přijatého dne 30. září 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "přijatého dne 30. září 2005"

Transkript

1 Pracovní skupina pro ochranu údajů podle článku /05/CS-rev WP /09/12 Stanovisko 3/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, , s. 1 6), přijatého dne 30. září 2005 Tato pracovní skupina byla zřízena podle článku 29 směrnice 95/46/ES. Jde o nezávislý evropský poradní orgán na ochranu údajů a soukromí. Jeho úkoly jsou popsány v článku 30 směrnice 95/46/ES a článku 15 směrnice 2002/58/ES. Sekretariát skupiny zajišťuje ředitelství C (Občanská spravedlnost, práva a státní občanství) Evropské komise, generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost, B-1049 Brusel, Belgie, kancelář č. LX-46 01/43. Internetové stránky:

2 Obsah Stanovisko, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, , s. 1 6) Úvod Obecně Historie a pozadí nařízení Rady (ES) č. 2252/ Předchozí stanovisko pracovní skupiny Usnesení mezinárodní konference členů Komise o ochraně údajů a soukromí Zavedení biometrických prvků do cestovních pasů, jiných cestovních dokladů a průkazů totožnosti Obecná hlediska Etická rizika používání biometrických prvků v cestovních pasech, jiných cestovních dokladech a průkazech totožnosti Právní aspekty zavedení biometrických prvků... 8 a) Výhrady vůči centralizované evropské nebo vnitrostátní databázi biometrických prvků... 8 b) Přístup k biometrickým prvkům výlučně pro příslušné orgány Technická hlediska... 9 a) Zavedení digitálního zobrazení obličeje b) Zavedení dodatečných biometrických prvků, zejména otisků prstů Závěry /12

3 Stanovisko 3/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, , s. 1 6) PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ zřízená podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října s ohledem na článek 29, čl. 30 odst. 1 písm. c) a čl. 30 odst. 3 uvedené směrnice, s ohledem na jednací řád, a zejména na články 12 a 14 tohoto řádu, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 1. Úvod 1.1. Obecně Ve svém pracovním dokumentu o biometrii 2 pracovní skupina zdůraznila, že rychlý pokrok v oblasti biometrických technologií a jejich rozšířené používání v posledních letech vyžaduje pečlivou kontrolu z hlediska ochrany údajů. Široké a nekontrolované používání biometrických prvků vyvolává obavy, pokud jde ochranu základních práv a svobod fyzických osob. Tento typ údajů má zvláštní povahu. Souvisí s fyziologií a chováním fyzické osoby a může umožnit její jednoznačnou identifikaci. Od doby vydání tohoto dokumentu o biometrii zaznamenal vývoj legislativy rychlý vývoj. Evropská rada na zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 potvrdila nezbytnost jednotného přístupu Evropské unie k biometrickým identifikátorům nebo biometrickým údajům pro doklady státních příslušníků třetích zemí, cestovní pasy občanů Evropské unie a informační systémy (VIS a SIS II). Na podzim roku 2003 předložila Evropská komise předlohu nařízení Rady, kterým se mění nařízení č. 1683/95 a 1030/2002, kterými se stanoví jednotný vzor víz a povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí. 1 Úřední věstník L 281, , s. 31 je k dispozici na této internetové adrese: 2 MARKT/10595/03/EN WP 80 přijatý dne 1. srpna /12

