UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1. ročník = 66 hodin/ročník 2. ročník = 66hodin/ročník 3. ročník = 66 hodin/ročník 4. ročník = 66 hodin/ročník celkem 264 hodin Datum platnosti ŠVP od: POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obecný cíl předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk je nabízen jako jeden ze dvou volitelných jazyků jako další cizí jazyk. Vzdělávání v německém jazyce směřuje podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky k dosažení úrovně A2 a poskytuje jazykový základ pro dorozumění a komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Jeho osvojení snižuje u žáků jazykovou bariéru a přispívá tak ke zvýšení jejich možností v osobním životě i v pracovním uplatnění. Žáci zároveň poznávají odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích a jiné kulturní tradice. 2. Charakteristika učiva Cílem výuky je vést žáky k získávání zájmu o německý jazyk a směřuje k jeho praktickému používání při komunikaci a k praktickým dovednostem. Výuka navazuje na znalosti získané při studiu jazyka na základní škole. Náročnost a rozsah učiva volí učitel s ohledem na schopnosti a možnosti žáka. Získávání praktických dovedností žáka je zaměřeno na receptivní dovednosti (poslech, čtení s porozuměním) a produktivní dovednosti (psaní, rozhovory, samostatný ústní projev) Učivo předmětu Německý jazyk lze rozdělit do těchto oblastí řečové dovednosti, jazykové prostředky, tematické okruhy, komunikační situace, poznatky o reáliích německy mluvících zemí. Řečové dovednosti se rozvíjejí na základě jazykových prostředků, komunikačních situací a jazykových funkcí, základních tematických okruhů a odborných okruhů z oblasti stavebnictví. 3. Pojetí učiva, metody a pomůcky Vyučování předmětu Německý jazyk probíhá v těsné návaznosti na předměty Český jazyk a literaturu, Anglický jazyk, Dějepis, Matematiku informační a komunikační technologii. Ve výuce Německého jazyka jsou upřednostňovány metody kooperativního učení, skupinové a projektové práce, ale i práce samostatná, při které je využíváno individuálního přístupu k jednotlivým žákům.

2 V hodinách je kladen důraz na komunikační schopnosti žáků, čemuž je podřízena i výuka gramatiky. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Žáci porozumí i čtenému textu, který odpovídá slovní zásobě na jejich jazykové úrovni. Seznamují se také s reáliemi zemí, ve kterých se německy hovoří, vyhledávají si nejdůležitější informace pomocí internetu. Na výuku v běžných hodinách navazují akce vztahující se k předmětu promítání cizojazyčných dokumentů a filmů. Pro výuku předmětu je určena jazyková učebna, využívána je i učebna počítačová a multimediální. 4. Hodnocení výsledků žáků Součástí každého hodnocení žáka je zpětná vazba s vhodnou formulací a pozitivním vyjádřenímpovzbuzením. Důraz při hodnocení je kladen nejen na žákovi osvojené vědomosti a jazykové dovednosti, ale také na tvůrčí přístup jednotlivců, spolupráci ve skupině. Důležitou součástí hodnocení je také sebehodnocení žáka a rozvíjení jeho schopnosti posoudit výkony druhých. Pro celkové hodnocení žáka využíváme pět klasifikačních stupňů a slovní hodnocení. Do klasifikace zahrnujeme vědomosti, jazykové dovednosti, práci s informacemi, kreativitu žáka. Probrané a dostatečně procvičené učivo klasifikujeme v hodinách průběžně ústní i písemnou formou. Písemné práce většího rozsahu oznamujeme včas a zároveň objasníme, jakého učiva se přesně práce týká. Tradiční ústní zkoušení nahrazujeme efektivnějšími způsoby ověřování dovedností a vědomostí žáka, především způsobem práce ve skupině a v páru. Za důležitý prvek hodnocení v procesu učení považujeme práci s chybou a žák má příležitost si chybu uvědomit, pracovat s ní a odstranit ji. Slovní hodnocení používáme průběžně, upřednostňujeme jej při hodnocení produktivních jazykových dovedností (psaní, mluvení) a to jak u jednotlivců, tak při skupinové a projektové práci. Slovní hodnocení využíváme při motivaci žáka. Hodnotíme osobní pokrok žáka a porovnáváme jeho aktuální výkon s předchozími výsledky, ale i s aktuálními výkony ostatních žáků. Vedeme žáky k hodnocení nejen práce ostatních, ale i vlastní.

