Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života"

Transkript

1 Dodatek č. 2 ke ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Škola:Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy:paeddr. Zdeněk Motlíček Koordinátor ŠVP ZV:PhDr. Dagmar Malotová Platnost dokumentu:od Dodatek k ŠVP ZV č.2 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod č.j.: 285/2013. V Rajhradě dne PaedDr. Zdeněk Motlíček ředitel školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ T.G.Masaryka Rajhrad ve znění platných dodatků od takto: 1) V části 2. Charakteristika školy se ruší v bodě 2. tabulka Vybrané ukazatele 2) V části 2.Charakteristika školy se ruší bod 3.Vybavení školy 3) V části 3.5. Průřezová témata se na konci kapitoly ruší text o projektech a nahrazuje se následujícím textem: Žáci se budou průběžně dle možností školy účastnit přípravy a realizace školního muzikálu, školního kola Superstar a dalších třídních nebo ročníkových projektů zmíněných v části 2. Charakteristika školy v bodě 7 Školní projekty 4) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazuje vyučovací předmět německý jazyk (případně ruský nebo francouzský jazyk) v 7.,8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně(další cizí jazyk) 5) V učebním plánu 2.stupně se v 6.ročníku předmět Praktické činnosti nahrazuje předmětem Informatika. 6) V učebním plánu 2.stupně se v 8.ročníku mění časová dotace předmětu Přírodopis na 2 hodiny a zařazuje se předmět Výchova ke zdraví v dotaci 1 hodiny 1

2 7) V kapitole 4.Učební plán, bod Poznámky k učebnímu plánu 2.stupeň se ruší a je nahrazen následujícím textem: Výchova ke zdraví jako samostatný předmět je vyučován v 6. a 8.ročníku, zbylé tematické celky jsou integrovány do předmětu Chemie a ochrana zdraví v 9. ročníku a do předmětu Občanská výchova. K povinným předmětům si žáci od 8.ročníku volí předepsaný počet volitelných předmětů (8.ročník 1 hodina, 9.ročník 1 hodina). 24 disponibilních hodin je využito na navýšení časové dotace v povinné části (4 hodiny v předmětu Český jazyk a literatura, 6 hodin v předmětu Další cizí jazyk, 3 hodiny v předmětu Matematika, 1 hodina v předmětu Informatika, 7 hodin v oblasti Člověk a příroda, 1 hodina v předmětu Dějepis. Zbylé 2 hodiny jsou využity pro volitelné předměty. Možná nabídka volitelných předmětů: Základy informatiky Tvořivá dílna Sportovní hry Anglická konverzace Technické kreslení Cvičení z matematiky Programování Cvičení z češtiny Žáci v 7. ročnících si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů: Německý jazyk (případně další cizí jazyk) nebo Anglickou konverzaci tak, aby byl odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí. Ve školním roce 2013/14 si žáci v 8. ročnících, kteří si dosud nevybrali další cizí jazyk, povinně vyberou z těchto vyučovacích předmětů: Německý jazyk nebo Anglickou konverzaci. Povinnost vybrat si jeden z nabízených dalších cizích jazyků se ve školním roce 2013/14 netýká žáků 9. ročníků. 8) Učební plán pro 2. stupeň se mění takto: Vyučovací předmět Celkem Z toho disponibilní Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk, Anglická konverzace Matematika Informatika Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty CELKEM

3 9) Pro devátý ročník ve školním roce 2013/14 platí následující učební plán a přehled volitelných předmětů: Vyučovací předmět Celkem Z toho disponibilní Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Volitelné předměty pro školní rok 2013/ ročník Německý jazyk Technické kreslení Literární klub Cvičení z matematiky Programování Anglická konverzace 10) Pro osmý ročník ve školním roce 2013/14 a 9.ročník 2014/2015 platí následující učební plán a přehled volitelných předmětů: Vyučovací předmět Celkem Z toho disponibilní Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk, Anglická konverzace Matematika Informatika Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty CELKEM

