Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební osnovy vyučovacích předmětů Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 1

2 Obsah 5.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk 5.2 Matematika a její aplikace Matematika 5.3 Informační a komunikační technologie Informatika 5.4 Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda 5.5 Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 5.6 Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Geografie 5.7 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova 5.8 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova 5.9 Člověk a svět práce Praktické činnosti 1.stupeň Praktické činnosti Pěstitelské práce, chovatelství Praktické činnosti Provoz a údržba domácnosti Praktické činnosti Svět práce 5.10 Volitelné předměty Německý jazyk Ruský jazyk Konverzace v anglickém jazyce Sportovní hry Práce s technickými materiály Technické kreslení Výtvarné činnosti Seminář ze společenskovědních předmětů Seminář a praktikum ze zeměpisu Výchova k rodičovství Literární seminář Zajímavá matematika Mediální výchova Environmentální výchova Etická výchova Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 2

3 5.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících ZŠ. Výuka probíhá převážně v kmenové třídě. Vyučuje se jako samostatný předmět s hodinovou dotací pro I. stupeň ZŠ v 1. a 2. ročníku 9 hodin, v 3. a 4. ročníku 8 hodin a v 5. ročníku 7 vyučovacích hodin za týden. Na II. stupni ZŠ je pro ročník stanovena časová dotace jednotně na 4 hodiny za týden. Vyučovací předmět český jazyk a literatura má komplexní charakter a zahrnuje jazykovou výchovu, komunikační a slohovou výchovu a literární výchovu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a texty, informacemi na internetu. V rámci výuky předmětu je zařazena práce ve čtenářské dílně. Jazyková výchova získávání vědomostí a dovedností potřebných k osvojování spisovné podoby jazyka a k poznávání jeho dalších forem vedení k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování Komunikační a slohová výchova vnímání a chápání různých jazykových sdělení (mluvených i psaných) čtení s porozuměním kultivované psaní a mluvení a rozhodování se na základě přečteného textu výstižné formulování a sdělování svých myšlenek, prožitků, pocitů Literární výchova poznání prostřednictvím četby základních literárních druhů postihování uměleckých záměrů autora a formulování vlastních názorů o přečteném díle získávání a rozvíjení základních čtenářských návyků i schopností interpretace a produkce literárního textu Vzdělání v předmětu Český jazyk literatura směřuje k : získávání vědomostí a dovedností potřebných k osvojování spisovné podoby jazyka a k poznávání jeho dalších forem dobré úrovni jazykové kultury, která patří ke znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělání užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě a umožňuje žákům pochopit a poznat společensko - kulturní vývoj lidské společnosti přesnému a logickému myšlení v jazykové výchově, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 3

4 vnímání a chápání různých jazykových sdělení (mluvená i psaná), čtení s porozuměním, kultivovanému psaní a mluvení a rozhodování se na základě přečteného textu (komunikační a slohová výchova) učení výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity poznávání prostřednictvím četby základní literární druhy, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle (literární výchova) získávání a rozvíjení základních čtenářských návyků a schopností interpretace a produkce literárního textu Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení vést žáky k získání kvalitního jazykového vzdělání, k osvojení si a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě vést žáky k využívání vhodných způsobů a metod učení, k pozitivnímu vztahu k učení, poznávání smyslu a cíle učení Kompetence k řešení problémů vést žáky k vyhledávání informací k řešení problémů, k práci s jazykovými příručkami a encyklopediemi podněcovat u žáků tvořivé myšlení, logické uvažování k řešení problémů Kompetence komunikativní vést žáky ke zvládnutí všestranné a účinné komunikace učit žáky formulovat názory na diskutované problémy a obhajovat vlastní názory vhodnou formou vést žáky k ovládnutí souvislých jazykových projevů učit žáky vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu Kompetence sociální a personální vést žáky ke zvládnutí skupinové práce, vzájemnému respektování řešení problémů druhých, k diskuzi ve skupině i k debatě celé třídy Kompetence občanské motivovat žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým literárním dílům, k aktivnímu zapojení do kulturního dění vést žáky k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby Kompetence pracovní vést žáky k praktickému využívání znalostí a zkušeností získaných v jazykové vzdělávací oblasti, dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 4

