učebnice JAZYK a JAZYKOVÁ KOMUNIKACE zpracovaly Mgr. Irena Gajdošová Pavlína Cholopovová Bc. Markéta Nováková Lenka Soumarová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "učebnice JAZYK a JAZYKOVÁ KOMUNIKACE zpracovaly Mgr. Irena Gajdošová Pavlína Cholopovová Bc. Markéta Nováková Lenka Soumarová"

Transkript

1 učebnice JAZYK a JAZYKOVÁ KOMUNIKACE zpracovaly Mgr. Irena Gajdošová Pavlína Cholopovová Bc. Markéta Nováková Lenka Soumarová

2 OBSAH 1. Nauka o slově Obohacování slovní zásoby Slova příbuzná Slova jednoznačná a mnohoznačná Synonyma, homonyma, antonyma Pravopis Vyjmenovaná slova: Slabiky bě/bje, pě,vě/vje, mě/mně: Předpony s-, z-, vz-: Tvarosloví Podstatná a přídavná jména Zájmena a číslovky Slovesa Neohebné slovní druhy Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Základní větné členy Věta jednoduchá a souvětí Travelling and the means of transport The calendar Life in the city Life on the village The animals on the farm Nature and Weather

3 1. NAUKA O SLOVĚ zpracovala Mgr. Irena Gajdošová POVĚST O ZALOŽENÍ MĚSTA SOKOLOVA Dle místní pověsti se zde jako první usídlil rytíř Šebestián, který přišel z horního Poohří, odkud odešel po návratu z bojů proti Turkům. Na místě své tvrze objevil totiž jen spáleniště a hrob své ženy i dítěte. Nechtěl dále žít na tomto smutném místě. Usadil se na soutoku řek Ohře a Svatavy. Postavil si jednoduchou chýši, živil se lovem ryb a zvěře. Byl prý také dobrým ranhojičem zkušenosti nabyl v těžkých bojích, kde se setkal s mnohými těžce raněnými, proto za ním chodili i obyvatelé okolních vsí. Postupem času kolem rytířova obydlí vznikla osada, kde lovčí z loketského hradu cvičili sokoly k lovu. Tento mýtický příběh vysvětluje název města, podobu znaku i přítomnost sochy sokolníka na kašně na Starém náměstí. AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ 2

4 Která tvrzení jsou pravdivá? Oprav ta, ve kterých jsou chyby: A. Šebestián přišel z dolního Poohří. B. Našel hrob své ženy a dítěte. C. Usadil se na soutoku Svatavy a Lomnického potoka. D. Kolem rytířova obydlí vzniklo město. 1.1 Obohacování slovní zásoby Zopakuj si, jak je obohacována slovní zásoba. V úvodním textu najdi: A. Pět slov odvozených předponou. B. Pět slov odvozených příponou. C. Dvě slova složená. D. Dvě sousloví. E. Jedno slovo cizího původu. 1.2 Slova příbuzná Najdi v textu čtyři dvojice příbuzných slov. Najdi co nejvíce příbuzných slov se slovem RYBA. KAŠNA SE SOKOLNÍKEM Tato kašna byla instalována na Starém náměstí roku 1717, ale ve skutečnosti je zřejmě staršího původu. Je tvořena osmibokým bazénem, zdobeným psaníčky, sloupem s mušlí a sochou sokolníka se psem u nohou a sokolem na ruce. Tato socha pochází z roku Dřík sloupu obepíná chmelová ratolest, jež symbolizuje chmelařskou minulost Sokolovska. AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ 3