4 1.2. Historie a pozadí nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 Dne 18. února 2004 předložila Evropská komise návrh nařízení o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech vydávaných členskými státy EU 3. Cílem návrhu bylo pomocí právně závazného nástroje o normách pro harmonizované bezpečnostní prvky zajistit větší bezpečnost cestovních pasů a současně vytvořit spolehlivé spojení mezi skutečným držitelem a dokumentem zavedením biometrických identifikátorů. Navíc to členským státům EU umožní splnit požadavky programu pro zrušení amerických víz v souladu s mezinárodními normami. V tomto dokumentu Evropská komise navrhla, že cestovní pasy a cestovní doklady musí obsahovat médium pro uchování údajů, které obsahuje zobrazení obličeje. Členským státům bylo povoleno na základě svých vnitrostátních předpisů zahrnout do cestovních dokladů otisky prstů. Evropská komise dále navrhla, aby byl biometrický identifikátor ukládán na paměťové médium, které má dostatečnou kapacitu. Bylo by možné použít bezkontaktní čip nebo jiné paměťové médium s potřebnou kapacitou. Podrobnosti stanoví techničtí odborníci v příslušném výboru. Předloha nařízení nabízí rovněž možnost evidence otisků prstů ve vnitrostátní databázi s tím, že v budoucnu bude zřízen evropský rejstřík vydaných dokladů. V létě 2004 byl návrh projednán v pracovní skupině pro víza. Dne 6. října 2004 byl návrh projednán ve Strategickém výboru pro přistěhovalectví, hranice a azyl (SCIFA) a předložen Evropskému parlamentu. Konečný návrh tedy počítá s digitálním zobrazením obličeje jako prvním povinným biometrickým prvkem a s otisky prstů jako s druhým nepovinným biometrickým prvkem. Na základě jednání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 25. a 26. října 2004 byl návrh změněn tak, aby obsahoval povinné zavedení obou biometrických prvků 4. Nezávazné legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu Komise pro nařízení Rady o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy ze dne 2. prosince bylo přijato v poměru 471 hlasů pro návrh, 118 hlasů proti a 6 poslanců se zdrželo hlasování. Parlament podporuje zavedení cestovních pasů se zobrazením obličeje, neboť tento biometrický prvek ztíží možnost falšování těchto dokladů. Podle názoru Parlamentu biometrické údaje zaručí, že osoba prokazující se cestovním pasem je skutečně osoba, které byl tento doklad vydán. Zavedení biometrických prvků nesmí narušit soukromí a práva občanů na ochranu údajů, proto Parlament zamítl povinné otisky prstů v cestovních dokladech a zřízení centrální databáze cestovních pasů EU a jiných cestovních dokladů. V legislativním usnesení ze dne 2. prosince 2004 se uvádí, že biometrické prvky v cestovních dokladech mají být použity pouze k ověření pravosti dokladu a totožnosti držitele cestovního pasu a že musí být zabezpečeny. Médium pro jejich uchování musí mít dostatečnou kapacitu a schopnost zaručit neporušitelnost, 3 4 Dokument KOM(2004)116 v konečném znění zveřejněný v Úředním věstníku C 98 dne 23. dubna 2004 na str. 39. Dokument Rady 15139/ Legislativní usnesení Evropského parlamentu k předloze nařízení Rady o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestvních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (KOM(2004(0116 C5-0101/ /0039(CNS)),http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=- //EP//TEXT+TA+P6-TA DOC+XML+V0//EN&LEVEL=2&NAV=X. 4/12

5 pravost a utajení údajů. V usnesení se dále uvádí, že k těmto údajům smí mít přístup pouze ty orgány členských států, které jsou příslušné a odpovědné za čtení, uchovávání, změny a mazání biometrických údajů. Navíc Parlament předložil změnu návrhu nařízení, která výslovně uvádí, že nebude zřízena žádná centrální databáze cestovních pasů a jiných cestovních dokladů Evropské unie, která by obsahovala biometrické a jiné údaje o všech držitelích cestovních pasů EU. Podle zprávy Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci ze dne 25. října 2004 by zřízením centrální databáze byl porušen účel a zásada proporcionality. Zvýšilo by se rovněž riziko zneužití databáze nebo její využití k jiným účelům. V neposlední řadě by se zvýšilo riziko možného použití biometrických prvků jako přístupového klíče k různým databázím, čímž by došlo k propojení souborů dat. Na základě návrhu Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci ze dne 25.a 26. října přijala Rada dne 13. prosince 2004 nařízení (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech vydávaných členskými státy. Nařízení Rady počítá s digitálním zobrazením obličeje jako prvním povinným biometrickým prvkem a s otisky prstů jako s druhým, rovněž povinným biometrickým prvkem. Rada nepřihlédla k návrhům a požadavkům Parlamentu. Podle článku 6 vstoupilo nařízení v platnosti dnem 18. ledna Ve stejném článku se stanoví, že členské státy toto nařízení použijí: a) pokud jde o zobrazení obličeje: nejpozději 18 měsíců, b) pokud jde o otisky prstů: nejpozději 36 měsíců od přijetí opatření uvedených v článku 2. Dne 28. února 2005 vydala Evropská komise rozhodnutí, kterým se stanoví technické specifikace k normám pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy 7, které se vztahují k článku 2 nařízení Rady (ES) čl. 2252/ Předchozí stanovisko pracovní skupiny Předseda pracovní skupiny podle článku 29 zaslal dne 18. srpna 2004 dopis předsedovi Evropského parlamentu, předsedovi výboru LIBE, generálnímu tajemníkovi Rady evropské unie, předsedovi Evropské komise, generálnímu řediteli Generálního ředitelství pro podniky a generálnímu řediteli Generálního ředitelství pro spravedlnost a vnitřní věci. Dopis obsahoval tyto konkrétní návrhy Pracovní skupina striktně odmítá uchovávání biometrických a jiných údajů všech držitelů cestovních pasů v centralizované databázi evropských cestovních pasů a jiných cestovních dokladů Úř. věst. L 385, , s C(2005) 409 v konečném znění (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Dopis předsedy pracovní skupiny podle článku 29 ze dne 18. srpna 2004 adresovaný předsedovi Evropského parlamentu, předsedovi výboru LIBE, generálnímu tajemníkovi Rady evropské unie, předsedovi Evropské komise, generálnímu řediteli Generálního ředitelství pro podniky a generálnímu řediteli Generálního ředitelství pro spravedlnost a vnitřní věci (dosud nezveřejněný). 5/12

