Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Příloha č. 1 čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 platnost dokumentu od: 1. září 2009

2 2

3 Příloha č.1 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0793/2009-MO Mgr. Jaroslav Motejlek ředitel školy razítko školy Příloha č.1 byla schválena školskou radou dne: 30. září 2009 p. Eva Marvanová Mgr. Petra Neubergerová Ing. Jitka Hadamovská předseda místopředseda člen Příloha č. 1 byla projednána zřizovatelem školy dne: 8. října 2009, usnesením č. 8/25/2009 3

4 4

5 1.1 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT STUPEŇ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA STUPEŇ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1 A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY FYZIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY NĚMECKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY RUSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY CHEMIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY 61 5

6 Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1.1 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale volíme formu integrace do jiných vyučovacích předmětů. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vyučovacího předmětu a jednotlivá témata jsou uvedená v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů odděleně v tabulkách pro 1. a 2. stupeň. Průřezová témata označená v textu tučně jsou závazná, ostatní jsou pouze doporučená stupeň Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Čj, M Čj, M, Čj, M, Aj Čj, M, Aj Čj, M, Aj Prv, Tv Prv, Tv Prv, Vv Vv Hv Tv Tv Tv Psychohygiena Tv Tv Tv Tv Tv Kreativita Vv Vv Pv Při Vl Poznávání lidí Vl Mezilidské vztahy Prv Prv Vl Vl, Při Morální rozvoj Komunikace Čj Čj Čj Čj, Vl, Aj Čj, AJ Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čj, Hv Čj, Prv, Hv Čj, Prv, Hv Čj, Pv, Vl, Tv, Při, Hv Prv Prv Prv Vl Čj, Pv, Vl, Tv, Při, Hv Čj 6

7 Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Občan, občanská společnost a stát Vl Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Inf, Aj, Hv Hv, Aj Vl Jsme Evropané Multikulturní výchova 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Kulturní diference Hv Vl, Hv Lidské vztahy Prv Etnický původ Vv Vv Multikulturalita Aj Aj Princip sociálního smíru a solidarity Environmentální výchova 1. r. 2.r. 3. r. 4. r. 5. r. Ekosystémy Při Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv Vl, Při Vl, Vl 7

8 Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj Mediální výchova Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Čj Čj Vv Inf Čj Práce v realizačním týmu stupeň Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Vv Vv Vv Vv Sebepoznání a sebepojetí Vz Ov Pv Pv Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Ov Vz Pv Vz Kreativita Vv Vv Vv Vv Poznávání lidí Ov Ov Mezilidské vztahy Ov, Vz Vz Komunikace Čj, Vv, Ov Čj, Vv Vv, Vz Čj, Vv, Pv Morální rozvoj Kooperace a kompetice Tv Vz Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Ov Vv Vv Vv, Vz Vv, Ch 8

9 Výchova demokratického občana 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Občanská společnost a škola Ov Občan, občanská společnost a stát Ov Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D D Ov D, Ov, Z Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Evropa a svět nás zajímá Nj, Rj, Aj Rj Aj Objevujeme Evropu a svět Z Z Ov Jsme Evropané D D D D, Ov Multikulturní výchova 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Kulturní diference Ov Aj Lidské vztahy Vz Aj Etnický původ Z Z, Aj Multikulturalita Aj Princip sociálního smíru a solidarity Ov Environmentální výchova 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Ekosystémy Př Př Z Základní podmínky života Př Z, Ch F, Z, Ch Lidské aktivity a problémy životního prostředí Ov Př Př, Z Vztah člověka k prostředí Ov, Vz Ov, Z 9

10 Mediální výchova Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Inf Vz Čj Inf Čj Čj Fungování a vliv médií ve společnosti Ov Tvorba mediálního sdělení Čj Čj Čj Práce v realizačním týmu Čj Čj 10

