zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním."

Transkript

1 Očekávané výstupy ŠVP 1 Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk a literatura 1. ročník poděkuje, požádá, omluví se, zapojí se do rozhovoru používá správnou intonaci rozumí pokynům v psané podobě, rozumí přečtené větě vypráví podle obrázkové osnovy, uspořádá ji vypráví vlastní zážitky orientuje se v krátkém jednoduchém textu píše písmena psací velká a malá ve správných tvarech opíše, přepíše krátký jednoduchý text i podle diktátu píše číslice kontroluje vlastní napsaný text zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním. Strana 1 z 152

2 zná písmena : tiskací, psací, malá, velká skládá a čte správně a nahlas slabiky, slova, jednoduché věty tvoří jednoduché věty plní psané pokyny naučí se zpaměti básničku (min 4 verše) a umí ji recitovat se správným frázováním a intonací 2. ročník zná pojem hláska, slabika, slovo, věta rozlišuje samohlásky dlouhé, krátké, souhlásky tvrdé, měkké, obojetné umí vzynačit hláskovou stavbu slova, rozdělit slovo na konci řádku podle slabik zná druhy vět a použít interpunkční znaménko za větou rozlišuje druhy vět podle intonace i podle významu umí tvořit větu jednoduchou se správným slovosledem zná pojem podstatná jména a slovesa, jejich význam rozlišuje podstatná jména, slovesa, vlastní jména, předložky umí tvořit věty s podstatnými jmény a se slovesy Strana 2 z 152

3 umí použít a psát ve slovech slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě umí poznat a zdůvodnit párové souhlásky na konci slov umí vyjmenovat abecedu a řadit slova podle 1. písmene popisuje podle obrázků vypráví vlastní zážitky vypráví podle obrázkové osnovy zahájí, udržuje a ukončí rozhovor používá zdvořilostní formu při společenském styku používá spisovná slova a nahrazuje jimi slova nespisovná rozšiřuje si slovní zásobu umí psát tvary všech písmen psacích i tiskacích píše správně vlastní jména doplňuje křížovky, píše slova podle obrázků píše opis, přepis, diktát, slova podle zadaného 1. písmene píše přání, vzkaz, adresu, pozdrav Strana 3 z 152

4 čte delší souvislé texty a pracuje s nimi naučí se zpaměti a recituje báseň (min 8veršů) seznámí se s mimočítankovou četbou a s autory pro děti seznámí se s ilustrátory dětských knih učí se pracovat se slovníkem a encyklopedií 3. ročník vyhledává slova příbuzná odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách a ve vyjmenovaných slovech rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gram. tvary podstatných jmen, přídavných jmen, sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a spojovacími výrazy umí řadit slova podle abecedy umí vyhledávat ve slovníku odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách, ve vyjm. slovech, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ů/ú - mimo morfologický šev odlišuje pohádku od ostatního vyprávění Strana 4 z 152

5 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu lit. texty přiměřené věku pracuje tvořivě s lit, textem podle pokynů učitele a podle svých schopností rozumí a pozná základní lit. pojmy plynule čte s porozuměním, správně dýchá, volí tempo, správně vyslovuje, porozumí mluveným pokynům píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, dopis, jednoduchá přihláška volí vhodné verbální a neverbální prostředky řeči v běžných školních a mimoškolních situacích 4. ročník vede správně dialog, telefonický rozhovor rozlišuje se spisovnou a nespisovnou výslovnost učí se zvolit náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru vypráví podle osnovy píše správně po stránce obsahové jedn. kom. žánry píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech porovnává význam slov. stejného nebo podobného významu, vícevýznamová slova rozlišuje ve slově : kořen, předpona, přípona, koncovka Strana 5 z 152

