Časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost"

Transkript

1 Časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 29 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů: Tím vzniká pojištěncům, v tomto případě dětem a dorostu, nárok na provedení preventivní prohlídky hrazené zdravotní pojišťovnou v uvedených časových odstupech. V prvním roce života se provádí preventivní prohlídka devětkrát do roka, z toho minimálně šestkrát v prvním půlroce a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života. Dítě je tedy poprvé takto komplexně vyšetřeno při převzetí do péče registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost po propuštění z porodnice, následně ve 14 dnech, 6 týdnech, ve třech, ve čtyřech a v šesti měsících. Dále pak v osmi a deseti měsících, poslední preventivní vyšetření v prvním roce života se provádí ve dvanácti měsících. Další preventivní prohlídka probíhá v osmnácti měsících a následně až ve třech letech. Od tří let pak vzniká nárok na provedení preventivní prohlídky vždy jedenkrát za dva roky (v 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a naposledy v devatenácti letech před ukončením registrace u praktického lékaře pro děti a dorost). Stejný nárok na preventivní prohlídku jedenkrát za dva roky vzniká i v dospělosti. Obsah preventivní prohlídky je stanoven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR. O každé prohlídce pořizuje lékař podrobný zápis do zdravotní dokumentace. Do zdravotního a očkovacího průkazu pak zapisuje jen některé důležité údaje potřebné pro zajištění kontinuity poskytované péče i jiným než registrujícím lékařem, například v neodkladné situaci. Rovněž tak nejsou obsahem zdravotního a očkovacího průkazu záznamy všech zmíněných preventivních prohlídek, ale vždy shrnutí důležitých údajů k určitému datu blízkému většině preventivních prohlídek. Zvláštní zřetel je kladen i na rekapitulaci dalších důležitých údajů (léčba antibiotiky, prodělaná závažná onemocnění, alergie, RTG vyšetření). 1

2 První zápis do zdravotního a očkovacího průkazu je proveden ještě v porodnici před propuštěním novorozence v okamžiku vydání zdravotního a očkovacího průkazu. Registrující lékař provede zápis poprvé při převzetí dítěte do péče, dále pak v šesti týdnech, ve třech, šesti, dvanácti a osmnácti měsících. Počínaje zápisem ve třech letech zapisuje pak vždy jedenkrát za dva roky v termínech preventivních prohlídek. Novorozenecký laboratorní screening Co je novorozenecký screening (NS)? Je to celostátní vyhledávání určitých chorob. Cílem je choroby léčit dříve, než se projeví a způsobí novorozenci nevratné poškození zdraví. NS je založen na analýze kapky krve odebrané z patičky. Jaké nemoci se vyhledávají v ČR? Vyhledává se 13 chorob: vrozená snížená činnost štítné žlázy (kongenitální hypotyreóza); vrozená nedostatečnost tvorby hormonů v nadledvinách (kongenitální adrenální hyperplazie); vrozená porucha tvorby hlenu (cystická fibróza); čtyři dědičné poruchy látkové přeměny aminokyselin (fenylketonurie, leucinosa, glutarová acidurie typu I, izovalerová acidurie); šest dědičných poruch látkové přeměny mastných kyselin (deficit acyl-coa dehydrogenázy mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem, deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s dlouhým řetězcem, deficit acyl- CoA dehydrogenázy mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem, deficit karnitinpalmitoyltransferázy I a II, deficit karnitinacylkarnitintranslokázy). Jaká je pravděpodobnost záchytu nemoci a nejasných nálezů? 2

3 Pravděpodobnost, že novorozenec bude trpět některou z uvedených chorob, je velmi malá. Stane se tak pouze u jednoho z narozených. Někdy je zapotřebí odběr kapek krve opakovat, protože výsledek prvního vyšetření nebyl jasný. To se stává u jednoho z 200 novorozenců. Většinou se jedná o přechodné laboratorní nálezy, které vymizí. Důvodů pro opakování vyšetření je řada, např. nezralost dítěte, podávání infuzí, rozdíly v příjmu potravy, technika odběru aj. Opakování odběru neznamená, že Vaše dítě je nemocné. Ve většině případů opakováním odběru se podezření neprokáže. Co dělat při nejasném nálezu? Pokud Vás bude screeningová laboratoř kontaktovat, zdaleka to ještě neznamená, že je Vaše dítě skutečně nemocné. Pouze vzniklo podezření na nemoc, které ale není definitivním stanovením diagnózy; diagnóza se ještě musí potvrdit, či vyvrátit dalším vyšetřením. Závažnost podezření bývá různá a laboratoř ji sdělí ošetřujícímu lékaři dítěte nebo přímo Vám. Další kroky závisí na naléhavosti a typu nemoci. Může se jednat jen o další odběr kapky krve z patičky či odběr žilní krve nebo výjimečně i o urychlené přijetí do nemocnice. Není nutné se zneklidňovat, nejpravděpodobnější příčina nejasného nálezu je přechodné zvýšení hladiny některé ze sledovaných látek. Řiďte se pokyny ošetřujícího lékaře nebo screeningové laboratoře. Je důležité dostavit se ke kontrolnímu odběru (obvykle se jedná o opakování odběru kapky krve na speciální filtrační papírek). Výsledek kontrolního vyšetření je známý během několika dnů od doručení do laboratoře a bude sdělen ošetřujícímu lékaři. Je možné, že NS některou chorobu nerozpozná? Velmi vzácně může některá z vyšetřovaných chorob uniknout záchytu. Zpravidla se jedná o mírné formy chorob. Důležité je, aby lékař v případě klinických známek nepovažoval negativní NS za vyloučení příslušné choroby z diagnostických úvah. 3

