ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA"

Transkript

1 ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA Sborník přednášek Červen 2003

2 Editor: D. Andert a kolektiv autorů Výzkumný ústav zemědělské techniky, Konzultační a poradenské středisko Drnovská 507, Praha ISBN

3 Obsah: Po kliknutí na vybraný název v obsahu, skočíte na zvolený text. Technologické systémy péče o půdu... 4 Vzorová řešení linek na příjem, ošetřování a skladování zrnin v zemědělské prvovýrobě... 7 Mechanizované pracovní postupy pěstování, skladování a úpravy brambor Využití a obnova zemědělské techniky Biomasa pro výrobu tepla Výroba a odbyt methylesterů mastných kyselin řepkového oleje (FARME) v České republice a návrh akčního plánu Evropské komise o alternativních palivech pro dopravu Emise při spalování biomasy Bioplyn Energetické a průmyslové využití slámy Konzultační a poradenské středisko VÚZT, poradenská síť MZe Bioteplofikace venkovských sídel a podniků Návrh náhrady hnědouhelného kotle v kotelně 2 x 300 kw Spalování biomasy s přídavkem uhlí Zpracování zbytkové biomasy kompostováním - technika pro kontrolované mikrobiální kompostování Výzkum snížení emisí zátěžových plynů procesem řízeného mikrobiálního kompostování Desintegrace biomasy rostlinného původu Emise metanu ze zemědělské činnosti Správná zemědělská praxe z pohledu zákona o ochraně ovzduší a o integrované prevenci Briketování biomasy Mechanické drcení zbytkové těžební biomasy v lesním hospodářství Reologie v technologických procesech Racionalizace mobilního terénního systému z hlediska ekologické čistoty práce Optimalizace výkonnosti mobilního terénního systému pracujícího v lesním hospodářství, z hlediska minima emisí cizorodých látek

4 Josef Hůla, Pavel Kovaříček, Václav Mayer, Marcela Vlášková Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Technologické systémy péče o půdu Systémy a technologie zpracování půdy a zakládání porostů plodin jsou v současné době podrobovány kritické analýze a přehodnocování. Nové poznatky výzkumu a zájem praxe vedou k rozšiřování netradičních postupů zjednodušeného zpracování půdy. Vychází se přitom z přehodnocení odůvodněnosti jednotlivých mechanických zásahů do půdy, dosahování přijatelných nákladů, úspory práce a motorové nafty i z možného přínosu nových technologií k ochraně půdy před nepříznivými vlivy, zejména před vodní, případně i větrnou erozí. Současně s uvedením možných přínosů netradičních technologií zpracování půdy a zakládání porostů plodin minimálního zpracování půdy, ochranného zpracování půdy je nezbytné upozornit na možná rizika spojená se zaváděním těchto technologií. Pokud tyto technologie nejsou kvalifikovaně využívány jako systém, může dojít k rozvoji škodlivých činitelů s negativním vlivem na výnos plodin (šíření plevelů, chorob a škůdců plodin). Na obr. 1 jsou zjednodušeným způsobem znázorněny odlišnosti hlavních systémů zpracování půdy a setí. Schéma vyjadřuje rozdílnou hloubku zpracování půdy, odlišné rozmístění rostlinných zbytků, například slámy obilnin, v profilu ornice, rozdíly ve výstupu kapilární vody z půdní zásoby směrem k lůžku osiva a k povrchu půdy. Naznačení srážkové činnosti vyjadřuje ve schématu vhodnost příslušného způsobu zpracování půdy a založení porostu z hlediska klimatických podmínek. Například přímé setí (setí do nezpracované půdy) je zpravidla doporučováno do sušších a teplejších oblastí. Půdoochranné technologie, založené na mělkém zpracování půdy (podmítka, opakovaná podmítka), jsou doporučovány rovněž hlavně do sušších oblastí. Přednosti těchto technologií především z hlediska úspory času však vedou v podmínkách ČR k jejich rozšiřování i do oblastí se střední nadmořskou výškou a vyššími srážkami. Pro tzv. ochranné (půdoochranné) zpracování půdy je charakteristické, že nejméně 30 % povrchu půdy zůstane po zasetí plodiny pokryto rostlinnými zbytky. Tyto rostlinné zbytky, například podrcená sláma obilnin, zvyšují odolnost půdy vůči erozi v období, než se uplatní protierozní působení porostu plodiny. Uplatněním systémů zpracování půdy bez orby je možné omezit tvorbu a akumulaci nitrátového dusíku v půdě. V souvislosti se slaďováním naší legislativy s pravidly platnými v EU bude v tzv. zranitelných zónách nabývat na významu ochranné zpracování půdy bez orby. Ochrana půdy před erozí Vodní eroze půdy je jev, jehož nebezpečnost je stále podceňována. Při zaměření pozornosti na krátkodobé cíle to snad může být pochopitelné, z hlediska pohledu správného hospodaření na půdě je smíření se s vodní erozí půdy dlouhodobě neudržitelné. V podnicích, které hospodaří na svažitých pozemcích, dochází často k tomu, že vodní erozí jsou poškozovány pozemky s nejkvalitnější půdou v katastru. Exponované pozemky s vyšší svažitostí jsou již zatravněny, na nejúrodnějších pozemcích se často praktikuje velmi zjednodušený osevní sled se zařazováním plodin, které minimálně půdu před erozí chrání (kukuřice, brambory). Tyto nejkvalitnější scelené pozemky jsou zpravidla v příslušném roce osévány jednou plodinou, při zařazení uvedených plodin nedostatečně chránících půdu je nadměrná délka pozemků po spádnici bez přerušení příčinou dramatického poškozování kvality půdy smyvem zeminy i při mírném sklonu pozemků. Odnos zeminy postihuje negativně nejen úrodnost zemědělské půdy, ale způsobuje další škody včetně škod ekologických - zanášení vodotečí a vodních nádrží zeminou, kontaminace vodních zdrojů agrochemikáliemi. Výzkum ekonomicky přijatelných a ekologicky vhodných technologií zpracování půdy a zakládání porostů plodin VÚZT se v posledních letech zaměřil na výzkum v oblasti kvality mechanizovaných pracovních operací a energetické náročnosti strojů v postupech minimálního a půdoochranného zpracování půdy a zakládání porostů plodin. To spolu s výzkumem v oblasti pracovních operací a strojů pro hnojení a chemickou ochranu rostlin zahrnuje výzkum na úseku péče o půdu a porosty plodin. Na obr. 2 je příklad hodnocení vlivu velikosti pozemků na jednotkovou spotřebu motorové nafty při podmítce talířovým kypřičem s vysokou plošnou výkonností. Příklad hodnocení kvality práce strojů při mělkém zpracování půdy je uveden v grafech na obr. 3 jedná se o hodnocení působení strojů na rostlinné zbytky předplodiny, v tomto případě na strniště a podrcenou slámu obilniny. Ponechání či neponechání většího množství rostlinných zbytků na povrchu půdy při jejím zpracování ovlivňuje následnou odolnost půdy vůči erozi. Součástí hodnocení pracovních postupů a jejich zajištění mechanizací je kalkulace nákladů na provoz strojů, stanovení spotřeby nafty a potřeby práce ve variantních pracovních postupech. Pro zjišťování exploatačních ukazatelů strojních souprav a spotřeby motorové nafty je využívána metoda monitorování provozu strojů s využitím družicové navigace v systému GPS. Na obr. 4 je ukázka grafického znázornění pohybu traktoru s přípojným strojem při podmítce. Kontaktní adresa Doc. Ing. Josef Hůla, CSc. Výzkumný ústav zemědělské techniky Drnovská 507, P.O.Box 54, Praha 6 Ruzyně Tel.: , Fax:

5 Obr. 1 Schéma systémů zpracování půdy z hlediska hloubky mechanických zásahů do půdy, rozmístění rostlinných zbytků v profilu ornice, uložení osiva v půdě a podnebí (KTLB 1999) 12 Spotřeba nafty (l.ha -1 ) Plocha (ha) Spotřeba nafty (l.ha-1) Spotřeba nafty (l.ha-1) Obr. 2 Vliv velikosti pozemků na spotřebu motorové nafty při podmítce talířovým kypřičem 5

6 100 Zastoupení rostlinných zbytků [% hmotnosti] ,10 31,00 37,90 20,20 c 25,50 54,30 22,40 58,40 19, mm 0-50 mm Po podmítce talířovým kypřičem Dowlands Po 2. podmítce radličkovým kypřičem ROSS Farmer Po předseťové přípravě půdy kombinátorem Farmet na povrchu půdy Obr. 3 Rozmístění posklizňových zbytků v půdě a na povrchu půdy při zpracování půdy založeném na opakované podmítce Obr. 4 Příklad grafického záznamu pohybu strojní soupravy po pozemcích podmítka radličkovým kypřičem 6

