Optimá lnítisk a zobrazení kvalitních barevných obrazů na běžných tiská rná ch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimá lnítisk a zobrazení kvalitních barevných obrazů na běžných tiská rná ch"

Transkript

1 Optimá lnítisk a zobrazení kvalitních barevných obrazů na běžných tiská rná ch Využ itíicc profilů a individuá lních kalibrač ních tabulek Ing. Ivan Daneš CSc Albertina icome Praha s.r.o. Specta s.r.o. zá ří2001

2 V projektu Memoriae mundi series bohemica jsou ve vysoké kvalitě digitalizová ny vzá cné knihy a rukopisy. Vysoká kvalita obrazu, používá níicc profilů, individuá lních kalibrač ních tabulek, to vše dá vá mož nost dosá hnout velmi kvalitních reprodukcía zobrazenína profesioná lních zařízeních. Při znalosti problematiky lze však dosá hnout velmi dobrých výsledků i na běžných zařízeních. Zde hraje významnou roli mož nost postupné korekce tisku srovná vá ním originá lu a reprodukce. Pro tyto úč ely, optimalizovaně pro oblast rukopisů a starých tisků, byly navrž eny a vytvořeny tiště né kalibrač nítabulky. Ná sledujícítext poskytuje orientaci v problematice a vede už ivatele k tomu, jak lze i na běžných zařízeních dosá hnout dobrých reprodukč ních výsledků. OBSAH POČÍTAČ OVÉ ZOBRAZOVÁNÍ ORIGINÁLŮ...3 Matematický postup:...3 Vizuálnípostup:...4 MOŽNOSTI NASTAVENÍ SYSTÉMU FOTOKAMERA-POČÍTAČ -TISKÁRNA...4 DIGITÁLNÍ FOTOKAMERA...4 PROGRAMY PRO PRÁCI S OBRAZEM...4 MONITOR...5 INK-JETová TISKÁRNA...5 VLASTNOSTI TISKÁREN...5 VLASTNOSTI PAPÍRŮ...9 KALIBRACE TISKÁRNY...9 VIZUÁLNÍ LADĚNÍ TISKU...11 Procedura s tabulkou AiP Beroun při ladě níreprodukce rukopisů a starých tisků...12 Popis příloh...15 Obr. 1 Srovná níinterpretace obrazu rů znými programy...15 Obr 2, 3, 4 Optimalizace tisku výš e naznač enou metodou Originá l tabulky HEXAchrom...15 Pozná mka:...15 Zá vě r...15

3 POČ ÍTAČ OVÉ ZOBRAZOVÁ NÍORIGINÁ LŮ Sprá vné vě rné zobrazenídigitá lnífotografie tiskem č i na monitoru je takové, které co nejvíce odpovídá fotografovanému originá lu. Pro dosaž enívě rného zobrazeníje třeba mít vhodnýmodelovýoriginá l (vě tšinou barevnou tabulku s šedým klínem) jako zá klad dalšího nastavová ní. Barevné tabulky jsou přesně definovaným originá lem, pomocíkterého lze sná ze najít sprá vné nastavenísystému fotokamera-počítač - tiská rna. Toto nastaveníse potom aplikuje i na originá ly skuteč né. Tabulky mohou mít podobu nejen "hmotnou" vě tšinou tiště nou č i fotografickou, i "nehmotnou" digitá lní RGB soubory. Digitá lnítabulky se používajívě tšinou pro nastavenímonitorů a zá kladníkalibraci tiská ren. Samotná digitá lnífotografie, tedy datovýrgb soubor z fotokamery, nemá ž á dný"vzhled", není kolorimetricky "vě rný" ani "nevě rný" pouze obsahuje informace o obrazu. Od souboru vyž adujeme, aby byl "barevně úplný" aby ho bylo lze interpretovat sprá vně (kolorimetricky vě rně reprodukovat). Kamery totiž vytvá řejír,g,b barevné slož ky, které nejsou normalizová ny, jsou přístrojově zá vislé. Kaž dá kamera vytvoří jiné RGB úrovně při shodném podně tu. Také počítač ovýprogram barvy deformuje tatá ž žlutá barva bude vytiště na jinak z Photoshopu a jinak z Corelu, a navíc programy tisknou odlišně při separaci RGB a CMYK. Sprá vnost reprodukce lze dosá hnout dvě ma způ soby: Matematický postup: používá se v tzv.systému "sprá vy barev" (CMS či IMS), se kterým pracujíwindows 98 a další programy pro úpravu obrazu (Adobe Photoshop, CorelDraw,...). Podstatnou slož kou CMS je přiřazení "ICC profilu" všech zařízení, která s obrazovými soubory pracují(fotokamera, skener, monitor, tiskarna) ke zpracová vaným RGB souborů m. Používanýprogram potom upravía transformuje RGB data tak, aby výslednývýstup byl co nejpodobně jšíoriginá lu. "ICC Profil" je tedy korekč nísoubor definujícíparametry použ itého zařízení(fotokamery, tiská rny). Profilem jsou optimalizová na data na vstupu i výstupu. Profily se vytvá řejíspeciá lními programy s pomocíměřicích přístrojů a tiště ných i digitá lních tabulek. Pozná mka o "profilech": Profil popisuje fyziká lníkvalitu i omezenípříslušného zařízení. U skenerů se v profilu uvá díspektrá lní citlivost RGB kaná lů, gradač níkřivky, celkovýreprodukovatelnýrozsah barevnosti (barevný"gamut" zařízení) a dalšífyziká lnícharakteristiky skeneru. Dá le jsou v profilu definová ny matematické převody mezi RGB slož kami skeneru a L*a*b* souřadnicemi barev tak, jak je vnímá oko. Převod RGB-Lab lze obecně popsat funkcioná ly mezi jednotlivými slož kami, v praxi se zatím vystačís maticovým přepoč tem hodnot. Devě t maticových koeficientů je stanovová no tak, aby se minimalizovala odchylka skuteč né Lab hodnoty od vypočítané pro ně kolik set barevných vzorků testovacípředlohy. Profil monitoru obsahuje jak fyziká lnívlastnosti monitoru barevné souřadnice luminoforů a gamu obrazovky tak i pozorovacípodmínky dané úrovníokolního osvě tlení. Podle všech uvedených parametrů jsou potom v profilu uvedeny přepočítávacíformule pro převod L*a*b* souřadnic na RGB úrovně. RGB úrovně jsou předá vané na monitor, kterýna stínítku zrekonstruuje pů vodníl*a*b* barvu. Profil tiská rny v sobě zahrnuje kromě popisu barevnosti inkoustů (primá rních barev CMYK) a vlastností tiskové hlavy i data o kvalitě papíru. Při naná šeníinkoustu na papír dochá zík "zapíjení" barvy do papíru, což způ sobuje tzv. ná rů st tiskového bodu. Jedna kapič ka inkoustu (40 až 100 pikolitrů ) mů že vytvořit teč ku o prů mě ru 10 mikrometrů na natíraném lesklém papíru, ale také teč ku dvakrá t vě tšína obyč ejném kancelá řském papíru. Z tohoto dů vodu se tiská rna nastavuje jinak na kaž dýtyp papíru, použ itou hustotu rastru ad.

