Předmět: Anglický jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Anglický jazyk"

Transkript

1 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět anglický jazyk patří spolu s českým jazykem a literaturou a dalším cizím jazykem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Anglický jazyk poskytuje jazykový základ pro komunikaci nás všech v Evropě i ve světě. Proniká do našeho každodenního života. Setkáváme se s ním prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. Proto cílem výuky předmětu anglický jazyk je získat zájem žáků o studium cizího jazyka a vytvářet pozitivní vztah k tomuto předmětu vhodnou motivací a přátelskou atmosférou během vyučovacího procesu. Snahou učitele je podpořit žáka k získávání jazykových dovedností, aby je mohl aktivně využít při komunikaci v běžných situacích jako je seznámení, nakupování, poskytnutí osobních informací, vyjádření potřeb a pocitů atd. K tomu napomáhá schopnost číst s porozuměním přiměřené texty, věnovat pozornost poslechům a hovořit o jednoduchých tématech. Proto na prvním místě je kladen důraz na zvládnutí slovní zásoby s různou tématikou, pochopení a využití gramatických pravidel, konverzačních frází a slovosledu. Výuka je tedy vedena tak, aby si žák osvojil tyto dovednosti a dosáhl jazykové úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vyučovací předmět anglický jazyk na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět anglický jazyk na 1. stupni. Časová dotace pro 6. až 9. ročník jsou 3 hodiny týdně. Výuka probíhá v jazykové učebně, kmenové třídě nebo v pracovně informatiky. Třídy se dělí podle počtu žáků na skupiny. Předmět je svou podstatou zaměřen na komunikativní dovednosti. Žáci často pracují ve dvojicích či skupinách s důrazem na co největší verbální, gramaticky správnou komunikaci. Rozvíjí se jejich dovednosti porozumění mluvenému a psanému projevu. Žáci jsou vedeni k jednoduchým rozhovorům, pracují s obrazovým materiálem v učebnici i v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. Používané učebnice obsahují nejen přehledy gramatiky a slovníčky, ale i řadu textů z různých oblastí života dětí a teenagerů a seznamují je s životem, zvyky a povinnostmi jejich vrstevníků v anglicky mluvících zemích. Jsou rozšířeny o motivující cvičení jako např. komiksy, křížovky, krátkodobé projekty, písně aj. Při výuce žáci využívají i další dostupné pomůcky, cizojazyčné časopisy, Internet, výukové programy, doplňkovou četbu a vhodný, učitelem nakopírovaný, materiál. Jsou vedeni k schopnosti vést rozhovor na dané téma, hovořit o základních oblastech lidského života např. moje rodina, denní povinnosti, oblíbené zvíře, zájmová činnost ve volném čase, plány do budoucna atd. V souvislosti s probíraným učivem v zeměpisu a dějepisu se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí, zejména Velké Británie. Snahou je prohloubit znalosti žáků o kultuře anglicky mluvících zemí. Motivací jsou hodiny věnované typickým britským a americkým svátkům jako je Halloween, Vánoce, Sv. Valentýn nebo Velikonoce. K tomu slouží i tematické informace a zajímavosti naučného i zábavného charakteru, připravené v časovém předstihu na nástěnce určené pro žáky. Přínosem pro výuku je také každoroční návštěva divadelního anglického představení a jednou za dva roky zájezd do Anglie.

