Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání."

Transkript

1 Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014

2 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle Rámcového vzd lávacího programu pro základní vzd lávání. Údaje o škole: Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. editelka školy, koordinátorka ŠVP: Mgr. Helena Hlouchová Na vypracování ŠVP Pramínek se podílely: Mgr. Mária Kristenová, Mgr. Kristina Polášková, Mgr. Pavla Hofírková, Ludmila erná, Mgr. Martina Dvo áková, Mgr. Hana Nejedlá, Ing. Renata Štíbalová, Mgr. Eliška Vintrová, Mgr. Zita Fedorková, Ing. Silvie Siblíková, Gabriela Ivan íková, Ing. Alena Bradá ová 3. verze, platnost dokumentu od V Brn dne

3 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Identifika ní údaje Název: Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Organiza ní forma: obecn prosp šná spole nost Zakladatelky: Mgr. Eliška Ková ová, PaedDr. Božena Havelková editelka: Mgr. Helena Hlouchová P edseda správní rady o. p. s.: Olga Vašková Datum založení organizace: 25. srpna 1997 Datum za azení do sít škol: 1. zá í 1998 Škola sdružuje: 1. Mate skou školu kapacita 125 d tí IZO: Základní školu I. stupe kapacita 150 žák IZO: Školní družinu kapacita 150 žák IZO: Školní jídelnu kapacita 200 jídel IZO: Adresa sídla: Brno - Bystrc, Heyrovského 13 Telefon: , web: I O: Oddíl a vložka o.p.s. v obchodním rejst íku: oddíl 0, vložka. 42 Bankovní spojení: íslo ú tu: /0100, KB, expozitura Královo Pole P edm t innosti: zajiš ování výchovy a vzd lávání d tí, mládeže a dosp lých, zajiš ování speciáln pedagogické, rehabilita ní a psychologické pé e, integrace postižených osob, ízení volného asu d tí, mládeže a dosp lých, zajiš ování služeb spojených se stravováním d tí, mládeže a dosp lých ob an Správní rada obecn prosp šné spole nosti p edseda: Olga Vašková lenové: JUDr. Miroslav Pindeš, MUDr. Leo Havelka, PhDr. Athéna Alchazidu, Ing. Andrea Ježková, Ing. Arturo Quintero, Ing. Petr Hubacz, Ing. Ji í K íž, Bc. Barbora Dvo áková Dozor í rada obecn prosp šné spole nosti p edseda: Monika Holcnerová lenové: Mgr. V ra Smejkalová, Hana Šívarová Školská rada p edseda: Dagmar Lovecká lenové: Mgr. Martina Dvo áková Centrum pro rodinu a ve ejnost PaedDr. Božena Havelková Ob anské sdružení rodi p i ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. P edseda: 3

4 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Charakteristika školy Základní škola Pramínek zahájila práci , kdy byla slavnostn otev ena jedna první t ída. Zakladatelkami školy jsou Mgr. Eliška Ková ová a první editelka školy PaedDr. Božena Havelková, které zvolily právní formu obecn prosp šné spole nosti neziskové organizace. Škola vznikla na základ zájmu rodi, jejichž d ti navšt vovaly mate skou školu Heyrovského 11. Zákonní zástupci m li zájem o další pokra ování vzd lávacího programu Za ít spolu, který MŠ za podpory nadace OSF Praha a za finan ní podpory grantu G. Sorose realizovala od roku V dalších letech postupn p ibývala vždy jedna první t ída a ve školním roce 2002/03 bylo napln no všech p t t íd prvního stupn základní školy. Škola byla zaregistrována MŠMT R v roce 1997 jako ucelený systém 1. a 2. stupn, vzhledem k finan ním možnostem školy bylo požádáno o zm nu na školu s prvním stupn m. Od založení školy se realizoval vzd lávací program Obecná škola, který nejlépe vyhovoval napl ování programu Za ít spolu. Škola pro svou práci využívá areálu bývalých jeslí. Areál, který byl vybudován v 70. letech minulého století, byl postupn upravován tak, aby vyhovoval školním d tem. S p ibývajícími t ídami byly upravovány umývárny, WC. T ídy byly vybaveny starším školním nábytkem, který byl nat en na pastelové barvy a vytvá el p íjemné prost edí pro žáky. Celý prostor t íd byl roz len n do CA, která odpovídala u ení o typech inteligence H. Gardnera. Každá t ída ZŠ má k dispozici jeden pavilon se samostatným vchodem, ve kterém jsou šatny, sociální za ízení, pohybový koutek, dv prostorné a n kolik menších p ilehlých místností. Kolem každého pavilonu je travnatá plocha, která je využívána v dob p estávek i pro innost školní družiny. Jeden z pavilon p vodn sloužil k pracovní aktivit chrán ných dílen Svratka, o.p.s. Chrán né dílny byly v kv tnu 2005 zrušeny. Uvoln ná ást prostoru chrán ných dílen byla p ebudována na t ídu základní školy a výuka zde byla zahájena Ob budovy, které obecn prosp šná spole nost Pramínek využívá, slouží od 70. let minulého století k výchov a vzd lávání d tí bez v tších oprav. Budovy jsou majetkem statutárního m sta Brna - m stské ásti Brno - Bystrc, Pramínek je užívá na základ nájemní smlouvy. Ob budovy jsou vytáp ny vlastními plynovými kotelnami. Rozvody vody a kanalizace jsou problémové. V srpnu až zá í 2008 prob hla rekonstrukce kotelny v budov Heyrovského 13. Ke stravování využívají žáci školy školní jídelnu s výva ovnou, která je v budov Heyrovského 11. Škola nemá vlastní t locvi nu, pro výuku t lesné výchovy využívá za ízení TJ Sokol Brno - Bystrc. Žáci 2. a 3. ro níku absolvují výuku plavání v ZŠ Pastviny. Škola má vybudovanou u ebnu výpo etní techniky, ve které je k dispozici 7 po íta s p ipojením k internetu. U ebna je využívána pro výuku a pro odpolední práci zájmových kroužk. Ve školním roce 2008/2009 byla zapojena wifi. Jednotlivé t ídy jsou uspo ádány do center aktivit. Pravidlem je ozna ení center a pom cek, které jsou v daném centru t eba, a spole n dohodnutá pravidla. Ve t íd mají žáci k dispozici pom cky v otev ených nebo lehce p ístupných sk í kách. Využít je m že každý žák. Vybavení center aktivit je pr b žn dopl ováno a obnovováno. Hrazeno je p edevším z prost edk školného a áste n z dar. V každé t íd je prostor pro spole ná setkání. T ídy jsou vybaveny bílými keramickými školními tabulemi, magnetickými tabulemi a flipchartem. Všechny t ídy jsou vybaveny interaktivní tabulí. St ny t íd i p ilehlých prostor slouží k prezentaci výsledk individuální, skupinové a spole né práce žák. V každé t íd jsou švp 5