5 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura první - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou či nedbalou výslovnost - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena a slabiky, kontroluje vlastní písemný projev - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky - odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - komunikační situace: omluva, žádost,vzkaz, zpráva dialog, mluvčí a posluchač - rozvíjení znělého hlasu - nácvik přiměřeného tempa řeči a správné ho dýchání - dodržování hygienických návyků správného psaní - technika psaní - hláskosloví, stavba slov, nauka o slově - reprodukce textu, přednes básně nebo úryvku prózy - volná reprodukce textu - dramatizace pohádky, povídky nebo básně technika psaní OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání OSV - rozvoj schopnosti poznávání, paměti a soustředění OSV - osobnostní rozvoj kreativita Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura druhý - respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky - odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova - výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů - zdvořilostní obraty OSV- kooperace, navázání na myšlenku, odstoupení od nápadu - členění jazykového projevu OSV - sociální rozvoj - komunikace - plynulý a úhledný písemný projev - vyprávění pohádky nebo povídky, spojování obsahu textu s ilustrací - hláskosloví, stavba slov, nauka o slově - slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova opačného OSV - osobnostní rozvoj - kreativita OSV - rozvoj schopnosti poznávání, paměti a soustředění Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 5

6 významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky - odůvodňuje a píše správně: i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě,mě; slova s ú/ů - velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování významu - vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná - třídění slov - seznamování se s některými slovními druhy - ohebné a neohebné slovní druhy - souvislý mluvený projev - význam slov - věta a souvětí - spojky a jejich funkce, spojovací výrazy - druhy vět podle postoje mluvčího - výběr vhodných jazykových prostředků - znalost správného pravopisu dle očekávaného výstupu OSV člověk a svět práce projekt Jak se staví dům (čj, Prv, Pč, M, Vv) Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura třetí - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích. - četba uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků - uplatnění přirozené intonace - komunikační situace: omluva, žádost,vzkaz, zpráva dialog, mluvčí a posluchač - výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů - zdvořilostní obraty - správné použití slovního přízvuku a vhodné intonace - rozvíjení znělého hlasu nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání - členění jazykového projevu - souvislé jazykové projevy - využívání jednoduché OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání OSV- kooperace, navázání na myšlenku, odstoupení od nápadu OSV - sociální rozvoj - komunikace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 6

7 - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky - kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky - odůvodňuje a píše správně: i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě,mě; slova s ú/ů; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřeného věku. - vyjadřuje své pocity z přečteného textu. - rozlišuje vyjadřování v próze a poezii - odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. osnovy - dodržování hygienických návyků správného psaní - automatizace psacího pohybu - odstraňování individuálních nedostatků písemného projevu - plynulý a úhledný písemný projev - vyprávění pohádky nebo povídky, spojování obsahu textu s ilustrací - slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova opačného významu - vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná - třídění slov - seznamování se s některými slovními druhy - ohebné a neohebné slovní druhy - souvislý mluvený projev význam slov - věta a souvětí - spojky a jejich funkce, spojovací výrazy - druhy vět podle postoje mluvčího - výběr vhodných jazykových prostředků - znalost správného pravopisu dle očekávaného výstupu - reprodukce textu - přednes básně nebo úryvku prózy - líčení atmosféry příběhu - základy literatury - poezie (pojmy: báseň, rým, sloka, přednes), próza (pojmy: pohádka, povídka, postava, děj, prostředí) - volná reprodukce textu - dramatizace pohádky, povídky nebo básně OSV - osobnostní rozvoj - kreativita OSV - rozvoj schopnosti poznávání, paměti a soustředění OSV - osobnostní rozvoj - kreativita Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 7

