Školní vzdělávací program M/01 Veřejnosprávní činnost Část II. dálková forma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Část II. dálková forma"

Transkript

1 Školní vzdělávací program M/01 Veřejnosprávní činnost Část II. dálková forma 261

2 OBSAH CHATAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje 263 Veřejná správa Popis celkového pojetí 263 Správní řízení Realizace průřezových témat 264 Zeměpis Zařazení průřezových témat Společenská kultura Rozvoj klíčových kompetencí 269 Estetická výchova Organizace výuky 270 Aplikovaná psychologie Hodnocení žáků Písemná komunikace a administrativa Vzdělávání žáků se speciálními vzděl. potřebami 271 Společenskovědní seminář Bezpečnost a ochrana zdraví 272 Matematický seminář Podmínky pro přijímaní ke vzdělávání 272 Seznam zkratek 495 Ukončení vzdělávání 273 Učební plán 274 Učební osnovy Český jazyk a literatura Ruský jazyk a konverzace Anglický jazyk a konverzace Německý jazyk a konverzace Dějepis Historie české správy Základy společenských věd Fyzika Chemie Základy biologie a ekologie Matematika Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Veřejné finance Právo

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje Název a adresa školy: Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč Název ŠVP: Veřejnosprávní činnost Kód a název oboru vzdělání: M/01 veřejnosprávní činnost Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Délka a formy studia: 5 let, dálková Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Popis celkového pojetí vzdělávání Školní vzdělávací program Veřejnosprávní činnost je koncipován nejen jako odborné vzdělávání, tzn. s důrazem kladeným na profilové předměty právo a veřejná správa, ale je rozšířen v oblasti společenskovědního vzdělávání a vzdělávání v cizích jazycích. V rovině teoretického vyučování prosazujeme moderní výuku pomocí nových didaktických pomůcek a moderní techniky (multimediální PC učebny, dataprojektory, DVD a video přehrávače apod.). Důraz je kladen na jazykové vzdělání v mateřském jazyce a dvou cizích jazycích, logické myšlení, práci v ICT technologiích, jejichž znalosti využijí žáci i v ostatních předmětech. Zvyšuje se tím provázanost jazykových a odborných předmětů a jejich následné aktivní praktické použití např. v písemné a elektronická komunikaci atd. Výsledkem celého vyučovacího procesu by měli být žáci, kteří jsou díky všeobecnému vzdělání schopni samostatného úsudku, analýz, tvůrčí práce a práce v týmu. Bližší popis strategie teoretické výuky v jednotlivých předmětech, kam škola usiluje vnést moderní vyučovací metody (principy metod kooperativního učení, sociálně komunikativní metody, metody kritického myšlení), je možno nalézt v učebních osnovách jednotlivých předmětů. Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu je průběžná odborná praxe, kterou si žáci v rámci rozvoje komunikačních dovedností sjednávají sami. Pro odbornou praxi jsou preferována pracoviště státní správy a samosprávy, možné je však i její realizace v soukromého sektoru. Náplní praxe je seznámení žáků s reálnými pracovišti a vykonávání méně náročné administrativní činnosti. Odborné praxe probíhají průběžně po celou dobu studia v celkovém rozsahu 4 týdnů. Výstupem z absolvování odborné praxe je zpráva o hodnocení žáka pověřeným pracovníkem organizace, kde probíhá praxe a práce žáka zaměřená na charakteristiku subjektu, v němž praxi absolvoval včetně vlastního popisu pracovní činnosti, kterou vykonával. Nejčastěji zastoupenými průřezovými tématy realizovanými během odborné praxe jsou Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie. 263