6 2. Účel zavedení biometrických prvků do cestovních pasů a cestovních dokladů definovaných v nařízení musí být jednoznačný, vhodný, přiměřený a jasný. 3. Členské státy by měly technicky zajistit, aby cestovní pasy obsahovaly médium pro uchování biometrických údajů, které musí mít dostatečnou kapacitu a schopnost zaručit neporušitelnost, pravost a utajení údajů. 4. Nařízení by mělo definovat, kdo může mít k tomuto médiu přístup a za jakým účelem (čtení, uložení do paměti, změna nebo vymazání údajů). 5. Členské státy zřídí rejstřík příslušných orgánů. Předseda zdůraznil, že bezpečnostní prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech musí být platné a zaručené po celou dobu platnosti dokumentu. Vydávající orgány jsou odpovědné za bezpečnostní normy a potřebnou infrastrukturu. Občané nemohou nést odpovědnost za jakékoli nedostatky, které se mohou vyskytnout v procesu úpravy či vydávání dokladu nebo v průběhu jeho platnosti. Předseda rovněž upozornil na stanovisko k biometrickým prvkům (WP 80), které přijala pracovní skupina dne 1. srpna , a na stanovisko k biometrickým prvkům ve vízech apovoleních k pobytu (WP 96) přijaté dne 11. srpna V dalším dopise ze dne 30. listopadu 2004 adresovaném předsedovi výboru LIBE a předsedovi Rady Evropské unie uvedl předseda pracovní skupiny podle článku 29 své argumenty proti druhému povinnému biometrickému prvku. Předseda zdůraznil, že zavedení dodatečného biometrického prvku by vyžadovalo vytvoření bezpečného a nepropustného systému, který by zaručil, že základní právo občanů na soukromí nebude porušeno. V této souvislosti je rovněž třeba vzít do úvahy nedávné stanovisko pracovní skupiny podle článku 29 (WP 110) ze dne 23. června 2005 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vízovém informačním systému (VIS) a výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (KOM (2004) 835 v konečném znění) 11. Stanovisko připomíná postoj pracovní skupiny k biometrickým prvkům a požaduje přiměřený způsob zabezpečení při zpracování biometrických údajů ve vízovém informačním systému Usnesení mezinárodní konference členů Komise o ochraně údajů a soukromí Dne 16. září 2005 bylo na 27. mezinárodní konferenci členů Komise o ochraně údajů a soukromí v Montreux přijato usnesení o používání biometrických prvků v cestovních pasech, průkazech totožnosti a cestovních dokladech 12. V tomto usnesení mezinárodní konference se zdůrazňuje, že rozšířené používání biometrických prvků bude mít dalekosáhlý dopad na celou společnost, a proto by mělo být předmětem otevřené celosvětové diskuse. Mezinárodní konference požaduje MARKT/10595/03/EN WP 80 přijaté dne 1. srpna MARKT/11224/04/EN WP 96 přijaté dne 11. srpna JLS/1022/05/EN. (dosud nezveřejněné). 6/12

7 1. účinné zabezpečení, které má již od počátku snížit přirozená rizika spojená s povahou biometrických prvků, 2. striktní odlišení biometrických údajů, které se shromažďují a uchovávají na základě právních závazků pro veřejné účely (např. kontrola na hranicích), a těch, které jsou shromažďovány a uchovávány pro na základě souhlasu ke smluvním účelům, 3. technické vymezení používání biometrických prvků v cestovních pasech a průkazech totožnosti pro účely ověřování porovnáním údajů v dokladu s údaji, které uvede držitel při předložení dokladu. 2. Zavedení biometrických prvků do cestovních pasů, jiných cestovních dokladů a průkazů totožnosti Čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2252/2004 stanoví digitální zobrazení obličeje a otisky prstů jako povinné biometrické prvky pro cestovní pasy občanů EU. Podle článku 6 uvedeného nařízení a podle rozhodnutí Evropské komise C (2005) 409 ze dne 28. února 2005 musí členské státy zahrnout digitální zobrazení obličeje do cestovních pasů svých občanů do 28. srpna 2006 a otisky prstů do 28. února První členské státy začnou s vydáváním takzvaných e-pasů s digitálním zobrazením obličeje uloženém v čipu RFID na podzim roku Členské státy, ve kterých jsou vydávány průkazy totožnosti, uvažují o zavedení biometrických prvků i do těchto dokladů Obecná hlediska Zavedení biometrických prvků do cestovních pasů bude mít dalekosáhlé důsledky pro jejich držitele. Není proto možné je zavést bez řádného posouzení dopadu na jejich soukromí. Doposud obsahovaly cestovní pasy nebo jiné cestovní doklady popis některých biometrických prvků ve formě fotografie a údajů o pohlaví, výšce nebo barvě očí. Po provedení nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 budou muset občané Evropy poskytnout biometrické údaje v digitální formě. Tyto údaje mohou být uchovávány v databázích a mohou být zpřístupněny k celé řadě nepředvídatelných účelů Etická rizika používání biometrických prvků v cestovních pasech, jiných cestovních dokladech a průkazech totožnosti Používání biometrických prvků v cestovních pasech, jiných cestovních dokladech a průkazech totožnosti má celou řadu etických rizik. V říjnu 2004 byl zahájen projekt BITE (biometric identification technology ethics) financovaný v rámci šestého rámcového programu pro výzkum a technologický vývoj (FP6) 13. Cílem toho projektu BITE je podnítit výzkum a zahájit veřejnou diskusi o biometrii a biometrické technologii. Veřejná diskuse bude zahájena v červnu Další projekt podporovaný Evropskou unií v rámci FP6 je FIDIS 14 (Future of Indentity in the Information Society), který provádí konsorcium evropských vysokých škol, podniků a dalších veřejných i soukromých organizací. Cílem /12