6 určuje slovní druhy plnovýznamových slov rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary odlišuje větu jednoduchou od souvětí, vhodně mění VJ v souvětí, užívá vhodných spojovacích výrazů čte s porozuměním přiměřeně náročné texty, rozlišuje podstatné a nepodstatné informace vyjadřuje dojmy ze čtení volně reprodukuje text podle svých schopností posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení rozlišuje různé typy um. textů při jednoduchém rozboru lit. textů užívá elementárních lit. pojmů 5. ročník čte s porozuměním přiměřeně náročné texty, potichu i nahlas posuzuje úplnost či neúplnost jedn. sdělení zapamatuje si podstatná fakta z textu rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, podstatné zaznamenává zanechá vzkaz na záznamníku Strana 6 z 152

7 vede správně dialog sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunik. záměru vyhledává základní skladební dvojice (ZSD) v neúplné ZSD označuje základ věty zvládá základní příklady synt. pravopisu určuje slovní druhy a využívá je v gram. správných tvarech v mluv. projevu vyjadřuje dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje li. text podle svých schopností, tvoří vl. lit. text na dané téma rozlišuje různé typy um. nebo neuměleckého textu používá další elementární pojmy při rozboru lit. textů 6. ročník Jazyková výchova Obecné poučení o jazyce -žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu -samostatně pracuje s Pravidly a dalšími jazykovými příručkami Zvuková stránka jazyka -spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova, odliší spisovný jazykový projev Strana 7 z 152

8 Stavba slova -rozezná slovotvorný základ, kořen, předponu, příponu, koncovku Pravopis -ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické Tvarosloví -správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a užívá je -rozpozná ohebné druhy slov Skladba -rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě Komunikační a slohová výchova Vyplňování jednoduchých tiskopisů -umí vyplnit jednoduché tiskopisy Jednoduché komunikační žánry -odlišuje ve čteném nebo slyšeném projevu fakta od názorů a hodnocení -odlišuje subjektivní a objektivní sdělení -rozpozná manipulativní komunikaci v médiích -dorozumívá se kultivovaně -rozlišuje spisovný a nespisovný projev Dopis -rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení -dorozumívá se kultivovaně -odlišuje spisovný a nespisovný projev -zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu Popis -využití vhodných jazykových prostředků -uspořádání informací v textu Výpisky a výtah -využívá základy čtení -uspořádá informace v textu Vypravování -dorozumívá se kultivovaně, uspořádá informace v textu -dokáže rozlišit a použít přímou řeč -výstižně vyjdřuje vlastní postoje a pocity -reprodukuje text Strana 8 z 152

9 Literární výchova -rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších -přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku -zvládá dramatizaci jednoduchého textu -vyjádří své pocity z přečteného textu -podle svých schopností volně reprodukuje text, případně tvoří vlastní literární text na dané téma -rozvoj komunikace konkretizačními postupy MŮJ DOMOV: A to je ta krásná země Otec vlasti Učitel národů Národ sobě Bejvávalo ZA DOBRODRUŽSTVÍM: V nebezpečí V zahradě, v lese, na horách NEVŠEDNÍ PŘÍBĚHY: Ve škole, doma, mezi kamarády Ve škole fantazie 7. ročník Jazyková výchova Tvarosloví -správně třídí slovní druhy -tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikačním situaci Pravopis -v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i sytaktický ve větě jednoduché a souvětí Význam slov -spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná slova -rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech Slovní zásoba a tvoření slov -rozlišuje a příklady dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Strana 9 z 152

10 Skladba -rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Komunikační a slohová výchova Vypravování -rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení -dorozumívá se kultivovaně, výstižně vhodnými jaz. prostředky -odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru -v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči -vlastní tvorba Popis -využití vhodných prostředků -užití verb., nonverb., paraling. prostředků při improvizaci -uspořádání informací v textu s ohledem na jeho účel Životopis -využití vhodných jazykových prostředků -využití PC Žádost a pozvánka -rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích -dorozumívá se kultivovaně vhodnými jazykovými prostředky Výtah -využívá základy studijního čtení -vyhledává klíčová slova -formuluje hlavní myšlenku textu -vytvoří otázky a stručné poznámky, výtah z přečteného textu -přiraví a s oporou textu přednese referát Literární výchova Próza -reprodukuje přečtený text -rozpozná základní rysy autora -formuluje ústně a písemně dojmy z četby -vlastní tvorba textu na základě znalostí teorie Strana 10 z 152