8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura čtvrtý - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta - vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy, a tempo podle svého komunikačního záměru - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - uvědomělé plynulé čtení přiměřeně náročných textů - tiché čtení s porozuměním - vyhledávání klíčových slov, pozorné vnímání podrobností a hledání jejich významu v celku - orientace v textu - vystižení jádra sdělení - orientace v naučných textech přiměřených věku - pravidla dialogu - porovnávání názorů, tolerance, řešení konfliktních situací - členění vět, frázování, síla a barva hlasu - spisovná, hovorová a nespisovná mluva - orientace ve stavbě textu - členění na odstavce - pravidla sestavování osnovy členění příběhu - význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamová, slova opačného a stejného významu - stavba slova - slovní druhy a jejich třídění - tvary slov - mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen - práce s větou - výstavba věty, základní větné členy - věta jednoduchá, souvětí - smysluplné uspořádání vět jednoduchých do souvětí MDV - fungování a vliv médií ve společnosti - užívá vhodných spojovacích - rozmanité spojovací výrazy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 8

9 výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje - píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je - volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů - při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy - projevuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí vlastních i určité postavy - pracuje s pravidly hry a jejich variacemi, dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat - pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá přitom různých výrazových prostředků - prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele na něm dále pracuje - sleduje a hodnotí prezentace svých spolužáků - vyjmenovaná slova práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov hledání a dotváření slov příbuzných - zážitkové čtení a naslouchání - nalézání příčin věcí a porozumění jim - tvořivé činnosti s literárním textem volná reprodukce, dramatizace textu, ilustrace k přečtenému, vystižení děje - vlastní tvorba na libovolné téma - druhy a žánry dětské literatury - literární pojmy: přirovnávání, básnické výrazy, přenesené výrazy, zastaralé výrazy - verš, rým - psychosomatické dovednosti (práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace) - herní dovednosti (vstup do role) - sociálně komunikační dovednosti - dodržování pravidel hry - dramatická situace, příběh (řazení situací v časové následnosti) OSV - morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura pátý - uvědomělé plynulé čtení přiměřeně náročných textů - tiché čtení s porozuměním - vyhledávání klíčových slov, pozorné vnímání podrobností a hledání jejich významu v celku - orientace v textu - vystižení jádra sdělení - orientace v naučných textech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 9

10 něj podstatná fakta - vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy, a tempo podle svého komunikačního záměru - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje - píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je - volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů přiměřených věku - pravidla dialogu - porovnávání názorů, tolerance - řešení konfliktních situací - členění vět, frázování, síla a barva hlasu - spisovné tvary slov v psaném a mluveném projevu - orientace ve stavbě textu - členění na odstavce - pravidla sestavování osnovy - členění příběhu - stavba slova - slovní druhy a jejich třídění - tvary slov - mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen - práce s větou - výstavba věty, základní větné členy - věta jednoduchá, souvětí - smysluplné uspořádání vět jednoduchých do souvětí - rozmanité spojovací výrazy - vyjmenovaná slova práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov hledání a dotváření slov příbuzných - shoda přísudku podmětem - zážitkové čtení a naslouchání - nalézání příčin věcí a porozumění jim - tvořivé činnosti s literárním textem volná reprodukce, dramatizace textu, ilustrace k přečtenému, vystižení děje - vlastní tvorba na libovolné téma - literatura umělecká a věcná - literatura v proměnách času - lidová slovesnost MDV - fungování a vliv médií ve společnosti - při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy - literární pojmy: přirovnávání, básnické výrazy, přenesené výrazy, zastaralé Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 10

11 - projevuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí vlastních i určité postavy - pracuje s pravidly hry a jejich variacemi, dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat - pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá přitom různých výrazových prostředků. - prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele na něm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace svých spolužáků výrazy - verš, rým - psychosomatické dovednosti (práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace) - herní dovednosti (vstup do role) - sociálně komunikační dovednosti - dodržování pravidel hry - dramatická situace, příběh (řazení situací v časové následnosti) OSV - morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura šestý -správně určí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov -spisovně vyslovuje česká slova -ovládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí -správně se dorozumívá jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci -slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov -zásady spisovné výslovnosti, přízvuk slovní, větný, význam slova -stavba věty, větné členy, věta jednoduchá, souvětí, přímá řeč, nepřímá řeč -zásady dorozumívání, zásady kultivovaného projevu -technika mluveného projevu OSV Komunikace; kooperace -rozlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru -reprodukuje přečtený text -volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: -základní mluvené žánry podle komunikační situace -vypravování, popis, zpráva, oznámení, dopis -interpretace literárního textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura sedmý MDV - Stavba mediálních sdělení MKV - Lidské vztahy D Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 11

