Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Příloha č. 1 čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 platnost dokumentu od: 1. září 2009

2 2

3 Příloha č.1 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0793/2009-MO Mgr. Jaroslav Motejlek ředitel školy razítko školy Příloha č.1 byla schválena školskou radou dne: 30. září 2009 p. Eva Marvanová Mgr. Petra Neubergerová Ing. Jitka Hadamovská předseda místopředseda člen Příloha č. 1 byla projednána zřizovatelem školy dne: 8. října 2009, usnesením č. 8/25/2009 3

4 4

5 1.1 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT STUPEŇ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA STUPEŇ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1 A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY FYZIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY NĚMECKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY RUSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY CHEMIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OSNOVY 61 5

6 Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1.1 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale volíme formu integrace do jiných vyučovacích předmětů. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vyučovacího předmětu a jednotlivá témata jsou uvedená v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů odděleně v tabulkách pro 1. a 2. stupeň. Průřezová témata označená v textu tučně jsou závazná, ostatní jsou pouze doporučená stupeň Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Čj, M Čj, M, Čj, M, Aj Čj, M, Aj Čj, M, Aj Prv, Tv Prv, Tv Prv, Vv Vv Hv Tv Tv Tv Psychohygiena Tv Tv Tv Tv Tv Kreativita Vv Vv Pv Při Vl Poznávání lidí Vl Mezilidské vztahy Prv Prv Vl Vl, Při Morální rozvoj Komunikace Čj Čj Čj Čj, Vl, Aj Čj, AJ Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čj, Hv Čj, Prv, Hv Čj, Prv, Hv Čj, Pv, Vl, Tv, Při, Hv Prv Prv Prv Vl Čj, Pv, Vl, Tv, Při, Hv Čj 6

7 Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Občan, občanská společnost a stát Vl Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Inf, Aj, Hv Hv, Aj Vl Jsme Evropané Multikulturní výchova 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Kulturní diference Hv Vl, Hv Lidské vztahy Prv Etnický původ Vv Vv Multikulturalita Aj Aj Princip sociálního smíru a solidarity Environmentální výchova 1. r. 2.r. 3. r. 4. r. 5. r. Ekosystémy Při Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv Vl, Při Vl, Vl 7

8 Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj Mediální výchova Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení 1. r. 2. r. 3. r. 4.r. 5. r. Čj Čj Vv Inf Čj Práce v realizačním týmu stupeň Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Vv Vv Vv Vv Sebepoznání a sebepojetí Vz Ov Pv Pv Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Ov Vz Pv Vz Kreativita Vv Vv Vv Vv Poznávání lidí Ov Ov Mezilidské vztahy Ov, Vz Vz Komunikace Čj, Vv, Ov Čj, Vv Vv, Vz Čj, Vv, Pv Morální rozvoj Kooperace a kompetice Tv Vz Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Ov Vv Vv Vv, Vz Vv, Ch 8

9 Výchova demokratického občana 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Občanská společnost a škola Ov Občan, občanská společnost a stát Ov Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D D Ov D, Ov, Z Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Evropa a svět nás zajímá Nj, Rj, Aj Rj Aj Objevujeme Evropu a svět Z Z Ov Jsme Evropané D D D D, Ov Multikulturní výchova 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Kulturní diference Ov Aj Lidské vztahy Vz Aj Etnický původ Z Z, Aj Multikulturalita Aj Princip sociálního smíru a solidarity Ov Environmentální výchova 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Ekosystémy Př Př Z Základní podmínky života Př Z, Ch F, Z, Ch Lidské aktivity a problémy životního prostředí Ov Př Př, Z Vztah člověka k prostředí Ov, Vz Ov, Z 9

10 Mediální výchova Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Inf Vz Čj Inf Čj Čj Fungování a vliv médií ve společnosti Ov Tvorba mediálního sdělení Čj Čj Čj Práce v realizačním týmu Čj Čj 10

