ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby neexistoval hřích a člověk by se mohl sám zdravě vyvíjet, uvést v soulad a řídit všechny svoje síly, zůstal by neuspokojen. V jeho nejhlubším nitru je znamení jeho božského povolání. Otec chce ze svých tvorů udělat svoje děti. Pravé dovršení se může uskutečnit pouze milostí, pouze totálním proměněním člověka v Krista.. - Víš, co ti působí největší utrpení? Vnitřní nespokojenosti, sváry, konflikty mezi tím, po čem toužíš a tím, co máš; tím, čím bys chtěl být a čím jsi; hladem po vědění a tvým tajemstvím a tajemstvím světa, tvým šíleným hladem po štěstí a utrpením ve všech jeho formách, touhou po morální velikosti a zlem, které je v tobě a kolem tebe, tvou žízní po lásce a nezdary, hranicemi lidské lásky. Co ti působí utrpení, je tvoje nedokonalost, nedovršenost. - Nevěř, že uspokojení tvých přání a tužeb může přijít z vnějška, odněkud mimo tebe; jen Někdo, kdo přebývá v tobě může tě naplnit. - Víš čeho si žádáš nejvíce? Nekonečna. Nekonečnou krásu, čistotu, spravedlnost, pravdu, lásku, nekonečný pokoj, život. Nekonečno tě přesahuje, přesahuje celého člověka. Nekonečno má jediné jméno: BŮH. Všechny druhy tvých tužeb po nekonečnu jsou v jádru jeden a týž hlad: hlad po Ježíši Kristu, neboť Ježíš Kristus je čistota, pravda, láska, život Sám Bůh do tebe vložil tuto nostalgii po dovršení v nekonečnu. Z hloubi věčnosti kyne ti Jeho láska. Ten nás požehnal v Kristu vším duchovním požehnáním v nebesích. Vždyť v něm si nás vyvolil před ustavením světa, abychom před ním žili svatě a bezúhonně v lásce. Předurčil nás

2 podle svobodného rozhodnutí své vůle skrze Ježíše Krista k přijetí za své syny, k oslavě vznešené své milosti, kterou nás omilostnil ve svém milovaném Synu (Efez. l, 3-6). Bůh od věčnosti nemyslí na tebe jen jako na člověka, nýbrž jako na zbožštělého člověka. Nespokoj se jen tím, že jsi člověkem, synem člověka, když Kristus ti nabízí, aby ses stal skutečným synem Božím. - Tvoje křesťanství není především rozmanitostí náboženských ritů, morálním zákonem, naukou, nýbrž ŽIVOTEM. Nepraktikuj křesťanství, ale žij je. Od přirozenosti jsi omezen lidskými možnostmi. Chceš-li se dovršit podle své touhy a podle vůle Boží, chceš-li vústit do světa božského, musíš se znovuzrodit, přijmout nadpřirozenost a stát se novým člověkem. Toto nové zrození představuje pro tebe křest, který ti umožňuje vniknout do tajemství smrti a vzkříšení Ježíše. V Něm, prvorozeném Synu, se staneš synem. V Něm, Bratru všech, staneš se bratrem všech lidí. Ty víš, že zlo je v tobě zakořeněno tak hluboko, že je nemůžeš dostihnout a definitivně nad ním zvítězit. Ježíš Kristus vzal toto zlo na sebe, jako bere na sebe všechny tvé nynější hříchy, a vše obrátil, vykoupil. Jen skrze Spasitele Ježíše Krista můžeš být vykoupen od zlého. Kmen a větve - to není několik keřů révy, nýbrž jen jeden. Hlava a údy - to není několik lidí, nýbrž jen jeden. Jsi-li milostí spojen s Kristem, tvoříš jednotu s Ním a s jeho mystickým tělem. - Řeka by nemohla téci, kdyby se zřekla pramene. Světlo by nezářilo, kdyby odmítlo slunce. Nemůžeš žít v plnosti, odmítneš-li Ježíše Krista; potřebuješ, aby vítězící život, který v něm pulsuje, přešel do tebe; tento život se nazývá: milost. - Život Kristův proniká tvou inteligenci skrz milost víry. Ty, který bys rád odhalil své tajemství a tajemství světa, můžeš tedy poznávat tak, jako poznává Bůh. Život Kristův proniká tvůj cit, tvou vůli, tvé srdce milostí lásky. Ty, který chceš milovat bez hranic, můžeš tedy milovat srdcem Boha. Život Kristův proniká tvé jednání a všechna tvá přáni milostí naděje. Ty, který chceš mít úspěch, můžeš přijmout veškerou moc Boží a jistotu věčného zdaru. Víra, naděje a láska jsou nové schopnosti tvé nadpřirozenosti. Život Kristův proniká tvé tělo, aby tam zasel sémě nesmrtelnosti. Ty, který bys rád žil plně, v Kristu budeš žít věčně. Jsi-li připraven, abys přijal Ježíše Krista na všech stupních své bytosti jeho Duch Svatý tě zvolna vnitřně promění. 2

3 - Ježíšem Kristem ustanovené svátosti jsou privilegovanými místy k setkání s Jeho milostí. Připravíš-li se svou vinou o toto setkání, překazíš své dovršení. - Ježíš Kristus od tebe nežádá, abys Ho obdivoval, napodobil, ani abys byl jeho přítelem jen tak jako máš přátele zde na Zemi. Žádá od tebe především, aby ses nechal v Něho proměnit. - Sv. Pavel dosáhl plné zralosti zbožštěného člověka, když řekl: Já už nežiji, nýbrž Kristus žije ve mně. - Dílo Ježíše Krista není dokončeno. Bude dokončeno až milost opět uvede do rovnováhy a harmonie nejhlubší bytí všech lidí, až celý vesmír bude ovládnut a nově 3 orientován skrze ducha a ruce zbožštěného člověka, až jeho mystické Tělo dosáhne své zralosti a až Boží láska sjednotí celé lidstvo. Pak teprve bude naplněn plán Otce: všechno na nebi i na zemi opět spojit v Kristu (Efez. l, 10). - Zvolil-li jsi Krista, musíš brát účast na Jeho poslání. Být křesťanem znamená následovat Krista ; znamená to, zapojit se do uskutečňování velkého plánu jeho božského Otce. - Život Kristův v tobě změní celý tvůj život: s tvým úsilím, aby ses stal vzpřímeným člověkem a aby ses spojil poznáním a láskou se všemi lidmi spolupracuješ na dovršení mystického Vtělení Ježíše Krista; svými boji a utrpením všeho druhu, viděným, přijatým a obětovaným, spolupracuješ na dovršení vykoupení; svou láskou uvnitř rodiny a svou intelektuální i manuální nebo uměleckou prací, spolupracuješ na dovršení tvorstva. Jsi, v Ježíši Kristu, budovatelem nebeského království. - I když celý život budeš pracovat na svém dovršení a dovršení světa, přece ani ty, ani svět, nedosáhnete konečné plnosti v čase. Teprve na konci věků ve zmrtvýchvstalém Kristu bude vše naplněno, až ve věčné lásce budeme zapojeni do rytmu Trojice. Kdybys chtěl dosáhnout svého dovršení zde na zemi, neuspěl bys: jsi ohraničen. Dovršen budeš až v nebi. Do nebe však vede jediná cesta: JEŽÍŠ KRISTUS. (Michael Quoist)