4 11) V 6.kapitole se mění název na Hodnocení žáků. Bod 6.2. Autoevaluace školy se ruší. 12) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší nebo doplňují takto: 1.stupeň Vzdělávací obsah: Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení Odstavec druhý se ruší a je nahrazen tímto textem: Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1.ročníku 8 hodin týdně, ve 2.ročníku 9 hodin týdně, ve 3.ročníku 8 hodin týdně, ve 4.ročníku 9 hodin týdně a v 5.ročníku 8 hodin týdně. Disponibilních hodin je celkem 7. Vzdělávací obsah: Anglický jazyk Vzdělávací obsah ve 3.ročníku se doplňuje o následující: Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy -zvuková podoba jazyka -základní výslovnostní návyky -vztahy mezi zvukovou a grafickou podobou -slovní zásoba tematických okruhů Lidské tělo, Jídlo, Domov, Kalendářní rok, zvířata, Oblečení, Rodina, Škola -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, verbálně a neverbálně na ně reaguje -zopakuje a použije slova a spojení z témat, se kterými se seznámil -rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu s vizuální oporou -rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pečlivě vyslovován za pomoci vizuální opory -přiřadí mluvenou a psanou podobu slova nebo slovního spojení -píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 4

5 Vzdělávací obsah: Anglický jazyk se ve 4. a 5.ročníku ruší a je nahrazen následujícím textem: 4.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poslech s porozuměním : -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány Čj- krátké scénky, pomalu a s pečlivou výslovností rozhovor -rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a mák dispozici vizuální oporu : -rozumí krátké promluvě a rozhovoru na téma pozdravy, představení se, rodina, škola, zvířata, hračky, barvy, tělo, oblečení, čísla, tvary, svátky Vpč- koláž- moje školní potřeby : -odpoví na pozdrav, představí se, rozloučí se, říci svůj věk -umí poprosit, poděkovat -umí vyjmenovat anglickou abecedu, hláskovat své jméno -umí promluvit o rodině, škole-školních potřebách, hračkách, lidském těle, oblečení, zvířatech, -umí počítat do deseti, sčítá, odčítá, číslovky napíše slovem -pojmenuje barvy -pojmenuje svátky -rozvoj výslovnosti a slovní zásoby Mluvení : -sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, své rodině, škole, -odpovídá na otázky týkající se osvojovaných témat -umí vést jednoduchý rozhovor na osvojovaná témata M-sčítání, odčítání Čj-popis oblíbené hračky Vpč-míchání barev Vpč- výroba narozeninového přání Př-zvířata v lese, rybníce Př-lidské tělo Vpč-vánoční kapr Hv-písničky o zvířatech : -přečte foneticky správně přiměřený text -vyhledá požadované informace Čtení s porozuměním : -rozumí jednoduchým textům z běžného života, pokud má k dispozici vizuální oporu -vyhledá požadované informace -učí se pracovat se slovníkem Psaní : -umí napsat základní údaje o sobě 5

6 : -umí napsat základní údaje o sobě, své rodině -umí popsat lidské tělo -pomocí slovních spojení a jednoduchých vět zapíše krátký text k osvojovaným tématům -napíše pomocí jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině a osvojovaných tématech Gramatické struktury: -otázky: Who s this? What sthis? How are you? How many? How old are you? Can you see/hear -vazba There is/are This is -neurčitý člen a/an -sloveso,,be, have got v přítomném čase 5.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy : -rozumí krátké promluvě a rozhovoru na téma pozdravy, představení se, rodina, škola, zvířata, domov, adresa, rok, roční období, měsíce, dny v týdnu, počasí, hodiny, datum, jídlo, pití, sport, čísla Poslech s porozuměním : -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností -rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Př, Vpč-rok, roční období, měsíce v roce, dny v týdnu Vpč-rozvrh hodin Čj-rozhovory, scénky Tv-sporty, názvy : -odpoví na pozdrav, představí se, použije zdvořilostní fráze při setkání a loučení -promluví o sobě, své rodině, kamarádech, zájmech -umí sdělit, co má a nemá rád -umí se zeptat a odpovědět na adresu, (bydliště), čas, počasí Mluvení : -sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, své rodině, škole, volném čase, zvířatech -odpovídá na otázky týkající se osvojovaných témat -umí vést jednoduchý rozhovor na osvojovaná témata -rozvoj zvukové a grafické podoby jazyka 6 Vpč-zavařujeme oblíbené ovoce a zeleninu Čj-anketa projekt- Oblíbené zvíře projekt-dům snů Vpč-pečení sušenek, koláče M-sčítání a odčítání Čj-sloh-co dělám ve volném čase Čj-popis zvířete M-geometrie-plánek bytu-