5 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno rodi m celoro n dostupné u ební plány, plán spolupráce s rodinou, jídelní ek, zápisy z t ídních sch zek, ád školy., V zá í 2008 škola získala statut fakultní škola MU v Brn. Studenti pedagogické fakulty absolvují náslechy, souvislou pedagogickou praxi i pr b žnou praxi. asté jsou i návšt vy pedagog ve vyu ování. Charakteristika žák a pedagogického sboru P i zápisu školy do sít škol byla stanovena MŠMT R kapacita školy na 150 žák, 150 d tí ve školní družin a 150 ob d ve školní jídeln. Na základ zkušeností s realizací programu Za ít spolu je ur en po et žák ve t íd v rozmezí d tí. Program umož uje každému žákovi postupovat dle svých individuálních schopností, proto p ijímáme do t ídních kolektiv i žáky s handicapem i mimo ádn nadané. Vzd lávání na naší škole není vhodné pro d ti, jejichž pot eby se neslu ují se zp soby práce v programu Za ít spolu - tj. astá skupinová práce, neustálé zm ny inností a pracovního místa, nep esné ohrani ení vyu ovacích hodin a pracovního prostoru jednotlivce, prolínání p edm t, v tší hluk zp sobený skupinovou prací. D ti do první t ídy p ijímáme na základ zápisu, který organizujeme každoro n ve druhé polovin ledna. P ed zápisem tradi n po ádáme Pohádkovou školi ku, ve které si d ti i zákonní zástupci vyzkoušejí práci v centrech aktivit a blíže se seznámí s programem Za ít spolu. Zákonní zástupci i d ti se mohou po domluv s u itelem zú astnit b žné výuky. Od ledna do ervna pro d ti p ipravujeme odpolední setkávání, která jsou zam ena na rozvoj schopností pot ebných pro školu. Podle zájmu rodi organizujeme v srpnu pro p ijaté d ti 1. t íd týdenní p ím stský tábor s budoucí paní u itelkou a vychovatelkou školní družiny. Pedagogický sbor školy je mladý a postupn se kolektiv pedagogických pracovník stabilizuje. Škola má vypracován plán dalšího vzd lávání pedagogických pracovník. P i p ijímání nových zam stnanc d sledn požadujeme odbornou kvalifikaci a absolvování alespo jedné letní školy programu Za ít spolu nejpozd ji do 1 roku od nástupu do školy. Spolupráce s rodinou Spolupráce s rodinou je významným faktorem úsp šného vzd lávání žák. Ve vzd lávacím programu Za ít spolu respektujeme, že - rodina je primárním vychovatelem d tí a má na výchovu a vývoj d tí nejv tší vliv, - zákonní zástupci nesou spoluodpov dnost za vzd lávání d tí, mají proto právo spolurozhodovat o jeho napl ování, - zákonní zástupci a u itelé jsou rovnoprávnými partnery. Pro žáky prvních t íd p ipravujeme slavnostní Vítání v Pramínku, p i této p íležitosti uzavíráme dohodu mezi rodinou, školou a dít tem o vzájemných vztazích, pravidlech a spolupráci. (viz. P íloha) Prostorové uspo ádání školy umož uje každodenní osobní kontakt u itele se zákonnými zástupci a poskytuje možnost pro vzájemnou informaci o tom, co se ve t íd d je, jakým aktivitám se žáci v nují. Zákonní zástupci mohou pomoci p i innostech v centrech aktivit. P i návšt vách rodi je t eba respektovat as pro výchovn vzd lávací práci, p íchody a odchody nesmí rušit innost žák. Zákonní zástupci i t ídní u itelka se mohou vzájemn informovat osobn nebo em. švp 6

