MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAT-1 Matematika 1. Anotace. Cíl. Osnova. Studijní zátěž. Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)"

Transkript

1 Povinné předměty MAT-1 Matematika POE Podniková ekonomika... 4 PRA-1 Právo ZIZ Zpracování informací a znalostí... 8 INF Informatika UKV Úvod do kognitivních věd MAT-2 Matematika MGM Management MAR Marketing SOK-1 Sociální komunikace PRA-2 Právo STA-1 Statistika ANJ-1 Anglický jazyk 1 - pokročilý ANJ-2 Anglický jazyk 2 - pokročilý ANJ-3 Anglický jazyk 3 - pokročilý ANJ-4 Anglický jazyk 4 - pokročilý ANJ-5 Anglický jazyk 5 - pokročilý ANJ-6 Anglický jazyk 6 - pokročilý NEJ-1 Německý jazyk - pokročilý NEJ-2 Německý jazyk 2 - pokročilý NEJ-3 Německý jazyk 3 - pokročilý NEJ-4 Německý jazyk 4 - pokročilý NEJ-5 Německý jazyk 5 - pokročilý NEJ-6 Německý jazyk 6 - pokročilý AN2-1 Anglický jazyk 1 - začátečnický AN2-2 Anglický jazyk 2 - začátečnický AN2-3 Anglický jazyk 3 - začátečnický AN2-4 Anglický jazyk 4 - začátečnický AN2-5 Anglický jazyk 5 - začátečnický AN2-6 Anglický jazyk 6 - začátečnický NE2-1 Německý jazyk 1 - začátečnický NE2-2 Německý jazyk 2 - začátečnický NE2-3 Německý jazyk 3 - začátečnický NE2-4 Německý jazyk 4 - začátečnický NE2-5 Německý jazyk 5 - začátečnický NE2-6 Německý jazyk 6 - začátečnický EKO Ekonomie SOK-2 Sociální komunikace SWI Softwarové inženýrství UDP Úvod do programování POS Počítačové sítě STA-2 Statistika FUC Finanční účetnictví DAS-1 Databáze PGM Programování OPV Operační výzkum VIS Vývoj informačních systémů FIP Finance podniku DAS-2 Databáze PIS Podnikové informační systémy FIT Finanční teorie TIS Teorie a praxe informačních systémů PRO Projekt SEB Seminář k bakalářské práci OPR Odborná praxe

2 MAT-1 Matematika 1 Česky Matematika 1 Anglicky Mathematics 1 ECTS kredity 5 Forma výuky 2/2 (2 hodiny přednášek, 2 hodiny cvičení) Garant doc. RNDr. Miloš Kaňka, CSc. Anotace Základní pojmy lineární algebry a vztahy mezi nimi. Úvod do diferenciálního počtu reálných funkcí jedné reálné proměnné, úvod do diferenciálního počtu reálných funkcí dvou reálných proměnných. Úvod do integrálního počtu reálných funkcí jedné reálné proměnné. Základy diferenciálních rovnic prvního a druhého řádu. Nekonečné číselné řady. Cíl Seznámit studenty se základními pojmy a postupy lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu, základními postupy řešení diferenciálních rovnic a vyšetřování konvergence nekonečných číselných řad. Jedná se o pojmy a postupy nezbytné ke studiu ekonomie. Osnova Úvod (pojem zobrazení, základní vlastnosti zobrazení, základní číselné množiny). Operace s aritmetickými vektory ve vektorovém prostoru V n (podprostor, lineární kombinace, určující skupina, lineární závislost a nezávislost vektorů, báze, dimenze, skalární součin). Matice, hodnost matice. Soustavy lineárních rovnic, Frobeniova věta. Násobení matic, regulární matice, inverzní matice, maticové rovnice, determinanty a jejich užití. Limita posloupnosti, spojitost reálné funkce jedné reálné proměnné. Limita reálné funkce jedné reálné proměnné. Derivace reálné funkce jedné reálné proměnné, derivace vyšších řádů, užití derivace. Význam první a druhé derivace pro průběh funkce (monotonie a lokální extrémy, konvexita a konkávita), extrémy reálné funkce jedné reálné proměnné, průběh funkce. Reálné funkce dvou reálných proměnných, parciální derivace. Implicitně definované funkce, extrémy reálných funkcí dvou reálných proměnných. Primitivní funkce, neurčitý integrál (metoda per partes a substituční metoda), integrace elementárních funkcí. Určitý integrál, nevlastní integrál. Diferenciální rovnice prvního a druhého řádu. Nekonečné číselné řady. Rezerva Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 13 * 4 hodiny 52 hodin Průběžná příprava na cvičení a přednášky 12 * 2 hodiny 24 hodin Samostatné studium z literatury 12 * 1 hodiny 12 hodin Příprava na závěrečný test 16 hodin Domácí práce 20 hodin Celková pracovní zátěž 124 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Závěrečná zkouška:písemná 0 50 bodů 50 bodů Ústní 0 50 bodů 50 bodů 2

3 Celkem maximum 100 bodů Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Matematika 1 Klůfa, J Coufal, J Z Matematika 2 Kaňka, M. Henzler, J

