učebnice JAZYK a JAZYKOVÁ KOMUNIKACE zpracovaly Mgr. Irena Gajdošová Pavlína Cholopovová Bc. Markéta Nováková Lenka Soumarová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "učebnice JAZYK a JAZYKOVÁ KOMUNIKACE zpracovaly Mgr. Irena Gajdošová Pavlína Cholopovová Bc. Markéta Nováková Lenka Soumarová"

Transkript

1 učebnice JAZYK a JAZYKOVÁ KOMUNIKACE zpracovaly Mgr. Irena Gajdošová Pavlína Cholopovová Bc. Markéta Nováková Lenka Soumarová

2 OBSAH 1. Nauka o slově Obohacování slovní zásoby Slova příbuzná Slova jednoznačná a mnohoznačná Synonyma, homonyma, antonyma Pravopis Vyjmenovaná slova: Slabiky bě/bje, pě,vě/vje, mě/mně: Předpony s-, z-, vz-: Tvarosloví Podstatná a přídavná jména Zájmena a číslovky Slovesa Neohebné slovní druhy Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Základní větné členy Věta jednoduchá a souvětí Travelling and the means of transport The calendar Life in the city Life on the village The animals on the farm Nature and Weather

3 1. NAUKA O SLOVĚ zpracovala Mgr. Irena Gajdošová POVĚST O ZALOŽENÍ MĚSTA SOKOLOVA Dle místní pověsti se zde jako první usídlil rytíř Šebestián, který přišel z horního Poohří, odkud odešel po návratu z bojů proti Turkům. Na místě své tvrze objevil totiž jen spáleniště a hrob své ženy i dítěte. Nechtěl dále žít na tomto smutném místě. Usadil se na soutoku řek Ohře a Svatavy. Postavil si jednoduchou chýši, živil se lovem ryb a zvěře. Byl prý také dobrým ranhojičem zkušenosti nabyl v těžkých bojích, kde se setkal s mnohými těžce raněnými, proto za ním chodili i obyvatelé okolních vsí. Postupem času kolem rytířova obydlí vznikla osada, kde lovčí z loketského hradu cvičili sokoly k lovu. Tento mýtický příběh vysvětluje název města, podobu znaku i přítomnost sochy sokolníka na kašně na Starém náměstí. AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ 2

4 Která tvrzení jsou pravdivá? Oprav ta, ve kterých jsou chyby: A. Šebestián přišel z dolního Poohří. B. Našel hrob své ženy a dítěte. C. Usadil se na soutoku Svatavy a Lomnického potoka. D. Kolem rytířova obydlí vzniklo město. 1.1 Obohacování slovní zásoby Zopakuj si, jak je obohacována slovní zásoba. V úvodním textu najdi: A. Pět slov odvozených předponou. B. Pět slov odvozených příponou. C. Dvě slova složená. D. Dvě sousloví. E. Jedno slovo cizího původu. 1.2 Slova příbuzná Najdi v textu čtyři dvojice příbuzných slov. Najdi co nejvíce příbuzných slov se slovem RYBA. KAŠNA SE SOKOLNÍKEM Tato kašna byla instalována na Starém náměstí roku 1717, ale ve skutečnosti je zřejmě staršího původu. Je tvořena osmibokým bazénem, zdobeným psaníčky, sloupem s mušlí a sochou sokolníka se psem u nohou a sokolem na ruce. Tato socha pochází z roku Dřík sloupu obepíná chmelová ratolest, jež symbolizuje chmelařskou minulost Sokolovska. AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ 3