7 -umí vyjmenovat vyučovací předměty, sestavit rozvrh hodin -umí vyjmenovat roční období, měsíce v roce, dny v týdnu -umí pojmenovat zvířata a jejich potravu -pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny, jídla a pití, -umí počítat do sta, vyjmenovat řadové číslovky do třiceti -pojmenuje jednotlivé místnosti a domácí činnost -rozvoj výslovnosti a slovní zásoby : -přečte foneticky správně přiměřený text -vyhledá požadované informace Čtení s porozuměním : -rozumí jednoduchým textům z běžného života, pokud má k dispozici vizuální oporu -vyhledá požadované informace -učí se pracovat se slovníkem, vyhledává informace i z jiných textů (dopis, pohlednice, plakát, vstupenka, recept ) výpočet plochy Vl-mapa okolí školy, domu Hv-písničky o zvířatech Čj-dopis Vpč-návrh plakátu, : -vyplní základní údaje o sobě ve formuláři (jméno, věk, adresa, záliby, rodina..) -umí s pomocí učitele napsat pozdrav z prázdnin, krátký dopis -umí napsat jednoduchý krátký text k osvojovaným tématům Psaní : -vyplní základní údaje o sobě ve formuláři -napíše pomocí jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, o svých zájmech a osvojovaných tématech Gramatické struktury: -předložky in, on, near, under -vazba There is/are -sloveso,,have got v přítomném čase - otázka, zápor, zdvořilostní otázka: 7

8 Can I have? -přítomný čas průběhový, otázka, zápor, -předložky pohybu across, into, next to, out of, round -věty o počasí -přítomný čas prostý-otázka, zápor -osobní zájmena v pádě -číslovky základní, řadové, datum -adresa -měsíce + předložka on, dny, roční období -denní režim-příslovce always, never, sometimes, usually -seznámení se slovesem,,be, have got v minulém čase Vzdělávací obsah: Matematika se doplňuje o následující text: 5.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy -záporné číslo, jeho zápis a znázornění (číselná osa, teploměr) - porozumí znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose Př Vzdělávací obsah: Prvouka se doplňuje o následující text 1.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola riziková místa a situace ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Lidské tělo stavba těla Osobní bezpečí -žák se dokáže správně rozhodnout v rizikových situacích a na rizikových místech -žák rozpozná základní části lidského těla -žák pozná bezpečná místa pro hry (sáňkování, lyžování, míčové hry) Tv orientace pohybových aktivit Jč rozvíjení mluveného projevu 8

9 2.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy LIDÉ KOLEM NÁS Soužití lidí Chování lidí ohleduplnost LIDÉ A ČAS Denní režim ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Lidské tělo stavba těla, základní funkce a projevy Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví -žák projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům -žák využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě s přihlédnutím k minulosti, přítomnosti a budoucnosti -žák zná základní části lidského těla a polohu základních orgánů v těle -žák upevňuje si základní postupy při preventivní péči o své zdraví a tělo -žák v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné lidi (dokáže přivolat pomoc např. při nevolnosti nebo úrazu dospělého), zná čísla tísňových volání a nacvičuje jejich používání, ví, že se nesmí zneužívat Jč rozvíjení mluveného projevu Vv prostorové vyjádření Jč rozvíjení mluveného slova (vyprávění) Tv pohybové vyjádření Jč - dramatizace 3.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Péče o zdraví zdravý životní styl, správná výživa, pitný režim Osobní bezpečí dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích, šikana, týrání a jiné zneužívání -žák uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky na základě elementárních znalostí o lidském těle -žák ovládá přiměřeně svému věku pravidla silničního provozu v rolích chodce a cyklisty (správně reaguje na světelné signály, používá stezky pro chodce a cyklisty, správně reaguje na vozidla se zvláštními výstražnými znameními, zná pravidla jízdy na inline, skateboardu a koloběžce, používá přilbu) -žák se seznamuje s krizovými situacemi (šikana, týrání, sexuální 9