4 Naprostá fyziká lnírozdílnost i barevnýrozsah monitorů a tiská ren je zdrojem problémů při vě rném zobrazová ní. Zá kladnírozdíly jsou: Monitor emisnízobrazovač s aditivnítvorbou barvy (svítícíluminofory R,G,B). Barevnost jednotlivých luminoforů zá visína výrobci monitoru a neníjednoznač ně definová na. Vztaž né bílé svě tlo bývá denníd65. Tiská rna absorpč nízobrazovač se subtraktivnítvorbou barvy (pohlcujícíbarviva C,M,Y,K). Barevnost barviv je standardizová na pro digitá lníná tisk a ofsetovýtisk, nikoli však pro běžné tiská rny (bubble-jet, ink-jet, laser, vax). Normované osvě tlenídenním svě tlem D50. Vizuá lnípostup: mě níme nastavenívýstupního zařízení(ink-jetové tiská rny) tak, až je výslednýtisk co nejpodobně jší originá lu. Pro tento postup je ovšem nutné mít vhodnýoriginá l pro porovná vá ní(tiš tě nou tabulku), vycvič enýzrak, a postup nastavová nítiská rny, kterývede k cíli, nikoli od ně j. Z uvedených popisů profilů je zřejmé, ž e optimá lnínastavenítiská rny nelze udě lat "od oka". Při tisku lze mě nit příliš mnoho parametrů. Ladě ním tisku bez nastavovacího systému se snadno od vě rného zobrazenívzdalujete. MOŽNOSTI NASTAVENÍSYSTÉMU FOTOKAMERA-POČ ÍTAČ -TISKÁ RNA Absolutnívě rnost (jak Vá m potvrdíkaž dýpsychiatr) nenímož ná - ani u zobrazení. Příč iny jsou na straně snímá ní(fotokamera) i reprodukce (tiská rna). Kaž dé ze zařízenízpů sobuje ztrá tu informace (barevné): nesprá vné přiřazenírgb úrovníbarvá m (metamerie, lesky, metalízy), nedostateč nýrozsah barev a jasů pro dynamické scény (bitová omezení), neč isté primá rnízobrazovacíbarvy způ sobujícífyziká lnínemož nost systémem barvy zachytit a zobrazit. DIGITÁ LNÍFOTOKAMERA U kvalitních fotokamer dochá zíjen k nepatrné ztrá tě informace o fotografovaném originá lu. Při 12 bitové hloubce snímá níje zaznamená no více než 4 miliony odstínů v kaž dém kaná le, což reprezentuje takřka 69 miliard barevných odstínů. Takové množ stvípostač uje i pro jemné vykresleníobrazu v oblastech, kde má oko vě tšícitlivost na změ ny než kamera (t.j. ve stínech). Problémem je spíše to, ž e poslednídva bity popisujícínízké jasové úrovně jsou hodně "zašumě né" z CCD č idla. To způ sobuje sníž enímaximá lního přená šeného kontrastu. RGB soubor pořízenýfotokamerou obsahuje tedy dostatek informací. Problémem mů že být sprá vná interpretace tě chto dat tedy přiřazenísprá vných L*a*b* souřadnic barvy jednotlivým kombinacím úrovní RGB v souboru. Tento problém lze uspokojivě řešit pouze použ itím ICC profilů. Profily jsou pro lepšízařízení dodá vá ny jako typové přímo se zařízením. Přesnýprofil konkrétnífotokamery si lze nechat zhotovit na zaká zku (cena od 500 Kč ). Použ itím ICC profilu kamery zlepšíte barevnou vě rnost tisku. Fotokamera poskytuje soubory buď "plné" (TIFF, BMP,...) č i komprimované (JPEG,...). Je třeba zvolit takový formá t, kterýkvalitou zá znamu odpovídá pož adovanému výstupu, a kterýumípočítač zpracovat. PROGRAMY PRO PRÁ CI S OBRAZEM Pro prohlíž enía úpravu obrazových dat lze použít celou kvalitativníšká lu programového vybavení: 1. PROHLÍŽEČ např.kodak Imaging (součást Windows). Program umožňuje pouze ná hled a tisk obrá zku. Žá dná nastavení. Cena: EDITOR např.corel Print Office, Adobe Photo DeLuxe, 602Photo. Programy pro kancelá řské využ ití. Při tisku umožňujídoladě níbarev, jasů, gradace, kontrastu apod. Taková doladě níjsou nezbytná pro barevně vě rnýtisk. Cena: 0 až 2000 Kč. 3. POKROČ ILÝ EDITOR - "Photoshop Element" č i "Paint Shop Pro 7" s mož nostísprá vy barev. Cena: Kč. Ná stroje pro kvalitnítisk obrazů, dražší. 4. PROFESIONÁ LNÍ GRAFICKÝ EDITOR např. Corel Photo Paint (je součástíbalíku CorelDraw), Adobe Photoshop. Š pič kové ná stroje pro řízeníbarevnosti krok po kroku. Umožňujísprá vné nastavenímonitoru, tvorbu ICC profilů,.... Pro tisk disponujímož nostmi jemného naladě nígradace a ná rů stu bodu, prová dě níúprav v RGB i CMYK modu. Pro kancelá řské tiská rny zbyteč né.