5 1.3 Slova jednoznačná a mnohoznačná Najdi pět slov jednoznačných. Najdi alespoň 2 významy mnohoznačného slova RUKA. Správnost si ověř ve Slovníku spisovné češtiny. 1.4 Synonyma, homonyma, antonyma Najdi synonyma ke slovu RATOLEST. Vysvětli rozdíl mezi homonymy BÝT a BÍT. Najdi antonyma k podtrženým slovům v textu. Správnost si ověř ve Slovníku spisovné češtiny. 2. PRAVOPIS ČERTOVA VĚŽ CHEBSKÁ POVĚST zpracovala Pavlína Cholopovová Za velmi star ch časů, kdy město b lo ještě obklopeno hradbami, b dlela v Chebu v domě U Dvou pr nců Marie Martínová se svou dcerou. P šná matka dala dceři jméno Rozálie. Její krásou b la okouzlena, stále jí kupovala nejnádhernější šaty, ošetřovala ji jako křehký kv tek ve skleníku a chránila ji před každou námahou. Dívka si m slela, že stejně jako její matka, tak jí musí sloužit celý svět. Stávala se stále náročnější a náročnější. Neb lo zábav ve městě, na kter ch b se Rozálie neobjev la v nových šatech, vždy krásnějších a třp tivějších než měly ostatní dívky. Kolem ní se tlačili ob čejní, ale i nejurozenější mladíci města, ale Rozálii se žádný nezamlouval. Čekala na prince, který b přišel z dalekých krajů a zas pal ji svým bohatstvím. V den masopustu nezapo(mě/mně)la Rozálie jít na maškarní rej do hradního sálu U Slunce, kde tancovala mládež v nejrůznějších maskách, výstředních i legračních šatech. Jen ona si neu(mě/mně)la ze sebe udělat legraci, proto její šaty byly překrásné, v barvě červánků. Její šperky se sk(vě/vje)ly jako h(vě/vje)zdy, své oči jako po(mě/mně)n ky a tvář schovala za zlatý závoj. Vedle ní se o(bě/bje)vil cizí muž s černou škraboškou, oblek ze zlatého brokátu s je(mě/mně) červeným vzorem. Všichni tančili a _ až do půlnoci. Půlnoc nastala, hudba dozněla, svíčky _, _ tanec všech, jen Rozálie s neznámým tančili dál. Lokajové otevřeli dveře od sálu a vtom neznámý se svou tanečnicí otočil se směrem ke dveřím, 4

6 _ s Rozálií po schodech dolů a ven do zasněžených, _ ulic. Přihlížející _ a nemohli se _, jak rychle dvojice uháněla pryč, pouze z dálky slyšeli Rozálčin hrdelní smích. A jak toto vše dopadlo? Odpověď najdeš na AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ 2.1 Vyjmenovaná slova: A. V prvních dvou odstavcích doplň chybějící i, í / y,ý. B. Vyhledej slova, ve kterých se píše tvrdé y dle vyjmenovaných slov a řekni správný tvar vyjmenovaného slova. 2.2 Slabiky bě/bje, pě,vě/vje, mě/mně: Ve třetím odstavci doplň správně slabiky a odůvodni. 2.3 Předpony s-, z-, vz-: Do posledního odstavce doplň slova z nabídky se správnou předponou: spívali / zpívali, zhasly / shasly, zkončil / skončil, zběhl / sběhl, stmavlých / ztmavlých, sbledli / zbledli, vzpamatovat / vspamatovat 5

7 3. TVAROSLOVÍ 3.1 Podstatná a přídavná jména LEGENDA O ZALOŽENÍ KARLOVÝCH VARŮ zpracovala Pavlína Cholopovová (Legenda zachycená v knize o užívání karlovarských vod z roku 1571 od renesančního lékaře Dr. Fabiana Sommera, rodáka z Karlových Varů). Karel IV. kdysi podnikl loveckou výpravu do lesů v hornatých končinách a údolích, kde nyní vyvěrají horké prameny. Zdejší lesy oplývaly zvěří. Při lovu jeden ze psů počal štvát kus divoké zvěře. Při jeho pronásledování spadl do tůně, odkud nyní prudce tryská horká voda. Pes začal bolestí výt. Lovci, kteří uslyšeli psí nářek, přispěchali v domnění, že jej poranila pronásledovaná zvěř. To co uviděli, je udivilo. Vytáhli psa z tůně a ochutnali horkou vodu, jež tolik vyděsila psa. Císař Karel IV. se později vydal k onomu místu a za přítomnosti svých lékařů moudrý panovník poté, co vodu sám užil na svou nemocnou nohu a ucítil úlevu od bolesti, poznamenal, že tato horká voda může zahnat mnohé těžké nemoci. Brzy nato nařídil, aby celé město bylo osídleno a kol pramene zřízeny domy. Na místě, kde císař užíval vodu, stávaly obecní lázně a po nich tam byla vystavěna radnice. Nové městečko chtěl Karel IV. také opevnit zdí, leč jeho plány byly zkříženy jinými naléhavými událostmi. Že tomu tak bylo, o tom až dodnes svědčí četné zbytky opevňovacího zdiva, které lze spatřit pod Jelením kamenem. Lázně císaře Karla byly pojmenovány Karlovy Vary. Přesné datum založení města není známo. Vznik stálého osídlení u Vřídla je kolem roku V roce 1370 udělil Karel IV. městu privilegia svobodného královského města. AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ 6

