MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)"

Transkript

1 Povinné předměty MAT-1 Matematika POE Podniková ekonomika... 4 PRA-1 Právo ZIZ Zpracování informací a znalostí... 8 INF Informatika UKV Úvod do kognitivních věd MAT-2 Matematika MGM Management MAR Marketing SOK-1 Sociální komunikace PRA-2 Právo STA-1 Statistika ANJ-1 Anglický jazyk 1 - pokročilý ANJ-2 Anglický jazyk 2 - pokročilý ANJ-3 Anglický jazyk 3 - pokročilý ANJ-4 Anglický jazyk 4 - pokročilý ANJ-5 Anglický jazyk 5 - pokročilý ANJ-6 Anglický jazyk 6 - pokročilý NEJ-1 Německý jazyk - pokročilý NEJ-2 Německý jazyk 2 - pokročilý NEJ-3 Německý jazyk 3 - pokročilý NEJ-4 Německý jazyk 4 - pokročilý NEJ-5 Německý jazyk 5 - pokročilý NEJ-6 Německý jazyk 6 - pokročilý AN2-1 Anglický jazyk 1 - začátečnický AN2-2 Anglický jazyk 2 - začátečnický AN2-3 Anglický jazyk 3 - začátečnický AN2-4 Anglický jazyk 4 - začátečnický AN2-5 Anglický jazyk 5 - začátečnický AN2-6 Anglický jazyk 6 - začátečnický NE2-1 Německý jazyk 1 - začátečnický NE2-2 Německý jazyk 2 - začátečnický NE2-3 Německý jazyk 3 - začátečnický NE2-4 Německý jazyk 4 - začátečnický NE2-5 Německý jazyk 5 - začátečnický NE2-6 Německý jazyk 6 - začátečnický EKO Ekonomie SOK-2 Sociální komunikace SWI Softwarové inženýrství UDP Úvod do programování POS Počítačové sítě STA-2 Statistika FUC Finanční účetnictví DAS-1 Databáze PGM Programování OPV Operační výzkum VIS Vývoj informačních systémů FIP Finance podniku DAS-2 Databáze PIS Podnikové informační systémy FIT Finanční teorie TIS Teorie a praxe informačních systémů PRO Projekt SEB Seminář k bakalářské práci OPR Odborná praxe

2 MAT-1 Matematika 1 Česky Matematika 1 Anglicky Mathematics 1 ECTS kredity 5 Forma výuky 2/2 (2 hodiny přednášek, 2 hodiny cvičení) Garant doc. RNDr. Miloš Kaňka, CSc. Anotace Základní pojmy lineární algebry a vztahy mezi nimi. Úvod do diferenciálního počtu reálných funkcí jedné reálné proměnné, úvod do diferenciálního počtu reálných funkcí dvou reálných proměnných. Úvod do integrálního počtu reálných funkcí jedné reálné proměnné. Základy diferenciálních rovnic prvního a druhého řádu. Nekonečné číselné řady. Cíl Seznámit studenty se základními pojmy a postupy lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu, základními postupy řešení diferenciálních rovnic a vyšetřování konvergence nekonečných číselných řad. Jedná se o pojmy a postupy nezbytné ke studiu ekonomie. Osnova Úvod (pojem zobrazení, základní vlastnosti zobrazení, základní číselné množiny). Operace s aritmetickými vektory ve vektorovém prostoru V n (podprostor, lineární kombinace, určující skupina, lineární závislost a nezávislost vektorů, báze, dimenze, skalární součin). Matice, hodnost matice. Soustavy lineárních rovnic, Frobeniova věta. Násobení matic, regulární matice, inverzní matice, maticové rovnice, determinanty a jejich užití. Limita posloupnosti, spojitost reálné funkce jedné reálné proměnné. Limita reálné funkce jedné reálné proměnné. Derivace reálné funkce jedné reálné proměnné, derivace vyšších řádů, užití derivace. Význam první a druhé derivace pro průběh funkce (monotonie a lokální extrémy, konvexita a konkávita), extrémy reálné funkce jedné reálné proměnné, průběh funkce. Reálné funkce dvou reálných proměnných, parciální derivace. Implicitně definované funkce, extrémy reálných funkcí dvou reálných proměnných. Primitivní funkce, neurčitý integrál (metoda per partes a substituční metoda), integrace elementárních funkcí. Určitý integrál, nevlastní integrál. Diferenciální rovnice prvního a druhého řádu. Nekonečné číselné řady. Rezerva Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 13 * 4 hodiny 52 hodin Průběžná příprava na cvičení a přednášky 12 * 2 hodiny 24 hodin Samostatné studium z literatury 12 * 1 hodiny 12 hodin Příprava na závěrečný test 16 hodin Domácí práce 20 hodin Celková pracovní zátěž 124 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Závěrečná zkouška:písemná 0 50 bodů 50 bodů Ústní 0 50 bodů 50 bodů 2

