Evropské technické schválení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské technické schválení"

Transkript

1 Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské technické schválení Obchodní označení Trade name PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU ETA- Držitel schválení Holder of approval Předmět schválení a účel použití Generic type and use of construction product Platnost: Validity: vom from bis to EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe Chemická kotva se závitovou tyčí nebo betonářskou ocelí v betonu bez trhlin 26. července září 2017 Výrobna Manufacturing plant Závod 1 Toto schválení obsahuje 18 stran včetně 10 příloh Thtai 1 ns pages including 1 annexes Evropská organizace pro technické schvalování European Organisation for Technical Approvals Z

2 Evropské technické schválení ETA-11/0192 strana 2 z července 2013 I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Toto evropské technické schválení uděluje Německý institut pro stavební techniku DIBt v souladu s: - směrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o přizpůsobení právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích 1, změněnou směrnicí Rady 2 93/68/EWG a nařízením (EG) Evropského parlamentu a rady 3 č. 1882/2003; - zákonem o uvedení stavebních produktů do pohybu a o volném pohybu zboží se stavebními výrobky k realizaci směrnice Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o přizpůsobení právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích a jiných právních úkonů Evropských společenství (Zákon o stavebních výrobcích -BauPG) z 28. dubna , změněným naposledy zákonem z 1. října ; - společnými jednacími řády pro žádosti, přípravu a udělování Evropských technických schválení podle dodatku k rozhodnutí komise 6 94/23/ES; - směrnicí pro evropské technické schválení pro " Kovovou kotvu do betonu - část 5: Chemické kotvy ", ETAG Německý institut pro stavební techniku DIBt je oprávněn kontrolovat, zda se plní ustanovení tohoto evropského technického schválení. Tato kontrola může probíhat ve výrobním závodě. Majitel evropského technického schválení však zůstává zodpovědný za shodu výrobků s evropským technickým schválením a za jejich použitelnost pro předpokládaný účel použití. 3 Toto evropské technické schválení nesmí být převedeno na jiné výrobce nebo zástupce výrobců, než ty, kteří jsou uvedeni na straně 1, nebo na jiné výrobní závody, než ty které jsou uvedeny na straně 1. 4 Německý institut pro stavební techniku může toto evropské technické schválení zrušit, zvláště po sdělení komise na základě čl. 5 odst. 1 směrnice 89/106/EHS. 5 Toto evropské technické schválení se smí předávat dále pouze v nezkrácené podobě i při elektronickém doručování. S písemným souhlasem Německého institutu pro stavební techniku DIBt však může k částečné reprodukci dojít. Částečná reprodukce musí být jako taková označena. Texty a obrázky v reklamních materiálech nesmí být ani v rozporu s evropským technickým schválením, ani ho nesmí zneužívat. 6 Evropské technické schválení uděluje příslušné schvalovací místo ve svém úředním jazyce. Toto znění odpovídá znění uvedenému v EOTA. Překlady do jiných jazyků musí být jako překlady označeny. 1 Úřední list Evropských společenství č. L 40 z 11. února 1989, str Úřední list Evropských společenství č. L 220 z 30.srpna1993, str. 1 3 Úřední list Evropské unie L 284 z 31. října 2003, str Bundesgesetzblatt (spolkový zákon), díl I 1998, str Bundesgesetzblatt (spolkový zákon), díl I 2011, str Úřední list Evropských společenství č. L 17 z 20. ledna 1994, str. 34 Z /13

3 Evropské technické schválení ETA-11/0192 strana 3 z července 2013 II ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Popis výrobku a účel použití 1.1 Popis výrobku EJOT MULTIFIX je chemická kotva, která se skládá z maltové kartuše EJOT MULTIFIX VSF nebo EJOT MULTIFIX LT a ocelové části. Ocelové části se skládají ze závitové tyče s podložkou a šestihrannou maticí ve velikostech závitu M8 až M30 podle přílohy 3 nebo žebrované betonářské oceli se jmenovitým průměrem Ø 16 až Ø 32 podle přílohy 4. Ocelová část je vložena do vyvrtaného otvoru vyplněného chemickou maltou a ukotvena s využitím spojení mezi závitovou tyčí, chemickou maltou a betonem. V přílohách 1 a 2 je výrobek kotva znázorněn v zabudovaném stavu. 1.2 Účel použití Kotva je navržena pro použití, při nichž musí být splněny nároky na mechanickou pevnost a bezpečnost používání ve smyslu podstatného požadavku 4 směrnice 89/106/EHS a při nichž selhání upevnění vede k zanedbatelnému nebezpečí pro život nebo zdraví lidí a/nebo ke značným hospodářským následkům. Ochrana před požárem (podstatný požadavek 2) není zahrnut v tomto evropském technickém schválení. Kotva může být používána pouze pro upevnění pod statickým příp. kvazistatickým zatížením v betonu s trhlinami nebo bez trhlin třídy pevnosti nejméně C20/25 a nejvýše C50/60 podle EN 206: Kotva může nýt jen do betonu bez trhlin. Kotva může bát použita v suchém nebo vlhkém betonu, ne však v otvoru vyplněném vodou. Kotva může být použita v následujícím rozsahu teplot: Rozsah teplot: -40 C až +80 C (max. dlouhodobá teplota +72 C a max. krátkodobá teplota +80 C) Ocelové části z galvanicky pozinkované oceli: Kotevní tyč, matice a podložka z galvanicky pozinkované oceli , nebo mohou být použity ve stavebních dílech v podmínkách suchých vnitřních prostor i ve vlhkých prostorech (včetně průmyslové atmosféry, nebo blízkosti moře), pokud se nepředpokládají zvláště agresivní podmínky. K těmto zvláště agresivním podmínkám patří např. stálé nebo střídající se ponořování do mořské vody nebo oblast ostřiku mořské vody, atmosféra obsahující chlór v plaveckých halách nebo atmosféra s extrémním chemickým znečištěním (např. odsiřovací zařízení nebo silniční tunely, ve kterých je používáno odmrazovací zařízení). Z /13