8 3.1.1 Podstatná jména A. Zopakuj si a řekni, jaké určujeme mluvnické kategorie u podstatných jmen. B. Ve třech větách prvního odstavce vyhledej podstatná jména. C. Urči jejich mluvnické kategorie Přídavná jména A. Zopakuj si a řekni, jaké určujeme mluvnické kategorie u přídavných jmen. B. Ve druhém a třetím odstavci najdi přídavná jména. C. Urči mluvnické kategorie Koncovky podstatných a přídavných jmen A. podstatná jména končin(i/y), údol(í/ý), pramen(i/y), les(i/y), lovc(i/y), plán(i/y), událostm(i/y), lékař(i/y) B. přídavná jména v hornat(í/ý)ch končinách, ps(í/ý) nářek, moudr(í/ý) panovník, naléhav(í/ý)mi událostmi, Karlov(i/y) Vary 3.2 Zájmena a číslovky (Mgr. Irena Gajdošová) POVĚST O ZKAMENĚLÉM PURKRABÍM K městu Loket se vztahuje mnoho pověstí. Jednou z nich je Pověst o zkamenělém purkrabím. Před několika staletími žil v Lokti na hradě nemilosrdný purkrabí. Po popravě poddaných následoval velmi krutý čin byly jim svázány nohy a takto byli ponořeni do vřídelní vody. To trvalo tak dlouho, dokud se těla nepokryla vřídelním kamenem, pak je nechal pro výstrahu pověsit na bránu. Proč vlastně tento člověk zkameněl? V tom se pověsti rozcházejí. Podle jedné z nich purkrabí nechtěl posečkat se zaplacením dluhu, ač se jednalo o chudou vdovu se třemi dětmi. V jiné se krutě rozzlobil na hrnčíře, který mu nechtěl prodat svůj oblíbený džbánek. Uvrhl jej proto do vězení, druhého dne měl být hrnčíř popraven. Rovněž jeho ženu, jež přišla prosit o milost, nevyslyšel. Ženy neoblomného purkrabího proklely. Strhla se krátká, ale silná bouře, po které po purkrabím zbyl pouze kámen. Vyber slova, kterým nerozumíš, jejich věcný význam najdeš ve Slovníku spisovné češtiny. 7

9 AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ Zájmena Doplň do tabulky všechna zájmena, urči tvar 1. pádu jednotlivých zájmen a jejich druh (stejné tvary neopakuj): ZÁJMENO Z TEXTU 1. PÁD DRUH 8

10 3.2.2 Číslovky Doplň do tabulky všechny číslovky, urči jejich druh a utvoř chybějící druhy: základní řadové druhové násobné Popiš hrad Loket. Informace na 3.3 Slovesa (Mgr. Irena Gajdošová) POVĚST O JANU SVATOŠOVI (HANS HEILING) O této postavě existuje několik pověstí. Tady je jedna z nich ta méně známá. Příběh se odehrává v malé vesničce na břehu Ohře. Dnes již nikdo neví, jak se jmenovala. Žila zde Elsa se svým otcem, bohatým sedlákem, a kousek od nich v nuzné chatrči mladý Arnold. Oba mladí lidé se do sebe zamilují, ale Elsin otec lásce nepřál. Arnold musel odjet do Prahy, kde vykonával své zednické řemeslo, vrátit by se měl až po třech letech. Elsa slíbila: Počkám na tebe! Jednoho dne se ve vsi objevil Jan Svatoš. Získal si Elsina otce vyprávěním různých příběhů, při návštěvách se zamiloval do Elsy. Otec nebyl proti, ale Elsa jej z duše nenáviděla. Stále čekala na milovaného Arnolda. Také si všimla, že si jí její nový nápadník nevšímal, když má na krku křížek. Uplynuly tři roky a Arnold se konečně vrátil jako bohatý a vážený zednický mistr. Svat- 9

11 ba se konala hned druhý den. Večer odešli svatebčané do šafářova dvora u řeky Ohře. O půlnoci se strhla vichřice, objevil se Jan a za pomoci ďábla proměnil svatebčany ve skálu. Sám za to zaplatil životem propadl peklu. Přiřaďte jednotlivým postavám pověsti tyto vlastnosti: věrnost, pracovitost, krutost, důvěřivost Slovesné tvary V prvním odstavci najdi slovesa a převeď je do podmiňovacího způsobu. Ve druhém odstavci najdi slovesa a urči osobu, číslo, způsob a čas. Ve třetím odstavci najdi slovesa a převeď je do přítomného času. Ve čtvrtém odstavci najdi slovesa a převeď je do budoucího času Slovesné tvary Doplň tabulku: INFINITIV 3. OS. Č. J. ZP. OZN. ČAS PŘÍT. 2. OS. Č. MN. ZP. OZN. ČAS PŘÍT. 2. OS. Č. J. ZP. PODM. PŘÍT. 1. OS. Č. MN. ZP. ROZK. má žít vykonáváte čekala bys existujme Koncovky sloves Doplň koncovky příčestí minulého. Nad hradem i městem Loket se rozzářil _ první hvězdy. Poslední návštěvníci opustil _ hrad a odebral _ se do svých domovů. Někde v dálce se divoce rozštěkal _ psi. Na náměstí se slétl _ holubi, aby sezobal _ drobečky, které tady zůstal _ po návštěvnících. Najednou se stromy kolem hradu začal _ ohýbat v silném větru a na starodávnou dlažbu dopadal _ ohromné kapky deště, posléze se přidal _ i kroupy velikosti holubího vejce. To holuby vylekalo k smrti. Proto se rychle zvedl _ a hledal _ suché místo, kde by přečkal _ nepříznivé počasí. 10

