Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání."

Transkript

1 Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014

2 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle Rámcového vzd lávacího programu pro základní vzd lávání. Údaje o škole: Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. editelka školy, koordinátorka ŠVP: Mgr. Helena Hlouchová Na vypracování ŠVP Pramínek se podílely: Mgr. Mária Kristenová, Mgr. Kristina Polášková, Mgr. Pavla Hofírková, Ludmila erná, Mgr. Martina Dvo áková, Mgr. Hana Nejedlá, Ing. Renata Štíbalová, Mgr. Eliška Vintrová, Mgr. Zita Fedorková, Ing. Silvie Siblíková, Gabriela Ivan íková, Ing. Alena Bradá ová 3. verze, platnost dokumentu od V Brn dne

3 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Identifika ní údaje Název: Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Organiza ní forma: obecn prosp šná spole nost Zakladatelky: Mgr. Eliška Ková ová, PaedDr. Božena Havelková editelka: Mgr. Helena Hlouchová P edseda správní rady o. p. s.: Olga Vašková Datum založení organizace: 25. srpna 1997 Datum za azení do sít škol: 1. zá í 1998 Škola sdružuje: 1. Mate skou školu kapacita 125 d tí IZO: Základní školu I. stupe kapacita 150 žák IZO: Školní družinu kapacita 150 žák IZO: Školní jídelnu kapacita 200 jídel IZO: Adresa sídla: Brno - Bystrc, Heyrovského 13 Telefon: , web: I O: Oddíl a vložka o.p.s. v obchodním rejst íku: oddíl 0, vložka. 42 Bankovní spojení: íslo ú tu: /0100, KB, expozitura Královo Pole P edm t innosti: zajiš ování výchovy a vzd lávání d tí, mládeže a dosp lých, zajiš ování speciáln pedagogické, rehabilita ní a psychologické pé e, integrace postižených osob, ízení volného asu d tí, mládeže a dosp lých, zajiš ování služeb spojených se stravováním d tí, mládeže a dosp lých ob an Správní rada obecn prosp šné spole nosti p edseda: Olga Vašková lenové: JUDr. Miroslav Pindeš, MUDr. Leo Havelka, PhDr. Athéna Alchazidu, Ing. Andrea Ježková, Ing. Arturo Quintero, Ing. Petr Hubacz, Ing. Ji í K íž, Bc. Barbora Dvo áková Dozor í rada obecn prosp šné spole nosti p edseda: Monika Holcnerová lenové: Mgr. V ra Smejkalová, Hana Šívarová Školská rada p edseda: Dagmar Lovecká lenové: Mgr. Martina Dvo áková Centrum pro rodinu a ve ejnost PaedDr. Božena Havelková Ob anské sdružení rodi p i ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. P edseda: 3

4 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Charakteristika školy Základní škola Pramínek zahájila práci , kdy byla slavnostn otev ena jedna první t ída. Zakladatelkami školy jsou Mgr. Eliška Ková ová a první editelka školy PaedDr. Božena Havelková, které zvolily právní formu obecn prosp šné spole nosti neziskové organizace. Škola vznikla na základ zájmu rodi, jejichž d ti navšt vovaly mate skou školu Heyrovského 11. Zákonní zástupci m li zájem o další pokra ování vzd lávacího programu Za ít spolu, který MŠ za podpory nadace OSF Praha a za finan ní podpory grantu G. Sorose realizovala od roku V dalších letech postupn p ibývala vždy jedna první t ída a ve školním roce 2002/03 bylo napln no všech p t t íd prvního stupn základní školy. Škola byla zaregistrována MŠMT R v roce 1997 jako ucelený systém 1. a 2. stupn, vzhledem k finan ním možnostem školy bylo požádáno o zm nu na školu s prvním stupn m. Od založení školy se realizoval vzd lávací program Obecná škola, který nejlépe vyhovoval napl ování programu Za ít spolu. Škola pro svou práci využívá areálu bývalých jeslí. Areál, který byl vybudován v 70. letech minulého století, byl postupn upravován tak, aby vyhovoval školním d tem. S p ibývajícími t ídami byly upravovány umývárny, WC. T ídy byly vybaveny starším školním nábytkem, který byl nat en na pastelové barvy a vytvá el p íjemné prost edí pro žáky. Celý prostor t íd byl roz len n do CA, která odpovídala u ení o typech inteligence H. Gardnera. Každá t ída ZŠ má k dispozici jeden pavilon se samostatným vchodem, ve kterém jsou šatny, sociální za ízení, pohybový koutek, dv prostorné a n kolik menších p ilehlých místností. Kolem každého pavilonu je travnatá plocha, která je využívána v dob p estávek i pro innost školní družiny. Jeden z pavilon p vodn sloužil k pracovní aktivit chrán ných dílen Svratka, o.p.s. Chrán né dílny byly v kv tnu 2005 zrušeny. Uvoln ná ást prostoru chrán ných dílen byla p ebudována na t ídu základní školy a výuka zde byla zahájena Ob budovy, které obecn prosp šná spole nost Pramínek využívá, slouží od 70. let minulého století k výchov a vzd lávání d tí bez v tších oprav. Budovy jsou majetkem statutárního m sta Brna - m stské ásti Brno - Bystrc, Pramínek je užívá na základ nájemní smlouvy. Ob budovy jsou vytáp ny vlastními plynovými kotelnami. Rozvody vody a kanalizace jsou problémové. V srpnu až zá í 2008 prob hla rekonstrukce kotelny v budov Heyrovského 13. Ke stravování využívají žáci školy školní jídelnu s výva ovnou, která je v budov Heyrovského 11. Škola nemá vlastní t locvi nu, pro výuku t lesné výchovy využívá za ízení TJ Sokol Brno - Bystrc. Žáci 2. a 3. ro níku absolvují výuku plavání v ZŠ Pastviny. Škola má vybudovanou u ebnu výpo etní techniky, ve které je k dispozici 7 po íta s p ipojením k internetu. U ebna je využívána pro výuku a pro odpolední práci zájmových kroužk. Ve školním roce 2008/2009 byla zapojena wifi. Jednotlivé t ídy jsou uspo ádány do center aktivit. Pravidlem je ozna ení center a pom cek, které jsou v daném centru t eba, a spole n dohodnutá pravidla. Ve t íd mají žáci k dispozici pom cky v otev ených nebo lehce p ístupných sk í kách. Využít je m že každý žák. Vybavení center aktivit je pr b žn dopl ováno a obnovováno. Hrazeno je p edevším z prost edk školného a áste n z dar. V každé t íd je prostor pro spole ná setkání. T ídy jsou vybaveny bílými keramickými školními tabulemi, magnetickými tabulemi a flipchartem. Všechny t ídy jsou vybaveny interaktivní tabulí. St ny t íd i p ilehlých prostor slouží k prezentaci výsledk individuální, skupinové a spole né práce žák. V každé t íd jsou švp 5

