zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním."

Transkript

1 Očekávané výstupy ŠVP 1 Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk a literatura 1. ročník poděkuje, požádá, omluví se, zapojí se do rozhovoru používá správnou intonaci rozumí pokynům v psané podobě, rozumí přečtené větě vypráví podle obrázkové osnovy, uspořádá ji vypráví vlastní zážitky orientuje se v krátkém jednoduchém textu píše písmena psací velká a malá ve správných tvarech opíše, přepíše krátký jednoduchý text i podle diktátu píše číslice kontroluje vlastní napsaný text zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním. Strana 1 z 152

2 zná písmena : tiskací, psací, malá, velká skládá a čte správně a nahlas slabiky, slova, jednoduché věty tvoří jednoduché věty plní psané pokyny naučí se zpaměti básničku (min 4 verše) a umí ji recitovat se správným frázováním a intonací 2. ročník zná pojem hláska, slabika, slovo, věta rozlišuje samohlásky dlouhé, krátké, souhlásky tvrdé, měkké, obojetné umí vzynačit hláskovou stavbu slova, rozdělit slovo na konci řádku podle slabik zná druhy vět a použít interpunkční znaménko za větou rozlišuje druhy vět podle intonace i podle významu umí tvořit větu jednoduchou se správným slovosledem zná pojem podstatná jména a slovesa, jejich význam rozlišuje podstatná jména, slovesa, vlastní jména, předložky umí tvořit věty s podstatnými jmény a se slovesy Strana 2 z 152

3 umí použít a psát ve slovech slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě umí poznat a zdůvodnit párové souhlásky na konci slov umí vyjmenovat abecedu a řadit slova podle 1. písmene popisuje podle obrázků vypráví vlastní zážitky vypráví podle obrázkové osnovy zahájí, udržuje a ukončí rozhovor používá zdvořilostní formu při společenském styku používá spisovná slova a nahrazuje jimi slova nespisovná rozšiřuje si slovní zásobu umí psát tvary všech písmen psacích i tiskacích píše správně vlastní jména doplňuje křížovky, píše slova podle obrázků píše opis, přepis, diktát, slova podle zadaného 1. písmene píše přání, vzkaz, adresu, pozdrav Strana 3 z 152

4 čte delší souvislé texty a pracuje s nimi naučí se zpaměti a recituje báseň (min 8veršů) seznámí se s mimočítankovou četbou a s autory pro děti seznámí se s ilustrátory dětských knih učí se pracovat se slovníkem a encyklopedií 3. ročník vyhledává slova příbuzná odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách a ve vyjmenovaných slovech rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gram. tvary podstatných jmen, přídavných jmen, sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a spojovacími výrazy umí řadit slova podle abecedy umí vyhledávat ve slovníku odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách, ve vyjm. slovech, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ů/ú - mimo morfologický šev odlišuje pohádku od ostatního vyprávění Strana 4 z 152

5 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu lit. texty přiměřené věku pracuje tvořivě s lit, textem podle pokynů učitele a podle svých schopností rozumí a pozná základní lit. pojmy plynule čte s porozuměním, správně dýchá, volí tempo, správně vyslovuje, porozumí mluveným pokynům píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, dopis, jednoduchá přihláška volí vhodné verbální a neverbální prostředky řeči v běžných školních a mimoškolních situacích 4. ročník vede správně dialog, telefonický rozhovor rozlišuje se spisovnou a nespisovnou výslovnost učí se zvolit náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru vypráví podle osnovy píše správně po stránce obsahové jedn. kom. žánry píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech porovnává význam slov. stejného nebo podobného významu, vícevýznamová slova rozlišuje ve slově : kořen, předpona, přípona, koncovka Strana 5 z 152

