Výchova demokratického občana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchova demokratického občana"

Transkript

1 Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak hlavně rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Občanskou gramotností rozumíme orientaci ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti, aby žáci byli způsobilí konstruktivně řešit problémy, tzn. aby uměli řešit problémy se svou lidskou důstojností, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, se znalostí a dovedností uplatňovat zásady slušné komunikace a demokratických způsobů řešení. Průřezové téma se prolíná většinou předmětů. Koordinátor průřezového tématu spolupracuje s celým pedagogickým sborem. Tematické okruhy : Občanská společnost a škola vytváří demokratickou atmosféru ve třídě uplatňuje demokratické principy a hodnoty v každodenním životě školy /projekty, práce ve skupině aktivně se zapojuje do školní žákovské rady, třídní samosprávy, podílí se na vytváření a dodržování pravidel ve třídě Občan, občanská společnost a stát zná svá práva a povinnosti, umí je přiměřeně věku uplatňovat je odpovědný za své postoje a činy, má zájem o celkové dění v místě bydliště uvědomuje si základní principy a hodnoty demokratického politického systému respektuje vztahy k jiným identitám rozpoznává příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů Formy participace občanů v politickém životě vnímá obec jako základní jednotku samosprávy státu uvědomuje si existenci společenských organizací a hnutí ve své obci Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování vnímá rozdíl demokracie, zná její principy / spravedlnost, právo, morálka / chápe význam Ústavy jako základního zákona země snaží se demokraticky řešit konflikty ve třídě i v osobním životě

2 Výchova demokratického občana (I.) Tematický okruh Ročník Předmět Očekávaný výstup (ŠVP) Učivo (ŠVP) Návrh námětu Metoda a forma Občanská společnost a škola 2. roč. Prvouka Orientuje se ve škole. Pozná zaměstnance školy. Řídí se režimem školy, třídy. Má osvojené pracovní návyky. Zapíše si rozvrh hodin. Jsem školák škola, třída, učitel, rozvrh hodin, školní potřeby. Volení žákovské samosprávy -navržení zástupců, zdůvodnění jejich výběru, hlasování a zvolení -hra na voliče, diskuse -zdůvodnění výběru vhodných zástupců -účast na žákovské radě -školní řád - dotazník, anketa -dramatizace -diskuse v komunitním kruhu Občan, občanská společnost a stát Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování 4. roč. Člověk a čas 5. roč. Člověk a čas Chápe pojmy: demokracie, prezident republiky, vláda, politické strany, premiér, ministr, parlament, poslanecká sněmovna, senát, ministerstva, státní správa, naše vlast, domov. Určí datum , určuje osobnosti té doby ( Václav Havel první demokratický president, Alexandr Dubček jeho návrat na politickou scénu, určí datum pokojné rozdělení Československa na dva samostatné státy Česká republika, demokratický stát. Rok 1989 a vznik demokratického státu Naše vlast -seznámení s uvedenými pojmy, vysvětlení principů řízení státu -práce s tiskovinami /aktuality/ -ukázky vhodných článků -povídání o projevech politiků nebo prezidenta republiky Obnovení demokracie v Československu -objasnění pojmu demokracie, sametová revoluce -práva občanů -vyjádření vlastního názoru -vedení ke schopnosti přijmout názor většiny -dramatická hra, projekt -výlet Praha -referáty, návštěva knihovny -beseda -dokumentární film

