1. Nutno je být osvobozen od všech dogmat, kterým systém věří 2. Nedat na to, co si ostatní o nás myslí a zabránit jejich vlivu na naše rozhodnutí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Nutno je být osvobozen od všech dogmat, kterým systém věří 2. Nedat na to, co si ostatní o nás myslí a zabránit jejich vlivu na naše rozhodnutí"

Transkript

1 matrix-neo CARLOS CASTANEDA ÚVOD TONAL NAGUAL VESMÍR ZÁMĚR SLUČOVACÍ BOD VĚDOMÍ SNĚNÍ BOJOVNÍK CHŦZE OSOBNÍ SÍLA REKAPITULACE ENERGIE VIDĚNÍ STOPAŘSTVÍ ZÁSADY SETH SLOVA NA KAŢDÝ DEN DAVID ICKE - DĚTI MATRIXU MATRIX MATRIX Matrix - Mýtus o naší době, Jake Horsley MYŠLENKOVÉ DOPORUČENÍ DAVID ICKE - A pravda tě má osvobodit...zkusím osvobodit tvoji mysl NOVÉ PŘÍSPĚVKY NOVĚ SETH JANE ROBERTS - KNIHA 1 napište nám Úvod, Kapitola 1-4 ( Narozeni ve vězení ) David Icke - DĚTI MATRIXU JAK MIMOZEMSKÉ RASY KONTROLOVALY SVĚT PO TISÍCE LET A STÁLE KONTROLUJÍ Kdo jsou děti Matrixu? MY. 1. Nutno je být osvobozen od všech dogmat, kterým systém věří 2. Nedat na to, co si ostatní o nás myslí a zabránit jejich vlivu na naše rozhodnutí Motta : 1. Jsi tady proto, že něco víš. To, co víš, nedovedeš vysvětlit, ale cítíš to. Cítil si to celý život. Stalo se něco velmi špatného se světem. Ty nevíš co ale je to zde, jako střepina v tvé mysli, dohání tě k šílenství. Je to ten pocit, který tě přivedl ke mně. Víš o čem mluvím? MATRIX! 1/67

2 Chceš vědět, co to je? Matrix je všude. Je všude kolem nás. Dokonce teď, v tomto pokoji. Můžeš ho vidět, když vykoukneš z tvého okna nebo když zapneš tvoji televizi. Můžeš ho cítit, když jdeš do práce, když jdeš do kostela, když platíš svoje daně. Je to svět, který je přetažen přes tvé oči, je to jako být slepý a nevidět pravdu. Co je pravda? Jsi otrok Neo. Jako všichni ostatní jsi se narodil do otroctví. Narodil jsi se do vězení, kde nemůžeš cítit, chutnat, dotýkat se je to vězení tvé mysli. Naneštěstí nikdo nemůže povědět, co je Matrix musíš to poznat sám. zkusím osvobodit tvoji mysl, Neo. Ale můžu ti ukázat jen dveře. Ale projít jimi musíš sám. ( Morfeus z filmu MATRIX ) 2. Máme predátora, který přichází z hlubin vesmíru a přebírá pravidla našeho života. Lidé jsou vězni. Predátor je náš bůh a mistr. Odevzdáváme se mu bezmocně. Jestliže chceme protestovat, potlačí náš protest. Jestliže chceme být nezávislí, vymůže si, abychom to nedělali..bojoval jsem celý ten čas, našeptávajíc ti, že něco nás drží jako vězně. Vskutku jsme drženi jako vězni. Je to energetický fakt pro čaroděje dávného Mexika.Přebírají si nás, protože jsme jejich potrava, vymačkávají nás nemilosrdně, protože jsme jejich výživa. Jako vzácná kuřata v kurníkách, jsme lidé v lidských kurníkách. Proto je jeich potrava vždy k dispozici. Čarodějové věří, že predátoři nám dali náš systém víry, naše myšlenky dobra a zla. Jsou to oni, kdo nám vytvořili naše naděje a očekávání, sny o úspěších a selháních. Oni nám dali žádostivost, nenasytnost a zbabělost. Jsou to oni, kdo nám vytvořili samolibost, rutinu a egoismus. Aby nás udrželi v poslušnosti a poddajné a slabé, zajišťují si to obratnými manévry z pohledu bojové strategie. Dali nám jejich mysl. A ta se stala naší myslí. Predátorská mysl je barokní, odporující si, mrzutá, naplněná strachem ze života. I dokonce myšlenka, aby jsi nikdy netrpěl hlady, vyvolává úzkost. Ta je úzkostí predátorů, kteří se bojí, že kdykoli může být jejich taktika odkryta a potrava odmítnuty. Prostřednictvím mysli, která je konec konců jejich myslí, ti predátoři vstříknou do života cokoliv, co se jim hodí. Zajišťují si tak stupeň ochrany. Čarodějové si uvědomili, že musí být kompletní bytostí s proniknutím do podstaty a velkého skutku uvědomění si, že jsou mytologickými legendami dneška. A jak stárneme, všechno se nám zdá ztracené a my se stáváme usedlými. Proti nám není jednoduchý predátor. Je velmi chytrý a organizovaný. Má metodologický systém, jak nás obětovat a využít a udělat nás zbytečnými. Jsme jen průměrný kousek jídla. Naše sny jsou sny zvířat, sny toho, kdo vznikl jako kousek potravy. ( Carlos Castaneda ) ZÁMĚR Některé prameny zahraničních autorŧ zabývající se existencí mimozemských civilizací, je dělí do 2 základních skupin: 1. vysocí, modroocí s blond vlasy 2. reptilní formy jsou vysocí, mají hadí kůži a oči, jsou spojeni s greys, ti mají velké černé oči Obě skupiny bojují o nadvládu nad Zemí v legendární válce bohŧ. Jejich jednotlivé frakce pochází z souhvězdí Orionu, Andromedy, Lyry s hvězdou Vega, Bootes s hvězdou Arcturus, Plejád, Canis Major s hvězdou Sírius, Reticulum s hvězdou Zeta Reticuli, Taurus s hvězdou Aldebaran, Draco s hvězdou Alfa Draconis ). Deklarují to australští aborigines, africké kmeny, Babylóňané, indiáni z Jiţní Ameriky. Sami věří, ţe jsou vládci lidí. Přinesli na Zemi mnoho potencionálních kombinací DNA. Přes kříţení s lidmi je vpravují geneticky do našich těl. Je na to poukázáno častokrát v mýtech, jak Boţí Synové se kříţily s lidskými dcerami. Z tohoto kříţení vzniká rasa Nefilim. O tomto kříţení také pojednává Starý zákon. Tak vznikli i Nordičtí lidé a Aryané ( mistrovská rasa ze Severu ). Tato fúze nordických a reptiloidních DNA dala vznik i královským krevním liniím, které vládly tisíce let před tím, co známe jako naši historii. Tvrdily, ţe jejich krev je krev Boţí ( Egypt, Sumer, Indie ). Měly bílou kŧţi a modré oči. Jsou známi pod jménem Dračí Králové a jedině oni znali svŧj tajný pŧvod a záměr. Existovaly dvě pradávné země Lemurie Mu v Tichém oceánu a Atlantida v Atlantiku. Lemurie byla zničena kataklyzmatem zpŧsobeným sráţkou s Nibiru před lety. Atlantida také. Zmínky o tom jsou ve vylíčení Potopy světa. Kdyţ začaly katastrofy, Atlanťané se stěhovali na Střední a Blízký Východ ( př.n.l. ). Zde zaloţili Sumerskou říši, pozdější Irák. Podle oficiální historie zde začala lidská rasa. Omyl. Zde se jen restartovala z Atlanťanŧ. Ze Sumeru byly později dosazováni ředstavitelé královské krevní linie do vedoucích pozic v Evropě Anglie, Irsko, Francie, Německo. Probíhalo velice přísné sledování čisté krevní linie skrze manţelství a tajné programy kříţení. To se děje dodnes. Starodávným hlavním stanem byl Babylon ( Sumer ). Odsud se Ilumináti přestěhovali do Říma, kde vybudovali Velkou Římskou říši spolu s křesťanstvím. Po úpadku přešly do Severní Evropy do Amsterodamu William of Orange přepadnul Anglii z Holandska. V Anglii nastoupil jako William III. a vládl společně s Queen Mary. Tím se centrum Iluminátŧ přestěhovalo do Londýna. Poté Anglie zaznamenala rŧst.. Odsud byly hybridi Nefilim exportováni do celého světa, zejména S.Ameriky. 2/67

3 Ovládají celý svět. Jsou to stále ti samí. Prezidenti, ministři, vedoucí bank, vlastníci médií.. Kapitola 1. NAROZENI VE VĚZENÍ Nikdo není tak zotročen, jako ten, kdo věří, ţe je svobodný. ( Goethe ) K tomu, aby nás ovládli, potřebují klíč nebo metodu. Daly nám proto normy, co je správné a špatné, moţné a nemoţné, zdravé a nezdravé.. Dále bylo potřeba nám vštěpit, ţe odlišnost od norem je zločin, který je nutno potrestat. Černá ovce mimo stádo. Stádo je varováno a odměňuje se výsměchem a odsouzením. Jsme jako loutky, které tancují podle příslušné písničky. Jedná se o diktát, který je určen a který bravurně nazýváme vzděláním. Schvalují nám zprávy z médií, které vlastní. Jsou zaloţeny normy, které nepotřebují kontrolu. Média a instituce to vzaly za pravdu a proti jinému pohledu na realitu bojují. Tento systém, který to kontroluje, běţí sám od sebe. ILUMINÁTI Ne více jak 13 rodin kontroluje tento systém přes síť tajných společností. - mají znalosti, které jsou ostatním odepřeny - stojí za všemi významnými organizacemi - vybírají si pečlivě kandidáty do svých řad - mají stupně hiearchie podle bodů - kaţdý zná jen část pravdy Jsou geneticky spojeni přes hybridní DNA ( vznikla kříţením plazŧ a lidí, Nordické rasy a lidí ). Toto kříţení začalo jiţ před lety. Vytvořené právo je vnuceno přes vojáky, policii, ochranky.. Je nazýváno slepou poslušností idiotŧ. Jejich cíle : 1. uvěznit lidskou mysl a limitovat její smysl pro realitu vírou v něco v cokoliv ( model ovcí v ohradě ) 2. všichni, kteří se nepřizpŧsobí, budou mít těţký ţivot 3. musíme být tak zaměstnáni bojem jednoho s druhým, ţe si tohoto ovládajícího mechanismu nevšimneme PYRAMIDY V PYRAMIDÁCH Kaţdá organizace dnes je pyramida. Pouze pár jedincŧ na vrcholu ví o celé pyramidě. Ostatní znají jen tu svoji pozici. Ilumináti mají 33 stupňŧ Scottish Rite a 10 stupňŧ York Rite. Tyto stupně jsou modré stupně Svobodných Zednářŧ. Jsou 3 druhy Svobodnách Zednářů: a. ti, co dodržují rituály a nevědí nic o pravém obsahu, avšak myslí si, že ano b. ti, co vědí a nedělají rituály c. ti, kteří kontrolují obě předchozí skupiny ( je jich málo ) Nejlépe k této kontrole slouţí náboţenství. Např. fenomén Jeţíše, který je jiţ zpochybněn, nepochybně přispěl k ovládnutí a uvěznění lidské mysli. Jiţ 1000 let před zrozením křesťanství existovalo mnoho svatých muţŧ, např. Attis, Syn Boha z Malé Ásie. Kapitola 2. NADPOZEMSKÉ DŦKAZY Kdo kontroluje minulost, kontroluje i budoucnost. Kdo kontroluje současnost, kontroluje minulost. Georgie Orwell, 1984 Historie je běţně odsouhlasená leţ. Voltaire Jako dŧkazy dávných lidských civilizací slouţí stavby, které ještě dnes nejsme schopni přesvědčivě vysvětlit. Např. Velká pyramida v Gíze, která je 150 m vysoká, je postavena z 6,5 mil.tun materiálu. Na mnoţství odpovídá 30x Empire State Buildingu nebo zdi kolem Francie 3 m vysoké a 1 m tlusté. V Libanonu jsou 3 ks kamenných špalkŧ o váze kaţdého cca 800 tun Baalbeck. Nebo v Tiuhuanacu je kamenný kvádr o váze 100 tun a stářím let. V Nazce jsou obrazce polárního medvěda nebo Stegosaura, který byl objeven aţ v roce 1901 nebo Dinosaura, který j znám od roku Kamenné kvádry, kola a chrámy odpovídají poloze hvězd a jsou taky tak přesně seřazeny. Navzájem jsou i ve vzájemném vztahu. To napovídá k stejné stavěcí technice a podobě. Dŧkazy o dávných lidských civilizací podávají nálezy např. ocelové krychle z Austrálie nalezené v bloku uhlí a stářím let, zlatého vlákny z Anglie, nalezeného ve skále se stářím 60 mil. let, elektrické baterie v egyptských hrobech nebo masivní zelené desky ze skla v Izraeli. BIBLICKÁ POTOPA SVĚTA Je to jedna z mnoha událostí, které se staly v období př.n.l. při líčení této události existuje v podání mnoha národŧ neuvěřitelná synchronicita. Navazuje na to i období sucha přibliţně před lety. Touto potopou byly zničeny civilizace Atlantidy a Lemurie Mu. 3/67

