ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV Školní vzdělávací program pro Základní školu Sokolnice

2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu č.j. 330/07 Školní vzdělávací program pro Základní školu Sokolnice Název školy Adresa školy Ředitelka Zástupkyně ředitelky: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Masarykova 20, Sokolnice Mgr. Zita Butalová Jana Pátková Kontakty: Telefon Koordinátor ŠVP Jana Pátková Zařazení do sítě škol IZO REDIZO IČ Zřizovatel Obec Sokolnice Komenského Sokolnice Kontakty: Telefon Fax Starosta Jiří Životský Platnost dokumentu od: Verze: č. 1 červen 2007 Podpis ředitelky školy Razítko školy 2

3 2 Charakteristika školy Kronika školy zdejší 2.1 Historie školy Zabýváme-li se hovorem o minulosti, docházíme často lišících se mínění, najmě z té příčiny, že mnohá věc se časem z paměti vytratí. Aby tedy dějiny školy se uchovaly, jest zákonem školním nařízeno při každé škole založiti a vésti kroniku školní a já uznávaje důležitost tohoto nařízení, milerád uvazuji se v dílo toto... Karel Körvitzer, správce školy(1891) Historie sokolnické školy začíná v roce 1872, kdy bylo vyhověno žádostem zdejších občanů, byla povolena jednotřídní škola. Obec Sokolnice měla tehdy 1475 obyvatel, z toho 115 dětí školou povinných. Tento počet dále vzrůstal, v roce 1888 již vystoupil na 230 žáků, proto stará školní budova nemohla stačit. Tehdejšími radními obce bylo rozhodnuto o stavbě nové školní budovy. Její stavba začala roku 1890 a škola byla dokončena a vysvěcena 5. července Na začátku 20. století byla škola organizována jako čtyřtřídní, v letech zde byl umístěn i poštovní úřad, v roce 1929 měla škola již 7 tříd. Pohnutou historii zažila škola v době okupace. Za okupace se vedlo českým školám zle... Budova školy za okupace velmi trpěla. Byla několikrát celá obsazena německým vojskem. Za přechodu fronty a za dobývání Sokolnic neměla škola sice přímého zásahu, ale bomby padaly v největší blízkosti, a proto byla budova hodně poškozena. Teprve před prázdninami r byla stará omítka a fasáda otlučena a nahozena omítka hladká, bez ozdob. Ve školním roce 1957/58 byla škola ustanovena jako osmiletá střední škola se všemi ročníky školní docházky. V průběhu takřka 40 let neutichaly snahy o postavení nové školy nebo o opravu a přístavbu nové školní budovy, o vylepšení jejího okolí. Tak vznikl park před školou, bylo vybudováno hřiště a školní zahrada, ústřední topení, proběhla oprava vnitřního zařízení. V roce1993 byla provedena přístavba 2.poschodí školy a nová fasáda celé budovy. V červenci 2002 byla dokončena úprava školního dvora a přilehlých budov. Ve školním roce 2006/2007 má naše škola 139 žáků, 11 učitelů, vychovatelku školní družiny, školnici a uklízečku. Ve školní budově není dostatek prostoru pro kuchyni a jídelnu, žáci se stravují v jídelně mateřské školy, kam docházejí. I v dnešní době je škola středem pozornosti občanů. Úroveň vzdělání mládeže nabývá stále většího významu. V souladu s rozvojem informačních technologií byla ve škole vybudována počítačová učebna s připojením na Internet. V zájmu všestranného rozvoje osobnosti žáků umožňuje škola zapojení žáků do zájmové činnosti. Ve škole pracují kroužky hry na různé hudební nástroje, pěvecký, výtvarný, počítačový a dyslektický kroužek, kroužek orientálních tanců a přípravka anglického jazyka. 3