2 Výchovné a vzdělávací strategie předmětu anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie zahrnují především formy práce podporující rozvoj učení, řešení problémů, vnímání souvislostí a získávání správných učebních a pracovních návyků. Jejich prostřednictvím jsou utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence jak je definuje RVP ZV. Strategie respektují věk a zájmy žáků, důraz je kladen na jejich samostatné rozhodování, využívání získaných znalostí a na sebedůvěru ve vlastní schopnosti. Volíme vždy takové strategie, které žákům umožňují rozvíjení a upevňování níže uvedených kompetencí. Kompetence k učení žák je veden k systematickému používání naučených jazykových jevů pomocí pravidelných jazykových rozcviček, tvořením rozhovorů, projektů atd. si upevňuje aktivní slovní zásobu, důležité fráze a osvojenou gramatiku poslechem, psaním, čtením a mluvením si rozšiřuje pasivní slovní zásobu jednoduchým formulováním pravidel gramatiky při výkladu v anglickém jazyce, doplňkovou četbou, písněmi, výukovým programem je veden k zodpovědnosti za vlastní budoucnost plněním zadaných úkolů, např. pravidelnou domácí přípravou na vyučování reaguje na jednoduché povely a pokyny v cizím jazyce během výuky (např. rozdej sešity, odnes tř. knihu do druhé skupiny, kdo dnes chybí atd. ) využívá vhodný materiál připravený učitelem, který jej motivuje k dalšímu učení: časopisy, zjednodušená četba, obrázky, sleduje vlastní pokrok procvičováním a opakováním navazuje na stávající znalosti se učí vyhledávat, zpracovávat a kombinovat informace z literatury a Internetu samostatně nebo ve dvojicích a je veden k tomu, aby si dovedl propojit získané poznatky a vytvořit si tak kompletnější pohled na svět (krátkodobé projekty) je veden k dlouhodobé práci na osvojení si cizího jazyka pochvalou, opakováním nepochopené či nezažité látky, pomocí her a soutěží učitel posiluje pozitivní vztah k učení učí žáky plánovat a organizovat si svou činnost podněcuje žáka k dalšímu studiu a samostudiu používá vhodné pomůcky učí žáka vyhledávat, zpracovávat potřebné informace z literatury a Internetu a používat je motivuje, povzbuzuje Kompetence k řešení problémů žák řeší úkoly různé obtížnosti z učebnice, pracovního sešitu nebo úkoly dané učitelem se snaží rozumět zadání (instrukcím) v učebnici, které jsou v anglickém jazyce

3 se učí vyhledávat v textu známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky se snaží odhadnout pravděpodobný význam nových slov na základě známého kontextu pracuje na projektech, při kterých využívá znalosti z jiných předmětů např. Př, D, Z učitel zadává žákům úkoly různé obtížnosti zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastní zkušenosti a vlastního úsudku vede žáka k tomu, aby při projektech využíval znalostí z jiných předmětů opakováním fixuje základní fráze Kompetence komunikativní žák rozvíjí své jazykové komunikativní schopnosti poslechem, nasloucháním promluv jiných lidí, zejména zařazováním párových aktivit je veden k jednoduchému, ale výstižnému vyjádření slovem i písmem, např. co dělal včera, jak se cítí, jaké je dnes počasí atd. vytváří minirozhovory na právě probírané téma, např. téma rodina: kolik má sourozenců, jak se jmenují, kdo je z rodiny nejstarší atd. pro komunikaci využívá obrazový materiál i počítač je veden k vyžádání si jednoduché informace v anglickém jazyce, např. jestli může smazat tabuli a reaguje na pokyny učitele v cizím jazyce si upevňuje své komunikativní dovednosti sdělováním informací o sobě a svém okolí (třídní dotazník na různé téma, např. na jaký hudební nástroj umíš hrát; krátkodobé projekty, např. můj den) učitel zařazuje do výuky takové aktivity, které rozvíjejí komunikativní schopnosti používá pro komunikaci obrazový materiál i počítač vede žáka k tomu, aby i v běžných situacích v hodině komunikoval anglicky (omluvy, žádosti.) Kompetence občanské žák je veden k respektování tradic a kultury anglicky mluvících zemí a porovnává je s našimi zvyky (Halloween, Vánoce, Velikonoce, ) si rozšiřuje kulturní rozhled vhodným výběrem námětů čtených textů, písněmi (koledy) a dalšími doprovodnými činnostmi je veden k zodpovědnosti za vlastní učení kontrolními testy

