Předmět: Anglický jazyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Anglický jazyk"

Transkript

1 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět anglický jazyk patří spolu s českým jazykem a literaturou a dalším cizím jazykem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Anglický jazyk poskytuje jazykový základ pro komunikaci nás všech v Evropě i ve světě. Proniká do našeho každodenního života. Setkáváme se s ním prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. Proto cílem výuky předmětu anglický jazyk je získat zájem žáků o studium cizího jazyka a vytvářet pozitivní vztah k tomuto předmětu vhodnou motivací a přátelskou atmosférou během vyučovacího procesu. Snahou učitele je podpořit žáka k získávání jazykových dovedností, aby je mohl aktivně využít při komunikaci v běžných situacích jako je seznámení, nakupování, poskytnutí osobních informací, vyjádření potřeb a pocitů atd. K tomu napomáhá schopnost číst s porozuměním přiměřené texty, věnovat pozornost poslechům a hovořit o jednoduchých tématech. Proto na prvním místě je kladen důraz na zvládnutí slovní zásoby s různou tématikou, pochopení a využití gramatických pravidel, konverzačních frází a slovosledu. Výuka je tedy vedena tak, aby si žák osvojil tyto dovednosti a dosáhl jazykové úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vyučovací předmět anglický jazyk na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět anglický jazyk na 1. stupni. Časová dotace pro 6. až 9. ročník jsou 3 hodiny týdně. Výuka probíhá v jazykové učebně, kmenové třídě nebo v pracovně informatiky. Třídy se dělí podle počtu žáků na skupiny. Předmět je svou podstatou zaměřen na komunikativní dovednosti. Žáci často pracují ve dvojicích či skupinách s důrazem na co největší verbální, gramaticky správnou komunikaci. Rozvíjí se jejich dovednosti porozumění mluvenému a psanému projevu. Žáci jsou vedeni k jednoduchým rozhovorům, pracují s obrazovým materiálem v učebnici i v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. Používané učebnice obsahují nejen přehledy gramatiky a slovníčky, ale i řadu textů z různých oblastí života dětí a teenagerů a seznamují je s životem, zvyky a povinnostmi jejich vrstevníků v anglicky mluvících zemích. Jsou rozšířeny o motivující cvičení jako např. komiksy, křížovky, krátkodobé projekty, písně aj. Při výuce žáci využívají i další dostupné pomůcky, cizojazyčné časopisy, Internet, výukové programy, doplňkovou četbu a vhodný, učitelem nakopírovaný, materiál. Jsou vedeni k schopnosti vést rozhovor na dané téma, hovořit o základních oblastech lidského života např. moje rodina, denní povinnosti, oblíbené zvíře, zájmová činnost ve volném čase, plány do budoucna atd. V souvislosti s probíraným učivem v zeměpisu a dějepisu se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí, zejména Velké Británie. Snahou je prohloubit znalosti žáků o kultuře anglicky mluvících zemí. Motivací jsou hodiny věnované typickým britským a americkým svátkům jako je Halloween, Vánoce, Sv. Valentýn nebo Velikonoce. K tomu slouží i tematické informace a zajímavosti naučného i zábavného charakteru, připravené v časovém předstihu na nástěnce určené pro žáky. Přínosem pro výuku je také každoroční návštěva divadelního anglického představení a jednou za dva roky zájezd do Anglie.

