Školní vzdělávací program M/01 Veřejnosprávní činnost Část II. dálková forma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Část II. dálková forma"

Transkript

1 Školní vzdělávací program M/01 Veřejnosprávní činnost Část II. dálková forma 261

2 OBSAH CHATAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje 263 Veřejná správa Popis celkového pojetí 263 Správní řízení Realizace průřezových témat 264 Zeměpis Zařazení průřezových témat Společenská kultura Rozvoj klíčových kompetencí 269 Estetická výchova Organizace výuky 270 Aplikovaná psychologie Hodnocení žáků Písemná komunikace a administrativa Vzdělávání žáků se speciálními vzděl. potřebami 271 Společenskovědní seminář Bezpečnost a ochrana zdraví 272 Matematický seminář Podmínky pro přijímaní ke vzdělávání 272 Seznam zkratek 495 Ukončení vzdělávání 273 Učební plán 274 Učební osnovy Český jazyk a literatura Ruský jazyk a konverzace Anglický jazyk a konverzace Německý jazyk a konverzace Dějepis Historie české správy Základy společenských věd Fyzika Chemie Základy biologie a ekologie Matematika Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Veřejné finance Právo

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje Název a adresa školy: Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč Název ŠVP: Veřejnosprávní činnost Kód a název oboru vzdělání: M/01 veřejnosprávní činnost Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Délka a formy studia: 5 let, dálková Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Popis celkového pojetí vzdělávání Školní vzdělávací program Veřejnosprávní činnost je koncipován nejen jako odborné vzdělávání, tzn. s důrazem kladeným na profilové předměty právo a veřejná správa, ale je rozšířen v oblasti společenskovědního vzdělávání a vzdělávání v cizích jazycích. V rovině teoretického vyučování prosazujeme moderní výuku pomocí nových didaktických pomůcek a moderní techniky (multimediální PC učebny, dataprojektory, DVD a video přehrávače apod.). Důraz je kladen na jazykové vzdělání v mateřském jazyce a dvou cizích jazycích, logické myšlení, práci v ICT technologiích, jejichž znalosti využijí žáci i v ostatních předmětech. Zvyšuje se tím provázanost jazykových a odborných předmětů a jejich následné aktivní praktické použití např. v písemné a elektronická komunikaci atd. Výsledkem celého vyučovacího procesu by měli být žáci, kteří jsou díky všeobecnému vzdělání schopni samostatného úsudku, analýz, tvůrčí práce a práce v týmu. Bližší popis strategie teoretické výuky v jednotlivých předmětech, kam škola usiluje vnést moderní vyučovací metody (principy metod kooperativního učení, sociálně komunikativní metody, metody kritického myšlení), je možno nalézt v učebních osnovách jednotlivých předmětů. Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu je průběžná odborná praxe, kterou si žáci v rámci rozvoje komunikačních dovedností sjednávají sami. Pro odbornou praxi jsou preferována pracoviště státní správy a samosprávy, možné je však i její realizace v soukromého sektoru. Náplní praxe je seznámení žáků s reálnými pracovišti a vykonávání méně náročné administrativní činnosti. Odborné praxe probíhají průběžně po celou dobu studia v celkovém rozsahu 4 týdnů. Výstupem z absolvování odborné praxe je zpráva o hodnocení žáka pověřeným pracovníkem organizace, kde probíhá praxe a práce žáka zaměřená na charakteristiku subjektu, v němž praxi absolvoval včetně vlastního popisu pracovní činnosti, kterou vykonával. Nejčastěji zastoupenými průřezovými tématy realizovanými během odborné praxe jsou Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie. 263