4 Oficiální historie říká, ţe kolébkou historie byl Sumer ( dnešní Irák ), rozkládající se mezi Tigridem a Eufratem. Byl znám jako Mezopotámie ( země mezi 2 řekami ) v období př.n.l. V tom samém čase však byly i civilizace v Egyptě a Indii. Sumer však startoval aţ po civilizaci Atlantidy a Lemure Mu. Stal se tak centrem nastávající říše. Po kataklyzmatu měl vysokou úroveň vývoje. Všechny civilizace byly na Sumeru závislé př.n.l. pokročilá neolitická civilizace přešla na egyptskou kulturu. Ta byla velice pokročilá ( stavba pyramid, písmo ). Jsou 2 názory na vznik pyramid buď vznikly ještě před kataklyzmatem staviteli Zlatého Věku ( Atlanťané, Lemuřané ) nebo jako součást Sumérské říše. Inkové měli v té době 2 říše : 1. se středem v Cuscu, po jejím rozpadu uprchli na Machu Pichu, vše v dobách Atlantidy a Lemurie I.říše 2. vrátili se poté zpět do Cusca a vytvořili II.říši Ve všech historických pramenech přírodních národŧ Evropy, Skandinávie, Ruska, Afriky a Ameriky jsou zmínky o potopě. V období př.n.l. byly na naši Zemi katastrofy a potopy. Všichni se shodují na tom, ţe bylo: - velké horko vařilo se moře, hory dýchaly oheň - zmizelo Slunce a Měsíc, spadly na severozápad zde bylo Nebe nízké, byla tma - byl déšť, potopa a led - nebe spadlo, pilíře podpírající nebe spadly - půda vycházela a zapadala, zmizelo mnoho kontinentů - řeky, oceány a moře spěchaly na jihovýchod, kde se Země ponořila, poţár byl uhašen potopou - hvězdy změnily svá místa a šli navštívit jedni druhé ( Pawnee Indians ) - padající Nebe kaţdého zabilo ( Brazílie ) - Země byla roztrţena ve velkou strţ, voda vše zakryla kromě jednoho blátivého místa ( indiáni Hopi S.Amerika ) ATLANTIS A LEMURIE Podle některých historických pramenŧ ( Platón př.n.l. ) se Atlantida nacházela v Atlantiku a Lemurie v Pacifiku. Vládly jim vyspělé civilizace z jiných světŧ. Po potopení po nich zbyly Azory a Polynésie. Azory leţí na linii, která obklopuje planetu v délce mil, na které je mnoho zemětřesení. Zde se potkávají 4 tektonické kry Euroasijská, Africká, Severoamerická a Karibská. Spolu s Kanárskými ostrovy jsou podřízeny vulkanickým činnostem. V ten samý čas byla potopena Appalachia, která spojovala Severní Ameriku, Evropu a Grónsko. Další naleziště starodávných civilizací je pod vodou u souostroví Bimini, blízko Bermudského trojuhelníku ( budovy, zdi a cesty ). Jedna verze říká, ţe Atlantida se vynořila po potopení Lemurie, druhá, pravděpodobnější, ţe existovaly najednou. C.J Churward pátral v Ásii po záznamech. Našel dŧkazy o existenci Lemurie z období před Atlantida byla zničena v období př.n.l. Před katastrofou ( nebo po ní ) část obyvatel odešla do Střední Ameriky jako Máyové, stavitelé všech fantastických staveb v Americe. Další část odešla do Asie, Číny a Indie. Z nich potom vznikaly kolonie v Egyptě a Sumeru. Všechny genetické cesty se vracejí k Lemurii Mu. Je to MATEŘSKÁ ZEMĚ, která vznikla před stovky tisíci lety. Byla zničena před cca lety. Zbytky Lemurie leţí zřejmě na dně Pacifiku. Polynésané mají legendy o potápějící se zemi. Na Velikonočním ostrově domorodci tvrdí, ţe jejich pŧda byla jedna část kontinentu, který byl zničen kataklyzmatem. V Západní Číně v buddhistickém klášteře Dunhuang se našly útrţky mapy ostrova v Pacifiku. Indiáni Hopi z Arizony si pamatují na Lemurii, přes kterou cestovali do Ameriky. Většina dŧkazŧ však byla zničena ( v knihovně v Alexandrii v Egyptě v roce 391 př.n.l. ). Jasnovidec Samuel měl channelling s dříve inkarnovanými bytostmi Atlantidy. Přinesl zprávy o existenci první moderní společnosti v Lemurii, která se rozkládala v Tichém oceánu. Obyvatelé prozkoumávaly na svých výpravách svět a objevily Atlantidu. Byla se stavena z mimozemské rasy KUMARAS z Venuše. Byly to lídři lemurské civilizace. Vytvořili mystickou školu, kde byli vybraní lidé zasvěceni do pokročilých esoterických znalostí. Bylo to 13 škol s 13 úrovněmi zasvěcení. Po absolvování se stali členy Řádu Hadŧ. Lemurští králové a královny prošli všech 13 zasvěcení. Byli z Dračí krevní linie a uctívali Slunce ( nebo Sírius? ). Atlanťané měly tmavou pokoţku podobnou přírodním Američanŧm, později z nich vznikly američtí aborigines. Přišli do Ameriky před roky před 1.kataklyzmatem. Atlanťané ţijící na Zemi byly kříţeni s lidmi. Sníţilo se DNA a vytvořila se hybridní linie, která se stala královskou linií. To samé proběhlo u Lemuřanŧ. Královská linie se vyznačovala světlou kŧţí. Říkaly si SYNOVÉ BELIALU. Kříţení se stalo jedno z hlavních věcí. Převzali vládu, ekonomiku a vzdělání. Kontrolovali Chrám Slunce a náboţenskou strukturu. Mohli si všechno dovolit. Jejich hlavní zájem byl v technologii. Ovládla je však nenasytnost a touha po moci. Jejich armády táhly po celém světě. Postupně ovládly Ameriku, Afriku, Evropu, Střední Ásii, Indii a Tibet. Napadli i do té doby pouţívanou všeobecnou teorii JEDNOHO ( vše je jedna energie a ta je se vším spojena ) a rozdělili jeden chrám Slunce. A to byl počátek rozporŧ s příznivci Jednoho Boha, kteří nakonec emigrovali s Atlanťany s červenou kŧţí do Západní Ameriky a Východní Afriky. Chtěli si uchovat svoji víru. Zde začali stavět nové kamenné kruhy a stavby. Militantní Atlanťané pouţili zbraně proti Číně. Vyuţily svět k řízení svých odpŧrcŧ pouţitím rozsáhlého krystalu. Vyvolali tím protireakci ve formě II.kataklyzmatu ( př.n.l. podle Platóna ), který zničil Atlantidu. Povrch Země se přestěhoval o mil, roztavené horké magma se zředilo a bylo spojeno v Severní pól, který do té doby byl v Hudsonském zálivu. Tím se posunuly kontinenty spolu s Atlantidou, která se dostala na území dnešní Antarktidy. Co bylo příčinou tohoto kataklyzmatu? Zřejmě sráţka s Nibiru/Nimiru, která se udála 3x za posledních let. Jiţní a severní pól se změni 171x za posledních 76 miliónŧ let. Kaţdý posun měl vliv na změnu počasí. Země byla oficiálně mapována od 15 st. Známa je slavná mapa tureckého námořníka Piri Reise 1513, která byla sestavena z 20-ti starších map. Zde byla i zobrazena Antarktida ( podle oficiální historie byla objevena v roce 1773 kapitánem Cookem). Shrnuto : bílá rasa je za globální kontrolou lidstva doposud. Uţ dříve postavili technologii nad duchovní vývoj. 4/67

5 Duchovno pouţili k manipulaci a dosaţení svých cílů. Přitom nebraly ţádný ohled na ostatní. Jsou naprogramováni na agresivitu, dominaci a pocitu vlastní výjimečnosti. Dnes vedou lidstvo do Nového světového řádu pod taktovkou Iluminátů. Jejich náboţenství formou opozice ( izolace, neexistence ţádné spojitosti ) je dnešním významným archetypem. Nynější svět je světem Nové Atlantidy, kde jsou lidé posedlí technologií tak, jako první civilizace Atlanťanů. Kapitola 3. VLÁDA BOHŦ Atlantida a Lemurie byly postupně zničeny. Vládli jim Dračí králové. Zakládali kolonie ve všech částech světa. Např. v Egyptě KHEM ( Černá Koza ) později nazvána PAN. Je to pŧda Ohňových Drakŧ. Pouţívali písmeno K pro reptiloidní krevní linie. K bylo napsáno ve formě hada a to egyp. hieroglyfy. Dále pouţívaly symbol Kozy jako symbol uctívání Iluminátŧ a Satanistŧ pod jménem Bafomet. Rodové linie Egyptských králŧ sahají desítky tisíc rokŧ před oficiální historii Egypta. To podporuje tvrzení Atlantských a Lemurských kolonií v Egyptě ještě před kataklyzmatem. Jejich symboly přeţily do dneška např. v Číně. To vysvětluje stejné mýty na celém světě a stejné náboţenství. Kolonizovali Ameriku, přišli do Egypta, na Střední Východ, Skandinávii a Čínu. Pouţili svoje pokrokové technologie pro stavbu pyramid a ostatních gigantických staveb, které nejsme dodnes schopni postavit. Tyto stavby jsou postaveny v geometrické provázanosti, neboť stojí na místě silného pŧsobení terestrické ( zemské ) energie. Ta je sloţena z pavučiny meridiánŧ, které obklopují Zemi. Kdyţ se kříţí, vytvářejí spirálovité zřídla energie - Stonehange + chrámy Atlanťanŧ a Lemuřanŧ. Na těchto místech také stojí výzkumné laboratoře UFO např. Sedona ( Arizona ), blízko kmene Hopi, kteří mají spojení s Lemuřany. Potomci Lemuřanŧ a Atlaňtanŧ = 1. CARIANS kolonizovaly Zemi, nazýváni také Hadí mořští lidé Atlantského Boha Ohně 2. EUS-CARA Baskové ( Baskicko v Španělsku ) 3. TUARKES = Hadí lidé Velkého vznešeného Boha Ohně, osídlily S.Afriku s jejich atlantskými znalostmi, Tuarégové, mají jeskynní systém v Ahaggar Mountains, v nichţ jsou malby od Atlantských předkŧ drţící hady a meče s trojzubcem na čepeli. Provádějí zde turisty. Ti zde uviděli zelené reptiloidní monstrum Ourans jej uctívají jako hadí boţstvo. Tancují bohu Votanovi. Kolonizace Řecka je také daleko starší neţ se oficiálně tvrdí. Kolonie Athéňanŧ válčily s Atlaňtany ještě před potopou. Tuto válku popsal Platón a oficiální historici ji zamítli. Řekové existovali před kataklyzmatem, které potopilo Atlantidu. Atlantské kolonie v Řecku uctívaly hadí boţstvo Athénu a Neith, které bylo zobrazováno jako plaz, had, sfinga nebo jako boţstva, které jsou pokryta hady. Všude, kde byly reptiliánské krevní linie, byly centra uctívání a rituálŧ pod jmény Barati, Athéna, Isis, Semiramis, Artemis, Diana. Další kolonie Atlaňtanŧ a Lemuřanŧ : 1. Pelasgians Lidé Moře, uctívali plazí Měsíc boţstvem Dana ( později Diana / Artemis ) a atlant. rohatého boha Pana. Osídlili Peloponéský poloostrov a Arcadii ( Iluminátské jméno pro Atlantidu ) 2. Daanani odešli z Atlantidy a osídlili dnešní Turecko, Řecko a Británii jako Tuatha Danaani ( Lidé Moře ). Přinesli sebou základy plazí krevní linie. Domov měli na ostrově Rhodesie = domov čarodějŧ, kde probíhala iniciace. Uměli měnit počasí a tvary. Tajné společenství Iluminátŧ v Rhodésii Králové Malty, mají stejný pŧvod jako Templáři.. Rhodos spojeno s německým ROT ( červený ) a s Rothschildem ( Red - shield ), který se stal kódem pro krevní linii. Red-Sírius? Danaani také osídlili Kypr = Ostrov Danŧ, ostrov Man dŧleţitý pro druidy, Baleáry a Taurus mountains ( Turecko ). MALTA byla vybrána záměrně jako dŧleţité centrum před př.n.l. Byl to domov hlavní mysteriózní školy. Pod Maltou je rozsáhlá síť tunelŧ a megalitických chrámŧ, kde probíhají iniciace dnes. TEMPLÁŘI byli zaloţeni v 11 st. s úkolem chránit plazí krevní linii a vysoce tajnou Priory of Sion. Jejich cílem je umístit do předních pozic na celém světě plazí krevní linii a kontrolovat ( fašistický stát ) 3. Amazonky - přišli z ráje = Hesperidek ( Hespera ) = jméno pro Atlantidu - jejich znakem jsou 2 sekery - zaloţili mnoho oltářŧ pro uctívání plazích bohŧ nejznámější Efez + další podél tureckých hranic 4. Tyrhéni podle nich Tyrhénské moře Rozdělili se na : a) Etruskové b) Féničané osídlili oblast Canaan ( Ka - nan = plaz ), Pŧda Ohňových plazŧ v Malé Ásii Po zaloţení těchto míst se Atlanťané a Lemuřané umístili do vlád před potopením jejich kontinentŧ. Jsou to ty samé krevní linie dneška. Před hrozící potopou utekli Atlanťané do Británie, Skandinávie, S.Afriky, hor Turecka, Iráku a USA. Staré legendy hovoří o pokročilých bytostech, které přišli z potápějícího kontinentu Atlantidy. V Ásii jsou legendy o bytostech z Pacifiku. Polynésané hovoří o zbytcích kontinentu ostrovy v Pacifiku, které se staly Polynésií. Sumer byl klíčové centrum, kolébka civilizace ( podle oficiální historie ). Zde se však pouze restartovala civilizace po kataklyzmatu. Sir Laurince Gardner, přední muţ staré královské Dračí lóţe a Řádu, který byl vytvořen 2000 př.n.l. jako podpora dračích králŧ + plazích krevních linií, tvrdí, ţe Sumer znamená ve starém irském jazyce drak. Sumerian = Sidhemurian ( Shee - murian ) Sumer = Země Drakŧ ( podle jazyka skand.vikingŧ ). Zakladatelé Sumeru byly ti samí plazy Anunnaki, kteří kontrolovaly Atlantidu a vedly ji do destrukce. Byly posedlý technologií a stroji ( jako dnešní svět ). Převzaly Školy Mysterií, vyuţívali místa síly a pokročilé znalosti, manipulovali lidskou mysl a energii. 5/67