3 Výchova demokratického občana (II.) Tematický okruh Ročník Předmět Očekávaný výstup (ŠVP) Učivo (ŠVP) Návrh námětu Metoda a forma Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát 7. roč. Vo Posoudí a na příkladech doloží důležitost pravidel a norem. 6., 8. a 9. roč. Vo Uvede základní funkce obce. Doloží význam spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů v obci. Škola žákovská samospráva. Práva a povinnosti žáků. Společná pravidla a normy Obec samospráva. Úkoly a pravomoci obce. Pravidla a normy-posouzení jejich důležitosti, školní řád, vytvoření pravidel chování ve třídě, při skupinové práci, Daltonu, účast zástupců tříd na žákovské radě Seznámení se samosprávou obce -případné sledování voleb do obecního zastupitelstva, komunálních voleb -vnímání volební kampaně -uvědomění si osobní účasti na volbách -doloží na příkladech ze Zpravodaje důležitost spolupráce občanů na zvelebování obce -třídnická hodina, -dotazník -diskuse -exkurze na MÚ -volební lístky -volba třídní samosprávy, komunitní kruh, diskuse, hlasování -skupinová práce s tiskem - Zpravodaj Formy participace občanů v politickém životě 9.roč. Vo Na příkladech vysvětlí, proč se mají občané zúčastňovat voleb Význam a formy voleb do zastupitelstev. Seznámení se s pojmy přímá a nepřímá demokracie, případné sledování voleb do parlamentu nebo senátu, způsoby dem. rozhodování, práce s aktuálním tiskem. -dramatizace, třídnická hodina -sledování médií -referáty Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování 7. a 9.roč. Vo Uvede příklady základních lidských, občanských a dětských práv. Lidská práva vývoj lidských práv v historii, dokumenty, Ústava ČR. Rozlišení základních lidských práv a občanských práv. Dětská práva. Seznámení s Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, jejím začleněním do Ústavy ČR a s pěti základními okruhy práv, která lidská práva jsou považována za nejdůležitější, sídlo ombudsmana a jeho funkce, znázornění pomocí obrázku nebo komiksu, že právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého uvědomění si pojmu odpovědnost. -skupinová práce s textem, prezentace, diskuse - dalton -komunitní kruh

4 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Je to princip prostupující celým základním vzděláním. Podstatnou součástí evropské dimenze v základním vzdělávání je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i při rozhodování o svém budoucím osobním životě. Toto téma rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. Průřezové téma prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí.průřezové téma se prolíná většinou předmětů. Koordinátor průřezového tématu spolupracuje s celým pedagogickým sborem. Realizace průřezového tématu je pravidelně představována projektem Evropský den jazyků. Projekt má nejen seznámit žáky s jedinečnostmi jednotlivých zemí Evropy, ale současně je upozornit na sounáležitost České republiky mezi společenství evropských národů i na jedinečnost Česka v tomto společenství.

5 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (I.) Tematický okruh Ročník Předmět Očekávaný výstup (ŠVP) Učivo (ŠVP) Návrh námětu Metoda a forma Evropa a svět nás zajímá - referát 3.roč. Prvouka Rozlišuje typy krajin, zná jejich barevné rozlišení na mapě. Na mapě pozná nejdelší české vodní toky a přítoky. Popíše státní vlajku, znak, pozná hymnu poslechem. Typy krajin u nás mapa ČR, vodní toky a plochy, ČR a sousední státy, státní symboly, výška krajiny. Mapa ČR a sousední státy. Vyhledávání informací o sousedních státech v encyklopedií, internetu. Kresba vlajek sousedních států. - skupinová práce - třídní projekt - práce s mapou Evropa a svět nás zajímá 3., a 4.roč Anglický jazyk Jednoduše hovoří o zvycích a výjimečných dnech v anglicky mluvících zemích. Zvyky, svátky, výjimečné dny. Tradice a zvyky anglicky mluvících zemí. Porovnávání znalostí o ČR a Velké Británii. Vánoční koledy. Christmas party. - třídní projekt - skupinová práce - halloweenské odpoledne Jsme Evropané 5.roč Člověk a příroda Charakterizuje jednotlivé evropské státy, při své práci používá mapy, odbornou literaturu, zajímá se o dění ve světě a v Evropě, zajímá se o aktuální dění. Orientuje se ve světě informací Má základní povědomí o organizaci EU, jejich aktivitách a členských státech. Evropa, státy Evropy. Státy EU, základní povědomí o EU, cestujeme po Evropě Tvoření mapy Evropy. Vyhledávání informací o zemích EU v encyklopedii, internetu. Z nahrávek poznávat evropské jazyky. Z Brna do Evropy mapa s hlavními městy Evropy a jejich vzdálenosti. - referát - skupinová práce - ročníkový projekt - třídní projekt