11 1.2 Učební plán Změna v učebním plánu školního vzdělávacího programu Brána do života byla provedena na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj / ze dne 26. června Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Počet vyučovacích hodin na týden 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. Disponibilní hodiny Minimum Celkem Matematika Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce Týdenní hodinová dotace Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň: Na 1. stupni jsme v souladu s filosofií školy posílili týdenní dotaci v rámci vyučovacích předmětů o čtrnáct disponibilních hodin. Z toho sedm hodin v Českém jazyce a literatuře s důrazem na čtení s porozuměním, tři hodiny v Matematice vzhledem k náročnosti učiva, předmět Informatika je navýšen o jednu hodinu, předmět Přírodověda a Vlastivěda je navýšena o dvě hodiny, předmět Výtvarná výchova je navýšen o jednu hodinu. 11

12 1.2.2 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Počet vyučovacích hodin na týden 6.r. 7.r. 8.r. 9.r Disponibilní hodiny Minimum Celkem Matematika Informatika Dějepis Člověk a Občanská společnost výchova Fyzika Člověk a Chemie příroda Přírodopis Zeměpis Hudební Umění a výchova kultura Výtvarná výchova Tělesná Člověk a výchova zdraví Výchova ke zdraví Člověk a Pracovní svět práce výchova Rozšiřující Volitelné oblast předměty Týdenní hodinové dotace

13 1.2.3 Volitelné předměty 1 a 2 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6.r 7.r. 8.r. 9.r. Další cizí jazyk Jazyk a jazyková Konverzace v anglickém komunikace jazyce Matematika a její aplikace Základy ekonomiky a účetnictví Informační a komunikační 0 1(+2) 1(+2) 2(+2) Informatika technologie Člověk a příroda Přírodovědné praktikum Člověk a svět práce Domácnost Technické práce Nepovinné předměty Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6.r 7.r. 8.r. 9.r. Umění a kultura Užité výtvarné činnosti Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň: Na 2. stupni jsme v souladu s filosofií školy posílili týdenní dotaci v rámci vyučovacích předmětů o čtrnáct hodin. Z toho v Českém jazyce a literatuře o tři hodiny, v Matematice o jednu hodinu, v předmětu Informatika o jednu hodinu, v předmětu Dějepis o jednu hodinu, v předmětu Fyzika o dvě hodiny, v předmětu Zeměpis o dvě hodiny, v předmětu Chemie o jednu hodinu, v předmětu Přírodopis o jednu hodinu, v předmětu Výchova ke zdraví o jednu hodinu, v předmětu Pracovní výchova o jednu hodinu vzhledem k náročnosti a obsáhlosti učiva. V rámci volitelných předmětů 1 nabízíme žákům od 7. ročníku výuku dalšího cizího jazyka (Německý jazyk nebo Ruský jazyk). Žáci si předmět volí na konci 6. ročníku a volba je závazná do konce studia. Pokud si žák nezvolí Další cizí jazyk, volí z nabídky jiný volitelný předmět, který lépe odpovídá jeho zájmům, kde volba je závazná na daný školní rok. V rámci volitelných předmětů 2 nabízíme žákům v 7. a 8. ročníku jednu hodinu a v 9. ročníku dvě hodiny. Volba volitelného předmětu je vždy závazná na daný školní rok. V rámci nepovinných předmětů nabízíme žákům od 6. ročníku předmět Užité výtvarné činnosti s časovou dotací dvě hodiny týdně a volba je vždy závazná na daný školní rok. Průřezová témata jsou součástí předmětů a nevyučují se samostatně. 13