6 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Spole ná setkání zákonných zástupc, d tí a pedagogických pracovník z jednotlivých t íd probíhají alespo 4x ro n a n která mají slavnostní charakter. Spole ných setkání využíváme jak ke vzájemné informovanosti, tak i k spole ným aktivitám nap. Den jablek, Bramborák, Vynášení sv tla, Pálení arod jnic, Váno ní besídka, Den matek, Karneval, Den rodiny, Halloween,. Minimáln 2x b hem roku probíhá individuální konzultace každého u itele s žákem a jeho zákonnými zástupci. Na t chto spole ných konzultacích poskytujeme prostor žákovi ke zhodnocení vlastní práce a prezentaci výsledk, projednáváme zjišt ní z pr b žného pozorování, získáme informace s kterými výsledky je spokojen a dohodneme se, co je t eba zlepšit, na co se více zam it, které další dovednosti by m l žák získat, konzultujeme napl ování individuálního vzd lávacího plánu. Zákonní zástupci jsou o d ní ve škole informováni prost ednictvím spole ných setkání, v každé t íd je informa ní nást nka, kde je krom aktuálních informací u ební plán t ídy, aktuální projekt, zápisy z t ídních sch zek, pod kování, vyú tování t ídního fondu a jídelní ky. Na za átku školního roku zákonní zástupci s pedagogickými pracovníky vypracují plán t ídních akcí. Zákonní zástupci mohou ve t íd pracovat jako dobrovolníci, asistenti v centrech aktivit, pod lit se s d tmi o své zkušenosti a zážitky, pomáhají s vybavením center aktivit, kopírováním pracovních list, podávají návrhy na zkvalitn ní innosti t ídy, školy. P i škole pracuje Ob anské sdružení rodi, které je partnerem vedení školy. Spoluzajiš uje celoškolní projekty, získává finan ní prost edky od sponzor nebo z projekt, spolupodílí se na život školy. Zákonní zástupci d tí, které navšt vují Pramínek, se automaticky se stávají leny OSR. 1x ro n probíhá plenární sch ze OSR. Od školního roku 2005/06 dle zákona.561/2004 Sb. pracuje p i škole školská rada, jejímž posláním je umož ovat zákonným zástupc m žák, pedagogickým pracovník m školy, z izovateli a dalším osobám podílet se na správ školy. Školská rada je volený orgán školy. Dlouhodobé projekty Ovoce do škol Ve školním roce 2009/2010 se škola p ihlásila do projektu EU a R Ovoce do škol, který umož oval ve škole poskytování žak m t íd zcela zdarma ovoce, zeleninu, balené ovoce, ovocné a zeleninové š ávy. Otev ené školy Škola od roku 2009 pracuje v Síti brn nských otev ených škol. Náplní projektu je hraní spole enských deskových her, který nabízí rozvoj ady klí ových kompetencí. Ve škole byl vytvo en prostor k setkávání více generací (u itelé, zákonní zástupci, prarodi e, žáci). Organizováním akcí pro širokou ve ejnost se škola stává iniciatorem rozvojových vizí v oblasti celoživotního u ení, zájmového vzd lávání, výchovy, sociálního klimatu školy, ale i ešení problem m stské ásti a ve ejnosti. švp 7

7 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Charakteristika programu Teoretická východiska 1) Humanistické a demokratické principy ve vzd lávání - Škola navazuje na výchovn vzd lávací innost mate ské školy - Škola vytvá í p íležitosti pro dosažení osobního maxima každého dít te, /IVP/. - Klade d raz na úctu k žákovi, respekt a d v ru, orientaci na jeho vnit ní aktivitu, tvo ivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti. - Škola je založena na principu partnerství, spolupráce. - Dbá, aby rodi e pochopili principy programu Za ít spolu, a vytvá í prostor k jejich vzd lávání. - Uplat uje pedagogický p ístup zam ený na žáka, tzn.: D ti se nejlépe u í prost ednictvím vlastní praktické innosti a na ni navazující reflexe /CA, projektové u ení/. Odpov dnost za u ební proces sdílí u itel, dít i rodi e /dohoda, individuální vzd lávací plán, konzultace, pr b žné pozorování a hodnocení, sebehodnocení/. U itel zajiš uje pro u ení rozmanité zdroje a podn tné prost edí /projekty, vybavenost CA, prezentace práce ve t íd a p ilehlých prostorách, besídky s rodi i, vystoupení pro d chodce, výukové programy /. Dít si samo ídí své vlastní u ení /vybírání CA, volba prac. postupu v CA, volba dopl ujícího úkolu, odpov dnost za spln ní zvoleného úkolu, stanovení individuálních cíl /. U ení vyžaduje pozitivní atmosféru ve t íd /komunitní kruh, pravidla, metody práce, otev enost t íd, estetické a podn tné prost edí/. Proces u ení je stejn d ležitý jako jeho výsledek /zp tná vazba - hodnotící kruh, sebehodnocení žák, portfolia, slovní hodnocení, vzájemné pozitivní hodnocení/. Sebekáze je p edpokladem dosažení individuálních a skupinových cíl /pravidla chování, jejich tvorba a reflexe/. Základní formou hodnocení je sebehodnocení /dít samo hodnotí své úsp chy, neúsp chy, navrhuje ešení, individuální norma, slovní hodnocení, p edevším povzbuzení a pozitivní hodnocení/. Individualizujeme /IVP, inkluze, nabídka v CA/. 2) Konstruktivismus - Na základ svých zkušeností a experiment si žáci vytvá ejí vlastní poznání. 3) Teorie vývoje a u ení žáka /fyzické, emocionální, kognitivní, morální, jazykové, sociální / Literatura: Gardner, H., Dimenze myšlení, Praha, Portál /1999/ Koš álová, H., Efektivní vyu ování respektuje p irozené procesy u ení, Praha, Agentura Strom /2003/ Kovaliková, S., Integrovaná tematická výuka, Krom íž, Spirála /1995/ Piaget, J., Inhelderová, B., Psychologie dít te, Praha, Portál /1997/ švp 8