7 Pavel Kroupa Vzorová řešení linek na příjem, ošetřování a skladování zrnin v zemědělské prvovýrobě Výzkumný ústav zemědělské techniky Základem racionální výživy je přísná kontrola, šetrné zpracování a přírodní stav potravinářských zrnin. Hlavní zásadou jsou minimální úpravy, které nesmějí snížit v žádném případě biologickou hodnotu potravinářských zrnin. Ošetřování, skladování a předzpracování potravinářských zrnin se v současné době provádí na stávajících posklizňových linkách. Technická úroveň těchto zařízení je většinou nevyhovující. Ošetřování a skladování potravinářských zrnin má svá specifika (především respektováním všech požadavků na zdravou výživu), která jsou odlišná od ošetřování a skladování ostatních zrnin. Vysoká biologická hodnota zrnin je měřitelná. Je dána energií a klíčivostí. Každá úprava a ošetřování může tyto hodnoty snížit, proto je třeba se snažit o co nejmenší zásahy a udržení v co nejpřirozenějším stavu. Vlastni sklizeň potravinářských zrnin vyžaduje také načasovat sklizeň tak, abychom dostali zrno z pole v plné zralosti. Ošetřování potravinářských zrnin ve skladovacím prostoru musí být řešeno intenzivním provzdušňováním. Provzdušňování potravinářských zmiň ve skladovacích prostorech musí být rovnoměrné, to znamená, aby některé partie nebyly přesušeny a některé partie neměly vyšší vlhkost než předepisuje ČSN. Základním požadavkem potravinářských zrnin je vlhkostní rovnoměrnost. Z toho důvodu je třeba dimenzovat intenzivní provzdušňování uskladněného zrna tak, aby bylo dosaženo m vzduchu na l tunu uskladněného zrna za l hodinu. To je elementární požadavek ošetřování potravinářských zrnin intenzivním provzdušňováním. U vertikálních dopravních cest, ani u věžových zásobníků nejsou v současné době řešeny kaskádové brzdíce zrna, které výrazně snižují jeho poškození při naskladňování do skladovacích prostorů. Pro vertikální dopravu zrna jsou také v současné době používány standardní korečkové elevátory s ocelovými korečky, které značně poškozují dopravované zrno. Pro dopravu (vertikální) potravinářských zrnin je třeba použít korečkové elevátory, které jsou vybaveny korečky z polyamidu, a to především o obvodové rychlosti do 1,8 m.s -1 (luskovin do 0,9 m.s -1 ). Základní požadavky na příjem, ošetřování a skladování potravinářských a krmných zrnin V nových podmínkách společenského vývoje, kdy směřujeme k tržnímu hospodářství, nabývají na významu sklady zrnin. Zemědělské podniky musejí usilovat o nejvyšší kvalitu své produkce a její prodej za nejvyšší cenu. Jestliže dříve se podstatná část produkce prodávala okamžitě zemědělské nákupní organizaci, dnes při napřímení vazeb mezi výrobcem a spotřebitelem tomu tak nemusí být. Aby výrobce mohl prodávat obiloviny v optimálním čase, kdy jsou ceny nejvyšší, potřebuje vhodné sklady. Požadavky na příjem zrna Výkonnost příjmu je limitujícím faktorem posklizňové linky: příjmový zásobník musí mít dostatečnou kapacitu, musí umožňovat sklápění zrna z dopravních prostředků do boku i nazad; musí být vybaven kontinuálním uzávěrem, který zajistí plynulou regulaci toku zrna; konstrukčně může být řešen jako přejezdný nebo nepřejezdný; dimenze příjmu musí vycházet z celkové denní výkonnosti nasazených sklízecích mlátiček. Požadavky na intenzivní provzdušňování zrna Podstata konzervace zrna intenzivním provzdušňováním je ve snížení teploty uskladněného zrna. Vlhké zrno svým dýcháním produkuje teplo, které může způsobit jeho zapaření a tím jeho znehodnocení. Vzduch dodávaný provzdušňovacím ventilátorem do skladovacího prostoru zabraňuje nadměrnému vzniku tepla. K aktivnímu intenzivnímu provzdušňování musí být použity výhradně středotlaké ventilátory, které jsou schopny zajistit dostatečné množství vzduchu, tj m -3 za l hodinu na l tunu uskladněného zrna i potřebný tlak. 3 Aktivním provzdušňováním se: 7 - snižuje teplota uskladněného zrna a tím se prodlužuje jeho skladovatelnost; - snižuje se vlhkost rovněž s příznivým vlivem na prodloužení skladovatelnosti zrna; - při snížení teploty pod 15 C se zastavuje činnost škůdců a mikroorganizmů. Při dlouhodobém skladování zrna odpadá nutnost přepouštění za účelem snížení jeho teploty a udržení jeho dobrého zdravotního stavu. Energetická náročnost Při intenzivním provzdušňování zrna se měrná spotřeba elektrické energie pohybuje v rozmezí 10 až 12 kwh na 1 tunu uskladněného zrna při 4 % odsušku. Úspora LTO Intenzivním provzdušňováním se dosáhne úspory LTO průměrně 5 kg na 1 tunu ošetřeného zrna. Velmi cennou úsporou je především v aridních oblastech celková náhrada LTO za elektrickou energii při ošetřování zrna. Požadavky na skladování: uskladněné zrno ve skladovacím prostoru nesmí ztrácet kvalitu požadovanou ČSN; skladovací prostory musejí umožnit rychlý příjem zrna tak, aby se nesnižovala výkonnost vlastní sklizně; při výstavbě skladovacích prostorů je třeba respektovat podíl jednotlivých partií, podle toho je

8 třeba stanovit jednotkovou kapacitu zásobníků , 200, 500, 1000 t, případně 2500t; skladovací prostory musejí zajistit plynulý příjem zrna; expediční část posklizňové linky musí respektovat požadavky na expedici ošetřeného zrna, tj. čištění a třídění; počet expedičních zásobníků musí být volen tak, aby jejich celková skladovací kapacita odpovídala minimálně dvoudenní výkonnosti čistících a třídících strojů; příjmová linka na zrno musí zajistit příjem, předčištění a ošetření ve skladovacím prostoru nebo příjem a předčištění s možností přímé expedice. Všechny tyto požadavky musejí být respektovány již v předprojektové studii, v zadání stavby a prováděcím projektu. Linka skladovací kapacita 4 x 1000 t, 2 x 150 t, 2 x 500 t, tedy celková skladovací kapacita 5300 t, příjem 2 x 80 t.h -1, realizace Zemědělská společnost a.s. Bystřice, Kratonohy Příjmovou část línky tvoří dva příjmové podúrovňové zásobníky. Kapacita každého příjmového podúrovňového zásobníku je 60 t, délka 9 m. Příjmové podúrovňové zásobníky umožňují sklápění zrna z dopravních prostředků do boku i nazad. Z těchto příjmových zásobníků je zrno dopraveno pomocí vertikálních a horizontálních dopravních cest do předčističky ASP na jedné příjmové větvi, na druhé příjmové větvi je předčištění zrna řešeno aspiračním zařízením. Takto předčištěné zrno je korečkovými elevátory dopraveno samospádem do věžových zásobníků systém LIPP, kde je intenzivně provzdušňováno. Vyskladňování zásobníků je řešeno gravitací na pásové dopravníky, kterými je zrno dopraveno na třídičku a vytříděné zrno je pak korečkovým elevátorem dopraveno do expedičních zásobníků. Základní technické a technologické údaje linky: - příjem a předčištění zrna 2 x 80 t.h' 1 - skladovací kapacita 4 x 1000 t 2 x 500 t 2 x 150 t - maximální vlhkost naskladněného zrna 22 % - ošetřování zrna intenzivním provzdušňováním - standardní předčištění 20 t.h - expedice zrna 3 x 35 t - instalovaný výkon elektrické energie 210 kw Li nka - skladovací kapacita 4 x 500 t, zásobníky s rovným dnem, příjem 80 t.h -1, realizace ZOD Potěhy Vlastní příjem zrna je řešen podúrovňovým příjmovým zásobníkem, který je samozřejmě vybaven kontinuálním uzávěrem pro plynulou regulaci toku přijímaného materiálu, zrna. Délka příjmového podúrovňového zásobníku je 9 m, kapacita 40 t, umožňuje sklápění zrna z dopravních prostředků do boku i nazad. Předčištění zrna je řešeno aspiračním zařízením, skladování zrna je řešeno v zásobnících DENIS-PRIVÉ s rovným dnem o jednotkové skladovací kapacitě 500 t. Uskladněné zrno v zásobnících je ošetřováno intenzivním provzdušňováním. Expediční část linky je tvořena třídičkou a dvěma expedičními podjezdnými zásobníky. Vzhledem k tomu, že na lince jsou ošetřovány řepka a kukuřice na zrno, je vybavena sušičkou. -1 LINKA N A PŘÍJEM, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ ZRNA 1 PŘÍJEM 2 PŘEDČIŠTĚNÍ 3 ZÁSOBNÍKY 4 VENTILÁTORY 5 EXPEDIČNÍ ZÁSOBNÍKY 8

9 TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA LINKY 1 PŘÍJMOVÝ ZÁSOBNÍK 2, 8, 11, 12, 16, 19, 23, 28, 29 PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 3, 13, 20, 24 KOREČKOVÉ ELEVÁTORY 10 SUŠIČKA 22 PODJEZDNÉ EXPEDIČNÍ ZÁSOBNÍKY 26 ZÁSOBNÍKY DENIS PRIVÉ 8 m 27 PROVZDUŠŇOVACÍ VENTILÁTORY Věžové zásobníky DENIS-PRIVÉ o jednotkové skladovací kapaci tě 500 t s rovným dnem Navržená technologie posklizňového ošetřování a skladování zrna umožňuje následující operace: - příjem zrna, aspirační předčištění a přímou expedici; - příjem zrna, aspirační předčištění, třídění a přímou expedici; - příjem zrna, aspirační předčištění, sušení zrna a skladování v zásobnících; - příjem zrna, aspirační předčištění, skladování, sušení a přímou expedici; - příjem zrna, aspirační předčištění, uskladnění a intenzivní provzdušňování; - ošetřené zrno ze zásobníků lze třídit a přímo expedovat; - příjem zrna, aspirační předčištění, ošetření zrna v zásobnících intenzivním provzdušňováním a zrno určené např. ke krmným účelům lze přímo expedovat. Základní technické a technologické údaje linky: - příjem a předčištění zrna 80 t.h -1 - skladovací kapacita 4 x 500 t - maximální vlhkost naskladněného zrna 22 % - ošetřování uskladněného zrna intenzivním provzdušňováním - standardní třídění 20 t.h -1 - expedice zrna 2 x 35 t - instalovaný výkon elektrické energie 272 kw Expediční část linky 9

