Divadelní festival Velkolhotecká škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Divadelní festival Velkolhotecká škola"

Transkript

1 Anotace: Studie se snaží pojmenovat ty aspekty divadelních projektů uskutečňovaných ve Velké Lhotě (ves v okrese Jindřichův Hradec leží pouze několik kilometrů od Dačic či Telče), které mohou přispívat ke zlepšení pocitu lokální identity u velkolhoteckých obyvatel. Činí tak především prostřednictvím reflexe divadelně-antropologického festivalu Velkolhotecká škola aneb Kterak cizinci Velkou Lhotu poznávali, který ve Velké Lhotě proběhl v roce 2013 a účastnili se jej vedle herců z České republiky rovněž studenti herectví ze Španělska a Turecka. Klíčová slova: Sociální přesah divadla, antropologické divadlo, pouliční divadlo, site specific. Abstract: The study deals with theatre projects presented in Velká Lhota (Czech village in the district of Jindřichův Hradec is situated only few miles from Dačice or Telč) and their aspects, which can contribute to an improved sense of local identity of Velká Lhota's inhabitans. It is described primarily through reflection of theatreanthropological festival Velká Lhota School or How Foreigners Explored Velká Lhota that took place in Velká Lhota in 2013 and actors from the Czech Republic, Spain and Turkey performed in all festival s performances. Key words: Social outreach of theatre, theatre anthropology, street theatre, site specific. Vítězslav Větrovec Divadelní festival Velkolhotecká škola Navýšení pocitu lokální identity a rozšíření hranic vesnice prostřednictvím divadelních inscenací Studie je výstupem grantového projektu specifického vysokoškolského výzkumu Divadelní fakulty JAMU v roce

