Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života"

Transkript

1 Dodatek č. 2 ke ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Škola:Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy:paeddr. Zdeněk Motlíček Koordinátor ŠVP ZV:PhDr. Dagmar Malotová Platnost dokumentu:od Dodatek k ŠVP ZV č.2 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod č.j.: 285/2013. V Rajhradě dne PaedDr. Zdeněk Motlíček ředitel školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ T.G.Masaryka Rajhrad ve znění platných dodatků od takto: 1) V části 2. Charakteristika školy se ruší v bodě 2. tabulka Vybrané ukazatele 2) V části 2.Charakteristika školy se ruší bod 3.Vybavení školy 3) V části 3.5. Průřezová témata se na konci kapitoly ruší text o projektech a nahrazuje se následujícím textem: Žáci se budou průběžně dle možností školy účastnit přípravy a realizace školního muzikálu, školního kola Superstar a dalších třídních nebo ročníkových projektů zmíněných v části 2. Charakteristika školy v bodě 7 Školní projekty 4) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazuje vyučovací předmět německý jazyk (případně ruský nebo francouzský jazyk) v 7.,8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně(další cizí jazyk) 5) V učebním plánu 2.stupně se v 6.ročníku předmět Praktické činnosti nahrazuje předmětem Informatika. 6) V učebním plánu 2.stupně se v 8.ročníku mění časová dotace předmětu Přírodopis na 2 hodiny a zařazuje se předmět Výchova ke zdraví v dotaci 1 hodiny 1

2 7) V kapitole 4.Učební plán, bod Poznámky k učebnímu plánu 2.stupeň se ruší a je nahrazen následujícím textem: Výchova ke zdraví jako samostatný předmět je vyučován v 6. a 8.ročníku, zbylé tematické celky jsou integrovány do předmětu Chemie a ochrana zdraví v 9. ročníku a do předmětu Občanská výchova. K povinným předmětům si žáci od 8.ročníku volí předepsaný počet volitelných předmětů (8.ročník 1 hodina, 9.ročník 1 hodina). 24 disponibilních hodin je využito na navýšení časové dotace v povinné části (4 hodiny v předmětu Český jazyk a literatura, 6 hodin v předmětu Další cizí jazyk, 3 hodiny v předmětu Matematika, 1 hodina v předmětu Informatika, 7 hodin v oblasti Člověk a příroda, 1 hodina v předmětu Dějepis. Zbylé 2 hodiny jsou využity pro volitelné předměty. Možná nabídka volitelných předmětů: Základy informatiky Tvořivá dílna Sportovní hry Anglická konverzace Technické kreslení Cvičení z matematiky Programování Cvičení z češtiny Žáci v 7. ročnících si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů: Německý jazyk (případně další cizí jazyk) nebo Anglickou konverzaci tak, aby byl odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí. Ve školním roce 2013/14 si žáci v 8. ročnících, kteří si dosud nevybrali další cizí jazyk, povinně vyberou z těchto vyučovacích předmětů: Německý jazyk nebo Anglickou konverzaci. Povinnost vybrat si jeden z nabízených dalších cizích jazyků se ve školním roce 2013/14 netýká žáků 9. ročníků. 8) Učební plán pro 2. stupeň se mění takto: Vyučovací předmět Celkem Z toho disponibilní Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk, Anglická konverzace Matematika Informatika Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty CELKEM

3 9) Pro devátý ročník ve školním roce 2013/14 platí následující učební plán a přehled volitelných předmětů: Vyučovací předmět Celkem Z toho disponibilní Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Volitelné předměty pro školní rok 2013/ ročník Německý jazyk Technické kreslení Literární klub Cvičení z matematiky Programování Anglická konverzace 10) Pro osmý ročník ve školním roce 2013/14 a 9.ročník 2014/2015 platí následující učební plán a přehled volitelných předmětů: Vyučovací předmět Celkem Z toho disponibilní Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk, Anglická konverzace Matematika Informatika Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty CELKEM