10 Linka na příjem, ošetřování a skladování potravinářských zrnin v upravených silážních věžích VÍTKOVICE Podle návrhu VÚZT Praha 6 - Ruzyně byla v Zemědělské akciové společnosti Podchotucí a. s. Křinec realizována úprava stávajících silážních věží VÍTKOVICE pro ošetřování a skladování zrnin. Cílem řešení bylo využít stávající silážní věže VÍTKOVICE, které již delší dobu nebyly k tomuto účelu využívány, pro ošetřování a skladování zrnin. Základní technické a technologické údaje linky: - výkonnost příjmu 80 t.h -1 - hrubé předčištění zrna 80 t.h -1 - průměr zásobníku 8,57 m - skladovací kapacita 4 x 750 t - expedice zrna 2 x 35 t - maximální vlhkost naskladněného zrna do zásobníků 20 % - instalovaný výkon elektrické energie 93,6 kw TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA LINKY 1 PŘÍJMOVÝ ZÁSOBNÍK 2, 6, 9, 11, 16, 17, 18 PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 3 ASPIRAČNÍ KOMORA 4, 15 VENTILÁTORY 5 PRACHOVÁ KOMORA 7 KOREČKOVÝ ELEVÁTOR 8, 12, 13 REGULAČNÍ PRVEK 10 VĚŽE VÍTKOVICE 14 EXPEDIČNÍ ZÁSOBNÍKY Celkový pohled na linku o skladovací kapacitě 4 x 750 t, zásobníky upravené stávající senážní věže VÍTKOVICE Expediční část linky

11 Linka na příjem, ošetřování a skladování potravinářských zrnin o celkové skladovací kapacitě 4 x 1000 t Linka byla zrealizována podle návrhu VÚZT Praha - Ruzyně v ZOD Kačina se sídlem ve Svatém Mikuláši. Základní technické a technologické údaje linky: - výkonnost příjmu 80 t.h -1 - předčištění zrna 75 t.h -1 - skladovací kapacita 4 x 1000 t - čistění zrna max. 40 t.h -1 - ošetřování zrna intenzivním provzdušňováním - max. vlhkost zrna naskl. do zásobníků 20 % - sušení (kukuřice) 7 t.h -1 (30 % na 15 %) - expedice zrna 4 x 35 t - Inst. výkon el energie cca 280 kw Příjmová linka umožňuje: - příjem, předčištění (aspiračním zařízením předčističkou PO-750) a přímou expedici; - příjem předčištění, skladování v zásobnících o jednotkové skladovací kapacitě l000 t; ošetřování intenzivním provzdušňováním a přímou expedici; - příjem, předčištění (aspiračním za řízením), čištění a přímou expedici; - příjem předčištění, čištění, sušení a přímou expedici; - příjem, předčištění, sušení, skladování, čištění (linku lze rozšířit o zařízení na třídění zrna) a expedici; - příjem, předčištění (aspiračním zařízením), skladování, ošetřování intenzivním provzdušňováním, čištění a přímou expedici. i Celkový pohled na linku o skladovací kapacitě 4 x 1000 t zásobníky LIPP Expediční část linky TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA LINKY PŮDORYSNÉ USPOŘÁDÁNÍ LINKY 1 PŘÍJEM ZRNA 2 PŘEDČIŠTENÍ ČIŠTĚNÍ ZRNA 3 SUŠENÍ ZRNA 4 VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ DOPRAVA 5 ZÁSOBNÍKY SYSTÉM LIPP 6 PROVZDUŠŇOVACÍ VENTILÁTORY 7 EXPEDIČNÍ ZÁSOBNÍKY

12 TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA LINKY 1 PŘÍJMOVÝ ZÁSOBNÍK 2, 14, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 33 PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY 3, 11, 15, 31 KOREČKOVÉ ELEVÁTORY 4 ASPIRAČNÍ KOMORA 5, 18 VENTILÁTORY 6 PRACHOVÁ KOMORA 7, 13, 16, 20, 30, 32 REGULAČNÍ PRVKY 8 ČISTIČKA 9 PŘEDČISTIČKA 10 ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK 12, 22, 25 ZÁSOBNÍKY 17 VĚŽOVÉ ZÁSOBNÍKY LIPP 21 EXPEDIČNÍ ZÁSOBNÍKY 27 SUŠIČKA Měrné investiční náklady Typ zásobníku LIPP DENIS - PRIVÉ Malokapacitní věžové zásobníky Skladovací kapacita (t) Stávající upravené silážní věže 750 VÍTKOVICE Závěr Měrný investiční náklad na l t zrna (Kč) l 000 l 520 l l Výstavba linek na příjem, ošetřování a skladování potravinářských zrnin vyžaduje znač né finanční částky. Proto doporučujeme všem zájemcům o řešení vhodných skladů obrátit se na VÚZT Praha 6 - Ruzyně, který v Předprojektové studii stavby posoudí všechny možné varianty a nalezne optimální, tj. finančně přijatelné řešení. Na základě požadavků každého investora, spolu s dalšími organizacemi, z a j i s t í m e : přípravu zakázky, návrh vlastní stavby s analýzou podkladů, vypracování kompletního projektu stavby, realizaci stavby, spolupráci při provádění stavby, provozně-ekonomické vyhodnocení každé stávající posklizňové linky s návrhem technického a technologického doporučení, vzduchotechnická měření při provzdušňování uskladněného zrna, návrh a realizaci linek na výrobu krmných směsí. Spolupráce při řešení posklizňových linek s VÚZT sleduje jeden cíl: minimální investiční náklady na uskladnění 1 tuny zrna a rychlou návratnost investic. Výsledky prezentované v tomto článku byly získány při řešení projektu NAZV EP 7068 a QD Kontaktní adresa: Ing. Pavel Kroupa, CSc. Výzkumný ústav zemědělské techniky Drnovská 507, P.O. BOX 54, Praha 6 Ruzyně Tel.: , Fax: , 12