4 Další informace lze nalézt na webovém portálu nebo Vám je poskytne Váš ošetřující lékař. Očkování V boji proti infekčním nemocem má očkování zásadní význam. Tvorbou ochranných protilátek pomáhá infekcím předcházet. Na území České republiky má očkování dlouholetou tradici a přispělo nesporně k významnému snížení výskytu řady infekcí, u některých dokonce k jejich eliminaci. V důsledku toho je možno se setkat s názory, které význam očkování v současnosti podceňují. Negativní zkušenosti ze zahraničí, kde obdobné názory ovlivnily strategii očkování, potvrdily nutnost udržování vysoké proočkovanosti pro zabránění šíření infekčních agens v populaci. Vzrůstající migrace osob ze zemí se zcela odlišnou epidemiologickou situací, stejně jako vzrůstající obliba cestování u našich občanů ( rodiny s dětmi nevyjímaje) do těchto zemí mluví pro nutnost zachování vysoké proočkovanosti. Očkuje se vakcínami v ČR registrovanými. Základním kritériem pro hodnocení kvality vakcín je jejich bezpečnost a účinnost. Členění očkování: 1. Pravidelné: proti tuberkulóze (pouze u dětí se zdravotními indikacemi dle vyhlášky), záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivním onemocněním vyvolaným Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně, virové hepatitidě B, spalničkám, příušnicím, zarděnkám, pneumokokovým nákazám. 2. Zvláštní (pro pracovníky ve zvýšeném riziku infekce): proti virové hepatitidě B, virové hepatitidě A, vzteklině. 3. Mimořádné (v mimořádných situacích na základě rozhodnutí hlavního hygienika nebo s jeho souhlasem při nařízení krajského hygienika): např. proti virové hepatitidě A, chřipce, meningokokovým infekcím. 4

5 4. Při úrazech, poraněních a nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony: proti tetanu a vzteklině 5. Na žádost: vakcínami v ČR registrovanými. Očkování uvedená ve skupinách 1 4 jsou poskytována bezplatně, očkování na žádost hradí očkovaný nebo jeho zákonný zástupce. Očkují lékaři zdravotnických zařízení, a to: - novorozeneckých oddělení nemocnic, - praktičtí lékaři pro děti a dorost, - oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí, - antirabických center, - ošetřující poranění nebo nehojící se rány, - zdravotních ústavů, - infekčních oddělení, - speciálizovaných oddělení pro očkování osob zdravotně stigmatizovaných, - praktičtí lékaři pro dospělé. Očkování se provádí za aseptických podmínek, sterilní jehlou a stříkačkou. Očkovací látky lze podávat na různá místa těla současně. Pokud nejsou podávány současně, je třeba dodržovat mezi jejich podáním intervaly: - 14 dní po podání neživých vakcín, - 1 měsíc po podání živých vakcín, - minimálně 2 měsíce po očkování proti tuberkulóze. 5

6 Zdravotnické zařízení, které provedlo očkování, zapíše do očkovacího průkazu a zdravotnické dokumentace: druh a název očkovací látky, datum podání a číslo šarže, údaje doplní podpisem a razítkem očkujícícho lékaře. Indikaci či dočasnou kontraindikaci očkování (např. akutní onemocnění, časná rekonvalescence) posuzuje očkující lékař, trvalou kontraindikaci ( např. neurologická onemocnění v anamnéze, přecitlivělost na některou ze složek vakcíny) posuzuje příslušný odborný lékař (např. alergolog, neurolog, imunolog). Nežádoucí reakce po očkování jsou vzácné, bývají mírné a krátkodobé, mizí během 1 3 dnů: - lokální reakce v místě vpich (bolestivost, otok, zarudnutí), - celkové reakce (teplota, mírná vyrážka, bolest svalů). Výskyt závažných reakcí je výjimečný a podléhá hlášení. Je třeba, aby očkující lékař přistupoval k očkovanému individuálně, vycházel z jeho aktuálního zdravotního stavu, respektoval kontraindikace jednotlivých očkování, zacházení s očkovací látkou a dodržování správných očkovacích technik. Očkovací kalendář podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění od 9. týdne 1. dávka HEXAVAKCÍNY Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B (DTaP-Hib-VHB-IPV) Nejméně měsíc po 1. dávce 2. dávka HEXAVAKCÍNY Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní 6