4 Realizace průřezových témat Občan v demokratické společnosti se realizuje ve vzdělávání v průběhu celého studia, prolíná se a prostupuje všemi předměty, jeho přínos je formativní, spočívá v budování občanské gramotnosti žáků. Cílem je vychovat žáky s vhodnou mírou sebevědomí, kteří by byli odpovědni za své názory, odolávali myšlenkové manipulaci, učili se být kriticky tolerantní, uvažovali o existenčních otázkách, hledali na ně odpovědi, dokázali se angažovat i pro veřejné zájmy a vážili si materiálních a duchovních hodnot společnosti. Realizace tématu je prováděna hlavně ve vzdělávací oblasti Kultura ve veřejné správě a společenskovědní vzdělávání, kde se učí mimo jiné etická výchova, dále v českém jazyku, zeměpisu a ekonomice. Člověk a životní prostředí se promítá do celkového provozu školy a tím i do postojů žáků naší školy. Třídění komunálního odpadu, péče o okolí školy, environmentální výchova a vzdělávání mají za úkol formovat vztah a odpovědnost žáků k aktivní ochraně životního prostředí. Realizací průřezového tématu se zabývá předmět základy biologie a ekologie, zeměpis a chemie. Téma je realizováno i v zadávaných projektech. Žáci si budují takové postoje a hodnotové orientace, na jejichž základě si vytváří vlastní budoucí životní styl a povědomí o ekologickém způsobu života. Člověk a svět práce si vymezuje přípravu absolventa s takovým odborným profilem, díky kterému se prosadí na trhu práce, v dalším vzdělávání i v osobním životě. V rámci tohoto tématu si žák doplňuje získané odborné znalosti a dovednosti o poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním na trhu práce, při rozhodování o další profesní orientaci a při uplatňování pracovních práv. Téma přispívá zejména k tomu, že žák je schopen formulovat svoje priority, umí pracovat s informacemi vyhledává, vyhodnocuje a využívá jich, umí verbálně komunikovat při důležitých jednáních a také se umí písemně vyjadřovat při úřední korespondenci. Téma je nejvíce zastoupeno v předmětech ekonomika, společensko vědní základ, český a cizí jazyk, právo, ekonomika, informační a komunikační technologii a písemné komunikaci. Informační a komunikační technologie jsou realizovány především v předmětech informační a komunikační technologie, písemná komunikace a administrativa a veřejná správa. Dosažené znalosti a dovednosti postupně využívají žáci i v ostatních předmětech při zpracovávání a vyhledávání informací z celosvětové sítě. Žáci jsou připravováni tak, aby se pro ně počítač stal běžným pracovním nástrojem a kancelářský, grafický a účetní software aktivně využívali při studiu, projektových pracích a také v reálném životě. Dovednosti z IKT prokáží žáci při vypracování praktické maturitní práce v profilové části maturitní zkoušky. Výuka probíhá v učebnách výpočetní techniky, které jsou vybaveny moderními multimediálními počítači umožňující sdílení tiskárny a skeneru při zachování pravidel hygieny a bezpečnosti práce. Žáci mají přístup k počítačům s připojením na internet. Práce s prostředky informační a komunikační technologie má podpůrný charakter nejen pro odbornou složku vzdělání, ale patří k všeobecnému potenciálu moderního člověka. Více viz materiální zabezpečení. Průřezová témata jsou mimo odbornou praxi realizována v konkrétních předmětech (viz rozpis učiva jednotlivých předmětů), jež rozvíjejí rovněž klíčové kompetence. 264

5 ZAŘAZENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO ŠVP 1. Občan v demokratické společnosti Název obsahového 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celku: Osobnost a její rozvoj CJL, EST, NEJ, ANJ, RUJ, PKA, SPK ANJ, RUJ, NEJ, PKA, CJL APS, ANJ, RUJ, NEJ, PKA, CJL ANJ, RUJ, NEJ, UCE, CJL, APS ANJ, RUJ, NEJ, CJL, SVS, UCE Komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů PRA, DEJ, ANJ, RUJ, NEJ, ZEM, CJL, SPK ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, VES, ZEM, PRA, EKN ANJ, RUJ, NEJ, HCS, APS, PRA, PKA, ANJ, RUJ, NEJ, APS, PRA, UCE, ZSV ANJ, RUJ, NEJ, PRA, SPR, VES, VEF, ZSV Společnost jednotlivec a společenské skupiny, ANJ, RUJ, NEJ, EKN, DEJ, VES, SPK, CJL ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, VES, CJL ANJ, RUJ, NEJ, VES, APS, CJL ANJ, RUJ, NEJ, VES, ZSV, CJL ZSV, ANJ, RUJ, NEJ, SVS, VEF, CJL kultura, náboženství Historický vývoj EKN, DEJ, EST, CJL, DEJ, CJL CJL, HCS, APS CJL, ZSV C JL, ZSV, SVS PRA Stát, politický systém, politika, soudobý svět PRA, DEJ, VES ZEM, DEJ, VES ANJ, RUJ, NEJ, VES, HCS ANJ, RUJ, NEJ, PRA, VES, ZSV ZSV, SVS, ANJ, RUJ, NEJ, VES Masová média EST, EKN, ZEM, DEJ ZEM, ANJ, DEJ NEJ, CJL RUJ, ZSV VEF, ZSV, SVS Morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita PRA, DEJ PRA, ZEM, DEJ, PKA PRA, UCE, ZSV, PKA UCE, SVS, PKA, VES, SPR, HCS Potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život 2. Člověk a životní prostředí PRA, VES PRA, ANJ, VES, EKN PRA, RUJ, NEJ, VES, PAK, EKN PRA, NEJ, ANJ, VES, PRA, SPR Název obsahového celku: Biosféra v ekosystémovém pojetí Současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí Možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti 1. ročník 2. ročník 3. ročník ročník PKA, DEJ, VES, FYZ, CHEM ZEM, ZBE ZEM, DEJ, VES RUJ, VES, ZBE ANJ, NEJ, VES, ZSV ZSV, SVS PKA, VES, CHEM ZEM, VES PRA, RUJ, VES, PRA, ANJ, NEJ, ZSV, VES ZSV, SVS, VES, PRA 265