4 POE Podniková ekonomika Česky Podniková ekonomika Anglicky Business Economy ECTS kredity 4 Formy výuky 1/2 (1 hodina přednáška, 2 hodiny cvičení) Garant Ing. Zdena Šušáková Anotace Podstata podniku a podnikání. Jejich poslání, cíle a strategie. Podnik z hlediska sociálně právních, ekonomických a organizačních aspektů. Typologie podniků a jejich organizační, majetková a kapitálová struktura. Základní činnosti podniku, charakteristické rysy specifických ekonomik. Drobné podniky a živnosti. Cíl Seznámit studenty se základními kategoriemi podnikové ekonomiky jako jsou podnik, podnikání, náklady, výnosy, řízení výrobních činitelů vázaných v podniku pro pochopení procesů, které v podniku probíhají. Osvojit u studentů získané teoretické poznatky a návyky a využít je při řešení rozhodovacích problémů z podnikové praxe. Vytvořit základ pro výuku navazujících specializovaných předmětů. Osnova Podstata podniku a podnikání Cíle a funkce podniku a jejich integrace Typologie podniku Život podniku Organizační, majetková a kapitálová struktura podniku Činnosti podniku, jejich řízení Specifické ekonomiky, jejich charakteristické rysy. Řešení praktických případů, výpočty úloh k daným tématům, zpracování textů, vypracování esejí, jejich prezentace, analýza a hodnocení. Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičení 14 * 3 hodiny 42 hodin Průběžná příprava na cvičení a přednášky (samostatné studium 13 * 2 hodiny 26 hodin literatury) Příprava na průběžné testy 8 hodin Příprava na závěrečný test 14 hodin Účast na týmovém řešení vybraného problému 14 hodin Celková pracovní zátěž 104 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Absolvování dvou kontrolních testů Každý bodů bodů Účast na týmovém řešení zadaného problému 0 20 bodů 20 bodů Rozbor a hodnocení článků 0 10 bodů 10 bodů Absolvování závěrečného testu 0 50 bodů 50 bodů Celkem maximum 100 bodů Literatura k předmětu Druh ISBN Název knihy Autoři Rok lit. vydání Z Podniková ekonomika SYNEK, M. a kol

5 D Podniková ekonomika (cvičebnice) BOUKAL, MIKOVCOVÁ, SCHOLLEOVÁ

6 PRA-1 Právo 1 Česky Právo 1 Anglicky Law 1 ECTS kredity 4 Forma výuky 2/1(2 hodiny přednášek,1hodina cvičení) Garant Mgr. Marie Marešová. Anotace Modul seznamuje se základy teorie státu a práva.zahrnuje vstupy do práva ústavního včetně problematiky lidských práv, a dále práva správního, práva občanského hmotného i procesního a práva pracovního. Cíl Znalost právní terminologie a obecných právních institutů.seznámení s tuzemskými a evropskými prameny práva.základní orientace v jednotlivých právních odvětvích, schopnost aktivní práce s textem právní normy. Osnova Základy práva Právo - pojem, mezinárodní, evropské a tuzemské prameny. Systém práva. Právní normy pojem, struktura, druhy. Platnost a působnost právní normy. Uskutečňování práva, aplikace a analogie práva. Výklad práva. Právní vztahy předpoklady a prvky. Zákonnost a její záruky. Právní odpovědnost předpoklady a funkce. Druhy právní odpovědnosti. Ústavní právo Předmět, prameny Ústavní charakteristika ČR forma státu, forma vlády, učlenění státu, základní principy právního státu, dělba moci- reprezentanti, vzájemné vazby, brzdy a vyvažující mechanismy. Ústavní práva občanů, problematika lidských práv Správní právo Státní správa a samospráva, správní řízení Občanské právo hmotné Předmět, prameny, základní zásady Občanskoprávní úkony Věcná práva: vlastnictví, věcná práva k věci cizí,dědění Závazkové právní vztahy, vybrané typy smluv Občanské právo procesní Předmět úpravy, prameny, zásady Občanské soudní řízení, průběh Pracovní právo Předmět, prameny, zásady, účastníci, pracovněprávní způsobilost Pracovní poměr, práce konané mimo pracovní poměr Problematika rovnosti příležitostí 6

7 Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 13 * 3 hodiny 39 hodin Průběžná příprava na přednášky a cvičení (samostatné studium 12 * 2 hodiny 24 hodin z literatury,seminární práce/ Příprava na kontrolní test (samostatné studium) 1 * 5 hodin 5 hodin Příprava na zkoušku 25 hodin Celková pracovní zátěž 93 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Průběžná seminární práce/aktivita, písemné výstupy/ Kontrolní písemný test /v posledním týdnu semestru/ Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání alespoň 55 bodů ze 100 možných bodů 0-30 bodů 0-70 bodů Absolvování ústní závěrečné zkoušky A -F Konečný výsledek bude určen podle výsledku ústní zkoušky 100 bodů Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Základy práva ČEŠKOVÁ, M. - CHVÁTALOVÁ, 2004 I. - SPIRIT, M. - VALENTA, Z. GRMELOVÁ, N. D Právo v podnikání,d1, ŠVARC, Zbyněk 1998 Základy soukromého práva Z Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Správní řád, Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Zákoník práce 7