8 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Strategie školy I. Kurikulární strategie Tvorba školního kurikula Škola vytvo ila vlastní školní vzd lávací program, jehož pln ní pr b žn sleduje a vyhodnocuje dle plánu evaluace. ŠVP a výsledky evaluace projednává pedagogická rada školy nejmén 1x ro n. ŠVP je otev ený dokument, který škola pr b žn dopl uje a rozši uje na základ usnesení pedagogické rady školy. Nám ty a p ipomínky k ŠVP m že p edat kdokoliv ze z izovatel, len správní a dozor í rady o.p.s., rodi d tí a zam stnanc školy prost ednictvím editelky školy pedagogické rad k projednání. Zm ny a pr b žné hodnocení realizace ŠVP bude editelka pr b žn p edkládat k projednání ve správní rad. ŠVP je ve ejný dokument, který je zve ejn n na internetových stránkách školy. V tišt né podob je k dispozici v každé t íd ZŠ a u editelky školy. ŠVP je duševním vlastnictvím školy, proto jej nelze opisovat a používat jinak než pro výchovn vzd lávací práci ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. P ílohou ŠVP budou platné vnit ní p edpisy a sm rnice, plán akcí a plán evaluace. Tvorba t ídního kurikula T ídní u itel ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky t ídy pedagogickým asistentem, vychovatelem ŠD, s žáky a zákonnými zástupci vypracuje t ídní kurikulum. Obsahem t ídního kurikula je: o asový plán výuky jednotlivých vyu ovacích p edm t /projekt /, hodinová dotace p edm t v ro níku o Pravidla po organizaci dne a práci CA o Projekty o Plán spole ných akcí rodiny a t ídy o Plán celoškolních akcí o Plán práce školní družiny o Pravidla t ídy o Termíny prázdnin v daném roce o Kontakty na zam stnance školy o Školní ád o Kritéria hodnocení o Aktuální vnit ní p edpisy ur ené pro zakonné zástupce a žáky T ídní kurikulum projedná t ídní u itel na t ídních sch zkách vždy do konce m síce zá í. T ídní kurikulum je v každé t íd voln k dispozici. Dohoda mezi školou, zákonnými zástupci a dít tem B hem m síce íjna se koná slavnostní Vítání v Pramínku žák I. t ídy. Sou ástí slavnosti je podpis Dohody mezi školou, zákonnými zástupci a dít tem. Tato dohoda je platná po celou dobu docházky dít te do školy. Je sou ástí hodnotícího portfolia žáka. Vzor dohody je p ílohou ŠVP. Individuální vzd lávací plány Každé dít má vypracován individuální vzd lávací plán. Na zpracování IVP se podílí u integrovaných d tí speciální pedagog a asistent. IVP pr b žn hodnotí t ídní 9

9 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno u itelka, minimáln 2x ro n hodnotí IVP t ídní u itelka spolu se zákonnými zástupci a žákem. IVP a jeho hodnocení se zakládají do hodnotícího portfolia žáka. II. Organiza ní strategie T ída uspo ádaná do Center aktivit je vybavená pot ebnými pom ckami, knihami a materiálem, popiskami Pravidla t ídy jsou srozumitelná a viditeln umíst ná Ve t ídách i v p iléhajících prostorách jsou postupn prezentovány práce žák, výstupy projekt P ed každou t ídou a na jsou pro rodi e a žáky celoro n k dispozici všechny d ležité informace, dokumenty a jiné. Vyu ování je uspo ádané do blok, denn je zahájeno komunitním a ranním kruhem a ukon eno hodnotícím kruhem Škola je otev ená, tzn. po dohod s t ídním u itelem je možné kdykoliv navštívit výuku a aktivn se podílet na školní práci žák. Školní družina zabezpe uje celoro ní innost zájmových kroužk Škola každoro n zajiš uje školu v p írod, p ím stský tábor pro žáky budoucích prvních t íd a v lednu p ed zápisem Pohádkovou školi ku. Podrobn jsou organiza ní strategie rozpracovány v kapitole Poznámky k u ebnímu plánu. III. Sociáln vztahové strategie P i tvorb t ídního kurikula úzce spolupracujeme s žáky a rodinou. Ve škole pracuje žákovský parlament, jehož leny jsou volení zástupci III. - V. t ídy. Za innost parlamentu odpovídá editelka školy. Ve škole pracuje školská rada, složená z volených zástupc rodi, u itel a z izovatele školy. Její kompetence jsou vymezeny školským zákonem. Garantem jednání školské rady je editelka školy. P i škole pracuje Ob anské sdružení rodi a p átel školy. Jeho leny se stávají všichni zákonní zástupci žák automaticky s nástupem jejich dít te do ZŠ. Mohou však požádat o zrušení lenství v OSR. Na tvorb dokument školy se podílejí všichni pedagogi tí pracovníci školy. Setkávají se na metodických sdruženích alespo 1x m sí n. Garantem jednání metodických sdružení je zástupce Š. Všechny vnit ní dokumenty školy a tvrtletní hodnocení jednotlivých t íd jsou projednávány a schvalovány v pedagogické rad školy, která jedná minimáln 6x ro n. Garantem jednání pedagogické rady je editelka školy. IV. Diagnostické a hodnotící strategie Každoro n do konce listopadu vypracuje t ídní u itel pro každého žáka individuální vzd lávací plán a zkonzultuje jej se zákonnými zástupci a žákem. Pokud se jedná o integrovaného žáka, spolupracuje t ídní u itel s p íslušným pedagogickým asistentem, speciálním pedagogem a PPP. Pro stanovení hodnocení a dopl ování IVP shromaž uje t ídní u itel informace o dít ti viz hodnocení žák. 10