4 Světec na březen Jako světce na březen jsme vybrali Růženu z Viterba. Růžena přišla na svět r jako dcera chudých rodičů ve Viterbu. V malé uličce nedaleko kostela sv. Růženy se dnes ukazuje středověký dům, který prý byl rodným domem Růženiným. Již v dětství se dívce dostávalo mystických milostí. Žila přísně asketicky a podrobovala se těžkému sebetrýznění. V r se stala Růžena po těžké chorobě terciářkou františkánského řádu a brzy si získala pověst jako kazatelka. Ve sporu mezi císařem Bedřichem II. a papežem Inocencem IV. se postavila na stranu nejvyšší hlavy Církve a vyzývala občany Viterba, aby stáli věrně při Inocencovi. To vedlo k tomu, že byla Růžena se svými rodiči na krátký čas vypovězena z města a teprve po Bedřichově smrti se mohla zase vrátit. V městě Viterbu, které bylo nyní pod papežovým panstvím, prosila mladá Růžena o přijetí do kláštera klarisek. Vstup však jí byl odepřen pro její velkou chudobu. Nad tímto odmítnutím děvčeti téměř puklo srdce. Ještě dvakrát pak prosila, aby směla složit sliby jako klariska, ale pokaždé marně. Nešťastná a zoufalá Růžena brzy nato těžce onemocněla a o málo později zemřela ve věku pouhých 18 let, snad 6. března Za šest let bylo její neporušené tělo přeneseno do kostela u kláštera klarisek. Tam odpočívá dodnes ve skleněné schránce, která je cílem mnoha poutníků. Po požáru kostela v r byla zhotovena nová rakev, na níž jsou namalovány výjevy z četných Růženiných zázraků. Stojí dnes v jejím rodičovském domě. Ačkoli proces svatořečení, vedený dvěma papeži, nedospěl nikdy k závěru, byla Růžena z Viterba přesto přijata do římského martyrologia. Znázorňování: Růžena bývá většinou zobrazována v řádovém hábitě s věncem růží na hlavě, nebo s ošatkou s chlebem, nebo růžemi v rukou. Růžena je patronkou katolických dívek v Itálii. (Podle Rok se svatými) Růžena žila jen osmnáct let, bránila Církev a zemřela jako světce. Žijeme možná mnohem déle, ale s jakým výsledkem? Každou minutu bychom měli být schopni udělat něco pro Boha. Čas jsou "peníze pro věčnost", budeme jimi plýtvat nebo je dokážeme dobře investovat? 4

5 Postní inventura - GPS na cestě ke spáse Jít na doraz se srdcem a s vizí vítězství. Je pravda, že nedokážeme, či nemůžeme celý život táhnout naplno. Potřebujeme přestávku, poločas. Ale po jisté době vždy cosi zazvoní. A právě Popeleční středa nás volá nastoupit a provést si inventuru srdce. Pomůže nám upravit svůj směr jako navigační zařízení GPS na cestě k cíli. Před pár dny jsem zastupoval učitelku tělesné výchovy. Dali mi na starost malé třeťáky. Nejprve jsem uvažoval, že s nimi půjdu na procházku. Řekněme si, je to bezpečnější, než dávat pozor na rozjařené děti v tělocvičně. Ale dřív než jsem děti seznámil se svým plánem, převlékli se už během přestávky do úborů. Když jsem je spatřil natěšené z blížící se hodiny, nechtěl jsem je zklamat. Po krátké rozcvičce jsme tedy začali "velký zápas" ve vybíjené - 3. A versus 3. C. Bylo vidět rozdíl - v mé třídě je totiž méně chlapců. Přesto však musím říct, že mě moji žáci zaujali více. Přesněji řečeno, jedna žákyně - Erika. Zůstala ve hře jako poslední. Přiznám se, už jsem viděl hodně sportovních výkonů, ale takovou zanícenou malou hráčku, odhodlanou udělat doslova vše pro vítězství svého týmu, jsem už dávno neviděl. Byla téměř na pokraji sil, ale nevzdávala to. Šla na doraz s vizí vítězství. Jít na doraz, se srdcem a s vizí vítězství. Těmito slovy bychom mohli nazvat i pozvání Boha, či motto pro náš pozemský život. Přestože nedokážeme celý život táhnout naplno, potřebujeme odpočinek, po jistém čase vždy cosi ohlásí, že už je čas. A právě Popeleční středa a půst nám píská nastoupit. Přesvědčují nás o tom slova Písma svatého, a v posledních letech i listy papežů. Nástupci sv. Petra k nám na prahu půstu obzvlášť mluví a obracejí náš zrak na Boží čas. "V Kristově jménu prosíme: Smiřte se s Bohem! Hle, nyní je milostivý čas, nyní je den spásy! "(srov. 2 Kor 5, 20-6, 2). Ten zvláštní čas jako dar Boha odkrýval pro nás papež Jan Pavel II. v poselství na postní období v jubilejním roce 2000: "Postní čas představuje ve skutečnosti vrchol té cesty obrácení a smíření, kterou Jubileum, rok Páně milosti, předkládá všem věřícím, aby si jí obnovili svůj vztah ke Kristu a hlásali jeho tajemství spásy v novém tisíciletí s obnovenou horlivostí. " Důležitost využít milostivé období nám připomíná nynější papež Benedikt XVI. v jeho poselstvích k půstu. V roce 2007 napsal: "Každoročně nám postní doba nabízí vhodnou příležitost hlouběji se zamyslet nad smyslem a hodnotou našeho křesťanského života a znovu objevit Boží milosrdenství, abychom se i my stali milosrdnějšími vůči našim bratrům." Předloni rok nám zase vzkázal: "Drazí bratři a sestry, každoročně nás Církev u příležitosti postní doby zve udělat si upřímnou revizi života ve světle evangelního učení." Z těchto slov lze usoudit vážnost času, kterým je půst, a upřímný zájem papežů o nepromeškání příležitosti, která se nám nabízí. V jejich poselstvích se jasně odráží láska a zároveň pocit odpovědnosti za spásu všech. Jenže záleží na každém člověku, na jeho svobodném uvážení a rozhodnutí, zda tyto výzvy přijme a udělá je součástí svého života. Přitom nejde o nucení k dalším výkonům, ale o "zakoušení" Boží milosti a života s ní. (podle KN) 5

6 Desatero - Jméno zjevuje to podstatné, vyjadřuje samu osobu (2. přikázání) Staré latinské přísloví říká nomen omen. Jednoduchý překlad tohoto přísloví by mohl být: jméno - znamení. Takto se označovaly jména, které vyjadřovaly vlastnost svých nositelů. Například jméno Tlustý u osob, nebo Pustá či Rybná při městech. Určitě se generacemi a léty smysl změnil. Tlustý mohl v potomcích zchudnout, Pustá nemusí být již zcela pustá a Rybná už také vůbec ne. Pochází to od starých Římanů, kteří takto vyjadřovali svoji představu, že ve jménu osoby je skrytý její osud. Některé antické národy dokonce byly přesvědčeny, že jméno není jen obyčejný zvuk, ale v určitých případech vyjadřuje skoro duši osoby, která to jméno nosí. Úcta k zjevenému Božímu menu Tak podobně je to i v Bibli. Když Bůh na Sinaji zjevuje Mojžíšovi své jméno, vyjadřuje jím něco podstatného ze svého bytí. Proto Židé Boží jméno z posvátné úcty po určité době přestali v textu Písma vyslovovat a nahrazovaly jej jiným slovem. K Božímu jménu měli velkou úctu a bázeň. Vzdát úctu Bohu a Božímu jménu bylo pro ně vlastně totéž. Druhé Boží přikázání má jednoduché znění: "Nevezmeš jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo! Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bude brát jeho jméno nadarmo" (Ex 20, 7; Dt 5, 11). Přikazuje mít v úctě Hospodinovo jméno. Podobně jako první i druhé přikázání pochází z ctnosti zbožnosti a zvláště určuje náš způsob používání slova o svatých věcech. Mezi všemi slovy Zjevení je jedno zvláštní slovo, které je zjevením Božího jména. Bůh svěřuje své jméno těm, kteří v něho věří. Zjevuje se jim ve svém osobním tajemství. Dar jména patří do oblasti důvěry a intimnosti. "Hospodinovo jméno je svaté." Proto ho člověk nesmí zneužívat. Musí ho uchovávat v paměti v tichu adorace plné lásky. Má ho vkládat do svých slov jen na to, aby ho velebil, chválil a oslavoval. Úcta vůči Božímu jménu vyjadřuje úctu, která patří tajemství samého Boha a celé posvátné skutečnosti, kterou toto jméno připomíná. Smysl pro posvátnost patří k ctnosti zbožnosti. Takto to vyjádřil nedávno blahoslavený anglický konvertita kardinál John Henry Newman: "Jsou pocity bázně a posvátné úcty křesťanskými city, nebo ne? Nikdo o tom nemůže rozumně pochybovat. Je to druh citů, které bychom měli pociťovat - a to v intenzivním stupni -, kdybychom skutečně měli vidění všemohoucího Boha. Je to tedy druh citů, které bychom měli mít, kdybychom si uvědomili jeho přítomnost. V míře, v jaké věříme, že je přítomen, je máme mít. Nemít je, znamená neuvědomovat si, nevěřit, že je přítomen." Jménem Božím Druhé přikázání zakazuje zneužívat Boží jméno, to znamená jakýmkoliv nevhodným způsobem používat Boží jméno, jméno Ježíše Krista, Panny Marie a všech svatých. Hospodinovo jméno máme mít v úctě, neboť žalmista říká: "Pane, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno na celé zemi!" (Ž 8, 2). Boží jméno je svaté. Když ho vyslovujeme (a také jméno Panny Marie a svatých), vždy to máme dělat s vírou a bázní. Patří sem například katolický pozdrav "Pochválen buď Ježíš Kristus". Při vyjádření vděčnosti říkáme "Bohu díky", "Chvála 6