4 2.2 Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s postupným ročníkem. Škola se nachází ve středu obce, v blízkosti autobusových zastávek, je tedy dostupná i dětem, které k nám dojíždějí z okolních obcí (Telnice, Újezd u Brna). V současné době navštěvuje školu 158 žáků, průměrná naplněnost tříd je 17,5 žáků na třídu. Ve všech ročnících se učí po jedné třídě. Součástí školy je i školní družina. Kapacita školy je 250 žáků. 2.3 Vybavení školy Výuka probíhá v jedné budově. V budově školy je 9 kmenových tříd, 1 odborná učebna a učebna pro školní družinu. Součástí školy je školní dílna, hřiště a zahrada. Během přestávek děti z prvního stupně využívají přestávkových koutů ve třídách vybavených koberci, posilovacím nářadím, stavebnicemi a zdravotními míči, na nichž sedí při určitých činnostech i během výuky. V letních měsících pobývají žáci o přestávkách na školním dvoře vybaveném lavičkami, basketbalovým košem a různým sportovním náčiním. Na estetickém vzhledu všech prostor školy se podílejí ve velké míře také žáci, na chodbách prezentují své práce, úspěchy v soutěžích a olympiádách i společné projekty. Pracovní porady a pedagogické rady probíhají ve sborovně, kde se nacházejí důležité informace týkající se chodu školy, odborná literatura a časopisy a počítače napojené na internet a na školní síť. Materiální vybavení je dostatečné, ale je třeba ho stále doplňovat a modernizovat. Zvláštní pozornost věnujeme žákům s poruchami chování a učení, ale i mimořádně nadaným žákům. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 14členů (učitelé, vychovatelky školní družiny, vedení školy), jsou v něm zastoupeni mladí i zkušení pedagogové. Kromě jednoho člena sboru jsou všichni plně kvalifikovaní. Velký důraz klademe na počítačovou gramotnost. Všichni učitelé jsou proškoleni v úrovni Z, kompletní úroveň P má dokončenou 5 vyučujících. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátorka ŠVP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se převážně zaměřuje na cizí jazyk, výchovné poradenství, semináře týkající se ŠVP, ICT, nových metod ve výuce, výuku žáků mimořádně nadaných a žáků se zdravotním postižením. Učitelé jsou pravidelně proškolováni v oblasti BOZP a PO. V oddělení školní družiny pracuje plně kvalifikovaná vychovatelka. 2.5 Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti ze Sokolnic a nádražní části obce Telnice. V poslední době k nám přicházejí i žáci z obcí Telnice a Újezd u Brna, jejichž rodiče oceňují individuální přístup k dětem se SPU. 4

