Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZELENÁ ŠKOLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZELENÁ ŠKOLA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZELENÁ ŠKOLA

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení žáků se speciálními potřebami Začlenění průřezových témat 3. Učební plán Tabulace učebního plánu: I. stupep Tabulace učebního plánu: II. stupep Poznámky k učebnímu plánu 4. Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace: Český jazyk I. stupep Český jazyk a literatura II. stupep Německý jazyk Konverzace v německém jazyce Anglický jazyk Konverzace v anglickém jazyce Matematika a její aplikace: Matematika Informační a komunikační technologie: Informatika Člověk a jeho svět: Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost: Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda: Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura: Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví: Tělesná výchova Výchova ke zdraví: Rodinná výchova Člověk a svět práce: Pracovní činnosti 5. Hodnocení a klasifikace žáků 6. Projekty školy 7. Autoevaluace školy

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 182, Krásný Dvůr, okres Louny IZO: IČO: Ředitelka: Mgr. Ivana Bejčková Kontakt: , fax: není Koordinátor ŠVP: Mgr. Jana Honzátková Zřizovatel: Obec Krásný Dvůr, právní forma: obec Krásný Dvůr 117, Krásný Dvůr Starosta: Mgr. František Kuna Kontakt: Datum platnosti dokumentu od: 1. září 2007 Podpis ředitele školy:. Razítko: Projednáno ve školské radě dne 20. srpna 2007

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Základní a Mateřská škola Krásný Dvůr, okres Louny je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Škola vykonává činnost: Základní školy - IZO: kapacita: 250 žáků Školní družiny - IZO: kapacita: 50 žáků Školní jídelny - IZO: kapacita: 170 žáků Mateřské školky IZO: Kapacita: 50 žáků Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se na okraji střediskové obce Krásný Dvůr. Budova školy je koncipována jako pavilónová a její prostory plně vyhovují požadavkům na výuku. Škola vzdělává průměrně 144 žáků, mezi kterými jsou i dojíždějící z 8 okolních obcí. Průměrná naplněnost tříd je 16 žáků. VYBAVENÍ ŠKOLY V budově školy je 10 tříd. Součástí školy je i odborná pracovna na přípravu pokrmů a technickou výchovu. Další součástí školy je pavilon pro tělesnou výchovu, venkovní sportovní areál a školní kuchyně se školní jídelnou. Škola zatím nemá vybudovaný bezbariérový přístup. Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře žáci a učitelé spolu s provozními zaměstnanci. Prostory pro výuku jsou dostatečné, na 1. stupni je třída vždy vybavena hracím koutkem, na 2. stupni jsou kmenové třídy a samostatné pracovny chemie, učebna PC, učebna cizích jazyků, učebna HV. Ve škole je též místnost se žákovskou knihovnou a též samostatná učebna školní družiny. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy). K pohybovým aktivitám žáci využívají prostor tělocvičny a přilehlý venkovní sportovní areál s běžeckou drahou a volejbalovým kurtem. Pro veřejná vystoupení, výstavy prací žáků a školní jarmarky používá škola prostornou halu před školní jídelnou. Škola spolupracuje s Kulturním domem Mašťov. V době volna a přestávek mohou žáci využívat všechny prostory školy, odpočinkové kouty na chodbách, tělocvičnu (po dohodě s vyučujícím) a při příznivém počasí i venkovní prostory a školní zahradu u školy. Současně je žákům k dispozici i malý školní obchůdek s možností koupě nápojů a malé svačinky. Všichni vyučující mají své kabinety, dále mají možnost ve svém volném čase využít připojení na internet v knihovně, kdy je k dispozici tiskárna i kopírka (ta je umístěna ve vedlejší sborovně). Sportovní areál mohou ve svém volném čase využívat i učitelé. Materiální vybavení školy je dostatečné a jeho průběžná obnova se odvíjí od finanční prostředků OÚ jako zřizovatele školy.