5 5. OVLADAČ E TISKÁ REN tyto programy jsou součástídodá vky tiská rny, lze je stá hnout i z internetu. Jejich mož nosti se pohybujív oblasti EDITOR zá ležína typu tiská rny. Ovladač e jsou nezbytné pro zá kladnínastavenítiská rny, kontrolu tiskových hlav a nastavenítypu papíru. Ně které ovladač e umožňujíkvalitníladě nítisku (i vč etně už itíicc profilů ) a je na nich mož né tisknout z "prohlíž e č e". Jiné tiská rny vyž adujíúpravu obrazu a tisk z "editoru". MONITOR Primá rníbarvy jsou relativně "č isté" a umožňujíreprodukci jasných sytých barev. Naopak tmavé syté barvy monitor "neumí". Zá kladním problémem monitorů je však nízkýkontrast mezi bílou a č ernou (cca 1:50), zatímco kamera zaznamená kontrast i 1:500. Kaž dýmonitor má navíc jiné primá rníreprodukč níbarvy luminoforů a jinou "gamu". Gamou rozumíme nelinearitu mezi vstupníúrovnív kaná lech RGB a výstupnísvítivostíobrazovky. Mezi vstupem a výstupem je vztah exponenciá lnís exponentem cca 2,2: jak pozvolna roste RGB úroveň, tak stá le nic nenívidě t, až ná hle u vyšších úrovníse obrazovka strmě rozsvě cí. Hodnota exponentu (2,2) navíc silně zá visína okolním svě tle dopadajícím na obrazovku. Pro potřeby vě rného tiskového výstupu je proto lepšípoužívat obraz na monitoru jen jako nezá vaznou informaci. Bez měřicích přístrojů nelze dosá hnout vě rného obrazu souč asně na tiská rně i monitoru. INK-JETová TISKÁ RNA Vě tšina kancelá řských barevných tiská ren přebírá RGB data z počítač e a jejich ovladač je přepočítává (neovlivnitelně ) na množ stvíinkoustů CMYK. Převod barvy z třírozmě rného (RGB) do č tyřrozmě rného (CMYK) prostoru je matematicky nejednoznač nýa kvalita převodu předurč uje mož nosti tiská rny. Zá kladníbarevné omezenítiská ren spočívá pak v samotné technologii. Kontrast tiště ného obrá zku nemů že přesá hnout 1:100. Rozsah barev je dá n primá rními barevnými inkousty: ž lutý(y) má velmi č istou barvu, azurový(c) a zejména purpurový(m) jsou "zašpině né" (C do oranž ova, M do ž luta). Tyto zá vady lze u ně kterých tmavších barev kompenzovat sníž ením obsahu ž luté a purpurové na soutisku (prová díto ovladač tiská rny, stejně jako do dě lá automaticky maska u barevného negativního filmu). SubtraktivníCMYK obraz z principu obtížn ě reprodukuje svě tlé syté barvy. Naopak tmavé syté odstíny umídobře. Při tisku primá rních inkoustů "přes sebe" navíc dochá zík dalšímu sníž enísytosti. Ztrá ta barevné informace se při tisku vě tšinou kompenzuje zvýš ením sytosti tisku. Ná rů st tiskového dobu (=rozpíjeníinkoustu) lze kompenzovat, ale pouze nepřesně. Ná rů st bodu je totiž vyšší u barvy tiště né přímo na papír, nižšíu barev dalších. Proto ná rů st bodu purpurového inkoustu je jinýv modré a jinýv č ervené barvě. Ná rů st bodu kompenzujíovladač e tiská ren volbou typu papíru. Dalšídotaž ení kompenzace je mož né ovladač em kontrastu a jasu tisku. Přesné ruč nínastaveníná rů stu bodu umožňujíjen profesioná lníprogramy. Pro vě rné zobrazenívšak platí, ž e nejlepšíje žádnýná rů st bodu. Tomu se lze přiblíž it použ itím drahého "fotopapíru", do kterého se barvy nezapíjejí. To zjasníobraz a zkrá tídobu ladě nítisku. Část popsaných problémů lze odstranit aplikacíicc profilů na tiská rnu. S ohledem na velkou variabilitu nastavenítiská ren, používaných papírů,... je však takové řešenívelice drahé (10tis.Kč ). VLASTNOSTI TISKÁ REN Na č eském trhu se nejvíce používajítiská rny č tyř výrobců : Epson, Canon, Lexmark a Hewlett Packard (HP). Tiská rny pracujína dvou odlišných principech: piezoelektrickém (Epson) a tepelném (ostatní). Při výbě ru vhodného papíru je nutné tuto skuteč nost zohlednit (např. ne všechny papíry HP lze použít v tiská rně Epson!). Jako tiská rnu vhodnou pro dosaž enívě rného tisku lze považ ovat kaž dou spolehlivou a masivní(ne tedy tu zcela nejlevně jší) tiská rnu. Vhodná hustota tiště ného rastru je cca 600 dpi pro standardníprá ci a 1200 dpi č i fotokvalitu pro špič kovýtisk. Použ itítzv.fotografických inkoustů zlepšuje barevné podá nía je pro tisk obrazů velmi vhodné. Situace na trhu ink-jetových tiská ren je dosti dynamická tiská rny 5 let staré jsou "nepouž itelné", kvalita rychle roste i u levných modelů. Před dvě ma lety špič kové rozlišení720 dpi je dnes vhodné na standardní kvalitnítisk. Brzy bude běžně dostupné rozlišení2400 dpi (elementá rníbody 10 mikrometrů jsou již "nerozlišitelné").