3 Celkem maximum 100 bodů Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Matematika 1 Klůfa, J Coufal, J Z Matematika 2 Kaňka, M. Henzler, J

4 POE Podniková ekonomika Česky Podniková ekonomika Anglicky Business Economy ECTS kredity 4 Formy výuky 1/2 (1 hodina přednáška, 2 hodiny cvičení) Garant Ing. Zdena Šušáková Anotace Podstata podniku a podnikání. Jejich poslání, cíle a strategie. Podnik z hlediska sociálně právních, ekonomických a organizačních aspektů. Typologie podniků a jejich organizační, majetková a kapitálová struktura. Základní činnosti podniku, charakteristické rysy specifických ekonomik. Drobné podniky a živnosti. Cíl Seznámit studenty se základními kategoriemi podnikové ekonomiky jako jsou podnik, podnikání, náklady, výnosy, řízení výrobních činitelů vázaných v podniku pro pochopení procesů, které v podniku probíhají. Osvojit u studentů získané teoretické poznatky a návyky a využít je při řešení rozhodovacích problémů z podnikové praxe. Vytvořit základ pro výuku navazujících specializovaných předmětů. Osnova Podstata podniku a podnikání Cíle a funkce podniku a jejich integrace Typologie podniku Život podniku Organizační, majetková a kapitálová struktura podniku Činnosti podniku, jejich řízení Specifické ekonomiky, jejich charakteristické rysy. Řešení praktických případů, výpočty úloh k daným tématům, zpracování textů, vypracování esejí, jejich prezentace, analýza a hodnocení. Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičení 14 * 3 hodiny 42 hodin Průběžná příprava na cvičení a přednášky (samostatné studium 13 * 2 hodiny 26 hodin literatury) Příprava na průběžné testy 8 hodin Příprava na závěrečný test 14 hodin Účast na týmovém řešení vybraného problému 14 hodin Celková pracovní zátěž 104 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Absolvování dvou kontrolních testů Každý bodů bodů Účast na týmovém řešení zadaného problému 0 20 bodů 20 bodů Rozbor a hodnocení článků 0 10 bodů 10 bodů Absolvování závěrečného testu 0 50 bodů 50 bodů Celkem maximum 100 bodů Literatura k předmětu Druh ISBN Název knihy Autoři Rok lit. vydání Z Podniková ekonomika SYNEK, M. a kol

5 D Podniková ekonomika (cvičebnice) BOUKAL, MIKOVCOVÁ, SCHOLLEOVÁ

6 PRA-1 Právo 1 Česky Právo 1 Anglicky Law 1 ECTS kredity 4 Forma výuky 2/1(2 hodiny přednášek,1hodina cvičení) Garant Mgr. Marie Marešová. Anotace Modul seznamuje se základy teorie státu a práva.zahrnuje vstupy do práva ústavního včetně problematiky lidských práv, a dále práva správního, práva občanského hmotného i procesního a práva pracovního. Cíl Znalost právní terminologie a obecných právních institutů.seznámení s tuzemskými a evropskými prameny práva.základní orientace v jednotlivých právních odvětvích, schopnost aktivní práce s textem právní normy. Osnova Základy práva Právo - pojem, mezinárodní, evropské a tuzemské prameny. Systém práva. Právní normy pojem, struktura, druhy. Platnost a působnost právní normy. Uskutečňování práva, aplikace a analogie práva. Výklad práva. Právní vztahy předpoklady a prvky. Zákonnost a její záruky. Právní odpovědnost předpoklady a funkce. Druhy právní odpovědnosti. Ústavní právo Předmět, prameny Ústavní charakteristika ČR forma státu, forma vlády, učlenění státu, základní principy právního státu, dělba moci- reprezentanti, vzájemné vazby, brzdy a vyvažující mechanismy. Ústavní práva občanů, problematika lidských práv Správní právo Státní správa a samospráva, správní řízení Občanské právo hmotné Předmět, prameny, základní zásady Občanskoprávní úkony Věcná práva: vlastnictví, věcná práva k věci cizí,dědění Závazkové právní vztahy, vybrané typy smluv Občanské právo procesní Předmět úpravy, prameny, zásady Občanské soudní řízení, průběh Pracovní právo Předmět, prameny, zásady, účastníci, pracovněprávní způsobilost Pracovní poměr, práce konané mimo pracovní poměr Problematika rovnosti příležitostí 6

