ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV Školní vzdělávací program pro Základní školu Sokolnice

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu č.j. 330/07 Školní vzdělávací program pro Základní školu Sokolnice Název školy Adresa školy Ředitelka Zástupkyně ředitelky: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Masarykova 20, Sokolnice Mgr. Zita Butalová Jana Pátková Kontakty: Telefon Koordinátor ŠVP Jana Pátková Zařazení do sítě škol IZO REDIZO IČ Zřizovatel Obec Sokolnice Komenského Sokolnice Kontakty: Telefon Fax Starosta Jiří Životský Platnost dokumentu od: Verze: č. 1 červen 2007 Podpis ředitelky školy Razítko školy 2

3 2 Charakteristika školy Kronika školy zdejší 2.1 Historie školy Zabýváme-li se hovorem o minulosti, docházíme často lišících se mínění, najmě z té příčiny, že mnohá věc se časem z paměti vytratí. Aby tedy dějiny školy se uchovaly, jest zákonem školním nařízeno při každé škole založiti a vésti kroniku školní a já uznávaje důležitost tohoto nařízení, milerád uvazuji se v dílo toto... Karel Körvitzer, správce školy(1891) Historie sokolnické školy začíná v roce 1872, kdy bylo vyhověno žádostem zdejších občanů, byla povolena jednotřídní škola. Obec Sokolnice měla tehdy 1475 obyvatel, z toho 115 dětí školou povinných. Tento počet dále vzrůstal, v roce 1888 již vystoupil na 230 žáků, proto stará školní budova nemohla stačit. Tehdejšími radními obce bylo rozhodnuto o stavbě nové školní budovy. Její stavba začala roku 1890 a škola byla dokončena a vysvěcena 5. července Na začátku 20. století byla škola organizována jako čtyřtřídní, v letech zde byl umístěn i poštovní úřad, v roce 1929 měla škola již 7 tříd. Pohnutou historii zažila škola v době okupace. Za okupace se vedlo českým školám zle... Budova školy za okupace velmi trpěla. Byla několikrát celá obsazena německým vojskem. Za přechodu fronty a za dobývání Sokolnic neměla škola sice přímého zásahu, ale bomby padaly v největší blízkosti, a proto byla budova hodně poškozena. Teprve před prázdninami r byla stará omítka a fasáda otlučena a nahozena omítka hladká, bez ozdob. Ve školním roce 1957/58 byla škola ustanovena jako osmiletá střední škola se všemi ročníky školní docházky. V průběhu takřka 40 let neutichaly snahy o postavení nové školy nebo o opravu a přístavbu nové školní budovy, o vylepšení jejího okolí. Tak vznikl park před školou, bylo vybudováno hřiště a školní zahrada, ústřední topení, proběhla oprava vnitřního zařízení. V roce1993 byla provedena přístavba 2.poschodí školy a nová fasáda celé budovy. V červenci 2002 byla dokončena úprava školního dvora a přilehlých budov. Ve školním roce 2006/2007 má naše škola 139 žáků, 11 učitelů, vychovatelku školní družiny, školnici a uklízečku. Ve školní budově není dostatek prostoru pro kuchyni a jídelnu, žáci se stravují v jídelně mateřské školy, kam docházejí. I v dnešní době je škola středem pozornosti občanů. Úroveň vzdělání mládeže nabývá stále většího významu. V souladu s rozvojem informačních technologií byla ve škole vybudována počítačová učebna s připojením na Internet. V zájmu všestranného rozvoje osobnosti žáků umožňuje škola zapojení žáků do zájmové činnosti. Ve škole pracují kroužky hry na různé hudební nástroje, pěvecký, výtvarný, počítačový a dyslektický kroužek, kroužek orientálních tanců a přípravka anglického jazyka. 3

