ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 467/65, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie M/02 BRNO 2012

2 2 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Adresa: Dukelská 65, Brno Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Délka a forma studia: Jméno ředitelky: Mgr. Eliška Hávová Obchodní akademie M /02 Obchodní akademie střední vzdělávání s maturitní zkouškou pětileté dálkové studium Mgr. Eliška Hávová Kontakty pro komunikaci se školou: Zdena Zabijaková Tel.: Web: Platnost ŠVP: razítko / datum podpis ředitele

3 Profil absolventa... 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 6 Učební plán školního vzdělávacího programu... 7 Učební osnovy předmětů... 8 Český jazyk a literatura... 9 Anglický jazyk 1. cizí jazyk Německý jazyk 1. cizí jazyk Anglický jazyk 2. cizí jazyk Německý jazyk 2. cizí jazyk Základy společenských věd Fyzika Chemie Biologie a ekologické vzdělávání Matematika Písemná a elektronická komunikace Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Statistika Zeměpis cestovního ruchu Ekonomika cestovního ruchu Popis materiálních a personálních podmínek realizace ŠVP Vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků mimořádně nadaných Charakteristika spolupráce školy a sociálních partnerů Popis realizace rozvoje klíčových kompetencí a začleňování průřezových témat do ŠVP 108 Autorský kolektiv ŠVP

4 4 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Adresa: Dukelská 65, Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Kód a název oboru vzdělávání: M /02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: pětileté dálkové studium Platnost ŠVP: Profil absolventa Absolventi vzdělávacího programu obchodní akademie jsou kvalifikovanými středoškolskými pracovníky, kteří se uplatní především v oblasti ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání: mzdový referent, účetní asistent, obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník, pracovník marketingu atd. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity a je také připraven k dalšímu studiu, zejména ekonomického směru. Odborné kompetence Absolvent v oblasti výkonu své profese: a) právo v podnikatelské činnosti - pracuje s příslušnými právními předpisy - orientuje se v kupní smlouvě a ostatních dokladech souvisejících s prodejem b) typické podnikové činnosti - zabezpečuje hlavní činnost oběžným majetkem - provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, odpisů, využití kapacity dlouhodobého majetku - provádí základní mzdové výpočty - vyhotoví typické písemnosti v normalizované úpravě - využívá marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů - komunikuje se zahraničními partnery ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce c) efektivní hospodaření s finančními prostředky - orientuje se v činnosti bank a pojišťoven - provádí platební styk - sestavuje kalkulace - stanoví daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů - vypočítává odvod sociálního a zdravotního pojištění - účtuje pohledávky, závazky, náklady, výnosy - provádí účetní závěrku a uzávěrku - zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady d) bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci - uplatňuje bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i svých spolupracovníků - dodržuje základní předpisy týkající se bezpečnosti - respektuje systém péče státu o zdraví pracujících Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni se efektivně učit, řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, zformulovat svůj názor a aby si dokázali stanovovat přiměřené cíle osobního rozvoje a uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti, tzn. že absolventi by měli: a) oblast učení - využívat ke svému učení různé další informační zdroje včetně zkušeností svých a jiných lidí - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání - dodržovat obecné a pro obor specifické zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce a ochrany životního prostředí - chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení - využívat cizí jazyk v osobní i odborné komunikaci na úrovni středního vzdělání s maturitou

5 b) oblast řešení problémů - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany druhých lidí, přijímat radu i kritiku - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace c) oblast komunikace - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle v písemné podobě přehledně a jazykově správně - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým d) personální a sociální kompetence - posuzovat reálně své fyzické i duševní možnosti - odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích e) občanské kompetence a kulturní povědomí - uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a tolerantně přistupovat k identitě druhých a v rámci multikulturního soužití respektovat jejich práva - uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život f) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli - znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců - jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání g) matematické kompetence - provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy - nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů - efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích h) kompetence využívání prostředků IKT - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií - pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - získávat informace z otevřených zdrojů, s využitím celosvětové sítě Internet. 5 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Certifikátem je maturitní vysvědčení. Studenti oboru Obchodní akademie budou skládat státní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka (AJ, NJ) a třetí zkoušku si mohou vybrat z matematiky, informačních technologií nebo společenskovědního základu. V profilové části maturitní zkoušky vykonají žáci praktickou zkoušku z ekonomiky, účetnictví a písemné a elektronické komunikace. Dále složí ústní zkoušky před maturitní komisí z ekonomiky a účetnictví.