6 VMEGS (II.) Tematický okruh Ročník Předmět Očekávaný výstup (ŠVP) Učivo (ŠVP) Návrh námětu Metoda a forma Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět (naše vlast a Evropa, Evropa a svět, evropské krajiny, státní a evropské symboly) 6.ročník Z Rozděluje obyvatelstvo dle hustoty osídlení, přirozené měny, ras, národů, jazyků a náboženství. Vymezuje primér, sekundér, terciér. 7.ročník (jazyková a běžná) Aj Orientuje se na mapě VB, zná hlavní město, polohu, vlajku; uplatní vlastní zkušenosti z cest. Základy socioekonomické sféry rasy, národy, jazyky, náboženství, hustota osídlení. Rozdělení a vymezení socioekonomických sfér. Reálie anglicky mluvících zemí. Přídavná jména (stupňování, porovnávání). Den sv. Valentýna. První dojem (žák popíše, proč a jak se lidé liší v prvních dojmech, které si utvářejí o jiných, vysvětlí způsob, jak naše předchozí zkušenosti, předsudky, stereotypy ovlivňují první dojmy, dokáže popsat, jakým způsobem naše první dojmy ovlivňují chování k jiným). Reálie anglicky mluvících zemí. - práce s obrazovým materiálem z časopisů - práce s mapou - projekt o zemi Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa život dětí v jiných zemích) 7. ročník (jazyková) Aj Vypráví o svých zálibách, škole. Používá slovesa like + -ing a going to. Aktivity ve volném čase. Sloveso going to. Přítomné časy (prostý a průběhový). Školní předměty. Aktivity ve volném čase. - vyprávění o zálibách - procvičování na PC Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život dětí v jiných zemích) 8. ročník (běžná) Aj Vypráví o svých zálibách, škole a školních předmětech, které má rád a které naopak rád nemá.. Používá slovesa like + -ing a going to. Aktivity ve volném čase. Sloveso going to. Přítomné časy (prostý a průběhový). Školní předměty. Aktivity ve volném čase. - vyprávění o zálibách - procvičování na PC Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa) 8. ročník (jazyková a běžná) Aj Popíše byt/dům, pokoj, ve kterém bydlí. Používá předložky spojené s časem. Naučí se používat fráze z každodenního života. Vytvoří svůj vlastní detektivní příběh. Minulé časy (prostý a průběhový). Předložky u příslovečného určení času. Detektivní příběh. Vyprávění příběhu. - vlastní tvorba - samostatná práce, - skupinová práce - práce ve dvojici Jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie) 8. (jazyková) Aj Popíše cestu, seznámí se s nejznámějšími londýnskými místy a historickými budovami. Členy s názvy míst. Zájmena. Přídavná jména. Přítomný čas prostý.předložky místa. Zajímavá místa v anglicky mluvících zemích. - práce s mapou - skupinová práce

7 Tematický okruh Ročník Předmět Očekávaný výstup (ŠVP) Učivo (ŠVP) Návrh námětu Metoda a forma Jsme Evropané 8.ročník Z Lokalizuje na mapě dané regiony. Charakterizuje přírodní podmínky (povrch, podnebí, vodstvo). U obyvatelstva rozlišuje rozdíly v rase, užívání jazyka, náboženství, rozdílnou kulturu, zaměstnanost v sektorech národního hospodářství. Srovnává určité státy podle hospodářské vyspělosti. Jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace,klíčové mezníky evropské historie) 9. ročník (běžná) Aj Popíše cestu, seznámí se s nejznámějšími londýnskými místy a historickými budovami. Evropa přírodní podmínky, socioekonomická sféra (opakování). Oblasti Evropy jižní Evropa, západní Evropa, severní Evropa, střední Evropa, jihovýchodní Evropa, východní Evropa. Rusko evropská a asijská část. Členy s názvy míst. Zájmena. Přídavná jména. Přítomný čas prostý vyjadřující budoucí plány. Předložky místa (under, on, opposite, ) Soubor map historická integrace (Řím, Svatá říše, Rakousko-Uhersko, SSSR), koloniální mocnosti (britská, francouzská, španělská), vznik a vývoj EU, prognózy dalšího vývoje, mapa jazykových rodin. Zajímavá místa v anglicky mluvících zemích. - atlas a historický atlas - dokumenty, literatura - práce s mapou - skupinová práce