7 Bohu" nebo "Pán Bůh zaplať". Když chceme na někoho svolat Boží pomoc nebo požehnání, říkáme "Pán Bůh pomáhej" nebo "Bůh tě žehnej". A když něco začínáme, zvykneme říct "Ve jménu Božím". To vše jsou situace, v nichž Boží jméno používáme velmi správné, protože vyjadřujeme víru v Boží přítomnost, blízkost a v jeho působení v našem životě. Zaslíbení dané někomu v Božím jménu zavazují Boží čest, věrnost, pravdivost a autoritu. Třeba je dodržovat z důvodu spravedlnosti. Zpronevěřit se jim znamená zneužít Boží jméno a jistým způsobem dělat z Boha prolhance. Rouhání, proklínání Existují situace, ve kterých se zmiňují svatá jména zbytečně a nadarmo. Děje se tak například v netrpělivosti, v údivu, v rozčilení nebo prostě ze zlozvyku. Není to těžký hřích. Jde o lehký hřích proti ctnosti zbožnosti, ale i tak si třeba dávat pozor. Hříchy proti druhému přikázání jsou tyto: Rouhání je přímo proti druhému přikázání. Spočívá v tom, že se proti Bohu vyslovují - vnitřně nebo navenek - slova nenávisti, výčitky a provokace, že se o Bohu říká špatně, chybí vůči němu úcta v řeči a zneužívá jeho jméno. Zákaz rouhání se vztahuje i na slova proti Kristově Církvi, proti svatým nebo proti posvátným věcem. Rouháním je i odvolávat se na Boží jméno, aby se zakryly zločinné praktiky, zotročovaly národy, mučili nebo zabíjeli lidé. Zneužití Božího jména na spáchání zločinu vyvolává odmítnutí náboženství. Rouhání je v rozporu s povinnou úctou vůči Bohu a jeho svatému jménu. Svou povahou je těžkým hříchem. Proklínání, do kterých se vkládá Boží jméno bez úmyslu rouhat se, jsou neuctivosti vůči Pánu. Druhé přikázání zakazuje používat Boží jméno při magii. Boží jméno je velké tam, kde se vyslovuje ve shodě s velikostí Boží velebnosti. A tak Boží jméno je svaté tam, kde se vyslovuje s úctou a bázní neurazit ho. Brát Boha za svědka Druhé přikázání zakazuje také křivou přísahu. Přísahat znamená brát Boha za svědka toho, co tvrdíme. Znamená dovolávat se Boží pravdomluvnosti jako záruky své vlastní pravdomluvnosti. Přísaha zavazuje Hospodinovo jméno: "Budeš se bát Hospodina, svého Boha, jemu budeš sloužit a jen jeho jménem budeš přísahat" (Dt 6, 13). Odmítnout křivou přísahu je povinností vůči Bohu. Bůh jako Stvořitel a Pán všeho je norma každé pravdy. Lidské slovo je ve shodě nebo v rozporu s Bohem, který je Pravda sama. Když je přísaha pravdivá a oprávněná, osvětluje vztah lidského slova k Boží pravdě. Křivá přísaha volá Boha, aby dosvědčil lež. Křivopřísežník je ten, kdo pod přísahou udělá nějaký slib s úmyslem nedodržet jej, nebo ten, kdo nedodrží, co slíbil pod přísahou. Křivopřísežnictví je těžkým proviněním proti úctě k Pánu každého slova. Zavázat se přísahou k nějakému zlému skutku se protiví svatosti Božího jména. Ježíš vysvětlil druhé přikázání v řeči na hoře: "Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům:, Nebudeš křivě přísahat, ale splníš, co jsi Pánu přísahal! Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte Ale vaše řeč budiž: ano - ano ne - ne. Co je navíc, pochází od Zlého" (Mt 5, 33-34, 37). Ježíš učí, že každá přísaha zahrnuje v sobě odvolávání se na Boha a že přítomnost Boha a jeho pravda se má uctívat v každém slově. Ohleduplnost při odvolávání se na Boha v řeči úzce 7

8 souvisí s uctivou pozorností vůči jeho přítomnosti, kterou dosvědčujeme nebo hanobíme každým svým tvrzením. Logika nomen omen V Bibli jména kromě identifikace osoby často označují i její poslání. Tak je tomu v případě Abrahama, jemuž Bůh sám změnil jméno z Abram na Abraham, což znamená "otec mnohých národů" (srov. Gn 17, 5). Tato změna jména byla znamením, že Bůh zaslíbení o Abrahamově potomstvu splní. Také jména tří archandělů sledují logiku nomen omen a vyjadřují zvláštní úkoly. Michael, znamená "Kdo jako Bůh?", čímž se naznačuje duchovní boj v andělským světě. Je to jakoby bojový výkřik, se kterým vůdce andělského vojska poráží Božího odpůrce Lucifera a jeho anděly. Gabriel znamená "Boží síla" a Rafael "Boží lék". Ježíš změnil jméno Petrovi jako jedinému ze svých dvanácti apoštolů. Jeho původní jméno bylo Šimon. "Ty jsi Šimon, syn Janův, ale budeš se jmenovat Kéfas, což v překladu znamená Petr" (Jan 1, 42). A také "Ježíš mu řekl:,blahoslavený si, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. A já ti říkám: Ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou (Mt 16, 17-18). Skutečnost, že toto slovo bylo přeloženo a do dějin tak vešla řecká forma jeho jména Petr, jednoznačně potvrzuje, že to nebylo vlastní jméno pouze ve smyslu zvukové identifikace osoby. Vždyť taková vlastní jména se nepřekládají. Nemohlo však jít ani o vyjádření Petrova charakteru. Dá se mu porozumět pouze na základě tajemství povolání. Šimon Petr se na základě povolání Ježíšem stává tím, čím není skrze "tělo a krev". Těmito slovy slibuje Ježíš Šimonovi nejvyšší úřad v Církvi. Nové Šimonovo jméno bude Skála (aram. Kéfa, ř. Petros), Petr. Je to jméno úřadu, který má Šimon zastávat v budoucí, Kristem založené Církvi. Na tomto Petrově úřadu Ježíš postaví svou Církev jakoby na skále. Svátost křtu se uděluje "ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého". Při křtu jméno Páně posvěcuje člověka a křesťan dostává své jméno v Církvi. Může to být jméno některého světce, který žil životem příkladné věrnosti vůči svému Pánu. Patronát světce poskytuje vzor lásky a zajišťuje jeho přímluvu. Křestní jméno může vyjadřovat i některé křesťanské tajemství nebo křesťanskou ctnost. Církevní právo vybízí, aby rodiče, kmotři a farář dbali na to, aby se při křtu nedávalo jméno, které je cizí křesťanskému smýšlení. v Bůh každého volá jménem Bůh volá každého jménem. Jméno každého člověka je posvátné. Jméno je ikona osoby. Vyžaduje úctu na znak důstojnosti toho, kdo ho nosí. Přijaté jméno je jméno na věčnost. V nebeském království zazáří plném světle tajemný a jedinečný charakter každé osoby poznamenané Božím jménem. "Tomu, kdo zvítězí dám bílý kamínek a na kaménku napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo ho dostane" (Zj 2, 17). A "Potom jsem viděl, a hle, Beránek stál na hoře Sion a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, co měli na čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce" (Zj 14, 1). Neboť jméno vyjadřuje něco podstatného, samotnou osobu. (podle KN) 8