4 učitel seznamuje žáky s tradicemi a kulturou anglicky mluvících zemí, podporuje diskusi o rozdílech a odlišnostech, vybírá vhodné doplňkové materiály (texty, písně, ) netoleruje projevy rasismu a nacionalismu Kompetence pracovní žák pracuje s učebnicí podle pravidelného schématu, je veden k systémové práci vypracovává domácí úkoly a je veden k odpovědnosti za odvedenou práci je veden k rozplánování si práce na krátkodobých projektech tak, aby dodržel termín odevzdání umí pracovat s dvojjazyčným slovníkem učitel poskytuje žákům vhodné pomůcky (např. slovníky) a učí je s nimi pracovat vede žáky k plnění svých povinností a závazků učí žáky rozplánovat si práci tak, aby dodržel termín odevzdání Kompetence sociální a personální žák je veden k vzájemné spolupráci ve skupině či ve dvojicích získává představu o odlišných zvycích a kulturních tradicích v anglicky mluvících zemích a porovnává je s naší kulturou se seznamuje s různými aspekty každodenního života ve Velké Británii a srovnává je se životem v naší zemi, např. začátek a konec vyučování, školní pravidla (uniforma) vypracovává krátkodobé projekty, ve kterých vyjadřuje sám sebe a zpracovává témata, která jsou blízká jeho věkové úrovni učitel vytváří takové prostředí, aby se žáci učili pracovat ve skupině nebo ve dvojicích

5 Formy a metody práce - frontální výuka, výklad - krátkodobé projekty - poslech - zpěv - četba - tichá i hlasitá - práce s výukovými programy na počítači - skupinová práce - práce se slovníky - práce ve dvojicích - využití videa (DVD) reálie anglicky mluvících zemí - samostatná práce - soutěže, křížovky, hry - dialogy Mezipředmětové vztahy Český jazyk psaní krátkých sdělení (pohlednice, dopis) Matematika- číslovky, časové údaje, ceny Zeměpis reálie anglicky mluvících zemí, roční období Dějepis historie (požár Londýna), Culture Pages: Canada, New York Výtvarná výchova výtvarné pojetí při vytváření projektů Občanská výchova škola a školní pravidla, město, rodina Tělesná výchova sport ve volném čase, reakce na pokyny ( zatleskej, zvedni pravou ruku, dotkni se...) Výchova ke zdraví zdraví, nemoci Přírodopis lidské tělo, zvířata Hudební výchova zpěv písní v anglickém jazyce

6 Výstupy Anglický jazyk 6. ročník Učivo Vazby, přesahy, mezipředmětové vztahy Průřezová témata TÉMA GRAMMAR Žák odpoví na běžné základní fráze a reaguje na pokyny učitele. Opakování základního učiva z I. stupně Žák se zeptá na osobní údaje a zodpoví dotazy na osobní údaje. Žák odpoví na otázku Kde je? a Odkud je? Žák písemně sestaví jednoduchý text na pohlednici. Žák prezentuje svoje znalosti v projektu Komunikace. COMMUNICATION Ústní komunikace - v rodině - osobní údaje, věk - rozhovor s DJ v rádiu (poslech rozhovorů, doplnění údajů do tabulky) Písemná komunikace Základní údaje při psaní pohlednice a adresy Reálie: Halloween To be (Časování slovesa být, tvoření otázky, odpovědi a záporu) Possessive adjectives (Přivlastňovací zájmena) Čj K MYŠLENÍ Žák tvoří správné tvary slovesa have got. Žák písemně sestaví jednoduché sdělení napíše krátký dopis. Žák pojmenuje dny v týdnu, zeptá se a odpoví na školní rozvrh hodin. MY WORLD Základní fráze při nakupování (obměna vzorového rozhovoru) Dopis kamarádovi (práce s textem) Škola - školní předměty - rozvrh hodin Dny v týdnu Reálie: Schools in England (četba) Christmas Have got (Časování slovesa mít, tvoření otázky, odpovědi a záporu) This/these (Ukazovací zájmena) Plural nouns (Číslo množné podstatných jmen) Čj M K MYŠLENÍ Žák přečte a zapíše údaje o čase. Žák popíše denní zvyklosti a použije čas přítomný prostý. Žák si vyžádá jednoduchou informaci zeptá se na činnosti ve volném čase. DAILY AND FREE TIME ACTIVITIES Kolik je hodin? (vyjádření času) Denní režim Aktivity volného času: sport, hudební nástroje, sbírání věcí Reálie: Popular sports in Britain What s the time? (Určování hodin, časové údaje) Present simple (Přítomný čas prostý tvoření otázky, záporu a odpovědi) M Komunikace VEGS

