MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)"

Transkript

1 Povinné předměty MAT-1 Matematika POE Podniková ekonomika... 4 PRA-1 Právo ZIZ Zpracování informací a znalostí... 8 INF Informatika UKV Úvod do kognitivních věd MAT-2 Matematika MGM Management MAR Marketing SOK-1 Sociální komunikace PRA-2 Právo STA-1 Statistika ANJ-1 Anglický jazyk 1 - pokročilý ANJ-2 Anglický jazyk 2 - pokročilý ANJ-3 Anglický jazyk 3 - pokročilý ANJ-4 Anglický jazyk 4 - pokročilý ANJ-5 Anglický jazyk 5 - pokročilý ANJ-6 Anglický jazyk 6 - pokročilý NEJ-1 Německý jazyk - pokročilý NEJ-2 Německý jazyk 2 - pokročilý NEJ-3 Německý jazyk 3 - pokročilý NEJ-4 Německý jazyk 4 - pokročilý NEJ-5 Německý jazyk 5 - pokročilý NEJ-6 Německý jazyk 6 - pokročilý AN2-1 Anglický jazyk 1 - začátečnický AN2-2 Anglický jazyk 2 - začátečnický AN2-3 Anglický jazyk 3 - začátečnický AN2-4 Anglický jazyk 4 - začátečnický AN2-5 Anglický jazyk 5 - začátečnický AN2-6 Anglický jazyk 6 - začátečnický NE2-1 Německý jazyk 1 - začátečnický NE2-2 Německý jazyk 2 - začátečnický NE2-3 Německý jazyk 3 - začátečnický NE2-4 Německý jazyk 4 - začátečnický NE2-5 Německý jazyk 5 - začátečnický NE2-6 Německý jazyk 6 - začátečnický EKO Ekonomie SOK-2 Sociální komunikace SWI Softwarové inženýrství UDP Úvod do programování POS Počítačové sítě STA-2 Statistika FUC Finanční účetnictví DAS-1 Databáze PGM Programování OPV Operační výzkum VIS Vývoj informačních systémů FIP Finance podniku DAS-2 Databáze PIS Podnikové informační systémy FIT Finanční teorie TIS Teorie a praxe informačních systémů PRO Projekt SEB Seminář k bakalářské práci OPR Odborná praxe

2 MAT-1 Matematika 1 Česky Matematika 1 Anglicky Mathematics 1 ECTS kredity 5 Forma výuky 2/2 (2 hodiny přednášek, 2 hodiny cvičení) Garant doc. RNDr. Miloš Kaňka, CSc. Anotace Základní pojmy lineární algebry a vztahy mezi nimi. Úvod do diferenciálního počtu reálných funkcí jedné reálné proměnné, úvod do diferenciálního počtu reálných funkcí dvou reálných proměnných. Úvod do integrálního počtu reálných funkcí jedné reálné proměnné. Základy diferenciálních rovnic prvního a druhého řádu. Nekonečné číselné řady. Cíl Seznámit studenty se základními pojmy a postupy lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu, základními postupy řešení diferenciálních rovnic a vyšetřování konvergence nekonečných číselných řad. Jedná se o pojmy a postupy nezbytné ke studiu ekonomie. Osnova Úvod (pojem zobrazení, základní vlastnosti zobrazení, základní číselné množiny). Operace s aritmetickými vektory ve vektorovém prostoru V n (podprostor, lineární kombinace, určující skupina, lineární závislost a nezávislost vektorů, báze, dimenze, skalární součin). Matice, hodnost matice. Soustavy lineárních rovnic, Frobeniova věta. Násobení matic, regulární matice, inverzní matice, maticové rovnice, determinanty a jejich užití. Limita posloupnosti, spojitost reálné funkce jedné reálné proměnné. Limita reálné funkce jedné reálné proměnné. Derivace reálné funkce jedné reálné proměnné, derivace vyšších řádů, užití derivace. Význam první a druhé derivace pro průběh funkce (monotonie a lokální extrémy, konvexita a konkávita), extrémy reálné funkce jedné reálné proměnné, průběh funkce. Reálné funkce dvou reálných proměnných, parciální derivace. Implicitně definované funkce, extrémy reálných funkcí dvou reálných proměnných. Primitivní funkce, neurčitý integrál (metoda per partes a substituční metoda), integrace elementárních funkcí. Určitý integrál, nevlastní integrál. Diferenciální rovnice prvního a druhého řádu. Nekonečné číselné řady. Rezerva Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 13 * 4 hodiny 52 hodin Průběžná příprava na cvičení a přednášky 12 * 2 hodiny 24 hodin Samostatné studium z literatury 12 * 1 hodiny 12 hodin Příprava na závěrečný test 16 hodin Domácí práce 20 hodin Celková pracovní zátěž 124 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Závěrečná zkouška:písemná 0 50 bodů 50 bodů Ústní 0 50 bodů 50 bodů 2