6 6 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Adresa: Dukelská 65, Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Kód a název oboru vzdělávání: M /02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: pětileté dálkové studium Platnost ŠVP: Charakteristika školního vzdělávacího programu Podmínky pro přijetí ke studiu Do prvního ročníku oboru obchodní akademie jsou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně ukončili povinnou školní docházku, přijímací zkoušky se nedělají, zdravotní způsobilost není požadována. Celkové pojetí vzdělávání Záměrem vzdělávání v oboru obchodní akademie ve formě dálkového studia je připravit žáka k maturitní zkoušce, umožnit mu osvojit si zejména všeobecné odborné poznatky v ekonomické oblasti, naučit ho samostatně získávat informace, pracovat s výpočetní technikou. Studium absolvují dospělí lidé, jejichž postoje a názory jsou již zformovány, proto jejich utváření není hlavním cílem. Použité metody: výklad, samostudium, konzultace, referáty. Studijní obor není profilován, pojetí výuky směřuje k větší univerzálnosti a širšímu uplatnění v praxi. Organizace výuky Výuka je realizována v systému odpoledních konzultačních hodin podle pevných ročních rozvrhů, vždy v pondělí, po dobu 5 let. Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů probíhá v kmenových učebnách a výuka IKT a PEK v učebně výpočetní techniky. Odborná praxe je realizována formou individuální praxe u fyzických nebo právnických osob, které vykonávají činnosti odpovídající profilu absolventa. Výuku zajišťují zaměstnanci školy a externí spolupracovníci. Hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni průběžně v celém klasifikačním období, a to kombinací individuálních zkoušení, písemných testů, písemných prací, referátů, samostatných domácích prací atd. dle klasifikačního řádu školy. Hodnocení je veřejné, pokud probíhá v rámci výuky. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. Do vyššího ročníku žák postupuje, prospěl-li na konci pololetí příslušného roku ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem. Nelze-li žáka hodnotit na konci 1.pololetí, náhradní termín určí ředitel školy tak, aby hodnocení za 1.pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 1.pololetí. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2.pololetí, náhradní termín určí ředitel školy tak, aby hodnocení za 2.pololetí bylo provedeno nejpozději do konce srpna kalendářního roku. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Pokud žák neprospěl na konci 2.pololetí ze 2 povinných předmětů, koná z nich opravnou zkoušku, a to nejpozději do konce školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy formou komisionální zkoušky. Žák neprospěl, pokud úspěšně nevykoná opravnou zkoušku nebo se k jejímu konání nedostaví. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky, nejpozději do konce září následujícího školního roku. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence BOZP a PO je zabezpečována na začátku každého školního roku proškolením všech žáků a seznámením s jejich právy a povinnostmi vyplývajícími ze školního řádu školy. Zvláštní pozornost je pak věnována poučení týkající se práce ve specializované učebně IT. Vzdělávání směřuje k tomu, aby se studenti naučili dodržovat podmínky BOZP a zodpovědně pečovali o své zdraví. Aby přijali a respektovali odlišnosti a rozdíly mezi lidmi, a to bez pocitů vlastní nadřazenosti či ohrožení, s vědomím jedinečných hodnot vlastní osobnosti a minimalizovalo se tak riziko šikany.

7 7 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Adresa: Dukelská 65, Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Kód a název oboru vzdělávání: M /02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: pětileté dálkové studium Platnost ŠVP: Učební plán školního vzdělávacího programu Povinné předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč 5.roč. Jazykové a estetické vzdělávaní Český jazyk a literatura cizí jazyk maturitní (AJ / NJ) cizí jazyk ( NJ / AJ) Společenskovědní vzdělávání Základy společenských věd Přírodovědné vzdělávání Fyzika 0,5 Chemie 0,5 Biologie 0,5 Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání v IKT PEK 2 2 IKT Ekonomické vzdělávání Ekonomika Účetnictví Statistika 1 Povinně volitelné předměty Matematika maturitní seminář (2) IKT maturitní seminář (2) ZSV maturitní seminář (2) Volitelné předměty Zeměpis CR (2) Ekonomika CR (2) Celkem 10 10, Poznámky: - výuka předmětů fyzika, chemie, biologie je realizována po pololetích biologie v 1. pololetí 1. ročníku, chemie v 2. pololetí 1. ročníku a fyzika v 1. pololetí 2. ročníku - v 5. ročníku si žák vybere seminář buď z matematiky, nebo z IKT, nebo ze ZSV podle zvoleného maturitního předmětu - PEK písemná a elektronická komunikace - IKT informační a komunikační technologie - odborná praxe 4 týdny ročně v ročníku - estetické vzdělávání je součástí předmětu ČJ a literatura