7 Žák se zeptá a odpoví na dotazy o dovednostech. Žák jednoduchým způsobem popíše svůj pokoj. Žák vyjmenuje budovy ve městě. Žák pomocí předložek popíše polohu vybraných budov nebo míst na mapě města. HOUSE, TOWN Schopnosti a dovednosti Místnosti v domě a základní vybavení domu Umístnění věcí v domě (popis, práce s obrázkem) Budovy ve městě Umístění budov ve městě (práce s mapkou) Reálie: British houses (četba) Easter Can, must (Moct, muset) There is/there are (Existenční vazba) Prepositions of place (Předložky místa) Z Kooperace a kompetice VEGS Žák popíše jednoduchým způsobem osobu. Žák vyjmenuje domácí práce. Žák popíše činnost na obrázku rozlišuje čas přítomný prostý a průběhový. Žák si koupí v obchodě oblečení vede jednoduchý rozhovor. PEOPLE Popis osoby (práce s textem a s obrázky) Život v rodině Domácí práce Oblečení: - základní druhy oblečení - nákup oblečení v obchodě Reálie: People communication (četba) Přídavná jména popisující vzhled Present continuous (Čas přítomný průběhový tvoření otázky, záporu a odpovědi) Present simple x present continuous (Srovnání časů přítomných) Ov Poznávání lidí VEGS How much is this/are these..? (Kolik to stojí?)

8 Výstupy Anglický jazyk 7. ročník Učivo Vazby, přesahy, mezipředmětové vztahy Průřezová témata TÉMA GRAMMAR Žák pozdraví, představí sebe a další osoby, zeptá se na osobní údaje. INTRODUCTION Pozdravy Představování Osobní údaje Revision (Opakování): Present tenses (Časy přítomné) Simple questions (Jednoduché otázky) Vazba: there is/there are Žák přečte a zapíše anglicky datum. Žák pojmenuje důležité události v roce. MY LIFE Rodinné album činnosti na fotografiích Narozeniny Birthday in Britain (Četba) Měsíce v roce A year in my life (Práce s textem) Reálie: Halloween Present tenses : revision (Opakování časů přítomných čas prostý a čas průběhový) Ordinal numbers (Řadové číslovky) Dates (Datum) M MULTIKULTURNÍ Kulturní diference K MYŠLENÍ Žák fyzicky popíše části těla. Žák pracuje s přiměřeně dlouhým textem, vyhledá požadované informace, odpoví na otázky. ANIMALS Části lidského těla Druhy zvířat divoká zvířata - mazlíčci (Jak se starat o mazlíčky?) Netopýr (Práce s textem) Animals in Britain (Četba) Reálie: Christmas Parts of body (Části těla) Object pronouns (Předmětná zájmena) Pronouns: this, these, that, those, some, any (Zájmena ukazovací a neurčitá) Př MEDIÁLNÍ Práce v realizačním týmu K MYŠLENÍ Žák se zeptá na zdraví a odpoví na otázku. Žák najde ve slyšeném rozhovoru informace o úrazech a vepíše je do tabulky. Žák pracuje s informacemi z textu o práci zubaře před mnoha lety, použije minulý čas. DOCTOR Omluvný dopis učiteli Nemoci Nehody, úrazy Návštěva u zubaře (Práce s textem) Past tense of to be (Minulý čas slovesa být) Regular and irregular verbs (Minulý čas základních pravidelných a nepravidelných sloves) Past tense: questions (Otázka v minulém čase) Výchova ke zdraví Mezilidské vztahy