8 ZIZ Zpracování informací a znalostí Česky Zpracování informací a znalostí Anglicky Information and Knowledge Processing ECTS kredity 5 Forma výuky 2/2 Garant PhDr. Helena Kučerová Anotace Metody pro ukládání a vyhledávání informací, metody získávání a zpracování formalizovaných znalostí, řešení praktických úloh Cíl Seznámit studenty s vybranými základními metodami jak pro ukládání a vyhledávání informací, tak i pro získávání a zpracování formalizovaných znalostí. Dále je cílem poukázat na vzájemné souvislosti těchto oblastí a naznačit předpokládaný vývoj. Osnova Náplň přednášek úvodní přednáška informační zdroje (knihovny, databázová centra, zdroje informací o firmách) konkurenční zpravodajství informační a citační analýza dobývání znalostí z databází cíle, příklady, metodologie CRISP, přehled metod dobývání znalostí z databází asociační pravidla a systém LISp-Miner expertní systémy informační činnosti, vstupní zpracování, selekční jazyky, automatické indexování booleovský model ukládání a vyhledávání textových informací a jeho rozšiřování další modely pro ukládání a vyhledávání textových informací (vektorový model, shlukování, pojmové vyhledávání) datové struktury a algoritmy pro vyhledávání informací jazyky a nástroje sémantického webu trendy ve zpracování informací a znalostí (např. text mining) Náplň cvičení: Týmové řešení praktických úloh týkajících se shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací o firmách dobývání znalostí z databází informační a citační analýzy práce s formalizovanými znalostmi Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 13*4 hod 52 hod Průběžná příprava na cvičení a přednášky (samostatné studium 12*2 hod 24 hod z literatury) Účast na týmovém řešení praktických úloh 26 hod Zpracování přehledové studie 24 hod Celková pracovní zátěž 126 hod 8

9 Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Celkové hodnocení cvičícím (řešení praktických úloh, 0 až 40 bodů 40 způsob vystupování při prezentacích, celkový přístup, aktivita atd.) Zpracování přehledové studie v rozsahu cca 1500 slov 0 až 60 bodů 60 Celkem maximum 100 Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy/skript Autoři Rok vydání X Metody zpracování Rauch Jan 1996 informací II Kde a jak hledat informace Babka Michael 1994 o firmách Dobývání znalostí z databází Berka Petr 2003 Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Elektronické zdroje na síti VŠE LISp-Miner Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací o firmách, citační analýza Software pro dobývání znalostí z databází 9

10 INF Informatika Česky Informatika Anglicky Informatics ECTS kredity 5 Forma výuky 2/2 (2 hodiny přednášek, 2 hodiny cvičení) Garant Prof Ing. Jiří Voříšek, CSc. Anotace Základní principy a obsah informačních systémů, kategorizace a podstatné atributy informačních a komunikačních technologií. Nástroje osobní informatiky. Aplikace informatiky v ekonomice a jejich charakteristiky aplikace pro celopodnikové řízení, elektronické podnikání, aplikace pro podporu podnikových analýz a rozhodování, řízení vztahů s obchodními partnery. Základní principy řízení rozvoje podnikových informačních systémů. Cíl Poskytnout celkový výchozí přehled o informatice, bez podrobností, ale s respektováním všech nezbytných součástí informačních systémů, jejich podstatných charakteristik a vzájemných vazeb, prakticky zvládnout základní nástroje, zejména presentační, pro práci s osobními počítači. Osnova Přednášky informatika a aplikovaná informatika - informatika a její dosavadní vývoj, informatika jako vědní disciplina, základní používaná terminologie - informace, data, informační systémy a informační a komunikační technologie jejich vymezení jako systému, smysl a cíle IS, aplikace informatiky v různých oborech a zejména v ekonomice, obsah informatiky lidé, resp. personální struktury, data a databáze, funkce, procesy, aplikace, aplikační software, základní software, technické prostředky, služby, globální informační prostředí - internet a propojování sítí, principy fungování internetu, základní služby internetu, vliv internetu na rozvoj aplikací informatiky, architektury v informatice aplikační, technologické, servisně orientované architektury, aplikace podnikové informatiky celopodnikové informační systémy, analytické aplikace (business intelligence), aplikace pro správu dokumentů a řízení pracovních toků, aplikace mezipodnikové, obchodní informatiky - aplikace elektronického podnikání (elektronický obchod, elektronické zásobování, elektronická tržiště), řízení dodavatelských řetězců, aplikace pro řízení vztahů k partnerům, využití informatiky v řízení státní správy, principy řízení rozvoje a provozu informatiky, resp. podnikových informačních systémů. Cvičení výuka je věnována oblasti osobní informatiky: pokročilé zpracování a úpravy textových dokumentů a zpracování tabulek v tabulkovém procesoru, se vzájemným propojením dat mezi soubory, vyhledávání informací na internetu, služby internetu, portály, informační zdroje na VOŠIS, elektronické prezentace, malé osobní databáze, 10