8 8 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Adresa: Dukelská 65, Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Kód a název oboru vzdělávání: M /02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: pětileté dálkové studium Platnost ŠVP: Učební osnovy předmětů Učební osnovy předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Obor vzdělávání: M/02 Obchodní akademie Forma vzdělávání: dálkové studium Celkový počet hodin za studium: 116 Platnost: od Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Jazykové a estetické vzdělávání vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem je rozvíjet komunikační kompetenci žáků, naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí, dále utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě a ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede i k celkovému přehledu o hlavních jevech v české a světové literatuře. Charakteristika učiva Předmět se zaměřuje na zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností, na komunikační a slohovou výchovu, na práci s textem, na literaturu a ostatní druhy umění a kulturu. Učivo obsahuje literární teorii a historii, percepci, reprodukci a interpretaci textu, stylistiku, gramatiku, poznatky o neliterárních druzích umění a kultuře. Pojetí výuky Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy, jazykové učivo se opakuje a prohlubuje. Literární učivo seznamuje žáky s literární historií a celkovým kulturně historickým pozadím jednotlivých epoch. Velmi často se zařazuje práce s textem, která je východiskem rozvoje mnoha klíčových kompetencí. Žáci jsou vedeni především k samostudiu, většina prací je zadávána jako domácí úkol, vyučovací hodiny probíhají formou přednášek a konzultací. Hodnocení výsledků V předmětu ČJL se hodnotí obsahová správnost a použití gramatických a stylistických prostředků, zejména v projevu písemném, kde je hodnocena i pravopisná správnost. Důraz se klade ne porozumění textu a schopnost vyhledat informace. Zkoušení je písemné, formou testů, širokých odpovědí na otázky, slohových prací, esejistických zpracování přečtených knih. Ústní zkoušení probíhá formou individuálního dialogu s učitelem o vybraných literárních dílech. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Z charakteru předmětu i z uvedených cílů vyplývá značný podíl na rozvoji většiny klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální

9 a sociální, občanské kompetence a kulturní povědomí a kompetence pracovat s informacemi a využívat informační technologie. Průřezová témata zahrnutá v předmětu 1. Občan v demokratické společnosti komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů společnost x jedinec kultura, náboženství historický vývoj masová média morálka, svoboda, tolerance, solidarita 2. Člověk a životní prostředí současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztah člověka k prostředí 3. Člověk a svět práce informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze, 4. Informační a komunikační technologie vyhledávání informací využití výukových programů zpracování vlastního textu Mezipředmětové vztahy vyhledávání a posuzování informací o nabídce povolání, trhu práce písemná a verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce, sestavování žádostí a odpovědí na inzeráty, psaní životopisů, průvodních motivačních dopisů, přijímací pohovory Prostřednictvím práce s texty z nejrůznějších oblastí je propojenost s ostatními předměty velmi pestrá, zejména se týká ZSV, cizích jazyků a IKT. 9