12 3.4 Neohebné slovní druhy (zpracovala Pavlína Cholopovová) HORNÍ HRAD ZVANÝ HAUENŠTEJN POVĚST O DOBÝVÁNÍ HRADU ŠVÉDY Jako mnoho dalších hradů byl i Hauenštejn v době třicetileté války obléhán a dobýván švédským vojskem. Nahoře nad hradem byl dobyt Zámecký vrch. První útok Švédů byl odražen, neboť se hradní posádka udatně bránila. Na druhý den se Švédové hotovili ke druhé zteči. A protože se mezi ně roznesla zpráva, že Kadaňští spolu s pány ze Šumburka a nedalekého Himlštejna se chystají k obraně obležených, zaútočili Švédové tedy rychle podruhé. Podařilo se jim snadno překonat hluboký hradní příkop a poškodit bránu, když tu tajnou chodbou, z vylámané skály, vpadl kapitán obránců s družinou odvážlivců zezadu do týlu nepřátel. Tento výpad způsobil dobyvatelům hodně ztrát. Na třetí útok mělo švédské vojsko málo sil a dalo se na ústup do hor. Vítězství však bylo draze vykoupeno. Z obce v podhradí zbylo kouřící rumiště a většina statečných obránců zemřela, mezi nimi i statečný kapitán. Tato bitva byla jedna z nejtěžších a je připomínána v hradních dějinách. Říká se, že krev kapitána lze dodnes v místě původní brány na skále spatřit a vnímavější návštěvník při dotyku pocítí zásah energie onoho místa. A kdo na hradě zůstane i večer, tak uslyší lomoz bitvy a ryk útoku obránců. Nutno i dodat, že duch kapitána stále ostražitě dohlíží na bezpečnost na hradě a mocným kouzlem chrání všechny, kteří zde ruku k dílu přiloží Neohebné slovní druhy: A. Zopakuj si, které slovní druhy patří do neohebných. B. Objevují se v pověsti o Horním hradu všechny neohebné slovní druhy? AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ 11

13 3.4.2 Druhy a stupňování příslovcí: A. Z celé pověsti vypiš příslovce, urči jejich druh (počet příslovcí je 11). B. Stupňování příslovcí doplň chybějící stupně: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň rychle snáze nejvíce málo udatněji nejdále Předložky s / z Ve kterém ze čtyř sloupců jsou správně napsaná slova s předložkou: s pány z pány s pány z pány s družinou s družinou s družinou s družinou s vylámané z vylámané z vylámané s vylámané z nejtěžších z nejtěžších z nejtěžších s nejtěžších 4. SKLADBA POVĚST O SKALKÁCH SKŘÍTKŮ zpracovala Mgr. Irena Gajdošová Ve skalním masivu nad Dubinou v Doupovských horách může všímavý návštěvník uzřít řadu drobných jeskyněk. Kde se tady vzaly? A jak se tomuto přírodnímu útvaru vlastně říká? Tak čti dál! Podle místní pověsti jsou to skalky skřítků, kteří hlídali poklad, jež byl uložen v zemi. Byli neviditelní, s obyvateli okolních vesnic žili v přátelství a často jim pomáhali s každodenní těžkou prací. Za to od lidí dostávali denně trochu jídla. Bylo to tak ale stále? Sedláci byli stále lakomější a chamtivější, přestávali tudíž dávat skřítkům jídlo. Král skřítků se rozzlobil a rozhodl se, že s celým svým národem odejde. Zašel proto za převozníkem: Převezeš mne a ostatní skřítky přes řeku Ohři? Neboj se, bohatě se ti odměním! Převozník souhlasil. Jezdil celý den sem tam, ač žádného skřítka neviděl. 12