2 Výchovné a vzdělávací strategie předmětu anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie zahrnují především formy práce podporující rozvoj učení, řešení problémů, vnímání souvislostí a získávání správných učebních a pracovních návyků. Jejich prostřednictvím jsou utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence jak je definuje RVP ZV. Strategie respektují věk a zájmy žáků, důraz je kladen na jejich samostatné rozhodování, využívání získaných znalostí a na sebedůvěru ve vlastní schopnosti. Volíme vždy takové strategie, které žákům umožňují rozvíjení a upevňování níže uvedených kompetencí. Kompetence k učení žák je veden k systematickému používání naučených jazykových jevů pomocí pravidelných jazykových rozcviček, tvořením rozhovorů, projektů atd. si upevňuje aktivní slovní zásobu, důležité fráze a osvojenou gramatiku poslechem, psaním, čtením a mluvením si rozšiřuje pasivní slovní zásobu jednoduchým formulováním pravidel gramatiky při výkladu v anglickém jazyce, doplňkovou četbou, písněmi, výukovým programem je veden k zodpovědnosti za vlastní budoucnost plněním zadaných úkolů, např. pravidelnou domácí přípravou na vyučování reaguje na jednoduché povely a pokyny v cizím jazyce během výuky (např. rozdej sešity, odnes tř. knihu do druhé skupiny, kdo dnes chybí atd. ) využívá vhodný materiál připravený učitelem, který jej motivuje k dalšímu učení: časopisy, zjednodušená četba, obrázky, sleduje vlastní pokrok procvičováním a opakováním navazuje na stávající znalosti se učí vyhledávat, zpracovávat a kombinovat informace z literatury a Internetu samostatně nebo ve dvojicích a je veden k tomu, aby si dovedl propojit získané poznatky a vytvořit si tak kompletnější pohled na svět (krátkodobé projekty) je veden k dlouhodobé práci na osvojení si cizího jazyka pochvalou, opakováním nepochopené či nezažité látky, pomocí her a soutěží učitel posiluje pozitivní vztah k učení učí žáky plánovat a organizovat si svou činnost podněcuje žáka k dalšímu studiu a samostudiu používá vhodné pomůcky učí žáka vyhledávat, zpracovávat potřebné informace z literatury a Internetu a používat je motivuje, povzbuzuje Kompetence k řešení problémů žák řeší úkoly různé obtížnosti z učebnice, pracovního sešitu nebo úkoly dané učitelem se snaží rozumět zadání (instrukcím) v učebnici, které jsou v anglickém jazyce

3 se učí vyhledávat v textu známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky se snaží odhadnout pravděpodobný význam nových slov na základě známého kontextu pracuje na projektech, při kterých využívá znalosti z jiných předmětů např. Př, D, Z učitel zadává žákům úkoly různé obtížnosti zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastní zkušenosti a vlastního úsudku vede žáka k tomu, aby při projektech využíval znalostí z jiných předmětů opakováním fixuje základní fráze Kompetence komunikativní žák rozvíjí své jazykové komunikativní schopnosti poslechem, nasloucháním promluv jiných lidí, zejména zařazováním párových aktivit je veden k jednoduchému, ale výstižnému vyjádření slovem i písmem, např. co dělal včera, jak se cítí, jaké je dnes počasí atd. vytváří minirozhovory na právě probírané téma, např. téma rodina: kolik má sourozenců, jak se jmenují, kdo je z rodiny nejstarší atd. pro komunikaci využívá obrazový materiál i počítač je veden k vyžádání si jednoduché informace v anglickém jazyce, např. jestli může smazat tabuli a reaguje na pokyny učitele v cizím jazyce si upevňuje své komunikativní dovednosti sdělováním informací o sobě a svém okolí (třídní dotazník na různé téma, např. na jaký hudební nástroj umíš hrát; krátkodobé projekty, např. můj den) učitel zařazuje do výuky takové aktivity, které rozvíjejí komunikativní schopnosti používá pro komunikaci obrazový materiál i počítač vede žáka k tomu, aby i v běžných situacích v hodině komunikoval anglicky (omluvy, žádosti.) Kompetence občanské žák je veden k respektování tradic a kultury anglicky mluvících zemí a porovnává je s našimi zvyky (Halloween, Vánoce, Velikonoce, ) si rozšiřuje kulturní rozhled vhodným výběrem námětů čtených textů, písněmi (koledy) a dalšími doprovodnými činnostmi je veden k zodpovědnosti za vlastní učení kontrolními testy