7 Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 13 * 3 hodiny 39 hodin Průběžná příprava na přednášky a cvičení (samostatné studium 12 * 2 hodiny 24 hodin z literatury,seminární práce/ Příprava na kontrolní test (samostatné studium) 1 * 5 hodin 5 hodin Příprava na zkoušku 25 hodin Celková pracovní zátěž 93 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Průběžná seminární práce/aktivita, písemné výstupy/ Kontrolní písemný test /v posledním týdnu semestru/ Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání alespoň 55 bodů ze 100 možných bodů 0-30 bodů 0-70 bodů Absolvování ústní závěrečné zkoušky A -F Konečný výsledek bude určen podle výsledku ústní zkoušky 100 bodů Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Základy práva ČEŠKOVÁ, M. - CHVÁTALOVÁ, 2004 I. - SPIRIT, M. - VALENTA, Z. GRMELOVÁ, N. D Právo v podnikání,d1, ŠVARC, Zbyněk 1998 Základy soukromého práva Z Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Správní řád, Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Zákoník práce 7

8 ZIZ Zpracování informací a znalostí Česky Zpracování informací a znalostí Anglicky Information and Knowledge Processing ECTS kredity 5 Forma výuky 2/2 Garant PhDr. Helena Kučerová Anotace Metody pro ukládání a vyhledávání informací, metody získávání a zpracování formalizovaných znalostí, řešení praktických úloh Cíl Seznámit studenty s vybranými základními metodami jak pro ukládání a vyhledávání informací, tak i pro získávání a zpracování formalizovaných znalostí. Dále je cílem poukázat na vzájemné souvislosti těchto oblastí a naznačit předpokládaný vývoj. Osnova Náplň přednášek úvodní přednáška informační zdroje (knihovny, databázová centra, zdroje informací o firmách) konkurenční zpravodajství informační a citační analýza dobývání znalostí z databází cíle, příklady, metodologie CRISP, přehled metod dobývání znalostí z databází asociační pravidla a systém LISp-Miner expertní systémy informační činnosti, vstupní zpracování, selekční jazyky, automatické indexování booleovský model ukládání a vyhledávání textových informací a jeho rozšiřování další modely pro ukládání a vyhledávání textových informací (vektorový model, shlukování, pojmové vyhledávání) datové struktury a algoritmy pro vyhledávání informací jazyky a nástroje sémantického webu trendy ve zpracování informací a znalostí (např. text mining) Náplň cvičení: Týmové řešení praktických úloh týkajících se shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací o firmách dobývání znalostí z databází informační a citační analýzy práce s formalizovanými znalostmi Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 13*4 hod 52 hod Průběžná příprava na cvičení a přednášky (samostatné studium 12*2 hod 24 hod z literatury) Účast na týmovém řešení praktických úloh 26 hod Zpracování přehledové studie 24 hod Celková pracovní zátěž 126 hod 8

9 Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Celkové hodnocení cvičícím (řešení praktických úloh, 0 až 40 bodů 40 způsob vystupování při prezentacích, celkový přístup, aktivita atd.) Zpracování přehledové studie v rozsahu cca 1500 slov 0 až 60 bodů 60 Celkem maximum 100 Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy/skript Autoři Rok vydání X Metody zpracování Rauch Jan 1996 informací II Kde a jak hledat informace Babka Michael 1994 o firmách Dobývání znalostí z databází Berka Petr 2003 Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Elektronické zdroje na síti VŠE LISp-Miner Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací o firmách, citační analýza Software pro dobývání znalostí z databází 9