10 10 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 1. ročník: 1 hodina za 14 dní, celkem 20 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy ve vlastní komunikaci volí prostředky adekvátní komunikační situaci vysvětlí základní zákonitosti vývoje češtiny v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup vhodně používá slohové postupy typické pro prostě sdělovací styl (dopis, vyprávění) vyjadřuje se gramaticky a věcně správně, jasně, srozumitelně umí získat informace z různých zdrojů má přehled o denním tisku, časopisech má přehled o knihovnách uvádí argumenty dokládající význam umění pro člověka rozezná umělecký text od neuměleckého vystihne charakteristické znaky různých literárních textů konkrétní díla klasifikuje podle druhů a žánrů popíše základní změny společnosti ve středověku a raném novověku rozezná typické znaky umění pro jednotlivá období od počátku do konce 16. století zařadí typická díla do jednotlivých směrů při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie čte s porozuměním i text psaný starší češtinou napíše o obsahu a formě zvoleného renesančního díla Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností národní jazyk a jeho útvary jazyková kultura vývojové tendence spisovné češtiny hlavní principy českého pravopisu Komunikační a slohová výchova funkční styly, slohotvorní činitelé, slohové útvary projevy prostě sdělovací(základní znaky a útvary) Práce s textem a získávání informací informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná periodika, internet techniky a druhy čtení práce s různými příručkami Literatura a estetické vzdělávání literatura a ostatní druhy umění základní pojmy literární vědy(literární druhy a žánry obsah a forma literárního díla starověk, kulturně historické pozadí, ostatní umění, literatura (důraz na antickou kulturu a Bibli) středověk, kulturně historický vývoj Evropy a písemnictví na našem území (eposy, kroniky, legendy, písně, satiry) renesance a humanismus, kulturně historický vývoj, jiná umění, literatura italská, francouzská, anglická, čeští humanisté

11 11 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 2. ročník: 1 hodina za 14 dní, celkem 20 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu ve vlastním projevu volí adekvátní jazykové prostředky vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně sestaví popis, charakteristiku, referát samostatně zpracovává informace z dostupných zdrojů rozumí obsahu textu pořizuje z odborného textu výpisky, dělá si poznámky z přednášek zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a období vysvětlí význam revolucí a boje za občanská a národní práva objasní vznik novodobého českého národa, popíše vztahy Čechů a ostatních národností charakterizuje proces modernizace společnosti a koloniální expanzi zhodnotí význam konkrétních autorů konkrétní díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů zpracuje a přednese referát o knize vybrané z období romantismu a realismu najde zejména v básnickém textu tropy, figury a rozebere formální stránku básně Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností gramatické tvary a konstrukce (tvarosloví) jazyková kultura hlavní principy českého pravopisu Komunikační a slohová výchova komunikační situace a strategie vyjadřování přímé, monologické, formální a připravené projevy prostě sdělovacího a odborného stylu popis, charakteristika, referát literatura faktu a umělecká literatura Práce s textem a získávání informací orientace v textu, rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu získávání informací z odborného textu (osnova, resumé) Literatura a ostatní druhy umění období baroka, přehled dobového umění, charakteristické znaky literatury klasicismus, osvícenství a preromantismus novověk 19. století, velké občanské revoluce, národní hnutí, postavení minorit, modernizace společnosti technický pokrok, urbanizace, koloniální expanze, sociální struktura společnosti, postavení žen období národního obrození s důrazem na významná díla 3. a 4. generace význam divadla pro NO i pro současnost rozbor formální stránky básnických textů specifika básnického jazyka romantismus v evropské literatuře a ostatních uměních, historicko-společenské pozadí, literatura anglická, německá, francouzská,ruská realismus v evropské literatuře, zejména anglické, francouzské, ruské uzná hodnotu uměleckého díla rozpozná inspiraci lidovou tvorbou orientuje se v nabídce kulturních institucí, navštíví některé a napíše zprávu Kultura ochrana a využívání kulturních hodnot lidové umění a užitá tvorba kulturní instituce v ČR a v regionu