3 Celkem maximum 100 bodů Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Matematika 1 Klůfa, J Coufal, J Z Matematika 2 Kaňka, M. Henzler, J

4 POE Podniková ekonomika Česky Podniková ekonomika Anglicky Business Economy ECTS kredity 4 Formy výuky 1/2 (1 hodina přednáška, 2 hodiny cvičení) Garant Ing. Zdena Šušáková Anotace Podstata podniku a podnikání. Jejich poslání, cíle a strategie. Podnik z hlediska sociálně právních, ekonomických a organizačních aspektů. Typologie podniků a jejich organizační, majetková a kapitálová struktura. Základní činnosti podniku, charakteristické rysy specifických ekonomik. Drobné podniky a živnosti. Cíl Seznámit studenty se základními kategoriemi podnikové ekonomiky jako jsou podnik, podnikání, náklady, výnosy, řízení výrobních činitelů vázaných v podniku pro pochopení procesů, které v podniku probíhají. Osvojit u studentů získané teoretické poznatky a návyky a využít je při řešení rozhodovacích problémů z podnikové praxe. Vytvořit základ pro výuku navazujících specializovaných předmětů. Osnova Podstata podniku a podnikání Cíle a funkce podniku a jejich integrace Typologie podniku Život podniku Organizační, majetková a kapitálová struktura podniku Činnosti podniku, jejich řízení Specifické ekonomiky, jejich charakteristické rysy. Řešení praktických případů, výpočty úloh k daným tématům, zpracování textů, vypracování esejí, jejich prezentace, analýza a hodnocení. Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičení 14 * 3 hodiny 42 hodin Průběžná příprava na cvičení a přednášky (samostatné studium 13 * 2 hodiny 26 hodin literatury) Příprava na průběžné testy 8 hodin Příprava na závěrečný test 14 hodin Účast na týmovém řešení vybraného problému 14 hodin Celková pracovní zátěž 104 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Absolvování dvou kontrolních testů Každý bodů bodů Účast na týmovém řešení zadaného problému 0 20 bodů 20 bodů Rozbor a hodnocení článků 0 10 bodů 10 bodů Absolvování závěrečného testu 0 50 bodů 50 bodů Celkem maximum 100 bodů Literatura k předmětu Druh ISBN Název knihy Autoři Rok lit. vydání Z Podniková ekonomika SYNEK, M. a kol

5 D Podniková ekonomika (cvičebnice) BOUKAL, MIKOVCOVÁ, SCHOLLEOVÁ

6 PRA-1 Právo 1 Česky Právo 1 Anglicky Law 1 ECTS kredity 4 Forma výuky 2/1(2 hodiny přednášek,1hodina cvičení) Garant Mgr. Marie Marešová. Anotace Modul seznamuje se základy teorie státu a práva.zahrnuje vstupy do práva ústavního včetně problematiky lidských práv, a dále práva správního, práva občanského hmotného i procesního a práva pracovního. Cíl Znalost právní terminologie a obecných právních institutů.seznámení s tuzemskými a evropskými prameny práva.základní orientace v jednotlivých právních odvětvích, schopnost aktivní práce s textem právní normy. Osnova Základy práva Právo - pojem, mezinárodní, evropské a tuzemské prameny. Systém práva. Právní normy pojem, struktura, druhy. Platnost a působnost právní normy. Uskutečňování práva, aplikace a analogie práva. Výklad práva. Právní vztahy předpoklady a prvky. Zákonnost a její záruky. Právní odpovědnost předpoklady a funkce. Druhy právní odpovědnosti. Ústavní právo Předmět, prameny Ústavní charakteristika ČR forma státu, forma vlády, učlenění státu, základní principy právního státu, dělba moci- reprezentanti, vzájemné vazby, brzdy a vyvažující mechanismy. Ústavní práva občanů, problematika lidských práv Správní právo Státní správa a samospráva, správní řízení Občanské právo hmotné Předmět, prameny, základní zásady Občanskoprávní úkony Věcná práva: vlastnictví, věcná práva k věci cizí,dědění Závazkové právní vztahy, vybrané typy smluv Občanské právo procesní Předmět úpravy, prameny, zásady Občanské soudní řízení, průběh Pracovní právo Předmět, prameny, zásady, účastníci, pracovněprávní způsobilost Pracovní poměr, práce konané mimo pracovní poměr Problematika rovnosti příležitostí 6