5 2.6. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty Všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy. Škola je dlouhodobě zapojena do projektu KEA společnosti SCIO, kde jsme získali Zlatý certifikát za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti. Naši žáci se dlouhodobě účastní výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Rovněž v této soutěži získala škola čestné uznání. V rámci ekologické výchovy spolupracujeme s firmou A.S.A., tři třídy aktivně pracují v projektu ZOO - adopce zvířat. Žáci nižšího stupně se opakovaně účastnili ekoolympiády pořádané ZŠ Újezd u Brna. Den Země již tradičně slavíme ekologickými aktivitami - úklid obce, sběr druhotných surovin. Pedagogové společně vytvářejí školní projekty, spolupracují na jejich tvorbě, realizaci i na jejich hodnocení. Pořádáme kulturně vzdělávací, ozdravné nebo sportovně zaměřené pobyty, lyžařské kurzy, kurzy plavání, celý první stupeň se každoročně účastní školy v přírodě. Třídní kolektivy vyjíždějí do Brna na divadelní představení, exkurze, výstavy, navštěvují výukové programy muzeí či galerií. Pro budoucí prvňáčky pořádáme pohádkový zápis a vzájemné návštěvy základní a mateřské školy. Naše škola již tradičně zhlédne divadelní představení, které každý rok nastudují děti ze Žatčan a rovněž zve žáky okolních škol na divadla nacvičená v naší škole. Se Základní školou Újezd u Brna spolupracujeme jako partnerská škola v projektech zaměřených na enviromentální výchovu a čtenářskou gramotnost. Základní škola Telnice zve pravidelně mladší žáky naší školy k turnajům v házené. V současné době naše škola nespolupracuje se školami na mezinárodní úrovni, je však naším cílem obnovit kontakty s některou z rakouských a polských škol a navázat spolupráci s anglickou školou. Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek, ve dnech otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (škola pořádá divadelní představení, akademie, ukázkové hodiny pro rodiče, výtvarné dílny, pohádkový zápis pro budoucí prvňáčky). Byla zřízena nová školská rada, ve které jsou zastoupeni rodiče, učitelé a obec, jejímž základním cílem je vytvářet na základní škole a v jejím okolí podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu ve všech oblastech. Podle potřeb dětí, rodičů i učitelů spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry a středisky výchovné péče, popř. s poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti. Spolupracujeme s obcí jako svým zřizovatelem, s místní Obecní knihovnou, od loňského školního roku i se Střediskem volného času v Lužánkách, účastníme se řady kulturních a sportovních akcí pro veřejnost. Žáky vedeme ke kladnému vztahu ke všemu živému, ve spolupráci se ZOO Brno jsou tři třídy zapojeny v projektu adopce zvířete. V rámci dopravní výchovy spolupracujeme s Městskou policií Brno, která organizuje pro žáky besedy, výukové programy a soutěže. Několikrát do roka zveme pracovníky KrÚ, sociálního odboru, kteří mají pro žáky druhého stupně odborně připravené projekty v oblasti prevence šikany, zdravého životního stylu, mezilidských vztahů aj. Do naší školy se vracejí naši absolventi současní studenti pedagogické fakulty jimž umožňujeme odbornou praxi. Rádi se účastní i naší mimoškolní činnosti, např. nácviků 5

6 divadelních představení, výtvarných dílen, školních výletů, ale také pracují jako lyžařští instruktoři na LVK nebo vychovatelé na škole v přírodě. 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má splňovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Náš školní vzdělávací program vznikl na základě aktivní spolupráce a shody celého pedagogického sboru. Při strategii jeho koncepce jsme vycházeli z cílů a kompetencí RVP ZV, podmínek školy, skladby pedagogického sboru, skladby žáků i místních podmínek a vztahů. Současně jsme respektovali zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky na straně jedné a zásadu diferencované výuky pro žáky určitým způsobem znevýhodněné, ale i pro žáky talentované. Ředitelka školy může mimořádně nadaného žáka na žádost zákonného zástupce přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti docházku vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy. Ředitelka školy může na základě písemného doporučení PPP žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 3.2 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka; - umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků; - uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky; - zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče; - zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání; - spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů); - umožnit využití vyšší časové dotace k posílení předmětů, které vzhledem k postižení žáků vyšší časovou dotaci vyžadují; 6

7 - umožnit využití maximální týdenní časové dotace stanovené pro jednotlivé ročníky ve školském zákoně21 k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče; - umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině. 3.3 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné i všem těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Dlouhodobým cílem školy musí být integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich kultury a podpora jejich úspěšnosti ve společnosti. Proto je nezbytné, aby škola reagovala na jejich kulturní rozdíly, případně vypracovala pro tyto žáky individuální vzdělávací plány, které by jejich potřebám maximálně vyhovovaly. Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy i sociálně znevýhodňujícího prostředí je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - individuální nebo skupinovou péči; - pomoc asistenta pedagoga; - odpovídající metody a formy práce; - specifické učebnice a materiály; - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu; - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. Celý Školní vzdělávací program Základní školy Sokolnice směřuje k tomu, aby z naší školy vycházeli zdraví, svobodní, sebevědomí lidé toužící po dalším vzdělávání na vyšších stupních škol. Školní vzdělávací program je realizován ve třech rovinách: 1. Úroveň povinných předmětů Výuka je společná pro všechny žáky, obsahové plány zahrnují specifiku individuálního přístupu k žákům jakkoliv znevýhodněným a žákům nadaným (včetně výuky prvního cizího jazyka od 3.ročníku, 2.cizího jazyka od 7.ročníku, ICT od 5.roč.) 2. Úroveň povinně volitelných předmětů, nepovinný předmět V šestém až devátém ročníku je žákům umožněn výběr volitelných předmětů Informatika Konverzace v cizím jazyce v rozsahu 1 hodina týdně. V rámci nepovinného předmětu na naší škole probíhá od 1. do 9. ročníku výuka náboženství. 7

