ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby neexistoval hřích a člověk by se mohl sám zdravě vyvíjet, uvést v soulad a řídit všechny svoje síly, zůstal by neuspokojen. V jeho nejhlubším nitru je znamení jeho božského povolání. Otec chce ze svých tvorů udělat svoje děti. Pravé dovršení se může uskutečnit pouze milostí, pouze totálním proměněním člověka v Krista.. - Víš, co ti působí největší utrpení? Vnitřní nespokojenosti, sváry, konflikty mezi tím, po čem toužíš a tím, co máš; tím, čím bys chtěl být a čím jsi; hladem po vědění a tvým tajemstvím a tajemstvím světa, tvým šíleným hladem po štěstí a utrpením ve všech jeho formách, touhou po morální velikosti a zlem, které je v tobě a kolem tebe, tvou žízní po lásce a nezdary, hranicemi lidské lásky. Co ti působí utrpení, je tvoje nedokonalost, nedovršenost. - Nevěř, že uspokojení tvých přání a tužeb může přijít z vnějška, odněkud mimo tebe; jen Někdo, kdo přebývá v tobě může tě naplnit. - Víš čeho si žádáš nejvíce? Nekonečna. Nekonečnou krásu, čistotu, spravedlnost, pravdu, lásku, nekonečný pokoj, život. Nekonečno tě přesahuje, přesahuje celého člověka. Nekonečno má jediné jméno: BŮH. Všechny druhy tvých tužeb po nekonečnu jsou v jádru jeden a týž hlad: hlad po Ježíši Kristu, neboť Ježíš Kristus je čistota, pravda, láska, život Sám Bůh do tebe vložil tuto nostalgii po dovršení v nekonečnu. Z hloubi věčnosti kyne ti Jeho láska. Ten nás požehnal v Kristu vším duchovním požehnáním v nebesích. Vždyť v něm si nás vyvolil před ustavením světa, abychom před ním žili svatě a bezúhonně v lásce. Předurčil nás

2 podle svobodného rozhodnutí své vůle skrze Ježíše Krista k přijetí za své syny, k oslavě vznešené své milosti, kterou nás omilostnil ve svém milovaném Synu (Efez. l, 3-6). Bůh od věčnosti nemyslí na tebe jen jako na člověka, nýbrž jako na zbožštělého člověka. Nespokoj se jen tím, že jsi člověkem, synem člověka, když Kristus ti nabízí, aby ses stal skutečným synem Božím. - Tvoje křesťanství není především rozmanitostí náboženských ritů, morálním zákonem, naukou, nýbrž ŽIVOTEM. Nepraktikuj křesťanství, ale žij je. Od přirozenosti jsi omezen lidskými možnostmi. Chceš-li se dovršit podle své touhy a podle vůle Boží, chceš-li vústit do světa božského, musíš se znovuzrodit, přijmout nadpřirozenost a stát se novým člověkem. Toto nové zrození představuje pro tebe křest, který ti umožňuje vniknout do tajemství smrti a vzkříšení Ježíše. V Něm, prvorozeném Synu, se staneš synem. V Něm, Bratru všech, staneš se bratrem všech lidí. Ty víš, že zlo je v tobě zakořeněno tak hluboko, že je nemůžeš dostihnout a definitivně nad ním zvítězit. Ježíš Kristus vzal toto zlo na sebe, jako bere na sebe všechny tvé nynější hříchy, a vše obrátil, vykoupil. Jen skrze Spasitele Ježíše Krista můžeš být vykoupen od zlého. Kmen a větve - to není několik keřů révy, nýbrž jen jeden. Hlava a údy - to není několik lidí, nýbrž jen jeden. Jsi-li milostí spojen s Kristem, tvoříš jednotu s Ním a s jeho mystickým tělem. - Řeka by nemohla téci, kdyby se zřekla pramene. Světlo by nezářilo, kdyby odmítlo slunce. Nemůžeš žít v plnosti, odmítneš-li Ježíše Krista; potřebuješ, aby vítězící život, který v něm pulsuje, přešel do tebe; tento život se nazývá: milost. - Život Kristův proniká tvou inteligenci skrz milost víry. Ty, který bys rád odhalil své tajemství a tajemství světa, můžeš tedy poznávat tak, jako poznává Bůh. Život Kristův proniká tvůj cit, tvou vůli, tvé srdce milostí lásky. Ty, který chceš milovat bez hranic, můžeš tedy milovat srdcem Boha. Život Kristův proniká tvé jednání a všechna tvá přáni milostí naděje. Ty, který chceš mít úspěch, můžeš přijmout veškerou moc Boží a jistotu věčného zdaru. Víra, naděje a láska jsou nové schopnosti tvé nadpřirozenosti. Život Kristův proniká tvé tělo, aby tam zasel sémě nesmrtelnosti. Ty, který bys rád žil plně, v Kristu budeš žít věčně. Jsi-li připraven, abys přijal Ježíše Krista na všech stupních své bytosti jeho Duch Svatý tě zvolna vnitřně promění. 2

3 - Ježíšem Kristem ustanovené svátosti jsou privilegovanými místy k setkání s Jeho milostí. Připravíš-li se svou vinou o toto setkání, překazíš své dovršení. - Ježíš Kristus od tebe nežádá, abys Ho obdivoval, napodobil, ani abys byl jeho přítelem jen tak jako máš přátele zde na Zemi. Žádá od tebe především, aby ses nechal v Něho proměnit. - Sv. Pavel dosáhl plné zralosti zbožštěného člověka, když řekl: Já už nežiji, nýbrž Kristus žije ve mně. - Dílo Ježíše Krista není dokončeno. Bude dokončeno až milost opět uvede do rovnováhy a harmonie nejhlubší bytí všech lidí, až celý vesmír bude ovládnut a nově 3 orientován skrze ducha a ruce zbožštěného člověka, až jeho mystické Tělo dosáhne své zralosti a až Boží láska sjednotí celé lidstvo. Pak teprve bude naplněn plán Otce: všechno na nebi i na zemi opět spojit v Kristu (Efez. l, 10). - Zvolil-li jsi Krista, musíš brát účast na Jeho poslání. Být křesťanem znamená následovat Krista ; znamená to, zapojit se do uskutečňování velkého plánu jeho božského Otce. - Život Kristův v tobě změní celý tvůj život: s tvým úsilím, aby ses stal vzpřímeným člověkem a aby ses spojil poznáním a láskou se všemi lidmi spolupracuješ na dovršení mystického Vtělení Ježíše Krista; svými boji a utrpením všeho druhu, viděným, přijatým a obětovaným, spolupracuješ na dovršení vykoupení; svou láskou uvnitř rodiny a svou intelektuální i manuální nebo uměleckou prací, spolupracuješ na dovršení tvorstva. Jsi, v Ježíši Kristu, budovatelem nebeského království. - I když celý život budeš pracovat na svém dovršení a dovršení světa, přece ani ty, ani svět, nedosáhnete konečné plnosti v čase. Teprve na konci věků ve zmrtvýchvstalém Kristu bude vše naplněno, až ve věčné lásce budeme zapojeni do rytmu Trojice. Kdybys chtěl dosáhnout svého dovršení zde na zemi, neuspěl bys: jsi ohraničen. Dovršen budeš až v nebi. Do nebe však vede jediná cesta: JEŽÍŠ KRISTUS. (Michael Quoist)