4 Realizace průřezových témat Občan v demokratické společnosti se realizuje ve vzdělávání v průběhu celého studia, prolíná se a prostupuje všemi předměty, jeho přínos je formativní, spočívá v budování občanské gramotnosti žáků. Cílem je vychovat žáky s vhodnou mírou sebevědomí, kteří by byli odpovědni za své názory, odolávali myšlenkové manipulaci, učili se být kriticky tolerantní, uvažovali o existenčních otázkách, hledali na ně odpovědi, dokázali se angažovat i pro veřejné zájmy a vážili si materiálních a duchovních hodnot společnosti. Realizace tématu je prováděna hlavně ve vzdělávací oblasti Kultura ve veřejné správě a společenskovědní vzdělávání, kde se učí mimo jiné etická výchova, dále v českém jazyku, zeměpisu a ekonomice. Člověk a životní prostředí se promítá do celkového provozu školy a tím i do postojů žáků naší školy. Třídění komunálního odpadu, péče o okolí školy, environmentální výchova a vzdělávání mají za úkol formovat vztah a odpovědnost žáků k aktivní ochraně životního prostředí. Realizací průřezového tématu se zabývá předmět základy biologie a ekologie, zeměpis a chemie. Téma je realizováno i v zadávaných projektech. Žáci si budují takové postoje a hodnotové orientace, na jejichž základě si vytváří vlastní budoucí životní styl a povědomí o ekologickém způsobu života. Člověk a svět práce si vymezuje přípravu absolventa s takovým odborným profilem, díky kterému se prosadí na trhu práce, v dalším vzdělávání i v osobním životě. V rámci tohoto tématu si žák doplňuje získané odborné znalosti a dovednosti o poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním na trhu práce, při rozhodování o další profesní orientaci a při uplatňování pracovních práv. Téma přispívá zejména k tomu, že žák je schopen formulovat svoje priority, umí pracovat s informacemi vyhledává, vyhodnocuje a využívá jich, umí verbálně komunikovat při důležitých jednáních a také se umí písemně vyjadřovat při úřední korespondenci. Téma je nejvíce zastoupeno v předmětech ekonomika, společensko vědní základ, český a cizí jazyk, právo, ekonomika, informační a komunikační technologii a písemné komunikaci. Informační a komunikační technologie jsou realizovány především v předmětech informační a komunikační technologie, písemná komunikace a administrativa a veřejná správa. Dosažené znalosti a dovednosti postupně využívají žáci i v ostatních předmětech při zpracovávání a vyhledávání informací z celosvětové sítě. Žáci jsou připravováni tak, aby se pro ně počítač stal běžným pracovním nástrojem a kancelářský, grafický a účetní software aktivně využívali při studiu, projektových pracích a také v reálném životě. Dovednosti z IKT prokáží žáci při vypracování praktické maturitní práce v profilové části maturitní zkoušky. Výuka probíhá v učebnách výpočetní techniky, které jsou vybaveny moderními multimediálními počítači umožňující sdílení tiskárny a skeneru při zachování pravidel hygieny a bezpečnosti práce. Žáci mají přístup k počítačům s připojením na internet. Práce s prostředky informační a komunikační technologie má podpůrný charakter nejen pro odbornou složku vzdělání, ale patří k všeobecnému potenciálu moderního člověka. Více viz materiální zabezpečení. Průřezová témata jsou mimo odbornou praxi realizována v konkrétních předmětech (viz rozpis učiva jednotlivých předmětů), jež rozvíjejí rovněž klíčové kompetence. 264

5 ZAŘAZENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO ŠVP 1. Občan v demokratické společnosti Název obsahového 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celku: Osobnost a její rozvoj CJL, EST, NEJ, ANJ, RUJ, PKA, SPK ANJ, RUJ, NEJ, PKA, CJL APS, ANJ, RUJ, NEJ, PKA, CJL ANJ, RUJ, NEJ, UCE, CJL, APS ANJ, RUJ, NEJ, CJL, SVS, UCE Komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů PRA, DEJ, ANJ, RUJ, NEJ, ZEM, CJL, SPK ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, VES, ZEM, PRA, EKN ANJ, RUJ, NEJ, HCS, APS, PRA, PKA, ANJ, RUJ, NEJ, APS, PRA, UCE, ZSV ANJ, RUJ, NEJ, PRA, SPR, VES, VEF, ZSV Společnost jednotlivec a společenské skupiny, ANJ, RUJ, NEJ, EKN, DEJ, VES, SPK, CJL ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, VES, CJL ANJ, RUJ, NEJ, VES, APS, CJL ANJ, RUJ, NEJ, VES, ZSV, CJL ZSV, ANJ, RUJ, NEJ, SVS, VEF, CJL kultura, náboženství Historický vývoj EKN, DEJ, EST, CJL, DEJ, CJL CJL, HCS, APS CJL, ZSV C JL, ZSV, SVS PRA Stát, politický systém, politika, soudobý svět PRA, DEJ, VES ZEM, DEJ, VES ANJ, RUJ, NEJ, VES, HCS ANJ, RUJ, NEJ, PRA, VES, ZSV ZSV, SVS, ANJ, RUJ, NEJ, VES Masová média EST, EKN, ZEM, DEJ ZEM, ANJ, DEJ NEJ, CJL RUJ, ZSV VEF, ZSV, SVS Morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita PRA, DEJ PRA, ZEM, DEJ, PKA PRA, UCE, ZSV, PKA UCE, SVS, PKA, VES, SPR, HCS Potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život 2. Člověk a životní prostředí PRA, VES PRA, ANJ, VES, EKN PRA, RUJ, NEJ, VES, PAK, EKN PRA, NEJ, ANJ, VES, PRA, SPR Název obsahového celku: Biosféra v ekosystémovém pojetí Současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí Možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti 1. ročník 2. ročník 3. ročník ročník PKA, DEJ, VES, FYZ, CHEM ZEM, ZBE ZEM, DEJ, VES RUJ, VES, ZBE ANJ, NEJ, VES, ZSV ZSV, SVS PKA, VES, CHEM ZEM, VES PRA, RUJ, VES, PRA, ANJ, NEJ, ZSV, VES ZSV, SVS, VES, PRA 265

