přijatého dne 30. září 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "přijatého dne 30. září 2005"

Transkript

1 Pracovní skupina pro ochranu údajů podle článku /05/CS-rev WP /09/12 Stanovisko 3/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, , s. 1 6), přijatého dne 30. září 2005 Tato pracovní skupina byla zřízena podle článku 29 směrnice 95/46/ES. Jde o nezávislý evropský poradní orgán na ochranu údajů a soukromí. Jeho úkoly jsou popsány v článku 30 směrnice 95/46/ES a článku 15 směrnice 2002/58/ES. Sekretariát skupiny zajišťuje ředitelství C (Občanská spravedlnost, práva a státní občanství) Evropské komise, generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost, B-1049 Brusel, Belgie, kancelář č. LX-46 01/43. Internetové stránky:

2 Obsah Stanovisko, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, , s. 1 6) Úvod Obecně Historie a pozadí nařízení Rady (ES) č. 2252/ Předchozí stanovisko pracovní skupiny Usnesení mezinárodní konference členů Komise o ochraně údajů a soukromí Zavedení biometrických prvků do cestovních pasů, jiných cestovních dokladů a průkazů totožnosti Obecná hlediska Etická rizika používání biometrických prvků v cestovních pasech, jiných cestovních dokladech a průkazech totožnosti Právní aspekty zavedení biometrických prvků... 8 a) Výhrady vůči centralizované evropské nebo vnitrostátní databázi biometrických prvků... 8 b) Přístup k biometrickým prvkům výlučně pro příslušné orgány Technická hlediska... 9 a) Zavedení digitálního zobrazení obličeje b) Zavedení dodatečných biometrických prvků, zejména otisků prstů Závěry /12

3 Stanovisko 3/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, , s. 1 6) PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ zřízená podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října s ohledem na článek 29, čl. 30 odst. 1 písm. c) a čl. 30 odst. 3 uvedené směrnice, s ohledem na jednací řád, a zejména na články 12 a 14 tohoto řádu, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 1. Úvod 1.1. Obecně Ve svém pracovním dokumentu o biometrii 2 pracovní skupina zdůraznila, že rychlý pokrok v oblasti biometrických technologií a jejich rozšířené používání v posledních letech vyžaduje pečlivou kontrolu z hlediska ochrany údajů. Široké a nekontrolované používání biometrických prvků vyvolává obavy, pokud jde ochranu základních práv a svobod fyzických osob. Tento typ údajů má zvláštní povahu. Souvisí s fyziologií a chováním fyzické osoby a může umožnit její jednoznačnou identifikaci. Od doby vydání tohoto dokumentu o biometrii zaznamenal vývoj legislativy rychlý vývoj. Evropská rada na zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 potvrdila nezbytnost jednotného přístupu Evropské unie k biometrickým identifikátorům nebo biometrickým údajům pro doklady státních příslušníků třetích zemí, cestovní pasy občanů Evropské unie a informační systémy (VIS a SIS II). Na podzim roku 2003 předložila Evropská komise předlohu nařízení Rady, kterým se mění nařízení č. 1683/95 a 1030/2002, kterými se stanoví jednotný vzor víz a povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí. 1 Úřední věstník L 281, , s. 31 je k dispozici na této internetové adrese: 2 MARKT/10595/03/EN WP 80 přijatý dne 1. srpna /12