4 Evropské technické schválení ETA-11/0192 strana 4 z července 2013 Ocelové části z betonářské oceli: Dodatečně vlepené betonářské tyče mohou být použity jako kotvy a navrhovány pouze podle EOTA TR 029. Taková použití jsou např. v betonovaných spárách nebo jako smykové trny nebo stěnová připojovací výztuž, které přenášejí převážně smykové a tlakové síly na podklad, přičemž výztužné tyče slouží jako kotvy, které přenášejí smyková zatížení. Připojení s dodatečně vlepenými výztužnými svorníky, které jsou navrženy podle EN :2004, nejsou tímto evropským technickým schválením pokryty. Ustanovení tohoto evropského technického schválení se zakládají na předpokládané ekonomické životnosti kotvy 50 let. Údaje o životnosti nelze chápat jako záruku výrobce, nýbrž je nutné je považovat pouze za pomůcku pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané, hospodářsky přiměřené době životnosti tavebního díla. 2 Charakteristiky výrobku postup prokázání shody 2.1 Charakteristiky výrobku Kotva odpovídá výkresům a údajům v přílohách. Jmenovité hodnoty materiálů, rozměry a tolerance hmoždinky neuvedené v těchto přílohách musí odpovídat údajům stanoveným v technické dokumentaci 7 tohoto evropského technického schválení. Charakteristické hodnoty pro stanovení kotvení jsou uvedeny v přílohách. Dvě složky chemické malty jsou dodávány nesmíchané v koaxiální kartuši velikostí 150 ml, 280 ml, 410 ml nebo jako kartuše side by side ve velikosti 345 ml podle přílohy 1. Každá kartuše a každá ocelová část je označena způsobem odpovídajícím ustanovením podle příloh. Ocelové části a betonářská ocel musí odpovídat ustanovením přílohy 4. Označení kotevní části se může provést na stavbě. 2. Postup prokázání shody Posouzení použitelnosti kotvy pro předpokládaný účel použití s přihlédnutím k požadavkům na mechanickou odolnost a stabilitu a na bezpečnost při užívání ve smyslu důležitých požadavků 1 a 4 proběhla v souladu se Směrnicí pro evropská technická schválení pro kovové kotvy pro kotvení v betonu, část 1 Kotvy obecně a část 5 Chemické kotvy, na základě Option 7. V doplnění ke specifickým ustanovením tohoto evropského technického schválení, které se vztahuje na nebezpečné materiály, mohou výrobky v platnosti tohoto schválení podléhat dalším požadavkům (např. převzatá evropská legislativa a národní právní a správní předpisy). Aby byly splněny ustanovení směrnice pro stavební výrobky, musí být případně tyto požadavky rovněž dodrženy. 7 Technická dokumentace tohoto evropského technického schválení je uložena v Německém institutu pro stavební techniku DIBt a, pokud by byla významná pro úkoly příslušných schválených institucí zapojených do procesu schválení shody, musí být těmto schvalovacím místům předána. Z /13

5 Evropské technické schválení ETA-11/0192 strana 5 z července Prokázání shody výrobku a označení CE 3.1 Systém prokazování shody Podle rozhodnutí 97/463/ES Evropské komise 8 je nutno aplikovat systém osvědčení shody 2 (i) (označen jako systém. Tento systém osvědčení shody je popsán dále. Systém 1: Schválení schody výrobku prostřednictvím schváleného certifikačního místa na základě: (a) úkoly výrobce: ( první přezkoušení výrobku; (2) dodatečné zkoušení vzorků odebraných ve výrobně výrobcem podle pevně stanoveného plánu; (b) úkoly schvalovacího místa: (3) první přezkoušení výrobku; (4) vstupní inspekce výrobny a vlastní kontroly výroby; )5) průběžné kontroly, posuzování a uznávání vlastní kontroly ve výrobě. Poznámka: Schvalovací místa jsou také nazývána jako notifikované osoby. 3.2 Kompetence Úkoly výrobce Vlastní kontrola ve výrobě Výrobce musí provádět stálou vlastní kontrolu výroby. Všechny údaje, požadavky a předpisy předepsané výrobcem se systematicky zachovávají ve formě písemných provozních a technologických pokynů. Vlastní kontrola ve výrobě musí zajišťovat, že je výrobek ve shodě s tímto Evropským technickým schválením. Výrobce smí používat pouze výchozí materiály, které jsou uvedeny v technické dokumentaci tohoto Evropského technického schválení. Vlastní kontrola výroby ve výrobně se musí shodovat s plánem kontroly, který je součástí technické dokumentace tohoto evropského technického schválení. Plán kontroly je stanoven v souvislosti s vlastním systémem kontroly výroby prováděným výrobcem a uložen v Německém institutu pro stavební techniku DIBt. 9 Výsledky vlastní kontroly výroby se musí zaznamenávat a vyhodnocovat v souladu s ustanoveními plánu kontroly Ostatní úkoly výrobce Výrobce musí smluvně pověřit instituci, která je pro úkoly podle odst. 3.1 pro oblast hmoždinek schválená, prováděním opatření dle odstavce 3.3. K tomuto účelu musí výrobce schvalovací instituci předložit plán kontroly dle odstavců a Výrobce musí odevzdat prohlášení o shodě s vyjádřením, že stavební produkt je v souladu s ustanoveními tohoto Evropského technického schválení. 8 Úřední list Evropských společenství L 198 z Plán kontroly je důvěrnou součástí dokumentace tohoto Evropského technického schválení a bude odevzdán pouze schvalovací institucí zapojené do procesu prokázání shody. Viz odst Z /13