5 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno rodi m celoro n dostupné u ební plány, plán spolupráce s rodinou, jídelní ek, zápisy z t ídních sch zek, ád školy., V zá í 2008 škola získala statut fakultní škola MU v Brn. Studenti pedagogické fakulty absolvují náslechy, souvislou pedagogickou praxi i pr b žnou praxi. asté jsou i návšt vy pedagog ve vyu ování. Charakteristika žák a pedagogického sboru P i zápisu školy do sít škol byla stanovena MŠMT R kapacita školy na 150 žák, 150 d tí ve školní družin a 150 ob d ve školní jídeln. Na základ zkušeností s realizací programu Za ít spolu je ur en po et žák ve t íd v rozmezí d tí. Program umož uje každému žákovi postupovat dle svých individuálních schopností, proto p ijímáme do t ídních kolektiv i žáky s handicapem i mimo ádn nadané. Vzd lávání na naší škole není vhodné pro d ti, jejichž pot eby se neslu ují se zp soby práce v programu Za ít spolu - tj. astá skupinová práce, neustálé zm ny inností a pracovního místa, nep esné ohrani ení vyu ovacích hodin a pracovního prostoru jednotlivce, prolínání p edm t, v tší hluk zp sobený skupinovou prací. D ti do první t ídy p ijímáme na základ zápisu, který organizujeme každoro n ve druhé polovin ledna. P ed zápisem tradi n po ádáme Pohádkovou školi ku, ve které si d ti i zákonní zástupci vyzkoušejí práci v centrech aktivit a blíže se seznámí s programem Za ít spolu. Zákonní zástupci i d ti se mohou po domluv s u itelem zú astnit b žné výuky. Od ledna do ervna pro d ti p ipravujeme odpolední setkávání, která jsou zam ena na rozvoj schopností pot ebných pro školu. Podle zájmu rodi organizujeme v srpnu pro p ijaté d ti 1. t íd týdenní p ím stský tábor s budoucí paní u itelkou a vychovatelkou školní družiny. Pedagogický sbor školy je mladý a postupn se kolektiv pedagogických pracovník stabilizuje. Škola má vypracován plán dalšího vzd lávání pedagogických pracovník. P i p ijímání nových zam stnanc d sledn požadujeme odbornou kvalifikaci a absolvování alespo jedné letní školy programu Za ít spolu nejpozd ji do 1 roku od nástupu do školy. Spolupráce s rodinou Spolupráce s rodinou je významným faktorem úsp šného vzd lávání žák. Ve vzd lávacím programu Za ít spolu respektujeme, že - rodina je primárním vychovatelem d tí a má na výchovu a vývoj d tí nejv tší vliv, - zákonní zástupci nesou spoluodpov dnost za vzd lávání d tí, mají proto právo spolurozhodovat o jeho napl ování, - zákonní zástupci a u itelé jsou rovnoprávnými partnery. Pro žáky prvních t íd p ipravujeme slavnostní Vítání v Pramínku, p i této p íležitosti uzavíráme dohodu mezi rodinou, školou a dít tem o vzájemných vztazích, pravidlech a spolupráci. (viz. P íloha) Prostorové uspo ádání školy umož uje každodenní osobní kontakt u itele se zákonnými zástupci a poskytuje možnost pro vzájemnou informaci o tom, co se ve t íd d je, jakým aktivitám se žáci v nují. Zákonní zástupci mohou pomoci p i innostech v centrech aktivit. P i návšt vách rodi je t eba respektovat as pro výchovn vzd lávací práci, p íchody a odchody nesmí rušit innost žák. Zákonní zástupci i t ídní u itelka se mohou vzájemn informovat osobn nebo em. švp 6