4 1.2. Historie a pozadí nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 Dne 18. února 2004 předložila Evropská komise návrh nařízení o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech vydávaných členskými státy EU 3. Cílem návrhu bylo pomocí právně závazného nástroje o normách pro harmonizované bezpečnostní prvky zajistit větší bezpečnost cestovních pasů a současně vytvořit spolehlivé spojení mezi skutečným držitelem a dokumentem zavedením biometrických identifikátorů. Navíc to členským státům EU umožní splnit požadavky programu pro zrušení amerických víz v souladu s mezinárodními normami. V tomto dokumentu Evropská komise navrhla, že cestovní pasy a cestovní doklady musí obsahovat médium pro uchování údajů, které obsahuje zobrazení obličeje. Členským státům bylo povoleno na základě svých vnitrostátních předpisů zahrnout do cestovních dokladů otisky prstů. Evropská komise dále navrhla, aby byl biometrický identifikátor ukládán na paměťové médium, které má dostatečnou kapacitu. Bylo by možné použít bezkontaktní čip nebo jiné paměťové médium s potřebnou kapacitou. Podrobnosti stanoví techničtí odborníci v příslušném výboru. Předloha nařízení nabízí rovněž možnost evidence otisků prstů ve vnitrostátní databázi s tím, že v budoucnu bude zřízen evropský rejstřík vydaných dokladů. V létě 2004 byl návrh projednán v pracovní skupině pro víza. Dne 6. října 2004 byl návrh projednán ve Strategickém výboru pro přistěhovalectví, hranice a azyl (SCIFA) a předložen Evropskému parlamentu. Konečný návrh tedy počítá s digitálním zobrazením obličeje jako prvním povinným biometrickým prvkem a s otisky prstů jako s druhým nepovinným biometrickým prvkem. Na základě jednání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 25. a 26. října 2004 byl návrh změněn tak, aby obsahoval povinné zavedení obou biometrických prvků 4. Nezávazné legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu Komise pro nařízení Rady o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy ze dne 2. prosince bylo přijato v poměru 471 hlasů pro návrh, 118 hlasů proti a 6 poslanců se zdrželo hlasování. Parlament podporuje zavedení cestovních pasů se zobrazením obličeje, neboť tento biometrický prvek ztíží možnost falšování těchto dokladů. Podle názoru Parlamentu biometrické údaje zaručí, že osoba prokazující se cestovním pasem je skutečně osoba, které byl tento doklad vydán. Zavedení biometrických prvků nesmí narušit soukromí a práva občanů na ochranu údajů, proto Parlament zamítl povinné otisky prstů v cestovních dokladech a zřízení centrální databáze cestovních pasů EU a jiných cestovních dokladů. V legislativním usnesení ze dne 2. prosince 2004 se uvádí, že biometrické prvky v cestovních dokladech mají být použity pouze k ověření pravosti dokladu a totožnosti držitele cestovního pasu a že musí být zabezpečeny. Médium pro jejich uchování musí mít dostatečnou kapacitu a schopnost zaručit neporušitelnost, 3 4 Dokument KOM(2004)116 v konečném znění zveřejněný v Úředním věstníku C 98 dne 23. dubna 2004 na str. 39. Dokument Rady 15139/ Legislativní usnesení Evropského parlamentu k předloze nařízení Rady o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestvních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (KOM(2004(0116 C5-0101/ /0039(CNS)),http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=- //EP//TEXT+TA+P6-TA DOC+XML+V0//EN&LEVEL=2&NAV=X. 4/12

5 pravost a utajení údajů. V usnesení se dále uvádí, že k těmto údajům smí mít přístup pouze ty orgány členských států, které jsou příslušné a odpovědné za čtení, uchovávání, změny a mazání biometrických údajů. Navíc Parlament předložil změnu návrhu nařízení, která výslovně uvádí, že nebude zřízena žádná centrální databáze cestovních pasů a jiných cestovních dokladů Evropské unie, která by obsahovala biometrické a jiné údaje o všech držitelích cestovních pasů EU. Podle zprávy Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci ze dne 25. října 2004 by zřízením centrální databáze byl porušen účel a zásada proporcionality. Zvýšilo by se rovněž riziko zneužití databáze nebo její využití k jiným účelům. V neposlední řadě by se zvýšilo riziko možného použití biometrických prvků jako přístupového klíče k různým databázím, čímž by došlo k propojení souborů dat. Na základě návrhu Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci ze dne 25.a 26. října přijala Rada dne 13. prosince 2004 nařízení (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech vydávaných členskými státy. Nařízení Rady počítá s digitálním zobrazením obličeje jako prvním povinným biometrickým prvkem a s otisky prstů jako s druhým, rovněž povinným biometrickým prvkem. Rada nepřihlédla k návrhům a požadavkům Parlamentu. Podle článku 6 vstoupilo nařízení v platnosti dnem 18. ledna Ve stejném článku se stanoví, že členské státy toto nařízení použijí: a) pokud jde o zobrazení obličeje: nejpozději 18 měsíců, b) pokud jde o otisky prstů: nejpozději 36 měsíců od přijetí opatření uvedených v článku 2. Dne 28. února 2005 vydala Evropská komise rozhodnutí, kterým se stanoví technické specifikace k normám pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy 7, které se vztahují k článku 2 nařízení Rady (ES) čl. 2252/ Předchozí stanovisko pracovní skupiny Předseda pracovní skupiny podle článku 29 zaslal dne 18. srpna 2004 dopis předsedovi Evropského parlamentu, předsedovi výboru LIBE, generálnímu tajemníkovi Rady evropské unie, předsedovi Evropské komise, generálnímu řediteli Generálního ředitelství pro podniky a generálnímu řediteli Generálního ředitelství pro spravedlnost a vnitřní věci. Dopis obsahoval tyto konkrétní návrhy Pracovní skupina striktně odmítá uchovávání biometrických a jiných údajů všech držitelů cestovních pasů v centralizované databázi evropských cestovních pasů a jiných cestovních dokladů Úř. věst. L 385, , s C(2005) 409 v konečném znění (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Dopis předsedy pracovní skupiny podle článku 29 ze dne 18. srpna 2004 adresovaný předsedovi Evropského parlamentu, předsedovi výboru LIBE, generálnímu tajemníkovi Rady evropské unie, předsedovi Evropské komise, generálnímu řediteli Generálního ředitelství pro podniky a generálnímu řediteli Generálního ředitelství pro spravedlnost a vnitřní věci (dosud nezveřejněný). 5/12