12 12 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 3. ročník: 1 hodina za 14 dní, celkem 20 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák se řídí zásadami správné výslovnosti umí odhalit nedostatky slyšeného projevu z hlediska správné výslovnosti, tvarosloví skladby a stylistiky odhalí a opraví nedostatky písemného projevu správně skládá věty a souvětí, odhaluje a opravuje chyby argumentuje a obhajuje svá stanoviska umí klást otázky a formulovat odpovědi vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní a negativní sestaví základní projevy administrativního stylu rozumí obsahu textu pořizuje z textu výpisky vypracuje anotaci pozná typická výtvarná a literární díla patřící k jednotlivým uměleckým směrům zná představitele jednotlivých směrů vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých děl pochopí uměleckou hodnotu moderního umění, neodsuzuje nepochopitelné odhalí smysl symbolů ve vybraných dílech recituje zvolenou báseň popíše vliv společenských událostí na tvorbu vytvoří dadaistickou báseň, kaligraf, koláž vyzkouší metodu automatického psaní Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností jazyková kultura zvukové prostředky a ortoepické normy větná skladba hlavní principy českého pravopisu Komunikační a slohová výchova projevy administrativního a publicistického stylu (formální dopis, životopis, komentář, recenze) grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů (zejména zpracování na počítači) Práce s textem získávání a zpracování informace z textu (především odborného a uměleckého) transformace textu do jiné podoby četba a interpretace uměleckého textu Literatura a ostatní druhy umění česká literatura 2. pol. 19 století tvorba májovců, ruchovců, lumírovců česká venkovská a historická próza evropská a česká společnost 2. pol. 19. století, hudba, malířství moderní umělecké směry (impresionismus, symbolismus, dekadence,secese) prokletí básníci, česká moderna, buřiči společnost v 1. pol. 20. století, historický vývoj a vliv na umění avantgardní umělecké směry (futurismus, dadaismus, kubismus, expresionismus, surrealismus), propojení literatury s výtvarným uměním představitelé jednotlivých směrů, další autoři (poezie francouzská, německá, ruská a americká) světová próza 1. pol. 20. stol. (odraz 1. světové války, literatura francouzská, německá, ruská, anglická, americká) světové drama téhož období česká meziválečná poezie (vitalismus, poetismus, surrealismus, spirituální proud) odhalí postupy při tvorbě reklamy ve skupině vytvoří vlastní reklamu a antireklamu navštíví výstavu obrazů, vyjádří svoje dojmy Kultura funkce reklamy a propagačních prostředků ochrana a pochopení kulturních hodnot

13 13 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 4. ročník: 1 hodina za 14 dní, celkem 20 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák v písemném i ústním projevu uplatňuje znalosti z pravopisu, tvarosloví a skladby pracuje s nejnovějšími normativními příručkami pozná způsob tvoření slov, samostatně vytváří správná slova rozumí pojmům (synonyma, homonyma, antonyma) vyjadřuje svůj názor ústně i písemně je schopen tolerovat odlišné názory a formulovat argumenty zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, přistupuje k nim kriticky samostatně zpracovává informace rozumí obsahu textu pořizuje výpisky z textu, dělá si poznámky z přednášek vypracuje anotaci zhodnotí význam autora a díla na základě četby získá přehled o moderní literatuře a ostatních uměleckých dílech vypracuje referát z vybraného díla sv. literatury 1. pol. 20. stol. při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností zdokonalování jazykové kultury hlavní principy českého pravopisu slovotvorba a sémantika nejpoužívanější tvary slov a větné konstrukce Komunikační a slohová výchova úvahový slohový postup diskuse na aktuální téma grafická a formální úprava písemných projevů Práce s textem druhy a žánry textu orientace v textu, jeho rozbor po stránce obsahové a formální zpětná reprodukce textu Literatura a ostatní druhy umění společenská situace ve světě v 1. pol. 20. století světová próza (odraz 1. sv. války, literatura francouzská, německá, ruská, anglická, americká) světové drama v tomto období společenská situace v meziválečném období česká meziválečná poezie česká meziválečná próza (odraz 1. sv. války, psychologická, demokratický proud, experimentální, pražská německá) Osvobozené divadlo