11 -rozlišení základních druhů a žánrů literatury -vyhledává informace v katalozích, knihovnách a dalších informačních zdrojích Poezie -rozpozná výrazné autarovy rysy -formuluje písemně i ústně dojmy z četby Drama -porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování 8. ročník Jazyková výchova Obohacování slovní zásoby -rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov -rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech -aktivní a pasivní slovní zásoba -výslovnost přejatých slov Tvarosloví -pracuje se SSČ a SCS -správná výslovnost běžně užívaných cizích slov Pravopis -pravidla psaní i/y v koncovkách POJ a PŘJ -mluvnické kategorie jmen -pády, se kterými se pojí s,z- využívání poznatků o jazyce ke gramaticky a věcně správnému písemnému projevu Skladba -rozlišuje větu dvojčlennou a jednočlennou, větný ekvivalent -zvládá pravopis lexikální, morfologický a syntaktický ve větě jednoduché a v souvětí -zvládá interpunkci jednoduché věty i souvětí Obecné výklady o českém jazyce -rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnu češtinu a zdůvodní jejich užití Komunikační a slohová výchova Výtah -dorozumívá se kultivovaně vhodnými jazykovými prostředky -využívá základy studijního čtení Strana 11 z 152

12 -uspořádá informace v textu -formuluje hlavní myšlenky textu Charakteristika literární postavy -odlišuje fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek a dostupných informačních zdrojů -rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení -vhodně užívá spisovné hazykové prostředky -respektuje přesvědčení druhých lidí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí Výklad -vytváří pozitivní představy o sobě samém, podpora sebedůvěry při ústním jazykovém projevu a vystoupením před posluchači -formuluje myšlenky a názory v logickém sledu -využívá znalostí získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu své přípravy na budoucnost -na další vzdělávání a profesní zaměření Líčení -uspořádá informace s ohledem na jejich účel -využívá poznatků o jazyce a stylu k tvořivé práci- k tvořivému psaní na základě svých dispozic a obobních zájmů -rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení Úvaha -oceňuje zkušenosti jiných lidí, respektuje různá hlediska, čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají -pokusí se o vlastní tvořivé psaní, o vyjádření vlastního postoje ke sdělovanému obsahu Souhrnné poučení o slohu -vytváří si pozitivní vztah k učení, hodnocení výsledků své práce Literární výchova Starověká literatura -orientuje se v antické literatuře -rozlišuje žánry antické literatury Středověká literatura, renesance -charakterizuje středověkou literaturu na našem území i ve světě -rozlišuje žánry středověké literatury -má přehled o nejdůležitějších dílech daného období Tématické čtení-advent, Vánoce -Vyšla hvězda nad Betlémem -biblický příběh Ježíšova života v literárních zpracováních Strana 12 z 152

13 -texty Nového zákona a křesťanské tradice v literatuře -legenda, pověst Romantismus, národní obrození -charakterizuje romantickou literaturu u nás i ve světě -používá termín romantismus -má přehled o nejdůležitějších osobnostech daného období Literatura 20.století Průběžná činnost -formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, rozlišuje literární hodnotu a konzumní -porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování -vyhledává infprmace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích 9. ročník Jazyková výchova SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOVA -slova nadřazená, podřazená, souřadá, sousloví -rozvíjení bohaté slovní zásoby k výstižnému vyjadřování, souvislému a kultivovanému projevu - komunikativní kompetence -osvojením kultivovaného projevu podporovat rozvoj osobnosti a sebedůvěry při vystupování na veřejnosti - kompetence sociákní a personální -prohlubování schopnosti pracovat s textem, číst s porozuměním -správně vyslovovat a používat cizí slova -odborné názvy, práce se slovníky ( druhy slovníků a jejich využití ) NAUKA O TVOŘENÍ SLOV -zásady tvoření českých slov, morfémy -umět věci pojmenovávat a pojmenováním rozumět -znát významy slov a rozvíjet slovní zásobu ( slovotvorba ) TVASROSLOVÍ -správné třídění slovních druhů a jejich vědomé používání ve vhodných komunikačních situacíchkompetence komunikativní -rozlišení druhů podstatných jmen, mluvnické významy jmen -umět dávat věci, jevy a pojmy do vztahů, upřesňovat význam jednoho slova pomocí dalších slov -umět výstižně a srozumitelně stavět výpovědi -druhy a skloňování zájmen a číslovek -stavět výpovědi o skutečnostech, svých myšlenkách a pocitech Strana 13 z 152