6 Je předpoklad, ţe kataklyzma bylo zpŧsobeno jejich nevyváţenou prací s energií země. STŘED SVĚTA Kdyţ bychom umístili pyramidy na 0 poledník, pak by všechny svatá ( tajná ) místa tvořila uspořádané geometrické vzory mříţovitou síť jako je v amerických městech. Jsou totiţ navzájem spojeny do sítě. Greenwich byl vybrán roku 1884 navzdory protestu astronomŧ, kteří chtěli za střed ( 0 poledník ) ustanovit egyptské pyramidy. Pyramidy odpovídají náčrtu v Avebury v hrabství Witshire. Podobný je i kamenný kruh Sillbury Hill. Je to největší mohyla v Evropě. Kameny jsou vzájemná virtuální zrcadla. MARS Země na Marsu = Cydonia. Jsou zde nepřirozené skalní formace ( pyramidy ). NASA pod taktovkou Iluminátŧ tyto fotografie nezveřejňuje. Gíza dřívějším jménem EL KAHIRA, pochází z arab.jména EL Kahir, coţ znamená Mars. Mars = March = marsovský kalendář, který má začátek 15.3 a konec 26.10, odpovídá konci keltského kalendáře. Camelot ( v legendě o králi Artuši ) je Martian City = City of Mars. Oficiální historie říká, ţe Mars byl zničen před milióny roky. Vědci se však mýlili. Dospěli k tomu, ţe na Marsu byla odpovídající atmosféra a voda pro ţivot. Oficiální tvrzení doby kataklyzmatu je před milióny roky. Není to však pouze tisíce rokŧ? A nebylo to samé kataklyzma, které zničilo Atlantidu nebo Lemurii-Mu? Immanuel Velikovsky tvrdí, ţe příčinou katastrofy byla sráţka s Venuší. Staří Číňané, Toltékové a Máyové potvrzují, ţe Venuše byly zářicí objekt ( září jako Slunce ) a její oběţná dráha je odlišná od dřívější. JUPITER Vědecké výzkumy Boxingu potvrzují, ţe 5000 př.n.l. Jupiter procházel přes solární systém. To mělo za příčinu odmrštění některých planet a dŧvod k anomáliím v rotacích a rychlosti. Jupiter se srazil s planetou, která obíhala mezi Marsem a jím. Z toho vznikl pás asteroidŧ. Existuje vztah Marsu a koncem Atlantidy. Atlantidu postupně zničily 3 kataklyzmata. Jedno z posledních př.n.l. bylo zpŧsobeno těsným projitím Marsu kolem Země. J.Churchward podává jiné vysvětlení : podzemní pásy plynu a komor, které procházely pod Lemurií a Atlantidou, pukly. Po zániku Atlantidy ( při ponoření posledního zbytku Atlantidy 4000 př.n.l. ) se objevila Sumérská říše ( na území Mezopotámie ). Civilizace zde byla ale jiţ desítky tisíciletí. Byli to ANNUNAKI. AN.UNNAK.KI = Ti, co přišli z Nebe na Zemi DIN.GIR = Ti z planoucí planety Z.Sitchin zastává teorii, ţe se srazila Nibiru s orbitem, který se pohyboval mezi Jupiterem a Marsem ( podle Sumerských tabulek ). Od Jupitera se po sráţce utrhla část = Venuše a došlo k zničení atmosféry na Marsu. Venuše potom vstoupila do gravitačního pole Země a tím zpŧsobila přílivové a odlivové vlny a devastaci, která ukončila Zlatý věk ( Atlantida + Lemure ). Dále mrštila rozsáhlou hmotu ledu na póly. Souvisí to s náhlým zmrznutím mamutŧ. Staré legendy tak potvrzují vědecká bádání. To vše zpŧsobilo: - konec Atlantidy a Lemurie Mu - konec Zlatého Věku ( byl výsledkem činnosti mimozemských ras, které navštívily Zemi a otevřeně operovaly mezi lidskou populací stovky tisíc rokŧ - konec ţivota na Marsu ( velice se ochladilo ) - Země byla blíţe Slunci ( to vyţadovalo, aby první zemská rasa byla černá pigmentace bránila proti slunečním paprskŧm ) - Mars obíhal Zemi po oběţné dráze nynější Země - zemské dny a roky byly kratší neţ nyní - lidský ţivot byl delší Kostry ze Stonehange a západního pobřeţí Francie mají nosní a čelistní znaky ţen z Afriky. Podle legend na Zemi ţila pokročilá negroidní rasa. Z toho vyplývá, ţe Stonehange a Avebury vznikly ve Zlatém Věku a jsou tedy starší, neţ tvrdí oficiální historie. KATAKLYZMA Sumérské tabulky popisují, jak Bohové = Annunaki uprchli z planety před devastací. Jediní, kdo přeţily, byly mimozemské civilizace s pokročilou technologií a předvídavostí. Neţ odešly, tak varovaly oblíbené lidi, kteří se ukryli do podzemí a na hory a to před potopou, která dosáhla výše stop. Vytvořilo se plno jeskyní a podzemních tunelŧ a vznikly podzemní města. Např. v Cappadocii ( Velká Británie ) bylo objeveno 36 podzemních měst s 7 poschodími. Měly výborný ventilační systém. N.I.Vavilov prozkoumal divokých rostlin. Všechny pochází pouze z 8 druhŧ, které pěstovali na horách v Turecku pří útěku před potopou nad úrovní stop. Mnoho pohoří se formovalo během kataklyzmatu. Po kataklyzmatu ti, kteří přeţili, odešli z vysokých hor Sumeru a Iránu do plání v Mezopotámii např.noe ( byl jeden z Annunaki ). Znovu začali stavět protipovodňová města. 6/67

7 Historie je jedna z klíčových věcí, kterou Ilumináti měly. Kdyţ bychom věděli, ţe zde byla vysoce vyspělá civilizace, vše bychom viděli v jiném světle. ŢIVOT Náš ţivot je jen jedna z nekonečného mnoţství frekvencí ţivota. Jednotlivé frekvence jsou jako programy v televizi. Nemohou se navzájem vidět kvŧli rozdílné vibraci. Jsou to jako stanice v rádiu. Kdyţ přeladíme na novou stanici, stará stanice nepřestane hrát. Nekonečné frekvence = DIMENZE existence rozdělují tentýţ prostor. Jsme schopni vidět jen 3 dimenze. Mimozemské civilizace jsou schopni měnit svoji frekvenci a procházet dimenzemi mizet a objevovat se a to tím, ţe opouští frekvenční pásmo, které je vnímáno. Jsou zde 3 základní fyzické formy : - bílá rasa = modroocí - plazí rasa - greys = UFO Byla zde také pokročilá černá rasa a jiné např. hmyzí formy, které jsou zodpovědné za únosy lidí. Během první poloviny věku Lemure mimozemské civilizace pouze pozorovaly z hvězd vývoj na Zemi a nezapojovaly se do něj. Na Titan projektu vzájemně spolupracovaly 3 hlavní mimozemské civilizace z Plejád, Síria a Orionu. Ostatní ( jiné plazí formy ) si na Zemi dělaly, co chtěly. Jednotlivé frakce modrookých Nordikŧ a reptiliánŧ v jiných částech vesmíru spolu bojovaly, ale na Zemi se dokázaly spojit kvŧli prospěchu - vzájemně se mezi sebou kříţily a vytvořily hybridní genofond. Spolu s greys vládnou Iluminátŧm. Do lidské DNA byl implantován plazí genetický kód a tento kód vládne věky věkŧ Zemi z pozice síly ( od Atlantidy a Lemure ) faraóni, evropská královská rodina, prezidenti USA. Na toto spojení máme dŧkazy : - vyobrazení drakŧ v Číně - Řecko nazývá Atlantidu HESPEROU ( jméno Venuše ), která byla hlídána draky - přírodní americké národy nazývají Atlantidu ITZAMANA = dračí pŧda - algonkinové nazývají Atlantidu PAN ( řecký rohatý bŧh ) - polynésané MU ( MOO = polynéské jméno pro draka ) - indický Tamil KUMARI NADU = dračí pŧda, Země nesmrtelných drakŧ Technologicky pokročilé mimozemské civilizace vytvořily školy Mystérií a tajnou společenskou síť v Atlantidě a Lemurii. Zde předávaly své znalosti formou iniciací. SÍRIUS Podle legendy přišla na Zemi rasa ze Síria ( Psí hvězdy ) jedna z hvězd Canis Major a zaloţili Atlantskou mysteriózní školu. Africký kmen Dogonŧ v Mali tvrdí, ţe bytosti ze Síria ( obojţivelníci a plazy ) navštívily jejich předchŧdce a předaly jim znalosti Universa. Na základě zkoumání Sumerských tabulek by to mohly být Annunaki. Sfinga nemá lví tělo, ale psí ( symbolizuje Dog Star Sírius ). Hlava není faraona, ale ţeny. Pes je běţný symbol mytologie. Psí symbol v Egyptě byl kód pro Sírius. Systém Síria byl symbolizován jako ţenský, proto pes se ţenskou tváří. Je spojen i s červenou barvou, protoţe kdyţ se Sírius objeví na horizontě, září červeně. Sfingy byly červené, protoţe také symbolizovaly Mars červenou planetu. Pravděpodobnější je však symbol Síria. Shrnuto : ze Síria přišla vyspělá civilizace, která přinesla pokročilé znalosti. Sírius = Psí hvězda = had, plaz v Řecké mytologii Dogoni jsou v SZ Africe. Roku 1931 vyprávěly francouzským badatelŧm o tom, ţe vědí o Síriu a všech planetách za Plutem, které byly teprve nedávno potvrzeny. Okolo Síria obíhá Sírius B, který není ještě objeven. Jeho oběţná dráha kolem Síria A je 50 let. Je hrozně malý jako trpaslík. Existuje ještě Sírius C, který má stejnou délku oběţné dráhu kolem Síria A, a to 50 let. Z tohoto archetypu vychází symbol TRINITY = číslo 3. Číslo 50 je pouţívané číslo v mýtech. Součtem obou drah 50+50=100 dostaneme kód. Je to také symbol dvojčat. Sírius A 2,5 x větší neţ Slunce, je nejjasnější hvězda celé oblohy ( 25 x jasnější neţ Slunce ), je vzdálen od Země pouze 9 světelných let ( jenom 6 hvězd z miliardy je blíţeji ) Sírius B = DIGITARIA je nejdŧleţitější z hlediska vlivu na Zemi, pro lidské oči neviditelný, x větší hmota neţ Slunce, je ale stlačená, proto je malý. Je to těţká hvězda. Epos o Gilgamešovi hovoří o hvězdě tak těţké, ţe se nemŧţe zvednout. Hovoří o 50 společnících jako je 50 let délka oběţné dráhy Síria B kolem A. Sírius C = SORGHUM je ţenská hvězda Rituály Dogonŧ jsou ještě dnes zaloţeny na cyklech Síria. 23 dŧleţité číslo Dogonŧ, Babylóňanŧ a Egypťanŧ 23.7 vychází Sírius, a s ním je Země a Slunce v jedné rovině, je to Star Gate mezi 2 systémy = INTERDIMENZIONÁLNÍ PORTÁL 23.7 je počátek kalendářŧ mnoha kultur ( Nový Rok ) Oči Sfingy jsou seřazeny s přesným místem na horizontu, kde 23.7 vychází Sírius a pyramidy jsou také tak seřazeny. V tento čas se elita Iluminátŧ schází u Českého hrobu ( Bohemian Grove ) v Sev.Kalifornii pod 40 stopým kamenným sýčkem ( výrem ). Další znak pro Sírius je PENTAGRAM klasický symbol Satanismu. Pokud je v kruhu, jde o zobrazení království Satana, které se manifestuje na Zemi. Pentagram je také symbolizován Kozí hlavou, která je známá jako Bafomet = symbol Templářských králŧ. Kozí hlava je často spojována se Síriem. Templářské chrámy jsou směrovány do místa horizontu, kde vychází Sírius. I rituály Iluminátŧ jsou tak organizovány. 7/67

8 Symboly Síria v mýtech: ISIS Sírius A NEFERTIS Sírius B OSIRIS je Sluneční Bŧh spojovaný s Anubiem ( pes / šakal ). Šéf egyptských bohŧ nazýván AN/ANU ( vŧdce Annunakŧ ). Jeho dcera byla nazývána Bau ( bohyně psa ). Jde o slovo podobné štěkání psa. Nebo : ANUKIS SOTHIS 3 bozi plachtící v nebeské lodi SATIS UFO badatelé spojují plazy se Síriem a Orionem. Egyptské hieroglyfy pro Sírius jsou šíp, obelisk, klenby, trojúhelník ( 3 body = 3 hvězdy ) nebo 5 hvězd. BOZO = příbuzní Dogonŧ, ţijí v Mali, nazývají Sírius Hvězdou oka. Podle Dogonŧ byly jejich tvŧrci obojţivelníci ze Síria NOMMO / Mistr Vody přistál v Egyptě na lodi s 3 nohami. Určil některá čísla jako destruktivní + jedno smrtelné. I sumerové tvrdí, ţe je zaloţily cizí bytosti z moře. Alexander Polyhistor ( 105 př.n.l. ) tvrdí, ţe tyto bytosti jsou obojţivelníci, kteří vystupovaly v noci z moře, poloviční démoni ( napŧl lidé ), zvířata s rozumem, nesmrtelní. Braly si vzorky fauny. Z tohoto dŧvodu byl Sírius nazýván u Dogonŧ také Zemí ryb. Závěr : Sírius byl velmi významný pro ţivot starých národŧ VODA Klíčový vŧdce Annunakŧ ENKI ( Sumer ) byl spojován s vodou. Řídil loď, která se mohla potopit nebo letět do nebe. Babylónský bŧh OANNES pocházel z rybích bohŧ. Byl to obr, který měl rybí šupiny. TITAN řecký bŧh ½ člověk a ½ obojţivelník POSEIDON řecký bŧh NEPTUN římský bŧh Annunaki jsou velmi spojeni s vodou. Jejich krevní linie pouţívá jmenný kód, který často líčí bytí ve vodě. Jejich hlavní linie jsou buď : a) horké regiony Texas, Arizona, Nevada, Kalifornie b) chladná vlhká místa častěji Holandsko hlavní centrum, jedno z nejvlhčích míst na světě, je to jejich přirozené prostředí UFO jsou nejčastěji viděny nad mořem a jezery Kostarika, hory EL Yungue v Puberto, Rico ( deštné pralesy ). Anubis, Anukis v Sanskrtu svět ANU-PA = vodní krajina Sírius = vodní krajina optimální pro obojţivelníky a plazy. Číňané tvrdí, ţe jejich civilizace byla zaloţena obojţivelnými bytostmi FU HSI/FUXI př.n.l. Měly plazí tělo a hlavu muţe, po potopě se začaly kříţit s NUGUA ( ½ člověk a ½ had ). Jiný čínský předek GONG GONG = rohaté monstrum s tělem plaza. Byl podobný Sethovi ( Egypt ) nebo Ogovi ( Dogoni ). Jiný čínský imperátor YU měl otce GUNA, který byl ryba. Výsledkem pátraní bylo zjištění, ţe čínské kresby jsou podobné kresbám Dogonŧ. Peruánci hovoří o disku, který přistál na Ostrově Slunce. Ostrov Slunce byl první kousek pŧdy, který se vynořil po Velké Potopě. Zuluové ( Credo Mutwa ) legendy mluví o velké válce na Síriu, v které rybí lidé řídily lidské bytosti. Rybí lidé bydlely v moři. Dogoni, Zuluové a ostatní kmeny v Africe mají příběh s NOMMO: - je podobný králi vodních lidí v našich legendách - navštívil několikrát Zemi - je to lidská bytost s hadí kŧţí - nebo také vyobrazen jako kříţenec malého démona s delfínem Vše naznačuje na základní spojení mezi reptiliány Annunaki ( Sumérské tabulky ) a Síriem Orionem. Symbolem Sírianŧ v Atlantidě byl trojúhelník, někdy s okem uprostřed, který je dnes na jednodolarovce ( všerodící oko ), na reklamních znacích iluminátských společností ( např.fidelity Investments ). Po konci Atlantidy vzaly tento symbol do Egypta a odtud se rozšířil po kataklyzmatu jako symbol tajných společenství. Dalším symbolem byl trojzubec jako symbol královské linie v Atlantidě. Postupně přešel na 3 bodový Fleur-de-lis = symbol iluminátské krevní linie. Klíčovým Atlantským bohem byl VOTAN = bŧh ohně. Přeměněn v Americe a Evropě na WOTAN/WODAN. Kapitola 4. ATLANTSKÁ KONTROLA Ti, co přeţili po potopě, začali budovat roztříštěný svět. Anunnaki ( mimozemští bohové ) podle Sumerských tabulek opustily planetu během kataklyzmatu ( Atlantida byla definitivně zničena před cca 7000 lety ), aby se po skončení vrátily zpět. Vracely se tam, kde ostatní přeţily ( potomci škol Mystérií z Atlantidy a Lemuurie ) Čína, Egypt, Indie, Sumer ( nejvýznamnější, nynější Irák ). Lawrence Augustine Waddell ( ), zapomenutý génius, který v Královském Antropologickém Institutu poskládal historii lidstva. Objevil, ţe Sumer, Egypt a Indie měly stejnou vládu ( Nordic race ) se stejnými vŧdci, coţ oficiální historie popírá. Sumérská říše byla také zaloţena na Britských ostrovech a Irsku, z ní vzniklo učení Druidŧ. Druidové jsou nástupci 8/67