6 2. Účel zavedení biometrických prvků do cestovních pasů a cestovních dokladů definovaných v nařízení musí být jednoznačný, vhodný, přiměřený a jasný. 3. Členské státy by měly technicky zajistit, aby cestovní pasy obsahovaly médium pro uchování biometrických údajů, které musí mít dostatečnou kapacitu a schopnost zaručit neporušitelnost, pravost a utajení údajů. 4. Nařízení by mělo definovat, kdo může mít k tomuto médiu přístup a za jakým účelem (čtení, uložení do paměti, změna nebo vymazání údajů). 5. Členské státy zřídí rejstřík příslušných orgánů. Předseda zdůraznil, že bezpečnostní prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech musí být platné a zaručené po celou dobu platnosti dokumentu. Vydávající orgány jsou odpovědné za bezpečnostní normy a potřebnou infrastrukturu. Občané nemohou nést odpovědnost za jakékoli nedostatky, které se mohou vyskytnout v procesu úpravy či vydávání dokladu nebo v průběhu jeho platnosti. Předseda rovněž upozornil na stanovisko k biometrickým prvkům (WP 80), které přijala pracovní skupina dne 1. srpna , a na stanovisko k biometrickým prvkům ve vízech apovoleních k pobytu (WP 96) přijaté dne 11. srpna V dalším dopise ze dne 30. listopadu 2004 adresovaném předsedovi výboru LIBE a předsedovi Rady Evropské unie uvedl předseda pracovní skupiny podle článku 29 své argumenty proti druhému povinnému biometrickému prvku. Předseda zdůraznil, že zavedení dodatečného biometrického prvku by vyžadovalo vytvoření bezpečného a nepropustného systému, který by zaručil, že základní právo občanů na soukromí nebude porušeno. V této souvislosti je rovněž třeba vzít do úvahy nedávné stanovisko pracovní skupiny podle článku 29 (WP 110) ze dne 23. června 2005 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vízovém informačním systému (VIS) a výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (KOM (2004) 835 v konečném znění) 11. Stanovisko připomíná postoj pracovní skupiny k biometrickým prvkům a požaduje přiměřený způsob zabezpečení při zpracování biometrických údajů ve vízovém informačním systému Usnesení mezinárodní konference členů Komise o ochraně údajů a soukromí Dne 16. září 2005 bylo na 27. mezinárodní konferenci členů Komise o ochraně údajů a soukromí v Montreux přijato usnesení o používání biometrických prvků v cestovních pasech, průkazech totožnosti a cestovních dokladech 12. V tomto usnesení mezinárodní konference se zdůrazňuje, že rozšířené používání biometrických prvků bude mít dalekosáhlý dopad na celou společnost, a proto by mělo být předmětem otevřené celosvětové diskuse. Mezinárodní konference požaduje MARKT/10595/03/EN WP 80 přijaté dne 1. srpna MARKT/11224/04/EN WP 96 přijaté dne 11. srpna JLS/1022/05/EN. (dosud nezveřejněné). 6/12