6 Typickými představiteli vhodných kancelá řských tiská ren v cenové relaci 5 8 tisíc Kč jsou: EPSON Stylus Color 880, Stylus Color 980 a další. CANON Bubble Jet BJS 800, BJS 600, řada BJ1000. Levné BJC typy jsou zastaralé (max.360 dpi). HP Desk Jet 1220, Desk Jet 810, Desk Jet 970. LEXMARK Z32, Z52. Staršítyp Z22 je pro ná roč nýtisk nevhodný. Ovladač e tiská ren od téhož výrobce bývajívelice podobné. Lze je rozdě lit do dvou typů : EPSON, a částeč ně CANON a novýlexmark Z52 poskytujíbohatě vybavené ovladač e s mnoha ovlá dacími prvky. Pro barevné ladě níjsou k dispozici 3 tá hla na barevné vyvá ženía dalšíprvky pro ovlá dá ní jasu+kontrastu+nasycenítisku. Tá hla jsou jemně šká lová na v dostateč ném rozsahu. Ovladač e Canon však postrá dajízá sadníprvek "kontrast" Canon a Epson umožňujív rá mci CMS použ itíicc profilů i profilu barevného prostoru "srgb". Posledně jmenovanýprostor se č asto používá pro dosaž eníshody barevného podá nílevně jších zařízení(digitá lní foto, skenery). Jeho nevýhodou je menšíbarevnýrozsah, výhodou jeho univerzalita. Velkou výhodou jmenovaných ovladačů je mož nost ulož it si mnoho rů zných nastaveníovladač e do pamě ti a kdykoliv jediným povelem znovu aktivovat. Lze si tak vytvořit jakési profily ovladač e pro jednotlivé typy využ ití, např.: tisk fotografiíze skeneru XX / pink tisk krá sek z internetu / tisk rukopisů s dů razem na barvu papíru / tisk rukopisů s dů razem na iluminace /. HP dá vá k tiská rná m ovladač e jednodušší. Obsahujípouze ně kolikastupňové úpravy jasu+kontrastu+tónu barvy. Firma zdů razňuje, ž e mož nosti volby papíru jsou natolik rozsá hlé a kvalita tiská rny natolik vysoká, ž e nenítřeba slož itého dolaďová ní. Pro běžnýtisk fotografiíje toto tvrzeníoprá vně né. StaršíLexmarky (Z22, Z32) majíovladač e ještě chudší. Shrnutí: Ovladač e Epson poskytujínejvyššíkomfort obsluhy, kterýje dů lež itýpři tisku bez Pokroč ilého editoru. Ovladač e Canon a Lexmark(nové) jsou také vhodné. Pro tisk na HP vyzkoušejte i editory. Na ná sledujících dvou a pů l strá nká ch jsou pro porovná nízná zorně ny ovlá dacímož nosti vhodných tiská ren. Vyjma Epsonů všechny obsahujímalýná hledovýobrá zek pro zjiště nítypu zá sah do obrazu. Tyto obrá zky se k barevnému ladě nínehodí. Ovladač e v č eské mutaci lze získat na internetových http strá nká ch výrobců : //www.epson-europe.com/, //www.canon-europe.com/, //www.hp.cz/, //www.lexmark.cz/. Epson Stylus Color 980

7 Canon Buble Jet S600 HP Desk Jet 970C

8 Lexmark Z52 602Photo Pro porovná nímož nostíúpravy obrazu před tiskem uvá díme ještě ovladač e typického Editoru obrazu, programu 602Photo, kterýje součástíprogramového balíku "602Pro PC SUITE 2000" firmy Software602. Celýbalík je zdarma ke staž eníz adresy Jeho nepotřebné součásti (602Text a 602Graph) je mož né bez rizika odinstalovat č i smazat. Doporuč ujeme editor 602Photo (nebo radě ji Pokroč ilý editor, např. Photoshop Element) všem, kteřípraxízjistí, ž e ke své tiská rně nemajívhodnýovladač. To se mů že přihodit např. u tiská ren HP. Po úpravě obrá zku a jeho vytiště níse Vá s 602Photo zeptá, chcete-li úpravy ulož it mož né je souč asné ulož eníverze pů vodníi upravené pro tisk. Takto ulož ené úpravy však nemajívliv na dalšítiště né obrá zky a nelze zpě tně zjistit, jaké úpravy byly nastaveny (podobně jako ve Photoshopu).