3 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 5.1 Klíčové kompetence Rozvojem klíčových kompetencí je žák připravován k tomu že: a) Kompetence k učení: - efektivně získává poznatky z nejrůznějších zdrojů (internet, časopisy, knihy ). - vnímá osvojování slovní zásoby ve vztazích asociogramy, mind mapping, protiklady, aplikace internacionalismů a anglikanismů apod. - si pod vedením učitele uvědomuje vlastní pokrok za určitou dobu, sebehodnocení. - pracuje s chybou, chybu nechápe jako nedostatek, ale krok ke zlepšení. - zvládá zdánlivě neřešitelné úkoly např. nepanikaří, když nerozumí, cvičením dosahuje zlepšení. - rozvíjí jazykovou paměť nácvikem jednotlivých jazykových dovedností čtení s porozuměním, ústní a písemný projev b) Kompetence k řešení problémů - je schopen se orientovat v cizím jazykovém prostředí umí se zeptat na cestu, dokáže si vyhledat dopravní spoj, zatelefonuje apod. - vyjadřuje souhlas a nesouhlas s názorem druhých při kolektivním řešení problémů. - řeší situační i nereálné hry. - uplatňuje intuici, fantazii, improvizaci, kreativitu i předvídavost při řešení problémů. - zpracovává problém jeho přípravu, plánování, řešení, týmovou práci, obhajobu i prezentaci výsledků své práce. c) Kompetence komunikativní - komunikuje na odpovídající úrovni, využívá všech způsobů komunikace v cizích jazyce ústní i písemnou. - nacvičuje struktury mluvených (vyprávění, dialogy ) a písemných projevů (e mail, dopis, vzkaz, přání ). - je schopný reagovat na slyšené a psané pokyny, povely, úkoly. - používá mimiku, řeč těla, intonaci, důraz, melodii hlasu. - je veden k tomu, aby formuloval a vyjádřil myšlenku, sdělit ji tak, aby partner rozuměl. - je veden k tomu, aby podal jednoduchý srozumitelný popis situace, věci. - je schopen pomoci partnerovi, který v komunikaci v cizím jazyce není tak dobrý. d) Personální a sociální kompetence - týmově spolupracuje ve dvojicích, ve skupinách. - dokáže rozlišovat a respektovat role ve skupině. - prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky a respektuje i jiný názor při týmové práci. - hodnotí a srovnává sám sebe na základě jasných kriterií, hledá další možnosti zlepšení.

4 e) Občanské a kulturní povědomí - zodpovědně plní zadané úkoly, je zodpovědný za sebe, za skupiny, tým. - dodržuje pravidla slušného chování, respektuje tradice i odlišnosti jiných národů. - poznává problémy jiných zemí rasismus, intolerance, násilí. - si vytváří vztah k životnímu prostředí jako tématu. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: - účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích oblastech pro oblast jazyka komunikace (počítač apod.). - si formuje pracovní návyky vedení sešitu, psaní slovíček, práce se slovníkem, práce na počítači, s internetem. - je veden k vyhledávání informací a materiálů potřebných pro práci v hodinách. - je schopen pracovat ve dvojici, skupině, na různých stanovištích. g) Matematické kompetence - čte a vytváří různé formy grafického znázornění (tabulky, diagram, grafy a schémata). h) Kompetence využívat prostředky ICT: - získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet

5 5.2 Průřezová témata Žáci mají možnost stejně jako v mateřském jazyce vyjadřovat se ke všem společensky významným tématům. Možnost diskuze na dané téma pomáhá rozvíjet a formovat osobnost žáka. Občan v demokratické společnosti V rámci tohoto tématu budou žáci ve výuce Německého jazyka vedeni k tomu, aby/že: - se aktivně účastnili diskuzí - dokážou obhájit svůj názor - jsou schopni hledat kompromisy a dokázali být tolerantní k názorům ostatních - dokážou akceptovat názory ostatních Aby mohla realizace tématu probíhat, je nutné vytvořit ve třídě demokratické klima a zapojovat žáky do diskuzí o aktuálních otázkách každodenního života. Člověk a životní prostředí Toto průřezové téma je rozvíjeno v předmětu Německý jazyk jen okrajově. Téma souvisí s tématickým okruhem der Umweltschutz, die Ökologie a navazuje na cíle předmětu Základy přírodních věd. Žáci jsou v rámci realizace tématu vedeni k tomu, aby: - získali povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení člověka na přírodu - se chovali zodpovědně nejen ve svém vlastním zájmu, ale především v zájmu veřejném - přispívali ke zlepšení životního prostředí a přijali odpovědnost za jeho ochranu Člověk a svět práce Při realizaci tohoto tématu budou žáci vedeni k tomu, aby si uvědomili význam a smysl všeobecného vzdělání pro život a budoucí zaměstnání. Informační a komunikační technologie Ke všeobecnému vzdělání moderního člověka patří práce s prostředky informačních a komunikačních technologií. Aby se žáci co nejlépe uplatnili v praxi, je důležité a nutné naučit je, jak s informacemi pracovat. Žáci budou v rámci tohoto předmětu vedeni k tomu, aby byli schopni získávat a využívat cizojazyčné informace z prostředků informačních a komunikačních technologií co nejefektivněji. Realizace průřezových témat je řešena v přílohové části ŠVP Rozpracování průřezových témat ve vztahu k ŠVP.