10 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno V. Ekonomické strategie Škola je financována z dotace poskytované soukromým školám dle zákona.306/1999 Sb. ást provozních náklad je hrazena z prost edk školného placeného zákonnými zástupci žák. S cílem zkvalitnit prost edí a vybavenost se škola každoro n zapojuje do grantových ízení a hledá sponzory pro konkrétní projekty. VI. Metodické strategie FORMY PRÁCE: komunitní, ranní, hodnotící kruh, centra aktivit, skupinová, frontální, individuální práce, projektová innost, mimoškolní aktivity (vycházka, exkurze, výukové programy, ), beseda, kooperace s rodinou (Den rodiny), relaxa ní chvilka, METODY PRÁCE: vysv tlování, výklad, p ednáška, instruktáž, demonstra ní výklad, ešení neproblémových úloh, rozhovor; problémový výklad, ešení problémových úloh, ízení diskuse, didaktické hry, prezentace, reprodukce, dramatizace, dialogizace; ešení badatelských úloh, experiment; dotazník, ízené tení, tení s porozum ním, tiché a hlasité tení, výb rové tení, párové tení, práce s textem samostatná, frontální, skupinová, dokon ení textu; diktát, b hací diktát, diktát ve dvojicích; matematické a pravopisné rozcvi ky, po etní proužky, hodnocení do dení k koloto, televizní vysílání, dopis d tem, psaní knih, galerie tení a psaní, výstavka prací, balí ek rodiny, okénko pro rodi e, Anglický jazyk: TPR aktivity (Total Physical Response), Chinese whisper, Chants, Drilling, Nonverbal communication, Singing songs, Telling stories, reading stories, Listening activities, Metody kritického myšlení: brainstorming, klí ové pojmy, myšlenková mapa, u íme se navzájem, kolem dokola, 4 rohy, zp eházené v ty, volné psaní, vím-chci v d t-dozv d l jsem se, p tilístek, tení s otázkami, insert, kdo jsem. VII. Výchovné a vzd lávací strategie 1. Kompetence k u ení Žák plánuje vlastní u ení - zapisuje se v CA, podílí se na projektech, volí si úkoly. U itel nabízí r zné zdroje informací (knihovna, internet, tisk,...) Žák pracuje s informacemi, využívá je v CA, p i projektech, televizním vysílání apod. Žák užívá metod kritického myšlení (brainstorming, myšlenková mapa,...). Propojuje poznatky z r zných obor. Žák se zú ast uje exkurzí (Rezekvítek, Lipka, ZOO, muzeum, výstavy,...) Hodnotí výsledky vlastního u ení, diskutuje o svém hodnocení, hledá ešení. 11

11 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno 2. Kompetence pracovní Žák pracuje podle zadaného pracovního postupu, dodržuje vymezená pravidla. Žák dokon í práci a je si v dom osobní odpov dnosti za výsledek. Žák dovede p i práci využít p edchozích znalostí a dovedností. Používá ú inn materiály a nástroje. Aktivn se podílí na výrob drobných p edm t (dárky na Váno ní jarmark, zápis do 1. t ídy...). Podílí se na organizaci a p íprav pohošt ní na den rodiny ve t íd. 3. Kompetence komunikativní Žák se kultivovan vyjad uje v ústním a písemném projevu. Rozvíjí svoji slovní zásobu. Orientuje se v r zných typech text, materiál, záznam, používá takto získané informace. Naslouchá, ú inn se zapojí do diskuse, obhájí sv j názor. U itel vede k vyjad ování vlastními slovy, formulování myšlenek. 4. Kompetence k ešení problému Popíše nejr zn jší problémové situace ve škole i mimo ni, hledá ešení a používá je. Vyhledá informace pot ebné k ešení problému. Volí vhodný zp sob ešení, hledá r zné cesty k ešení, užívá logické postupy. Je zodpov dný za svá rozhodnutí. Žák se aktivn zapojuje do t ídních i školních projekt. Využívá školního parlamentu. 5. Kompetence sociální a personální Pracuje ve skupin, podílí se a zodpovídá za výsledek spole né práce. Spoluvytvá í pravidla práce v týmu a respektuje je. Poskytne pomoc, radu, o kterou je požádán, sám o ni požádá. Naslouchá, u í se diskutovat, používá zkušenosti ostatních ke zlepšení vlastních výsledk. Respektuje názory a p ání druhých, u í se p ijímat rozdílnost. Projeví vhodným zp sobem svoje názory a p ání. Žák je veden k sebehodnocení. 6. Kompetence ob anské Žák zná práva a povinnosti obsažená ve škoním ádu a ídí se jimi. Respektuje názory a p esv d ení jiných, u í se toleranci. Chápe základní principy na nichž spo ívají zákony a spole enské normy, je si v dom svých práv. Ctí národní tradice a kulturní historické d dictví, projevuje pozitivní postoj k um leckým díl m. Žák se seznamuje s kulturou jiných národ (formou školních projekt, dn špan lské kultury,...) Škola vede žáky k šetrnému zacházení s neobnovitelnými zdroji a zajiš uje vhodné zázemí pro t íd ní odpad. 12

12 ŠVP - školní vzd lávací program Základní škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno U ební plán U ební plán vychází z doporu ené asové dotace pro jednotlivé vzd lávací obory RVP. Tabulka asové dotace jednotlivých vyu ovacích p edm t P edm ty celkem eský jazyk ( J) 7,5 7, Anglický jazyk (AJ) Matematika (M) 4, ,5 Informatika (In) Náš sv t (Nsv) 2 2, ,5 Hudební výchova (HV) Ateliér (At) T lesná výchova (TV) Dílna (Díl) Celková asová dotace