8 3. Úroveň zájmová Zahrnuje dobu po skončení vyučování a nabízí rodičům soubor organizované zájmové činnosti pro jejich děti. Od prvního do třetího ročníku mohou děti navštěvovat školní družinu, po celou dobu povinné školní docházky se mohou realizovat v některém ze zájmových kroužků. Účast na této úrovni bude podmíněna individuální finanční úhradou žáků. Školní vzdělávací program Základní školy Sokolnice vychází z doporučeného členění učiva do vzdělávacích oblastí. Od prvního do devátého postupného ročníku jsou vzdělávací oblasti shodné s doporučenými, zařazení oborů do jednotlivých oblastí se však mnohde liší. Domníváme se, že naše členění lépe vyjadřuje příbuznost některých oborů, zabraňuje duplicitě výuky u některých témat a umožňuje žákům získat co nejucelenější přehled o učivu. Celková i dílčí předepsaná časová dotace je dodržena. Podstatnou specifikou našeho školního vzdělávacího programu je předpoklad, že na konci devátého ročníku bude dosaženo většiny očekávaných kompetencí. je soustředěno v patnácti oborech, předpokládá výuku v blocích, týmovou práci vyučujících i žáků, obsahuje průřezová a jeho cílem je dosažení uceleného komplexního základního vzdělání, aplikovatelného v praktickém životě Evropana současnosti. 3.4 Výchovné a vzdělávací strategie Učitel je nejdůležitějším činitelem v pedagogickém procesu. Na něm záleží, jaká škola bude. Musí být otevřený, přijímat stále nové poznatky a podněty, a to nejen zvenčí, ale i od dětí. Výuka, to je vlastně interakce mezi učitelem a žákem. Učitel vychovává lidi, jejichž svoboda spočívá ve svobodném uvažování a ve svobodném vztahu ke světu, směřuje k naplňování klíčových kompetencí žáků. Je nenápadným režisérem při kooperativní práci. Pedagog musí být dovedným organizátorem i vyučujícím, musí umět plánovat. Práce pedagoga předpokládá tedy jisté manažerské schopnosti (jinak řečeno musí být kompetentní). 3.5 Strategie rozvíjení klíčových kompetencí K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: Využívání různých zdrojů informací, kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní např. učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.), žáci mají v každé třídě k dispozici různé školní encyklopedie a slovníky a mohou využívat školní počítače s připojením na internet. Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků (moderní pedagogické trendy, skupinová práce, dialog, projekty, integrace výukových oblastí atd.), kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: škola organizuje tematicky zaměřené projekty a exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi. Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi školská rada, obec, pedagogická fakulta, pedagogicko-psychologická poradna, občanská sdružení atd.), kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: 8

9 žáci se účastní veřejných odborných i kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují se svými příspěvky. Proměna klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem, školní parlament). kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků je možno izolovaně popsat následujícím způsobem. Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí, a tedy i více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací prací s knihou, internetem, praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků. Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků. Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, při zpracovávání školních projektů z nejrůznějších oblastí a jejich výstupů. Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. Snažíme se děti zapojit do organizace činnosti školy (školní parlament a třídní samosprávy). V rámci skupinového vyučování žáci přejímají různé role. Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí. 3.6 Začlenění průřezových témat reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Výjimkou je nový vyučovací předmět Osobnostní výchova zařazený na 1.stupni, který rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. 9