6 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Spole ná setkání zákonných zástupc, d tí a pedagogických pracovník z jednotlivých t íd probíhají alespo 4x ro n a n která mají slavnostní charakter. Spole ných setkání využíváme jak ke vzájemné informovanosti, tak i k spole ným aktivitám nap. Den jablek, Bramborák, Vynášení sv tla, Pálení arod jnic, Váno ní besídka, Den matek, Karneval, Den rodiny, Halloween,. Minimáln 2x b hem roku probíhá individuální konzultace každého u itele s žákem a jeho zákonnými zástupci. Na t chto spole ných konzultacích poskytujeme prostor žákovi ke zhodnocení vlastní práce a prezentaci výsledk, projednáváme zjišt ní z pr b žného pozorování, získáme informace s kterými výsledky je spokojen a dohodneme se, co je t eba zlepšit, na co se více zam it, které další dovednosti by m l žák získat, konzultujeme napl ování individuálního vzd lávacího plánu. Zákonní zástupci jsou o d ní ve škole informováni prost ednictvím spole ných setkání, v každé t íd je informa ní nást nka, kde je krom aktuálních informací u ební plán t ídy, aktuální projekt, zápisy z t ídních sch zek, pod kování, vyú tování t ídního fondu a jídelní ky. Na za átku školního roku zákonní zástupci s pedagogickými pracovníky vypracují plán t ídních akcí. Zákonní zástupci mohou ve t íd pracovat jako dobrovolníci, asistenti v centrech aktivit, pod lit se s d tmi o své zkušenosti a zážitky, pomáhají s vybavením center aktivit, kopírováním pracovních list, podávají návrhy na zkvalitn ní innosti t ídy, školy. P i škole pracuje Ob anské sdružení rodi, které je partnerem vedení školy. Spoluzajiš uje celoškolní projekty, získává finan ní prost edky od sponzor nebo z projekt, spolupodílí se na život školy. Zákonní zástupci d tí, které navšt vují Pramínek, se automaticky se stávají leny OSR. 1x ro n probíhá plenární sch ze OSR. Od školního roku 2005/06 dle zákona.561/2004 Sb. pracuje p i škole školská rada, jejímž posláním je umož ovat zákonným zástupc m žák, pedagogickým pracovník m školy, z izovateli a dalším osobám podílet se na správ školy. Školská rada je volený orgán školy. Dlouhodobé projekty Ovoce do škol Ve školním roce 2009/2010 se škola p ihlásila do projektu EU a R Ovoce do škol, který umož oval ve škole poskytování žak m t íd zcela zdarma ovoce, zeleninu, balené ovoce, ovocné a zeleninové š ávy. Otev ené školy Škola od roku 2009 pracuje v Síti brn nských otev ených škol. Náplní projektu je hraní spole enských deskových her, který nabízí rozvoj ady klí ových kompetencí. Ve škole byl vytvo en prostor k setkávání více generací (u itelé, zákonní zástupci, prarodi e, žáci). Organizováním akcí pro širokou ve ejnost se škola stává iniciatorem rozvojových vizí v oblasti celoživotního u ení, zájmového vzd lávání, výchovy, sociálního klimatu školy, ale i ešení problem m stské ásti a ve ejnosti. švp 7

7 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Charakteristika programu Teoretická východiska 1) Humanistické a demokratické principy ve vzd lávání - Škola navazuje na výchovn vzd lávací innost mate ské školy - Škola vytvá í p íležitosti pro dosažení osobního maxima každého dít te, /IVP/. - Klade d raz na úctu k žákovi, respekt a d v ru, orientaci na jeho vnit ní aktivitu, tvo ivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti. - Škola je založena na principu partnerství, spolupráce. - Dbá, aby rodi e pochopili principy programu Za ít spolu, a vytvá í prostor k jejich vzd lávání. - Uplat uje pedagogický p ístup zam ený na žáka, tzn.: D ti se nejlépe u í prost ednictvím vlastní praktické innosti a na ni navazující reflexe /CA, projektové u ení/. Odpov dnost za u ební proces sdílí u itel, dít i rodi e /dohoda, individuální vzd lávací plán, konzultace, pr b žné pozorování a hodnocení, sebehodnocení/. U itel zajiš uje pro u ení rozmanité zdroje a podn tné prost edí /projekty, vybavenost CA, prezentace práce ve t íd a p ilehlých prostorách, besídky s rodi i, vystoupení pro d chodce, výukové programy /. Dít si samo ídí své vlastní u ení /vybírání CA, volba prac. postupu v CA, volba dopl ujícího úkolu, odpov dnost za spln ní zvoleného úkolu, stanovení individuálních cíl /. U ení vyžaduje pozitivní atmosféru ve t íd /komunitní kruh, pravidla, metody práce, otev enost t íd, estetické a podn tné prost edí/. Proces u ení je stejn d ležitý jako jeho výsledek /zp tná vazba - hodnotící kruh, sebehodnocení žák, portfolia, slovní hodnocení, vzájemné pozitivní hodnocení/. Sebekáze je p edpokladem dosažení individuálních a skupinových cíl /pravidla chování, jejich tvorba a reflexe/. Základní formou hodnocení je sebehodnocení /dít samo hodnotí své úsp chy, neúsp chy, navrhuje ešení, individuální norma, slovní hodnocení, p edevším povzbuzení a pozitivní hodnocení/. Individualizujeme /IVP, inkluze, nabídka v CA/. 2) Konstruktivismus - Na základ svých zkušeností a experiment si žáci vytvá ejí vlastní poznání. 3) Teorie vývoje a u ení žáka /fyzické, emocionální, kognitivní, morální, jazykové, sociální / Literatura: Gardner, H., Dimenze myšlení, Praha, Portál /1999/ Koš álová, H., Efektivní vyu ování respektuje p irozené procesy u ení, Praha, Agentura Strom /2003/ Kovaliková, S., Integrovaná tematická výuka, Krom íž, Spirála /1995/ Piaget, J., Inhelderová, B., Psychologie dít te, Praha, Portál /1997/ švp 8

8 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Strategie školy I. Kurikulární strategie Tvorba školního kurikula Škola vytvo ila vlastní školní vzd lávací program, jehož pln ní pr b žn sleduje a vyhodnocuje dle plánu evaluace. ŠVP a výsledky evaluace projednává pedagogická rada školy nejmén 1x ro n. ŠVP je otev ený dokument, který škola pr b žn dopl uje a rozši uje na základ usnesení pedagogické rady školy. Nám ty a p ipomínky k ŠVP m že p edat kdokoliv ze z izovatel, len správní a dozor í rady o.p.s., rodi d tí a zam stnanc školy prost ednictvím editelky školy pedagogické rad k projednání. Zm ny a pr b žné hodnocení realizace ŠVP bude editelka pr b žn p edkládat k projednání ve správní rad. ŠVP je ve ejný dokument, který je zve ejn n na internetových stránkách školy. V tišt né podob je k dispozici v každé t íd ZŠ a u editelky školy. ŠVP je duševním vlastnictvím školy, proto jej nelze opisovat a používat jinak než pro výchovn vzd lávací práci ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. P ílohou ŠVP budou platné vnit ní p edpisy a sm rnice, plán akcí a plán evaluace. Tvorba t ídního kurikula T ídní u itel ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky t ídy pedagogickým asistentem, vychovatelem ŠD, s žáky a zákonnými zástupci vypracuje t ídní kurikulum. Obsahem t ídního kurikula je: o asový plán výuky jednotlivých vyu ovacích p edm t /projekt /, hodinová dotace p edm t v ro níku o Pravidla po organizaci dne a práci CA o Projekty o Plán spole ných akcí rodiny a t ídy o Plán celoškolních akcí o Plán práce školní družiny o Pravidla t ídy o Termíny prázdnin v daném roce o Kontakty na zam stnance školy o Školní ád o Kritéria hodnocení o Aktuální vnit ní p edpisy ur ené pro zakonné zástupce a žáky T ídní kurikulum projedná t ídní u itel na t ídních sch zkách vždy do konce m síce zá í. T ídní kurikulum je v každé t íd voln k dispozici. Dohoda mezi školou, zákonnými zástupci a dít tem B hem m síce íjna se koná slavnostní Vítání v Pramínku žák I. t ídy. Sou ástí slavnosti je podpis Dohody mezi školou, zákonnými zástupci a dít tem. Tato dohoda je platná po celou dobu docházky dít te do školy. Je sou ástí hodnotícího portfolia žáka. Vzor dohody je p ílohou ŠVP. Individuální vzd lávací plány Každé dít má vypracován individuální vzd lávací plán. Na zpracování IVP se podílí u integrovaných d tí speciální pedagog a asistent. IVP pr b žn hodnotí t ídní 9