6 Německý jazyk 1. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka a rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka; - ovládá základní gramatické struktury; 1. Učivo: představování, pozdravy, poděkování Skloňování určitého a neurčitého členu Časování pomocných sloves sein, haben Skloňování podstatných jmen- silné Pořádek slov ve větě oznamovací a tázací Časování slabých sloves v přítomném čase Zápor nein, nicht 15 Tvoření dialogů, konverzace - má dostatečnou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů; - dokáže v rámci probrané slovní zásoby představit a popsat jednotlivé členy rodiny; - čte a vyslovuje foneticky správně v rozsahu své slovní zásoby; - popisuje denní program; - ovládá dostatečnou slovní zásobu k danému tématu; - používá časové údaje; 2. Téma: Moje rodina (Meine Familie) Stručné představení jednotlivých členů rodiny Skloňování přivlastňovacích zájmen Zápor kein Časování silných sloves Základní číslovky 18 Matemetika Dějepis Vytvoření fiktivní rodiny Aktivity upevňující slovní zásobu Vyváření dialogů Písemné a ústní prověřování znalostí 3. Téma: Režim dne(das Tagesprogramm) Všední den, o víkendu, volný čas Způsobová slovesa a sloveso wissen Dny v týdnu, roční období, měsíce Rozkazovací způsob cizí jazyk Metoda semaforu- co můžeme, co musíme, co chceme Písemné a ústní prověřování znalostí - má dostatečnou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie; - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu nebo podle způsobu tvoření; - ovládá příslušné gramatické struktury); dané slovní zásoby 4. Téma: Zvířata a příroda (Tiere und Natur) Jednotlivá zvířata, jejich onomatopoické zvuky Předložky se 3. pádem Člen určitý a neurčitý ve 3. pádě Předložky se 4. pádem Člen určitý a neurčitý ve 4. pádě 18 Základy přírodních věd Vytvoření erbu oblíbeného zvířete a jeho popis

7 Německý jazyk 2. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - dokáže hovořit o svém volném čase; - dokáže třídit různé druhy koníčků; - pronese jednoduše zformulovaný; monolog před publikem; slovní zásoby; 1. Téma: Volný čas a koníčky (Freizeit und Hobbys) Zájmy aktivní, pasivní, mužské, ženské, nákladné Neurčitý neosobní podmět es Vyjádření všeobecného podmětu man Osobní zájmena ve 3. a 4. pádě Slovesa s odlučitelnými předponami 19 Samostatná práce na téma můj volný čas - dokáže popsat jednotlivé části domu či bytu; - sdělí a zdůvodní svůj názor; - vede jednoduchý dialog s učitelem i s žáky ve skupině; své slovní zásoby; 2. Téma: Bydlení (das Wohnen) Popis bytu, domu Předložky se 3. a 4. pádem Těžko rozlišitelná slovesa Inzeráty: hledáme byt Směrová příslovce Srovnání bydlení na vesnici a ve městě 14 Odborné kreslení Narýsování plánu domu Aktivity na upevňování slovní zásoby Vytvoření vlastního inzerátu - má dostatečnou slovní zásobu v rámci daného tématu; - domluví se v běžných situacích, získá i poskytne informace; slovní zásoby; 3. Téma: Móda a oblékání (Mode und Bekleidung) Jednotlivé části oblečení, co máme na sobě, při jakých příležitostech Rozlišení příd. jména v přísudku a v přívlastku Skloňování přídavných jmen po členu určitém Zvratná slovesa a jejich časování Skloňování příd. jmen po členu neurčitém Tázací zájmeno welcher, was für ein 16 Dějepis Projekt móda v čase Aktivity na upevňování slovní zásoby Písemné a ústní ověření znalostí

8 - orientuje se v jídelním lístku; - dokáže si objednat jídlo v restauraci a Zaplatit; - komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu zejména v rutinních situacích každodenního života; - dokáže se vyjadřovat ústně i písemně k tématům veřejného i osobního života; slovní zásoby; 4. Téma: Jídlo a pití (Essen und Trinken) Jídlo, nápoje, jídelní lístek, v restauraci Skloňování příd. jmen po členu nulovém Vazba es gibt Stupňování příd. jmen Česká kuchyně versus německá, rozdíly ve stravování cizí jazyk Výroba jídelního lístku Dialogy v restauraci host, číšník