4 2.2 Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s postupným ročníkem. Škola se nachází ve středu obce, v blízkosti autobusových zastávek, je tedy dostupná i dětem, které k nám dojíždějí z okolních obcí (Telnice, Újezd u Brna). V současné době navštěvuje školu 158 žáků, průměrná naplněnost tříd je 17,5 žáků na třídu. Ve všech ročnících se učí po jedné třídě. Součástí školy je i školní družina. Kapacita školy je 250 žáků. 2.3 Vybavení školy Výuka probíhá v jedné budově. V budově školy je 9 kmenových tříd, 1 odborná učebna a učebna pro školní družinu. Součástí školy je školní dílna, hřiště a zahrada. Během přestávek děti z prvního stupně využívají přestávkových koutů ve třídách vybavených koberci, posilovacím nářadím, stavebnicemi a zdravotními míči, na nichž sedí při určitých činnostech i během výuky. V letních měsících pobývají žáci o přestávkách na školním dvoře vybaveném lavičkami, basketbalovým košem a různým sportovním náčiním. Na estetickém vzhledu všech prostor školy se podílejí ve velké míře také žáci, na chodbách prezentují své práce, úspěchy v soutěžích a olympiádách i společné projekty. Pracovní porady a pedagogické rady probíhají ve sborovně, kde se nacházejí důležité informace týkající se chodu školy, odborná literatura a časopisy a počítače napojené na internet a na školní síť. Materiální vybavení je dostatečné, ale je třeba ho stále doplňovat a modernizovat. Zvláštní pozornost věnujeme žákům s poruchami chování a učení, ale i mimořádně nadaným žákům. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 14členů (učitelé, vychovatelky školní družiny, vedení školy), jsou v něm zastoupeni mladí i zkušení pedagogové. Kromě jednoho člena sboru jsou všichni plně kvalifikovaní. Velký důraz klademe na počítačovou gramotnost. Všichni učitelé jsou proškoleni v úrovni Z, kompletní úroveň P má dokončenou 5 vyučujících. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátorka ŠVP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se převážně zaměřuje na cizí jazyk, výchovné poradenství, semináře týkající se ŠVP, ICT, nových metod ve výuce, výuku žáků mimořádně nadaných a žáků se zdravotním postižením. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v oblasti BOZP a PO. V oddělení školní družiny pracuje plně kvalifikovaná vychovatelka. 2.5 Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti ze Sokolnic a nádražní části obce Telnice. V poslední době k nám přicházejí i žáci z obcí Telnice a Újezd u Brna, jejichž rodiče oceňují individuální přístup k dětem se SPU. 4

