Výchova demokratického občana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchova demokratického občana"

Transkript

1 Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak hlavně rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Občanskou gramotností rozumíme orientaci ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti, aby žáci byli způsobilí konstruktivně řešit problémy, tzn. aby uměli řešit problémy se svou lidskou důstojností, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, se znalostí a dovedností uplatňovat zásady slušné komunikace a demokratických způsobů řešení. Průřezové téma se prolíná většinou předmětů. Koordinátor průřezového tématu spolupracuje s celým pedagogickým sborem. Tematické okruhy : Občanská společnost a škola vytváří demokratickou atmosféru ve třídě uplatňuje demokratické principy a hodnoty v každodenním životě školy /projekty, práce ve skupině aktivně se zapojuje do školní žákovské rady, třídní samosprávy, podílí se na vytváření a dodržování pravidel ve třídě Občan, občanská společnost a stát zná svá práva a povinnosti, umí je přiměřeně věku uplatňovat je odpovědný za své postoje a činy, má zájem o celkové dění v místě bydliště uvědomuje si základní principy a hodnoty demokratického politického systému respektuje vztahy k jiným identitám rozpoznává příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů Formy participace občanů v politickém životě vnímá obec jako základní jednotku samosprávy státu uvědomuje si existenci společenských organizací a hnutí ve své obci Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování vnímá rozdíl demokracie, zná její principy / spravedlnost, právo, morálka / chápe význam Ústavy jako základního zákona země snaží se demokraticky řešit konflikty ve třídě i v osobním životě

2 Výchova demokratického občana (I.) Tematický okruh Ročník Předmět Očekávaný výstup (ŠVP) Učivo (ŠVP) Návrh námětu Metoda a forma Občanská společnost a škola 2. roč. Prvouka Orientuje se ve škole. Pozná zaměstnance školy. Řídí se režimem školy, třídy. Má osvojené pracovní návyky. Zapíše si rozvrh hodin. Jsem školák škola, třída, učitel, rozvrh hodin, školní potřeby. Volení žákovské samosprávy -navržení zástupců, zdůvodnění jejich výběru, hlasování a zvolení -hra na voliče, diskuse -zdůvodnění výběru vhodných zástupců -účast na žákovské radě -školní řád - dotazník, anketa -dramatizace -diskuse v komunitním kruhu Občan, občanská společnost a stát Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování 4. roč. Člověk a čas 5. roč. Člověk a čas Chápe pojmy: demokracie, prezident republiky, vláda, politické strany, premiér, ministr, parlament, poslanecká sněmovna, senát, ministerstva, státní správa, naše vlast, domov. Určí datum , určuje osobnosti té doby ( Václav Havel první demokratický president, Alexandr Dubček jeho návrat na politickou scénu, určí datum pokojné rozdělení Československa na dva samostatné státy Česká republika, demokratický stát. Rok 1989 a vznik demokratického státu Naše vlast -seznámení s uvedenými pojmy, vysvětlení principů řízení státu -práce s tiskovinami /aktuality/ -ukázky vhodných článků -povídání o projevech politiků nebo prezidenta republiky Obnovení demokracie v Československu -objasnění pojmu demokracie, sametová revoluce -práva občanů -vyjádření vlastního názoru -vedení ke schopnosti přijmout názor většiny -dramatická hra, projekt -výlet Praha -referáty, návštěva knihovny -beseda -dokumentární film

