ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby neexistoval hřích a člověk by se mohl sám zdravě vyvíjet, uvést v soulad a řídit všechny svoje síly, zůstal by neuspokojen. V jeho nejhlubším nitru je znamení jeho božského povolání. Otec chce ze svých tvorů udělat svoje děti. Pravé dovršení se může uskutečnit pouze milostí, pouze totálním proměněním člověka v Krista.. - Víš, co ti působí největší utrpení? Vnitřní nespokojenosti, sváry, konflikty mezi tím, po čem toužíš a tím, co máš; tím, čím bys chtěl být a čím jsi; hladem po vědění a tvým tajemstvím a tajemstvím světa, tvým šíleným hladem po štěstí a utrpením ve všech jeho formách, touhou po morální velikosti a zlem, které je v tobě a kolem tebe, tvou žízní po lásce a nezdary, hranicemi lidské lásky. Co ti působí utrpení, je tvoje nedokonalost, nedovršenost. - Nevěř, že uspokojení tvých přání a tužeb může přijít z vnějška, odněkud mimo tebe; jen Někdo, kdo přebývá v tobě může tě naplnit. - Víš čeho si žádáš nejvíce? Nekonečna. Nekonečnou krásu, čistotu, spravedlnost, pravdu, lásku, nekonečný pokoj, život. Nekonečno tě přesahuje, přesahuje celého člověka. Nekonečno má jediné jméno: BŮH. Všechny druhy tvých tužeb po nekonečnu jsou v jádru jeden a týž hlad: hlad po Ježíši Kristu, neboť Ježíš Kristus je čistota, pravda, láska, život Sám Bůh do tebe vložil tuto nostalgii po dovršení v nekonečnu. Z hloubi věčnosti kyne ti Jeho láska. Ten nás požehnal v Kristu vším duchovním požehnáním v nebesích. Vždyť v něm si nás vyvolil před ustavením světa, abychom před ním žili svatě a bezúhonně v lásce. Předurčil nás

2 podle svobodného rozhodnutí své vůle skrze Ježíše Krista k přijetí za své syny, k oslavě vznešené své milosti, kterou nás omilostnil ve svém milovaném Synu (Efez. l, 3-6). Bůh od věčnosti nemyslí na tebe jen jako na člověka, nýbrž jako na zbožštělého člověka. Nespokoj se jen tím, že jsi člověkem, synem člověka, když Kristus ti nabízí, aby ses stal skutečným synem Božím. - Tvoje křesťanství není především rozmanitostí náboženských ritů, morálním zákonem, naukou, nýbrž ŽIVOTEM. Nepraktikuj křesťanství, ale žij je. Od přirozenosti jsi omezen lidskými možnostmi. Chceš-li se dovršit podle své touhy a podle vůle Boží, chceš-li vústit do světa božského, musíš se znovuzrodit, přijmout nadpřirozenost a stát se novým člověkem. Toto nové zrození představuje pro tebe křest, který ti umožňuje vniknout do tajemství smrti a vzkříšení Ježíše. V Něm, prvorozeném Synu, se staneš synem. V Něm, Bratru všech, staneš se bratrem všech lidí. Ty víš, že zlo je v tobě zakořeněno tak hluboko, že je nemůžeš dostihnout a definitivně nad ním zvítězit. Ježíš Kristus vzal toto zlo na sebe, jako bere na sebe všechny tvé nynější hříchy, a vše obrátil, vykoupil. Jen skrze Spasitele Ježíše Krista můžeš být vykoupen od zlého. Kmen a větve - to není několik keřů révy, nýbrž jen jeden. Hlava a údy - to není několik lidí, nýbrž jen jeden. Jsi-li milostí spojen s Kristem, tvoříš jednotu s Ním a s jeho mystickým tělem. - Řeka by nemohla téci, kdyby se zřekla pramene. Světlo by nezářilo, kdyby odmítlo slunce. Nemůžeš žít v plnosti, odmítneš-li Ježíše Krista; potřebuješ, aby vítězící život, který v něm pulsuje, přešel do tebe; tento život se nazývá: milost. - Život Kristův proniká tvou inteligenci skrz milost víry. Ty, který bys rád odhalil své tajemství a tajemství světa, můžeš tedy poznávat tak, jako poznává Bůh. Život Kristův proniká tvůj cit, tvou vůli, tvé srdce milostí lásky. Ty, který chceš milovat bez hranic, můžeš tedy milovat srdcem Boha. Život Kristův proniká tvé jednání a všechna tvá přáni milostí naděje. Ty, který chceš mít úspěch, můžeš přijmout veškerou moc Boží a jistotu věčného zdaru. Víra, naděje a láska jsou nové schopnosti tvé nadpřirozenosti. Život Kristův proniká tvé tělo, aby tam zasel sémě nesmrtelnosti. Ty, který bys rád žil plně, v Kristu budeš žít věčně. Jsi-li připraven, abys přijal Ježíše Krista na všech stupních své bytosti jeho Duch Svatý tě zvolna vnitřně promění. 2

3 - Ježíšem Kristem ustanovené svátosti jsou privilegovanými místy k setkání s Jeho milostí. Připravíš-li se svou vinou o toto setkání, překazíš své dovršení. - Ježíš Kristus od tebe nežádá, abys Ho obdivoval, napodobil, ani abys byl jeho přítelem jen tak jako máš přátele zde na Zemi. Žádá od tebe především, aby ses nechal v Něho proměnit. - Sv. Pavel dosáhl plné zralosti zbožštěného člověka, když řekl: Já už nežiji, nýbrž Kristus žije ve mně. - Dílo Ježíše Krista není dokončeno. Bude dokončeno až milost opět uvede do rovnováhy a harmonie nejhlubší bytí všech lidí, až celý vesmír bude ovládnut a nově 3 orientován skrze ducha a ruce zbožštěného člověka, až jeho mystické Tělo dosáhne své zralosti a až Boží láska sjednotí celé lidstvo. Pak teprve bude naplněn plán Otce: všechno na nebi i na zemi opět spojit v Kristu (Efez. l, 10). - Zvolil-li jsi Krista, musíš brát účast na Jeho poslání. Být křesťanem znamená následovat Krista ; znamená to, zapojit se do uskutečňování velkého plánu jeho božského Otce. - Život Kristův v tobě změní celý tvůj život: s tvým úsilím, aby ses stal vzpřímeným člověkem a aby ses spojil poznáním a láskou se všemi lidmi spolupracuješ na dovršení mystického Vtělení Ježíše Krista; svými boji a utrpením všeho druhu, viděným, přijatým a obětovaným, spolupracuješ na dovršení vykoupení; svou láskou uvnitř rodiny a svou intelektuální i manuální nebo uměleckou prací, spolupracuješ na dovršení tvorstva. Jsi, v Ježíši Kristu, budovatelem nebeského království. - I když celý život budeš pracovat na svém dovršení a dovršení světa, přece ani ty, ani svět, nedosáhnete konečné plnosti v čase. Teprve na konci věků ve zmrtvýchvstalém Kristu bude vše naplněno, až ve věčné lásce budeme zapojeni do rytmu Trojice. Kdybys chtěl dosáhnout svého dovršení zde na zemi, neuspěl bys: jsi ohraničen. Dovršen budeš až v nebi. Do nebe však vede jediná cesta: JEŽÍŠ KRISTUS. (Michael Quoist)

