Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZELENÁ ŠKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZELENÁ ŠKOLA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZELENÁ ŠKOLA

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení žáků se speciálními potřebami Začlenění průřezových témat 3. Učební plán Tabulace učebního plánu: I. stupep Tabulace učebního plánu: II. stupep Poznámky k učebnímu plánu 4. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace: Český jazyk I. stupep Český jazyk a literatura II. stupep Německý jazyk Konverzace v německém jazyce Anglický jazyk Konverzace v anglickém jazyce Matematika a její aplikace: Matematika Informační a komunikační technologie: Informatika Člověk a jeho svět: Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost: Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda: Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura: Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví: Tělesná výchova Výchova ke zdraví: Rodinná výchova Člověk a svět práce: Pracovní činnosti 5. Hodnocení a klasifikace žáků 6. Projekty školy 7. Autoevaluace školy

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 182, Krásný Dvůr, okres Louny IZO: IČO: Ředitelka: Mgr. Ivana Bejčková Kontakt: , fax: není Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Honzátková Zřizovatel: Obec Krásný Dvůr, právní forma: obec Krásný Dvůr 117, Krásný Dvůr Starosta: Mgr. František Kuna Kontakt: Datum platnosti dokumentu od: 1. září 2007 Podpis ředitele školy:. Razítko: Projednáno ve školské radě dne 20. srpna 2007

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Základní a Mateřská škola Krásný Dvůr, okres Louny je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Škola vykonává činnost: Základní školy - IZO: kapacita: 250 žáků Školní družiny - IZO: kapacita: 50 žáků Školní jídelny - IZO: kapacita: 170 žáků Mateřské školky IZO: Kapacita: 50 žáků Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se na okraji střediskové obce Krásný Dvůr. Budova školy je koncipována jako pavilónová a její prostory plně vyhovují požadavkům na výuku. Škola vzdělává průměrně 144 žáků, mezi kterými jsou i dojíždějící z 8 okolních obcí. Průměrná naplněnost tříd je 16 žáků. VYBAVENÍ ŠKOLY V budově školy je 10 tříd. Součástí školy je i odborná pracovna na přípravu pokrmů a technickou výchovu. Další součástí školy je pavilon pro tělesnou výchovu, venkovní sportovní areál a školní kuchyně se školní jídelnou. Škola zatím nemá vybudovaný bezbariérový přístup. Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře žáci a učitelé spolu s provozními zaměstnanci. Prostory pro výuku jsou dostatečné, na 1. stupni je třída vždy vybavena hracím koutkem, na 2. stupni jsou kmenové třídy a samostatné pracovny chemie, učebna PC, učebna cizích jazyků, učebna HV. Ve škole je též místnost se žákovskou knihovnou a též samostatná učebna školní družiny. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy). K pohybovým aktivitám žáci využívají prostor tělocvičny a přilehlý venkovní sportovní areál s běžeckou drahou a volejbalovým kurtem. Pro veřejná vystoupení, výstavy prací žáků a školní jarmarky používá škola prostornou halu před školní jídelnou. Škola spolupracuje s Kulturním domem Mašťov. V době volna a přestávek mohou žáci využívat všechny prostory školy, odpočinkové kouty na chodbách, tělocvičnu (po dohodě s vyučujícím) a při příznivém počasí i venkovní prostory a školní zahradu u školy. Současně je žákům k dispozici i malý školní obchůdek s možností koupě nápojů a malé svačinky. Všichni vyučující mají své kabinety, dále mají možnost ve svém volném čase využít připojení na internet v knihovně, kdy je k dispozici tiskárna i kopírka (ta je umístěna ve vedlejší sborovně). Sportovní areál mohou ve svém volném čase využívat i učitelé. Materiální vybavení školy je dostatečné a jeho průběžná obnova se odvíjí od finanční prostředků OÚ jako zřizovatele školy.