14 -používání spisovného jazyka -přechodník přítomný a minulý -tvoření spisovných tvarů podle třídění do jednotlivých slovesných tříd -druhy a stupňování příslovcí -kompetence k řešení problémů- aplikovat poznatky ( z F,Ch ) v reálné situaci- způsob řešení podle vlastního úsudku a zkušenosti -vlastní a nevlastní předložky, souřadící a podřadící spojky SKLADBA -pomáhá rozvíjet logické myšlení -druhy vět podle postoje mluvčího -kompetence komunikativní- porozumět prostředkům nejazykové komunikace- formy vyjádřeníefektivně mezi nimi přecházet -věta a výpověď- komunikativní funkce -věty podmětové a bezpodmětné -formulování složitějších myšlenek, porozumění složitějším sdělením- osobnostní a sociální výchova -valenční skladba- valence sloves- znát slova a jejich významy- rozvíjet slovní zásobu -zápor slovní a mluvnický -shoda, řízenost, přimykání -kompetence občanské-pocopit základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy -přívlastek těsný, volný, doplněk -uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí -kompetence sociální a personální- upevňování mezilidských vztahů -jednotlivé druhy vedlejších vět -kompetence občanské- respektování požadavků na kvalitní životní prostředí, rozjodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje -jednotlivé druhy významových poměrů -formulování složitějších myšlenek, porozumění složitějšímu sdělení- kompetence komunikativní, práce s textem -uvozovací věta, přímá řeč, uvozovky -kompetence pracovní- vlastní rozvoj, příprava na budoucnost, podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření -kompetence k řešení problémů- způsoby řešení problémů- varianty, správnost řešení, zodpovědnost za rozhodnutí -myšlenková mapa PRAVOPIS -východisko a jádro výpovědi, činitele mluvnické a rytmické -naučit se aplikovat zásady českého pravopisu při tvorbě vlastního jazykového projevu Strana 14 z 152

15 -obecné zásady psaní velkých písmen u vlastních jmen a názvů, zkratek, na začátku větných celků, k vyjádření úcty ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA -práce s jazykovými příručkami ( SMČ ) -soustava českých hlásek -hlavní zásady spisovné výslovnosti -kompetence komunikativní- číst s porozuměním, plynule, výrazně, s prožitkem recitovat vhodné umělecké texty -dbát na slovní přízvuk, větnou melodii- zvuková podoba věty OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE -funkce řeči, druhy jazyků- komunikativní kompetence -neverbální komunikace -odlišovat spisovný a nespisovný projev, promyšleně vybírat pro svůj komunikační záměr vhodné spisovné a nespisovné prostředky, uvádět důvody svého výběru -rozdělení slovanských jazyků -vývoj českého jazyka -útvary českého jazyka -dílčí obory jazykovědy -kultura jazyka, kultura řeči -práce s textem ( uměleckým, naučným, reklamy- manipulativní komunikace ) -dorozumívat se kultivovaně, výstižně, spisovnou češtinou- kompetence komunikativní -interpretuje významy a smysl textu -v komunikaci s textem rozvíjí emocionální a estetické vnímání a hodnocení jeho významů -samostatně formuluje dojmy z četby, z divadelního představení a filmu, vyjadřuje kritické názory na jejich obsah -vnímá názory a argumenty druhých s porozuměním a rozvíjí kritický dialog -rozlišuje a charakterizuje literární druhy a žánry, dokáže uvést jejich výrazné představitele, uvědomuje si žánrovost jako historickou kvalitu -přiměřeně svým znalostem užívá při hodnocení literárněteoretickou terminologii -prožívá a uvědomuje si estetickou funkci jazyka, kompozice a tématu textu v konkrétním užití, dokáže poznat a interpretovat významy obrazných pojmenování, zvukové stránky jazyka, přiměřeně hodnotit kompozici epických a dramatických žánrů -dokáže porovnat různá ztvárnění téhož námětu v různých literárních druzích a žánrech, v literatuře a filmu -rozpozná literární styl vysoký a nízký, druhy komického postoje -rozpoznává základní rysy individuálního stylu autora -rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní Strana 15 z 152