7 Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 13 * 3 hodiny 39 hodin Průběžná příprava na přednášky a cvičení (samostatné studium 12 * 2 hodiny 24 hodin z literatury,seminární práce/ Příprava na kontrolní test (samostatné studium) 1 * 5 hodin 5 hodin Příprava na zkoušku 25 hodin Celková pracovní zátěž 93 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Průběžná seminární práce/aktivita, písemné výstupy/ Kontrolní písemný test /v posledním týdnu semestru/ Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání alespoň 55 bodů ze 100 možných bodů 0-30 bodů 0-70 bodů Absolvování ústní závěrečné zkoušky A -F Konečný výsledek bude určen podle výsledku ústní zkoušky 100 bodů Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Základy práva ČEŠKOVÁ, M. - CHVÁTALOVÁ, 2004 I. - SPIRIT, M. - VALENTA, Z. GRMELOVÁ, N. D Právo v podnikání,d1, ŠVARC, Zbyněk 1998 Základy soukromého práva Z Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Správní řád, Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Zákoník práce 7

8 ZIZ Zpracování informací a znalostí Česky Zpracování informací a znalostí Anglicky Information and Knowledge Processing ECTS kredity 5 Forma výuky 2/2 Garant PhDr. Helena Kučerová Anotace Metody pro ukládání a vyhledávání informací, metody získávání a zpracování formalizovaných znalostí, řešení praktických úloh Cíl Seznámit studenty s vybranými základními metodami jak pro ukládání a vyhledávání informací, tak i pro získávání a zpracování formalizovaných znalostí. Dále je cílem poukázat na vzájemné souvislosti těchto oblastí a naznačit předpokládaný vývoj. Osnova Náplň přednášek úvodní přednáška informační zdroje (knihovny, databázová centra, zdroje informací o firmách) konkurenční zpravodajství informační a citační analýza dobývání znalostí z databází cíle, příklady, metodologie CRISP, přehled metod dobývání znalostí z databází asociační pravidla a systém LISp-Miner expertní systémy informační činnosti, vstupní zpracování, selekční jazyky, automatické indexování booleovský model ukládání a vyhledávání textových informací a jeho rozšiřování další modely pro ukládání a vyhledávání textových informací (vektorový model, shlukování, pojmové vyhledávání) datové struktury a algoritmy pro vyhledávání informací jazyky a nástroje sémantického webu trendy ve zpracování informací a znalostí (např. text mining) Náplň cvičení: Týmové řešení praktických úloh týkajících se shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací o firmách dobývání znalostí z databází informační a citační analýzy práce s formalizovanými znalostmi Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 13*4 hod 52 hod Průběžná příprava na cvičení a přednášky (samostatné studium 12*2 hod 24 hod z literatury) Účast na týmovém řešení praktických úloh 26 hod Zpracování přehledové studie 24 hod Celková pracovní zátěž 126 hod 8

9 Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Celkové hodnocení cvičícím (řešení praktických úloh, 0 až 40 bodů 40 způsob vystupování při prezentacích, celkový přístup, aktivita atd.) Zpracování přehledové studie v rozsahu cca 1500 slov 0 až 60 bodů 60 Celkem maximum 100 Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy/skript Autoři Rok vydání X Metody zpracování Rauch Jan 1996 informací II Kde a jak hledat informace Babka Michael 1994 o firmách Dobývání znalostí z databází Berka Petr 2003 Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Elektronické zdroje na síti VŠE LISp-Miner Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací o firmách, citační analýza Software pro dobývání znalostí z databází 9