4 Světec na březen Jako světce na březen jsme vybrali Růženu z Viterba. Růžena přišla na svět r jako dcera chudých rodičů ve Viterbu. V malé uličce nedaleko kostela sv. Růženy se dnes ukazuje středověký dům, který prý byl rodným domem Růženiným. Již v dětství se dívce dostávalo mystických milostí. Žila přísně asketicky a podrobovala se těžkému sebetrýznění. V r se stala Růžena po těžké chorobě terciářkou františkánského řádu a brzy si získala pověst jako kazatelka. Ve sporu mezi císařem Bedřichem II. a papežem Inocencem IV. se postavila na stranu nejvyšší hlavy Církve a vyzývala občany Viterba, aby stáli věrně při Inocencovi. To vedlo k tomu, že byla Růžena se svými rodiči na krátký čas vypovězena z města a teprve po Bedřichově smrti se mohla zase vrátit. V městě Viterbu, které bylo nyní pod papežovým panstvím, prosila mladá Růžena o přijetí do kláštera klarisek. Vstup však jí byl odepřen pro její velkou chudobu. Nad tímto odmítnutím děvčeti téměř puklo srdce. Ještě dvakrát pak prosila, aby směla složit sliby jako klariska, ale pokaždé marně. Nešťastná a zoufalá Růžena brzy nato těžce onemocněla a o málo později zemřela ve věku pouhých 18 let, snad 6. března Za šest let bylo její neporušené tělo přeneseno do kostela u kláštera klarisek. Tam odpočívá dodnes ve skleněné schránce, která je cílem mnoha poutníků. Po požáru kostela v r byla zhotovena nová rakev, na níž jsou namalovány výjevy z četných Růženiných zázraků. Stojí dnes v jejím rodičovském domě. Ačkoli proces svatořečení, vedený dvěma papeži, nedospěl nikdy k závěru, byla Růžena z Viterba přesto přijata do římského martyrologia. Znázorňování: Růžena bývá většinou zobrazována v řádovém hábitě s věncem růží na hlavě, nebo s ošatkou s chlebem, nebo růžemi v rukou. Růžena je patronkou katolických dívek v Itálii. (Podle Rok se svatými) Růžena žila jen osmnáct let, bránila Církev a zemřela jako světce. Žijeme možná mnohem déle, ale s jakým výsledkem? Každou minutu bychom měli být schopni udělat něco pro Boha. Čas jsou "peníze pro věčnost", budeme jimi plýtvat nebo je dokážeme dobře investovat? 4

5 Postní inventura - GPS na cestě ke spáse Jít na doraz se srdcem a s vizí vítězství. Je pravda, že nedokážeme, či nemůžeme celý život táhnout naplno. Potřebujeme přestávku, poločas. Ale po jisté době vždy cosi zazvoní. A právě Popeleční středa nás volá nastoupit a provést si inventuru srdce. Pomůže nám upravit svůj směr jako navigační zařízení GPS na cestě k cíli. Před pár dny jsem zastupoval učitelku tělesné výchovy. Dali mi na starost malé třeťáky. Nejprve jsem uvažoval, že s nimi půjdu na procházku. Řekněme si, je to bezpečnější, než dávat pozor na rozjařené děti v tělocvičně. Ale dřív než jsem děti seznámil se svým plánem, převlékli se už během přestávky do úborů. Když jsem je spatřil natěšené z blížící se hodiny, nechtěl jsem je zklamat. Po krátké rozcvičce jsme tedy začali "velký zápas" ve vybíjené - 3. A versus 3. C. Bylo vidět rozdíl - v mé třídě je totiž méně chlapců. Přesto však musím říct, že mě moji žáci zaujali více. Přesněji řečeno, jedna žákyně - Erika. Zůstala ve hře jako poslední. Přiznám se, už jsem viděl hodně sportovních výkonů, ale takovou zanícenou malou hráčku, odhodlanou udělat doslova vše pro vítězství svého týmu, jsem už dávno neviděl. Byla téměř na pokraji sil, ale nevzdávala to. Šla na doraz s vizí vítězství. Jít na doraz, se srdcem a s vizí vítězství. Těmito slovy bychom mohli nazvat i pozvání Boha, či motto pro náš pozemský život. Přestože nedokážeme celý život táhnout naplno, potřebujeme odpočinek, po jistém čase vždy cosi ohlásí, že už je čas. A právě Popeleční středa a půst nám píská nastoupit. Přesvědčují nás o tom slova Písma svatého, a v posledních letech i listy papežů. Nástupci sv. Petra k nám na prahu půstu obzvlášť mluví a obracejí náš zrak na Boží čas. "V Kristově jménu prosíme: Smiřte se s Bohem! Hle, nyní je milostivý čas, nyní je den spásy! "(srov. 2 Kor 5, 20-6, 2). Ten zvláštní čas jako dar Boha odkrýval pro nás papež Jan Pavel II. v poselství na postní období v jubilejním roce 2000: "Postní čas představuje ve skutečnosti vrchol té cesty obrácení a smíření, kterou Jubileum, rok Páně milosti, předkládá všem věřícím, aby si jí obnovili svůj vztah ke Kristu a hlásali jeho tajemství spásy v novém tisíciletí s obnovenou horlivostí. " Důležitost využít milostivé období nám připomíná nynější papež Benedikt XVI. v jeho poselstvích k půstu. V roce 2007 napsal: "Každoročně nám postní doba nabízí vhodnou příležitost hlouběji se zamyslet nad smyslem a hodnotou našeho křesťanského života a znovu objevit Boží milosrdenství, abychom se i my stali milosrdnějšími vůči našim bratrům." Předloni rok nám zase vzkázal: "Drazí bratři a sestry, každoročně nás Církev u příležitosti postní doby zve udělat si upřímnou revizi života ve světle evangelního učení." Z těchto slov lze usoudit vážnost času, kterým je půst, a upřímný zájem papežů o nepromeškání příležitosti, která se nám nabízí. V jejich poselstvích se jasně odráží láska a zároveň pocit odpovědnosti za spásu všech. Jenže záleží na každém člověku, na jeho svobodném uvážení a rozhodnutí, zda tyto výzvy přijme a udělá je součástí svého života. Přitom nejde o nucení k dalším výkonům, ale o "zakoušení" Boží milosti a života s ní. (podle KN) 5

6 Desatero - Jméno zjevuje to podstatné, vyjadřuje samu osobu (2. přikázání) Staré latinské přísloví říká nomen omen. Jednoduchý překlad tohoto přísloví by mohl být: jméno - znamení. Takto se označovaly jména, které vyjadřovaly vlastnost svých nositelů. Například jméno Tlustý u osob, nebo Pustá či Rybná při městech. Určitě se generacemi a léty smysl změnil. Tlustý mohl v potomcích zchudnout, Pustá nemusí být již zcela pustá a Rybná už také vůbec ne. Pochází to od starých Římanů, kteří takto vyjadřovali svoji představu, že ve jménu osoby je skrytý její osud. Některé antické národy dokonce byly přesvědčeny, že jméno není jen obyčejný zvuk, ale v určitých případech vyjadřuje skoro duši osoby, která to jméno nosí. Úcta k zjevenému Božímu menu Tak podobně je to i v Bibli. Když Bůh na Sinaji zjevuje Mojžíšovi své jméno, vyjadřuje jím něco podstatného ze svého bytí. Proto Židé Boží jméno z posvátné úcty po určité době přestali v textu Písma vyslovovat a nahrazovaly jej jiným slovem. K Božímu jménu měli velkou úctu a bázeň. Vzdát úctu Bohu a Božímu jménu bylo pro ně vlastně totéž. Druhé Boží přikázání má jednoduché znění: "Nevezmeš jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo! Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bude brát jeho jméno nadarmo" (Ex 20, 7; Dt 5, 11). Přikazuje mít v úctě Hospodinovo jméno. Podobně jako první i druhé přikázání pochází z ctnosti zbožnosti a zvláště určuje náš způsob používání slova o svatých věcech. Mezi všemi slovy Zjevení je jedno zvláštní slovo, které je zjevením Božího jména. Bůh svěřuje své jméno těm, kteří v něho věří. Zjevuje se jim ve svém osobním tajemství. Dar jména patří do oblasti důvěry a intimnosti. "Hospodinovo jméno je svaté." Proto ho člověk nesmí zneužívat. Musí ho uchovávat v paměti v tichu adorace plné lásky. Má ho vkládat do svých slov jen na to, aby ho velebil, chválil a oslavoval. Úcta vůči Božímu jménu vyjadřuje úctu, která patří tajemství samého Boha a celé posvátné skutečnosti, kterou toto jméno připomíná. Smysl pro posvátnost patří k ctnosti zbožnosti. Takto to vyjádřil nedávno blahoslavený anglický konvertita kardinál John Henry Newman: "Jsou pocity bázně a posvátné úcty křesťanskými city, nebo ne? Nikdo o tom nemůže rozumně pochybovat. Je to druh citů, které bychom měli pociťovat - a to v intenzivním stupni -, kdybychom skutečně měli vidění všemohoucího Boha. Je to tedy druh citů, které bychom měli mít, kdybychom si uvědomili jeho přítomnost. V míře, v jaké věříme, že je přítomen, je máme mít. Nemít je, znamená neuvědomovat si, nevěřit, že je přítomen." Jménem Božím Druhé přikázání zakazuje zneužívat Boží jméno, to znamená jakýmkoliv nevhodným způsobem používat Boží jméno, jméno Ježíše Krista, Panny Marie a všech svatých. Hospodinovo jméno máme mít v úctě, neboť žalmista říká: "Pane, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno na celé zemi!" (Ž 8, 2). Boží jméno je svaté. Když ho vyslovujeme (a také jméno Panny Marie a svatých), vždy to máme dělat s vírou a bázní. Patří sem například katolický pozdrav "Pochválen buď Ježíš Kristus". Při vyjádření vděčnosti říkáme "Bohu díky", "Chvála 6