10 Partnerství, manželství, rodičovství Základy sexuální výchovyrodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy Návykové látky a zdraví zneužívání) a učí se dbát na vlastní bezpečí, zná, případně vyhledá čísla linky důvěry -žák rozlišuje jednotlivé etapy lidského života -žák se orientuje ve vývoji dítěte před a po jeho narození -žák se chová ohleduplně k druhému pohlaví a objasní a respektuje rozdíly mezi chlapci a děvčaty v daném věku -žák si osvojuje na modelových situacích odmítání návykových látek Vzdělávací obsah: Vlastivěda se doplňuje o následující učivo: 4.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy MÍSTO, KDE ŽIJEME Bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace Umí popsat cestu do školy, pojmenovat nebezpečí, která mohou nastat, umí tyto krizové VV-kresby mapy situace řešit LIDÉ KOLEM NÁS Vlastnictvísoukromé, veřejné, osobní, společné, hmotný a nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz, úspory, půjčky Orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy M- slovní úlohy 10

11 5.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy LIDÉ KOLEM NÁS Protiprávní jednání, korupce Rozpozná jednání a chování, která porušují zákon, lidská Principy demokracie, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům práva a demokratické principy Vzdělávací obsah: Přírodověda se doplňuje o následující text: 4.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy ROZMANITOST PŘÍRODY Rizika v příroděrizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Dopravní značky, předcházení krizovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista VPČ- dopravní značky, správné vybavení kola TV- krátký výlet na kole, návštěva dopravního hřiště 11

12 5.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Stavba těla, základní funkce a projevy, Rozpozná život ohrožující VV- výživová životní potřeby zranění, ošetří drobná poranění pyramida (koláž) člověka a zajistí lékařskou pomoc Zdravý životní styl, správná výživa, vhodná skladba stravy, výběr a způsoby uchovávání potravin,pitný režim Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), prevence nemocí a úrazů První pomoc při drobných poraněních Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy Návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdravíčísla tísňového volání, zprávný způsob volání na tísňovou linku ČJ- telefonický rozhovor 12

13 2. stupeň Vzdělávací obsah : Anglický jazyk se ruší a je nahrazen následujícím textem: 6.ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Projekty Poslech s porozuměním -rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech (jsou pronášeny pomalu a zřetelně) -rozumí obsahu promluvy a konverzace na dané téma Mluvení -se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních a neformálních situacích -mluví o osvojovaných tématech -porozumí promluvě a rozhovoru na téma Pozdravy, představení se, vítání, Rodina, Pokyny učitele, Škola, Zvířata, Kamarádi, Povolání -rozumí důležitým informacím v krátkých nahrávkách -rozlišuje formální a neformální rozhovor -reálie anglicky mluvících zemí -se umí zeptat kdo je kdo, odkud pochází -umí klást otázky o druhu a vzhledu věcí a odpovídat -se umí zeptat na čas, telefonní číslo, adresu, kdo co má - umí požádat o pomoc a zeptat se na každodenní činnosti -pozdraví, osloví, přivítá, představí se -promluví o své rodině, škole, třídě, kamarádech -umí sdělit čas, den, měsíc MKV-etnický původ VM-Evropa a svět nás zajímá OSV-komunikace -kreativita Mezipředmětové vztahy Zeměpis 13

14 -zvuková podoba jazyka Čtení s porozuměním -přečte foneticky správně přiměřený text -vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech -umí sdělit co umí, co má a nemá rád -umí stručně pohovořit o svém běžném dnu -rozvoj výslovnosti a slovní zásoby -umí hláskovat slova a používat správnou intonaci -umí získat potřebné informace ze slovníku i t textů různého zaměření (informační, dialogy, reklamní ) Český jazyk Literatura Psaní -grafická podoba jazyka Źák -vyplní základní údaje o sobě ve formuláři -napíše jednoduchý text týkající se osvojovaného tématu -reaguje na jednoduché písemné sdělení -ovládá pravopis slov osvojené slovní zásoby -umí vyplnit jednoduchý formulář (údaje o sobě, věk, adresa, ) -umí napsat krátký text na dané téma (My family, pet, school, day, ) Projekty My school, My pet, My family, My day OSV-kreativita Přírodopis Gramatické struktury -sloveso be v přítomném čase -osobní a přivlastňovací zájmena -člen určitý a neurčitý -množné číslo podstatných jmen -sloveso have got v přítomném čase -sloveso can v přítomném čase -číslovky základní a řadové, datum -nejčastěji užívané předložky -přítomný čas prostý 14