10 INF Informatika Česky Informatika Anglicky Informatics ECTS kredity 5 Forma výuky 2/2 (2 hodiny přednášek, 2 hodiny cvičení) Garant Prof Ing. Jiří Voříšek, CSc. Anotace Základní principy a obsah informačních systémů, kategorizace a podstatné atributy informačních a komunikačních technologií. Nástroje osobní informatiky. Aplikace informatiky v ekonomice a jejich charakteristiky aplikace pro celopodnikové řízení, elektronické podnikání, aplikace pro podporu podnikových analýz a rozhodování, řízení vztahů s obchodními partnery. Základní principy řízení rozvoje podnikových informačních systémů. Cíl Poskytnout celkový výchozí přehled o informatice, bez podrobností, ale s respektováním všech nezbytných součástí informačních systémů, jejich podstatných charakteristik a vzájemných vazeb, prakticky zvládnout základní nástroje, zejména presentační, pro práci s osobními počítači. Osnova Přednášky informatika a aplikovaná informatika - informatika a její dosavadní vývoj, informatika jako vědní disciplina, základní používaná terminologie - informace, data, informační systémy a informační a komunikační technologie jejich vymezení jako systému, smysl a cíle IS, aplikace informatiky v různých oborech a zejména v ekonomice, obsah informatiky lidé, resp. personální struktury, data a databáze, funkce, procesy, aplikace, aplikační software, základní software, technické prostředky, služby, globální informační prostředí - internet a propojování sítí, principy fungování internetu, základní služby internetu, vliv internetu na rozvoj aplikací informatiky, architektury v informatice aplikační, technologické, servisně orientované architektury, aplikace podnikové informatiky celopodnikové informační systémy, analytické aplikace (business intelligence), aplikace pro správu dokumentů a řízení pracovních toků, aplikace mezipodnikové, obchodní informatiky - aplikace elektronického podnikání (elektronický obchod, elektronické zásobování, elektronická tržiště), řízení dodavatelských řetězců, aplikace pro řízení vztahů k partnerům, využití informatiky v řízení státní správy, principy řízení rozvoje a provozu informatiky, resp. podnikových informačních systémů. Cvičení výuka je věnována oblasti osobní informatiky: pokročilé zpracování a úpravy textových dokumentů a zpracování tabulek v tabulkovém procesoru, se vzájemným propojením dat mezi soubory, vyhledávání informací na internetu, služby internetu, portály, informační zdroje na VOŠIS, elektronické prezentace, malé osobní databáze, 10

11 Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 13 * 4 hodiny 52 hodin Průběžná příprava na cvičení a přednášky (samostatné studium 12 * 2 hodiny 24 hodin z literatury) Příprava na průběžný test (samostatné studium) 6 hodin Příprava na praktický test (samostatné studium) 8 hodin Příprava na závěrečný test a ústní zkoušku (samostatné studium) 40 hodin Celková pracovní zátěž 130 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Absolvování kontrolního průběžného testu 0 až 30 bodů 30 Praktický test 0 až 30 bodů 30 Absolvování závěrečného testu a ústní zkouška 0 až 40 bodů 40 Celkem maximum 100 Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Podniková informatika Gála, L., Pour, J., Toman, P Z Informatika zpracování Šedivá, Z informací D Užití kancelářských aplikací. Kunstová, R D Data, informace, znalosti a Internet Sklenák, V. a kol Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu MS Windows Office praktické zvládnutí základních aplikací (Word, Excel, Powerpoint) pokročilé funkce s daty MS Access praktické seznámení s malou osobní databází 11

12 UKV Úvod do kognitivních věd Česky Úvod do kognitivních věd Anglicky Introduction to Cognitive Sciences ECTS kredity 3 Forma výuky 2/0 (2 hodiny přednášek) Garant Mgr. Ludmila Fonferová Anotace Prezentace širšího interdisciplinárního pohledu na výzkum myšlení a poznávacích procesů s důrazem na psychologické pojetí. Cíl Student bude uveden do problematiky kognitivních věd. Získá přehled o podstatě kognitivních procesů především z pohledu kognitivní psychologie. Obeznámí se také s výsledky jiných vědních disciplín studujících poznávací procesy(lingvistiky, počítačové vědy, neurověd, antropologie, filozofie) Osnova Kognitivní procesy v psychologii 20.století Kognitivní neurověda Pozornost a vědomí Vnímání Paměť:modely a výzkumné metody Paměťové procesy Reprezentace poznatků:obrazy a výroky Reprezentace a organizace poznatků Povaha a osvojování jazyka Jazyk a jeho souvislosti Řešení problémů a tvořivost Usuzování a rozhodování Kognitivní vývoj(teorie mysli) Lidská a umělá inteligence Folková psychologie Zhodnocení informačního a počítačového paradigmatu Studijní zátěž Účast na přednáškách 14 * 2 hodiny 28 hodin Studium materiálů na odborný esej podle zadaných témat 16 hodin Příprava na závěrečnou zkoušku (samostatné studium) 26 hodin Celková pracovní zátěž 70 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Absolvování závěrečného písemného testu 0 až 100 bodů 100 Celkem maximum 100 Literatura předmětu Druh lit. Z ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Sedláková, M Mentální reprezentace a mentální modely 12