5 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor má 12 členů, v němž se spojují mladí začínající i zkušení pedagogové. 41, 5 % učitelů je plně kvalifikovaných, ostatní studují nebo se studiem začínají. Polovina učitelů ovládá alespop jeden cizí jazyk. Zárovep byli všichni pedagogové proškoleni prostřednictvím kurzů ICT. Ve škole pracuje výchovný poradce pro volbu povolání a metodik prevence sociálně patologických jevů. Všichni učitelé byli proškoleni v problematice ochrany zdraví při mimořádných událostech a 2 pedagogické pracovnice absolvovaly zdravotnický kurz. Škola má družinu se 2 vychovatelkami. CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Převážná většina žáků jsou děti z okolních vesnic i děti, které patří k jinému spádovému obvodu (Podbořany). Z obce Krásný Dvůr navštěvuje školu přibližně 50 % všech žáků. V naší škole vzděláváme i 1 dítě podle osnov Praktické školy (dříve Zvláštní škola). Máme dobré zkušenosti s integrací dětí se Speciálními vzdělávacími potřebami, kdy při výuce klademe důraz na individuální přístup (práce podle IVP). Individuální plány pro tyto děti jsou zpracovávány na základě vyšetření žáků v PPP nebo SPC a doporučení konzultantem, jsou schvalovány výchovnou poradkyní, ředitelkou školy, jsou projednány a schváleny rodiči těchto žáků. Plnění těchto plánů je průběžně kontrolováno ředitelkou školy a výchovnou poradkyní, popř. jsou doporučeny změny. Snažíme se také vycházet vstříc těm žákům, kteří pocházejí ze sociálně slabších rodinných poměrů a umožnit jim kvalitní přístup ke vzdělání. Výuka žáků neprobíhá pouze frontální formou, nýbrž klademe důraz na individuální přístup a tím je dán i větší prostor pro žáky nadané. DLOUHODOBÉ PROJEKTY Pedagogové vzájemně spolupracují na celoškolním projektu "Životní prostředí a naše škola" - sběr papíru a PET lahví, který je určen pro všechny ročníky naší školy. Pořádáme také kulturně-vzdělávací akce (besedy, přednášky), zajišťujeme pro děti kulturní představení v Městském divadle v Žatci a v Mostě. Zárovep využíváme nabídek organizací pro pořádání vystoupení pro děti přímo na naší škole. Jednou za 2 roky organizujeme ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně a každým rokem pro třídní kolektiv 8. ročníku lyžařský kurz (dle možností a počtu přihlášených žáků). Žáci 3. a 4. ročníku absolvují v rámci osnov TV každoroční plavecký kurz v plaveckém bazénu při OA Žatec. Třídní kolektivy vyjíždějí během školního roku na celou řadu tematicky zaměřených exkurzí. Mezinárodní spolupráci s jinou školou v zahraničí se nám zatím nepodařilo navázat. SPOLUPRÁCE S RODIČI A S JINÝMI SUBJEKTY Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Škola se snaží rodiče stále více motivovat a zapojovat k větší spolupráci při výchovně-vzdělávacím procesu formou různých kulturních akcí jako je např. Den otevřených dveří, školní jarmarky, besídky, maškarní bál atd. Během školního roku mají rodiče možnost kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím školu navštívit, především v době konzultačních hodin a třídních schůzek, kdy žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele (dle uvážení rodičů). Zákonní zástupci žáků se mohou po dohodě s vyučujícím zúčastnit výuky. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím místního (Krásnodvorsko) a regionálního tisku, kam škola pravidelně přispívá příspěvky o dění ve škole. Do budoucna bychom chtěli ještě více zapojit rodiče do chodu školy tím, že budou mít k dispozici webové stránky školy a informace o dění ve škole bude průběžně aktualizovány. Rodiče budou moci pružněji reagovat na aktuální prospěch a chování jejich dítěte a včasnou konzultací s vyučujícím, pomohou ke zkvalitpování výuky ve škole. Úzce spolupracujeme s Mateřskou školou Krásný Dvůr v rámci předškolní výchovy z důvodu ulehčení přechodu z mateřské školy.