3 Výchova demokratického občana (II.) Tematický okruh Ročník Předmět Očekávaný výstup (ŠVP) Učivo (ŠVP) Návrh námětu Metoda a forma Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát 7. roč. Vo Posoudí a na příkladech doloží důležitost pravidel a norem. 6., 8. a 9. roč. Vo Uvede základní funkce obce. Doloží význam spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů v obci. Škola žákovská samospráva. Práva a povinnosti žáků. Společná pravidla a normy Obec samospráva. Úkoly a pravomoci obce. Pravidla a normy-posouzení jejich důležitosti, školní řád, vytvoření pravidel chování ve třídě, při skupinové práci, Daltonu, účast zástupců tříd na žákovské radě Seznámení se samosprávou obce -případné sledování voleb do obecního zastupitelstva, komunálních voleb -vnímání volební kampaně -uvědomění si osobní účasti na volbách -doloží na příkladech ze Zpravodaje důležitost spolupráce občanů na zvelebování obce -třídnická hodina, -dotazník -diskuse -exkurze na MÚ -volební lístky -volba třídní samosprávy, komunitní kruh, diskuse, hlasování -skupinová práce s tiskem - Zpravodaj Formy participace občanů v politickém životě 9.roč. Vo Na příkladech vysvětlí, proč se mají občané zúčastňovat voleb Význam a formy voleb do zastupitelstev. Seznámení se s pojmy přímá a nepřímá demokracie, případné sledování voleb do parlamentu nebo senátu, způsoby dem. rozhodování, práce s aktuálním tiskem. -dramatizace, třídnická hodina -sledování médií -referáty Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování 7. a 9.roč. Vo Uvede příklady základních lidských, občanských a dětských práv. Lidská práva vývoj lidských práv v historii, dokumenty, Ústava ČR. Rozlišení základních lidských práv a občanských práv. Dětská práva. Seznámení s Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, jejím začleněním do Ústavy ČR a s pěti základními okruhy práv, která lidská práva jsou považována za nejdůležitější, sídlo ombudsmana a jeho funkce, znázornění pomocí obrázku nebo komiksu, že právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého uvědomění si pojmu odpovědnost. -skupinová práce s textem, prezentace, diskuse - dalton -komunitní kruh

4 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Je to princip prostupující celým základním vzděláním. Podstatnou součástí evropské dimenze v základním vzdělávání je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i při rozhodování o svém budoucím osobním životě. Toto téma rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. Průřezové téma prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí.průřezové téma se prolíná většinou předmětů. Koordinátor průřezového tématu spolupracuje s celým pedagogickým sborem. Realizace průřezového tématu je pravidelně představována projektem Evropský den jazyků. Projekt má nejen seznámit žáky s jedinečnostmi jednotlivých zemí Evropy, ale současně je upozornit na sounáležitost České republiky mezi společenství evropských národů i na jedinečnost Česka v tomto společenství.

5 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (I.) Tematický okruh Ročník Předmět Očekávaný výstup (ŠVP) Učivo (ŠVP) Návrh námětu Metoda a forma Evropa a svět nás zajímá - referát 3.roč. Prvouka Rozlišuje typy krajin, zná jejich barevné rozlišení na mapě. Na mapě pozná nejdelší české vodní toky a přítoky. Popíše státní vlajku, znak, pozná hymnu poslechem. Typy krajin u nás mapa ČR, vodní toky a plochy, ČR a sousední státy, státní symboly, výška krajiny. Mapa ČR a sousední státy. Vyhledávání informací o sousedních státech v encyklopedií, internetu. Kresba vlajek sousedních států. - skupinová práce - třídní projekt - práce s mapou Evropa a svět nás zajímá 3., a 4.roč Anglický jazyk Jednoduše hovoří o zvycích a výjimečných dnech v anglicky mluvících zemích. Zvyky, svátky, výjimečné dny. Tradice a zvyky anglicky mluvících zemí. Porovnávání znalostí o ČR a Velké Británii. Vánoční koledy. Christmas party. - třídní projekt - skupinová práce - halloweenské odpoledne Jsme Evropané 5.roč Člověk a příroda Charakterizuje jednotlivé evropské státy, při své práci používá mapy, odbornou literaturu, zajímá se o dění ve světě a v Evropě, zajímá se o aktuální dění. Orientuje se ve světě informací Má základní povědomí o organizaci EU, jejich aktivitách a členských státech. Evropa, státy Evropy. Státy EU, základní povědomí o EU, cestujeme po Evropě Tvoření mapy Evropy. Vyhledávání informací o zemích EU v encyklopedii, internetu. Z nahrávek poznávat evropské jazyky. Z Brna do Evropy mapa s hlavními městy Evropy a jejich vzdálenosti. - referát - skupinová práce - ročníkový projekt - třídní projekt