9 Žák použije počitatelná a nepočitatelná podstatná jména k vyjádření kvantity, tvoří otázky a odpovědi. Žák vytvoří seznam nákupu. Žák udělá průzkum mezi spolužáky o jejich zvyklostech v jídle a pití. Žák v delším čteném textu vyhledá specifické informace. FOOD Jídlo a pití V restauraci Objednání jídla z nabídky Stone soup (Četba pohádky) Reálie: Jídlo a doba jídla ve Velké Británii (Četba) Easter Going to (Naplánovaná budoucnost) Countable and uncountable nouns (Počitatelná a nepočitatelná podst. jména) Vyjádření množství: How many/how much/a few/a bit of Articles (Užití členů) Výchova ke zdraví K MYŠLENÍ Žák rozlišuje krátká a dlouhá přídavná jména a správně je stupňuje. Žák se seznámí s mapou Velké Británie. Žák pojmenuje nejznámější země světa a kontinenty. Žák porovná místa, osoby, věci. MY COUNTRY Velká Británie zeměpisné údaje Země a kontinenty V obchodě s oblečením Valentine s Day (Četba vyhledávání dlouhých přídavných jmen) Adjectives: comparatives, superlatives (Přídavná jména: druhý a třetí stupeň) Good,bad (Nepravidelné stupňování) Pořadí rozvíjejících přídavných jmen Z K MYŠLENÍ Žák se zeptá spolužáka na oblíbené druhy zábavných činností, a jak často je realizuje. Žák vyhledá specifické informace v delším textu. ENTERTAINMENT Druhy zábavy Druhy filmů a televizních programů Dr Dread (Četba, práce s textem, rozlišení přídavných jmen od příslovcí) Adverbs of frequency (Frekvenční příslovce: usually, often, sometimes...) Adverbs with - ly (Příslovce s příponou ly) Stupňování příslovcí K MYŠLENÍ

10 Výstupy Anglický jazyk 8. ročník Učivo Vazby, přesahy, mezipředmětové vztahy Průřezová témata TÉMA GRAMMAR Žák pracuje s dvojjazyčným slovníkem. Žák se zeptá na minulé události a činnosti a popíše svůj víkend. Žák sestaví krátké vyprávění o své rodině a rodokmen. LIFE EVENTS Životní události stěhování (práce s textem) Aktivity během víkendu Rodina - členové rodiny - příbuzenské vztahy -Kelly s family (četba) Reálie: Families Past simple (Čas minulý) Past simple with ago (Č. minulý s výrazem před ) Past simple questions (Otázky) What was it like? Ov Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ Žák popíše aktivity volného času a použije vazbu like + ing. Žák vede jednoduchý rozhovor o svých zálibách co má a nemá rád. Žák sestaví svůj týdenní plán. SPORT, FREE TIME Druhy sportu My Sport golf (četba) Aktivity volného času Činnosti, které děláme rádi (rozhovory o zálibách) Týdenní plán aktivit (soupis naplánovaných úkolů) Reálie: Halloween Present tenses: revision (Přítomné časy: opakování) Present simple (č. přít. prostý) Present continuous (č. přítomný průběhový) Like + ing Going to (Plánovaná budoucnost) Tv Komunikace K MYŠLENÍ Žák na základě slyšeného rozhovoru (na nádraží) vyhledá v dialogu nesprávné informace. Žák vyplní dotazník o své budoucnosti. Žák stručně sepíše představy o své budoucnosti. TRANSPORT Druhy dopravních prostředků The Flying Car (četba, práce s textem) Na nádraží Vlastní budoucnost (dotazník) Předpovědi do budoucna (poslech předpovědí, vyhledávání informací) Reálie: Christmas Future with will (Budoucí čas s výrazem will ) Will for offers (Nabídky) Will for decisious (Rozhodnutí) Opakování předložek místa Komunikace K MYŠLENÍ

