zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním."

Transkript

1 Očekávané výstupy ŠVP 1 Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk a literatura 1. ročník poděkuje, požádá, omluví se, zapojí se do rozhovoru používá správnou intonaci rozumí pokynům v psané podobě, rozumí přečtené větě vypráví podle obrázkové osnovy, uspořádá ji vypráví vlastní zážitky orientuje se v krátkém jednoduchém textu píše písmena psací velká a malá ve správných tvarech opíše, přepíše krátký jednoduchý text i podle diktátu píše číslice kontroluje vlastní napsaný text zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním. Strana 1 z 152

2 zná písmena : tiskací, psací, malá, velká skládá a čte správně a nahlas slabiky, slova, jednoduché věty tvoří jednoduché věty plní psané pokyny naučí se zpaměti básničku (min 4 verše) a umí ji recitovat se správným frázováním a intonací 2. ročník zná pojem hláska, slabika, slovo, věta rozlišuje samohlásky dlouhé, krátké, souhlásky tvrdé, měkké, obojetné umí vzynačit hláskovou stavbu slova, rozdělit slovo na konci řádku podle slabik zná druhy vět a použít interpunkční znaménko za větou rozlišuje druhy vět podle intonace i podle významu umí tvořit větu jednoduchou se správným slovosledem zná pojem podstatná jména a slovesa, jejich význam rozlišuje podstatná jména, slovesa, vlastní jména, předložky umí tvořit věty s podstatnými jmény a se slovesy Strana 2 z 152

3 umí použít a psát ve slovech slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě umí poznat a zdůvodnit párové souhlásky na konci slov umí vyjmenovat abecedu a řadit slova podle 1. písmene popisuje podle obrázků vypráví vlastní zážitky vypráví podle obrázkové osnovy zahájí, udržuje a ukončí rozhovor používá zdvořilostní formu při společenském styku používá spisovná slova a nahrazuje jimi slova nespisovná rozšiřuje si slovní zásobu umí psát tvary všech písmen psacích i tiskacích píše správně vlastní jména doplňuje křížovky, píše slova podle obrázků píše opis, přepis, diktát, slova podle zadaného 1. písmene píše přání, vzkaz, adresu, pozdrav Strana 3 z 152

4 čte delší souvislé texty a pracuje s nimi naučí se zpaměti a recituje báseň (min 8veršů) seznámí se s mimočítankovou četbou a s autory pro děti seznámí se s ilustrátory dětských knih učí se pracovat se slovníkem a encyklopedií 3. ročník vyhledává slova příbuzná odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách a ve vyjmenovaných slovech rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gram. tvary podstatných jmen, přídavných jmen, sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a spojovacími výrazy umí řadit slova podle abecedy umí vyhledávat ve slovníku odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách, ve vyjm. slovech, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ů/ú - mimo morfologický šev odlišuje pohádku od ostatního vyprávění Strana 4 z 152

5 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu lit. texty přiměřené věku pracuje tvořivě s lit, textem podle pokynů učitele a podle svých schopností rozumí a pozná základní lit. pojmy plynule čte s porozuměním, správně dýchá, volí tempo, správně vyslovuje, porozumí mluveným pokynům píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, dopis, jednoduchá přihláška volí vhodné verbální a neverbální prostředky řeči v běžných školních a mimoškolních situacích 4. ročník vede správně dialog, telefonický rozhovor rozlišuje se spisovnou a nespisovnou výslovnost učí se zvolit náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru vypráví podle osnovy píše správně po stránce obsahové jedn. kom. žánry píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech porovnává význam slov. stejného nebo podobného významu, vícevýznamová slova rozlišuje ve slově : kořen, předpona, přípona, koncovka Strana 5 z 152