13 Z Kognitivní psychologie Stenberg, R.J Z Úvod do kognitivní vědy Thagard, P D Věda hledá duši Crick, F D Etudy o mozku a myšlení Pstružina, K D Svět poznávání Pstružina, K D Mysl, mozek a věda Searle, J D Vedomie Flanagan, O D Encyklopedie obecné psychologie Nakonečný, M

14 MAT-2 Matematika 2 Česky Matematika 2 Anglicky Mathematics 2 ECTS kredity 5 Forma výuky 2/2 (2 hodiny přednášek, 2 hodiny cvičení) Garant doc. RNDr. Miloš Kaňka, CSc. Anotace Matematická logika (výrokový a predikátový počet), číselné soustavy, relace, zobrazení, teorie grafů (orientované a neorientované grafy, stromy, třídící, vyhledávací, kódovací a rozhodovací stromy), algoritmus a jeho matematické formalizace (konečné automaty, zásobníkový automat, Turingův stroj, nedeterministický Turingův stroj), algoritmická řešitelnost a neřešitelnost problémů, gramatiky, Chomského hierarchie jazyků, výpočtová složitost algoritmů, algoritmická řešitelnost problémů v reálném čase, výpočtová složitost paralelních algoritmů. Cíl Cílem předmětu je seznámit posluchače s matematickými základy informatiky, speciálně s logickými a algoritmickými prostředky pro řešení problémů. Studenti budou seznámeni se širokým spektrem metod i modelů, které umožňují algoritmické řešení úloh v reálném čase. Osnova přednášek: Množinové operace, binární relace a jejich vlastnosti, některé speciální binární relace, skládání relací, inverzní relace, n-ární relace, zobrazení, 1-1 zobrazení, ekvivalentní množiny, nejvýše spočetné množiny, booleovské funkce. Základní pojmy z teorie grafů (orientovaný a neorientovaný graf, strom), reprezentace binární relace grafem. Výroková logika, formule výrokové logiky (derivační strom výrokové formule), pravdivostní ohodnocení, souvislost s logickými obvody, sémantický důsledek, tautologická ekvivalence, úplné systémy logických spojek, disjunktivní normální formy, konjunktivní normální formy, booleovský kalkul, dedukce ve výrokové logice. Rezolventy, rezoluční princip ve výrokové logice. Predikátová logika, jazyk predikátové logiky, formule predikátové logiky, sémantika (tautologie, kontradikce, splnitelná sentence, konsekvence, tautologická ekvivalence, rezoluční metoda v predikátové logice. Teorie v predikátové logice (příklady - konečné grupy, konečné okruhy, konečná tělesa, polynomy nad tělesy, konečné svazy a konečné Booleovy algebry). Grafy orientované, neorientované; hrany smyčky, paralelní a antiparalelní hrany, cesty, cykly (diferencovaně pro orientované a neorientované grafy); reprezentace grafu 0-1 maticí; stavový graf, přechody mezi stavy, dosažitelnost stavů. Stromy (orientované i neorientované), kořenové stromy, orientace neorientovaného kořenového stromu, kostry souvislého grafu, prohledávaní stromů, binární stromy, třídící, vyhledávací, kódovací a rozhodovací stromy. Řezy v grafu, mosty, artikulace. Ohodnocené grafy, délky cest, vzdálenost mezi uzly v orientovaném i neorientovaném grafu, minimální kostra, začátek a konec neorientovaného grafu, kritická cesta. Filosofická definice algoritmu, efektivní výpočetní proces. Konečný automat - reprezentace tabulkami přechodové a výstupní funkce, smíšenou tabulkou, orientovaným multigrafem. Mooreovy automaty 1. a 2. typu, b-ekvivalence automatů, konstrukce b-ekvivalentního Mooreova automatu 2. typu k libovolnému konečnému automatu, m-ekvivalence Mooreových 14