7 1. účinné zabezpečení, které má již od počátku snížit přirozená rizika spojená s povahou biometrických prvků, 2. striktní odlišení biometrických údajů, které se shromažďují a uchovávají na základě právních závazků pro veřejné účely (např. kontrola na hranicích), a těch, které jsou shromažďovány a uchovávány pro na základě souhlasu ke smluvním účelům, 3. technické vymezení používání biometrických prvků v cestovních pasech a průkazech totožnosti pro účely ověřování porovnáním údajů v dokladu s údaji, které uvede držitel při předložení dokladu. 2. Zavedení biometrických prvků do cestovních pasů, jiných cestovních dokladů a průkazů totožnosti Čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2252/2004 stanoví digitální zobrazení obličeje a otisky prstů jako povinné biometrické prvky pro cestovní pasy občanů EU. Podle článku 6 uvedeného nařízení a podle rozhodnutí Evropské komise C (2005) 409 ze dne 28. února 2005 musí členské státy zahrnout digitální zobrazení obličeje do cestovních pasů svých občanů do 28. srpna 2006 a otisky prstů do 28. února První členské státy začnou s vydáváním takzvaných e-pasů s digitálním zobrazením obličeje uloženém v čipu RFID na podzim roku Členské státy, ve kterých jsou vydávány průkazy totožnosti, uvažují o zavedení biometrických prvků i do těchto dokladů Obecná hlediska Zavedení biometrických prvků do cestovních pasů bude mít dalekosáhlé důsledky pro jejich držitele. Není proto možné je zavést bez řádného posouzení dopadu na jejich soukromí. Doposud obsahovaly cestovní pasy nebo jiné cestovní doklady popis některých biometrických prvků ve formě fotografie a údajů o pohlaví, výšce nebo barvě očí. Po provedení nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 budou muset občané Evropy poskytnout biometrické údaje v digitální formě. Tyto údaje mohou být uchovávány v databázích a mohou být zpřístupněny k celé řadě nepředvídatelných účelů Etická rizika používání biometrických prvků v cestovních pasech, jiných cestovních dokladech a průkazech totožnosti Používání biometrických prvků v cestovních pasech, jiných cestovních dokladech a průkazech totožnosti má celou řadu etických rizik. V říjnu 2004 byl zahájen projekt BITE (biometric identification technology ethics) financovaný v rámci šestého rámcového programu pro výzkum a technologický vývoj (FP6) 13. Cílem toho projektu BITE je podnítit výzkum a zahájit veřejnou diskusi o biometrii a biometrické technologii. Veřejná diskuse bude zahájena v červnu Další projekt podporovaný Evropskou unií v rámci FP6 je FIDIS 14 (Future of Indentity in the Information Society), který provádí konsorcium evropských vysokých škol, podniků a dalších veřejných i soukromých organizací. Cílem /12

8 projektu FIDIS je formulovat požadavky pro budoucí řízení identity v evropské informační společnosti a přispět k potřebným technologiím a infrastrukturám 15. Podle výhledové studie 16 vypracované pro výbor LIBE Evropského parlamentu by měly být jako základní bezpečnostní opatření pro zavedení biometrických prvků k dispozici nouzové postupy, neboť tyto systémy nejsou jednak přístupné všem a nejsou ani zcela bezchybné. Tyto postupy by měly být zavedeny a používány tak, aby byla respektována důstojnost osob, které nemohou ovlivnit úspěšnost postupu evidence, a aby zároveň nenesly odpovědnost za nedostatky systému 17. Jedním z aspektů této diskuse je, zda budou státní instituce a jiné státní orgány schopny shromažďovat a uchovávat tak obrovské množství citlivých údajů o svých občanech. V tomto kontextu je třeba zejména zdůraznit, že shromažďování biometrických prvků znamená shromažďovat údaje o těle osoby. Jiný aspekt je, že až dosud byly biometrické prvky jako například otisky prstů shromažďovány v souvislosti s trestnými činy. Otázka tedy zní: Budou evropští občané ochotni poskytnout své otisky prstů pro jiné účely? Jsou zde i další obavy různého druhu: Tento systém se může nespravedlivě zaměřit na osoby, u nichž by mohlo být prokazování jejich totožnosti obtížnější, jako jsou například přistěhovalci; postižení lidé, kteří nemohou podstoupit biometrické měření, se mohou cítit být poznamenáni; a umožnil by získat citlivé údaje o zdravotním stavu. Z praktického hlediska jsou právní předpisy upravující soukromí osob v každé zemi jiné, což by mělo dopad na využívání údajů a spolupráci mezi jednotlivými databázemi. V případě uchovávání otisků prstů bude třeba věnovat pozornost diskusím o různých korelacích mezi některými papilárními vzory a příslušnými chorobami. Říká se například, že určité kapilární charakteristiky závisí na výživě plodu v těle matky během třetího měsíce těhotenství 18. Ze statistiky zase vyplývá, že existuje určité srovnání mezi leukémií a rakovinou prsu a papilárními vzory. I když žádné přímé nebo přesné korelace v těchto případech nejsou známé, vědecká diskuse o nich pokračuje a nelze ji nechat bez povšimnutí Právní aspekty zavedení biometrických prvků a) Výhrady vůči centralizované evropské nebo vnitrostátní databázi biometrických prvků V legislativním rozhodnutí ze dne 2. prosince 2004 požadoval Evropský parlament zákaz vytvoření centrální databáze cestovních pasů a cestovních dokladů obsahujících biometrické a jiné údaje všech držitelů těchto dokladů v EU. Pracovní skupina podporuje tento požadavek Tuto otázku řeší do určité míry i dva další projekty BIOSEC a BIOSECURE financované v rámci programu FP6. Biometrie na hranicích: posouzení dopadu na společnost, únor 2005, Institut pro budoucí technologické studie, GŘ Společné výzkumné středisko, Evropská komise. Zpráva o pokroku při uplatňování zásad úmluvy 108 o shromažďování a zpracování biometrických údajů, Rada Evropy, 2005, strana 11. FIDIS, studie o PKI a biometrii, s /12