6 určuje slovní druhy plnovýznamových slov rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary odlišuje větu jednoduchou od souvětí, vhodně mění VJ v souvětí, užívá vhodných spojovacích výrazů čte s porozuměním přiměřeně náročné texty, rozlišuje podstatné a nepodstatné informace vyjadřuje dojmy ze čtení volně reprodukuje text podle svých schopností posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení rozlišuje různé typy um. textů při jednoduchém rozboru lit. textů užívá elementárních lit. pojmů 5. ročník čte s porozuměním přiměřeně náročné texty, potichu i nahlas posuzuje úplnost či neúplnost jedn. sdělení zapamatuje si podstatná fakta z textu rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, podstatné zaznamenává zanechá vzkaz na záznamníku Strana 6 z 152

7 vede správně dialog sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunik. záměru vyhledává základní skladební dvojice (ZSD) v neúplné ZSD označuje základ věty zvládá základní příklady synt. pravopisu určuje slovní druhy a využívá je v gram. správných tvarech v mluv. projevu vyjadřuje dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje li. text podle svých schopností, tvoří vl. lit. text na dané téma rozlišuje různé typy um. nebo neuměleckého textu používá další elementární pojmy při rozboru lit. textů 6. ročník Jazyková výchova Obecné poučení o jazyce -žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu -samostatně pracuje s Pravidly a dalšími jazykovými příručkami Zvuková stránka jazyka -spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova, odliší spisovný jazykový projev Strana 7 z 152

8 Stavba slova -rozezná slovotvorný základ, kořen, předponu, příponu, koncovku Pravopis -ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické Tvarosloví -správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a užívá je -rozpozná ohebné druhy slov Skladba -rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě Komunikační a slohová výchova Vyplňování jednoduchých tiskopisů -umí vyplnit jednoduché tiskopisy Jednoduché komunikační žánry -odlišuje ve čteném nebo slyšeném projevu fakta od názorů a hodnocení -odlišuje subjektivní a objektivní sdělení -rozpozná manipulativní komunikaci v médiích -dorozumívá se kultivovaně -rozlišuje spisovný a nespisovný projev Dopis -rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení -dorozumívá se kultivovaně -odlišuje spisovný a nespisovný projev -zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu Popis -využití vhodných jazykových prostředků -uspořádání informací v textu Výpisky a výtah -využívá základy čtení -uspořádá informace v textu Vypravování -dorozumívá se kultivovaně, uspořádá informace v textu -dokáže rozlišit a použít přímou řeč -výstižně vyjdřuje vlastní postoje a pocity -reprodukuje text Strana 8 z 152

9 Literární výchova -rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších -přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku -zvládá dramatizaci jednoduchého textu -vyjádří své pocity z přečteného textu -podle svých schopností volně reprodukuje text, případně tvoří vlastní literární text na dané téma -rozvoj komunikace konkretizačními postupy MŮJ DOMOV: A to je ta krásná země Otec vlasti Učitel národů Národ sobě Bejvávalo ZA DOBRODRUŽSTVÍM: V nebezpečí V zahradě, v lese, na horách NEVŠEDNÍ PŘÍBĚHY: Ve škole, doma, mezi kamarády Ve škole fantazie 7. ročník Jazyková výchova Tvarosloví -správně třídí slovní druhy -tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikačním situaci Pravopis -v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i sytaktický ve větě jednoduché a souvětí Význam slov -spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná slova -rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech Slovní zásoba a tvoření slov -rozlišuje a příklady dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Strana 9 z 152

10 Skladba -rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Komunikační a slohová výchova Vypravování -rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení -dorozumívá se kultivovaně, výstižně vhodnými jaz. prostředky -odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru -v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči -vlastní tvorba Popis -využití vhodných prostředků -užití verb., nonverb., paraling. prostředků při improvizaci -uspořádání informací v textu s ohledem na jeho účel Životopis -využití vhodných jazykových prostředků -využití PC Žádost a pozvánka -rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích -dorozumívá se kultivovaně vhodnými jazykovými prostředky Výtah -využívá základy studijního čtení -vyhledává klíčová slova -formuluje hlavní myšlenku textu -vytvoří otázky a stručné poznámky, výtah z přečteného textu -přiraví a s oporou textu přednese referát Literární výchova Próza -reprodukuje přečtený text -rozpozná základní rysy autora -formuluje ústně a písemně dojmy z četby -vlastní tvorba textu na základě znalostí teorie Strana 10 z 152