7 Nejméně měsíc po 2. dávce onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B (DTaP-Hib-VHB-IPV) 3. dávka HEXAVAKCÍNY Záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B (DTaP-Hib-VHB-IPV) Nejméně 6 měsíců po 3. dávce (nejpozději do 18 měsíců věku) Od 15. měsíce Nejméně za 6-10 měsíců (v odůvodněných případech lze i později) 4. dávka HEXAVAKCÍNY Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B (DTaP-Hib-VHB-IPV) 1. dávka Spalničky, příušnice a zarděnky (MMR) 2. dávka spalničky, příušnice, zarděnky (MMR) 5 let Záškrt, tetanus, dávivý kašel (DTaP) 10 let Přenosná dětská obrna (IPV), záškrt, tetanus, dávivý kašel (DTaP) 12 let Virová hepatitida B (u dosud neočkovaných, ve schématu dle výrobce) 25 let Tetanus (další přeočkování vždy po 10 až 15 letech) Pozn.: Další očkování bezplatná: - Děti s indikacemi dle vyhlášky jsou očkovány proti tuberkulóze a proti pneumokokovým nákazám. - Od lze očkovat proti HPV (lidským papilomavirům) dívky ve věku let. - Novorozenci HBsAg pozitivních matek jsou pasivně - aktivně imunizováni proti VHB. 7

8 Se svým pediatrem konzultujte i další doporučená očkování: Očkování na žádost za úhradu plnou nebo částečnou: proti nákazám pneumokokovým, meningokokovým, rotavirovým, hepatitidě A, klíšťové encefalitidě, chřipce, planým neštovicím. Kojení základ zdraví pro celý život Kojení je přirozený způsob výživy, optimální pro vývoj dítěte. Kojením vzniká těsný citový vztah mezi matkou a dítětem, blahodárný pro jeho celkový tělesný a duševní vývoj. Mateřské mléko je zdrojem všech důležitých živin a energie. Obsahuje protilátky a látky povzbuzující obranyschopnost organizmu dítěte. Tím dítě chrání před mnoha nemocemi, jako jsou např. průjmy, záněty středouší, dýchacích a močových cest. U kojeného dítěte je menší riziko vzniku některých vážných nemocí (např. syndrom náhlého dětského úmrtí, alergie, obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak). Kojení napomáhá vývoji správného skusu. Kojení je zdravé i pro matku (nižší riziko poporodního krvácení, správné zavinování dělohy, rychlý návrat ke hmotnosti před těhotenstvím, nižší riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků). Obecné zásady Výlučné kojení, bez přidávání jiných tekutin či potravin, by mělo trvat 6 měsíců, pokud k dokrmování není vážný, lékařem stanovený zdravotní důvod. V kojení lze pokračovat do dvou let, ale i déle, podle vzájemných potřeb matky a dítěte. Po ukončení šesti měsíců se zavádějí nemléčné příkrmy podávané lžičkou, z hrníčku či ruky. Kojenecká láhev ani dudlík by neměly být vůbec používány. Děti před prvním rokem života, pokud nejsou kojeny, by neměly dostávat kravské mléko, ale umělou dětskou výživu podle doporučení lékaře. 8

9 Jak a kdy kojit? Po porodu by měl být novorozenec položen na břicho nebo hruď matky a přiložen k prsu do 1h. po porodu. Základní zhodnocení novorozence včetně zjištění Agar skóre se provede, zatímco je dítě u matky. Matka je optimálním zdrojem tepla pro dítě. Vážení, měření, koupání, oční profylaxi odložit na dobu po prvním přiložení, které by se mělo provést do 1 hod. po porodu. Děti po porodu císařským řezem by měly být povzbuzovány ke kojení jakmile je to možné, ještě na operačním sále nebo na pooperačním pokoji. Děti, jejichž bdělost je snížena v důsledku podávání léků matce při porodu potřebují s přiložením na sále pomoci. První kontakt matky s dítětem na porodním sále by měl trvat co nejdéle, nejméně dvě hodiny. Základem úspěšného kojení je správná technika, tj. vzájemná poloha matky a dítěte, přisátí a sání, společný pobyt matky s dítětem na pokoji, tzv. rooming in. Dudlíky a láhve by se neměly používat. V případě potřeby dokrmování zvolíme některý z alternativních způsobů krmení (stříkačkou po prsu nebo prstu, kádinkou, lžičkou). Kojit se má podle chuti dítěte bez omezování délky a frekvence. Denně by mělo být dítě kojeno minimálně 8x. Zpočátku může být frekvence kojení i 12x či vícekrát za den a prs by měl být nabízen, kdykoliv dítě vykazuje bdělost, otevírá ústa a hledá, vkládá ruce do úst či vykazuje zvýšenou pohybovou aktivitu. Pláč je už pozdním příznakem hladu. Zpočátku by dítě mělo být kojeno z obou prsů při jednom kojení, později, až se tvorba mléka ustálí, z jednoho a tak dlouho, dokud se samo prsu nepustí. Některé děti však vyžadují kojení z obou prsů při každém krmení. Tvorbu mléka si dítě reguluje samo, čím častěji saje, tím více mléka se tvoří. Spavé děti je potřeba ke kojení budit po uplynutí čtyř hodin od začátku předchozího kojení. Správně kojené dítě pije zpočátku rychle, pak následují pomalé, hluboké tahy a lze vidět či slyšet polykání, je vidět pauza brady 9