4 11) V 6.kapitole se mění název na Hodnocení žáků. Bod 6.2. Autoevaluace školy se ruší. 12) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší nebo doplňují takto: 1.stupeň Vzdělávací obsah: Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení Odstavec druhý se ruší a je nahrazen tímto textem: Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1.ročníku 8 hodin týdně, ve 2.ročníku 9 hodin týdně, ve 3.ročníku 8 hodin týdně, ve 4.ročníku 9 hodin týdně a v 5.ročníku 8 hodin týdně. Disponibilních hodin je celkem 7. Vzdělávací obsah: Anglický jazyk Vzdělávací obsah ve 3.ročníku se doplňuje o následující: Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy -zvuková podoba jazyka -základní výslovnostní návyky -vztahy mezi zvukovou a grafickou podobou -slovní zásoba tematických okruhů Lidské tělo, Jídlo, Domov, Kalendářní rok, zvířata, Oblečení, Rodina, Škola -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, verbálně a neverbálně na ně reaguje -zopakuje a použije slova a spojení z témat, se kterými se seznámil -rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu s vizuální oporou -rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pečlivě vyslovován za pomoci vizuální opory -přiřadí mluvenou a psanou podobu slova nebo slovního spojení -píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 4

5 Vzdělávací obsah: Anglický jazyk se ve 4. a 5.ročníku ruší a je nahrazen následujícím textem: 4.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poslech s porozuměním : -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány Čj- krátké scénky, pomalu a s pečlivou výslovností rozhovor -rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a mák dispozici vizuální oporu : -rozumí krátké promluvě a rozhovoru na téma pozdravy, představení se, rodina, škola, zvířata, hračky, barvy, tělo, oblečení, čísla, tvary, svátky Vpč- koláž- moje školní potřeby : -odpoví na pozdrav, představí se, rozloučí se, říci svůj věk -umí poprosit, poděkovat -umí vyjmenovat anglickou abecedu, hláskovat své jméno -umí promluvit o rodině, škole-školních potřebách, hračkách, lidském těle, oblečení, zvířatech, -umí počítat do deseti, sčítá, odčítá, číslovky napíše slovem -pojmenuje barvy -pojmenuje svátky -rozvoj výslovnosti a slovní zásoby Mluvení : -sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, své rodině, škole, -odpovídá na otázky týkající se osvojovaných témat -umí vést jednoduchý rozhovor na osvojovaná témata M-sčítání, odčítání Čj-popis oblíbené hračky Vpč-míchání barev Vpč- výroba narozeninového přání Př-zvířata v lese, rybníce Př-lidské tělo Vpč-vánoční kapr Hv-písničky o zvířatech : -přečte foneticky správně přiměřený text -vyhledá požadované informace Čtení s porozuměním : -rozumí jednoduchým textům z běžného života, pokud má k dispozici vizuální oporu -vyhledá požadované informace -učí se pracovat se slovníkem Psaní : -umí napsat základní údaje o sobě 5

6 : -umí napsat základní údaje o sobě, své rodině -umí popsat lidské tělo -pomocí slovních spojení a jednoduchých vět zapíše krátký text k osvojovaným tématům -napíše pomocí jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině a osvojovaných tématech Gramatické struktury: -otázky: Who s this? What sthis? How are you? How many? How old are you? Can you see/hear -vazba There is/are This is -neurčitý člen a/an -sloveso,,be, have got v přítomném čase 5.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy : -rozumí krátké promluvě a rozhovoru na téma pozdravy, představení se, rodina, škola, zvířata, domov, adresa, rok, roční období, měsíce, dny v týdnu, počasí, hodiny, datum, jídlo, pití, sport, čísla Poslech s porozuměním : -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností -rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu Př, Vpč-rok, roční období, měsíce v roce, dny v týdnu Vpč-rozvrh hodin Čj-rozhovory, scénky Tv-sporty, názvy : -odpoví na pozdrav, představí se, použije zdvořilostní fráze při setkání a loučení -promluví o sobě, své rodině, kamarádech, zájmech -umí sdělit, co má a nemá rád -umí se zeptat a odpovědět na adresu, (bydliště), čas, počasí Mluvení : -sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, své rodině, škole, volném čase, zvířatech -odpovídá na otázky týkající se osvojovaných témat -umí vést jednoduchý rozhovor na osvojovaná témata -rozvoj zvukové a grafické podoby jazyka 6 Vpč-zavařujeme oblíbené ovoce a zeleninu Čj-anketa projekt- Oblíbené zvíře projekt-dům snů Vpč-pečení sušenek, koláče M-sčítání a odčítání Čj-sloh-co dělám ve volném čase Čj-popis zvířete M-geometrie-plánek bytu-