8 projektu FIDIS je formulovat požadavky pro budoucí řízení identity v evropské informační společnosti a přispět k potřebným technologiím a infrastrukturám 15. Podle výhledové studie 16 vypracované pro výbor LIBE Evropského parlamentu by měly být jako základní bezpečnostní opatření pro zavedení biometrických prvků k dispozici nouzové postupy, neboť tyto systémy nejsou jednak přístupné všem a nejsou ani zcela bezchybné. Tyto postupy by měly být zavedeny a používány tak, aby byla respektována důstojnost osob, které nemohou ovlivnit úspěšnost postupu evidence, a aby zároveň nenesly odpovědnost za nedostatky systému 17. Jedním z aspektů této diskuse je, zda budou státní instituce a jiné státní orgány schopny shromažďovat a uchovávat tak obrovské množství citlivých údajů o svých občanech. V tomto kontextu je třeba zejména zdůraznit, že shromažďování biometrických prvků znamená shromažďovat údaje o těle osoby. Jiný aspekt je, že až dosud byly biometrické prvky jako například otisky prstů shromažďovány v souvislosti s trestnými činy. Otázka tedy zní: Budou evropští občané ochotni poskytnout své otisky prstů pro jiné účely? Jsou zde i další obavy různého druhu: Tento systém se může nespravedlivě zaměřit na osoby, u nichž by mohlo být prokazování jejich totožnosti obtížnější, jako jsou například přistěhovalci; postižení lidé, kteří nemohou podstoupit biometrické měření, se mohou cítit být poznamenáni; a umožnil by získat citlivé údaje o zdravotním stavu. Z praktického hlediska jsou právní předpisy upravující soukromí osob v každé zemi jiné, což by mělo dopad na využívání údajů a spolupráci mezi jednotlivými databázemi. V případě uchovávání otisků prstů bude třeba věnovat pozornost diskusím o různých korelacích mezi některými papilárními vzory a příslušnými chorobami. Říká se například, že určité kapilární charakteristiky závisí na výživě plodu v těle matky během třetího měsíce těhotenství 18. Ze statistiky zase vyplývá, že existuje určité srovnání mezi leukémií a rakovinou prsu a papilárními vzory. I když žádné přímé nebo přesné korelace v těchto případech nejsou známé, vědecká diskuse o nich pokračuje a nelze ji nechat bez povšimnutí Právní aspekty zavedení biometrických prvků a) Výhrady vůči centralizované evropské nebo vnitrostátní databázi biometrických prvků V legislativním rozhodnutí ze dne 2. prosince 2004 požadoval Evropský parlament zákaz vytvoření centrální databáze cestovních pasů a cestovních dokladů obsahujících biometrické a jiné údaje všech držitelů těchto dokladů v EU. Pracovní skupina podporuje tento požadavek Tuto otázku řeší do určité míry i dva další projekty BIOSEC a BIOSECURE financované v rámci programu FP6. Biometrie na hranicích: posouzení dopadu na společnost, únor 2005, Institut pro budoucí technologické studie, GŘ Společné výzkumné středisko, Evropská komise. Zpráva o pokroku při uplatňování zásad úmluvy 108 o shromažďování a zpracování biometrických údajů, Rada Evropy, 2005, strana 11. FIDIS, studie o PKI a biometrii, s /12