11 1.2 Učební plán Změna v učebním plánu školního vzdělávacího programu Brána do života byla provedena na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj / ze dne 26. června Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Počet vyučovacích hodin na týden 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Disponibilní hodiny Minimum Celkem Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce Týdenní hodinová dotace Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň: Na 1. stupni jsme v souladu s filosofií školy posílili týdenní dotaci v rámci vyučovacích předmětů o čtrnáct disponibilních hodin. Z toho sedm hodin v Českém jazyce a literatuře s důrazem na čtení s porozuměním, tři hodiny v Matematice vzhledem k náročnosti učiva, předmět Informatika je navýšen o jednu hodinu, předmět Přírodověda a Vlastivěda je navýšena o dvě hodiny, předmět Výtvarná výchova je navýšen o jednu hodinu. 11

12 1.2.2 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Počet vyučovacích hodin na týden 6.r. 7.r. 8.r. 9.r Disponibilní hodiny Minimum Celkem Matematika Informatika Dějepis Člověk a Občanská společnost výchova Fyzika Člověk a Chemie příroda Přírodopis Zeměpis Hudební Umění a výchova kultura Výtvarná výchova Tělesná Člověk a výchova zdraví Výchova ke zdraví Člověk a Pracovní svět práce výchova Rozšiřující Volitelné oblast předměty Týdenní hodinové dotace

13 1.2.3 Volitelné předměty 1 a 2 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6.r 7.r. 8.r. 9.r. Další cizí jazyk Jazyk a jazyková Konverzace v anglickém komunikace jazyce Matematika a její aplikace Základy ekonomiky a účetnictví Informační a komunikační 0 1(+2) 1(+2) 2(+2) Informatika technologie Člověk a příroda Přírodovědné praktikum Člověk a svět práce Domácnost Technické práce Nepovinné předměty Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6.r 7.r. 8.r. 9.r. Umění a kultura Užité výtvarné činnosti Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň: Na 2. stupni jsme v souladu s filosofií školy posílili týdenní dotaci v rámci vyučovacích předmětů o čtrnáct hodin. Z toho v Českém jazyce a literatuře o tři hodiny, v Matematice o jednu hodinu, v předmětu Informatika o jednu hodinu, v předmětu Dějepis o jednu hodinu, v předmětu Fyzika o dvě hodiny, v předmětu Zeměpis o dvě hodiny, v předmětu Chemie o jednu hodinu, v předmětu Přírodopis o jednu hodinu, v předmětu Výchova ke zdraví o jednu hodinu, v předmětu Pracovní výchova o jednu hodinu vzhledem k náročnosti a obsáhlosti učiva. V rámci volitelných předmětů 1 nabízíme žákům od 7. ročníku výuku dalšího cizího jazyka (Německý jazyk nebo Ruský jazyk). Žáci si předmět volí na konci 6. ročníku a volba je závazná do konce studia. Pokud si žák nezvolí Další cizí jazyk, volí z nabídky jiný volitelný předmět, který lépe odpovídá jeho zájmům, kde volba je závazná na daný školní rok. V rámci volitelných předmětů 2 nabízíme žákům v 7. a 8. ročníku jednu hodinu a v 9. ročníku dvě hodiny. Volba volitelného předmětu je vždy závazná na daný školní rok. V rámci nepovinných předmětů nabízíme žákům od 6. ročníku předmět Užité výtvarné činnosti s časovou dotací dvě hodiny týdně a volba je vždy závazná na daný školní rok. Průřezová témata jsou součástí předmětů a nevyučují se samostatně. 13