6 VMEGS (II.) Tematický okruh Ročník Předmět Očekávaný výstup (ŠVP) Učivo (ŠVP) Návrh námětu Metoda a forma Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět (naše vlast a Evropa, Evropa a svět, evropské krajiny, státní a evropské symboly) 6.ročník Z Rozděluje obyvatelstvo dle hustoty osídlení, přirozené měny, ras, národů, jazyků a náboženství. Vymezuje primér, sekundér, terciér. 7.ročník (jazyková a běžná) Aj Orientuje se na mapě VB, zná hlavní město, polohu, vlajku; uplatní vlastní zkušenosti z cest. Základy socioekonomické sféry rasy, národy, jazyky, náboženství, hustota osídlení. Rozdělení a vymezení socioekonomických sfér. Reálie anglicky mluvících zemí. Přídavná jména (stupňování, porovnávání). Den sv. Valentýna. První dojem (žák popíše, proč a jak se lidé liší v prvních dojmech, které si utvářejí o jiných, vysvětlí způsob, jak naše předchozí zkušenosti, předsudky, stereotypy ovlivňují první dojmy, dokáže popsat, jakým způsobem naše první dojmy ovlivňují chování k jiným). Reálie anglicky mluvících zemí. - práce s obrazovým materiálem z časopisů - práce s mapou - projekt o zemi Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa život dětí v jiných zemích) 7. ročník (jazyková) Aj Vypráví o svých zálibách, škole. Používá slovesa like + -ing a going to. Aktivity ve volném čase. Sloveso going to. Přítomné časy (prostý a průběhový). Školní předměty. Aktivity ve volném čase. - vyprávění o zálibách - procvičování na PC Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život dětí v jiných zemích) 8. ročník (běžná) Aj Vypráví o svých zálibách, škole a školních předmětech, které má rád a které naopak rád nemá.. Používá slovesa like + -ing a going to. Aktivity ve volném čase. Sloveso going to. Přítomné časy (prostý a průběhový). Školní předměty. Aktivity ve volném čase. - vyprávění o zálibách - procvičování na PC Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa) 8. ročník (jazyková a běžná) Aj Popíše byt/dům, pokoj, ve kterém bydlí. Používá předložky spojené s časem. Naučí se používat fráze z každodenního života. Vytvoří svůj vlastní detektivní příběh. Minulé časy (prostý a průběhový). Předložky u příslovečného určení času. Detektivní příběh. Vyprávění příběhu. - vlastní tvorba - samostatná práce, - skupinová práce - práce ve dvojici Jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie) 8. (jazyková) Aj Popíše cestu, seznámí se s nejznámějšími londýnskými místy a historickými budovami. Členy s názvy míst. Zájmena. Přídavná jména. Přítomný čas prostý.předložky místa. Zajímavá místa v anglicky mluvících zemích. - práce s mapou - skupinová práce

7 Tematický okruh Ročník Předmět Očekávaný výstup (ŠVP) Učivo (ŠVP) Návrh námětu Metoda a forma Jsme Evropané 8.ročník Z Lokalizuje na mapě dané regiony. Charakterizuje přírodní podmínky (povrch, podnebí, vodstvo). U obyvatelstva rozlišuje rozdíly v rase, užívání jazyka, náboženství, rozdílnou kulturu, zaměstnanost v sektorech národního hospodářství. Srovnává určité státy podle hospodářské vyspělosti. Jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace,klíčové mezníky evropské historie) 9. ročník (běžná) Aj Popíše cestu, seznámí se s nejznámějšími londýnskými místy a historickými budovami. Evropa přírodní podmínky, socioekonomická sféra (opakování). Oblasti Evropy jižní Evropa, západní Evropa, severní Evropa, střední Evropa, jihovýchodní Evropa, východní Evropa. Rusko evropská a asijská část. Členy s názvy míst. Zájmena. Přídavná jména. Přítomný čas prostý vyjadřující budoucí plány. Předložky místa (under, on, opposite, ) Soubor map historická integrace (Řím, Svatá říše, Rakousko-Uhersko, SSSR), koloniální mocnosti (britská, francouzská, španělská), vznik a vývoj EU, prognózy dalšího vývoje, mapa jazykových rodin. Zajímavá místa v anglicky mluvících zemích. - atlas a historický atlas - dokumenty, literatura - práce s mapou - skupinová práce