9 a uvádí, že výhrady proti evropské centrální databázi cestovních pasů a dokladů Evropské unie jsou shodné s výhradami vznesenými proti vnitrostátním centrálním databázím cestovních pasů a cestovních dokladů a proti centrálním databázím dokladů totožnosti. Vytvořením centralizované databáze obsahující osobní údaje, a zejména biometrické údaje všech (evropských) občanů, by mohlo dojít k porušení základní zásady proporcionality. Každá centrální databáze by zvýšila riziko zneužití a zpronevěry. Zvýšilo by se rovněž nebezpečí zneužití databáze nebo její využití k jiným účelům. V neposlední řadě by se zvýšila možnost použití biometrických prvků jako přístupového klíče k různým databázím, čímž by došlo k propojení souborů dat. b) Přístup k biometrickým prvkům výlučně pro příslušné orgány Biometrické prvky v cestovních pasech, v jiných cestovních dokladech nebo v průkazech totožnosti mají velmi citlivý charakter. Je proto nutné zabezpečit, aby byly údaje uložené v čipu přístupné výlučně příslušným orgánům. Jakýkoli neoprávněný přístup je nepřípustný. Z tohoto důvodu podporuje pracovní skupina požadavky Evropského parlamentu, aby každý členský stát vedl rejstřík příslušných orgánů a oprávněných institucí podle čl. 3 nařízení (ES) č. 2252/2004. Členské státy poskytnou tento rejstřík a případně jeho pravidelnou aktualizovanou verzi Komisi, která povede aktualizovaný online rejstřík a každý rok zveřejní soupis vnitrostátních rejstříků. V případě zamítnutí při hraniční kontrole nebo jiné kontrole provedené příslušnými orgány musí být dotčeným osobám sděleny důvody zamítnutí a možnosti, jak mohou vyjádřit svá vlastní stanoviska, včetně udání příslušných míst, na která mohou směřovat svou stížnost Technická hlediska Pokud jde o technické hledisko, existují různá rizika. Týkají se zavedení bezkontaktního čipu (čip RFID) i zahrnutí biometrických prvků do tohoto čipu. V legislativním rozhodnutí ze dne 2. prosince 2004 Evropský parlament požadoval, aby cestovní pas obsahoval bezpečné médium pro uchování prvků s dostatečnou kapacitou, které musí být schopné zaručit neporušitelnost, pravost a utajení uložených údajů. Pracovní skupina tento požadavek 19 podporuje, Rada jej však v úvahu nevzala. Čip RFID podle normy ISO 1443, se kterým počítá nařízení ze dne 13. prosince 2004, představuje celou řadu rizik z hlediska práva evropských občanů na soukromí. Rozhodnutí Komise ze dne 28. února taková práva občanů nezaručuje, neboť při komunikaci mezi čipem RFID a čtecím zařízením lze údaje odposlouchávat a získat uložené údaje. Rizika spojená se zavedením čipů RFID do cestovních pasů, jiných cestovních dokladů nebo do průkazů totožnosti, stejně jako rizika spojená se zavedením biometrických prvků do čipů vyžadují takový systém zabezpečení, který by zajistil zvýšený stupeň utajení údajů, které mají být vyměňovány. Pracovní skupina si je plně vědoma těchto souvisejících problémů, a považuje proto za nezbytnou celkovou infrastrukturu veřejných klíčů (PKI). Certifikát PKI Dopis předsedy pracovní skupiny podle článku 29 ze dne 18. srpna 2004 adresovaný předsedovi Evropského parlamentu, předsedovi výboru LIBE, generálnímu tajemníkovi Rady evropské unie, předsedovi Evropské komise, generálnímu řediteli Generálního ředitelství pro podniky a generálnímu řediteli Generálního ředitelství pro spravedlnost a vnitřní věci (dosud nezveřejněný). C(2005)409 v konečném znění. 9/12