14 1.3 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Anglický jazyk patří svým obsahem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Anglický jazyk je vyučován od 3. ročníku po celou dobu školní docházky 3 hodiny týdně. V 7. až 9. ročníku je předmět rozšířen o volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce, který rozšiřuje komunikační schopnosti žáků. Žáci jsou děleni v ročníku do skupin. Počet žáků ve skupinách je závislý na počtu dětí v kmenových třídách. Výuka probíhá v jazykových učebnách, v kmenových třídách, v počítačové učebně a dle potřeby v ostatních prostorách školy. Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce (např. exkurze, projekty, pobytové akce). Žáci jsou seznamováni s modelem britské i americké angličtiny. Výuka anglického jazyka směřuje k rozvíjení komunikačních schopností žáků a k porozumění čtenému, mluvenému projevu na úrovni odpovídající danému ročníku. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Výuka také přispívá k chápání a objevování světa v jiných souvislostech, než nám může zprostředkovat mateřský jazyk. Vychovává žáky k pochopení cizojazyčných kultur a tím k toleranci k odlišnostem. V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova Výchovné a vzdělávací strategie Anglický jazyk svým vzdělávacím obsahem a činnostmi přispívá k utváření a rozvíjení všech kompetencí. Kompetence k učení vést žáky k osvojování si učebních postupů potřebných k efektivnímu studiu cizích jazyků vést žáky k orientaci a používání různorodých dostupných zdrojů informací vést žáky k poznání smyslu osvojených postupů pro běžný život Kompetence k řešení problémů vést žáky k řešení problémových situací v cizojazyčném prostředí rozvíjet u žáků schopnost opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba Kompetence komunikativní vést žáky k formulování jednoduchých myšlenek v anglickém jazyce vést žáky k porozumění jednoduchému typu sdělení, jednoduchým typům textů a záznamů vést žáky k využívání získaných dovedností při setkání s cizincem Kompetence sociální a personální vést žáky k získání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti, ke vzájemné pomoci v týmu, k respektování jiného názoru vést žáky k dovednosti požádání anglicky o pomoc, o radu Kompetence občanské vést žáky k tolerování odlišnosti jiných kultur vést žáky k seznamování a srovnávání zvyků v anglicky mluvících zemích s našimi zvyky 14

15 Kompetence pracovní vést žáky k samostatnému pracování s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem vést žáky k využívání anglického jazyka při dalším studiu i v běžném životě 1. stupeň Cílem předmětu je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází, na jednoduchých testech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak používat písemný projev. 2. stupeň Žáci pracují ve větší míře s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve větších celcích. Procvičuje se větná skladba, pozornost se věnuje poslechu a popisování jednoduchých dějů Osnovy 3. ročník Tematické okruhy čísla, barvy, školní potřeby, dny a měsíce, části těla, rodina, zvířata, oblečení, jídlo Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdravy, představení se, pokyny, fráze pro jednoduchou konverzaci dvou osob Základní gramatické struktury a typy vět slovesa být, mít 4. ročník Tematické okruhy vyšší číslovky, volný čas (aktivity, hudba, sport), doma a ve městě, zdraví, počasí, můj den ve škole a můj volný čas Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdravy, představování, pokyny, základní reakce v každodenních situacích Základní gramatické struktury a typy vět modální sloveso can (lexikalizovaně), rozkazovací způsob, What are you doing? What do you do? lexikalizované (přítomný čas průběhový a prostý), lexikalizovaná vazba there is / are 5. ročník Tematické okruhy škola, čas, můj den, můj domov, moje město, popis osoby, oblečení Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pokyny, poděkování, prosba, představování, jednoduché fráze pro nákup Jednoduchá sdělení dopis z prázdnin, dopis kamarádovi Základní gramatické struktury a typy vět zájmena přivlastňovací, ukazovací, tázací přivlastňovací pád, množné číslo podstatných jmen, systém sloves být a mít (have got) v přítomném čase (kladné a záporné tvary, otázka) a zkrácené tvary, pořádek slov ve větě, přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, existenciální there is/are + předložky, systém modálních sloves can a must 6. ročník Tematické okruhy moje tělo (my body), zvířata (my pet), základní slovní zásoba zdraví (health), jídlo (food and drink), moje země (my country) Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích představení sebe/kamaráda, zdvořilé reakce, omluva, základní fráze objednání si (prosba) Jednoduchá sdělení vyplní jednoduchý formulář, osobní dopis 15