11 -rozlišení základních druhů a žánrů literatury -vyhledává informace v katalozích, knihovnách a dalších informačních zdrojích Poezie -rozpozná výrazné autarovy rysy -formuluje písemně i ústně dojmy z četby Drama -porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování 8. ročník Jazyková výchova Obohacování slovní zásoby -rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov -rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech -aktivní a pasivní slovní zásoba -výslovnost přejatých slov Tvarosloví -pracuje se SSČ a SCS -správná výslovnost běžně užívaných cizích slov Pravopis -pravidla psaní i/y v koncovkách POJ a PŘJ -mluvnické kategorie jmen -pády, se kterými se pojí s,z- využívání poznatků o jazyce ke gramaticky a věcně správnému písemnému projevu Skladba -rozlišuje větu dvojčlennou a jednočlennou, větný ekvivalent -zvládá pravopis lexikální, morfologický a syntaktický ve větě jednoduché a v souvětí -zvládá interpunkci jednoduché věty i souvětí Obecné výklady o českém jazyce -rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnu češtinu a zdůvodní jejich užití Komunikační a slohová výchova Výtah -dorozumívá se kultivovaně vhodnými jazykovými prostředky -využívá základy studijního čtení Strana 11 z 152

12 -uspořádá informace v textu -formuluje hlavní myšlenky textu Charakteristika literární postavy -odlišuje fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek a dostupných informačních zdrojů -rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení -vhodně užívá spisovné hazykové prostředky -respektuje přesvědčení druhých lidí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí Výklad -vytváří pozitivní představy o sobě samém, podpora sebedůvěry při ústním jazykovém projevu a vystoupením před posluchači -formuluje myšlenky a názory v logickém sledu -využívá znalostí získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu své přípravy na budoucnost -na další vzdělávání a profesní zaměření Líčení -uspořádá informace s ohledem na jejich účel -využívá poznatků o jazyce a stylu k tvořivé práci- k tvořivému psaní na základě svých dispozic a obobních zájmů -rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení Úvaha -oceňuje zkušenosti jiných lidí, respektuje různá hlediska, čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají -pokusí se o vlastní tvořivé psaní, o vyjádření vlastního postoje ke sdělovanému obsahu Souhrnné poučení o slohu -vytváří si pozitivní vztah k učení, hodnocení výsledků své práce Literární výchova Starověká literatura -orientuje se v antické literatuře -rozlišuje žánry antické literatury Středověká literatura, renesance -charakterizuje středověkou literaturu na našem území i ve světě -rozlišuje žánry středověké literatury -má přehled o nejdůležitějších dílech daného období Tématické čtení-advent, Vánoce -Vyšla hvězda nad Betlémem -biblický příběh Ježíšova života v literárních zpracováních Strana 12 z 152