6 Evropské technické schválení ETA-11/0192 strana 6 z července Úkoly schváleného místa Schválené místo musí provést následující úkoly v souladu s plánem kontroly: - první přezkoušení výrobku - první inspekci díla a vlastní kontroly výroby ve výrobně, - průběžnou kontrolu, posouzení a uznání vlastní kontroly výroby ve výrobně. Schválené místo musí zachytit podstatné body svých výše uvedených opatření a zdokumentovat dosažené výsledky a závěry v písemné zprávě. Schválená certifikační instituce pověřená výrobcem uděluje ES certifikát o shodě s vyjádřením, že vlastní kontrola výroby ve výrobně odpovídá ustanovením tohoto Evropského technického schválení. Pokud již ustanovení Evropského technického schválení a příslušného plánu kontroly nejsou plněna, musí certifikační instituce certifikát o shodě odebrat a neprodleně informovat Německý institut pro stavební techniku DIBt. 3.3 Označení CE Označením CE musí být opatřeno každé balení kotev. Za písmeny CE jsou případně uvedeny jmenovité číslo certifikačního místa, stejně jako následující doplňující údaje: jméno a adresa výrobce (právnické osoby odpovědné za výrobu); obě poslední číslice roku, v němž proběhlo označení CE; číslo certifikátu o shodě ES pro vlastní kontrolu výroby ve výrobně; číslo Evropského technického schválení; číslo směrnice pro Evropské technické schválení kategorie použití (ETAG 001-1, Option 7), velikost 4 Předpoklady, za kterých byla posouzena upotřebitelnost výrobku pro předpokládaný účel použití 4.1 Výroba Evropské technické schválení bylo uděleno výrobku na základě odsouhlasených údajů a informací, které jsou uloženy v Německém institutu pro stavební techniku DIBt a slouží k identifikaci posuzovaného a hodnoceného výrobku. Změny výrobku nebo výrobních postupů, které by mohly vést k tomu, že uložené údaje a informace již nebudou správné, musí být před jejich zavedením sděleny Německému institutu pro stavební techniku DIBt. Německý institut pro stavební techniku DIBt rozhodne o tom, zda budou mít takové změny vliv na schválení a následně na platnost označení CE na základě schválení nebo ne, a příp. stanoví, zda je nutné dodatečné posouzení nebo změna schválení. Z /13

7 Evropské technické schválení ETA-11/0192 strana 7 z července Dimenzování upevnění Použitelnost kotvy je dána následujícími předpoklady: Dimenzování upevnění se provádí v souladu s EOTA TR 029 Design of Bonded Anchors na zodpovědnost autorizovaného technika se zkušenostmi v oblasti kotvení a staveb z betonu. Dodatečné vlepené betonářské oceli mohou být použity jako kotvy a navrhovány pouze podle Technical Report TR 029. Je nutné brát na zřetel základní předpoklady podle teorie kotev. To zahrnuje také přihlédnutí k tahovým a smykovým silám a příslušným způsobům selhání, jako také předpoklad, že podklad pro kotvení (díl z betonu) v mezním stavu použitelnosti (s trhlinami nebo bez trhlin) zůstane, když je připojení zatěžováno až do selhání. Taková použití jsou např. in betonovaných spárách nebo jako smykové trny nebo stěnová připojovací výztuž, které přenáší převážně smykové a tlakové síly na podklad, přičemž výztužné tyče slouží jako kotvy, přenášející smyková zatížení. Připojení s dodatečně vlepenými výztužnými svorníky, které jsou navrženy podle EN :2004 (např. připojovací výztuž, u které se alespoň v jedné vrstvě vyskytují tahové síly), nejsou tímto evropským technickým schválením pokryty. S přihlédnutím k připevňovaným zatížením jsou vyhotoveny prokazatelné výpočty a konstrukční výkresy. V konstrukčních výkresech je udána pozice hmoždinky (např. poloha hmoždinky k výztuži, nebo podpěrám atd.). 4.3 Zabudování hmoždinky Z použitelnosti hmoždinky se může vycházet pouze tehdy, když jsou dodrženy následující podmínky zabudování. - zabudování prostřednictvím odpovídajícím způsobem proškoleného personálu pod dohledem stavbyvedoucího, - zabudování podle údajů výrobce a výkresů s nástroji uvedenými v technické dokumentaci a v evropském technickém schválení, - použití hmoždinky, tak jak byla dodána výrobcem, bez výměny prvků, - závitové tyče, podložky a šestihranné matice mohou být požity pouze v případě, když jsou splněny následující podmínky: Materiál a mechanické vlastnosti kovových dílů odpovídají Příloze 3, Tabulka 1, Doklad materiálu a mechanických vlastností prostřednictvím zkušebního atestu 3.1 podle EN 10204:2004, dokumenty musí být převzaty do stavební dokumentace, označení kotevní hloubky na závitové tyči může být provedeno výrobcem nebo na stavbě. - ocelové díly z betonářské oceli musí odpovídat ustanovením podle přílohy 4, - kontrola před upevněním hmoždinky, zda třída pevnosti betonu, ve které je hmoždinka použita není nižší než třída pevnosti betonu, pro kterou platí charakteristické únosnosti, - bezvadné zahuštění betonu, např. bez zjevných dutin, - označení a dodržení efektivní kotevní hloubky, - dodržení stanovených vzdáleností okrajů a os bez záporných tolerancí, - montáž nad hlavou jen pro d 0 35 mm a h mm, 10 Technical Report EOTA TR 029 Design of Bonded Anchors je v anglickém Jazyce zveřejněn na Z /13