10 spojená s nasátím. Čím delší je pauza brady, tím více mléka dítě získalo. Počet kojení, délka kojení a počet pomočených a pokakaných plenek by se měly zaznamenávat. Projevem správného prospívání je do šesti týdnů 6-8 pomočených a 3-6 pokakaných plenek za den. V období růstových spurtů (rychlého přibývání na váze a délce) nebo když je třeba zvýšit tvorbu mléka, může dítě vyžadovat častější kojení. Děti, které rychleji přibývají na váze, by neměly být v kojení omezovány. Mateřské mléko neobsahuje žádné prázdné nežádoucí kalorie. Problémy s kojením Pokud má matka s kojením větší problémy, je nutno poradit se s lékařem. Nemůže-li být dítě z nějakého důvodu kojeno, mělo by dostávat odstříkané mateřské mléko vlastní matky či z banky mateřského mléka. Poporodní úbytek hmotnosti je obvyklý, protože dítě ztratí přebytek vody. Pokud úbytek nepřesáhne 10 % porodní hmotnosti, není třeba činit zvláštní opatření. I při vyšší ztrátě hmotnosti ji dítě nahradí častým a účinným kojením. Problémům s kojením, jako jsou bolavé bradavky a nalité prsy, lze předejít správnou technikou kojení. Kojení nesmí matku bolet. Bolest znamená, že poloha dítěte není správná. Příčinou poranění a bolestivosti bradavek je nesprávná poloha při kojení. Přestávka mezi kojením delší než šest hodin může snížit tvorbu mléka. Ztížený odtok mléka z určité části prsu (retence) se projeví zarudnutím, teplotou a nepříjemným napětím. Lze jej odstranit přiložením studeného obkladu, tvarohu mezi kojením, nahřátím a masáží postiženého místa před kojením. Neustupující napětí v prsu a místní zarudnutí s celkovými příznaky nemoci (teplota, únava) signalizuje zánět a je třeba jej léčit podle pokynů lékaře. V kojení je možno pokračovat, tvorba mléka může náhle poklesnout. Tento stav, nazvaný laktační krize, bývá krátkodobý a většinou se za několik hodin sám upraví. 10

11 Životospráva Pití alkoholu, kouření a užívání drog jsou pro kojené dítě rizikem, neboť škodlivé látky přecházejí z matky do mateřského mléka, snižují tak jeho tvorbu a nepříznivě ovlivňují chování a vývoj dítěte. Při výjimečném příležitostném požití alkoholu by neměla matka kojit následující dvě hodiny. Strava kojící matky by měla být pestrá, vyvážená, bohatá na ovoce a zeleninu. Žádné zvláštní diety nejsou nutné. Matka by měla vypít dostatečné množství tekutin (2 2,5 litry denně), menší ani větší množství neovlivní množství ani kvalitu mléka. V období kojení by měla matka dodržovat zásady správného životního stylu tak, aby pouto mezi ní a dítětem bylo co nejsilnější. Další informace a odkazy: 1. Kojení Leták 2. Jak hodnotit růst kojeného dítěte Leták 3. Technika odstříkávání mateřského mléka Leták 4. Co byste měli vědět o rtuti v rybách a rybích výrobcích Leták 5. Cvičení v šestinedělí Leták Výživa v kojeneckém věku V žádném jiném věkovém období se výživa nemění tak významně jako během prvního roku života dítěte, který lze z pohledu výživy rozdělit na tři období, která postupně do sebe přecházejí a každé z nich trvá přibližně 4-6 měsíců. První období je výhradně mléčné, kdy dítě je plně kojeno nebo dostává vhodné kojenecké mléko (počáteční mléko). Prospívající dítě má být výhradně kojeno do konce 6. měsíce. Množství mléka pro zdravého kojence odpovídá asi 1/6 jeho hmotnosti, tj ml/kg/den, maximálně 1 litr mléka denně. Toto množství také plně kryje potřebu tekutin dítěte. Druhé období je přechodné období, během kterého dítě dostává k mateřskému mléku nebo ke kojeneckému mléku příkrmy zvláště upravené pro tento věk. 11

12 Ve třetím období smíšené stravy je postupně zařazována do jídelníčku upravená strava dospělých vhodná pro dítě. Po celý první rok může dítě dostávat mateřské mléko, počáteční mléko nebo od druhého období také pokračovací mléko pro starší kojence. Nejlepší výživou novorozenců a kojenců je kojení - tedy mateřské mléko. Pokud dítě nemůže být kojeno, jsou nejvhodnějším řešením průmyslově vyráběné přípravky mléčné kojenecké výživy, které se svým složením co nejvíce blíží mateřskému mléku a tím také výživovým potřebám kojence. Počáteční mléka jsou vhodná pro novorozence a kojence od narození do ukončeného 4. měsíce života, lze je však podávat až do stáří jednoho roku. Pokračovací mléka jsou potom určena pro děti od ukončeného 4. měsíce do 36 měsíců života. Počáteční mléka obsahující bílkovinu kravského mléka Jako zdroj bílkoviny pro počáteční mléka je nejčastěji používána bílkovina kravského mléka. Použita však může být také ve speciálních situacích rozštěpená (hydrolyzovaná) bílkovina kravského mléka. V poslední době jsou počáteční mléka obohacována rovněž o jednoduché cukry odvozené od mléčného cukru (oligosacharidy), které jsou stravou pro vhodné mikroorganismy v trávicím ústrojí dítěte (prebiotika). Jiní výrobci mléka obohacují přímo o vhodné mikroorganismy (probiotika). Tuky v počátečních mlécích kryjí asi polovinu kalorické potřeby dítěte. Počáteční mléko musí obsahovat zaručené množství kyseliny linolové a α-linolenové. Všechna počáteční mléka obsahují vhodné množství minerálů, stopových prvků a vitaminů, které kojenec potřebuje pro svůj růst. Počáteční výživa s hydrolyzovanou bílkovinou Preventivní dietní opatření jsou v současné době doporučována pouze těm dětem, které mají vysoké vrozené riziko rozvoje závažného alergického onemocnění, tj. nejméně jeden příbuzný prvního stupně (rodič nebo sourozenec) má prokazatelné alergické onemocnění. Jako 12