5 1.3 Slova jednoznačná a mnohoznačná Najdi pět slov jednoznačných. Najdi alespoň 2 významy mnohoznačného slova RUKA. Správnost si ověř ve Slovníku spisovné češtiny. 1.4 Synonyma, homonyma, antonyma Najdi synonyma ke slovu RATOLEST. Vysvětli rozdíl mezi homonymy BÝT a BÍT. Najdi antonyma k podtrženým slovům v textu. Správnost si ověř ve Slovníku spisovné češtiny. 2. PRAVOPIS ČERTOVA VĚŽ CHEBSKÁ POVĚST zpracovala Pavlína Cholopovová Za velmi star ch časů, kdy město b lo ještě obklopeno hradbami, b dlela v Chebu v domě U Dvou pr nců Marie Martínová se svou dcerou. P šná matka dala dceři jméno Rozálie. Její krásou b la okouzlena, stále jí kupovala nejnádhernější šaty, ošetřovala ji jako křehký kv tek ve skleníku a chránila ji před každou námahou. Dívka si m slela, že stejně jako její matka, tak jí musí sloužit celý svět. Stávala se stále náročnější a náročnější. Neb lo zábav ve městě, na kter ch b se Rozálie neobjev la v nových šatech, vždy krásnějších a třp tivějších než měly ostatní dívky. Kolem ní se tlačili ob čejní, ale i nejurozenější mladíci města, ale Rozálii se žádný nezamlouval. Čekala na prince, který b přišel z dalekých krajů a zas pal ji svým bohatstvím. V den masopustu nezapo(mě/mně)la Rozálie jít na maškarní rej do hradního sálu U Slunce, kde tancovala mládež v nejrůznějších maskách, výstředních i legračních šatech. Jen ona si neu(mě/mně)la ze sebe udělat legraci, proto její šaty byly překrásné, v barvě červánků. Její šperky se sk(vě/vje)ly jako h(vě/vje)zdy, své oči jako po(mě/mně)n ky a tvář schovala za zlatý závoj. Vedle ní se o(bě/bje)vil cizí muž s černou škraboškou, oblek ze zlatého brokátu s je(mě/mně) červeným vzorem. Všichni tančili a _ až do půlnoci. Půlnoc nastala, hudba dozněla, svíčky _, _ tanec všech, jen Rozálie s neznámým tančili dál. Lokajové otevřeli dveře od sálu a vtom neznámý se svou tanečnicí otočil se směrem ke dveřím, 4

6 _ s Rozálií po schodech dolů a ven do zasněžených, _ ulic. Přihlížející _ a nemohli se _, jak rychle dvojice uháněla pryč, pouze z dálky slyšeli Rozálčin hrdelní smích. A jak toto vše dopadlo? Odpověď najdeš na AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ 2.1 Vyjmenovaná slova: A. V prvních dvou odstavcích doplň chybějící i, í / y,ý. B. Vyhledej slova, ve kterých se píše tvrdé y dle vyjmenovaných slov a řekni správný tvar vyjmenovaného slova. 2.2 Slabiky bě/bje, pě,vě/vje, mě/mně: Ve třetím odstavci doplň správně slabiky a odůvodni. 2.3 Předpony s-, z-, vz-: Do posledního odstavce doplň slova z nabídky se správnou předponou: spívali / zpívali, zhasly / shasly, zkončil / skončil, zběhl / sběhl, stmavlých / ztmavlých, sbledli / zbledli, vzpamatovat / vspamatovat 5

7 3. TVAROSLOVÍ 3.1 Podstatná a přídavná jména LEGENDA O ZALOŽENÍ KARLOVÝCH VARŮ zpracovala Pavlína Cholopovová (Legenda zachycená v knize o užívání karlovarských vod z roku 1571 od renesančního lékaře Dr. Fabiana Sommera, rodáka z Karlových Varů). Karel IV. kdysi podnikl loveckou výpravu do lesů v hornatých končinách a údolích, kde nyní vyvěrají horké prameny. Zdejší lesy oplývaly zvěří. Při lovu jeden ze psů počal štvát kus divoké zvěře. Při jeho pronásledování spadl do tůně, odkud nyní prudce tryská horká voda. Pes začal bolestí výt. Lovci, kteří uslyšeli psí nářek, přispěchali v domnění, že jej poranila pronásledovaná zvěř. To co uviděli, je udivilo. Vytáhli psa z tůně a ochutnali horkou vodu, jež tolik vyděsila psa. Císař Karel IV. se později vydal k onomu místu a za přítomnosti svých lékařů moudrý panovník poté, co vodu sám užil na svou nemocnou nohu a ucítil úlevu od bolesti, poznamenal, že tato horká voda může zahnat mnohé těžké nemoci. Brzy nato nařídil, aby celé město bylo osídleno a kol pramene zřízeny domy. Na místě, kde císař užíval vodu, stávaly obecní lázně a po nich tam byla vystavěna radnice. Nové městečko chtěl Karel IV. také opevnit zdí, leč jeho plány byly zkříženy jinými naléhavými událostmi. Že tomu tak bylo, o tom až dodnes svědčí četné zbytky opevňovacího zdiva, které lze spatřit pod Jelením kamenem. Lázně císaře Karla byly pojmenovány Karlovy Vary. Přesné datum založení města není známo. Vznik stálého osídlení u Vřídla je kolem roku V roce 1370 udělil Karel IV. městu privilegia svobodného královského města. AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ 6