8 Evropské technické schválení ETA-11/0192 strana 8 z července uspořádání otvorů bez poškození výztuže, - vrtání otvorů s pneumatickým příklepem, - u chybně vyvrtaných otvorů: otvory se musí vyplnit maltou, - hmoždinka nemůže být upevněna do otvorů zaplněných vodou, - čistění otvorů a montáž hmoždinek musí odpovídat příloze 6, - dodržení efektivní kotevní hloubky, - teplota betonového dílce musí při zabudování odpovídat ustanovením podle přílohy 7, - dodržení doby vytvrzení pro přenos zatížení podle přílohy 7, tabulka 5, - upevnění připojovaného dílu po době vytvrzení momentovým klíčem s dodržením utahovacího momentu uvedeného v příloze 5. 5 Zadání pro výrobce 5.1 Povinnosti výrobce Úkolem výrobce je starat se o to, aby všichni zúčastnění byli seznámeni se Zvláštními ustanoveními dle odstavců 1 a 2 včetně příloh, na něž je odkazováno, jakož i dle oddílů 4.2, 4.3 a 5.2. Tato informace může být poskytnuta pomocí reprodukce odpovídajících částí evropského technického schválení. Navíc je nutno uvést všechny údaje pro zabudování i oblast použití a kategorie využití na obalu a/nebo příbalovém letáku, přednostně v grafickém znázornění. Jsou to alespoň následující údaje: průměr vrtaného otvoru, hloubka vrtaného otvoru, jmenovitý průměr ocelové části, minimální kotevní hloubka, údaje o procesu zabudování včetně čistění otvoru nástroji pro čistění, zejména v obrazové podobě, teplota částí hmoždinky při zabudování, teplota podkladu pro kotvení při montáži hmoždinky, doba vytvrzení do přenosu zatížení v závislosti na teplotě v kotevním podkladu při montáži, max. utahovací moment při upevňování. Všechny údaje musí být v jasné a srozumitelné podobě. 5.2 Balení, přeprava a skladování Maltové kartuše musí být chráněny způsobem odpovídajícím návodu na montáž před slunečním zářením a skladovány v suchu při teplotách minimálně +5 C do nejvýše +25 C. Maltové kartuše s prošlým datem exspirace už nemohou být použity. Uwe Bender Vedoucí oddělení ověřil Z /13

9 Strana 9 Evropského technického posouzení Chemická malta EJOT MULTIFIX VSF a EJOT MULTIFIX VSF LT koaxiální kartuše 150 ml, 280 ml, 410 ml uzávěr potisk: obchodní jméno, velikost, návod na zpracování, číslo šarže, datum trvanlivosti, označení nebezpečnosti, doba zpracování a vytvrzení kartuše side-by-side 345 ml potisk: viz níže míchací tryska pístová zátka a prodlužovací hadice (pro h ef > 240 mm) Oblast použití: použití v betonu bez trhlin třídy pevnosti C20/25 až C50/60 zabudování a použití v suchém a vlhkém betonu montáž nad hlavou pouze pro d 0 35 mm a h mm závitové tyče nebo žebrovaná betonářská ocel jen podle příloh 3 a 4 použití pouze pod statickým nebo kvazistatickým působením teplotní rozsah: -40 C do 80 C (max. krátkodobá teplota +80 C a max. dlouhodobá teplota +72 C) Výrobek (chemická malta) a oblast použití Příloha 1

10 Strana 10 Evropského technického posouzení Závitová tyč s podložkou a maticí M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 zabudování beton C20/25 do C50/60 Betonářská ocel Ø16, Ø20, Ø28, zabudování Výrobek (ocelová část) a oblast použití Příloha 2

11 Strana 11 Evropského technického posouzení označení kotevní hloubky Běžná závitová tyč M8, M10, M12, M20, M24, M27nebo M30 s materiálem a mechanickými vlastnostmi podle tabulky 1 průkaz materiálu a mechanických vlastností prostřednictvím zkušebního atestu 3.1 podle EN 10204:2004 označení kotevní hloubky Tabulka 1 Označení materiálu pro závitové tyče díl označení materiál ocelové díly z galvanicky pozinkované oceli 1 ocel galvanicky pozinkovaná μm podle EN ISO 4042:1999 závitová tyč třída pevnosti 5.8 nebo 8.8 podle EN ISO 898-1: podložka EN ISO 887:2000, ocel galvanicky pozinkovaná μm podle EN ISO 4042:1999 EN ISO 7089:2000, EN ISO 7094: šestihranná matice EN ISO 4032:2000 ocel galvanicky pozinkovaná μm podle EN ISO 4042:1999 třída pevnosti 5.8 nebo 8.8 podle EN ISO 898-1:1999 ocelové díly z nerezavějící oceli 1 závitová tyč 2 podložka EN ISO 887:2000, EN ISO 7089:2000, EN ISO 7094: šestihranná matice EN ISO 4032:2000 nerezavějící ocel , nebo třída pevnosti 70 nebo 80 podle EN ISO 3506:1997 Požadavky na závitové tyče, podložky a šestihranné matice Příloha 3

12 Strana 12 Evropského technického posouzení Žebrovaná betonářská ocel Ø16, Ø20, Ø25, Ø28 nebo Ø32 označení kotevní hloubky Tabulka 2 Značení materiálů pro betonářskou ocel druh výrobku tyče z betonářské oceli ze skupiny třída B C charakteristická mez protažení f yk nebo f0,2k (N/mm 2 ) 400 až 600 minimální hodnota k = (f t /f y ) k 1,08 1,15 1,35 charakteristické protažení při nejvyšším zatížení ε uk (%) 5,0 7,5 ohebnost maximální odchylka od jmenovitého rozměru (jednotlivá tyč) % spojení: minimální hodnoty využité žebrované plochy f R,min jmenovitý průměr (mm) 8 8 jmenovitý průměr (mm) 8 až zkoušky ohybu a zpětného ohybu ± 6,0 ± 4,5 0,040 0,056 Výška žeber betonářské oceli h musí splňovat následující požadavky: 0,005.d h 0,07.d. (d: jmenovitý průměr betonářské oceli; h: výška žeber betonářské oceli). Se zřetelem k vyměření viz oddíl 4.2 Požadavky na betonářskou ocel Příloha 4