16 -rozpoznává a charakterizuje literární styl směrů 19. a 20.století a dokáže jmenovat jejich reprezentanty ve světové a české literatuře -výrazně čte, ovládá v rámci svých možností vstup do role postavy, tvoří vlastní literární text, pokouší se literárně vyjádřit lyrickou náladu -vyhledává informace z různých zdrojů, samostatně je umí zpracovat do referátu Komunikativní a slohová výchova Úvod do učiva slohu -vytříbený ústní nebo písemný projev, uspořádání vybraných jazykových prostředků a jejich využití Výklad -základy studijního čtení, formulování hlavních myšlenek textu, uspořádání informací z textu s ohledem na jeho účel -kompetence k řešení problému- vyhledávání informací vhodných k řešení problému Popis -práce s odborným textem, odbornými názvy, popis jednotlivých činností -studijní čtení- čtení jako zdroj informací -užití jazykových prostředků vhodných vzhledem ke komunikačnímu záměru -kompetence komunikativní- výstižné, souvislé a kultivované vyjadřování -popis děje, jazykové prostředky, osnova -hlavní motiv, popředí, pozadí -promyšlené vybírání vhodných jazykových prostředků- líčení na základě našich pozorovacích schopností, osnova líčení -přímá a nepřímá charakteristika, osnova -využívání poznatků o jazyce a stylu ke gramatick i věcně správnému projevu, k vlastnímu tvořivému psaní s využitím vhodných jazykových prostředků Vypravování -naučit se výstižně a srozumitelně stavět výpovědi o různých skutečnostech, používat spisovný jazyk, kultivovaně se vyjadřovat -reprodukovaný děj- komopetence komunikativní Úvaha -na základě získaných poznatků se zamýšlet nad problémem, dospět k nějakému závěru Proslov -působivost mluveného projevu, intonace, tempo řeči, společenské chování řečníka- kompetence komunikativní, osobnostní Diskuse -kompetence sociální a personální- přispívat k diskusi ve skupině i v celé třídě, chápat potřebu efektivně spolopracovt s druhými při řešení daného úkolu Strana 16 z 152