13 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Poznámky k u ebnímu plánu 1. Organiza ní podmínky realizace výuky - Vyu ování je rozvrženo do vyu ovacích blok - Je denn zahájeno komunitním kruhem - spole ným setkáním žák a u itel t ídy, a pokra uje ranním kruhem. Posláním ranního kruhu je rozvoj komunikace, rozmluvení a artikulace, zp v, dramatizace, literární chvilka, opakování, utvrzení u iva, motivace k novému u ivu, projektu, pohybová chvilka a další. - Na ranní kruh navazuje první vyu ovací blok, ve kterém jsou dle cíle využívány r zné metody práce. - Po skon ení prvního vyu ovacího bloku následuje p estávka v trvání 30 min. zahrnující sva inu a odpo inek. V rámci p estávky mohou žáci dle po así pobývat v areálu školní zahrady. - Po p estávce následuje druhý vyu ovací blok, který dle rozvrhu jednotlivých t íd m že pokra ovat v práci prvního vyu ovacího bloku nebo vyu ování probíhá formou práce v Centrech aktivit. Centra aktivit otevírá u itel v souladu s probíhajícím projektem nebo probíraným u ivem. V Centrech aktivit žáci procvi ují probrané u ivo, vypracovávají pracovní listy, plní úkoly projektu. Práce v Centrech aktivit je obvykle rozd lena na dobu 1 týdne a žáci se b hem této doby vyst ídají ve všech Centrech aktivit. Pracovní listy nebo úkoly, které žáci eší v Centrech aktivit, si zakládají do žákovského portfolia, vytvá ejí knihy, tvo í výstupy projekt,. - Vyu ování je denn zakon eno hodnotícím kruhem v n mž žáci hodnotí práci svoji nebo svého spolužáka dle p edem stanovených kritérií t ídy. Hodnotí spolupráci ve skupin, zam ují se p edevším na pozitivní formu hodnocení. 2. Realizace jednotlivých povinných vyu ovacích p edm t - asová dotace jednotlivých povinných vyu ovacích p edm t je dána U ebním plánem školy. - Vzd lávací oblast Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vyu ovacím p edm tu eský jazyk, ást se realizuje v ostatních vyu ovacích p edm tech, p edevším v p edm tu lov k a sv t. Dále se realizuje v p edm tu Anglický jazyk, který se vyu uje od 1. do 5. ro níku. Žáci se pro výuku p edm tu Anglický jazyk d lí na skupiny tak, aby po et žák v jedné skupin nep esáhl Vzd lávací oblast Matematika a její aplikace se realizuje ve vyu ovacím p edm tu Matematika - Vzd lávací oblast Informa ní a komunika ní technologie se realizuje ve vyu ovacím p edm tu Informatika, který je za azen do 5. ro níku tak, aby žáci zvládli práci s po íta em a mohli znalosti využít p i práci nad t ídními projekty i p i práci v Centrech aktivit - Vzd lávací oblast lov k a jeho sv t se realizuje ve vyu ovacím p edm tu Náš sv t. - Vzd lávací oblast Um ní a kultura se realizuje ve vyu ovacích p edm tech Hudební výchova a Ateliér. - Vzd lávací oblast lov k a zdraví se realizuje ve vyu ovacím p edm tu T lesná výchova, který je vyu ován v Sokolovn Brno-Bystrc. Sou ástí vyu ovacího p edm tu je výuka plavání, která probíhá v bazénu ZŠ Pastviny v druhém pololetí 2. ro níku a v prvním pololetí 3. ro níku. švp 14

14 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno - Vzd lávací oblast lov k a sv t práce se realizuje ve vyu ovacím p edm tu Dílna a je za azován p edevším v rámci Center aktivit. 2. Realizace pr ezových témat - Do základního vzd lávání je za azeno 6 pr ezových témat: 1. Osobnostní a sociální výchova Pr ezové téma vede k porozum ní sob samému a druhým, p ispívá k utvá ení dobrých mezilidských vztah, rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace, utvá í a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, umož uje získat základní sociální dovednosti pro ešení složitých situací. V rámci pr ezového tématu Osobnostní a sociální výchova integrujeme do práce ve všech ro nících prvního stupn tématické okruhy Osobnostní rozvoj a Sociální rozvoj a Morální rozvoj. 2. Výchova demokratického ob ana Pr ezové téma vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod, vede k pochopení významu ádu, pravidel a zákon pro fungování spole nosti, rozvíjí a podporuje komunikativní, formula ní, argumenta ní, dialogické a prezenta ní schopnosti a dovednosti, prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování. V rámci pr ezového tématu Výchova demokratického ob ana integrujeme do práce ve všech ro nících prvního stupn tématický okruh Ob anská spole nost a škola. 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Pr ezové téma rozvíjí a integruje základní dovednosti pot ebné pro porozum ní sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy, rozvíjí schopnost porovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet spole né znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech. V rámci pr ezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech integrujeme do vyu ovacího p edm tu Náš sv t v 5. ro níku, tématický okruh Objevujeme Evropu a sv t. 4. Multikulturní výchova Pr ezové téma u í žáky komunikovat a žít ve skupin s p íslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplat ovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory a schopnosti druhých, u í žáky uv domovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projev a p ipravenosti nést odpov dnost za své jednání. V rámci pr ezového tématu Multikulturní výchova integrujeme do vyu ovacího p edm tu Náš sv t tématický okruh Lidské vztahy. 5. Environmentální výchova Pr ezové téma vede k uv domování podmínek života a možnosti jejich ohrožování, umož uje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpov dností ve vztazích k prost edí, poskytuje znalosti, dovednosti a p stuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání ob ana v i prost edí. švp 15

15 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno V rámci pr ezového tématu Environmentální výchova integrujeme do vyu ovacího p edm tu Náš sv t tématický okruh Ekosystémy, Vztah lov ka k prost edí a Výchova k ochran zdraví (pé e o zubní zdraví a prevence patologických jev ). B hem celého školního roku t ídíme odpad, sbíráme papír a hliník. Dlouhodob realizujeme projekt Školní zahrada. 6. Mediální výchova Pr ezové téma p ispívá ke schopnosti úsp šn a samostatn se zapojit do mediální komunikace, u í využívat médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i napln ní volného asu, rozvíjí komunika ní schopnost, zvlášt p i ve ejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu. V rámci pr ezového tématu Mediální výchova integrujeme do vyu ovacího p edm tu eský jazyk tématický okruh Kritické tení a vnímání mediálních sd lení. švp 16