8 Předmět: výchova k občanství Ročník: 6. Motivace k celoživotnímu vzdělávání. Úcta k vlasti a státním symbolům. Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání. Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. Na příkladech doloží důležitost celoživotního vzdělávání. Popíše symboly českého státu, uvede kdy se používají. Uvede konkrétní příklady vlastenectví. Umění učit se. Význam celoživotního vzdělávání. Domov, obec, region, vlast. Region zvláštnosti. Vlast - vlastenectví. Státní symboly ČR. Pč volba povolání D počátky českého státu Video Korunovační klenoty českého státu. Soubor symbolů ČR. Sounáležitost k obci. Hrdost na významné osobnosti. Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci. Uvede základní funkce obce. Doloží význam spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů v obci. Uvede některé významné osobnosti a jejich přínos pro naši historii a současnost. Obec samospráva. Úkoly a pravomoci obce. Významné osobnosti naší historie a současnosti. Pojem osobnost a celebrita. VDO II. občan, občanská společnost a stát. Návštěva na obecním úřadě. Čj kritické čtení Využití encyklopedií, práce s tiskem. Rozvíjení zájmu o život našich předků. Dovednosti vybrat si vhodnou kulturní akci. Schopnost pracovat na rozvoji své osobnosti a komunikačních schopnostech. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají. Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. Charakterizuje některé, zejména regionální, zvyky a tradice. Uvede alespoň některé zdroje informací s nabídkou kulturních zařízení, prokáže orientaci v těchto nabídkách. Lidové zvyky a tradice. Zdroj kultury a poznání. Lidový kalendář. Regionální zvyky a tradice. Kultura víceznačný pojem. Význam kultury pro člověka. Kulturní instituce Uvědomuje si riziko návykových látek. Reklama v životě člověka, mýty a fakta o kouření, drogách a alkoholu. MkV II. kulturní diferenciace. Téma aktuálně zařazováno. Denní tisk Nabídky kulturních institucí. Kritické čtení. Denní tisk Statistické údaje. Rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory. Uvědomuje si riziko manipulace ze strany médií. Obrana před manipulací. EV II. a MV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti.

9 Předmět: výchova k občanství Ročník: 6. Rozšiřování svého kulturního přehledu. Analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu. Nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva. Osvojí si zásady asertivního chování. Asertivní techniky manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik. Rozpozná na příkladech základní umělecké slohy a jejich znaky. Základní umělecké slohy. EV II. Nástěnné mapy stavitelských slohů. Procházka Brnem.

10 Předmět: výchova k občanství Ročník: 7. Respektování různých věkových skupin. Tolerance vůči menšinám a vědomí sounáležitosti se společností. Aktivní odpor vůči nepřijatelnému chování. Respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí. Popíše jednotlivá období života, respektuje věkové zvláštnosti. Respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí. Objasní potřebu tolerance ve Uvede příklady sociálních skupin a společnosti, respektuje kulturní odůvodní správné chování většiny vůči zvláštnosti i odlišné názory, menšinám. Uvede příklady závislosti zájmy, způsoby chování a myšlení člověka na společnosti. lidí, zaujímá tolerantní postoje k Učí se žít v kolektivu. menšinám. Analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu. Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí, zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti. Rozliší společensky přijatelné a nepřijatelné chování vůči menšinám. Vývojová psychologie etapy ve vývoji člověka: novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, školní věk, puberta, adolescence, dospělost, stáří. Úcta k lidské osobě lidská EV II. práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka, pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích, občanská zralost. Jedinečnost a identita člověka rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání a morálního úsudku, selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami, radost a optimizmus v životě. Lidská setkání začlenění člověka do společnosti, sociální skupiny, přirozené a sociální rozdíly. Asertivní chování přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu. Rasismus, xenofobie, nacionalismus. MkV princip sociálního smíru a solidarity. MkV II. etnický původ, lidské vztahy. Čz vývoj člověka Aktivizační metoda. Video Romové. Komunitní kruh. Práce s tiskem, vyhledání článku k problematice. Komunitní kruh