4 učitel seznamuje žáky s tradicemi a kulturou anglicky mluvících zemí, podporuje diskusi o rozdílech a odlišnostech, vybírá vhodné doplňkové materiály (texty, písně, ) netoleruje projevy rasismu a nacionalismu Kompetence pracovní žák pracuje s učebnicí podle pravidelného schématu, je veden k systémové práci vypracovává domácí úkoly a je veden k odpovědnosti za odvedenou práci je veden k rozplánování si práce na krátkodobých projektech tak, aby dodržel termín odevzdání umí pracovat s dvojjazyčným slovníkem učitel poskytuje žákům vhodné pomůcky (např. slovníky) a učí je s nimi pracovat vede žáky k plnění svých povinností a závazků učí žáky rozplánovat si práci tak, aby dodržel termín odevzdání Kompetence sociální a personální žák je veden k vzájemné spolupráci ve skupině či ve dvojicích získává představu o odlišných zvycích a kulturních tradicích v anglicky mluvících zemích a porovnává je s naší kulturou se seznamuje s různými aspekty každodenního života ve Velké Británii a srovnává je se životem v naší zemi, např. začátek a konec vyučování, školní pravidla (uniforma) vypracovává krátkodobé projekty, ve kterých vyjadřuje sám sebe a zpracovává témata, která jsou blízká jeho věkové úrovni učitel vytváří takové prostředí, aby se žáci učili pracovat ve skupině nebo ve dvojicích

5 Formy a metody práce - frontální výuka, výklad - krátkodobé projekty - poslech - zpěv - četba - tichá i hlasitá - práce s výukovými programy na počítači - skupinová práce - práce se slovníky - práce ve dvojicích - využití videa (DVD) reálie anglicky mluvících zemí - samostatná práce - soutěže, křížovky, hry - dialogy Mezipředmětové vztahy Český jazyk psaní krátkých sdělení (pohlednice, dopis) Matematika- číslovky, časové údaje, ceny Zeměpis reálie anglicky mluvících zemí, roční období Dějepis historie (požár Londýna), Culture Pages: Canada, New York Výtvarná výchova výtvarné pojetí při vytváření projektů Občanská výchova škola a školní pravidla, město, rodina Tělesná výchova sport ve volném čase, reakce na pokyny ( zatleskej, zvedni pravou ruku, dotkni se...) Výchova ke zdraví zdraví, nemoci Přírodopis lidské tělo, zvířata Hudební výchova zpěv písní v anglickém jazyce

6 Výstupy Anglický jazyk 6. ročník Učivo Vazby, přesahy, mezipředmětové vztahy Průřezová témata TÉMA GRAMMAR Žák odpoví na běžné základní fráze a reaguje na pokyny učitele. Opakování základního učiva z I. stupně Žák se zeptá na osobní údaje a zodpoví dotazy na osobní údaje. Žák odpoví na otázku Kde je? a Odkud je? Žák písemně sestaví jednoduchý text na pohlednici. Žák prezentuje svoje znalosti v projektu Komunikace. COMMUNICATION Ústní komunikace - v rodině - osobní údaje, věk - rozhovor s DJ v rádiu (poslech rozhovorů, doplnění údajů do tabulky) Písemná komunikace Základní údaje při psaní pohlednice a adresy Reálie: Halloween To be (Časování slovesa být, tvoření otázky, odpovědi a záporu) Possessive adjectives (Přivlastňovací zájmena) Čj K MYŠLENÍ Žák tvoří správné tvary slovesa have got. Žák písemně sestaví jednoduché sdělení napíše krátký dopis. Žák pojmenuje dny v týdnu, zeptá se a odpoví na školní rozvrh hodin. MY WORLD Základní fráze při nakupování (obměna vzorového rozhovoru) Dopis kamarádovi (práce s textem) Škola - školní předměty - rozvrh hodin Dny v týdnu Reálie: Schools in England (četba) Christmas Have got (Časování slovesa mít, tvoření otázky, odpovědi a záporu) This/these (Ukazovací zájmena) Plural nouns (Číslo množné podstatných jmen) Čj M K MYŠLENÍ Žák přečte a zapíše údaje o čase. Žák popíše denní zvyklosti a použije čas přítomný prostý. Žák si vyžádá jednoduchou informaci zeptá se na činnosti ve volném čase. DAILY AND FREE TIME ACTIVITIES Kolik je hodin? (vyjádření času) Denní režim Aktivity volného času: sport, hudební nástroje, sbírání věcí Reálie: Popular sports in Britain What s the time? (Určování hodin, časové údaje) Present simple (Přítomný čas prostý tvoření otázky, záporu a odpovědi) M Komunikace VEGS