9 2. Nevezmeš Boží jméno nadarmo. Kdo dává Bohu ve svém životě a v srdci první místo, ten o něm mluví vždy s úctou. Bůh touží skrze nás věřící přinést lidem dnešního světa kus své lásky a milosrdenství. Na to nesmíme nikdy zapomenout! Našel jsem si čas na modlitbu? - Modlil jsem se vůbec? - Modlíval jsem se pravidelně alespoň ráno a večer? - Byla moje modlitba opravdovým rozhovorem s Bohem? - Neodříkával jsem naučené modlitby bezmyšlenkovitě? - Zahrnoval se do svých modliteb své rodiče, přátele, spolupracovníky, kněze, ale i nepřející, či nepřátele? - Snažil jsem se konat i svou denní práci jako modlitbu, s úmyslem, aby se líbila nejen lidem, ale i Bohu? - Přijímal jsem dobré věci jako Boží dar a špatné jako zkoušku věrnosti a podíl na Kristově křížové cestě? - Modlil jsem se za šíření víry? - Za sjednocení křesťanů? - Za hledající a bloudící? - Nemluvil jsem lehkovážně nebo posměšně o Bohu a věcech víry? - Nevyslovoval jsem zbytečně jméno Boží a jména svatých? - Neklel jsem? - Nepřísahal jsem lehkovážně nebo křivě? -Spoléhal jsem se drze na Boží milosrdenství, páchajíce hřích ve vědomí, že mi Bůh i tak odpustí? - Upadal jsem v utrpení a životních zkouškách do beznaděje a zoufalství? - Přijímal jsem svatokrádežně (ve stavu těžkého hříchu) svátosti? (Když se doma nebo ve veřejných stravovacích místnostech nemodlíme zjevně před jídlem a po něm, není to hřích. Vděčnost za všechny Boží dary by nám však neměla nikdy chybět.) Křížová cesta pozvedá V době půstu máme pozvání projít s Kristem jeho křížovou cestou. Možná už známe zastavení nazpaměť a i ty meditace se nám opakují. Uvědomuji si, že je stále cosi, co nás může na cestě Krista s křížem oslovit. Například třikrát zastavení, když Ježíš padá na zem, leží v hlíně a blátě. Ten obraz nevzbuzuje nic příjemného. Zdá se nám, že jde o předobraz ošklivého konce. Opak je však pravda. I my se nejednou najdeme v blátě. Toto poznání či vidění sebe v blátě vůbec není příjemné. Ale asi to musí být, neboť právě tehdy, když je Ježíš v blátě, Bůh začíná tvořit něco nového - naše vykoupení. Lenku znám osm let. Kupuje mi nástěnný kalendář s malbami Ladislava Záborského. Přiznám se, v prvním roce jsem ho pověsil spíše ze slušnosti. Ty malby se mi zdály těžké. Dnes vím, že jsem je vnímal povrchně. Postupem času jsem trávil více chvil při zkoumání těchto obrazů a vytvořil jsem si k nim živý vztah. Záborského malby vlastně vyjadřují pocity a prožívání mého nitra. Od té doby vidím více i v obraze i ve svém životě, jak jsem viděl předtím. V loňském kalendáři je malba s názvem Návrat člověka k Bohu. Bůh se sklání ke klečícímu člověku a zvedá ho. Neznám všechny obrazy Ladislava Záborského, ale vím, že tento obraz mocně odkrývá tajemství půstu. Nejde tu o čas, kdy si člověk má kleknout a v pokoře uznat své hříchy a slabosti. Mnohem více jde o čas, kdy Bůh ukazuje a dokazuje, jak velkou chuť má zvedat člověka a prokazovat mu své milosrdenství. (podle KN) 9

10 Společenská etiketa platí i v kostele Pravidla slušného chování a společenskou etiketu bychom měli dodržovat i v kostele. Bohužel, často na to zapomínáme. Katolické noviny v této souvislosti oslovily odbornici na nonverbální komunikaci Olgu Škvareninovou a my se s vámi chceme o to podělit. Má člověk, který se chlubí svými dary na kostel a dělá si z toho zásluhy sedět v první lavici? Člověk, který obětuje peníze na kostel, by se tím neměl chlubit, ani o tom mluvit v jiných souvislostech. V tom případě se totiž z milodaru stává reklama nebo něco velmi zištného. Světská propagace nemá v tomto prostředí co dělat. Pokud již poděkovat lidem, kteří obětují značné finanční částky, jaký způsob volit? Na to by měl pamatovat kněz nebo kostelník a při vhodné příležitosti, jako jsou hody nebo statistika na konci roku, těmto lidem poděkovat. Je však třeba se každého předem zeptat, zda chce být představen, nebo ne. Jsou lidé, kteří nechtějí, aby se všeobecně vědělo, zda a kolik dali. Jak zareagovat, pokud vidím, že se přítomní na mši někomu posmívají, například pokud se lektor splete, nebo poukazují na jeho řečovou chybu? Takové chování nemá nic společného s etikou. Na druhé straně, pokud se lektor na čtení předem nepřipraví, svědčí to o jeho neúctě k Božímu slovu, ke knězi, věřícím i místu, kde se koná mše svatá. Řečové vady, jako ráčkování, sigmatizmus (chybné vyslovování sykavek, šišlání - pozn. red.) způsobuje sice jisté šumy v procesu komunikace, ale nevidím důvod, proč by lidé s takovým jemným řečovým handicapem - ale i vozíčkáři či lidé s berlemi - nemohli číst na takových místech. Proč často odsunujeme lidí, kteří nesedí do našeho obrazu světa, někam pryč, jakoby ani neexistovali? Je to v souladu s naší vírou? Jak se chovat v kostele, pokud do něj přijdeme jako hosté, například na hody? Mohu si sednout, kam chci, kde je volné místo? Nebo musím respektovat cizí prostředí a počkat, dokud se začne mše svatá, a pokud je i poté někde volno, až tehdy si smím sednout? Když jsme chodili na hody k babičce na vesnici, rodiče mě ještě jako malé dítě učili, že mám přijít na mši svatou mezi posledními a postavit se tam, kde je volné místo, a už vůbec mi nedovolili sedět. Šlo o menší obec a lavice byly určeny zejména starším a nemocným lidem, kterým stání způsobovalo problém. Kde a jak v kostele umístnit invalidní vozík nebo berle či hůl? Pokud má člověk invalidní vozík, berle nebo jinou pomůcku, bez které se těžko pohybuje, měl by je umístit tak, aby nepřekážely jiným věřícím. Platí to, co při batozích. Jak a kam uložit mokré deštníky? Jak se zachovat, když si můj soused v lavici odloží svůj mokrý deštník na mou stranu lavice, případně mi ho posune pod nohy? Mokrý deštník v žádném případě neklademe pod nohy jinému člověku. Doporučuji vložit mokrý deštník, pokud je skládací, do igelitové tašky nebo sáčku. Takto zabalený ho můžeme dát i do kabelky. Když máme velký deštník, který se nevejde do igelitové tašky, nebo ji nemáme s sebou, je třeba pečlivě zvážit, kam ho v kostele položíme či opřeme. Na lavici nebo na dřevěné podlaze nemá mokrý deštník co dělat. Co máme dělat, aby se nenarušil průběh mše svaté, když někomu z přítomných přijde nevolno nebo omdlí? 10