16 Gramatické struktury a typy vět řadové číslovky, osobní zájmena v předmětovém tvaru minulý čas sloves (oznamovací tvar, otázka, zápor ), budoucí čas to be going to, neurčitá zájmena some, any, pojem počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen, stupňování přídavných jmen 7. ročník Tematické okruhy domov, rodina a škola, sport a volný čas, doprava, film a zábava Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích běžné výrazy (everyday English) pro každodenní situace (evaluace, návrhy, reakce, domlouvání se, souhlas a nesouhlas, ), popis cesty Jednoduchá sdělení jednoduše popíše svůj oblíbený film (recenze) Gramatické struktury a typy vět minulý čas průběhový, budoucí čas will, přítomný čas průběhový pro budoucnost, používání určitého a neurčitého členu předpřítomný čas, must x mustn t 8. ročník Tematické okruhy práce a povolání, móda a styl, nakupování, zdraví a výživa, popis, náš svět (our world příroda a počasí) Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích poskytování osobních údajů běžné výrazy (everyday English) pro každodenní situace: přesvědčování, vyjadřování lítosti, přání, obav, doporučení, blahopřání Jednoduchá sdělení jednoduchá žádost o práci (a formal letter), osobní dopis / kamarádovi Gramatické struktury přítomný čas prostý x průběhový, předpřítomný čas for, since minulý čas prostý x průběhový, opisné tvary modálních sloves minulý čas x předpřítomný čas, trpný rod, podmínkové věty (first conditional), vazba there s +ing 9. ročník Důraz je kladen na procvičování čtyř základních řečových dovedností (reading, speaking, writing, listening) a opakování dosavadních znalostí (gramatika) a rozšiřování slovní zásoby již známých tematických okruhů. Nově: Tematické okruhy sociální a kulturní témata prostředí anglicky mluvících zemí a ČR, risk and dangerous things, media, money, transport and travelling, mezipředmětové vztahy témata jiných předmětů v anglickém jazyce (CLIL) Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích běžné výrazy (everyday English) pro každodenní situace: rada, varování, řešení problému, domlouvání se, žádost o informaci, Jednoduchá sdělení osobní dopis Gramatické struktury použití would, podmínkové souvětí druhého typu, nepřímá řeč, nepřímá otázka, frázová slovesa 16

17 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 3. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata získává základy správné výslovnosti a intonace vyslovuje a čte foneticky správně v rozsahu získané slovní zásoby pozdraví, představí se, rozloučí se, udá svůj věk pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob počítá a používá čísla do dvaceti rozumí jednoduchým pokynům učitele a adekvátně na ně reaguje pojmenuje věci okolo sebe rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova používá abecední slovník učebnice popíše kamaráda mluví o rodině popíše, co má kdo na sobě správně pojmenuje a používá dny a měsíce pojmenuje běžné pokrmy a potraviny nácvik výslovnosti (osvojení běžných anglických jmen, říkanek, písniček ) slovní zásoba jednotlivých témat fráze pro jednoduchou konverzaci sloveso být základní číslovky 1-20 pokyny v rámci třídy slovní zásoba třída, školní pomůcky barvy zvířata abeceda a hláskování základní části těla základní slovní zásoba rodina sloveso mít základní slovní zásoba oblečení slovní zásoba dny a měsíce slovní zásoba jídlo a pití OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání mezipř. souvislosti Čj znělé a neznělé hlásky Čj zvuková stránka jazyka 17

18 4. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata čte nahlas plynule a fonet. správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům používá dvojjazyčný slovník pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, představí se, osloví dospělou osobu, vyjádří lítost, poprosí a poděkuje, poskytne požadovanou informaci mluví o svých zájmech a dovednostech probírané tématické okruhy oslovení, poděkování, omluva volný čas sport, hudební nástroje sloveso can slovní zásoba bydlení vazba there is/are předložky místa slovní zásoba město popíše svůj domov mluví o městě, kde žije vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku mluví o zdraví, slovní zásoba zdraví dá radu kamarádovi imperativ (be, don t be ) mluví o počasí základní slovní zásoba počasí It is raining lexikalizovaný přítomný čas průběhový jednoduše popíše, co se děje / co potřebuje ve škole (předměty, pomůcky) řekne, co dělá ve svém volném čase pojmenuje tradiční vánoční předměty, porovná zvyky u nás a v anglicky mluvících zemích, rozumí jednoduchým přáním k Vánocům základní slovní zásoba školní předměty vyšší číslovky základní slovní zásoba volnočasové aktivity přítomný čas prostý lexikalizovaný ( What do you do on Saturdays? ) slovní zásoba Vánoce, anglické vánoční koledy, vánoční zvyky v anglicky mluvících zemích MUV Multikulturalita OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sociální rozvoj Komunikace VMEGS - Evropa a svět nás zajímá mezipř. souvislosti Hv poslechové činnosti Pv lidové zvyky a tradice Čj - přání 18