9 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno u itelka, minimáln 2x ro n hodnotí IVP t ídní u itelka spolu se zákonnými zástupci a žákem. IVP a jeho hodnocení se zakládají do hodnotícího portfolia žáka. II. Organiza ní strategie T ída uspo ádaná do Center aktivit je vybavená pot ebnými pom ckami, knihami a materiálem, popiskami Pravidla t ídy jsou srozumitelná a viditeln umíst ná Ve t ídách i v p iléhajících prostorách jsou postupn prezentovány práce žák, výstupy projekt P ed každou t ídou a na jsou pro rodi e a žáky celoro n k dispozici všechny d ležité informace, dokumenty a jiné. Vyu ování je uspo ádané do blok, denn je zahájeno komunitním a ranním kruhem a ukon eno hodnotícím kruhem Škola je otev ená, tzn. po dohod s t ídním u itelem je možné kdykoliv navštívit výuku a aktivn se podílet na školní práci žák. Školní družina zabezpe uje celoro ní innost zájmových kroužk Škola každoro n zajiš uje školu v p írod, p ím stský tábor pro žáky budoucích prvních t íd a v lednu p ed zápisem Pohádkovou školi ku. Podrobn jsou organiza ní strategie rozpracovány v kapitole Poznámky k u ebnímu plánu. III. Sociáln vztahové strategie P i tvorb t ídního kurikula úzce spolupracujeme s žáky a rodinou. Ve škole pracuje žákovský parlament, jehož leny jsou volení zástupci III. - V. t ídy. Za innost parlamentu odpovídá editelka školy. Ve škole pracuje školská rada, složená z volených zástupc rodi, u itel a z izovatele školy. Její kompetence jsou vymezeny školským zákonem. Garantem jednání školské rady je editelka školy. P i škole pracuje Ob anské sdružení rodi a p átel školy. Jeho leny se stávají všichni zákonní zástupci žák automaticky s nástupem jejich dít te do ZŠ. Mohou však požádat o zrušení lenství v OSR. Na tvorb dokument školy se podílejí všichni pedagogi tí pracovníci školy. Setkávají se na metodických sdruženích alespo 1x m sí n. Garantem jednání metodických sdružení je zástupce Š. Všechny vnit ní dokumenty školy a tvrtletní hodnocení jednotlivých t íd jsou projednávány a schvalovány v pedagogické rad školy, která jedná minimáln 6x ro n. Garantem jednání pedagogické rady je editelka školy. IV. Diagnostické a hodnotící strategie Každoro n do konce listopadu vypracuje t ídní u itel pro každého žáka individuální vzd lávací plán a zkonzultuje jej se zákonnými zástupci a žákem. Pokud se jedná o integrovaného žáka, spolupracuje t ídní u itel s p íslušným pedagogickým asistentem, speciálním pedagogem a PPP. Pro stanovení hodnocení a dopl ování IVP shromaž uje t ídní u itel informace o dít ti viz hodnocení žák. 10

10 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno V. Ekonomické strategie Škola je financována z dotace poskytované soukromým školám dle zákona.306/1999 Sb. ást provozních náklad je hrazena z prost edk školného placeného zákonnými zástupci žák. S cílem zkvalitnit prost edí a vybavenost se škola každoro n zapojuje do grantových ízení a hledá sponzory pro konkrétní projekty. VI. Metodické strategie FORMY PRÁCE: komunitní, ranní, hodnotící kruh, centra aktivit, skupinová, frontální, individuální práce, projektová innost, mimoškolní aktivity (vycházka, exkurze, výukové programy, ), beseda, kooperace s rodinou (Den rodiny), relaxa ní chvilka, METODY PRÁCE: vysv tlování, výklad, p ednáška, instruktáž, demonstra ní výklad, ešení neproblémových úloh, rozhovor; problémový výklad, ešení problémových úloh, ízení diskuse, didaktické hry, prezentace, reprodukce, dramatizace, dialogizace; ešení badatelských úloh, experiment; dotazník, ízené tení, tení s porozum ním, tiché a hlasité tení, výb rové tení, párové tení, práce s textem samostatná, frontální, skupinová, dokon ení textu; diktát, b hací diktát, diktát ve dvojicích; matematické a pravopisné rozcvi ky, po etní proužky, hodnocení do dení k koloto, televizní vysílání, dopis d tem, psaní knih, galerie tení a psaní, výstavka prací, balí ek rodiny, okénko pro rodi e, Anglický jazyk: TPR aktivity (Total Physical Response), Chinese whisper, Chants, Drilling, Nonverbal communication, Singing songs, Telling stories, reading stories, Listening activities, Metody kritického myšlení: brainstorming, klí ové pojmy, myšlenková mapa, u íme se navzájem, kolem dokola, 4 rohy, zp eházené v ty, volné psaní, vím-chci v d t-dozv d l jsem se, p tilístek, tení s otázkami, insert, kdo jsem. VII. Výchovné a vzd lávací strategie 1. Kompetence k u ení Žák plánuje vlastní u ení - zapisuje se v CA, podílí se na projektech, volí si úkoly. U itel nabízí r zné zdroje informací (knihovna, internet, tisk,...) Žák pracuje s informacemi, využívá je v CA, p i projektech, televizním vysílání apod. Žák užívá metod kritického myšlení (brainstorming, myšlenková mapa,...). Propojuje poznatky z r zných obor. Žák se zú ast uje exkurzí (Rezekvítek, Lipka, ZOO, muzeum, výstavy,...) Hodnotí výsledky vlastního u ení, diskutuje o svém hodnocení, hledá ešení. 11