5 2.6. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty Všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy. Škola je dlouhodobě zapojena do projektu KEA společnosti SCIO, kde jsme získali Zlatý certifikát za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti. Naši žáci se dlouhodobě účastní výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Rovněž v této soutěži získala škola čestné uznání. V rámci ekologické výchovy spolupracujeme s firmou A.S.A., tři třídy aktivně pracují v projektu ZOO - adopce zvířat. Žáci nižšího stupně se opakovaně účastnili ekoolympiády pořádané ZŠ Újezd u Brna. Den Země již tradičně slavíme ekologickými aktivitami - úklid obce, sběr druhotných surovin. Pedagogové společně vytvářejí školní projekty, spolupracují na jejich tvorbě, realizaci i na jejich hodnocení. Pořádáme kulturně vzdělávací, ozdravné nebo sportovně zaměřené pobyty, lyžařské kurzy, kurzy plavání, celý první stupeň se každoročně účastní školy v přírodě. Třídní kolektivy vyjíždějí do Brna na divadelní představení, exkurze, výstavy, navštěvují výukové programy muzeí či galerií. Pro budoucí prvňáčky pořádáme pohádkový zápis a vzájemné návštěvy základní a mateřské školy. Naše škola již tradičně zhlédne divadelní představení, které každý rok nastudují děti ze Žatčan a rovněž zve žáky okolních škol na divadla nacvičená v naší škole. Se Základní školou Újezd u Brna spolupracujeme jako partnerská škola v projektech zaměřených na enviromentální výchovu a čtenářskou gramotnost. Základní škola Telnice zve pravidelně mladší žáky naší školy k turnajům v házené. V současné době naše škola nespolupracuje se školami na mezinárodní úrovni, je však naším cílem obnovit kontakty s některou z rakouských a polských škol a navázat spolupráci s anglickou školou. Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek, ve dnech otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (škola pořádá divadelní představení, akademie, ukázkové hodiny pro rodiče, výtvarné dílny, pohádkový zápis pro budoucí prvňáčky). Byla zřízena nová školská rada, ve které jsou zastoupeni rodiče, učitelé a obec, jejímž základním cílem je vytvářet na základní škole a v jejím okolí podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu ve všech oblastech. Podle potřeb dětí, rodičů i učitelů spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry a středisky výchovné péče, popř. s poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti. Spolupracujeme s obcí jako svým zřizovatelem, s místní Obecní knihovnou, od loňského školního roku i se Střediskem volného času v Lužánkách, účastníme se řady kulturních a sportovních akcí pro veřejnost. Žáky vedeme ke kladnému vztahu ke všemu živému, ve spolupráci se ZOO Brno jsou tři třídy zapojeny v projektu adopce zvířete. V rámci dopravní výchovy spolupracujeme s Městskou policií Brno, která organizuje pro žáky besedy, výukové programy a soutěže. Několikrát do roka zveme pracovníky KrÚ, sociálního odboru, kteří mají pro žáky druhého stupně odborně připravené projekty v oblasti prevence šikany, zdravého životního stylu, mezilidských vztahů aj. Do naší školy se vracejí naši absolventi současní studenti pedagogické fakulty jimž umožňujeme odbornou praxi. Rádi se účastní i naší mimoškolní činnosti, např. nácviků 5

6 divadelních představení, výtvarných dílen, školních výletů, ale také pracují jako lyžařští instruktoři na LVK nebo vychovatelé na škole v přírodě. 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má splňovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Náš školní vzdělávací program vznikl na základě aktivní spolupráce a shody celého pedagogického sboru. Při strategii jeho koncepce jsme vycházeli z cílů a kompetencí RVP ZV, podmínek školy, skladby pedagogického sboru, skladby žáků i místních podmínek a vztahů. Současně jsme respektovali zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky na straně jedné a zásadu diferencované výuky pro žáky určitým způsobem znevýhodněné, ale i pro žáky talentované. Ředitelka školy může mimořádně nadaného žáka na žádost zákonného zástupce přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti docházku vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy. Ředitelka školy může na základě písemného doporučení PPP žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 3.2 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka; - umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků; - uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky; - zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče; - zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání; - spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů); - umožnit využití vyšší časové dotace k posílení předmětů, které vzhledem k postižení žáků vyšší časovou dotaci vyžadují; 6

7 - umožnit využití maximální týdenní časové dotace stanovené pro jednotlivé ročníky ve školském zákoně21 k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče; - umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině. 3.3 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné i všem těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Dlouhodobým cílem školy musí být integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich kultury a podpora jejich úspěšnosti ve společnosti. Proto je nezbytné, aby škola reagovala na jejich kulturní rozdíly, případně vypracovala pro tyto žáky individuální vzdělávací plány, které by jejich potřebám maximálně vyhovovaly. Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy i sociálně znevýhodňujícího prostředí je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - individuální nebo skupinovou péči; - pomoc asistenta pedagoga; - odpovídající metody a formy práce; - specifické učebnice a materiály; - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu; - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. Celý Školní vzdělávací program Základní školy Sokolnice směřuje k tomu, aby z naší školy vycházeli zdraví, svobodní, sebevědomí lidé toužící po dalším vzdělávání na vyšších stupních škol. Školní vzdělávací program je realizován ve třech rovinách: 1. Úroveň povinných předmětů Výuka je společná pro všechny žáky, obsahové plány zahrnují specifiku individuálního přístupu k žákům jakkoliv znevýhodněným a žákům nadaným (včetně výuky prvního cizího jazyka od 3.ročníku, 2.cizího jazyka od 7.ročníku, ICT od 5.roč.) 2. Úroveň povinně volitelných předmětů, nepovinný předmět V šestém až devátém ročníku je žákům umožněn výběr volitelných předmětů Informatika Konverzace v cizím jazyce v rozsahu 1 hodina týdně. V rámci nepovinného předmětu na naší škole probíhá od 1. do 9. ročníku výuka náboženství. 7