13 -texty Nového zákona a křesťanské tradice v literatuře -legenda, pověst Romantismus, národní obrození -charakterizuje romantickou literaturu u nás i ve světě -používá termín romantismus -má přehled o nejdůležitějších osobnostech daného období Literatura 20.století Průběžná činnost -formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, rozlišuje literární hodnotu a konzumní -porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování -vyhledává infprmace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích 9. ročník Jazyková výchova SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOVA -slova nadřazená, podřazená, souřadá, sousloví -rozvíjení bohaté slovní zásoby k výstižnému vyjadřování, souvislému a kultivovanému projevu - komunikativní kompetence -osvojením kultivovaného projevu podporovat rozvoj osobnosti a sebedůvěry při vystupování na veřejnosti - kompetence sociákní a personální -prohlubování schopnosti pracovat s textem, číst s porozuměním -správně vyslovovat a používat cizí slova -odborné názvy, práce se slovníky ( druhy slovníků a jejich využití ) NAUKA O TVOŘENÍ SLOV -zásady tvoření českých slov, morfémy -umět věci pojmenovávat a pojmenováním rozumět -znát významy slov a rozvíjet slovní zásobu ( slovotvorba ) TVASROSLOVÍ -správné třídění slovních druhů a jejich vědomé používání ve vhodných komunikačních situacíchkompetence komunikativní -rozlišení druhů podstatných jmen, mluvnické významy jmen -umět dávat věci, jevy a pojmy do vztahů, upřesňovat význam jednoho slova pomocí dalších slov -umět výstižně a srozumitelně stavět výpovědi -druhy a skloňování zájmen a číslovek -stavět výpovědi o skutečnostech, svých myšlenkách a pocitech Strana 13 z 152

14 -používání spisovného jazyka -přechodník přítomný a minulý -tvoření spisovných tvarů podle třídění do jednotlivých slovesných tříd -druhy a stupňování příslovcí -kompetence k řešení problémů- aplikovat poznatky ( z F,Ch ) v reálné situaci- způsob řešení podle vlastního úsudku a zkušenosti -vlastní a nevlastní předložky, souřadící a podřadící spojky SKLADBA -pomáhá rozvíjet logické myšlení -druhy vět podle postoje mluvčího -kompetence komunikativní- porozumět prostředkům nejazykové komunikace- formy vyjádřeníefektivně mezi nimi přecházet -věta a výpověď- komunikativní funkce -věty podmětové a bezpodmětné -formulování složitějších myšlenek, porozumění složitějším sdělením- osobnostní a sociální výchova -valenční skladba- valence sloves- znát slova a jejich významy- rozvíjet slovní zásobu -zápor slovní a mluvnický -shoda, řízenost, přimykání -kompetence občanské-pocopit základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy -přívlastek těsný, volný, doplněk -uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí -kompetence sociální a personální- upevňování mezilidských vztahů -jednotlivé druhy vedlejších vět -kompetence občanské- respektování požadavků na kvalitní životní prostředí, rozjodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje -jednotlivé druhy významových poměrů -formulování složitějších myšlenek, porozumění složitějšímu sdělení- kompetence komunikativní, práce s textem -uvozovací věta, přímá řeč, uvozovky -kompetence pracovní- vlastní rozvoj, příprava na budoucnost, podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření -kompetence k řešení problémů- způsoby řešení problémů- varianty, správnost řešení, zodpovědnost za rozhodnutí -myšlenková mapa PRAVOPIS -východisko a jádro výpovědi, činitele mluvnické a rytmické -naučit se aplikovat zásady českého pravopisu při tvorbě vlastního jazykového projevu Strana 14 z 152

15 -obecné zásady psaní velkých písmen u vlastních jmen a názvů, zkratek, na začátku větných celků, k vyjádření úcty ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA -práce s jazykovými příručkami ( SMČ ) -soustava českých hlásek -hlavní zásady spisovné výslovnosti -kompetence komunikativní- číst s porozuměním, plynule, výrazně, s prožitkem recitovat vhodné umělecké texty -dbát na slovní přízvuk, větnou melodii- zvuková podoba věty OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE -funkce řeči, druhy jazyků- komunikativní kompetence -neverbální komunikace -odlišovat spisovný a nespisovný projev, promyšleně vybírat pro svůj komunikační záměr vhodné spisovné a nespisovné prostředky, uvádět důvody svého výběru -rozdělení slovanských jazyků -vývoj českého jazyka -útvary českého jazyka -dílčí obory jazykovědy -kultura jazyka, kultura řeči -práce s textem ( uměleckým, naučným, reklamy- manipulativní komunikace ) -dorozumívat se kultivovaně, výstižně, spisovnou češtinou- kompetence komunikativní -interpretuje významy a smysl textu -v komunikaci s textem rozvíjí emocionální a estetické vnímání a hodnocení jeho významů -samostatně formuluje dojmy z četby, z divadelního představení a filmu, vyjadřuje kritické názory na jejich obsah -vnímá názory a argumenty druhých s porozuměním a rozvíjí kritický dialog -rozlišuje a charakterizuje literární druhy a žánry, dokáže uvést jejich výrazné představitele, uvědomuje si žánrovost jako historickou kvalitu -přiměřeně svým znalostem užívá při hodnocení literárněteoretickou terminologii -prožívá a uvědomuje si estetickou funkci jazyka, kompozice a tématu textu v konkrétním užití, dokáže poznat a interpretovat významy obrazných pojmenování, zvukové stránky jazyka, přiměřeně hodnotit kompozici epických a dramatických žánrů -dokáže porovnat různá ztvárnění téhož námětu v různých literárních druzích a žánrech, v literatuře a filmu -rozpozná literární styl vysoký a nízký, druhy komického postoje -rozpoznává základní rysy individuálního stylu autora -rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní Strana 15 z 152