13 Strana 13 Evropského technického posouzení Tabulka 3 Jmenovité hodnoty montáže pro závitové tyče velikost závitu M 8 M 10 M12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 jmenovitý průměr vrtáku d 0 [mm] = kotevní hloubka = hloubka vrtání h ef,min [mm] = teplota betonu 0 C h ef,max [mm] = teplota betonu 0 C h ef,max [mm] = průchozí otvor v připojovaném dílu d r [mm] průměr ocelového kartáče d b [mm] 12 13,3 14,9 19, utahovací moment při montáži T inst [Nm] minimální tloušťka stavebního dílu h min [mm] = minimální osová vzdálenost s min [mm] = minimální vzdálenost od kraje c min [mm] = h ef + 30 mm 100 mm 0,5 h ef : 35 mm h ef + 2d 0 Tabulka 4 Jmenovité hodnoty montáže pro betonářskou ocel velikost závitu Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28 Ø 32 jmenovitý průměr vrtáku d 0 [mm] = kotevní hloubka = hloubka vrtání h ef,min [mm] = teplota betonu 0 C h ef,max [mm] = teplota betonu 0 C h ef,max [mm] = průměr ocelového kartáče d b [mm] minimální tloušťka stavebního dílu h min [mm] = h ef + 2d 0 minimální osová vzdálenost s min [mm] 0,5 h ef minimální vzdálenost od kraje c min [mm] = 0,5 h ef ocelový kartáč Jmenovité hodnoty montáže Příloha 5

14 Strana 14 Evropského technického posouzení Vyvrtání otvoru se zřetelem na správný průměr vrtání a hloubku otvoru pouze s příklepem kolmo k povrchu. Pro teploty betonu mezi -20 C t 0 C je hloubka otvoru omezena na h 0 10d Čištění otvoru od prachu z vrtání, částeček betonu, oleje, vody, tuku a jiných nečistot před vtlačením malty pomocí vzduchové pumpičky a ocelového kartáče. Pokud to lze, použít pro vyfouknutí vzduch bez obsahu oleje. Před čištěním čistit kartáč a zkontrolovat průměr. Čištění otvoru: 2x vyfouknutí/ vykartáčování/ 2 vyfouknutí/ vykartáčování/ 2x vyfouknutí vždy až do dna otvoru. Pro otvory hlubší než 240 mm použít prodloužení. Ocelové díly musí být bez nečistot, tuku, oleje nebo jiných cizích látek. Pro teplotu betonu -20 C t 0 C použijte pouze maltu MULTIFIX VSF LT. Použijte příslušný míchací náustek a vytlačovací pistoli. Odšroubujte uzavírací zátku, našroubujte míchací náustek a vložte kartuši do vytlačovací pistole. Před vytlačováním u každé nové kartuše použijte několik zdvihů, dokud vystupující malta nemá jednotnou barvu. Při h ef 240 mm použijte prodlužovací hadici a pístovou zátku. Plnění maltou začněte od dna otvoru: zabráníte vzduchovým kapsám a máchací náustek během plnění pomalu vytahujte. Otvor naplňte přibližně do 2/3 hloubky maltou. Bezprostředně po naplnění zasuňte při současném otáčení do otvoru ocelový díl až po vyznačení kotevní hloubky. Otvor musí být přitom zcela vyplněn maltou. Přetok malty odstraňte. Před uplynutím doby vytvrzení se nedotýkejte ocelové části. Montážní návod výrobce Příloha 6

15 Strana 15 Evropského technického posouzení Tabulka 5 Maximální doby zpracování a minimální doby vytvrzení teplota betonu EJOT MULTIFIX VSF LT maximální doba zpracování minimální doba vytvrzení v suchém betonu teplota betonu EJOT MULTIFIX VSF maximální doba zpracování minimální doba vytvrzení v suchém betonu [ C] [minut] [hodin] [ C] [minut] [hodin] h h h h h h 5 7 2h h h h h h h h h h h Ve vlhkém betonu se doba vytvrzení zdvojnásobuje Maximální doby zpracování a minimální doby vytvrzení Příloha 7

16 Strana 16 Evropského technického posouzení Tabulka 6 Závitové tyče podle přílohy 3, výpočtová metoda A, charakteristické hodnoty při tahovém zatížení Velikost závitu M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 Selhání oceli charakteristický odpor N Rk,s [kn] 5) A s x f u,k dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms,N [-] viz TR 29 oddíl ) Kombinované selhání vytažením a porušením betonu EJOT MULTIFIX VSF a EJOT MULTIFIX VSF LT: teplota betonu při montáži a vytvrzování 0 C charakteristická únosnost spoje v betonu C20/25 bez τ Rk,uncr [N/mm 2 ] , trhlin pouze MULTIFIX VSF LT: teplota betonu při montáži a vytvrzování -20 C charakteristická únosnost spoje v betonu C20/25 bez τ Rk,uncr [N/mm 2 ] 9 8,5 8,5 7, trhlin dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms,N [-] 1,5 2) 1,8 3) 2,1 4) C30/37 1,04 zvyšující součinitel pro beton C40/50 1,08 s trhlinami ψ c C50/60 1,10 Mezery vzdálenost od kraje c cr,sp [mm] 1,0 h ef 2 h ef (2,5 - h ef ) 2,4 h ef vzdálenost os s cr,sp [mm] 2 c cr,sp dílčí součinitel bezpečnosti γ Msp [-] 1,5 2) 1,8 3) 2,1 4) 2) 3) 4) 5) pokud chybí národní ustanovení hodnota spolehlivosti montáže γ 2 = 1,0 je obsažena hodnota spolehlivosti montáže γ 2 = 1,2 je obsažena hodnota spolehlivosti montáže γ 2 = 1,4 je obsažena hodnoty f uk a f yk jsou udány v technické dokumentaci pro odpovídající materiál Tabulka 7 Posunutí pro závitové tyče při tahovém zatížení Velikost závitu M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 posunutí δ N0 [mm/(n/mm 2 )] 0,39 0,33 0,32 0,33 0,36 0,32 0,52 0,41 posunutí δ N [mm/(n/mm 2 )] 0,78 0,66 0,64 0,66 0,72 0,64 1,04 0,82 Závitové tyče Výpočtová metoda A, charakteristické hodnoty při tahovém zatížení Posunutí Příloha 8