8 3. Úroveň zájmová Zahrnuje dobu po skončení vyučování a nabízí rodičům soubor organizované zájmové činnosti pro jejich děti. Od prvního do třetího ročníku mohou děti navštěvovat školní družinu, po celou dobu povinné školní docházky se mohou realizovat v některém ze zájmových kroužků. Účast na této úrovni bude podmíněna individuální finanční úhradou žáků. Školní vzdělávací program Základní školy Sokolnice vychází z doporučeného členění učiva do vzdělávacích oblastí. Od prvního do devátého postupného ročníku jsou vzdělávací oblasti shodné s doporučenými, zařazení oborů do jednotlivých oblastí se však mnohde liší. Domníváme se, že naše členění lépe vyjadřuje příbuznost některých oborů, zabraňuje duplicitě výuky u některých témat a umožňuje žákům získat co nejucelenější přehled o učivu. Celková i dílčí předepsaná časová dotace je dodržena. Podstatnou specifikou našeho školního vzdělávacího programu je předpoklad, že na konci devátého ročníku bude dosaženo většiny očekávaných kompetencí. je soustředěno v patnácti oborech, předpokládá výuku v blocích, týmovou práci vyučujících i žáků, obsahuje průřezová a jeho cílem je dosažení uceleného komplexního základního vzdělání, aplikovatelného v praktickém životě Evropana současnosti. 3.4 Výchovné a vzdělávací strategie Učitel je nejdůležitějším činitelem v pedagogickém procesu. Na něm záleží, jaká škola bude. Musí být otevřený, přijímat stále nové poznatky a podněty, a to nejen zvenčí, ale i od dětí. Výuka, to je vlastně interakce mezi učitelem a žákem. Učitel vychovává lidi, jejichž svoboda spočívá ve svobodném uvažování a ve svobodném vztahu ke světu, směřuje k naplňování klíčových kompetencí žáků. Je nenápadným režisérem při kooperativní práci. Pedagog musí být dovedným organizátorem i vyučujícím, musí umět plánovat. Práce pedagoga předpokládá tedy jisté manažerské schopnosti (jinak řečeno musí být kompetentní). 3.5 Strategie rozvíjení klíčových kompetencí K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: Využívání různých zdrojů informací, kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní např. učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.), žáci mají v každé třídě k dispozici různé školní encyklopedie a slovníky a mohou využívat školní počítače s připojením na internet. Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků (moderní pedagogické trendy, skupinová práce, dialog, projekty, integrace výukových oblastí atd.), kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: škola organizuje tematicky zaměřené projekty a exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi. Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi školská rada, obec, pedagogická fakulta, pedagogicko-psychologická poradna, občanská sdružení atd.), kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: 8

9 žáci se účastní veřejných odborných i kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují se svými příspěvky. Proměna klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem, školní parlament). kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků je možno izolovaně popsat následujícím způsobem. Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí, a tedy i více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací prací s knihou, internetem, praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků. Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků. Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, při zpracovávání školních projektů z nejrůznějších oblastí a jejich výstupů. Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. Snažíme se děti zapojit do organizace činnosti školy (školní parlament a třídní samosprávy). V rámci skupinového vyučování žáci přejímají různé role. Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí. 3.6 Začlenění průřezových témat reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Výjimkou je nový vyučovací předmět Osobnostní výchova zařazený na 1.stupni, který rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. 9

10 Pro přehlednost uvádíme zkratky průřezových témat použité v tabulkách: VDO Výchova demokratického občana VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ENV Environmentální výchova OSV Osobnostní a sociální výchova MKV Multikulturní výchova MV Mediální výchova 10