6 rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském životě 3. Člověk a svět práce Název obsahového celku: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Hlavní oblasti světa práce, PKA, ANJ, RUJ, VES EKN, PKA, VES PKA, NEJ, VES, EKN VES VES char. znaky práce, jejich aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování přísl. oboru Trh práce, jeho ukazatele, EKN EKN PKA všeob. vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů Soustava školního PRA, PKA, NEJ, VES PRA, EKN, VES PRA, ANJ, RUJ, VES PRA, VES PRA, VES vzdělávání v ČR, návaznosti jednotl. druhů vzdělávání, význam a možnosti dalšího profesního vzdělávání, celož. učení, studium v zahraničí Informace jako kritéria PRA, EKN PRA, IKT IKT, UCE, APS IKT, UCE rozhodování o další prof. a vzd. dráze, vyhledávání a posuz. informací o povolání, zaměstnání, trhu práce Písemná i verbální PKA, NEJ EKN, PKA, NEJ, CJL APS, PRA, IKT, RUJ, PKA IKT, ANJ, RUJ, APS IKT, RUJ sebeprezentace při vstupu na trh práce, žádosti, profesní životopisy, jednání se zaměstnavateli, přijímací pohovory, výběrová řízení Zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, VES EKN, VES PRA, VES, PKA VES VES, SPR 266

7 práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda Soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, výhody a rizika podnikání, orientace v ŽZ a OZ Podpora státu sféře zaměstnanosti, informační, poradenské a zprostředkovatelské služby, rekvalifikace, podpora nezaměstnaným Práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí EKN PRA, EKN PRA EKN IKT, NEJ, ANJ, RUJ ANJ, RUJ, NEJ, IKT IKT 4. Informační a komunikační technologie Název obsahového 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celku: Práce s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a CHEM, ZEM, MAT, PKA, ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, VES, EST ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, MAT, ZEM, PKA, VES APS, ANJ, RUJ, NEJ, MAT, PKA, VES, IKT UCE, MAT, ANJ, RUJ, NEJ, VES, IKT SPR, ZSV, IKT, VES, ANJ, RUJ, NEJ, SVS, MAS komunikačních technologií Práce s běžným základníma aplikačním PKA, ZEM, MAT PKA, ZEM, MAT MAT, PKA, VES, IKT UCE, MAT, IKT UCE, SPR, IKT, VES, MAS programovým vybavením Používání nových aplikací PKA, IKT IKT IKT Komunikace elektronickou poštou a využívání dalších prostředků online a offline komunikace ANJ, RUJ, NEJ ANJ, RUJ, NEJ ANJ, RUJ, NEJ, PKA ANJ, RUJ, NEJ, VES, IKT VES, SPR, PRA, ANJ, RUJ, NEJ Získávání informací z otevřených zdrojů, zejména Internet FYZ, ZEM, ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, VES, PRA ANJ, RUJ, NEJ, ZEM, PKA, DEJ, VES, PRA, ZBE 267 ANJ, RUJ, NEJ, VES, PRA, APS, PKA, HCS, IKT ANJ, RUJ, NEJ, UCE, IKT, ZSV, PRA, VES, APS UCE, SPR, VES, PRA, ANJ, RUJ, NEJ, SVS, IKT, ZSV

8 Práce s informacemi z různých zdrojů nesených na různých médiích Uvědomování si nutnosti posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní ANJ, RUJ, NEJ, ZEM, DEJ ANJ, RUJ, NEJ, PKA, ZEM, DEJ, VES ANJ, RUJ, NEJ, VES, HCS, IKT ANJ, RUJ, NEJ, ZSV, VES, IKT SPR, VES, PRA, IKT, SVS, ZSV EST, ZEM, DEJ ZEM, DEJ APS, PKA, HCS, IKT IKT, ZSV SVS, SPR, IKT, PRA, VES 268