9 VLASTNOSTI PAPÍRŮ Pro inkoustovýtisk lze využít širokou šká lu potiskovaných materiá lů. Odhlédneme-li od samolepek, naž ehlovacích obtisků a folií, zbývají3 zá kladnítypy papíru: TYP 1 - Běžný kancelá řský Ink-Jet papír (též "Plain Paper", "Obyč ejnýpapír"). Standardní "copy+laser" 80g/m 2 nenatíranýpapír je v nejlevně jšípodobě (0,30 Kč /A4) pro inkoustovýtisk nepouž itelný. Kvalitně jšíverze papíru "copy+laser+ink-jet", vě tšinou 90g/m 2 s dvojná sobnou cenou, je ten sprá vnýběžný kancelá řskýpapír vhodnýi pro Ink-Jet. Obrazy na ně m vytiště né ztrá cejídetaily ve stínech, pů sobímatným dojmem. TYP 2 - SpeciálníInk-Jet papír s povrchovou úpravou (též "Coated Paper", "Potahovanýpapír", "High Resolution Paper", "Ink-Jet Paper") vypadá na prvnípohled jinak má zcela homogenníušlechtilýpovrch. Nedá se splést ani kvů li ceně 6 až 10 Kč /A4. Vá hově se pohybuje od kancelá řské gramá že až po karton 250g/m 2, je jednostranně i oboustranně natíraný. Tiskne se pouze na natíranou plochu. "Natírá ní" papíru způ sobuje, ž e povrch listu je uzavřenýa nesaje příliš inkoust. Vyrá bíse vě tšinou v matném provedení. Používá se tam, kde na tisku zá leží. Lze na ně m vytisknout opravdu kvalitníreprodukce. TYP 3 - tzv. Fotografický papír (u digitá lního tisku je typické, ž e synonymem kvalitního je "fotografický") je kvalitně jšíverze Ink-jetového papíru. Jedná se vě tšinou o vícená sobně natíranýpolokarton, v matné i lesklé verzi. Je vhodnýpro prezentace a reprezentace. Jeho povrch (zejména lesklé verze) nevsakuje inkoust, jeho cena bývá dvojná sobná oproti Ink-Jet papíru (12-20 Kč /A4). Kvalita zobrazeníje vyššínež u natíraného Ink-Jet papíru. Kvalita papíru zá sadně předurčuje výslednou kvalitu tisku. Nesnaž te se dosá hnout pě kného tisku na běžném kancelá řském Ink-jetovém papíru. Na zá kladě zkušenostíprofesioná lních studiíi vlastních mů žeme doporuč it Ink-jetové a Fotografické papíry od firmy Foma. Majíširokýsortiment a kvalitu shodnou s dražšími papíry znač kovými. KALIBRACE TISKÁ RNY Termín "kalibrace tiská rny" zavedla firma GretagMacbeth pro uvedenítiská rny do standardního stavu stabilního, reprodukovatelného a pro danou tiskovou úlohu optimá lního. Kancelá řské Ink-jetové tiská rny (bez ohledu na výrobce) kalibrujeme pomocíprvků jejich ovladačů. 1. Geometrické nastaveníkartridží. Zarovná nítiskových hlav si prová dívě tšina tiská ren vž dy po jejich výmě ně. Nemá te-li jistotu, ž e jsou hlavy sprá vně nastavené (v obrazu se objevujíštrá fky a další"neklid"), proveďte nastaveníznovu podle ná vodu výrobce tiská rny (např. polož ka údrž ba / maintenance na ovladač i). Pro dosaž eníkvalitního reprodukovatelného tisku použ ijte dostateč ně plné nové kartridž e s originá lním tonerem, nerepasované. Nastavenínejlépe posoudíte podle testovacístrá nky, jejíž tisk bývá součástípolož ky ovladač e údrž ba/maintenance. V nouzi už ijte přilož enýobrá zek P_CaPr0_1200. Jednotlivé barevné linky musíbýt zřetelné a plynulé. Barevné č tverce musíbýt syté a "klidné" zcela homogennív ploše. P_CaPr0_1200.jpg 2. Nastavenítypu papíru a kvality tisku. Kalibraci sloužídva až č tyři prvky v ovladač i tiská rny. Tato nastavenínesmíme v prů bě hu prá ce mě nit. Rů zné tiská rny používajíodlišné označ enípro týž prvek, ně kdy je více polož ek shrnuto do jednoho prvku. Nastaveníprvků definuje frekvenci rastrová ní, způ sob přepoč tu RGB dat na CMYK barvy, a množ ství aplikovaného inkoustu.