16 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola amate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Vzd lávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: eský jazyk Cílem p edm tu je osvojení znalostí a dovedností hovo it, íst a psát esky, rozvíjení vztahu ke knize a literatu e. Znalosti a dovednosti p edm tu eský jazyk umožní žák m správn vnímat r zná jazyková sd lení, rozum t jim, vhodn se vyjad ovat, sd lovat výsledky svého poznávání. Kultivace komunika ních dovedností je p edm tem pé e i v ostatních vzd lávacích oblastech a je také prost edkem k jejich zvládnutí. Poznávání a užívání eského jazyka v jeho mluvené i písemné podob umožní žák m poznat a pochopit spole enský a kulturní vývoj eského národa. Jak mate ský, tak i jakýkoli další cizí jazyk, je žák m p edstavován také jako d ležitý nástroj celoživotního u ení. Vyu ovací p edm t eský jazyk má komplexní charakter, tvo í ho t i vzájemn se prolínající složky: Komunika ní a slohová výchova - žáci se u í vnímat a chápat jazyková sd lení, íst s porozum ním, kultivovan psát (nácvik psaní psacích tvar je ukon en ve druhém ro níku), mluvit a rozhodovat se na základ p e teného nebo slyšeného textu, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Jazyková výchova - žáci získávají v domosti a dovednosti pot ebné k osvojování spisovné podoby jazyka, jsou vedeni k logickému myšlení a srozumitelnému vyjad ování. Literární výchova - žáci postupn získávají a rozvíjejí základní tená ské dovednosti a návyky, poznávají prost ednictvím etby základní literární druhy, formulují vlastní názory o p e teném díle. U í se rozlišovat literární fikci od skute nosti. Vyhledávají informace, orientují se v textu a dále s textem pracují. Vyu ovací p edm t eský jazyk je vyu ován v ranním a hodnotícím kruhu, v 1. vyu ovacím bloku, je za azen do práce CA a televizního vysílání. Žáci tvo í knihy, vedou deníky a zápisy. Týdenní asová dotace: 1. ro ník 7,5 hodin 2. ro ník 7,5 hodin 3. ro ník 8 hodin 4. ro ník 7 hodin 5. ro ník 8 hodin celkem 38 hodin Mezip edm tové vztahy: Náš sv t, Matematika, Ateliér a Dílna, Hudební výchova, T lesná výchova, Informatika švp 1

17 ŠVP školní vzd lávací program Základní škola amate ská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno Za len ní pr ezových témat Pr ezová témata Nám ty a innosti ro ník Osobnostní a sociální výchova - komunitní (ranní a hodnotící) kruh, skupinová práce, metody hodnocení a sebehodnocení - písemná komunikace, metody kritického myšlení ro ro. Výchova demokratického ob ana - možnost volby inností a pom cek, respektování názor ostatních - prezentace a obhajování vlastního postupu a názoru ro ro. Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech - p ipravuje si aktuality z r zných zdroj (tiskoviny, televize, internet) - kultura v ostatních evropských zemích, významní evropští spisovatelé ro. 5. ro. Multikulturní výchova - besedy s p íslušníky jiných kultur, nabídka text a písní r zných kultur ro. Enviromentální výchova - tvo ení lánk o životním prost edí - televizní vysílání, nabídka práce s texty s enviromentální tematikou v rámci projekt - tvorba vlastních text k jednotlivým biotop m ro. 4. ro. Mediální výchova - tvo í vlastní p íb hy - publikace vlastních prací v novinách nebo na internetových stránkách - reklama - její cíle a vlivy na lov ka, tvorba vlastní reklamy ro. 5. ro. švp 1

18 ESKÝ JAZYK 1. období O ekávaný výstup RVP: 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník KOMUNIKA NÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Plynule te s porozum ním texty p im eného rozsahu a náro nosti P e te velká i malá tiskací písmena, p i azuje k nim tiskací tvary, psací tvary, te krátké v ty s porozum ním te kratší v tné celky se správným p ízvukem a intonací, prohlubuje si tení s porozum ním, nacvi uje správné dýchání p i tení te plynule a výrazn st edn dlouhé texty a dále je zpracovává, formuluje otázky, za íná se u it tichému tení, u í se v p e teném textu vyhledat informace dle pokynu u itele Porozumí písemným nebo mluveným pokyn m p im ené složitosti Porozumí mluveným pokyn m p im ené složitosti a plní úkoly Porozumí mluveným i jednoduchým písemným pokyn m a plní úkoly Porozumí písemným pokyn m, dle pokyn vyhledá informace v textu a plní úkoly Respektuje základní komunika ní pravidla v rozhovoru Stanovuje si základní komunika ní pravidla pro skupinu, t ídu Respektuje základní komunika ní pravidla p i rozhovoru, vede dialog B žn dodržuje komunika ní pravidla, telefonuje, sestaví adresy, blahop ání, . Pe liv vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Pe liv vyslovuje Opravuje nedbalou výslovnost a pe liv vyslovuje Vyslovuje podle fonetických norem, dbá o správnou výslovnost Volí vhodné verbální i nonverbální prost edky e i v b žných školních i mimoškolních situacích Oslovuje, pozdraví, poprosí, omluví se, pod kuje, rozumí zavedeným nonverbálním prost edk m e i Aktivn používá oslovení, pozdrav, prosbu, omluvu, žádost a pod kování Vhodn volí verbální i nonverbální prost edky e i v b žných školních a mimoškolních situacích Na základ vlastních zážitk tvo í krátký mluvený projev Vyjad uje vlastními slovy své zážitky Na základ vlastních zážitk tvo í krátký mluvený projev Výstižn popíše jednoduchý obrázek i p edm t, osobu nebo zví e, samostatn tvo í vypráv ní Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním Uvol uje ruku, koordinuje motoriku, seznamuje se se základními hygienickými návyky spojenými s psaním Používá základní hygienické návyky spojené s psaním, dbá na vzheld a úpravu práce Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním

19 Píše správné tvary písmen a íslic, správn spojuje písmena a slabiky, kontroluje vlastní písemný projev Osvojuje si psací tvary malých a velkých písmen abecedy, techniku psaní, itelnost a p ehlednost v etn psaní spoj a íslic podle p edlohy a diktátu Opisuje a p episuje slova, krátké v ty psacím písmem, správn spojuje písmena a slabiky do slov a v t v diktát,docvi uje psací tvary abecedy, spoj a íslic Správn spojuje písmena a slabiky do slov a v t ve vlastním písemném projevu, zvládá techniku psaní, dbá na itelnost a p ehlednost Píše v cn i formáln správn jednoduchá sd lení Správn se podepíše Píše správn v ty, tvo í rýmy a jednoduché básni ky. Píše správn jednoduchá sd lení, vypráv ní, píše dopis v etn adresy Se adí ilustrace podle d jové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý p íb h Se adí ilustrace podle d jové posloupnosti, vymyslí krátkou v tu k obrázku Vypráví podle obrázk Sám vytvá í obrázkový p íb h s textem JAZYKOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, lení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, lení slova na hlásky, rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky Reprodukuje abecedu, adí slova podle abecedy, lení slova na hlásky a slabiky, umí rozd lit hlásky - m kké, tvrdé, informativn obojetné. Zd vod uje pravopis párových slouhlásek. Zvládá pravopis p edložkových tvar Poznává stavbu slova /ko en - p edpona - p íponová ást/, vyhledává slova podle abecedy Porovnává významy slov, zvlášt slova opa ného významu, slova významem sou adná, nad azená a pod azená, vyhledává v textu slova p íbuzná Porovnává významy slov p i zm n hlásky Pozná slova protikladná a souzna ná, slova významem sou adná, nad azená a pod azená Vyhledává a tvo í slova p íbuzná, rozpozná a vymyslí slova lichotivá, mazlivá, hanlivá, spisovná a nespisovná Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Poznává p rdložky, te p edložkové tvary Vyjmenuje všechny slovní druhy podle po adí. Pracuje s pojmy podstatné jméno, sloveso, spojka, p edložka Vyjmenuje všechny slovní druhy, zná jejich po adí, ozna í je íslem, n která slova p i adí Spojuje v ty do jednodušších souv tí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Slova ve v t píše zvláš. Používá velké písmeno na za átku v ty, znaménko za v tou, poznává druhy v t. Ur uje v ty a vyhledává je v textu. Tvo í v ty. Rozlišuje v tu jednoduchou a souv tí, spojí dv v ty jednoduché do souv tí

20 Od vod uje a správn píše i/y po tvrdých a m kkých souhláskách, po obojetných souhláskách te a správn vyslovuje slova s di, ti, ni, dy, ty, ny Od vod uje a správn píše i/y po tvrdých a m kkých souhláskách Vyjmenuje vyjmenovaná slova, pozná v textu slovo vyjmenované a p íbuzné, dopl uje správn i/y ve vyjmenovaných slovech Od vod uje a píše správn d, t, n, ú/, b, p, v, m, od vod uje a píše správn velká písmena na za átku v ty a v typických p ípadech vlastních jmen osob, zví at a místních pojmenování Nacvi uje tení slov s d, t, n, b, p, v, m. Rozliší a pozná vlastní jména svých spolužák Od vod uje a píše správn d, t, n, ú/, b, p, v, m, od vod uje a správn píše velká písmena na za átku Správn píše vlastní jména osob, zví at v ty, prohlubuje znalosti pravopisu a místních pojmenování vlastních jmen - osobní, místní, umí abecedu zpam ti LITERÁRNÍ VÝCHOVA te a p ednáší zpam ti ve vhodném frázování a tempu literární texty p im ené v ku Reprodukuje zpam ti krátké texty Dramatizuje text ve správné intonaci, tempu Vytvá í si vlastní texty, které dramatizuje, te a p ednáší zpam ti Vyjad uje své pocity z p e teného textu Vypráví krátký d j na základ vid ného, slyšeného P emýšlí o p e teném, zaujímá hodnotící postoje, dokon uje p íb hy, vymýšlí vlastní p íb hy Vede záznam o p e teném, rozlišuje d ležité a okrajové informace, ozna uje informace jako známé, nové, nejasné Rozlišuje vyjad ování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vypráv ní Pozná rozpo itadlo, hádanku, íkanku, pohádku Rozlišuje prózu, poezii, osvojuje si pojmy básník, spisovatel, ilustrátor, rozlišuje verš, rým, sloku, rozumí p íslovím a p irovnáním Rozpozná bajku, pov st, vysv tlí pranostiku, rozpozná odstavec Pracuje tvo iv s literárním textem podle pokyn u itele a svých schopností Seznamuje se s knihou, p ipravuje si vlastní televizní vysílání, tvo í krátké p íb hy Prohlubuje sv j zájem o knihy Pracuje s knihou jako se zdrojem informací, jmenuje hlavní postavy, popisuje jejich jednání, reprodukuje d j, používá encyklopedii a slovník

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia

Školní vzd lávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupe osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 247 /2013 Školní vzd lávací

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

Školní družina při ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu

Školní družina při ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název dokumentu: Školní vzdělávací program pro školní družinu př i ZŠ Heř manice u Oder okres Nový Jič ín, př íspě vková organizace Koordinátor tvorby ŠVP pro školní družinu:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název vzdělávacího programu: Přátelská škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost dokumentu: od 6. 9. 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne: 3. 1. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky BAKALÁ SKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA STÁDLEC 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah: Identifikační údaje..str. 3 Charakteristika školy.str. 4 Charakteristika ŠVP.str. 8 Učební plán

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Č.J.: 52/06 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Školní vzdělávací program předškolního a základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Sluhy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více