8 3.1.1 Podstatná jména A. Zopakuj si a řekni, jaké určujeme mluvnické kategorie u podstatných jmen. B. Ve třech větách prvního odstavce vyhledej podstatná jména. C. Urči jejich mluvnické kategorie Přídavná jména A. Zopakuj si a řekni, jaké určujeme mluvnické kategorie u přídavných jmen. B. Ve druhém a třetím odstavci najdi přídavná jména. C. Urči mluvnické kategorie Koncovky podstatných a přídavných jmen A. podstatná jména končin(i/y), údol(í/ý), pramen(i/y), les(i/y), lovc(i/y), plán(i/y), událostm(i/y), lékař(i/y) B. přídavná jména v hornat(í/ý)ch končinách, ps(í/ý) nářek, moudr(í/ý) panovník, naléhav(í/ý)mi událostmi, Karlov(i/y) Vary 3.2 Zájmena a číslovky (Mgr. Irena Gajdošová) POVĚST O ZKAMENĚLÉM PURKRABÍM K městu Loket se vztahuje mnoho pověstí. Jednou z nich je Pověst o zkamenělém purkrabím. Před několika staletími žil v Lokti na hradě nemilosrdný purkrabí. Po popravě poddaných následoval velmi krutý čin byly jim svázány nohy a takto byli ponořeni do vřídelní vody. To trvalo tak dlouho, dokud se těla nepokryla vřídelním kamenem, pak je nechal pro výstrahu pověsit na bránu. Proč vlastně tento člověk zkameněl? V tom se pověsti rozcházejí. Podle jedné z nich purkrabí nechtěl posečkat se zaplacením dluhu, ač se jednalo o chudou vdovu se třemi dětmi. V jiné se krutě rozzlobil na hrnčíře, který mu nechtěl prodat svůj oblíbený džbánek. Uvrhl jej proto do vězení, druhého dne měl být hrnčíř popraven. Rovněž jeho ženu, jež přišla prosit o milost, nevyslyšel. Ženy neoblomného purkrabího proklely. Strhla se krátká, ale silná bouře, po které po purkrabím zbyl pouze kámen. Vyber slova, kterým nerozumíš, jejich věcný význam najdeš ve Slovníku spisovné češtiny. 7

9 AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ Zájmena Doplň do tabulky všechna zájmena, urči tvar 1. pádu jednotlivých zájmen a jejich druh (stejné tvary neopakuj): ZÁJMENO Z TEXTU 1. PÁD DRUH 8

10 3.2.2 Číslovky Doplň do tabulky všechny číslovky, urči jejich druh a utvoř chybějící druhy: základní řadové druhové násobné Popiš hrad Loket. Informace na 3.3 Slovesa (Mgr. Irena Gajdošová) POVĚST O JANU SVATOŠOVI (HANS HEILING) O této postavě existuje několik pověstí. Tady je jedna z nich ta méně známá. Příběh se odehrává v malé vesničce na břehu Ohře. Dnes již nikdo neví, jak se jmenovala. Žila zde Elsa se svým otcem, bohatým sedlákem, a kousek od nich v nuzné chatrči mladý Arnold. Oba mladí lidé se do sebe zamilují, ale Elsin otec lásce nepřál. Arnold musel odjet do Prahy, kde vykonával své zednické řemeslo, vrátit by se měl až po třech letech. Elsa slíbila: Počkám na tebe! Jednoho dne se ve vsi objevil Jan Svatoš. Získal si Elsina otce vyprávěním různých příběhů, při návštěvách se zamiloval do Elsy. Otec nebyl proti, ale Elsa jej z duše nenáviděla. Stále čekala na milovaného Arnolda. Také si všimla, že si jí její nový nápadník nevšímal, když má na krku křížek. Uplynuly tři roky a Arnold se konečně vrátil jako bohatý a vážený zednický mistr. Svat- 9