6 Spolupracujeme také s Obecním úřadem Krásný Dvůr, kde se konají kulturní vystoupení pro veřejnost, tradicí se stala vystoupení v předvánočním čase. Samozřejmostí je naše spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Žatci a Speciálněpedagogickým centrem v Žatci, zejména v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi další subjekty spolupracující s naší školou patří Policie ČR. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 1) Naše škola usiluje o to, aby žáci během devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního, všeobecného vzdělání, neboť k rozvoji osobnosti dítěte patří především vzdělání. Chceme, aby se žáci dokázali pečlivě připravit do dalšího života a být jim nápomocni především při volbě povolání. Každý žák by měl získat ucelený náhled na svět a na místo člověka v něm. 2) Kromě tradičního obsahu základního vzdělávání zaměřeného na poskytování základních poznatků a dovedností v oblasti jazykové, matematické, přírodovědné, společenskovědní, manuální, pohybové i estetické, program doplpuje i obsah vzdělávání v oblasti mravní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí. Náboženská výchova je ponechána na dohodě rodičů, školy a církví. Organizace výuky se řídí platnými závaznými předpisy. 3) Program dává dostatek prostoru a možností aktivně se podílet na vlastním vzdělávání, získávat nové vědomosti a dovednosti vlastní činností, řešit úkoly plynoucí z daného života ve škole i mimo školu. 4) Program podporuje metody a formy práce, které umožpují žákům využívat vlastních zkušeností, vyhledávat a zpracovávat různé informace z encyklopedií, internetu a odborné literatury. 5) Program vychází z předpokladu, že každé dítě má právo na úspěch. Upřednostpuje kladnou motivaci žáka. Respektuje vlastní tempo dítěte, které je řízeno vlastním dědičným vybavením. Měřítkem úspěchu je vlastní pokrok dítěte. 6) Program klade důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny žáky. Do tříd jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním). Chceme žáky naučit respektovat a tolerovat žáky různých národností. 7) Program vytváří prostor pro uplatpování diferencované výuky, je třeba přihlížet k individuálním předpokladům žáka, k jeho zájmům a životnímu zaměření. Usilovat o to, aby úrovep poznání dosažená dítětem v průběhu vzdělávání co nejvíce odpovídala jeho individuálním možnostem. Cílem je maximální rozvoj každého žáka. 8) Program klade vysoké nároky na práci učitele. Učitel musí přijímat své žáky se všemi jejich chybami, musí mít dostatek trpělivosti a tolerance, ale zárovep musí být velmi důsledný a spravedlivý. Formování osobnosti žáka je nemyslitelné bez podílu osobního příkladu učitele. 9) Hodnocení práce a vědomostí žáka by se mělo stát prospěšným nástrojem zpětné vazby pro žáka a zárovep povzbuzením a motivací k další činnosti, ale i zdrojem informací pro rodiče.