6 rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském životě 3. Člověk a svět práce Název obsahového celku: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Hlavní oblasti světa práce, PKA, ANJ, RUJ, VES EKN, PKA, VES PKA, NEJ, VES, EKN VES VES char. znaky práce, jejich aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování přísl. oboru Trh práce, jeho ukazatele, EKN EKN PKA všeob. vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů Soustava školního PRA, PKA, NEJ, VES PRA, EKN, VES PRA, ANJ, RUJ, VES PRA, VES PRA, VES vzdělávání v ČR, návaznosti jednotl. druhů vzdělávání, význam a možnosti dalšího profesního vzdělávání, celož. učení, studium v zahraničí Informace jako kritéria PRA, EKN PRA, IKT IKT, UCE, APS IKT, UCE rozhodování o další prof. a vzd. dráze, vyhledávání a posuz. informací o povolání, zaměstnání, trhu práce Písemná i verbální PKA, NEJ EKN, PKA, NEJ, CJL APS, PRA, IKT, RUJ, PKA IKT, ANJ, RUJ, APS IKT, RUJ sebeprezentace při vstupu na trh práce, žádosti, profesní životopisy, jednání se zaměstnavateli, přijímací pohovory, výběrová řízení Zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, VES EKN, VES PRA, VES, PKA VES VES, SPR 266

7 práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda Soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, výhody a rizika podnikání, orientace v ŽZ a OZ Podpora státu sféře zaměstnanosti, informační, poradenské a zprostředkovatelské služby, rekvalifikace, podpora nezaměstnaným Práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí EKN PRA, EKN PRA EKN IKT, NEJ, ANJ, RUJ ANJ, RUJ, NEJ, IKT IKT 4. Informační a komunikační technologie Název obsahového 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celku: Práce s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a CHEM, ZEM, MAT, PKA, ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, VES, EST ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, MAT, ZEM, PKA, VES APS, ANJ, RUJ, NEJ, MAT, PKA, VES, IKT UCE, MAT, ANJ, RUJ, NEJ, VES, IKT SPR, ZSV, IKT, VES, ANJ, RUJ, NEJ, SVS, MAS komunikačních technologií Práce s běžným základníma aplikačním PKA, ZEM, MAT PKA, ZEM, MAT MAT, PKA, VES, IKT UCE, MAT, IKT UCE, SPR, IKT, VES, MAS programovým vybavením Používání nových aplikací PKA, IKT IKT IKT Komunikace elektronickou poštou a využívání dalších prostředků online a offline komunikace ANJ, RUJ, NEJ ANJ, RUJ, NEJ ANJ, RUJ, NEJ, PKA ANJ, RUJ, NEJ, VES, IKT VES, SPR, PRA, ANJ, RUJ, NEJ Získávání informací z otevřených zdrojů, zejména Internet FYZ, ZEM, ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, VES, PRA ANJ, RUJ, NEJ, ZEM, PKA, DEJ, VES, PRA, ZBE 267 ANJ, RUJ, NEJ, VES, PRA, APS, PKA, HCS, IKT ANJ, RUJ, NEJ, UCE, IKT, ZSV, PRA, VES, APS UCE, SPR, VES, PRA, ANJ, RUJ, NEJ, SVS, IKT, ZSV

8 Práce s informacemi z různých zdrojů nesených na různých médiích Uvědomování si nutnosti posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní ANJ, RUJ, NEJ, ZEM, DEJ ANJ, RUJ, NEJ, PKA, ZEM, DEJ, VES ANJ, RUJ, NEJ, VES, HCS, IKT ANJ, RUJ, NEJ, ZSV, VES, IKT SPR, VES, PRA, IKT, SVS, ZSV EST, ZEM, DEJ ZEM, DEJ APS, PKA, HCS, IKT IKT, ZSV SVS, SPR, IKT, PRA, VES 268