15 7. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Projekty Poslech s porozuměním -rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech (jsou pronášeny pomalu a zřetelně) -rozumí obsahu promluvy a konverzace na dané téma -porozumí promluvě a rozhovoru na téma Bydlení, Jídlo, Volný čas, Škola, Zdraví -rozumí důležitým informacím v krátkých nahrávkách -rozlišuje formální a neformální rozhovor -reálie anglicky mluvících zemí Projekt My house, flat OSV-kreativita MKV-multikulturalita Mezipředmětové vztahy Přírodopis Zeměpis Mluvení -se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních a neformálních situacích -mluví o osvojovaných tématech -zvuková podoba jazyka -se umí zeptat na bydlení, informace o volném čase, co kdo má a nemá rád na množství a cenu -se dokáže zeptat na děje v minulosti -pohovoří jednoduchým způsobem o svém bytě nebo domě -umí říci co se kde nachází -pohovoří o jídle a stravování, umí si objednat v restauraci, požádat o účet -pohovoří o tom, co dělá ve svém volném čase nebo co dělal v minulosti -umí říci jaký má zdravotní problém, popsat tělo -rozvoj výslovnosti a slovní zásoby, intonace Projekt Food, Restaurant OSV-kreativita Výchova ke zdraví 15

16 Čtení s porozuměním -přečte foneticky správně přiměřený text -v textu vyhledá požadované informace -používá správnou intonaci -umí z textu získat potřebné informace -umí používat slovník Psaní -napíše jednoduchý text týkající se osvojovaného tématu -reaguje na jednoduché písemné sdělení -grafická podoba jazyka Gramatické struktury -napíše krátký text o sobě a jiných lidech -dokáže napsat jednoduché sdělení o tom, co obvykle dělá -dokáže jednoduše popsat školu a život ve škole -dokáže napsat sdělení o tom, co dělal -umí napsat jednoduchou zprávu (pohled, mail) z výletu, dovolené, prázdnin -zvládá pravopis osvojené slovní zásoby -vazba there is, are -přítomný čas průběhový -přítomný čas prostý, příslovce frekvence -slovesné vazby (like, dislike, hate..) -minulý čas sloves Projekt My school OSV-kreativita Český jazyk 16

17 8.ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Projekty Poslech s porozuměním -rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech -rozumí obsahu promluvy a konverzace Mluvení -se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích -mluví v běžných situacích a v rámci osvojovaných témat -umí popsat jednoduchý příběh či situaci Čtení s porozuměním -přečte foneticky správně přiměřený text -vyhledá požadované informace, pracuje s nimi -porozumí promluvě a rozhovoru na téma Sport, Člověk, společnost a její problémy, Cestování a doprava, Práce a povolání, Nákupy a móda, Geografie Reálie anglicky mluvících zemí -dokáže požádat o jednoduchou informaci z osvojovaných témat -dokáže mluvit o sportu -mluví o dějích obvyklých i o těch, které se dějí nyní a o dějích minulých -zapojí se do rozhovoru o tom co musí, nesmí, může -umí se zeptat na cestu, na místo -umí nabídnout pomoc a vyjádřit budoucnost -domluví se při nakupování a umí srovnávat -rozvoj slovní zásoby -přečte a rozumí textu v učebnici a dalších autentických materiálech (program, leták, jízdní řád, plakát, upozornění ) osvojená témata Mezipředmětové vztahy Tělesná výchova Zeměpis Občanská výchova 17

18 Psaní -napíše jednoduchý text na osvojované téma -dokáže reagovat na písemné sdělení -grafická podoba jazyka -dokáže napsat jednoduchý text na dané téma -umí pracovat se slovníkem -napíše kratší text o tom, co prožil a dělal v minulosti a co bude dělat v budoucnosti Projekt Country, My town OSV-kreativita MKV-kulturní rozdíly VM-objevujeme Evropu a svět Zeměpis Dějepis Gramatické struktury -přítomný čas prostý a průběhový -minulý čas prostý -vyjádření budoucnosti -rozkaz, zákaz -přivlastňovací zájmena -stupňování přídavných jmen a příslovcí -modální slovesa -časové předložky 18