2 Z áměr této studie je trojí: částečný popis současného stavu obce Velká Lhota (okres Jindřichův Hradec) ze sociálně vědního hlediska (zejména pak s využitím Bernarda, 1 avšak s přihlédnutím k oblasti a charakteristice výzkumu), charakteristika letošního velkolhoteckého projektu, který se oproti rokům předchozím ( ) rozrostl do podoby divadelního festivalu nazvaného Velkolhotecká škola aneb Kterak cizinci Velkou Lhotu poznávali (realizován byl však stále se zřetelem k tématům paměti vesnice, jejímu zachování a případné obnově prostřednictvím divadelní inscenace) a pojmenování těch aspektů divadelní tvorby uskutečňované ve Velké Lhotě, které napomáhají zlepšit pocit lokální identity velkolhoteckých obyvatel s místem, kde žijí. Studie přímo navazuje na studii zveřejněnou v předchozím roce, 2 v níž jsou jednotlivé ročníky projektu a východiska tvůrců důkladně popsány. Spolu s další zveřejněnou studií v roce 2015 pak budou všechny tři vytvářet celek, který bude tvořit páteř textu věnovaného velkolhoteckému projektu ve vznikající disertační práci autora. V první části studie věnované současnému stavu obce se zaměřím především na její možné endogenní rozvojové potenciály či měkká specifika její rozvinutosti využívat budu především poznatky z již zmíněného Bernarda (popř. dalších autorů zabývajících se ze sociálněvědního hlediska venkovem či teorií komunit), zkušenosti z pobytů (pracovních i ryze soukromých) ve Velké Lhotě v uplynulých letech a rozhovory s velkolhoteckými obyvateli, které byly spolu s herci a studenty (zejména) oboru Divadlo a výchova Divadelní fakulty (DIFA) JAMU uskutečněny v letech 2012 a Spíše než o samotných inscenacích, které byly v roce 2013 ve Velké Lhotě během 21. a 22. června odehrány (tedy Velkolhotecký otvírák, Hacivat & Karagöz, Mi abuela Pilar a Velkolhotecká škola aneb Kterak cizinci Velkou Lhotu poznávali, studenti divadelní jim to překládali, zkušení divadelníci, ty staré páky, jim k tomu přitakávali a velkolhotečtí obyvatelé mnohé očekávali), 3 bude v druhé a v závěrečné části této studie pojednáno o průběhu festivalu, jeho východiscích, přípravách a (možném) dopadu na obyvatele Velké Lhoty. Pro ty, kteří by se s dílčími součástmi festivalu chtěli blíže seznámit, jsou v přílohách zahrnuty fotografie a scénáře jednotlivých inscenací. Pakliže jsem si v loňském roce v závěru svého předchozího textu věnovaného velkolhoteckým inscenacím 4 posteskl, že jim citelně chybí reflexe zvnějšku, musím nyní zmínit fakt (abych v úvodu studie navázal na závěr té předchozí), že se daří o projektu postupně informovat i jiné prostředí než JAMU ať už díky účasti na několika konferencích, workshopech či festivalech (Participace a angažovanost geografického výzkumu na Geografickém ústavu PřF MU, Mezinárodní konference doktorských studií divadelních vysokých škol na DIFA JAMU v Brně či festival Autorská tvorba nablízko na pražské DAMU) či obdobně zaměřenou inscenační činností (konanou na jiných místech než ve Velké Lhotě), která je nezbytnou praktickou součástí výzkumu a poskytuje pro něj další potřebná data týkající se divadelních zásahů do předem vybrané komu- nity / vybraného místa (inscenace O chudé děvečce maršovské uvedená na festivalu Horní Maršov Otevřené muzeum a Studynka róbená aneb Veletucet osudů lidí z Blanenska a okolí dle vyprávění Věry Škápíkové a jejích potomků 6 divadla KočéBR). 1. Velká Lhota: současnost obce a její možný endogenní rozvoj V první části studie nám půjde především o nalezení a pojmenování těch aspektů života velkolhoteckých obyvatel, které mohou ovlivňovat tvůrce a jejich divadelní tvorbu ve Velké Lhotě specifickému publiku prezentovanou 7 a Velkou Lhotou inspirovanou (dokumentované rozhovory s velkolhoteckými obyvateli, místní lidové zvyklosti, tradice a lidové písně zaznamenané Robertem Smetanou ve 30. letech 20. století). Zároveň však v mnohých případech půjde i o aspekty, na které má sama divadelní tvorba ve Velké Lhotě (tak, jak byla popsána v předchozí studii) 8 nemalý vliv obecně nás budou tedy zajímat dopady jednotlivých představení (i celého festivalu Velkolhotecká škola) na publikum a na místo, o němž a v němž se odehrávají. Cílem studie je rovněž ukázat (s přispěním obou kapitol), že velkolhotecké divadelnění může velkou měrou přispívat k endogennímu rozvoji obce Velká Lhota či její rozvinutosti Endogenní rozvoj a rozvinutost Ačkoliv jsou téma mého výzkumu a předpokládaný čtenář této práce z oblasti