14 Večer byl s prací hotov a král se mu skutečně odměnil dal převozníkovi zlato. Tento dobrý muž byl také poslední, kdo skřítky uviděl. Král zavelel: Dejte čepice dolů! a před udiveným převozníkem se objevily tisíce skřítků. Všichni zamávali na rozloučenou a obtěžkáni poklady, odešli do Krušných hor. Od té doby je již nikdo nespatřil. Kéž bychom měli tolik štěstí a někdy je ještě spatřili! 4.1 Druhy vět podle postoje mluvčího Druhy vět Najdi v textu: A. 5 vět oznamovacích. B. Všechny věty tázací určete, zda se jedná otázky zjišťovací nebo doplňovací. C. Všechny věty rozkazovací. D. Jednu větu přací Tvoření vět Tvoř věty podle zadání: A. O co mohl král skřítků své poddané požádat nebo co jim mohl rozkázat? Tvoř věty rozkazovací. B. Na co se jich mohl zeptat? Tvoř věty tázací. C. Co jim mohl přát? Tvoř věty přací Základní větné členy Podmět a přísudek Ve třetím odstavci úvodní pověsti vyhledej podměty a přísudky Přísudek Doplň vhodné přísudky, odůvodni psaní i, y v příčestí minulém. U každé vesnice a u každého města na řece Ohři _ v dávných dobách vodníci. O své místo v řece se _ s vodními vílami, které tuto řeku. V okolních lesích _ hrůzné zvuky hejkalové. Na blízkých loukách _ divoženky a tak kolemjdoucí do bažin poblíž řeky. 13

15 4.3 Věta jednoduchá a souvětí Souvětí Vyhledej v úvodní pověsti souvětí, určete počet vět a spojovací výrazy Tvoř souvětí: Skřítkové bydleli ve skalách, protože. Obyvatelům okolních vesnic často pomáhali, aby. Sedláci však byli stále lakomější a _. Král skřítků se rozzlobil a rozhodl, že. Pomohl jim převozník, který _. Za svou službu skřítkům dostal nejen zlato, ale i _. 5. TRAVELLING AND THE FORMS OF TRANSPORTATIONS zpracovala Bc. Markéta Nováková Lekce je zaměřena na slovní zásobu týkající se dopravních prostředků a cestování. Grammar: Past simple (minulý čas prostý) Minulý čas prostý se používá, pokud mluvíme o nějaké události v minulosti a tato událost je ukončená, ohraničená časovým úsekem. U minulého času si musíme dávat pozor na slovesa. V angličtině rozlišujeme slovesa: 1.PRAVIDELNÁ = REGULAR VERBS (koncovka ed) 2.NEPRAVIDELNÁ = IRREGULAR VERBS (2.tvar sloves = past simple) KLADNÁ VĚTA V kladné větě používáme tvary sloves v čase minulém např. buy se změní na bought (NEPRAVIDELNÉ SLOVESO) move se změní na moved (PRAVIDELNÉ SLOVESO) Ex.: Minulé léto jsem navštívil Itálii. I visited Italy last summer. Včera jsem šla do kina. I went to the cinema yesterday. 14

16 ZÁPORNÁ VĚTA V záporné větě POZOR! Sloveso se již nepíše v minulém tvaru, ale vrací se do neurčitku. Zápor se vyjadřuje tvarem pomocného slovesa DO = DIDN T. Ex.: Minulé léto jsem nenavštívil Itálii. I din t visit Italy last summer. Včera jsem nešla do kina. I didn t go to the cinema yesterday. TÁZACÍ VĚTA V tázací větě musíme použít tvar pomocného slovesa DO = DID na začátku věty. Významové sloveso opět zůstává v neurčitku. Ex.: Navštívil jsem minulé léto Itálii? Did I visit Italy last summer? Šel jsem včera do kina? Did I go to the cinema yesterday? People all over the world travel every day. Someone uses a bus, someone uses a car. There are people who take a bus to their work for example. Some people have to travel abroad and they use a plane or a boat.in the Czech Republic we usually use these forms of transportation: cars, trams, trains, boats, motorbikes, bikes, buses, planes. VOCABULARY airport letiště ambulance sanitka bike kolo by train vlakem bus autobus helicopter vrtulník jeep džíp car auto boat loď ferry lodní taxi fire truck hasiči lorry nákladní auto motorbike motorka plane letadlo train vlak tractor traktor tram tramvaj PRACTICE READ THE TEXT ABOUT PAVEL S TRIP AROUND THE RIVER OHŘE Dear Tom, I am on holiday with my friends from my school. We are on the rafts. This year we are going down the river Ohře. Our trip started in Pilsen. We bought the train tickets from Plzeň to Cheb. In Cheb we took a taxi to Kynšperk nad Ohří. It was very expensive by 15