9 a uvádí, že výhrady proti evropské centrální databázi cestovních pasů a dokladů Evropské unie jsou shodné s výhradami vznesenými proti vnitrostátním centrálním databázím cestovních pasů a cestovních dokladů a proti centrálním databázím dokladů totožnosti. Vytvořením centralizované databáze obsahující osobní údaje, a zejména biometrické údaje všech (evropských) občanů, by mohlo dojít k porušení základní zásady proporcionality. Každá centrální databáze by zvýšila riziko zneužití a zpronevěry. Zvýšilo by se rovněž nebezpečí zneužití databáze nebo její využití k jiným účelům. V neposlední řadě by se zvýšila možnost použití biometrických prvků jako přístupového klíče k různým databázím, čímž by došlo k propojení souborů dat. b) Přístup k biometrickým prvkům výlučně pro příslušné orgány Biometrické prvky v cestovních pasech, v jiných cestovních dokladech nebo v průkazech totožnosti mají velmi citlivý charakter. Je proto nutné zabezpečit, aby byly údaje uložené v čipu přístupné výlučně příslušným orgánům. Jakýkoli neoprávněný přístup je nepřípustný. Z tohoto důvodu podporuje pracovní skupina požadavky Evropského parlamentu, aby každý členský stát vedl rejstřík příslušných orgánů a oprávněných institucí podle čl. 3 nařízení (ES) č. 2252/2004. Členské státy poskytnou tento rejstřík a případně jeho pravidelnou aktualizovanou verzi Komisi, která povede aktualizovaný online rejstřík a každý rok zveřejní soupis vnitrostátních rejstříků. V případě zamítnutí při hraniční kontrole nebo jiné kontrole provedené příslušnými orgány musí být dotčeným osobám sděleny důvody zamítnutí a možnosti, jak mohou vyjádřit svá vlastní stanoviska, včetně udání příslušných míst, na která mohou směřovat svou stížnost Technická hlediska Pokud jde o technické hledisko, existují různá rizika. Týkají se zavedení bezkontaktního čipu (čip RFID) i zahrnutí biometrických prvků do tohoto čipu. V legislativním rozhodnutí ze dne 2. prosince 2004 Evropský parlament požadoval, aby cestovní pas obsahoval bezpečné médium pro uchování prvků s dostatečnou kapacitou, které musí být schopné zaručit neporušitelnost, pravost a utajení uložených údajů. Pracovní skupina tento požadavek 19 podporuje, Rada jej však v úvahu nevzala. Čip RFID podle normy ISO 1443, se kterým počítá nařízení ze dne 13. prosince 2004, představuje celou řadu rizik z hlediska práva evropských občanů na soukromí. Rozhodnutí Komise ze dne 28. února taková práva občanů nezaručuje, neboť při komunikaci mezi čipem RFID a čtecím zařízením lze údaje odposlouchávat a získat uložené údaje. Rizika spojená se zavedením čipů RFID do cestovních pasů, jiných cestovních dokladů nebo do průkazů totožnosti, stejně jako rizika spojená se zavedením biometrických prvků do čipů vyžadují takový systém zabezpečení, který by zajistil zvýšený stupeň utajení údajů, které mají být vyměňovány. Pracovní skupina si je plně vědoma těchto souvisejících problémů, a považuje proto za nezbytnou celkovou infrastrukturu veřejných klíčů (PKI). Certifikát PKI Dopis předsedy pracovní skupiny podle článku 29 ze dne 18. srpna 2004 adresovaný předsedovi Evropského parlamentu, předsedovi výboru LIBE, generálnímu tajemníkovi Rady evropské unie, předsedovi Evropské komise, generálnímu řediteli Generálního ředitelství pro podniky a generálnímu řediteli Generálního ředitelství pro spravedlnost a vnitřní věci (dosud nezveřejněný). C(2005)409 v konečném znění. 9/12