17 Strana 17 Evropského technického posouzení Tabulka 8 Betonářská ocel podle přílohy 4, výpočtová metoda A, charakteristické hodnoty při tahovém zatížení Jmenovitý průměr Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Selhání oceli charakteristický odpor N Rk,s [kn] 5) A s x f u,k dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms,N [-] viz TR 29 oddíl ) Kombinované selhání vytažením a porušením betonu EJOT MULTIFIX VSF a EJOT MULTIFIX VSF LT: teplota betonu při montáži a vytvrzování 0 C charakteristická únosnost spoje v betonu C20/25 bez τ Rk,uncr [N/mm 2 ] 9 8, ,5 trhlin pouze MULTIFIX VSF LT: teplota betonu při montáži a vytvrzování -20 C charakteristická únosnost spoje v betonu C20/25 bez τ Rk,uncr [N/mm 2 ] 7, ,5 trhlin dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms,N [-] 1,5 2) 1,8 3) 2,1 4) C30/37 1,04 zvyšující součinitel pro beton C40/50 1,08 s trhlinami ψ c C50/60 1,10 Mezery vzdálenost od kraje c cr,sp [mm] 1,0 h ef 2 h ef (2,5 - h ef ) 2,4 h ef vzdálenost os s cr,sp [mm] 2 c cr,sp dílčí součinitel bezpečnosti 1,5 2) 1,8 3) 2,1 4) 2) 3) 4) 5) pokud chybí národní ustanovení hodnota spolehlivosti montáže γ 2 = 1,0 je obsažena hodnota spolehlivosti montáže γ 2 = 1,2 je obsažena hodnota spolehlivosti montáže γ 2 = 1,4 je obsažena hodnoty f uk a f yk jsou udány v technické dokumentaci pro odpovídající materiál Tabulka 9 Posunutí pro betonářskou ocel při tahovém zatížení Velikost závitu Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28 Ø 32 posunutí δ N0 [mm/(n/mm 2 )] 0,33 0,36 0,32 0,52 0,41 posunutí δ N [mm/(n/mm 2 )] 0,66 0,72 0,64 1,04 0,82 Betonářská ocel Výpočtová metoda A, charakteristické hodnoty při tahovém zatížení Posunutí Příloha 9

18 Strana 18 Evropského technického posouzení Tabulka 10 Závitové tyče podle přílohy 3, betonářská ocel podle přílohy 4, výpočtová metoda A, charakteristické hodnoty při smykovém zatížení Velikost závitu M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 Jmenovitý průměr betonářské oceli Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Selhání oceli charakteristický odpor V Rk,s [kn] 3) 0,5 x A s x f uk charakteristický ohybový moment M 0 Rk,s [Nm] 3) 1,2 x W el x f uk dílčí součinitel bezpečnosti γ Ms [-] viz TR 29 oddíl Porušení betonu na odvrácené straně k působící síle faktor k v oddílu z TR 029 k [-] 2,0 dílčí součinitel bezpečnosti γ Mc [-] viz TR 029 oddíl Porušení hrany betonu charakteristický odpor V Rk,c [kn] viz TR 029 oddíl dílčí součinitel bezpečnosti γ Mc [-] viz TR 029 oddíl ) pokud chybí národní ustanovení hodnota spolehlivosti montáže při smykovém zatížení činí γ 2 = 1,0 hodnoty f uk a f yk jsou udány v technické dokumentaci pro odpovídající materiál Tabulka 11 Posunutí pro závitové tyče při smykovém zatížení Velikost závitu M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24 M 27 M 30 posunutí δ V0 [mm/(n/mm 2 )] 1,0 posunutí δ V [mm/(n/mm 2 )] 1,5 Tabulka 12 Posunutí pro betonářskou ocel při smykovém zatížení Velikost závitu Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28 Ø 32 posunutí δ V0 [mm/(n/mm 2 )] 1,0 posunutí δ V [mm/(n/mm 2 )] 1,5 Závitové tyče a betonářská ocel Výpočtová metoda A, charakteristické hodnoty při smykovém zatížení Posunutí Příloha 10

19 Strana 19 Evropského technického posouzení

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G Ermächtigt und notifiziert g em äß A rti kel 1 0 de r Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltung svorschriften d e r M it g l i e d s t a a t e n über B aup rodukte

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56619.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost;

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost; Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-14/0130 technické posouzení ze 17. června 2014 Všeobecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0008

Evropské technické schválení ETA-11/0008 Schváleno a avizováno podle článku 10 Směrnice Rady z 21.12.1988 v přiblížení legislativy, směrnic a vyhlášek členských států vztahujících se ke stavebním výrobkům (89/106/EEC) Mitglied der EOTA Člen EOTA

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem 1. Popis výrobku a rozsahu jejich použití 1.1 Popis výrobku Plastová hmoždinka WKRET-MET-ŁFN Ø10 se skládá z plastového pouzdra ŁF10, vyrobeného z polypropylenu, a z hřebíku TŁF5,3, který funguje jako

Více

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-16/0107 z 22. března 2016 Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Authorised and notified according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011 of

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

16 stran včetně 6 příloh 16 pages including 6 annexes

16 stran včetně 6 příloh 16 pages including 6 annexes Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) E ETA-11/0192

Více

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD Member of Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 www.eota.eu Tél. : (3 01 64 68 82 82 Fax : (3 01 60 05 70 37 E ETA-15/0282

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Vydání 05/2014 Identifikační č.: 02 04 03 01 001 0 000001 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel

Více

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0214 12/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

I-SYS.