11 Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 13 * 4 hodiny 52 hodin Průběžná příprava na cvičení a přednášky (samostatné studium 12 * 2 hodiny 24 hodin z literatury) Příprava na průběžný test (samostatné studium) 6 hodin Příprava na praktický test (samostatné studium) 8 hodin Příprava na závěrečný test a ústní zkoušku (samostatné studium) 40 hodin Celková pracovní zátěž 130 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Absolvování kontrolního průběžného testu 0 až 30 bodů 30 Praktický test 0 až 30 bodů 30 Absolvování závěrečného testu a ústní zkouška 0 až 40 bodů 40 Celkem maximum 100 Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Podniková informatika Gála, L., Pour, J., Toman, P Z Informatika zpracování Šedivá, Z informací D Užití kancelářských aplikací. Kunstová, R D Data, informace, znalosti a Internet Sklenák, V. a kol Používané nástroje (programové vybavení) Nástroj/program Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu MS Windows Office praktické zvládnutí základních aplikací (Word, Excel, Powerpoint) pokročilé funkce s daty MS Access praktické seznámení s malou osobní databází 11

12 UKV Úvod do kognitivních věd Česky Úvod do kognitivních věd Anglicky Introduction to Cognitive Sciences ECTS kredity 3 Forma výuky 2/0 (2 hodiny přednášek) Garant Mgr. Ludmila Fonferová Anotace Prezentace širšího interdisciplinárního pohledu na výzkum myšlení a poznávacích procesů s důrazem na psychologické pojetí. Cíl Student bude uveden do problematiky kognitivních věd. Získá přehled o podstatě kognitivních procesů především z pohledu kognitivní psychologie. Obeznámí se také s výsledky jiných vědních disciplín studujících poznávací procesy(lingvistiky, počítačové vědy, neurověd, antropologie, filozofie) Osnova Kognitivní procesy v psychologii 20.století Kognitivní neurověda Pozornost a vědomí Vnímání Paměť:modely a výzkumné metody Paměťové procesy Reprezentace poznatků:obrazy a výroky Reprezentace a organizace poznatků Povaha a osvojování jazyka Jazyk a jeho souvislosti Řešení problémů a tvořivost Usuzování a rozhodování Kognitivní vývoj(teorie mysli) Lidská a umělá inteligence Folková psychologie Zhodnocení informačního a počítačového paradigmatu Studijní zátěž Účast na přednáškách 14 * 2 hodiny 28 hodin Studium materiálů na odborný esej podle zadaných témat 16 hodin Příprava na závěrečnou zkoušku (samostatné studium) 26 hodin Celková pracovní zátěž 70 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Absolvování závěrečného písemného testu 0 až 100 bodů 100 Celkem maximum 100 Literatura předmětu Druh lit. Z ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Sedláková, M Mentální reprezentace a mentální modely 12

13 Z Kognitivní psychologie Stenberg, R.J Z Úvod do kognitivní vědy Thagard, P D Věda hledá duši Crick, F D Etudy o mozku a myšlení Pstružina, K D Svět poznávání Pstružina, K D Mysl, mozek a věda Searle, J D Vedomie Flanagan, O D Encyklopedie obecné psychologie Nakonečný, M

14 MAT-2 Matematika 2 Česky Matematika 2 Anglicky Mathematics 2 ECTS kredity 5 Forma výuky 2/2 (2 hodiny přednášek, 2 hodiny cvičení) Garant doc. RNDr. Miloš Kaňka, CSc. Anotace Matematická logika (výrokový a predikátový počet), číselné soustavy, relace, zobrazení, teorie grafů (orientované a neorientované grafy, stromy, třídící, vyhledávací, kódovací a rozhodovací stromy), algoritmus a jeho matematické formalizace (konečné automaty, zásobníkový automat, Turingův stroj, nedeterministický Turingův stroj), algoritmická řešitelnost a neřešitelnost problémů, gramatiky, Chomského hierarchie jazyků, výpočtová složitost algoritmů, algoritmická řešitelnost problémů v reálném čase, výpočtová složitost paralelních algoritmů. Cíl Cílem předmětu je seznámit posluchače s matematickými základy informatiky, speciálně s logickými a algoritmickými prostředky pro řešení problémů. Studenti budou seznámeni se širokým spektrem metod i modelů, které umožňují algoritmické řešení úloh v reálném čase. Osnova přednášek: Množinové operace, binární relace a jejich vlastnosti, některé speciální binární relace, skládání relací, inverzní relace, n-ární relace, zobrazení, 1-1 zobrazení, ekvivalentní množiny, nejvýše spočetné množiny, booleovské funkce. Základní pojmy z teorie grafů (orientovaný a neorientovaný graf, strom), reprezentace binární relace grafem. Výroková logika, formule výrokové logiky (derivační strom výrokové formule), pravdivostní ohodnocení, souvislost s logickými obvody, sémantický důsledek, tautologická ekvivalence, úplné systémy logických spojek, disjunktivní normální formy, konjunktivní normální formy, booleovský kalkul, dedukce ve výrokové logice. Rezolventy, rezoluční princip ve výrokové logice. Predikátová logika, jazyk predikátové logiky, formule predikátové logiky, sémantika (tautologie, kontradikce, splnitelná sentence, konsekvence, tautologická ekvivalence, rezoluční metoda v predikátové logice. Teorie v predikátové logice (příklady - konečné grupy, konečné okruhy, konečná tělesa, polynomy nad tělesy, konečné svazy a konečné Booleovy algebry). Grafy orientované, neorientované; hrany smyčky, paralelní a antiparalelní hrany, cesty, cykly (diferencovaně pro orientované a neorientované grafy); reprezentace grafu 0-1 maticí; stavový graf, přechody mezi stavy, dosažitelnost stavů. Stromy (orientované i neorientované), kořenové stromy, orientace neorientovaného kořenového stromu, kostry souvislého grafu, prohledávaní stromů, binární stromy, třídící, vyhledávací, kódovací a rozhodovací stromy. Řezy v grafu, mosty, artikulace. Ohodnocené grafy, délky cest, vzdálenost mezi uzly v orientovaném i neorientovaném grafu, minimální kostra, začátek a konec neorientovaného grafu, kritická cesta. Filosofická definice algoritmu, efektivní výpočetní proces. Konečný automat - reprezentace tabulkami přechodové a výstupní funkce, smíšenou tabulkou, orientovaným multigrafem. Mooreovy automaty 1. a 2. typu, b-ekvivalence automatů, konstrukce b-ekvivalentního Mooreova automatu 2. typu k libovolnému konečnému automatu, m-ekvivalence Mooreových 14