5 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor má 12 členů, v němž se spojují mladí začínající i zkušení pedagogové. 41, 5 % učitelů je plně kvalifikovaných, ostatní studují nebo se studiem začínají. Polovina učitelů ovládá alespop jeden cizí jazyk. Zárovep byli všichni pedagogové proškoleni prostřednictvím kurzů ICT. Ve škole pracuje výchovný poradce pro volbu povolání a metodik prevence sociálně patologických jevů. Všichni učitelé byli proškoleni v problematice ochrany zdraví při mimořádných událostech a 2 pedagogické pracovnice absolvovaly zdravotnický kurz. Škola má družinu se 2 vychovatelkami. CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Převážná většina žáků jsou děti z okolních vesnic i děti, které patří k jinému spádovému obvodu (Podbořany). Z obce Krásný Dvůr navštěvuje školu přibližně 50 % všech žáků. V naší škole vzděláváme i 1 dítě podle osnov Praktické školy (dříve Zvláštní škola). Máme dobré zkušenosti s integrací dětí se Speciálními vzdělávacími potřebami, kdy při výuce klademe důraz na individuální přístup (práce podle IVP). Individuální plány pro tyto děti jsou zpracovávány na základě vyšetření žáků v PPP nebo SPC a doporučení konzultantem, jsou schvalovány výchovnou poradkyní, ředitelkou školy, jsou projednány a schváleny rodiči těchto žáků. Plnění těchto plánů je průběžně kontrolováno ředitelkou školy a výchovnou poradkyní, popř. jsou doporučeny změny. Snažíme se také vycházet vstříc těm žákům, kteří pocházejí ze sociálně slabších rodinných poměrů a umožnit jim kvalitní přístup ke vzdělání. Výuka žáků neprobíhá pouze frontální formou, nýbrž klademe důraz na individuální přístup a tím je dán i větší prostor pro žáky nadané. DLOUHODOBÉ PROJEKTY Pedagogové vzájemně spolupracují na celoškolním projektu "Životní prostředí a naše škola" - sběr papíru a PET lahví, který je určen pro všechny ročníky naší školy. Pořádáme také kulturně-vzdělávací akce (besedy, přednášky), zajišťujeme pro děti kulturní představení v Městském divadle v Žatci a v Mostě. Zárovep využíváme nabídek organizací pro pořádání vystoupení pro děti přímo na naší škole. Jednou za 2 roky organizujeme ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně a každým rokem pro třídní kolektiv 8. ročníku lyžařský kurz (dle možností a počtu přihlášených žáků). Žáci 3. a 4. ročníku absolvují v rámci osnov TV každoroční plavecký kurz v plaveckém bazénu při OA Žatec. Třídní kolektivy vyjíždějí během školního roku na celou řadu tematicky zaměřených exkurzí. Mezinárodní spolupráci s jinou školou v zahraničí se nám zatím nepodařilo navázat. SPOLUPRÁCE S RODIČI A S JINÝMI SUBJEKTY Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Škola se snaží rodiče stále více motivovat a zapojovat k větší spolupráci při výchovně-vzdělávacím procesu formou různých kulturních akcí jako je např. Den otevřených dveří, školní jarmarky, besídky, maškarní bál atd. Během školního roku mají rodiče možnost kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím školu navštívit, především v době konzultačních hodin a třídních schůzek, kdy žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele (dle uvážení rodičů). Zákonní zástupci žáků se mohou po dohodě s vyučujícím zúčastnit výuky. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím místního (Krásnodvorsko) a regionálního tisku, kam škola pravidelně přispívá příspěvky o dění ve škole. Do budoucna bychom chtěli ještě více zapojit rodiče do chodu školy tím, že budou mít k dispozici webové stránky školy a informace o dění ve škole bude průběžně aktualizovány. Rodiče budou moci pružněji reagovat na aktuální prospěch a chování jejich dítěte a včasnou konzultací s vyučujícím, pomohou ke zkvalitpování výuky ve škole. Úzce spolupracujeme s Mateřskou školou Krásný Dvůr v rámci předškolní výchovy z důvodu ulehčení přechodu z mateřské školy.