4 Světec na březen Jako světce na březen jsme vybrali Růženu z Viterba. Růžena přišla na svět r jako dcera chudých rodičů ve Viterbu. V malé uličce nedaleko kostela sv. Růženy se dnes ukazuje středověký dům, který prý byl rodným domem Růženiným. Již v dětství se dívce dostávalo mystických milostí. Žila přísně asketicky a podrobovala se těžkému sebetrýznění. V r se stala Růžena po těžké chorobě terciářkou františkánského řádu a brzy si získala pověst jako kazatelka. Ve sporu mezi císařem Bedřichem II. a papežem Inocencem IV. se postavila na stranu nejvyšší hlavy Církve a vyzývala občany Viterba, aby stáli věrně při Inocencovi. To vedlo k tomu, že byla Růžena se svými rodiči na krátký čas vypovězena z města a teprve po Bedřichově smrti se mohla zase vrátit. V městě Viterbu, které bylo nyní pod papežovým panstvím, prosila mladá Růžena o přijetí do kláštera klarisek. Vstup však jí byl odepřen pro její velkou chudobu. Nad tímto odmítnutím děvčeti téměř puklo srdce. Ještě dvakrát pak prosila, aby směla složit sliby jako klariska, ale pokaždé marně. Nešťastná a zoufalá Růžena brzy nato těžce onemocněla a o málo později zemřela ve věku pouhých 18 let, snad 6. března Za šest let bylo její neporušené tělo přeneseno do kostela u kláštera klarisek. Tam odpočívá dodnes ve skleněné schránce, která je cílem mnoha poutníků. Po požáru kostela v r byla zhotovena nová rakev, na níž jsou namalovány výjevy z četných Růženiných zázraků. Stojí dnes v jejím rodičovském domě. Ačkoli proces svatořečení, vedený dvěma papeži, nedospěl nikdy k závěru, byla Růžena z Viterba přesto přijata do římského martyrologia. Znázorňování: Růžena bývá většinou zobrazována v řádovém hábitě s věncem růží na hlavě, nebo s ošatkou s chlebem, nebo růžemi v rukou. Růžena je patronkou katolických dívek v Itálii. (Podle Rok se svatými) Růžena žila jen osmnáct let, bránila Církev a zemřela jako světce. Žijeme možná mnohem déle, ale s jakým výsledkem? Každou minutu bychom měli být schopni udělat něco pro Boha. Čas jsou "peníze pro věčnost", budeme jimi plýtvat nebo je dokážeme dobře investovat? 4

5 Postní inventura - GPS na cestě ke spáse Jít na doraz se srdcem a s vizí vítězství. Je pravda, že nedokážeme, či nemůžeme celý život táhnout naplno. Potřebujeme přestávku, poločas. Ale po jisté době vždy cosi zazvoní. A právě Popeleční středa nás volá nastoupit a provést si inventuru srdce. Pomůže nám upravit svůj směr jako navigační zařízení GPS na cestě k cíli. Před pár dny jsem zastupoval učitelku tělesné výchovy. Dali mi na starost malé třeťáky. Nejprve jsem uvažoval, že s nimi půjdu na procházku. Řekněme si, je to bezpečnější, než dávat pozor na rozjařené děti v tělocvičně. Ale dřív než jsem děti seznámil se svým plánem, převlékli se už během přestávky do úborů. Když jsem je spatřil natěšené z blížící se hodiny, nechtěl jsem je zklamat. Po krátké rozcvičce jsme tedy začali "velký zápas" ve vybíjené - 3. A versus 3. C. Bylo vidět rozdíl - v mé třídě je totiž méně chlapců. Přesto však musím říct, že mě moji žáci zaujali více. Přesněji řečeno, jedna žákyně - Erika. Zůstala ve hře jako poslední. Přiznám se, už jsem viděl hodně sportovních výkonů, ale takovou zanícenou malou hráčku, odhodlanou udělat doslova vše pro vítězství svého týmu, jsem už dávno neviděl. Byla téměř na pokraji sil, ale nevzdávala to. Šla na doraz s vizí vítězství. Jít na doraz, se srdcem a s vizí vítězství. Těmito slovy bychom mohli nazvat i pozvání Boha, či motto pro náš pozemský život. Přestože nedokážeme celý život táhnout naplno, potřebujeme odpočinek, po jistém čase vždy cosi ohlásí, že už je čas. A právě Popeleční středa a půst nám píská nastoupit. Přesvědčují nás o tom slova Písma svatého, a v posledních letech i listy papežů. Nástupci sv. Petra k nám na prahu půstu obzvlášť mluví a obracejí náš zrak na Boží čas. "V Kristově jménu prosíme: Smiřte se s Bohem! Hle, nyní je milostivý čas, nyní je den spásy! "(srov. 2 Kor 5, 20-6, 2). Ten zvláštní čas jako dar Boha odkrýval pro nás papež Jan Pavel II. v poselství na postní období v jubilejním roce 2000: "Postní čas představuje ve skutečnosti vrchol té cesty obrácení a smíření, kterou Jubileum, rok Páně milosti, předkládá všem věřícím, aby si jí obnovili svůj vztah ke Kristu a hlásali jeho tajemství spásy v novém tisíciletí s obnovenou horlivostí. " Důležitost využít milostivé období nám připomíná nynější papež Benedikt XVI. v jeho poselstvích k půstu. V roce 2007 napsal: "Každoročně nám postní doba nabízí vhodnou příležitost hlouběji se zamyslet nad smyslem a hodnotou našeho křesťanského života a znovu objevit Boží milosrdenství, abychom se i my stali milosrdnějšími vůči našim bratrům." Předloni rok nám zase vzkázal: "Drazí bratři a sestry, každoročně nás Církev u příležitosti postní doby zve udělat si upřímnou revizi života ve světle evangelního učení." Z těchto slov lze usoudit vážnost času, kterým je půst, a upřímný zájem papežů o nepromeškání příležitosti, která se nám nabízí. V jejich poselstvích se jasně odráží láska a zároveň pocit odpovědnosti za spásu všech. Jenže záleží na každém člověku, na jeho svobodném uvážení a rozhodnutí, zda tyto výzvy přijme a udělá je součástí svého života. Přitom nejde o nucení k dalším výkonům, ale o "zakoušení" Boží milosti a života s ní. (podle KN) 5

6 Desatero - Jméno zjevuje to podstatné, vyjadřuje samu osobu (2. přikázání) Staré latinské přísloví říká nomen omen. Jednoduchý překlad tohoto přísloví by mohl být: jméno - znamení. Takto se označovaly jména, které vyjadřovaly vlastnost svých nositelů. Například jméno Tlustý u osob, nebo Pustá či Rybná při městech. Určitě se generacemi a léty smysl změnil. Tlustý mohl v potomcích zchudnout, Pustá nemusí být již zcela pustá a Rybná už také vůbec ne. Pochází to od starých Římanů, kteří takto vyjadřovali svoji představu, že ve jménu osoby je skrytý její osud. Některé antické národy dokonce byly přesvědčeny, že jméno není jen obyčejný zvuk, ale v určitých případech vyjadřuje skoro duši osoby, která to jméno nosí. Úcta k zjevenému Božímu menu Tak podobně je to i v Bibli. Když Bůh na Sinaji zjevuje Mojžíšovi své jméno, vyjadřuje jím něco podstatného ze svého bytí. Proto Židé Boží jméno z posvátné úcty po určité době přestali v textu Písma vyslovovat a nahrazovaly jej jiným slovem. K Božímu jménu měli velkou úctu a bázeň. Vzdát úctu Bohu a Božímu jménu bylo pro ně vlastně totéž. Druhé Boží přikázání má jednoduché znění: "Nevezmeš jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo! Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bude brát jeho jméno nadarmo" (Ex 20, 7; Dt 5, 11). Přikazuje mít v úctě Hospodinovo jméno. Podobně jako první i druhé přikázání pochází z ctnosti zbožnosti a zvláště určuje náš způsob používání slova o svatých věcech. Mezi všemi slovy Zjevení je jedno zvláštní slovo, které je zjevením Božího jména. Bůh svěřuje své jméno těm, kteří v něho věří. Zjevuje se jim ve svém osobním tajemství. Dar jména patří do oblasti důvěry a intimnosti. "Hospodinovo jméno je svaté." Proto ho člověk nesmí zneužívat. Musí ho uchovávat v paměti v tichu adorace plné lásky. Má ho vkládat do svých slov jen na to, aby ho velebil, chválil a oslavoval. Úcta vůči Božímu jménu vyjadřuje úctu, která patří tajemství samého Boha a celé posvátné skutečnosti, kterou toto jméno připomíná. Smysl pro posvátnost patří k ctnosti zbožnosti. Takto to vyjádřil nedávno blahoslavený anglický konvertita kardinál John Henry Newman: "Jsou pocity bázně a posvátné úcty křesťanskými city, nebo ne? Nikdo o tom nemůže rozumně pochybovat. Je to druh citů, které bychom měli pociťovat - a to v intenzivním stupni -, kdybychom skutečně měli vidění všemohoucího Boha. Je to tedy druh citů, které bychom měli mít, kdybychom si uvědomili jeho přítomnost. V míře, v jaké věříme, že je přítomen, je máme mít. Nemít je, znamená neuvědomovat si, nevěřit, že je přítomen." Jménem Božím Druhé přikázání zakazuje zneužívat Boží jméno, to znamená jakýmkoliv nevhodným způsobem používat Boží jméno, jméno Ježíše Krista, Panny Marie a všech svatých. Hospodinovo jméno máme mít v úctě, neboť žalmista říká: "Pane, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno na celé zemi!" (Ž 8, 2). Boží jméno je svaté. Když ho vyslovujeme (a také jméno Panny Marie a svatých), vždy to máme dělat s vírou a bázní. Patří sem například katolický pozdrav "Pochválen buď Ježíš Kristus". Při vyjádření vděčnosti říkáme "Bohu díky", "Chvála 6