10 Pro přehlednost uvádíme zkratky průřezových témat použité v tabulkách: VDO Výchova demokratického občana VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ENV Environmentální výchova OSV Osobnostní a sociální výchova MKV Multikulturní výchova MV Mediální výchova 10

11 4 Učební plán 4.1 Učební plán - 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět Zahrnuté obory 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Z toho disponibilní Celkem Součet za oblast Jazyk a jazyková komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk Český jazyk a literatura Anglický jazyk Cizí jazyk Osobnostní výchova Osobnostní výchova Matematika a Matematika a její její aplikace aplikace Informatika a komunikační technologie Prvouka Člověk a jeho svět Kultura ducha a těla Pracovní činnost Člověk a svět práce Hudební a výtvarná Umění a kultura výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Celkem Učební plán 2. stupeň 11

12 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Kultura ducha i těla Člověk a svět práce Rozšiřující oblast Vyučovaný předmět Zahrnuté obory 6.roč 7.roč 8.roč 9.roč Z toho disponibilní Celkem Součet za oblast Český jazyk Český jazyk a literatura Anglický I.cizí jazyk jazyk Německý jazyk II.cizí jazyk Matematika Matematika a její aplikace Informatika Informatika a komunikační technologie Člověk a Dějepis společnost Výchova k občanství Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a Hudební výchova kultura Výtvarná výchova Výchova ke Výchova ke zdraví zdraví Tělesná Tělesná výchova výchova Člověk a svět Člověk a svět práce práce Volitelný Volitelný předmět předmět Celkem

13 Charakteristika vzdělávací oblasti 5 Učební osnovy 5.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Je realizována v povinných vyučovacích předmětech český jazyk a literatura, anglický jazyk a německý jazyk. Všechny tyto vyučovací předměty mají společné hlavní cíle vybavit žáky dovednostmi, vytvořit jim nástroje vzdělávání pro všechny oblasti vzdělávání. Jazykové vzdělávání pojímáme jako cestu k rozvoji přesného a logického myšlení. Jazyk chápeme především jako prostředek pro sdělování myšlenek a pocitů. Je bezprostředně spojen s myšlením, je jedním z prostředků myšlení. Z tohoto pohledu k jazyku přistupujeme během vyučování. Chápeme jej v rovině kulturní, sociální a psychické. Oblast zahrnuje vyučovací předměty (které jsou zároveň vzdělávacími obory): Anglický jazyk Německý jazyk (pouze na 2. stupni) Český jazyk a literatura Zařazená průřezová Osobnostní a sociální výchova Z tématického okruhu Osobnostní rozvoj část Rozvoj schopnosti poznávání (dovednosti pro učení a studium), z tématického okruhu Sociální rozvoj části Komunikace a Kooperace a kompetice, z tématického okruhu Morální rozvoj část Hodnoty, postoje, praktická etika (schopnost vyjádřit vlastní postoj). Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Z tématického okruhu Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, lidová slovesnost a zvyky tradice národů Evropy). Multikulturní výchova Tématický okruh Multikulturalita (specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, naslouchání druhým, komunikace s příslušníky jiných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem). Mediální výchova Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality a Tvorba mediálního sdělení Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících základní školy. Má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získání poznatků ve všech dalších oborech. 13

14 Vzdělávání je zaměřeno na : Rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu Vyjádření reakcí a pocitů žáků Pochopení role v různých komunikačních situacích Orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama Porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora hlavní myšlenky Vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků Využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, Internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání. Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. Některá, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a texty na Internetu. Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k vytváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení Rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva, předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací, vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování,seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem. Kompetence k řešení problémů Vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy, vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení. Kompetence komunikativní Vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů, pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků, vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění. Kompetence sociální a personální Vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Kompetence občanské Seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam, podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby. Kompetence pracovní Vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, vést žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru. 14