7 Bohu" nebo "Pán Bůh zaplať". Když chceme na někoho svolat Boží pomoc nebo požehnání, říkáme "Pán Bůh pomáhej" nebo "Bůh tě žehnej". A když něco začínáme, zvykneme říct "Ve jménu Božím". To vše jsou situace, v nichž Boží jméno používáme velmi správné, protože vyjadřujeme víru v Boží přítomnost, blízkost a v jeho působení v našem životě. Zaslíbení dané někomu v Božím jménu zavazují Boží čest, věrnost, pravdivost a autoritu. Třeba je dodržovat z důvodu spravedlnosti. Zpronevěřit se jim znamená zneužít Boží jméno a jistým způsobem dělat z Boha prolhance. Rouhání, proklínání Existují situace, ve kterých se zmiňují svatá jména zbytečně a nadarmo. Děje se tak například v netrpělivosti, v údivu, v rozčilení nebo prostě ze zlozvyku. Není to těžký hřích. Jde o lehký hřích proti ctnosti zbožnosti, ale i tak si třeba dávat pozor. Hříchy proti druhému přikázání jsou tyto: Rouhání je přímo proti druhému přikázání. Spočívá v tom, že se proti Bohu vyslovují - vnitřně nebo navenek - slova nenávisti, výčitky a provokace, že se o Bohu říká špatně, chybí vůči němu úcta v řeči a zneužívá jeho jméno. Zákaz rouhání se vztahuje i na slova proti Kristově Církvi, proti svatým nebo proti posvátným věcem. Rouháním je i odvolávat se na Boží jméno, aby se zakryly zločinné praktiky, zotročovaly národy, mučili nebo zabíjeli lidé. Zneužití Božího jména na spáchání zločinu vyvolává odmítnutí náboženství. Rouhání je v rozporu s povinnou úctou vůči Bohu a jeho svatému jménu. Svou povahou je těžkým hříchem. Proklínání, do kterých se vkládá Boží jméno bez úmyslu rouhat se, jsou neuctivosti vůči Pánu. Druhé přikázání zakazuje používat Boží jméno při magii. Boží jméno je velké tam, kde se vyslovuje ve shodě s velikostí Boží velebnosti. A tak Boží jméno je svaté tam, kde se vyslovuje s úctou a bázní neurazit ho. Brát Boha za svědka Druhé přikázání zakazuje také křivou přísahu. Přísahat znamená brát Boha za svědka toho, co tvrdíme. Znamená dovolávat se Boží pravdomluvnosti jako záruky své vlastní pravdomluvnosti. Přísaha zavazuje Hospodinovo jméno: "Budeš se bát Hospodina, svého Boha, jemu budeš sloužit a jen jeho jménem budeš přísahat" (Dt 6, 13). Odmítnout křivou přísahu je povinností vůči Bohu. Bůh jako Stvořitel a Pán všeho je norma každé pravdy. Lidské slovo je ve shodě nebo v rozporu s Bohem, který je Pravda sama. Když je přísaha pravdivá a oprávněná, osvětluje vztah lidského slova k Boží pravdě. Křivá přísaha volá Boha, aby dosvědčil lež. Křivopřísežník je ten, kdo pod přísahou udělá nějaký slib s úmyslem nedodržet jej, nebo ten, kdo nedodrží, co slíbil pod přísahou. Křivopřísežnictví je těžkým proviněním proti úctě k Pánu každého slova. Zavázat se přísahou k nějakému zlému skutku se protiví svatosti Božího jména. Ježíš vysvětlil druhé přikázání v řeči na hoře: "Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům:, Nebudeš křivě přísahat, ale splníš, co jsi Pánu přísahal! Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte Ale vaše řeč budiž: ano - ano ne - ne. Co je navíc, pochází od Zlého" (Mt 5, 33-34, 37). Ježíš učí, že každá přísaha zahrnuje v sobě odvolávání se na Boha a že přítomnost Boha a jeho pravda se má uctívat v každém slově. Ohleduplnost při odvolávání se na Boha v řeči úzce 7

8 souvisí s uctivou pozorností vůči jeho přítomnosti, kterou dosvědčujeme nebo hanobíme každým svým tvrzením. Logika nomen omen V Bibli jména kromě identifikace osoby často označují i její poslání. Tak je tomu v případě Abrahama, jemuž Bůh sám změnil jméno z Abram na Abraham, což znamená "otec mnohých národů" (srov. Gn 17, 5). Tato změna jména byla znamením, že Bůh zaslíbení o Abrahamově potomstvu splní. Také jména tří archandělů sledují logiku nomen omen a vyjadřují zvláštní úkoly. Michael, znamená "Kdo jako Bůh?", čímž se naznačuje duchovní boj v andělským světě. Je to jakoby bojový výkřik, se kterým vůdce andělského vojska poráží Božího odpůrce Lucifera a jeho anděly. Gabriel znamená "Boží síla" a Rafael "Boží lék". Ježíš změnil jméno Petrovi jako jedinému ze svých dvanácti apoštolů. Jeho původní jméno bylo Šimon. "Ty jsi Šimon, syn Janův, ale budeš se jmenovat Kéfas, což v překladu znamená Petr" (Jan 1, 42). A také "Ježíš mu řekl:,blahoslavený si, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. A já ti říkám: Ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou (Mt 16, 17-18). Skutečnost, že toto slovo bylo přeloženo a do dějin tak vešla řecká forma jeho jména Petr, jednoznačně potvrzuje, že to nebylo vlastní jméno pouze ve smyslu zvukové identifikace osoby. Vždyť taková vlastní jména se nepřekládají. Nemohlo však jít ani o vyjádření Petrova charakteru. Dá se mu porozumět pouze na základě tajemství povolání. Šimon Petr se na základě povolání Ježíšem stává tím, čím není skrze "tělo a krev". Těmito slovy slibuje Ježíš Šimonovi nejvyšší úřad v Církvi. Nové Šimonovo jméno bude Skála (aram. Kéfa, ř. Petros), Petr. Je to jméno úřadu, který má Šimon zastávat v budoucí, Kristem založené Církvi. Na tomto Petrově úřadu Ježíš postaví svou Církev jakoby na skále. Svátost křtu se uděluje "ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého". Při křtu jméno Páně posvěcuje člověka a křesťan dostává své jméno v Církvi. Může to být jméno některého světce, který žil životem příkladné věrnosti vůči svému Pánu. Patronát světce poskytuje vzor lásky a zajišťuje jeho přímluvu. Křestní jméno může vyjadřovat i některé křesťanské tajemství nebo křesťanskou ctnost. Církevní právo vybízí, aby rodiče, kmotři a farář dbali na to, aby se při křtu nedávalo jméno, které je cizí křesťanskému smýšlení. v Bůh každého volá jménem Bůh volá každého jménem. Jméno každého člověka je posvátné. Jméno je ikona osoby. Vyžaduje úctu na znak důstojnosti toho, kdo ho nosí. Přijaté jméno je jméno na věčnost. V nebeském království zazáří plném světle tajemný a jedinečný charakter každé osoby poznamenané Božím jménem. "Tomu, kdo zvítězí dám bílý kamínek a na kaménku napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo ho dostane" (Zj 2, 17). A "Potom jsem viděl, a hle, Beránek stál na hoře Sion a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, co měli na čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce" (Zj 14, 1). Neboť jméno vyjadřuje něco podstatného, samotnou osobu. (podle KN) 8