7 Bohu" nebo "Pán Bůh zaplať". Když chceme na někoho svolat Boží pomoc nebo požehnání, říkáme "Pán Bůh pomáhej" nebo "Bůh tě žehnej". A když něco začínáme, zvykneme říct "Ve jménu Božím". To vše jsou situace, v nichž Boží jméno používáme velmi správné, protože vyjadřujeme víru v Boží přítomnost, blízkost a v jeho působení v našem životě. Zaslíbení dané někomu v Božím jménu zavazují Boží čest, věrnost, pravdivost a autoritu. Třeba je dodržovat z důvodu spravedlnosti. Zpronevěřit se jim znamená zneužít Boží jméno a jistým způsobem dělat z Boha prolhance. Rouhání, proklínání Existují situace, ve kterých se zmiňují svatá jména zbytečně a nadarmo. Děje se tak například v netrpělivosti, v údivu, v rozčilení nebo prostě ze zlozvyku. Není to těžký hřích. Jde o lehký hřích proti ctnosti zbožnosti, ale i tak si třeba dávat pozor. Hříchy proti druhému přikázání jsou tyto: Rouhání je přímo proti druhému přikázání. Spočívá v tom, že se proti Bohu vyslovují - vnitřně nebo navenek - slova nenávisti, výčitky a provokace, že se o Bohu říká špatně, chybí vůči němu úcta v řeči a zneužívá jeho jméno. Zákaz rouhání se vztahuje i na slova proti Kristově Církvi, proti svatým nebo proti posvátným věcem. Rouháním je i odvolávat se na Boží jméno, aby se zakryly zločinné praktiky, zotročovaly národy, mučili nebo zabíjeli lidé. Zneužití Božího jména na spáchání zločinu vyvolává odmítnutí náboženství. Rouhání je v rozporu s povinnou úctou vůči Bohu a jeho svatému jménu. Svou povahou je těžkým hříchem. Proklínání, do kterých se vkládá Boží jméno bez úmyslu rouhat se, jsou neuctivosti vůči Pánu. Druhé přikázání zakazuje používat Boží jméno při magii. Boží jméno je velké tam, kde se vyslovuje ve shodě s velikostí Boží velebnosti. A tak Boží jméno je svaté tam, kde se vyslovuje s úctou a bázní neurazit ho. Brát Boha za svědka Druhé přikázání zakazuje také křivou přísahu. Přísahat znamená brát Boha za svědka toho, co tvrdíme. Znamená dovolávat se Boží pravdomluvnosti jako záruky své vlastní pravdomluvnosti. Přísaha zavazuje Hospodinovo jméno: "Budeš se bát Hospodina, svého Boha, jemu budeš sloužit a jen jeho jménem budeš přísahat" (Dt 6, 13). Odmítnout křivou přísahu je povinností vůči Bohu. Bůh jako Stvořitel a Pán všeho je norma každé pravdy. Lidské slovo je ve shodě nebo v rozporu s Bohem, který je Pravda sama. Když je přísaha pravdivá a oprávněná, osvětluje vztah lidského slova k Boží pravdě. Křivá přísaha volá Boha, aby dosvědčil lež. Křivopřísežník je ten, kdo pod přísahou udělá nějaký slib s úmyslem nedodržet jej, nebo ten, kdo nedodrží, co slíbil pod přísahou. Křivopřísežnictví je těžkým proviněním proti úctě k Pánu každého slova. Zavázat se přísahou k nějakému zlému skutku se protiví svatosti Božího jména. Ježíš vysvětlil druhé přikázání v řeči na hoře: "Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům:, Nebudeš křivě přísahat, ale splníš, co jsi Pánu přísahal! Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte Ale vaše řeč budiž: ano - ano ne - ne. Co je navíc, pochází od Zlého" (Mt 5, 33-34, 37). Ježíš učí, že každá přísaha zahrnuje v sobě odvolávání se na Boha a že přítomnost Boha a jeho pravda se má uctívat v každém slově. Ohleduplnost při odvolávání se na Boha v řeči úzce 7

8 souvisí s uctivou pozorností vůči jeho přítomnosti, kterou dosvědčujeme nebo hanobíme každým svým tvrzením. Logika nomen omen V Bibli jména kromě identifikace osoby často označují i její poslání. Tak je tomu v případě Abrahama, jemuž Bůh sám změnil jméno z Abram na Abraham, což znamená "otec mnohých národů" (srov. Gn 17, 5). Tato změna jména byla znamením, že Bůh zaslíbení o Abrahamově potomstvu splní. Také jména tří archandělů sledují logiku nomen omen a vyjadřují zvláštní úkoly. Michael, znamená "Kdo jako Bůh?", čímž se naznačuje duchovní boj v andělským světě. Je to jakoby bojový výkřik, se kterým vůdce andělského vojska poráží Božího odpůrce Lucifera a jeho anděly. Gabriel znamená "Boží síla" a Rafael "Boží lék". Ježíš změnil jméno Petrovi jako jedinému ze svých dvanácti apoštolů. Jeho původní jméno bylo Šimon. "Ty jsi Šimon, syn Janův, ale budeš se jmenovat Kéfas, což v překladu znamená Petr" (Jan 1, 42). A také "Ježíš mu řekl:,blahoslavený si, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. A já ti říkám: Ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou (Mt 16, 17-18). Skutečnost, že toto slovo bylo přeloženo a do dějin tak vešla řecká forma jeho jména Petr, jednoznačně potvrzuje, že to nebylo vlastní jméno pouze ve smyslu zvukové identifikace osoby. Vždyť taková vlastní jména se nepřekládají. Nemohlo však jít ani o vyjádření Petrova charakteru. Dá se mu porozumět pouze na základě tajemství povolání. Šimon Petr se na základě povolání Ježíšem stává tím, čím není skrze "tělo a krev". Těmito slovy slibuje Ježíš Šimonovi nejvyšší úřad v Církvi. Nové Šimonovo jméno bude Skála (aram. Kéfa, ř. Petros), Petr. Je to jméno úřadu, který má Šimon zastávat v budoucí, Kristem založené Církvi. Na tomto Petrově úřadu Ježíš postaví svou Církev jakoby na skále. Svátost křtu se uděluje "ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého". Při křtu jméno Páně posvěcuje člověka a křesťan dostává své jméno v Církvi. Může to být jméno některého světce, který žil životem příkladné věrnosti vůči svému Pánu. Patronát světce poskytuje vzor lásky a zajišťuje jeho přímluvu. Křestní jméno může vyjadřovat i některé křesťanské tajemství nebo křesťanskou ctnost. Církevní právo vybízí, aby rodiče, kmotři a farář dbali na to, aby se při křtu nedávalo jméno, které je cizí křesťanskému smýšlení. v Bůh každého volá jménem Bůh volá každého jménem. Jméno každého člověka je posvátné. Jméno je ikona osoby. Vyžaduje úctu na znak důstojnosti toho, kdo ho nosí. Přijaté jméno je jméno na věčnost. V nebeském království zazáří plném světle tajemný a jedinečný charakter každé osoby poznamenané Božím jménem. "Tomu, kdo zvítězí dám bílý kamínek a na kaménku napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo ho dostane" (Zj 2, 17). A "Potom jsem viděl, a hle, Beránek stál na hoře Sion a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, co měli na čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce" (Zj 14, 1). Neboť jméno vyjadřuje něco podstatného, samotnou osobu. (podle KN) 8