7 -umí vyjmenovat vyučovací předměty, sestavit rozvrh hodin -umí vyjmenovat roční období, měsíce v roce, dny v týdnu -umí pojmenovat zvířata a jejich potravu -pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny, jídla a pití, -umí počítat do sta, vyjmenovat řadové číslovky do třiceti -pojmenuje jednotlivé místnosti a domácí činnost -rozvoj výslovnosti a slovní zásoby : -přečte foneticky správně přiměřený text -vyhledá požadované informace Čtení s porozuměním : -rozumí jednoduchým textům z běžného života, pokud má k dispozici vizuální oporu -vyhledá požadované informace -učí se pracovat se slovníkem, vyhledává informace i z jiných textů (dopis, pohlednice, plakát, vstupenka, recept ) výpočet plochy Vl-mapa okolí školy, domu Hv-písničky o zvířatech Čj-dopis Vpč-návrh plakátu, : -vyplní základní údaje o sobě ve formuláři (jméno, věk, adresa, záliby, rodina..) -umí s pomocí učitele napsat pozdrav z prázdnin, krátký dopis -umí napsat jednoduchý krátký text k osvojovaným tématům Psaní : -vyplní základní údaje o sobě ve formuláři -napíše pomocí jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, o svých zájmech a osvojovaných tématech Gramatické struktury: -předložky in, on, near, under -vazba There is/are -sloveso,,have got v přítomném čase - otázka, zápor, zdvořilostní otázka: 7

8 Can I have? -přítomný čas průběhový, otázka, zápor, -předložky pohybu across, into, next to, out of, round -věty o počasí -přítomný čas prostý-otázka, zápor -osobní zájmena v pádě -číslovky základní, řadové, datum -adresa -měsíce + předložka on, dny, roční období -denní režim-příslovce always, never, sometimes, usually -seznámení se slovesem,,be, have got v minulém čase Vzdělávací obsah: Matematika se doplňuje o následující text: 5.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy -záporné číslo, jeho zápis a znázornění (číselná osa, teploměr) - porozumí znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose Př Vzdělávací obsah: Prvouka se doplňuje o následující text 1.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola riziková místa a situace ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Lidské tělo stavba těla Osobní bezpečí -žák se dokáže správně rozhodnout v rizikových situacích a na rizikových místech -žák rozpozná základní části lidského těla -žák pozná bezpečná místa pro hry (sáňkování, lyžování, míčové hry) Tv orientace pohybových aktivit Jč rozvíjení mluveného projevu 8

9 2.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy LIDÉ KOLEM NÁS Soužití lidí Chování lidí ohleduplnost LIDÉ A ČAS Denní režim ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Lidské tělo stavba těla, základní funkce a projevy Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví -žák projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům -žák využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě s přihlédnutím k minulosti, přítomnosti a budoucnosti -žák zná základní části lidského těla a polohu základních orgánů v těle -žák upevňuje si základní postupy při preventivní péči o své zdraví a tělo -žák v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné lidi (dokáže přivolat pomoc např. při nevolnosti nebo úrazu dospělého), zná čísla tísňových volání a nacvičuje jejich používání, ví, že se nesmí zneužívat Jč rozvíjení mluveného projevu Vv prostorové vyjádření Jč rozvíjení mluveného slova (vyprávění) Tv pohybové vyjádření Jč - dramatizace 3.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Péče o zdraví zdravý životní styl, správná výživa, pitný režim Osobní bezpečí dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích, šikana, týrání a jiné zneužívání -žák uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky na základě elementárních znalostí o lidském těle -žák ovládá přiměřeně svému věku pravidla silničního provozu v rolích chodce a cyklisty (správně reaguje na světelné signály, používá stezky pro chodce a cyklisty, správně reaguje na vozidla se zvláštními výstražnými znameními, zná pravidla jízdy na inline, skateboardu a koloběžce, používá přilbu) -žák se seznamuje s krizovými situacemi (šikana, týrání, sexuální 9