11 Předmět: výchova k občanství Ročník: 7. Dodržování morálních zásad naší společnosti. Objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života. Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru. V praxi používá základy společenského chování. Očekává za porušení normy chování určitou sankci. Uvědomuje si relativnost morálky z hlediska různých kultur a náboženství. Morálka pochopení pojmu, morálka a mravnost, svědomí, ve vztahu se svobodou, odpovědností a právem. Morálka ve vývoji lidské společnosti a v různých náboženstvích. Normy, tresty. Společenské chování. Dramatizace. Úcta k lidským právům. Přiměřeně uplatňuje svá práva, respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod. Uvede příklady základních lidských, občanských a dětských práv. Lidská práva vývoj lidských práv v historii, dokumenty, Ústava ČR. Rozlišení základních lidských práv a občanských práv. Dětská práva. VDO II. principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování. MkV II. lidské vztahy, etnický původ. Vv tvorba plakátu Dětská práva. Vědomí spoluodpovědnosti, chápání světa v souvislostech. Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva. Uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory. Vysvětlí pojem globální, uvede konkrétní příklady ekologických i společenských globálních problémů. Globalizace definování pojmu, ekologické a společenské globální problémy, vliv techniky a masmédií na globalizaci, zvyšování vzájemné závislosti států, narůstající dluh přírodě Př ochrana a tvorba životního prostředí Projekt. Respektování norem a pravidel. Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem. Posoudí a na příkladech doloží důležitost pravidel a norem. Škola žákovská samospráva. Práva a povinnosti žáků. Společná pravidla a normy. VDO II. občanská společnost a škola. Volba samosprávy. Tvorba pravidel třídy.

12 Předmět: výchova k občanství Ročník: 7. Rozpoznávání závadového chování a jednání. Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Rozliší závadové chování a jednání, uvede příklady. Jednání poškozující spoluobčany a společnost. VDO II. občan, občanská společnost a stát. Vycházka do okolí školy sledování projevů vandalství.

13 Předmět: výchova k občanství Ročník: 8. Pochopení sebe i druhých z hlediska osobnosti člověka. Úcta k manželství. Respektování práv a odpovědné chování.. Snášenlivost k odlišnostem. Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek. Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr a manželství. Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování. Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady. Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů. Uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání. Rozliší a uvede příklady nálad, pocitů a citových reakcí. Vyjmenuje různé charakterové vlastnosti osobnosti, v jednoduché formě provede rozbor charakteru. Rozliší druhy inteligence, žádný z nich nepřeceňuje. Charakterizuje jednotlivé typy temperamentu. Vyjmenuje podmínky uzavírání manželství v ČR, způsoby ukončení manželství. Zhodnotí důsledky rozvodu. Respektuje chápání manželství v jiných kulturách. Uvede příklady protiprávního jednání. Odliší přestupek od trestního činu. Prakticky vyplní žádost o OP nebo CP. Charakterizuje postavení občana a cizince z hlediska práv. Charakterizuje jednotlivé druhy extremismu. Základy psychologie osobnosti citové projevy, charakter osobnosti, inteligence, temperament. Rodinné právo uzavírání manželství, způsoby zániku manželství. Chápání manželství v jiných kulturách. Občanství a právo kdo je to občan, změna občanství, ztráta občanství, cizinec x občan. Povinnosti a práva občanů ČR. Právo na sociální zabezpečení v určitých situacích. Právní odpovědnost v závislosti na věku. Doklady. Protiprávní jednání (přestupky, trestné činy) a jejich důsledky vzhledem k věku pachatele. Extremismus rasismus, xenofobie, nacionalismus, terorismus. VDO II. občan, občanská společnost a stát. VDO II. občan, občanská společnost a stát MkV multikulturalita. Psychologické testy. Práce s textem. Formuláře. Beseda s Policií ČR. D náboženské rozdělení světa Náboženská tolerance. Objasní základní myšlenky nejrozšířenějších náboženství. Náboženské systémy co je to náboženství, víra, ateismus. Nejrozšířenější světová náboženství: hinduismus, buddhismus, judaismus, křesťanství, islám. Bible, korán. MV multikulturalita, kulturní diferenciace. Video Judaismus, křesťanství.