9 Atlantsko-Lemurské Mysteriózní školy kněţích. Nordic race ( modroocí ): - mají mimozemský pŧvod - kříţili se s plazy, vznikla hybridní DNA, to je také dŧvod, proč bílá krev symbolizovala Dračí krále - do Sumeru přešli z Skandinávie a S.Evropy Belgie, Holandsko ( kolonie Lemuřanŧ a Atlanťanŧ ) - také přišli do Francie, zaloţily Normandii Normani - přepadli Británii GRÓNSKO = Země Iluminátŧ, zde Thulská společnost = údajná prvopočáteční mistrovská rasa severu = Aryané blonďáci s modrýma očima, Nordic - reptilian hybridi. Dnes ARI-STOCK-RACY/ Sum-ARIAN. Měli jednotlivé kmeny : Teun Tunis Jon Iona Geert Geert-men = German Habsburkové jsou Nordici nebo Vikingové, kteří se kříţili s plazími formami genetické a politické aliance. Souhrn : Sumer byl zaloţen plazími Anunnaki ( Nordickými Vikingy ). Byl znám jako Země Drakŧ ( v vikingském jazyce ). SUMÉRSKÁ ŘÍŠE - zaloţena 4000 př.n.l. - měla 3 části ovládané z centra Sumeru Egypt, Indie a vlastní Sumer - před kataklyzmatem to byly kolonie Atlanťanŧ a Lemuřanŧ L.A.Waddell zjistil, ţe vládci těchto 3 kolonií byli ti samí lidé pod rŧznými jmény ( to zmátlo nadlouho oficiální historii ). Uměl sanskrt a přeloţil Sumérské tabulky. Egyptské hieroglyfy byly pouţity i v Sumeru, potom rozvinuty v Egyptě. Král Sargon jeden z nejznámějších sumerských králŧ první král Sumeru měl syna Manise, v ten samý čas v Indii byl Manja, v Egyptě Manj, v Řecku Menes byl to 1.egyptský faraon 1.dynastie = Prodynastická perioda př.n.l. je to ţidovské jméno pro Sumer - mezopotámského vládce Krále Gina ( GANI/GUNI ), krále 4 čtvrtí světa ( tento titul pouţívali také Inkové ). V Indii vládla dynastie GUT=GOT=GOD, které později přešlo v GOTHS ( odsud Gotika ). Dřívější jméno pro Německo je Goth-land, z toho odvozený Jut-land. Příběh vypráví, ţe matka pohodila Sargona v koši do řeky. Byl nalezen a vychován. Tento motiv pouţili Hebrejci, ve Starém zákonu a v Novém zákonu. Sargon byl hlavní uctívač Slunce, měl titul Syna Slunce ( jako v Lemurii ). Tento titul byl symbolem Boha. Pouţívali jej císaři Sumérské říše. Menes jeho popis a ţivot popsaný v egyptských záznamech je stejný jako v Sumeru a Indii. Byl vladařem indické kolonie = Královský princ, zde znám jako Shab-man později Sha-man, který se postavil proti otci, převzal vládu nad Egyptem, deklaroval tak nezávislost na Sumeru, Sargon ho vydědil, vládu pak převzal jeho mladší syn, ten byl zabit a Menes nakonec definitivně převzal vládu nad Sumerem Na Krétě byla civilizace Mínojská. Byla to pokročilá civilizace, která začala př.n.l. ( jako Sumer ), zaloţena lidmi z Sumeru ( Turecka ) = Aryané. Kréta byla kolonií Sumeru. Její zakladatel byl Minos = Menes. Jeho syn Minotaurus ( ½ člověk + ½ býk ), bránil labyrint pod palácem Knososs ( podle legendy ). Podle jiné byl jeho synem Nar am = Divoký Silný Býk Sumer, Egypt a Minójská kultura měly identický kalendář a astrologii. Minójská kultura je zrcadlem Sumeru a Egypta - podobné umění, pohřební obřady. Je také spojena s řeckou mytologií. MENES MINOS - oba ţili v době bronzové - oba známy jako vladaři Středozemí - oba postavili Labyrint - oba zemřeli na mořské cestě ( plavbě ) na Západ - oba měli stejný Aryanský vzhled - Minos syn Zeuse, jeho syn Minotaurus - Menes potomek Zagga ( Zeuse ), jeho syn Silný Divoký Býk Menes Manis Manj = syn Sargona, vládce Sumérské říše, král Minos v Řecku, skutečně zemřel v Irsku. 2 verze úmrtí : 1. Zemřel v 60 letech zavraţděn bestií Cheb, která přišla z vod Nilu ( podobná hrochu ). V egyptštině Kheb znamená vosa. Pochován v mohyle Abydos v Egyptě. 2. Zemřel, kdyţ prováděl inspekci na konce Západu Slunce ( Irsko ), nevědělo se do té doby, ţe v Irsku jsou hroši. Podle Waddella se hovoří o zemi na západě od sumérské cínové země ( Cornwall ) a to vychází to na Irsko. Jeden z kamenŧ na hrobě má dokonce ten samý monogram Urani a piktograf s příčinou jeho smrti a roh. Je na Knock Many ( hrabství Tyrone ). Je to však zničeno, kdyţ se čištily kameny od lišejníkŧ. 9/67

10 Souhrn : všechny kultury byly zaloţeny a ovládnuty ze Sumeru Indie, Egypt, Středomoří, Britské ostrovy, Amerika, Austrálie, Čína. Mají stejné mýty, znalosti a příběhy. Do Sumeru se dostaly z Atlantidy a Lemurie. Gotická architektura - vychází ze zdrojŧ Atlantidy a Lemurie - oblíbená mezi Ilumináty a plazy - postaveny velkolepé křesťanské katedrály v Evropě plné pohanských symbolŧ, které pouţily gotické styly ( oko Hora. ) Sumérská říše se rozšířila na východ do Indie a na západ na Britské ostrovy. Atlantida, Lemure a Sumer měly stejný systém víry, např.uctívání Slunce. Z něj se vyvinula všechna náboţenství. EGYPT Oficiální historie je zaloţena na Královských listech, kterou sestavil kněz Mameth v 3.st.př.n.l. pro Velkou knihovnu v Alexandrii. Ta byla však zničena 391 n.l. Byl dochován pouze fragment, který byl ještě nepřesně pouţit v dalších pracech a to bylo dále vyučováno. Historie byla rozdělena na periody vlády faraonŧ a dynastií. Sargon vládl Egyptu ze Sumeru 2700 př.n.l. pŧsobil zde přes krevní linii a kontroloval. Egyptské nápisy byly psány sumerskými hieroglyfy. Děda Sargona = Khetm Takhu/Tekhi/VriTaka/Dhri-Taka Otec Sargona = Puru Gin/Buru Gina/Buru/Puru ( Indie ) Nápisy nalezené v Egyptě ( v nejstarší hrobce v Abydos v Horním Egyptě ) vztahující se k Sargonovi jsou stejné jako nápisy pouţívané v Sumeru. Sargon byl nazván v ranných sumerských rukopisech = Gin Ukus = Král Gin, první Aryanský král. Všichni sumerští králové měli titul SOLÁRNÍ ( uctívali Slunce jako Boha ). Sumérský symbol pro Slunce byl Sluneční sokol.. I Horus a Jeţíš měli význam sokola. Horus byl nazýván u ostatních národŧ rŧzně : Pygmejové Heru Indové Hul-Kin Řekové Hélios Chaldejci Hurki Máyové Hurakan Tibeťané Heruka později se vyvinul v Hérakla a Herkula ( Řekové, kteří byli zaloţeni na sumérsko-atlantských znalostech a víře ). Souhrn : Sumer byl centrem rozsáhlé říše, která kontrolovala ostatní civilizace. Je zde jedna krevní linie, která se pojí aţ do dneška. Oficiální historie to však popírá. Kapitola 5 - Sumér, Bozi, Genetika, Ilumináti, Kre SUMÉRSKÁ EXPANSE DO EVROPY, AMERIKY, AUSTRÁLIE Zbytky Aryan - Sumérské říše tvořili : Féničané = Carian lidé z Atlantidy a Lemurie, aryanská rasa, Hadí mořští lidé Atlantského boha Ohně, také obsadili Ameriku a Austrálii ( nálezy v Brazílii a Queenslandu ) Indoaryané Nordikové bájní Řekové Za ARYANY jsou povaţováni nordic reptiloidní hybridi. K potvrzení stejného pŧvodu a souvislostí mezi jednotlivými národy byla uslutečněna tajná cesta, která byla financována Královskou společností v Londýně, která je kontrolována Svobodnými Zednáři. Jejím závěrem bylo, ţe australské aborig.termíny jsou stejné jako egyptské. A u nich jsou objeveny i stopy Féničanŧ. Dokonce v Arizoně byly nalezeny dokumenty s podobnými termíny. Tyto poznatky jsou však potlačovány institucemi, které jsou ovládány Ilumináty. Féničané s Atlanťany a Lemuřany rozšířili mýty po celém světě proto mají všechny přírodní národ podobnou mytologii. Kolumbus a jeho následovníci byli z toho udiveni. Quetzalcoatl ( švestkový had ) = byl Jeţíšem pod jiným jménem před křesťanstvím. Narodil se Panně po 40 dnech, byl sváděn Satanem. Odešel, aby se vrátil ( dobyvatel Cortés byl při přistání v Americe povaţován za jeho návrat podle vzhledu, byl si toho vědom a proto nosil švestkový klobouk, přišel v roce 1519 v čase, kdy aztékové věřili, ţe se Quetzalcoatl vrátí ), to samé v Africe, kdyţ bílí Evropané byli povaţovány za návrat Nordických mimozemských ras ( podle legend ). Toho postupně vyuţívali Aryanští cestovatelé ze Sumeru a jejich předchŧdci z Zlatého věku. Máyové obývali Yucatan, kde byly nalezeny neuvěřitelná starobylá města a pyramidy. Stupňovité pyramidy byly postavena ještě před Máyi, kteří je zdědili. Jsou podobné Ziccuratŧm v Sumeru. Další podobnosti mezi Střední Amerikou, Sumerem a hinduismem v Indii jsou v jazyce a umění. Matka Bohyně se nazývala Maya, v Indii Mayan, v Egyptě Maya ( místo nedaleko Gízy ). Název Maya má svŧj 10/67