9 ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Předmět Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence a kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi Český jazyk a literatura x xx x xx xx x Cizí jazyk x x x x x x Dějepis x xx xx x Historie české správy x x x x Základy společenských věd xx x xx x Fyzika x x x x Chemie x x x Základy biologie a ekologie x x Matematika xx x xx x Informační a komunikační technologie x x x x x x Ekonomika x x x x x Účetnictví x x x x x Veřejné finance x x x x x Právo x x x x x Veřejná správa x x xx xx x Správní řízení x x x x xx Zeměpis x x x Společenská kultura x x x Estetická výchova x x x x Aplikovaná psychologie xx xx x x x Písemná komunikace a administrativa x x x x xx Matematický seminář x x x x Společenskovědní seminář xx xx xx x Kompetence k učení - předpokladem je čtenářská gramotnost, ovládání psaní a početní úkony, proto je obsahem všech předmětů. 269

10 ORGANIZACE VÝUKY Příprava žáků je realizována dálkovou formou jako samostudium spojené s pravidelnými konzultacemi v rozsahu konzultací za rok dle učebního plánu. Výuka je rozdělena na předměty povinné a volitelné. Tyto předměty doplňuje odborná praxe prostupující celým studiem, na reálných pracovištích našeho regionu v rámci smluvních vztahů. Vzdělávání žáků probíhá jedenkrát týdně od 12:20 17:30 hodin formou konzultací v kmenových a odborných učebnách vybavených potřebnou ICT technikou pro multimediální metody. Do ŠVP není zařazena oblast Vzdělávání pro zdraví. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základ pro hodnocení žáků tvoří platná legislativa a podmínky Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o., které je součástí Školního řádu. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu o úrovni osvojení výsledků vzdělávání (dovednosti, schopnosti, postoje aj.) v daném období. Hodnocení má pro žáka informační a diagnostickou funkci, tzn. zda zvládne a dovede využívat získané vědomosti a dovednosti. Motivační a výchovná funkce mu dává perspektivu k zlepšení nebo odstranění nedostatků. Vyučující nabízí žákům individuální konzultační hodiny. Učitel žáky předem seznámí s očekávanými výstupy a požadavky, které jsou předmětem hodnocení tak, aby přirozenou součástí hodnocení bylo sebehodnocení a hodnocení ze strany žáků. Žáci jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace, přičemž bližší podrobnosti stanovuje Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu, které je nedílnou součástí Školního řádu. Žáci jsou zpravidla zkoušeni ústní a písemnou formou, při hodnocení je také kladen důraz na aktivní zájem o předmět, schopnost kritického myšlení a samostatnost úsudku, schopnost vyhledávání informací, případně na úroveň, kvalitu a formální správnost zadávaných seminárních prací a projektů. Další bližší podrobnosti stanovují již zmiňovaný Školní řád a rozpis učiva pro jednotlivé předměty. Hodnocení v jednotlivých předmětech se provádí podle hledisek: osvojení výsledků vzdělávání určených učivem individuální zlepšení a pokrok ve výuce schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení úkolů soustavnosti, přesnosti a svědomitosti v práci písemná a vyjadřovací úroveň řešení problémových situací srovnávání s výsledky spolužáků Způsoby hodnocení: známkování bodový systém procentuální vyjádření sebehodnocení, kolektivní hodnocení 270

11 Metody pro hodnocení: ústní zkoušení (obsahově a odborně slovní vyjádření učiva) písemné činnosti (testy orientační, grafické, otevřené úlohy, slohové...) praktické činnosti (samostatné práce, odborné úkony, úvahy, pohybové dovednosti...) zpracování projektů, seminárních prací analýza činnosti žáka za určité období Formy hodnocení: průběžné souhrnné - uvádí se na konci každého pololetí školního roku do systému Bakalář, na konci 1. pololetí žák obdrží Výpis z vysvědčení, na konci 2. pololetí jsou žákům vydána vysvědčení. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Cílem této oblasti vzdělávání je integrovat jednotlivce nebo skupiny žáků do kolektivu a současně jim co nejvíce zpřístupnit poskytovaný typ vzdělání. Vzdělávání probíhá v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Žáci se specifickými poruchami učení /dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie / jsou integrováni do běžných tříd a vyučující volí vhodné metody výuky a hodnocení, jako je individuální tempo, testové texty, ústní nebo písemné zkoušení, větší časový prostor, využití kompenzačních pomůcek, aby se zohlednily individuální potřeby a doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů se těmto žákům věnuje a pomáhá jim překonat obtíže při přípravě na budoucí povolání. Vede a pravidelně sleduje jejich prospěch a spolupracuje se zákonnými zástupci žáků. Žáci s poruchami chování (hyperaktivita, poruchy pozornosti) pro jejich vzděláváni je zvoleno vhodné tempo a výukové a výchovné prostředky. Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou přijímáni pokud zdravotní indispozice nemá vliv na výuku prioritních předmětů oboru veřejnoprávní činnost. Na základě zdravotního doporučení mohou být ředitelem uvolněni z některých předmětů, a nebo je forma práce a individuální péče zvolena tak, aby žáci zvládli požadavky oboru. Žáci se sociálním znevýhodněním (ekonomické, multikulturní, poradenské, ústavní) mohou studovat bez omezení, nezbytná je úzká spolupráce výchovného poradce, třídního učitele s žákem resp. s rodinou, v případě neplnoletosti žáka i s oddělením sociálně právní ochrany dětí a vytvoření dostatečné motivace pro vzdělávání. Žáci mimořádně nadaní Se vzděláváním žáků s mimořádnými vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými se doposud škola nesetkala. V případě, že by na naší škole studovali, jsme připraveni na tuto skutečnost reagovat například vytvořením individuálních vzdělávacích plánů, vypracováním programu pro integraci těchto žáků do třídního kolektivu, individuálním přístupem apod. Celá problematika by spadala do oblasti kompetence výchovného poradce. Zvláštní pozornost je věnována žákům ohroženým sociálně patologickými jevy. Výchovný poradce a metodik prevence sledují přístup k plnění školních povinností, začlenění a vliv žáka na kolektiv ve třídě. V rámci prevence sociálně patologických jevů je vedení školy v kontaktu s výchovnými ústavy, pedagogicko- psychologickou poradnou, oddělením sociálně právní ochrany dětí, praktickými lékaři a výchovnými poradci ze základních škol. 271