13 všechny zdravé děti by mělo být dítě s tímto rizikem především plně kojeno. Kojence s vrozeným rizikem časného rozvoje závažného alergického onemocnění se doporučuje kojit nejméně jeden rok i déle (2 roky). Pokud není kojení možné, lze mateřské mléko nahradit hydrolyzáty, tj. výrobky kojenecké mléčné výživy s rozštěpenou bílkovinou, která má menší schopnost vyvolávat alergické onemocnění u dítěte a tím působí preventivně. Preventivní účinek stravy s rozštěpenou bílkovinou je největší v prvních měsících života dítěte, použity byly hydrolyzáty jak s částečně rozštěpenou bílkovinou (hypoantigenní mléka označovaná písmeny HA), tak s vysoce rozštěpenou bílkovinou. Mléka pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností V případě nedostatku mateřského mléka jsou nezralé děti živeny mléky s vyšším obsahem energie a živin, která nejlépe kryjí jejich potřeby pro růst. Z praktického pohledu je mateřské mléko nebo standardní počáteční kojenecké mléko plně postačující k výživě nedonošeného dítěte po propuštění z nemocnice za podmínky, že dítě dosáhlo předpokládané hmotnosti a délky korigované k postkoncepčnímu věku. Pro ty děti, jejichž růst je zpomalen, je vhodné podávání mléka s vyšším obsahem energie i v prvních týdnech po propuštění z nemocnice než dosáhnou hmotnosti 3500 g (tzv. mléko po propuštění ). Mléka se sníženým obsahem laktózy Pro děti, které nesnáší mléčný cukr, což může být např. důsledek závažněji probíhajících průjmových onemocnění, byly připraveny léčebné mléčné přípravky kojenecké výživy s nízkým nebo žádným obsahem mléčného cukru, které mohou být použity na přechodnou dobu, než se znovu upraví aktivita enzymu, který mléčný cukr štěpí. Antirefluxová mléka U malých kojenců, kteří jsou živeni některým počátečním mlékem a výrazně ublinkávají, lze po poradě s lékařem použít tzv. antirefluxová mléka. Tato mléka jsou zahuštěna rýžovým škrobem nebo vlákninou 13

14 karubinem ze svatojánského chleba, čímž je znesnadněno časté ublinkávání, bývají označovány písmeny AR. Kojenecká výživa vyráběná ze sóji Použití kojenecké výživy ze sóji by mělo být omezeno na situace, kdy není jiné řešení. Sójová kojenecká výživa je nejčastěji užívána při vegetariánském způsobu výživy (vegani) a při nesnášenlivosti mléčného cukru, je vhodná až pro starší kojence od 6 měsíců. Sójová výživa se nehodí k prevenci a k léčbě alergie na bílkovinu kravského mléka. Kojenecká výživa ze sóji je svým složením přizpůsobena požadavkům kojence. Protože obsahuje rostlinnou bílkovinu, musí být obohacena některými minerálními látkami, stopovými prvky a vitaminy, které jsou bezpodmínečně nutné pro zdravý vývoj a růst dítěte v prvním roce života. V žádném případě nesmí být výživa pro kojence vyrobená ze sóji zaměňována za různá tzv. "sójová mléka" běžně dostupná na trhu, která neodpovídají potřebám kojenců a jsou proto zcela nevhodná pro výživu kojence. Pokračovací mléka Pokračovací mléka jsou určena pro děti od ukončeného 4. měsíce do 36 měsíců věku.v poslední době byla některými výrobci kojenecké mléčné výživy uvedena na trh mléka pro starší kojence a batolata, která jsou doporučována k zařazení do jídelníčku dítěte na konci prvního roku života. K přípravě kojenecké výživy je vždy třeba používat vodu vhodnou pro kojence a dbát návodu k přípravě, který je uveden na obalu. K ohřívání není vhodné používat mikrovlnnou troubu, ve které je strava nerovnoměrně ohřátá, povrch láhve může být chladný a část obsahu velmi horká. O současném sortimentu výrobků kojenecké výživy podá nejlepší informaci praktický lékař pro děti a dorost. 14