divadelní, je následující část textu zaměřena spíše sociálněvědně (byť s rezervami, které pramení z odlišného vzdělání autora). Druhé ačkoliv se týká termínů, jež budou na následujících řádcích mnohde skloňovány budeme často hovořit o rozvoji či rozvinutosti obce (v našem případě Velké Lhoty), nesnažíme se však o jakoukoliv její kategorizaci koneckonců, v této studii hojně citovaný Bernard sám připouští, že komplexní definice rozvoje či rozvinutosti konkrétní obce je obtížně definovatelná: [ ] celá problematika rozvoje či rozvinutosti má hodnotící aspekt, neboť rozvoj je zpravidla považován za obecně pozitivní jev. Hodnocení toho, co je pro určitou lokalitu pozitivní, či naopak negativní změnou, je ovšem v konečném důsledku vždy podmíněno hodnotovým zakotvením toho, kdo rozvoj definuje, a všeobecné shody lze dosáhnout jen obtížně. 9 Už samotný termín rozvoj je problematický a mnohé jeho definice se různí. V sociální geografii je rozvoj obecně procesem změn, které vedou ke zvýšení kvality života, 10 či se rozvojem z převažujícího ekonomického hlediska rozumí především zvyšování konkurenceschopnosti a výkonnosti regionální či lokální ekonomiky. 11 Z tohoto hlediska bychom Velkou Lhotu pravděpodobně mohli označit za obec nepříliš rozvinutou (lokální ekonomika, tedy množství podniků v obci, je zde takřka na nulové úrovni). Ačkoliv se v posledních letech snaží část autorů ze sociálněvědní či geografické oblasti vymezit (hlavně, pozn. aut.) regionální či lokální rozvoj komplexnějším způsobem 12 (ekologické, náboženské či sociálnědemografické zřetele), alternativnímu pojetí lokálního rozvoje (např. teorii rozvoje komunit) 13 se v českém prostředí obecného přijetí prozatím nedostalo BERNARD, Josef. Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí obtížné hledání a měření jejich vlivu. Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2011, Vol. 47, No. 4, s BERNARD, Josef. Prostorové vzorce rozvinutosti venkovských obcí Česka, Geografie 117, 2012, č. 1, s VĚTROVEC, Vítězslav. Obnova paměti vesnice Inscenační činnost ve Velké Lhotě v letech Akademické studie DIFA JAMU [online], 5. srpna 2013 [cit. 27. prosince 2013]. Dostupné na internetu: <http://akademickestudiedifa.jamu.cz/studie/studie/archiv-clanku/vitezslav-vetrovec-obnova-pameti-vesnice-inscenacni-cinnost-ve-velke-lhote-v-letech html>. 3 Vzhledem k délce názvu poslední jmenované inscenace budeme nadále používat pouze označení Velkolhotecká škola. 4 VĚTROVEC, V. Op. cit. 5 O chudé děvečce maršovské Scénář a režie: Vítězslav Větrovec Hudba: Tereza Koláčková Účinkovali: Lenka Fajmonová, Jana Nechvátalová, Josef Zachar, Slávek Bílský a pěvecký sbor Berthold Jediné uvedení: 14. září 2013 v Horním Maršově Více informací o inscenaci a festivalu Horní Maršov Otevřené muzeum na jeho webových stránkách (http://www.otevrenemuzeum.cz/) či v bakalářské práci jeho zakladatelky a hlavní organizátorky: KLIMEŠOVÁ, A. Hledání dramatického potenciálu místa a jeho využití v divadelní tvorbě. Bakalářská práce. Brno: JAMU, s Studynka róbená aneb Veletucet osudů lidí z Blanenska a okolí dle vyprávění Věry Škápíkové a jejích potomků Scénář a režie: Vítězslav Větrovec Scénografie: Natálie Pelcová Hudba: Petr Míka Účinkovali: Simona Trávníčková, Natálie Pelcová, Gabriela Veselá, Josef Zachar, Jan Neugebauer a Petr Míka Premiéra: 18. listopadu 2013 v Dělnickém domě v Blansku jako inscenace divadla KočéBR. 7 Specifickému, protože nenavyklému divadlu takovou měrou jako např. publikum městské a v neposlední řadě také kvůli velikosti obce a její geografické poloze (byť jsem si patrný určité míry generalizace). 8 VĚTROVEC, V. Op. cit. 9 BERNARD, J. Prostorové vzorce rozvinutosti venkovských obcí Česka. Op. cit., s Zatímco rozvinutost je výsledným stavem, který reflektuje aktuálně dosaženou situaci. Dosažená míra rozvinutosti je výsledkem vnějších faktorů, které na situaci v obci působí, ale je dána také působením vnitřních rozvojových potenciálů obce. Tamtéž. 11 BERNARD, J. Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí obtížné hledání a měření jejich vlivu. Op. cit., s Tamtéž. 13 WILKINSON, Kenneth P. The Community in Rural America. Westport, CT, London: Greenwood Press, Ačkoliv právě teorie rozvoje komunit nabízí možnost analýzy endogenních rozvojových potenciálů a jejich vlivu, 14 jak uvádí Bernard, in: BERNARD, J. Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí obtížné hledání a měření jejich vlivu. Op. cit., s