8 Předmět: výchova k občanství Ročník: 6. Motivace k celoživotnímu vzdělávání. Úcta k vlasti a státním symbolům. Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání. Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. Na příkladech doloží důležitost celoživotního vzdělávání. Popíše symboly českého státu, uvede kdy se používají. Uvede konkrétní příklady vlastenectví. Umění učit se. Význam celoživotního vzdělávání. Domov, obec, region, vlast. Region zvláštnosti. Vlast - vlastenectví. Státní symboly ČR. Pč volba povolání D počátky českého státu Video Korunovační klenoty českého státu. Soubor symbolů ČR. Sounáležitost k obci. Hrdost na významné osobnosti. Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci. Uvede základní funkce obce. Doloží význam spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů v obci. Uvede některé významné osobnosti a jejich přínos pro naši historii a současnost. Obec samospráva. Úkoly a pravomoci obce. Významné osobnosti naší historie a současnosti. Pojem osobnost a celebrita. VDO II. občan, občanská společnost a stát. Návštěva na obecním úřadě. Čj kritické čtení Využití encyklopedií, práce s tiskem. Rozvíjení zájmu o život našich předků. Dovednosti vybrat si vhodnou kulturní akci. Schopnost pracovat na rozvoji své osobnosti a komunikačních schopnostech. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají. Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Charakterizuje některé, zejména regionální, zvyky a tradice. Uvede alespoň některé zdroje informací s nabídkou kulturních zařízení, prokáže orientaci v těchto nabídkách. Lidové zvyky a tradice. Zdroj kultury a poznání. Lidový kalendář. Regionální zvyky a tradice. Kultura víceznačný pojem. Význam kultury pro člověka. Kulturní instituce Uvědomuje si riziko návykových látek. Reklama v životě člověka, mýty a fakta o kouření, drogách a alkoholu. MkV II. kulturní diferenciace. Téma aktuálně zařazováno. Denní tisk Nabídky kulturních institucí. Kritické čtení. Denní tisk Statistické údaje. Rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory. Uvědomuje si riziko manipulace ze strany médií. Obrana před manipulací. EV II. a MV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti.

9 Předmět: výchova k občanství Ročník: 6. Rozšiřování svého kulturního přehledu. Analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu. Nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva. Osvojí si zásady asertivního chování. Asertivní techniky manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik. Rozpozná na příkladech základní umělecké slohy a jejich znaky. Základní umělecké slohy. EV II. Nástěnné mapy stavitelských slohů. Procházka Brnem.

10 Předmět: výchova k občanství Ročník: 7. Respektování různých věkových skupin. Tolerance vůči menšinám a vědomí sounáležitosti se společností. Aktivní odpor vůči nepřijatelnému chování. Respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí. Popíše jednotlivá období života, respektuje věkové zvláštnosti. Respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí. Objasní potřebu tolerance ve Uvede příklady sociálních skupin a společnosti, respektuje kulturní odůvodní správné chování většiny vůči zvláštnosti i odlišné názory, menšinám. Uvede příklady závislosti zájmy, způsoby chování a myšlení člověka na společnosti. lidí, zaujímá tolerantní postoje k Učí se žít v kolektivu. menšinám. Analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu. Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí, zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. Rozliší společensky přijatelné a nepřijatelné chování vůči menšinám. Vývojová psychologie etapy ve vývoji člověka: novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, školní věk, puberta, adolescence, dospělost, stáří. Úcta k lidské osobě lidská EV II. práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka, pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích, občanská zralost. Jedinečnost a identita člověka rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání a morálního úsudku, selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami, radost a optimizmus v životě. Lidská setkání začlenění člověka do společnosti, sociální skupiny, přirozené a sociální rozdíly. Asertivní chování přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu. Rasismus, xenofobie, nacionalismus. MkV princip sociálního smíru a solidarity. MkV II. etnický původ, lidské vztahy. Čz vývoj člověka Aktivizační metoda. Video Romové. Komunitní kruh. Práce s tiskem, vyhledání článku k problematice. Komunitní kruh