12 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ PREVENCE Bezpečnost práce, požární prevence a hygiena práce je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jak teoretického, tak praktického vyučování. Vychází z plnění: Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení vydaných MŠMT Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy Školního řádu Vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních a přehledu rizik ve škole Vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků i studentů Vyhlášky č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výkon a vzdělávání dětí a mladistvých Vyhlášky č. 288/2003 Sb. o pracích zakázaných mladistvým proškolení z požární ochrany a výkladu o požárním nebezpečí Žáci jsou seznámeni se Školním řádem a zásadami BOZP a PO vždy na začátku nového školního roku a dále průběžně před konáním akcí realizovaných mimo školu. Seznámení se Školním řádem a zásadami BOZP a PO a jejich dodržování stvrzují žáci svými podpisy na předepsaných formulářích. Proškolení na začátku školního roku provede třídní učitel. Dokladem je také záznam o proškolení v třídní knize. Za bezpečnost a opakované poučení žáků na jednotlivých akcích zodpovídá určený pedagogický dozor. Ochrana žáků za krizového stavu se plní formou jednodenního semináře organizovaného ve spolupráci s Městskou policií Třebíč, Policií ČR a Vodní záchrannou službou. V oblasti prevence sociálně patologických jevů je pro každý rok připraven minimální preventivní program a probíhá spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Třebíči a odborem sociálně-právní ochrany dětí. Problematika BOZP je nedílnou součástí péče o zdraví své i svých spolupracovníků, dále pak i jako součást řízení jakosti včetně přísného dodržování hygienických norem, proto je ve výchovně vzdělávacím procesu ze strany všech pedagogů kladen důraz na přísné dodržování a začleňování právních norem do systému práce se žáky, dbáme na osvojení si návyků bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti. Žáci jsou vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci, ví jak reagovat v případě úrazu, znají pojem preventivní péče, traumatologický plán. PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ Podmínky pro přijetí ke vzdělávání se řídí školským zákonem a další platnou legislativou. Žáci hlásící se ke studiu na obor veřejnosprávní činnost nekonají přijímací zkoušky. Podmínky pro přijetí ke studiu: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky odevzdání přihlášky do termínu stanoveném platnou legislativou splnění podmínek přijímacího řízení na základě kritérií stanovených ředitelem školy a zveřejňovaných na internetových stránkách školy zdravotní způsobilost uchazeče pro obor veřejnoprávní činnost potvrzena praktickým lékařem pro děti a dorost pro přijetí do vyššího ročníku musí uchazeč úspěšně splnit vyrovnávací zkoušky, pokud byly ředitelem školy stanoveny jako podmínka přijetí 272