7 Žák se zeptá a odpoví na dotazy o dovednostech. Žák jednoduchým způsobem popíše svůj pokoj. Žák vyjmenuje budovy ve městě. Žák pomocí předložek popíše polohu vybraných budov nebo míst na mapě města. HOUSE, TOWN Schopnosti a dovednosti Místnosti v domě a základní vybavení domu Umístnění věcí v domě (popis, práce s obrázkem) Budovy ve městě Umístění budov ve městě (práce s mapkou) Reálie: British houses (četba) Easter Can, must (Moct, muset) There is/there are (Existenční vazba) Prepositions of place (Předložky místa) Z Kooperace a kompetice VEGS Žák popíše jednoduchým způsobem osobu. Žák vyjmenuje domácí práce. Žák popíše činnost na obrázku rozlišuje čas přítomný prostý a průběhový. Žák si koupí v obchodě oblečení vede jednoduchý rozhovor. PEOPLE Popis osoby (práce s textem a s obrázky) Život v rodině Domácí práce Oblečení: - základní druhy oblečení - nákup oblečení v obchodě Reálie: People communication (četba) Přídavná jména popisující vzhled Present continuous (Čas přítomný průběhový tvoření otázky, záporu a odpovědi) Present simple x present continuous (Srovnání časů přítomných) Ov Poznávání lidí VEGS How much is this/are these..? (Kolik to stojí?)

8 Výstupy Anglický jazyk 7. ročník Učivo Vazby, přesahy, mezipředmětové vztahy Průřezová témata TÉMA GRAMMAR Žák pozdraví, představí sebe a další osoby, zeptá se na osobní údaje. INTRODUCTION Pozdravy Představování Osobní údaje Revision (Opakování): Present tenses (Časy přítomné) Simple questions (Jednoduché otázky) Vazba: there is/there are Žák přečte a zapíše anglicky datum. Žák pojmenuje důležité události v roce. MY LIFE Rodinné album činnosti na fotografiích Narozeniny Birthday in Britain (Četba) Měsíce v roce A year in my life (Práce s textem) Reálie: Halloween Present tenses : revision (Opakování časů přítomných čas prostý a čas průběhový) Ordinal numbers (Řadové číslovky) Dates (Datum) M MULTIKULTURNÍ Kulturní diference K MYŠLENÍ Žák fyzicky popíše části těla. Žák pracuje s přiměřeně dlouhým textem, vyhledá požadované informace, odpoví na otázky. ANIMALS Části lidského těla Druhy zvířat divoká zvířata - mazlíčci (Jak se starat o mazlíčky?) Netopýr (Práce s textem) Animals in Britain (Četba) Reálie: Christmas Parts of body (Části těla) Object pronouns (Předmětná zájmena) Pronouns: this, these, that, those, some, any (Zájmena ukazovací a neurčitá) Př MEDIÁLNÍ Práce v realizačním týmu K MYŠLENÍ Žák se zeptá na zdraví a odpoví na otázku. Žák najde ve slyšeném rozhovoru informace o úrazech a vepíše je do tabulky. Žák pracuje s informacemi z textu o práci zubaře před mnoha lety, použije minulý čas. DOCTOR Omluvný dopis učiteli Nemoci Nehody, úrazy Návštěva u zubaře (Práce s textem) Past tense of to be (Minulý čas slovesa být) Regular and irregular verbs (Minulý čas základních pravidelných a nepravidelných sloves) Past tense: questions (Otázka v minulém čase) Výchova ke zdraví Mezilidské vztahy