6 Spolupracujeme také s Obecním úřadem Krásný Dvůr, kde se konají kulturní vystoupení pro veřejnost, tradicí se stala vystoupení v předvánočním čase. Samozřejmostí je naše spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Žatci a Speciálněpedagogickým centrem v Žatci, zejména v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi další subjekty spolupracující s naší školou patří Policie ČR. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 1) Naše škola usiluje o to, aby žáci během devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního, všeobecného vzdělání, neboť k rozvoji osobnosti dítěte patří především vzdělání. Chceme, aby se žáci dokázali pečlivě připravit do dalšího života a být jim nápomocni především při volbě povolání. Každý žák by měl získat ucelený náhled na svět a na místo člověka v něm. 2) Kromě tradičního obsahu základního vzdělávání zaměřeného na poskytování základních poznatků a dovedností v oblasti jazykové, matematické, přírodovědné, společenskovědní, manuální, pohybové i estetické, program doplpuje i obsah vzdělávání v oblasti mravní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí. Náboženská výchova je ponechána na dohodě rodičů, školy a církví. Organizace výuky se řídí platnými závaznými předpisy. 3) Program dává dostatek prostoru a možností aktivně se podílet na vlastním vzdělávání, získávat nové vědomosti a dovednosti vlastní činností, řešit úkoly plynoucí z daného života ve škole i mimo školu. 4) Program podporuje metody a formy práce, které umožpují žákům využívat vlastních zkušeností, vyhledávat a zpracovávat různé informace z encyklopedií, internetu a odborné literatury. 5) Program vychází z předpokladu, že každé dítě má právo na úspěch. Upřednostpuje kladnou motivaci žáka. Respektuje vlastní tempo dítěte, které je řízeno vlastním dědičným vybavením. Měřítkem úspěchu je vlastní pokrok dítěte. 6) Program klade důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny žáky. Do tříd jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním). Chceme žáky naučit respektovat a tolerovat žáky různých národností. 7) Program vytváří prostor pro uplatpování diferencované výuky, je třeba přihlížet k individuálním předpokladům žáka, k jeho zájmům a životnímu zaměření. Usilovat o to, aby úrovep poznání dosažená dítětem v průběhu vzdělávání co nejvíce odpovídala jeho individuálním možnostem. Cílem je maximální rozvoj každého žáka. 8) Program klade vysoké nároky na práci učitele. Učitel musí přijímat své žáky se všemi jejich chybami, musí mít dostatek trpělivosti a tolerance, ale zárovep musí být velmi důsledný a spravedlivý. Formování osobnosti žáka je nemyslitelné bez podílu osobního příkladu učitele. 9) Hodnocení práce a vědomostí žáka by se mělo stát prospěšným nástrojem zpětné vazby pro žáka a zárovep povzbuzením a motivací k další činnosti, ale i zdrojem informací pro rodiče.