11 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno 2. Kompetence pracovní Žák pracuje podle zadaného pracovního postupu, dodržuje vymezená pravidla. Žák dokon í práci a je si v dom osobní odpov dnosti za výsledek. Žák dovede p i práci využít p edchozích znalostí a dovedností. Používá ú inn materiály a nástroje. Aktivn se podílí na výrob drobných p edm t (dárky na Váno ní jarmark, zápis do 1. t ídy...). Podílí se na organizaci a p íprav pohošt ní na den rodiny ve t íd. 3. Kompetence komunikativní Žák se kultivovan vyjad uje v ústním a písemném projevu. Rozvíjí svoji slovní zásobu. Orientuje se v r zných typech text, materiál, záznam, používá takto získané informace. Naslouchá, ú inn se zapojí do diskuse, obhájí sv j názor. U itel vede k vyjad ování vlastními slovy, formulování myšlenek. 4. Kompetence k ešení problému Popíše nejr zn jší problémové situace ve škole i mimo ni, hledá ešení a používá je. Vyhledá informace pot ebné k ešení problému. Volí vhodný zp sob ešení, hledá r zné cesty k ešení, užívá logické postupy. Je zodpov dný za svá rozhodnutí. Žák se aktivn zapojuje do t ídních i školních projekt. Využívá školního parlamentu. 5. Kompetence sociální a personální Pracuje ve skupin, podílí se a zodpovídá za výsledek spole né práce. Spoluvytvá í pravidla práce v týmu a respektuje je. Poskytne pomoc, radu, o kterou je požádán, sám o ni požádá. Naslouchá, u í se diskutovat, používá zkušenosti ostatních ke zlepšení vlastních výsledk. Respektuje názory a p ání druhých, u í se p ijímat rozdílnost. Projeví vhodným zp sobem svoje názory a p ání. Žák je veden k sebehodnocení. 6. Kompetence ob anské Žák zná práva a povinnosti obsažená ve škoním ádu a ídí se jimi. Respektuje názory a p esv d ení jiných, u í se toleranci. Chápe základní principy na nichž spo ívají zákony a spole enské normy, je si v dom svých práv. Ctí národní tradice a kulturní historické d dictví, projevuje pozitivní postoj k um leckým díl m. Žák se seznamuje s kulturou jiných národ (formou školních projekt, dn špan lské kultury,...) Škola vede žáky k šetrnému zacházení s neobnovitelnými zdroji a zajiš uje vhodné zázemí pro t íd ní odpad. 12

12 ŠVP - školní vzd lávací program Základní škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno U ební plán U ební plán vychází z doporu ené asové dotace pro jednotlivé vzd lávací obory RVP. Tabulka asové dotace jednotlivých vyu ovacích p edm t P edm ty celkem eský jazyk ( J) 7,5 7, Anglický jazyk (AJ) Matematika (M) 4, ,5 Informatika (In) Náš sv t (Nsv) 2 2, ,5 Hudební výchova (HV) Ateliér (At) T lesná výchova (TV) Dílna (Díl) Celková asová dotace

13 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Poznámky k u ebnímu plánu 1. Organiza ní podmínky realizace výuky - Vyu ování je rozvrženo do vyu ovacích blok - Je denn zahájeno komunitním kruhem - spole ným setkáním žák a u itel t ídy, a pokra uje ranním kruhem. Posláním ranního kruhu je rozvoj komunikace, rozmluvení a artikulace, zp v, dramatizace, literární chvilka, opakování, utvrzení u iva, motivace k novému u ivu, projektu, pohybová chvilka a další. - Na ranní kruh navazuje první vyu ovací blok, ve kterém jsou dle cíle využívány r zné metody práce. - Po skon ení prvního vyu ovacího bloku následuje p estávka v trvání 30 min. zahrnující sva inu a odpo inek. V rámci p estávky mohou žáci dle po así pobývat v areálu školní zahrady. - Po p estávce následuje druhý vyu ovací blok, který dle rozvrhu jednotlivých t íd m že pokra ovat v práci prvního vyu ovacího bloku nebo vyu ování probíhá formou práce v Centrech aktivit. Centra aktivit otevírá u itel v souladu s probíhajícím projektem nebo probíraným u ivem. V Centrech aktivit žáci procvi ují probrané u ivo, vypracovávají pracovní listy, plní úkoly projektu. Práce v Centrech aktivit je obvykle rozd lena na dobu 1 týdne a žáci se b hem této doby vyst ídají ve všech Centrech aktivit. Pracovní listy nebo úkoly, které žáci eší v Centrech aktivit, si zakládají do žákovského portfolia, vytvá ejí knihy, tvo í výstupy projekt,. - Vyu ování je denn zakon eno hodnotícím kruhem v n mž žáci hodnotí práci svoji nebo svého spolužáka dle p edem stanovených kritérií t ídy. Hodnotí spolupráci ve skupin, zam ují se p edevším na pozitivní formu hodnocení. 2. Realizace jednotlivých povinných vyu ovacích p edm t - asová dotace jednotlivých povinných vyu ovacích p edm t je dána U ebním plánem školy. - Vzd lávací oblast Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vyu ovacím p edm tu eský jazyk, ást se realizuje v ostatních vyu ovacích p edm tech, p edevším v p edm tu lov k a sv t. Dále se realizuje v p edm tu Anglický jazyk, který se vyu uje od 1. do 5. ro níku. Žáci se pro výuku p edm tu Anglický jazyk d lí na skupiny tak, aby po et žák v jedné skupin nep esáhl Vzd lávací oblast Matematika a její aplikace se realizuje ve vyu ovacím p edm tu Matematika - Vzd lávací oblast Informa ní a komunika ní technologie se realizuje ve vyu ovacím p edm tu Informatika, který je za azen do 5. ro níku tak, aby žáci zvládli práci s po íta em a mohli znalosti využít p i práci nad t ídními projekty i p i práci v Centrech aktivit - Vzd lávací oblast lov k a jeho sv t se realizuje ve vyu ovacím p edm tu Náš sv t. - Vzd lávací oblast Um ní a kultura se realizuje ve vyu ovacích p edm tech Hudební výchova a Ateliér. - Vzd lávací oblast lov k a zdraví se realizuje ve vyu ovacím p edm tu T lesná výchova, který je vyu ován v Sokolovn Brno-Bystrc. Sou ástí vyu ovacího p edm tu je výuka plavání, která probíhá v bazénu ZŠ Pastviny v druhém pololetí 2. ro níku a v prvním pololetí 3. ro níku. švp 14