3 Právě v rámci teorie komunit lze hovořit o vnitřních potenciálech sociálního charakteru (vedle těch fyzickogeografických či infrastrukturních, kterým se, vzhledem k divadelnímu zřeteli studie věnovat nebudeme), které představuje lidský kapitál, sociální kapitál a institucionální vlivy. 15 Právě první dva zmíněné (lidský a sociální kapitál) se dotýkají endogenního rozvoje obce a měkkých specifik její rozvinutosti tedy těch komunitních, o něž nám jde především. 16 Vedle těchto dvou potenciálů můžeme do měkkých rozvojových charakteristik zahrnout rovněž míru občanské participace na veřejném životě (např. volební účast), koncentraci pracovních příležitostí v lokalitě a identitu lokality (a míru sounáležitosti s ní) Měkká specifika rozvinutosti Velké Lhoty 17 Faktor lidského kapitálu může být indikován na základě několika proměnných (index vzdělanosti, podíl domácností s připojením na internet a údaj o daňové výtěžnosti osob samostatně výdělečně činných v obci) 18 a v možnostech autora studie prozatím není jej na tomto místě blíže specifikovat a uvést stejně jako v případě koncentrace pracovních příležitostí, byť je samozřejmé, že nebude vysoká a index se bude pohybovat hodně nízko většina pracujících Lhoťáků jezdí do práce mimo Velkou Lhotu do nedalekých Dačic, Studené či Telče. Míra občanské participace na veřejném životě je indikovatelná dvěma proměnnými počtem občanských sdružení a spolků v obci a průměrnou volební účastí v komunálních volbách 19 lze tedy říci, že by se Velká Lhota na pomyslném žebříčku (pokud by do něj byla zařazena spolu s obdobně velkými obcemi) umístila poměrně vysoko se svými přibližně sto šedesáti obyvateli se může pochlubit hned několika spolky dobrovolnými hasiči, mysliveckým spolkem a Svazem žen. Co se týká volební účasti, Velká Lhota (spadá pod obec Volfířov v jindřichohradeckém okrese) se oproti ostatním volebním okrskům nejeví nikterak výjimečně při prezidentských volbách v roce 2013 zde sice byla téměř osmdesátiprocentní účast (78,36 % ve druhém kole), 20 avšak při volbách do zastupitelstva Jihočeského kraje v roce 2012 činila účast pouhých 56,72 %. 21 V souvislosti s dimenzí lokální identity uvedu pouze následující citaci: [ ] vysoký podíl rodáků indikuje dlouhodobou sídelní stabilitu [ ] silnější vztah k lokální komunitě mají zpravidla lidé, kteří v ní prožili delší dobu a mají zde vytvořené silnější sociální vztahy. Tyto sociální vztahy se ovšem často budují již v dětství. Předpokládáme proto, že právě v obcích s vyšším podílem rodáků lze nalézt silnější lokální identitu a pozitivní vztah k lokalitě. 22 Na základě informací o Velké Lhotě uvedených v této a zejména v předchozí studii můžeme tedy tvrdit, že pocit sounáležitosti s obcí a vztah k lokalitě je ve Velké Lhotě zajisté pozitivní. A je zároveň i na místě domnívat se, že k tomuto pocitu ve Velké Lhotě může přispívat i každoroční uvádění inscenací, které vycházejí z její paměti (resp. z paměti jejích obyvatel) a soustavně se jí věnují (dokumentací rozhovorů s velkolhoteckými obyvateli, sběrem a archivací fotografií předků velkolhoteckých obyvatel, přepisem dobových kronik a dalších písemných materiálů apod.). 23 Zároveň je možné vzhledem k výše napsanému uvést, že velkolhotecké divadelnění ze všech uvedených sociálně vědních charakteristik rozvoje a rozvinutosti může nejvíce přispívat právě k pocitu a nabývání lokální identity Velké Lhoty a jejích obyvatel a že právě v tomto zřetelu je patrně největší přínos velkolhoteckého projektu z jiného než ryze divadelního hlediska. 2. Festival Velkolhotecká škola aneb Kterak cizinci velkou lhotu poznávali V roce 2012 uvedená inscenace Kterak se lhotecký rodák 24 znamenala ve velkolhoteckém divadelnění zásadní přelom, který odstartoval druhou fázi celého projektu. Po fázi první z let 2008 až 2011 (inscenace Svatba na Velkolhotecku, Velkolhotecká lípa a Velkolhotecké pašije), 25 která se věnovala především obnově lidových tradic čerpala tedy především z místních pověstí, zvyklostí, a dobových záznamů, 26 které osobitě divadelně přetvářela do jednotlivých scénářů a inscenací (a tvořila tak uzavřenou pomyslnou trilogii), se nyní pozornost inscenátorů obrátila směrem ne zcela odlišným, ale přesto jiným (snad konkrétnějším 15 Tamtéž, s Pakliže budeme hovořit o komunitách, domnívám se, vystačíme si s třemi jejich nejvýraznějšími charakteristikami: společné území, interpersonální vztahy a sociální interakce. Více viz: MORAVANSKÁ, Katarína Koncept spoločenstva v sociologii alebo spoločenstvo stale žive?, Sociológia Slovak Sociological Revue 41, 2009, č. 4, s Základní informace o Velké Lhotě jsem uváděl již ve své předchozí studii věnované velkolhoteckým inscenacím. Kvůli zamýšlené samostatnosti studie nové je však v citované formě uvádím alespoň takto v poznámce pod čarou: Velká Lhota, se nachází v jižních Čechách (v okresu Jindřichův Hradec) nedaleko měst Telče a Dačic. V současnosti má okolo sto šedesáti obyvatel (počítaje v to i stálé obyvatele osady Poldovka ležící několik kilometrů nad Velkou Lhotou; z Poldovky pocházel mimo jiné i častokrát zmiňovaný Robert Smetana), což je oproti době meziválečné asi dvakrát méně. Většina z jejích obyvatel jsou starousedlíci, jejichž předkové žili ve Velké Lhotě po několik staletí (např. p. Karel Lojka vystopoval své kořeny až do 13. století, přičemž jeho rodina Velkou Lhotu nikdy natrvalo neopustila). Náboženské