7 Proto bychom chtěli Priority školy ve výchově a vzdělávání Žízep pro poznání je nemožné uhasit. Zvětšuje se úměrně s vědomostmi. - předat žákům takové znalosti a dovednosti, které dobře uplatní v životě - motivovat žáky k celoživotnímu učení a vzdělávání - podporovat výuku na počítačích a jejich využití ve vyučovacích předmětech - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - vést žáky k otevřené komunikaci - podporovat zdravé sebevědomí, sebekontrolu a vlastní kritiku - vést žáky k dodržování stanovených pravidel (vnitřní školní řád, pravidlo - slušného chování a vystupování, pravidla vzájemného soužití mezi lidmi,k uplatpování práv a povinností žáků - vést žáky ke spolupráci, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - propagovat citlivý vztah k přírodě, chránit životní prostředí (ekologický program) - naučit žáky zodpovědnému chování, preventivně působit v oblasti zneužívání drog a poškozování zdraví, propagovat zdravý životní styl - rozvíjet estetické cítění a kulturní rozhled, prohloubit vlastenectví - pro život v EU posílit u žáků znalost cizích jazyků, např. v oblasti volitelných předmětů nebo zájmových útvarů - preferovat nové metody a formy vyučování, vytvořit podmínky pro rozvoj nadaných dětí, ale i slabě prospívajících, poskytnout individuální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami - zúčastpovat se různých soutěží školního i okresního charakteru a úspěšně reprezentovat naši školu Naši školu orientujeme na všestranný rozvoj osobnosti žáka, rozvoj jeho zděděných i získaných dispozic. Přitom dbáme, aby žáci nebyli ve škole přetěžováni. Víme, že dítě je proto dítětem, aby se připravilo na život dospělého člověka. V dětské psychologii často čteme: Čím déle žák zůstává dítětem, tím úplnějším se stane jeho vývoj. Pro zdravý psychologický vývoj žáků je třeba, aby neprožívali školní léta jen přepínáním paměti a přemírou povinností. Dbáme proto na dětské zájmy, vycházíme z nich a využíváme je. Dětská reakce a zájem ukazují, čím je dítě osloveno, co na ně působí. Dbát na dětské zájmy ale neznamená vyhovět každému nápadu. Dětské touhy je třeba usměrpovat, probouzet vztah k pozitivním hodnotám a tím dítě vychovávat a zdokonalovat. Žáků necháváme vždy prostor k tomu, aby mohli zaujímat svá stanoviska. Je pro nás prioritní individualizované a kolektivní učení. Individualizovaným učením rozumíme kteroukoliv formu vyučování, při níž rychlost, kterou žák postupuje při osvojování vědomostí, závisí jen na jeho schopnostech a jeho práci. Uplatpujeme také výuku kolektivní, činnostní učení do tohoto způsobu práce však často vnáší individualizaci. Činnostní učení umožní postupně každému žákovi, aby pocítil uspokojení nad svými dosaženými výsledky. Vědomí úspěchu je pak pro žáka motivací žáka k další práci a překonávání překážek. Škola musí umožnit každému žákovi takový tělesný a duševní vývoj, jakého je schopen. Způsob a míra žákova rozvoje se neposuzuje jen podle míry vědomostí, ale zejména podle toho, s jakou jasností a jistotou dovede žák myslet, své myšlenky vyjadřovat a řešit úkoly z praktického života.

8 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a jsou uplatpovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni. KOMPETENCE K UČENÍ Naší snahou je vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení, proto - vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravujeme je na celoživotní učení. - vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. - na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. - podporujeme samostatnost a tvořivost. - podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. - učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. - ve výuce se zaměřujeme prioritně na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. - ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplpující). - učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. - ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. - umožpujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. - na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem vyučovací hodiny, na konci vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení. - uplatpujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu přidané hodnoty. - motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. - při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - učíme práci s chybou. - učíme trpělivosti, povzbuzujeme. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Snažíme se podněcovat žáky k tvořivému myšlení, k logickému uvažování a k řešení problémů. - učíme žáky nebát se problémů ( problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva ). - vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. - na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. - podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. - podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. - podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. - podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. - v rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. - ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.

9 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Rádi bychom žáky vedli k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. - prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce,v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. - podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa. - klademe důraz na kulturní úrovep komunikace. - netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. - vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. - podporujeme kritiku a sebekritiku. - učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.). - podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. - vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. - vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. - připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. - důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod. a umožpujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel. - učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. - učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. - minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. - podporujeme inkluzi ( začlenění ) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplpujících kvalit, umožpujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. - učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. - učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu. - podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. - upevpujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplpovat osobní i společné cíle. - podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí. - průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. - učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli). - důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli.

10 KOMPETENCE OBČANSKÉ Vychováváme žáky - jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatpující svá práva a respektující práva druhých, - jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, - jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích - netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. - netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. - důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. - vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. - na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. - podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. - v rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevpujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. - neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. - využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP, OPD, policie. - rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. - kázepské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. - jakoukoliv formu agrese žáka na učitele nebereme osobně, ale jako útok na roli učitele. - problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. - dodržujeme zásadu, že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování. - při kázepských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). - v rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. - vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. - nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. - v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatpujeme prvky pozitivní motivace. - jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. KOMPETENCE PRACOVNÍ Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naší snahou je naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky jak chránit své zdraví při práci a pomoci jim při volbě jejich budoucího povolání. - vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. - při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. - důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků.