19 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 5. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata se seznámí se zeměmi, kde je angličtina úředním jazykem pracuje s jednoduchými autentickými materiály a využívá je při své práci reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu dokáže správně vyjádřit, co komu patří sestaví jednoduchý dopis se všemi náležitostmi dokáže správně používat fráze při nákupu anglicky mluvící země texty k jednotlivým probíraným okruhům přivlastňovací pád s slovesa být a mít v kladném a záporném tvaru a v otázce pořádek slov ve větě přivlastňovací zájmena pozdrav z prázdnin dopis kamarádovi (odpověď na sdělení) VMEGS Evropa a svět nás zajímá MUV Multikulturalita OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání zájmena tázací a ukazovací OSV Sociální rozvoj - Komunikace mezipř. souvislosti Čj národní jazyk prostředek dorozumívání Vl státy Evropy (a světa) popíše jednoduše místo svého bydliště (pojmenuje běžné stavby ve městě, popíše části domu, sdělí svou adresu) mluví o své třídě vypráví o škole a o předmětech vyjádří čas a používá správně předložky s časovými údaji popíše svůj běžný den mluví o svých zálibách ve volném čase popíše kamaráda, vypráví o své rodině slovní zásoba domov a město vazba there is/are základní prostorové předložky vyplní své základní údaje do jednoduchého formuláře množné číslo podst. jmen slovní zásoba školní prostředí, školní předměty čas, fráze a předložky spojené s časovými údaji přítomný čas prostý sloveso can a must základní slovní zásoba pro popis osoby přivlastňovací zájmena přítomný čas průběhový základní slovní zásoba oblečení Vl místo, kde žijeme 19

20 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 6. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata užívá jednoduché obraty ke zdvořilému oslovení, pozdravu a přivítání, reaguje na oslovení, představí sebe a svého kamaráda, rozloučí se vyplní jednoduchý formulář správně tvoří a používá řadové číslovky popíše části těla u člověka i zvířat vypráví o svém zvířátku dokáže jednoduše popsat zdravotní problémy jednoduše popíše, co se stalo si pomocí jednoduchých frází objedná jídlo dokáže pojmenovat různé potraviny rozumí rozdílu mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény, používá otázku How much / how many? popíše a porovná části Velké Británie a svojí země domluví se jednoduchým způsobem v běžné situaci sestaví jednoduché písemné sdělení týkající se života v rodině, škole a probíraného učiva noví přátelé registrace do klubu řadové číslovky události během roku slovní zásoba části těla a zvířata osobní zájmena v předm. tvaru základní použití neurčitých zájmen some a any omluva minulý čas prostý slovní zásoba a fráze at a restaurant budoucí čas to be going to slovní zásoba jídlo a pití ne/počitatelnost některých podstatných jmen stupňování přídavných jmen základní konverzace a osobní dopis mezipř. souvislosti M, Čj Ov místo, kde žijeme Čj osobní dopis 20