11 Snažíme se ho co nejdříve probrat, poplácat po tváři, vyneseme ven na čerstvý vzduch jako ležícího, neměli bychom ho postavit. Pokud by se neprobral, je třeba se rychle podívat, zda nemá zapadlý jazyk, a poskytnout mu první pomoc, případně volat sanitku. V některých kostelích se zejména během léta otevírají okna. Část věřících to vítá, jiným vadí průvan. Jak dosáhnout dohody? Někteří lékaři tvrdí, že na průvan si třeba dávat pozor, neboť v létě způsobuje nejvíce nemocí. Tedy otevřená okna ano, ale průvan ne. Je léto a je mi teplo - mohu se v kostele zout? Ne, nikdy. Jsou do kostela vhodné jako obuv takzvané žabky? Žabky jako obuv do kostela nepatří, nemůžeme si je obout do chrámu ani jako letní obuv. Pokud prší a je bláto, obuv si chtě nechtě zašpiníme. Je třeba ji před vstupem do kostela očistit hygienickou kapesníkem? Pokud je před kostelem rohožka, boty si očistíme na ní, pokud je sníh, odupeme ho z bot těsně před vstupem do kostela. Čištění bot na ulici hygienickým kapesníkem není společensky přijatelné. Některé dámy se i do kostela líčí velmi silně. Je to vhodné? Moje rakouské studentky říkají, že ženu z bývalého východního bloku poznají podle silného a výrazného líčení. V západních zemích se ženy malují minimálně, navíc, dnes je takzvané nahé líčení i moderní. Kromě toho silně nanesená rtěnka je nepříjemná pro kněze i další věřící, kteří přistupují k svatému přijímání po nás, proto bych doporučovala utřít si před přijetím eucharistie rty, abychom z nich odstranili lesk či rtěnku. Do kostela bych radila jen decentní líčení i konzervativnější úpravu zevnějšku. Nikdy však neznáme důvod, pro který se žena silněji nalíčila - možná pod vrstvou make-upu skrývá na tváři nějaký handicap. Nemůžeme nikoho posuzovat a už vůbec ne odsuzovat. Je přípustné svlékání svrchníků, sak, kabátů, svetrů v kostele, pokud je nám teplo? Vždy je třeba vycházet z toho, aby se člověk v chrámu dobře cítil. Takže ano. A kam je možné odložit tyto věci? Kabát mohu držet v klíně. Pokud je vedle mě v lavici volné místo, mohu ho položit vedle sebe. Kam si má dáma položit kabelku, pokud na lavici nejsou háčky? Má ji celou dobu držet v rukách, má ji mít zavěšenou přes rameno nebo ji může dát na podlahu? Kabelka podle společenské etikety nepatří na zem ani na stůl. Je třeba ji položit vedle sebe na lavici nebo ji držet v klíně. V současnosti lze koupit speciální držáček na kabelku, který se umístí na okraj stolu nebo lavice v kostele a na ně se zavěsí kabelka. Mohu mít v kostele během mše svaté sluneční brýle na očích nebo na hlavě jako čelenku? Ne, ani na očích, ani na vrchu hlavy jako čelenku. Sluneční brýle do místnosti nepatří. Máme je mít v pouzdře. Tvrzení, že brýle na vrchu hlavy jsou ozdoba a módní doplněk, z pohledu společenské etikety neobstojí. Ale když je člověk nemocný, může mít sluneční brýle i v místnosti. Během své pedagogické praxe jsem se setkala s člověkem, který měl jedno oko vážně poškozené a ustavičně proto nosil brýle s tmavými skly. 11 Pokračování příště (podle KN)

12 Jak mluvit s dětmi o Bohu Rodinná katecheze Následující kapitolky pocházejí z knihy Nebojte se života, kterou najdeme na stránkách 45. Svátosti jako znaky Božího působení Ježíš skutečně žije. Proto vstal z hrobu, aby navždy zůstal člověkem nám blízkým. Zaručil, že vždy bude blízko každému, kdo v něho uvěří a stane se jeho přítelem. Ale jak se může někdo stát Ježíšovým přítelem? Jak se má s ním stýkat? Nějak se to musí přece projevit i navenek. Jsme lidé a jsme zvyklí všechno vidět, slyšet, cítit. Ježíš to dobře věděl. Proto určil takové znaky, podle kterých vždy s jistotou budeme vědět, kdy se s ním určitě setkáme. Podle čeho například poznám, že mě někdo příjme za přítele? Nu, pozve mě k sobě na návštěvu a nabídne mi nějaké jídlo. A to je znak přátelství. Anebo podle čeho určitě vím, že se na mě maminka už nezlobí, když jsem něco provedl? No, když se usměje, když mě pohladí a řekne, že je to už v pořádku. To je též znak odpuštění. Také je znakem úcty vstát a uklonit se. Znakem dobrých vztahů je podání ruky. Určitě jste si už všimli, že máme mnoho takových vžitých znaků, které si lidé sami určili a zvykli si na ně. A je to dobře, protože tomu každý rozumí i bez dlouhého vysvětlování. Ježíš dobře věděl, jací jsme my, lidé. Jak těžké je pro nás setkat se s neviditelným Bohem. Jak potřebujeme nějaký takový ZNAK, který bychom mohli vidět, slyšet, pocítit, abychom docela určitě věděli, že nyní, v této chvíli působí Bůh. Potřebujeme to obzvlášť v rozhodujících chvílích života. Proto Ježíš jednou navždycky ustanovil několik takových pevných znaků. Pověřil apoštoly a jejich nástupce, aby těmito znaky dávali najevo neviditelné Boží působení. Nyní jste možná zklamáni. Proč Ježíš ve svém viditelném lidském těle nechodí i dnes sám mezi námi, a proč pověřuje některé lidi, aby ho zastupovali? No, ale kdyby chodil všude tak, jako tehdy, před dvěma tisíci lety, mohl by být vždy jen na jednom místě. A to bychom se načekali, než by obešel celý svět a přišel až sem k nám. A kdyby i stačil přijít, měl by pro nás jen chviličku času. S každým osobně by se nemohl setkat. A přece on jako Bůh je určitě vždy každému blízko. Jeho vyvolení zástupci mají za úlohu dávat nám najevo některými znaky (znameními, úkony), že nyní, zde, v této chvíli se Bůh nějakým způsobem projevil. Ti zástupci vykonávají jen ten znak. Působí však sám Bůh a prostřednictvím toho znaku máme jistotu, co se opravdu stalo. Určitě jste už mnohokrát pocítili výčitky svědomí. Trápilo vás, když jste vykonali něco zlého. Věděli jste, že nyní se na vás Bůh hněvá. Litovali jste, prosili jste Boha o odpuštění. Bůh odpustí hned, když někdo opravdu lituje. Jenže když nám to řekne Bohem pověřený zástupce, máme o tom jistotu. Dostaneme zjevný znak Božího odpuštění. 12

13 Znaky, prostřednictvím kterých Bůh působí přímo, kterými nám něco velkého a důležitého projevuje živý Ježíš, se nazývají SVÁTOSTI. Příště se dovíte, co určil Ježíš jako znak uzavření přátelství, kterou svátostí se člověk stane Ježíšovým přítelem. Je důležité, aby si děti od začátku vytvářely správný názor na svátosti jako na osobní setkávání s Kristem a v jejich udělovateli viděly zplnomocněného prostředníka. Je to prevence proti značně rozšířenému a velmi škodlivému názoru, že svátost (hlavně svátost pokání) je záležitostí mezi kajícníkem a knězem. 46. Křest Děti, kdo z vás si ještě dovede vzpomenout, jak je to s dědičným hříchem? Určitě si ještě pamatujete, že jsme se učili, jak první lidé pokazili krásný svět a šťastný život v něm. Přitom ztratili i dobrý vztah k Bohu. A do tohoto stavu se narodili všichni jejich potomci. Děti se přece nemohou narodit jinde, než tam, kde jsou jejich rodiče. A tak se tedy každý člověk rodí do světa plného bolestných následků hříchů a daleko od Boha. Vy však už víte i to, že Ježíš svou velkou láskou k Bohu a ke všem lidem změnil tento stav. Každý jeho přítel má otevřenou cestu k Bohu. Je blízký Bohu. Nyní vám ale vidím na očích, že se vám na tom něco nezdá. Že mám pravdu? Asi vás napadlo, že přece Bůh je všude, a tak musí být každému člověku stejně blízko. Je to tak. Ale nejde o takovouto blízkost. Hned to pochopíte! Představte si, že vejdete do přeplněného autobusu. Lidé jsou tam namačkáni. Nejblíže jsou mi ti, co jsou na mně skoro přilepeni. Ale jsou to docela cizí lidé, které jsem jakživ neviděl. Kdesi vzadu však zpozoruji kamaráda. Setkali se nám oči, usmějeme se na sebe. A najednou cítím, že v tom množství lidí je mi kdosi opravdu velmi blízký, přestože nestojí docela těsně vedle mě. Opravdu blízký mi je ten, kdo mě má rád, koho i já mám rád, koho znám a ke komu mám dobrý vztah. Když mluvíme o tom, kdo je blízko a kdo je daleko od Boha, myslíme tím takovouto blízkost. Když se přátelím s Ježíšem, přátelím se s Bohem, mám ho tedy rád, proto se dostávám k němu blíž. Ale co je znakem tohoto přátelství? Podle čeho víme, že patříme k Ježíši, že máme právo považovat se za jeho blízké přátele? K tomu vám povím jeden příklad. Pavel se po prázdninách vychloubal, že byl u strýce na chatě. Vedle měl chatu známý umělec-malíř. Pavel se prý skamarádil s tímto slavným člověkem. Třída mu to nechtěla věřit. Ale on měl důkaz. Ukázal jim obrázek, na kterém byla nakreslená Pavlova tvář jako živá a pod ní věnování s umělcovým podpisem. Znakem navázání přátelství s Ježíšem je KŘEST. Ježíš řekl, že kdo chce přijít do nebe, tedy k Bohu, musí v něho věřit a dát se pokřtít. A apoštolům přikázal, aby šli do celého světa a všude vyprávěli o něm, aby učili všechny lidi to, čemu je učil on. Kdo tomu uvěří, toho mají pokřtít. Tedy kdo uvěří, že Ježíš je pravý Bůh-Syn, který se pro nás stal člověkem a svou strašnou smrtí na kříži nám všem otevřel cestu k Bohu. Křtem se člověk dostane velmi blízko k Bohu, protože patří Ježíši. A to jednou navždy. Má o tom v duši jakoby vlastnoruční Boží podpis. A ten už z duše nemůže nijak vymazat. Když se i 13