16 -rozpoznává a charakterizuje literární styl směrů 19. a 20.století a dokáže jmenovat jejich reprezentanty ve světové a české literatuře -výrazně čte, ovládá v rámci svých možností vstup do role postavy, tvoří vlastní literární text, pokouší se literárně vyjádřit lyrickou náladu -vyhledává informace z různých zdrojů, samostatně je umí zpracovat do referátu Komunikativní a slohová výchova Úvod do učiva slohu -vytříbený ústní nebo písemný projev, uspořádání vybraných jazykových prostředků a jejich využití Výklad -základy studijního čtení, formulování hlavních myšlenek textu, uspořádání informací z textu s ohledem na jeho účel -kompetence k řešení problému- vyhledávání informací vhodných k řešení problému Popis -práce s odborným textem, odbornými názvy, popis jednotlivých činností -studijní čtení- čtení jako zdroj informací -užití jazykových prostředků vhodných vzhledem ke komunikačnímu záměru -kompetence komunikativní- výstižné, souvislé a kultivované vyjadřování -popis děje, jazykové prostředky, osnova -hlavní motiv, popředí, pozadí -promyšlené vybírání vhodných jazykových prostředků- líčení na základě našich pozorovacích schopností, osnova líčení -přímá a nepřímá charakteristika, osnova -využívání poznatků o jazyce a stylu ke gramatick i věcně správnému projevu, k vlastnímu tvořivému psaní s využitím vhodných jazykových prostředků Vypravování -naučit se výstižně a srozumitelně stavět výpovědi o různých skutečnostech, používat spisovný jazyk, kultivovaně se vyjadřovat -reprodukovaný děj- komopetence komunikativní Úvaha -na základě získaných poznatků se zamýšlet nad problémem, dospět k nějakému závěru Proslov -působivost mluveného projevu, intonace, tempo řeči, společenské chování řečníka- kompetence komunikativní, osobnostní Diskuse -kompetence sociální a personální- přispívat k diskusi ve skupině i v celé třídě, chápat potřebu efektivně spolopracovt s druhými při řešení daného úkolu Strana 16 z 152