9 Žák použije počitatelná a nepočitatelná podstatná jména k vyjádření kvantity, tvoří otázky a odpovědi. Žák vytvoří seznam nákupu. Žák udělá průzkum mezi spolužáky o jejich zvyklostech v jídle a pití. Žák v delším čteném textu vyhledá specifické informace. FOOD Jídlo a pití V restauraci Objednání jídla z nabídky Stone soup (Četba pohádky) Reálie: Jídlo a doba jídla ve Velké Británii (Četba) Easter Going to (Naplánovaná budoucnost) Countable and uncountable nouns (Počitatelná a nepočitatelná podst. jména) Vyjádření množství: How many/how much/a few/a bit of Articles (Užití členů) Výchova ke zdraví K MYŠLENÍ Žák rozlišuje krátká a dlouhá přídavná jména a správně je stupňuje. Žák se seznámí s mapou Velké Británie. Žák pojmenuje nejznámější země světa a kontinenty. Žák porovná místa, osoby, věci. MY COUNTRY Velká Británie zeměpisné údaje Země a kontinenty V obchodě s oblečením Valentine s Day (Četba vyhledávání dlouhých přídavných jmen) Adjectives: comparatives, superlatives (Přídavná jména: druhý a třetí stupeň) Good,bad (Nepravidelné stupňování) Pořadí rozvíjejících přídavných jmen Z K MYŠLENÍ Žák se zeptá spolužáka na oblíbené druhy zábavných činností, a jak často je realizuje. Žák vyhledá specifické informace v delším textu. ENTERTAINMENT Druhy zábavy Druhy filmů a televizních programů Dr Dread (Četba, práce s textem, rozlišení přídavných jmen od příslovcí) Adverbs of frequency (Frekvenční příslovce: usually, often, sometimes...) Adverbs with - ly (Příslovce s příponou ly) Stupňování příslovcí K MYŠLENÍ

10 Výstupy Anglický jazyk 8. ročník Učivo Vazby, přesahy, mezipředmětové vztahy Průřezová témata TÉMA GRAMMAR Žák pracuje s dvojjazyčným slovníkem. Žák se zeptá na minulé události a činnosti a popíše svůj víkend. Žák sestaví krátké vyprávění o své rodině a rodokmen. LIFE EVENTS Životní události stěhování (práce s textem) Aktivity během víkendu Rodina - členové rodiny - příbuzenské vztahy -Kelly s family (četba) Reálie: Families Past simple (Čas minulý) Past simple with ago (Č. minulý s výrazem před ) Past simple questions (Otázky) What was it like? Ov Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ Žák popíše aktivity volného času a použije vazbu like + ing. Žák vede jednoduchý rozhovor o svých zálibách co má a nemá rád. Žák sestaví svůj týdenní plán. SPORT, FREE TIME Druhy sportu My Sport golf (četba) Aktivity volného času Činnosti, které děláme rádi (rozhovory o zálibách) Týdenní plán aktivit (soupis naplánovaných úkolů) Reálie: Halloween Present tenses: revision (Přítomné časy: opakování) Present simple (č. přít. prostý) Present continuous (č. přítomný průběhový) Like + ing Going to (Plánovaná budoucnost) Tv Komunikace K MYŠLENÍ Žák na základě slyšeného rozhovoru (na nádraží) vyhledá v dialogu nesprávné informace. Žák vyplní dotazník o své budoucnosti. Žák stručně sepíše představy o své budoucnosti. TRANSPORT Druhy dopravních prostředků The Flying Car (četba, práce s textem) Na nádraží Vlastní budoucnost (dotazník) Předpovědi do budoucna (poslech předpovědí, vyhledávání informací) Reálie: Christmas Future with will (Budoucí čas s výrazem will ) Will for offers (Nabídky) Will for decisious (Rozhodnutí) Opakování předložek místa Komunikace K MYŠLENÍ