9 ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Předmět Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence a kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi Český jazyk a literatura x xx x xx xx x Cizí jazyk x x x x x x Dějepis x xx xx x Historie české správy x x x x Základy společenských věd xx x xx x Fyzika x x x x Chemie x x x Základy biologie a ekologie x x Matematika xx x xx x Informační a komunikační technologie x x x x x x Ekonomika x x x x x Účetnictví x x x x x Veřejné finance x x x x x Právo x x x x x Veřejná správa x x xx xx x Správní řízení x x x x xx Zeměpis x x x Společenská kultura x x x Estetická výchova x x x x Aplikovaná psychologie xx xx x x x Písemná komunikace a administrativa x x x x xx Matematický seminář x x x x Společenskovědní seminář xx xx xx x Kompetence k učení - předpokladem je čtenářská gramotnost, ovládání psaní a početní úkony, proto je obsahem všech předmětů. 269

10 ORGANIZACE VÝUKY Příprava žáků je realizována dálkovou formou jako samostudium spojené s pravidelnými konzultacemi v rozsahu konzultací za rok dle učebního plánu. Výuka je rozdělena na předměty povinné a volitelné. Tyto předměty doplňuje odborná praxe prostupující celým studiem, na reálných pracovištích našeho regionu v rámci smluvních vztahů. Vzdělávání žáků probíhá jedenkrát týdně od 12:20 17:30 hodin formou konzultací v kmenových a odborných učebnách vybavených potřebnou ICT technikou pro multimediální metody. Do ŠVP není zařazena oblast Vzdělávání pro zdraví. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základ pro hodnocení žáků tvoří platná legislativa a podmínky Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o., které je součástí Školního řádu. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu o úrovni osvojení výsledků vzdělávání (dovednosti, schopnosti, postoje aj.) v daném období. Hodnocení má pro žáka informační a diagnostickou funkci, tzn. zda zvládne a dovede využívat získané vědomosti a dovednosti. Motivační a výchovná funkce mu dává perspektivu k zlepšení nebo odstranění nedostatků. Vyučující nabízí žákům individuální konzultační hodiny. Učitel žáky předem seznámí s očekávanými výstupy a požadavky, které jsou předmětem hodnocení tak, aby přirozenou součástí hodnocení bylo sebehodnocení a hodnocení ze strany žáků. Žáci jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace, přičemž bližší podrobnosti stanovuje Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu, které je nedílnou součástí Školního řádu. Žáci jsou zpravidla zkoušeni ústní a písemnou formou, při hodnocení je také kladen důraz na aktivní zájem o předmět, schopnost kritického myšlení a samostatnost úsudku, schopnost vyhledávání informací, případně na úroveň, kvalitu a formální správnost zadávaných seminárních prací a projektů. Další bližší podrobnosti stanovují již zmiňovaný Školní řád a rozpis učiva pro jednotlivé předměty. Hodnocení v jednotlivých předmětech se provádí podle hledisek: osvojení výsledků vzdělávání určených učivem individuální zlepšení a pokrok ve výuce schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení úkolů soustavnosti, přesnosti a svědomitosti v práci písemná a vyjadřovací úroveň řešení problémových situací srovnávání s výsledky spolužáků Způsoby hodnocení: známkování bodový systém procentuální vyjádření sebehodnocení, kolektivní hodnocení 270