6 určuje slovní druhy plnovýznamových slov rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary odlišuje větu jednoduchou od souvětí, vhodně mění VJ v souvětí, užívá vhodných spojovacích výrazů čte s porozuměním přiměřeně náročné texty, rozlišuje podstatné a nepodstatné informace vyjadřuje dojmy ze čtení volně reprodukuje text podle svých schopností posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení rozlišuje různé typy um. textů při jednoduchém rozboru lit. textů užívá elementárních lit. pojmů 5. ročník čte s porozuměním přiměřeně náročné texty, potichu i nahlas posuzuje úplnost či neúplnost jedn. sdělení zapamatuje si podstatná fakta z textu rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, podstatné zaznamenává zanechá vzkaz na záznamníku Strana 6 z 152

7 vede správně dialog sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunik. záměru vyhledává základní skladební dvojice (ZSD) v neúplné ZSD označuje základ věty zvládá základní příklady synt. pravopisu určuje slovní druhy a využívá je v gram. správných tvarech v mluv. projevu vyjadřuje dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje li. text podle svých schopností, tvoří vl. lit. text na dané téma rozlišuje různé typy um. nebo neuměleckého textu používá další elementární pojmy při rozboru lit. textů 6. ročník Jazyková výchova Obecné poučení o jazyce -žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu -samostatně pracuje s Pravidly a dalšími jazykovými příručkami Zvuková stránka jazyka -spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova, odliší spisovný jazykový projev Strana 7 z 152

8 Stavba slova -rozezná slovotvorný základ, kořen, předponu, příponu, koncovku Pravopis -ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické Tvarosloví -správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a užívá je -rozpozná ohebné druhy slov Skladba -rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě Komunikační a slohová výchova Vyplňování jednoduchých tiskopisů -umí vyplnit jednoduché tiskopisy Jednoduché komunikační žánry -odlišuje ve čteném nebo slyšeném projevu fakta od názorů a hodnocení -odlišuje subjektivní a objektivní sdělení -rozpozná manipulativní komunikaci v médiích -dorozumívá se kultivovaně -rozlišuje spisovný a nespisovný projev Dopis -rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení -dorozumívá se kultivovaně -odlišuje spisovný a nespisovný projev -zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu Popis -využití vhodných jazykových prostředků -uspořádání informací v textu Výpisky a výtah -využívá základy čtení -uspořádá informace v textu Vypravování -dorozumívá se kultivovaně, uspořádá informace v textu -dokáže rozlišit a použít přímou řeč -výstižně vyjdřuje vlastní postoje a pocity -reprodukuje text Strana 8 z 152

9 Literární výchova -rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších -přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku -zvládá dramatizaci jednoduchého textu -vyjádří své pocity z přečteného textu -podle svých schopností volně reprodukuje text, případně tvoří vlastní literární text na dané téma -rozvoj komunikace konkretizačními postupy MŮJ DOMOV: A to je ta krásná země Otec vlasti Učitel národů Národ sobě Bejvávalo ZA DOBRODRUŽSTVÍM: V nebezpečí V zahradě, v lese, na horách NEVŠEDNÍ PŘÍBĚHY: Ve škole, doma, mezi kamarády Ve škole fantazie 7. ročník Jazyková výchova Tvarosloví -správně třídí slovní druhy -tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikačním situaci Pravopis -v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i sytaktický ve větě jednoduché a souvětí Význam slov -spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná slova -rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech Slovní zásoba a tvoření slov -rozlišuje a příklady dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Strana 9 z 152

10 Skladba -rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Komunikační a slohová výchova Vypravování -rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení -dorozumívá se kultivovaně, výstižně vhodnými jaz. prostředky -odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru -v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči -vlastní tvorba Popis -využití vhodných prostředků -užití verb., nonverb., paraling. prostředků při improvizaci -uspořádání informací v textu s ohledem na jeho účel Životopis -využití vhodných jazykových prostředků -využití PC Žádost a pozvánka -rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích -dorozumívá se kultivovaně vhodnými jazykovými prostředky Výtah -využívá základy studijního čtení -vyhledává klíčová slova -formuluje hlavní myšlenku textu -vytvoří otázky a stručné poznámky, výtah z přečteného textu -přiraví a s oporou textu přednese referát Literární výchova Próza -reprodukuje přečtený text -rozpozná základní rysy autora -formuluje ústně a písemně dojmy z četby -vlastní tvorba textu na základě znalostí teorie Strana 10 z 152