7 Proto bychom chtěli Priority školy ve výchově a vzdělávání Žízep pro poznání je nemožné uhasit. Zvětšuje se úměrně s vědomostmi. - předat žákům takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v životě - motivovat žáky k celoživotnímu učení a vzdělávání - podporovat výuku na počítačích a jejich využití ve vyučovacích předmětech - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - vést žáky k otevřené komunikaci - podporovat zdravé sebevědomí, sebekontrolu a vlastní kritiku - vést žáky k dodržování stanovených pravidel (vnitřní školní řád, pravidlo - slušného chování a vystupování, pravidla vzájemného soužití mezi lidmi,k uplatpování práv a povinností žáků - vést žáky ke spolupráci, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - propagovat citlivý vztah k přírodě, chránit životní prostředí (ekologický program) - naučit žáky zodpovědnému chování, preventivně působit v oblasti zneužívání drog a poškozování zdraví, propagovat zdravý životní styl - rozvíjet estetické cítění a kulturní rozhled, prohloubit vlastenectví - pro život v EU posílit u žáků znalost cizích jazyků, např. v oblasti volitelných předmětů nebo zájmových útvarů - preferovat nové metody a formy vyučování, vytvořit podmínky pro rozvoj nadaných dětí, ale i slabě prospívajících, poskytnout individuální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami - zúčastpovat se různých soutěží školního i okresního charakteru a úspěšně reprezentovat naši školu Naši školu orientujeme na všestranný rozvoj osobnosti žáka, rozvoj jeho zděděných i získaných dispozic. Přitom dbáme, aby žáci nebyli ve škole přetěžováni. Víme, že dítě je proto dítětem, aby se připravilo na život dospělého člověka. V dětské psychologii často čteme: Čím déle žák zůstává dítětem, tím úplnějším se stane jeho vývoj. Pro zdravý psychologický vývoj žáků je třeba, aby neprožívali školní léta jen přepínáním paměti a přemírou povinností. Dbáme proto na dětské zájmy, vycházíme z nich a využíváme je. Dětská reakce a zájem ukazují, čím je dítě osloveno, co na ně působí. Dbát na dětské zájmy ale neznamená vyhovět každému nápadu. Dětské touhy je třeba usměrpovat, probouzet vztah k pozitivním hodnotám a tím dítě vychovávat a zdokonalovat. Žáků necháváme vždy prostor k tomu, aby mohli zaujímat svá stanoviska. Je pro nás prioritní individualizované a kolektivní učení. Individualizovaným učením rozumíme kteroukoliv formu vyučování, při níž rychlost, kterou žák postupuje při osvojování vědomostí, závisí jen na jeho schopnostech a jeho práci. Uplatpujeme také výuku kolektivní, činnostní učení do tohoto způsobu práce však často vnáší individualizaci. Činnostní učení umožní postupně každému žákovi, aby pocítil uspokojení nad svými dosaženými výsledky. Vědomí úspěchu je pak pro žáka motivací žáka k další práci a překonávání překážek. Škola musí umožnit každému žákovi takový tělesný a duševní vývoj, jakého je schopen. Způsob a míra žákova rozvoje se neposuzuje jen podle míry vědomostí, ale zejména podle toho, s jakou jasností a jistotou dovede žák myslet, své myšlenky vyjadřovat a řešit úkoly z praktického života.

8 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a jsou uplatpovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni. KOMPETENCE K UČENÍ Naší snahou je vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení, proto - vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravujeme je na celoživotní učení. - vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. - na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. - podporujeme samostatnost a tvořivost. - podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. - učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. - ve výuce se zaměřujeme prioritně na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. - ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplpující). - učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. - ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. - umožpujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. - na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem vyučovací hodiny, na konci vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení. - uplatpujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu přidané hodnoty. - motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. - při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - učíme práci s chybou. - učíme trpělivosti, povzbuzujeme. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Snažíme se podněcovat žáky k tvořivému myšlení, k logickému uvažování a k řešení problémů. - učíme žáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva ). - vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. - na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. - podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. - podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. - podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. - podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. - v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. - ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.

9 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Rádi bychom žáky vedli k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. - prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce,v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. - podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa. - klademe důraz na kulturní úrovep komunikace. - netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. - vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. - podporujeme kritiku a sebekritiku. - učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.). - podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. - vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. - vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. - připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. - důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod. a umožpujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel. - učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. - učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. - minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. - podporujeme inkluzi ( začlenění ) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplpujících kvalit, umožpujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. - učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. - učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu. - podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. - upevpujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplpovat osobní i společné cíle. - podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí. - průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. - učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli). - důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli.

10 KOMPETENCE OBČANSKÉ Vychováváme žáky - jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatpující svá práva a respektující práva druhých, - jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, - jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích - netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. - netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. - důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. - vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. - na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. - podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. - v rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevpujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. - neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. - využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP, OPD, policie. - rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. - kázepské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. - jakoukoliv formu agrese žáka na učitele nebereme osobně, ale jako útok na roli učitele. - problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. - dodržujeme zásadu, že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování. - při kázepských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). - v rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. - vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. - nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. - v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatpujeme prvky pozitivní motivace. - jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. KOMPETENCE PRACOVNÍ Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naší snahou je naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky jak chránit své zdraví při práci a pomoci jim při volbě jejich budoucího povolání. - vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. - při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. - důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků.