13 UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou podle platných právních norem. Žák koná maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončil 5. ročník oboru veřejnosprávní činnost. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část maturitní zkoušky, která je zadávána MŠMT, se skládá ze 3 povinných zkoušek a nepovinných zkoušek komplexní zkouška z českého jazyka a literatury komplexní zkouška z cizího jazyka volitelné zkoušky z předmětu matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika dle rozhodnutí ředitele školy pro daný školní rok žák si volí buď základní nebo vyšší úroveň obtížností zkušebního předmětu komplexní zkouška se skládá ze tří dílčích zkoušek (písemná práce, didaktický test, ústní zkouška), volitelná zkouška se koná formou didaktického testu žák může konat zkoušku z kteréhokoli cizího jazyka, jenž je na naší škole vyučován, tzn. z anglického, německého nebo ruského žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny její zkoušky v rámci společné části může žák konat nejvýše 3 nepovinné zkoušky formou didaktického testu Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek: ústní zkoušky z práva ústní a praktické zkoušky z veřejné správy žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny její části termíny a témata povinné profilové části určí ředitel školy ústní zkouška z práva i veřejné správy obsahuje témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje žák může konat profilovou část i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky v rámci profilové části z předmětů písemná komunikace a administrativa a aplikovaná psychologie Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. V případě, že žák zkoušku, která je součástí maturitní zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. 273

14 UČEBNÍ PLÁN Vyučovací předmět Celkový počet konzultací v ročníku Celkem za studium Povinné Český jazyk a literatura První cizí jazyk ANJ, NEJ, RUJ Další cizí jazyk ANJ, NEJ, RUJ Dějepis Historie české správy Základy společenských věd Chemie Fyzika Základy biologie a ekologie Matematika Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Veřejné finance Právo Veřejná správa Správní řízení Zeměpis Společenská kultura Estetická výchova Aplikovaná psychologie Písemná komunikace a administrativa Volitelné Společensko vědní seminář Matematický seminář Celkem

15 Název vyučovaného předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBECNÝ CÍL VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obecným cílem vzdělávání v českém jazyce a literatuře je přispívat k rozvoji osobnosti žáka, k osvojení si různých vědomostí, dovedností, myšlenkových operací a strategií potřebných k řešení problémů. Výuka přispívá k zodpovědnému přístupu k učení, k rozvoji komunikační dovednosti a schopnosti žáků, k užívání jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků, ovlivňuje utváření hodnotové orientace a postojů žáků. Působí na jeho osobní a profesní růst. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák chápal jazyk jako systém a zvládl jej také jako nezbytný předpoklad pro studium cizích jazyků. CHARAKTERISTIKA UČIVA Všechny složky předmětu český jazyk a literatura: složka jazyková s komunikační a slohovou i složka pracující s literárními poznatky a texty jsou vzájemně propojeny, ovlivňují se a doplňují. V jazykové výuce převládá práce s jazykovými kompozičními a tematickými prostředky, rozvíjejícími výrazové a komunikační schopnosti žáků. Učivo je zaměřeno na vyhledávání informací a jejich uplatnění, na užívání spisovného jazyka ve formě mluvené i psané a na schopnosti jeho uplatnění v různých životních situacích. V mluvnických poznatcích jsou zdůrazněny vědomosti, které jsou nezbytné pro osvojování cizího jazyka. Výuka v literární složce je zaměřena především na rozlišení a porozumění různým druhům textů, interpretaci, objasnění funkce textu, na jazykové, kompoziční a tematické prostředky ve výstavbě literárního díla, na vývoj literatury v historickém kontextu, objasnění funkce textu a na rozlišení jeho různých druhů (umělecký, odborný). Český jazyk a literatura rozvíjí komunikační schopnosti a dovednosti žáků, sociální kompetence, prohlubuje jazykové znalosti, kultivuje a formuje postoje žáka včetně jeho vztahu ke kulturním hodnotám a dění ve společnosti. SMĚŘOVÁNÍ VÝUKY V OBLASTI CITŮ, POSTOJŮ A PREFERENCÍ Výuka předmětu český jazyk a literatura směřuje k tomu, aby žák: získal pozitivní vztah k učení a k celoživotnímu vzdělávání získával zdravé sebevědomí, kritické a sebekritické postoje formuloval vhodně své myšlenky, obhajoval kultivovaně své názory a postoje využívával různých informačních zdrojů, uměl pracovat s podstatnými údaji porozuměl zadání úkolu, aktivně řešil problémy samostatně i v týmu byl schopen s porozuměním sledovat a interpretovat mluvené i psané projevy pochopil význam literárních a uměleckých děl pro rozvoj vlastní osobnosti jednal v souladu se zákony a školními normami, respektoval principy demokracie vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci uplatňoval získané jazykové poznatky v osobních i pracovním životě 275