11 počátek v Lemurii Mu. Votan / Wotan byl legendární zakladatel máyské kultury, Atlantský bŧh ohně, bŧh Teutonic people z Germánie a Skandinávie, bŧh nacistŧ. Byl vytvořen teutonskými králi = iluminátská síť v Německu, podobní Templářŧm a Maltézským králŧm. Operují na stejné svaté pŧdě, jejich práce pokračuje i dnes. Féničané obývali část Sumérské říše ( dnešní Turecko ). Byli vyuţiti v sumérské kontrole Britských ostrovŧ. Známi pod jmény Hittites a Goths ( Gótové ). Podle Waddella najsou Féničané Ţidé ( oficiální historie ), ale jméno pro Aryan people zaloţených v Sumeru po Atlantské periodě. Byli dlouhohlaví aryanský typ podobný faraónŧm v Egyptě. To je také vysvětlení, proč Egypťané a ostatní kultury malovaly boţstvo ( např.osiris ) s bílou kŧţí a modrýma očima. Byla to královská linie, která se kříţila s reptiloidními Anunnaki. Irán byl další část Sumérské říše. Jeho název pochází z Airy - ana/air - an = Země Aryanŧ. Podobná rasa ţije ještě v Kurdistánu SUMERSKO FÉNICKÝ PŘÍCHOD DO ANGLIE A IRSKA Příchod je datován 3000 př.n.l. To koresponduje s vznikem Stonehange a Avebury. Aryané sebou přinesli esoterické znalosti. Stavba Stonehange vyţadovala matematické a astrologické znalosti. Podle Geoffrey of Mormouth v 12 st. ti, kdo postavili Stonehange, byli obrové ze Severní Afriky ( Aryané ze Sumeru a Egypta ), byli vysocí ( vznikli z velmi vysokých Nordických lidí a vysokých reptiliánŧ ). Směšná je oficiální verze podle které 240 mil vlekli kameny přes řeky, lesy a hory. Aryané šli tam, kde měli Atlanťané jiţ jednou kolonie a zde postavili tyto strhující stavby. Přinesli sebou cyklus Slunce, Měsíce, hvězd a poznatky energetické sítě. To dokladují známky na kamenech Stonehange i jinde. Znali pythagorské principy ještě neţ se Pythagoras narodil. ( to samé i u pyramid ). Pythagoras prohlašoval : Já jsem Python, Já jsem Had. Zdědil znalosti přes tajnou školu Mystérií od Sumeřanŧ, Minejcŧ, Egypťanŧ. Oni zase od Atlanťanŧ a Lemuřanŧ. Potom je historie staveb jednoduchá. Uměli vytvořit magnetické pole kolem těchto kamenŧ a odpojit je tak od zemské gravitace. Kameny ztratily hmotnost a mohly se přemísťovat. Tato energie byla symbolizována jako had dračí linie. Univerzální energie, která je na těchto místech, pŧsobí jako centrum síly. Byla kontrolována. Vytvořena síť, která obklopuje a proniká planetou ( podobně jako lidské tělo, vychází z toho akupunktura ), pracuje s dračími liniemi a meridiány, skrz které se vyvaţuje energie. Atlanťané, Lemuřané a Sumérové pouţívali stojících kamenŧ jako akupunkturních jehliček. Poblíţ těchto bodŧ se vyskytují paranormální jevy a UFO. Z 286 kamenných kruhŧ je 235 postaveno na skalách starších jak 250 mil.let. Mnoho posvátných míst obsahuje magnetické rudy. Delphi je obzvlášť těţké místo, centrum orákula. Zde byl prováděn channeling ţen s mimozemskými entitami, které skrz ně mluvily. Věděli, ţe trhliny v magnetickém poli jsou dveřmi do jiných rovin reality, umoţňují komunikaci a cestování. Satanisté pouţívají tyto místa pro vyvolávání démonŧ. Románské kostely jsou stavěny na dřívějších pohanských místech, na kterých jsou prostupy, portály do jiných světŧ. To je dŧvod, proč Satanisté pouţívají kostely chtějí přístup k vířivé energii. Svobodní Zednáři a ostatní tajná společenství jsou umístěna na těchto místech. Učení Atlantidy, Lemurie a Sumeru byly předávána skrze tato místa, zatímco mezi lidmi jsou záměrně potlačena. Náboţenství je prohlásila za peklo a zavrhlo je. Za vším stojí Ilumináti se svojí manipulací. Oficiálně je tvrzeno, ţe britští druidové postavili kamenné kruhy a ţe popletly jejich pouţití se stavěním. Druidové převzali znalosti od Atlanťanŧ. Sumérové měli velké astronomické znalosti, znalosti astrologie, posvátné geometrie, matematiky, znalosti energetické sítě. Znali precesi kaţdých let projde Země 1 znamením. Za let celým cyklem proto i hvězdy na obloze se nám budou jevit na jiných místech. Závěr : jsme ve velké periodě změn. POTLAČENÍ SÍTĚ Na místech pyramid a kamenných kruhŧ je část sítě oddělena. Kaţdá planeta a hvězda má energetickou síť a ty jsou navzájem spojeni v obrovskou kosmickou pavučinu. My jsme spojeni s ní přes lidskou energetickou síť = Meridiánový systém, který vyuţívá akupunktura. Kdyţ někdo umí odpojit naše energetické tělesné pole od kosmické pavučiny, dostane lidi do přerušeného vibračního uvěznění.. Dálnice, nukleární stanice a hlavní třídy jsou postaveny na vířivých bodech a z materiálu z energetických míst ( Aveburské kameny ). Tak je moţné manipulovat s tokem energie. Do kamenŧ a jejich krystalické mříţky se dá vloţit program na potlačení energie. Většinu těchto míst drţí Ilumináti v tajnosti. Symbol Bílý kŧň byl nalezen blízko Avebury. Jeho stáří je 3000 př.n.l. Je to doba, kdy se představili sumerští Féničané Anglii. Jedná se o jeden ze symbolŧ uctívání Slunce. Má vztah k Jeţíši a Kršnovi. Jeţíš / Krišna jsou symboly Slunce v pŧvodním sumerském slunečním náboţenství, nikdy reálně neexistovali. Bílý kŧň je podobný draku. Má vztah k předchŧdcŧm Féničanŧ = Carians ( Mořští hadí lidé Atlantského boha Ohně ) Mnoho historických postav mělo stejný pŧvod v mytologii, která byla podle národŧ rŧzně interpretována. Např. Sv.Michal byl uctíván Féničany a později byl zahrnut do křesťanství, Sv.Jiří ( z Capadocie Turecko ) byl také uctíván Sumer-Féničany, porazil draka a byl prohlášen Svatým patronem Anglie. Jméno Barat ( muţské jméno Briton, ţenský výraz pro Barati ) synonynum pro Britannia, bylo přineseno Sumery do Anglie. Barat Anna ( Velká Matka hořícího plamene ), symbol ţeny Anu představitelka plazích bohŧ Anunnaki. Toto jméno bylo nalezeno ve Védách, ty byly inspirovány Aryany ( Suméry ) a Atlanťany ( Lemuřany ). U Římanŧ, kteří vznikly z Atlanťanŧ a Lemuřanŧ znamenalo Barati = OSUD = ŠTĚSTÍ ( bozí štěstí ), Kréťané měli Brito Martis spojována s Dianou/Artemis. Toto vše je dŧkaz propojenosti historie tehdy existujících světových národŧ. 11/67

12 Další dŧkazy : Vlajka Anglie má Kříţ sv.jiřího, vlajka Skotska má Kříţ sv.andrew, vlajka Irska má Kříţ sv.patrika ( jméno pro egyp.boha Ptah představen v Irsku Sumery ), odstranil všechny hady z Irska. Zde je patrné spojení S.Afriky a Irska. Jsou to standarty vítězství Féničanŧ. Irové byli známy jako Egypťané středověku.kruhové věţe v Irsku mají zdroj u Féničanŧ. Irská harfa a skotské dudy mají pŧvod v S.Africe. Typický irský motiv je Shamrock ( trojlístek ). Je to jakákoliv tří listá rostlina v Egyptě, kterou zde nazývají shamrukh. Růţenec je symbolem římskokatolického kostela. Byl vytvořen Sumery, kteří inspirovali Římany. Je zaloţen na uctívání Slunce, pŧvod má v Stř.Východu a dodnes je stále pouţíván Egypťany. Jeptiška = nun ( egyptské jméno ), její hábit je z Stř.Východu. Staré irské plachtění Pucan z S.Afriky, Nilu. Irské staré kníţky mají barvy a styly z Stř.Východu. Newgrange má 62 stop úzký prŧchod, který je přesně směřován na slunečního svitu o zimním slunovratu. Zde jsou spirály, které byly nalezeny na Maltě a v Atlan/Lemur.říši, jsou to virtuální repliky. Vchody jsou stejné jako u Minojského paláce na Krétě. Tara se nachází nedaleko Newrange. Je to sídlo Krále Králŧ ( podobně jako britský Pendragon ). Gaelic je starý irský jazyk pozoruhodně podobný jazykŧm v S.Africe, kde mají stejný pŧvod. Staré rukopisy jsou psány jazykem podobným Aryan-Fénickému. Pouţívali jej námořníci, kteří pronikali kolem břehŧ Stř.moře aţ za Herkulesovy sloupy k Britským ostrovŧm. Sumérské nápisy jsou na pre-historických kamenech v Anglii a Irsku, jsou identické s nápisy na hrobě Menea v Abydosu. Jeden z kamenŧ má dokonce ten samý monogram Urani a piktograf s příčinou jeho smrti a roh. IRSKO bylo nazýváno URANI pŧvod slovo od slova ERIN = staré jméno pro Irsko. Vraky lodí dokazují, ţe Egypťané osídlili před lety východní pobřeţí Britanie. Tři dřevěné lodě byly nalezeny v bahně řeky Humber. Byly povaţovány za Vikingské, ale jsou identické s loděmi na Nilu. Vikingové také cestovali po Atlantiku do Egypta a Sumeru. Před lety Egypťané zaloţili kolonie v Irsku ( Hrabství Kerry ). Byli vedeni princeznou Scota ( poloviční dcera faraóna Tutankhamena ), která byla pochována v údolí Scotaś Glen ( Kerry ). Zemřela v boji s domorodými Iry. Její následovníci byli králové Irska ( v Hrabství Meath ). Poté napadli Scotland ( Scota-land ) Shrnutí : Nordická rasa ( Nordic reptilian Aryans ) se vracely zpět tam, kde Atlanťané odešli po kataklyzmatu. Podle DNA, archeologie a jazyka jsou Irové a Britové potomci Egypťanů. Z toho vyplývá, ţe proto je tak důleţitá elita Irska a Skotska u Iluminátů př.n.l. po ukončení vývoje Sumeru se restartovala zase nová globální společnost. Byla kontrolována ze Sumeru, tvořena vládci, kteří měli znalosti. Byla postavena na stejných základech jako Atlantida a Lemurie ( kultura, náboţenství, znalosti ). POKREVNÍ BRATŘI Ti, kteří byli dosazeni do pozic politických a ekonomických sil po tisíce let jako králové a aristokracie, dnes vládnou dále jako vŧdci politických stran, bankéři, vlastníci médií. Opakuje se zde příběh s velkými civilizacemi včetně Sumeru ze začátku jsou na vrcholu, později ztrácí své znalosti. Sumerové měli své vlastní znalosti Sumérské tabulky. Byly nalezeny př.n.l. u Assyrianského hl.města Nineveh, 250 mil od dnešního Bagdádu ( Irák ). Obsahují udivující zprávy. Byly zakopány př.n.l., ale vyprávějí o dobách Atlantidy a Lemurie-Mu. Z nich vycházelo mnoho knih a byl z nich přepsán Starý Zákon. Popisují, jak král Sargon plul v kolíbce po řece, Bible hovoří to samé o Mojţíšovi. Hovoří o městě E.DIN, Bible o Edenu ( Zahrada boţská ). Starý Zákon hovoří o Bohu, který přichází ze světŧ, Sumérské tabulky o rase bytostí přicházející odněkud z nebe, přinášející velké znalosti a technologii AN.UNNA.KI ( Ti, co přišli na Zemi z Nebe ), Anunna = syn Ana ( později Anu ), Synové Boha, byly reptiloidní a kříţili se s Nordiky a lidmi Země. Jméno Sumer = KI.EN.GIR = Země Boha zářících raket = Země hlídačŧ ( často se takto popisují starověcí bohové ). Egyptské jméno pro své bohy bylo Neteru ( Hlídači ). Přišli v vesmírných lodích. Takto hovoří mnoho starověkých pramenŧ. Indové hovoří o Vimanas, některé byly dlouhé, jiné dvoupalubové se střílnami, podobné jako nálezy UFO. Měly antigravitační technologie. Číňani našli v Tibetu dokumenty v sanskrtu, které popisují mezihvězdné vesmírné lodi Astras, které mohly létat na jakoukoli planetu. Text hovořil o letech na Měsíc. Číňané zřejmě pouţili tyto znalosti v jejich vesmírném programu. Lodi byly pouţity ve válce Bohŧ. Stejná technologie byla pouţita jako antigravitační pomŧcka pro stavbu kamenných mohyl a pyramid ( Baalbeck v Libanonu, Stonehenge ) postavili je Obři z Afriky Z těchto znalostí byl vytvořen i Zlatý věk Atlantidy/ Lemurie. Znalosti byly přineseny z jiných dimenzí. Další zprávy vyprávějí, ţe tyto bytosti, později nazývaní bozi = Anunnaki, vytvořili pokročilou kulturu a technologii, kterou zničila světová potopa a katastrofy. Sumérský hrdina potopy = Utnapishtim nahrazen jménem Noah ( z toho vyšla Genesis ). To je vysvětlení pro pyramidy, Nazcu, astronomické znalosti primitivních národŧ, vytvořených přesných map tisíce let starých, které ukazují Antarktidu před příchodem ledu,vysvětlení, proč mají lidé na celém světě ty samé legendy. Sumérské tabulky předpokládají, ţe Anunnaki přišli před statisíci lety. Byli zapleteni do Lemurie a Atlantidy, řídili velké převraty a potopu. Po katastrofách se vrátili a dohlíţeli na výstavbu Sumeru. Bojovali také mezi sebou. Enlil = Enki byl jeden z jejich časných vŧdcŧ. Lidé pro ně bojovali proti ostatním lidem. Sumer však nedosáhl takové výše jako Zlatý Věk. Mnoho těchto bitev je popsáno v Starém Zákoně jako boj kaţdého s kaţdým na Středním a Blízkém východě, kde vznikla všechna hlavní náboţenství včetně Hinduismu. Byly pouţity i nukleární zbraně, které otrávily řeky. Vznikly neobyvatelné oblasti. To byl dŧvod, proč většina Anunnaki nakonec opustili Zemi. Někteří však zŧstali a ovládají nás přes krevní linii dodnes. Závěr : je 1 milión galaxií v univerzu, 1 bilión planet a 1 bilión triliónů hvězd. Stovky miliónů planet má podobné prostředí jako Země ( pouze v této dimenzi ). Hra o Zemi se jistě hraje i na ostatních planetách. 12/67