9 Německý jazyk 3. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a rovněž používá získanou slovní zásobu, zejména v rutinních situacích každodenního života; - domluví se v běžných situacích, získá i poskytne informace; - rozpozná význam obecných sdělení; - ovládá příslušné gramatické struktury); 1. Téma: Nakupování (Einkaufen) V supermarketu, v obchodech Obchodní dům Pomocná slovesa sein a haben v minulosti Zájmena jemand, niemand Množné číslo pod. jmen Souřadicí spojky 13 Matematika 1.cizí jazyk Situační hry, tvoření dialogů Písemné a ústní ověřování slovní zásoby Cvičení na převádění časů - popisuje jednotlivá roční období; - rozumí předpovědi počasí; - má dostatečnou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie; -čte a vyslovuje foneticky správně v rozsahu slovní zásoby; 2. Téma: Počasí a roční období (Wetter und Jahreszeiten) Počasí, roční období Préteritum sloves Ukazovací zájmeno dieser, diese, dieses Perfektum sloves Sloveso werden 20 Základy přírodních věd Informační a komunikační technologie Vytvoření vlastní předpovědi počasí Aktivity na slovní zásobu Cvičení na použití sloves v minulém čase - dokáže popsat problematiku ochrany životního prostředí; - ovládá dostatečnou slovní zásobu k tématu včetně vybrané frazeologie - zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká li se známého tématu; - používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci; - sdělí a zdůvodní svůj názor; 3. Téma: Ochrana životního prostředí (der Umweltschutz) Životní prostředí a jeho ochrana Perfektum způsobových sloves Plusquamperfektum Stupňování příslovcí Ekologické katastrofy 15 Základy přírodních věd Informační a komunikační technologie 1. cizí jazyk Projekt - realizace průřezového tématu Člověk a životní prostředí

10 - má znalosti především o geografických, demografických,hospodářských, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti a to i z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země; daného tématu; 4. Téma: Německy mluvící země (Deutschsprachige Länder) Spolková republika Německo, Berlín Rakousko, Švýcarsko Podřadicí spojky, vedlejší věty Konjunktiv pomocných sloves Konjunktiv způsobových sloves 18 Informační a komunikační technologie Vyhledávání informací z různých zdrojů Prezentace jednotlivých států

11 Německý jazyk 4. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - zná a dokáže popsat jednotlivé svátky a významné dny v roce; -Má dostatečnou slovní zásobu v rámci daného tématu; - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu nebo způsobu tvoření; 1. Téma: Zvyky a obyčeje (Feste und Bräuche) Svátky, zvyklosti Trpný rod Podmínkové věty Závislý infinitiv Hlavní rozdíly mezi německými a českými svátky 12 Dějepis - má znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti a to i z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země; - přeloží text, používá slovníky i elektronické; 2. Téma: Česká republika, Praha (Die Tschechische Republik, Prag) Naše vlast a naše hlavní město Spojky wenn, als, bevor, sobald, nachdem Vedlejší věty časové Budoucí čas 13 Český jazyk literatura Dějepis - dokáže popsat školu, vybavení; - dokáže kategorizovat předměty; - má dostatečnou slovní zásobu; - vyhledává, zformuluje a zaznamenává informace nebo fakta týkající se studovaného oboru; 3. Téma: Naše škola, naše třída (Unsere Fachschule, unsere Klasse) Popis školy, učeben Předměty všeobecné, odborné Vedlejší věty podmětné, předmětné, účelové Zkracování vedlejších vět um..zu Předložky s 2. a 3. pádem Německý školský systém 10 Písemné ústní ověřování znalostí

12 - pojmenovává nářadí a nástroje; - dokáže popsat druhy stavebních prací; - vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru; - používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého studijního oboru; - ovládá gramatické struktury; daného tématu; 4. Téma: Stavební práce, materiál, stroje (Bauarbeiten, Baumaterialien, Baumaschienen) Druhy stavebních prací, stavební materiál, nářadí, mechanizace Spojky als, ob, zu als dass, je desto Dvojité spojky Rekce sloves 16 -dokáže hovořit o základních komunikačních mediích; - sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené; - má dostatečnou slovní zásobu; - čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu, dokáže rozlišit hlavní a vedlejší myšlenky; 5. Téma Média (die Medien) Televize, rádio, internet, mobil Nepřímá otázka Vztažné věty Zpodstatnělá přídavná jména Vazba infinitivu s zu místo vět s dass Nepřímá řeč 15 Informační a komunikační technologie

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1 Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK Studijní obor: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl: Cílem výuky je vytvořit u žáků předpoklady pro multikulturní komunikaci, naučit je užívat k chápání a objevování

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Obor vzdělání: 23-41-M/001 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 12 Platnost od:

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Centrum odborné přípravy 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště Kmenový obor 2651H Elektrikář Učební obor 26 51-H/01

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 23-41-M/01 Strojírenství zaměření Počítačová podpora konstruování a výroby (od 1.9.2011) zaměření

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více