rozepře, které ve Velké Lhotě vedly až ke stavbě dvou sousedících kostelů (jsou od sebe vzdálené přibližně dvacet metrů přes silnici), jsou dnes již málo patrné. Avšak místo, kde je lze spolehlivě ještě dodnes spatřit, je místní hřbitov polovina náhrobních kamenů je obrácena směrem na sever, zatímco ta druhá na východ. V současné době kostel navštěvuje pouze minimum lidí (Lhoťáci uvádějí pět až šest), což je patrně důsledek nepřítomnosti místního faráře v době nedávné dojížděla do Velké Lhoty farářka z nedalekého Strmilova, ta je však v současnosti na mateřské dovolené. Nyní dojíždí farář jiný, který však spravuje i jiné obce, a tak pravděpodobně nemá čas se plně věnovat vsi jedné. Pošta byla ve Velké Lhotě rovněž zrušena, stejně jako místní obchod. Obyvatelé jsou tak nuceni nakupovat v pojízdné prodejně, která Lhotou projede dvakrát do týdne, nebo v nedaleké Studené či v Dačicích. Za zvláštnost by se dala považovat místní škola, která se svou velikostí k rázu této malé vsi snad ani nehodí, ale je hojně navštěvována žáky prvního stupně z Velké Lhoty i z okolních vsí. V domě, kde dříve bývala pošta, zřídila před nedávnem pí. Marie Šedová místní knihovnu má otevřeno jednou týdně a vlastními knihami nedisponuje, vždy se na objednávku doručují knihy z dačické městské knihovny. Místní fary (horní a dolní) slouží jako ubytování pro turisty či jako místo bohoslužeb, pokud se zrovna nekonají v jednom ze zdejších kostelů. Co se kultury týká, je nezbytné zmínit činnost Josefa a Jitky Čudlých, kteří v roce 2004 založili ve Velké Lhotě pěvecký sbor Festivia Chorus, jehož členové pocházející především z okolních vesnic se scházejí v prostorách místní knihovny, kde mají zkušebnu. Koncertují poměrně často v horním lhoteckém kostele, honosí se několika mezinárodními úspěchy (koncerty v Holandsku, Rakousku, Švýcarsku, Slovensku) a svou činnost nadále rozšiřují a rozvíjejí. Divadlu Velká Lhota před příchodem studentů Janáčkovy akademie múzických umění příliš neholdovala místní ochotnický spolek ukončil svou činnost v první půlce 90. let 20. století. Nicméně v současnosti se stávají běžnými společné výlety do Národního divadla v Praze či do jiných pražských divadel. Mezi místní tradiční tradice, které se zde stále udržují, patří zejména pálení čarodějnic a různé velikonoční zvyky. Ostatní je buď zapomenuto, nebo zkrátka neudržováno. Oproti tomu je však Velká Lhota příznačná až komunitní semknutostí svých obyvatel, která na leckteré české či moravské vesnici nemá obdoby. Projevuje se společnými výlety po okolí (a zdejších zajímavostech, k nimž se pojí leckteré pověsti, např. Hradisko, Čertovy kameny, Studánka Páně aj.), pravidelnými úklidy lesa, jichž se účastní většina vsi, společným sběrem hub, oslavou Nového roku, organizací dětského dne, vymýšlením různých tematických party v místní hospodě U Kožaka (např. Party v zeleném, kam všichni účastníci musí přijít v zeleném oblečení) či dokonce společných dovolených v Chorvatsku, oblíbené to destinaci českých turistů. Mezi hlavní tahouny těchto společných akcí patří místní Svaz žen (a zejména pak jeho přední představitelka Marie Šedová) a místní myslivecký a dobrovolnický hasičský sbor (těmi prošla většina mužského obyvatelstva Velké Lhoty). VĚTROVEC, V. Op. cit., s Volně dle: BERNARD, J. Prostorové vzorce rozvinutosti venkovských obcí Česka. Op. cit., s Tamtéž. 20 Volba prezidenta republiky konaná ve dnech , volby.cz [online], [cit. 10. listopadu 2013]. Dostupné na internetu: <http://volby.cz/pls/prez2013/pe411?xjazyk=cz&xv=0&xnumnuts=3103&xobec=547441>. 21 Vyhledávání: Obec Volfířov, Obec Volfířov: Oficiální web obce [online], 15. prosince 2012 [cit. 10. listopadu 2013]. Dostupné na internetu: <http://volfirov.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=18492&query=volby&submit=hledat>. 22 BERNARD, J. Prostorové vzorce rozvinutosti venkovských obcí Česka. Op. cit., s Některé z nich se nacházejí v přílohách tohoto dokumentu. 24 Budu uvádět pouze zkrácené názvy inscenací celé názvy zde (v pořadí dle uvedení v textu): Kterak se lhotecký rodák František Macků domů navrátil a s divadelníky z Brna tam besedoval (2012), Svatba na Velkolhotecku aneb Divadelní rekonstrukce svatebních zvyklostí, jak je v roce 1933 podle vyprávění rodiny Závodských zaznamenal a písně zapsal profesor Robert Smetana (2008), Velkolhotecká lípa aneb Divadelní ztvárnění příběhů, pověstí, písní, zvyků a obyčejů z Velké Lhoty a okolí podle zápisů Jana Karla Zamazala, Roberta Smetany a dalších (2010) a Velkolhotecké pašije aneb Divadelní ztvárnění pašijového příběhu, jak na Květnou neděli a na Velký pátek v evangelické církvi augšpurského vyznání ve Velké Lhotě čten a zpíván byl (2011). 25 Z výčtu záměrně vyjímám inscenaci Komedie o strašlivém mordu ve sviadnovské hospodě LP 1715 aneb Ondráš, a to z následujících důvodů jako na jediné inscenaci první fáze velkolhoteckého projektu jsem se na ní žádným způsobem nepodílel a neměla žádný bezprostřední vztah k Velké Lhotě ani k jejím obyvatelům, a tvoří tak jedinou výjimku v jinak kontinuálním vývoji celého projektu. 26 Zde je nutné uvést především pozůstalost Roberta Smetany ( ), již zesnulého tchána Josefa Kovalčuka (který právě na základě Smetanova popisu svatebního obřadu celý velkolhotecký projekt v roce 2008 inicioval). Ze Smetanovy bohaté pozůstalosti tvůrci, někdy více, někdy méně, vycházejí dodnes. 3