9 2. Nevezmeš Boží jméno nadarmo. Kdo dává Bohu ve svém životě a v srdci první místo, ten o něm mluví vždy s úctou. Bůh touží skrze nás věřící přinést lidem dnešního světa kus své lásky a milosrdenství. Na to nesmíme nikdy zapomenout! Našel jsem si čas na modlitbu? - Modlil jsem se vůbec? - Modlíval jsem se pravidelně alespoň ráno a večer? - Byla moje modlitba opravdovým rozhovorem s Bohem? - Neodříkával jsem naučené modlitby bezmyšlenkovitě? - Zahrnoval se do svých modliteb své rodiče, přátele, spolupracovníky, kněze, ale i nepřející, či nepřátele? - Snažil jsem se konat i svou denní práci jako modlitbu, s úmyslem, aby se líbila nejen lidem, ale i Bohu? - Přijímal jsem dobré věci jako Boží dar a špatné jako zkoušku věrnosti a podíl na Kristově křížové cestě? - Modlil jsem se za šíření víry? - Za sjednocení křesťanů? - Za hledající a bloudící? - Nemluvil jsem lehkovážně nebo posměšně o Bohu a věcech víry? - Nevyslovoval jsem zbytečně jméno Boží a jména svatých? - Neklel jsem? - Nepřísahal jsem lehkovážně nebo křivě? -Spoléhal jsem se drze na Boží milosrdenství, páchajíce hřích ve vědomí, že mi Bůh i tak odpustí? - Upadal jsem v utrpení a životních zkouškách do beznaděje a zoufalství? - Přijímal jsem svatokrádežně (ve stavu těžkého hříchu) svátosti? (Když se doma nebo ve veřejných stravovacích místnostech nemodlíme zjevně před jídlem a po něm, není to hřích. Vděčnost za všechny Boží dary by nám však neměla nikdy chybět.) Křížová cesta pozvedá V době půstu máme pozvání projít s Kristem jeho křížovou cestou. Možná už známe zastavení nazpaměť a i ty meditace se nám opakují. Uvědomuji si, že je stále cosi, co nás může na cestě Krista s křížem oslovit. Například třikrát zastavení, když Ježíš padá na zem, leží v hlíně a blátě. Ten obraz nevzbuzuje nic příjemného. Zdá se nám, že jde o předobraz ošklivého konce. Opak je však pravda. I my se nejednou najdeme v blátě. Toto poznání či vidění sebe v blátě vůbec není příjemné. Ale asi to musí být, neboť právě tehdy, když je Ježíš v blátě, Bůh začíná tvořit něco nového - naše vykoupení. Lenku znám osm let. Kupuje mi nástěnný kalendář s malbami Ladislava Záborského. Přiznám se, v prvním roce jsem ho pověsil spíše ze slušnosti. Ty malby se mi zdály těžké. Dnes vím, že jsem je vnímal povrchně. Postupem času jsem trávil více chvil při zkoumání těchto obrazů a vytvořil jsem si k nim živý vztah. Záborského malby vlastně vyjadřují pocity a prožívání mého nitra. Od té doby vidím více i v obraze i ve svém životě, jak jsem viděl předtím. V loňském kalendáři je malba s názvem Návrat člověka k Bohu. Bůh se sklání ke klečícímu člověku a zvedá ho. Neznám všechny obrazy Ladislava Záborského, ale vím, že tento obraz mocně odkrývá tajemství půstu. Nejde tu o čas, kdy si člověk má kleknout a v pokoře uznat své hříchy a slabosti. Mnohem více jde o čas, kdy Bůh ukazuje a dokazuje, jak velkou chuť má zvedat člověka a prokazovat mu své milosrdenství. (podle KN) 9

10 Společenská etiketa platí i v kostele Pravidla slušného chování a společenskou etiketu bychom měli dodržovat i v kostele. Bohužel, často na to zapomínáme. Katolické noviny v této souvislosti oslovily odbornici na nonverbální komunikaci Olgu Škvareninovou a my se s vámi chceme o to podělit. Má člověk, který se chlubí svými dary na kostel a dělá si z toho zásluhy sedět v první lavici? Člověk, který obětuje peníze na kostel, by se tím neměl chlubit, ani o tom mluvit v jiných souvislostech. V tom případě se totiž z milodaru stává reklama nebo něco velmi zištného. Světská propagace nemá v tomto prostředí co dělat. Pokud již poděkovat lidem, kteří obětují značné finanční částky, jaký způsob volit? Na to by měl pamatovat kněz nebo kostelník a při vhodné příležitosti, jako jsou hody nebo statistika na konci roku, těmto lidem poděkovat. Je však třeba se každého předem zeptat, zda chce být představen, nebo ne. Jsou lidé, kteří nechtějí, aby se všeobecně vědělo, zda a kolik dali. Jak zareagovat, pokud vidím, že se přítomní na mši někomu posmívají, například pokud se lektor splete, nebo poukazují na jeho řečovou chybu? Takové chování nemá nic společného s etikou. Na druhé straně, pokud se lektor na čtení předem nepřipraví, svědčí to o jeho neúctě k Božímu slovu, ke knězi, věřícím i místu, kde se koná mše svatá. Řečové vady, jako ráčkování, sigmatizmus (chybné vyslovování sykavek, šišlání - pozn. red.) způsobuje sice jisté šumy v procesu komunikace, ale nevidím důvod, proč by lidé s takovým jemným řečovým handicapem - ale i vozíčkáři či lidé s berlemi - nemohli číst na takových místech. Proč často odsunujeme lidí, kteří nesedí do našeho obrazu světa, někam pryč, jakoby ani neexistovali? Je to v souladu s naší vírou? Jak se chovat v kostele, pokud do něj přijdeme jako hosté, například na hody? Mohu si sednout, kam chci, kde je volné místo? Nebo musím respektovat cizí prostředí a počkat, dokud se začne mše svatá, a pokud je i poté někde volno, až tehdy si smím sednout? Když jsme chodili na hody k babičce na vesnici, rodiče mě ještě jako malé dítě učili, že mám přijít na mši svatou mezi posledními a postavit se tam, kde je volné místo, a už vůbec mi nedovolili sedět. Šlo o menší obec a lavice byly určeny zejména starším a nemocným lidem, kterým stání způsobovalo problém. Kde a jak v kostele umístnit invalidní vozík nebo berle či hůl? Pokud má člověk invalidní vozík, berle nebo jinou pomůcku, bez které se těžko pohybuje, měl by je umístit tak, aby nepřekážely jiným věřícím. Platí to, co při batozích. Jak a kam uložit mokré deštníky? Jak se zachovat, když si můj soused v lavici odloží svůj mokrý deštník na mou stranu lavice, případně mi ho posune pod nohy? Mokrý deštník v žádném případě neklademe pod nohy jinému člověku. Doporučuji vložit mokrý deštník, pokud je skládací, do igelitové tašky nebo sáčku. Takto zabalený ho můžeme dát i do kabelky. Když máme velký deštník, který se nevejde do igelitové tašky, nebo ji nemáme s sebou, je třeba pečlivě zvážit, kam ho v kostele položíme či opřeme. Na lavici nebo na dřevěné podlaze nemá mokrý deštník co dělat. Co máme dělat, aby se nenarušil průběh mše svaté, když někomu z přítomných přijde nevolno nebo omdlí? 10