11 4 Učební plán 4.1 Učební plán - 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět Zahrnuté obory 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Z toho disponibilní Celkem Součet za oblast Jazyk a jazyková komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk Český jazyk a literatura Anglický jazyk Cizí jazyk Osobnostní výchova Osobnostní výchova Matematika a Matematika a její její aplikace aplikace Informatika a komunikační technologie Prvouka Člověk a jeho svět Kultura ducha a těla Pracovní činnost Člověk a svět práce Hudební a výtvarná Umění a kultura výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Celkem Učební plán 2. stupeň 11

12 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Kultura ducha i těla Člověk a svět práce Rozšiřující oblast Vyučovaný předmět Zahrnuté obory 6.roč 7.roč 8.roč 9.roč Z toho disponibilní Celkem Součet za oblast Český jazyk Český jazyk a literatura Anglický I.cizí jazyk jazyk Německý jazyk II.cizí jazyk Matematika Matematika a její aplikace Informatika Informatika a komunikační technologie Člověk a Dějepis společnost Výchova k občanství Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a Hudební výchova kultura Výtvarná výchova Výchova ke Výchova ke zdraví zdraví Tělesná Tělesná výchova výchova Člověk a svět Člověk a svět práce práce Volitelný Volitelný předmět předmět Celkem

13 Charakteristika vzdělávací oblasti 5 Učební osnovy 5.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Je realizována v povinných vyučovacích předmětech český jazyk a literatura, anglický jazyk a německý jazyk. Všechny tyto vyučovací předměty mají společné hlavní cíle vybavit žáky dovednostmi, vytvořit jim nástroje vzdělávání pro všechny oblasti vzdělávání. Jazykové vzdělávání pojímáme jako cestu k rozvoji přesného a logického myšlení. Jazyk chápeme především jako prostředek pro sdělování myšlenek a pocitů. Je bezprostředně spojen s myšlením, je jedním z prostředků myšlení. Z tohoto pohledu k jazyku přistupujeme během vyučování. Chápeme jej v rovině kulturní, sociální a psychické. Oblast zahrnuje vyučovací předměty (které jsou zároveň vzdělávacími obory): Anglický jazyk Německý jazyk (pouze na 2. stupni) Český jazyk a literatura Zařazená průřezová Osobnostní a sociální výchova Z tématického okruhu Osobnostní rozvoj část Rozvoj schopnosti poznávání (dovednosti pro učení a studium), z tématického okruhu Sociální rozvoj části Komunikace a Kooperace a kompetice, z tématického okruhu Morální rozvoj část Hodnoty, postoje, praktická etika (schopnost vyjádřit vlastní postoj). Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Z tématického okruhu Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, lidová slovesnost a zvyky tradice národů Evropy). Multikulturní výchova Tématický okruh Multikulturalita (specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, naslouchání druhým, komunikace s příslušníky jiných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem). Mediální výchova Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality a Tvorba mediálního sdělení Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících základní školy. Má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získání poznatků ve všech dalších oborech. 13

14 Vzdělávání je zaměřeno na : Rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu Vyjádření reakcí a pocitů žáků Pochopení role v různých komunikačních situacích Orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama Porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora hlavní myšlenky Vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků Využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, Internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání. Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. Některá, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a texty na Internetu. Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k vytváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení Rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva, předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací, vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování,seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem. Kompetence k řešení problémů Vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy, vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení. Kompetence komunikativní Vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů, pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků, vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění. Kompetence sociální a personální Vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Kompetence občanské Seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam, podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby. Kompetence pracovní Vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, vést žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru. 14