12 -rozlišuje způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov -ovládá přenesená pojmenování - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, SSČ a dalšími jazykovými příručkami a slovníky -ovládá pravopis lexikální, slovotvorný, vedlejších morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí -vhodně využívá v mluveném projevu verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči -vyhledá klíčová slova textu, formuluje hlavní myšlenky, vytvoří otázky a stručné poznámky, zpracuje výpisky a výtah textu -zvládá přípravu referátu a jeho přednes - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel -vysvětlí vlastními slovy smysl literárního díla -formuluje dojmy z divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo -podle svých schopností vytvoří vlastní literární text na základě znalostí základů literární teorie -slovní zásoba a její jednotky -způsoby tvoření slov -význam slova -metafora, metonymie -práce s jazykovými příručkami - rozvíjející větné členy, druhy vět -zvukové prostředky souvislého projevu a mimojazykové prostředky prostředky nonverbální, paralingvální -výpisky, výtah -referát -vypravování, charakteristika -záznam a reprodukce hlavních myšlenek -vytváření vlastních textů OSV - Komunikace MKV - Lidské vztahy D Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: -správně vyslovuje běžně užívaná cizí slova -v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,morfologický, syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu a umí zdůvodnit jejich využití Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura osmý -výslovnost a pravopis slov přejatých -skupiny jazyků -pravopis lexikální, morfologický, syntaktický -slohové rozvrstvení slovní zásoby, jazyk národní a mateřský, rozvrstvení národního jazyka MKV - Multikulturalita - rozpozná subjektivní a objektivní -subjektivně zabarvený popis sdělení a komunikační záměr partnera -tvoří souvislý text s dodržováním pravidel mezivětného navazování -úvaha -žádost, pozvánka - popíše strukturu a jazyk -jazyk literárního díla, obrazná D Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 12

13 literárního díla -vlastními slovy interpretuje smysl díla - rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty -rozezná základní literární druhy a žánry, má přehled o jejich představitelích Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: pojmenování, zvukové prostředky poezie -umělecká literatura -hlavní vývojová období světové a národní literatury, hlavní představitelé Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura devátý MKV - Lidské vztahy EGS - Evropa a svět D -vysvětlí významové vztahy gramatických jednotek ve větě i v souvětí -využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace -diskutuje, diskuzi řídí, využívá zásad komunikace a pravidel dialogu - využívá poznatků o jazyce a stylu k písemnému projevu i k vlastnímu tvořivému psaní -odlišuje v textu fakta od názorů a hodnocení -ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji -rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj -objasní základní rysy výrazného individuálního stylu autora -popíše základní literární směry, porovná jejich funkci, uvede jejich představitele -porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování -vyjádří názor na literární dílo -vyhledá informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích - výpověď a stavba věty, pořádek slov ve větě, stavba textu -jazyk a komunikace, jazyková norma, kultura jazyka a řeči, základy vývoje češtiny -pravidla komunikace, vedení diskuze a dialogu -vypravování,charakteristika, výklad, výtah, publicistické útvary -kritické čtení -komunikační normy, komunikační žánry -struktura a jazyk literárního díla -literární směry v české a světové literatuře -způsoby interpretace literárních děl -literární kritika -orientace v knihovně -knihovní katalog, práce s internetem, encyklopedie OSV - Komunikace MDV - Tvorba mediálních sdělení MDV - Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení EGS - Jsme Evropané D MKV - Lidské vztahy Účast v soutěžích : Olympiáda v českém jazyce, Recitační soutěž Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 13