10 obsahuje údaje o držiteli. Podle každého digitálního certifikátu lze jednoznačně najít osobu, které byl tento certifikát vystaven. Digitální certifikáty jsou stejně jedinečné jako čísla sociálního pojištění, čísla průkazů totožnosti nebo registrační čísla zdravotního pojištění. Digitální certifikáty je však možné zneužít pro odepření přístupu jeho držitele ke službám. Údaje vygenerované z určité transakce a přenášené cílovými certifikáty je možné navíc pomocí kontrolních nástrojů přefiltrovat a v elektronické podobě předat třetí straně, policii nebo jiným orgánům. Z těchto důvodů je nutné vytvořit ochranný profil (PP-Protection Profile), který odpovídá normě the Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (Common Criteria CC) vers. 2.1 (ISO norma 154O8). Tato norma poskytuje obecně přijatelné řešení problémů bezpečnosti informačních technologií. Ochranný profil popisuje koncept bezpečnosti IT, který musí být úplný, jednotný a konzistentní. Ochranný profil by měl předložit výbor zřízený článkem 5 nařízení (ES) č. 2252/2004. V souladu s požadavky na změny předložené Evropským parlamentem v jeho legislativním usnesení ze dne 2. prosince 2004 pracovní skupina navrhuje, aby byli výboru nápomocni odborníci, které určí pracovní skupina. a) Zavedení digitálního zobrazení obličeje Podle rozhodnutí Evropské komise ze dne 28. února 2005 se členské státy zavázaly, že zahrnou digitální zobrazení obličeje do cestovních pasů svých občanů do 28. srpna Podle článku 1 rozhodnutí a bodu 5.2 přílohy rozhodnutí mají členské státy zabezpečit přístup k údajům na čipu prostřednictvím bezpečnostního prvku nazvaného základní kontrola přístupu (Basic Access Control BAC). BAC doporučuje Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), není však povinný 21. Cílem mechanismu BAC je zabránit získání údajů i odposlouchávání komunikace. Měl by zaručit, že přístup k údajům, a zejména biometrickým údajům, je možný pouze tehdy, jestliže se před čtením údajů z čipu optickým kontaktem mezi cestovním pasem a čtecím zařízením ze strojově čitelné zóny (machine readable zone MRZ) vytvoří základní přístupový klíč k dokumentu (Document Basic Acess Key). Tento základní přístupový klíč k dokumentu se získá z čísla cestovního pasu, data narození a data ukončení platnosti pasu. Teprve po vytvoření tohoto přístupového klíče je čtecí zařízení schopno údaje uložené na čipu RFID přečíst. Z bezpečnostních důvodů se přenos údajů uskuteční šifrovaně. To předpokládá certifikovaný bezpečnostní čip se šifrovaným koprocesorem 22. BAC však nepředstavuje adekvátní bezpečnostní prvek. Je založen na strojově čitelné zóně (MRZ) cestovního pasu. S údaji v MRZ se však nezachází jako s přísně důvěrnými. Chce-li například některý evropský občan získat vstupenku na akci pořádanou v zahraničí, např. Mistrovství světa ve fotbale v Německu v roce 2006 nebo na Mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2008 v Rakousku a ve Švýcarsku, musí ve formuláři na internetu zveřejnit své jméno, datum narození, číslo pasu nebo průkazu totožnosti a datum jeho vystavení. Tento postup nákupu vstupenek byl již použit při Mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2004 v Portugalsku Technická zpráva ICAO: PKI for Machine Readable Travel Documents offering ICC Read-Only Access (PKI pro strojově čitelné cestovní doklady, která nabízí přístup pouze pro čtení ICC), verze 1.1., zveřejněná dne 1. října 2004, str. 16. Pro účely bezpečného přenosu vyvinula tzv. skupina Essen zvláštní software nazvaný Golden Reader Tool. Skupinu Essen tvoří zástupci státních orgánů, firem zabývajících se bezpečností IT a firem, které zajišťují cestovní doklady pro Německo, Nizozemí a Spojené království. 10/12

11 A bude se používat i pro další události jako jsou koncerty, velké sportovní akce typu olympijských her nebo světových pohárů v atletice. Jelikož si některé soukromé společnosti v členských státech pořizují kopie cestovních pasů nebo průkazů totožnosti kvůli zajištění svých nezaplacených pohledávek, nejsou nedílné součásti základního přístupového klíče k dokumentu důvěrné a existuje proto nebezpečí, že algoritmus BAC bude časem na internetu dostupný. b) Zavedení dodatečných biometrických prvků, zejména otisků prstů Okolnosti, za nichž jsou shromažďovány otisky prstů, musí zaručovat úplnou spolehlivost. Zatímco ICAO nepovažuje digitální zobrazení obličeje za citlivý prvek neboť v cestovním pase je stále fotografie držitele, uznává, že zahrnutí otisků prstů a jiných dodatečných biometrických prvků do cestovní pasů je velmi citlivou záležitostí. ICAO proto doporučuje zvláštní bezpečnostní mechanismus, který se nazývá rozšířená kontrola přístupu 23 Rozšířená kontrola přístupu je mechanismus pracující na podobné bázi jako shora popsaný BAC. V případě rozšířené kontroly přístupu se používá místo základního přístupového klíče k dokumentu sada rozšířených přístupových klíčů k dokumentu. Definovat sadu rozšířených přístupových klíčů k dokumentu (specifickou podle čipu) je na státě, který tuto sadu zavádí. Sada rozšířených přístupových klíčů k dokumentu se může skládat buď ze symetrických klíčů derivovaných např. z MRZ a základního národního klíče (National Master Key), nebo z kombinace asymetrického klíče s příslušným kartovým certifikátem. Řada podrobností těchto bezpečnostních mechanismů je však stále nejasná. Rozšířená kontrola přístupu představuje pokrok z hlediska bezpečnostních opatření, tento bezpečnostní mechanismus je však pouze jednou z možností stejně jako BAC 24. Navíc je sporné, zda rozšířenou přístupovou kontrolu zavedou také nečlenské státy. Evropská komise a členské státy by měly zabezpečit, aby cestovní pasy evropských občanů, včetně údajů o otiscích prstů, nebylo možné přečíst čtecím zařízením, které není vybaveno rozšířenou kontrolou přístupu. 3. Závěry Zavedení biometrických prvků do pasů, jiných cestovních dokladů a průkazů totožnosti vyvolává množství etických, právních a technických otázek. Pracovní skupina zdůrazňuje zejména tata hlediska: 1. Zavedení biometrických prvků do cestovních pasů, jiných cestovních dokladů nebo průkazů totožnosti musí předcházet široká diskuse ve společnosti. V této souvislosti je nezbytné počkat na výsledky projektu BITE. 2. Za účelem snížení rizik spojených s povahou biometrických prvků musí být zajištěno účinné zabezpečení již v samém počátku. Výbor zřízený podle článku 5 nařízení (ES) č. 2252/2004, kterému budou nápomocni odborníci určení pracovní skupinou podle článku 29, musí proto předložit ochranný profil Technická zpráva ICAO: PKI for Machine Readable Travel Documents offering ICC Read-Only Access (PKI pro strojově čitelné cestovní doklady, která nabízí přístup pouze pro čtení ICC), verze 1.1., zveřejněná dne 1. října 2004, str. 17. Technická zpráva ICAO: PKI for Machine Readable Travel Documents offering ICC Read-Only Access (PKI pro strojově čitelné cestovní doklady, která nabízí přístup pouze pro čtení ICC), verze 1.1., zveřejněná dne 1. října 2004, str. 17, 21 a /12