11 - různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujaspujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. - cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se zdravotním postižením. Rozvrh hodin 2., 3., 4. a 5. ročníku je tvořen tak, aby žáci se SVP mohli navštěvovat jednou týdně skupinu, ve které se pracuje na nápravě jejich specifických poruch. Tyto hodiny vyučuje speciální pedagog. Od 6. ročníku mají žáci se zdravotním postižením možnost konzultací se speciálním pedagogem a všichni pracují při vyučování podle Individuálního vzdělávacího plánu (plán podléhá schválení rodičů, výchovného poradce, ředitele školy a příslušného poradenského zařízení). Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením a žáků mimořádně nadaných spočívá především ve volbě vhodných forem a metod práce zvolených tak, aby umožnily plné individuální rozvíjení schopností žáků s ohledem na jejich možnosti, potřeby a odlišnosti. Ve spolupráci s rodiči doporučujeme tyto žáky na odborná vyšetření (PPP, SPC). Žáci jsou integrováni do běžných tříd. Na základě vyšetření připravujeme na každého žáka Individuální vzdělávací program, ve kterém je zohledněna specifická potřeba žáka a způsoby její kompenzace. Všichni vyučující jsou informováni o těchto žácích a jejich obtížích a při řešení problémů spolupracují s výchovným poradcem školy a s rodiči. Žáci mají možnost navštěvovat nepovinný předmět Dyslexie (pracovní skupina). Pravidelně zajišťujeme, ve spolupráci se Speciální školou pro vady řeči v Měcholupech, logopedický výcvik pro děti s poruchou řeči. Při hodnocení výkonu dětí se zdravotním postižením přihlížíme k výsledkům odborného vyšetření. Péče o žáky s výchovnými problémy : Postup při řešení problému : - individuální pohovor třídního učitele s dítětem. - individuální pohovor se zákonnými zástupci dítěte. - ve vážnějších případech pozvání rodičů do výchovné komise školy a hledání společných postupů pro odstranění nedostatků nebo předvolání do školské komise při MÚ v Podbořanech. - doporučit odbornou péči. Péče o žáky se zdravotním znevýhodněním : - užší spolupráce s rodinou a ošetřujícím dětským lékařem ( dle potřeby ) - individuální konzultace. - prodloužení klasifikačního období, vypracovat individuální plán. - dle potřeby škola zajistí speciální pomůcky - dle potřeby škola zajistí osobního asistenta.

12 Péče o žáky se sociálním znevýhodněním: - užší spolupráce s rodinou a Odborem péče o dítě MÚ Podbořany, MÚ Kadap - vedení těchto dětí k využívání informační techniky na škole, školní knihovny, účasti na kulturních pořadech pořádaných školou apod. - zapojování těchto dětí do volnočasových aktivit školy. - upřednostpování při zařazování do ŠD ( bez poplatku ) a vést je k využívání možnosti školního stravování. - poskytovat individuální pomoc mimo vyučování (doučování, pomoc při přípravě domácích úkolů apod.). Péče o žáky mimořádně nadané : - identifikace nadání na základě pozorování, rozborů prací, testů a úloh, rozhovorů (do 9 let náročné jednoznačně stanovit ). - vypracovávat individuální vzdělávací plány v oblasti nadání. - rozšiřovat a prohlubovat základní učivo. - zadávat specifické úkoly. - zapojovat tyto žáky do projektů a soutěžích. - směrovat je do kroužků a volitelných předmětů. - pověřovat je vedením skupin a pomocí slabším žákům. - spolupracovat s rodiči zajistit podporu ze strany rodičů. Péče o žáky se zdravotním postižením: - pro žáky se zdravotním postižením jsme schopni zajistit bezbariérový přístup do školy - pro žáky se zdravotním postižením máme možnost zajistit asistenta pedagoga (zdravotní postižení je mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus)