4 a do budoucna slibujícím větší participaci velkolhoteckých obyvatel na připravovaných inscenacích) namísto tradic a rozličných historických událostí se pozornost tvůrců zaměřila na témata aktuálnější, která mohla být dosud ukryta v současné paměti obyvatel Velké Lhoty. Za tímto účelem jsou od roku 2012 do Velké Lhoty realizovány výjezdy, v nichž účastníci projektu (většinou studenti ateliéru Divadlo a výchova DIFA JAMU) podnikají rozhovory s velkolhoteckými obyvateli, seznamují se s prostředím, pro něž připravují inscenaci, a z natočených a zapsaných materiálů se postupným procesem destiluje scénář, který se snaží zachycovat nejen zvolené téma (tedy to, které na účastníky projektu během rozhovorů nejvíce zapůsobilo či je oslovilo), ale rovněž prostředí a atmosféru Velké Lhoty a charakteristické rysy jejích obyvatel a jejich života. Stěžejním tématem inscenace Kterak se lhotecký rodák bylo znebesestoupení Františka Macků ( místního blázna ) zpět do Velké Lhoty 27 a bylo tvůrcům podsunuto nejen Josefem Kovalčukem, ale rovněž místními obyvateli právě během zmiňovaných rozhovorů. Po zdařilém uvedení inscenace v červnu se rozhodli tvůrci nastoupit obdobnou cestu i v roce následujícím, kdy byl nápad zinscenovat historii vztahu Františka Havlíka (pedagoga, který ve Velké Lhotě vyučoval v letech 1957 až 1988) k Velké Lhotě nadnesen při jedné z mých neoficiálních návštěv Velké Lhoty samotnými Lhoťáky. Mimo návaznost na obnovu paměti vesnice a na inscenaci Kterak se lhotecký rodák v podobě připravované Velkolhotecké školy však myšlenku festivalu plně otevřela až účast zahraničních studentů programu Erasmus, kteří toho roku na projektu rovněž participovali, avšak kvůli jazykové bariéře a odlišným kulturním podmínkám (jednalo se o studenty z Turecka, Španělska a Finska) nebyli schopni se rozhovorů s velkolhoteckými obyvateli plně účastnit či z nich v individuální přípravě a spolupráci na scénáři Velkolhotecké školy vycházet takovou měrou jako studenti čeští. Nutným vyústěním nastalého problému byla právě idea festivalu, skládajícího se rovnou z několika inscenací: ústřední Velkolhotecké školy, dvou zahraničních produkcí (Hacivat & Karagöz, Mi abuela Pilar) a spíše společného úvodního setkání než inscenace Velkolhoteckého otvíráku. Na organizátorech a autorech festivalu v tuto chvíli však zatím spočívala nutnost jej tematicky uchopit a nevzdálit se přitom svému záměru vyzdvihovat z dosud živé paměti vsi aktuální témata. Zároveň bylo důležité, aby témata studentů Erasmu ve Velké Lhotě a mezi místními obyvateli zarezonovala, a druhou fázi velkolhoteckého divadelnění tak patřičně obohatila Druhá fáze velkolhoteckého projektu: Obnova paměti vesnice & záměr rozšiřování jejích hranic V případě Velkolhotecké školy je návaznost na předchozí inscenaci Kterak se lhotecký rodák zřejmá u obou vycházeli tvůrci při psaní scénáře z rozhovorů s velkolhoteckými obyvateli (v letošním případě si mohli promluvit i se samotným Františkem Havlíkem, což u Františka Macků již naneštěstí nebylo možné), využívali písně zaznamenané Robertem Smetanou (stejně jako ve všech ve Velké Lhotě uvedených inscenacích) a rovněž se snažili definovat si v samotné inscenaci svůj vztah k Velké Lhotě a jejím obyvatelům. 29 Nově vzniknuvší festival však díky zahraničním studentům do druhé fáze velkolhoteckého projektu přinesl i záměr pomyslného rozšíření hranic vesnice: prostřednictvím divadla či divadelních inscenací ukázat obyvatelům Velké Lhoty jiné světy jiné země, jiné regiony a rovněž jiné tradice, zvyky či obyčeje, než jsou ty jejich. Název nově zrodivšího se festivalu (Velkolhotecká škola) se tak stal i jeho hlavním tématem mimo závěrečnou inscenaci (která o tématu pojednávala doslovně) bylo záměrem zahraničních produkcí seznámit velkolhotecké obyvatele s obyvateli jiných zemí, s jejich kulturou a zvyklostmi, popř. písněmi. I vzhledem k tomuto směřování byly veškeré zahraniční produkce hrány v původních jazycích pouze s částečnými překlady do češtiny (pojmenování jednotlivých situací, zdůraznění podstatných replik). 30 Zároveň tvůrci chtěli každou inscenaci uvést na jiném místě, aby Lhoťáci mohli zažít svá důvěrně známá místa (fara, horní kostel) i v nových souvislostech, které by v nich (a v místech samých) mohly zanechat otisk, který by byl patrný i v budoucnu (o tom níže v části věnované dopadu letošního ročníku velkolhoteckého divadelnění ). 