12 3. Musí být zaručeno striktní odlišení biometrických údajů, které se shromažďují a uchovávají na základě právních závazků pro veřejné účely, a těch, které jsou shromažďovány a uchovávány na základě souhlasu ke smluvním účelům. 4. Používání biometrických prvků v cestovních pasech a průkazech totožnosti musí být technicky vymezeno pro účely ověřování porovnáním údajů v dokladu s údaji, které uvádí držitel při předložení dokladu. 5. Evropská komise a členské státy by měly zabezpečit, aby cestovní pasy evropských občanů, včetně údajů o otiscích prstů, nebylo možné přečíst čtecím zařízením, které není vybaveno rozšířenou kontrolou přístupu. 6. Je proto nutné zabezpečit, aby byly údaje uložené v čipu přístupné výlučně příslušným orgánům. Členské státy zřídí rejstřík příslušných orgánů. V Bruselu dne 30. září 2005 Za pracovní skupinu předseda Peter Schaar 12/12

epasy - cestovní doklady nově s otisky prstů Projekt CDBP

epasy - cestovní doklady nově s otisky prstů Projekt CDBP epasy - cestovní doklady nově s otisky prstů Projekt CDBP ISSS 2009 Hradec Králové, 6. 4. 2009 Ing. Petr Mayer, SI II Obsah 1. Cíl projektu: Nový biometrický epas 2. Organizace projektu 3. Harmonogram

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

Elektronické identifikační doklady. Jak jsou na tom další státy Evropské unie? Smart World Brno, září 2013

Elektronické identifikační doklady. Jak jsou na tom další státy Evropské unie? Smart World Brno, září 2013 Elektronické identifikační doklady Jak jsou na tom další státy Evropské unie? Smart World Brno, září 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Cestovní doklady s biometrickými prvky (epasy)

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 27. března 2000. o zlepšení výměny informací k boji proti padělaným cestovním dokladům (2000/261/JVV)

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 27. března 2000. o zlepšení výměny informací k boji proti padělaným cestovním dokladům (2000/261/JVV) ROZHODNUTÍ RADY ze dne 27. března 2000 o zlepšení výměny informací k boji proti padělaným cestovním dokladům (2000/261/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 34

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Elektronické doklady v ČR. Kam jsme se dostali a kde to ještě vázne?

Elektronické doklady v ČR. Kam jsme se dostali a kde to ještě vázne? Elektronické doklady v ČR Kam jsme se dostali a kde to ještě vázne? 2 Osnova Cestovní doklady s biometrickými prvky (epasy) Elektronické povolení k pobytu (epkp) Elektronické občanské průkazy (eop) 3 Osnova

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 17.9.2007 KOM(2007) 525 v konečném znění 2007/0192 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 27. 10. 2009 2009/0100(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2013/0297(COD) 5.9.2016 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Pracovní skupina pro ochranu údajů zřízená podle článku 29.

Pracovní skupina pro ochranu údajů zřízená podle článku 29. Pracovní skupina pro ochranu údajů zřízená podle článku 29. 02318/09/CS WP167 Stanovisko 8/2009 k problematice ochrany údajů o cestujících shromažďovaných a zpracovávaných bezcelními prodejnami na letištích

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D039870/02.