10 Partnerství, manželství, rodičovství Základy sexuální výchovyrodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy Návykové látky a zdraví zneužívání) a učí se dbát na vlastní bezpečí, zná, případně vyhledá čísla linky důvěry -žák rozlišuje jednotlivé etapy lidského života -žák se orientuje ve vývoji dítěte před a po jeho narození -žák se chová ohleduplně k druhému pohlaví a objasní a respektuje rozdíly mezi chlapci a děvčaty v daném věku -žák si osvojuje na modelových situacích odmítání návykových látek Vzdělávací obsah: Vlastivěda se doplňuje o následující učivo: 4.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy MÍSTO, KDE ŽIJEME Bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace Umí popsat cestu do školy, pojmenovat nebezpečí, která mohou nastat, umí tyto krizové VV-kresby mapy situace řešit LIDÉ KOLEM NÁS Vlastnictvísoukromé, veřejné, osobní, společné, hmotný a nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz, úspory, půjčky Orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy M- slovní úlohy 10

11 5.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy LIDÉ KOLEM NÁS Protiprávní jednání, korupce Rozpozná jednání a chování, která porušují zákon, lidská Principy demokracie, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům práva a demokratické principy Vzdělávací obsah: Přírodověda se doplňuje o následující text: 4.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy ROZMANITOST PŘÍRODY Rizika v příroděrizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Dopravní značky, předcházení krizovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista VPČ- dopravní značky, správné vybavení kola TV- krátký výlet na kole, návštěva dopravního hřiště 11

12 5.ročník Učivo Očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Stavba těla, základní funkce a projevy, Rozpozná život ohrožující VV- výživová životní potřeby zranění, ošetří drobná poranění pyramida (koláž) člověka a zajistí lékařskou pomoc Zdravý životní styl, správná výživa, vhodná skladba stravy, výběr a způsoby uchovávání potravin,pitný režim Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), prevence nemocí a úrazů První pomoc při drobných poraněních Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy Návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdravíčísla tísňového volání, zprávný způsob volání na tísňovou linku ČJ- telefonický rozhovor 12

13 2. stupeň Vzdělávací obsah : Anglický jazyk se ruší a je nahrazen následujícím textem: 6.ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Projekty Poslech s porozuměním -rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech (jsou pronášeny pomalu a zřetelně) -rozumí obsahu promluvy a konverzace na dané téma Mluvení -se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních a neformálních situacích -mluví o osvojovaných tématech -porozumí promluvě a rozhovoru na téma Pozdravy, představení se, vítání, Rodina, Pokyny učitele, Škola, Zvířata, Kamarádi, Povolání -rozumí důležitým informacím v krátkých nahrávkách -rozlišuje formální a neformální rozhovor -reálie anglicky mluvících zemí -se umí zeptat kdo je kdo, odkud pochází -umí klást otázky o druhu a vzhledu věcí a odpovídat -se umí zeptat na čas, telefonní číslo, adresu, kdo co má - umí požádat o pomoc a zeptat se na každodenní činnosti -pozdraví, osloví, přivítá, představí se -promluví o své rodině, škole, třídě, kamarádech -umí sdělit čas, den, měsíc MKV-etnický původ VM-Evropa a svět nás zajímá OSV-komunikace -kreativita Mezipředmětové vztahy Zeměpis 13

14 -zvuková podoba jazyka Čtení s porozuměním -přečte foneticky správně přiměřený text -vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech -umí sdělit co umí, co má a nemá rád -umí stručně pohovořit o svém běžném dnu -rozvoj výslovnosti a slovní zásoby -umí hláskovat slova a používat správnou intonaci -umí získat potřebné informace ze slovníku i t textů různého zaměření (informační, dialogy, reklamní ) Český jazyk Literatura Psaní -grafická podoba jazyka Źák -vyplní základní údaje o sobě ve formuláři -napíše jednoduchý text týkající se osvojovaného tématu -reaguje na jednoduché písemné sdělení -ovládá pravopis slov osvojené slovní zásoby -umí vyplnit jednoduchý formulář (údaje o sobě, věk, adresa, ) -umí napsat krátký text na dané téma (My family, pet, school, day, ) Projekty My school, My pet, My family, My day OSV-kreativita Přírodopis Gramatické struktury -sloveso be v přítomném čase -osobní a přivlastňovací zájmena -člen určitý a neurčitý -množné číslo podstatných jmen -sloveso have got v přítomném čase -sloveso can v přítomném čase -číslovky základní a řadové, datum -nejčastěji užívané předložky -přítomný čas prostý 14