14 Předmět: výchova k občanství Ročník: 9. Pochopení a preference demokratických principů ve společnosti. Rozlišuje nejčastější typy a formy státu, porovná jejich znaky. Objasnění významu Rozlišuje a porovnává úkoly složek státní moci a jejich jednotlivých složek státní moci pravomoci. ČR, jejich orgánů a institucí. Popíše obvyklé typy a formy států, uvede příklady. Rozdělí státní moc na složky, uvede jejich pravomoci. Stát užitečný nástroj společnosti, různé podoby státu. Ústava ČR, občanství ČR. Rozdělení moci v ČR, složky, funkce, pravomoci. prostředky) VDO II. D starověké státy občan, občanská společnost a stát. VDO II. D osvícenství občan, občanská společnost a stát. Odpovědnost za dění ve společnosti. Rozvíjení zájmu o politické dění ve společnosti. Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů. Na příkladech rozliší pravomoci jednotlivých stupňů samosprávy. Uvede základní znaky demokratického řízení státu. Znaky demokracie státní správa a samospráva orgány a instituce. Jejich úloha v demokratické společnosti. Principy demokracie politický pluralismus. VDO II. principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování. D antická demokracie VDO II. principy Přehled základních demokracie jako formy vlády politických stran. a způsobu rozhodování. Odpovědnost za dění ve společnosti. Vědomí právní odpovědnosti za své jednání. Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů. Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování. Na příkladech vysvětlí, proč se mají občané zúčastňovat voleb Uvede základní rozdíly mezi občanským a trestním právem. Význam a formy voleb do zastupitelstev. Právní řád ČR význam a funkce, právní normy, základní nástroje práva. Právo trestní a občanské. VDO II. formy participace občanů v politickém životě. VDO II. občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování. Dramatizace. Ústava ČR. Utváření postojů k majetku a vlastnictví, hmotného i duševního. Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady. Charakterizuje a na příkladech uvede základní druhy vlastnictví. Stát a hospodářství majetek, vlastnictví. Formy vlastnictví. Hmotné a duševní vlastnictví jejich ochrana. Hospodaření s penězi a majetkem.

15 Předmět: výchova k občanství Ročník: 9. Respektování zákona. Hospodárné zacházení s majetkem a penězi. Vědomí sociální solidarity. Chápání principu tržního hospodářství. Identifikace své osoby jako plnohodnotného občana EU. Objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání. Dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi. Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané. Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti. Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu. Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování. Uvede příklady poškozování hmotného i duševního vlastnictví (vandalismus, sprejerství, nelegální kopírování hudebních a datových nosičů). Popíše, jak zachází s penězi, na příkladech uvede rizikové jednání nevhodné půjčky, gamblerství, výdej větší než příjem. Uvede základní, konkrétní dávky a příspěvky, na které mají jednotliví občané nárok. Vysvětlí úlohu výroby, obchodu a služeb na trhu. Vysvětlí vztah: nabídka poptávka. Uvede konkrétní přínosy a negativa vstupu do EU. Právo na vlastnictví a jeho druhy. Peníze funkce a podoby peněz, formy placení, rozpočet rodiny. Rozpočet státu, význam daní. Příjmy a výdaje státu dávky a příspěvky. Sociální síť. Principy tržního hospodářství. Světová a evropská společenství (OSN, NATO, EU). Evropská integrace podstata, význam, výhody. Evropská unie a ČR. prostředky) Ústava ČR. Pč ekonomika domácnosti Sociální síť státu. Dramatizace. Z Evropská Unie D EU, NATO, OSN