11 Metody pro hodnocení: ústní zkoušení (obsahově a odborně slovní vyjádření učiva) písemné činnosti (testy orientační, grafické, otevřené úlohy, slohové...) praktické činnosti (samostatné práce, odborné úkony, úvahy, pohybové dovednosti...) zpracování projektů, seminárních prací analýza činnosti žáka za určité období Formy hodnocení: průběžné souhrnné - uvádí se na konci každého pololetí školního roku do systému Bakalář, na konci 1. pololetí žák obdrží Výpis z vysvědčení, na konci 2. pololetí jsou žákům vydána vysvědčení. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Cílem této oblasti vzdělávání je integrovat jednotlivce nebo skupiny žáků do kolektivu a současně jim co nejvíce zpřístupnit poskytovaný typ vzdělání. Vzdělávání probíhá v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Žáci se specifickými poruchami učení /dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie / jsou integrováni do běžných tříd a vyučující volí vhodné metody výuky a hodnocení, jako je individuální tempo, testové texty, ústní nebo písemné zkoušení, větší časový prostor, využití kompenzačních pomůcek, aby se zohlednily individuální potřeby a doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů se těmto žákům věnuje a pomáhá jim překonat obtíže při přípravě na budoucí povolání. Vede a pravidelně sleduje jejich prospěch a spolupracuje se zákonnými zástupci žáků. Žáci s poruchami chování (hyperaktivita, poruchy pozornosti) pro jejich vzděláváni je zvoleno vhodné tempo a výukové a výchovné prostředky. Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou přijímáni pokud zdravotní indispozice nemá vliv na výuku prioritních předmětů oboru veřejnoprávní činnost. Na základě zdravotního doporučení mohou být ředitelem uvolněni z některých předmětů, a nebo je forma práce a individuální péče zvolena tak, aby žáci zvládli požadavky oboru. Žáci se sociálním znevýhodněním (ekonomické, multikulturní, poradenské, ústavní) mohou studovat bez omezení, nezbytná je úzká spolupráce výchovného poradce, třídního učitele s žákem resp. s rodinou, v případě neplnoletosti žáka i s oddělením sociálně právní ochrany dětí a vytvoření dostatečné motivace pro vzdělávání. Žáci mimořádně nadaní Se vzděláváním žáků s mimořádnými vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými se doposud škola nesetkala. V případě, že by na naší škole studovali, jsme připraveni na tuto skutečnost reagovat například vytvořením individuálních vzdělávacích plánů, vypracováním programu pro integraci těchto žáků do třídního kolektivu, individuálním přístupem apod. Celá problematika by spadala do oblasti kompetence výchovného poradce. Zvláštní pozornost je věnována žákům ohroženým sociálně patologickými jevy. Výchovný poradce a metodik prevence sledují přístup k plnění školních povinností, začlenění a vliv žáka na kolektiv ve třídě. V rámci prevence sociálně patologických jevů je vedení školy v kontaktu s výchovnými ústavy, pedagogicko- psychologickou poradnou, oddělením sociálně právní ochrany dětí, praktickými lékaři a výchovnými poradci ze základních škol. 271

12 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ PREVENCE Bezpečnost práce, požární prevence a hygiena práce je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jak teoretického, tak praktického vyučování. Vychází z plnění: Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení vydaných MŠMT Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy Školního řádu Vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních a přehledu rizik ve škole Vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků i studentů Vyhlášky č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výkon a vzdělávání dětí a mladistvých Vyhlášky č. 288/2003 Sb. o pracích zakázaných mladistvým proškolení z požární ochrany a výkladu o požárním nebezpečí Žáci jsou seznámeni se Školním řádem a zásadami BOZP a PO vždy na začátku nového školního roku a dále průběžně před konáním akcí realizovaných mimo školu. Seznámení se Školním řádem a zásadami BOZP a PO a jejich dodržování stvrzují žáci svými podpisy na předepsaných formulářích. Proškolení na začátku školního roku provede třídní učitel. Dokladem je také záznam o proškolení v třídní knize. Za bezpečnost a opakované poučení žáků na jednotlivých akcích zodpovídá určený pedagogický dozor. Ochrana žáků za krizového stavu se plní formou jednodenního semináře organizovaného ve spolupráci s Městskou policií Třebíč, Policií ČR a Vodní záchrannou službou. V oblasti prevence sociálně patologických jevů je pro každý rok připraven minimální preventivní program a probíhá spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Třebíči a odborem sociálně-právní ochrany dětí. Problematika BOZP je nedílnou součástí péče o zdraví své i svých spolupracovníků, dále pak i jako součást řízení jakosti včetně přísného dodržování hygienických norem, proto je ve výchovně vzdělávacím procesu ze strany všech pedagogů kladen důraz na přísné dodržování a začleňování právních norem do systému práce se žáky, dbáme na osvojení si návyků bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti. Žáci jsou vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci, ví jak reagovat v případě úrazu, znají pojem preventivní péče, traumatologický plán. PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ Podmínky pro přijetí ke vzdělávání se řídí školským zákonem a další platnou legislativou. Žáci hlásící se ke studiu na obor veřejnosprávní činnost nekonají přijímací zkoušky. Podmínky pro přijetí ke studiu: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky odevzdání přihlášky do termínu stanoveném platnou legislativou splnění podmínek přijímacího řízení na základě kritérií stanovených ředitelem školy a zveřejňovaných na internetových stránkách školy zdravotní způsobilost uchazeče pro obor veřejnoprávní činnost potvrzena praktickým lékařem pro děti a dorost pro přijetí do vyššího ročníku musí uchazeč úspěšně splnit vyrovnávací zkoušky, pokud byly ředitelem školy stanoveny jako podmínka přijetí 272