14 později rozhodne žít jinak, když se z něho stane Ježíšův odpůrce a nepřítel, zůstane mu v duši znamení přátelství. Ale už mu neslouží ke spáse, protože toto přátelství zradil. Už dva tisíce let uplynulo od doby, kdy Ježíš přikázal apoštolům a jejich nástupcům, aby chodili po světě, učili a křtili lidi. Dnes je tedy na celém světě mnoho pokřtěných. Říkáme jim křesťané. Ale ještě je i mnoho takových, kteří Ježíše neznají, nic o něm nevědí, a tedy žijí daleko od něho. My patříme k těm šťastným, kteří už od narození nosíme v duši vzácný znak přátelství s Ježíšem. Naši rodiče chtěli pro nás to nejlepší, a proto nás dali pokřtít hned po narození. Kdo z vás už viděl křest? Mnohému z toho jste asi nerozuměli, viďte? Nyní už ale budete vědět, jak je důležité a vzácné, co se při něm stane. Když někdy budete při křtu, všimněte si hlavně toho, jak kněz lije na hlavu dítěte vodu a přitom říká: "Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého." Od té chvíle patří ten člověk Bohu. Nás pokřtili jako nemluvňátka. Nic jsme o tom nevěděli. Tehdy jsme ještě nepoznali ani své rodiče, a přece jsme jim už patřili. Dítě pomalu roste a poznává všechno okolo sebe. A nejen poznává, ale naučí se i hodnotit a milovat. Čím je člověk dospělejší, tím víc pozná, tím správněji umí hodnotit, a tím má raději ty, kteří jsou k němu hodní. Dobrých rodičů si člověk váží a miluje je stále více. Ten, kdo od narození patří Ježíši, musí ho též postupně poznávat. Proto se toto všechno učíme, proto si s ním vyprávíme v modlitbě, proto se snažíme chovat tak, jak si to přeje, žijeme s ním, a tak ho stále více milujeme. Musíme přece být stále lepšími přáteli s Ježíšem, když nosíme v duši vzácný znak křtu. Musíme splnit úlohu, kterou od nás očekává - odstranit hřích, aby bylo na světě méně trápení. Protože víme, že Bůh chce, abychom byli šťastni. První krok k tomu štěstí je svátost křtu. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. (Mt 28,19-20 ) Pokračování příště Studna V jedné islámské vesnici v Libanonu se malá skupina obyvatel stala křesťany. Tím se jim zavřely všechny dveře ostatních obyvatel vesnice. Křesťané už nemohli pobývat s ostatními na náměstí, pokuřovat a povídat si. Ženy už nesměly brát vodu z vesnické studny. Noví křesťané byli nuceni si vykopat na vlastní náklady svou studnu. Jednou však vesnická studna vyschla a zůstala bez vody. A v této situaci křesťané pozvali své spoluobčany, aby přišli k nim a čerpali vodu z jejich studny. A udělali ještě víc - na všechny své domy pověsili cedulku, kde bylo napsáno: "Tady bydlí křesťané." Každý tak věděl, že v takovém domě nalezne pomoc a nabídnutou ruku. A konečně, bratři, buďte jednomyslní, plni bratrské lásky a zájmu o druhého, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak přejte dobro. Vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání. Neboť kdo chce mít radostný život a prožívat krásné dni, musí dávat pozor na svůj jazyk, aby neříkal nic špatného, a na své rty, aby nemluvily falešně. Ať se vyhýbá zlu, avšak koná dobro, ať hledá pokoj a usiluje o něj. Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje. (Podle 1. listu sv. Petra 3, 8-11, 15) 14

15 Umírají, protože věří v Ježíše V letošním ročníku Zrníčka nakoukneme do některých zemí, kde jsou lidé pro svou víru v Krista pronásledováni a seznámíme se i s příběhy konkrétních lidí. Bhútán Hlavní město - Thimhu Rozloha km 2 Obyvatelstvo Křesťanů - asi 0,5% Hlavní město - Peking Rozloha km 2 Obyvatelstvo - 1,4 miliardy Křesťanů - asi 6,2% Z nížin Bangladéše jdeme na sever, směrem k nejvyšším horám, Himalájím. Tam leží království Bhútánu, malá země na úpatí Himálaje, vklíněná mezi dva obry: Indii a Čínu. Pokud Bhútaci by chtěli jít lyžovat, budou mít ideální podmínky. V oblasti Bhútán je dvacet více než metrů vysokých hor, kde leží sníh po celý rok. Kdybychom chtěli projet touto zemí od západu na východ, musíme mít tři dny času a trpělivosti. Šestsetkilometrová dálnice, nazvaný "Nebeská cesta sto tisíc zatáček", je plná zatáček nad okraji hlubokých propastí. Kdo by dostal smyk, spadne dolů. Bhútán je zvláštní země. K tomuto dni, například, tam jsou málo známé diskotéky a Coca-Cola. Státu vládne král, který však nežije v paláci, ale ve vile. Státní náboženství je buddhismus a křesťanství je zakázáno. Pro Krista není v Bhútánu místo. Misijní činnost je striktně omezena. Netisknou Bibli, nesmí se stavět kostely a školy, misionáři mají zakázaný vstup. Křesťané, kterých je velmi málo, možná několik tisíc, žijí v podzemí, své náboženství praktikují v utajení, většinou v soukromých domech. Pokud s ním jdou na vrřejnost, jsou okamžitě zatčeni. Prem Singh Gurung je protestant. V červnu 2010 byl poslán do vězení jen za vysvětlení filmu o Ježíši Kristu. Byl odsouzen na tři roky, tak se ven dostane až v roce Čína Kdo neslyšel o Číně, této obrovské a velmi staré zemi? Vždyť skoro na všem zboží můžeme najít slovo Made in China. Jak čínští lidé žijí? Různě. Někteří z nich jsou velmi bohatí, jiní chudí. Pokud byste šli do Pekingu a Šanghaje, viděli byste, moderní město, čisté, dobře udržované, to vše postaveno ze skla a betonu, s širokými cestami a vysokými domy. Při počtu obyvatel nás málem jímá závrať, je téměř miliarda a 400 milionů. Následovníků Krista je mezi nimi dost - 60,70 mil., a možná ještě víc. Ale nemají snadný život. V Číně již více než šedesát let vládnou komunisté, kteří zabili miliony svých občanů, a to zejména při pronásledování učedníků Krista. Je pravdou, že dnes jsou v Číně otevřené kostely a semináře, ale zároveň, někteří biskupové, kněží a laici jsou uvrženi do vězení a mučeni. A někdy zmizí bez zprávy. To se stalo například Gao Zhisheng. Narodil se v chudé katolické rodiny s mnoha dětmi. V roce 1995 a zda je vůbec naživu. složil zkoušky a byl uznáván jako jeden z deseti nejlepších právníků v Číně. Ke svému neštěstí začal u soudu bránit pronásledované křesťany. V září 2007 byl zatčen. Byl mučen, bit elektrickými obušky a pálen cigaretami. Poslední zprávy od něj jsou z března a dubna roku Od té doby je jeho osud neznámý. Nevíme, kde je 15