9 2. Nevezmeš Boží jméno nadarmo. Kdo dává Bohu ve svém životě a v srdci první místo, ten o něm mluví vždy s úctou. Bůh touží skrze nás věřící přinést lidem dnešního světa kus své lásky a milosrdenství. Na to nesmíme nikdy zapomenout! Našel jsem si čas na modlitbu? - Modlil jsem se vůbec? - Modlíval jsem se pravidelně alespoň ráno a večer? - Byla moje modlitba opravdovým rozhovorem s Bohem? - Neodříkával jsem naučené modlitby bezmyšlenkovitě? - Zahrnoval se do svých modliteb své rodiče, přátele, spolupracovníky, kněze, ale i nepřející, či nepřátele? - Snažil jsem se konat i svou denní práci jako modlitbu, s úmyslem, aby se líbila nejen lidem, ale i Bohu? - Přijímal jsem dobré věci jako Boží dar a špatné jako zkoušku věrnosti a podíl na Kristově křížové cestě? - Modlil jsem se za šíření víry? - Za sjednocení křesťanů? - Za hledající a bloudící? - Nemluvil jsem lehkovážně nebo posměšně o Bohu a věcech víry? - Nevyslovoval jsem zbytečně jméno Boží a jména svatých? - Neklel jsem? - Nepřísahal jsem lehkovážně nebo křivě? -Spoléhal jsem se drze na Boží milosrdenství, páchajíce hřích ve vědomí, že mi Bůh i tak odpustí? - Upadal jsem v utrpení a životních zkouškách do beznaděje a zoufalství? - Přijímal jsem svatokrádežně (ve stavu těžkého hříchu) svátosti? (Když se doma nebo ve veřejných stravovacích místnostech nemodlíme zjevně před jídlem a po něm, není to hřích. Vděčnost za všechny Boží dary by nám však neměla nikdy chybět.) Křížová cesta pozvedá V době půstu máme pozvání projít s Kristem jeho křížovou cestou. Možná už známe zastavení nazpaměť a i ty meditace se nám opakují. Uvědomuji si, že je stále cosi, co nás může na cestě Krista s křížem oslovit. Například třikrát zastavení, když Ježíš padá na zem, leží v hlíně a blátě. Ten obraz nevzbuzuje nic příjemného. Zdá se nám, že jde o předobraz ošklivého konce. Opak je však pravda. I my se nejednou najdeme v blátě. Toto poznání či vidění sebe v blátě vůbec není příjemné. Ale asi to musí být, neboť právě tehdy, když je Ježíš v blátě, Bůh začíná tvořit něco nového - naše vykoupení. Lenku znám osm let. Kupuje mi nástěnný kalendář s malbami Ladislava Záborského. Přiznám se, v prvním roce jsem ho pověsil spíše ze slušnosti. Ty malby se mi zdály těžké. Dnes vím, že jsem je vnímal povrchně. Postupem času jsem trávil více chvil při zkoumání těchto obrazů a vytvořil jsem si k nim živý vztah. Záborského malby vlastně vyjadřují pocity a prožívání mého nitra. Od té doby vidím více i v obraze i ve svém životě, jak jsem viděl předtím. V loňském kalendáři je malba s názvem Návrat člověka k Bohu. Bůh se sklání ke klečícímu člověku a zvedá ho. Neznám všechny obrazy Ladislava Záborského, ale vím, že tento obraz mocně odkrývá tajemství půstu. Nejde tu o čas, kdy si člověk má kleknout a v pokoře uznat své hříchy a slabosti. Mnohem více jde o čas, kdy Bůh ukazuje a dokazuje, jak velkou chuť má zvedat člověka a prokazovat mu své milosrdenství. (podle KN) 9

10 Společenská etiketa platí i v kostele Pravidla slušného chování a společenskou etiketu bychom měli dodržovat i v kostele. Bohužel, často na to zapomínáme. Katolické noviny v této souvislosti oslovily odbornici na nonverbální komunikaci Olgu Škvareninovou a my se s vámi chceme o to podělit. Má člověk, který se chlubí svými dary na kostel a dělá si z toho zásluhy sedět v první lavici? Člověk, který obětuje peníze na kostel, by se tím neměl chlubit, ani o tom mluvit v jiných souvislostech. V tom případě se totiž z milodaru stává reklama nebo něco velmi zištného. Světská propagace nemá v tomto prostředí co dělat. Pokud již poděkovat lidem, kteří obětují značné finanční částky, jaký způsob volit? Na to by měl pamatovat kněz nebo kostelník a při vhodné příležitosti, jako jsou hody nebo statistika na konci roku, těmto lidem poděkovat. Je však třeba se každého předem zeptat, zda chce být představen, nebo ne. Jsou lidé, kteří nechtějí, aby se všeobecně vědělo, zda a kolik dali. Jak zareagovat, pokud vidím, že se přítomní na mši někomu posmívají, například pokud se lektor splete, nebo poukazují na jeho řečovou chybu? Takové chování nemá nic společného s etikou. Na druhé straně, pokud se lektor na čtení předem nepřipraví, svědčí to o jeho neúctě k Božímu slovu, ke knězi, věřícím i místu, kde se koná mše svatá. Řečové vady, jako ráčkování, sigmatizmus (chybné vyslovování sykavek, šišlání - pozn. red.) způsobuje sice jisté šumy v procesu komunikace, ale nevidím důvod, proč by lidé s takovým jemným řečovým handicapem - ale i vozíčkáři či lidé s berlemi - nemohli číst na takových místech. Proč často odsunujeme lidí, kteří nesedí do našeho obrazu světa, někam pryč, jakoby ani neexistovali? Je to v souladu s naší vírou? Jak se chovat v kostele, pokud do něj přijdeme jako hosté, například na hody? Mohu si sednout, kam chci, kde je volné místo? Nebo musím respektovat cizí prostředí a počkat, dokud se začne mše svatá, a pokud je i poté někde volno, až tehdy si smím sednout? Když jsme chodili na hody k babičce na vesnici, rodiče mě ještě jako malé dítě učili, že mám přijít na mši svatou mezi posledními a postavit se tam, kde je volné místo, a už vůbec mi nedovolili sedět. Šlo o menší obec a lavice byly určeny zejména starším a nemocným lidem, kterým stání způsobovalo problém. Kde a jak v kostele umístnit invalidní vozík nebo berle či hůl? Pokud má člověk invalidní vozík, berle nebo jinou pomůcku, bez které se těžko pohybuje, měl by je umístit tak, aby nepřekážely jiným věřícím. Platí to, co při batozích. Jak a kam uložit mokré deštníky? Jak se zachovat, když si můj soused v lavici odloží svůj mokrý deštník na mou stranu lavice, případně mi ho posune pod nohy? Mokrý deštník v žádném případě neklademe pod nohy jinému člověku. Doporučuji vložit mokrý deštník, pokud je skládací, do igelitové tašky nebo sáčku. Takto zabalený ho můžeme dát i do kabelky. Když máme velký deštník, který se nevejde do igelitové tašky, nebo ji nemáme s sebou, je třeba pečlivě zvážit, kam ho v kostele položíme či opřeme. Na lavici nebo na dřevěné podlaze nemá mokrý deštník co dělat. Co máme dělat, aby se nenarušil průběh mše svaté, když někomu z přítomných přijde nevolno nebo omdlí? 10