10 INF Informatika Česky Informatika Anglicky Informatics ECTS kredity 5 Forma výuky 2/2 (2 hodiny přednášek, 2 hodiny cvičení) Garant Prof Ing. Jiří Voříšek, CSc. Anotace Základní principy a obsah informačních systémů, kategorizace a podstatné atributy informačních a komunikačních technologií. Nástroje osobní informatiky. Aplikace informatiky v ekonomice a jejich charakteristiky aplikace pro celopodnikové řízení, elektronické podnikání, aplikace pro podporu podnikových analýz a rozhodování, řízení vztahů s obchodními partnery. Základní principy řízení rozvoje podnikových informačních systémů. Cíl Poskytnout celkový výchozí přehled o informatice, bez podrobností, ale s respektováním všech nezbytných součástí informačních systémů, jejich podstatných charakteristik a vzájemných vazeb, prakticky zvládnout základní nástroje, zejména presentační, pro práci s osobními počítači. Osnova Přednášky informatika a aplikovaná informatika - informatika a její dosavadní vývoj, informatika jako vědní disciplina, základní používaná terminologie - informace, data, informační systémy a informační a komunikační technologie jejich vymezení jako systému, smysl a cíle IS, aplikace informatiky v různých oborech a zejména v ekonomice, obsah informatiky lidé, resp. personální struktury, data a databáze, funkce, procesy, aplikace, aplikační software, základní software, technické prostředky, služby, globální informační prostředí - internet a propojování sítí, principy fungování internetu, základní služby internetu, vliv internetu na rozvoj aplikací informatiky, architektury v informatice aplikační, technologické, servisně orientované architektury, aplikace podnikové informatiky celopodnikové informační systémy, analytické aplikace (business intelligence), aplikace pro správu dokumentů a řízení pracovních toků, aplikace mezipodnikové, obchodní informatiky - aplikace elektronického podnikání (elektronický obchod, elektronické zásobování, elektronická tržiště), řízení dodavatelských řetězců, aplikace pro řízení vztahů k partnerům, využití informatiky v řízení státní správy, principy řízení rozvoje a provozu informatiky, resp. podnikových informačních systémů. Cvičení výuka je věnována oblasti osobní informatiky: pokročilé zpracování a úpravy textových dokumentů a zpracování tabulek v tabulkovém procesoru, se vzájemným propojením dat mezi soubory, vyhledávání informací na internetu, služby internetu, portály, informační zdroje na VOŠIS, elektronické prezentace, malé osobní databáze, 10

11 Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 13 * 4 hodiny 52 hodin Průběžná příprava na cvičení a přednášky (samostatné studium 12 * 2 hodiny 24 hodin z literatury) Příprava na průběžný test (samostatné studium) 6 hodin Příprava na praktický test (samostatné studium) 8 hodin Příprava na závěrečný test a ústní zkoušku (samostatné studium) 40 hodin Celková pracovní zátěž 130 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Absolvování kontrolního průběžného testu 0 až 30 bodů 30 Praktický test 0 až 30 bodů 30 Absolvování závěrečného testu a ústní zkouška 0 až 40 bodů 40 Celkem maximum 100 Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Podniková informatika Gála, L., Pour, J., Toman, P Z Informatika zpracování Šedivá, Z informací D Užití kancelářských aplikací. Kunstová, R D Data, informace, znalosti a Internet Sklenák, V. a kol Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu MS Windows Office praktické zvládnutí základních aplikací (Word, Excel, Powerpoint) pokročilé funkce s daty MS Access praktické seznámení s malou osobní databází 11