13 Josef Fér Mechanizované pracovní postupy pěstování, skladování a úpravy brambor Výzkumný ústav zemědělské techniky Celková plocha brambor v České republice se postupně snižuje. Ze ha v roce 1990 poklesla v roce 2002 pod ha, z toho plocha raných brambor se pohybuje kolem ha. Celková produkce v roce 2002 činila t, z toho raných t. Celková spotřeba brambor na osobu činila 76 kg, z toho raných brambor 15 kg. V současném období se stává aktuálním obměna techniky pro sázení brambor, přípravu půdy pro sázení brambor i hnojení. Dosud nejrozšířenější sazeče Mars s kotoučovým sázecím ústrojím a sklopnou násypkou pro doplňování sadby se již v bývalém Agrostroji Komárno nevyrábějí. Do této oblasti se promítá i vývoj pracovních postupů, pro oblasti s výskytem kamenů v půdě zavádění záhonového odkamenění půdy před sázením brambor, organizace porostu, použití meziřádkových vzdáleností 900 mm. Požadavky na sázení brambor vychází z potřeby optimálního uložení hlíz v půdě a zajištění podmínek pro provádění mechanizovaných operací. Potřeba sadby je dána požadovaným počtem hlíz na hektar. Pro sadbové porosty se požaduje hlíz na hektar a nesmí být překročen normou stanovený maximálně přípustný podíl vynechávek. U konzumních brambor se pohybuje počet vysazených hlíz mezi tis. hlíz na hektar. Velikost hlíz k sázení je dána požadavky definovanými v normě ČSN Vychází z požadavku na sázení hlíz potřebné hmotnosti. Malé hlízy mají nedostatečnou zásobu živin p otřebných pro vzcházení. Větší hlízy enormně zvyšují potřebnou hmotnost hlíz vysázený ch na hektar. S adba se dosud třídí podle velikosti tříd ěním na sítech s čtvercovými otvory. Pro zajištění přibližně stejné hmotnosti sadbových hlíz nezávis le na jejich tvaru je pro hlízy kulovité až kulovitooválné stanoveno rozmezí 35 až 55 mm, u hlíz oválných až dlouhých 30 až 50 mm. Velikostní rozmezí každé skupiny odrůd (sadba jednotného třídění) je možné dělit na sadbu dvojího třídění sadba malého třídění (35 45 mm nebo mm), sadba velkého t řídění (45 55 mm nebo mm). Lepší je používání sadby malého třídění (menší potřeba sadby, méně časté doplňování sadbou), sadba malého třídění je však dražší. Zejména pro nové typy lžičkových a miskových sazečů je žádoucí, aby bylo prováděno dvojí třídění pro snížení výskytu vynechávek a dvojáků. Pro optimální zjištění množství sadby se zavádí v Anglii prodej sadby dle počtu hlíz. V Anglii dodává firma Reekie zařízení na počítání hlíz. Meziřádková vzdálenost ve většině zemí je 750 mm, pro zamezení poškození hlíz koly mechanizačních prostředků je třeba, aby šířka pneumatik nepřekročila 12 palců. Meziřádková vzdálenost 900 mm umožňuje použití výkonnějších traktorů bez rizika poškození porostu, poškození hlíz v hrůbcích koly traktorů. Zamezí se tím odkrytí hlíz a jejich zelenání. Při dodržení počtu vysazených hlíz na hektar se dosáhne vyšší výnos, větší výtěžnost, dochází k tvorbě větších hlíz. Porost je více provzdušněn a tím se snižuje riziko výskytu plísní. V provozu stále zůstává nejčastěji používaným sazečem pro pozdní brambory typ Mars a pro sázení raných předklíčených brambor licenční 4SK-290, oba dříve vyráběné v Agrostroji Komárno. Klíčovou operací před vlastním sázením brambor je nakypření půdy do dostatečné hloubky ( mm) a aplikace průmyslových hnojiv. Ve velké části produkčních oblastí je hlavním problémem vysoký podíl kamenů v půdě, které způsobují při sklizni a dopravě mechanické poškození hlíz, snižování jejich kvality a skladovatelnosti. Řešením tohoto problému je pracovní postup záhonového odkamenění před sázením. Spočívá ve vytvoření rýh do hloubky cca 250 mm ve vzdálenosti rovnající se dvojnásobku meziřádkové vzdálenosti. Prostor mezi rýhami se zpracovává separátorem s prosévacím ústrojím, které půdu nakypří, hlínu proseje a kameny pomocí příčného dopravníku uloží do vytvořených rýh. Pokud se v půdě vyskytují kameny větší než 150 mm, mohou být odděleny do zásobníku a na konci pozemku vyklopeny. Pracovní postup byl ve VÚZT ověřován již v letech se zařízením firma Grimme a svépomocnou přestavbou starého sklízeče. V letech jsme ve VÚZT prováděli ověřování postupu v provozních podmínkách i při polně- Bylo zjištěno, že zavedením laboratorních zkouškách. nového postupu došlo ke zvýšení výnosu z 39,12 t.ha -1 na 49,62 t.ha -1, což je nárůst o 10,5 t.ha -1 zajištěný dokonalejší přípravou půdy. Rozdíl v těžkém poškození hlíz při sklizni na neodkameněné půdě je 7,57 %, na odkameněné půdě pouze 5,47 %. Ztráta tradiční technologie pro překročení limitu těžce poškozených nad normou tolerovaných 6 % činí 1,57 %, tj. 0,628 t.ha -1. Celkový přínos nové technologie je 11,128 t.ha -1 za cenu nárůstu nákladů o 2404,- až ,- Kč.ha -1. Do toho výpočtu však není zahrnuto zlepšení vnitřní kvality brambor, které je ekonomicky obtížně vyčíslitelné, ale je rozhodující pro prodejnost brambor. Výrobci nabízejí širokou škálu sazečů se záběrem 2 až 8 řádků. Z u nás neznámých principů sázecích ústrojí je zajímavý holandský Koningsplanter. Pro různé nasazení se sazeče vybavují adaptéry: Adaptéry pro pásové hnojení tuhými hnojivy při sázení umožňují uložit hnojivo v optimální vzdálenosti od hlíz, snížit dávku a náklady na hnojivo. Adaptéry pro pásové hnojení brambor kapalnými hnojivy, při sázení umožňují optimální formu hnojení. Při snížení dávek hnojiv umožňují zvýšení výnosu. Nádrž se umisťuje na předním tříbodovém závěsu traktoru. Ke každému řádku hlíz v optimální vzdálenosti od hlíz v pohotové formě bez ztrát je aplikováno hnojivo. Nože pro zapravení kapalného hnojiva se umisťují buď na rám sazeče nebo na speciální vložený rám mezi tříbodový závěs traktoru a sazeče. Přesné dávkování kapalného 13

14 hnojiva je zajišťováno elektricky poháněným hadicovým čerpadlem. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky 20-ti letých ověřování dle firmy Hydro z Anglie. Oblast Snížení dávky kapalného hnojiva v % Zvýšení výnosu v % Yorkshire 9,0 14,0 Lincolnshire 15,7 18,3 Cambridgeshire 15,3 16,2 Norfolk 25,0 19,6 Shropshire 11,3 20,6 Scotland 2,0 10,6 Average 13,1 16,6 V souvislosti se zvyšováním požadavků na kvalitu konzumních brambor se rozšiřují adaptéry na kapalné moření sadby při sázení proti kořenomorce. Sazeče brambor mohou být vybaveny sklopnými zásobníky, do kterých lze sklápět sadbu z dopravních prostředků nebo použít lehkých levnějších sazečů s pevnou násypkou a použít některý z mechanizmů pro plnění sadby. Pokud se týká sazečů pro předklíčenou sadbu, je zajímavé řešení VÚZT, které umožňuje sázení raných brambor ze speciálních předkličovacích palet, které jsou překládány z dopravního prostředku vlastní hydraulickou rukou. Za jízdy se palety se sadbou postupně šetrně sklápí do vyrovnávacího mezizásobníku. Perspektivy vývoje technologií pro sklizeň brambor V podmínkách České republiky převažuje přímá sklizeň brambor dvouřádkovými sklízeči. Sklizeň malých ploch se částečně zajišťuje prosévacími vyorávači a ručním sběrem. Jednořádkové sklízeče se u nás p řevážně používají pro sklizeň velmi raných brambor, které se po přebírání na sklízeči ihned pytlují a bezprostředně expedují do obchodní sítě. Ve VÚZT byla dříve ověřována i dělená sklizeň brambor, vyorané brambory byly ukládány na povrch pozemku, což mělo umožnit oschnutí a získání větší odolnosti proti mechanickému poškození. Problémem je, že doba po kterou mohou zůstat hlízy v řádcích nestačí pro dostatečné zpevnění povrchu hlíz. Pokud na řádcích zůstanou společně i nerozpadlé hroudy, hrozí nebezpečí, že po vyschnutí ztvrdnou a dojde k potížím s jejich následným oddělením. Postup nelze uplatnit na kamenité půdě, je nežádoucí též zmoknutí nařádkovaných hlíz. Pokud hlízy déle leží na světle, dochází k jejich nežádoucímu zelenání. Řádkovače jsou nabízeny ve dvou až čtyřřádkovém, převážně přívěsném, provedení, Některé čtyřřádkové samojízdné sklízeče lze upravit pro řádkování. Pro sklizeň ekologicky pěstovaných brambor se v zahraničí používá k ukončení vegetace a zamezení infekcí hlíz plísněmi jejich vyorávání a opětné zahrnutí pomocí disků s ponecháním v nově vytvořených hr ůbcích. Většina sklízečů umožňuje i sklizeň v meziřádkových vzdálenostech 750 až 900 mm, po úpravě vyorávacího ústrojí i z ploch třířádkových záhonů. Některé sklízeče lze vyjmutím vyorávacích radlic a doplněním o sběrací adaptéry upravit pro sběr nařádkovaných brambor. Sklízeče v jednořádkovém provedení jsou vyráběny v nepřeberném množství variant kombinací pracovních a rozdružovacích ústrojí. Převažují sklízeče s bočním vyoráváním, kdy kola traktoru i sklízeče se pohybují po sklízené ploše. Bývají vybaveny jedním nebo více rozdružovacími ústrojími, přebíracím stolem a zásobníky s vyprazdňovacím pohyblivým dnem s kapacitou do 2 t brambor. Dvou a víčeřádkové sklizňové stroje Sklízeče brambor bývají vybaveny jedním nebo více rozdružovacími ústrojími na oddělování příměsí a zpravidla i přebíracím stolem. Vyorávací nakladače jsou určeny především pro sklizeň v půdách bez kamenů a velkého výskytu hrud nebo z odkameněných ploch. Zpravidla jsou bez mechanických rozdružovacích ústrojí, alternativně mohou být vybaveny přebíracím stolem nebo být bez něj. Mezi oběma skupinami však nelze stanovit přesnou hranici. Z hlediska počtu řádků převažují stroje dvouřádkové, méně často čtyř nebo třířádkové. Převažuje provedení přívěsné, pro jízdu traktoru v řádcích, za kterým je tažen sklízeč. Poslední varianty sklízečů firem Grimme a Wühlmaus umožňují, i u dvouřádkových variant sklízečů s rozdružovacím ústrojím i zásobníkem, boční vyorávání. Nezbytností je zařízení pro automatické navádění na řádky. U dvouřádkových sklízečů i vyorávacích nakladačů převažuje přímé nakládání do vedle jedoucích dopravních prostředků. V rovných terénech je efektivní použití zásobníků se samovyprazdňovacím dnem. Použití nízkotlakých pneumatik umožňuje dosáhnout nižšího utužení půdy než je tomu u stávajících sklízečů bez zásobníku. V samojízdném provedení jsou nabízeny vyoravací nakladače ve dvou až čtyřřádkovém provedení. Mohou být vybaveny čelně nesenými rozbíječi natě a plevelů, které ukládají na sklizenou plochu. V samojízdném provedení jsou nově nabízeny i kombinované sklízeče s rozdružovacím ústrojím, s přebíracím stolem a zásobníkem až na 6 t brambor. Firma Grimme nově předvedla i samojízdný čtyřřádkový sklízeč SF-3000, vybavený posuvným podvozkem s gumovými pásy a pneumatickým odpružením, vpředu je vybaven hydraulicky poháněnými řídícími koly, pásovou váhou umožňující tvorbu výnosových map. U přívěsných sklízečů je obvyklé natáčení kol podvozku na souvrati. Jako příplatkové zařízení bývá hydraulické řízení oje a naklápění sklízečů na svahu, které může být ovládáno ručně nebo automaticky. Vyorávací ústrojí se používá s plochými dělenými pasivními radlicemi. Správné zahloubení a kopírování terénu umožňují válce, které kopírují profil hrůbků. Firma Amac nabízí válce s pružným povrchem, který umožňuje samočištění při práci ve vlhkých půdách. Hlavním ústrojím zůstavají prosévací pásy pro oddělení zeminy. Vývoj směřuje ke snižování rizik poškození hlíz pogumováním prosévacích prutů a změnou upevnění prutů k unášecím pásům. Zajímavé je uchycení prutů do profilovaných unášecích pásů u sklízečů Grimme a průchozí upevnění prutů v unášecích pásech u sklizečů Reekie. Zachycování zbytků natě na 14