11 Snažíme se ho co nejdříve probrat, poplácat po tváři, vyneseme ven na čerstvý vzduch jako ležícího, neměli bychom ho postavit. Pokud by se neprobral, je třeba se rychle podívat, zda nemá zapadlý jazyk, a poskytnout mu první pomoc, případně volat sanitku. V některých kostelích se zejména během léta otevírají okna. Část věřících to vítá, jiným vadí průvan. Jak dosáhnout dohody? Někteří lékaři tvrdí, že na průvan si třeba dávat pozor, neboť v létě způsobuje nejvíce nemocí. Tedy otevřená okna ano, ale průvan ne. Je léto a je mi teplo - mohu se v kostele zout? Ne, nikdy. Jsou do kostela vhodné jako obuv takzvané žabky? Žabky jako obuv do kostela nepatří, nemůžeme si je obout do chrámu ani jako letní obuv. Pokud prší a je bláto, obuv si chtě nechtě zašpiníme. Je třeba ji před vstupem do kostela očistit hygienickou kapesníkem? Pokud je před kostelem rohožka, boty si očistíme na ní, pokud je sníh, odupeme ho z bot těsně před vstupem do kostela. Čištění bot na ulici hygienickým kapesníkem není společensky přijatelné. Některé dámy se i do kostela líčí velmi silně. Je to vhodné? Moje rakouské studentky říkají, že ženu z bývalého východního bloku poznají podle silného a výrazného líčení. V západních zemích se ženy malují minimálně, navíc, dnes je takzvané nahé líčení i moderní. Kromě toho silně nanesená rtěnka je nepříjemná pro kněze i další věřící, kteří přistupují k svatému přijímání po nás, proto bych doporučovala utřít si před přijetím eucharistie rty, abychom z nich odstranili lesk či rtěnku. Do kostela bych radila jen decentní líčení i konzervativnější úpravu zevnějšku. Nikdy však neznáme důvod, pro který se žena silněji nalíčila - možná pod vrstvou make-upu skrývá na tváři nějaký handicap. Nemůžeme nikoho posuzovat a už vůbec ne odsuzovat. Je přípustné svlékání svrchníků, sak, kabátů, svetrů v kostele, pokud je nám teplo? Vždy je třeba vycházet z toho, aby se člověk v chrámu dobře cítil. Takže ano. A kam je možné odložit tyto věci? Kabát mohu držet v klíně. Pokud je vedle mě v lavici volné místo, mohu ho položit vedle sebe. Kam si má dáma položit kabelku, pokud na lavici nejsou háčky? Má ji celou dobu držet v rukách, má ji mít zavěšenou přes rameno nebo ji může dát na podlahu? Kabelka podle společenské etikety nepatří na zem ani na stůl. Je třeba ji položit vedle sebe na lavici nebo ji držet v klíně. V současnosti lze koupit speciální držáček na kabelku, který se umístí na okraj stolu nebo lavice v kostele a na ně se zavěsí kabelka. Mohu mít v kostele během mše svaté sluneční brýle na očích nebo na hlavě jako čelenku? Ne, ani na očích, ani na vrchu hlavy jako čelenku. Sluneční brýle do místnosti nepatří. Máme je mít v pouzdře. Tvrzení, že brýle na vrchu hlavy jsou ozdoba a módní doplněk, z pohledu společenské etikety neobstojí. Ale když je člověk nemocný, může mít sluneční brýle i v místnosti. Během své pedagogické praxe jsem se setkala s člověkem, který měl jedno oko vážně poškozené a ustavičně proto nosil brýle s tmavými skly. 11 Pokračování příště (podle KN)

12 Jak mluvit s dětmi o Bohu Rodinná katecheze Následující kapitolky pocházejí z knihy Nebojte se života, kterou najdeme na stránkách 45. Svátosti jako znaky Božího působení Ježíš skutečně žije. Proto vstal z hrobu, aby navždy zůstal člověkem nám blízkým. Zaručil, že vždy bude blízko každému, kdo v něho uvěří a stane se jeho přítelem. Ale jak se může někdo stát Ježíšovým přítelem? Jak se má s ním stýkat? Nějak se to musí přece projevit i navenek. Jsme lidé a jsme zvyklí všechno vidět, slyšet, cítit. Ježíš to dobře věděl. Proto určil takové znaky, podle kterých vždy s jistotou budeme vědět, kdy se s ním určitě setkáme. Podle čeho například poznám, že mě někdo příjme za přítele? Nu, pozve mě k sobě na návštěvu a nabídne mi nějaké jídlo. A to je znak přátelství. Anebo podle čeho určitě vím, že se na mě maminka už nezlobí, když jsem něco provedl? No, když se usměje, když mě pohladí a řekne, že je to už v pořádku. To je též znak odpuštění. Také je znakem úcty vstát a uklonit se. Znakem dobrých vztahů je podání ruky. Určitě jste si už všimli, že máme mnoho takových vžitých znaků, které si lidé sami určili a zvykli si na ně. A je to dobře, protože tomu každý rozumí i bez dlouhého vysvětlování. Ježíš dobře věděl, jací jsme my, lidé. Jak těžké je pro nás setkat se s neviditelným Bohem. Jak potřebujeme nějaký takový ZNAK, který bychom mohli vidět, slyšet, pocítit, abychom docela určitě věděli, že nyní, v této chvíli působí Bůh. Potřebujeme to obzvlášť v rozhodujících chvílích života. Proto Ježíš jednou navždycky ustanovil několik takových pevných znaků. Pověřil apoštoly a jejich nástupce, aby těmito znaky dávali najevo neviditelné Boží působení. Nyní jste možná zklamáni. Proč Ježíš ve svém viditelném lidském těle nechodí i dnes sám mezi námi, a proč pověřuje některé lidi, aby ho zastupovali? No, ale kdyby chodil všude tak, jako tehdy, před dvěma tisíci lety, mohl by být vždy jen na jednom místě. A to bychom se načekali, než by obešel celý svět a přišel až sem k nám. A kdyby i stačil přijít, měl by pro nás jen chviličku času. S každým osobně by se nemohl setkat. A přece on jako Bůh je určitě vždy každému blízko. Jeho vyvolení zástupci mají za úlohu dávat nám najevo některými znaky (znameními, úkony), že nyní, zde, v této chvíli se Bůh nějakým způsobem projevil. Ti zástupci vykonávají jen ten znak. Působí však sám Bůh a prostřednictvím toho znaku máme jistotu, co se opravdu stalo. Určitě jste už mnohokrát pocítili výčitky svědomí. Trápilo vás, když jste vykonali něco zlého. Věděli jste, že nyní se na vás Bůh hněvá. Litovali jste, prosili jste Boha o odpuštění. Bůh odpustí hned, když někdo opravdu lituje. Jenže když nám to řekne Bohem pověřený zástupce, máme o tom jistotu. Dostaneme zjevný znak Božího odpuštění. 12

13 Znaky, prostřednictvím kterých Bůh působí přímo, kterými nám něco velkého a důležitého projevuje živý Ježíš, se nazývají SVÁTOSTI. Příště se dovíte, co určil Ježíš jako znak uzavření přátelství, kterou svátostí se člověk stane Ježíšovým přítelem. Je důležité, aby si děti od začátku vytvářely správný názor na svátosti jako na osobní setkávání s Kristem a v jejich udělovateli viděly zplnomocněného prostředníka. Je to prevence proti značně rozšířenému a velmi škodlivému názoru, že svátost (hlavně svátost pokání) je záležitostí mezi kajícníkem a knězem. 46. Křest Děti, kdo z vás si ještě dovede vzpomenout, jak je to s dědičným hříchem? Určitě si ještě pamatujete, že jsme se učili, jak první lidé pokazili krásný svět a šťastný život v něm. Přitom ztratili i dobrý vztah k Bohu. A do tohoto stavu se narodili všichni jejich potomci. Děti se přece nemohou narodit jinde, než tam, kde jsou jejich rodiče. A tak se tedy každý člověk rodí do světa plného bolestných následků hříchů a daleko od Boha. Vy však už víte i to, že Ježíš svou velkou láskou k Bohu a ke všem lidem změnil tento stav. Každý jeho přítel má otevřenou cestu k Bohu. Je blízký Bohu. Nyní vám ale vidím na očích, že se vám na tom něco nezdá. Že mám pravdu? Asi vás napadlo, že přece Bůh je všude, a tak musí být každému člověku stejně blízko. Je to tak. Ale nejde o takovouto blízkost. Hned to pochopíte! Představte si, že vejdete do přeplněného autobusu. Lidé jsou tam namačkáni. Nejblíže jsou mi ti, co jsou na mně skoro přilepeni. Ale jsou to docela cizí lidé, které jsem jakživ neviděl. Kdesi vzadu však zpozoruji kamaráda. Setkali se nám oči, usmějeme se na sebe. A najednou cítím, že v tom množství lidí je mi kdosi opravdu velmi blízký, přestože nestojí docela těsně vedle mě. Opravdu blízký mi je ten, kdo mě má rád, koho i já mám rád, koho znám a ke komu mám dobrý vztah. Když mluvíme o tom, kdo je blízko a kdo je daleko od Boha, myslíme tím takovouto blízkost. Když se přátelím s Ježíšem, přátelím se s Bohem, mám ho tedy rád, proto se dostávám k němu blíž. Ale co je znakem tohoto přátelství? Podle čeho víme, že patříme k Ježíši, že máme právo považovat se za jeho blízké přátele? K tomu vám povím jeden příklad. Pavel se po prázdninách vychloubal, že byl u strýce na chatě. Vedle měl chatu známý umělec-malíř. Pavel se prý skamarádil s tímto slavným člověkem. Třída mu to nechtěla věřit. Ale on měl důkaz. Ukázal jim obrázek, na kterém byla nakreslená Pavlova tvář jako živá a pod ní věnování s umělcovým podpisem. Znakem navázání přátelství s Ježíšem je KŘEST. Ježíš řekl, že kdo chce přijít do nebe, tedy k Bohu, musí v něho věřit a dát se pokřtít. A apoštolům přikázal, aby šli do celého světa a všude vyprávěli o něm, aby učili všechny lidi to, čemu je učil on. Kdo tomu uvěří, toho mají pokřtít. Tedy kdo uvěří, že Ježíš je pravý Bůh-Syn, který se pro nás stal člověkem a svou strašnou smrtí na kříži nám všem otevřel cestu k Bohu. Křtem se člověk dostane velmi blízko k Bohu, protože patří Ježíši. A to jednou navždy. Má o tom v duši jakoby vlastnoruční Boží podpis. A ten už z duše nemůže nijak vymazat. Když se i 13