14 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno - Vzd lávací oblast lov k a sv t práce se realizuje ve vyu ovacím p edm tu Dílna a je za azován p edevším v rámci Center aktivit. 2. Realizace pr ezových témat - Do základního vzd lávání je za azeno 6 pr ezových témat: 1. Osobnostní a sociální výchova Pr ezové téma vede k porozum ní sob samému a druhým, p ispívá k utvá ení dobrých mezilidských vztah, rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace, utvá í a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, umož uje získat základní sociální dovednosti pro ešení složitých situací. V rámci pr ezového tématu Osobnostní a sociální výchova integrujeme do práce ve všech ro nících prvního stupn tématické okruhy Osobnostní rozvoj a Sociální rozvoj a Morální rozvoj. 2. Výchova demokratického ob ana Pr ezové téma vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod, vede k pochopení významu ádu, pravidel a zákon pro fungování spole nosti, rozvíjí a podporuje komunikativní, formula ní, argumenta ní, dialogické a prezenta ní schopnosti a dovednosti, prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování. V rámci pr ezového tématu Výchova demokratického ob ana integrujeme do práce ve všech ro nících prvního stupn tématický okruh Ob anská spole nost a škola. 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Pr ezové téma rozvíjí a integruje základní dovednosti pot ebné pro porozum ní sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy, rozvíjí schopnost porovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet spole né znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech. V rámci pr ezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech integrujeme do vyu ovacího p edm tu Náš sv t v 5. ro níku, tématický okruh Objevujeme Evropu a sv t. 4. Multikulturní výchova Pr ezové téma u í žáky komunikovat a žít ve skupin s p íslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplat ovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory a schopnosti druhých, u í žáky uv domovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projev a p ipravenosti nést odpov dnost za své jednání. V rámci pr ezového tématu Multikulturní výchova integrujeme do vyu ovacího p edm tu Náš sv t tématický okruh Lidské vztahy. 5. Environmentální výchova Pr ezové téma vede k uv domování podmínek života a možnosti jejich ohrožování, umož uje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpov dností ve vztazích k prost edí, poskytuje znalosti, dovednosti a p stuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání ob ana v i prost edí. švp 15

15 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno V rámci pr ezového tématu Environmentální výchova integrujeme do vyu ovacího p edm tu Náš sv t tématický okruh Ekosystémy, Vztah lov ka k prost edí a Výchova k ochran zdraví (pé e o zubní zdraví a prevence patologických jev ). B hem celého školního roku t ídíme odpad, sbíráme papír a hliník. Dlouhodob realizujeme projekt Školní zahrada. 6. Mediální výchova Pr ezové téma p ispívá ke schopnosti úsp šn a samostatn se zapojit do mediální komunikace, u í využívat médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i napln ní volného asu, rozvíjí komunika ní schopnost, zvlášt p i ve ejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu. V rámci pr ezového tématu Mediální výchova integrujeme do vyu ovacího p edm tu eský jazyk tématický okruh Kritické tení a vnímání mediálních sd lení. švp 16

16 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola amate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Vzd lávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: eský jazyk Cílem p edm tu je osvojení znalostí a dovedností hovo it, íst a psát esky, rozvíjení vztahu ke knize a literatu e. Znalosti a dovednosti p edm tu eský jazyk umožní žák m správn vnímat r zná jazyková sd lení, rozum t jim, vhodn se vyjad ovat, sd lovat výsledky svého poznávání. Kultivace komunika ních dovedností je p edm tem pé e i v ostatních vzd lávacích oblastech a je také prost edkem k jejich zvládnutí. Poznávání a užívání eského jazyka v jeho mluvené i písemné podob umožní žák m poznat a pochopit spole enský a kulturní vývoj eského národa. Jak mate ský, tak i jakýkoli další cizí jazyk, je žák m p edstavován také jako d ležitý nástroj celoživotního u ení. Vyu ovací p edm t eský jazyk má komplexní charakter, tvo í ho t i vzájemn se prolínající složky: Komunika ní a slohová výchova - žáci se u í vnímat a chápat jazyková sd lení, íst s porozum ním, kultivovan psát (nácvik psaní psacích tvar je ukon en ve druhém ro níku), mluvit a rozhodovat se na základ p e teného nebo slyšeného textu, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Jazyková výchova - žáci získávají v domosti a dovednosti pot ebné k osvojování spisovné podoby jazyka, jsou vedeni k logickému myšlení a srozumitelnému vyjad ování. Literární výchova - žáci postupn získávají a rozvíjejí základní tená ské dovednosti a návyky, poznávají prost ednictvím etby základní literární druhy, formulují vlastní názory o p e teném díle. U í se rozlišovat literární fikci od skute nosti. Vyhledávají informace, orientují se v textu a dále s textem pracují. Vyu ovací p edm t eský jazyk je vyu ován v ranním a hodnotícím kruhu, v 1. vyu ovacím bloku, je za azen do práce CA a televizního vysílání. Žáci tvo í knihy, vedou deníky a zápisy. Týdenní asová dotace: 1. ro ník 7,5 hodin 2. ro ník 7,5 hodin 3. ro ník 8 hodin 4. ro ník 7 hodin 5. ro ník 8 hodin celkem 38 hodin Mezip edm tové vztahy: Náš sv t, Matematika, Ateliér a Dílna, Hudební výchova, T lesná výchova, Informatika švp 1