17 Fejeton -publicistické útvary na aktuální téma Funkční styly -styl: prostěsdělovací, odborný, administrativní, publicistický, umělecký, řečnický Slohové útvary dle výběru žáků -co by měl životopis obsahovat -práce s informací- vyhledávání životopisných údajů -cíl otevřeného dopisu Shrnutí učiva -vytváření pozitivního vztahu k vlastní činnosti Literární výchova MŮJ DOMOV A SVĚT -individuálně prožívá slovesné umělecké dílo a sdílí čtenářské zážitky, rozvíjí emocionální a estetické vnímání -tvořivě a kriticky myslí, rozvíjí citovost, představivost a fantazii -vnímá názory a argimenty druhých, rozvíjí konstruktivní a kritický dialog ZA LITERÁRNÍMI PAMÁTKAMI -individuálně prožívá slovesné umělecké dílo a sdílí čtenářské zážitky, rozvíjí emocionální a estetické vnímání -tvořivě a kriticky myslí, rozvíjí citovost, představivost a fantazii -vnímá názory a argumenty druhých, rozvíjí konstruktivní a kritický dialog KRÁSA JE V PRAVDĚ -chápe jazyk jako svébytný historický jev odrážející vývoj kultury i společnosti MODERNA -chápe jazyk jako svébytný historický jev odrážející vývoj kultury i společnosti -vnímá a osvojuje si jazyk jako prostředek k vyjádření prožitků AVANTGARDA -chápe jazyk jako svébytný historický jev odrážející vývoj kultury i společnosti NEKLIDNÉ 20.STOLETÍ -chápe jazyk jako svébytný historický jev odrážející vývoj kultury i společnosti ČTU,ČTEŠ,ČTEME -vnímá a osvojuje si jazyk jako prostředek k vyjádření prožitků -samostatně získává informace z různých zdrojů 1.2 Anglický jazyk Strana 17 z 152

18 3. ročník seznámí se s anglickými jmény a členy rodiny používá vazbu Hello, I am ovládá anglickou abecedu umí pojmenovat safari zvířata využívá vazbu I can see umí pojmenovat školní potřeby rozezná základní barvy umí používat this is rozlišuje přivlastňovací zájmena rozlišuje anglická slova ohledně jídla a pití umí se zeptat co, kdo má rád (jídlo, pití) umí odpovědět na otázku What do you like? umí pojmenovat části obličeje pomocí anglických slov rozšiřuje si slovní zásobu v oboru barvy Strana 18 z 152

19 využívá vazbu I have got umí pojmenovat jednotlivé části domu ovládá otázku a odpověď Is it? It is... umí používat otázku Where is? a odpověď I do not know vytvoří si slovní zásobu v oboru oblečení, potřeby na léto a dovolenou využívá vazbu I am wearing, otázku What are you wearing? Happy Christmas Happy Easter 4. ročník pozdraví představí se plní úkoly zadané anglicky odpoví na otázky počítá do 12 označí základní barvy Strana 19 z 152

20 zeptá se na předměty kolem sebe odpovídá na žádost žádá ptá se na barvy a odpovídá ptá se na věk a odpovídá určí a pojmenuje domácí zvířata odhadne a zeptá se na správnost určuje zvířata podle velikosti a barvy vyjádří pocity a nálady mluví o pocitech jiných lidí popíše vzhled člověka mluví o členech své rodiny popíše lidské tělo mluví o oblečení zeptá se zda-li někomu nějaká věc patří Strana 20 z 152

21 dává příkazy a rozumí jim zeptá se na jídlo odpovídá, žádá, odpovídá na žádost objedná jídlo určí a pojmenuje cizokrajná zvířata mluví o tom, co má a nemá rád odhadne a zeptá se na správnost určuje zvířata podle velikosti a barvy popisuje a určuje místo původu popisuje kde se co nachází a co vlastní určí co je na obrázku, třídí informace mluví o tom, kde různé předměty jsou používá krátké odpovědí procvičuje veškeré gramatické jevy a slovní zásobu formuluje otázky na správné hláskování slov Strana 21 z 152

22 pojmenuje dny a měsíce seznámí se a představí zazpívá písničku, řekne básničku, učínkuje ve hře má správnou a srozumitelnou výslovnost pojmenuje svátky chápe kulturní rozdíly ve zvycích a rozdíly mezi českou a anglickou školou 5. ročník si vymění s partnerem informace o sobě mluví o svých schopnostech pojmenuje předměty Mluví o svých sportovních schopnostech Pojmenuje místa a místnosti v domě mluví o tom, kde věci jsou popíše dům/byt Mluví o nemocech Strana 22 z 152