15 1.stupeň Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje čtení a psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. Žáci, kteří nastupují do školy, se již dokážou česky dorozumět. Snažíme se proto tuto jejich dovednost dále rozvíjet, obohacovat jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. 2.stupeň Na 2. stupni je našim hlavním cílem cestou rozvoje jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování vést žáky k přesnému a logickému myšlení, prohlubovat jejich obecné intelektové dovednosti. Literární učivo se zde již stává nástrojem tvořivé interpretace a produkce vlastních textů. Žáci se učí vybírat vhodné jazykové prostředky. Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spojen s dramatickou výchovou (literatura, sloh), dějepisem (období Velké Moravy, misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, období národního obrození ), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty) hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři ) Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. Očekávané výstupy Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Dodržování hygienických návyků správného psaní (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku) Prosba, poděkování, omluva, blahopřání Rozvíjení znělého hlasu, nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání VDO - občanská společnost a škola - výchova k demokratickému myšlení v rámci své třídy VMEGS - Evropa a svět, poznávání evropských kultur ENV - lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí, výchova k životnímu prostředí 15

16 Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova - umí skládat a číst slabiky, slova; tvoří jednoduché věty; hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací; rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Poznávání písmen abecedy; hláskosloví, věta, slovo, slabika, hláska, písmeno malé, velké, tištěné, psané; tečka, čárka, otazník, vykřičník Nadpis, článek, řádek a odstavec; přednes básně nebo úryvku prózy, porozumění jednoduchému textu, hlasité a tiché čtení Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. Očekávané výstupy Čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu; porozumí písemným a mluveným pokynům přiměřené složitosti K omunikační situace: žádost, vzkaz, zpráva, dialog OSV Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru Volí vhodné tempo řeči Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis jednoduchých textů Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky; měkké, tvrdé a obojetné souhlásky, dvojhlásky, slabikotvorné r,l, souhlásky znělé a neznělé Výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů - zdvořilostní obraty Nácvik přiměřeného tempa řeči, srozumitelný projev Plynulý a úhledný písemný projev, upevňování hygienických návyků při Vyprávění pohádky, povídky nebo příběhu; spojování obsahu textu s ilustrací Hláskosloví rozdělení na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky; slabikotvorné r, l; Zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek Tvrdé a měkké souhlásky Rozdělí slova na slabiky, rozdělí slovo na konci řádku Rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě; slova s u,ú,ů Dělení slova na konci řádku Háček, čárka, kroužek v české gramatice osobnostní rozvoj rozvoj schopností 16

17 Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená Rozlišuje vybrané slovní druhy v základním tvaru Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky Vyjadřuje svoje pocity z přečteného textu Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Pořádek slov ve větě, seznamování se s některými slovními druhy Nauka o slově slova nadřazená, podřazená, slova výrazem podobná, protikladná Ohebné a neohebné slovní druhy Jednoduchá věta a souvětí, spojení dvou nebo více vět, spojky a jejich funkce, spojovací výrazy Věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, pořádek vět v textu Četba s porozuměním, líčení atmosféry příběhu Volná reprodukce textu, dramatizace pohádky, povídky nebo básně OSV Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 3. Očekávané výstupy Zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení, Čtení MKV - kulturní čte potichu i předčítá nahlas; orientuje se v textu; využívá četbu jako zdroj poznatků; čte s porozuměním, umí reprodukovat text diference - vlastní kulturní zakotvení, spisovatelé, básníci Volí vhodné verbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Výběr vhodných jazykových prostředků (řeč spisovná, hovorová) Vypravování, jednoduchý popis osoby; telefonuje, napíše adresu, přání, pozdrav na pohlednici MV - kritické čtení - vliv médií ve společnosti 17