11 Snažíme se ho co nejdříve probrat, poplácat po tváři, vyneseme ven na čerstvý vzduch jako ležícího, neměli bychom ho postavit. Pokud by se neprobral, je třeba se rychle podívat, zda nemá zapadlý jazyk, a poskytnout mu první pomoc, případně volat sanitku. V některých kostelích se zejména během léta otevírají okna. Část věřících to vítá, jiným vadí průvan. Jak dosáhnout dohody? Někteří lékaři tvrdí, že na průvan si třeba dávat pozor, neboť v létě způsobuje nejvíce nemocí. Tedy otevřená okna ano, ale průvan ne. Je léto a je mi teplo - mohu se v kostele zout? Ne, nikdy. Jsou do kostela vhodné jako obuv takzvané žabky? Žabky jako obuv do kostela nepatří, nemůžeme si je obout do chrámu ani jako letní obuv. Pokud prší a je bláto, obuv si chtě nechtě zašpiníme. Je třeba ji před vstupem do kostela očistit hygienickou kapesníkem? Pokud je před kostelem rohožka, boty si očistíme na ní, pokud je sníh, odupeme ho z bot těsně před vstupem do kostela. Čištění bot na ulici hygienickým kapesníkem není společensky přijatelné. Některé dámy se i do kostela líčí velmi silně. Je to vhodné? Moje rakouské studentky říkají, že ženu z bývalého východního bloku poznají podle silného a výrazného líčení. V západních zemích se ženy malují minimálně, navíc, dnes je takzvané nahé líčení i moderní. Kromě toho silně nanesená rtěnka je nepříjemná pro kněze i další věřící, kteří přistupují k svatému přijímání po nás, proto bych doporučovala utřít si před přijetím eucharistie rty, abychom z nich odstranili lesk či rtěnku. Do kostela bych radila jen decentní líčení i konzervativnější úpravu zevnějšku. Nikdy však neznáme důvod, pro který se žena silněji nalíčila - možná pod vrstvou make-upu skrývá na tváři nějaký handicap. Nemůžeme nikoho posuzovat a už vůbec ne odsuzovat. Je přípustné svlékání svrchníků, sak, kabátů, svetrů v kostele, pokud je nám teplo? Vždy je třeba vycházet z toho, aby se člověk v chrámu dobře cítil. Takže ano. A kam je možné odložit tyto věci? Kabát mohu držet v klíně. Pokud je vedle mě v lavici volné místo, mohu ho položit vedle sebe. Kam si má dáma položit kabelku, pokud na lavici nejsou háčky? Má ji celou dobu držet v rukách, má ji mít zavěšenou přes rameno nebo ji může dát na podlahu? Kabelka podle společenské etikety nepatří na zem ani na stůl. Je třeba ji položit vedle sebe na lavici nebo ji držet v klíně. V současnosti lze koupit speciální držáček na kabelku, který se umístí na okraj stolu nebo lavice v kostele a na ně se zavěsí kabelka. Mohu mít v kostele během mše svaté sluneční brýle na očích nebo na hlavě jako čelenku? Ne, ani na očích, ani na vrchu hlavy jako čelenku. Sluneční brýle do místnosti nepatří. Máme je mít v pouzdře. Tvrzení, že brýle na vrchu hlavy jsou ozdoba a módní doplněk, z pohledu společenské etikety neobstojí. Ale když je člověk nemocný, může mít sluneční brýle i v místnosti. Během své pedagogické praxe jsem se setkala s člověkem, který měl jedno oko vážně poškozené a ustavičně proto nosil brýle s tmavými skly. 11 Pokračování příště (podle KN)

12 Jak mluvit s dětmi o Bohu Rodinná katecheze Následující kapitolky pocházejí z knihy Nebojte se života, kterou najdeme na stránkách 45. Svátosti jako znaky Božího působení Ježíš skutečně žije. Proto vstal z hrobu, aby navždy zůstal člověkem nám blízkým. Zaručil, že vždy bude blízko každému, kdo v něho uvěří a stane se jeho přítelem. Ale jak se může někdo stát Ježíšovým přítelem? Jak se má s ním stýkat? Nějak se to musí přece projevit i navenek. Jsme lidé a jsme zvyklí všechno vidět, slyšet, cítit. Ježíš to dobře věděl. Proto určil takové znaky, podle kterých vždy s jistotou budeme vědět, kdy se s ním určitě setkáme. Podle čeho například poznám, že mě někdo příjme za přítele? Nu, pozve mě k sobě na návštěvu a nabídne mi nějaké jídlo. A to je znak přátelství. Anebo podle čeho určitě vím, že se na mě maminka už nezlobí, když jsem něco provedl? No, když se usměje, když mě pohladí a řekne, že je to už v pořádku. To je též znak odpuštění. Také je znakem úcty vstát a uklonit se. Znakem dobrých vztahů je podání ruky. Určitě jste si už všimli, že máme mnoho takových vžitých znaků, které si lidé sami určili a zvykli si na ně. A je to dobře, protože tomu každý rozumí i bez dlouhého vysvětlování. Ježíš dobře věděl, jací jsme my, lidé. Jak těžké je pro nás setkat se s neviditelným Bohem. Jak potřebujeme nějaký takový ZNAK, který bychom mohli vidět, slyšet, pocítit, abychom docela určitě věděli, že nyní, v této chvíli působí Bůh. Potřebujeme to obzvlášť v rozhodujících chvílích života. Proto Ježíš jednou navždycky ustanovil několik takových pevných znaků. Pověřil apoštoly a jejich nástupce, aby těmito znaky dávali najevo neviditelné Boží působení. Nyní jste možná zklamáni. Proč Ježíš ve svém viditelném lidském těle nechodí i dnes sám mezi námi, a proč pověřuje některé lidi, aby ho zastupovali? No, ale kdyby chodil všude tak, jako tehdy, před dvěma tisíci lety, mohl by být vždy jen na jednom místě. A to bychom se načekali, než by obešel celý svět a přišel až sem k nám. A kdyby i stačil přijít, měl by pro nás jen chviličku času. S každým osobně by se nemohl setkat. A přece on jako Bůh je určitě vždy každému blízko. Jeho vyvolení zástupci mají za úlohu dávat nám najevo některými znaky (znameními, úkony), že nyní, zde, v této chvíli se Bůh nějakým způsobem projevil. Ti zástupci vykonávají jen ten znak. Působí však sám Bůh a prostřednictvím toho znaku máme jistotu, co se opravdu stalo. Určitě jste už mnohokrát pocítili výčitky svědomí. Trápilo vás, když jste vykonali něco zlého. Věděli jste, že nyní se na vás Bůh hněvá. Litovali jste, prosili jste Boha o odpuštění. Bůh odpustí hned, když někdo opravdu lituje. Jenže když nám to řekne Bohem pověřený zástupce, máme o tom jistotu. Dostaneme zjevný znak Božího odpuštění. 12

13 Znaky, prostřednictvím kterých Bůh působí přímo, kterými nám něco velkého a důležitého projevuje živý Ježíš, se nazývají SVÁTOSTI. Příště se dovíte, co určil Ježíš jako znak uzavření přátelství, kterou svátostí se člověk stane Ježíšovým přítelem. Je důležité, aby si děti od začátku vytvářely správný názor na svátosti jako na osobní setkávání s Kristem a v jejich udělovateli viděly zplnomocněného prostředníka. Je to prevence proti značně rozšířenému a velmi škodlivému názoru, že svátost (hlavně svátost pokání) je záležitostí mezi kajícníkem a knězem. 46. Křest Děti, kdo z vás si ještě dovede vzpomenout, jak je to s dědičným hříchem? Určitě si ještě pamatujete, že jsme se učili, jak první lidé pokazili krásný svět a šťastný život v něm. Přitom ztratili i dobrý vztah k Bohu. A do tohoto stavu se narodili všichni jejich potomci. Děti se přece nemohou narodit jinde, než tam, kde jsou jejich rodiče. A tak se tedy každý člověk rodí do světa plného bolestných následků hříchů a daleko od Boha. Vy však už víte i to, že Ježíš svou velkou láskou k Bohu a ke všem lidem změnil tento stav. Každý jeho přítel má otevřenou cestu k Bohu. Je blízký Bohu. Nyní vám ale vidím na očích, že se vám na tom něco nezdá. Že mám pravdu? Asi vás napadlo, že přece Bůh je všude, a tak musí být každému člověku stejně blízko. Je to tak. Ale nejde o takovouto blízkost. Hned to pochopíte! Představte si, že vejdete do přeplněného autobusu. Lidé jsou tam namačkáni. Nejblíže jsou mi ti, co jsou na mně skoro přilepeni. Ale jsou to docela cizí lidé, které jsem jakživ neviděl. Kdesi vzadu však zpozoruji kamaráda. Setkali se nám oči, usmějeme se na sebe. A najednou cítím, že v tom množství lidí je mi kdosi opravdu velmi blízký, přestože nestojí docela těsně vedle mě. Opravdu blízký mi je ten, kdo mě má rád, koho i já mám rád, koho znám a ke komu mám dobrý vztah. Když mluvíme o tom, kdo je blízko a kdo je daleko od Boha, myslíme tím takovouto blízkost. Když se přátelím s Ježíšem, přátelím se s Bohem, mám ho tedy rád, proto se dostávám k němu blíž. Ale co je znakem tohoto přátelství? Podle čeho víme, že patříme k Ježíši, že máme právo považovat se za jeho blízké přátele? K tomu vám povím jeden příklad. Pavel se po prázdninách vychloubal, že byl u strýce na chatě. Vedle měl chatu známý umělec-malíř. Pavel se prý skamarádil s tímto slavným člověkem. Třída mu to nechtěla věřit. Ale on měl důkaz. Ukázal jim obrázek, na kterém byla nakreslená Pavlova tvář jako živá a pod ní věnování s umělcovým podpisem. Znakem navázání přátelství s Ježíšem je KŘEST. Ježíš řekl, že kdo chce přijít do nebe, tedy k Bohu, musí v něho věřit a dát se pokřtít. A apoštolům přikázal, aby šli do celého světa a všude vyprávěli o něm, aby učili všechny lidi to, čemu je učil on. Kdo tomu uvěří, toho mají pokřtít. Tedy kdo uvěří, že Ježíš je pravý Bůh-Syn, který se pro nás stal člověkem a svou strašnou smrtí na kříži nám všem otevřel cestu k Bohu. Křtem se člověk dostane velmi blízko k Bohu, protože patří Ježíši. A to jednou navždy. Má o tom v duši jakoby vlastnoruční Boží podpis. A ten už z duše nemůže nijak vymazat. Když se i 13