10 Polož ka ná zev ovlá dacího prvku Volby (1) typ papíru běžný-ink jet-natíraný-foto-lesklýfoto-folie-samolepka (2) kvalita tisku / styl tisku ekonomický-rychlý-běžný-vysoký-kvalitní-nejlepší (3) polotónová ní hodnota dpi č i: shluk-vzorek-roztřesení-rozptyl-difúze (4) typ zobrazení/ kvalita tisku foto-grafika-dtp-dyzajn-auto Pozná mky: (1) Doporuč ujeme používat běžnýtyp 1 papír jen na hrubé ná hledy, pro standardnízobrazenípapír natíranýtyp 2. Drahýfotopapír Typ 3 má smysl jen výjimeč ně. U velmi dobrých tiská ren je mož né i papíry střídat vž dy jen o 1 stupeň a souč asně s příslušnou změ nou ovlá dacího prvku. Opatrně! Podle nastaveného typu papíru tiská rna dá vkuje inkousty: čím kvalitně jšípapír, tím méně inkoustu je tiště no. U kvalitních fotopapírů se inkoust nevsakuje do objemu, ale zů stá vá koncentrovanýna povrchu, kde zvolna zasychá. Pozor na rozmazá vá níč erstvých tisků. Zvolte takovýpovrch papíru (lesk-mat), kterýodpovídá originá lu, kterýzobrazujete. (4) Nastavenítypu obrazu je nejlépe Foto to odpovídá kolorimetricky nejvě rně jšímu zobrazová ní tiská rny. Nastavení"grafika", "dyzajn" č i "DTP" vytvá řísyté jasné barvy, "auto" má rozpoznat typ obrá zku. (2)-(3) Ovladač vá m dá na vybranou již jen z ně kolika mož ností(kombinace běžnýpapír+nejlepšítisk a kombinace kvalitnípapír+ekonomickýtisk nebývajípovoleny). Vyberte rozumnou kvalitu: pro ná hledy na běžnýtyp 1 papír kvalitu "střední-běžná" (vě tšinou se tiskne s hustotou rastru dpi), pro Ink-jetové papíry Typ 2 výjimeč ně kvalitu "střední" pro hrubé odladě ní, lépe však kvalitu "nejlepší-jemný" pro zá vě reč nýstandardnítisk (hustota rastru dpi postač uje), na fotopapíry se vě tšinou tiskne ve "fotografické" kvalitě č i s vysokou hustotou rastru (1200dpi). Z ekonomických dů vodů se odlaďuje na zmenšené obrá zky. Kvalita "Ekonomický" a "Rychlý" nemá pro obrazy smysl. Podle kombinace "Papír" + "Kvalita tisku" aplikuje tiská rna rů znou hustotu rastrová nía rů zná množ ství inkoustů. Čím je nastavena vyššíkvalita tisku, tím je použ ito více inkoustů a hustšírastrová ní. Mě nit tato nastavenív prů bě hu tisku vyž aduje kvalitnítiská rnu a zkušenost. Tiská rny mívajíjednu obtíž : neumě jívykreslit detaily ve svě tlech, aniž by neztmavily celýobraz. Tento úkaz je dobře vidě t při změ ně kvality tisku z "běžná" na "vysoká " pro týž papír: přidá ním inkoustu se dosá hne lepší prokreslenísvě tlých partií, vě tšina tiská ren dokonce nezalije detaily ve stínech (maximá lnímnož stvíinkoustu je omezeno), ale celkovýjas obrazu bývá nižší, než byl pů vodně. Obč as je nutno volit, č emu dá t přednost: prokresleným svě tlů m č i neztmavenému celku. Odvrá tit takovou volbu lze pouze při použ itípokroč ilého editoru (Photoshop Element), kde mů žeme nezá visle nastavovat ná rů sty bodů v deseti oblastech jasů. 3. Nastavenímnožstvíinkoustu se prová díprvkem ovladač e: Polož ka ná zev ovlá dacího prvku volby 5 intenzita tisku / množ stvíinkoustu posuvnýovladač alespoň +/-2 úrovně nastavení Stanovenísprá vného množ stvíinkoustů pro danýpapír a danou kvalitu tisku má zá sadnívliv na výsledný tisk. Při nadmě rném množ stvíinkoustu barva promá číběžnýpapír (krabatíse) a stéká z papírů kvalitních; při malém množ stvínemá obraz detaily ve svě tlech ani dostateč nýkontrast. Vytiskně te si přilož enýsoubor P_CaPr1+lin_1200 s tmavými a svě tlými č tvereč ky a s č arovým rastrem. Nastavte množ stvíinkoustů : Pro normá lnítisk (hrubé odladě ní- rastr dpi): rozlišitelné jsou všechny tři tmavé č tverce a dobře viditelnýalespoň nejmenšíze svě tlých č tverců. Nejtenčílinky na pravém č tverci se již slévají Pro kvalitnítisk (standardnítisk - rastr dpi): rozlišitelné jsou všechny tři tmavé i tři svě tlé č tverce. Nesmě jíse zalévat ani nejtenčílinky rastru. P_CaPr1+lin_1200.jpg Š edýklínek pod obrazci má pouze informativnífunkci.