17 Fejeton -publicistické útvary na aktuální téma Funkční styly -styl: prostěsdělovací, odborný, administrativní, publicistický, umělecký, řečnický Slohové útvary dle výběru žáků -co by měl životopis obsahovat -práce s informací- vyhledávání životopisných údajů -cíl otevřeného dopisu Shrnutí učiva -vytváření pozitivního vztahu k vlastní činnosti Literární výchova MŮJ DOMOV A SVĚT -individuálně prožívá slovesné umělecké dílo a sdílí čtenářské zážitky, rozvíjí emocionální a estetické vnímání -tvořivě a kriticky myslí, rozvíjí citovost, představivost a fantazii -vnímá názory a argimenty druhých, rozvíjí konstruktivní a kritický dialog ZA LITERÁRNÍMI PAMÁTKAMI -individuálně prožívá slovesné umělecké dílo a sdílí čtenářské zážitky, rozvíjí emocionální a estetické vnímání -tvořivě a kriticky myslí, rozvíjí citovost, představivost a fantazii -vnímá názory a argumenty druhých, rozvíjí konstruktivní a kritický dialog KRÁSA JE V PRAVDĚ -chápe jazyk jako svébytný historický jev odrážející vývoj kultury i společnosti MODERNA -chápe jazyk jako svébytný historický jev odrážející vývoj kultury i společnosti -vnímá a osvojuje si jazyk jako prostředek k vyjádření prožitků AVANTGARDA -chápe jazyk jako svébytný historický jev odrážející vývoj kultury i společnosti NEKLIDNÉ 20.STOLETÍ -chápe jazyk jako svébytný historický jev odrážející vývoj kultury i společnosti ČTU,ČTEŠ,ČTEME -vnímá a osvojuje si jazyk jako prostředek k vyjádření prožitků -samostatně získává informace z různých zdrojů 1.2 Anglický jazyk Strana 17 z 152

18 3. ročník seznámí se s anglickými jmény a členy rodiny používá vazbu Hello, I am ovládá anglickou abecedu umí pojmenovat safari zvířata využívá vazbu I can see umí pojmenovat školní potřeby rozezná základní barvy umí používat this is rozlišuje přivlastňovací zájmena rozlišuje anglická slova ohledně jídla a pití umí se zeptat co, kdo má rád (jídlo, pití) umí odpovědět na otázku What do you like? umí pojmenovat části obličeje pomocí anglických slov rozšiřuje si slovní zásobu v oboru barvy Strana 18 z 152

19 využívá vazbu I have got umí pojmenovat jednotlivé části domu ovládá otázku a odpověď Is it? It is... umí používat otázku Where is? a odpověď I do not know vytvoří si slovní zásobu v oboru oblečení, potřeby na léto a dovolenou využívá vazbu I am wearing, otázku What are you wearing? Happy Christmas Happy Easter 4. ročník pozdraví představí se plní úkoly zadané anglicky odpoví na otázky počítá do 12 označí základní barvy Strana 19 z 152

20 zeptá se na předměty kolem sebe odpovídá na žádost žádá ptá se na barvy a odpovídá ptá se na věk a odpovídá určí a pojmenuje domácí zvířata odhadne a zeptá se na správnost určuje zvířata podle velikosti a barvy vyjádří pocity a nálady mluví o pocitech jiných lidí popíše vzhled člověka mluví o členech své rodiny popíše lidské tělo mluví o oblečení zeptá se zda-li někomu nějaká věc patří Strana 20 z 152

21 dává příkazy a rozumí jim zeptá se na jídlo odpovídá, žádá, odpovídá na žádost objedná jídlo určí a pojmenuje cizokrajná zvířata mluví o tom, co má a nemá rád odhadne a zeptá se na správnost určuje zvířata podle velikosti a barvy popisuje a určuje místo původu popisuje kde se co nachází a co vlastní určí co je na obrázku, třídí informace mluví o tom, kde různé předměty jsou používá krátké odpovědí procvičuje veškeré gramatické jevy a slovní zásobu formuluje otázky na správné hláskování slov Strana 21 z 152

22 pojmenuje dny a měsíce seznámí se a představí zazpívá písničku, řekne básničku, učínkuje ve hře má správnou a srozumitelnou výslovnost pojmenuje svátky chápe kulturní rozdíly ve zvycích a rozdíly mezi českou a anglickou školou 5. ročník si vymění s partnerem informace o sobě mluví o svých schopnostech pojmenuje předměty Mluví o svých sportovních schopnostech Pojmenuje místa a místnosti v domě mluví o tom, kde věci jsou popíše dům/byt Mluví o nemocech Strana 22 z 152