14 později rozhodne žít jinak, když se z něho stane Ježíšův odpůrce a nepřítel, zůstane mu v duši znamení přátelství. Ale už mu neslouží ke spáse, protože toto přátelství zradil. Už dva tisíce let uplynulo od doby, kdy Ježíš přikázal apoštolům a jejich nástupcům, aby chodili po světě, učili a křtili lidi. Dnes je tedy na celém světě mnoho pokřtěných. Říkáme jim křesťané. Ale ještě je i mnoho takových, kteří Ježíše neznají, nic o něm nevědí, a tedy žijí daleko od něho. My patříme k těm šťastným, kteří už od narození nosíme v duši vzácný znak přátelství s Ježíšem. Naši rodiče chtěli pro nás to nejlepší, a proto nás dali pokřtít hned po narození. Kdo z vás už viděl křest? Mnohému z toho jste asi nerozuměli, viďte? Nyní už ale budete vědět, jak je důležité a vzácné, co se při něm stane. Když někdy budete při křtu, všimněte si hlavně toho, jak kněz lije na hlavu dítěte vodu a přitom říká: "Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého." Od té chvíle patří ten člověk Bohu. Nás pokřtili jako nemluvňátka. Nic jsme o tom nevěděli. Tehdy jsme ještě nepoznali ani své rodiče, a přece jsme jim už patřili. Dítě pomalu roste a poznává všechno okolo sebe. A nejen poznává, ale naučí se i hodnotit a milovat. Čím je člověk dospělejší, tím víc pozná, tím správněji umí hodnotit, a tím má raději ty, kteří jsou k němu hodní. Dobrých rodičů si člověk váží a miluje je stále více. Ten, kdo od narození patří Ježíši, musí ho též postupně poznávat. Proto se toto všechno učíme, proto si s ním vyprávíme v modlitbě, proto se snažíme chovat tak, jak si to přeje, žijeme s ním, a tak ho stále více milujeme. Musíme přece být stále lepšími přáteli s Ježíšem, když nosíme v duši vzácný znak křtu. Musíme splnit úlohu, kterou od nás očekává - odstranit hřích, aby bylo na světě méně trápení. Protože víme, že Bůh chce, abychom byli šťastni. První krok k tomu štěstí je svátost křtu. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. (Mt 28,19-20 ) Pokračování příště Studna V jedné islámské vesnici v Libanonu se malá skupina obyvatel stala křesťany. Tím se jim zavřely všechny dveře ostatních obyvatel vesnice. Křesťané už nemohli pobývat s ostatními na náměstí, pokuřovat a povídat si. Ženy už nesměly brát vodu z vesnické studny. Noví křesťané byli nuceni si vykopat na vlastní náklady svou studnu. Jednou však vesnická studna vyschla a zůstala bez vody. A v této situaci křesťané pozvali své spoluobčany, aby přišli k nim a čerpali vodu z jejich studny. A udělali ještě víc - na všechny své domy pověsili cedulku, kde bylo napsáno: "Tady bydlí křesťané." Každý tak věděl, že v takovém domě nalezne pomoc a nabídnutou ruku. A konečně, bratři, buďte jednomyslní, plni bratrské lásky a zájmu o druhého, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak přejte dobro. Vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání. Neboť kdo chce mít radostný život a prožívat krásné dni, musí dávat pozor na svůj jazyk, aby neříkal nic špatného, a na své rty, aby nemluvily falešně. Ať se vyhýbá zlu, avšak koná dobro, ať hledá pokoj a usiluje o něj. Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje. (Podle 1. listu sv. Petra 3, 8-11, 15) 14

15 Umírají, protože věří v Ježíše V letošním ročníku Zrníčka nakoukneme do některých zemí, kde jsou lidé pro svou víru v Krista pronásledováni a seznámíme se i s příběhy konkrétních lidí. Bhútán Hlavní město - Thimhu Rozloha km 2 Obyvatelstvo Křesťanů - asi 0,5% Hlavní město - Peking Rozloha km 2 Obyvatelstvo - 1,4 miliardy Křesťanů - asi 6,2% Z nížin Bangladéše jdeme na sever, směrem k nejvyšším horám, Himalájím. Tam leží království Bhútánu, malá země na úpatí Himálaje, vklíněná mezi dva obry: Indii a Čínu. Pokud Bhútaci by chtěli jít lyžovat, budou mít ideální podmínky. V oblasti Bhútán je dvacet více než metrů vysokých hor, kde leží sníh po celý rok. Kdybychom chtěli projet touto zemí od západu na východ, musíme mít tři dny času a trpělivosti. Šestsetkilometrová dálnice, nazvaný "Nebeská cesta sto tisíc zatáček", je plná zatáček nad okraji hlubokých propastí. Kdo by dostal smyk, spadne dolů. Bhútán je zvláštní země. K tomuto dni, například, tam jsou málo známé diskotéky a Coca-Cola. Státu vládne král, který však nežije v paláci, ale ve vile. Státní náboženství je buddhismus a křesťanství je zakázáno. Pro Krista není v Bhútánu místo. Misijní činnost je striktně omezena. Netisknou Bibli, nesmí se stavět kostely a školy, misionáři mají zakázaný vstup. Křesťané, kterých je velmi málo, možná několik tisíc, žijí v podzemí, své náboženství praktikují v utajení, většinou v soukromých domech. Pokud s ním jdou na vrřejnost, jsou okamžitě zatčeni. Prem Singh Gurung je protestant. V červnu 2010 byl poslán do vězení jen za vysvětlení filmu o Ježíši Kristu. Byl odsouzen na tři roky, tak se ven dostane až v roce Čína Kdo neslyšel o Číně, této obrovské a velmi staré zemi? Vždyť skoro na všem zboží můžeme najít slovo Made in China. Jak čínští lidé žijí? Různě. Někteří z nich jsou velmi bohatí, jiní chudí. Pokud byste šli do Pekingu a Šanghaje, viděli byste, moderní město, čisté, dobře udržované, to vše postaveno ze skla a betonu, s širokými cestami a vysokými domy. Při počtu obyvatel nás málem jímá závrať, je téměř miliarda a 400 milionů. Následovníků Krista je mezi nimi dost - 60,70 mil., a možná ještě víc. Ale nemají snadný život. V Číně již více než šedesát let vládnou komunisté, kteří zabili miliony svých občanů, a to zejména při pronásledování učedníků Krista. Je pravdou, že dnes jsou v Číně otevřené kostely a semináře, ale zároveň, někteří biskupové, kněží a laici jsou uvrženi do vězení a mučeni. A někdy zmizí bez zprávy. To se stalo například Gao Zhisheng. Narodil se v chudé katolické rodiny s mnoha dětmi. V roce 1995 a zda je vůbec naživu. složil zkoušky a byl uznáván jako jeden z deseti nejlepších právníků v Číně. Ke svému neštěstí začal u soudu bránit pronásledované křesťany. V září 2007 byl zatčen. Byl mučen, bit elektrickými obušky a pálen cigaretami. Poslední zprávy od něj jsou z března a dubna roku Od té doby je jeho osud neznámý. Nevíme, kde je 15