15 automatů 2. typu, redukt Mooreova automatu 2. typu, algoritmus redukce, konstrukce reduktu libovolného Mooreova automatu 2. typu, užití algoritmu redukce k vyšetření m-ekvivalence. Matematické formalizace pojmu algoritmus. Turingův stroj, konstrukce Turingových strojů, Churchova teze, kompozice a větvení Turingových strojů, kód Turingova stroje (Gödelovo číslo), univerzální Turingův stroj, algoritmicky neřešitelné úlohy, Gödelova věta o neúplnosti. Zásobníkový automat. Modifikace Turingových strojů. Nedeterministický Turingův stroj. Formální jazyky a gramatiky (Chomského hierarchie), regulární jazyky a gramatiky. Složitost algoritmů (problém dvou loupežníků). Určování časové a prostorové složitosti algoritmů, metoda divide et impera. Volba datových struktur 2-3 stromy, haldy (zobecněné Fibonacciho haldy), operace splay, amortizovaná složitost algoritmů. Polynomiální a NP problémy (kachlíčkování, problém splnitelnosti booleovských formulí, problém ruksaku), silně NP-úplné problémy, aproximace NP-úplných problémů. P-NP problém (Cookova hypotéza). Optimální algoritmy a složitost v průměrném případě. Složitost paralelních výpočtů paralelní výpočty, P-úplné problémy, P-obtížné problémy, pravděpodobnostní paralelní algoritmy. Rezerva Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 13 * 4 hodiny 52 hodin Průběžná příprava na cvičení a přednášky 12 * 2 hodiny 24 hodin Samostatné studium z literatury 12 * 1 hodiny 12 hodin Příprava na závěrečný test 20 hodin Domácí práce 20 hodin Celková pracovní zátěž 128 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Závěrečná zkouška:písemná 0 50 bodů 50 bodů ústní 0 50 bodů 50 bodů Celkem maximum 100 bodů Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Matematika-efektivní vyčíslitelnost Coufal, J Z Několik poznámek o výpočtové Coufal, J. (kandidátská disertační 1991 složitosti algoritmů práce) Z Matematická logika M. Demlová, B. Pondělíček 1999 Z Algebraická teorie automatů M. Demlová, V. Koubek 1990 D Automaty a gramatiky M. Chytil 1984 Z Matematická informatika I J. Ivánek Z Matematická informatika II J. Ivánek, V. Pánková Z Logika, algebry a grafy J. Kolář, O. Štěpánková, M Chytil D Kombinatorické algoritmy L. Kučera 1983 D Grafy a jejich použití J. Nečas, SNTL 1978 D Teorie grafů J. Nešetřil