11 ba se konala hned druhý den. Večer odešli svatebčané do šafářova dvora u řeky Ohře. O půlnoci se strhla vichřice, objevil se Jan a za pomoci ďábla proměnil svatebčany ve skálu. Sám za to zaplatil životem propadl peklu. Přiřaďte jednotlivým postavám pověsti tyto vlastnosti: věrnost, pracovitost, krutost, důvěřivost Slovesné tvary V prvním odstavci najdi slovesa a převeď je do podmiňovacího způsobu. Ve druhém odstavci najdi slovesa a urči osobu, číslo, způsob a čas. Ve třetím odstavci najdi slovesa a převeď je do přítomného času. Ve čtvrtém odstavci najdi slovesa a převeď je do budoucího času Slovesné tvary Doplň tabulku: INFINITIV 3. OS. Č. J. ZP. OZN. ČAS PŘÍT. 2. OS. Č. MN. ZP. OZN. ČAS PŘÍT. 2. OS. Č. J. ZP. PODM. PŘÍT. 1. OS. Č. MN. ZP. ROZK. má žít vykonáváte čekala bys existujme Koncovky sloves Doplň koncovky příčestí minulého. Nad hradem i městem Loket se rozzářil _ první hvězdy. Poslední návštěvníci opustil _ hrad a odebral _ se do svých domovů. Někde v dálce se divoce rozštěkal _ psi. Na náměstí se slétl _ holubi, aby sezobal _ drobečky, které tady zůstal _ po návštěvnících. Najednou se stromy kolem hradu začal _ ohýbat v silném větru a na starodávnou dlažbu dopadal _ ohromné kapky deště, posléze se přidal _ i kroupy velikosti holubího vejce. To holuby vylekalo k smrti. Proto se rychle zvedl _ a hledal _ suché místo, kde by přečkal _ nepříznivé počasí. 10

12 3.4 Neohebné slovní druhy (zpracovala Pavlína Cholopovová) HORNÍ HRAD ZVANÝ HAUENŠTEJN POVĚST O DOBÝVÁNÍ HRADU ŠVÉDY Jako mnoho dalších hradů byl i Hauenštejn v době třicetileté války obléhán a dobýván švédským vojskem. Nahoře nad hradem byl dobyt Zámecký vrch. První útok Švédů byl odražen, neboť se hradní posádka udatně bránila. Na druhý den se Švédové hotovili ke druhé zteči. A protože se mezi ně roznesla zpráva, že Kadaňští spolu s pány ze Šumburka a nedalekého Himlštejna se chystají k obraně obležených, zaútočili Švédové tedy rychle podruhé. Podařilo se jim snadno překonat hluboký hradní příkop a poškodit bránu, když tu tajnou chodbou, z vylámané skály, vpadl kapitán obránců s družinou odvážlivců zezadu do týlu nepřátel. Tento výpad způsobil dobyvatelům hodně ztrát. Na třetí útok mělo švédské vojsko málo sil a dalo se na ústup do hor. Vítězství však bylo draze vykoupeno. Z obce v podhradí zbylo kouřící rumiště a většina statečných obránců zemřela, mezi nimi i statečný kapitán. Tato bitva byla jedna z nejtěžších a je připomínána v hradních dějinách. Říká se, že krev kapitána lze dodnes v místě původní brány na skále spatřit a vnímavější návštěvník při dotyku pocítí zásah energie onoho místa. A kdo na hradě zůstane i večer, tak uslyší lomoz bitvy a ryk útoku obránců. Nutno i dodat, že duch kapitána stále ostražitě dohlíží na bezpečnost na hradě a mocným kouzlem chrání všechny, kteří zde ruku k dílu přiloží Neohebné slovní druhy: A. Zopakuj si, které slovní druhy patří do neohebných. B. Objevují se v pověsti o Horním hradu všechny neohebné slovní druhy? AUTOR: PAVLÍNA CHOLOPOVOVÁ 11

13 3.4.2 Druhy a stupňování příslovcí: A. Z celé pověsti vypiš příslovce, urči jejich druh (počet příslovcí je 11). B. Stupňování příslovcí doplň chybějící stupně: 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň rychle snáze nejvíce málo udatněji nejdále Předložky s / z Ve kterém ze čtyř sloupců jsou správně napsaná slova s předložkou: s pány z pány s pány z pány s družinou s družinou s družinou s družinou s vylámané z vylámané z vylámané s vylámané z nejtěžších z nejtěžších z nejtěžších s nejtěžších 4. SKLADBA POVĚST O SKALKÁCH SKŘÍTKŮ zpracovala Mgr. Irena Gajdošová Ve skalním masivu nad Dubinou v Doupovských horách může všímavý návštěvník uzřít řadu drobných jeskyněk. Kde se tady vzaly? A jak se tomuto přírodnímu útvaru vlastně říká? Tak čti dál! Podle místní pověsti jsou to skalky skřítků, kteří hlídali poklad, jež byl uložen v zemi. Byli neviditelní, s obyvateli okolních vesnic žili v přátelství a často jim pomáhali s každodenní těžkou prací. Za to od lidí dostávali denně trochu jídla. Bylo to tak ale stále? Sedláci byli stále lakomější a chamtivější, přestávali tudíž dávat skřítkům jídlo. Král skřítků se rozzlobil a rozhodl se, že s celým svým národem odejde. Zašel proto za převozníkem: Převezeš mne a ostatní skřítky přes řeku Ohři? Neboj se, bohatě se ti odměním! Převozník souhlasil. Jezdil celý den sem tam, ač žádného skřítka neviděl. 12