15 automatů 2. typu, redukt Mooreova automatu 2. typu, algoritmus redukce, konstrukce reduktu libovolného Mooreova automatu 2. typu, užití algoritmu redukce k vyšetření m-ekvivalence. Matematické formalizace pojmu algoritmus. Turingův stroj, konstrukce Turingových strojů, Churchova teze, kompozice a větvení Turingových strojů, kód Turingova stroje (Gödelovo číslo), univerzální Turingův stroj, algoritmicky neřešitelné úlohy, Gödelova věta o neúplnosti. Zásobníkový automat. Modifikace Turingových strojů. Nedeterministický Turingův stroj. Formální jazyky a gramatiky (Chomského hierarchie), regulární jazyky a gramatiky. Složitost algoritmů (problém dvou loupežníků). Určování časové a prostorové složitosti algoritmů, metoda divide et impera. Volba datových struktur 2-3 stromy, haldy (zobecněné Fibonacciho haldy), operace splay, amortizovaná složitost algoritmů. Polynomiální a NP problémy (kachlíčkování, problém splnitelnosti booleovských formulí, problém ruksaku), silně NP-úplné problémy, aproximace NP-úplných problémů. P-NP problém (Cookova hypotéza). Optimální algoritmy a složitost v průměrném případě. Složitost paralelních výpočtů paralelní výpočty, P-úplné problémy, P-obtížné problémy, pravděpodobnostní paralelní algoritmy. Rezerva Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 13 * 4 hodiny 52 hodin Průběžná příprava na cvičení a přednášky 12 * 2 hodiny 24 hodin Samostatné studium z literatury 12 * 1 hodiny 12 hodin Příprava na závěrečný test 20 hodin Domácí práce 20 hodin Celková pracovní zátěž 128 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Závěrečná zkouška:písemná 0 50 bodů 50 bodů ústní 0 50 bodů 50 bodů Celkem maximum 100 bodů Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Matematika-efektivní vyčíslitelnost Coufal, J Z Několik poznámek o výpočtové Coufal, J. (kandidátská disertační 1991 složitosti algoritmů práce) Z Matematická logika M. Demlová, B. Pondělíček 1999 Z Algebraická teorie automatů M. Demlová, V. Koubek 1990 D Automaty a gramatiky M. Chytil 1984 Z Matematická informatika I J. Ivánek Z Matematická informatika II J. Ivánek, V. Pánková Z Logika, algebry a grafy J. Kolář, O. Štěpánková, M Chytil D Kombinatorické algoritmy L. Kučera 1983 D Grafy a jejich použití J. Nečas, SNTL 1978 D Teorie grafů J. Nešetřil

16 MGM Management Česky Management Anglicky Management ECTS kredity 4 Forma výuky 2/1 (2 hodiny přednášek, 1 hodina cvičení) Garant Ing. Zdena Šušáková Anotace Úvod do managementu. Historické kořeny managementu. Od Taylora k pragmatickému managementu současných nejúspěšnějších firem. Nové výzvy v globalizovaném světě podnikání Funkce managementu rozhodování, plánování, organizování, koordinace, motivování a vedení lidí, kontrola a její formy. Komunikování, informační systémy pro řízení. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. Organizační struktura a projektování organizace. Provozní (operativní) management. Management hodnotového řetězce. Cíl Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky úspěšného řízení firem, a to v obecné rovině, která postihuje co nejširší škálu řízených subjektů ať podnikatelských či neziskových, ať se jedná o malé a střední podniky, až po řízení nadnárodních korporací. Úspěšné řízení znamená pochopení základních manažerských funkcí a zvládnutí klíčových manažerských přístupů a technik. Řešením případových studií aplikovat získané poznatky na konkrétních situacích řízení podniku. Osnova Pojetí managementu, vymezení základních pojmů. Kdo jsou úspěšní manažeři minulosti a současnosti? Historické kořeny managementu. Taylorovské pojetí managementu, byrokratický a administrativní pohled na management. Lidský prvek v organizaci a psychologické faktory ovlivňující jeho chování. Mayo, Gilbrethová, Maslow, Herzberg a nové psychologické školy. Rozhodování, východisko všech dalších manažerských funkcí. Plánování a jeho základy. Monitorování vnějšího prostředí firmy. Techniky tvorby plánů. Strategické plánování a strategický management. Proces strategického plánování. Techniky pro alokování zdrojů. Lidský faktor v organizaci a organizační chování. Management lidských zdrojů. Organizační cíle a motivace lidí jak jich dosáhnout. Organizační kultura a etika. Základy motivačního procesu. Motivace k práci. Řízení skupin. Formální a neformální skupiny. Efektivní týmová práce a její charakteristiky. Leadership. Rozdílnost manažerských stylů. Formální pravomoc a řešení skupinových konfliktů. Kontrola a kontrolní proces. Typy kontroly. Kontrolní trendy. Controlling výkonnosti organizace. Nástroje ke sledování a měření výkonnosti organizace. Komunikace.. Komunikace v organizaci. Formalizovaná versus neformalizovaná komunikace. Interpersonální komunikace. Informační technologie a jejich vliv na organizaci. Moderní soudobé manažerské přístupy - procesní přístup, reengineering, TQM, Lean Management, CRM, Znalostní management. Risk management apod. Globalizace podnikání a konkurence a její dopad na výkon manažerských funkcí. Nové výzvy, které způsobují permanentní změnu a jak jim čelit Organizace. Pojetí organizace, rozsah řízení, centralizace, decentralizace. Organizační formy. Organizační struktury s pružnými prvky. Projektové řízení. Nové formy organizačních struktur sítě, virtuální organizace apod. Organizační projektování. Důvody organizačních změn, manažerská rozhodnutí o závažnosti organizačních změn. Projekty organizačních změn a jejich implementace. 16