14 14 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 5. ročník: 2 hodiny za 14 dní, celkem 36 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák v písemném projevu uplatňuje znalosti pravopisu, tvarosloví a skladby orientuje se v soustavě jazyků odhaluje a opravuje jazykové chyby a nedostatky nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem umí využít všechny slohové postupy a sestavit odpovídající slohový útvar přednese krátké mluvní cvičení na základě znalostí z literární teorie má přehled o slohových postupech uměleckého stylu samostatně vyhledává a zpracovává informace rozumí textu pořizuje zápisky z textu, zaznamenává přednášky pozná vliv společenských událostí na umění zařadí typické dílo a autora k příslušnému směru a období vypracuje a přednese referát o vybraném díle světové literatury 2. pol. 20. stol. shlédne divadelní představení hry z tohoto období a napíše recenzi orientuje se v nabídce děl současných autorů je schopen poznat kvalitu současných děl Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky hlavní principy českého pravopisu obohacování slovní zásoby cizími slovy Komunikační a slohová výchova opakování slohových útvarů a slohových postupů druhy řečnických projevů reklama umělecký styl Práce s textem opakování všech postupů práce s textem transformace textu do jiné podoby práce s jazykovými příručkami Literatura a ostatní druhy umění společenská situace ve světě po 2. sv. válce a její vliv na umění, vývoj hudby, výtvarného umění, filmu a literatury světová literatura (odraz 2. sv. války, existencialismus, neorealismus, beat generation, postmodernismus, magický realismus, sci-fi a fantasy) světové drama česká próza a poezie (odraz 2. sv. války, skupina 42, undergroundoví autoři, experimentální poezie, oficiální literatura, exilová, samizdatová) vývoj českého dramatu po válce, významná divadla, film společenský vývoj po roce 1989, současné tendence v umění současná světová literatura (aktuálně doplňované informace) česká současná literatura, aktuální tendence a mladí autoři Kultura kultura národností na našem území estetické normy poznává a toleruje kulturu ostatních národností pozná estetickou hodnotu uměleckého díla odhalí kýč úspěšně složí maturitní zkoušku

15 15 Učební osnova předmětu ANGLICKÝ JAZYK Obor vzdělávání: M/02 Obchodní akademie Forma vzdělávání: dálkové studium Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 215 Platnost: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Cíle a výstupní požadavky na studenty anglického jazyka (1.cizí jazyk) jsou formulovány RVP na referenční úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (The Common European Framework of Reference for Languages), což znamená, že se jedná o jazykovou úroveň stupně mírně pokročilí a středně pokročilí independent user. Požadovaná vstupní úroveň studentů je A2 basic user, což předpokládá základní úroveň znalostí. Cílem studia předmětu anglický jazyk je připravit studenty na život v multikulturní společnosti tak, aby se jej mohli aktivně účastnit a využívat tak svých kompetencí jak na úrovni obecné, tak i komunikativní, aby byli schopni v cizím jazyce řešit komunikační situace každodenního života ústně i písemně, domluvit se v cizojazyčném prostředí, porozumět pracovním postupům, zpracovat informace ze zahraniční literatury týkající se oboru vzdělávání. Obecné kompetence pak zahrnují zejména znalost reálií, společenské kultury a dovednosti sociokulturního chování. Charakteristika učiva Řečové dovednosti V uvedené kategorii žák prokazuje dovednosti v oblasti osobní, společenské, vzdělávací a profesní. Dokáže komunikovat v různých situacích každodenního života v projevech mluvených i psaných na všeobecná i odborná témata. K prokázání těchto dovedností dále patří čtení a práce s textem, včetně textu odborného, překlad a poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů. Jazykové prostředky Žák si produktivně osvojí lexikální prostředky včetně ustálených slovních obratů v minimálním rozsahu 600 lexikálních jednotek za rok při hodinové dotaci asi 200 hodin za studium. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Žáci jsou vedeni k tomu, aby se dokázali písemně i ústně vyjadřovat k tématům souvisejícím s jejich životem (např. dům a domov, každodenní život, volný čas, zábava, jídlo a nápoje, cestování, mezilidské vztahy ) Je podporována interakce jak ve dvojici, tak ve skupině na nejrůznější témata, např. sjednání schůzky, objednávka služby.při této činnosti je důraz kladen i na jazykové funkce, např. obraty při zahájení a zakončení hovoru, vyjádření prosby, pozvání Poznatky o zemích Součástí výuky jsou reálie anglicky mluvících zemí probírané v kontextu znalostí o České republice. Pojetí výuky Předmět se vyučuje v ročníku 2 hodiny jedenkrát za 14 dní a v 5. ročníku 3 hodiny jedenkrát za 14 dní. V 1. a 2. ročníku se používá učebnice Maturita Solutions pre-intermediate, od 3. ročníku Maturita Actovator. Výuka anglického jazyka probíhá převážně formou konzultací a velký důraz je kladen na samostudium. Metody využívané ve výuce tohoto předmětu jsou dialogické, diskuzní a diagnostické didaktické písemné testy. Při výuce se procvičují všechny čtyři dovednosti čtení, psaní, mluvení a poslech. Do výuky jsou zařazeny prvky budující povědomí o zdvořilostních normách cizího jazyka. Hodnocení výsledků žáků Předmětem hodnocení je zejména pokrok v rozvoji řečových dovedností, hlavně postupné zdokonalování ústního projevu a schopnost vyjádřit srozumitelně a plynule myšlenky v cizím jazyce. Kromě krátkých průběžných testů, je na konci každé lekce zařazen didaktický test ověřující znalosti studentů.