I-SYS. I-SYS Evropská Europäische organizace Organisation pro technická für Technische schválenízulassungen www.carlstahl-architektur.de Deutsches Německý institut Institut für pro Bautechnik stavební techniku

Více

Evropské technické schválení ETA-10/0130

Evropské technické schválení ETA-10/0130 Německý institut pro stavební techniku Ústav veřejných práv Kolonnenstr. 30L 10829 Berlín Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Autorizováno

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Obecná část Obchodní značka stavebního výrobku Skupina výrobků kam stavební výrobek přísluší Výrobce Výrobní závod(y) Toto Evropské technické posouzení

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Chemické kotvy. Chemické kotvy

Chemické kotvy. Chemické kotvy 39 FHB II kotva pro vysoká zatížení... strana 40 kotva pro vysoká dynamická zatížení... strana 45 R chemická patrona (Eurobond)... strana 48 RG MI chemická kotva s vnitřním závitem... strana 52 FHP zarážecí

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-140-16 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku Technický list Vydání 09/2012 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2-komponentní

Více

EJOT SDF 10V a EJOT SDF 10H EJOT SDF 10V and EJOT SDF 10H. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe

EJOT SDF 10V a EJOT SDF 10H EJOT SDF 10V and EJOT SDF 10H. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) E ETA-10/0305

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Popis výrobku EJOT Iso-Corner je montážní úhelník z polyuretanové tvrzené pěny pro plánované upevnění prvků na

Více

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1 Výrobek Vlastnosti Dvousložková chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice pro vysokopevnostní kotvení a profesionální aplikace. Určená pro ocelové kotevní prvky: závitové a výztužné tyče do betonu,

Více

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063 Montážní systémtmfix pro ukotvení v izolačních systémech. Inovační, bezpečný, snadno montovatelný. Pro Tepelně izolační systémy (WDVS) Zavěšený odvětraný fasádní systém (VHF) Tepelná izolace čelní plochy

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf 2015-12-03 Deutsches Institut

Více

EVROPSKÉ TECHNICKÉ SCHVÁLENÍ ETA 11/0357 (česká jazyková verze, původní verze je v jazyce španělském)

EVROPSKÉ TECHNICKÉ SCHVÁLENÍ ETA 11/0357 (česká jazyková verze, původní verze je v jazyce španělském) INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA C/ Serrano Galvache nº 4 28033 Madrid Tel.: (34) 91 302 04 40 Fax: (34) 91 302 07 00 director.ietcc.@csic.es www.ietcc.csic.es Oprávněný a notifikovaný

Více

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik Evropské technické posouzení ETA-12/0502 z 6. prosince 2017 Obecná část Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Chemické kotvy EJOT. Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva. EJOT Kvalita spojuje. platnost od 10/2015

Chemické kotvy EJOT. Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva. EJOT Kvalita spojuje. platnost od 10/2015 EJOT Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva platnost od 10/2015 EJOT Kvalita spojuje Tiráž Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01 Říčany - Jažlovice Česká Republika Návrh: EJOT

Více

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Technický list Vydání 05/01/2009 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Popis výrobku Rychle tuhnoucí 2-komponentní kotvící

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS. - Produktový list -

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS.   - Produktový list - EJOT Iso-Corner Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS - Produktový list - www.ejot.cz EJOT Iso-Corner Spolehlivý prvek pro upevnění na zateplené fasády

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0023

Evropské technické schválení ETA-07/0023 Německý institut pro stavebnictví Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de internet: www.dibt.de Zmocňuje a

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV č. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Kotva k těžkému kotvení Hilti HSL-3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce

Více

Kotvení a příslušenství

Kotvení a příslušenství Přehled produktů 10.0 Přehled produktů 10.1 Přehled produktů 10.2 Technická data šroubů, tyčí závitových a trubek závitových Sikla 10.3 Zásady pro upevnění velkých zatížení 10.4 Zásady pro upevnění velkých

Více

NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva. Všeobecné schválení pro použití na stavbách

NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva. Všeobecné schválení pro použití na stavbách NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva 10829 Berlin, 20. dubna 2004 Kolonnenstr. 30 L tel.: 030 78730-261 fax: 030 78730-320 značka: II 14-1.33.47-659/1 Všeobecné schválení pro použití

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Typ kotvy Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-10/0134 z 15. prosince 2016 Apolo MEA - originál je v německém jazyce Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Obchodní název stavebního

Více

We bring Swiss Fastening Technology to the world

We bring Swiss Fastening Technology to the world Chemické výrobky 58 We bring Swiss Fastening Technology to the world Chemické výrobky Chemické výrobky Výhoda MIT injektážní technologie Injektážní technika MIT Mungo umožňuje beznapěťové kotvení i velmi

Více

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Technical release (T) Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: 117579, 177823, 177824 Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_11-0079_MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Chemická kotva VME. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu. Kotevní šroub V-A. Kotevní šroub VMU-A

Chemická kotva VME. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu. Kotevní šroub V-A. Kotevní šroub VMU-A Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva VME Kotevní šroub V-A Kotevní šroub VMU-A Kotevní šroub VM-A délka 1 metr, možnost uříznutí na požadovaný rozměr Betonářská výztuž

Více

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy 87 FAZ II svorníková kotva... strana 88 FABS montážní přípravek pro svorníkovou kotvu... strana 90 FBN II svorníková kotva...... strana 91 EXA expresní kotva... strana 95 FZA kotva Zykon... strana 97 FZEA

Více

fixing technology Upevnění chemická

fixing technology Upevnění chemická fixing technology 55 Malta - VM V Vlastnosti univerzální, pro téměř všechny stavební materiály a další spektra použití výkonná 2-komponentní umělá pryskyřice na vinylové bázi pro vysoká zatížení pro beznapěťové

Více

Injektážní systémy ResiFIX

Injektážní systémy ResiFIX Chemické kotvy Injektážní systémy Třída požární odolnosti dodatečně osazované výztuže spojů Typické použití Ocelové konstrukce,po[pmz Fasády Stroje ;ÈCSBEMÓ Hloubka ukotvení hef R 120 Stříšky %JTUBOǏOÓ