13 KREVNÍ LINIE ILUMINÁTŦ Vládnoucí rodiny se vzájemně kříţily. Je to cesta světové kontroly. Čím výše, tím více převládá posedlost tohoto kříţení. Krevní linie 43 amerických prezidentŧ je stejná. G.Washington G.Bush. Sahá do evropské královské rodiny, odtud přes Aryanské rodiny do Sumeru. Podle Sumerských tabulek se Anunnaki kříţili s lidskými ţenami ( bílá nebo Nordická rasa ), vznikla tak hybridní rasa. To se stalo v kaţdé části světa. Ve Starém Zákoně ( převzatém ze Sumerských tabulek ) se kříţili Synové Boha ( Elohim ) a vytvořili hybridní krevní linii. Podle Genesis se muţi začali mnoţit na Zemi a jejich dcery také, synové Boha je viděli jako krásné a tak se s nimi ţenili. Vytvořili linii Nefilim jejich potomci byli hrdinové, Ti, kteří sestoupili nebo Ti, co spadli z nebe, dnes vysocí obři, v historii např. Goliáš. Dnešní Ilumináti jsou Nefilim ( mimozemští lidští hybridi ), kteří v historii pohrdali vším, byli nespravedliví a dŧvěřovali jen své vlastní síle. Podle Delawarŧ ţili východně od Missisipi ve velkých městech. Nálezy kostí Nevada, Minnesota. Byli vysocí 2,1 m. Byli to kanibalové. Vykopávali mrtvé indiány a jedli je. Měli červené vlasy. Pili krev jako dnes Ilumináti. Byli nepřátelští k ostatním. UCTÍVÁNI HRDINŦ Slavní muţi byli podle Sitchina Muţi na nebeských strojích. Slovo hrdina = hero z egyptského heru = označení pro krále ( Syna Boha na Zemi ) Aryanská rasa. Přesněji člověk, který nebyl ani bohem ani démonem. Podle Homéra ( 8 9 st.př.n.l. ) hrdinové byli uctíváni více neţ obyčejní muţi. Pindar ( př.n.l. ) pouţívá hero/heru pro rasu mezi bohy a muţi Horus / Haru ( egyp.syn boha ) + Jeţíš( jeho pozdější zrcadlo ) Hu / Ha = jestřáb/sokol ( hawk ), jestřáb Slunce jako symbol Slunce Nibiru byla planeta Anunnaki podle Sumerských tabulek. Sírius byla Nibiru? Horus byl Sírius ( Horus psí hvězdy ). Jeden jeho obrázek zobrazoval krokodýla s jestřábí hlavou a ocas končící psí hlavou. Další portrét byla hlava šakala / psa / vlka, zobrazeného jako An/Anu = královského vŧdce Anunnaki. Souhrn : Heroes vládly Zemi přinejmenším v zájmu sirianských bohŧ. Bibličtí učenci se vyhýbali vysvětlení Nefilim ( pasáţ v Genesis ). Vysvětlují, ţe to je přesné jméno Boha. Andělé byli poslové, kurýři, spojováni s Nefilim. Sumerské tabulky jsou dále neţ Genesis ve vysvětlení kříţení. Anunnaki se rozhodli vytvořit otročí rasu = Homo Sapiens. Měla za úkol slouţit. Hledali nejvhodnější rasu a udělali mnoho chyb. Kříţili sperma Anunnaki muţŧ a vajíčka lidí a vkládali je do Anunnaki ţen. Vše probíhalo v období Atlantidy a Lemurie. Dnes se to děje u lidí, kteří byli uneseni. Byl jim vnucen sex a odebrány vajíčka. Děti jim byli odebrány v raném těhotenství. Byl to program, který je řízen Enkim ( vŧdce vŧdcŧ, Bŧh Země ) + Ninti ( Paní ţivota, Ninkharsag, expert medicíny ), vlastní koňskou botu = nástroj, který řeţe pupeční šňŧru, pozdější jméno je MAMA/MAMMI matka, Královna Semiramis, Isis, Barati, Artemis, Diana, biblická Marie, jako boţstvo Měsíce nebo vody, protiváha svalnatého Slunce předmětem astronomických a esoterických termínŧ. ENKI a NINKHARSAG vytvořili : 1. lidský hybrid LU.LU ( Jeden, kdo je namixován ) = biblický ADAM ( Anunnaki DNA + Homo erectus ) 2. mistrovskou rasu Anunnaki DNA + Nordická rasa = polobozi Aryan reptilian Nordic za účelem vlády mezi Anunnaki a lidskou rasou Biblický Adam byl vytvořen jako genetický zdroj. Biblická Eva vytvořena z ţebra = RIB = sumerské TI = ţebro a ţivot. Byla vytvořena z ţivotní esence rasy Adama. Společný zdroj ( místo ) : Afrika před lety podle Sumerských tabulek. Sumerské jméno pro člověka = LU dělník, sluha, také domestikované zvíře = ovce. Anunnaki vytvořili DNA takové, jaké se typově hodilo a implantovaly ho do lidské krve. Tím nás dostali do vibračního vězení, v kterém mŧţeme vnímat pouze úzký pás frekvence pomocí smyslŧ. Potlačili naše telepatické schopnosti a rozdělili nás podle jazykŧ. Oficiální historie nás učí vývoj člověka přes : Neandrtálec.- Cro- Magnon Homo Sapiens moderní člověk. Nálezy na Stř.Východě ukazují, ţe všechny formy existovaly v té samé periodě. Sjednocující linie nebyla nikdy nalezena. Credo Mutwa ( zulský šaman ) podporuje sumerské tabulky. Je jeden z 2 přeţivších šamanŧ ( 90 letá teta ). Je mu 79 let. Pochází ze Zuluŧ ( Zulu = Lidé z hvězd ), byli oplodněni mimozemskou královskou rasou Anunnaki. Jsou natočeny dva video snímky s výpovědí jeho vědomostí. Rozhodl se jiţ nemlčet. Evropané provedli invazi do Afriky ( Ilumináti to drţí v tajnosti ). Má náhrdelník tajemství, který potvrzuje tyto informace, je těţký a měděný, přinejmenším 1000 let starý, na něm jsou figurky mimozemšťanŧ ve spojení s ţenami Země, mimozemšťani jsou zde zaznamenáni velice symbolicky, neboť ve skutečnosti byli velice odlišní ( jsou to nelidské reptiloidní formy ). Varovali lidi z okamţité smrti, kdyţ je uvidí. Mezi nimi je vševidící oko = HLÍDAČI, dále zde je zobrazeno souhvězdí ORION = místo mimozemských aktivit na Zemi ( reptiliáni), Davidova hvězda ( není to ţidovský symbol, nalezena na celém světě, začala se pouţívat Rothschildy v 18 st. Celý náhrdelník je dokladem spojení se Síriem, z kterého reptiliáni přišli na Zemi Sírius : - velice dŧleţitá lokalizace v starých světech 13/67

14 - hvězdná karta v tarotu Crowlee - podle Dogonŧ odtud přišli návštěvníci mimozemšťané přiletěli na svých Mateřských lodích, potom pokračovali v obíhání Země, vŧdci se během převratu ukryli - ve Francii jeskynní malby staré let, zde zobrazen diskový tvar objektu stojícího na trojnoţce s ţebříky takovým zpŧsobem si nahrávaly data GENETICKÁ POSEDLOST Enki byl vŧdce Anunnaki, pán Země, šéf mimozemských vŧdcŧ. Nebyl však nejvyšším muţem v misi Anunnaki na Zemi. Byl nejstarším synem nejvyššího Mr.Biga = AN/ANU, který vytvořil misi. Enlil byl jeho mladší bratr ( poloviční ). Byl vŧdce mise, protoţe jeho matka byla povaţována za více geneticky čistou neţ Enkiho. Byl varován před lidským mnoţením, proto posílá geologické katastrofy na redukci populace. To byl začátek konfliktu mezi bratry, který vyústil ve válku Anunnaki. Ta simulovala konflikt mezi politickými stranami. Pokračuje do dnešních dní. Anunnaki jsou jednotní v globální kontrole lidstva, ale bojují o nadvládu mezi sebou. Ilumináti jsou frontmeni Anunnaki. Jejich tajné organizace skrytě manipulují lidstvem. Tvoří světovou vládu, vrcholné posty v bankovnictví, v armáda, zabývají se rozšířením mikročipŧ. Také bojují mezi sebou. Poslední dobou se něco stalo, Anunnaki se stáhly z kontroly a manipulují skrze jisté krevní linie z skryté scény. Je jich málo a jejich vnitřní války je oslabují a vedou je do naprostého chaosu. Stáhnutí souvisí s vnější intervencí mnoha mimozemských civilizací na Zemi. Stále však pouţívají pro svoji špinavou práci hybridní linie. BOŢSKÁ PRÁVA KRÁLŦ ( a prezidentŧ, bankéřŧ ) Anunnaki mají nelítostnou hierarchii, ta byla nastolena i u lidí. Právo vládnout je spojováno s vybranými krevními liniemi. Anunnaki královští vŧdci se narodili při speciálním úzkém kříţení, aby vládli lidstvu. Anunnaki - AB-GAL ( Mistři vědomostí ) měli těla podobná rybám ( Enki/Oannes ). Ryby symbolizovali obojţivelnou přirozenost bohŧ ( ze Síria ). ANU propŧjčil loď na vytvoření královské krevní linie v zájmu bohŧ. Tak je to popsáno ve starých manuskriptech. Měl boţské právo vlády, které si takto sám určil ( takţe ne Bŧh ). Propŧjčil si ho od Anunnaki, aby vládl podle jejich záměru. Války mezi králi a královnami byly jen pokračováním válek o vládu mezi Anunnaki ( např. Tudorovci x Stuartovci v Anglii ). Jednalo se o krevní linii Anglie a Skotska. Modrá královská krev byla opravdu modrá jako výsledek vzájemného kříţení. Dnes některé král.rodiny trpí hemophilií nebo jinými krevními nemocemi. Toto vlastnictví Země bylo předáno pár tuctŧm rodin ( ze Sumeru, Egypta, Babylonu a Řecka). Ti se mezi sebou berou a udrţují systém, který pomalu degeneruje. Dnes se stěhují z zjevných pozic královských rodin do pozadí a kontrolují vše skrze politiky, bankovnictví, média a obchod. Všech 43 prezidentŧ USA pochází z Anglie ( od roku 1789 ), 34 z nich má krev z Charlemagna ( Monarcha z Francie, hlavní muţ Iluminátŧ ). G.Bush je 13 bratrancem Britské královny matky ( Prince Charlese ), je přímým potomkem Jindřicha III a sestry Jindřicha VIII Marie Tudorové ( ţena Ludvíka XI ). Al Gore a G.Bush byli kandidáti na prezidenta Oba pocházejí ze stejné královské rodiny. Všichni prezidenti jsou z modré linie, sahají aţ k Římské Svaté říši a k Charlemagne. DYNASTIE KREVNÍ LINIE MEROVINGIAN Zakladatelem byl Charlemagne. Pochází z Francie. Tato krevní linie zaloţila Paříţ. Jsou s ní spřízněny všechny král.rodiny v Evropě. Manipulují s ostatními skrze tajná společenství. Patří sem známé osobnosti jako Josef Smith, Hiram Smith, Brigham Zouny všichni jsou zakladatelé Mormónŧ. Některé prameny uvádějí, ţe je to linie Jeţíše, který byl zplozen Máří Magdalénou ( není to pravda ). Jsou to Anunnaki hybridi a je to jedna z klíčových krevních linií. MAG je kód pro reptiloidní DNA, které je předáváno skrze ţenskou linii. Je ve vztahu k Orionu. Merovingiáni sahají přes Sumer aţ do Atlantidy a Lemurie. Byli zapleteni do Trojské války ( 1200 př.n.l. ) mezi Trojany a Řeky ( nyní Turky ). Odtud přešli přes Kavkaz jako Skýtové do Evropy. Zde byli známi jako Sicambrianští Frankové odsud pramen pro název Francie. Jméno pro kmenovou královnu je CAmbra. FRANCIO, zakladatel, tvrdil, ţe je potomek Noaha ( mystické jméno, které je zaloţeno na skutečném z Atlantidy ). Noah a Abraham nebyli Hebrejci, byla to větev Sumersko- Egyptské kultury. Frankové, lidé smlouvy, usadili se v Germánii s centrem v Cologne. Byli to lidé dřívější Sumérské říše. Označováni mnoho jmény na svých cestách ( Skýtové, Galové Gótové, Anglosasové ). Pŧvodem sahají aţ k Atlantidě a Lemurii. Do Evropy přišli ze Sumeru jako Sicambrianští Frankové z Arcadie ( Řecko = jméno bývalé Atlantidy ). Osídlili i Danube oblast ( Danaan ), zde probíhalo rozsáhlé kříţení. Jejich vládce MEROVEUS / MEROVEE stráţce ( ochránce ) Frankŧ, 488 n.l., zakladatel Merovingiánŧ, vznikl z lidské matky a mořské příšery Ouinotaurus ( Enki, Oannes ), vychován Chodiem 1.král Frankŧ, syn moře. Merovingiáni zaloţili Paříţ v 6 st.. Pojmenována byla po princi Parisovi ( syn krále Priama z Tróji, jedné z figur Trojské války ). Paříţ je na hlavních vířivých bodech zemské energetické sítě. Zde vystavěli podzemní komory pro uctívaní bohyně Diana. Jsou na místě vraţdy Princezny Diany pod tunelem Pont de Ĝalma Paříţ a Londýn jsou 2 nejdŧleţitější globální centra Iluminátŧ. Obě byli zaloţeny krev.linií z Tróji, těmi, kdo 14/67

15 zaloţili Merovingiány. Brutus spřízněný s Helenou, plachtil aţ k Z.Británii, kde zaloţil Novou Tróju, později Londýn 1103 př.n.l. Odnoţí Merovingiánŧ je Scottish arist.rodina, předchŧdci Princezny Diany. To je dŧvod, proč je Skotsko tak dŧleţité. Zde operuje největší tajná společnost - Scotish Rite Svobodných Zednářŧ. Symbol Lilie jako následovníka trojzubce z Atlantidy a Lemurie, je symbolem Merovingiánŧ. Je hojně pouţíván Britskou král.rodinou na oficiálních budovách ( např. brána do Bílého Domu ). Merovingiáni uctívali Dianu jako jedno z velkých boţstev dávného věku. Je známa jako Artemis, stejné boţství jako v Atlantidě. Efes byl centrum uctívání Artemidy Diany. Boţství Diana je symbolem Měsíčního boţství. Princezna Diana byla nositelka silné DNA, které zaručovalo spojení s nordickou rasou. Reptiliáni potřebovaly infŧzi její krevní linie ( modré oči, bílé vlasy ), proto ji pouţili. Nakonec však rozpoznala jejich hru a musela být odstraněna. ROTHSCHILDI Merovingiáni podle předpokladu nevymřely, pouze jejich jméno zmizelo. Začátek jeich vývoje je spojen s jménem Král Karel ( Charlemagne ) = král Francký. 34 prezidentŧ a mnoho známých osobností je s ním spřízněno. Kontrolován byl potomky Římské říše, kteří byli potomky Sumeru a ti Atlantidy a Lemurie. Byli to potomci kříţení Nordické rasy a Anunnaki. Klíčové jméno ve vývoji bylo Alexandr Veliký, předek Charlemagneho, hlavní rodiny Iluminátŧ dnes. Přinesl silnou DNA Nordické rasy. Vzešel z Vikingŧ, kteří se usídlili u Středozemního a Egejského moře po Atlantském kataklyzmatu. Vládl Tróji. Zemřel v Babylonu 323 př.n.l. ve věku 33 let. Jeho armáda ovládla Egypt, Mezopotámii a Indii. Zaloţil město Alexandrii v Egyptě. Byl znám jako Hadí syn, proto i Alexandrie odpovídá ve svém významu Městu Hadŧ. Jeho otec Amon byl had, který oplodnil jeho matku. Reptiliáni se pro zachování jejich čisté linie kříţili velice úzce. Děti se nerodili skrze oficiální partnery. Měli mnoho dětí mimo, pod jinými jmény, jako Rockefeller a Rothschild, Clinton a Roosevelt. Nikdo je nespojoval s Ilumináty, měli jiná jména. Klíčová krevní linie Nefilim byla spojena s jménem Aeneas. Byla to údajná hlava Římské říše. Jeho potomci byli Romulus a Remus. Aeneas je kódové jméno ( jako Noah ) pro krevní linii. Byl narozen v Tróji, posvátném městě Merovingiánŧ a Templářŧ. Homér ( 8 9 st.př.n.l. ) to v Iliadě a Odysseu přesně vylíčil. Aeneas říká, ţe Achilles sestoupil z boţského a nesmrtelného, spojení Anunnaki a boţské nesmrtelnosti, jeho matka byla Afrodita a otec Anchises. Jeho linie jde aţ k Dardanusu = syn Zeuse: zakladateli Trojského rodu, reprezentoval reptilian Nordic hybridy ( Aryanští = mistrovská rasa ). Jiná legenda říká, ţe byl výsledkem spojení Zeuse a Elektry na ostrově Samothrace, odsuď odešel do Tróji v období Velké potopy. Aeneas měl úzký vztah k bohŧm. Je to vlastně genealogický kód, proto hraje dnes tak dŧleţitou roli. Z Aeneas se vyvíjela Rothschild dynasty, Battenbergové a linie Habsburkŧ, která byla vedoucí rodinou ve Svaté říši Římské. Tak vypadal středověký stát, který vládl Střed.Evropě v období HABSBURKOVÉ Jsou to Nordikové, kteří se kříţili s reptiliány v dávné minulosti. Mají spojeni s plazím palácem Lorraine ve Francii. Významný reprezentant byl Lord Mountbatten, člen Britské královské rodiny. Jeho synovec je Princ Filip. Má spojení s Battenbergy a Iluminátskými Satanisty. Je guvernérem Isle of Wight ( jiţní pobřeţí Anglie ), extrémně dŧleţitého centra pro Ilumináty a Satanisty, kde manipulují s zemskou energetickou sítí. Zařídil sňatek Prince Filipa a Královny Elizabeth II. ( Windsdor Mountbattenská linie, je to vlastně germánská krevní linie Saxo Gótŧ a Battenbergŧ, kteří podporují nacisty. Princ Filip byl poslán do Něměcka učit se Runy. Stručný náčrtek souvislostí : DAVID ( Jeţíš ) + Alexandr Veliký ( Aryan ) Římská říše Charlemagne Egyptští monarchové ( geny z Římské říše ) Princ Filip Kapitola 5 - pokr. - Historie, Plazi, Hadi DRŢITELÉ TAJEMSTVÍ Priory of Sion ( Převorství Siónské ) je elitní tajná společnost vytvořená v 12 st., která slouţí Merovingiánŧm a Červeným Plazŧm. Je spojena s Templáry ( ti pocházeli z Tróji, poté zaloţili Franckou Tróju Sicambrian ), dostali se s Priory do sporu a rozešli se kvŧli boji o kontrolu v krevních liniích. Kaţdý chtěl stát na vrcholu ( to samé mezi Rothschildy a Rockefellery - jsou to 2 hlavní krevní linie dnes ). Ilumináti byli oficiálně zaloţeni Zahrnují Priory of Sion, Templáře, Rytíře Malty, Teutonský Rytíře, Rosekruciáni, Svobodné Zednáře.. 15/67