13 UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou podle platných právních norem. Žák koná maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončil 5. ročník oboru veřejnosprávní činnost. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část maturitní zkoušky, která je zadávána MŠMT, se skládá ze 3 povinných zkoušek a nepovinných zkoušek komplexní zkouška z českého jazyka a literatury komplexní zkouška z cizího jazyka volitelné zkoušky z předmětu matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika dle rozhodnutí ředitele školy pro daný školní rok žák si volí buď základní nebo vyšší úroveň obtížností zkušebního předmětu komplexní zkouška se skládá ze tří dílčích zkoušek (písemná práce, didaktický test, ústní zkouška), volitelná zkouška se koná formou didaktického testu žák může konat zkoušku z kteréhokoli cizího jazyka, jenž je na naší škole vyučován, tzn. z anglického, německého nebo ruského žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny její zkoušky v rámci společné části může žák konat nejvýše 3 nepovinné zkoušky formou didaktického testu Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek: ústní zkoušky z práva ústní a praktické zkoušky z veřejné správy žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny její části termíny a témata povinné profilové části určí ředitel školy ústní zkouška z práva i veřejné správy obsahuje témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje žák může konat profilovou část i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky v rámci profilové části z předmětů písemná komunikace a administrativa a aplikovaná psychologie Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. V případě, že žák zkoušku, která je součástí maturitní zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. 273

14 UČEBNÍ PLÁN Vyučovací předmět Celkový počet konzultací v ročníku Celkem za studium Povinné Český jazyk a literatura První cizí jazyk ANJ, NEJ, RUJ Další cizí jazyk ANJ, NEJ, RUJ Dějepis Historie české správy Základy společenských věd Chemie Fyzika Základy biologie a ekologie Matematika Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Veřejné finance Právo Veřejná správa Správní řízení Zeměpis Společenská kultura Estetická výchova Aplikovaná psychologie Písemná komunikace a administrativa Volitelné Společensko vědní seminář Matematický seminář Celkem

15 Název vyučovaného předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBECNÝ CÍL VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obecným cílem vzdělávání v českém jazyce a literatuře je přispívat k rozvoji osobnosti žáka, k osvojení si různých vědomostí, dovedností, myšlenkových operací a strategií potřebných k řešení problémů. Výuka přispívá k zodpovědnému přístupu k učení, k rozvoji komunikační dovednosti a schopnosti žáků, k užívání jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků, ovlivňuje utváření hodnotové orientace a postojů žáků. Působí na jeho osobní a profesní růst. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák chápal jazyk jako systém a zvládl jej také jako nezbytný předpoklad pro studium cizích jazyků. CHARAKTERISTIKA UČIVA Všechny složky předmětu český jazyk a literatura: složka jazyková s komunikační a slohovou i složka pracující s literárními poznatky a texty jsou vzájemně propojeny, ovlivňují se a doplňují. V jazykové výuce převládá práce s jazykovými kompozičními a tematickými prostředky, rozvíjejícími výrazové a komunikační schopnosti žáků. Učivo je zaměřeno na vyhledávání informací a jejich uplatnění, na užívání spisovného jazyka ve formě mluvené i psané a na schopnosti jeho uplatnění v různých životních situacích. V mluvnických poznatcích jsou zdůrazněny vědomosti, které jsou nezbytné pro osvojování cizího jazyka. Výuka v literární složce je zaměřena především na rozlišení a porozumění různým druhům textů, interpretaci, objasnění funkce textu, na jazykové, kompoziční a tematické prostředky ve výstavbě literárního díla, na vývoj literatury v historickém kontextu, objasnění funkce textu a na rozlišení jeho různých druhů (umělecký, odborný). Český jazyk a literatura rozvíjí komunikační schopnosti a dovednosti žáků, sociální kompetence, prohlubuje jazykové znalosti, kultivuje a formuje postoje žáka včetně jeho vztahu ke kulturním hodnotám a dění ve společnosti. SMĚŘOVÁNÍ VÝUKY V OBLASTI CITŮ, POSTOJŮ A PREFERENCÍ Výuka předmětu český jazyk a literatura směřuje k tomu, aby žák: získal pozitivní vztah k učení a k celoživotnímu vzdělávání získával zdravé sebevědomí, kritické a sebekritické postoje formuloval vhodně své myšlenky, obhajoval kultivovaně své názory a postoje využívával různých informačních zdrojů, uměl pracovat s podstatnými údaji porozuměl zadání úkolu, aktivně řešil problémy samostatně i v týmu byl schopen s porozuměním sledovat a interpretovat mluvené i psané projevy pochopil význam literárních a uměleckých děl pro rozvoj vlastní osobnosti jednal v souladu se zákony a školními normami, respektoval principy demokracie vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uplatňoval získané jazykové poznatky v osobních i pracovním životě 275