16 MGM Management Česky Management Anglicky Management ECTS kredity 4 Forma výuky 2/1 (2 hodiny přednášek, 1 hodina cvičení) Garant Ing. Zdena Šušáková Anotace Úvod do managementu. Historické kořeny managementu. Od Taylora k pragmatickému managementu současných nejúspěšnějších firem. Nové výzvy v globalizovaném světě podnikání Funkce managementu rozhodování, plánování, organizování, koordinace, motivování a vedení lidí, kontrola a její formy. Komunikování, informační systémy pro řízení. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. Organizační struktura a projektování organizace. Provozní (operativní) management. Management hodnotového řetězce. Cíl Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky úspěšného řízení firem, a to v obecné rovině, která postihuje co nejširší škálu řízených subjektů ať podnikatelských či neziskových, ať se jedná o malé a střední podniky, až po řízení nadnárodních korporací. Úspěšné řízení znamená pochopení základních manažerských funkcí a zvládnutí klíčových manažerských přístupů a technik. Řešením případových studií aplikovat získané poznatky na konkrétních situacích řízení podniku. Osnova Pojetí managementu, vymezení základních pojmů. Kdo jsou úspěšní manažeři minulosti a současnosti? Historické kořeny managementu. Taylorovské pojetí managementu, byrokratický a administrativní pohled na management. Lidský prvek v organizaci a psychologické faktory ovlivňující jeho chování. Mayo, Gilbrethová, Maslow, Herzberg a nové psychologické školy. Rozhodování, východisko všech dalších manažerských funkcí. Plánování a jeho základy. Monitorování vnějšího prostředí firmy. Techniky tvorby plánů. Strategické plánování a strategický management. Proces strategického plánování. Techniky pro alokování zdrojů. Lidský faktor v organizaci a organizační chování. Management lidských zdrojů. Organizační cíle a motivace lidí jak jich dosáhnout. Organizační kultura a etika. Základy motivačního procesu. Motivace k práci. Řízení skupin. Formální a neformální skupiny. Efektivní týmová práce a její charakteristiky. Leadership. Rozdílnost manažerských stylů. Formální pravomoc a řešení skupinových konfliktů. Kontrola a kontrolní proces. Typy kontroly. Kontrolní trendy. Controlling výkonnosti organizace. Nástroje ke sledování a měření výkonnosti organizace. Komunikace.. Komunikace v organizaci. Formalizovaná versus neformalizovaná komunikace. Interpersonální komunikace. Informační technologie a jejich vliv na organizaci. Moderní soudobé manažerské přístupy - procesní přístup, reengineering, TQM, Lean Management, CRM, Znalostní management. Risk management apod. Globalizace podnikání a konkurence a její dopad na výkon manažerských funkcí. Nové výzvy, které způsobují permanentní změnu a jak jim čelit Organizace. Pojetí organizace, rozsah řízení, centralizace, decentralizace. Organizační formy. Organizační struktury s pružnými prvky. Projektové řízení. Nové formy organizačních struktur sítě, virtuální organizace apod. Organizační projektování. Důvody organizačních změn, manažerská rozhodnutí o závažnosti organizačních změn. Projekty organizačních změn a jejich implementace. 16

17 Provozní (operativní) management a jeho úloha pří řízení firem. Normativní základna jako východisko operativního plánování, kalkulací, úsilí o zvyšování hospodárnosti. Řízení hlavních provozních činnosti. Provozní (operativní) management. Zabezpečení pomocných činností skladování, manipulace, péče o ochranu životního prostředí (odpadové hospodářství atd.), bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Specifika provozního managementu ve službách.. Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičeních 14 3 hodiny 42 hodin Průběžná příprava na přednášky (samostatné studium z literatury) 13 2 hodiny 26 hodin Příprava na průběžný test (samostatné studium) 6 hodin Samostudium z cvičebnice řešených příkladů provozního 6 hodin managementu - příprava na druhý test Studium aktuální rozšiřující literatury zadané přednášejícím, které 10 hodin bude obsahem závěrečného testu. Týmová práce na případových studiích, příprava prezentací řízení 10 hodin konkrétních firem z praxe Příprava na závěrečný test (samostatné studium) 10 hodin Celková pracovní zátěž 110 hodin Rozvržení studijní zátěže v průběhu semestru Období výuky Týden Předmět výuky na přednáškách Poznámka 1. Pojetí managementu historické kořeny 2. Manažerská funkce rozhodování 3. Manažerská funkce plánování + strategický management 4. Lidský faktor. Management lidských zdrojů. Leadership. 5. Řízení implementace, motivace, manažerské dovednosti, efektivní týmová práce. 6. Manažerská funkce kontrola. Controlling. Interní audit. Hodnocení výkonnosti. 7. Komunikace. Informační management. Význam informačních a komunikačních technologií pro management. 8. Znalostní management. Průběžný test. Za témata týdne 9. Soudobé moderní manažerské přístupy procesní řízení, reengineering, Lean management, management změn, CRM atd. 10. Vliv globalizace na podnikání, management 11. Provozní management, základní pojmy, specifika v různých typech organizací 12. Provozní management normativní základna 13. Organizace. Pojetí. Typy organizačních struktur. 14. Organizační projektování. Zkouškové období 1 Test z provozního managementu Samostudium dle sbírky příkladů 2 Termíny pro závěrečný test 3 Termíny pro závěrečný test 4 Termíny pro závěrečný test 5 Náhradní termín pro všechny testy 17 Tématika ze všech témat uvedených v obsahu předmětu 1 14 týdnu, mimo příklady z provozního managementu Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Absolvování dvou kontrolních průběžných testů (v pátém a dvanáctém týdnu semestru) Aktivní účast na cvičeních, hodnocení přínosu v týmové práci, hodnocení individuální prezentace řízení firmy. První test 15 bodů Druhý test 25 bodů 40 bodů 15bodů

18 Absolvování závěrečného testu 0 až 44 bodů 45 bodů Celkem maximum 100 bodů Literatura předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Management, základy, prosperita, Veber J, a kol globalizace Z Produktový a provozní management Svobodová, H., 2003 Veber, J. a kol Z Řešené příklady z provozního v přípravě 2005 managementu D Management Robbins, Stephen P, 2004 Coulter, Mary, Grada Publishing D Aktuální články z managementu (z odborných časopisů apod.) určené přednášejícím 18