16 Kavkaz byl kolébkou pro Aryany a ostatní vybrané krevní linie. Na Kavkaze je portál, kterým jiné interdimenzionální bytosti mohou vstoupit do naší frekvence, kterou nazýváme fyzický svět. Zde se krevní linie z Střed. A Blízkého Východu kříţí s Dál.Východem a S.Ruskem. Kolchiďané na úpatí Kavkazu hovoří o řeckém hrdinovi Iásonovi a Argonautech. Příběh obsahuje mnoho symbolických kódŧ pro Sírius. Iásón ukradne Zlaté roucho králŧm z Kolchidy ( nynější Gruzie, nedaleko jiţně od Araratu ). Kolchiďané jsou tmavá rasa, potomci Egypťanŧ. Muţi byli ve faraonově armádě ( faraon Sesostris / podle ofic.historie je to jiné jméno pro Ramsese II. - ilumin.krevní linie, z které pocházejí Rothschildové, Rockefelerové, Bush ). NESVATÁ ALIANCE Kaţdý, kdo si myslí, ţe oni vědí vše, je právě důkazem, ţe to tak není. ( David Icke ) Lemurie a Atlantida. Byl to čas rozsáhlých mimozemských aktivit, kdy mnoho zemských ras bylo oplodňováno a vzniklo mnoho rozličných fyzických forem. Od té doby je mezi námi mnoho krevních linií nejen od Anunnaki reptiliánŧ. Mnoho bitev bylo mezi Nordiky, Plejáďany, frakcemi z Draca, Orionu a Síria. To se symbolicky projevovalo na Zemi válkami určitých skupin lidí. Sv.Jiří ( Féničan ) porazil draka Sv.Patrik vystěhoval draky z Irska Kříţením hadí rasy a Nordikŧ ( bílá rasa ) se vytvořily hybridní krevní linie, které vládly dynastii Aryanŧ. Začalo to na Marsu, který byl poté zničen kataklyzmaty. Pro hady jsou dŧleţité blond vlasy a modré oči. Tři mimozemské civilizace, které jsou základem včleněni na tuto planetu jsou Nordics, Reptiliáni, a Greys. Společně tvoří Alianci. Do nich je včleněna Hmyzí rasa. Reptiliáni kontrolují Greys ( také reptiloidní forma ). Vládnoucí krevní linie Sumeru byl Aryanský typ vyznačující se vysokou postavou, blond vlasy a modré oči. Uctívali hadí / plazí bohy. NORDICKÉ SPOJENÍ Lidé jsou unášeni Nordiky nebo Reptiliány. Credo Mutwa to potvrzuje. Jsou to podle legend ti, kteří zde byli před příchodem bílých Evropanŧ. Domorodci si mysleli, ţe Evropané jsou také oni a pojmenovali je Mzungu. Obdobně ve Střední Americe s Cortézem r Mysleli si, ţe jde o vráceného Quetzalcoatla. Motto : Svět není takový, jaký si myslíme. Pilot, který vletěl do skály uviděl Nordiky s perlovou kŧţí, laserovýma očima v bílých dlouhých róbách, s Maltézským kříţem na krku ( symbol Maltézských Rytířŧ ). Je to symbol Britského Království a Lemurie-Mu. Joseph Smith, zakladatel Mormonŧ, sám vysoký Svobodný Zednář pocházející z krevní linie Merovingiánŧ, měl vidění. Boţí posel v bílém plášti mu předal učení ( podobně jako Mohamed a Islám ). Ţe by to byli Nodikové? Je mnoho svědectví o lidech ( bytostech ) ţijících uvnitř hor ( Mount Shasta v Kalifornii ). Enochovy knihy popisují Hlídače / Pozorovatele, kteří byli vysocí, jejich tváře svítily jako Slunce, oči měli jako zářící lampy a ruce měli bělejší neţ sníh. Plejády neboli 7 sester, jsou domovem blonďatých s modrýma očima, kteří byli uctíváni v Sumeru. Plejády jsou seskupení 200 hvězd ( a ne 7 ). Alcyone je nejjasnější hvězda Plejád, je střed, kolem kterého obíhá Slunce a celý solární systém, 2 z 7 sester Celeone a Alcyone mají vazbu na hrdiny, kteří se staly prvními předky lidských bytostí ( nordic. reptiliánské mezikříţení ). Čerokézové, Máyové a Řekové poukazují na plejádskou návštěvu Atlantidy. Plejáďané byli ve spojení s Poseidonem, Králem Atlantidy. Souhvězdí Lyra je spojována s UFO výzkumy a únosy. Aldebaran, obří červená hvězda s rozměry 40 x větší neţ Slunce, je stejně dŧleţitá pro Nordicky. Byla vyuţívána nacisty. Mnoho unesených hovoří o vysokých, blond bytostech, kteří tvrdí, ţe jsou z Plejád jsou to reptiliáni. Mimozemské bytosti jsou však z mnoha koutŧ galaxie. Dělí se na : - pozitivní ( utekly z Atlantidy do Himalájí, kde od té doby operují ) - neutrální - ti, kteří touţí po kontrole Mění své frekvence a tak nám mohou zmizet před očima. Čas, který měříme, je také iluze, která uvěznila naši mysl. Minulost, přítomnost a budoucnost neexistují. Vše se děje najednou. PLAZÍ SPOJENÍ Cílem je lidská kontrola a únosy dětí a lidí. Jde o spojení reptiliánŧ, nordikŧ a greys. Mají stejnou metodu 16/67

17 hypnózy, holografické pole pro řešení únosŧ. Jeden moment se jeví jako modroocí blondýni, příště jako reptiliáni. Anunnaki byla podle Sumerských tabulek reptiloidní rasa, která se kříţila se zemskou rasou. Byli chráněni před odhalením kněţími ( Muţi středu ) ti si vyhrazovali právo jako jediní vidět a jednat s Bohy, mnozí však neviděli nikdy Anunnaki tváří v tvář, kontrolovali slepě správu jménem neviditelných bohŧ. Jehova všem tvrdil, ţe nemŧţe být spatřen. Jejich města měli Zikkurati, které stály blízko palácŧ. Na vrcholku podle sumerských tabulek bylo místo = kobka, kde ţili bohové zde byl lidem odebírán genetický materiál, kdyţ museli mít sex s Anunnaki. Tak produkovali krevní linii králŧ. Tvar Zikurrati připomíná, jak Anunnaki kontrolují nás. Nefilim podle hebrejské mytologie jsou Synové Bohŧ, nazýváni ARWWIM = devastátoři, hadi. Vytvářejí krevní linii, skrz kterou manipulují se světem. Ve Zlatém věku si brali lidské ţeny ( tím ale porušily zvyk brát si a mnoţit se se svými krevními liniemi sestrami ). Reptiliánské manipulující frakce potlačují emocionální úroveň podle linie krokodýla a ještěrky, necítí jako savci, mají ostrou mysl pro intelekt k uţití technologie ( jako počítač ). Jsou velice výkonní, ale protoţe nemají emoce, jsou limitováni moţnostmi, proto chtějí DNA těch, kdo mají emoce bez lítosti vraţdí. Z jejich genetického základu se vyvíjí reptiloidní mysl vědcŧ a vŧdcŧ válek. Sami se obávají lidí, protoţe necítí. Jsou zoufalí, chtějí lidské DNA ( v 3.sv.válce ). Usilují o znovuzískání kontoly na Zemi, protoţe věří, ţe je jejich Proto se kříţí s královskou krevní linií Nordikŧ, která vládla atlantskému lidu do kataklyzmatu Humanoidi pocházejí z Lyry, Plejád a Aldebaranu. Jsou lidskou formou v jiné hustotě ( densitě ). Jsou mírumilovní, mají modré oči a bělomodré vlasy. V nich je namixováno DNA od reptiloidŧ, tím dostali reptiloidní charakter. Dnes hovoříme o pádu člověka. Mají zakázaný sex s jinými entitami a kontrolují kříţení. Klonování je otevřená manipulace s DNA, která nemá v historii obdoby. Realizuje se v pozadí ( v podsvětí ). Je mnoho indícií o existenci klonovacích laboratoří. Cílem je vytvoření skupiny identických lidí. Nordics jsou jedni z klíčových mimozemských ras Lemurie a Atlantidy. Bojovali s reptiliány a donutily je odejít do podzemí nebo do jiných dimenzí. Lidská rasa je ovlivňována a kontrolována přibliţně let několika mimozemskými skupinami, které provádějí výzkumy pro vlastní zájmy. Infiltrují se do federálního projektu ochrany lidstva. Mnoho reptiliánŧ chce být v manipulaci lidí dominantní, skrze jejich kříţící programy se infiltrují do Nordických krevních linií. Mění lidské DNA Kniha Dhyanŧ je nejstarší zpráva psaná v sanskrtu. Popisuje, jak reptiloidní rasa Sarda/Velcí Draci přicházejí z nebe a přinášejí civilizaci. Líčí potopu, která končí Zlatý Věk. Smazala obry ( Nordics ), přeţili ji hadí bozi ( lidská tvář a ocas draka ), kteří se vrátili k vládě. Jejich vŧdce Velký Drak, pŧvodem v Pendragonu ( titul krále králŧ starověké Británie ). Mluví o Aryanech ( reptiloidní savčí hybridi ), z kterých vznikli Aryanští králové. Hinduisté nazývají Anunnaki hybridy Nágy, kteří přišli z Lemurie. Mají vztah k vodě a mají svá podzemní centra. Výsledkem kříţení lidí s hadími bohy ( Dravidiáni ) vznikla Negroidní rasa. V Číně se nazývali dračí králové Lung Wang. Měli část lidskou a část hadí. Královská krevní linie - Polobozi ( potomci drakŧ dračí dynastie ) - vládli Sumeru a vládnou aţ dodnes Iránčané znají krále jako MAR ( znamená v perštině snake ). Starodávné tabulky nalezeny v monastyru v S.Indii vyprávějí, jak Naacals / Naga Mayas ( serpents ) cestovaly z Lemurie Mu do Indie zaloţit kolonii ( popisují destrukci Mu ). Nágové také přišli do Číny, Tibetu a části Ásie. Naga Maya a jejich náboţenství bylo pramenem pro Máye v Mexiku. Védy popisují nejranější královskou krevní linii z Indie ( kněţí a králové ), kteří sestoupili a přišli z moře a zaloţili 5 kmenŧ v Indii. Nágové byla pokročilá rasa s vyspělou technologií. Pohrdala lidmi, unášeli je, mučili je a jedli, kříţili se s lidmi. Tak vzniklo mnoho forem. Pouţívali Vimanas, létající disky. Jejich zručnost je popisována v Bhagavadhítě a Ramajane. Jsou spřízněny s Hindu démony, měli magické kameny a třetí oko. Zaloţili Kašmír, odtud pochází pŧvod krevních linií. Emblémy vládnoucí královské rodiny jsou draci, hadi, sfingy, švestk.hadi, trojzubce. V Egyptě je řád Djedhi + Dj, znamená had. Z nich pocházejí faraóni hadí linie Djer, Djoser, Djederfra. Indie má seznam 80 králŧ, kteří mají pŧvod z Nágŧ ( hadích králŧ ). Hinduismus říká, ţe Nágové si mohou vzít dle potřeby lidskou nebo reptiloidní podobu ( shape shifting ). Buddha také pocházel z královské linienágŧ. Čínští vládci byli známi jako Lung nebo Draci. Mnoho z nich mělo reptiloidní znaky velmi podobné Nágŧm. Jeden z nich Huang Ti se narodil s dračím vzezřením. Byl zplozen tak, ţe sluneční paprsek vstoupil do dělohy jeho matky. Kdyţ zemřel Huang Ti, transformoval se do éterického draka a odletěl. Pŧvod mají z Big Dipper Constellation, obsahuje Alfa Draconis, 17/67