13 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání 1. stupep 2. stupep 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník HV,PČ M, PRV HV,PČ,PRV AJ,PČ,HV ČJ, M,PRV AJ,PČ,HV ČJ, M M,PČ,VL,H V AJ, PŘ NJ, ČJlv, VV,F,D, HV,AJ RV, M,PČ,Z,HV NJ, AJ,HV,RV,M RV,Z VV,D,HV, RV,PŘ,M,AJ ČJlv, PŘ, Z,OV, M,RV,HV Sebepoznání a sebepojetí PRV NJ,M NJ,RV,PČ,M VV, NJ,M PČ, NJ,M,NJK Seberegulace a sebeorganizace PRV TV,NJ TV,NJ TV,PČ,NJ TV, PČ,NJ,NJK Psychohygiena TV TV ČJ,TV,PRV ČJ, TV TV RV, NJ, NJK,PŘ NJ PŘ,NJ NJK M, HV, Kreativita HV AJK HV VV,HV VV,Z,HV,NJ VV, AJ ČJs, VV, AJ,NJ Sociální rozvoj Poznávání lidí PRV PRV AJ PŘ AJ AJ AJ ČJs, VV, NJ, NJK,OV ČJlv, Z ČJs, NJ,OV,AJ ČJs, NJ,OV,AJ Z ČJs, VV, NJ, AJ,OV Mezilidské vztahy PRV,TV TV PRV,TV Tv, PŘ TV RV, AJ,OV AJ,OV,NJ NJ, NJK, AJ NJ, NJK,D Komunikace ČJ,PRV PŘ AJ RV, M,HV,NJ M, ČJs, VV,AJ,NJ ČJs, NJ, AJ VV, M, PČ, NJ,AJ,ČJ Kooperace a kompetice M PRV M, AJK ČJs, VV, RV, TV TV, AJ TV, NJK, AJ,NJ TV, NJ, NJK Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M M M M M, TV, VV, ČJlv M, TV,F TV, F PŘ M, TV NJ Hodnoty, postoje a praktická etika PŘ,TV TV RV VV, Z,ČJ NJ,PŘ Z

14 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 1.stupep 2. stupep 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola ČJ, VV,PRV,PČ VV PRV, VV VL ČJ RV,OV,PČ PČ NJ,OV,PČ PČ Občan, občanská společnost a stát PRV PRV VL ČJ Z,OV,D OV,D Z,D Formy participace občanů v politickém životě VL VL OV,D Z,OV Princip demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování TV,ČJ TV TV VL, TV Z,HV OV,HV Z,OV,HV MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupep 2. stupep 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5. roč 6. roč 7. roč 8. roč 9. roč ČJs, VV, NJK, ČJs, VV, NJ, NJK, ČJlv, VV, NJ, Kritické čtení a vnímání med. sdělení VV,ČJ ČJ, VV ČJ, VV ČJ AJ,INF D,TV AJ,TV,Z AJ,D,TV NJK, AJ,TV,Z Interpretace vztahu med. sdělení a reality ČJ M, TV ČJs ČJs Stavba mediálních sdělení VV VV,TV ČJs INF NJ,INF ČJ, NJ Vnímání autora mediálních sdělení ČJ ČJs,INF AJ Z Fungování a vliv médií ve společnosti TV TV TV,ČJ ČJ, TV NJ, NJK,ČJ,INF NJ,INF NJK NJK,Z Tvorba mediálních sdělení ČJ ČJ OV, INF AJ,OV Práce v realizačním týmu ČJ OV,Z OV, Z AJ, INF, OV, ČJ