15 7. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Projekty Poslech s porozuměním -rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech (jsou pronášeny pomalu a zřetelně) -rozumí obsahu promluvy a konverzace na dané téma -porozumí promluvě a rozhovoru na téma Bydlení, Jídlo, Volný čas, Škola, Zdraví -rozumí důležitým informacím v krátkých nahrávkách -rozlišuje formální a neformální rozhovor -reálie anglicky mluvících zemí Projekt My house, flat OSV-kreativita MKV-multikulturalita Mezipředmětové vztahy Přírodopis Zeměpis Mluvení -se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních a neformálních situacích -mluví o osvojovaných tématech -zvuková podoba jazyka -se umí zeptat na bydlení, informace o volném čase, co kdo má a nemá rád na množství a cenu -se dokáže zeptat na děje v minulosti -pohovoří jednoduchým způsobem o svém bytě nebo domě -umí říci co se kde nachází -pohovoří o jídle a stravování, umí si objednat v restauraci, požádat o účet -pohovoří o tom, co dělá ve svém volném čase nebo co dělal v minulosti -umí říci jaký má zdravotní problém, popsat tělo -rozvoj výslovnosti a slovní zásoby, intonace Projekt Food, Restaurant OSV-kreativita Výchova ke zdraví 15

16 Čtení s porozuměním -přečte foneticky správně přiměřený text -v textu vyhledá požadované informace -používá správnou intonaci -umí z textu získat potřebné informace -umí používat slovník Psaní -napíše jednoduchý text týkající se osvojovaného tématu -reaguje na jednoduché písemné sdělení -grafická podoba jazyka Gramatické struktury -napíše krátký text o sobě a jiných lidech -dokáže napsat jednoduché sdělení o tom, co obvykle dělá -dokáže jednoduše popsat školu a život ve škole -dokáže napsat sdělení o tom, co dělal -umí napsat jednoduchou zprávu (pohled, mail) z výletu, dovolené, prázdnin -zvládá pravopis osvojené slovní zásoby -vazba there is, are -přítomný čas průběhový -přítomný čas prostý, příslovce frekvence -slovesné vazby (like, dislike, hate..) -minulý čas sloves Projekt My school OSV-kreativita Český jazyk 16

17 8.ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Projekty Poslech s porozuměním -rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech -rozumí obsahu promluvy a konverzace Mluvení -se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích -mluví v běžných situacích a v rámci osvojovaných témat -umí popsat jednoduchý příběh či situaci Čtení s porozuměním -přečte foneticky správně přiměřený text -vyhledá požadované informace, pracuje s nimi -porozumí promluvě a rozhovoru na téma Sport, Člověk, společnost a její problémy, Cestování a doprava, Práce a povolání, Nákupy a móda, Geografie Reálie anglicky mluvících zemí -dokáže požádat o jednoduchou informaci z osvojovaných témat -dokáže mluvit o sportu -mluví o dějích obvyklých i o těch, které se dějí nyní a o dějích minulých -zapojí se do rozhovoru o tom co musí, nesmí, může -umí se zeptat na cestu, na místo -umí nabídnout pomoc a vyjádřit budoucnost -domluví se při nakupování a umí srovnávat -rozvoj slovní zásoby -přečte a rozumí textu v učebnici a dalších autentických materiálech (program, leták, jízdní řád, plakát, upozornění ) osvojená témata Mezipředmětové vztahy Tělesná výchova Zeměpis Občanská výchova 17

18 Psaní -napíše jednoduchý text na osvojované téma -dokáže reagovat na písemné sdělení -grafická podoba jazyka -dokáže napsat jednoduchý text na dané téma -umí pracovat se slovníkem -napíše kratší text o tom, co prožil a dělal v minulosti a co bude dělat v budoucnosti Projekt Country, My town OSV-kreativita MKV-kulturní rozdíly VM-objevujeme Evropu a svět Zeměpis Dějepis Gramatické struktury -přítomný čas prostý a průběhový -minulý čas prostý -vyjádření budoucnosti -rozkaz, zákaz -přivlastňovací zájmena -stupňování přídavných jmen a příslovcí -modální slovesa -časové předložky 18