14 později rozhodne žít jinak, když se z něho stane Ježíšův odpůrce a nepřítel, zůstane mu v duši znamení přátelství. Ale už mu neslouží ke spáse, protože toto přátelství zradil. Už dva tisíce let uplynulo od doby, kdy Ježíš přikázal apoštolům a jejich nástupcům, aby chodili po světě, učili a křtili lidi. Dnes je tedy na celém světě mnoho pokřtěných. Říkáme jim křesťané. Ale ještě je i mnoho takových, kteří Ježíše neznají, nic o něm nevědí, a tedy žijí daleko od něho. My patříme k těm šťastným, kteří už od narození nosíme v duši vzácný znak přátelství s Ježíšem. Naši rodiče chtěli pro nás to nejlepší, a proto nás dali pokřtít hned po narození. Kdo z vás už viděl křest? Mnohému z toho jste asi nerozuměli, viďte? Nyní už ale budete vědět, jak je důležité a vzácné, co se při něm stane. Když někdy budete při křtu, všimněte si hlavně toho, jak kněz lije na hlavu dítěte vodu a přitom říká: "Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého." Od té chvíle patří ten člověk Bohu. Nás pokřtili jako nemluvňátka. Nic jsme o tom nevěděli. Tehdy jsme ještě nepoznali ani své rodiče, a přece jsme jim už patřili. Dítě pomalu roste a poznává všechno okolo sebe. A nejen poznává, ale naučí se i hodnotit a milovat. Čím je člověk dospělejší, tím víc pozná, tím správněji umí hodnotit, a tím má raději ty, kteří jsou k němu hodní. Dobrých rodičů si člověk váží a miluje je stále více. Ten, kdo od narození patří Ježíši, musí ho též postupně poznávat. Proto se toto všechno učíme, proto si s ním vyprávíme v modlitbě, proto se snažíme chovat tak, jak si to přeje, žijeme s ním, a tak ho stále více milujeme. Musíme přece být stále lepšími přáteli s Ježíšem, když nosíme v duši vzácný znak křtu. Musíme splnit úlohu, kterou od nás očekává - odstranit hřích, aby bylo na světě méně trápení. Protože víme, že Bůh chce, abychom byli šťastni. První krok k tomu štěstí je svátost křtu. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. (Mt 28,19-20 ) Pokračování příště Studna V jedné islámské vesnici v Libanonu se malá skupina obyvatel stala křesťany. Tím se jim zavřely všechny dveře ostatních obyvatel vesnice. Křesťané už nemohli pobývat s ostatními na náměstí, pokuřovat a povídat si. Ženy už nesměly brát vodu z vesnické studny. Noví křesťané byli nuceni si vykopat na vlastní náklady svou studnu. Jednou však vesnická studna vyschla a zůstala bez vody. A v této situaci křesťané pozvali své spoluobčany, aby přišli k nim a čerpali vodu z jejich studny. A udělali ještě víc - na všechny své domy pověsili cedulku, kde bylo napsáno: "Tady bydlí křesťané." Každý tak věděl, že v takovém domě nalezne pomoc a nabídnutou ruku. A konečně, bratři, buďte jednomyslní, plni bratrské lásky a zájmu o druhého, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak přejte dobro. Vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání. Neboť kdo chce mít radostný život a prožívat krásné dni, musí dávat pozor na svůj jazyk, aby neříkal nic špatného, a na své rty, aby nemluvily falešně. Ať se vyhýbá zlu, avšak koná dobro, ať hledá pokoj a usiluje o něj. Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje. (Podle 1. listu sv. Petra 3, 8-11, 15) 14

15 Umírají, protože věří v Ježíše V letošním ročníku Zrníčka nakoukneme do některých zemí, kde jsou lidé pro svou víru v Krista pronásledováni a seznámíme se i s příběhy konkrétních lidí. Bhútán Hlavní město - Thimhu Rozloha km 2 Obyvatelstvo Křesťanů - asi 0,5% Hlavní město - Peking Rozloha km 2 Obyvatelstvo - 1,4 miliardy Křesťanů - asi 6,2% Z nížin Bangladéše jdeme na sever, směrem k nejvyšším horám, Himalájím. Tam leží království Bhútánu, malá země na úpatí Himálaje, vklíněná mezi dva obry: Indii a Čínu. Pokud Bhútaci by chtěli jít lyžovat, budou mít ideální podmínky. V oblasti Bhútán je dvacet více než metrů vysokých hor, kde leží sníh po celý rok. Kdybychom chtěli projet touto zemí od západu na východ, musíme mít tři dny času a trpělivosti. Šestsetkilometrová dálnice, nazvaný "Nebeská cesta sto tisíc zatáček", je plná zatáček nad okraji hlubokých propastí. Kdo by dostal smyk, spadne dolů. Bhútán je zvláštní země. K tomuto dni, například, tam jsou málo známé diskotéky a Coca-Cola. Státu vládne král, který však nežije v paláci, ale ve vile. Státní náboženství je buddhismus a křesťanství je zakázáno. Pro Krista není v Bhútánu místo. Misijní činnost je striktně omezena. Netisknou Bibli, nesmí se stavět kostely a školy, misionáři mají zakázaný vstup. Křesťané, kterých je velmi málo, možná několik tisíc, žijí v podzemí, své náboženství praktikují v utajení, většinou v soukromých domech. Pokud s ním jdou na vrřejnost, jsou okamžitě zatčeni. Prem Singh Gurung je protestant. V červnu 2010 byl poslán do vězení jen za vysvětlení filmu o Ježíši Kristu. Byl odsouzen na tři roky, tak se ven dostane až v roce Čína Kdo neslyšel o Číně, této obrovské a velmi staré zemi? Vždyť skoro na všem zboží můžeme najít slovo Made in China. Jak čínští lidé žijí? Různě. Někteří z nich jsou velmi bohatí, jiní chudí. Pokud byste šli do Pekingu a Šanghaje, viděli byste, moderní město, čisté, dobře udržované, to vše postaveno ze skla a betonu, s širokými cestami a vysokými domy. Při počtu obyvatel nás málem jímá závrať, je téměř miliarda a 400 milionů. Následovníků Krista je mezi nimi dost - 60,70 mil., a možná ještě víc. Ale nemají snadný život. V Číně již více než šedesát let vládnou komunisté, kteří zabili miliony svých občanů, a to zejména při pronásledování učedníků Krista. Je pravdou, že dnes jsou v Číně otevřené kostely a semináře, ale zároveň, někteří biskupové, kněží a laici jsou uvrženi do vězení a mučeni. A někdy zmizí bez zprávy. To se stalo například Gao Zhisheng. Narodil se v chudé katolické rodiny s mnoha dětmi. V roce 1995 a zda je vůbec naživu. složil zkoušky a byl uznáván jako jeden z deseti nejlepších právníků v Číně. Ke svému neštěstí začal u soudu bránit pronásledované křesťany. V září 2007 byl zatčen. Byl mučen, bit elektrickými obušky a pálen cigaretami. Poslední zprávy od něj jsou z března a dubna roku Od té doby je jeho osud neznámý. Nevíme, kde je 15

