovesu odpovídající příčestí trpné. Žák přečte a zapíše velká čísla. WHAT HAVE YOU DONE Andy The Android (komiksový příběh loupež) Půjčovna DVD (práce s textem) Čtení a psaní čísel nad 100 Sweet Dreams (Vyprávění rodilého mluvčího o snech - četba) Present perfect: Present perfect with ever/never, past participles (Předpřítomný čas s výrazy ever a never, příčestí trpné) Large numbers (Velká čísla) Složeniny: something, nothing, anybody, etc. M Poznávání lidí Žák vyjmenuje školní pravidla a řekne, co smí a nesmí ve škole dělat. Žák sleduje hlavní dějovou linii delšího čteného příběhu. Žák vyhledá v textu specifické informace. TEENAGERES PROBLEMS Školní pravidla Dopravní značky, informativní cedule a nápisy Ashley s camera (detektivní příběh) Osobní dopis do redakce Šikana (práce s textem) Jaká je dnešní mládež? Modal verbs (Způsobová slovesa): Must, have to, can Should/shouldn t Phrasal verbs (Frázová slovesa) Ov

12 Výstupy Anglický jazyk 9. ročník Učivo Vazby, přesahy, mezipředmětové vztahy Průřezová témata TÉMA GRAMMAR Žák řekne, co by chtěl v životě dělat, reaguje na obsah inzerátů nabízejících práci. Žák odvodí zaměstnání od jeho popisu a náplně. Žák napíše stručnou žádost o práci nabízenou v inzerátu. JOB Druhy povolání Místa výkonu povolání Inzeráty nabízející práci (práce s textem) A Job Application (formální dopis žádost o práci, vyhledávání informací) Present tenses: revision (Opakování přítomných časů) Present simple (Přít. prostý) Present continuous (Přítomný průběhový) Stative verbs Stavová slovesa I d like to... (Rád bych..) I want to... (Chci..) Volba povolání ČJ Komunikace Žák popíše svůj styl oblékání a svůj šatník. Žák se orientuje v obsahu jednoduchého textu na téma móda a vzhled. Žák si v obchodě vyzkouší a nakoupí oblečení. FASHION Druhy oblečení Módní vzhled (popis vzhledu mladých lidí) Popis módních trendů V obchodě s oblečením (rozhovory) Reálie: Halloween Present perfect: revision (Opakování předpřítomného č.) Present perfect with for and since (Předpřítomný čas s výrazy od a po dobu ) too / enough (příliš/dostatečně) a pair of...(shoes) (jeden pár bot) Seberegulace a sebeorganizace K MYŠLENÍ Žák vyhledá specifické informace v krátkém populárně naučném textu o době kamenné. Žák vede rozhovor s archeologem. LIFE IN THE PAST Iceman ( doba kamenná) Jeskynní lidé (práce s textem) Reálie:The United Kingdom Christmas Past tenses: revision (Opakování časů minulých) Past simple (Čas minulý) Past continuous (Čas průběh.) Regular and irregular verbs (Pravidelná a neprav. slovesa) D Z Rozvoj schopností poznávání K MYŠLENÍ

13 Žák popíše svou životosprávu a sestaví zdravý jídelníček. Žák doporučí činnosti upravující zdravý režim dne. FITNESS AND HEALTH Buď fit Zdravé a nezdravé potraviny Zdravá strava jídelníček (Co jedí teenagers?) Školní stravování (četba) Modal verbs: (Způsobová slovesa a jejich budoucí tvary) Can/must (+ future forms) Should/shoudn t (Měl bys) Výchova ke zdraví Žák podrobně popíše části těla. Žák předvede krátký rozhovor o zdravotních problémech a navrhne jejich řešení. BODY AND DISEASES Části těla Nemoci a úrazy Ošetření poranění U lékaře ( poslechy vyhledávání informací, tvoření rozhovorů) How do you feel? (Jak se cítíš?) Feel + adjectives What s the matter? (Co je s tebou?) Have + +noun Př Výchova ke zdraví MEDIÁLNÍ Tvorba mediálního sdělení Imperatives (Rozkazy) Žák se seznámí s populárně naučným textem. Žák popíše aktuální i typické počasí ve své zemi. Žák sestaví předpověď počasí na základě symbolů. NATURE AND WEATHER Oceány ( četba) Přírodní útvary (popis mapy) Symboly na mapě Druhy počasí (počasí, která mám/nemám rád) Předpověď počasí (symboly, přiřazování) Passice voice: (Trpný rod) Present, past, future (Přítomný, minulý, budoucí) Like / dislike (Mít rád/nemít rád) Z K MYŠLENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ Ekosystém Žák vyjmenuje moderní přístroje ve svém okolí. Žák vypráví o svém oblíbeném TV programu nebo filmu. Žák upraví slovosled v jednoduchém telefonním rozhovoru Reálie: Australia Easter MODERN TECHNOLOGY, MEDIA Moderní přístroje v domácnosti Popis počítače Druhy filmů a televizních programů U telefonu (úprava telefonních rozhovorů) Question forms WH questions (Otázky s tázacími výrazy) Inf MEDIÁLNÍ Fungování a vliv médií ve společnosti Žák převypráví jednoduchým způsobem obsah textu. WORLD PROBLEMS Deštný prales (práce s textem) Recyklace Př

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

5.10.7. Konverzace a cvičení v anglickém jazyce

5.10.7. Konverzace a cvičení v anglickém jazyce 5.10.7. Konverzace a cvičení v anglickém jazyce Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují zkušenosti z mateřského jazyka

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK 5.1. 5.1.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

Anglický jazyk vyšší gymnázium

Anglický jazyk vyšší gymnázium Anglický jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více