11 Žák se seznámí s textem popisující minulou událost. Žák popíše minulou činnost v určitém časovém okamžiku a použije čas minulý průběhový. Žák vyhledá specifické informace v novinovém článku. WHAT WAS HAPPENING Tornádo Kdo zabil Johna Rosse? (detektivní příběh vyhledávání informací, poslech rozuzlení příběhu) Dům a jeho části Věci a nábytek v domě (popis domu) Reálie: Canada Past tense : Past continuous (Čas minulý průběhový) Z Rozvoj schopností poznávání K MYŠLENÍ Žák se seznámí s popisem Londýna v čteném a slyšeném textu. Žák správně používá člen určitý a neurčitý. Žák popíše, jak se dostat na určené místo. Žák se seznámí s textem popisující historickou událost. LONDON Místa a budovy v Londýně (pamětihodnosti) Popis směru cesty a lokalizace místa (rozhovory) Velký požár v Londýně v r (četba, práce s textem) Reálie: New York Easter Articles: (Členy) Definite and undefinite articles (Člen určitý a neurčitý) Giving directions (Směr cesty) Adjectives (Přídavná jména) Z D K MYŠLENÍ Komunikace Žák se zeptá, zda již byla nějaká činnost vykonána a použije výrazy ever a never. Žák přiřadí ke slovesu odpovídající příčestí trpné. Žák přečte a zapíše velká čísla. WHAT HAVE YOU DONE Andy The Android (komiksový příběh loupež) Půjčovna DVD (práce s textem) Čtení a psaní čísel nad 100 Sweet Dreams (Vyprávění rodilého mluvčího o snech - četba) Present perfect: Present perfect with ever/never, past participles (Předpřítomný čas s výrazy ever a never, příčestí trpné) Large numbers (Velká čísla) Složeniny: something, nothing, anybody, etc. M Poznávání lidí Žák vyjmenuje školní pravidla a řekne, co smí a nesmí ve škole dělat. Žák sleduje hlavní dějovou linii delšího čteného příběhu. Žák vyhledá v textu specifické informace. TEENAGERES PROBLEMS Školní pravidla Dopravní značky, informativní cedule a nápisy Ashley s camera (detektivní příběh) Osobní dopis do redakce Šikana (práce s textem) Jaká je dnešní mládež? Modal verbs (Způsobová slovesa): Must, have to, can Should/shouldn t Phrasal verbs (Frázová slovesa) Ov

12 Výstupy Anglický jazyk 9. ročník Učivo Vazby, přesahy, mezipředmětové vztahy Průřezová témata TÉMA GRAMMAR Žák řekne, co by chtěl v životě dělat, reaguje na obsah inzerátů nabízejících práci. Žák odvodí zaměstnání od jeho popisu a náplně. Žák napíše stručnou žádost o práci nabízenou v inzerátu. JOB Druhy povolání Místa výkonu povolání Inzeráty nabízející práci (práce s textem) A Job Application (formální dopis žádost o práci, vyhledávání informací) Present tenses: revision (Opakování přítomných časů) Present simple (Přít. prostý) Present continuous (Přítomný průběhový) Stative verbs Stavová slovesa I d like to... (Rád bych..) I want to... (Chci..) Volba povolání ČJ Komunikace Žák popíše svůj styl oblékání a svůj šatník. Žák se orientuje v obsahu jednoduchého textu na téma móda a vzhled. Žák si v obchodě vyzkouší a nakoupí oblečení. FASHION Druhy oblečení Módní vzhled (popis vzhledu mladých lidí) Popis módních trendů V obchodě s oblečením (rozhovory) Reálie: Halloween Present perfect: revision (Opakování předpřítomného č.) Present perfect with for and since (Předpřítomný čas s výrazy od a po dobu ) too / enough (příliš/dostatečně) a pair of...(shoes) (jeden pár bot) Seberegulace a sebeorganizace K MYŠLENÍ Žák vyhledá specifické informace v krátkém populárně naučném textu o době kamenné. Žák vede rozhovor s archeologem. LIFE IN THE PAST Iceman ( doba kamenná) Jeskynní lidé (práce s textem) Reálie:The United Kingdom Christmas Past tenses: revision (Opakování časů minulých) Past simple (Čas minulý) Past continuous (Čas průběh.) Regular and irregular verbs (Pravidelná a neprav. slovesa) D Z Rozvoj schopností poznávání K MYŠLENÍ