11 -rozlišení základních druhů a žánrů literatury -vyhledává informace v katalozích, knihovnách a dalších informačních zdrojích Poezie -rozpozná výrazné autarovy rysy -formuluje písemně i ústně dojmy z četby Drama -porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování 8. ročník Jazyková výchova Obohacování slovní zásoby -rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov -rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech -aktivní a pasivní slovní zásoba -výslovnost přejatých slov Tvarosloví -pracuje se SSČ a SCS -správná výslovnost běžně užívaných cizích slov Pravopis -pravidla psaní i/y v koncovkách POJ a PŘJ -mluvnické kategorie jmen -pády, se kterými se pojí s,z- využívání poznatků o jazyce ke gramaticky a věcně správnému písemnému projevu Skladba -rozlišuje větu dvojčlennou a jednočlennou, větný ekvivalent -zvládá pravopis lexikální, morfologický a syntaktický ve větě jednoduché a v souvětí -zvládá interpunkci jednoduché věty i souvětí Obecné výklady o českém jazyce -rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnu češtinu a zdůvodní jejich užití Komunikační a slohová výchova Výtah -dorozumívá se kultivovaně vhodnými jazykovými prostředky -využívá základy studijního čtení Strana 11 z 152

12 -uspořádá informace v textu -formuluje hlavní myšlenky textu Charakteristika literární postavy -odlišuje fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek a dostupných informačních zdrojů -rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení -vhodně užívá spisovné hazykové prostředky -respektuje přesvědčení druhých lidí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí Výklad -vytváří pozitivní představy o sobě samém, podpora sebedůvěry při ústním jazykovém projevu a vystoupením před posluchači -formuluje myšlenky a názory v logickém sledu -využívá znalostí získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu své přípravy na budoucnost -na další vzdělávání a profesní zaměření Líčení -uspořádá informace s ohledem na jejich účel -využívá poznatků o jazyce a stylu k tvořivé práci- k tvořivému psaní na základě svých dispozic a obobních zájmů -rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení Úvaha -oceňuje zkušenosti jiných lidí, respektuje různá hlediska, čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají -pokusí se o vlastní tvořivé psaní, o vyjádření vlastního postoje ke sdělovanému obsahu Souhrnné poučení o slohu -vytváří si pozitivní vztah k učení, hodnocení výsledků své práce Literární výchova Starověká literatura -orientuje se v antické literatuře -rozlišuje žánry antické literatury Středověká literatura, renesance -charakterizuje středověkou literaturu na našem území i ve světě -rozlišuje žánry středověké literatury -má přehled o nejdůležitějších dílech daného období Tématické čtení-advent, Vánoce -Vyšla hvězda nad Betlémem -biblický příběh Ježíšova života v literárních zpracováních Strana 12 z 152

13 -texty Nového zákona a křesťanské tradice v literatuře -legenda, pověst Romantismus, národní obrození -charakterizuje romantickou literaturu u nás i ve světě -používá termín romantismus -má přehled o nejdůležitějších osobnostech daného období Literatura 20.století Průběžná činnost -formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, rozlišuje literární hodnotu a konzumní -porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování -vyhledává infprmace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích 9. ročník Jazyková výchova SLOVNÍ ZÁSOBA A VÝZNAM SLOVA -slova nadřazená, podřazená, souřadá, sousloví -rozvíjení bohaté slovní zásoby k výstižnému vyjadřování, souvislému a kultivovanému projevu - komunikativní kompetence -osvojením kultivovaného projevu podporovat rozvoj osobnosti a sebedůvěry při vystupování na veřejnosti - kompetence sociákní a personální -prohlubování schopnosti pracovat s textem, číst s porozuměním -správně vyslovovat a používat cizí slova -odborné názvy, práce se slovníky ( druhy slovníků a jejich využití ) NAUKA O TVOŘENÍ SLOV -zásady tvoření českých slov, morfémy -umět věci pojmenovávat a pojmenováním rozumět -znát významy slov a rozvíjet slovní zásobu ( slovotvorba ) TVASROSLOVÍ -správné třídění slovních druhů a jejich vědomé používání ve vhodných komunikačních situacíchkompetence komunikativní -rozlišení druhů podstatných jmen, mluvnické významy jmen -umět dávat věci, jevy a pojmy do vztahů, upřesňovat význam jednoho slova pomocí dalších slov -umět výstižně a srozumitelně stavět výpovědi -druhy a skloňování zájmen a číslovek -stavět výpovědi o skutečnostech, svých myšlenkách a pocitech Strana 13 z 152