17 Provozní (operativní) management a jeho úloha pří řízení firem. Normativní základna jako východisko operativního plánování, kalkulací, úsilí o zvyšování hospodárnosti. Řízení hlavních provozních činnosti. Provozní (operativní) management. Zabezpečení pomocných činností skladování, manipulace, péče o ochranu životního prostředí (odpadové hospodářství atd.), bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Specifika provozního managementu ve službách.. Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 14 3 hodiny 42 hodin Průběžná příprava na přednášky (samostatné studium z literatury) 13 2 hodiny 26 hodin Příprava na průběžný test (samostatné studium) 6 hodin Samostudium z cvičebnice řešených příkladů provozního 6 hodin managementu - příprava na druhý test Studium aktuální rozšiřující literatury zadané přednášejícím, které 10 hodin bude obsahem závěrečného testu. Týmová práce na případových studiích, příprava prezentací řízení 10 hodin konkrétních firem z praxe Příprava na závěrečný test (samostatné studium) 10 hodin Celková pracovní zátěž 110 hodin Rozvržení studijní zátěže v průběhu semestru Období výuky Týden Předmět výuky na přednáškách Poznámka 1. Pojetí managementu historické kořeny 2. Manažerská funkce rozhodování 3. Manažerská funkce plánování + strategický management 4. Lidský faktor. Management lidských zdrojů. Leadership. 5. Řízení implementace, motivace, manažerské dovednosti, efektivní týmová práce. 6. Manažerská funkce kontrola. Controlling. Interní audit. Hodnocení výkonnosti. 7. Komunikace. Informační management. Význam informačních a komunikačních technologií pro management. 8. Znalostní management. Průběžný test. Za témata týdne 9. Soudobé moderní manažerské přístupy procesní řízení, reengineering, Lean management, management změn, CRM atd. 10. Vliv globalizace na podnikání, management 11. Provozní management, základní pojmy, specifika v různých typech organizací 12. Provozní management normativní základna 13. Organizace. Pojetí. Typy organizačních struktur. 14. Organizační projektování. Zkouškové období 1 Test z provozního managementu Samostudium dle sbírky příkladů 2 Termíny pro závěrečný test 3 Termíny pro závěrečný test 4 Termíny pro závěrečný test 5 Náhradní termín pro všechny testy 17 Tématika ze všech témat uvedených v obsahu předmětu 1 14 týdnu, mimo příklady z provozního managementu Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Absolvování dvou kontrolních průběžných testů (v pátém a dvanáctém týdnu semestru) Aktivní účast na cvičeních, hodnocení přínosu v týmové práci, hodnocení individuální prezentace řízení firmy. První test 15 bodů Druhý test 25 bodů 40 bodů 15bodů

18 Absolvování závěrečného testu 0 až 44 bodů 45 bodů Celkem maximum 100 bodů Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Management, základy, prosperita, Veber J, a kol globalizace Z Produktový a provozní management Svobodová, H., 2003 Veber, J. a kol Z Řešené příklady z provozního v přípravě 2005 managementu D Management Robbins, Stephen P, 2004 Coulter, Mary, Grada Publishing D Aktuální články z managementu (z odborných časopisů apod.) určené přednášejícím 18