10 obsahuje údaje o držiteli. Podle každého digitálního certifikátu lze jednoznačně najít osobu, které byl tento certifikát vystaven. Digitální certifikáty jsou stejně jedinečné jako čísla sociálního pojištění, čísla průkazů totožnosti nebo registrační čísla zdravotního pojištění. Digitální certifikáty je však možné zneužít pro odepření přístupu jeho držitele ke službám. Údaje vygenerované z určité transakce a přenášené cílovými certifikáty je možné navíc pomocí kontrolních nástrojů přefiltrovat a v elektronické podobě předat třetí straně, policii nebo jiným orgánům. Z těchto důvodů je nutné vytvořit ochranný profil (PP-Protection Profile), který odpovídá normě the Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (Common Criteria CC) vers. 2.1 (ISO norma 154O8). Tato norma poskytuje obecně přijatelné řešení problémů bezpečnosti informačních technologií. Ochranný profil popisuje koncept bezpečnosti IT, který musí být úplný, jednotný a konzistentní. Ochranný profil by měl předložit výbor zřízený článkem 5 nařízení (ES) č. 2252/2004. V souladu s požadavky na změny předložené Evropským parlamentem v jeho legislativním usnesení ze dne 2. prosince 2004 pracovní skupina navrhuje, aby byli výboru nápomocni odborníci, které určí pracovní skupina. a) Zavedení digitálního zobrazení obličeje Podle rozhodnutí Evropské komise ze dne 28. února 2005 se členské státy zavázaly, že zahrnou digitální zobrazení obličeje do cestovních pasů svých občanů do 28. srpna Podle článku 1 rozhodnutí a bodu 5.2 přílohy rozhodnutí mají členské státy zabezpečit přístup k údajům na čipu prostřednictvím bezpečnostního prvku nazvaného základní kontrola přístupu (Basic Access Control BAC). BAC doporučuje Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), není však povinný 21. Cílem mechanismu BAC je zabránit získání údajů i odposlouchávání komunikace. Měl by zaručit, že přístup k údajům, a zejména biometrickým údajům, je možný pouze tehdy, jestliže se před čtením údajů z čipu optickým kontaktem mezi cestovním pasem a čtecím zařízením ze strojově čitelné zóny (machine readable zone MRZ) vytvoří základní přístupový klíč k dokumentu (Document Basic Acess Key). Tento základní přístupový klíč k dokumentu se získá z čísla cestovního pasu, data narození a data ukončení platnosti pasu. Teprve po vytvoření tohoto přístupového klíče je čtecí zařízení schopno údaje uložené na čipu RFID přečíst. Z bezpečnostních důvodů se přenos údajů uskuteční šifrovaně. To předpokládá certifikovaný bezpečnostní čip se šifrovaným koprocesorem 22. BAC však nepředstavuje adekvátní bezpečnostní prvek. Je založen na strojově čitelné zóně (MRZ) cestovního pasu. S údaji v MRZ se však nezachází jako s přísně důvěrnými. Chce-li například některý evropský občan získat vstupenku na akci pořádanou v zahraničí, např. Mistrovství světa ve fotbale v Německu v roce 2006 nebo na Mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2008 v Rakousku a ve Švýcarsku, musí ve formuláři na internetu zveřejnit své jméno, datum narození, číslo pasu nebo průkazu totožnosti a datum jeho vystavení. Tento postup nákupu vstupenek byl již použit při Mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2004 v Portugalsku Technická zpráva ICAO: PKI for Machine Readable Travel Documents offering ICC Read-Only Access (PKI pro strojově čitelné cestovní doklady, která nabízí přístup pouze pro čtení ICC), verze 1.1., zveřejněná dne 1. října 2004, str. 16. Pro účely bezpečného přenosu vyvinula tzv. skupina Essen zvláštní software nazvaný Golden Reader Tool. Skupinu Essen tvoří zástupci státních orgánů, firem zabývajících se bezpečností IT a firem, které zajišťují cestovní doklady pro Německo, Nizozemí a Spojené království. 10/12