31 Během úvodního večera celého festivalu (21. června 2013) bylo na vršku (jedná se o nepříliš upravované dětské hřiště, kde velkolhotečtí obyvatelé pořádají dětské dny, společná opékání apod.) uvedeno zahajovací setkání Velkolhotecký otvírák, v němž byl Lhoťákům výše definovaný záměr festivalu sdělen a v rámci něj se postupně představili i všichni účinkující (bylo jich 19). Představení se spočívalo v předání daru velkolhoteckému publiku, který měl být typickým pro danou národnost a rodiště studenta a který měl být rovněž vyjádřením díků za chování Lhoťáků k účastníkům projektu během rozhovorů prováděných v uplynulém letním semestru, vyjádřením vztahu studentů k Velké Lhotě a jejím obyvatelům a v neposlední řadě také krátkou performancí, kterou si každý student měl připravit sám. Zahajovací večer, moderovaný starými pákami (tedy herci, kteří se do Velké Lhoty navraceli již poněkolikáté a totožné označení si s sebou nesli i v ústřední inscenaci Velkolhotecká škola, kde ztvárňovali jednotlivé lhotecké kantory) byl tedy odstartován úryvky z tureckého tradičního svatebního obřadu (snad i v symbolické návaznosti na první inscenaci uvedenou ve Velké Lhotě v roce 2008 Svatby na Velkolhotecku), krátkým proslovem hlavního organizátora a režiséra Velkolhotecké školy, v němž byli diváci informováni o záměru festivalu a jeho průběhu v následujícím dni, a poté již navázal sled krátkých performancí či etud, které si studenti (s minimální spoluprací s oběma režiséry Vítězslavem Větrovcem a Marikou Smrekovou) sami nachystali. Lhoťáci tak byli obdarováni ukázkou z nevydařené španělské koridy, tradičním španělským tancem, který si mohli sami vyzkoušet, přípravou turecké rakije ve formě kouzelnického vystoupení, zpěvem moravské lidové písně v podání španělské studentky muzikálového herectví či ukázkou z Velkolhotecké školy. Setkání bylo oficiálně zakončeno opět projevem hlavního organizátora Vítězslava Větrovce a společným tradičním tureckým tancem, po němž ještě následovalo hraní španělských dětských her s velkolhoteckou omladinou, zpěvem několika písní z připravovaných inscenací a poté se herci společně se svými diváky odebrali zpět do Velké Lhoty, resp. hospody U Kožaka, kde konverzace plynule pokračovala. Primárním zřetelem tvůrců tedy bylo především vzájemně obohacující setkání herců a jejich diváků, prolomení ledů mezi nimi a započetí (nejen divadelní) komunikace, která měla skončit až dalšího dne uvedením poslední inscenace festivalu Uvedené inscenace 32 Studenti hostující na DIFA JAMU v rámci programu Erasmus byli s Velkou Lhotou a s dosavadní divadelní činností v ní seznamováni v rámci pravidelných seminářů (fotografie, dokument Kterak se lhotecký rodák v režii Lucie Harapátové, úryvky textů předchozích pojednání o velkolhoteckém divadelnění ) i během jednotlivých výjezdů (první proběhl o Velikonocích, druhý v první polovině května), na kterých se seznamovali s prostředím Velké Lhoty a účastnili se rozhovorů s jejími obyvateli (byly překládány, i když nutno uznat, že podstatná část rozhovorů se zajisté v překladu ztratila ). Souběžně s psaním deníků z jednotlivých výjezdů studenti předkládali materiály (texty, fotografie, audiovizuální záznamy) týkající se jejich vlastních rodných míst, osobní historie, jejich vlastních kulturních zvyků a obyčejů, písní či dětských her. Z těchto pak byla vybrána dvě stěžejní témata, která se měla stát základem pro dvě zahraniční inscenace a pro úvodní setkání, Velkolhotecký otvírák. 27 O této konkrétní inscenaci více zde: VĚTROVEC, V. Op. cit., s Viz např. stejnojmenný absolventský dokument Lucie Harapátové zachycující vznik inscenace a ohlasy na ni. K vidění zde: 29 Letošní novinku v tomto směru představovalo využití velkolhoteckých školních kronik, které jsou v elektronické podobě k nalezení zde: a jejichž kompletní přepis (který byl zahrnut do scénáře inscenace) je obsažen v příloze této studie, pozn. aut. 30 Vedlejším záměrem Vítězslava Větrovce při využití původního jazyka účinkujících byl rovněž zájem o komunikativnost divadla v odlišném jazykovém i kulturním prostředí, který vyvrcholil v roce 2014 během divadelního kočování s inscenací Cykly po východním Turecku (projekt KočéBRování 2014: Cykly). Bude o něm pojednáno v samostatné studii, kde se k tomuto momentu Velkolhotecké školy ještě vrátí a důkladněji jej rozebere. 31 Od roku 2014 je festival již oficiálně nazván Velkolhotecké divadelní rejžování. 32 Informace předkládané v této a následujících podkapitolách vycházejí z článku Velkolhotecká škola aneb Kterak cizinci Velkou Lhotu poznávali, který rovněž pojednával o tomto ročníku velkolhoteckého projektu a vyšel v Občasníku JAMU. Viz VĚTROVEC, Vítězslav. Velkolhotecká škola aneb Kterak cizinci Velkou Lhotu poznávali. Občasník JAMU 2013/II 2014/I, 2014, s Vzhledem k faktu, že nechovám záměr o jednotlivých inscenacích psát detailněji, rozhodl jsem se již jednou napsané s drobnými úpravami využít i v této studii jako základní informace přibližující ideu festivalu poslouží zajisté dostatečně, zájemce o bližší informace znovu odkazuji na přílohy této studie, kde jsou k nalezení fotografie, scénáře i audiovizuální záznam inscenací, o nichž zde takto v krátkosti pojednávám. 4