13 Žák popíše svou životosprávu a sestaví zdravý jídelníček. Žák doporučí činnosti upravující zdravý režim dne. FITNESS AND HEALTH Buď fit Zdravé a nezdravé potraviny Zdravá strava jídelníček (Co jedí teenagers?) Školní stravování (četba) Modal verbs: (Způsobová slovesa a jejich budoucí tvary) Can/must (+ future forms) Should/shoudn t (Měl bys) Výchova ke zdraví Žák podrobně popíše části těla. Žák předvede krátký rozhovor o zdravotních problémech a navrhne jejich řešení. BODY AND DISEASES Části těla Nemoci a úrazy Ošetření poranění U lékaře ( poslechy vyhledávání informací, tvoření rozhovorů) How do you feel? (Jak se cítíš?) Feel + adjectives What s the matter? (Co je s tebou?) Have + +noun Př Výchova ke zdraví MEDIÁLNÍ Tvorba mediálního sdělení Imperatives (Rozkazy) Žák se seznámí s populárně naučným textem. Žák popíše aktuální i typické počasí ve své zemi. Žák sestaví předpověď počasí na základě symbolů. NATURE AND WEATHER Oceány ( četba) Přírodní útvary (popis mapy) Symboly na mapě Druhy počasí (počasí, která mám/nemám rád) Předpověď počasí (symboly, přiřazování) Passice voice: (Trpný rod) Present, past, future (Přítomný, minulý, budoucí) Like / dislike (Mít rád/nemít rád) Z K MYŠLENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ Ekosystém Žák vyjmenuje moderní přístroje ve svém okolí. Žák vypráví o svém oblíbeném TV programu nebo filmu. Žák upraví slovosled v jednoduchém telefonním rozhovoru Reálie: Australia Easter MODERN TECHNOLOGY, MEDIA Moderní přístroje v domácnosti Popis počítače Druhy filmů a televizních programů U telefonu (úprava telefonních rozhovorů) Question forms WH questions (Otázky s tázacími výrazy) Inf MEDIÁLNÍ Fungování a vliv médií ve společnosti Žák převypráví jednoduchým způsobem obsah textu. WORLD PROBLEMS Deštný prales (práce s textem) Recyklace Př

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - představí sebe a své blízké obšírněji

Více

Gramatika. Přítomný čas prostý a průběhový. Minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Gramatika. Přítomný čas prostý a průběhový. Minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět Anglický jazyk 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Poslech s porozuměním - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům

Více

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyučovací předmět: Anglický jazyk (Aj) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva Návrhy učiva

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Představí se, pozdraví kamaráda, adekvátně reaguje na pokyny ve výuce, pojmenuje barvy, počítá od 1 do 12.

Představí se, pozdraví kamaráda, adekvátně reaguje na pokyny ve výuce, pojmenuje barvy, počítá od 1 do 12. Vyučovací předmět: Anglický jazyk (Aj) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 3 Aj OSV 8 (komunikace) Čj, Pr Představí se, pozdraví kamaráda, adekvátně

Více

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy

Dokáže správně přečíst krátký text. Čtení vět dle probírané slovní zásoby. Rýmy autentické texty. Vánoční koledy Druhý cizí jazyk: Anglický jazyk Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Receptivní řečové dovednosti Čte nahlas plynule a foneticky správně texty

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.1.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Vyučující: Mgr. Jana Volfová, Mgr. David Matuška, Mgr. Hana Fejklová Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 1. Introduction - present tenses - question forms - naming

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: 1. 2. třída Oblast: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Období: 1. a 2. třída Očekávané výstupy Učivo

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Vyučující: Mgr. Jana Volfová, Mgr. David Matuška Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 - present tenses - question forms - naming items 2. My life - present simple

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Výuka obvykle probíhá v běžných třídách, v jazykové učebně, v multimediální učebně, v učebně s interaktivní tabulí nebo na jiném vhodném místě.

Výuka obvykle probíhá v běžných třídách, v jazykové učebně, v multimediální učebně, v učebně s interaktivní tabulí nebo na jiném vhodném místě. 7.1.2 Anglický jazyk (AJ BVJ, AJ - RVJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 2. ročníku 2 disponibilní hodiny týdně, ve 3., 4. a 5. ročníku po 3 hodinách týdně. Ve 4.