16 STRATEGIE VÝUKY Vedle tradičních metod se využívají metody aktivního učení a zvláště samostatné a projektové práce. Jsou uplatňovány konzultační hodiny. Žáci jsou vedeni k rozboru nedostatků ve vyjadřování (sebehodnocení), je využívána odborná literatura k učení z textu, vyhledávání informací a Internet. Průběžně jsou zařazovány aktuální testy, praktický slohový výcvik, pravopisná cvičení různého typu i diktáty. Jsou zohledňováni žáci s osobním handicapem. V literární části je základem práce s textem. Literární učivo je v učebním plánu sestaveno chronologicky. Kromě podpory čtenářství a interpretací textu získávají žáci celkový přehled o hlavních proudech a osobnostech české i světové literární historie a kultury vůbec. Žáci se seznamují s národními i třebíčskými pamětihodnostmi formou besed a exkurzí, jsou realizovány projekty, seminární a slohové práce. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ Hodnocení vychází z Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu, převažuje známkování na základě platné pětistupňové klasifikační stupnice. Využívá se také bodového a procentuálního systému. Žáci jsou hodnoceni průběžně i formou pololetních zkoušek. Učitel vede žáky k sebehodnocení a sebekontrole. Při hodnocení je kladen důraz na: projevený aktivní zájem o předmět porozumění poznatkům, schopnost jejich interpretace a aplikace komunikační kompetence, praktické využití získávání informací z různých zdrojů a jejich uplatnění dovednosti při práci s literárním textem čtenářské schopnosti a vztah ke kulturnímu dědictví stylisticky i pravopisně správný písemný projev PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Žáci: ovládají techniky učení, získávají funkční gramotnost, využívají různé informační zdroje rozvíjí mediální gramotnost - kritické sledování mediálních obsahů, jejich přínos, rozpoznávání manipulačních technik nacházejí v uměleckých dílech smysluplnost a estetické hodnoty vyjadřují se kultivovaně ústně i písemně v různých komunikačních situacích, včetně dovednosti diskutovat a argumentovat spolupracují s ostatními a přispívají k utváření vhodných mezilidských vztahů vytvářejí si pozitivní vztah k literárním a uměleckým hodnotám získávají znalosti, dovednosti i kompetence k dalšímu profesnímu růstu HODINOVÁ DOTACE Ročník Počet konzultací za šk. rok

17 1. ročník Cizí jazyky Tvarosloví Slovesa sponová, modální, fázová Světoví autoři Dějepis Umění specifická výpověď skutečnosti Literární díla v historickém kontextu 1. Zdroje informací Internet, Odborná literatura v oboru CJL - praktický výcvik ve využívání zdrojů informací o jazyce (Pravidla českého pravopisu, Stručná mluvnice, slovníky aj.) Knihovny a jejich služby Internet - encyklopedie ODS osvojit si vhodnou míru sebevědomí a sebeodpovědnosti CZP pochopit souvislost mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami chápat postavení člověka v přírodě CSP identifikovat a formulovat vlastní priority pracovat s informacemi vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací Ekonomika Podnik a podnikání chování podnikatele, prezentace podniku Elektronické zpracování žádosti, životopisu Veřejná správa Základní pravidla jednání s klientem Řízený rozhovor Řešení problému Zeměpis Regionální geografie podle probíraného učiva 2. Racionální studium textu Publicistika Odborná literatura Techniky a druhy čtení zvl. studijního Orientace v textu Zaznamenávání přečteného - výpisek, výtah, osnova, Praktický výcvik Techniky učení 3. Zvuková a grafická stránka jazyka Projevy mluvené a psané Věta jednoduchá a souvětí 4. Slohové útvary a postupy Slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní Komunikační situace a strategie Vyjadřování přímé a zprostředkované technickými prostředky Projevy dialogické, monologické, formální, 277 Žák používá k vyhledávání informací dostupné informační zdroje a techniky orientuje se v dostupných službách knihovny zaznamenává bibliografické údaje se učí informace vybírat a přistupovat k nim kriticky samostatně zpracovává informace samostatně studuje interpretuje obsah textu i jeho části seznamuje se s různými druhy učebních technik prakticky rozebírá jednoduché větné útvary v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky a jejich uspořádání kultivovaně argumentuje a obhajuje svá stanoviska využívá techniku mluveného slova, klade otázky a vhodně formuluje odpovědi vyjadřuje se věcně správně a srozumitelně přednese krátký projev rozvíjí vlastní komunikační schopnosti a strategie