11 VIZUÁ LNÍ LADĚNÍ TISKU Tisk optimalizujeme vž dy pro trojici pevných parametrů : fotokamera + kvalita tisku + typ papíru. Koneč né nastavenísi poznamená me a použ ijeme vž dy, když budeme tisknout touto kombinacízařízení. K odladě nípouž ijeme nastavovacíprvky, které jsou na ovladačích a na editorech fotografií. Polož ka ná zev ovlá dacího prvku volby 6 CMYK / RGB / balance / inks 3 až 4 posuvné ovladač e s alespoň +/-10 úrovně mi nastavení 7 barevnýtón / hue posuvnýovladač alespoň +/-10 úrovnínastavení 8 jas / intensity / brightness posuvnýovladač alespoň +/-10 úrovnínastavení 9 kontrast / contrast posuvnýovladač alespoň +/-10 úrovnínastavení 10 sytost / saturation posuvnýovladač alespoň +/-10 úrovnínastavení 11 ICC profil zaškrtá vacípolíč ko 12 gama / gamma rolovacímenu Pozná mky: (11) Používá te-li ICC profily, nemajíostatnínastavenívalnýsmysl. Se sprá vným profilem tisknete sprá vně na prvýpokus. (12) Nastavenígamy tisku u tiská ren Epson je už iteč nýná stroj. Lze jím teoreticky dosá hnout kompenzace ná rů stu bodu ve středně šedých partiích obrazu. Beze ztrá ty detailů ve svě tlech tak lze potlač it "ztmavení" obrazu. (6)- (10) Vě tšinou vystačíme s 5-7 nastavitelnými prvky této plejá dy (minimum 5, optimum 6 prvků ): 3 jednotlivé barvy C-M-Y č i R-G-B (jen s obtíž emi nahraditelné jedním prvkem "barevnýtón"), jas jako souč asná změ na všech tříbarev, kontrast, sytost (u ně kterých ovladačů jeden z nich chybí). Před ladě ním dejte všechna nastavení(6)- (10) v zá kladnípoloze ("0"). Vyzkoušejte tisk testovacího souboru. Je buď součástíovladač e č i editoru, nebo mů žete použít přilož enýsoubor P_CaPr3_600. P_CaPr3_600.jpg Tiská rnu zhruba zkontrolujte tak, aby levá šedá stupnice byla neutrá lní(ně kdy je třeba doladit). Zkontrolujte, zda jsou rozlišitelné všechny obdélníč ky na levých stupnicích (u nejlepšíkvality tisku) a zda tisk paměťových barev u obou obrá zků odpovídá přiměřeně oč eká vá ní. Vizuá lníladě níobrazu - to je postup nastavová níoptimá lního barevného vyvá žení(balance, barevnýtón), svě tlosti (jas) a výraznosti (kontrast, sytost) tisku. Ladíme výhradně pomocítestovacítabulky. Jenom porovná ním originá lu tabulky s tiště nou reprodukcímů že cvič ené oko poznat, jaké úpravy tisk potřebuje. Pro tisk skenovaných fotografiíse užívá standardizovanýobrazec IT8.7/2, zhotovenýna fotografickém papíru. Je vhodnýpro vizuá lníkorekce i pro tvorbu ICC profilů. Pro tisk z digitá lních fotokamer doporuč ujeme speciá lnítiště né obrazce, např. hexachromovou technikou tiště nou tabulku AiP Beroun (obrá zek vpravo). Používá se pouze pro vizuá lníladě nítisku.

12 Vizuá lníladě níspočívá v opakovaných pracovních cyklech: tisk tabulky ze souboru vizuá lníporovná nívybraných polítisku s originá lem nutný barvocit a zkušenost úprava nastavení tisku kvantifikace odchylek tisku od originá lu pro oko tisk Detailnípostup odlaďová nítisku zá visína typu tabulky i typu obrazu, kterýmá být tiště n. V zá sadě se nejprve ladíšedé stupnice a potom barvy. Ná sledujícíkapitola detailně popisuje ladě nídigitá lních fotografií historických rukopisů a tisků. Procedura s tabulkou AiP Beroun při ladě níreprodukce rukopisů a starých tisků (1) Digitá lnísoubor obsahujícífotografii tabulky a čá st rukopisu otevřete v prohlíže č i / editoru. Použ ijte soubor s ICC profilem kamery. Zlepšíte tím barevné podá nísystému vč etně tisku. Prohlíž e č zvolte podle svého vkusu, ale také podle typu ovladač e tiská rny. U ovladačů bez dostatku regulač ních prvků (je třeba alespoň 5 nastavovacích prvků s dostateč ně jemným šká lová ním) použ ijte grafickýeditor. Jednoduchýeditor (602Photo) částeč ně nahradíkvalitníovladač tiská rny. Pokroč ilýeditor (Photoshop Element) má naopak mož nosti o řá d lepší, než li ovladač e. (2) Nemá te-li přesně zkalibrovanýmonitor (pomocíicc profilů, Adobe Gamma, LUT tabulky grafické karty a podobných ná strojů ), obraz tabulky na monitoru používejte pouze pro geometrická nastavení, ořezy apod. Obrazovou kvalitu posuzujte výhradně na zkušebním tisku. (3) Do tiská rny vlož te matnýink-jetovýpapír. Otevřete ovladač tiská rny. Zkalibrujte tiská rnu podle ná vodu uvedeného výš e (kontrola seřízenítiskových hlav, nastavenítypu papíru Ink-jet, nastavenínejvyššíkvality tisku (Best / High / Jemné / 720dpi apod.), nastavenímnož stvíinkoustu). Mů žete vytisknout testovací obrazce pro kontrolu tisku. (4) Vytiskně te tabulku při středním nastaveníovlá dacích prvků ("0" na šoupá tká ch). Nejlépe se ladípři velikosti tisku 1:1. Kvů li rychlosti i ekonomice doporuč ujeme tisknout obrá zek spíše zmenšenýna velikost cca 6x12 cm tak, aby se na papír A4 vešlo 6 tisků. Při ještě menších tiscích se obtíž n ě ji hodnotíbarevné odchylky. Polož te originá l a tisk vedle sebe. Zá sadnívýznam má pozorovacísvě tlo. Používejte studené dennísvě tlo. To se nejsnadně ji pořídíu svě tlého okna, do ně hož nesvítíslunce. Ná hraž kou přirozeného denního svě tla jsou speciá lnízá řivky, které lze namontovat do běžných zá řivkových svítidel, případně jsou jimi osazeny kvalitnísvě telné skříně pro fotodiapozitivy. Nikdy neosvě tlujte tisk běžnou zá řivkou. V nouzi lze použít zá řivku levných prohlíž e čů fotografických diapozitivů. Žá rovkové svě tlo používejte jen s konverzním filtrem (vyhovuje modrýfiltr mired). Vhodné lampy na trhu nejsou, filtry jsou buď drahé nebo nevydržíteplo. (5) Barevné ladění Při ladě nítisku tabulky postupujeme systematicky krok po kroku od jednoho ovlá dacího prvku k dalšímu. (5.1) V prvém kole ladě nítisku porovnejte celkovou tmavost originá lu a tisku. Upravte ovlá dacím prvkem jas rovnomě rně tak, aby "šedé" pozadíbylo přibliž ně stejně tmavé. Případné jemné doladě nínechte až na úplnýzá vě r prá ce. Ostatnínastavenítotiž mohou středníjas obrazu také ovlivnit. Kaž dou úpravu nastavenítisku vž dy peč livě zaznamená vejte na příslušnýtisk, nejlépe ještě před tiskem. Jenom tak budete moci rekonstruovat nastavení, která byla nejúspěšnější.