14 -používání spisovného jazyka -přechodník přítomný a minulý -tvoření spisovných tvarů podle třídění do jednotlivých slovesných tříd -druhy a stupňování příslovcí -kompetence k řešení problémů- aplikovat poznatky ( z F,Ch ) v reálné situaci- způsob řešení podle vlastního úsudku a zkušenosti -vlastní a nevlastní předložky, souřadící a podřadící spojky SKLADBA -pomáhá rozvíjet logické myšlení -druhy vět podle postoje mluvčího -kompetence komunikativní- porozumět prostředkům nejazykové komunikace- formy vyjádřeníefektivně mezi nimi přecházet -věta a výpověď- komunikativní funkce -věty podmětové a bezpodmětné -formulování složitějších myšlenek, porozumění složitějším sdělením- osobnostní a sociální výchova -valenční skladba- valence sloves- znát slova a jejich významy- rozvíjet slovní zásobu -zápor slovní a mluvnický -shoda, řízenost, přimykání -kompetence občanské-pocopit základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy -přívlastek těsný, volný, doplněk -uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí -kompetence sociální a personální- upevňování mezilidských vztahů -jednotlivé druhy vedlejších vět -kompetence občanské- respektování požadavků na kvalitní životní prostředí, rozjodování se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje -jednotlivé druhy významových poměrů -formulování složitějších myšlenek, porozumění složitějšímu sdělení- kompetence komunikativní, práce s textem -uvozovací věta, přímá řeč, uvozovky -kompetence pracovní- vlastní rozvoj, příprava na budoucnost, podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření -kompetence k řešení problémů- způsoby řešení problémů- varianty, správnost řešení, zodpovědnost za rozhodnutí -myšlenková mapa PRAVOPIS -východisko a jádro výpovědi, činitele mluvnické a rytmické -naučit se aplikovat zásady českého pravopisu při tvorbě vlastního jazykového projevu Strana 14 z 152

15 -obecné zásady psaní velkých písmen u vlastních jmen a názvů, zkratek, na začátku větných celků, k vyjádření úcty ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA -práce s jazykovými příručkami ( SMČ ) -soustava českých hlásek -hlavní zásady spisovné výslovnosti -kompetence komunikativní- číst s porozuměním, plynule, výrazně, s prožitkem recitovat vhodné umělecké texty -dbát na slovní přízvuk, větnou melodii- zvuková podoba věty OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE -funkce řeči, druhy jazyků- komunikativní kompetence -neverbální komunikace -odlišovat spisovný a nespisovný projev, promyšleně vybírat pro svůj komunikační záměr vhodné spisovné a nespisovné prostředky, uvádět důvody svého výběru -rozdělení slovanských jazyků -vývoj českého jazyka -útvary českého jazyka -dílčí obory jazykovědy -kultura jazyka, kultura řeči -práce s textem ( uměleckým, naučným, reklamy- manipulativní komunikace ) -dorozumívat se kultivovaně, výstižně, spisovnou češtinou- kompetence komunikativní -interpretuje významy a smysl textu -v komunikaci s textem rozvíjí emocionální a estetické vnímání a hodnocení jeho významů -samostatně formuluje dojmy z četby, z divadelního představení a filmu, vyjadřuje kritické názory na jejich obsah -vnímá názory a argumenty druhých s porozuměním a rozvíjí kritický dialog -rozlišuje a charakterizuje literární druhy a žánry, dokáže uvést jejich výrazné představitele, uvědomuje si žánrovost jako historickou kvalitu -přiměřeně svým znalostem užívá při hodnocení literárněteoretickou terminologii -prožívá a uvědomuje si estetickou funkci jazyka, kompozice a tématu textu v konkrétním užití, dokáže poznat a interpretovat významy obrazných pojmenování, zvukové stránky jazyka, přiměřeně hodnotit kompozici epických a dramatických žánrů -dokáže porovnat různá ztvárnění téhož námětu v různých literárních druzích a žánrech, v literatuře a filmu -rozpozná literární styl vysoký a nízký, druhy komického postoje -rozpoznává základní rysy individuálního stylu autora -rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní Strana 15 z 152