17 the way. Then we boarded the rafts and we sailed. On Monday it was the first day we finished in Loket nad Ohří. There was a camp. We made dinner, talked to another watermen. We were very tired after that long day. We fell aspleep very soon. The next morning we visited the castle in Loket. It is very old but beautiful castle. Then we continued in our rafts trip. The river Ohře is really beautiful. Along the river there are lot of castles, towers and the nature is incredible. On Tuesday we arrived to camp in Vojkovice. We made a fire and we roasted sausages and sang some songs. On Wednesday we continued and the next destination was Kadaň. The weather was fine. We went for a walk in this beautiful romantic city. There is a castle too. Now we are sitting in a restaurant and we are waiting for dinner. I m writing you the letter. Tomorrow we will continue. Our plan is to go to Žatec. Maybe we will finish in Litoměřice. We aren t sure. And what about your holiday in Greece? And what about your first fly? Do you love planes and flying already? I have a surprise for you. My parents bought a motorbike. So when I come back we have to go to the next trip. See you soon PAVEL ANSWER THE QUESTIONS A. Who did write the letter? B. How did Pavel get to Cheb with his friends? C. How many forms of transportation did he talk about? D. Did you write a letter or a postcard from your trip or holiday last holiday too? E. Where can you buy the poststamps? F. Do you know where is a post office in your town? 6. THE CALENDAR Tato lekce je zaměřena na slovní zásobu týkající se ročních období. zpracovala Bc. Markéta Nováková Grammar: Prepositions of time (předložky času) Základní časové předložky jsou AT, IN, ON. Je nutné se naučit, k čemu se jednotlivé předložky pojí. 16

18 Předložku IN používáme v souvislosti s roky, ročním obdobím, měsíci, týdny a pojí Předložku AT používáme při přesném určení času a také se pojí s některými částmi dne. Předložku ON používáme ve spojení s dny a daty. se s některými částmi dne. in summer at five o clock on Monday in 2000 at noon on my birthday in December at night on Christmas Day in the morning at the moment on 29 th December THE CALENDAR There are four seasons in a year: Spring, Summer, Autumn, Winter There are twelve months in a year: January, February, March, April, May, June, July, August, Semptember, October, November, December There are seven days in a week: Monday,Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Na následujících stránkách si zopakuj slovní zásobu týkající se jednotlivých ročních období. 17

19 VOCABULARY SPRING flowers (tulips) Easter eggs Easter Bunny chicks blossoming tree work in the garden grass april weather SUMMER holiday beach beach volleyball parasol strawberries cherries ice cream swimming and diving 18

20 AUTUMN colorful leaves acorns kiteflying falling leaves windy weather pumpkins, corns Halloween WINTER snowflake snowman Christmas Christmas tree skiing ice skating warm clothes icicles ZDROJ: KLIPART MICROSOFT WORD MS OFFICE 19

21 SPRING Spring starts on 21 st March. In this season the nature awakes. The flowers bloom, the animals have babies, grass is green etc. You can go for a walk. The farmers start planting in their fields, people start gardening again. People celebrate the Easter. SUMMER Summer starts on 21 st June. In this season have children holiday. The weather is fine. It is sunny and hot. You can do a lot of sports outside. For example: skating, playing football, playing beach volleyball or you can go to the swimming pool or down the river, sleep in a tent etc. AUTUMN Autumn starts on 23 rd September. In this season the school starts again. The weather changes. Sometimes is fine, sometimes it rains. But mostly is cloudy and windy. The days are shorter and shorter. Nature starts preparing for winter, leaves on the trees get colourful and later fall down, birds flock together and leave for the South. Children celebrate Halloween in October. A lot of people don t like this season much. WINTER Winter starts on 21 st December. In this season is very cold. It snows all day. We have to wear warm clothes and be careful. We should eat fruits and vegetables. We celebrate Christmas and the New Year in this season. Children build the snowmen. You can ice- -skate too. Or you can go to the mountains and ski there. OTÁZKY A ÚKOLY A. Do you know where is the CHRISTMAS HOUSE? B. What do children celebrate on 31 st October? C. Is it safe to ice-skate on the river? 20