14 Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Výuka v ročníku bude rozdělena do 2 období:(1. období: ročník a 2. období: ročník) a bude tvořit úvod do cizojazyčného vzdělávání. Půjde především o probuzení zájmu o studium cizího jazyka a vytvoření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost se bude věnovat zejména osvojení zvukové podstaty jazyka, zvládnutí vztahů mezi zvukovou a grafickou stavbou, rozvíjení základních řečových dovedností a seznámení s typickými znaky života a kultury v anglicky mluvících zemích. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně reagovat a vyjádřit se budou nadřazeny v tomto období dovednostem číst, popřípadě psát. Metody a formy práce budou zaměřeny na pozorování, poslech, imitaci, tvořivou činnost a hru. Výuka bude výrazně propojena jak s mateřským jazykem, tak s hudební, pohybovou, dramatickou a výtvarnou technikou. Bude se používat nahrávek, říkanek, básniček, písniček a textů v interpretaci rodilých mluvčích. Výuka v ročníku: Půjde již více o osvojování cizího jazyka jako prostředku dorozumívání a získávání dalších poznatků. Pozornost se bude věnovat rozvoji všech řečových dovedností, čtení a psaní bude postupně nabývat na významu. Bude se vyžadovat i uvědomělý přístup k osvojení gramatického a lexikálního učiva a důraz bude kladen i na samostatnou práci žáků. Pro obohacení výuky se bude využívat informací z cizojazyčných zdrojů (zahraniční časopisy Click, Crown apod.). Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně ročník: 3 hodiny týdně Výuka bude probíhat ve skupinách s maximálním počtem 24 žáků v kmenových třídách, popř. v jazykové učebně vybavené audiovizuální technikou, nástěnnými mapami a gramatickými tabulemi. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení žáci si vytváří základní návyky a postupy ve výuce cizímu jazyku vybírají si a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení propojují získané poznatky do širších celků a poznávají smysl a cíl učení přiměřeně věku a obsahu učiva si zvykají na užívání jazykové terminologie Kompetence k řešení problémů žáci jsou schopni pochopit problém a umí vyhledat vhodné informace přiměřeně věku a obsahu učiva se učí samostatnosti, rozvíjejí vlastní úsudek Kompetence komunikativní žáci komunikují na odpovídající úrovni, umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat postupně se učí formulovat své myšlenky, komunikovat především ústně na principu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 14

15 nápodoby a pamětného učení, osvojují si základní schopnost písemného vyjadřování v cizím jazyce Kompetence sociální a personální žáci spolupracují ve skupině, podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu a jsou schopni sebekontroly Kompetence občanské žáci respektují názory jiných, umí se zodpovědně rozhodnout podle dané situace seznamují se s reáliemi anglicky mluvících zemí, nahlížejí do jejich historie a poznávají vybrané jevy ze života tamějších lidí a jejich tradic Kompetence pracovní žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci osvojují si skutečnost, že dobrá znalost cizího jazyka je nezbytným prostředkem pro pracovní a lidské dorozumění a je základním předpokladem budoucího osobního a profesního uplatnění v životě Projekty celoškolní: Evropský den jazyků Ostatní projekty: Communication My world Free time Places in my life People My life My favourite animal Life in the past Food in my country My country Entertainment My family Capital cities Soutěže: Konverzace v cizím jazyce Recitace v cizím jazyce Anglický slavík Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 15

16 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk první - dokáže opakovat slova na základě sluchové analýzy - dokáže přiřadit slova k obrázkům - vyjádří reakci na jednoduché otázky - pozdravy - čísla základní barvy - členové rodiny - názvy hraček - čísla části obličeje - ovoce OSV - rozvoj schopností poznávání; komunikace Hv Vv Čj M Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk druhý - dokáže přiřadit slova k obrázkům - dokáže ilustrovat známé výrazy - pojmenuje obrázky - je schopen opsat jednoduchá slova - zvládá tvoření jednoduché otázky a reakci na ně - vesmírné útvary (slunce, měsíc, hvězda ) - předměty ve třídě - nábytek (základní výrazy) - královská rodina (pohádkové postavy) - mořští živočichové (základní výrazy) - hudební nástroje OSV - rozvoj schopností poznávání; komunikace Prv Čj Hv Vv M Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: - vybere vhodný pozdrav, rozloučí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a nesouhlas - dokáže počítat do dvaceti, určovat celé hodiny, udat svůj věk - je schopen pojmenovat školní potřeby, udat jejich barvu a počet - zvládne představit členy rodiny, pojmenovat běžné vybavení místnosti - hláskuje anglickou abecedu a své jméno - pojmenuje hračky, běžné vybavení místnosti, vyjádří jejich polohu pomocí předložek - používá názvy běžného ovoce a zeleniny, běžných potravin, Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk třetí - pozdravy - abeceda - čísla jednotné číslo podstatných jmen - rozkazovací způsob - barvy - přivlastňovací zájmena my, your - sloveso to be - sloveso to have - způsobové sloveso can - množné číslo podstatných jmen - předložky místa - vazba there is / there are - čísla přítomný čas prostý - přítomný čas průběhový OSV - rozvoj schopností poznávání; komunikace Čj M Hv Vv Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 16