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

2. Tvorba DXF modelu v CAD systé mu

2. Tvorba DXF modelu v CAD systé mu 2. Tvorba DXF modelu v CAD systé mu V té to kapitole se zabývám procesem vytváření prostorové ho modelu ve formátu DXF. Pro lepší porozumě ní se nejprve pokusím nastínit, jak formát DXF obecně pracuje.

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na Kapitola 5 Tiskárny 5 Snad každý uživatel počítače chce své dokumenty, obrázky, fotografie vidět vytisknuté na papíře. Je to přece tak jednoduché stiskneme tlačítko na panelu nástrojů a z tiskárny ihned

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PaedDr. František Smrčka 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Hana Vojáčková Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky WWW PREZENTACE OBCE LHENICE PHOTOSHOP 7.0 Diplomová práce Autor: Jaroslav Grill České Budějovice 2003 1 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce...

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce... 1 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce... 23 Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr...

Více

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY Reklamní PRODUKCE časopis pro pracovníky reklamních agentur s hlavním zaměřením na tiskovou produkci n Posouzení vhodnosti podkladů pro tisk n Návrh dokumentů pro digitální tisk n Příprava podkladů pro

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů MonacoEZcolor Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů 2 Poznámky Monaco EZcolor díl I.: Úvod do tvorby ICC profuilů Monaco EZColor Monaco EZcolor je cenově dostupný balík programů s kolorimetrickou

Více

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka Vážení a milí čtenáři! Jako v každém čísle máme pro vás něco nového v obsahu i formě. Informace z prostředí nemocnic a zdravotnických zařízení dnes doplňujeme v rozšířené rubrice TÉMA dalšími zajímavostmi

Více

V. VYBRAN METODY MATEMATICK STATISTIKY Neoci ln u ebn text pro Matematiku V, FS,FM TUL, { st.. Volf, b ezen 1999 D se ci, e p edm tem teorie pravd podobnosti je tvorba a studium matematick ch model pro

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : ÚVOD DO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 2 1. Druhy obrázků a jejich získávání... 2 2. Rastrové a vektorové obrázky... 3 3. Změna velikosti obrázku... 4 4. Rozměry obrázku

Více

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497 ETATHERM s.r.o. 784 04 LITOVEL NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 programovým individuálním řízením teplot v jednotlivých místnostech Souprava schválena státní zkuš ebnou

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz Průvodce reklamními a tiskovými službami Reklamní produkce 2/2006 Kotoučový tisk V polygrafickém průmyslu se můžeme setkat s celou řadou tiskových technik, mezi nimiž má své nezastupitelné místo také kotoučový

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Z čeho se skládá grafický návrh. a. Bitmapový obrázek b. Vektorový obrázek c. Layout, zlom = celkové uspořádání grafických prvků (Typografie

Více

Odhadování a predikce počtu lidí v menze na

Odhadování a predikce počtu lidí v menze na Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Odhadování a predikce počtu lidí v menze na základě analýzy obrazu z kamer Plzeň 2012 Radek

Více

Zpracov n v decko v zkumn ch dat trubka Znojil zpracoval Ale K enek nor duben 1995 Obsah 1 Z kladn pojmy 1 2 Momenty a rozd len 1 3 Testovac krit ria 2 4 Optimalizace 2 5 Anal za variance 3 6 Zp tn anal

Více

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ AUTOREFERÁT DIZERTAČNÍ PRÁCE Význam vstupního screeningu MRSA u kriticky nemocných na ICU, vliv vstupní pozitivity MRSA na morbiditu

Více

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005 Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více