22 7. LIFE IN THE CITY Tato lekce je zaměřena na slovní zásobu týkající se života ve městě. zpracovala Bc. Markéta Nováková Grammar: Will/Going to (budoucí čas will/ vazba going to) A) Budoucí čas prostý vyjadřujeme pomocí tvaru WILL v kladných větách a WILL NOT v záporných větách. Tvar WILL je pro všechny osoby stejný. Často se používá stažených tvarů. V kladných větách I LL, HE LL u záporu pak I WON T, HE WON T. BUDOUCÍ ČAS WILL používáme: A. POKUD SE PRÁVĚ ROZHODUJEME (spontánní rozhodnutí). B. POKUD VYJADŘUJEME, CO SI MYSLÍME O BUDOUCNOSTI (na základě předchozích zkušeností, odhadu nebo úsudku). C. PŘI VYJADŘOVÁNÍ SLIBŮ, PROSEB, VAROVÁNÍ, OBJEDNÁVEK. Ex. A. Počkej, já Ti pomohu. Wait! I will help you. spontánní rozhodnutí B. Myslím si, že přijde. I think he will come. znám ho, odhaduji, co udělá C. Vzala bych si toto tričko. I will take this T-shirt. něco si objednávám B) Další způsob, jak vyjádřit budoucnost je VAZBA BE GOING TO. Při používání musíme dát pozor na tvary pomocného slovesa TO BE/BÝT. Vazba going to je pak u všech osob pořád stejná. Za vazbu poté přidáme významové sloveso v neurčitku. Vazbu BE GOING TO používáme, pokud: A. OZNAMUJEME SVÉ PLÁNY A ROZHODUNUTÍ. B. PŘEDPOVÍDÁME BUDOCÍ UDÁLOSTI (jsme si téměř jistí, že se to stane). Ex. A. V létě se chystám cestovat. I am going to travel this summer. B. Bude pršet (vidím zataženou oblohu). It is going to rain. 21

23 VOCABULARY bank banka building budova bus stop zastávka bridge most café kavárna castle hrad club klub cinema kino hotel hotel hospital nemocnice church kostel office kancelář park park post office pošta pub hospoda restaturant restaurace semaphores semafory street ulice swimming pool bazén square náměstí traffic jam dopravní zácpa tower věž theathre divadlo tractor traktor tram tramvaj There are many beautiful and interesting cities in Carslbad and in the district of river Ohře. For example Cheb, Karlovy Vary, Loket nad Ohří, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Kyšperk, Sokolov, Žatec, Litoměřice etc. Sokolov XTELL02. ZAMECEK.JPG. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://COM- MONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/ FILE:ZAMECEK.JPG 22

24 Karlovy Vary HA ERI, BOBAK KAR- LOVYVARY-143S.JPG. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUP- NÉ Z: HTTPS://COMMONS.WIKI- MEDIA.ORG/WIKI/FILE: KARLOVYVARY-143S.JPG Kynšperk nad Ohří ZIPACNA1. KYNŠPERK NAD OHŘÍ JPG. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://COM- MONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/ FILE:KYN%C5%A1PERK _ NAD _ OH%C5 %99%C3- %AD _ JPG Kadaň HORST74. KAA1.JPG. [ON- LINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://COM- MONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/ FILE:KAA1.JPG 23

25 Cheb KARELJ. CHEB ŠPALÍČEK 2.JPG. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS:// CO MMONS.WIKIM EDIA. ORG/ WIKI/FILE:CHEB _%C5%A- 8DEK _2.JPG Loket nad Ohří PAKOS. CZECH LOKET.JPG. 0 PAL%C3%AD %C4%- [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://UPLOAD. WIKIMEDIA.ORG/WIKIPEDIA/CO- MMONS/4/41/CZECH _ LO- KET.JPG Klášterec nad Ohří CHEVA. KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, ZÁMEK 01.JPG. [ON- LINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://CO- MMONS. WIKIM EDIA. ORG/ WIKI/ F ILE: K L%C3%A- 1%C5%A1TEREC _ N A D _ OH%C5%99%C3%AD, _ Z %C3%A1M EK _ 01. JPG?USELANG=CS 24

26 Žatec SCHIDD. SAAZ-RING. [ON- LINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://COM- MONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/ FILE:SAAZ-RING.JPG Litoměřice KARELJ. LITOMĚŘICE SV ŠTĚPÁN.JPG. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://COMMONS.WIKI- MEDIA.ORG/WIKI/FILE:LITO- M%C4%9B%C5%99ICE _ SV _%C5%A0T%C4%9B- P%C3%A1N.JPG PRACTICE 1) Do you know what city we are talking about? A. This city was founded by Charles the fourth. There are very famous spa and colonnades. There is a film festival every summer. B. In this city live about people. There is a New square and an Old square. There is a small but very pretty castle from 15 th century and a monastery with brewery too. The emblem of this city is the falcon. C. This city is famous for its historical centre and the gothic castle. The castle was built over the river of Ohře. The walls of this castle was protected the citiziens and the members of the royal family from attacks by warrios. The famous visitors were for 25