19 9.ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Projekty Mezipředmětové vztahy Poslech s porozuměním -rozumí informacím v jednoduchém poslechovém textu -rozumí obsahu jednoduché konverzace -rozumí slyšenému textu i promluvě na téma Problémy, Pocity, Charakteristika člověka, Životní prostředí, Počítače, Kultura, Počasí MKV-kulturalita Přírodopis Mluvení -mluví o běžných věcech v každodenních situacích a na dané téma -vypráví jednoduchý příběh či událost -si umí vyjednat záležitosti týkající se povolení, dovolení -umí mluvit o tom, co dosud udělal či neudělal -umí vést rozhovor na dané téma -umí se domluvit na schůzce, setkání -umí vyjádřit souhlas, nesouhlas, jistotu -umí vyjádřit omluvu Čtení s porozuměním -přečte text a rozumí mu -vyhledá požadované informace -přečte text v učebnici na dané téma, rozumí mu -snaží se plynule číst a správně vyslovovat i méně známý text -rozumí faktografickém textu a umí v něm vyhledat informace -zvuková podoba jazyka -reálie anglicky mluvících zemí Zeměpis, Dějepis 19

20 Psaní -vyplní jednoduchý formulář -napíše jednoduchý text týkající se osvojovaných témat -reaguje na jednoduché písemné sdělení Gramatické struktury -umí vyplnit jednoduchý formulář, napsat jednoduchou žádost -napíše krátký text o tom, co dosud dělal -dokáže napsat stručný text na dané téma -umí písemně vyjádřit omluvu -grafická podoba jazyka -slovesné vazby (should, used to) -předpřítomný čas -tázací dovětky -minulý čas průběhový -podmiňovací způsob -trpný rod -spojky, vedlejší věty -jeden zápor ve větě, složeniny zájmen 20

21 Vzdělávací obsah: Německý jazyk (Další cizí jazyk) se ruší a je nahrazen následujícím textem: 7.ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Projekty Mezipředmětové vztahy Poslech s porozuměním - žák Vstupní audioorální kurz -rozumí některým známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají témat Abeceda, pozdravy v německy mluvících zemích, dny v týdnu, čísla do 20, německá dívčí, chlapecká a zvířecí jména, internacionalismy MKV původ Český jazyk -rozumí pokynům a otázkám učitele mluví-li pomalu a zřetelně, reaguje na ně -internacionalismy -rozumí základním informacím v poslechových textech ke každodenním tématům téma: Ich heiβe, ich wohne otázky a odpovědi, jednoduchý dotazník, vykání, stručné sdělení, prosba o opakování, zápor nicht, souhlas, nesouhlas, otázky zjišťovací Reálie: Základní seznámení s Německem, Rakouskem, Švýcarskem a Českem Seznámení se základy psaní na počítači v němčině! VM Evropa a svět nás zajímá Zeměpis VDO Švýcarská demokracie s tradicí téma: Meine Familie Informatika 21

22 Mluvení - žák -zapojí se do jednoduchých rozhovorů -sdělí jednoduchým způsobem základní informace k probíraným tématům přivlastňovací zájmena mein, dein, sein, ihr, sloveso v přítomném čase v čísle jednotném, představení členů rodiny, krátké vyprávění o rodině, vazba ich mag, vazba von, -odpovídá na jednoduché otázky a dovede je i pokládat základní prostorová orientace -snaží se o správnou výslovnost v daném jazyce téma: Meine Freunde OSV komunikace předložka um, popis osoby, gern am liebsten - kreativita Občanská výchova téma: Schule Čtení s porozuměním - žák školní potřeby, určitý člen der, die, das, zápor kein, příkaz, rozkazovací způsob, otázka Jak se to řekne německy? -přečte foneticky správně přiměřený text -rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k probíraným tématům -rozumí krátkému jednoduchému textu -neznámá slova vyhledá ve slovníku nebo na PC téma: Mein Hobby telefonování, dopis, Projekty : Meine Familie Občanská výchova Reálie: základní informace o Vídni Mein Hobby Psaní - žák Práce se slovníkem každodenní využití jak 22

23 -vyplní základní údaje o sobě ve formuláři knižní, tak elektronické podoby -napíše jednoduché texty o sobě a k tématům -dokáže stručně písemně reagovat Informatika 8.ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Projekty Mezipředmětové vztahy Poslech s porozuměním - žák téma : Ich habe einen Computer -rozumí některým známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají telefonování, časování haben + dalších pravidelných sloves, probíraných témat -rozumí pokynům a otázkám učitele mluví-li pomalu a zřetelně, reaguje na ně -rozumí základním informacím v poslechových textech ke každodenním 4.p.j.č.podst.jmen s neurčitým členem, domácí mazlíčci a jejich popis, záporná odpověď-kein ve 4.p.j.č. psaní dopisu, EV MV Informatika 23