14 1.3 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Anglický jazyk patří svým obsahem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Anglický jazyk je vyučován od 3. ročníku po celou dobu školní docházky 3 hodiny týdně. V 7. až 9. ročníku je předmět rozšířen o volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce, který rozšiřuje komunikační schopnosti žáků. Žáci jsou děleni v ročníku do skupin. Počet žáků ve skupinách je závislý na počtu dětí v kmenových třídách. Výuka probíhá v jazykových učebnách, v kmenových třídách, v počítačové učebně a dle potřeby v ostatních prostorách školy. Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce (např. exkurze, projekty, pobytové akce). Žáci jsou seznamováni s modelem britské i americké angličtiny. Výuka anglického jazyka směřuje k rozvíjení komunikačních schopností žáků a k porozumění čtenému, mluvenému projevu na úrovni odpovídající danému ročníku. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Výuka také přispívá k chápání a objevování světa v jiných souvislostech, než nám může zprostředkovat mateřský jazyk. Vychovává žáky k pochopení cizojazyčných kultur a tím k toleranci k odlišnostem. V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova Výchovné a vzdělávací strategie Anglický jazyk svým vzdělávacím obsahem a činnostmi přispívá k utváření a rozvíjení všech kompetencí. Kompetence k učení vést žáky k osvojování si učebních postupů potřebných k efektivnímu studiu cizích jazyků vést žáky k orientaci a používání různorodých dostupných zdrojů informací vést žáky k poznání smyslu osvojených postupů pro běžný život Kompetence k řešení problémů vést žáky k řešení problémových situací v cizojazyčném prostředí rozvíjet u žáků schopnost opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba Kompetence komunikativní vést žáky k formulování jednoduchých myšlenek v anglickém jazyce vést žáky k porozumění jednoduchému typu sdělení, jednoduchým typům textů a záznamů vést žáky k využívání získaných dovedností při setkání s cizincem Kompetence sociální a personální vést žáky k získání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti, ke vzájemné pomoci v týmu, k respektování jiného názoru vést žáky k dovednosti požádání anglicky o pomoc, o radu Kompetence občanské vést žáky k tolerování odlišnosti jiných kultur vést žáky k seznamování a srovnávání zvyků v anglicky mluvících zemích s našimi zvyky 14

15 Kompetence pracovní vést žáky k samostatnému pracování s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem vést žáky k využívání anglického jazyka při dalším studiu i v běžném životě 1. stupeň Cílem předmětu je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází, na jednoduchých testech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak používat písemný projev. 2. stupeň Žáci pracují ve větší míře s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve větších celcích. Procvičuje se větná skladba, pozornost se věnuje poslechu a popisování jednoduchých dějů Osnovy 3. ročník Tematické okruhy čísla, barvy, školní potřeby, dny a měsíce, části těla, rodina, zvířata, oblečení, jídlo Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdravy, představení se, pokyny, fráze pro jednoduchou konverzaci dvou osob Základní gramatické struktury a typy vět slovesa být, mít 4. ročník Tematické okruhy vyšší číslovky, volný čas (aktivity, hudba, sport), doma a ve městě, zdraví, počasí, můj den ve škole a můj volný čas Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdravy, představování, pokyny, základní reakce v každodenních situacích Základní gramatické struktury a typy vět modální sloveso can (lexikalizovaně), rozkazovací způsob, What are you doing? What do you do? lexikalizované (přítomný čas průběhový a prostý), lexikalizovaná vazba there is / are 5. ročník Tematické okruhy škola, čas, můj den, můj domov, moje město, popis osoby, oblečení Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pokyny, poděkování, prosba, představování, jednoduché fráze pro nákup Jednoduchá sdělení dopis z prázdnin, dopis kamarádovi Základní gramatické struktury a typy vět zájmena přivlastňovací, ukazovací, tázací přivlastňovací pád, množné číslo podstatných jmen, systém sloves být a mít (have got) v přítomném čase (kladné a záporné tvary, otázka) a zkrácené tvary, pořádek slov ve větě, přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, existenciální there is/are + předložky, systém modálních sloves can a must 6. ročník Tematické okruhy moje tělo (my body), zvířata (my pet), základní slovní zásoba zdraví (health), jídlo (food and drink), moje země (my country) Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích představení sebe/kamaráda, zdvořilé reakce, omluva, základní fráze objednání si (prosba) Jednoduchá sdělení vyplní jednoduchý formulář, osobní dopis 15