17 oblíbených nápojů a částí lidského těla - popisuje lidi a zvířata - popíše běžné části oblečení Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk čtvrtý Receptivní řečové dovednosti: - získá základní slovní zásobu - rozumí jednoduchým pokynům při práci ve třídě - porozumí jednoduchému vyprávěnému příběhu či dialogu - uvědomí si rozdíl mezi fonetickou a psanou formou jazyka Produktivní řečové dovednosti: - dokáže hláskovat abecedu - čte nahlas jednoduchý text se správnou výslovností a rozumí obsahu - formuluje otázky a odpovídá na ně - je schopen odpovědět na jednoduchou otázku - dokáže sestavit jednoduchý text (opis, obměna textu, diktát) - prezentuje jednoduché básničky a písničky - řeší jednoduché situace související se seznamováním, zahájením, vedením a ukončením rozhovoru a se získáváním a poskytováním základních místních, časových a jiných informací (mikrodialogy) - jednoduchými větami dokáže popsat sebe, svoji rodinu, školu atd. - zvládne používání abecedního slovníku - pozdravy - anglická abeceda - neurčitý člen (a, an) - čísla přivlastňovací zájmena - určitý člen (the) - přídavná jména - sloveso to be (affirmative, negative,questions, short answers) - sloveso to have (affirmative, negative,questions, short answers) - sloveso can (affirmative, negative,questions, short answers) - přivlastňovací pád - množné číslo podstatných jmen - vazba there is / are - předložky místní a časové OSV - rozvoj schopností poznávání; komunikace Hv Vv M Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Receptivní řečové dovednosti: - čte potichu texty se známými jazykovými prostředky - orientuje se v obsahu jednoduchého textu - vyhledává odpovědi na otázky, potřebné informace - rozumí jednoduché konverzaci a Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk pátý - přítomný čas prostý - přítomný čas průběhový - tvoření otázek a odpovědí - tvoření záporů - sloveso to be - sloveso to have - číslovky roční období - měsíce v roce MDV - stavba mediálních sdělení OSV - komunikace Vlastivěda M Hv Vv Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 17

18 chápe obsah Produktivní řečové dovednosti: - dokáže číst nahlas a foneticky správně - recituje jednoduché říkanky, básničky - dokáže používat základní slovní zásobu - aplikuje vhodný pozdrav a oslovení, představí sebe i druhé - dokáže poděkovat a odpovědět na poděkování - je schopen navázat kontakt s jinou osobou - zvládne vyžádat si informaci - vyjádří smutek, radost, souhlas, nesouhlas - vyhledává slova ve slovníku - obměňuje písemně krátké texty - dny v týdnu - data - vyjádření přání - zástupné zájmeno one - předložky místa, času - minulý čas slovesa to be - minulý čas slovesa to have Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk šestý Receptivní řečové dovednosti: - rozumí přiměřeným projevům našich i rodilých mluvčí - dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení - orientuje se v obsahu jednoduchého textu - vyhledává odpovědi na otázky - má základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti Produktivní řečové dovednosti: - rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat - čte nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché audio-orálně připravené texty - reprodukuje několik rozhovorů - dokáže formulovat otázky a odpovídat na ně - vyjmenuje základní informace o sobě, své rodině a bydlišti - písemně formuluje otázky a odpovědi na ně - pozdravy a představení - člen určitý, neurčitý - přivlastňovací pád - předložky in, on, under - pravidelná a nepravidelná podstatná jména - sloveso to be - sloveso to have - přivlastňovací zájmena - určování času - přítomný čas prostý - modální slovesa can, must - vazba there is / there are - přítomný čas průběhový - popis osob - rozkaz pro 1. os. č. mn. (návrhy) OSV - komunikace; kooperace MDV - stavba mediálních sdělení Čj Z Vv Hv Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 18