11 Předmět: výchova k občanství Ročník: 7. Dodržování morálních zásad naší společnosti. Objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života. Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. V praxi používá základy společenského chování. Očekává za porušení normy chování určitou sankci. Uvědomuje si relativnost morálky z hlediska různých kultur a náboženství. Morálka pochopení pojmu, morálka a mravnost, svědomí, ve vztahu se svobodou, odpovědností a právem. Morálka ve vývoji lidské společnosti a v různých náboženstvích. Normy, tresty. Společenské chování. Dramatizace. Úcta k lidským právům. Přiměřeně uplatňuje svá práva, respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod. Uvede příklady základních lidských, občanských a dětských práv. Lidská práva vývoj lidských práv v historii, dokumenty, Ústava ČR. Rozlišení základních lidských práv a občanských práv. Dětská práva. VDO II. principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování. MkV II. lidské vztahy, etnický původ. Vv tvorba plakátu Dětská práva. Vědomí spoluodpovědnosti, chápání světa v souvislostech. Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva. Uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory. Vysvětlí pojem globální, uvede konkrétní příklady ekologických i společenských globálních problémů. Globalizace definování pojmu, ekologické a společenské globální problémy, vliv techniky a masmédií na globalizaci, zvyšování vzájemné závislosti států, narůstající dluh přírodě Př ochrana a tvorba životního prostředí Projekt. Respektování norem a pravidel. Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem. Posoudí a na příkladech doloží důležitost pravidel a norem. Škola žákovská samospráva. Práva a povinnosti žáků. Společná pravidla a normy. VDO II. občanská společnost a škola. Volba samosprávy. Tvorba pravidel třídy.

12 Předmět: výchova k občanství Ročník: 7. Rozpoznávání závadového chování a jednání. Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Rozliší závadové chování a jednání, uvede příklady. Jednání poškozující spoluobčany a společnost. VDO II. občan, občanská společnost a stát. Vycházka do okolí školy sledování projevů vandalství.

13 Předmět: výchova k občanství Ročník: 8. Pochopení sebe i druhých z hlediska osobnosti člověka. Úcta k manželství. Respektování práv a odpovědné chování.. Snášenlivost k odlišnostem. Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek. Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr a manželství. Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování. Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady. Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů. Uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání. Rozliší a uvede příklady nálad, pocitů a citových reakcí. Vyjmenuje různé charakterové vlastnosti osobnosti, v jednoduché formě provede rozbor charakteru. Rozliší druhy inteligence, žádný z nich nepřeceňuje. Charakterizuje jednotlivé typy temperamentu. Vyjmenuje podmínky uzavírání manželství v ČR, způsoby ukončení manželství. Zhodnotí důsledky rozvodu. Respektuje chápání manželství v jiných kulturách. Uvede příklady protiprávního jednání. Odliší přestupek od trestního činu. Prakticky vyplní žádost o OP nebo CP. Charakterizuje postavení občana a cizince z hlediska práv. Charakterizuje jednotlivé druhy extremismu. Základy psychologie osobnosti citové projevy, charakter osobnosti, inteligence, temperament. Rodinné právo uzavírání manželství, způsoby zániku manželství. Chápání manželství v jiných kulturách. Občanství a právo kdo je to občan, změna občanství, ztráta občanství, cizinec x občan. Povinnosti a práva občanů ČR. Právo na sociální zabezpečení v určitých situacích. Právní odpovědnost v závislosti na věku. Doklady. Protiprávní jednání (přestupky, trestné činy) a jejich důsledky vzhledem k věku pachatele. Extremismus rasismus, xenofobie, nacionalismus, terorismus. VDO II. občan, občanská společnost a stát. VDO II. občan, občanská společnost a stát MkV multikulturalita. Psychologické testy. Práce s textem. Formuláře. Beseda s Policií ČR. D náboženské rozdělení světa Náboženská tolerance. Objasní základní myšlenky nejrozšířenějších náboženství. Náboženské systémy co je to náboženství, víra, ateismus. Nejrozšířenější světová náboženství: hinduismus, buddhismus, judaismus, křesťanství, islám. Bible, korán. MV multikulturalita, kulturní diferenciace. Video Judaismus, křesťanství.