16 Gramatické struktury a typy vět řadové číslovky, osobní zájmena v předmětovém tvaru minulý čas sloves (oznamovací tvar, otázka, zápor ), budoucí čas to be going to, neurčitá zájmena some, any, pojem počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen, stupňování přídavných jmen 7. ročník Tematické okruhy domov, rodina a škola, sport a volný čas, doprava, film a zábava Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích běžné výrazy (everyday English) pro každodenní situace (evaluace, návrhy, reakce, domlouvání se, souhlas a nesouhlas, ), popis cesty Jednoduchá sdělení jednoduše popíše svůj oblíbený film (recenze) Gramatické struktury a typy vět minulý čas průběhový, budoucí čas will, přítomný čas průběhový pro budoucnost, používání určitého a neurčitého členu předpřítomný čas, must x mustn t 8. ročník Tematické okruhy práce a povolání, móda a styl, nakupování, zdraví a výživa, popis, náš svět (our world příroda a počasí) Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích poskytování osobních údajů běžné výrazy (everyday English) pro každodenní situace: přesvědčování, vyjadřování lítosti, přání, obav, doporučení, blahopřání Jednoduchá sdělení jednoduchá žádost o práci (a formal letter), osobní dopis / kamarádovi Gramatické struktury přítomný čas prostý x průběhový, předpřítomný čas for, since minulý čas prostý x průběhový, opisné tvary modálních sloves minulý čas x předpřítomný čas, trpný rod, podmínkové věty (first conditional), vazba there s +ing 9. ročník Důraz je kladen na procvičování čtyř základních řečových dovedností (reading, speaking, writing, listening) a opakování dosavadních znalostí (gramatika) a rozšiřování slovní zásoby již známých tematických okruhů. Nově: Tematické okruhy sociální a kulturní témata prostředí anglicky mluvících zemí a ČR, risk and dangerous things, media, money, transport and travelling, mezipředmětové vztahy témata jiných předmětů v anglickém jazyce (CLIL) Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích běžné výrazy (everyday English) pro každodenní situace: rada, varování, řešení problému, domlouvání se, žádost o informaci, Jednoduchá sdělení osobní dopis Gramatické struktury použití would, podmínkové souvětí druhého typu, nepřímá řeč, nepřímá otázka, frázová slovesa 16

17 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 3. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata získává základy správné výslovnosti a intonace vyslovuje a čte foneticky správně v rozsahu získané slovní zásoby pozdraví, představí se, rozloučí se, udá svůj věk pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob počítá a používá čísla do dvaceti rozumí jednoduchým pokynům učitele a adekvátně na ně reaguje pojmenuje věci okolo sebe rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova používá abecední slovník učebnice popíše kamaráda mluví o rodině popíše, co má kdo na sobě správně pojmenuje a používá dny a měsíce pojmenuje běžné pokrmy a potraviny nácvik výslovnosti (osvojení běžných anglických jmen, říkanek, písniček ) slovní zásoba jednotlivých témat fráze pro jednoduchou konverzaci sloveso být základní číslovky 1-20 pokyny v rámci třídy slovní zásoba třída, školní pomůcky barvy zvířata abeceda a hláskování základní části těla základní slovní zásoba rodina sloveso mít základní slovní zásoba oblečení slovní zásoba dny a měsíce slovní zásoba jídlo a pití OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání mezipř. souvislosti Čj znělé a neznělé hlásky Čj zvuková stránka jazyka 17