16 STRATEGIE VÝUKY Vedle tradičních metod se využívají metody aktivního učení a zvláště samostatné a projektové práce. Jsou uplatňovány konzultační hodiny. Žáci jsou vedeni k rozboru nedostatků ve vyjadřování (sebehodnocení), je využívána odborná literatura k učení z textu, vyhledávání informací a Internet. Průběžně jsou zařazovány aktuální testy, praktický slohový výcvik, pravopisná cvičení různého typu i diktáty. Jsou zohledňováni žáci s osobním handicapem. V literární části je základem práce s textem. Literární učivo je v učebním plánu sestaveno chronologicky. Kromě podpory čtenářství a interpretací textu získávají žáci celkový přehled o hlavních proudech a osobnostech české i světové literární historie a kultury vůbec. Žáci se seznamují s národními i třebíčskými pamětihodnostmi formou besed a exkurzí, jsou realizovány projekty, seminární a slohové práce. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ Hodnocení vychází z Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu, převažuje známkování na základě platné pětistupňové klasifikační stupnice. Využívá se také bodového a procentuálního systému. Žáci jsou hodnoceni průběžně i formou pololetních zkoušek. Učitel vede žáky k sebehodnocení a sebekontrole. Při hodnocení je kladen důraz na: projevený aktivní zájem o předmět porozumění poznatkům, schopnost jejich interpretace a aplikace komunikační kompetence, praktické využití získávání informací z různých zdrojů a jejich uplatnění dovednosti při práci s literárním textem čtenářské schopnosti a vztah ke kulturnímu dědictví stylisticky i pravopisně správný písemný projev PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Žáci: ovládají techniky učení, získávají funkční gramotnost, využívají různé informační zdroje rozvíjí mediální gramotnost - kritické sledování mediálních obsahů, jejich přínos, rozpoznávání manipulačních technik nacházejí v uměleckých dílech smysluplnost a estetické hodnoty vyjadřují se kultivovaně ústně i písemně v různých komunikačních situacích, včetně dovednosti diskutovat a argumentovat spolupracují s ostatními a přispívají k utváření vhodných mezilidských vztahů vytvářejí si pozitivní vztah k literárním a uměleckým hodnotám získávají znalosti, dovednosti i kompetence k dalšímu profesnímu růstu HODINOVÁ DOTACE Ročník Počet konzultací za šk. rok

17 1. ročník Cizí jazyky Tvarosloví Slovesa sponová, modální, fázová Světoví autoři Dějepis Umění specifická výpověď skutečnosti Literární díla v historickém kontextu 1. Zdroje informací Internet, Odborná literatura v oboru CJL - praktický výcvik ve využívání zdrojů informací o jazyce (Pravidla českého pravopisu, Stručná mluvnice, slovníky aj.) Knihovny a jejich služby Internet - encyklopedie ODS osvojit si vhodnou míru sebevědomí a sebeodpovědnosti CZP pochopit souvislost mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami chápat postavení člověka v přírodě CSP identifikovat a formulovat vlastní priority pracovat s informacemi vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací Ekonomika Podnik a podnikání chování podnikatele, prezentace podniku Elektronické zpracování žádosti, životopisu Veřejná správa Základní pravidla jednání s klientem Řízený rozhovor Řešení problému Zeměpis Regionální geografie podle probíraného učiva 2. Racionální studium textu Publicistika Odborná literatura Techniky a druhy čtení zvl. studijního Orientace v textu Zaznamenávání přečteného - výpisek, výtah, osnova, Praktický výcvik Techniky učení 3. Zvuková a grafická stránka jazyka Projevy mluvené a psané Věta jednoduchá a souvětí 4. Slohové útvary a postupy Slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní Komunikační situace a strategie Vyjadřování přímé a zprostředkované technickými prostředky Projevy dialogické, monologické, formální, 277 Žák používá k vyhledávání informací dostupné informační zdroje a techniky orientuje se v dostupných službách knihovny zaznamenává bibliografické údaje se učí informace vybírat a přistupovat k nim kriticky samostatně zpracovává informace samostatně studuje interpretuje obsah textu i jeho části seznamuje se s různými druhy učebních technik prakticky rozebírá jednoduché větné útvary v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky a jejich uspořádání kultivovaně argumentuje a obhajuje svá stanoviska využívá techniku mluveného slova, klade otázky a vhodně formuluje odpovědi vyjadřuje se věcně správně a srozumitelně přednese krátký projev rozvíjí vlastní komunikační schopnosti a strategie