12 UKV Úvod do kognitivních věd Česky Úvod do kognitivních věd Anglicky Introduction to Cognitive Sciences ECTS kredity 3 Forma výuky 2/0 (2 hodiny přednášek) Garant Mgr. Ludmila Fonferová Anotace Prezentace širšího interdisciplinárního pohledu na výzkum myšlení a poznávacích procesů s důrazem na psychologické pojetí. Cíl Student bude uveden do problematiky kognitivních věd. Získá přehled o podstatě kognitivních procesů především z pohledu kognitivní psychologie. Obeznámí se také s výsledky jiných vědních disciplín studujících poznávací procesy(lingvistiky, počítačové vědy, neurověd, antropologie, filozofie) Osnova Kognitivní procesy v psychologii 20.století Kognitivní neurověda Pozornost a vědomí Vnímání Paměť:modely a výzkumné metody Paměťové procesy Reprezentace poznatků:obrazy a výroky Reprezentace a organizace poznatků Povaha a osvojování jazyka Jazyk a jeho souvislosti Řešení problémů a tvořivost Usuzování a rozhodování Kognitivní vývoj(teorie mysli) Lidská a umělá inteligence Folková psychologie Zhodnocení informačního a počítačového paradigmatu Studijní zátěž Účast na přednáškách 14 * 2 hodiny 28 hodin Studium materiálů na odborný esej podle zadaných témat 16 hodin Příprava na závěrečnou zkoušku (samostatné studium) 26 hodin Celková pracovní zátěž 70 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Absolvování závěrečného písemného testu 0 až 100 bodů 100 Celkem maximum 100 Literatura předmětu Druh lit. Z ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Sedláková, M Mentální reprezentace a mentální modely 12

13 Z Kognitivní psychologie Stenberg, R.J Z Úvod do kognitivní vědy Thagard, P D Věda hledá duši Crick, F D Etudy o mozku a myšlení Pstružina, K D Svět poznávání Pstružina, K D Mysl, mozek a věda Searle, J D Vedomie Flanagan, O D Encyklopedie obecné psychologie Nakonečný, M

14 MAT-2 Matematika 2 Česky Matematika 2 Anglicky Mathematics 2 ECTS kredity 5 Forma výuky 2/2 (2 hodiny přednášek, 2 hodiny cvičení) Garant doc. RNDr. Miloš Kaňka, CSc. Anotace Matematická logika (výrokový a predikátový počet), číselné soustavy, relace, zobrazení, teorie grafů (orientované a neorientované grafy, stromy, třídící, vyhledávací, kódovací a rozhodovací stromy), algoritmus a jeho matematické formalizace (konečné automaty, zásobníkový automat, Turingův stroj, nedeterministický Turingův stroj), algoritmická řešitelnost a neřešitelnost problémů, gramatiky, Chomského hierarchie jazyků, výpočtová složitost algoritmů, algoritmická řešitelnost problémů v reálném čase, výpočtová složitost paralelních algoritmů. Cíl Cílem předmětu je seznámit posluchače s matematickými základy informatiky, speciálně s logickými a algoritmickými prostředky pro řešení problémů. Studenti budou seznámeni se širokým spektrem metod i modelů, které umožňují algoritmické řešení úloh v reálném čase. Osnova přednášek: Množinové operace, binární relace a jejich vlastnosti, některé speciální binární relace, skládání relací, inverzní relace, n-ární relace, zobrazení, 1-1 zobrazení, ekvivalentní množiny, nejvýše spočetné množiny, booleovské funkce. Základní pojmy z teorie grafů (orientovaný a neorientovaný graf, strom), reprezentace binární relace grafem. Výroková logika, formule výrokové logiky (derivační strom výrokové formule), pravdivostní ohodnocení, souvislost s logickými obvody, sémantický důsledek, tautologická ekvivalence, úplné systémy logických spojek, disjunktivní normální formy, konjunktivní normální formy, booleovský kalkul, dedukce ve výrokové logice. Rezolventy, rezoluční princip ve výrokové logice. Predikátová logika, jazyk predikátové logiky, formule predikátové logiky, sémantika (tautologie, kontradikce, splnitelná sentence, konsekvence, tautologická ekvivalence, rezoluční metoda v predikátové logice. Teorie v predikátové logice (příklady - konečné grupy, konečné okruhy, konečná tělesa, polynomy nad tělesy, konečné svazy a konečné Booleovy algebry). Grafy orientované, neorientované; hrany smyčky, paralelní a antiparalelní hrany, cesty, cykly (diferencovaně pro orientované a neorientované grafy); reprezentace grafu 0-1 maticí; stavový graf, přechody mezi stavy, dosažitelnost stavů. Stromy (orientované i neorientované), kořenové stromy, orientace neorientovaného kořenového stromu, kostry souvislého grafu, prohledávaní stromů, binární stromy, třídící, vyhledávací, kódovací a rozhodovací stromy. Řezy v grafu, mosty, artikulace. Ohodnocené grafy, délky cest, vzdálenost mezi uzly v orientovaném i neorientovaném grafu, minimální kostra, začátek a konec neorientovaného grafu, kritická cesta. Filosofická definice algoritmu, efektivní výpočetní proces. Konečný automat - reprezentace tabulkami přechodové a výstupní funkce, smíšenou tabulkou, orientovaným multigrafem. Mooreovy automaty 1. a 2. typu, b-ekvivalence automatů, konstrukce b-ekvivalentního Mooreova automatu 2. typu k libovolnému konečnému automatu, m-ekvivalence Mooreových 14