16 Předmět: výchova k občanství Ročník: 9. Chápání ČR jako Uvede některé významné integrální součásti EU, mezinárodní organizace a zároveň však jako společenství, k nimž má vztah svébytného a jedinečného ČR, posoudí jejich význam ve státu. světovém dění a popíše výhody spolupráce. mezi státy. Charakterizuje nejvýznamnější mezinárodní organizace, na příkladech uvede některé výhody spolupráce. Mezinárodní spolupráce ekonomická, politická, bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody. Referát. prostředky)

17 Předmět: cvičení z přírodopisu Ročník: 6. Cíl Výstupy z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata Dodržování zásady Dodržuje základní pravidla bezpečnosti při práci bezpečnosti práce a chování v laboratoři a terénu. Ochrana při poznávání živé a neživé svého zdraví a zdraví svých přírody. spolužáků. Pozorování živé a neživé přírody s využitím pomůcek Rozpoznávání nejznámějších druhů hub, aktivní vyhledávání v atlase hub Rozpoznání rostlin a plodin využívaných člověkem. Rozpoznání vybraných zástupců rostlin pomocí určovacích klíčů a atlasů. Rozpoznání přizpůsobení rostlin podmínkám životního prostředí. Aplikuje praktické metody poznávání přírody. Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků. Rozlišuje základní skupiny rostlin dle využití a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů. Dodržuje zásady Základy bezpečnosti práce bezpečnosti práce při výuce při pozorování přírody. v učebně i terénu. Zodpovědně využívá pomůcek nutných k pozorování přírody. Chrání své zdraví i zdraví svých spolužáků. Aktivně využívá lupu, dalekohled a mikroskop při pozorování přírody. Pozorování přírody. Zásady mikroskopování, práce s lupou a dalekohledem. Objasní význam kvasinek a Jednobuněčné houby vřeckovýtrusných hub. kvasinky. Pomocí atlasů nákresů a Mnohobuněčné houby: obrázků určí vybrané druhy vřeckovýtrusné plíseň stopkovýtrusných hub. hlavičková. Stopkovýtrusné obrázky, práce s atlasem, nákresy a popisy. Uvede příklady pěstovaných kulturních plodin, jedovatých a léčivých bylin. Pomocí klíče a atlasu určí základní druhy rostlin. EVVO ekosystémy. Člověk a rostlinstvo, EVVO základní podmínky využívání rostlin člověkem. života, ekosystémy. Pokojové rostliny Jedovaté rostliny Léčivé byliny Pěstované plodiny Systém rostlin výskyt, využití poznávání vybraných zástupců Cíl Školní výstup Učivo Průřezová témata Pozorování Pozorování a pokus Pozorování, tvorba herbářových položek, práce s určovacími klíči. (metody, formy,

18 Předmět: cvičení z přírodopisu Ročník: 6. Získání dovedností při monitoringu živočichů v terénu. Rozpoznání vybraných zástupců našich obratlovců Pochopení významu domestikovaných živočichů pro člověka. Pochopení vlivu člověka a významu ochrany přírody. Aplikuje zásady monitoringu živočichů v terénu. Rozlišuje domestikovaná zvířata. Dovede uplatnit zásady při monitoringu živočichů v terénu. Rozpozná vybrané zástupce našich obratlovců. Uvede příklady soužití živočichů s člověkem a domestikovaných zvířat. Uvede příklady ochrany přírody v ČR. Vysvětlí vlivy člověka na krajinu. Zásady a způsoby monitoringu živočichů. Vybrané skupiny obratlovců a jejich zástupci. Soužití s člověkem, domestikace Etologie - Chování živočichů v přírodě a v zajetí. Význam a ochrana přírody v ČR. Vliv člověka na krajinu. EVVO II. ekosystémy, člověk a životní prostředí. Prohlídka ZOO Brno. Prohlídka obory Brno Kohoutovice nálezy v terénu (hnízdiště, stopy). Původní krajina, agrokulturní krajina. NP, CHKO, NPR, PR