15 vstupu prosévacích hranolů umožňují odpružené přítlačné kladky. Zlepšení prosévání a rozprostření na prosévacích pásech umožňují příčně kmitající pružné prsty na lištách nad pásy. Významnou novinkou je možnost regulace intenzity prosévání za jízdy v závislosti na prosévatelnosti a zaplevelení půdy. Umožní to dosažení optimálního odhlinění při minimálním poškození hlíz. Děje se tak elektricky nastavov anou výškou amplitudy natřásacího ústrojí. Nová origin ální regulace prosévání je použita u vyorávacích nakladačů Grimme GZ Umožňuje za provozu přestavovat zvlnění prosévacího pásu a tak regulovat intenzitu prosévání. Některé typy sklízečů umožňují v době, kdy není na poli k dispozici dopravní prostředek, ukládat sklizené hlízy mezi dva dosud nevyorané řádky. Děje se tak reverzací pohybu nakládacího pásu (Kverneland, Pierson, Grimme DL ). U sklízeče Kverneland je možné ukládání hlíz do řádků i nakládacím koncem dopravníku. Kromě minimalizace poškození hlíz řízením výšky dopravníku, je možné minimalizovat poškození hlíz úpravou dopravních prostředků např. použitím odpružených plachet pro zachycení prvních hlíz před pádem na dno. Konce nakládacích dopravníků mohou být vybaveny odpruženou tlumící násypkou, která také omezuje riziko kolize dopravníku s dopravním prostředkem. Pokud je na strojích použit zásobník, je při jeho vyprazdňování poškození hlíz nižší než při průběžném nakládání dopravníkem. Zásobníky mohou být vybaveny tlumící pružnou násypkou. Zajímavé řešení plnění palet pod sklízečem bylo předvedeno ve Skotsku. Speciální dopravní prostředek má nad paletami o obsahu 2 t velké tlumící násypky, které se během plnění postupně hydraulicky zvedají. V zahraničí se pro dopravu z pole používají i speciální dopravní prostředky na automobilech nebo přívěsech. Vrchní část bočnic lze hydraulicky sklopit, aby při začátku plnění bylo možné snížit výšku plnění. Po částečném zaplnění se vrchní část bočnic opět zvedne. Šikmé dno má ve dně uložený vyprazdňovací dopravník. Umožní vyprázdnění bez poškození a bez sklápění na lince. Bývají vybaveny i srolovanou plachtou, která zamezí zmoknutí hlíz při dopravě. V souvislosti se snižováním mechanického poškození hlíz začíná se při sklizni v zahraničí uplatňovat hledisko, aby se sklizeň prováděla pokud možno při teplotách nad + 8 o C. Výkupní organizace kontroluje, zda je tato hodnota dodržena. Před zavedením záhonového odkameňování půdy byl ve VÚZT ověřován i systém pneumatického rozdružování brambor a kamenů přímo na sklízečích brambor. Dále jsme prováděli objektivní vyhodnocování mechanického zatížení hlíz pomocí měřící koule PMS- 60 na různých sklízečích. Umožnilo to registraci mechanické zátěže v jednotlivých ústrojích sklízeče a ověřit možnosti jejího omezování. Perspektivně lze u sklízečů brambor očekávat další zdokonalování pracovních orgánů, zvyšování podílu sklízečů vybavených zásobníkem, zavádění automatického navádění na řádky, postupný nárůst podílu samojízdných sklízečů, automatické řízení výšky nakládacího dopravníku, zavádění pásových vah a výzkumné ověření možností a algoritmů pro provozní uplatnění GPS s cílem diferenciace zásahů na plochách brambor, aplikace hnojiv a chemikálií. Na výstavě Agritechnica byl oceněn zlatou medailí čtyřřádkový samojízdný sklízeč Grimme SF Jedná se o čtyřřádkový samojízdný sklízeč vybavený čelním rozbíječem s dopravníkem natě na sklizenou plochu. Je vybaven zásobníkem na 15 t brambor. Hydraulický pohon pracovních a rozdružovacích ústrojí umožňuje optimalizovat funkční parametry. Nové je i řešení podvozku. Pásový podvozek s hydrostatickým pohonem, pneumaticky odpruženým, umožňuje práci i při velké vlhkosti půdy. Řídící kola jsou umístěna v zadní části, zvýšila se tím manévrovací schopnost stroje a možná je i práce na svazích. Na přání může být vyorávací ústrojí přestavitelné pro meziřádkové vzdálenosti 750 a 900 mm. Podvozek umožňuje dosáhnout při otáčení na souvrati vnitřní rádius menší než 1,5 m. Novinkou bylo předvedení čtyřřádkového samojízdného sklízeče firmy Holmer z Německa, která se doposud zabývala pouze výrobou sklízečů cukrovky. Jedná se o čtyřřádkový samojízdný sklízeč brambor, vybavený zásobníkem na 16 t brambor. Je vybaven tříosým páteřovým podvozkem se všemi poháněnými a řiditelnými koly, kloubově je uložena přední řídící osa. Automatické vyrovnávání svahu umožňuje práci na pozemcích se sklonem do 10. Vpředu je rovněž umístěn čelní rozbíječ natě s jejím bočním odsunem. Na prvním strmém prosévacím dopravníku je vyoraný materiál unášen pomocí vrchního dopravníku s hrabicemi, který má regulovatelnou rychlost. Podle podmínek je možné použít rozdružovací ústrojí s hvězdicemi nebo axiálními šnekovými válci. Pro práci v půdách s obsahem kamenů lze provést jednoduchou výměnu rozdružovacího ústrojí. Firma Grimme předvedla dvouřádkové sklízeče vybavené třístupňovým rozdružovacím ústrojím, přebíracími stoly, zásobníkem na 6 t brambor a bočním vyoráváním v provedení přívěsném SE a samojízdném SF Obě varianty vylučují poškození hlíz v řádcích koly. U samojízdné varianty se pro transport řídící dvojice kol včetně kabiny řidiče přesune hydraulicky před vyorávací ústrojí. Rozdružovací ústrojí umožňuje šetrnou sklizeň brambor i na pozemcích s výskytem kamenů a hrud bez poškození hlíz. Dvouřádkový přívěsný sklízeč Racer 6500 Netagco Wűhlmaus vznikl z původních typů 2733 a ZSR 6000 (KET Weimar). Je vybaven dvouřádkovým bočním vyoráváním, modulovým rozdružovacím ústrojím na gumovém prstovém dopravníku, přebíracím stolem a zásobníkem na 6 t brambor. Firma dewulf představila dvouřádkový samojízdný sklízeč R 3000 Mega. Je vybaven bočním vyoráváním, řídící dvoumontáž kol jede po sklizené ploše, vpředu je vybaven čelním rozbíječem s bočním odsunem natě. K rozdružení slouží gumové prstové pásy a axiální válce. Za přebíracím stolem je samovyprazdňovací zásobník na 6 t brambor, který může být na přání nahrazen zásobníkem na 12 t brambor při použití tandemového podvozku. Firma Grimme rovněž představila kromě již i u nás běžně používaného dvouřádkového vyorávacího nakladače GZ 1700 DLS s regulací intenzity prosévání 15