15 automatů 2. typu, redukt Mooreova automatu 2. typu, algoritmus redukce, konstrukce reduktu libovolného Mooreova automatu 2. typu, užití algoritmu redukce k vyšetření m-ekvivalence. Matematické formalizace pojmu algoritmus. Turingův stroj, konstrukce Turingových strojů, Churchova teze, kompozice a větvení Turingových strojů, kód Turingova stroje (Gödelovo číslo), univerzální Turingův stroj, algoritmicky neřešitelné úlohy, Gödelova věta o neúplnosti. Zásobníkový automat. Modifikace Turingových strojů. Nedeterministický Turingův stroj. Formální jazyky a gramatiky (Chomského hierarchie), regulární jazyky a gramatiky. Složitost algoritmů (problém dvou loupežníků). Určování časové a prostorové složitosti algoritmů, metoda divide et impera. Volba datových struktur 2-3 stromy, haldy (zobecněné Fibonacciho haldy), operace splay, amortizovaná složitost algoritmů. Polynomiální a NP problémy (kachlíčkování, problém splnitelnosti booleovských formulí, problém ruksaku), silně NP-úplné problémy, aproximace NP-úplných problémů. P-NP problém (Cookova hypotéza). Optimální algoritmy a složitost v průměrném případě. Složitost paralelních výpočtů paralelní výpočty, P-úplné problémy, P-obtížné problémy, pravděpodobnostní paralelní algoritmy. Rezerva Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 13 * 4 hodiny 52 hodin Průběžná příprava na cvičení a přednášky 12 * 2 hodiny 24 hodin Samostatné studium z literatury 12 * 1 hodiny 12 hodin Příprava na závěrečný test 20 hodin Domácí práce 20 hodin Celková pracovní zátěž 128 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Závěrečná zkouška:písemná 0 50 bodů 50 bodů ústní 0 50 bodů 50 bodů Celkem maximum 100 bodů Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Matematika-efektivní vyčíslitelnost Coufal, J Z Několik poznámek o výpočtové Coufal, J. (kandidátská disertační 1991 složitosti algoritmů práce) Z Matematická logika M. Demlová, B. Pondělíček 1999 Z Algebraická teorie automatů M. Demlová, V. Koubek 1990 D Automaty a gramatiky M. Chytil 1984 Z Matematická informatika I J. Ivánek Z Matematická informatika II J. Ivánek, V. Pánková Z Logika, algebry a grafy J. Kolář, O. Štěpánková, M Chytil D Kombinatorické algoritmy L. Kučera 1983 D Grafy a jejich použití J. Nečas, SNTL 1978 D Teorie grafů J. Nešetřil