Více

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č Obsah STRANA 1 Vlastnosti a výhody STRANA 2 Zatížení, hrany a rozestupy založené na charakteristické pevnosti vazby Showing steel failure STRANA 3 Odolnost konstrukce při použití různých pevností čepů,

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

ETAG 017. vydání z listopadu 2005 SESTAVY «VETURE» - PREFABRIKOVANÉ PRVKY PRO IZOLACI VNĚJŠÍCH STĚN EOTA. KUNSTLAAN 40, Avenue des Arts

ETAG 017. vydání z listopadu 2005 SESTAVY «VETURE» - PREFABRIKOVANÉ PRVKY PRO IZOLACI VNĚJŠÍCH STĚN EOTA. KUNSTLAAN 40, Avenue des Arts European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zullassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique Evropská organizace pro technické schvalování ETAG 017

Více

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Technický list Vydání 24/04/2008 Identifikační č.: 02 02 02 01 001 0 000001 3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Popis výrobku 3 - komponentní, vysoce pevnostní, samonivelační, bez rozpouštědel,

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. Hilti HIT-HY 200-R 0756-CPD-0462 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Vytlačovací lepicí systém Hilti HIT-HY 200-R 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ ETA-14/0125 z 26/05/2014 Injektážní kotvy pro použití v netrhlinovém betonu 3 VÝROBCE: Sika Services

Více

Evropské technické schválení ETA-03/0044

Evropské technické schválení ETA-03/0044 Německý ústav stavební techniky ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnění a notifikace

Více

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Císlo výr. / Article No.: 117579, 177823 Jazyky / Languages: cs BERNER_76015.pdf 2013-05-16 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des

Více

Stavební lepidlo pro:

Stavební lepidlo pro: Technický list Vydání 23/12/2008 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000006 2-komponentní stavební lepidlo Popis výrobku Použití Tixotropní, 2 - komponentní stavební lepidlo na epoxidové bázi, v kartuši.

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Přední technologie se standardizovanými systémy pro spojování dřevených prvků. Prostě geniální. Sherpa connection systems

Přední technologie se standardizovanými systémy pro spojování dřevených prvků. Prostě geniální. Sherpa connection systems Přední technologie se standardizovanými systémy pro spojování dřevených prvků Prostě geniální Sherpa connection systems 02 SHERPA pro stěny, stropy a nosné konstrukce Funkční princip Technické stavby ze

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. Hilti HIT-HY 200-A 0756-CPD-0457 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Vytlačovací lepicí systém Hilti HIT-HY 200-A 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli

Více

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0394 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

HAC metodický pokyn. Approval. Approval v případě špatného. upevňovacích lišt. Verze 1.1 Vydání 01/2013 strana 1

HAC metodický pokyn. Approval. Approval v případě špatného. upevňovacích lišt. Verze 1.1 Vydání 01/2013 strana 1 Hilti Upevňovací anchor channels lišty HAC metodický pokyn European Hilti HAC Technical Approval European Metodický Technical pokyn Approval v případě špatného ETA osazení Nr. 11/0006 upevňovacích lišt

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Chemická malta Polyester CM-PS 150ml CM-PS 410ml ETA-12/0380

Chemická malta Polyester CM-PS 150ml CM-PS 410ml ETA-12/0380 Chemická malta Polyester CM-PS 150ml CM-PS 410ml ETA-12/0380 Chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu, plných cihel a dutých

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 1 597 0751 CS 01.2014 cs Návod na instalaci Překlad originálního návodu www.sulzer.com Návod na instalaci betonového

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0199

Evropské technické schválení ETA-05/0199 Německý institut pro stavební techniku Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Člen EOTA Evropské technické

Více

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy Spiral Anksys injektované kotvicí systémy Technologie a aplikace ETICS kotvení kontaktních zateplovacích systémů Climasys kotvení bezkontaktních technologií Sanasys ETICS dokotvení a sanace zateplovacích

Více

Evropské technické schválení ETA-06/0105

Evropské technické schválení ETA-06/0105 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

R-KF2 kotva chemická polyesterová

R-KF2 kotva chemická polyesterová CHEMICKÉ KOTVY R-KF2 kotva chemická polyesterová Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice k použití v netrh linovém betonu Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Ekonomická

Více

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Deutsches Institut Deutsches für Bautechnik Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstraße 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail:

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Zkušební laboratoř stavebních strojů - pobočka TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Zkušební laboratoř stavebních strojů - pobočka TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 List 1 z 5 Zkoušky: 1* Měření rozměrů, vzdáleností, tvarů a zatížení 2 Měření tvrdosti kovů Brinell Vickers Rockwell ČSN EN 294 ČSN EN 349 ČSN EN 811 ČSN EN 1337-3, příl. F, G, H, I, J, K, M ČSN EN 1337-5,

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

Hmoždinky, pryskyřice, lepidla

Hmoždinky, pryskyřice, lepidla Hmoždinky, pryskyřice, lepidla SKR ŠROUBOVACÍ KOTVA Šestihranná hlava, pozinkováné bílé kód Ø x délka otvor klíč tloušťka spojení kusů/ SKR7560 7,5 x 60 6 13 10 100 SKR7580 7,5 x 80 6 13 30 50 SKR75100

Více

Prohlášení o vlastnostech číslo

Prohlášení o vlastnostech číslo Prohlášení o vlastnostech číslo 4489 2015 06 Výrobek Průvleková kotva MKT 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: MKT; MKT A4; MKT HDG; MKT HCR 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

FKotevnítechnika FKotevní technika vykres_vyseku.jpg kóty výseku

FKotevnítechnika FKotevní technika vykres_vyseku.jpg kóty výseku FKotevní technika F F Přehled sortimentu Rozdělovací tabulka Popis Kat. list Beton Kámen Cihla Tvárnice Sádrokarton F1 - Lepené kotvy Lehčený Standardní a skála Plná Děrovaná Plynosilikát Děrovaná a překližka

Více