16 16 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Výuka anglického jazyka má podíl na rozvoji téměř všech klíčových kompetencí a dotýká se všech průřezových témat, což se projevuje zejména v následujících oblastech: komunikace jednotlivec a společenské skupiny, kultura soudobý svět masová média současné globální problémy a vztah člověka k životnímu prostředí soustava školního vzdělání trh práce a profesní příprava informační a komunikační technologie

17 17 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 1. ročník: 2 hodiny 1x za 14 dní, celkem 40 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák vysvětlí zásady platné pro tvoření času přítomného, dokáže je použít v písemné i ústní formě zná a aktivně používá slovní zásobu pro popis osob vyjmenuje a použije slovesa s gerundiem a infinitivem dokáže sdělit své preference, zformuluje vlastní myšlenky napíše osobní profil dle zadaného tématu dokáže použít vhodnou slovní zásobu, vypráví, konverzuje na téma volný čas vysvětlí zásady platné pro tvoření času minulého, dokáže je využít v písemné i ústní formě zná a dokáže použít nepravidelné tvary sloves vypráví jednoduché zážitky z minulosti dokáže napsat jednoduchý článek o významné osobnosti dokáže hovořit o sportovních a volnočasových činnostech roztřídí podstatná jména počitatelná a nepočitateln á a dokáže správně vyjádřit jejich množství umí používat výrazy some a any používá člen určitý, neurčitý a nulový popíše směr cesty a používá správně předložky, zdvořile se zeptá na cestu a dokáže na stejný dotaz pohotově reagovat umí vytvořit a napsat jednoduchý leták dokáže popsat a hovořit o různých místech, jejich přednostech a nevýhodách vystupňuje přídavná jména, srovná a tvoří je odvozením od podstatných jmen dokáže hovořit a rozumí informacím týkajících se kultury a filmu zná a dokáže použít vhodné výrazy a umí je využít v komunikaci např. při koupi a rezervaci lístku na kulturní akci dokáže napsat recenzi na vybraný film dokáže hovořit o filmové kultuře a různých filmových žánrech vysvětlí zásady tvorby předpřítomného času, 1. lekce tvoření a používání přítomných časů přídavná jména charakteru a vzhledu, záporné přepony větné vzory sdělení názoru zásady psaní osobního profilu Téma volný čas 2. lekce minulé časy nepravidelná slovesa vyprávění o minulosti psaní článku Téma Sport a volnočasové aktivity 3. lekce vyjadřování množství neurčitá zájmena členy krajina, orientace, směry, podávání instrukcí o směrech, předložky místa zásady psaní letáku Téma Krajina a místa kolem nás 4. lekce přídavná jména, stupňování a porovnávání přídavných jmen kino, kultura kupování lístků zásady psaní filmové recenze Téma Film a kino 5. lekce předpřítomný čas a minulý čas

18 18 dokáže jej použít v komunikaci, dokáže ho použít v písemné i ústní formě vyjmenuje různé druhy obchodů a zboží, jejich přednosti a nevýhody. vyjmenuje různé druhy oblečení a běžné výrazy spojené s nakupováním oblečení umí hovořit o dávání darů při různých příležitostech zná zásady neformálního dopisu a umí vytvořit neformální dopis nakupování oblečení dávání a přijímání dárků zásady psaní neformálního dopisu dokáže popsat různé typy obchodů a zboží, vyjádří svůj názor, pohovoří o výhodách a nevýhodách nakupování Téma Nakupování, obchody 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 2. ročník: 2 hodiny 1x za 14 dní, celkem 40 hodin Výsledky vzdělávání Učiv