18 neformální, připravené, nepřipravené 5. Vyprávění, dopis, Styl prostě sdělovací Styl administrativní Rozlišení v jazykových prostředcích a formální stránce Osobní a úřední dopis 6. Vývoj literatury v kontextu historických událostí, dobového myšlení, umění i kultury Literatura starověku a raného středověku - renesance, humanizmus, baroko, klasicizmus, osvícenství, preromantizmus, romantizmus Výběr učiva 7. Základy literární teorie, styly Základy literární vědy Výkladový styl výklad Informační styl Úvaha Seminární práce - grafická a formální úprava 8. Analýza a interpretace textů, přímá řeč Ukázky z literárních děl Porovnávání s odbornou literaturou Projekt: Regionální pověsti samostatně zpracuje vypravování, ve formě psané a mluvené volí vhodné jazykové prostředky vyjmenuje body kompozice vypravování a řídí se jimi, užívá stylově příznakové jevy rozlišuje text odborný a prostě sdělovací rozpozná jazykové prostředky dopisu osobního i úředního osvojuje si grafickou a formální úpravu písemných projevů vystihuje podstatné rysy základních period vývoje české a světové literatury rozlišuje literární žánry daného období a jejich místo v historickém kontextu poznává rozdíly mezi básnickým a prozaickým dílem, mezi epikou, lyrikou a dramatem zařazuje stěžejní literární díla k autorům rozeznává specifické prostředky básnického jazyka, rozpoznává jejich funkci v textu vyhledává informace z různých oborů uvažuje o důležitosti získávání nových poznatků na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka i odborných textů a objasní jejich funkci poznává působení literárního díla na rozvoj jeho osobnosti 278

19 2. ročník Cizí jazyky Pojmy důležité pro výuku cizího jazyka Světoví autoři Základy společenských věd Profesní připravenost komunikace, vystupování, vhodné oblečení Publicistika zájem o dění 1. Tvarosloví - slovní druhy Pojmenování nových skutečností (komunikační funkce slov): Slovní zásoba Způsoby tvoření slov Stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Hlavní principy českého pravopisu ve společnosti ODS být ochotni angažovat se pro veřejné zájmy dovést se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat pro své potřeby CZP chápat vlivy prostředí na život a zdraví člověka CSP odpovědně se rozhodovat na základě vyhodnocení získaných informací Dějepis Spisovatelé v historickém kontextu 2. Větná skladba Věta jednoduchá a souvětí Druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska Ústní i písemné projevy 3. Administrativní styl Rysy a druhy administrativních písemností Formuláře, žádost, plná moc, životopis, úřední dopis Praktický slohový výcvik: Slohová práce uplatňuje znalosti tvarosloví v písemném i mluveném projevu se řídí zásadami správné výslovnosti v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu používá odbornou literaturu objasní stavbu věty jednoduché, funkci a postavení větných členů používá vhodně věty jednoduché a souvětí orientuje se ve výstavbě textu uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování používá spisovný jazyk a pravopisná pravidla používá platné normy Spisového řádu dbá na grafickou úpravu vypracuje jednoduchou žádost, sestaví vlastní životopis souvislý i strukturovaný 4. Publicistický a odborný styl Žurnalistika a mediální výchova Publicistika a zpravodajství Masmédia odlišuje publicistiku a zpravodajství rozlišuje podstatné informace od nepodstatných rozpozná prvky podbízivosti sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva, pozvánka, nabídka, reklamní slogan) 5. Literární teorie - interpretace textů Ukázky z literárních děl 279 se orientuje v denním tisku uvědomuje si odlišnost jazykových prostředků uměleckého

20 Porovnávání s odbornou literaturou a odborného textu, objasní jejich funkci uplatňuje zásady interpretace různých druhů textu a charakterizuje jejich funkci Projekt: Město, ve kterém studuji 6. Vývoj literatury 19. století do počátku 20. století Národní obrození Realizmus ve světové literatuře 19. století Česká literatura 2.polovina 19. a počátku 20. století Světová poezie, próza a drama v období předválečném, válečném a meziválečném Slohová práce uvědomuje si význam národní identity i evropského společenství vystihuje podstatné rysy literatury v kontextu historického vývoje rozlišuje literární žánry tohoto období při interpretaci literárního textu uplatňuje znalosti o jeho struktuře, literárních žánrech a termínech poznává působení literárního díla na osobnosti 7. Prostředky výstavby uměleckého díla rozezná typy promluv a literární způsoby posoudí jejich funkčnost v textu 8. Metody interpretace textu Text a intertextovost Porovnání textů literárních a neliterárních postihne smysl textu porovná různé interpretace rozliší umělecký text od neuměleckého 280

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro absolventy tříletých učebních oborů se strojírenským zaměřením nástavbové studium Provozní technika

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Jméno ředitele: Střední

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.4 Učební plány 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura..... 17 Anglický

Více