23 dává příkazy (i záporné) dává rady o zdraví Mluví o městě, kde jsou místa ve městě žádá a udává směry Mluví o tom, co lidé právě dělají Mluví o prázdninových činnostech Mluví o počasí Vyjádří čas, zeptá se na čas mluví o škole a rozvrhu Mluví o televizních programech, zda je má/nemá rád Mluví o koníčcích, co dělá ve volném čase Mluví o zvířatech, kde žijí, čím se živí Ptá se a odpovídá na otázky o zvířatech Mluví o minulosti popíše zvířata Strana 23 z 152

24 Zazpívá písničky, říká básničky, účinkuje ve hře Vyslovuje srozumitelně a dostatečně jasně anglické hlásky ve známých slovech a větách Nakupuje v eurech, vyjádří cenu v eurech mluví o datu pojmenuje a mluví o svátcích: Vánoce, Nový rok, sv. Valentýn, Pancake Tuesday, Velikonoce Mluví o sv. Jiřím, o Brucvíkovi mluví o Velké Británii, Irsku a o Praze 6. ročník Aktivní zapojení do jednoduché konverzace - žák se aktivně zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem - pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace Jednoduchá konverzace, poskytnutí informace - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace - poskytne požadovanou informaci - porozumí známým slovům v poslechu Text, konverzace, gramatika, správná výslovnost - žák umí v textu vyhledat specifickou informaci - zapojí se do jednoduché konverzace - umí napsat krátké, gramaticky správné texty - správně vyslovuje, čte se správnou výslovností - žák rozumí významu jednoduchého autentického materiálu Strana 24 z 152

25 Psaní gramaticky správných textů, dorozumívání - žák se zapojí do jednoduché konverzace - umí v textu vyhledat specifickou informaci a odpovědět na otázky -umí napsat gramaticky spávný text - dokáže se dorozumět v běžných situacích - rozumí známým slovům a jednoduchým větám Odpovědi, psaní textu, žádosti - umí vyhledat v textu specifické informace a odpovědět na otázky - umí napsat jednoduché gramaticky správné texty - umí požádat o různé typy služeb Konverzace, text, informace, otázky - žák se zapojí do jednoduché konverzace - vyhledá v textu specifickou informaci a zodpoví otázky - rozumí jednoduchým větám - umí psát jednoduché gramaticky správné texty 7. ročník Dorozumívání -dorozumí se v běžných každodenních situacích - pochopí jednoduchý text z učebnice - rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči Psaní a porozumění textu - píše krátké, jednoduché, gramaticky správné texty - rozumí jednoduchým textům z učebnice Dorozumění se, vyžádání informací - dorozumí se v běžných každodenních situacích - vyžádá si potřebné informace - píše krátké, gramaticky správné texty Strana 25 z 152

26 - -rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči Psaní textu, práce s autentickým materiálem - napíše krátký, gramaticky správný text - rozumí autentickému materiálu Příroda - dorozumí se v běžných každodenních situacích - rozumí jednoduchým textům z učebnice Společenský program - žák se zapojí do jednoduché konverzace - vyhledá v textu specifickou informaci a zodpoví otázky - rozumí jednoduchým větám - umí psát jednoduché, gramaticky správné texty 8. ročník Rodina, seznamování - dorozumí se v běžných každodenních situacích - pochopí text z učebnice - rozumí pečlivě vyslovované řeči - píše jednoduchou esej na dané téma Škola, typy škol v ČR a UK - píše krátké, gramaticky správné texty - rozumí textům z učebnice Cestování, dopravní prostředky - dorozumí se v běžných každodenních situacích - vyžádá si potřebné informace - píše krátké, jednoduché a gramaticky správné texty - rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči Strana 26 z 152