21 7. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata dokáže si uvědomit význam a souvislosti při studiu angličtiny používá dvojjazyčný i výkladový slovník se představí, popíše svého kamaráda a členy rodiny a svůj domov rozumí obsahu jednoduchého textu, vyhledá odpovědi na otázky a fráze vypráví o událostech v blízké i vzdálenější budoucnosti popíše děj, který probíhal v určitou dobu v minulosti rozumí používání určitého a neurčitého členu dokáže podat informaci a vysvětlení, jak se dostat na určité místo umí vytvořit a použít předpřítomný čas pro jednoduché situace a pro vyjádření vlastní zkušenosti porozumí krátkým článkům s obsahy filmů a dokáže si odvodit význam nových slov z kontextu textu vypráví o oblíbeném filmu, vytvoří jednoduchou recenzi vyjádří a rozumí jednoduchým pravidlům se průběžně seznamuje s výrazy každodenní angličtiny pro různé situace některé anglicky mluvící země a jejich základní reálie) VMEGS Evropa a svět nás zajímá mezipř. souvislosti noví přátelé Ov člověk ve nové bydliště, škola a rodina (rozšířená slovní zásoba) společnosti (rodina) sport a volný čas Tv pravidla některých sportů budoucí čas will základní slovní zásoba k tématu doprava přítomný čas průběhový pro budoucí děj minulý čas průběhový Z časová pásma určitý a neurčitý člen popis cesty předpřítomný čas slovní zásoba film a zábava jednoduché sdělení: obsah filmu must x mustn t fráze a slovní zásoba odpovídajících typů situací (souhlas /nesouhlas, žádost, návrh ) 21

22 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 8. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata mluví o zkušenostech a praxi se zaměstnáním zdůvodní, jaká povolání by chtěl nebo mohl v životě dělat z kontextu pochopí význam nové slovní zásoby popíše svůj styl oblékání dokáže se domluvit při nákupu (v obchodě s oblečením) vypráví o událostech v minulosti a správně používá minulé časy mluví o zdraví a popíše zdravý životní styl dokáže popsat osobu (charakter, vzhled) a situaci správně používá předpřítomný a minulý čas a vypráví o svých zkušenostech a vzpomínkách rozumí krátkému naučnému textu diskutuje o aktuálních globálních problémech porozumí obsahu a hlavní myšlence středně dlouhého textu (bajka) odvodí následek činnosti dokáže vyjádřit novinky, reagovat na ně, poblahopřát k úspěchu slovní zásoba jobs přítomný čas prostý x průběhový a formal letter (žádost o pozici do zaměstnání) podrobnější slovní zásoba k oblečení předpřítomný čas for, since fráze - nakupování minulý čas prostý x průběhový opisné tvary modálních sloves slovní zásoba zdraví a výživa slovní zásoba popis vazba there is + ing minulý čas prostý x předpřítomný čas prostý tvorba podst. a příd. jm od stejného základu trpný rod lovní zásoba náš svět části Země, krajinné útvary, počasí, ekologické problémy apod. podmínkové věty (first conditional) osobní dopis / kamarádovi mezipř. souvislosti Ov člověk a pracovní život Vz zdravý způsob života a péče o zdraví Čj životopis Z krajina, globální ekologické problémy Čj skladba 22

23 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 9. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata si osvojí kulturní a sociální prostředí anglicky mluvících zemí a porovná je sociokulturním prostředím v ČR porozumí hlavní myšlence a hlavním bodům (naučného) textu vyhledá v něm specifické informace uplatní osvojený jazyk při úkolech, které tematicky zahrnují jiné vyučovací předměty nebo souvisí s průřezovými tématy dokáže správně reagovat v běžných komunikačních situacích rozumí běžným varovným nápisům a upozorněním gramaticky správně formuluje reálné i nereálné představy řekne, co by dělal v určitých, méně běžných situacích pojmenuje média, která zná gramaticky správně formuluje různé typy otázek ovládá jednoduchou slovní zásobu a základní fráze související s financemi rozumí čteným informacím na nádraží o odjezdech vlaků užívá běžných hovorových výrazů při kupování jízdenky na vlak nebo autobus postihne hlavní myšlenku příběhu obsaženou ve čtených rozhovorech několika osob rozliší původní slovní projev z reprodukovaného proslovu a dokáže reprodukovat něčí názor, domněnku použije nepřímý dotaz jako slušnou žádost sociální a kulturní témata Velká Británie, USA, ČR články a texty zahrnující témata a slovní zásobu jiných vyučovacích předmětů běžné výrazy (everyday English) pro každodenní situace: rada, varování, řešení problému, domlouvání se, žádost o informaci slovní zásoba a fráze tématu risks and dangerous things podmiňovací způsob druhý kondicionál slovní zásoba media tvorba otázky frázová slovesa slovní zásoba tematického okruhu money trpný rod (systém časů + modální slovesa) slovní zásoba tematického okruhu transport and travelling nepřímá řeč slovesa say a tell nepřímé otázky VMEGS Evropa a svět nás zajímá MUV Multikulturalita, Lidské vztahy, Kulturní diference, Etnický původ mezipř. souvislosti Ov mezinárodní vztahy (evropská integrace) D cestovatelé, objevitelé Př - biosféra Z litosféra, ekologie Ov masmédia Čj - skladba Čj filmová, televizní a rozhlasová tvorba 23