16 za provozu změnou zvlnění prosévacího pásu i samojízdnou verzi. Používá rovněž pneumaticky odpružený podvozek s gumovými pásy, přední řiditelná kola jsou vybavena hydropohonem. Firma Amac z Holandska představila svůj vyorávací nakladač G 2. Tato firma jej nabízí v různých verzích, vybavení se záběrem dvou nebo čtyř řádků v přívěsném i samojízdném provedení. S nabídkou jednořádkových sklízečů s různou výbavou byly představeny opět známé sklízeče firem Grimme, Netagco Wűhlmaus (Německo), Samro (Švýcarsko), Imac (Itálie). Vývoj ve sklizňové technice vede k modulové konstrukci jednotlivých prvků, které na přání zákazníka jsou nabízeny pro různé podmínky. Kromě převažujících přívěsných sklízečů sílí trend v nabídce samojízdných verzí. Západoevropští výrobci již zaplnili dřívější mezeru v nabídce dvouřádkových sklízečů s rozdružovadly, které jsou nabízeny i s velkoobsahovými zásobníky. Požadavek na snížení poškození hlíz v řádcích s využitím bočního vyorávacího ústrojí byl splněn již i u dvouřádkových sklízečů. Konstrukce podvozku a pneumatik umožňuje práci sklízečů se zásobníky i na svazích. Požadavky na samojízdné čtyřřádkové sklízeče přicházejí především z Holandska a Belgie, kde se používají především ve službách. Vlastnosti podvozku umožňují i nasazení v podmínkách častějšího výskytu dešťů. Jejich použití je však vyloučeno na pozemcích, kde bylo uplatněno dvouřádkové záhonové odkamenění. Prolínáním různých modulových prvků postupně mizí hranice mezi sklízeči a vyorávacími nakladači. Hlavní tendencí ve vývoji sklizňové techniky je zvyšování kvality práce v různých půdních a klimatických podmínkách, zvyšování výkonnosti, snížení poškození hlíz, snížení nároku na obsluhu a zvětšení komfortu obsluhy. V České republice jsou pro brambory dostačující skladovací kapacity, je však nutná jejich modernizace, zejména za účelem snížení poškození hlíz a doplnění linek o zařízení pro tržní úpravu. Doplňují se o suché čištění nebo praní a osušování brambor, vážení a balení do spotřebitelského balení. Novinkou jsou stroje pro automatické přebírání brambor selektory. Dokáží rozlišit povrchové vady hlíz a vadné hlízy oddělit. Jsou nabízeny i velikostní třídiče hlíz, které třídí opticky, bezdotykově, které díky výpočetní technice mohou třídit nejen podle příčných rozměrů, ale i podle tvaru nebo hmotnosti hlíz. Linky mohou být vybaveny zařízením pro automatické, bezobslužné ukládání pytlů s bramborami po 15 až 50 kg na prosté palety. V České republice se v posledním období rozšířil sortiment strojů z STS Pacov o automatický plnič ohradových palet a přesuvné dopravníky s proměnnou vzdáleností mezi vstupem a výstupem na mobilní naskladňovací a vyskladňovací lince. Kontaktní adresa: Ing. Josef Fér, CSc. Výzkumný ústav zemědělské techniky Drnovská 507, P.O. BOX 54, Praha 6 Ruzyně Tel.: , Fax: , 16

17 Zdeněk Abrham Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha 6 Ruzyně Využití a obnova zemědělské techniky Zemědělská technika významným způsobem ovlivňuje produktivitu práce, ekonomiku výroby a konkurenceschopnost zemědělského podniku. Technika má v ekonomických ukazatelích zemědělského podniku významné místo a rozhodování o tom, kolik strojů a kdy má být pořízeno patří k nejdůležitějším manažerským a strategickým rozhodnutím v podniku. Současný stav V období transformace a privatizace zemědělských podniků se obnova strojové techniky téměř zastavila. Kromě problémů s nedořešeným majetkovým vypořádáním byly hlavními příčinami nepříznivá finanční situace zemědělských podniků a výrazný nárůst pořizovacích cen techniky. Teprve v dalších letech došlo postupně ke zvýšení investic do techniky. Významnou měrou se na tomto zlepšení podílela činnost Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Významným problémem se po roce 1990 stala dostupnost získávání informací o stavu techniky v zemědělství. Pravidelné údaje o inventárních stavech strojů a dodávkách nových strojů a jejich využití zpracovávané Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ztratily informační kontinuitu v roce V roce 1995 zorganizoval ČSÚ celoplošné zemědělské sčítání Agrocenzus 1995, v roce 2000 pak Agrocenzus 2000 v souladu s pravidly platnými pro členské země Evropské unie. Tato statistická šetření však pro oblast vybavení a využití zemědělské techniky mají jen omezenou vypovídací schopnost. V roce 1999 bylo ve spolupráci ČSÚ, VÚZT a dalších vybraných odborníků připraveno podrobné statistické šetření, které poskytuje velmi objektivní a podrobné údaje o vybavení podniků zemědělskou technikou a struktuře stáří strojů. Zatím se jednalo pouze o jednorázové šetření, ale snahou zainteresovaných institucí je prosadit pravidelnou periodicitu tohoto šetření, aby tím byla zajištěna určitá návaznost na předchozí obdobná šetření o technickém vybavení zemědělství. Vybrané údaje z těchto dostupných informačních zdrojů jsou využity v následujících tabulkách a grafech. Vývoj počtu strojů za období 1960 až 1999 je pro vybrané druhy uveden v tab. 1. Vývoj počtu strojů v zemědělství ČR Druh stroje Tab.1 Agrocenzus Agrocenzus 2000 Traktory Nákladní automobily Sklízecí mlátičky Sklízecí řezačky /3270*) 3581 Sklízeče brambor Sklizeče řepy pro dělenou sklizeň Sklizeče řepy kombinované Pramen: ČSÚ Praha Počty strojů v zemědělských podnicích k Tab.2 - z toho Počet strojů na 1000 ha z.p. - podle velikosti podniku Počet celkem Druh stroje do 8 let nad 8 let ČR celkem do 20 ha ha ha nad 1000 ha (ks) % % ks ks ks ks ks Traktory a malotraktory celkem ,0 88,0 23,20 122,50 40,76 17,36 16,13 - z toho - do 30 kw ,3 89,7 2,53 34,49 5,43 0,84 0,71-30 až 60 kw ,3 91,7 14,30 70,31 24,23 10,00 10,64-60 až 90 kw ,5 84,5 3,57 16,11 7,88 3,09 2,20-90 až 120 kw ,6 76,4 1,14 0,31 1,79 1,42 0,98 - nad 120 kw ,6 68,4 1,65 1,28 1,43 2,01 1,60 Nákladní automobily celkem ,1 92,9 4,18 5,86 3,73 3,49 4,39 Nákladní automobily fekální ,1 97,9 0,40 0,83 0,66 0,35 0,35 Pluhy jednostranné celkem ,6 85,4 6,96 64,46 15,16 4,42 2,99 - z toho 5 a více radličné ,6 93,4 2,61 4,85 4,75 2,81 2,01 Pluhy oboustranné celkem ,1 34,9 1,72 10,92 5,26 1,15 0,72 - z toho 5 a více radličné ,7 16,3 0,56 0,52 0,57 0,69 0,51 Secí stroje řádkové ,8 78,2 4,49 38,96 11,75 2,62 1,78 Secí kombinace ,9 14,1 0,63 0,56 1,22 0,81 0,47 Rozmetadla TPH traktorová ,8 66,2 3,62 23,29 10,88 2,39 1,54 Rozmetadla hnoje traktorová ,8 83,2 2,98 19,48 7,06 2,28 1,51 Postřikovače ,0 56,0 2,51 19,50 7,44 1,60 0,92 Přívěsy traktorové celkem ,5 94,5 18,37 78,34 30,84 13,74 14,13 - z toho do 5 t ,2 94,8 6,00 49,01 12,06 3,13 3,36 Návěsy traktorové celkem ,4 84, 6 2,21 8,97 4,13 1,90 1,57 - z toho do 5 t ,6 75, 4 0,74 7,34 2,02 0,31 0,26 Návěsy traktorové fekální ,8 82,2 1,55 4,73 3,40 1,52 1,04 Pramen: ČSÚ Praha 17

18 Z tabulky je sice zřejmý určitý nesoulad výsledků statistického šetření Agrocenzus se statistickým šetřením z roku 1999 (daný zřejmě odlišným metodickým přístupem), ale přesto lze pozorovat, že počty převážné většiny druhů strojů mají od roku 1990 klesající trend. Hlavními důvody tohoto vývoje je zřejmě pokles zemědělské výroby a nízká investiční schopnost zemědělských podniků. Lze však usuzovat, že v řadě oblastí byla již potřeba strojů (z hlediska jejich počtu) naplněna a při postupné obnově novou výkonnější technikou nutně dochází k poklesu počtu strojů. Zemědělské podniky nemají dostatek vlastního kapitálu pro zajištění racionálního tempa obnovy techniky a jen obtížně získávají přístup k cizímu kapitálu. Důsledkem je to, že současná věková struktura strojového parku je nepříznivá a stárnutí strojového parku pokračuje. To má negativní vliv na udržování provozní spolehlivosti strojů, ekonomiku provozu strojů, ekologii a ve svých důsledcích i na ekonomiku výroby a konkurenceschopnost zemědělského podniku.z tabulky 2 je rovněž zřejmý významný vliv velikosti zemědělského podniku na potřebu strojů. Současné objemy investic do zemědělské techniky znamenají v mnoha oblastech skutečně výrazné a výhledově i nebezpečné zpomalení tempa obnovy strojů. Počty strojů dodaných ročně do zemědělství stagnují nezaručují ani prostou reprodukci. Traktory jsou v zemědělství rozhodujícím mobilním energetickým prostředkem a dávají tedy určitou představu o úrovni technického zabezpečení zemědělské výroby. Do roku 1989 se pohyboval celkový počet traktorů v zemědělství okolo 100 tis. ks a průměrné roční dodávky kolem 5 tis. ks. V roce 1985 bylo již průměrné stáří traktorů 9,7 roku. V současné době se dodávky traktorů pohybují jen okolo 1 tis. ks ročně. I při očekávaném poklesu celkového počtu traktorů tím dochází ke stárnutí traktorového parku, jeho průměrné stáří je podle odhadu kolem 12 roků. Vývoj počtu traktorů dodaných do zemědělství je uveden na obr. 1. Výraznější zlom je patrný po roce 1997, kdy se výrazněji omezila podpora strojních investic se strany PGRLF (ks) počet traktorů rok Obr.1 Počty traktorů prodaných v ČR v letech Pramen: ČSÚ, VÚZT Praha, údaje výrobců a dovozců Při úvahách o obnově strojového parku je třeba respektovat vliv některých nových faktorů. Např. pro traktory je možno vycházet z následující úvahy. V kategorii traktorů se v minulosti se vyvinula určitá tradice, že muži pracující v rostlinné výrobě byli zařazeni převážně jako traktoristé a tedy měli přidělený i traktor. Dodnes je stále v zemědělských podnicích velké množství traktorů o výkonu do 60 kw, které tvoří určitou výkonovou a fyzickou rezervu, ale jsou již jen minimálně využívány. Jejich práci v dnešní době nahrazuje výrazně nižší počet výkonných traktorů. Lze očekávat, že nové traktory budou nakupovat ekonomicky silné a stabilní zemědělské podniky a podniky služeb a tyto traktory budou dále v průběhu své životnosti postupně přecházet do vlastnictví menších a ekonomicky slabších podniků. V těchto malých podnicích již dnes jsou a budou používány i traktory nad 25 let. Z toho vyplývá, že potřeba nových traktorů by mohla dosáhnout asi 3-4 % dnešních stavů (tj. 2 až 2,5 tisíc traktorů ročně) při současném přesunu obnovy k vyšším výkonovým kategoriím. Současné dodávky jsou však zhruba na 50% potřeby. Obdobná situace je u sklízecích mlátiček. Dodávky se pohybují v posledních letech do 150 ks za rok, což je opět cca 50% potřeby. Vývoj počtu sklízecích mlátiček dodaných do zemědělství je uveden na obr. 2. Perspektivy obnovy zemědělské techniky Nákup nové techniky je vždy vážným rozhodnutím s dlouhou dobou návratnosti investičních prostředků. Špatné rozhodnutí může mít dlouhodobé negativní dopady na ekonomiku výroby a celkovou konkurenceschopnost zemědělského podniku. Je třeba pečlivě zvažovat oblast výroby, která vyžaduje obnovu strojů nejvíce a bude tedy řešena prioritně a brát v úvahu i návaznost nové techniky na ostatní stroje a zařízení podniku i na výhledové výrobní a technologické záměry.