11 - různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujaspujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. - cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se zdravotním postižením. Rozvrh hodin 2., 3., 4. a 5. ročníku je tvořen tak, aby žáci se SVP mohli navštěvovat jednou týdně skupinu, ve které se pracuje na nápravě jejich specifických poruch. Tyto hodiny vyučuje speciální pedagog. Od 6. ročníku mají žáci se zdravotním postižením možnost konzultací se speciálním pedagogem a všichni pracují při vyučování podle Individuálního vzdělávacího plánu (plán podléhá schválení rodičů, výchovného poradce, ředitele školy a příslušného poradenského zařízení). Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením a žáků mimořádně nadaných spočívá především ve volbě vhodných forem a metod práce zvolených tak, aby umožnily plné individuální rozvíjení schopností žáků s ohledem na jejich možnosti, potřeby a odlišnosti. Ve spolupráci s rodiči doporučujeme tyto žáky na odborná vyšetření (PPP, SPC). Žáci jsou integrováni do běžných tříd. Na základě vyšetření připravujeme na každého žáka Individuální vzdělávací program, ve kterém je zohledněna specifická potřeba žáka a způsoby její kompenzace. Všichni vyučující jsou informováni o těchto žácích a jejich obtížích a při řešení problémů spolupracují s výchovným poradcem školy a s rodiči. Žáci mají možnost navštěvovat nepovinný předmět Dyslexie (pracovní skupina). Pravidelně zajišťujeme, ve spolupráci se Speciální školou pro vady řeči v Měcholupech, logopedický výcvik pro děti s poruchou řeči. Při hodnocení výkonu dětí se zdravotním postižením přihlížíme k výsledkům odborného vyšetření. Péče o žáky s výchovnými problémy : Postup při řešení problému : - individuální pohovor třídního učitele s dítětem. - individuální pohovor se zákonnými zástupci dítěte. - ve vážnějších případech pozvání rodičů do výchovné komise školy a hledání společných postupů pro odstranění nedostatků nebo předvolání do školské komise při MÚ v Podbořanech. - doporučit odbornou péči. Péče o žáky se zdravotním znevýhodněním : - užší spolupráce s rodinou a ošetřujícím dětským lékařem ( dle potřeby ) - individuální konzultace. - prodloužení klasifikačního období, vypracovat individuální plán. - dle potřeby škola zajistí speciální pomůcky - dle potřeby škola zajistí osobního asistenta.

12 Péče o žáky se sociálním znevýhodněním: - užší spolupráce s rodinou a Odborem péče o dítě MÚ Podbořany, MÚ Kadap - vedení těchto dětí k využívání informační techniky na škole, školní knihovny, účasti na kulturních pořadech pořádaných školou apod. - zapojování těchto dětí do volnočasových aktivit školy. - upřednostpování při zařazování do ŠD ( bez poplatku ) a vést je k využívání možnosti školního stravování. - poskytovat individuální pomoc mimo vyučování (doučování, pomoc při přípravě domácích úkolů apod.). Péče o žáky mimořádně nadané : - identifikace nadání na základě pozorování, rozborů prací, testů a úloh, rozhovorů (do 9 let náročné jednoznačně stanovit ). - vypracovávat individuální vzdělávací plány v oblasti nadání. - rozšiřovat a prohlubovat základní učivo. - zadávat specifické úkoly. - zapojovat tyto žáky do projektů a soutěžích. - směrovat je do kroužků a volitelných předmětů. - pověřovat je vedením skupin a pomocí slabším žákům. - spolupracovat s rodiči zajistit podporu ze strany rodičů. Péče o žáky se zdravotním postižením: - pro žáky se zdravotním postižením jsme schopni zajistit bezbariérový přístup do školy - pro žáky se zdravotním postižením máme možnost zajistit asistenta pedagoga (zdravotní postižení je mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus)