23 dává příkazy (i záporné) dává rady o zdraví Mluví o městě, kde jsou místa ve městě žádá a udává směry Mluví o tom, co lidé právě dělají Mluví o prázdninových činnostech Mluví o počasí Vyjádří čas, zeptá se na čas mluví o škole a rozvrhu Mluví o televizních programech, zda je má/nemá rád Mluví o koníčcích, co dělá ve volném čase Mluví o zvířatech, kde žijí, čím se živí Ptá se a odpovídá na otázky o zvířatech Mluví o minulosti popíše zvířata Strana 23 z 152

24 Zazpívá písničky, říká básničky, účinkuje ve hře Vyslovuje srozumitelně a dostatečně jasně anglické hlásky ve známých slovech a větách Nakupuje v eurech, vyjádří cenu v eurech mluví o datu pojmenuje a mluví o svátcích: Vánoce, Nový rok, sv. Valentýn, Pancake Tuesday, Velikonoce Mluví o sv. Jiřím, o Brucvíkovi mluví o Velké Británii, Irsku a o Praze 6. ročník Aktivní zapojení do jednoduché konverzace - žák se aktivně zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem - pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace Jednoduchá konverzace, poskytnutí informace - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace - poskytne požadovanou informaci - porozumí známým slovům v poslechu Text, konverzace, gramatika, správná výslovnost - žák umí v textu vyhledat specifickou informaci - zapojí se do jednoduché konverzace - umí napsat krátké, gramaticky správné texty - správně vyslovuje, čte se správnou výslovností - žák rozumí významu jednoduchého autentického materiálu Strana 24 z 152

25 Psaní gramaticky správných textů, dorozumívání - žák se zapojí do jednoduché konverzace - umí v textu vyhledat specifickou informaci a odpovědět na otázky -umí napsat gramaticky spávný text - dokáže se dorozumět v běžných situacích - rozumí známým slovům a jednoduchým větám Odpovědi, psaní textu, žádosti - umí vyhledat v textu specifické informace a odpovědět na otázky - umí napsat jednoduché gramaticky správné texty - umí požádat o různé typy služeb Konverzace, text, informace, otázky - žák se zapojí do jednoduché konverzace - vyhledá v textu specifickou informaci a zodpoví otázky - rozumí jednoduchým větám - umí psát jednoduché gramaticky správné texty 7. ročník Dorozumívání -dorozumí se v běžných každodenních situacích - pochopí jednoduchý text z učebnice - rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči Psaní a porozumění textu - píše krátké, jednoduché, gramaticky správné texty - rozumí jednoduchým textům z učebnice Dorozumění se, vyžádání informací - dorozumí se v běžných každodenních situacích - vyžádá si potřebné informace - píše krátké, gramaticky správné texty Strana 25 z 152

26 - -rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči Psaní textu, práce s autentickým materiálem - napíše krátký, gramaticky správný text - rozumí autentickému materiálu Příroda - dorozumí se v běžných každodenních situacích - rozumí jednoduchým textům z učebnice Společenský program - žák se zapojí do jednoduché konverzace - vyhledá v textu specifickou informaci a zodpoví otázky - rozumí jednoduchým větám - umí psát jednoduché, gramaticky správné texty 8. ročník Rodina, seznamování - dorozumí se v běžných každodenních situacích - pochopí text z učebnice - rozumí pečlivě vyslovované řeči - píše jednoduchou esej na dané téma Škola, typy škol v ČR a UK - píše krátké, gramaticky správné texty - rozumí textům z učebnice Cestování, dopravní prostředky - dorozumí se v běžných každodenních situacích - vyžádá si potřebné informace - píše krátké, jednoduché a gramaticky správné texty - rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči Strana 26 z 152

27 Bydlení - napíše krátký, gramaticky správný text - rozumí autentickému materiálu Média - dorozumí se v každodenních situacích - rozumí textům z učebnice Popkultura mládeže - žák se zapojí do konverzace - vyhledá v textu specifickou informaci a zodpoví otázky - rozumí větám - umí psát jednoduché, gramaticky správné texty 9. ročník Reakce na podněty, omluvy - rozumí jednoduchému textu z učebnice za použití vizuálních vodítek - rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči Gramatické struktury, volný čas, slovní zásoba - píše krátké, jednoduché, gramaticky správné texty - rozumí jednoduchým textům z učebnice Škola, rodina a zdraví - umí vytvořit jednoduché rozhovory týkající se školních situací Cestování, slovní zásoba, reakce na podněty - rozumí jednoduchému textu z učebnice za použití vizuálních vodítek - gramatické struktury - dorozumí se v běžných každodenních situacích Zeměpis anglicky mluvících zemí Strana 27 z 152