24 tématům Reálie : Vídeň-zajímavosti MKV Biologie -kosmopolitní města téma : Wo und wann? pozvánka na oslavu, Wie alt bist du? Počítání do 100, mn.číslo některých podst.jmen Matematika předložka in + 3.p. Zeměpis Mluvení - žák určování času : hodiny, měsíce, roč.období Čeký jazyk -zapojí se do jednoduchých rozhovorů -sdělí jednoduchým způsobem základní informace k probíraným tématům -odpovídá na jednoduché otázky a dovede je i pokládat -snaží se o správnou výslovnost v daném jazyce Wann hast du Geburtstag?-předložka im v časových údajích Tante Agathe sucht Max. popis kdy a kde jsem Reálie : Mnichov - zajímavosti OSV -blahopřání, vztahy v rodině,vstřícnost, pochopení, vzájemná pomoc VM Anglický jazyk téma : Ferien - cestování Kdo kde bydlí, kam bych chtěl jet předložka nach + tvar ich mőchte -propojenost států EU Občanská výchova jednoduchý popis plánu Projekty : 24

25 koupení jízdenky, údaje o ubytování časování fahren Pozdrav z dovolené Ich habe ein Tier Einladung zur Party Meine Traumreise Čtení s porozuměním - žák Opakování něco o sobě -přečte foneticky správně přiměřený text -rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k probíraným tématům -rozumí krátkému jednoduchému textu -neznámá slova vyhledá ve slovníku nebo na PC téma : Bei uns Bydlení, byt, bydlení snů, pokoj snů, popis místa,kde bydlím,rozhovory o bydlení, vyjádření představ Opakování časování sloves + nepravid.slo., přítomný čas Odlučitelná předpona Reálie : Bydlení ve světě OSV -sebepoznání,sebepojetí, -mezilidské vztahy Občanská výchova Psaní - žák -vyplní základní údaje o sobě ve formuláři -napíše jednoduché texty o sobě a téma : Wie komme ich...? Moje město-jednoduchá orientace ve městě, popis cesty,dotazy na ni, porozumění základním nápisům ve městě, VM - Mozart a Praha 25

26 k tématům -dokáže stručně písemně reagovat poděkování,souhlas,odmítnutí, předložka in ve 3.p., vazba es gibt, předložky se 3.p. osobní zájmena Stadtplan Reálie : Salzburg Mozart Hudební výchova Dějepis Zeměpis téma : Mein Tag Vyprávění o průběhu dne, povinnostech a koníčcích Co se smí a nesmí-způsobová slovesa, Co umím neumím Časové údaje číslovky do , zájmena OSV -organizace času -zdravý životní styl Projekt : Mein Tagesprogramm Občanská výchova 26

27 9.ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Projekty Mezipředmětové vztahy Poslech s porozuměním - žák Téma : Meine Woche OSV -rozumí některým známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají probíraných témat -rozumí pokynům a otázkám učitele mluví-li pomalu a zřetelně, reaguje na ně -rozumí základním informacím v poslechových textech ke každodenním tématům Rozvrh hodin a vyučování, volný čas, sport Další způsobová slovesa Předložka in+4.p.,další předložky Neurčité zájmeno man Informace o škole, rozhovor s osobností, čtení s porozuměním číslům a údajům -rozvrh vlastního času -zdravý životní styl MV -tvorba mediálního sdělení, rozhovoru -informace pro ostatní Projekt : Mein Wochenplan Český jazyk Občanská výchova Téma : Was tut dir weh? Tělo a jeho části, u lékaře OSV Biologie Český jazyk haben + sein v préteritu Anglický jazyk Mluvení - žák -zapojí se do jednoduchých rozhovorů sloveso werden+příd.jméno=změna stavu zájmena 27

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) 5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV

11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV 11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 Ředitel školy: Mgr. Petr Kapounek

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Kaplice, Školní 226 Ředitel školy: Mgr. Ludvík Bartyzal Koordinátor ŠVP

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Příloha č. 4 CIZÍ JAZYK Začlenění problematiky v současných RVP ZV Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Jednoduchá sdělení žádost o pomoc, prosba,

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více