15 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 1. stupep 2. stupep 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference PRV ČJ,, AJK ČJ, VV, AJK VV, ČJ OV,RV, INF NJ, AJ, Z,HV AJ,HV AJ, Z,OV,HV,NJ ČJlv, RV, NJ, NJK, AJ, Z,OV,D,TV, Lidské vztahy TV, PRV ČJ,TV,PRV ČJ, PRV, PČ,TV ČJ, TV, VV, PČ VV, TV,PČ, ČJ OV,TV,PČ RV,PČ TV,PČ, OV,AJ NJK,NJ, AJ, Z,D,TV,P ČJlv, NJK, Etnický původ PČ, AJK,ČJ PČ,ČJ VV, PČ ČJlv ČJlv AJ,D,PŘ ČJlv, NJK, Z,NJ ČJml, OV,VV, NJK, Multikulturalita PRV PRV, AJ, AJK ČJ, AJ, AJK TV, ČJ ČJlv,VV ČJlv, VV,AJ,OV,NJ VV, NJK,PŘ,NJ AJ,Z Princip sociálního smíru a solidarity RV OV,RV RV,OV Z, RV VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 1. stupep 2. stupep 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník NJ, NJK, AJ, Evropa a svět nás zajímá ČJ, VV ČJ, VV AJ, AJK,VV AJ, AJK,VL VL, PČ,AJ OV,D,TV,RV ČJlv, NJ, RV,AJ,TV,Z NJK, AJ,TV,PŘ NJ, NJK,OV,TV ČJlv, NJ, NJK, Objevujeme Evropu a svět PČ ČJlv, NJ, NJK ČJlv,OV,RV ČJlv, NJK,D AJ,OV,PŘ,Z Jsme Evropané AJK HV,PČ ČJlv,HV,RV,PČ,D HV,RV,PČ OV,D,HV,RV,PČ

16 ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 1. stupep 2. stupep 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy VV VV VV, PRV PŘ OV,D,PŘ D,PŘ PŘ Základní podmínky života PRV PRV, VV PŘ, VV VV RV,PČ,PŘ,Z PČ PŘ,D PŘ,OV Lidské aktivity a problémy živ. prostředí ČJ, VV, PČ VV, PČ PRV, PČ PŘ, TV, VV VV VV, TV,PŘ,Z VV, TV,PŘ,RV,M CH, TV,PŘ,PČ,M,F CH, TV, AJ,PŘ,PČ,OV,F CH, VV, ČJlv, Vztah člověka k prostředí TV,ČJ,VV,PRV TV,PRV PRV, TV PŘ, TV, VV, PČ TV, PČ VV, TV,Z,PŘ VV, TV, NJ,PŘ,OV,F HV,TV,F,PŘ CH,HV, VV, TV,PŘ,NJ Průřezová témata jsou povinnou součástí základního vzdělávání. Zařazujeme je do výuky formou integrace do vyučovacích předmětů.

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program - 1 - Školní vzdělávací program - 2 - OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Charakteristika školy a ŠVP 3-5 Výchovné a vzdělávací strategie 7-10 Učební plán pro 1. a 2. stupeň..

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč

Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Školní vzdělávací program Základní školy Koleč Motivační název: Včelka Předkladatel: Základní škola Koleč se sídlem Koleč č. p. 19, 273 29 IČO: 70 99 74 62 Tel.: 315 783 829 Email: zs-kolec@seznam.cz Ředitelka

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program - 1 - Školní vzdělávací program - 2 - OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Charakteristika školy a ŠVP 3-5 Výchovné a vzdělávací strategie 7-10 Učební plán pro 1. a 2. stupeň..

Více

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T.G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín Platnost: od 1.září 2013 1. Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 2.2 PŘEDKLADATEL:... 3 2.3 ZŘIZOVATEL:... 3 2.4 PLATNOST DOKUMENTU:... 3 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.1 ÚPLNOST A

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2 ŠKOLNÍ VĚLÁVACÍ PROGRA PRO ÁKLANÍ VĚLÁVÁNÍ UHOVÁ ŠKOLA ÁKLANÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova Vydáno dne. 9. 4 Obsah IENTIFIKAČNÍ ÚAJE... CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.... Úplnost a velikost školy.... Vybavení školy.....

Více

Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola základ života Pro život, ne pro školu se učíme.

Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola základ života Pro život, ne pro školu se učíme. Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola základ života Pro život, ne pro školu se učíme. Seneca Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 385/2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Č.J.: 52/06 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Školní vzdělávací program předškolního a základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Sluhy

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 Velká Chuchle PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělání, které cvičí v práci, a vědomosti, kterých možno užívati prakticky, působí,

Více