17 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola amate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Za len ní pr ezových témat Pr ezová témata Nám ty a innosti ro ník Osobnostní a sociální výchova - komunitní (ranní a hodnotící) kruh, skupinová práce, metody hodnocení a sebehodnocení - písemná komunikace, metody kritického myšlení ro ro. Výchova demokratického ob ana - možnost volby inností a pom cek, respektování názor ostatních - prezentace a obhajování vlastního postupu a názoru ro ro. Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech - p ipravuje si aktuality z r zných zdroj (tiskoviny, televize, internet) - kultura v ostatních evropských zemích, významní evropští spisovatelé ro. 5. ro. Multikulturní výchova - besedy s p íslušníky jiných kultur, nabídka text a písní r zných kultur ro. Enviromentální výchova - tvo ení lánk o životním prost edí - televizní vysílání, nabídka práce s texty s enviromentální tematikou v rámci projekt - tvorba vlastních text k jednotlivým biotop m ro. 4. ro. Mediální výchova - tvo í vlastní p íb hy - publikace vlastních prací v novinách nebo na internetových stránkách - reklama - její cíle a vlivy na lov ka, tvorba vlastní reklamy ro. 5. ro. švp 1

18 ESKÝ JAZYK 1. období O ekávaný výstup RVP: 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník KOMUNIKA NÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Plynule te s porozum ním texty p im eného rozsahu a náro nosti P e te velká i malá tiskací písmena, p i azuje k nim tiskací tvary, psací tvary, te krátké v ty s porozum ním te kratší v tné celky se správným p ízvukem a intonací, prohlubuje si tení s porozum ním, nacvi uje správné dýchání p i tení te plynule a výrazn st edn dlouhé texty a dále je zpracovává, formuluje otázky, za íná se u it tichému tení, u í se v p e teném textu vyhledat informace dle pokynu u itele Porozumí písemným nebo mluveným pokyn m p im ené složitosti Porozumí mluveným pokyn m p im ené složitosti a plní úkoly Porozumí mluveným i jednoduchým písemným pokyn m a plní úkoly Porozumí písemným pokyn m, dle pokyn vyhledá informace v textu a plní úkoly Respektuje základní komunika ní pravidla v rozhovoru Stanovuje si základní komunika ní pravidla pro skupinu, t ídu Respektuje základní komunika ní pravidla p i rozhovoru, vede dialog B žn dodržuje komunika ní pravidla, telefonuje, sestaví adresy, blahop ání, . Pe liv vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Pe liv vyslovuje Opravuje nedbalou výslovnost a pe liv vyslovuje Vyslovuje podle fonetických norem, dbá o správnou výslovnost Volí vhodné verbální i nonverbální prost edky e i v b žných školních i mimoškolních situacích Oslovuje, pozdraví, poprosí, omluví se, pod kuje, rozumí zavedeným nonverbálním prost edk m e i Aktivn používá oslovení, pozdrav, prosbu, omluvu, žádost a pod kování Vhodn volí verbální i nonverbální prost edky e i v b žných školních a mimoškolních situacích Na základ vlastních zážitk tvo í krátký mluvený projev Vyjad uje vlastními slovy své zážitky Na základ vlastních zážitk tvo í krátký mluvený projev Výstižn popíše jednoduchý obrázek i p edm t, osobu nebo zví e, samostatn tvo í vypráv ní Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním Uvol uje ruku, koordinuje motoriku, seznamuje se se základními hygienickými návyky spojenými s psaním Používá základní hygienické návyky spojené s psaním, dbá na vzheld a úpravu práce Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním

19 Píše správné tvary písmen a íslic, správn spojuje písmena a slabiky, kontroluje vlastní písemný projev Osvojuje si psací tvary malých a velkých písmen abecedy, techniku psaní, itelnost a p ehlednost v etn psaní spoj a íslic podle p edlohy a diktátu Opisuje a p episuje slova, krátké v ty psacím písmem, správn spojuje písmena a slabiky do slov a v t v diktát,docvi uje psací tvary abecedy, spoj a íslic Správn spojuje písmena a slabiky do slov a v t ve vlastním písemném projevu, zvládá techniku psaní, dbá na itelnost a p ehlednost Píše v cn i formáln správn jednoduchá sd lení Správn se podepíše Píše správn v ty, tvo í rýmy a jednoduché básni ky. Píše správn jednoduchá sd lení, vypráv ní, píše dopis v etn adresy Se adí ilustrace podle d jové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý p íb h Se adí ilustrace podle d jové posloupnosti, vymyslí krátkou v tu k obrázku Vypráví podle obrázk Sám vytvá í obrázkový p íb h s textem JAZYKOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, lení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, lení slova na hlásky, rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky Reprodukuje abecedu, adí slova podle abecedy, lení slova na hlásky a slabiky, umí rozd lit hlásky - m kké, tvrdé, informativn obojetné. Zd vod uje pravopis párových slouhlásek. Zvládá pravopis p edložkových tvar Poznává stavbu slova /ko en - p edpona - p íponová ást/, vyhledává slova podle abecedy Porovnává významy slov, zvlášt slova opa ného významu, slova významem sou adná, nad azená a pod azená, vyhledává v textu slova p íbuzná Porovnává významy slov p i zm n hlásky Pozná slova protikladná a souzna ná, slova významem sou adná, nad azená a pod azená Vyhledává a tvo í slova p íbuzná, rozpozná a vymyslí slova lichotivá, mazlivá, hanlivá, spisovná a nespisovná Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Poznává p rdložky, te p edložkové tvary Vyjmenuje všechny slovní druhy podle po adí. Pracuje s pojmy podstatné jméno, sloveso, spojka, p edložka Vyjmenuje všechny slovní druhy, zná jejich po adí, ozna í je íslem, n která slova p i adí Spojuje v ty do jednodušších souv tí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Slova ve v t píše zvláš. Používá velké písmeno na za átku v ty, znaménko za v tou, poznává druhy v t. Ur uje v ty a vyhledává je v textu. Tvo í v ty. Rozlišuje v tu jednoduchou a souv tí, spojí dv v ty jednoduché do souv tí