13 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání 1. stupep 2. stupep 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník HV,PČ M, PRV HV,PČ,PRV AJ,PČ,HV ČJ, M,PRV AJ,PČ,HV ČJ, M M,PČ,VL,H V AJ, PŘ NJ, ČJlv, VV,F,D, HV,AJ RV, M,PČ,Z,HV NJ, AJ,HV,RV,M RV,Z VV,D,HV, RV,PŘ,M,AJ ČJlv, PŘ, Z,OV, M,RV,HV Sebepoznání a sebepojetí PRV NJ,M NJ,RV,PČ,M VV, NJ,M PČ, NJ,M,NJK Seberegulace a sebeorganizace PRV TV,NJ TV,NJ TV,PČ,NJ TV, PČ,NJ,NJK Psychohygiena TV TV ČJ,TV,PRV ČJ, TV TV RV, NJ, NJK,PŘ NJ PŘ,NJ NJK M, HV, Kreativita HV AJK HV VV,HV VV,Z,HV,NJ VV, AJ ČJs, VV, AJ,NJ Sociální rozvoj Poznávání lidí PRV PRV AJ PŘ AJ AJ AJ ČJs, VV, NJ, NJK,OV ČJlv, Z ČJs, NJ,OV,AJ ČJs, NJ,OV,AJ Z ČJs, VV, NJ, AJ,OV Mezilidské vztahy PRV,TV TV PRV,TV Tv, PŘ TV RV, AJ,OV AJ,OV,NJ NJ, NJK, AJ NJ, NJK,D Komunikace ČJ,PRV PŘ AJ RV, M,HV,NJ M, ČJs, VV,AJ,NJ ČJs, NJ, AJ VV, M, PČ, NJ,AJ,ČJ Kooperace a kompetice M PRV M, AJK ČJs, VV, RV, TV TV, AJ TV, NJK, AJ,NJ TV, NJ, NJK Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M M M M M, TV, VV, ČJlv M, TV,F TV, F PŘ M, TV NJ Hodnoty, postoje a praktická etika PŘ,TV TV RV VV, Z,ČJ NJ,PŘ Z

14 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 1.stupep 2. stupep 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola ČJ, VV,PRV,PČ VV PRV, VV VL ČJ RV,OV,PČ PČ NJ,OV,PČ PČ Občan, občanská společnost a stát PRV PRV VL ČJ Z,OV,D OV,D Z,D Formy participace občanů v politickém životě VL VL OV,D Z,OV Princip demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování TV,ČJ TV TV VL, TV Z,HV OV,HV Z,OV,HV MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupep 2. stupep 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5. roč 6. roč 7. roč 8. roč 9. roč ČJs, VV, NJK, ČJs, VV, NJ, NJK, ČJlv, VV, NJ, Kritické čtení a vnímání med. sdělení VV,ČJ ČJ, VV ČJ, VV ČJ AJ,INF D,TV AJ,TV,Z AJ,D,TV NJK, AJ,TV,Z Interpretace vztahu med. sdělení a reality ČJ M, TV ČJs ČJs Stavba mediálních sdělení VV VV,TV ČJs INF NJ,INF ČJ, NJ Vnímání autora mediálních sdělení ČJ ČJs,INF AJ Z Fungování a vliv médií ve společnosti TV TV TV,ČJ ČJ, TV NJ, NJK,ČJ,INF NJ,INF NJK NJK,Z Tvorba mediálních sdělení ČJ ČJ OV, INF AJ,OV Práce v realizačním týmu ČJ OV,Z OV, Z AJ, INF, OV, ČJ