19 9.ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Projekty Mezipředmětové vztahy Poslech s porozuměním -rozumí informacím v jednoduchém poslechovém textu -rozumí obsahu jednoduché konverzace -rozumí slyšenému textu i promluvě na téma Problémy, Pocity, Charakteristika člověka, Životní prostředí, Počítače, Kultura, Počasí MKV-kulturalita Přírodopis Mluvení -mluví o běžných věcech v každodenních situacích a na dané téma -vypráví jednoduchý příběh či událost -si umí vyjednat záležitosti týkající se povolení, dovolení -umí mluvit o tom, co dosud udělal či neudělal -umí vést rozhovor na dané téma -umí se domluvit na schůzce, setkání -umí vyjádřit souhlas, nesouhlas, jistotu -umí vyjádřit omluvu Čtení s porozuměním -přečte text a rozumí mu -vyhledá požadované informace -přečte text v učebnici na dané téma, rozumí mu -snaží se plynule číst a správně vyslovovat i méně známý text -rozumí faktografickém textu a umí v něm vyhledat informace -zvuková podoba jazyka -reálie anglicky mluvících zemí Zeměpis, Dějepis 19

20 Psaní -vyplní jednoduchý formulář -napíše jednoduchý text týkající se osvojovaných témat -reaguje na jednoduché písemné sdělení Gramatické struktury -umí vyplnit jednoduchý formulář, napsat jednoduchou žádost -napíše krátký text o tom, co dosud dělal -dokáže napsat stručný text na dané téma -umí písemně vyjádřit omluvu -grafická podoba jazyka -slovesné vazby (should, used to) -předpřítomný čas -tázací dovětky -minulý čas průběhový -podmiňovací způsob -trpný rod -spojky, vedlejší věty -jeden zápor ve větě, složeniny zájmen 20

21 Vzdělávací obsah: Německý jazyk (Další cizí jazyk) se ruší a je nahrazen následujícím textem: 7.ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Projekty Mezipředmětové vztahy Poslech s porozuměním - žák Vstupní audioorální kurz -rozumí některým známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají témat Abeceda, pozdravy v německy mluvících zemích, dny v týdnu, čísla do 20, německá dívčí, chlapecká a zvířecí jména, internacionalismy MKV původ Český jazyk -rozumí pokynům a otázkám učitele mluví-li pomalu a zřetelně, reaguje na ně -internacionalismy -rozumí základním informacím v poslechových textech ke každodenním tématům téma: Ich heiβe, ich wohne otázky a odpovědi, jednoduchý dotazník, vykání, stručné sdělení, prosba o opakování, zápor nicht, souhlas, nesouhlas, otázky zjišťovací Reálie: Základní seznámení s Německem, Rakouskem, Švýcarskem a Českem Seznámení se základy psaní na počítači v němčině! VM Evropa a svět nás zajímá Zeměpis VDO Švýcarská demokracie s tradicí téma: Meine Familie Informatika 21

22 Mluvení - žák -zapojí se do jednoduchých rozhovorů -sdělí jednoduchým způsobem základní informace k probíraným tématům přivlastňovací zájmena mein, dein, sein, ihr, sloveso v přítomném čase v čísle jednotném, představení členů rodiny, krátké vyprávění o rodině, vazba ich mag, vazba von, -odpovídá na jednoduché otázky a dovede je i pokládat základní prostorová orientace -snaží se o správnou výslovnost v daném jazyce téma: Meine Freunde OSV komunikace předložka um, popis osoby, gern am liebsten - kreativita Občanská výchova téma: Schule Čtení s porozuměním - žák školní potřeby, určitý člen der, die, das, zápor kein, příkaz, rozkazovací způsob, otázka Jak se to řekne německy? -přečte foneticky správně přiměřený text -rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k probíraným tématům -rozumí krátkému jednoduchému textu -neznámá slova vyhledá ve slovníku nebo na PC téma: Mein Hobby telefonování, dopis, Projekty : Meine Familie Občanská výchova Reálie: základní informace o Vídni Mein Hobby Psaní - žák Práce se slovníkem každodenní využití jak 22