18 4. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata čte nahlas plynule a fonet. správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům používá dvojjazyčný slovník pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, představí se, osloví dospělou osobu, vyjádří lítost, poprosí a poděkuje, poskytne požadovanou informaci mluví o svých zájmech a dovednostech probírané tématické okruhy oslovení, poděkování, omluva volný čas sport, hudební nástroje sloveso can slovní zásoba bydlení vazba there is/are předložky místa slovní zásoba město popíše svůj domov mluví o městě, kde žije vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku mluví o zdraví, slovní zásoba zdraví dá radu kamarádovi imperativ (be, don t be ) mluví o počasí základní slovní zásoba počasí It is raining lexikalizovaný přítomný čas průběhový jednoduše popíše, co se děje / co potřebuje ve škole (předměty, pomůcky) řekne, co dělá ve svém volném čase pojmenuje tradiční vánoční předměty, porovná zvyky u nás a v anglicky mluvících zemích, rozumí jednoduchým přáním k Vánocům základní slovní zásoba školní předměty vyšší číslovky základní slovní zásoba volnočasové aktivity přítomný čas prostý lexikalizovaný ( What do you do on Saturdays? ) slovní zásoba Vánoce, anglické vánoční koledy, vánoční zvyky v anglicky mluvících zemích MUV Multikulturalita OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sociální rozvoj Komunikace VMEGS - Evropa a svět nás zajímá mezipř. souvislosti Hv poslechové činnosti Pv lidové zvyky a tradice Čj - přání 18

19 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 5. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata se seznámí se zeměmi, kde je angličtina úředním jazykem pracuje s jednoduchými autentickými materiály a využívá je při své práci reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu dokáže správně vyjádřit, co komu patří sestaví jednoduchý dopis se všemi náležitostmi dokáže správně používat fráze při nákupu anglicky mluvící země texty k jednotlivým probíraným okruhům přivlastňovací pád s slovesa být a mít v kladném a záporném tvaru a v otázce pořádek slov ve větě přivlastňovací zájmena pozdrav z prázdnin dopis kamarádovi (odpověď na sdělení) VMEGS Evropa a svět nás zajímá MUV Multikulturalita OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání zájmena tázací a ukazovací OSV Sociální rozvoj - Komunikace mezipř. souvislosti Čj národní jazyk prostředek dorozumívání Vl státy Evropy (a světa) popíše jednoduše místo svého bydliště (pojmenuje běžné stavby ve městě, popíše části domu, sdělí svou adresu) mluví o své třídě vypráví o škole a o předmětech vyjádří čas a používá správně předložky s časovými údaji popíše svůj běžný den mluví o svých zálibách ve volném čase popíše kamaráda, vypráví o své rodině slovní zásoba domov a město vazba there is/are základní prostorové předložky vyplní své základní údaje do jednoduchého formuláře množné číslo podst. jmen slovní zásoba školní prostředí, školní předměty čas, fráze a předložky spojené s časovými údaji přítomný čas prostý sloveso can a must základní slovní zásoba pro popis osoby přivlastňovací zájmena přítomný čas průběhový základní slovní zásoba oblečení Vl místo, kde žijeme 19

20 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 6. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata užívá jednoduché obraty ke zdvořilému oslovení, pozdravu a přivítání, reaguje na oslovení, představí sebe a svého kamaráda, rozloučí se vyplní jednoduchý formulář správně tvoří a používá řadové číslovky popíše části těla u člověka i zvířat vypráví o svém zvířátku dokáže jednoduše popsat zdravotní problémy jednoduše popíše, co se stalo si pomocí jednoduchých frází objedná jídlo dokáže pojmenovat různé potraviny rozumí rozdílu mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény, používá otázku How much / how many? popíše a porovná části Velké Británie a svojí země domluví se jednoduchým způsobem v běžné situaci sestaví jednoduché písemné sdělení týkající se života v rodině, škole a probíraného učiva noví přátelé registrace do klubu řadové číslovky události během roku slovní zásoba části těla a zvířata osobní zájmena v předm. tvaru základní použití neurčitých zájmen some a any omluva minulý čas prostý slovní zásoba a fráze at a restaurant budoucí čas to be going to slovní zásoba jídlo a pití ne/počitatelnost některých podstatných jmen stupňování přídavných jmen základní konverzace a osobní dopis mezipř. souvislosti M, Čj Ov místo, kde žijeme Čj osobní dopis 20