14 Předmět: výchova k občanství Ročník: 9. Pochopení a preference demokratických principů ve společnosti. Rozlišuje nejčastější typy a formy státu, porovná jejich znaky. Objasnění významu Rozlišuje a porovnává úkoly složek státní moci a jejich jednotlivých složek státní moci pravomoci. ČR, jejich orgánů a institucí. Popíše obvyklé typy a formy států, uvede příklady. Rozdělí státní moc na složky, uvede jejich pravomoci. Stát užitečný nástroj společnosti, různé podoby státu. Ústava ČR, občanství ČR. Rozdělení moci v ČR, složky, funkce, pravomoci. prostředky) VDO II. D starověké státy občan, občanská společnost a stát. VDO II. D osvícenství občan, občanská společnost a stát. Odpovědnost za dění ve společnosti. Rozvíjení zájmu o politické dění ve společnosti. Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů. Na příkladech rozliší pravomoci jednotlivých stupňů samosprávy. Uvede základní znaky demokratického řízení státu. Znaky demokracie státní správa a samospráva orgány a instituce. Jejich úloha v demokratické společnosti. Principy demokracie politický pluralismus. VDO II. principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování. D antická demokracie VDO II. principy Přehled základních demokracie jako formy vlády politických stran. a způsobu rozhodování. Odpovědnost za dění ve společnosti. Vědomí právní odpovědnosti za své jednání. Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů. Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování. Na příkladech vysvětlí, proč se mají občané zúčastňovat voleb Uvede základní rozdíly mezi občanským a trestním právem. Význam a formy voleb do zastupitelstev. Právní řád ČR význam a funkce, právní normy, základní nástroje práva. Právo trestní a občanské. VDO II. formy participace občanů v politickém životě. VDO II. občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování. Dramatizace. Ústava ČR. Utváření postojů k majetku a vlastnictví, hmotného i duševního. Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady. Charakterizuje a na příkladech uvede základní druhy vlastnictví. Stát a hospodářství majetek, vlastnictví. Formy vlastnictví. Hmotné a duševní vlastnictví jejich ochrana. Hospodaření s penězi a majetkem.

15 Předmět: výchova k občanství Ročník: 9. Respektování zákona. Hospodárné zacházení s majetkem a penězi. Vědomí sociální solidarity. Chápání principu tržního hospodářství. Identifikace své osoby jako plnohodnotného občana EU. Objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání. Dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi. Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané. Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti. Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu. Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování. Uvede příklady poškozování hmotného i duševního vlastnictví (vandalismus, sprejerství, nelegální kopírování hudebních a datových nosičů). Popíše, jak zachází s penězi, na příkladech uvede rizikové jednání nevhodné půjčky, gamblerství, výdej větší než příjem. Uvede základní, konkrétní dávky a příspěvky, na které mají jednotliví občané nárok. Vysvětlí úlohu výroby, obchodu a služeb na trhu. Vysvětlí vztah: nabídka poptávka. Uvede konkrétní přínosy a negativa vstupu do EU. Právo na vlastnictví a jeho druhy. Peníze funkce a podoby peněz, formy placení, rozpočet rodiny. Rozpočet státu, význam daní. Příjmy a výdaje státu dávky a příspěvky. Sociální síť. Principy tržního hospodářství. Světová a evropská společenství (OSN, NATO, EU). Evropská integrace podstata, význam, výhody. Evropská unie a ČR. prostředky) Ústava ČR. Pč ekonomika domácnosti Sociální síť státu. Dramatizace. Z Evropská Unie D EU, NATO, OSN