27 exmple Johann Wolfgang Goethe, Vilém Mrštík or very young Charles the fourth. D. In this city is an old castle from 12 th century. It is a very big castle with the Black Tower. In this city is a historical centre too. In this centre is very famous symbol of this city 14 mercantile houses from 13 th century which are called Špalíček. There are a lot of historical churches too. 2) Try to descripe another famous city in Czech republic (for example : Prague, Pilsen, Brno etc.). 8. LIFE ON THE VILLAGE zpracovala Lenka Soumarová The village a place where people live calmer than a town, it usually has only a few houses. Nebanice Nedaleko hranic s Německou spolkovou republikou leží obec Nebanice, o které jsou zachovány písemné záznamy již ze 13. století. Nachází se 10 km od Chebu v atraktivní oblasti západočeských lázní, v trojúhelníku Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně. Mapa situování obce Romantická krajina Poohří vytváří ideální podmínky pro provozování sportů spojených s přírodou, jako je kanoistika, jízda na koních, turistika, cykloturistika a mnoho dalších. Necelé 4 km od Nebanic je Jesenická přehrada (ideální na koupání a serfování). Řeka Ohře je v okolí Nebanic lemována pastvinami, na nichž se pasou, sluní a prohánějí koně. Nebanický chov koní má již dlouholetou tradici. Je specializován na chov starokladrubských koní, nejstaršího českého plemene koní. Za více než čtyřista let své existence je toto plemeno sžito s klimatickými a přírodními podmínkami ČR. Starokladrubští koně jsou považováni za součást kulturního dědictví ČR a byli uznáni národní kulturní památkou České republiky. Dalším plemenem chovaným v Nebanicích je sportovní kůň, který se stále více prosazuje ve skokových a drezurních soutěžích. 26

28 AUTOR: LENKA GOTTHARDOVÁ Practice: 1. Describe village life and city life. Life in the country is _ Life in the city is _ 2. Advantages and disadvantages of village life and city life. Country life Advantages: Disadvantages: _ City life Advantages: Disadvantages: _ 3. Where do you live? 4. Do you live in a town or a city? 5. Are you happy where you are? 6. Tell us about the cultural and educational opportunities where you live. _ 27

29 7. What sort of recreational and sightseeing opportunities has your area got? _ Recreation: Sights: Places of interest: 8. What public services and industries exist where you live? _ 9. Do you like your area? Would you like to stay there for the rest of your life? _ 10. Woud you like to live somewhere else? (comment) Yes, I would / No, I wouldn t because 11. If you lived abroad, what would you miss most? If I lived abroad, I would miss... Grammar: Present simple (přítomný čas prostý) se používá k vyjádření děje, který se opakuje nebo mluvíme-li o skutečnostech, které jsou všeobecně pravdivé. Ve větě se mohou objevit frekvenční příslovce (adverbs of frequency), např. never (nikdy), sometimes (někdy), often (často), usually (obvykle), normally (obvykle), always (vždy). OSOBA + SLOVESO (pozor ve 3. os. jedn. č. - + S!) (I PLAY, YOU WORK, HE PLAYS, SHE WORKS, WE LIKE, THEY WORK ) Zápor (negative): OSOBA + DON T/ DOESN T + SLOVESO (v základním tvaru) (I don t play, you don t work, he doesn t play, she doesn t work, we don t like, they don t work) Otázka (question): DO/ DOES + OSOBA + SLOVESO (v základním tvaru)? (Do you play?, Does he work?, Does she play?, Do we like?, Do they work?) 28

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Minulý čas prostý Past simple Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Use Použití Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_4860CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek: Gramatika Cílová skupina: začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 různých cvičení a závěrečný překlad, pomocí

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 8 9 I am watching TV.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-05.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mike is describing his holiday in the Czech Republic. M e t o d i c k

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Metodický list. Radmila Válková

Metodický list. Radmila Válková Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Datum vytvoření 9.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 5. ročník základní

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek.

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek. Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Ročník 5. Anotace Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Slovesné časy v Aj přehled základních pravidel

Slovesné časy v Aj přehled základních pravidel Slovesné časy v Aj přehled základních pravidel 1.Present Simple Přítomný prostý a) pravidelně se opakující děje..i get up at seven o clock. b) stálá fakta.. I live in Hradec Králové. c) jízdní řády.. The

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to aneb Plánuji, že seknu s plánováním. 2013 Vyjadřování budoucnosti Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : a PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Facebook My friends M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více