23 -vyplní základní údaje o sobě ve formuláři knižní, tak elektronické podoby -napíše jednoduché texty o sobě a k tématům -dokáže stručně písemně reagovat Informatika 8.ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Projekty Mezipředmětové vztahy Poslech s porozuměním - žák téma : Ich habe einen Computer -rozumí některým známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají telefonování, časování haben + dalších pravidelných sloves, probíraných témat -rozumí pokynům a otázkám učitele mluví-li pomalu a zřetelně, reaguje na ně -rozumí základním informacím v poslechových textech ke každodenním 4.p.j.č.podst.jmen s neurčitým členem, domácí mazlíčci a jejich popis, záporná odpověď-kein ve 4.p.j.č. psaní dopisu, EV MV Informatika 23

24 tématům Reálie : Vídeň-zajímavosti MKV Biologie -kosmopolitní města téma : Wo und wann? pozvánka na oslavu, Wie alt bist du? Počítání do 100, mn.číslo některých podst.jmen Matematika předložka in + 3.p. Zeměpis Mluvení - žák určování času : hodiny, měsíce, roč.období Čeký jazyk -zapojí se do jednoduchých rozhovorů -sdělí jednoduchým způsobem základní informace k probíraným tématům -odpovídá na jednoduché otázky a dovede je i pokládat -snaží se o správnou výslovnost v daném jazyce Wann hast du Geburtstag?-předložka im v časových údajích Tante Agathe sucht Max. popis kdy a kde jsem Reálie : Mnichov - zajímavosti OSV -blahopřání, vztahy v rodině,vstřícnost, pochopení, vzájemná pomoc VM Anglický jazyk téma : Ferien - cestování Kdo kde bydlí, kam bych chtěl jet předložka nach + tvar ich mőchte -propojenost států EU Občanská výchova jednoduchý popis plánu Projekty : 24

25 koupení jízdenky, údaje o ubytování časování fahren Pozdrav z dovolené Ich habe ein Tier Einladung zur Party Meine Traumreise Čtení s porozuměním - žák Opakování něco o sobě -přečte foneticky správně přiměřený text -rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k probíraným tématům -rozumí krátkému jednoduchému textu -neznámá slova vyhledá ve slovníku nebo na PC téma : Bei uns Bydlení, byt, bydlení snů, pokoj snů, popis místa,kde bydlím,rozhovory o bydlení, vyjádření představ Opakování časování sloves + nepravid.slo., přítomný čas Odlučitelná předpona Reálie : Bydlení ve světě OSV -sebepoznání,sebepojetí, -mezilidské vztahy Občanská výchova Psaní - žák -vyplní základní údaje o sobě ve formuláři -napíše jednoduché texty o sobě a téma : Wie komme ich...? Moje město-jednoduchá orientace ve městě, popis cesty,dotazy na ni, porozumění základním nápisům ve městě, VM - Mozart a Praha 25

26 k tématům -dokáže stručně písemně reagovat poděkování,souhlas,odmítnutí, předložka in ve 3.p., vazba es gibt, předložky se 3.p. osobní zájmena Stadtplan Reálie : Salzburg Mozart Hudební výchova Dějepis Zeměpis téma : Mein Tag Vyprávění o průběhu dne, povinnostech a koníčcích Co se smí a nesmí-způsobová slovesa, Co umím neumím Časové údaje číslovky do , zájmena OSV -organizace času -zdravý životní styl Projekt : Mein Tagesprogramm Občanská výchova 26

27 9.ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Projekty Mezipředmětové vztahy Poslech s porozuměním - žák Téma : Meine Woche OSV -rozumí některým známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají probíraných témat -rozumí pokynům a otázkám učitele mluví-li pomalu a zřetelně, reaguje na ně -rozumí základním informacím v poslechových textech ke každodenním tématům Rozvrh hodin a vyučování, volný čas, sport Další způsobová slovesa Předložka in+4.p.,další předložky Neurčité zájmeno man Informace o škole, rozhovor s osobností, čtení s porozuměním číslům a údajům -rozvrh vlastního času -zdravý životní styl MV -tvorba mediálního sdělení, rozhovoru -informace pro ostatní Projekt : Mein Wochenplan Český jazyk Občanská výchova Téma : Was tut dir weh? Tělo a jeho části, u lékaře OSV Biologie Český jazyk haben + sein v préteritu Anglický jazyk Mluvení - žák -zapojí se do jednoduchých rozhovorů sloveso werden+příd.jméno=změna stavu zájmena 27

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více