16 Předmět: výchova k občanství Ročník: 9. Chápání ČR jako Uvede některé významné integrální součásti EU, mezinárodní organizace a zároveň však jako společenství, k nimž má vztah svébytného a jedinečného ČR, posoudí jejich význam ve státu. světovém dění a popíše výhody spolupráce. mezi státy. Charakterizuje nejvýznamnější mezinárodní organizace, na příkladech uvede některé výhody spolupráce. Mezinárodní spolupráce ekonomická, politická, bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody. Referát. prostředky)

17 Předmět: cvičení z přírodopisu Ročník: 6. Cíl Výstupy z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata Dodržování zásady Dodržuje základní pravidla bezpečnosti při práci bezpečnosti práce a chování v laboratoři a terénu. Ochrana při poznávání živé a neživé svého zdraví a zdraví svých přírody. spolužáků. Pozorování živé a neživé přírody s využitím pomůcek Rozpoznávání nejznámějších druhů hub, aktivní vyhledávání v atlase hub Rozpoznání rostlin a plodin využívaných člověkem. Rozpoznání vybraných zástupců rostlin pomocí určovacích klíčů a atlasů. Rozpoznání přizpůsobení rostlin podmínkám životního prostředí. Aplikuje praktické metody poznávání přírody. Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků. Rozlišuje základní skupiny rostlin dle využití a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů. Dodržuje zásady Základy bezpečnosti práce bezpečnosti práce při výuce při pozorování přírody. v učebně i terénu. Zodpovědně využívá pomůcek nutných k pozorování přírody. Chrání své zdraví i zdraví svých spolužáků. Aktivně využívá lupu, dalekohled a mikroskop při pozorování přírody. Pozorování přírody. Zásady mikroskopování, práce s lupou a dalekohledem. Objasní význam kvasinek a Jednobuněčné houby vřeckovýtrusných hub. kvasinky. Pomocí atlasů nákresů a Mnohobuněčné houby: obrázků určí vybrané druhy vřeckovýtrusné plíseň stopkovýtrusných hub. hlavičková. Stopkovýtrusné obrázky, práce s atlasem, nákresy a popisy. Uvede příklady pěstovaných kulturních plodin, jedovatých a léčivých bylin. Pomocí klíče a atlasu určí základní druhy rostlin. EVVO ekosystémy. Člověk a rostlinstvo, EVVO základní podmínky využívání rostlin člověkem. života, ekosystémy. Pokojové rostliny Jedovaté rostliny Léčivé byliny Pěstované plodiny Systém rostlin výskyt, využití poznávání vybraných zástupců Cíl Školní výstup Učivo Průřezová témata Pozorování Pozorování a pokus Pozorování, tvorba herbářových položek, práce s určovacími klíči. (metody, formy,

18 Předmět: cvičení z přírodopisu Ročník: 6. Získání dovedností při monitoringu živočichů v terénu. Rozpoznání vybraných zástupců našich obratlovců Pochopení významu domestikovaných živočichů pro člověka. Pochopení vlivu člověka a významu ochrany přírody. Aplikuje zásady monitoringu živočichů v terénu. Rozlišuje domestikovaná zvířata. Dovede uplatnit zásady při monitoringu živočichů v terénu. Rozpozná vybrané zástupce našich obratlovců. Uvede příklady soužití živočichů s člověkem a domestikovaných zvířat. Uvede příklady ochrany přírody v ČR. Vysvětlí vlivy člověka na krajinu. Zásady a způsoby monitoringu živočichů. Vybrané skupiny obratlovců a jejich zástupci. Soužití s člověkem, domestikace Etologie - Chování živočichů v přírodě a v zajetí. Význam a ochrana přírody v ČR. Vliv člověka na krajinu. EVVO II. ekosystémy, člověk a životní prostředí. Prohlídka ZOO Brno. Prohlídka obory Brno Kohoutovice nálezy v terénu (hnízdiště, stopy). Původní krajina, agrokulturní krajina. NP, CHKO, NPR, PR