19 MAR Marketing Česky Marketing Anglicky Marketing ECTS kredity 4 Formy výuky 2/2 (2 hodiny přednášek, 2 hodiny cvičení) Garant Ing. Radka Johnová Anotace Pojetí a základní kategorie marketingu v podmínkách vyspělé tržní ekonomiky. Jejich podstat a obsah. Metody, postupy a procedury hlavních veličin moderního marketingového mixu. Zvládnutí hlavních souborů marketingových aktivit se zaměřením na marketing informačních služeb. Cíl Seznámit studenty s problematiku marketingu obecně a marketingu informačních služeb a marketingově orientované firmy a umožnit jim tak získat kvalifikaci pro výkon nižších a středních funkcí. v marketingových odděleních firem, reklamních, komunikačních a PR agenturách Představit a vysvětlit základní kategorie moderního marketingu, postihnout jeho podstatu i obsah, metody, postupy a procedury hlavních nástrojů marketingového mixu a uplatnit tak svojí integrující roli v řízení podniku. Osvojit u studentů získané teoretické poznatky a návyky a využít je při řešení týmových úkolů z podnikové praxe. Osnova Podstata, pojetí a funkce marketingu Marketingové prostředí Marketingová koncepce a principy marketingového řízení podniku Marketingové strategie Proces, etapy a metody marketingového výzkumu, informační systém Kupní chování zákazníka, jeho podstata a význam Kupní chování organizací a segmentace trhu Marketingový mix,pojem, složky, podstata, nástroje Produkt, pojetí v marketingu, životní cyklus, inovace Cena, faktory ovlivňující její tvorbu, metody tvorby cen Distribuce, typy a funkce mezičlánků, distribuční systémy Marketingová komunikace a propagace, pojem, složky Marketing v mezinárodním prostředí Marketing v informační společnosti Studijní zátěž Účast na přednáškách a cvičení 13 * 4 hodiny 52 hodin Průběžná příprava na cvičení a přednášky (samostatné studium 12 * 2 hodiny 24 hodin literatury) Příprava na prezentaci 6 hodin Příprava na závěrečný test 34 hodin Účast na týmovém řešení vybraného problému 14 hodin Celková pracovní zátěž 130 hodin Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) Seminární práce Každý 0 20 bodů 20 bodů Účast na týmovém řešení zadaného problému 0 20 bodů 20 bodů Rozbor a hodnocení a prezentace případových studií 0 10 bodů 10 bodů Absolvování závěrečného testu 0 50 bodů 50 bodů Celkem maximum 100 bodů 19

20 Literatura k předmětu Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Marketing BOUČKOVÁ JANA a kol Z Základy marketingu KOLEKTIV AUTORŮ 2001 D Marketing management KOTLER, P D Marketing management MEFFER, H D Marketing podle Kotlera. - Jak vytvářet a ovládnout nové trhy KOTLER, P

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování 3MA413 Manažerské rozhodování Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerské rozhodování Managerial Decision Making Managemententscheidungen 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

Podnikání v malé a střední firmě

Podnikání v malé a střední firmě 3MA113 Podnikání v malé a střední firmě Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroven studia Podnikání v malé a střední firmě Enterprising with Small and Medium Company Unternehmen in der kleinen und mittleren

Více

Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách

Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách Ústní zkouška z oboru Náročnost zkoušky je podtržena její ústní formou a komisionálním charakterem. Předmětem bakalářské zkoušky

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

INOVACE MATEMATIKY PRO EKONOMY NA VŠE. Anketavroce2008

INOVACE MATEMATIKY PRO EKONOMY NA VŠE. Anketavroce2008 INOVACE MATEMATIKY PRO EKONOMY NA VŠE Anketavroce2008 Dne 11.12.2008 se obrátil člen katedry matematiky doc. RNDr. Jiří Henzler, CSc. na všechny učitele Vysoké školy ekonomické v Praze s následující výzvou:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Mezinárodní management a globalizace

Mezinárodní management a globalizace 3MA425 Mezinárodní management a globalizace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Mezinárodní management a globalizace International Management and Globalization Internationales Management in

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY Bakalářský studijní program B1101 (studijní obory - Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice, Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací)

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8, tel: 284 680 880, 284 680 683 fax: 284 681 345, email: pbvos@pbvos.cz, www: http://www.pbvos.cz MATURITNÍ

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

MATEMATIKA B 2. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Význam první a druhé derivace pro průběh funkce

MATEMATIKA B 2. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Význam první a druhé derivace pro průběh funkce Metodický list č. 1 Význam první a druhé derivace pro průběh funkce Cíl: V tomto tématickém celku se studenti seznámí s některými základními pojmy a postupy užívanými při vyšetřování průběhu funkcí. Tématický

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)

Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu) D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Analýza a návrh informačních systémů Kód studijního předmětu NIS Název předmětu anglicky Information Systems Analysis and Design Typ předmětu

Více

1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností,

1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností, KMA/SZZS1 Matematika 1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností, operace s limitami. 2. Limita funkce

Více

Podnikatelské praktikum

Podnikatelské praktikum 3MA543 Podnikatelské praktikum Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Podnikatelské praktikum Enterprise in praxis Unternehmerisches Praktikum 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 V souladu s 50, odst. 8 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Matematika I. dvouletý volitelný předmět