20 Od vod uje a správn píše i/y po tvrdých a m kkých souhláskách, po obojetných souhláskách te a správn vyslovuje slova s di, ti, ni, dy, ty, ny Od vod uje a správn píše i/y po tvrdých a m kkých souhláskách Vyjmenuje vyjmenovaná slova, pozná v textu slovo vyjmenované a p íbuzné, dopl uje správn i/y ve vyjmenovaných slovech Od vod uje a píše správn d, t, n, ú/, b, p, v, m, od vod uje a píše správn velká písmena na za átku v ty a v typických p ípadech vlastních jmen osob, zví at a místních pojmenování Nacvi uje tení slov s d, t, n, b, p, v, m. Rozliší a pozná vlastní jména svých spolužák Od vod uje a píše správn d, t, n, ú/, b, p, v, m, od vod uje a správn píše velká písmena na za átku Správn píše vlastní jména osob, zví at v ty, prohlubuje znalosti pravopisu a místních pojmenování vlastních jmen - osobní, místní, umí abecedu zpam ti LITERÁRNÍ VÝCHOVA te a p ednáší zpam ti ve vhodném frázování a tempu literární texty p im ené v ku Reprodukuje zpam ti krátké texty Dramatizuje text ve správné intonaci, tempu Vytvá í si vlastní texty, které dramatizuje, te a p ednáší zpam ti Vyjad uje své pocity z p e teného textu Vypráví krátký d j na základ vid ného, slyšeného P emýšlí o p e teném, zaujímá hodnotící postoje, dokon uje p íb hy, vymýšlí vlastní p íb hy Vede záznam o p e teném, rozlišuje d ležité a okrajové informace, ozna uje informace jako známé, nové, nejasné Rozlišuje vyjad ování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vypráv ní Pozná rozpo itadlo, hádanku, íkanku, pohádku Rozlišuje prózu, poezii, osvojuje si pojmy básník, spisovatel, ilustrátor, rozlišuje verš, rým, sloku, rozumí p íslovím a p irovnáním Rozpozná bajku, pov st, vysv tlí pranostiku, rozpozná odstavec Pracuje tvo iv s literárním textem podle pokyn u itele a svých schopností Seznamuje se s knihou, p ipravuje si vlastní televizní vysílání, tvo í krátké p íb hy Prohlubuje sv j zájem o knihy Pracuje s knihou jako se zdrojem informací, jmenuje hlavní postavy, popisuje jejich jednání, reprodukuje d j, používá encyklopedii a slovník

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

V. Učební osnovy. 1. stupeň

V. Učební osnovy. 1. stupeň V. Učební osnovy 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA: Vyučovací předmět Český jazyk

Více

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecné poučení o jazyce MUV (kulturní diference, etnický původ) ž. se seznamuje s mluvnickými termíny souvisejícími s učivem ž. se seznamuje se slovesným dědictvím ž.si osvojuje základní

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2 ANGLICKÝ JAZYK 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci

Více

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Německý jazyk vyučujeme jako další cizí jazyk zpravidla od 7. ročníku. Žáci si rozšiřují

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

p írodní zdroje energie a surovin odpady globální problémy ochrana p írody a krajiny nástroje spole nosti na ochranu životního

p írodní zdroje energie a surovin odpady globální problémy ochrana p írody a krajiny nástroje spole nosti na ochranu životního charakterizuje p sobení životního prost edí na lov ka a jeho zdraví; charakterizuje p írodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na prost edí; popíše

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č.8 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 6. ročník ČESKÝ JAZYK chápe jejich funkci při tvorbě vyšších jazykových celků Tvarosloví - určí mluvnické kategorie u podstatných jmen - uvědomí si

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika p edm tu: Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Konverzace

Více

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi Vzdělávací oblast: VOLITELNÝ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Obor vzdělávací oblasti: DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 7 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte plynule nahlas

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 č. j.: 12962/2012 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 tel. 318 623 231, fax, tel 318 623 231 http://www.szs.pb.cz, e-mail: szs@szs.pb.cz IZO: 600019560

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Základní škola Osek, okres Teplice tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Osek Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. Ročník učebnice Project 3, Project Plus Pracovní sešit k Projectu 3 Project Grammar a rozšiřující učebnice Project Plus Očekávané

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5 Učební osnovy 5.1 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-828/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-500/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-500/10-A Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Táborská 19 Adresa: Táborská 19/122, 140 00 Praha 4 Identifikátor: 600 036 278 IČ: 47

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice Organizační řád základní školy Č. j.: Část: Školní řád Vypracoval: Pedagogická rada Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada, Projednáno

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA KDO CO DĚLÁ S CHUTÍ, MILE, PRÁCE JEST MU KRATOCHVÍLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 6 30, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 Identifikační

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-947/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 998 761 Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim Běstvina 111,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Koncepční záměry školy

Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy pro období 2014 2018 Úvod Koncepce školy je základní myšlenkovou osnovou, ve které jsou spojeny záměry státní školské politiky s vlastními podmínkami a představami

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK 5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: HARDWARE (HWR) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 164 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením Příloha č.2: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením 1. Charakteristika ŠVP Tato příloha byla zpracována dle Rámcového vzdělávacího

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více