16 MGM Management Česky Management Anglicky Management ECTS kredity 4 Forma výuky 2/1 (2 hodiny přednášek, 1 hodina cvičení) Garant Ing. Zdena Šušáková Anotace Úvod do managementu. Historické kořeny managementu. Od Taylora k pragmatickému managementu současných nejúspěšnějších firem. Nové výzvy v globalizovaném světě podnikání Funkce managementu rozhodování, plánování, organizování, koordinace, motivování a vedení lidí, kontrola a její formy. Komunikování, informační systémy pro řízení. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. Organizační struktura a projektování organizace. Provozní (operativní) management. Management hodnotového řetězce. Cíl Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky úspěšného řízení firem, a to v obecné rovině, která postihuje co nejširší škálu řízených subjektů ať podnikatelských či neziskových, ať se jedná o malé a střední podniky, až po řízení nadnárodních korporací. Úspěšné řízení znamená pochopení základních manažerských funkcí a zvládnutí klíčových manažerských přístupů a technik. Řešením případových studií aplikovat získané poznatky na konkrétních situacích řízení podniku. Osnova Pojetí managementu, vymezení základních pojmů. Kdo jsou úspěšní manažeři minulosti a současnosti? Historické kořeny managementu. Taylorovské pojetí managementu, byrokratický a administrativní pohled na management. Lidský prvek v organizaci a psychologické faktory ovlivňující jeho chování. Mayo, Gilbrethová, Maslow, Herzberg a nové psychologické školy. Rozhodování, východisko všech dalších manažerských funkcí. Plánování a jeho základy. Monitorování vnějšího prostředí firmy. Techniky tvorby plánů. Strategické plánování a strategický management. Proces strategického plánování. Techniky pro alokování zdrojů. Lidský faktor v organizaci a organizační chování. Management lidských zdrojů. Organizační cíle a motivace lidí jak jich dosáhnout. Organizační kultura a etika. Základy motivačního procesu. Motivace k práci. Řízení skupin. Formální a neformální skupiny. Efektivní týmová práce a její charakteristiky. Leadership. Rozdílnost manažerských stylů. Formální pravomoc a řešení skupinových konfliktů. Kontrola a kontrolní proces. Typy kontroly. Kontrolní trendy. Controlling výkonnosti organizace. Nástroje ke sledování a měření výkonnosti organizace. Komunikace.. Komunikace v organizaci. Formalizovaná versus neformalizovaná komunikace. Interpersonální komunikace. Informační technologie a jejich vliv na organizaci. Moderní soudobé manažerské přístupy - procesní přístup, reengineering, TQM, Lean Management, CRM, Znalostní management. Risk management apod. Globalizace podnikání a konkurence a její dopad na výkon manažerských funkcí. Nové výzvy, které způsobují permanentní změnu a jak jim čelit Organizace. Pojetí organizace, rozsah řízení, centralizace, decentralizace. Organizační formy. Organizační struktury s pružnými prvky. Projektové řízení. Nové formy organizačních struktur sítě, virtuální organizace apod. Organizační projektování. Důvody organizačních změn, manažerská rozhodnutí o závažnosti organizačních změn. Projekty organizačních změn a jejich implementace. 16

17 Provozní (operativní) management a jeho úloha pří řízení firem. Normativní základna jako východisko operativního plánování, kalkulací, úsilí o zvyšování hospodárnosti. Řízení hlavních provozních činnosti. Provozní (operativní) management. Zabezpečení pomocných činností skladování, manipulace, péče o ochranu životního prostředí (odpadové hospodářství atd.), bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Specifika provozního managementu ve službách.. Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 14 3 hodiny 42 hodin Průběžná příprava na přednášky (samostatné studium z literatury) 13 2 hodiny 26 hodin Příprava na průběžný test (samostatné studium) 6 hodin Samostudium z cvičebnice řešených příkladů provozního 6 hodin managementu - příprava na druhý test Studium aktuální rozšiřující literatury zadané přednášejícím, které 10 hodin bude obsahem závěrečného testu. Týmová práce na případových studiích, příprava prezentací řízení 10 hodin konkrétních firem z praxe Příprava na závěrečný test (samostatné studium) 10 hodin Celková pracovní zátěž 110 hodin Rozvržení studijní zátěže v průběhu semestru Období výuky Týden Předmět výuky na přednáškách Poznámka 1. Pojetí managementu historické kořeny 2. Manažerská funkce rozhodování 3. Manažerská funkce plánování + strategický management 4. Lidský faktor. Management lidských zdrojů. Leadership. 5. Řízení implementace, motivace, manažerské dovednosti, efektivní týmová práce. 6. Manažerská funkce kontrola. Controlling. Interní audit. Hodnocení výkonnosti. 7. Komunikace. Informační management. Význam informačních a komunikačních technologií pro management. 8. Znalostní management. Průběžný test. Za témata týdne 9. Soudobé moderní manažerské přístupy procesní řízení, reengineering, Lean management, management změn, CRM atd. 10. Vliv globalizace na podnikání, management 11. Provozní management, základní pojmy, specifika v různých typech organizací 12. Provozní management normativní základna 13. Organizace. Pojetí. Typy organizačních struktur. 14. Organizační projektování. Zkouškové období 1 Test z provozního managementu Samostudium dle sbírky příkladů 2 Termíny pro závěrečný test 3 Termíny pro závěrečný test 4 Termíny pro závěrečný test 5 Náhradní termín pro všechny testy 17 Tématika ze všech témat uvedených v obsahu předmětu 1 14 týdnu, mimo příklady z provozního managementu Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Absolvování dvou kontrolních průběžných testů (v pátém a dvanáctém týdnu semestru) Aktivní účast na cvičeních, hodnocení přínosu v týmové práci, hodnocení individuální prezentace řízení firmy. První test 15 bodů Druhý test 25 bodů 40 bodů 15bodů