21 7. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata dokáže si uvědomit význam a souvislosti při studiu angličtiny používá dvojjazyčný i výkladový slovník se představí, popíše svého kamaráda a členy rodiny a svůj domov rozumí obsahu jednoduchého textu, vyhledá odpovědi na otázky a fráze vypráví o událostech v blízké i vzdálenější budoucnosti popíše děj, který probíhal v určitou dobu v minulosti rozumí používání určitého a neurčitého členu dokáže podat informaci a vysvětlení, jak se dostat na určité místo umí vytvořit a použít předpřítomný čas pro jednoduché situace a pro vyjádření vlastní zkušenosti porozumí krátkým článkům s obsahy filmů a dokáže si odvodit význam nových slov z kontextu textu vypráví o oblíbeném filmu, vytvoří jednoduchou recenzi vyjádří a rozumí jednoduchým pravidlům se průběžně seznamuje s výrazy každodenní angličtiny pro různé situace některé anglicky mluvící země a jejich základní reálie) VMEGS Evropa a svět nás zajímá mezipř. souvislosti noví přátelé Ov člověk ve nové bydliště, škola a rodina (rozšířená slovní zásoba) společnosti (rodina) sport a volný čas Tv pravidla některých sportů budoucí čas will základní slovní zásoba k tématu doprava přítomný čas průběhový pro budoucí děj minulý čas průběhový Z časová pásma určitý a neurčitý člen popis cesty předpřítomný čas slovní zásoba film a zábava jednoduché sdělení: obsah filmu must x mustn t fráze a slovní zásoba odpovídajících typů situací (souhlas /nesouhlas, žádost, návrh ) 21

22 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 8. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata mluví o zkušenostech a praxi se zaměstnáním zdůvodní, jaká povolání by chtěl nebo mohl v životě dělat z kontextu pochopí význam nové slovní zásoby popíše svůj styl oblékání dokáže se domluvit při nákupu (v obchodě s oblečením) vypráví o událostech v minulosti a správně používá minulé časy mluví o zdraví a popíše zdravý životní styl dokáže popsat osobu (charakter, vzhled) a situaci správně používá předpřítomný a minulý čas a vypráví o svých zkušenostech a vzpomínkách rozumí krátkému naučnému textu diskutuje o aktuálních globálních problémech porozumí obsahu a hlavní myšlence středně dlouhého textu (bajka) odvodí následek činnosti dokáže vyjádřit novinky, reagovat na ně, poblahopřát k úspěchu slovní zásoba jobs přítomný čas prostý x průběhový a formal letter (žádost o pozici do zaměstnání) podrobnější slovní zásoba k oblečení předpřítomný čas for, since fráze - nakupování minulý čas prostý x průběhový opisné tvary modálních sloves slovní zásoba zdraví a výživa slovní zásoba popis vazba there is + ing minulý čas prostý x předpřítomný čas prostý tvorba podst. a příd. jm od stejného základu trpný rod lovní zásoba náš svět části Země, krajinné útvary, počasí, ekologické problémy apod. podmínkové věty (first conditional) osobní dopis / kamarádovi mezipř. souvislosti Ov člověk a pracovní život Vz zdravý způsob života a péče o zdraví Čj životopis Z krajina, globální ekologické problémy Čj skladba 22