11 Žák se seznámí s textem popisující minulou událost. Žák popíše minulou činnost v určitém časovém okamžiku a použije čas minulý průběhový. Žák vyhledá specifické informace v novinovém článku. WHAT WAS HAPPENING Tornádo Kdo zabil Johna Rosse? (detektivní příběh vyhledávání informací, poslech rozuzlení příběhu) Dům a jeho části Věci a nábytek v domě (popis domu) Reálie: Canada Past tense : Past continuous (Čas minulý průběhový) Z Rozvoj schopností poznávání K MYŠLENÍ Žák se seznámí s popisem Londýna v čteném a slyšeném textu. Žák správně používá člen určitý a neurčitý. Žák popíše, jak se dostat na určené místo. Žák se seznámí s textem popisující historickou událost. LONDON Místa a budovy v Londýně (pamětihodnosti) Popis směru cesty a lokalizace místa (rozhovory) Velký požár v Londýně v r (četba, práce s textem) Reálie: New York Easter Articles: (Členy) Definite and undefinite articles (Člen určitý a neurčitý) Giving directions (Směr cesty) Adjectives (Přídavná jména) Z D K MYŠLENÍ Komunikace Žák se zeptá, zda již byla nějaká činnost vykonána a použije výrazy ever a never. Žák přiřadí ke slovesu odpovídající příčestí trpné. Žák přečte a zapíše velká čísla. WHAT HAVE YOU DONE Andy The Android (komiksový příběh loupež) Půjčovna DVD (práce s textem) Čtení a psaní čísel nad 100 Sweet Dreams (Vyprávění rodilého mluvčího o snech - četba) Present perfect: Present perfect with ever/never, past participles (Předpřítomný čas s výrazy ever a never, příčestí trpné) Large numbers (Velká čísla) Složeniny: something, nothing, anybody, etc. M Poznávání lidí Žák vyjmenuje školní pravidla a řekne, co smí a nesmí ve škole dělat. Žák sleduje hlavní dějovou linii delšího čteného příběhu. Žák vyhledá v textu specifické informace. TEENAGERES PROBLEMS Školní pravidla Dopravní značky, informativní cedule a nápisy Ashley s camera (detektivní příběh) Osobní dopis do redakce Šikana (práce s textem) Jaká je dnešní mládež? Modal verbs (Způsobová slovesa): Must, have to, can Should/shouldn t Phrasal verbs (Frázová slovesa) Ov

12 Výstupy Anglický jazyk 9. ročník Učivo Vazby, přesahy, mezipředmětové vztahy Průřezová témata TÉMA GRAMMAR Žák řekne, co by chtěl v životě dělat, reaguje na obsah inzerátů nabízejících práci. Žák odvodí zaměstnání od jeho popisu a náplně. Žák napíše stručnou žádost o práci nabízenou v inzerátu. JOB Druhy povolání Místa výkonu povolání Inzeráty nabízející práci (práce s textem) A Job Application (formální dopis žádost o práci, vyhledávání informací) Present tenses: revision (Opakování přítomných časů) Present simple (Přít. prostý) Present continuous (Přítomný průběhový) Stative verbs Stavová slovesa I d like to... (Rád bych..) I want to... (Chci..) Volba povolání ČJ Komunikace Žák popíše svůj styl oblékání a svůj šatník. Žák se orientuje v obsahu jednoduchého textu na téma móda a vzhled. Žák si v obchodě vyzkouší a nakoupí oblečení. FASHION Druhy oblečení Módní vzhled (popis vzhledu mladých lidí) Popis módních trendů V obchodě s oblečením (rozhovory) Reálie: Halloween Present perfect: revision (Opakování předpřítomného č.) Present perfect with for and since (Předpřítomný čas s výrazy od a po dobu ) too / enough (příliš/dostatečně) a pair of...(shoes) (jeden pár bot) Seberegulace a sebeorganizace K MYŠLENÍ Žák vyhledá specifické informace v krátkém populárně naučném textu o době kamenné. Žák vede rozhovor s archeologem. LIFE IN THE PAST Iceman ( doba kamenná) Jeskynní lidé (práce s textem) Reálie:The United Kingdom Christmas Past tenses: revision (Opakování časů minulých) Past simple (Čas minulý) Past continuous (Čas průběh.) Regular and irregular verbs (Pravidelná a neprav. slovesa) D Z Rozvoj schopností poznávání K MYŠLENÍ