16 Demokratická republika Kongo Tato druhá největší země se nachází v centrální části Afriky. Kdysi byla belgickou kolonií. Teprve v roce 1960 získala nezávislost. Ve skutečnosti tam vypukla občanská válka. Konflikt trvá dodnes. Během posledních několika let tam zemřelo téměř 4 miliony lidí. Více než 3 miliony lidí bylo nuceno opustit své domovy a stovky tisíc uprchly do zahraničí. Nejtragičtější je situace dětí. Polovina dětí ve věku od 6 do 11 let nechodí vůbec do školy, a každé třetí dítě trpí hladem. Velmi často z důvodu války, konfliktů a různých útoků banditů, ale také z důvodu nemoci AIDS jsou děti často sirotky. Přestože mají křesťané v této zemi většinu, nemají snadný život. Skrývá se zde nejdůležitější vůdce tzv Armády božího odporu - nebezpečné sekty vedené Josephem Kony ego, genocidní. On a jeho muži jsou zodpovědní za smrt 900 lidí, kteří zemřeli od Vánoc v roce 2008 do února Na počátku roku 2009, Kony ego lidé vtrhli do Hlavní město - Kinshasa Rozloha km 2 Obyvatelstvo - 66,5 mil. Křesťanů - asi 80% vesnice, vypalovali domy, rozbíjeli rodiny vraždami mužů a únosy žen a dětí. Na Vánoce rebelové Armády božího odporu využili svátků a zabil 189 obyvatel vesnice Faradje, včetně 20 dětí. Těla 45 lidí se našla v kostele. Kony a jeho nejbližší spolupracovníci jsou již dlouho hledáni mezinárodním zatykačem Mezinárodního trestního soudu. (Mały Gość) Pán promluvil Muž zašeptal: "Bože, promluv ke mně." A zazpíval slavík. Ale muž neslyšel. Tak muž zakřičel: "Bože, promluv ke mně!" A napříč oblohou se převalil hrom a blesk. Ale muž neposlouchal. Muž se rozhlédl a řekl: "Bože, dej se mi vidět." A jasně se rozzářila hvězda. Ale muž neviděl. A muž zavolal: "Bože, ukaž mi zázrak!" A zrodil se život. Jenže muž si to nevšiml. Ten muž v zoufalství vykřikl: "Dotkni se mě, Bože, a dej mi poznat, že jsi tu!" Na to se Bůh natáhl a dotkl se ho. Ale muž smetl motýla a šel dál. Muž zavzlykal: "Bože, potřebuji tvou pomoc" a přišel s dobrou zprávou a povzbuzením. Ale muž ho vymazal a plakal dál Dobrá zpráva je, že si milovaný. Neobejdi lásku jen proto, že není zabalena způsobem, jaký očekáváš! Bůh je vždy kolem nás v malých a jednoduchých věcech, které považujeme za samozřejmé. 16

17 Co může kvasit pod maskou asketismu Ne, nemíníme odrazovat od postního úmyslu začít jarní dietu, odepřít si taneční zábavu či přitvrdit ve svém výkonu. To vše má určitě cenu. Ale přece, jakoby nám někdy pointa křesťanského půstu unikla. Askeze se stává cestou od něčeho místo k něčemu. Pod askezí jsme si zvykli rozumět trénink, cvičení. Cvičíme, abychom dosáhli lepší výkon. V přirozené rovině je to úplně v pořádku. Ve sportu takto dosahujeme vynikajících výsledků, v učení vyšší kvalifikaci, v józe a ve východních praktikách větší soustředěnost mysli. V křesťanské askezi však nejde o tyto výkony na sobě a trhání rekordů. Naopak, Ježíš velmi často dával zákoníkem své doby najevo, že pocit dokonalosti a sebejistota jim zastírá pohled na nouzi jiných a je jim překážkou vidění Boha. Proto jim nasazoval brýle svým odlišným chováním. Podstatou jeho hlásání byla láska, tedy sjednocení se s druhými lidmi, aby je mohl s něžností a pozorností přivést k Otci. Proto sedával s celníky a hříšníky, a přestože nemiloval jejich styl života, byla mu vzácnější atmosféra jejich pokory než povýšenectví "dokonalých" farizeů. Ti, kteří zvládají všechny výkony sami, už totiž nepotřebují Boha, nestojí o milosrdenství, vykoupení je pro ně pouze mrtvým slovem, nebeské království není naplněním jejich nesplněných tužeb. Výsostně spokojeni sami se sebou, se udržují asketizmem "ve formě", aby jim jejich ego nevyčítalo slabý výkon. Asketik necitlivec Křesťanská askeze není cestou od něčeho, ale k něčemu. Připravuje nás na hlubší chápání lásky - ne na sebelásku. Především je odpovědí na Boží volání, ne otázkou. Asketik je člověk přitažlivý, do hloubky oslovující okolí, někdo, kdo neodolatelně strhuje srdce k dobru. Má daleko od nepřístupnosti a individualismu. Každý asketismus se v první řadě začíná na kolenou před Stvořitelem, rodí se v upřímnosti a čirosti tohoto vztahu. Není artistickým výstupem k Bohu, ale sestupem v pokoře, objímajíc své bližních, kteří nám pomáhají růst, protože nejlépe odkryjí naše chyby. Odrazující příklad odříkání nám ukazují nervózní, nesnášenliví "asketici", takoví, kteří dávají člověku najevo, jak je vyrušuje z jejich uspořádaných zvyklostí, kteří se rozhodli přetvářet svět svým jediným "správným" postojem. Neklamným znakem jejich asketismu je zarytá tvrdohlavost a uzavřenost. Odmítají přijmout změny a nové věci, které by jim aspoň trochu pomohli prolomit jejich masku. Takoví lidé často postrádají uvolněnost, lehkost a tvořivost ve vztazích, jakési empatické receptory pro bližního. Bylo by lepší tehdy vzdát se svého odříkání a zažít kousek z nespokojenosti hříšníka a celníka. Askeze nás "nenapíná", ale vede ke svobodě od sebe, k vyprázdnění od svých soukromých požadavků. Není lhostejností vůči druhým lidem, ale vůlí milovat. Otcové pouště chápou asketismus jako přípravu a čekání na milost, kterou nás obdaří Bůh, jak důvěru v jeho sílu a působení v našem životě, ale zároveň jako boj, při kterém zříkání přivádí až po hranici fyzických a psychických sil, za kterou čeká velkodušný Bůh. Ten nakonec vrací člověka zpět k všemu bohatství života, aby ho spatřil v obnoveném světle a vážil si ho mnohem víc. Askeze a čistota srdce Asketický zápas provází pocit radosti z toho, že cítíme v sobě všechno citlivé, živé, které se naladí na jemná vlákna duchovnosti. Jeden z asketiků 4. století mnich Evagrius Ponticus za 17

18 odříkáním hledá čisté srdce. Zříkání se přivádí k vnitřní čistotě, kterou nazývá stavem "jasnosti, ryzosti, lásky a otevřenosti Bohu". Takovým čistým reflektorem srdce jsme schopni vnímat věci mnohem pravdivěji, ne že by ve všech detailech, spíše v jejich pravém smyslu, který skrývají, a v jejich konečném nasměrování. Čistota nebo i cudnost se spojují s pravou askezí. Čistota srdce prostě přijímá realitu, nevyhýbá se jí, ale staví ji do světla dobra. Jen málokteří světci se cíleně stávali askety. Mnozí se zpočátku bránili prožívání bolesti a utrpení. Toužili především po lásce, sjednocení se s milovaným. Až z této zkušenosti se u nich zrodila oběť, vůle připodobnit se co nejvíce předmětu svého zbožňování. Nezuřme proti sobě Pokud se podíváme na asketismus z pohledu takové vnitřní blaženosti v lásce, získáme mnohem silnější motivaci na půst, než jen úsilí dát pod klíč své vášně. Známý znalec duchovního života benediktin Anselm Grün radí: askeze se nesmí stát běsněním proti sobě. Veškerá přehnanost pochází od Zlého. Pokud je motivem zajištění se hněv vůči sobě, pomsta za vlastní neúspěch, ukřivděnost či neschopnost přijmout svou hříšnost, nedivme se, že nepřicházejí požehnané výsledky odříkání, že se smutek prohlubuje, svoboda se nedostavuje. Takový proces otravy když neumíme odpustit sobě či druhým, nás vzdaluje od pravé podstaty půstu. Tento problém je třeba řešit právě v prostředí laskavosti, ne tvrdého odříkání. Zraněný člověk se potřebuje nejprve vyléčit, až potom upevnit svou sílu. Jinak by byl jeho půst pouze neúčinnou náplastí, pod kterou kvasí rána duše. (podle KN) Kůň divoký a kůň domácí Jeden divoký kůň potkal koně domácího. Začal mu vyčítat, že žije jako otrok. Domácí zvíře se bránilo, tvrdilo, že se cítí svobodné jako vítr. "Tak mi tedy vysvětli," řekl divoký kůň, "k čemu slouží to železo, které máš v hubě." "To je uzda," zněla odpověď, "a ta mě velmi povzbuzuje." "A k čemu jsou ty řemeny, které máš přidělané k tlamě?" "Ty mi zvedají hlavu, když jsem příliš líný a když se mi nechce pracovat." "A co mi řekneš o sedle?" "To mi ušetří velkou námahu. Když jsem unavený a motám se, sednu si na něj a vyrazím poklusem." Nikdo není horší než otrok, který líbá vlastní pouta, a člověk, který omlouvá špatné zvyky těch, kdo ho drží ve vezení. Svobodný není ten, kdo není pánem sebe sama. 18