19 átiček (ks) počet sklízecích ml rok Obr.2 Počty sklízecích mlátiček prodaných v ČR v letech Při vlastním rozhodování je třeba se soustředit na tyto hlavní oblasti: posouzení technologické opodstatněnosti stroje z hlediska koncepce rozvoje podniku (jaký je výrobní záměr podniku a jakými technologickými systémy chce výrobní záměr realizovat), posouzení technické vhodnosti nového stroje (zpravidla výkonnost nového stroje významně převyšuje výkonnost nahrazovaného) a navazujících změn ve strojovém parku při sestavování strojních linek, zpracování představy o celoročním využívání stroje ve vlastním podniku, příp. o nasazení v dalších podnicích, vyčíslení jednotkových nákladů a směrných exploatačních ukazatelů (výkonnosti, spotřeby PH ap.), zvážení účelnosti vlastnictví nového stroje (pokud jej lze za přijatelných podmínek každoročně najmout), stanovení vhodného okamžiku náhrady vyřazovaného stroje a způsobu jeho pořízení (závisí na finančních zdrojích podniku), projednání co nejvýhodnějšího způsobu financování (např. prodávající převezme vyřazovaný stroj na protiúčet, bude využito posezónní slevy ap.), zajištění obsluhujícího personálu (pro příp. vícesměnný provoz). Obnova strojů dnes představuje značné investiční nároky a z toho plynoucí úsilí na získání potřebného kapitálu. Hlavními zdroji vlastního kapitálu by měly být odpisy, ty jsou však vztaženy na původní pořizovací cenu staré techniky a tak i při jejich plném využití z nich nelze vzhledem k významnému nárůstu cen zajistit nákup obdobné nové techniky. Dalším zdrojem je zisk po zdanění. Zemědělské podniky ve svém souhrnu však v posledních letech vykazují spíše ztráty. Úroveň technického vybavení zemědělských podniků byla před rokem 1990 a je i v současnosti odrazem nejen ekonomické situace zemědělských podniků, ale i technické politiky resortu. Pro zachování konkurenceschopnosti českých zemědělců považujeme za potřebné upravit technickou politiku resortu a prosadit důslednější podporu investic zemědělských subjektů do nových strojů a technologií současně s důslednější kontrolou vhodnosti, účelnosti a ekonomické návratnosti těchto investic. S podporou investic se počítá i po vstupu do EU. V souladu s tzv. Operačním programem Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství by se mělo jednat o necelé 2 miliardy korun ročně do zemědělského majetku. V oblasti zemědělské techniky se podpora orientuje na výkonnější traktory, sklízecí mlátičky, stroje na sklizeň pícnin, stroje na sklizeň a posklizňovou úpravu zeleniny a chmele a některou speciální techniku pro pěstování a sklizeň ovoce, léčivých rostlin a rostlin pro výrobu vlákna. Podpora má být formou přímé dotace do 50% v LFA oblastech a do 40 % v ostatních oblastech, u mladých začínajících zemědělců ještě o 5 % vyšší. Podrobnější obsah, podmínky a formy dotací jsou v současné době předmětem jednání s EU. Lze však očekávat, že podmínky pro získání těchto finančních prostředků budou obdobné jako u současně dobíhajícího programu SAPARD. Dotace nebude nároková, základní podmínkou bude kvalitně zpracovaný projekt, finanční prostředky si musí žadatel zajistit v plné výši sám a podporu dostane až po její realizaci. Ekonomika provozu zemědělské techniky Zemědělská technika je v zemědělském podniku prostředkem pro realizaci výrobního záměru. Její využívání v provozu znamená vždy vznik provozních nákladů. Náklady spojené s provozováním stroje se člení na dvě odlišné skupiny: fixní náklady (odpisy, daně a poplatky, pojištění, uskladnění stroje, zúročení kapitálu) Tyto náklady jsou z hlediska roku konstantní, vznikají tedy i když stroj vůbec nepracuje, z hlediska podílu na jednotku nasazení stroje jsou však proměnlivé a snižují se s růstem intenzity nasazení.

20 variabilní náklady (pohonné hmoty a maziva, udržování a opravy) Tyto náklady vznikají pouze při provozu stroje. Měrné variabilní náklady (vztažené např. na 1 hodinu nasazení nebo na 1 ha) se často zjednodušeně uvažují jako konstantní, nezávislé na intenzitě ročního nasazení. Ve skutečnosti zvyšování ročního nasazení stroje způsobí zpravidla i mírné zvýšení měrných variabilních nákladů, především způsobené zvýšením nákladů na opravy a udržování stroje. Výsledná ekonomika provozu strojů je ovlivňována celou řadou faktorů. Podle dosavadních analýz patří k nejvýznamnějším: - pořizovací cena stroje - roční využití stroje - provozní spolehlivost stroje. Typický průběh jednotlivých složek provozních nákladů v závislosti na ročním nasazení stroje je uveden v barevné příloze na obrázku č.3. Měrné náklady (Kč.h -1 ) PHM Fixní náklady Celke m Opravy Roční nasazení (h.r -1 ) Obr. 3. Závislost provozních nákladů na ročním nasazení stroje Technicko-ekonomické normativy Stroje Pro racionální řízení obnovy strojového parku je třeba znát řadu provozních údajů o využití strojů, nákladech na provoz a nákladech na udržování provozní spolehlivosti a rovněž o výrobních záměrech podniku. Současné informační systémy provozované v zemědělských podnicích jsou převážně orientovány z hlediska potřeb účetnictví a daní. Údaje o stavu, využití, obnově a provozních nákladech jednotlivých strojů se v zemědělských podnicích sledují nedostatečným způsobem. Obnova zemědělské techniky je tedy často poznamenána nedostatkem kvalitních informací pro rozhodování a její řízení bývá intuitivní. Současná nabídka strojů na trhu je velmi široká. Stroje se liší konstrukcí, technickou úrovní, spolehlivostí, výkonností, komfortem pro obsluhu a samozřejmě i pořizovací cenou a provozními náklady. Už z toho je zřejmé, že výběr vhodného typu, způsob jeho pořízení a využívání je náročný na objektivní podklady k rozhodování. Výzkumný ústav zemědělské techniky se problematikou ekonomiky provozu a obnovy zemědělské techniky zabývá již dlouhou dobu. Pro modelové výpočty provozních nákladů strojů, souprav i pro ekonomické hodnocení plodin a výrobních záměrů používá vlastní databázový program AGROTEKIS. Výsledné technickoekonomické normativy pro stroje i strojní soupravy jsou publikovány pravidelně v tištěných příručkách a rovně k dispozici na internetových stránkách VÚZT. Údaje z tabulek lze využít především při rozhodování o potřebě, využití a obnově strojů. Jde tedy především o podporu odpovědi na tyto otázky: a) koupit nový stroj nebo ještě využívat starý? Porovnání tabulkových údajů s provozními náklady vlastních strojů lze využít k rozhodování o potřebě obnovy strojového parku a jeho tempu. b) jaký typ stroje z nabídky na trhu je pro podnik nejvhodnější? Informace o provozních nákladech jsou významným vodítkem při výběru vhodného typu stroje pro konkrétní podmínky podniku. c) jaké bude mít stroj využití a jaké budou jeho provozní náklady? Využití údajů o provozních nákladech strojů je rovněž jedním z hlavních vstupních údajů pro ekonomické hodnocení výrobního záměru podniku, náklady na provoz strojů tvoří významnou položku nákladů na zemědělskou výrobu a často rozhodují o ekonomické efektivnosti pěstování konkrétní plodiny. d) je výhodnější pořízení vlastního stroje nebo pronájem cizího? Uvedené provozní náklady je vhodné porovnat s nabídkou provedení mechanizovaných prací formou služeb v místních podmínkách, nebo s nabídkou na různé formy pronájmu stroje a pak teprve rozhodnout o případné výhodnosti pořízení stroje vlastního. Literatura: ABRHAM, Z. a kol.: Využití a obnova zemědělské techniky v systémech hospodaření, výzkumná zpráva Z-2378, Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha, 2000, 19 s., 6 příl. 20