Matematika I. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Matematika I O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Tento předmět je koncipován s cílem usnadnit absolventům gymnázia přechod na vysoké školy

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 V souladu s 49 zákona č. 111/1998 Sb. odstavec 5 zveřejňuji informaci o přijímacím řízení na akademický

Více

Učitelství 2. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika

Učitelství 2. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika Učitelství 2. stupně ZŠ tématické plány předmětů matematika Povinné předměty: Matematická analýza I (KMD/MANA1)...2 Úvod do teorie množin (KMD/TMNZI)...4 Algebra 2 (KMD/ALGE2)...6 Konstruktivní geometrie

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová Tematický plán Vyučující: Ing. Joanna Paździorová 1. r o č n í k 5 h o d i n t ý d n ě, c e l k e m 1 7 0 h o d i n Téma- Tematický celek Z á ř í 1. Opakování a prohloubení učiva základní školy 18 1.1.

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

MATEMATIKA A Metodický list č. 1

MATEMATIKA A Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Lineární algebra I Základním cílem tohoto tématického celku je objasnit některé pojmy lineární algebry a poukázat na jejich vzájemnou souvislost. Posluchači

Více

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13 Obsah ÚVOD 1 1. ZÁKLADNÍ POJMY 5 1.1. Původ pojmů manažer a management 7 1.2. Úloha manažera a managementu 8 1.3. Funkce manažerů 9 2. PLÁNOVÁNÍ 11 2.1. Význam plánování a pojem plánu 13 2.1.1. Definice

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

5.6.3 Rekursivní indexace složitostních tříd 5.6.4 Uniformní diagonalizace 5.6.5 Konstrukce rekursivních indexací a aplikace uniformní diagonalizace

5.6.3 Rekursivní indexace složitostních tříd 5.6.4 Uniformní diagonalizace 5.6.5 Konstrukce rekursivních indexací a aplikace uniformní diagonalizace Obsah prvního svazku 1 Úvod 1.1 Přehled pojmů a struktur 1.1.1 Množiny, čísla a relace 1.1.2 Funkce 1.1.3 Pravděpodobnost 1.1.4 Grafy 1.2 Algebra 1.2.1 Dělitelnost, prvočíselnost a základní kombinatorické

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování Organizační chování Rozvoj poznání v organizačním chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací 1) stanovení cílových znalostí, dovedností, návyků, postojů a hodnotové orientace 2) zásady tvorby učiva 3) témata vytvářející obsah učiva předmětu 4) uspořádání a obsah učiva na OA a ostatních středních

Více

Malé a střední podnikání v nových oborech a službách

Malé a střední podnikání v nových oborech a službách 3MA329 Malé a střední podnikání v nových oborech a službách Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Malé a střední podnikání v nových oborech a službách Small and Medium Enterprising in New Technologies

Více

3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2

3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2 3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2 Česky Metody a techniky v managementu kvality 2. Anglicky Methods and Techniques in Management Quality 2 Německy Methode und Techniken in Qualitätsmanagement

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Vydání: první, 2011 Počet

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Identifikační karta modulu v. 4. Forma výuky. Doporučený typ studia. Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů)

Identifikační karta modulu v. 4. Forma výuky. Doporučený typ studia. Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů) Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu modulu povinný Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Právo česky Právo anglicky The Law Způsob ukončení * zkouška Počet kreditů 6 Forma výuky Prezenční studium přednášek

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Krizový management řízení věcných krizí

Krizový management řízení věcných krizí 3MA321 Krizový management řízení věcných krizí Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Krizový management řízení věcných krizí Crisis Management Das Crisis Management 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení

Více

Manažerská informatika databázové aplikace

Manažerská informatika databázové aplikace 3MA383 Manažerská informatika databázové aplikace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika databázové aplikace Management Information Technology atabases Application Managementinformatik

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací Přednášející: Ing. František Steiner, Ph.D. Ing. František Steiner, Ph.D. EK417 Katedra technologií a měření mail: steiner@ket.zcu.cz tel: 377 634 535 Konzultace:

Více

Matematika II. dvouletý volitelný předmět

Matematika II. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: O7A, C3A, S5A, O8A, C4A, S6A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Tento předmět je koncipován s cílem umožnit studentům dosáhnout lepší výsledky ve společné

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Zkušební témata pro ústní zkoušku maturitní zkouška Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Předmět: Právo, Marketing a management 1. a) Právo a stát práva - charakteristika právního státu právních norem,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání ta maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Forma zkoušky: Praktická Zkouška zahrnuje učivo z předmětů ekonomika podniku, účetnictví, management a marketing, právo, písemná a elektronická

Více

ALGORITMY A DATOVÉ STRUKTURY

ALGORITMY A DATOVÉ STRUKTURY Název tématického celku: Cíl: ALGORITMY A DATOVÉ STRUKTURY Metodický list č. 1 Časová složitost algoritmů Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení potřebných pojmů a definic nutných k popisu

Více

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. STATISTIKA LS 2013 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Ing. Kateřina Janurová Mgr. Tereza

Více