14 Večer byl s prací hotov a král se mu skutečně odměnil dal převozníkovi zlato. Tento dobrý muž byl také poslední, kdo skřítky uviděl. Král zavelel: Dejte čepice dolů! a před udiveným převozníkem se objevily tisíce skřítků. Všichni zamávali na rozloučenou a obtěžkáni poklady, odešli do Krušných hor. Od té doby je již nikdo nespatřil. Kéž bychom měli tolik štěstí a někdy je ještě spatřili! 4.1 Druhy vět podle postoje mluvčího Druhy vět Najdi v textu: A. 5 vět oznamovacích. B. Všechny věty tázací určete, zda se jedná otázky zjišťovací nebo doplňovací. C. Všechny věty rozkazovací. D. Jednu větu přací Tvoření vět Tvoř věty podle zadání: A. O co mohl král skřítků své poddané požádat nebo co jim mohl rozkázat? Tvoř věty rozkazovací. B. Na co se jich mohl zeptat? Tvoř věty tázací. C. Co jim mohl přát? Tvoř věty přací Základní větné členy Podmět a přísudek Ve třetím odstavci úvodní pověsti vyhledej podměty a přísudky Přísudek Doplň vhodné přísudky, odůvodni psaní i, y v příčestí minulém. U každé vesnice a u každého města na řece Ohři _ v dávných dobách vodníci. O své místo v řece se _ s vodními vílami, které tuto řeku. V okolních lesích _ hrůzné zvuky hejkalové. Na blízkých loukách _ divoženky a tak kolemjdoucí do bažin poblíž řeky. 13

15 4.3 Věta jednoduchá a souvětí Souvětí Vyhledej v úvodní pověsti souvětí, určete počet vět a spojovací výrazy Tvoř souvětí: Skřítkové bydleli ve skalách, protože. Obyvatelům okolních vesnic často pomáhali, aby. Sedláci však byli stále lakomější a _. Král skřítků se rozzlobil a rozhodl, že. Pomohl jim převozník, který _. Za svou službu skřítkům dostal nejen zlato, ale i _. 5. TRAVELLING AND THE FORMS OF TRANSPORTATIONS zpracovala Bc. Markéta Nováková Lekce je zaměřena na slovní zásobu týkající se dopravních prostředků a cestování. Grammar: Past simple (minulý čas prostý) Minulý čas prostý se používá, pokud mluvíme o nějaké události v minulosti a tato událost je ukončená, ohraničená časovým úsekem. U minulého času si musíme dávat pozor na slovesa. V angličtině rozlišujeme slovesa: 1.PRAVIDELNÁ = REGULAR VERBS (koncovka ed) 2.NEPRAVIDELNÁ = IRREGULAR VERBS (2.tvar sloves = past simple) KLADNÁ VĚTA V kladné větě používáme tvary sloves v čase minulém např. buy se změní na bought (NEPRAVIDELNÉ SLOVESO) move se změní na moved (PRAVIDELNÉ SLOVESO) Ex.: Minulé léto jsem navštívil Itálii. I visited Italy last summer. Včera jsem šla do kina. I went to the cinema yesterday. 14

16 ZÁPORNÁ VĚTA V záporné větě POZOR! Sloveso se již nepíše v minulém tvaru, ale vrací se do neurčitku. Zápor se vyjadřuje tvarem pomocného slovesa DO = DIDN T. Ex.: Minulé léto jsem nenavštívil Itálii. I din t visit Italy last summer. Včera jsem nešla do kina. I didn t go to the cinema yesterday. TÁZACÍ VĚTA V tázací větě musíme použít tvar pomocného slovesa DO = DID na začátku věty. Významové sloveso opět zůstává v neurčitku. Ex.: Navštívil jsem minulé léto Itálii? Did I visit Italy last summer? Šel jsem včera do kina? Did I go to the cinema yesterday? People all over the world travel every day. Someone uses a bus, someone uses a car. There are people who take a bus to their work for example. Some people have to travel abroad and they use a plane or a boat.in the Czech Republic we usually use these forms of transportation: cars, trams, trains, boats, motorbikes, bikes, buses, planes. VOCABULARY airport letiště ambulance sanitka bike kolo by train vlakem bus autobus helicopter vrtulník jeep džíp car auto boat loď ferry lodní taxi fire truck hasiči lorry nákladní auto motorbike motorka plane letadlo train vlak tractor traktor tram tramvaj PRACTICE READ THE TEXT ABOUT PAVEL S TRIP AROUND THE RIVER OHŘE Dear Tom, I am on holiday with my friends from my school. We are on the rafts. This year we are going down the river Ohře. Our trip started in Pilsen. We bought the train tickets from Plzeň to Cheb. In Cheb we took a taxi to Kynšperk nad Ohří. It was very expensive by 15