19 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace sedmý Receptivní řečové dovednosti: - dokáže postihnout hlavní smysl sdělení včetně důležitých detailů - rozumí přiměřeně obtížným slovním sdělením i konverzaci dvou a více osob - vyhledává základní informace a hlavní myšlenky - má základní poznatky o anglicky mluvících zemích Produktivní řečové dovednosti: - dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů - odhadne význam neznámých výrazů - tvořivě se účastní rozhovoru dvou i více osob - reaguje vhodně v nejběžnějších řečových situacích - jednoduše vyjádří svůj souhlas - přednese krátkou zprávu či sdělení - zvládne napsat stručný osobní dopis - je schopen pracovat se slovníkem - procvičování přítomného času prostého a průběhového - opakování popisu lidí - otázka na cenu How much? - mluvnické číslo podstatných jmen - Wh-otázky - sloveso want - řadové číslovky - čtení a psaní dat - popis počasí - přídavná jména - předmětná zájmena - požití výrazů some / any - množné číslo ukazovacích zájmen - minulý čas prostý OSV - komunikace; kooperace MDV - stavba mediálních sdělení Čj M Př Vv Hv Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk osmý Receptivní řečové dovednosti: - rozumí obsahu promluvy - chápe celkový obsah sdělení - dokáže postihnout hlavní smysl sdělení včetně důležitých detailů - orientuje se v monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů, jejichž význam dokáže odhadnout - má základní poznatky o anglicky mluvících zemích Produktivní řečové dovednosti: - dokáže číst širší okruh tištěných materiálů - orientuje se i v úryvcích autentických textů, převážně informativního charakteru - vyjádří svými slovy a domluví si setkání, společný program, dorozumí se při nákupu různého zboží - dokáže užívat jednoduché obraty vyjadřující svolení, odmítnutí, - blízká budoucnost s going to - vyjádření kvantity - používání členů - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - stupňování přídavných jmen - porovnávání dvou jevů - sloveso have to - frekvenční příslovce - tvoření příslovcí - opakování a procvičování přítomného a minulého času prostého - popis oblíbených činností pomocí slovesa like + -ing - budoucí čas pomocí will OSV - komunikace; kooperace MDV - stavba mediálních sdělení EGS - objevujeme Evropu a svět M Čj Z Hv Vv Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 19

20 politování, omluvu, prosbu, radost - napíše osobní dopis - reprodukuje své zážitky, dojmy a přání - vyplní běžný formulář a dotazník Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk devátý Receptivní řečové dovednosti: - rozumí souvislým projevům učitele - zvládá porozumění monologických a dialogických projevů rodilých mluvčích, pronášených v přirozeném tempu a obsahujících několik neznámých výrazů snadno odhadnutelných z kontextu - má poznatky o anglicky mluvících zemích Produktivní řečové dovednosti: - formuluje otázky a odpovídá na ně - pohotově, přirozeně a jazykově správně reaguje v dialogických situacích každodenního života - vede samostatně jednoduchý dialog - vyjadřuje vlastní názor - reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text - souvisle hovoří na známá témata - napíše stručný životopis, vyplní běžný formulář a dotazník - pracuje s autentickými texty (časopisy, knihy) - je schopen pracovat se slovníkem - orientuje se v základních zeměpisných, hospodářských, společensko-politických, kulturních a historických reáliích - opakování a procvičování přítomného času prostého a průběhového - popis oblíbených činností pomocí slovesa like + - ing - budoucí čas s will - minulý čas průběhový - používání členů - přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti - opakování stupňování přídavných jmen - osobní a předmětná zájmena - předpřítomný čas - způsobová slovesa-jejich zápory a opisné tvary - číslovky nad 100 OSV - komunikace; kooperace EGS - Evropa a svět nás zajímá Čj M Z Vv Hv Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KAPKA /1 20

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

1. Matematika a její aplikace

1. Matematika a její aplikace 1. Matematika a její aplikace 1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více