15 Neupravené kravské mléko Neupravené kravské mléko není vhodné pro dítě během celého prvního roku života pro vysoký obsah bílkovin a minerálních látek (zátěž ledvin). Neupravené kravské mléko může být proto součástí jídelníčku teprve na konci prvního roku života, a to nejlépe ve formě hrníčku mléka jako součásti pokrmu obsahujícího chléb a mléko. Proti malému množství neupraveného mléka (200 ml) ve formě pasterizovaného nebo trvanlivého mléka použitého k přípravě obilných kaší nejsou však podle současných znalostí žádné námitky. Pro děti do dvou let života nejsou vhodná ani pasterizovaná mléka se sníženým množstvím tuku. Toto mléko rovněž není v žádném případě vhodné podávat dětem s nadměrnou hmotností. Kozí mléko Neupravené kozí mléko není vhodné k výživě malých kojenců stejně jako neupravené kravské mléko, protože obsahuje vysoké množství bílkovin, minerálních látek, tuků a velmi málo vitaminů. Mléko pro kojence na bázi kozí bílkoviny, které odpovídá svým složením současným mezinárodním doporučením pro výživu kojenců, je však vyráběno v některých zemích. Kozí mléko se nehodí k léčbě alergie na kravské mléko, jeho bílkovina je stejně cizorodá pro kojence jako bílkovina kravského mléka a určitá část dětí s alergií na bílkovinu kravského mléka reaguje také na bílkovinu kozího mléka. Příkrmy Velmi časné zavádění příkrmu nepřináší dítěti žádné výhody. Příkrm se doporučuje začít podávat nejdříve na konci 4. měsíce a nejpozději na konci 6. měsíce. Je to v době, kdy samotné mléko již nekryje požadavky na energii a složení stravy. V této době dítě obvykle přesáhne hmotnost 6000 g, je hladové po 8-10 kojeních nebo po vypití více než ml mléka denně. Je třeba především krýt zvýšený požadavek na energii, bílkoviny, železo a zinek. Příkrm se 15

16 zavádí do jídelníčku v době, kdy dítě již dobře kontroluje pohyby hlavou, sedí s oporou a je schopno polykat ze lžičky i stravu, která není tekutá. Čas, kdy dítě dostává první nemléčný příkrm, není dán jen vývojem funkce trávicího ústrojí, ale současně dosaženým stupněm neuropsychického vývoje. Neexistuje přesvědčivý vědecký důkaz o tom, že vyloučení nebo pozdější podávání potencionálně alergizujících potravin, jako jsou ryby a vajíčka, snižuje výskyt alergických onemocnění u dětí se zvýšeným i nezvýšeným rizikem vzniku těchto onemocnění. Platí obecné pravidlo, že je lépe možné potravinové alergeny zařazovat do jídelníčku ještě v době, kdy je dítě alespoň částečně kojeno a doporučuje se zavádět alergeny postupně ve zvyšujících se dávkách. Vždy před zavedením nové potraviny do jídelníčku kojence je doporučeno vyčkat několik dnů, aby bylo možno rozpoznat, zda předchozí nově zařazená potravina nevyvolala alergickou reakci. Stejná doporučení platí i pro lepek (bílkovinný komplex z povrchní části obilných zrn pšenice, žita a ječmene). Ten je doporučeno zavádět do jídelníčku postupně v malých stoupajících dávkách v rozmezí od ukončeného 4. měsíce a nejpozději do ukončeného 7. měsíce při současném kojení. Je to preventivní opatření proti rozvoji časných těžkých forem celiakie, což je nesnášenlivost lepku, která vede k neprospívání dítěte. Příkrm se podává zásadně lžičkou. Jako první příkrm se doporučuje jemné jednosložkové zeleninové pyré. V průběhu jednoho měsíce je možné zařadit vícesložkové příkrmy zeleninové a masozeleninové, jako např. zeleninu s kuřetem, telecí maso se zeleninou a bramborem, maso s rýží. Vařeného libového masa je zpočátku asi 20 g na dávku, od 7. měsíce až 35 g. Dítě dostává postupně příkrm obsahující maso až šestkrát týdně, jedenkrát týdně má být místo masa přidán jeden vařený slepičí žloutek. Železo obsažené v mase je nejlepším zdrojem železa, protože se dobře vstřebává. V současné době je na trhu celá řada masozeleninových příkrmů od různých výrobců, jejich výhodou je snadná příprava pokrmu, nízký obsah dusičnanů a prakticky žádný obsah pesticidů. Během 2-3 týdnů by měla být jedna mléčná porce v dávce g zcela nahrazena tímto příkrmem. Po masozeleninovém příkrmu lze do jídelníčku kojence zavést ovocné pyré. Ovocné pyré se nepřislazuje a obsah sacharidů by neměl 16