16 -rozpoznává a charakterizuje literární styl směrů 19. a 20.století a dokáže jmenovat jejich reprezentanty ve světové a české literatuře -výrazně čte, ovládá v rámci svých možností vstup do role postavy, tvoří vlastní literární text, pokouší se literárně vyjádřit lyrickou náladu -vyhledává informace z různých zdrojů, samostatně je umí zpracovat do referátu Komunikativní a slohová výchova Úvod do učiva slohu -vytříbený ústní nebo písemný projev, uspořádání vybraných jazykových prostředků a jejich využití Výklad -základy studijního čtení, formulování hlavních myšlenek textu, uspořádání informací z textu s ohledem na jeho účel -kompetence k řešení problému- vyhledávání informací vhodných k řešení problému Popis -práce s odborným textem, odbornými názvy, popis jednotlivých činností -studijní čtení- čtení jako zdroj informací -užití jazykových prostředků vhodných vzhledem ke komunikačnímu záměru -kompetence komunikativní- výstižné, souvislé a kultivované vyjadřování -popis děje, jazykové prostředky, osnova -hlavní motiv, popředí, pozadí -promyšlené vybírání vhodných jazykových prostředků- líčení na základě našich pozorovacích schopností, osnova líčení -přímá a nepřímá charakteristika, osnova -využívání poznatků o jazyce a stylu ke gramatick i věcně správnému projevu, k vlastnímu tvořivému psaní s využitím vhodných jazykových prostředků Vypravování -naučit se výstižně a srozumitelně stavět výpovědi o různých skutečnostech, používat spisovný jazyk, kultivovaně se vyjadřovat -reprodukovaný děj- komopetence komunikativní Úvaha -na základě získaných poznatků se zamýšlet nad problémem, dospět k nějakému závěru Proslov -působivost mluveného projevu, intonace, tempo řeči, společenské chování řečníka- kompetence komunikativní, osobnostní Diskuse -kompetence sociální a personální- přispívat k diskusi ve skupině i v celé třídě, chápat potřebu efektivně spolopracovt s druhými při řešení daného úkolu Strana 16 z 152

17 Fejeton -publicistické útvary na aktuální téma Funkční styly -styl: prostěsdělovací, odborný, administrativní, publicistický, umělecký, řečnický Slohové útvary dle výběru žáků -co by měl životopis obsahovat -práce s informací- vyhledávání životopisných údajů -cíl otevřeného dopisu Shrnutí učiva -vytváření pozitivního vztahu k vlastní činnosti Literární výchova MŮJ DOMOV A SVĚT -individuálně prožívá slovesné umělecké dílo a sdílí čtenářské zážitky, rozvíjí emocionální a estetické vnímání -tvořivě a kriticky myslí, rozvíjí citovost, představivost a fantazii -vnímá názory a argimenty druhých, rozvíjí konstruktivní a kritický dialog ZA LITERÁRNÍMI PAMÁTKAMI -individuálně prožívá slovesné umělecké dílo a sdílí čtenářské zážitky, rozvíjí emocionální a estetické vnímání -tvořivě a kriticky myslí, rozvíjí citovost, představivost a fantazii -vnímá názory a argumenty druhých, rozvíjí konstruktivní a kritický dialog KRÁSA JE V PRAVDĚ -chápe jazyk jako svébytný historický jev odrážející vývoj kultury i společnosti MODERNA -chápe jazyk jako svébytný historický jev odrážející vývoj kultury i společnosti -vnímá a osvojuje si jazyk jako prostředek k vyjádření prožitků AVANTGARDA -chápe jazyk jako svébytný historický jev odrážející vývoj kultury i společnosti NEKLIDNÉ 20.STOLETÍ -chápe jazyk jako svébytný historický jev odrážející vývoj kultury i společnosti ČTU,ČTEŠ,ČTEME -vnímá a osvojuje si jazyk jako prostředek k vyjádření prožitků -samostatně získává informace z různých zdrojů 1.2 Anglický jazyk Strana 17 z 152