15 1.stupeň Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje čtení a psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. Žáci, kteří nastupují do školy, se již dokážou česky dorozumět. Snažíme se proto tuto jejich dovednost dále rozvíjet, obohacovat jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. 2.stupeň Na 2. stupni je našim hlavním cílem cestou rozvoje jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování vést žáky k přesnému a logickému myšlení, prohlubovat jejich obecné intelektové dovednosti. Literární učivo se zde již stává nástrojem tvořivé interpretace a produkce vlastních textů. Žáci se učí vybírat vhodné jazykové prostředky. Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spojen s dramatickou výchovou (literatura, sloh), dějepisem (období Velké Moravy, misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, období národního obrození ), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty) hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři ) Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. Očekávané výstupy Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Dodržování hygienických návyků správného psaní (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku) Prosba, poděkování, omluva, blahopřání Rozvíjení znělého hlasu, nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání VDO - občanská společnost a škola - výchova k demokratickému myšlení v rámci své třídy VMEGS - Evropa a svět, poznávání evropských kultur ENV - lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí, výchova k životnímu prostředí 15

16 Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova - umí skládat a číst slabiky, slova; tvoří jednoduché věty; hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací; rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Poznávání písmen abecedy; hláskosloví, věta, slovo, slabika, hláska, písmeno malé, velké, tištěné, psané; tečka, čárka, otazník, vykřičník Nadpis, článek, řádek a odstavec; přednes básně nebo úryvku prózy, porozumění jednoduchému textu, hlasité a tiché čtení Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. Očekávané výstupy Čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu; porozumí písemným a mluveným pokynům přiměřené složitosti K omunikační situace: žádost, vzkaz, zpráva, dialog OSV Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru Volí vhodné tempo řeči Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis jednoduchých textů Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky; měkké, tvrdé a obojetné souhlásky, dvojhlásky, slabikotvorné r,l, souhlásky znělé a neznělé Výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů - zdvořilostní obraty Nácvik přiměřeného tempa řeči, srozumitelný projev Plynulý a úhledný písemný projev, upevňování hygienických návyků při Vyprávění pohádky, povídky nebo příběhu; spojování obsahu textu s ilustrací Hláskosloví rozdělení na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky; slabikotvorné r, l; Zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek Tvrdé a měkké souhlásky Rozdělí slova na slabiky, rozdělí slovo na konci řádku Rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě; slova s u,ú,ů Dělení slova na konci řádku Háček, čárka, kroužek v české gramatice osobnostní rozvoj rozvoj schopností 16

17 Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená Rozlišuje vybrané slovní druhy v základním tvaru Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky Vyjadřuje svoje pocity z přečteného textu Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Pořádek slov ve větě, seznamování se s některými slovními druhy Nauka o slově slova nadřazená, podřazená, slova výrazem podobná, protikladná Ohebné a neohebné slovní druhy Jednoduchá věta a souvětí, spojení dvou nebo více vět, spojky a jejich funkce, spojovací výrazy Věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, pořádek vět v textu Četba s porozuměním, líčení atmosféry příběhu Volná reprodukce textu, dramatizace pohádky, povídky nebo básně OSV Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 3. Očekávané výstupy Zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení, Čtení MKV - kulturní čte potichu i předčítá nahlas; orientuje se v textu; využívá četbu jako zdroj poznatků; čte s porozuměním, umí reprodukovat text diference - vlastní kulturní zakotvení, spisovatelé, básníci Volí vhodné verbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Výběr vhodných jazykových prostředků (řeč spisovná, hovorová) Vypravování, jednoduchý popis osoby; telefonuje, napíše adresu, přání, pozdrav na pohlednici MV - kritické čtení - vliv médií ve společnosti 17