19 Předmět: dramatická výchova Ročník: 6. Rozvíjení a ochrana fyzického. Uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev. Dodržuje zásady hlasové hygieny a správného držení těla. Udrží správné postavení těla a má kultivovaný mluvený a pohybový projev. Psychosomatické dovednosti držení těla a neverbální komunikace. OSV komunikace. Čz Hry Rozvíjení a ochrana fyzického. Propojuje somatické dovednosti při verbálním a neverbálním vyjádření, na příkladech doloží souvislosti mezi prožitkem a jednání u sebe i druhých. Dodržuje zásady hygieny hlasového projevu. Psychosomatické dovednosti práce s dechem, správné tvoření hlasu a verbální komunikace (výraz projevu). OSV psychohygiena, sebepoznání a sebepojetí. Čz Hry Rozvíjení spolupráce a respektování práce své i druhých. Rozvíjí, variuje a opakuje herní situace, přijímá herní pravidla a tvořivě je rozvíjí. Kriticky hodnotí dramatická díla i současnou mediální tvorbu. Přijímá herní pravidla a chápe jejich důležitost. Samostatně nebo ve dvojici opakuje a rozvíjí danou herní situaci. Uvědomuje si pozitivní i negativní vliv médií na člověka. Herní dovednosti pravidla hry, vstup do role, jevištní postava, struktura herní a jevištní situace. Práce na postavě charakter, motivace, vztahy. Současná dramatická umění a média divadelní, filmová, televizní, rozhlasová a multimediální tvorba. OSV hodnoty, postoje, praktická etika, kreativita. OSV hodnoty, postoje, praktická etika. Čz, Vo Hry Čz, Vo Projekt video Rozvíjení vnímavosti k životnímu prostředí a přírodě. Vytváření potřeby projevovat pozitivní city, chování, jednání a prožívání životních situacích. Prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt, uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou. Uvědomuje si rozdíl mezi fiktivní situací a realitou. Prozkoumává témata z různých úhlů pohledu. Pojmenuje hlavní konflikt a téma. Konflikt jako základ dramatické situace řešení konfliktů jednáním postav. Sociálně-komunikační dovednosti komunikace v běžných životních situacích, v herních situacích a situacích skupinové inscenační tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení, spolupráce, organizace tvůrčí skupinové práce. OSV řešení problému a rozhodovací dovednosti. Čz Hry, video

20 Předmět: dramatická výchova Ročník: 6. Rozvíjení spolupráce a respektování práce své i druhých. Přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu, ve kterém přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku. Podílí se aktivně na vytváření společné dramatické inscenace. Zařadí inscenaci do divadelního žánru a časového období. Náměty a témata v dramatických situacích jejich nalézání a vyjadřování. Dramatická situace, příběh řazení situace v časové a příčinné následnosti, dramatizace literární předlohy. Základní stavební prvky dramatu situace, postava, téma, vrchol a gradace. Inscenační tvorba dramaturgie, režie, herecká práce, scénografie, scénická hudba a zvuk. Komunikace s divákem prezentace a sebereflexe. OSV mezilidské vztahy, kooperace, kompetice, rozvoj schopnosti poznávání. Dramatizace textu Uplatňovat svoje získané dovednosti Rozpozná ve vlastní dramatické práci i dramatickém díle základní prvky dramatu, pozná základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich hlavní znaky, kriticky hodnotí dramatická díla i současnou mediální tvorbu. Rozpozná jednotilvé žánry a druhy divadelních inscenací. Základní dramatické žánry komedie, tragédie, drama. Základní divadelní druhy činohra, loutkové divadlo, opera, opereta, muzikál, balet, pantomima. Čj Referát Pracovní listy

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období /od-do/ září - listopad listopad - leden Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Ročníkový výstup Učivo Kompetence orientuje se v kalendáři PROMĚNY ROKU M, D - orientace na časové ose umí

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 4

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více