Delegace naleznou v příloze dokument D039870/02. Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) 11290/15 MAR 81 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 27. července 2015 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady SMĚRNICE

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu údajů

ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu údajů ČLÁNEK 29 Pracovní skupina pro ochranu údajů 1112/05/CS WP 103 Stanovisko č. 1/2005 o úrovni ochrany zajišťované v Kanadě v souvislosti s předáváním záznamů o knihování cestujících a předběžných informací

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0159 (COD) 9710/16 JUSTCIV 158 CODEC 796 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2011 KOM(2011) 296 v konečném znění 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 CS Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment Elektronická identifikace občana I. Vize Atos MyCity II. Stav ID dokladů v Evropě III. Stav ID dokladů

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Odborná konference Quality & Security

Odborná konference Quality & Security Odborná konference Quality & Security Praha 14. března 2007 Zkušenosti se zaváděním biometrických pasů v ČR Poznámka Na projektu Cestovní doklady s biometrickými prvky (CDBP) spolupracovalo téměř 10 odborných

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

(3) Prováděcí nařízení (EU) č. 792/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3) Prováděcí nařízení (EU) č. 792/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 16.1.2015 L 10/19 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/57 ze dne 15. ledna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012, pokud jde o vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Elektronický občanský průkaz - eop

Elektronický občanský průkaz - eop Elektronický občanský průkaz - eop Oldřich Kalina oldrich.kalina@atos.net 09-09-2015 For internal use Občanský průkaz vzor 48 PHT Division Department 2 Stav v EU V Evropě existují z pohledu vydávání národních

Více

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE OSNOVA Úvodní část Tři pohledy tři srovnání Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 PŘÍLOHY Návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Smíšeného výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 3. února 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropská unie ve Výboru pro vládní zakázky, pokud jde o zpětvzetí námitek Unie

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU. aneb Nebojte se biometrie

DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU. aneb Nebojte se biometrie DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU aneb Nebojte se biometrie Biometrický pas Sumarizace vývoje epasů epasy s BAC (obličej) Nařízení Rady (ES)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D040413/02.

Delegace naleznou v příloze dokument D040413/02. Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) 11285/15 AVIATION 80 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 24. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D040413/02 Předmět: Generální

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) 9094/16 AGRI 274 AGRIFIN 57 AGRIORG 41 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 2783 final Předmět:

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. března 2014 (OR. en) 7579/14 DENLEG 64 AGRI 193 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. března 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D031056/03 Předmět:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 26. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26.9.2006 KOM(2006) 548 v konečném znění 2005/0043 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.8.2011

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.8.2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.8.2011 K(2011) 5478 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.8.2011 kterým se mění rozhodnutí Komise K(2002) 3069, kterým se stanoví technické specifikace pro jednotný

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 12. 11. 2009 2009/0007(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Digitální podpisy

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Digitální podpisy VY_32_INOVACE_BEZP_08 Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Digitální podpisy Základní myšlenkou elektronického podpisu je obdoba klasického podpisu, jež má zaručit jednoznačnou identifikaci

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0097 (NLE)

Interinstitucionální spis: 2015/0097 (NLE) Rada Evropské unie Brusel 6. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0097 (NLE) 8587/15 EEE 16 ENV 262 ENT 77 NÁVRH Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Elektronické pasy v praxi. Zdeněk Říha

Elektronické pasy v praxi. Zdeněk Říha Elektronické pasy v praxi Zdeněk Říha Co je elektronický pas Klasická knížečka plus Bezkontaktní čip Anténa Komunikace podle ISO 14443 0-10cm, 106 až 848 kbps Soubory DG1 až DG16 Textová data, foto obličeje,

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru

Vstup ČR do schengenského prostoru Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 19.10.2006 1 Struktura prezentace! základní informace o schengenské spolupráci! příprava ČR na vstup do Schengenu konkrétní změny ve vybraných oblastech!

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se ode dne 1. července 2013 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Žádost. územních rozpočtů a programové financování. Státní tajemník v Ministerstvu financí Ministerstvo financí Letenská Praha 1

Žádost. územních rozpočtů a programové financování. Státní tajemník v Ministerstvu financí Ministerstvo financí Letenská Praha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 12 Financování územních rozpočtů a programové financování o jmenování na služební místo vrchní

Více

o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka

o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka o jmenování na služební místo vrchní ministerský

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice. 31.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 29/45 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 COM(2014) 141 final 2014/0080 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 96/26 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/561 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.10.2015 L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) 13062/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D047413/01 Předmět: Generální sekretariát

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 5. 2012 2011/0392(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob ZPRÁVA PE

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0189 (NLE) 10595/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 407 final Předmět:

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

Více