Více

Anglický jazyk

Anglický jazyk 5.1.2 5.1.2 Anglický jazyk ANGLICKÝ JAZYK - 3. ročník 5.1.2/01 Výstupy ŠVP Učivo Průřezová témata, přesahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Žák: osvojí si slovní zásobu v rámci

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

ŠKOLA. - pozdrav - začínáme s angličtinou - čísla pokyny učitele - školní potřeby - barvy - moje třída slovesa To je.., Já mám DOMÁCÍ ZVÍŘATA

ŠKOLA. - pozdrav - začínáme s angličtinou - čísla pokyny učitele - školní potřeby - barvy - moje třída slovesa To je.., Já mám DOMÁCÍ ZVÍŘATA Anglický jazyk 3. ročník ŠKOLA pozdraví a představí se kamarádovi, vyjádří souhlas a nesouhlas, záliby používá slovesný tvar Já jsem / I am /, čísla 0-12 reaguje na jednoduché pokyny učitele čte jednoduchá

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Sekunda 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní zásobu

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 10 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 5. ročník Poslech s porozuměním tematické okruhy: informace o sobě a druhých pozdravy, přivítání, rozloučení (využití Dash & Dot) představí sebe

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se, zeptá se na jméno a místo původu, tytéž otázky zodpoví; - rozumí názvům některých významných zemí; - zeptá se na telefonní číslo a tutéž otázku zodpoví; - počítá do sta; - identifikuje

Více

Mgr.Jana Berkovcová. Učitelka anglického jazyka. Školní metodik prevence. Školní rok 2018/ Anglický jazyk, 5.ročník. Učivo:

Mgr.Jana Berkovcová. Učitelka anglického jazyka. Školní metodik prevence. Školní rok 2018/ Anglický jazyk, 5.ročník. Učivo: Mgr.Jana Berkovcová Učitelka anglického jazyka Školní metodik prevence Školní rok 2018/ 2019 Anglický jazyk, 5.ročník Učivo: Slovní zásoba na témata anglická abeceda, číslovky 20-100, členové širší rodiny,

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Anglický jazyk

Anglický jazyk 5.1.2. Anglický jazyk Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk směřuje: - k objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřských jazykem, - k utváření schopností žáka dorozumět

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy 5.2.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 6. - hovoří o svém domě - rozumí, kde se co ve městě nachází - popíše osoby

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Část 6 Školní vzdělávací program Základní školy Bruntál, Jesenická 10. (ŠVP ZŠ Bruntál, Jesenická 10) Dodatek č. 4 CVIČENÍ Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Část 6 Školní vzdělávací program Základní školy Bruntál, Jesenická 10. (ŠVP ZŠ Bruntál, Jesenická 10) Dodatek č. 4 CVIČENÍ Z ANGLICKÉHO JAZYKA Č.j. 427/2/2016-ZŠ Část 6 Školní vzdělávací program Základní školy Bruntál, Jesenická 10 (ŠVP ZŠ Bruntál, Jesenická 10) Dodatek č. 4 5.10.12/1. Volitelný předmět: CVIČENÍ Z ANGLICKÉHO JAZYKA zkratka: CAJ

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš.

NĚMECKÝ JAZYK. Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš. NĚMECKÝ JAZYK Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš. Charakteristika vzdělávacího oboru Německý jazyk Vzdělávací obsah předmětu poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa snižuje

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyučovací předmět: Španělský jazyk (Šj) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva Návrhy učiva

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 5. ročník učebnice PROJECT 1 ( third edition) Vzdělávací obsah: 1. lekce představí se, pozdraví a rozloučí se pojmenuje předměty ve škole rozumí běžným pokynům učitele při hodině počítá

Více

Anglická konverzace. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu

Anglická konverzace. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Anglická konverzace Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu snižování jazykové bariéry a zvyšování sebedůvěry

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK. Ruský jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk, Německý

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Anglický jazyk pro 7. ročník

Anglický jazyk pro 7. ročník Anglický jazyk pro 7. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace : Cizí jazyk : ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více