17 the way. Then we boarded the rafts and we sailed. On Monday it was the first day we finished in Loket nad Ohří. There was a camp. We made dinner, talked to another watermen. We were very tired after that long day. We fell aspleep very soon. The next morning we visited the castle in Loket. It is very old but beautiful castle. Then we continued in our rafts trip. The river Ohře is really beautiful. Along the river there are lot of castles, towers and the nature is incredible. On Tuesday we arrived to camp in Vojkovice. We made a fire and we roasted sausages and sang some songs. On Wednesday we continued and the next destination was Kadaň. The weather was fine. We went for a walk in this beautiful romantic city. There is a castle too. Now we are sitting in a restaurant and we are waiting for dinner. I m writing you the letter. Tomorrow we will continue. Our plan is to go to Žatec. Maybe we will finish in Litoměřice. We aren t sure. And what about your holiday in Greece? And what about your first fly? Do you love planes and flying already? I have a surprise for you. My parents bought a motorbike. So when I come back we have to go to the next trip. See you soon PAVEL ANSWER THE QUESTIONS A. Who did write the letter? B. How did Pavel get to Cheb with his friends? C. How many forms of transportation did he talk about? D. Did you write a letter or a postcard from your trip or holiday last holiday too? E. Where can you buy the poststamps? F. Do you know where is a post office in your town? 6. THE CALENDAR Tato lekce je zaměřena na slovní zásobu týkající se ročních období. zpracovala Bc. Markéta Nováková Grammar: Prepositions of time (předložky času) Základní časové předložky jsou AT, IN, ON. Je nutné se naučit, k čemu se jednotlivé předložky pojí. 16

18 Předložku IN používáme v souvislosti s roky, ročním obdobím, měsíci, týdny a pojí Předložku AT používáme při přesném určení času a také se pojí s některými částmi dne. Předložku ON používáme ve spojení s dny a daty. se s některými částmi dne. in summer at five o clock on Monday in 2000 at noon on my birthday in December at night on Christmas Day in the morning at the moment on 29 th December THE CALENDAR There are four seasons in a year: Spring, Summer, Autumn, Winter There are twelve months in a year: January, February, March, April, May, June, July, August, Semptember, October, November, December There are seven days in a week: Monday,Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Na následujících stránkách si zopakuj slovní zásobu týkající se jednotlivých ročních období. 17

19 VOCABULARY SPRING flowers (tulips) Easter eggs Easter Bunny chicks blossoming tree work in the garden grass april weather SUMMER holiday beach beach volleyball parasol strawberries cherries ice cream swimming and diving 18

20 AUTUMN colorful leaves acorns kiteflying falling leaves windy weather pumpkins, corns Halloween WINTER snowflake snowman Christmas Christmas tree skiing ice skating warm clothes icicles ZDROJ: KLIPART MICROSOFT WORD MS OFFICE 19

21 SPRING Spring starts on 21 st March. In this season the nature awakes. The flowers bloom, the animals have babies, grass is green etc. You can go for a walk. The farmers start planting in their fields, people start gardening again. People celebrate the Easter. SUMMER Summer starts on 21 st June. In this season have children holiday. The weather is fine. It is sunny and hot. You can do a lot of sports outside. For example: skating, playing football, playing beach volleyball or you can go to the swimming pool or down the river, sleep in a tent etc. AUTUMN Autumn starts on 23 rd September. In this season the school starts again. The weather changes. Sometimes is fine, sometimes it rains. But mostly is cloudy and windy. The days are shorter and shorter. Nature starts preparing for winter, leaves on the trees get colourful and later fall down, birds flock together and leave for the South. Children celebrate Halloween in October. A lot of people don t like this season much. WINTER Winter starts on 21 st December. In this season is very cold. It snows all day. We have to wear warm clothes and be careful. We should eat fruits and vegetables. We celebrate Christmas and the New Year in this season. Children build the snowmen. You can ice- -skate too. Or you can go to the mountains and ski there. OTÁZKY A ÚKOLY A. Do you know where is the CHRISTMAS HOUSE? B. What do children celebrate on 31 st October? C. Is it safe to ice-skate on the river? 20