23 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 9. ročník očekávané výstupy žáka učivo průř. témata si osvojí kulturní a sociální prostředí anglicky mluvících zemí a porovná je sociokulturním prostředím v ČR porozumí hlavní myšlence a hlavním bodům (naučného) textu vyhledá v něm specifické informace uplatní osvojený jazyk při úkolech, které tematicky zahrnují jiné vyučovací předměty nebo souvisí s průřezovými tématy dokáže správně reagovat v běžných komunikačních situacích rozumí běžným varovným nápisům a upozorněním gramaticky správně formuluje reálné i nereálné představy řekne, co by dělal v určitých, méně běžných situacích pojmenuje média, která zná gramaticky správně formuluje různé typy otázek ovládá jednoduchou slovní zásobu a základní fráze související s financemi rozumí čteným informacím na nádraží o odjezdech vlaků užívá běžných hovorových výrazů při kupování jízdenky na vlak nebo autobus postihne hlavní myšlenku příběhu obsaženou ve čtených rozhovorech několika osob rozliší původní slovní projev z reprodukovaného proslovu a dokáže reprodukovat něčí názor, domněnku použije nepřímý dotaz jako slušnou žádost sociální a kulturní témata Velká Británie, USA, ČR články a texty zahrnující témata a slovní zásobu jiných vyučovacích předmětů běžné výrazy (everyday English) pro každodenní situace: rada, varování, řešení problému, domlouvání se, žádost o informaci slovní zásoba a fráze tématu risks and dangerous things podmiňovací způsob druhý kondicionál slovní zásoba media tvorba otázky frázová slovesa slovní zásoba tematického okruhu money trpný rod (systém časů + modální slovesa) slovní zásoba tematického okruhu transport and travelling nepřímá řeč slovesa say a tell nepřímé otázky VMEGS Evropa a svět nás zajímá MUV Multikulturalita, Lidské vztahy, Kulturní diference, Etnický původ mezipř. souvislosti Ov mezinárodní vztahy (evropská integrace) D cestovatelé, objevitelé Př - biosféra Z litosféra, ekologie Ov masmédia Čj - skladba Čj filmová, televizní a rozhlasová tvorba 23

24 1.4 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost je realizován ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství a vyučován v předmětu Občanská výchova. Předmět Občanská výchova navazuje na předměty 1. stupně Prvouku a Vlastivědu, je vyučován v ročníku s časovou dotací jedna hodina týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách a dle potřeby jsou využívány odborné učebny a ostatní prostory školy. Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce (např. exkurze, projekty, divadelní představení, návštěvy výstav a muzeí, pobytové akce). Vyučovací předmět Občanská výchova směřuje k postupnému formování a rozvoji občanského profilu žáků. Orientuje žáky ve významných okolnostech společenského života. Napomáhá utvářet vztahy žáků ke skutečnosti, formovat jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem života a pozitivní hodnotové orientace. Přispívá k tvorbě a rozvoji způsobilosti žáků k mravně odpovědnému jednání. Otevírá cestu k sebepoznání a přijímání pozitivních životních hodnot. V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie Předmět Občanská výchova svým obsahem přispívá k utváření a rozvoji všech kompetencí. Kompetence k učení vést žáky k chápání mravních a právních předpokladů mezilidského a společenského soužití vytvářet u žáků dovednost vyhledávat, třídit a hodnotit informace o probíraných oblastech Kompetence k řešení problému vést žáky k orientování se v rozmanitých situacích života, v životních hodnotách utvářet u žáků pozitivní vztahy k druhým lidem a společenstvím Kompetence komunikativní podporovat u žáků posuzování a porovnávání společenských jevů ve vlastní zemi i v evropském a celosvětovém měřítku vést žáky k osvojení si dovednosti mezilidské komunikace a společenského styku vést žáky k dovednosti naslouchat, porozumět, zapojovat se do diskuze a vhodně argumentovat Kompetence sociální a personální vést žáky k získání sebedůvěry při vystupování před spolužáky, ke vzájemné pomoci v týmu, k respektování jiného názoru a k obhájení svého Kompetence občanské vést žáky k orientaci v důležitých právních otázkách, prakticky aplikovat zásady odpovědného rozhodování 24

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více