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Technicko-technologická doporučení pro zemědělské prvovýrobce, projektanty a dodavatele techniky

Technicko-technologická doporučení pro zemědělské prvovýrobce, projektanty a dodavatele techniky Výzkumný ústav zemědělské techniky Drnovská 507, 161 01 Praha 6 Ruzyně Technicko-technologická doporučení pro zemědělské prvovýrobce, projektanty a dodavatele techniky Publikace je výstupem časových etap

Více

Posklizňové ošetření a skladování zrnin (technologické systémy a provozní ukazatele)

Posklizňové ošetření a skladování zrnin (technologické systémy a provozní ukazatele) Ing. Pavel KROUPA, CSc. Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha 6 - Ruzyně Posklizňové ošetření a skladování zrnin (technologické systémy a provozní ukazatele) Pro zachování biologických a chemických

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

Podzimní semináře Soufflet Agro a.s. 9. 13. listopadu 2009

Podzimní semináře Soufflet Agro a.s. 9. 13. listopadu 2009 Podzimní semináře Soufflet Agro a.s. 9. 13. listopadu 2009 Posklizňová úprava a skladování osiv OBSAH : 1. Manipulace s materiálem 2. čištění a třídění 3. zachování kvality - metody konzervace osiv 4.

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Krátké diskové brány Rubin 12

Krátké diskové brány Rubin 12 Krátké diskové brány Rubin 12 1 Hlouběji, rychleji, intenzivněji: Rubin 12 2 Dosud zajišťovaly krátké diskové brány intenzivní a rovnoměrné promísení půdy a organické hmoty až do pracovní hloubky přibližně

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (ZSTA) STAVBY PRO POSKLIZŇOVOU ÚPRAVU A SKLADOVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÝCH PLODIN

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (ZSTA) STAVBY PRO POSKLIZŇOVOU ÚPRAVU A SKLADOVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÝCH PLODIN JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (ZSTA) STAVBY PRO POSKLIZŇOVOU ÚPRAVU A SKLADOVÁNÍ Posklizňová úprava obilí OBILÍ jedná se o čištění od příměsí, třídění, sušení a konzervace u

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

DOPRAVA JAKO SOUČÁST LOGISTIKY ENERGETICKÝCH SUROVIN V ZEMĚDĚLSTVÍ TRANSPORT AS PAR T OF ENERGY RAW MATERIALS LOGISTIC IN AGRICULTURE

DOPRAVA JAKO SOUČÁST LOGISTIKY ENERGETICKÝCH SUROVIN V ZEMĚDĚLSTVÍ TRANSPORT AS PAR T OF ENERGY RAW MATERIALS LOGISTIC IN AGRICULTURE DOPRAVA JAKO SOUČÁST LOGISTIKY ENERGETICKÝCH SUROVIN V ZEMĚDĚLSTVÍ TRANSPORT AS PAR T OF ENERGY RAW MATERIALS LOGISTIC IN AGRICULTURE J. Souček, A. Bartolomějev, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

Allrounder - classic -

Allrounder - classic - Multitalent pro mnoho možností použití ALLROUNDER classic s podvozkem Podvozek dodávaný na přání nabízí mnoho výhod. Na úvrati se podstatně redukuje hmotnost zatěžující zadní osu traktoru.tak se může zabránit

Více

Rozdružovač balíků. Rozdružovač/Šrotovník Kidd 806

Rozdružovač balíků. Rozdružovač/Šrotovník Kidd 806 PRODEJ SERVIS B AGRO Březová s.r.o. mob. +420 733 125 282 Rozdružovač balíků Rozdružovač/Šrotovník Kidd 806 Rozdružovače balíků Kidd jsou vyráběny anglickou firmou Kidd Farm Machinery Ltd.. Historie výroby

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství. Seminář. Problematika a inovace konvenčního a minimalizačního zpracování půdy.

Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství. Seminář. Problematika a inovace konvenčního a minimalizačního zpracování půdy. Lektor: Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství Seminář Problematika a inovace konvenčního a minimalizačního zpracování půdy Prof. Ing. František Bauer, CSc. Termín 11.12 2013 v době

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

(úplné znění se změnami a doplňky provedenými nařízením Moravskoslezského kraje č. 7/2002 ze dne 17.10.2002)

(úplné znění se změnami a doplňky provedenými nařízením Moravskoslezského kraje č. 7/2002 ze dne 17.10.2002) NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 3 /2002 ze dne 27.6.2002 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (úplné znění se změnami a doplňky provedenými

Více

Do kotlů Hargassner se používají dřevní pelety odpovídající normě ČSN EN ISO 17225-2

Do kotlů Hargassner se používají dřevní pelety odpovídající normě ČSN EN ISO 17225-2 Dřevní pelety Vznikají stlačením dřevního prachu, drtě či pilin. Někdy se do pelet přimíchává také kůra. Nejkvalitnější jsou pelety světle zbarvené, tmavší odstíny prozrazují přítomnost příměsí s horší

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY

HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY JIŘÍ MAŠEK, MILAN KROULÍK, ZDENĚK KVÍZ, JOSEF HŮLA, PAVEL PROCHÁZKA Katedra zemědělských

Více

K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12. K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12

K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12. K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12 Návesná rozmetadla rady K85 s pneu 650/65 x 30.5 a disky pro rozmetání vápence 12 16 m /prumyslových K40 s pneu 425/65 x 22.5 a disky pro rozmetání vápence 12 16 m /prum. K105 s pneu 800/65 x 32, nástavcem

Více

Kompostárna STRÁŽNICE - 19/2013

Kompostárna STRÁŽNICE - 19/2013 Kompostárna STRÁŽNICE - 19/2013 Sídlo Provozovatel kraj okresní město kontakty adresa Městský úřad ve Strážnici Jihomoravský Hodonín E-mail: jaromír.michalek@straznice-mesto.cz; www.straznice-mesto.cz

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 191 Poř. č. Louky Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 20 35 9 2 Výnos sušiny po odečtení ztrát [t/ha] 3,7 5,6 1,8 3 Výnos EL po odečtení

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 179 Poř. č. Brambory konzumní ostatní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 25 30 22 2 Cena brambor od výrobce [Kč/t]

Více

VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz. Oddělení půdní služba. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz. Oddělení půdní služba. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. VÚMOP, v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz Oddělení půdní služba Poslání VÚMOP, v.v.i. Zřizovací listinou byla ústavu dána odpovědnost za rozvoj poznání

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Přehled vyřazené zemědělské techniky k prodeji

Přehled vyřazené zemědělské techniky k prodeji Přehled vyřazené zemědělské techniky k prodeji Uvedené ceny jsou bez DPH 21% Automobily... 2 Hnojení... 5 Aplikátory kejdy... 5 Nesené nářadí pro zpracování půdy... 6 Diskové podmítače... 6 Pluhy... 7

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů

Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů PONDUS Technická specifikace VIMEK 610 Vimek 610 Powered by Cat and bosch rexroth Motor: CAT C 2,2T, 44kW/ 2700 ot/min Rychlost 0-20 km/h Pojezdová soustava:

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH SKLIZEŇ PÍCNIN POKOS JETELOVIN A TTP S KONDICIONÉREM Pracovní záběr 8,30 m Pracovní záběr 6,50 m 700

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá

Rozdělení dopravníků : dopravníky bez tažného elementu podvěsné, korečkové, pohyblivá 1 DOPRAVNÍKY Dopravní zařízení určené k dopravě nebo plynulému zásobování dílen a pracovišť polotovary, výrobky nebo součástmi pro montáž, případně dopravě sypkých materiálů na skládku, do vagónů Rozdělení

Více

SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO

SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO 6 dobrých důvodů pro zakoupení shrnovače Tonutti Nízké náklady na údržbu jednoduchá konstrukce žádný hnací hřídel žádné mechanické převody Vysoká

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota

Technologická zařízení potravinářských staveb. Katedra mechaniky a strojnictví. Koncept agribota Technologická zařízení potravinářských staveb Katedra mechaniky a strojnictví Semestrální práce z předmětu Konstruování s podporou počítačů Koncept agribota Tomáš Hlava 2.5.2012 tomashlava@volny.cz Obsah

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (5)

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (5) 10. října 2014, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (5) Typologie zemědělských staveb III. stavby pro skladování krmiva a steliva; sušárny a výrobny krmiv; stavby pro posklizňovou

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Návrh uplatnění metodiky čistší produkce u činností. zdravotnických zařízení kraje Vysočina

Návrh uplatnění metodiky čistší produkce u činností. zdravotnických zařízení kraje Vysočina Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta kraje Vysočina Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta kraje Vysočina Návrh uplatnění metodiky čistší produkce u činností zdravotnických zařízení kraje

Více

Vector - pro mělké i hluboké kypření

Vector - pro mělké i hluboké kypření Vector Vector splňuje všechny požadavky na moderní kypřič pro setí do mulče. K tomu patří: Schopnost výkonu: non stop 4 - nosníkový kypřič pro mělké zpracování strniště a hluboké základní kypření optimální

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD)

Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) Pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD) Regionální sítě pro rozvoj udržitelného Regional Networks trhu s bioenergií for the development v Evropě of a Sustainable Market for Bioenergy in Europe Bioenergetický

Více