17 přesahovat 20 g/100 g. Každý nový druh ovoce by měl být zaváděn do jídelníčku kojence s odstupem alespoň 3-4 dnů k snazšímu rozpoznání případné nesnášenlivosti. Ovocné pyré lze smíchat také s neslazeným jogurtem. Jogurt je v podstatě lehce stravitelné mléko, naopak tvaroh není doporučován v prvním roce života pro příliš vysoký obsah bílkovin. V průběhu 6. měsíce je obvykle do stravy zaváděn další příkrm ve formě mléčné obilné kaše. Průmyslově vyrobená mléčná kaše musí nést označení druhu obilniny, z které je vyrobena a údaj o věku dítěte, od kterého ji lze podávat. Obilnina v kaši je buď samotná nebo v kombinaci s ovocem či zeleninou a k její přípravě je nezbytné mléko. Druhý typ kaší jsou výrobky, které již obsahují sušené mléko a připravují se proto pouze naředěním vodou. V posledním třech měsících prvního roku je možné obohatit jídelníček o další druhy příkrmů s využitím těstovin, např. špagety, vaječné nudle, makaróny. Příkrmy mohou být podávány ve formě hruběji nasekaných kousků, které dítě nutí ke žvýkání. Množství vypitého mléka do konce druhého roku života dítěte nemá být menší než 500 ml za den. Nápoje pro kojence Při výlučně mléčné výživě (mateřské mléko nebo počáteční mléko) v prvních 4-6 měsících života nepotřebuje zdravý kojenec žádný přídavek tekutin. Výjimkou jsou situace při teplotě, ztrátě chuti k jídlu a silném pocení. Se zavedením hutnějších příkrmů do jídelníčku je relativní obsah vody v jídle menší. Od 10. měsíce se proto doporučuje pravidelné doplňující podávání tekutin v množství asi 200 ml denně. Nejlepším přídavkem tekutin je pitná voda vhodná pro kojence. Plně kojené děti nebo děti živené počátečními mléky jsou dostatečně zásobeny vitaminem C. Ovocné šťávy nemají v žádném případě nahrazovat příjem mléka a bývají doporučovány v době, kdy je dítě již schopno pít z hrnečku. 17

18 Přídavky Vitamin D Podávání vitaminu D jako prevence křivice je v našich podnebních podmínkách nezbytné. Z těchto důvodů je doporučován kojeným dětem stejně jako dětem uměle živeným přídavek vitaminu D minimálně v dávce 600 I.U. denně od 2. týdne života během celého prvního roku a během zimních měsíců ve druhém roce života. Tato dodatečná dávka vitaminu D je doporučována i dětem, které nejsou kojeny, bez ohledu na druh mléka a příkrmy, které dostávají. Jód K rizikovým skupinám ohrožených dětí nedostatkem jódu patří kojené děti. V potravě matek je často nedostatečné množství jódu. Tuto situaci lze řešit vhodně volenou stravou kojící matky (2x týdně mořské ryby). Pokud matka mořské ryby nekonzumuje, měla by dostávat jód v tabletách v dávce 100 µg/den. Všechny výrobky kojenecké mléčné výživy, kterou jsou v současné době na trhu, obsahují dostatečné množství jódu. Vitamin K K prevenci krvácivého onemocnění u donošených novorozenců se všem dětem po porodu podává vitamin K. Pokud dítě dostane vitamin K injekcí v porodnicí, jeho podávání se již neopakuje. V případě, že byl vitamin K podán v kapkách, aplikuje se plně kojeným dětem ještě v týdenních intervalech až do stáří týdnu. Fluorid K účinné prevenci zubního kazu se doporučuje podle zpráv Světové zdravotnické organizace podávat fluorid jako doplněk stravy. Fluorid lze podávat od 6. měsíce věku v tabletové formě, pokud voda k přípravě kojenecké stravy nemá sama o sobě dostatečný obsah iontů fluóru. Preventivní podávání fluoridu ve správných dávkách nemá žádný škodlivý vliv na zdraví dítěte a snižuje kazivost zubů až o 50 %. Dávkovací schéma tablet je však třeba redukovat od okamžiku, kdy se začne pravidelně s čistěním dětského chrupu fluoridovou zubní pastou. 18

19 Přechod na stravu pro dospělé Ke konci prvního roku života jsou postupně do jídelníčku dítěte zařazovány další pokrmy konzumované v rodině. Při tomto přechodu musí být velká opatrnost v jejich zavádění. Nesmí se podávat žádné malé pevné kousky, které mohou být vdechnuty, např. ořechy, bobule, kousky mrkve a další. Nemají se podávat žádná tučná jídla a jen pomalu má probíhat přivykání na těžko stravitelná jídla jako jsou např. luštěniny. Speciální potraviny pro malé děti, jako např. různá mléka, menu a sušenky pro malé děti, nejsou z výživově fyziologického hlediska nezbytné. Důležitá je zásada optimální smíšené stravy. První dva roky života má být podáváno také mléko s nesníženým množstvím tuku. Množství vypitého mléka nemá být menší než 500 ml za den. Další informace a odkazy: 1. Výživa kojenců Brožura O řeči Vašeho dítěte Následující informace by Vás měly seznámit se základními mezníky ve vývoji řeči dítěte, abyste sami mohli sledovat jeho správný vývoj. Vývoj řeči je velmi závislý na tom, jak se sami k dítěti chováte. Častý a bezprostřední mluvní kontakt nelze ničím nahradit. Vaše řeč by měla být přirozená a správná. Zásadně na dítě nešišláme, Váš mluvní vzor je modelem správné řeči. V novorozeneckém a kojeneckém období především sledujeme, zda se dítě otáčí za silným zvukem. Odhalení sluchové vady ve velmi raném období výrazně zvyšuje úspěšnost péče o sluchově postižené dítě. Při jakýchkoliv pochybnostech se ihned obraťte na svého dětského lékaře. Také sledujte příjem potravy. Dítě, které mělo problémy s polykáním, může mít v budoucnu potíže i v řeči. Během prvního roku se dítě učí vnímat zvuky a pohyb svých mluvidel. Všimněte si, že pláč dítěte se postupně mění. Zpočátku stále 19