22 7. LIFE IN THE CITY Tato lekce je zaměřena na slovní zásobu týkající se života ve městě. zpracovala Bc. Markéta Nováková Grammar: Will/Going to (budoucí čas will/ vazba going to) A) Budoucí čas prostý vyjadřujeme pomocí tvaru WILL v kladných větách a WILL NOT v záporných větách. Tvar WILL je pro všechny osoby stejný. Často se používá stažených tvarů. V kladných větách I LL, HE LL u záporu pak I WON T, HE WON T. BUDOUCÍ ČAS WILL používáme: A. POKUD SE PRÁVĚ ROZHODUJEME (spontánní rozhodnutí). B. POKUD VYJADŘUJEME, CO SI MYSLÍME O BUDOUCNOSTI (na základě předchozích zkušeností, odhadu nebo úsudku). C. PŘI VYJADŘOVÁNÍ SLIBŮ, PROSEB, VAROVÁNÍ, OBJEDNÁVEK. Ex. A. Počkej, já Ti pomohu. Wait! I will help you. spontánní rozhodnutí B. Myslím si, že přijde. I think he will come. znám ho, odhaduji, co udělá C. Vzala bych si toto tričko. I will take this T-shirt. něco si objednávám B) Další způsob, jak vyjádřit budoucnost je VAZBA BE GOING TO. Při používání musíme dát pozor na tvary pomocného slovesa TO BE/BÝT. Vazba going to je pak u všech osob pořád stejná. Za vazbu poté přidáme významové sloveso v neurčitku. Vazbu BE GOING TO používáme, pokud: A. OZNAMUJEME SVÉ PLÁNY A ROZHODUNUTÍ. B. PŘEDPOVÍDÁME BUDOCÍ UDÁLOSTI (jsme si téměř jistí, že se to stane). Ex. A. V létě se chystám cestovat. I am going to travel this summer. B. Bude pršet (vidím zataženou oblohu). It is going to rain. 21

23 VOCABULARY bank banka building budova bus stop zastávka bridge most café kavárna castle hrad club klub cinema kino hotel hotel hospital nemocnice church kostel office kancelář park park post office pošta pub hospoda restaturant restaurace semaphores semafory street ulice swimming pool bazén square náměstí traffic jam dopravní zácpa tower věž theathre divadlo tractor traktor tram tramvaj There are many beautiful and interesting cities in Carslbad and in the district of river Ohře. For example Cheb, Karlovy Vary, Loket nad Ohří, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Kyšperk, Sokolov, Žatec, Litoměřice etc. Sokolov XTELL02. ZAMECEK.JPG. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://COM- MONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/ FILE:ZAMECEK.JPG 22

24 Karlovy Vary HA ERI, BOBAK KAR- LOVYVARY-143S.JPG. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUP- NÉ Z: HTTPS://COMMONS.WIKI- MEDIA.ORG/WIKI/FILE: KARLOVYVARY-143S.JPG Kynšperk nad Ohří ZIPACNA1. KYNŠPERK NAD OHŘÍ JPG. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://COM- MONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/ FILE:KYN%C5%A1PERK _ NAD _ OH%C5 %99%C3- %AD _ JPG Kadaň HORST74. KAA1.JPG. [ON- LINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://COM- MONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/ FILE:KAA1.JPG 23

25 Cheb KARELJ. CHEB ŠPALÍČEK 2.JPG. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS:// CO MMONS.WIKIM EDIA. ORG/ WIKI/FILE:CHEB _%C5%A- 8DEK _2.JPG Loket nad Ohří PAKOS. CZECH LOKET.JPG. 0 PAL%C3%AD %C4%- [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://UPLOAD. WIKIMEDIA.ORG/WIKIPEDIA/CO- MMONS/4/41/CZECH _ LO- KET.JPG Klášterec nad Ohří CHEVA. KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, ZÁMEK 01.JPG. [ON- LINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://CO- MMONS. WIKIM EDIA. ORG/ WIKI/ F ILE: K L%C3%A- 1%C5%A1TEREC _ N A D _ OH%C5%99%C3%AD, _ Z %C3%A1M EK _ 01. JPG?USELANG=CS 24