18 3. ročník seznámí se s anglickými jmény a členy rodiny používá vazbu Hello, I am ovládá anglickou abecedu umí pojmenovat safari zvířata využívá vazbu I can see umí pojmenovat školní potřeby rozezná základní barvy umí používat this is rozlišuje přivlastňovací zájmena rozlišuje anglická slova ohledně jídla a pití umí se zeptat co, kdo má rád (jídlo, pití) umí odpovědět na otázku What do you like? umí pojmenovat části obličeje pomocí anglických slov rozšiřuje si slovní zásobu v oboru barvy Strana 18 z 152

19 využívá vazbu I have got umí pojmenovat jednotlivé části domu ovládá otázku a odpověď Is it? It is... umí používat otázku Where is? a odpověď I do not know vytvoří si slovní zásobu v oboru oblečení, potřeby na léto a dovolenou využívá vazbu I am wearing, otázku What are you wearing? Happy Christmas Happy Easter 4. ročník pozdraví představí se plní úkoly zadané anglicky odpoví na otázky počítá do 12 označí základní barvy Strana 19 z 152

20 zeptá se na předměty kolem sebe odpovídá na žádost žádá ptá se na barvy a odpovídá ptá se na věk a odpovídá určí a pojmenuje domácí zvířata odhadne a zeptá se na správnost určuje zvířata podle velikosti a barvy vyjádří pocity a nálady mluví o pocitech jiných lidí popíše vzhled člověka mluví o členech své rodiny popíše lidské tělo mluví o oblečení zeptá se zda-li někomu nějaká věc patří Strana 20 z 152

21 dává příkazy a rozumí jim zeptá se na jídlo odpovídá, žádá, odpovídá na žádost objedná jídlo určí a pojmenuje cizokrajná zvířata mluví o tom, co má a nemá rád odhadne a zeptá se na správnost určuje zvířata podle velikosti a barvy popisuje a určuje místo původu popisuje kde se co nachází a co vlastní určí co je na obrázku, třídí informace mluví o tom, kde různé předměty jsou používá krátké odpovědí procvičuje veškeré gramatické jevy a slovní zásobu formuluje otázky na správné hláskování slov Strana 21 z 152

22 pojmenuje dny a měsíce seznámí se a představí zazpívá písničku, řekne básničku, učínkuje ve hře má správnou a srozumitelnou výslovnost pojmenuje svátky chápe kulturní rozdíly ve zvycích a rozdíly mezi českou a anglickou školou 5. ročník si vymění s partnerem informace o sobě mluví o svých schopnostech pojmenuje předměty Mluví o svých sportovních schopnostech Pojmenuje místa a místnosti v domě mluví o tom, kde věci jsou popíše dům/byt Mluví o nemocech Strana 22 z 152

23 dává příkazy (i záporné) dává rady o zdraví Mluví o městě, kde jsou místa ve městě žádá a udává směry Mluví o tom, co lidé právě dělají Mluví o prázdninových činnostech Mluví o počasí Vyjádří čas, zeptá se na čas mluví o škole a rozvrhu Mluví o televizních programech, zda je má/nemá rád Mluví o koníčcích, co dělá ve volném čase Mluví o zvířatech, kde žijí, čím se živí Ptá se a odpovídá na otázky o zvířatech Mluví o minulosti popíše zvířata Strana 23 z 152