20 stejný křik se kolem 2 měsíců liší podle pocitů libosti a nelibosti. Mezi 3. a 6. měsícem se rozvíjí tzv. broukání děťátko si hraje se svými rty a jazýčkem a pohyby doplňuje náhodnými zvuky, které zatím nic neoznačují. Kolem 8. měsíce začíná dítě žvatlat úmyslně napodobuje slyšené zvuky. Maminko a tatínku, radujte se z tohoto vývoje. Často se naklánějte nad své dítě a mluvte na něj, dávejte mu najevo, že mu rozumíte. Kolem 10. měsíce dítě začíná většinou rozumět mluvené řeči a rádo reaguje na různé pokyny ukaž, kde máš očička, jak jsi veliký apod. Zhruba kolem 12. měsíce můžete očekávat první slova, která už něco označují (např. papá, ňam, hačí). Kolem 1,5 roku je jich už tolik, že se může podařit jejich spojení do dvojic to jsou již první věty (např. táta pa). Slova stále přibývají a většinou kolem 2 let by se dítě mělo začít ptát Co je to?, přibližně ve 3 letech A proč?. Slova i věty jsou dosud často velmi těžko srozumitelné, ale to nevadí. Vlastní výslovnost dozrává velmi dlouho a zvláštní pozornost si zasluhuje většinou až po 4. roce věku dítěte. Vzhledem k velkým individuálním rozdílům vývoje mozku se však může stát, že Vaše dítě ještě ve 2,5 letech napodobí sotva několik jednoduchých zvuků. Pokud máte jistotu, že dobře slyší a rozumí Vám, nemusíte mít přehnané obavy. Jestliže však ani po 3. roce nenastává prudký nárůst slovní zásoby nebo dítě začíná koktat, protahuje slabiky nebo nemůže chvíli promluvit, obraťte se na svého dětského lékaře, který Vás odešle ke specialistům. Kolem 4. roku by dítě mělo mluvit ve větách a umět krátkou básničku. Zráním řečových funkcí mozku by se měla spontánně zlepšovat výslovnost. Pokud však po 4. roce dítě stále neužívá hlásky ĎŤŇ CSZ ČŠŽ LRŘ nebo další, vyžádejte si od dětského lékaře doporučení k vyšetření na odborném pracovišti klinické logopedie nebo foniatrie. Pokud v řeči chybí pouze hlásky LRŘ, stačí zahájit odbornou péči až kolem 5 let. Do 7 let věku, nejlépe před nástupem do základní školy, by měl být vývoj řeči ukončen. 20

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Informační brožura pro rodiny pacientů a pro samotné starší dětské pacienty Jan Janda se spoluautory: Jaroslav Špatenka, Jiří Dušek,

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

Nádorová onemocnění a výživa

Nádorová onemocnění a výživa Nádorová onemocnění a výživa 1 Autor: MUDr. Milana Šachlová, CSc., MOÚ Danuše Hrbková, FN Brno Odborná recenze: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Vydal:

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v poslední době se stále častěji hovoří o tom, že Česká republika

Více

Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková

Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léčené chemoterapií Páté přepracované a doplněné vydání

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ TERMÍNY ODPOLEDNÍCH ODBORNÝCH KONFERENCÍ PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY A MAGISTRY PODZIM 2013: BRNO Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20 čtvrtek

Více

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Text aktualizovaný 2012 Obsah Úvod 3 Ledviny 4 Transplantace ledviny 7 Zdravotní péče po propuštění z nemocnice 14 Život po transplantaci

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

9. ročník ŘÍJEN 2014 ZDARMA KRISTÝNA JANÁČKOVÁ. Věřím na anděly

9. ročník ŘÍJEN 2014 ZDARMA KRISTÝNA JANÁČKOVÁ. Věřím na anděly 9. ročník ŘÍJEN 2014 ZDARMA KRISTÝNA JANÁČKOVÁ Věřím na anděly Inzerce Podpořte imunitu proti chřipce a nachlazení Lék Wobenzym posiluje oslabenou imunitu snižuje nemocnost Více na www.wobenzym.cz Wobenzym

Více

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou 1 eea financial mechanism norway norwegian financial mechanism grants Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu

Více

Vybrané otázky péče o osobu blízkou

Vybrané otázky péče o osobu blízkou Vybrané otázky péče o osobu blízkou 0lomouc 2012 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb II. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00209

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny.

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 1. Co je to krevní tlak? Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 2. Co je to systolický a diastolický

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Speciál. Těhotenství. Týden po týdnu. www.rodinaaja.cz

Speciál. Těhotenství. Týden po týdnu. www.rodinaaja.cz Speciál Těhotenství Týden po týdnu 1 www.rodinaaja.cz Kojení přináší matce i dítěti zcela nenahraditelné výhody. Je doporučováno profesionály z oblasti zdravotnictví jako nejvhodnější dětská výživa, od

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více