11 A bude se používat i pro další události jako jsou koncerty, velké sportovní akce typu olympijských her nebo světových pohárů v atletice. Jelikož si některé soukromé společnosti v členských státech pořizují kopie cestovních pasů nebo průkazů totožnosti kvůli zajištění svých nezaplacených pohledávek, nejsou nedílné součásti základního přístupového klíče k dokumentu důvěrné a existuje proto nebezpečí, že algoritmus BAC bude časem na internetu dostupný. b) Zavedení dodatečných biometrických prvků, zejména otisků prstů Okolnosti, za nichž jsou shromažďovány otisky prstů, musí zaručovat úplnou spolehlivost. Zatímco ICAO nepovažuje digitální zobrazení obličeje za citlivý prvek neboť v cestovním pase je stále fotografie držitele, uznává, že zahrnutí otisků prstů a jiných dodatečných biometrických prvků do cestovní pasů je velmi citlivou záležitostí. ICAO proto doporučuje zvláštní bezpečnostní mechanismus, který se nazývá rozšířená kontrola přístupu 23 Rozšířená kontrola přístupu je mechanismus pracující na podobné bázi jako shora popsaný BAC. V případě rozšířené kontroly přístupu se používá místo základního přístupového klíče k dokumentu sada rozšířených přístupových klíčů k dokumentu. Definovat sadu rozšířených přístupových klíčů k dokumentu (specifickou podle čipu) je na státě, který tuto sadu zavádí. Sada rozšířených přístupových klíčů k dokumentu se může skládat buď ze symetrických klíčů derivovaných např. z MRZ a základního národního klíče (National Master Key), nebo z kombinace asymetrického klíče s příslušným kartovým certifikátem. Řada podrobností těchto bezpečnostních mechanismů je však stále nejasná. Rozšířená kontrola přístupu představuje pokrok z hlediska bezpečnostních opatření, tento bezpečnostní mechanismus je však pouze jednou z možností stejně jako BAC 24. Navíc je sporné, zda rozšířenou přístupovou kontrolu zavedou také nečlenské státy. Evropská komise a členské státy by měly zabezpečit, aby cestovní pasy evropských občanů, včetně údajů o otiscích prstů, nebylo možné přečíst čtecím zařízením, které není vybaveno rozšířenou kontrolou přístupu. 3. Závěry Zavedení biometrických prvků do pasů, jiných cestovních dokladů a průkazů totožnosti vyvolává množství etických, právních a technických otázek. Pracovní skupina zdůrazňuje zejména tata hlediska: 1. Zavedení biometrických prvků do cestovních pasů, jiných cestovních dokladů nebo průkazů totožnosti musí předcházet široká diskuse ve společnosti. V této souvislosti je nezbytné počkat na výsledky projektu BITE. 2. Za účelem snížení rizik spojených s povahou biometrických prvků musí být zajištěno účinné zabezpečení již v samém počátku. Výbor zřízený podle článku 5 nařízení (ES) č. 2252/2004, kterému budou nápomocni odborníci určení pracovní skupinou podle článku 29, musí proto předložit ochranný profil Technická zpráva ICAO: PKI for Machine Readable Travel Documents offering ICC Read-Only Access (PKI pro strojově čitelné cestovní doklady, která nabízí přístup pouze pro čtení ICC), verze 1.1., zveřejněná dne 1. října 2004, str. 17. Technická zpráva ICAO: PKI for Machine Readable Travel Documents offering ICC Read-Only Access (PKI pro strojově čitelné cestovní doklady, která nabízí přístup pouze pro čtení ICC), verze 1.1., zveřejněná dne 1. října 2004, str. 17, 21 a /12