18 neformální, připravené, nepřipravené 5. Vyprávění, dopis, Styl prostě sdělovací Styl administrativní Rozlišení v jazykových prostředcích a formální stránce Osobní a úřední dopis 6. Vývoj literatury v kontextu historických událostí, dobového myšlení, umění i kultury Literatura starověku a raného středověku - renesance, humanizmus, baroko, klasicizmus, osvícenství, preromantizmus, romantizmus Výběr učiva 7. Základy literární teorie, styly Základy literární vědy Výkladový styl výklad Informační styl Úvaha Seminární práce - grafická a formální úprava 8. Analýza a interpretace textů, přímá řeč Ukázky z literárních děl Porovnávání s odbornou literaturou Projekt: Regionální pověsti samostatně zpracuje vypravování, ve formě psané a mluvené volí vhodné jazykové prostředky vyjmenuje body kompozice vypravování a řídí se jimi, užívá stylově příznakové jevy rozlišuje text odborný a prostě sdělovací rozpozná jazykové prostředky dopisu osobního i úředního osvojuje si grafickou a formální úpravu písemných projevů vystihuje podstatné rysy základních period vývoje české a světové literatury rozlišuje literární žánry daného období a jejich místo v historickém kontextu poznává rozdíly mezi básnickým a prozaickým dílem, mezi epikou, lyrikou a dramatem zařazuje stěžejní literární díla k autorům rozeznává specifické prostředky básnického jazyka, rozpoznává jejich funkci v textu vyhledává informace z různých oborů uvažuje o důležitosti získávání nových poznatků na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka i odborných textů a objasní jejich funkci poznává působení literárního díla na rozvoj jeho osobnosti 278

19 2. ročník Cizí jazyky Pojmy důležité pro výuku cizího jazyka Světoví autoři Základy společenských věd Profesní připravenost komunikace, vystupování, vhodné oblečení Publicistika zájem o dění 1. Tvarosloví - slovní druhy Pojmenování nových skutečností (komunikační funkce slov): Slovní zásoba Způsoby tvoření slov Stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Hlavní principy českého pravopisu ve společnosti ODS být ochotni angažovat se pro veřejné zájmy dovést se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat pro své potřeby CZP chápat vlivy prostředí na život a zdraví člověka CSP odpovědně se rozhodovat na základě vyhodnocení získaných informací Dějepis Spisovatelé v historickém kontextu 2. Větná skladba Věta jednoduchá a souvětí Druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska Ústní i písemné projevy 3. Administrativní styl Rysy a druhy administrativních písemností Formuláře, žádost, plná moc, životopis, úřední dopis Praktický slohový výcvik: Slohová práce uplatňuje znalosti tvarosloví v písemném i mluveném projevu se řídí zásadami správné výslovnosti v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu používá odbornou literaturu objasní stavbu věty jednoduché, funkci a postavení větných členů používá vhodně věty jednoduché a souvětí orientuje se ve výstavbě textu uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování používá spisovný jazyk a pravopisná pravidla používá platné normy Spisového řádu dbá na grafickou úpravu vypracuje jednoduchou žádost, sestaví vlastní životopis souvislý i strukturovaný 4. Publicistický a odborný styl Žurnalistika a mediální výchova Publicistika a zpravodajství Masmédia odlišuje publicistiku a zpravodajství rozlišuje podstatné informace od nepodstatných rozpozná prvky podbízivosti sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva, pozvánka, nabídka, reklamní slogan) 5. Literární teorie - interpretace textů Ukázky z literárních děl 279 se orientuje v denním tisku uvědomuje si odlišnost jazykových prostředků uměleckého

20 Porovnávání s odbornou literaturou a odborného textu, objasní jejich funkci uplatňuje zásady interpretace různých druhů textu a charakterizuje jejich funkci Projekt: Město, ve kterém studuji 6. Vývoj literatury 19. století do počátku 20. století Národní obrození Realizmus ve světové literatuře 19. století Česká literatura 2.polovina 19. a počátku 20. století Světová poezie, próza a drama v období předválečném, válečném a meziválečném Slohová práce uvědomuje si význam národní identity i evropského společenství vystihuje podstatné rysy literatury v kontextu historického vývoje rozlišuje literární žánry tohoto období při interpretaci literárního textu uplatňuje znalosti o jeho struktuře, literárních žánrech a termínech poznává působení literárního díla na osobnosti 7. Prostředky výstavby uměleckého díla rozezná typy promluv a literární způsoby posoudí jejich funkčnost v textu 8. Metody interpretace textu Text a intertextovost Porovnání textů literárních a neliterárních postihne smysl textu porovná různé interpretace rozliší umělecký text od neuměleckého 280

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Školní vzdělávací program 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Školní vzdělávací program 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Kód a název oboru: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ŠVP: Veřejnosprávní činnost Školní vzdělávací program 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Kód a název oboru: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ŠVP: Veřejnosprávní

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Školní vzdělávací program M/01 Veřejnosprávní činnost Zaměření: Projektový management Část II. dálková forma

Školní vzdělávací program M/01 Veřejnosprávní činnost Zaměření: Projektový management Část II. dálková forma Školní vzdělávací program 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Zaměření: Projektový management Část II. dálková forma 275 OBSAH CHATAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje 277 Veřejná správa

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více