18 Píše správně tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev, dbá na úpravu v sešitě Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Rozumí mluveným a písemným pokynům přiměřené složitosti Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru Automatizace psacího pohybu, odstraňování individuálních nedostatků písemného projevu, čitelný písemný projev Správné použití slovního přízvuku a vhodné intonace Komunikační situace navozené mluveným nebo písemným pokynem (omluva, žádost, vzkaz, oznámení) Oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače v dialogu; zdvořilé vystupování MKV - lidské vztahy, princip slušného chování, tolerance, empatie a vžití se do role druhého Porovnává významy slov, vyhledává slova příbuzná Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Odůvodňuje a píše správně i/í, y/ý po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech Píše správně velká písmena v místních pojmenováních Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Vyjadřuje své pocity z přečteného textu Slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova opačného významu, slova příbuzná Ohebné a neohebné slovní druhy přídavná jména, zájmena, příslovce Používání správných gramatických tvarů podstatných jmen, přídavných jmen a sloves; podstatné jméno (rod, číslo, pád) slovesa (osoba, číslo a čas přítomný) Vyjmenovaná slova, práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov, hledání a dotváření slov příbuzných, předpona vy Používání vlastních jmen názvy měst, vesnic, řek, pohoří Četba uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků Líčení atmosféry příběhu OSV - sociální rozvoj - rozvoj schopností poznávání; 18

19 Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 4. Očekávané výstupy Seznámí se s jazykem jako prostředkem Výběr vhodných jazykových komunikace; volí vhodné verbální prostředky prostředků (řeč spisovná, MKV - etnický řeči v běžných školních i mimoškolních situacích hovorová) původ- rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; OSVsociální rozvoj - Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev; při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, citově zabarvená; vypraví podle osnovy Píše správně tvary písmen a číslic Správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Vypravování, jednoduchý popis osoby Automatizace psacího pohybu, odstraňování individuálních nedostatků písemného projevu, čitelný písemný projev Správné použití slovního přízvuku a vhodné intonace komunikace MKV - kulturní diference-poznávání vlastního kulturního zakotvení - lidské vztahy- uplatňování principu slušného chování, tolerance, solidarita, empatie; MV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - reklama; Rozumí mluveným a písemným pokynům přiměřené složitosti Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru Porovnává významy slov, vyhledává slova příbuzná Komunikační situace navozené mluveným nebo písemným pokynem (omluva, žádost, vzkaz, zpráva, oznámení) Oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače v dialogu, zdvořilé vystupování Slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova opačného významu, slova příbuzná OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání 19

20 Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Odůvodňuje a píše správně i/í, y/ý po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech Rozlišuje předpony a předložky a správně je píše; určí slovní základ Rozliší větu jednoduchou a souvětí; určí základní skladební dvojice ve větě jednoduché; seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem; z vět jednoduchých vytvoří souvětí ohebné a neohebné slovní druhy přídavná jména, zájmena, příslovce Používání správných gramatických tvarů podstatných jmen, přídavných jmen, sloves; podstatné jméno (rod, číslo, pád), slovesa (osoba, číslo a čas přítomný, minulý a budoucí) Vyjmenovaná slova, práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov, hledání a dotváření slov příbuzných, předpona vy Stavba slova Věta, souvětí, určování základní stavební dvojice; shoda přísudku s podmětem Vyhledává v abecedním seznam Abeceda Správně píše skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně; umí uvést příklady ve větách mně Píše správně velká písmena v místních Používání vlastních jmen pojmenováních názvy měst, vesnic, řek, pohoří Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného Četba uměleckých, rozsahu a náročnosti, čte nahlas i potichu; text populárních a naukových umí reprodukovat; odliší podstatné a okrajové textů s důrazem na informace; dokáže si vybrat četbu podle svého upevňování čtenářských zájmu a udělat zápis do deníku dovedností a návyků; Vyjadřuje své pocity z přečteného textu Líčení atmosféry příběhu Seznámí se s autory dětských knih; spisovatelé a básníci - F. Hrubín, B. Němcová, K.J.Erben, J. Seifert, F. Halas, Z. Krubel, M. Macourek, Žáček, H.CH. Andersen, A. Lindgrenová, R. Kipling 20

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více