24 Zazpívá písničky, říká básničky, účinkuje ve hře Vyslovuje srozumitelně a dostatečně jasně anglické hlásky ve známých slovech a větách Nakupuje v eurech, vyjádří cenu v eurech mluví o datu pojmenuje a mluví o svátcích: Vánoce, Nový rok, sv. Valentýn, Pancake Tuesday, Velikonoce Mluví o sv. Jiřím, o Brucvíkovi mluví o Velké Británii, Irsku a o Praze 6. ročník Aktivní zapojení do jednoduché konverzace - žák se aktivně zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem - pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace Jednoduchá konverzace, poskytnutí informace - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace - poskytne požadovanou informaci - porozumí známým slovům v poslechu Text, konverzace, gramatika, správná výslovnost - žák umí v textu vyhledat specifickou informaci - zapojí se do jednoduché konverzace - umí napsat krátké, gramaticky správné texty - správně vyslovuje, čte se správnou výslovností - žák rozumí významu jednoduchého autentického materiálu Strana 24 z 152

25 Psaní gramaticky správných textů, dorozumívání - žák se zapojí do jednoduché konverzace - umí v textu vyhledat specifickou informaci a odpovědět na otázky -umí napsat gramaticky spávný text - dokáže se dorozumět v běžných situacích - rozumí známým slovům a jednoduchým větám Odpovědi, psaní textu, žádosti - umí vyhledat v textu specifické informace a odpovědět na otázky - umí napsat jednoduché gramaticky správné texty - umí požádat o různé typy služeb Konverzace, text, informace, otázky - žák se zapojí do jednoduché konverzace - vyhledá v textu specifickou informaci a zodpoví otázky - rozumí jednoduchým větám - umí psát jednoduché gramaticky správné texty 7. ročník Dorozumívání -dorozumí se v běžných každodenních situacích - pochopí jednoduchý text z učebnice - rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči Psaní a porozumění textu - píše krátké, jednoduché, gramaticky správné texty - rozumí jednoduchým textům z učebnice Dorozumění se, vyžádání informací - dorozumí se v běžných každodenních situacích - vyžádá si potřebné informace - píše krátké, gramaticky správné texty Strana 25 z 152

26 - -rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči Psaní textu, práce s autentickým materiálem - napíše krátký, gramaticky správný text - rozumí autentickému materiálu Příroda - dorozumí se v běžných každodenních situacích - rozumí jednoduchým textům z učebnice Společenský program - žák se zapojí do jednoduché konverzace - vyhledá v textu specifickou informaci a zodpoví otázky - rozumí jednoduchým větám - umí psát jednoduché, gramaticky správné texty 8. ročník Rodina, seznamování - dorozumí se v běžných každodenních situacích - pochopí text z učebnice - rozumí pečlivě vyslovované řeči - píše jednoduchou esej na dané téma Škola, typy škol v ČR a UK - píše krátké, gramaticky správné texty - rozumí textům z učebnice Cestování, dopravní prostředky - dorozumí se v běžných každodenních situacích - vyžádá si potřebné informace - píše krátké, jednoduché a gramaticky správné texty - rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči Strana 26 z 152

27 Bydlení - napíše krátký, gramaticky správný text - rozumí autentickému materiálu Média - dorozumí se v každodenních situacích - rozumí textům z učebnice Popkultura mládeže - žák se zapojí do konverzace - vyhledá v textu specifickou informaci a zodpoví otázky - rozumí větám - umí psát jednoduché, gramaticky správné texty 9. ročník Reakce na podněty, omluvy - rozumí jednoduchému textu z učebnice za použití vizuálních vodítek - rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči Gramatické struktury, volný čas, slovní zásoba - píše krátké, jednoduché, gramaticky správné texty - rozumí jednoduchým textům z učebnice Škola, rodina a zdraví - umí vytvořit jednoduché rozhovory týkající se školních situací Cestování, slovní zásoba, reakce na podněty - rozumí jednoduchému textu z učebnice za použití vizuálních vodítek - gramatické struktury - dorozumí se v běžných každodenních situacích Zeměpis anglicky mluvících zemí Strana 27 z 152