19 Předmět: dramatická výchova Ročník: 6. Rozvíjení a ochrana fyzického. Uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev. Dodržuje zásady hlasové hygieny a správného držení těla. Udrží správné postavení těla a má kultivovaný mluvený a pohybový projev. Psychosomatické dovednosti držení těla a neverbální komunikace. OSV komunikace. Čz Hry Rozvíjení a ochrana fyzického. Propojuje somatické dovednosti při verbálním a neverbálním vyjádření, na příkladech doloží souvislosti mezi prožitkem a jednání u sebe i druhých. Dodržuje zásady hygieny hlasového projevu. Psychosomatické dovednosti práce s dechem, správné tvoření hlasu a verbální komunikace (výraz projevu). OSV psychohygiena, sebepoznání a sebepojetí. Čz Hry Rozvíjení spolupráce a respektování práce své i druhých. Rozvíjí, variuje a opakuje herní situace, přijímá herní pravidla a tvořivě je rozvíjí. Kriticky hodnotí dramatická díla i současnou mediální tvorbu. Přijímá herní pravidla a chápe jejich důležitost. Samostatně nebo ve dvojici opakuje a rozvíjí danou herní situaci. Uvědomuje si pozitivní i negativní vliv médií na člověka. Herní dovednosti pravidla hry, vstup do role, jevištní postava, struktura herní a jevištní situace. Práce na postavě charakter, motivace, vztahy. Současná dramatická umění a média divadelní, filmová, televizní, rozhlasová a multimediální tvorba. OSV hodnoty, postoje, praktická etika, kreativita. OSV hodnoty, postoje, praktická etika. Čz, Vo Hry Čz, Vo Projekt video Rozvíjení vnímavosti k životnímu prostředí a přírodě. Vytváření potřeby projevovat pozitivní city, chování, jednání a prožívání životních situacích. Prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt, uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou. Uvědomuje si rozdíl mezi fiktivní situací a realitou. Prozkoumává témata z různých úhlů pohledu. Pojmenuje hlavní konflikt a téma. Konflikt jako základ dramatické situace řešení konfliktů jednáním postav. Sociálně-komunikační dovednosti komunikace v běžných životních situacích, v herních situacích a situacích skupinové inscenační tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení, spolupráce, organizace tvůrčí skupinové práce. OSV řešení problému a rozhodovací dovednosti. Čz Hry, video

20 Předmět: dramatická výchova Ročník: 6. Rozvíjení spolupráce a respektování práce své i druhých. Přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu, ve kterém přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku. Podílí se aktivně na vytváření společné dramatické inscenace. Zařadí inscenaci do divadelního žánru a časového období. Náměty a témata v dramatických situacích jejich nalézání a vyjadřování. Dramatická situace, příběh řazení situace v časové a příčinné následnosti, dramatizace literární předlohy. Základní stavební prvky dramatu situace, postava, téma, vrchol a gradace. Inscenační tvorba dramaturgie, režie, herecká práce, scénografie, scénická hudba a zvuk. Komunikace s divákem prezentace a sebereflexe. OSV mezilidské vztahy, kooperace, kompetice, rozvoj schopnosti poznávání. Dramatizace textu Uplatňovat svoje získané dovednosti Rozpozná ve vlastní dramatické práci i dramatickém díle základní prvky dramatu, pozná základní divadelní druhy a dramatické žánry a jejich hlavní znaky, kriticky hodnotí dramatická díla i současnou mediální tvorbu. Rozpozná jednotilvé žánry a druhy divadelních inscenací. Základní dramatické žánry komedie, tragédie, drama. Základní divadelní druhy činohra, loutkové divadlo, opera, opereta, muzikál, balet, pantomima. Čj Referát Pracovní listy

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě všech

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Předmět: Občanská výchova

Předmět: Občanská výchova 5.5.2 Obor: Výchova k občanství Předmět: Občanská výchova Charakteristika předmětu Občanská výchova 2. stupeň Předmět Občanská výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a realizuje výstupy

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Člověk a společnost Výchova k občanství

Člověk a společnost Výchova k občanství Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 4.7.1 Tělesná výchova 4.7.1 Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science. 1. 2. 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obor Výchova k občanství Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět výchova k občanství směřuje k tomu, aby se žáci: - dokázali orientovat v sociální realitě a začlenit sama sebe do

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA

Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA 225 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět : OBČANSKÁ VYCHOVA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost,

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více