24 1.4 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost je realizován ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství a vyučován v předmětu Občanská výchova. Předmět Občanská výchova navazuje na předměty 1. stupně Prvouku a Vlastivědu, je vyučován v ročníku s časovou dotací jedna hodina týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách a dle potřeby jsou využívány odborné učebny a ostatní prostory školy. Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce (např. exkurze, projekty, divadelní představení, návštěvy výstav a muzeí, pobytové akce). Vyučovací předmět Občanská výchova směřuje k postupnému formování a rozvoji občanského profilu žáků. Orientuje žáky ve významných okolnostech společenského života. Napomáhá utvářet vztahy žáků ke skutečnosti, formovat jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem života a pozitivní hodnotové orientace. Přispívá k tvorbě a rozvoji způsobilosti žáků k mravně odpovědnému jednání. Otevírá cestu k sebepoznání a přijímání pozitivních životních hodnot. V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie Předmět Občanská výchova svým obsahem přispívá k utváření a rozvoji všech kompetencí. Kompetence k učení vést žáky k chápání mravních a právních předpokladů mezilidského a společenského soužití vytvářet u žáků dovednost vyhledávat, třídit a hodnotit informace o probíraných oblastech Kompetence k řešení problému vést žáky k orientování se v rozmanitých situacích života, v životních hodnotách utvářet u žáků pozitivní vztahy k druhým lidem a společenstvím Kompetence komunikativní podporovat u žáků posuzování a porovnávání společenských jevů ve vlastní zemi i v evropském a celosvětovém měřítku vést žáky k osvojení si dovednosti mezilidské komunikace a společenského styku vést žáky k dovednosti naslouchat, porozumět, zapojovat se do diskuze a vhodně argumentovat Kompetence sociální a personální vést žáky k získání sebedůvěry při vystupování před spolužáky, ke vzájemné pomoci v týmu, k respektování jiného názoru a k obhájení svého Kompetence občanské vést žáky k orientaci v důležitých právních otázkách, prakticky aplikovat zásady odpovědného rozhodování 24

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 VO9102 objasní účel důležitých

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky Rok v jeho proměnách a slavnostech - kalendář, letopočty -

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 9. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 8 (Fraus)

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 7. ročník Janošková, D.: - Rodinná výchova 6 Janošková, D.: - Rodinná výchova 7 Janošková, D.: - Rodinná výchova 8 Janošková,

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA Téma Klid a pohyb tělesa Dělení pohybů Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) V-PTS-01 rozhodne, jaký

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů,

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo LÁTKY A TĚLESA F9101 F9102 změří vhodně zvolenými měřidly některé

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 objasní účel důležitých symbolů

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy Sekunda 2 hodiny týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast předmětu - postupné

Více

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus)

Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 6. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus)

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP G1 Člověk ve společnosti, komunikace Kultura, obec, vlast Člověk a lidská práva, důstojnost lidské osoby žák: Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: sekunda Očekávané výstupy Nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných látek Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA Mgr. Daniela Javorská Charakteristika: Vyučovací předmět je řazen samostatně v 6. 9. ročníku v hodinové

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA 5.2.1. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Člověk a pracovní život Příprava na pracovní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více