15 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 1. stupep 2. stupep 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference PRV ČJ,, AJK ČJ, VV, AJK VV, ČJ OV,RV, INF NJ, AJ, Z,HV AJ,HV AJ, Z,OV,HV,NJ ČJlv, RV, NJ, NJK, AJ, Z,OV,D,TV, Lidské vztahy TV, PRV ČJ,TV,PRV ČJ, PRV, PČ,TV ČJ, TV, VV, PČ VV, TV,PČ, ČJ OV,TV,PČ RV,PČ TV,PČ, OV,AJ NJK,NJ, AJ, Z,D,TV,P ČJlv, NJK, Etnický původ PČ, AJK,ČJ PČ,ČJ VV, PČ ČJlv ČJlv AJ,D,PŘ ČJlv, NJK, Z,NJ ČJml, OV,VV, NJK, Multikulturalita PRV PRV, AJ, AJK ČJ, AJ, AJK TV, ČJ ČJlv,VV ČJlv, VV,AJ,OV,NJ VV, NJK,PŘ,NJ AJ,Z Princip sociálního smíru a solidarity RV OV,RV RV,OV Z, RV VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 1. stupep 2. stupep 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník NJ, NJK, AJ, Evropa a svět nás zajímá ČJ, VV ČJ, VV AJ, AJK,VV AJ, AJK,VL VL, PČ,AJ OV,D,TV,RV ČJlv, NJ, RV,AJ,TV,Z NJK, AJ,TV,PŘ NJ, NJK,OV,TV ČJlv, NJ, NJK, Objevujeme Evropu a svět PČ ČJlv, NJ, NJK ČJlv,OV,RV ČJlv, NJK,D AJ,OV,PŘ,Z Jsme Evropané AJK HV,PČ ČJlv,HV,RV,PČ,D HV,RV,PČ OV,D,HV,RV,PČ

16 ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupep 2. stupep 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy VV VV VV, PRV PŘ OV,D,PŘ D,PŘ PŘ Základní podmínky života PRV PRV, VV PŘ, VV VV RV,PČ,PŘ,Z PČ PŘ,D PŘ,OV Lidské aktivity a problémy živ. prostředí ČJ, VV, PČ VV, PČ PRV, PČ PŘ, TV, VV VV VV, TV,PŘ,Z VV, TV,PŘ,RV,M CH, TV,PŘ,PČ,M,F CH, TV, AJ,PŘ,PČ,OV,F CH, VV, ČJlv, Vztah člověka k prostředí TV,ČJ,VV,PRV TV,PRV PRV, TV PŘ, TV, VV, PČ TV, PČ VV, TV,Z,PŘ VV, TV, NJ,PŘ,OV,F HV,TV,F,PŘ CH,HV, VV, TV,PŘ,NJ Průřezová témata jsou povinnou součástí základního vzdělávání. Zařazujeme je do výuky formou integrace do vyučovacích předmětů.

17 Učební plán

18 3. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU I. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Z toho disponibilní Celkem Součet za oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Konverzace v CJ Konverzace v anglickém jaz Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti CELKEM

19 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU II. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Z toho disponibilní Celkem Součet za oblast Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický/Německý jazyk Konverzace v CJ Konverzace v AJ/NJ Další cizí jazyk Anglický/Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a společnost Dějepis Dějepis Fyzika Fyzika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti CELKEM

20 K UČEBNÍMU PLÁNU Cizí jazyk se realizuje od 7. ročníku vzhledem k jazykové vybavenosti pedagogů a jejich studiu na Pedagogické fakultě, obor Učitelství německého jazyka a literatury pro ZŠ. Disponibilní hodiny jsou využity převážně na vyučovací předmět Další cizí jazyk a dále je významně posílena hodinová dotace vyučovacího předmětu Informatika na II. stupni ZŠ. Při navyšování hodinových dotací se vychází z praktických zkušeností a poznatků pedagogů V rámci Výchovy ke zdraví Tělesná výchova v 3. a 4. ročníku je realizován pro žáky těchto ročníků plavecký výcvik. Plavecký výcvik je organizačně zajišťován Plaveckou školou Chomutov Regena v.o.s., Mánesova 4757, Chomutov. Plavecký výcvik probíhá ve dvouhodinových blocích 10 lekcí. V průběhu plaveckého výcviku je prováděna úprava rozvrhu pro tyto ročníky (časová rezerva na dobu odjezdu a příjezdu). Do školního roku 2010/2011 bude výuka informatiky probíhat až od 6. ročníku, a proto je v dodatku k předmětu Informatika uvedena tabulka vymezující obsah učiva a očekávané výstupy pro žáky vzdělávané do školního roku 2010/2011.

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 2. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk NĚMECKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola je samostatně zřízená pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z Rožmitálu p.tř. a širokého okolí. Jejími klienty jsou děti s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, 739 85 Bukovec 66 1. Identifikační údaje Adresa školy : Základní škola a mateřská

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více