19 19 Žák 6. lekce objasní zásady tvorby budoucího času a dokáže je uplatnit v komunikaci. Umí rozlišit plánovaný děj a okamžité rozhodnutí umí popsat elektronická zařízení a používá frázová slovesa spojená s použitím zařízení tvoří, rozliší a používá podmínkové věty s modálními slovesy, umí vytvořit nabídku, slib, rozhodnutí a předpověď, dokáže hovořit o zvycích a možnostech ovládá a používá slovní zásobu a vhodné výrazy pro dohodnutí schůzky rozliší formálně a neformálně psaný dopis a umí jej napsat s použitím správných výrazů ovládá slovní zásobu na téma technologie, vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se vynálezů nebo objevů lidstva tvoří, rozliší a používá modální slovesa, umí vyjádřit zákaz a nutnost tvoří, rozliší a používá podmínkové věty umí popsat způsoby pozdravů v různých zemích umí přijmout a odmítnout pozvání rozumí původu Dne díkuvzdání rozumí popisům zvyků a dokáže hovořit na téma kultura a zvyky v různých zemích tvoří, rozliší a používá podmínkové věty 2 umí vyjádřit přání v situacích, které by změnil rozumí základní slovní zásobě k tématu aktuální dění, umí hovořit a rozumí informacím o globálních problémech dokáže popsat problém a udělit radu dokáže jednoduše vyjádřit v písemné formě svůj názor na téma globální problémy, zformuluje vlastní myšlenky a radu používá vhodnou slovní zásobu k tématu globální problémy, dokáže hovořit a diskutovat na téma aktuální dění, umí vyjádřit možnosti a rady řešení problémů will a going to frázová slovesa nultý kondicionál, slovesa may, might, could dohodnutí schůzky psaní: formální dopis Téma Technologie 7. lekce modální slovesa must, mustn t, needn t podmínkové věty 1 řeč těla společenské aktivity, pozvání na společ. akci Díkůvzdání Téma Kultura a zvyky 8. lekce podmínkové věty 2 přací věty aktuální témata, globální problémy poskytnutí rady vyjádření názoru Téma Co kdyby...? objasní zásady tvorby předpřítomného času a dokáže je uplatnit v komunikaci, tvoří, rozliší a používá předpřítomné časy, rozliší je od času minulého objasní zásady tvorby přímé a nepřímé řeči, dokáže přímou a nepřímou řeč použít v komunikaci 9. lekce předminulý čas prostý a průběhový nepřímá řeč

20 20 umí popsat různé typy zločinu, rozumí informacím a umí reagovat na téma zločin rozumí a používá v komunikaci přídavná jména se zesíleným významem dokáže nahlásit krádež a dokáže popsat, co bylo odcizeno dokáže napsat příběh s použitím časových výrazů dokáže použít vhodnou slovní zásobu, umí popsat různé typy zločinů, a událostí spojených se zločinem tvoří, rozliší a používá trpný rod v čase přítomném, minulém a budoucím rozumí a dokáže hovořit o různých typech publikací a literárních žánrů rozumí rozhovoru na téma fantasy rozumí slovní zásobě na téma literatura a knihkupectví, dokáže použít vhodné výrazy a využít je v komunikaci pro situace spojené s nákupem knih zná zásady psaní recenze a umí vytvořit v písemné formě recenzi knihy dokáže hovořit na téma literatura slovní zásoba k tématu zločin silná přídavná jména krádež příběh Téma Zločin 10. lekce trpný rod různé typy textů fantasy nakupování v knihkupectví recenze knihy Téma svět a literatura

Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno

Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno 1 Adresa: Dukelská 65, 614 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Název ŠVP: Veterinářství Kód a název oboru vzdělávání: 43 41 M /01 Veterinářství Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Podnikání denní forma studia Obsah: SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, 264 01 Sedlčany 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Profesní uplatnění

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje:

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro obor PODNIKÁNÍ Identifikační údaje: Název instituce : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha 10, Weilova 4 Zřizovatel: Název ŠVP : Kód a název oboru : Hlavní

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Učební osnovy... 8 2.1 Český jazyk a literatura... 8 2.1.1 Charakteristika vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Číšník, servírka Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1 Úvodní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař Dodatky 1-4 Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 23-41-M/01 Strojírenství zaměření Počítačová podpora konstruování a výroby (od 1.9.2011) zaměření

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více