19 Novéna a proč se ji modlit Novéna je devítidenní pobožnost ke Kristu Pánu, Duchu Svatému, Panně Marii nebo některému svatému, obětována za vyslyšení nějaké naléhavé prosby. Po dobu těchto devíti dnů se modlí jedna a tatáž určená modlitba. Novénu je možné se také modlit po dobu devíti měsíců. Proste a bude vám dáno, a tak před 100 lety dostali naši předkové a také i další pokolení velký dar - kostel. Chrám Boží, kde by se mohli scházet ke slavení mše svaté, křtít své děti, přijímat svátosti, loučit se se svými drahými a odevzdat je do Boží náruče. Nám se dostává do rukou Novéna za farnost ke 100. výročí posvěcení kostela. Slaví-li člověk nějaké jubileum, přichází na řadu nejprve příprava na oslavu. I nám je nabídnuta možnost se po dobu devíti měsíců připravit a přinést Pánu i sobě velký dar. Obnovit se ve své víře, zamyslet se nad svým křesťanským životem a nad životem celého společenství. Máme možnost na přímluvu našich patronů sv. Petra a Pavla, apoštolů a sv. archanděla Michaela, velkého zastánce v boji proti zlu, prosit i děkovat Pánu každý sám za sebe, za dar víry, za své rodiny, za dar zdraví a Boží ochranu, za kněze, kteří zde sloužili i za nynějšího kněze Otce Pavla, za všechny, kteří nám zde poslouží svatými svátostmi. Máme možnost v klidu domova nebo zde v kostele se tuto novénu modlit a rozjímat nad vybranými úryvky Písma sv. Můžeme prosit za sebe navzájem, za obnovu víry v našich rodinách (na tento úmysl je také každý měsíc obětována mše svatá) a o první neděli v měsíci odpoledne máme možnost pozdravit Pána v Nejsvětější Svátosti Oltářní. Ať není tento náš kostel mrtvou stavbou, ale ať je živým chrámem Božím, ať je zde živé společenství Božích dětí, ať je zde také dostatek ochotných lidí, kteří by se s láskou o kostel starali. Kéž na přímluvu našich patronů, Panny Marie a všech svatých přineseme Pánu dík za 100 let od požehnání kostela. Vyprosme tedy nejen sobě a svým dětem, našim rodinám, ale i dalším generacím, aby mohli přicházet do chrámu Božího chválit, velebit, děkovat a oslavovat Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. LS Zajeď na hlubinu! Vstoupil na jednu z těch lodí - patřila Šimonovi - a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi:»Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!«šimon mu odpověděl:»mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.«když to udělali, zahrnuli tak veliké množství ryb, že se jim sítě bezmála trhaly. (Lk 5,3-6) Namáhavá práce, kterou se člověk snaží překonat obtíže, ho zdaleka tak nevyčerpá, jako neúspěch, který je výsledkem nadměrného tíhnutí za bezvýznamnými nebo i významnými cíly. Většina z nás však žije jen na povrchu. Příklad: Díváme se na obraz, pozorujeme barvy, tvary, přejdeme až k rámu - ale málokdy se snažíme zjistit, který umělec obraz namaloval. 19

20 Ano - jen málo lidí je ochotno udělat to, co udělal Petr, když mu po nezdařeném rybolovu na Genezaretském jezeře řekl Pán: Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení. Petr poslechl. I nám se stává, že se snažíme ze všech sil pečovat o rodinu, vést dobře obchod, najít práci, apoštolovat tj. šířit víru - ale nemáme úspěch. Přesto je tu Boží příkaz: NEVZDÁVAT SE! Na jeho slovo znovu vhodit síť do jezera. Povinnost je důležitější než požitek a rozkoš. Občerstvení je odměnou za práci - ne příprava na ni. Musíme si je tedy zasloužit. Často je Bůh ochoten pomoci až tehdy, když připustíme, že vlastní silou nic nezmůžeme. Petrova věta: Na tvé slovo je vlastně heslo mravních hrdinů. Naše důvěra nás spojuje s Tím, který dechem řídí celý vesmír. Na suché zemi se buduje loď - archa. Kolem postávají lidé a zahrnují vousatého stavitele - Noeho - potupami a výsměchem. Ten však beze strachu zvedá k nebi svou tvář: Na tvé slovo jsem vybudoval toto plavidlo! Ne proto, že měl úspěch, ale právě proto, že úspěch neměl, říká sv. Petr: Na tvé slovo spustím sítě. Bez Božího požehnání zůstaly sítě prázdné, s Božím požehnáním se naplnily. Neúspěšná noc Petra poučila. Je však něco horšího, než neúspěch. Je to úspěch - na který jsme hrdi, podkuřujeme svým sítím, pohrdáme těmi, kdo úspěch neměli a zapomínáme na ruku, která dává či zadržuje dary. Když Petr poslechl Pána, nahrnula se do jeho sítě spousta ryb. Po neúspěchu přišel úspěch, ale ne bez námahy. Ten, kdo říká - teď právě spím, teď nespustím sítě, jsem příliš unavený, už jsem se tolikrát zklamal, nechám toho, nemám naději - ten ovšem nemůže očekávat, že mu Pán podá pomocnou ruku. Jak často máme největší radost z práce, v jejíž úspěch jsme již skoro nedoufali. Zázrak velkého rybolovu přiměl Petra, aby se vrhnul Pánovi k nohám a zvolal: Pane, odejdi ode mne, jsem člověk hříšný! Nebyl to výkřik zoufalé nenávisti, ale výkřik zoufalé lásky. Výkřik člověka, který touží po nekonečnu, ale ví, že si Boží požehnání nezaslouží. Tělesná selhání zná člověk dobře, ale o svých mravních selháních obvykle účty nevede. Lidé, kteří jsou daleko od Boha, nemají vlastně měřítko, podle něhož by posoudili, jak daleko se odchýlili od mravního zákona. Vepř nemá tušení co je čistota. Až se člověk začne zvedat z horečného zatemnění špatného života, uvědomí si svou vlastní ubohost a zároveň si uvědomí nesmírnost Božího milosrdenství. Když nás lékař vyléčí z nemoci, uvědomíme si plně tíhu choroby a cenu znovu nabytého zdraví. Nikdo nemůže do Boží blízkosti, pokud mu není jasno, že Pán chce, abychom svůj život uspořádali tak, čistě, jak to odpovídá jeho obrazu. V Petrově volání slyšíme vážný tón. Nemluví o Božím zavržení, ale o Božím vyvolení. Jako dospělý v přítomnosti nevinného dítěte pocit vlastní nehodnosti, tak i my odhalíme vlastní, opravdovou hodnotu v přítomnosti Boží - a to se může stát po velkém selhání. Fulton J. Sheen 20

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující SVÁTOSTI Milost Boží Lidé stojící mimo Církev vidí často jen její organizační stránku, ale nechápou její vnitřní tajemství. Církev je na prvním místě zprostředkovatelkou neviditelné Boží milosti. Hlavním

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více