28 - rozumí textu z učebnice - rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči - umí vytvořit jednoduché rozhovory týkající se probíraných témat - umí napsat gramaticky správné texty Společenský program - rozumí textu z učebnice - rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči a konverzaci - umí napsat jednoduché, gramaticky správné věty 2 Matematika a její aplikace 2.1 Matematika 1. ročník - zná číslice, umí je napsat a přečíst - počítá předměty v souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků, sdružuje jednotky do desítek - provádí rozklad čísel v desítkové soustavě - orientuje se na číselné ose (umí najít číslo na číselné ose a zapsat číslo na číselnou osu) - dovede seřadit čísla podle velikosti vzestupně i sestupně - osvojí si význam pojmů více, méně, první, poslední, větší, menší, apod. - zná a používá symboly +, -, =, <, >, užívá matematický jazyk včetně symboliky, vyjadřuje se stručně a přesně - rozvíjí paměť pomocí numerických výpočtů - používá čísla k modelování reálných situací, řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy, aplikuje osvojené početní operace - doplňuje jednoduché tabulky a schémata - popisuje jednoduché závislosti z praktického života - rozezná, pojmenuje a vymodeluje trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, nachází v realitě jejich reprezentaci Strana 28 z 152

29 - porovnává velikost útvarů - uvědomuje si polohu objektů vlevo, vpravo, vzadu, vpředu, před, za, pod, nad, mezi, hned před, hned za 2. ročník - počítá předměty v souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků, sdružuje jednotky do desítek - umí přečíst a zapsat čísla do sta - provádí rozklad čísel v desítkové soustavě - orientuje se na číselné ose (umí najít a zapsat číslo na číselnou osu) - dovede seřadit čísla podle velikosti vzestupně i sestupně - sčítá a odčítá pamětně i písemně (postupně i s přechodem přes desítku a více než jedno číslo) - chápe význam závorek a řeší příklady se závorkami - zná a používá symboly., : - seznámí se názorem s principem násobilky do sta, ovládá řady násobků - postupně se snaží rozvíjením paměti o automatizaci spojů - používá vztahy mezi násobením a dělením - aplikuje osvojené početní operace vytvářením a řešením jednoduchých slovních úloh - rozlišuje mince a bankovky v hodnotě do sta korun a počítá s nimi - doplňuje jednoduché tabulky a schémata (např.: ceny, vzdálenosti) - zná a používá značky pro litr, kilogram a českou korunu - zná a připravuje si rýsovací pomůcky - pracuje s pojmy bod, křivá, rovná a lomená čára, přímka, polopřímka, opačná polopřímka a úsečka - dokáže tyto útvary rozlišit a narýsovat, úsečky umí změřit a porovnat - zná a používá jednotky délky metr, centimetr a milimetr - rozlišuje geometrická tělesa krychle, koule, válec, kvádr v praxi, modeluje je, hledá podobnosti a odlišnosti těles - užívá stavebnici pro stavby dle návodu i fantazie 3. ročník - čte a zapisuje v desítkové soustavě čísla do tisíce - orientuje se na číselné ose (umí najít a zapsat číslo na číselnou osu) Strana 29 z 152

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence záříprosinec čte a zapisuje desetinná čísla,umí zobrazit des.číslo na číselné ose,porovnává a zaokrouhluje des.čísla,provádí početní operace s des.čísly,umí vypočítat

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení - vyučuje se ve 4. ročníku po jedné hodině týdně a v 5. ročníku po dvou hodinách týdně - přírodověda je součástí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více