19 MAR Marketing Česky Marketing Anglicky Marketing ECTS kredity 4 Formy výuky 2/2 (2 hodiny přednášek, 2 hodiny cvičení) Garant Ing. Radka Johnová Anotace Pojetí a základní kategorie marketingu v podmínkách vyspělé tržní ekonomiky. Jejich podstat a obsah. Metody, postupy a procedury hlavních veličin moderního marketingového mixu. Zvládnutí hlavních souborů marketingových aktivit se zaměřením na marketing informačních služeb. Cíl Seznámit studenty s problematiku marketingu obecně a marketingu informačních služeb a marketingově orientované firmy a umožnit jim tak získat kvalifikaci pro výkon nižších a středních funkcí. v marketingových odděleních firem, reklamních, komunikačních a PR agenturách Představit a vysvětlit základní kategorie moderního marketingu, postihnout jeho podstatu i obsah, metody, postupy a procedury hlavních nástrojů marketingového mixu a uplatnit tak svojí integrující roli v řízení podniku. Osvojit u studentů získané teoretické poznatky a návyky a využít je při řešení týmových úkolů z podnikové praxe. Osnova Podstata, pojetí a funkce marketingu Marketingové prostředí Marketingová koncepce a principy marketingového řízení podniku Marketingové strategie Proces, etapy a metody marketingového výzkumu, informační systém Kupní chování zákazníka, jeho podstata a význam Kupní chování organizací a segmentace trhu Marketingový mix,pojem, složky, podstata, nástroje Produkt, pojetí v marketingu, životní cyklus, inovace Cena, faktory ovlivňující její tvorbu, metody tvorby cen Distribuce, typy a funkce mezičlánků, distribuční systémy Marketingová komunikace a propagace, pojem, složky Marketing v mezinárodním prostředí Marketing v informační společnosti Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičení 13 * 4 hodiny 52 hodin Průběžná příprava na cvičení a přednášky (samostatné studium 12 * 2 hodiny 24 hodin literatury) Příprava na prezentaci 6 hodin Příprava na závěrečný test 34 hodin Účast na týmovém řešení vybraného problému 14 hodin Celková pracovní zátěž 130 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Seminární práce Každý 0 20 bodů 20 bodů Účast na týmovém řešení zadaného problému 0 20 bodů 20 bodů Rozbor a hodnocení a prezentace případových studií 0 10 bodů 10 bodů Absolvování závěrečného testu 0 50 bodů 50 bodů Celkem maximum 100 bodů 19

20 Literatura k předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Marketing BOUČKOVÁ JANA a kol Z Základy marketingu KOLEKTIV AUTORŮ 2001 D Marketing management KOTLER, P D Marketing management MEFFER, H D Marketing podle Kotlera. - Jak vytvářet a ovládnout nové trhy KOTLER, P

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Analýza a návrh informačních systémů Kód studijního předmětu NIS Název předmětu anglicky Information Systems Analysis and Design Typ předmětu

Více

MATEMATIKA B 2. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Význam první a druhé derivace pro průběh funkce

MATEMATIKA B 2. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Význam první a druhé derivace pro průběh funkce Metodický list č. 1 Význam první a druhé derivace pro průběh funkce Cíl: V tomto tématickém celku se studenti seznámí s některými základními pojmy a postupy užívanými při vyšetřování průběhu funkcí. Tématický

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

5.6.3 Rekursivní indexace složitostních tříd 5.6.4 Uniformní diagonalizace 5.6.5 Konstrukce rekursivních indexací a aplikace uniformní diagonalizace

5.6.3 Rekursivní indexace složitostních tříd 5.6.4 Uniformní diagonalizace 5.6.5 Konstrukce rekursivních indexací a aplikace uniformní diagonalizace Obsah prvního svazku 1 Úvod 1.1 Přehled pojmů a struktur 1.1.1 Množiny, čísla a relace 1.1.2 Funkce 1.1.3 Pravděpodobnost 1.1.4 Grafy 1.2 Algebra 1.2.1 Dělitelnost, prvočíselnost a základní kombinatorické

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ Celoživotní vzdělávaní (CŽV) bylo přijato na ČVUT jako logický a nezbytný doplněk základní pedagogické činnosti. Legislativní rámec CŽV na ČVUT je vymezen platným

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika Studijní program: Obor: N 1802 Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika Forma studia: kombinovaná Standardní doba studia: 2 roky Rok přijímacího řízení: 2012 Profil uchazeče: O studium v navazujícím

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Krizový management lidský aspekt

Krizový management lidský aspekt 3MA427 Krizový management lidský aspekt Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Rok studia (dopor.) Semestr ECTS kredity 6 Garant Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti) Zákazy

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Výuka angličtiny na FEL

Výuka angličtiny na FEL Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce 5.12.2014 Vypracovala: Katedra jazyků Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. STATISTIKA LS 2013 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Ing. Kateřina Janurová Mgr. Tereza

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více