26 Žatec SCHIDD. SAAZ-RING. [ON- LINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://COM- MONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/ FILE:SAAZ-RING.JPG Litoměřice KARELJ. LITOMĚŘICE SV ŠTĚPÁN.JPG. [ONLINE]. [CIT ]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://COMMONS.WIKI- MEDIA.ORG/WIKI/FILE:LITO- M%C4%9B%C5%99ICE _ SV _%C5%A0T%C4%9B- P%C3%A1N.JPG PRACTICE 1) Do you know what city we are talking about? A. This city was founded by Charles the fourth. There are very famous spa and colonnades. There is a film festival every summer. B. In this city live about people. There is a New square and an Old square. There is a small but very pretty castle from 15 th century and a monastery with brewery too. The emblem of this city is the falcon. C. This city is famous for its historical centre and the gothic castle. The castle was built over the river of Ohře. The walls of this castle was protected the citiziens and the members of the royal family from attacks by warrios. The famous visitors were for 25

27 exmple Johann Wolfgang Goethe, Vilém Mrštík or very young Charles the fourth. D. In this city is an old castle from 12 th century. It is a very big castle with the Black Tower. In this city is a historical centre too. In this centre is very famous symbol of this city 14 mercantile houses from 13 th century which are called Špalíček. There are a lot of historical churches too. 2) Try to descripe another famous city in Czech republic (for example : Prague, Pilsen, Brno etc.). 8. LIFE ON THE VILLAGE zpracovala Lenka Soumarová The village a place where people live calmer than a town, it usually has only a few houses. Nebanice Nedaleko hranic s Německou spolkovou republikou leží obec Nebanice, o které jsou zachovány písemné záznamy již ze 13. století. Nachází se 10 km od Chebu v atraktivní oblasti západočeských lázní, v trojúhelníku Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně. Mapa situování obce Romantická krajina Poohří vytváří ideální podmínky pro provozování sportů spojených s přírodou, jako je kanoistika, jízda na koních, turistika, cykloturistika a mnoho dalších. Necelé 4 km od Nebanic je Jesenická přehrada (ideální na koupání a serfování). Řeka Ohře je v okolí Nebanic lemována pastvinami, na nichž se pasou, sluní a prohánějí koně. Nebanický chov koní má již dlouholetou tradici. Je specializován na chov starokladrubských koní, nejstaršího českého plemene koní. Za více než čtyřista let své existence je toto plemeno sžito s klimatickými a přírodními podmínkami ČR. Starokladrubští koně jsou považováni za součást kulturního dědictví ČR a byli uznáni národní kulturní památkou České republiky. Dalším plemenem chovaným v Nebanicích je sportovní kůň, který se stále více prosazuje ve skokových a drezurních soutěžích. 26

28 AUTOR: LENKA GOTTHARDOVÁ Practice: 1. Describe village life and city life. Life in the country is _ Life in the city is _ 2. Advantages and disadvantages of village life and city life. Country life Advantages: Disadvantages: _ City life Advantages: Disadvantages: _ 3. Where do you live? 4. Do you live in a town or a city? 5. Are you happy where you are? 6. Tell us about the cultural and educational opportunities where you live. _ 27

29 7. What sort of recreational and sightseeing opportunities has your area got? _ Recreation: Sights: Places of interest: 8. What public services and industries exist where you live? _ 9. Do you like your area? Would you like to stay there for the rest of your life? _ 10. Woud you like to live somewhere else? (comment) Yes, I would / No, I wouldn t because 11. If you lived abroad, what would you miss most? If I lived abroad, I would miss... Grammar: Present simple (přítomný čas prostý) se používá k vyjádření děje, který se opakuje nebo mluvíme-li o skutečnostech, které jsou všeobecně pravdivé. Ve větě se mohou objevit frekvenční příslovce (adverbs of frequency), např. never (nikdy), sometimes (někdy), often (často), usually (obvykle), normally (obvykle), always (vždy). OSOBA + SLOVESO (pozor ve 3. os. jedn. č. - + S!) (I PLAY, YOU WORK, HE PLAYS, SHE WORKS, WE LIKE, THEY WORK ) Zápor (negative): OSOBA + DON T/ DOESN T + SLOVESO (v základním tvaru) (I don t play, you don t work, he doesn t play, she doesn t work, we don t like, they don t work) Otázka (question): DO/ DOES + OSOBA + SLOVESO (v základním tvaru)? (Do you play?, Does he work?, Does she play?, Do we like?, Do they work?) 28

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

I Got You Babe * A/67

I Got You Babe * A/67 I Got You Babe * A/67 They say we re young and we don t know We want to/won t find out until we grow I don t know if all that s true/through Cause you got me and, baby, I got you Babe, I got you, babe,

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Milí spolužáci, vážení učitelé!

Milí spolužáci, vážení učitelé! Milí spolužáci, vážení učitelé! V pátek 11.11. nepřijel na naši školu Martin na bílém koni, ale, jak jistě všichni dobře víte, konal se zde první společný projektový den mezinárodního programu Comenius

Více