16 Demokratická republika Kongo Tato druhá největší země se nachází v centrální části Afriky. Kdysi byla belgickou kolonií. Teprve v roce 1960 získala nezávislost. Ve skutečnosti tam vypukla občanská válka. Konflikt trvá dodnes. Během posledních několika let tam zemřelo téměř 4 miliony lidí. Více než 3 miliony lidí bylo nuceno opustit své domovy a stovky tisíc uprchly do zahraničí. Nejtragičtější je situace dětí. Polovina dětí ve věku od 6 do 11 let nechodí vůbec do školy, a každé třetí dítě trpí hladem. Velmi často z důvodu války, konfliktů a různých útoků banditů, ale také z důvodu nemoci AIDS jsou děti často sirotky. Přestože mají křesťané v této zemi většinu, nemají snadný život. Skrývá se zde nejdůležitější vůdce tzv Armády božího odporu - nebezpečné sekty vedené Josephem Kony ego, genocidní. On a jeho muži jsou zodpovědní za smrt 900 lidí, kteří zemřeli od Vánoc v roce 2008 do února Na počátku roku 2009, Kony ego lidé vtrhli do Hlavní město - Kinshasa Rozloha km 2 Obyvatelstvo - 66,5 mil. Křesťanů - asi 80% vesnice, vypalovali domy, rozbíjeli rodiny vraždami mužů a únosy žen a dětí. Na Vánoce rebelové Armády božího odporu využili svátků a zabil 189 obyvatel vesnice Faradje, včetně 20 dětí. Těla 45 lidí se našla v kostele. Kony a jeho nejbližší spolupracovníci jsou již dlouho hledáni mezinárodním zatykačem Mezinárodního trestního soudu. (Mały Gość) Pán promluvil Muž zašeptal: "Bože, promluv ke mně." A zazpíval slavík. Ale muž neslyšel. Tak muž zakřičel: "Bože, promluv ke mně!" A napříč oblohou se převalil hrom a blesk. Ale muž neposlouchal. Muž se rozhlédl a řekl: "Bože, dej se mi vidět." A jasně se rozzářila hvězda. Ale muž neviděl. A muž zavolal: "Bože, ukaž mi zázrak!" A zrodil se život. Jenže muž si to nevšiml. Ten muž v zoufalství vykřikl: "Dotkni se mě, Bože, a dej mi poznat, že jsi tu!" Na to se Bůh natáhl a dotkl se ho. Ale muž smetl motýla a šel dál. Muž zavzlykal: "Bože, potřebuji tvou pomoc" a přišel s dobrou zprávou a povzbuzením. Ale muž ho vymazal a plakal dál Dobrá zpráva je, že si milovaný. Neobejdi lásku jen proto, že není zabalena způsobem, jaký očekáváš! Bůh je vždy kolem nás v malých a jednoduchých věcech, které považujeme za samozřejmé. 16

17 Co může kvasit pod maskou asketismu Ne, nemíníme odrazovat od postního úmyslu začít jarní dietu, odepřít si taneční zábavu či přitvrdit ve svém výkonu. To vše má určitě cenu. Ale přece, jakoby nám někdy pointa křesťanského půstu unikla. Askeze se stává cestou od něčeho místo k něčemu. Pod askezí jsme si zvykli rozumět trénink, cvičení. Cvičíme, abychom dosáhli lepší výkon. V přirozené rovině je to úplně v pořádku. Ve sportu takto dosahujeme vynikajících výsledků, v učení vyšší kvalifikaci, v józe a ve východních praktikách větší soustředěnost mysli. V křesťanské askezi však nejde o tyto výkony na sobě a trhání rekordů. Naopak, Ježíš velmi často dával zákoníkem své doby najevo, že pocit dokonalosti a sebejistota jim zastírá pohled na nouzi jiných a je jim překážkou vidění Boha. Proto jim nasazoval brýle svým odlišným chováním. Podstatou jeho hlásání byla láska, tedy sjednocení se s druhými lidmi, aby je mohl s něžností a pozorností přivést k Otci. Proto sedával s celníky a hříšníky, a přestože nemiloval jejich styl života, byla mu vzácnější atmosféra jejich pokory než povýšenectví "dokonalých" farizeů. Ti, kteří zvládají všechny výkony sami, už totiž nepotřebují Boha, nestojí o milosrdenství, vykoupení je pro ně pouze mrtvým slovem, nebeské království není naplněním jejich nesplněných tužeb. Výsostně spokojeni sami se sebou, se udržují asketizmem "ve formě", aby jim jejich ego nevyčítalo slabý výkon. Asketik necitlivec Křesťanská askeze není cestou od něčeho, ale k něčemu. Připravuje nás na hlubší chápání lásky - ne na sebelásku. Především je odpovědí na Boží volání, ne otázkou. Asketik je člověk přitažlivý, do hloubky oslovující okolí, někdo, kdo neodolatelně strhuje srdce k dobru. Má daleko od nepřístupnosti a individualismu. Každý asketismus se v první řadě začíná na kolenou před Stvořitelem, rodí se v upřímnosti a čirosti tohoto vztahu. Není artistickým výstupem k Bohu, ale sestupem v pokoře, objímajíc své bližních, kteří nám pomáhají růst, protože nejlépe odkryjí naše chyby. Odrazující příklad odříkání nám ukazují nervózní, nesnášenliví "asketici", takoví, kteří dávají člověku najevo, jak je vyrušuje z jejich uspořádaných zvyklostí, kteří se rozhodli přetvářet svět svým jediným "správným" postojem. Neklamným znakem jejich asketismu je zarytá tvrdohlavost a uzavřenost. Odmítají přijmout změny a nové věci, které by jim aspoň trochu pomohli prolomit jejich masku. Takoví lidé často postrádají uvolněnost, lehkost a tvořivost ve vztazích, jakési empatické receptory pro bližního. Bylo by lepší tehdy vzdát se svého odříkání a zažít kousek z nespokojenosti hříšníka a celníka. Askeze nás "nenapíná", ale vede ke svobodě od sebe, k vyprázdnění od svých soukromých požadavků. Není lhostejností vůči druhým lidem, ale vůlí milovat. Otcové pouště chápou asketismus jako přípravu a čekání na milost, kterou nás obdaří Bůh, jak důvěru v jeho sílu a působení v našem životě, ale zároveň jako boj, při kterém zříkání přivádí až po hranici fyzických a psychických sil, za kterou čeká velkodušný Bůh. Ten nakonec vrací člověka zpět k všemu bohatství života, aby ho spatřil v obnoveném světle a vážil si ho mnohem víc. Askeze a čistota srdce Asketický zápas provází pocit radosti z toho, že cítíme v sobě všechno citlivé, živé, které se naladí na jemná vlákna duchovnosti. Jeden z asketiků 4. století mnich Evagrius Ponticus za 17

18 odříkáním hledá čisté srdce. Zříkání se přivádí k vnitřní čistotě, kterou nazývá stavem "jasnosti, ryzosti, lásky a otevřenosti Bohu". Takovým čistým reflektorem srdce jsme schopni vnímat věci mnohem pravdivěji, ne že by ve všech detailech, spíše v jejich pravém smyslu, který skrývají, a v jejich konečném nasměrování. Čistota nebo i cudnost se spojují s pravou askezí. Čistota srdce prostě přijímá realitu, nevyhýbá se jí, ale staví ji do světla dobra. Jen málokteří světci se cíleně stávali askety. Mnozí se zpočátku bránili prožívání bolesti a utrpení. Toužili především po lásce, sjednocení se s milovaným. Až z této zkušenosti se u nich zrodila oběť, vůle připodobnit se co nejvíce předmětu svého zbožňování. Nezuřme proti sobě Pokud se podíváme na asketismus z pohledu takové vnitřní blaženosti v lásce, získáme mnohem silnější motivaci na půst, než jen úsilí dát pod klíč své vášně. Známý znalec duchovního života benediktin Anselm Grün radí: askeze se nesmí stát běsněním proti sobě. Veškerá přehnanost pochází od Zlého. Pokud je motivem zajištění se hněv vůči sobě, pomsta za vlastní neúspěch, ukřivděnost či neschopnost přijmout svou hříšnost, nedivme se, že nepřicházejí požehnané výsledky odříkání, že se smutek prohlubuje, svoboda se nedostavuje. Takový proces otravy když neumíme odpustit sobě či druhým, nás vzdaluje od pravé podstaty půstu. Tento problém je třeba řešit právě v prostředí laskavosti, ne tvrdého odříkání. Zraněný člověk se potřebuje nejprve vyléčit, až potom upevnit svou sílu. Jinak by byl jeho půst pouze neúčinnou náplastí, pod kterou kvasí rána duše. (podle KN) Kůň divoký a kůň domácí Jeden divoký kůň potkal koně domácího. Začal mu vyčítat, že žije jako otrok. Domácí zvíře se bránilo, tvrdilo, že se cítí svobodné jako vítr. "Tak mi tedy vysvětli," řekl divoký kůň, "k čemu slouží to železo, které máš v hubě." "To je uzda," zněla odpověď, "a ta mě velmi povzbuzuje." "A k čemu jsou ty řemeny, které máš přidělané k tlamě?" "Ty mi zvedají hlavu, když jsem příliš líný a když se mi nechce pracovat." "A co mi řekneš o sedle?" "To mi ušetří velkou námahu. Když jsem unavený a motám se, sednu si na něj a vyrazím poklusem." Nikdo není horší než otrok, který líbá vlastní pouta, a člověk, který omlouvá špatné zvyky těch, kdo ho drží ve vezení. Svobodný není ten, kdo není pánem sebe sama. 18