28 - rozumí textu z učebnice - rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči - umí vytvořit jednoduché rozhovory týkající se probíraných témat - umí napsat gramaticky správné texty Společenský program - rozumí textu z učebnice - rozumí jednoduché, pečlivě vyslovované řeči a konverzaci - umí napsat jednoduché, gramaticky správné věty 2 Matematika a její aplikace 2.1 Matematika 1. ročník - zná číslice, umí je napsat a přečíst - počítá předměty v souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků, sdružuje jednotky do desítek - provádí rozklad čísel v desítkové soustavě - orientuje se na číselné ose (umí najít číslo na číselné ose a zapsat číslo na číselnou osu) - dovede seřadit čísla podle velikosti vzestupně i sestupně - osvojí si význam pojmů více, méně, první, poslední, větší, menší, apod. - zná a používá symboly +, -, =, <, >, užívá matematický jazyk včetně symboliky, vyjadřuje se stručně a přesně - rozvíjí paměť pomocí numerických výpočtů - používá čísla k modelování reálných situací, řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy, aplikuje osvojené početní operace - doplňuje jednoduché tabulky a schémata - popisuje jednoduché závislosti z praktického života - rozezná, pojmenuje a vymodeluje trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, nachází v realitě jejich reprezentaci Strana 28 z 152

29 - porovnává velikost útvarů - uvědomuje si polohu objektů vlevo, vpravo, vzadu, vpředu, před, za, pod, nad, mezi, hned před, hned za 2. ročník - počítá předměty v souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků, sdružuje jednotky do desítek - umí přečíst a zapsat čísla do sta - provádí rozklad čísel v desítkové soustavě - orientuje se na číselné ose (umí najít a zapsat číslo na číselnou osu) - dovede seřadit čísla podle velikosti vzestupně i sestupně - sčítá a odčítá pamětně i písemně (postupně i s přechodem přes desítku a více než jedno číslo) - chápe význam závorek a řeší příklady se závorkami - zná a používá symboly., : - seznámí se názorem s principem násobilky do sta, ovládá řady násobků - postupně se snaží rozvíjením paměti o automatizaci spojů - používá vztahy mezi násobením a dělením - aplikuje osvojené početní operace vytvářením a řešením jednoduchých slovních úloh - rozlišuje mince a bankovky v hodnotě do sta korun a počítá s nimi - doplňuje jednoduché tabulky a schémata (např.: ceny, vzdálenosti) - zná a používá značky pro litr, kilogram a českou korunu - zná a připravuje si rýsovací pomůcky - pracuje s pojmy bod, křivá, rovná a lomená čára, přímka, polopřímka, opačná polopřímka a úsečka - dokáže tyto útvary rozlišit a narýsovat, úsečky umí změřit a porovnat - zná a používá jednotky délky metr, centimetr a milimetr - rozlišuje geometrická tělesa krychle, koule, válec, kvádr v praxi, modeluje je, hledá podobnosti a odlišnosti těles - užívá stavebnici pro stavby dle návodu i fantazie 3. ročník - čte a zapisuje v desítkové soustavě čísla do tisíce - orientuje se na číselné ose (umí najít a zapsat číslo na číselnou osu) Strana 29 z 152

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň Příloha 1 Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT UMĚNÍ A KULTURA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA UČEBNÍ OSNOVY pro ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Devět šťastných let ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA 97 Učební osnovy pro 1. stupeň Rozdělení podle předmětů: 1. Český jazyk 1. ročník (6) 2. ročník (9)

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP Škola v pohybu SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy 1. ČJ rozezná písmena (hlásky) a číslice písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice 1. ČJ rozliší slova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany BILINGVNÍ PROGRAM Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická

Více

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ČESKÝ JAZYK... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA(VOLITELNÝ)... 23 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT :

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ)

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obsah českého jazyka má komplexní charakter,

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více