16 Demokratická republika Kongo Tato druhá největší země se nachází v centrální části Afriky. Kdysi byla belgickou kolonií. Teprve v roce 1960 získala nezávislost. Ve skutečnosti tam vypukla občanská válka. Konflikt trvá dodnes. Během posledních několika let tam zemřelo téměř 4 miliony lidí. Více než 3 miliony lidí bylo nuceno opustit své domovy a stovky tisíc uprchly do zahraničí. Nejtragičtější je situace dětí. Polovina dětí ve věku od 6 do 11 let nechodí vůbec do školy, a každé třetí dítě trpí hladem. Velmi často z důvodu války, konfliktů a různých útoků banditů, ale také z důvodu nemoci AIDS jsou děti často sirotky. Přestože mají křesťané v této zemi většinu, nemají snadný život. Skrývá se zde nejdůležitější vůdce tzv Armády božího odporu - nebezpečné sekty vedené Josephem Kony ego, genocidní. On a jeho muži jsou zodpovědní za smrt 900 lidí, kteří zemřeli od Vánoc v roce 2008 do února Na počátku roku 2009, Kony ego lidé vtrhli do Hlavní město - Kinshasa Rozloha km 2 Obyvatelstvo - 66,5 mil. Křesťanů - asi 80% vesnice, vypalovali domy, rozbíjeli rodiny vraždami mužů a únosy žen a dětí. Na Vánoce rebelové Armády božího odporu využili svátků a zabil 189 obyvatel vesnice Faradje, včetně 20 dětí. Těla 45 lidí se našla v kostele. Kony a jeho nejbližší spolupracovníci jsou již dlouho hledáni mezinárodním zatykačem Mezinárodního trestního soudu. (Mały Gość) Pán promluvil Muž zašeptal: "Bože, promluv ke mně." A zazpíval slavík. Ale muž neslyšel. Tak muž zakřičel: "Bože, promluv ke mně!" A napříč oblohou se převalil hrom a blesk. Ale muž neposlouchal. Muž se rozhlédl a řekl: "Bože, dej se mi vidět." A jasně se rozzářila hvězda. Ale muž neviděl. A muž zavolal: "Bože, ukaž mi zázrak!" A zrodil se život. Jenže muž si to nevšiml. Ten muž v zoufalství vykřikl: "Dotkni se mě, Bože, a dej mi poznat, že jsi tu!" Na to se Bůh natáhl a dotkl se ho. Ale muž smetl motýla a šel dál. Muž zavzlykal: "Bože, potřebuji tvou pomoc" a přišel s dobrou zprávou a povzbuzením. Ale muž ho vymazal a plakal dál Dobrá zpráva je, že si milovaný. Neobejdi lásku jen proto, že není zabalena způsobem, jaký očekáváš! Bůh je vždy kolem nás v malých a jednoduchých věcech, které považujeme za samozřejmé. 16

17 Co může kvasit pod maskou asketismu Ne, nemíníme odrazovat od postního úmyslu začít jarní dietu, odepřít si taneční zábavu či přitvrdit ve svém výkonu. To vše má určitě cenu. Ale přece, jakoby nám někdy pointa křesťanského půstu unikla. Askeze se stává cestou od něčeho místo k něčemu. Pod askezí jsme si zvykli rozumět trénink, cvičení. Cvičíme, abychom dosáhli lepší výkon. V přirozené rovině je to úplně v pořádku. Ve sportu takto dosahujeme vynikajících výsledků, v učení vyšší kvalifikaci, v józe a ve východních praktikách větší soustředěnost mysli. V křesťanské askezi však nejde o tyto výkony na sobě a trhání rekordů. Naopak, Ježíš velmi často dával zákoníkem své doby najevo, že pocit dokonalosti a sebejistota jim zastírá pohled na nouzi jiných a je jim překážkou vidění Boha. Proto jim nasazoval brýle svým odlišným chováním. Podstatou jeho hlásání byla láska, tedy sjednocení se s druhými lidmi, aby je mohl s něžností a pozorností přivést k Otci. Proto sedával s celníky a hříšníky, a přestože nemiloval jejich styl života, byla mu vzácnější atmosféra jejich pokory než povýšenectví "dokonalých" farizeů. Ti, kteří zvládají všechny výkony sami, už totiž nepotřebují Boha, nestojí o milosrdenství, vykoupení je pro ně pouze mrtvým slovem, nebeské království není naplněním jejich nesplněných tužeb. Výsostně spokojeni sami se sebou, se udržují asketizmem "ve formě", aby jim jejich ego nevyčítalo slabý výkon. Asketik necitlivec Křesťanská askeze není cestou od něčeho, ale k něčemu. Připravuje nás na hlubší chápání lásky - ne na sebelásku. Především je odpovědí na Boží volání, ne otázkou. Asketik je člověk přitažlivý, do hloubky oslovující okolí, někdo, kdo neodolatelně strhuje srdce k dobru. Má daleko od nepřístupnosti a individualismu. Každý asketismus se v první řadě začíná na kolenou před Stvořitelem, rodí se v upřímnosti a čirosti tohoto vztahu. Není artistickým výstupem k Bohu, ale sestupem v pokoře, objímajíc své bližních, kteří nám pomáhají růst, protože nejlépe odkryjí naše chyby. Odrazující příklad odříkání nám ukazují nervózní, nesnášenliví "asketici", takoví, kteří dávají člověku najevo, jak je vyrušuje z jejich uspořádaných zvyklostí, kteří se rozhodli přetvářet svět svým jediným "správným" postojem. Neklamným znakem jejich asketismu je zarytá tvrdohlavost a uzavřenost. Odmítají přijmout změny a nové věci, které by jim aspoň trochu pomohli prolomit jejich masku. Takoví lidé často postrádají uvolněnost, lehkost a tvořivost ve vztazích, jakési empatické receptory pro bližního. Bylo by lepší tehdy vzdát se svého odříkání a zažít kousek z nespokojenosti hříšníka a celníka. Askeze nás "nenapíná", ale vede ke svobodě od sebe, k vyprázdnění od svých soukromých požadavků. Není lhostejností vůči druhým lidem, ale vůlí milovat. Otcové pouště chápou asketismus jako přípravu a čekání na milost, kterou nás obdaří Bůh, jak důvěru v jeho sílu a působení v našem životě, ale zároveň jako boj, při kterém zříkání přivádí až po hranici fyzických a psychických sil, za kterou čeká velkodušný Bůh. Ten nakonec vrací člověka zpět k všemu bohatství života, aby ho spatřil v obnoveném světle a vážil si ho mnohem víc. Askeze a čistota srdce Asketický zápas provází pocit radosti z toho, že cítíme v sobě všechno citlivé, živé, které se naladí na jemná vlákna duchovnosti. Jeden z asketiků 4. století mnich Evagrius Ponticus za 17