27 Bydlení - napíše krátký, gramaticky správný text - rozumí autentickému materiálu Média - dorozumí se v každodenních situacích - rozumí textům z učebnice Popkultura mládeže - žák se zapojí do konverzace - vyhledá v textu specifickou informaci a zodpoví otázky - rozumí větám - umí psát jednoduché, gramaticky správné texty 9. ročník Reakce na podněty, omluvy - rozumí jednoduchému textu z učebnice za použití vizuálních vodítek - rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči Gramatické struktury, volný čas, slovní zásoba - píše krátké, jednoduché, gramaticky správné texty - rozumí jednoduchým textům z učebnice Škola, rodina a zdraví - umí vytvořit jednoduché rozhovory týkající se školních situací Cestování, slovní zásoba, reakce na podněty - rozumí jednoduchému textu z učebnice za použití vizuálních vodítek - gramatické struktury - dorozumí se v běžných každodenních situacích Zeměpis anglicky mluvících zemí Strana 27 z 152

28 - rozumí textu z učebnice - rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči - umí vytvořit jednoduché rozhovory týkající se probíraných témat - umí napsat gramaticky správné texty Společenský program - rozumí textu z učebnice - rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči a konverzaci - umí napsat jednoduché, gramaticky správné věty 2 Matematika a její aplikace 2.1 Matematika 1. ročník - zná číslice, umí je napsat a přečíst - počítá předměty v souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků, sdružuje jednotky do desítek - provádí rozklad čísel v desítkové soustavě - orientuje se na číselné ose (umí najít číslo na číselné ose a zapsat číslo na číselnou osu) - dovede seřadit čísla podle velikosti vzestupně i sestupně - osvojí si význam pojmů více, méně, první, poslední, větší, menší, apod. - zná a používá symboly +, -, =, <, >, užívá matematický jazyk včetně symboliky, vyjadřuje se stručně a přesně - rozvíjí paměť pomocí numerických výpočtů - používá čísla k modelování reálných situací, řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy, aplikuje osvojené početní operace - doplňuje jednoduché tabulky a schémata - popisuje jednoduché závislosti z praktického života - rozezná, pojmenuje a vymodeluje trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, nachází v realitě jejich reprezentaci Strana 28 z 152

29 - porovnává velikost útvarů - uvědomuje si polohu objektů vlevo, vpravo, vzadu, vpředu, před, za, pod, nad, mezi, hned před, hned za 2. ročník - počítá předměty v souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků, sdružuje jednotky do desítek - umí přečíst a zapsat čísla do sta - provádí rozklad čísel v desítkové soustavě - orientuje se na číselné ose (umí najít a zapsat číslo na číselnou osu) - dovede seřadit čísla podle velikosti vzestupně i sestupně - sčítá a odčítá pamětně i písemně (postupně i s přechodem přes desítku a více než jedno číslo) - chápe význam závorek a řeší příklady se závorkami - zná a používá symboly., : - seznámí se názorem s principem násobilky do sta, ovládá řady násobků - postupně se snaží rozvíjením paměti o automatizaci spojů - používá vztahy mezi násobením a dělením - aplikuje osvojené početní operace vytvářením a řešením jednoduchých slovních úloh - rozlišuje mince a bankovky v hodnotě do sta korun a počítá s nimi - doplňuje jednoduché tabulky a schémata (např.: ceny, vzdálenosti) - zná a používá značky pro litr, kilogram a českou korunu - zná a připravuje si rýsovací pomůcky - pracuje s pojmy bod, křivá, rovná a lomená čára, přímka, polopřímka, opačná polopřímka a úsečka - dokáže tyto útvary rozlišit a narýsovat, úsečky umí změřit a porovnat - zná a používá jednotky délky metr, centimetr a milimetr - rozlišuje geometrická tělesa krychle, koule, válec, kvádr v praxi, modeluje je, hledá podobnosti a odlišnosti těles - užívá stavebnici pro stavby dle návodu i fantazie 3. ročník - čte a zapisuje v desítkové soustavě čísla do tisíce - orientuje se na číselné ose (umí najít a zapsat číslo na číselnou osu) Strana 29 z 152

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 3

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

1. Matematika a její aplikace

1. Matematika a její aplikace 1. Matematika a její aplikace 1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více