18 Absolvování závěrečného testu 0 až 44 bodů 45 bodů Celkem maximum 100 bodů Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Management, základy, prosperita, Veber J, a kol globalizace Z Produktový a provozní management Svobodová, H., 2003 Veber, J. a kol Z Řešené příklady z provozního v přípravě 2005 managementu D Management Robbins, Stephen P, 2004 Coulter, Mary, Grada Publishing D Aktuální články z managementu (z odborných časopisů apod.) určené přednášejícím 18

19 MAR Marketing Česky Marketing Anglicky Marketing ECTS kredity 4 Formy výuky 2/2 (2 hodiny přednášek, 2 hodiny cvičení) Garant Ing. Radka Johnová Anotace Pojetí a základní kategorie marketingu v podmínkách vyspělé tržní ekonomiky. Jejich podstat a obsah. Metody, postupy a procedury hlavních veličin moderního marketingového mixu. Zvládnutí hlavních souborů marketingových aktivit se zaměřením na marketing informačních služeb. Cíl Seznámit studenty s problematiku marketingu obecně a marketingu informačních služeb a marketingově orientované firmy a umožnit jim tak získat kvalifikaci pro výkon nižších a středních funkcí. v marketingových odděleních firem, reklamních, komunikačních a PR agenturách Představit a vysvětlit základní kategorie moderního marketingu, postihnout jeho podstatu i obsah, metody, postupy a procedury hlavních nástrojů marketingového mixu a uplatnit tak svojí integrující roli v řízení podniku. Osvojit u studentů získané teoretické poznatky a návyky a využít je při řešení týmových úkolů z podnikové praxe. Osnova Podstata, pojetí a funkce marketingu Marketingové prostředí Marketingová koncepce a principy marketingového řízení podniku Marketingové strategie Proces, etapy a metody marketingového výzkumu, informační systém Kupní chování zákazníka, jeho podstata a význam Kupní chování organizací a segmentace trhu Marketingový mix,pojem, složky, podstata, nástroje Produkt, pojetí v marketingu, životní cyklus, inovace Cena, faktory ovlivňující její tvorbu, metody tvorby cen Distribuce, typy a funkce mezičlánků, distribuční systémy Marketingová komunikace a propagace, pojem, složky Marketing v mezinárodním prostředí Marketing v informační společnosti Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičení 13 * 4 hodiny 52 hodin Průběžná příprava na cvičení a přednášky (samostatné studium 12 * 2 hodiny 24 hodin literatury) Příprava na prezentaci 6 hodin Příprava na závěrečný test 34 hodin Účast na týmovém řešení vybraného problému 14 hodin Celková pracovní zátěž 130 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Seminární práce Každý 0 20 bodů 20 bodů Účast na týmovém řešení zadaného problému 0 20 bodů 20 bodů Rozbor a hodnocení a prezentace případových studií 0 10 bodů 10 bodů Absolvování závěrečného testu 0 50 bodů 50 bodů Celkem maximum 100 bodů 19

20 Literatura k předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Marketing BOUČKOVÁ JANA a kol Z Základy marketingu KOLEKTIV AUTORŮ 2001 D Marketing management KOTLER, P D Marketing management MEFFER, H D Marketing podle Kotlera. - Jak vytvářet a ovládnout nové trhy KOTLER, P

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie akreditovaného v rámci studijního programu Kvantitativní metody

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Institut informatiky Vyšší odborná škola

Institut informatiky Vyšší odborná škola Institut informatiky Vyšší odborná škola 1.1 Učební plán Dálková forma studia Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníků a jednotlivých období. V

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

Požární bezpečnost staveb a technologií

Požární bezpečnost staveb a technologií Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje:

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro obor PODNIKÁNÍ Identifikační údaje: Název instituce : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 10, Weilova 4 Zřizovatel: Název ŠVP : Kód a název oboru : Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více