18 Píše správně tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev, dbá na úpravu v sešitě Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Rozumí mluveným a písemným pokynům přiměřené složitosti Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru Automatizace psacího pohybu, odstraňování individuálních nedostatků písemného projevu, čitelný písemný projev Správné použití slovního přízvuku a vhodné intonace Komunikační situace navozené mluveným nebo písemným pokynem (omluva, žádost, vzkaz, oznámení) Oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače v dialogu; zdvořilé vystupování MKV - lidské vztahy, princip slušného chování, tolerance, empatie a vžití se do role druhého Porovnává významy slov, vyhledává slova příbuzná Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Odůvodňuje a píše správně i/í, y/ý po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech Píše správně velká písmena v místních pojmenováních Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Vyjadřuje své pocity z přečteného textu Slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova opačného významu, slova příbuzná Ohebné a neohebné slovní druhy přídavná jména, zájmena, příslovce Používání správných gramatických tvarů podstatných jmen, přídavných jmen a sloves; podstatné jméno (rod, číslo, pád) slovesa (osoba, číslo a čas přítomný) Vyjmenovaná slova, práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov, hledání a dotváření slov příbuzných, předpona vy Používání vlastních jmen názvy měst, vesnic, řek, pohoří Četba uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků Líčení atmosféry příběhu OSV - sociální rozvoj - rozvoj schopností poznávání; 18

19 Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 4. Očekávané výstupy Seznámí se s jazykem jako prostředkem Výběr vhodných jazykových komunikace; volí vhodné verbální prostředky prostředků (řeč spisovná, MKV - etnický řeči v běžných školních i mimoškolních situacích hovorová) původ- rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; OSVsociální rozvoj - Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev; při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, citově zabarvená; vypraví podle osnovy Píše správně tvary písmen a číslic Správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Vypravování, jednoduchý popis osoby Automatizace psacího pohybu, odstraňování individuálních nedostatků písemného projevu, čitelný písemný projev Správné použití slovního přízvuku a vhodné intonace komunikace MKV - kulturní diference-poznávání vlastního kulturního zakotvení - lidské vztahy- uplatňování principu slušného chování, tolerance, solidarita, empatie; MV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - reklama; Rozumí mluveným a písemným pokynům přiměřené složitosti Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru Porovnává významy slov, vyhledává slova příbuzná Komunikační situace navozené mluveným nebo písemným pokynem (omluva, žádost, vzkaz, zpráva, oznámení) Oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače v dialogu, zdvořilé vystupování Slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova opačného významu, slova příbuzná OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání 19

20 Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Odůvodňuje a píše správně i/í, y/ý po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech Rozlišuje předpony a předložky a správně je píše; určí slovní základ Rozliší větu jednoduchou a souvětí; určí základní skladební dvojice ve větě jednoduché; seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem; z vět jednoduchých vytvoří souvětí ohebné a neohebné slovní druhy přídavná jména, zájmena, příslovce Používání správných gramatických tvarů podstatných jmen, přídavných jmen, sloves; podstatné jméno (rod, číslo, pád), slovesa (osoba, číslo a čas přítomný, minulý a budoucí) Vyjmenovaná slova, práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov, hledání a dotváření slov příbuzných, předpona vy Stavba slova Věta, souvětí, určování základní stavební dvojice; shoda přísudku s podmětem Vyhledává v abecedním seznam Abeceda Správně píše skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně; umí uvést příklady ve větách mně Píše správně velká písmena v místních Používání vlastních jmen pojmenováních názvy měst, vesnic, řek, pohoří Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného Četba uměleckých, rozsahu a náročnosti, čte nahlas i potichu; text populárních a naukových umí reprodukovat; odliší podstatné a okrajové textů s důrazem na informace; dokáže si vybrat četbu podle svého upevňování čtenářských zájmu a udělat zápis do deníku dovedností a návyků; Vyjadřuje své pocity z přečteného textu Líčení atmosféry příběhu Seznámí se s autory dětských knih; spisovatelé a básníci - F. Hrubín, B. Němcová, K.J.Erben, J. Seifert, F. Halas, Z. Krubel, M. Macourek, Žáček, H.CH. Andersen, A. Lindgrenová, R. Kipling 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Co se v Mládí naučíš rozšířená výuka jazyků 3. verze platná od 1. září 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Základní škola Jedovnice, okres Blansko, 679 06 Jedovnice 401 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 Velká Chuchle PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělání, které cvičí v práci, a vědomosti, kterých možno užívati prakticky, působí,

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání: 31.8.2009 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Svobodná základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více