18 odříkáním hledá čisté srdce. Zříkání se přivádí k vnitřní čistotě, kterou nazývá stavem "jasnosti, ryzosti, lásky a otevřenosti Bohu". Takovým čistým reflektorem srdce jsme schopni vnímat věci mnohem pravdivěji, ne že by ve všech detailech, spíše v jejich pravém smyslu, který skrývají, a v jejich konečném nasměrování. Čistota nebo i cudnost se spojují s pravou askezí. Čistota srdce prostě přijímá realitu, nevyhýbá se jí, ale staví ji do světla dobra. Jen málokteří světci se cíleně stávali askety. Mnozí se zpočátku bránili prožívání bolesti a utrpení. Toužili především po lásce, sjednocení se s milovaným. Až z této zkušenosti se u nich zrodila oběť, vůle připodobnit se co nejvíce předmětu svého zbožňování. Nezuřme proti sobě Pokud se podíváme na asketismus z pohledu takové vnitřní blaženosti v lásce, získáme mnohem silnější motivaci na půst, než jen úsilí dát pod klíč své vášně. Známý znalec duchovního života benediktin Anselm Grün radí: askeze se nesmí stát běsněním proti sobě. Veškerá přehnanost pochází od Zlého. Pokud je motivem zajištění se hněv vůči sobě, pomsta za vlastní neúspěch, ukřivděnost či neschopnost přijmout svou hříšnost, nedivme se, že nepřicházejí požehnané výsledky odříkání, že se smutek prohlubuje, svoboda se nedostavuje. Takový proces otravy když neumíme odpustit sobě či druhým, nás vzdaluje od pravé podstaty půstu. Tento problém je třeba řešit právě v prostředí laskavosti, ne tvrdého odříkání. Zraněný člověk se potřebuje nejprve vyléčit, až potom upevnit svou sílu. Jinak by byl jeho půst pouze neúčinnou náplastí, pod kterou kvasí rána duše. (podle KN) Kůň divoký a kůň domácí Jeden divoký kůň potkal koně domácího. Začal mu vyčítat, že žije jako otrok. Domácí zvíře se bránilo, tvrdilo, že se cítí svobodné jako vítr. "Tak mi tedy vysvětli," řekl divoký kůň, "k čemu slouží to železo, které máš v hubě." "To je uzda," zněla odpověď, "a ta mě velmi povzbuzuje." "A k čemu jsou ty řemeny, které máš přidělané k tlamě?" "Ty mi zvedají hlavu, když jsem příliš líný a když se mi nechce pracovat." "A co mi řekneš o sedle?" "To mi ušetří velkou námahu. Když jsem unavený a motám se, sednu si na něj a vyrazím poklusem." Nikdo není horší než otrok, který líbá vlastní pouta, a člověk, který omlouvá špatné zvyky těch, kdo ho drží ve vezení. Svobodný není ten, kdo není pánem sebe sama. 18

19 Novéna a proč se ji modlit Novéna je devítidenní pobožnost ke Kristu Pánu, Duchu Svatému, Panně Marii nebo některému svatému, obětována za vyslyšení nějaké naléhavé prosby. Po dobu těchto devíti dnů se modlí jedna a tatáž určená modlitba. Novénu je možné se také modlit po dobu devíti měsíců. Proste a bude vám dáno, a tak před 100 lety dostali naši předkové a také i další pokolení velký dar - kostel. Chrám Boží, kde by se mohli scházet ke slavení mše svaté, křtít své děti, přijímat svátosti, loučit se se svými drahými a odevzdat je do Boží náruče. Nám se dostává do rukou Novéna za farnost ke 100. výročí posvěcení kostela. Slaví-li člověk nějaké jubileum, přichází na řadu nejprve příprava na oslavu. I nám je nabídnuta možnost se po dobu devíti měsíců připravit a přinést Pánu i sobě velký dar. Obnovit se ve své víře, zamyslet se nad svým křesťanským životem a nad životem celého společenství. Máme možnost na přímluvu našich patronů sv. Petra a Pavla, apoštolů a sv. archanděla Michaela, velkého zastánce v boji proti zlu, prosit i děkovat Pánu každý sám za sebe, za dar víry, za své rodiny, za dar zdraví a Boží ochranu, za kněze, kteří zde sloužili i za nynějšího kněze Otce Pavla, za všechny, kteří nám zde poslouží svatými svátostmi. Máme možnost v klidu domova nebo zde v kostele se tuto novénu modlit a rozjímat nad vybranými úryvky Písma sv. Můžeme prosit za sebe navzájem, za obnovu víry v našich rodinách (na tento úmysl je také každý měsíc obětována mše svatá) a o první neděli v měsíci odpoledne máme možnost pozdravit Pána v Nejsvětější Svátosti Oltářní. Ať není tento náš kostel mrtvou stavbou, ale ať je živým chrámem Božím, ať je zde živé společenství Božích dětí, ať je zde také dostatek ochotných lidí, kteří by se s láskou o kostel starali. Kéž na přímluvu našich patronů, Panny Marie a všech svatých přineseme Pánu dík za 100 let od požehnání kostela. Vyprosme tedy nejen sobě a svým dětem, našim rodinám, ale i dalším generacím, aby mohli přicházet do chrámu Božího chválit, velebit, děkovat a oslavovat Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. LS Zajeď na hlubinu! Vstoupil na jednu z těch lodí - patřila Šimonovi - a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi:»Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!«šimon mu odpověděl:»mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.«když to udělali, zahrnuli tak veliké množství ryb, že se jim sítě bezmála trhaly. (Lk 5,3-6) Namáhavá práce, kterou se člověk snaží překonat obtíže, ho zdaleka tak nevyčerpá, jako neúspěch, který je výsledkem nadměrného tíhnutí za bezvýznamnými nebo i významnými cíly. Většina z nás však žije jen na povrchu. Příklad: Díváme se na obraz, pozorujeme barvy, tvary, přejdeme až k rámu - ale málokdy se snažíme zjistit, který umělec obraz namaloval. 19

20 Ano - jen málo lidí je ochotno udělat to, co udělal Petr, když mu po nezdařeném rybolovu na Genezaretském jezeře řekl Pán: Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení. Petr poslechl. I nám se stává, že se snažíme ze všech sil pečovat o rodinu, vést dobře obchod, najít práci, apoštolovat tj. šířit víru - ale nemáme úspěch. Přesto je tu Boží příkaz: NEVZDÁVAT SE! Na jeho slovo znovu vhodit síť do jezera. Povinnost je důležitější než požitek a rozkoš. Občerstvení je odměnou za práci - ne příprava na ni. Musíme si je tedy zasloužit. Často je Bůh ochoten pomoci až tehdy, když připustíme, že vlastní silou nic nezmůžeme. Petrova věta: Na tvé slovo je vlastně heslo mravních hrdinů. Naše důvěra nás spojuje s Tím, který dechem řídí celý vesmír. Na suché zemi se buduje loď - archa. Kolem postávají lidé a zahrnují vousatého stavitele - Noeho - potupami a výsměchem. Ten však beze strachu zvedá k nebi svou tvář: Na tvé slovo jsem vybudoval toto plavidlo! Ne proto, že měl úspěch, ale právě proto, že úspěch neměl, říká sv. Petr: Na tvé slovo spustím sítě. Bez Božího požehnání zůstaly sítě prázdné, s Božím požehnáním se naplnily. Neúspěšná noc Petra poučila. Je však něco horšího, než neúspěch. Je to úspěch - na který jsme hrdi, podkuřujeme svým sítím, pohrdáme těmi, kdo úspěch neměli a zapomínáme na ruku, která dává či zadržuje dary. Když Petr poslechl Pána, nahrnula se do jeho sítě spousta ryb. Po neúspěchu přišel úspěch, ale ne bez námahy. Ten, kdo říká - teď právě spím, teď nespustím sítě, jsem příliš unavený, už jsem se tolikrát zklamal, nechám toho, nemám naději - ten ovšem nemůže očekávat, že mu Pán podá pomocnou ruku. Jak často máme největší radost z práce, v jejíž úspěch jsme již skoro nedoufali. Zázrak velkého rybolovu přiměl Petra, aby se vrhnul Pánovi k nohám a zvolal: Pane, odejdi ode mne, jsem člověk hříšný! Nebyl to výkřik zoufalé nenávisti, ale výkřik zoufalé lásky. Výkřik člověka, který touží po nekonečnu, ale ví, že si Boží požehnání nezaslouží. Tělesná selhání zná člověk dobře, ale o svých mravních selháních obvykle účty nevede. Lidé, kteří jsou daleko od Boha, nemají vlastně měřítko, podle něhož by posoudili, jak daleko se odchýlili od mravního zákona. Vepř nemá tušení co je čistota. Až se člověk začne zvedat z horečného zatemnění špatného života, uvědomí si svou vlastní ubohost a zároveň si uvědomí nesmírnost Božího milosrdenství. Když nás lékař vyléčí z nemoci, uvědomíme si plně tíhu choroby a cenu znovu nabytého zdraví. Nikdo nemůže do Boží blízkosti, pokud mu není jasno, že Pán chce, abychom svůj život uspořádali tak, čistě, jak to odpovídá jeho obrazu. V Petrově volání slyšíme vážný tón. Nemluví o Božím zavržení, ale o Božím vyvolení. Jako dospělý v přítomnosti nevinného dítěte pocit vlastní nehodnosti, tak i my odhalíme vlastní, opravdovou hodnotu v přítomnosti Boží - a to se může stát po velkém selhání. Fulton J. Sheen 20

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více