12 3. Musí být zaručeno striktní odlišení biometrických údajů, které se shromažďují a uchovávají na základě právních závazků pro veřejné účely, a těch, které jsou shromažďovány a uchovávány na základě souhlasu ke smluvním účelům. 4. Používání biometrických prvků v cestovních pasech a průkazech totožnosti musí být technicky vymezeno pro účely ověřování porovnáním údajů v dokladu s údaji, které uvádí držitel při předložení dokladu. 5. Evropská komise a členské státy by měly zabezpečit, aby cestovní pasy evropských občanů, včetně údajů o otiscích prstů, nebylo možné přečíst čtecím zařízením, které není vybaveno rozšířenou kontrolou přístupu. 6. Je proto nutné zabezpečit, aby byly údaje uložené v čipu přístupné výlučně příslušným orgánům. Členské státy zřídí rejstřík příslušných orgánů. V Bruselu dne 30. září 2005 Za pracovní skupinu předseda Peter Schaar 12/12

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment ISSS 2013 Petr Mayer Atos IT Solutions and Services, s.r.o. eobčan a egovernment Elektronická identifikace občana I. Vize Atos MyCity II. Stav ID dokladů v Evropě III. Stav ID dokladů

Více

DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU. aneb Nebojte se biometrie

DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU. aneb Nebojte se biometrie DRUHÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PASŮ A NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH PRŮKAZŮ O POVOLENÍ K POBYTU aneb Nebojte se biometrie Biometrický pas Sumarizace vývoje epasů epasy s BAC (obličej) Nařízení Rady (ES)

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Dopravní telematika Elektronický výběr poplatků Směrnice

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne 20.5.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne 20.5.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 K(2009) 3770 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE, ze dne 20.5.2009, kterým se upravují technické specifikace pro jednotný vzor povolení k

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Rozšířené řízení přístupu EACv2 a jeho ověření v projektu BioP@ss

Rozšířené řízení přístupu EACv2 a jeho ověření v projektu BioP@ss Rozšířené řízení přístupu EACv2 a jeho ověření v projektu BioP@ss Vítězslav Vacek Vedoucí vývojového oddělení pro čipové karty Spojujeme software, technologie a služby 20.5.2010 1 Osnova Vývoj elektronických

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. 16.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 122/47

DOPORUČENÍ KOMISE. 16.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 122/47 16.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 122/47 DOPORUČENÍ KOMISE DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 12. května 2009 o zavedení zásad ochrany soukromí a údajů v aplikacích podporovaných identifikací na základě rádiové

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2014/2149(INI) 3.3.2015 NÁVRH ZPRÁVY na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (2014/2149(INI)) Výbor pro kulturu a

Více

Rozhodnutí Rady. ze dne 31. března 1992 (92/242/EHS)

Rozhodnutí Rady. ze dne 31. března 1992 (92/242/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, Rozhodnutí Rady ze dne 31. března 1992 o bezpečnosti informačních systémů (92/242/EHS) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14

Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 Soudní dvůr Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA č. 70/14 V Lucemburku dne 13. května 2014 Tisk a informace Rozsudek ve věci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Oznámení poslancům Věc: Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela Podle článku 214 Smlouvy o ES podléhá předseda a

Více

Právní základy ochrany soukromí

Právní základy ochrany soukromí Právní základy ochrany soukromí Listina základních práv a svobod (čl. 10) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. Každý má právo na ochranu před neoprávněným

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS uživatele PKI-PČS. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 6/2006 dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Ruší se interní předpis č.: Odborný garant: Ing. Antonín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006 Datum

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Ondřej Ševeček PM Windows Server GOPAS a.s. MCM: Directory Services MVP: Enterprise Security ondrej@sevecek.com www.sevecek.com KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY Slovníček Česky veřejný / soukromý klíč otisk podepsat

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo DAŇOVÁ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Základní údaje o zemi: Polsko (PL) 1. Struktura DIČ Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo 2. Popis

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SDÍLENÉHO HOSTINGU Verze ze dne 15. 2. 2011 ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT 1.1 Tyto zvláštní podmínky mají za cíl definovat technické a finanční podmínky, za kterých se OVH.CZ zavazuje umístit na své

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav S M Ě R N I C E č. 21 SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ KNIHOVNY Čl. 1 Účel směrnice Promítnutí zákona č. 101/2000

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 23.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 343/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR

Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014. Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Konference k veřejným zakázkám, Otidea a.s., dne 2. 10. 2014 Příspěvek - Nové evropské směrnice a nové možnosti elektronizace veřejných zakázek v ČR Prezentující: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, Of

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. Účinnost vyhlášek: vyhláška

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Tyto Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a jsou určeny

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942 Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600 3800 MHz Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více