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Studie Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

Komunitní sociální práce na malé obci

Komunitní sociální práce na malé obci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Komunitní sociální práce na malé obci Marie Jiroušková Katedra: Sociální práce Vedoucí práce: PaedDr. Marie Vorlová Studijní program:

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie Site specific a Divadlo Continuo Diplomová práce Autor práce: BcA. Matěj Sýkora Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladimíra Pěčonková DĚTSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Neumeister,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Arts management Nový model kulturního centra Vypracoval: Ondřej Kašpárek

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DIVADELNÍCH, FILMOVÝCH A MEDIÁLNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DIVADELNÍCH, FILMOVÝCH A MEDIÁLNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DIVADELNÍCH, FILMOVÝCH A MEDIÁLNÍCH STUDIÍ SLOVÁCKÝ FOLKLÓR A JEHO FUNKCE V DOKUMENTÁRNÍCH FILMECH JAROMILA JIREŠE A KARLA VACHKA Folklore of

Více

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně

Dramatická výchova na Základní škole Hroznová. v Brně JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a Výchova Dramatická výchova Dramatická výchova na Základní škole Hroznová v Brně Bakalářská práce Autor práce: Kristina Haitlová

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

Česká kancelář programu Kultura Jan Bartoš (titulní fotografie)

Česká kancelář programu Kultura Jan Bartoš (titulní fotografie) Praha 2012 Česká kancelář programu Kultura Jan Bartoš (titulní fotografie) Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie při příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační

Více

SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008

SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008 SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008 Obsah SPOLEČNĚ NAPŘÍČ KULTURAMI EVROPSKÝ ROK MEZIKULTURNÍHO DIALOGU 2008 Viktor Debnár a Eva Žáková - Evropský rok mezikulturního dialogu...............................

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6

OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Sojka spolek mladých za rok 2004 OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Anna Slaninová Obor: Lázeňství a turismus Sakrální stavby na Hlučínsku postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu Sacred

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Dramatické hry s dětmi mladšího školního věku (Drama Activities with Children of Younger

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích

Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích červenec 2013 číslo 5 ISSN 1804-3283 editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, vzhledem

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti Založeno roku 1919 16. června 2010 Ročník XXI. číslo 24 Cena: 12 Kč Dálným východem čtvrtek 17. 6. od 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí cestopisná přednáška Radovana Jirků.

Více

Obsah Úvod Akce 1 Akce 2 Akce 3 Akce 4 Publikace

Obsah Úvod Akce 1 Akce 2 Akce 3 Akce 4 Publikace 1 Předmluva Mládež v akci je programem Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání mladých lidí. Program byl spuštěn v roce 2007 a potrvá do roku 2013. Umožňuje mladým lidem celistvě rozvíjet

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více