19 Novéna a proč se ji modlit Novéna je devítidenní pobožnost ke Kristu Pánu, Duchu Svatému, Panně Marii nebo některému svatému, obětována za vyslyšení nějaké naléhavé prosby. Po dobu těchto devíti dnů se modlí jedna a tatáž určená modlitba. Novénu je možné se také modlit po dobu devíti měsíců. Proste a bude vám dáno, a tak před 100 lety dostali naši předkové a také i další pokolení velký dar - kostel. Chrám Boží, kde by se mohli scházet ke slavení mše svaté, křtít své děti, přijímat svátosti, loučit se se svými drahými a odevzdat je do Boží náruče. Nám se dostává do rukou Novéna za farnost ke 100. výročí posvěcení kostela. Slaví-li člověk nějaké jubileum, přichází na řadu nejprve příprava na oslavu. I nám je nabídnuta možnost se po dobu devíti měsíců připravit a přinést Pánu i sobě velký dar. Obnovit se ve své víře, zamyslet se nad svým křesťanským životem a nad životem celého společenství. Máme možnost na přímluvu našich patronů sv. Petra a Pavla, apoštolů a sv. archanděla Michaela, velkého zastánce v boji proti zlu, prosit i děkovat Pánu každý sám za sebe, za dar víry, za své rodiny, za dar zdraví a Boží ochranu, za kněze, kteří zde sloužili i za nynějšího kněze Otce Pavla, za všechny, kteří nám zde poslouží svatými svátostmi. Máme možnost v klidu domova nebo zde v kostele se tuto novénu modlit a rozjímat nad vybranými úryvky Písma sv. Můžeme prosit za sebe navzájem, za obnovu víry v našich rodinách (na tento úmysl je také každý měsíc obětována mše svatá) a o první neděli v měsíci odpoledne máme možnost pozdravit Pána v Nejsvětější Svátosti Oltářní. Ať není tento náš kostel mrtvou stavbou, ale ať je živým chrámem Božím, ať je zde živé společenství Božích dětí, ať je zde také dostatek ochotných lidí, kteří by se s láskou o kostel starali. Kéž na přímluvu našich patronů, Panny Marie a všech svatých přineseme Pánu dík za 100 let od požehnání kostela. Vyprosme tedy nejen sobě a svým dětem, našim rodinám, ale i dalším generacím, aby mohli přicházet do chrámu Božího chválit, velebit, děkovat a oslavovat Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. LS Zajeď na hlubinu! Vstoupil na jednu z těch lodí - patřila Šimonovi - a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi:»Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!«šimon mu odpověděl:»mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.«když to udělali, zahrnuli tak veliké množství ryb, že se jim sítě bezmála trhaly. (Lk 5,3-6) Namáhavá práce, kterou se člověk snaží překonat obtíže, ho zdaleka tak nevyčerpá, jako neúspěch, který je výsledkem nadměrného tíhnutí za bezvýznamnými nebo i významnými cíly. Většina z nás však žije jen na povrchu. Příklad: Díváme se na obraz, pozorujeme barvy, tvary, přejdeme až k rámu - ale málokdy se snažíme zjistit, který umělec obraz namaloval. 19

20 Ano - jen málo lidí je ochotno udělat to, co udělal Petr, když mu po nezdařeném rybolovu na Genezaretském jezeře řekl Pán: Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení. Petr poslechl. I nám se stává, že se snažíme ze všech sil pečovat o rodinu, vést dobře obchod, najít práci, apoštolovat tj. šířit víru - ale nemáme úspěch. Přesto je tu Boží příkaz: NEVZDÁVAT SE! Na jeho slovo znovu vhodit síť do jezera. Povinnost je důležitější než požitek a rozkoš. Občerstvení je odměnou za práci - ne příprava na ni. Musíme si je tedy zasloužit. Často je Bůh ochoten pomoci až tehdy, když připustíme, že vlastní silou nic nezmůžeme. Petrova věta: Na tvé slovo je vlastně heslo mravních hrdinů. Naše důvěra nás spojuje s Tím, který dechem řídí celý vesmír. Na suché zemi se buduje loď - archa. Kolem postávají lidé a zahrnují vousatého stavitele - Noeho - potupami a výsměchem. Ten však beze strachu zvedá k nebi svou tvář: Na tvé slovo jsem vybudoval toto plavidlo! Ne proto, že měl úspěch, ale právě proto, že úspěch neměl, říká sv. Petr: Na tvé slovo spustím sítě. Bez Božího požehnání zůstaly sítě prázdné, s Božím požehnáním se naplnily. Neúspěšná noc Petra poučila. Je však něco horšího, než neúspěch. Je to úspěch - na který jsme hrdi, podkuřujeme svým sítím, pohrdáme těmi, kdo úspěch neměli a zapomínáme na ruku, která dává či zadržuje dary. Když Petr poslechl Pána, nahrnula se do jeho sítě spousta ryb. Po neúspěchu přišel úspěch, ale ne bez námahy. Ten, kdo říká - teď právě spím, teď nespustím sítě, jsem příliš unavený, už jsem se tolikrát zklamal, nechám toho, nemám naději - ten ovšem nemůže očekávat, že mu Pán podá pomocnou ruku. Jak často máme největší radost z práce, v jejíž úspěch jsme již skoro nedoufali. Zázrak velkého rybolovu přiměl Petra, aby se vrhnul Pánovi k nohám a zvolal: Pane, odejdi ode mne, jsem člověk hříšný! Nebyl to výkřik zoufalé nenávisti, ale výkřik zoufalé lásky. Výkřik člověka, který touží po nekonečnu, ale ví, že si Boží požehnání nezaslouží. Tělesná selhání zná člověk dobře, ale o svých mravních selháních obvykle účty nevede. Lidé, kteří jsou daleko od Boha, nemají vlastně měřítko, podle něhož by posoudili, jak daleko se odchýlili od mravního zákona. Vepř nemá tušení co je čistota. Až se člověk začne zvedat z horečného zatemnění špatného života, uvědomí si svou vlastní ubohost a zároveň si uvědomí nesmírnost Božího milosrdenství. Když nás lékař vyléčí z nemoci, uvědomíme si plně tíhu choroby a cenu znovu nabytého zdraví. Nikdo nemůže do Boží blízkosti, pokud mu není jasno, že Pán chce, abychom svůj život uspořádali tak, čistě, jak to odpovídá jeho obrazu. V Petrově volání slyšíme vážný tón. Nemluví o Božím zavržení, ale o Božím vyvolení. Jako dospělý v přítomnosti nevinného dítěte pocit vlastní nehodnosti, tak i my odhalíme vlastní, opravdovou hodnotu v přítomnosti Boží - a to se může stát po velkém selhání. Fulton J. Sheen 20

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012 Umět se zastavit Velmi často se moderní člověk ničí proto, že nemá volný čas nebo si ho už neumí udělat a zastavit se, pohlédnout na sebe a uvědomit si sama sebe;

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 Pane, ti dva se mají rádi Lidé se vyprávějí o přátelství a lásce a předávají si jejich svým tělem, slovy a gesty. Stisk ruky a zejména polibek zamilovaných. To

Více

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 ZRNÍČKO Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 Nepotlačovat, ale sublimovat Podle příkazu Božího máme milovat z celého srdce a ze všech sil. Nesmí být tedy žádná z našich vnitřních schopností znevažována a tím

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků.

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků. ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 2 únor 2010 Modlitba s nočními dělníky Množství lidí v noci vstává a jde do práce. Většina si nevybrala takovou zkoušku, ale žene je nevyhnutelnost. Několik lidí a několik žen

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 22. ÚNORA 2015 Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. "Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

1 2014 č.131. č. 131. Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky 1 _ 14. Ferruccio Ceragioli

1 2014 č.131. č. 131. Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky 1 _ 14. Ferruccio Ceragioli č. 131 Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky Ferruccio Ceragioli 1 _ 14 1 Cesta úzká a strmá 1 2014 č.131 OBSAH Zásvětná motlitba M. I. 3 Úmysly motliteb 3 Na čem spočívá

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více