13 Žák popíše svou životosprávu a sestaví zdravý jídelníček. Žák doporučí činnosti upravující zdravý režim dne. FITNESS AND HEALTH Buď fit Zdravé a nezdravé potraviny Zdravá strava jídelníček (Co jedí teenagers?) Školní stravování (četba) Modal verbs: (Způsobová slovesa a jejich budoucí tvary) Can/must (+ future forms) Should/shoudn t (Měl bys) Výchova ke zdraví Žák podrobně popíše části těla. Žák předvede krátký rozhovor o zdravotních problémech a navrhne jejich řešení. BODY AND DISEASES Části těla Nemoci a úrazy Ošetření poranění U lékaře ( poslechy vyhledávání informací, tvoření rozhovorů) How do you feel? (Jak se cítíš?) Feel + adjectives What s the matter? (Co je s tebou?) Have + +noun Př Výchova ke zdraví MEDIÁLNÍ Tvorba mediálního sdělení Imperatives (Rozkazy) Žák se seznámí s populárně naučným textem. Žák popíše aktuální i typické počasí ve své zemi. Žák sestaví předpověď počasí na základě symbolů. NATURE AND WEATHER Oceány ( četba) Přírodní útvary (popis mapy) Symboly na mapě Druhy počasí (počasí, která mám/nemám rád) Předpověď počasí (symboly, přiřazování) Passice voice: (Trpný rod) Present, past, future (Přítomný, minulý, budoucí) Like / dislike (Mít rád/nemít rád) Z K MYŠLENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ Ekosystém Žák vyjmenuje moderní přístroje ve svém okolí. Žák vypráví o svém oblíbeném TV programu nebo filmu. Žák upraví slovosled v jednoduchém telefonním rozhovoru Reálie: Australia Easter MODERN TECHNOLOGY, MEDIA Moderní přístroje v domácnosti Popis počítače Druhy filmů a televizních programů U telefonu (úprava telefonních rozhovorů) Question forms WH questions (Otázky s tázacími výrazy) Inf MEDIÁLNÍ Fungování a vliv médií ve společnosti Žák převypráví jednoduchým způsobem obsah textu. WORLD PROBLEMS Deštný prales (práce s textem) Recyklace Př

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy 5.2.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 6. - hovoří o svém domě - rozumí, kde se co ve městě nachází - popíše osoby

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Tabulka vypracovaných DUM

Tabulka vypracovaných DUM Tabulka vypracovaných DUM Číslo Zkratka Název Předmět 1 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-001 Halloween AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 A brave little dog AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 Vampires AJ 4 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-004 An alien

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět

Více

Angličtina pro číšníky a kuchaře

Angličtina pro číšníky a kuchaře Angličtina pro číšníky a kuchaře Dagmar Lanská, Jaroslava Kutová Angličtina pro číšníky a kuchaře Dagmar Lanská, Jaroslava Kutová Vydání 1. 2015 Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha

Více

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.3 Anglický jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje obor Cizí

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Anglický jazyk 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - Umí vyplnit formulář Introduction, personal information k učení Zeměpis

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk

Vzdělávací obor Anglický jazyk 1.ročník obor navázání na již zvládnuté ŘEČOVÉ Kompetence k učení, pracovní komunikace v běžných každodenních situacích DOVEDNOSTI soc. a personální,komunikativní pozdrav, poděkování, představení chápe

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Jazyk anglický Školní rok 2013/2014 Třída-ročník 7. Vyučující : Mgr. Martina Štěpánová Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace dvou či více osob. 2. Když

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Anglický jazyk - 3. ročník

Anglický jazyk - 3. ročník Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže

Více

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp)

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Školní výstupy Učivo Vztahy používá sloveso být k vyjadřování minulosti sděluje informace v minulém čase Sloveso to be v minulém čase Minulý čas prostý pravidelná slovesa

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více