18 nejjasnější hvězda souhvězdí Draco. Je základem dračího reptiloidního království U Inkŧ byl symbolem pro kněţího a krále had. Nejranější královské linie v Střední Americe potvrzují svŧj pŧvod z plazích bohŧ, např. Quetzalcoatl, nebo Itzama V Mykénách ( Řecko ) byli králové podobní hadŧm. Cecrops 1.mykénský král Athén, člověk s plazím ocasem. V Iránu byl hybrid ZAL ( Pozorovatel ) vzal si princeznu Rudabeh, která byla vysoká a slonově bílá. Souhrn : umělá oplodnění panen, únosy a oplodnění a odebírání plodŧ během těhotenství byly často pouţívané metody získávání genetického materiálu a mnoţení specifických krevních linií. Podle etiopských textŧ Nágové oplodňovaly ţeny. Rodili se však extrémně velké děti. Stejné jako dcery Nordikŧ a andělé ( Anunnaki ). Nebyli schopni porodit tak velké děti a umírali při porodu. Musel se pouţívat císařský řez. Noah bylo ţidovské jméno pro sumer.hrdinu Utnapishtina. Psaly o něm hebrejské texty a knihy Enochovy. O jeho narození bylo psáno ve Svitkách z Mrtvého moře, které byly nalezeny v Izraeli Byl to syn Lamecha. Nebyl moc podobný člověku, byl více jako dítě andělŧ ( bílá kŧţe, blond vlasy a oči. Spíše jako Draco entita. Zářil jako Slunce. Enlil jako vŧdce Anunnaki na Zemi měl stejné rysy. Podle Genesis se Noah opil, šel do stanu, jeho syn Ham ho uviděl nahého, řekl to svým dvěma bratrŧm, Noah na ně klel ( hrubé charakteristické chování reptiliánŧ ), nechtěl, aby ho viděli nahého, protoţe by ho pro jeho vzhled zabili. Noah znamená ten, kdo je s bohy. Melchizedek je synovec Noaha. Na hrudi měl znak kněţství ( kód pro reptil.krev.linii ). Nejvyšší úroveň v hierarchii Mormonŧ je Melchizedek Priesthood. Eva byla sváděna hadem. Byla předchŧdcem ( matkou ) Nefilim. Hebrejsky znamená Nahash ( had ), ten kdo zná tajemství. Satan je popsán v Starém zákoně jako Starý Had nebo Drak. Vládce Nefilim. Odletěl ze Země po prohnané kosmické válce Gabriel je padlý anděl, který sváděl Evu jako had. Měl znalosti od bohŧ ( symbol ohně, iluminace ) a dal je lidem. ADAM A EVA Jsou to hybridní genetické zdroje vytvořené podle vzoru Boha. Ze začátku byly naklonovány a nebyli schopni reprodukce. To byl problém pro Anunnaki, protoţe nemohly vytvořit dostatečný počet otrokŧ pro práci. Nakonec se jim podařilo vloţit do genŧ schopnost reprodukce. Tím změnily klon v rozmnoţovací bytost! ( symbolicky v Edenu, kde Eva odmítla trpět při porodu, sex byl vztaţen k zakázanému ovoci ) Enki byl zodpovědný za tento vývoj. Byl hadem v zahradě, který svedl Evu. Stal se nepopulárním po explozi lidské populace. Povaţován za experta pro vědu a medicínu. Byl symbolizován 2 hady točícími se kolem hole = symbol reptilní DNA. Byl také egyptským a sumerským symbolem nesmrtelnosti proces přeměny z reptiloidŧ na savce při přerodu odhodily šupinatou kŧţi a stáli nahatí a zahanbení ( v hebrejských mýtech ) PÁD ČLOVĚKA Před tím měl jasnou a svítící kŧţi, luminující. To později zmizelo, ale zbytky se zachovaly u pár hybridŧ v období potopy. Dnes ve vládních genetických programech vyvíjejí kousky kŧţe reptiliánŧ mutací genŧ. Reptiloidní bozi se vyznačovaly velkou délkou ţivota. Současný vývoj má 2 směry : 1. centralizace stále méně lidí má moc 2. jsme manipulováni policií a drţeni v mentálním a emočním vězení Jsou zde fyzické bytosti : a) ţijící uvnitř Země vnitrozemské ( pohádky s elfy, démony, rusalkami, draky a jiné nelidské komunity. Jsou známy jako zářící ( jako Anunnaki ve starých textech ). Norský název pro podzemní svět s tunely, jeskyněmi a rozsáhlými městy je Niflheim podobné Nefilim zde vládlo mrtvé boţstvo Hel. Podzemní síť je přístupna skrze mohyly, kopce a jezera, která jsou drţena v tajnosti. Sem jsou směrovány únosy lidí, pití lidské krve, odebírání genetického materiálu. Hlavní forma, v které se objevují je reptiloidní. Elf = kód pro reptiloidní krev.linii. 18/67

19 Vstupují skrze posvátné hory. Ty byly začátkem a zdrojem pro svaté hory v mytologii Olymp ( řecký panteon, Zeus, který oplodňoval ţeny ) b) přicházející z hvězd mimozemské c) nefyzické bytosti opravdové centrum vlády, kteří existují v jiné frekvenci a kteří pouţívají jejich hybridní linie k manipulaci ostatních Reptiliáni pracovaly v mnoha částech galaxie, mají podzemní základny, své lidsko-reptil.hybridy infiltrovaly do vlád, kultury.= reptiloidní agenti. Cílem je rozvratná činnost a reptiloidní invaze VÁLKY ANUNNAKI Enki a Enlil dali do svých dětí velkou moc. Nannar nejstarší syn Enlila, vládl Mezopotámii, Palestině, Jordánu a Sýrii z města UR. Jeho symbolem byl pŧlměsíc ( převzal ho Islám ). SIN v semitském jazyce označuje jméno z reptil.boha z Sinaje, lotr, který se snaţil ovládnout kontrolu nad světem. Vedl Anunnaki, měl kameny síly ( ME + počítač s programem a krystalem ). Svítil a zářil a měl boţskou sílu. Křesťanský kříţ je symbol z U-TU ( zářící ). Shamash v semitském jazyce ( označuje vnuka Nelila ), syna SINA. Vládl Libanonu v hlavním městě Best-Shamash ( známější jako Baalbek ) gigantická stavba s kameny váţícími jako 3 Jumba. Ishkur,mladší syn Nelila. On, z Hor. Vládl Anatolii ( v Turecku ). Nordic-Aryan. V Starém zákoně pojmenován jako ADAD/HADAD. Je to hebrejský Jehova Inanna/Ishtar, dcera SINA, boţská válečnice. Její symbol byl LEV, Plejády a Venuše. Společně se SIN ( Shamash ) + Ishkur ( Adad ) tvoří TRINITY otec + syn Novodobý mýtus o Ashtar komandu, který reprodukuje New Age. Tvrdí, ţe tito mimozemšťané jsou spasitelé připravující se vzít vybrané lidi z planety - jakýsi druh Jeţíše ve vesmírné lodi. Marduk, další syn Enkiho, frontmen Anunnaki po potopě, bŧh Babylonu, aktivní ve válce o vládu na světem. STARODÁVNÝ NUKLEÁRNÍ HOLOCAUST Boje mezi Anunnaki byly od pradávna a pokračují. Jeden z těchto zaznamenaných příkladŧ je o NINURTOVI ( Anunnaki bůh ), který chtěl získat ME kámen. Bŧh ZU ( SIN ) vytvářel silové pole jako ochranu pro ME kámen, který měl zaručit nezranitelnost a ochranu před šípy. ENKI vytvořil novou zbraň, která prorazila toto pole a tak porazil ZU. Ostatní Anunnaki se pokoušeli ME ukrást ve válkách mezi sebou, které jsou do dneška. Ve válce mezi ZU a Ninurtou byly pouţity zbraně vysoké technologie. V Indii bylo starodávné město jiţ tenkrát zničeno atomovou katastrofou před lety. Zmiňuje se o tom Mahabhatara. Mnoho lidí v této oblasti ještě dnes umírá ( tolik, jak v Japonsku 1945 ). Mytologie pokračuje v líčení katastrofy : Velký projektový náboj do běla rozpálený sloup kouře a plamenŧ jako sluncí, gigantický posel, který změnil rasu v popel. Těla nemohou být identifikována, mají slezlé nehty a vlasy. Hrnce bezdŧvodně pukly a ptáci zbělely. Zásoby jídla byly kontaminovány. Ramajana a Mahabhatara popisují strašlivou válku mezi Indickými lidmi a Atlanťany. Bojovali na Nebi. Vimana ( Indie ) x Vailixi ( Atlanťané ). Bojovali i na Měsíci. Arizona Wilder bojovala jako otrok pro vyšší Ilumináty. Tvrdí, ţe : reptiliáni a Nordikové bojovaly na Měsíci, Marsu a Zemi během kataklyzmatu Atlantidy ( Lemurie ). Pokročilé zbraně Atlanťanŧ přivodily katastrofu. Pekelný vítr přinesl náhlé zničení Sumeru a Arkádie. Mraky zakryly Slunce ve dne a hvězdy v noci. Lidé těţko dýchaly. Ústa měli prosáklé krví, hlavy se válely v krvi. Města byla vylidněna. Řeky Sumeru se vyplavily, jejich voda byla mrazivá. Na polích rostl plevel. Bohové se evakuovali. Po převratu se Anunnaki vrátily zpět se stejnou mentalitou. Nukleární válka v Indii koresponduje s Pekelným větrem v Sumeru. a s biblickou Sodomou a Gomorou. Rozkládala se na jihu Mrtvého moře ( Lotovo moře ) v Izraeli, kde je nadměrná radioaktivita dodnes. Je to symbol smrti. Lotova ţena se otočila a změnila se v solný sloup ( mŧţe být přeloţeno jako sloup páry ). Bŧh se rozhodl zničit tyto města a varovat své přátelé, aby se dostali pryč. To je biblická verze. Ta je podobná verzi Sumerských tabulek: Anunnaki ( bohové ) a jejich vŧdce Enlil a jemu nejbliţší se rozhodli zničit tyto lokality ve své válce mezi Mardukem a Enkim. Dnes Enkiho a Enlilova frakce rozděluje Ilumináty a tvoří stále pokračující konflikt př.n.l. byla Minojská kultura náhle zničena na Krétě katastrofou, kterou vědci nedokáţí vysvětlit, najednou byla zničena všechna města. Po těchto tragédiích Sumérská říše zkolabovala. Anunnaki manipulovali zpoza scény skrz hybridní linie Starý světový pořádek. Dnes jsou v zákrytu a vytvářejí skryté impérium = Nový světový řád. Jsou skrytou silou, která představuje centralizaci v dnešním světě. Po Atlantských kataklyzmatech usilovali o ukrytí jejich reptiloidních forem. Stáhly se z veřejné scény. 19/67

20 JEDNOU JE VIDÍŠ A JEDNOU NE. Reptiliáni skrytě operují v lidské společnosti. Vytvářejí mnoho škol Mystérií. Zde jsou shromaţďovány znalosti o pravdivé historii, esoterické a technologické expertísy Atlantidy a Lemurie, znalosti Sumeru. Zmocnili se jiţ dříve zaloţených škol. např. Brotherhood of the Snake ( Bratrstvo Hadŧ ), které vzniklo 2000 př.n.l. Infiltrovalo Egyptskou školu Mystérií. Návázali na černou magii, která vznikla v Egyptě jako pokračující magie atlants.mágŧ a čarodějŧ. Černá magie diktovala státní náboţenství. Umrtvila spirituální aktivity jednotlivcŧ. Faraón byl loutka v rukou rady, výboru čarodějŧ. To samé se děje i dnes skrze Ilumináti. V Sumeru reptiloidní bohové ( Anunnaki ) poroučely kněţím Iluminátŧm, ti dále diktovali státu a vládě. Cílem je vytvořit globalizační systém světová vláda, centrální banka, armáda a měna. Školy Mystérií se jejich úrovněmi iniciací vyvinuly do globální tajné společnosti dneška na vrcholu jsou Ilumináti, které dirigují skrytě reptiloidní Anunnaki. Jinak by to lidé odhalili a zdolali by to! Tajné společnosti jsou moderním výrazem Atlantské a Lemurské Mysteriózní školy, které byly převzaty z období před kataklyzmatem. Pozitivní a negativní frakce bojovaly o kontrolu nad nimi. Převládala zlovolná síla, která začala expandovat skrytě napříč světem. Přinesly tajný jazyk = symboly, které učily při iniciacích. Např. hořící pochodeň, pyramidu, vševidoucí oko ( zjevně pouţívané hadími Siriany v Atlantidě ), lva ( Slunce, symbol hadího kultu ), rybu, létající plazy, tvrdé K, červený kříţ na bílém podkladě ( vlajka Anglie ), trinity symbolem je trojzubec, později fleurde-lis, 3 bodobé formy. Reptiloidní Ilumináti vědí, ţe vyrovnanou fúzí muţských a ţenských genet. částí vznikne třetí silná to je jeden dŧvod jejich posedlosti s TRINITY. Vychází ze tří předpokladŧ : 1. vyrovnanost maskulinní energie a feminí je nutná 2. mŧţe se však pouţít negat.aspekt obou k vytvoření zničující třetí síly 3. nebo pouţít vyšší frekvence obou k vytvoření pozitivní síly Svět kolem nás je ve skutečnosti manifestace negat.energie a její interakce. Navenek je to svět muţské dominance, za scénou je však kontrolován ţenskou energií s negativním vyjádřením. U Iluminátŧ dominuje ţenská energie. Na veřejné scéně však hraje muţská negativní energie zreţírovanou hru. ZNIČENÍ STARODÁVNÝCH ZNALOSTÍ Jsou 2 hlavní linie tajné společnosti : 1. předání znalostí málo vybraným a jejich následná kontrola 2. manipulace událostí na veřejnosti s cílem vysát všechny pokročilé znalosti esoteriky, které zde přežívají To dosáhli vytvořením náboţenství a vědy, kterými vnutily limitující / určující vize a moţnosti. NÁBOŢENSTVÍ x VĚDA, dva oponenti, kteří společně potlačovali znalosti ( peklo x bláznovství / výsměch ) Ilumináti se skrze svých frontmenŧ Kolumbus, Cortés, Cook, vrátili do dřívějších území Sumeru, Atlantidy a Lemurie jménem křesťanství ( slovo vytvořené Ilumináty ). Systematicky zničili tolik starodávných znalostí, jak mohli. Genocidou lidí, kteří něco znali ( šamani ). Tak vymáčkli jejich mysl a potom je zabili. Credo Mutwa zulský šaman, který přinesl svědectví o reptiliánech Chitauri. Dŧleţité pro Anunnaki a Ilumináty bylo zničit nebo eliminovat kultury přírodních indiánŧ Střed. a Jiţní Ameriky, černých Afričanŧ, australských aborgincŧ, tzv. pohanské náboţenství. Vnutili jim oficiální náboţenství Hinduismus, Křesťanství, Islám, potlačili jejich pravdy a znalosti díky dogmatŧm nebo je uvěznili v příšerné hierarchii genetické nadřazenosti např.hindu kastovní systém. KOLUMBUS 1492 objevil Ameriku. Jeho tchán byl kapitán, blízký Prince Jindřicha Navigátora. Byl to Velký Mistr tajného společenství Králŧ křesťanŧ v Portugalsku. Je to jiné jméno pro Templářské rytíře. Díky jim měl Kolumbus přístup k starodávným mapám ( nakreslili jej sumerští mořeplavci a lidé z Atlantidy a Lemurie ), které měly načrtnutu Ameriku. Byl zasvěcen v Janově tajnou společností ( stejně jako John Cabot ). Po 5-ti letech plavby přistál v Americe Piri Reis měl roku 1513 nevysvětlitelně přesnou mapu, na které byla země pod Antarktidou. Sestavil ji z map předtím, kdyţ ještě Antarktida nebyla objevena. Cabot, Cook, Kolumbus měli přístup k starodávným mapám. Cook byl bráněn Svobodnými Zednáři Královské společnosti v Londýně. Kolumbus byl sponzorován králem Ferdinandem a Královnou Isabelou ze Španělska a Iluminátskou krevní linií Medičejŧ z Benátek. Všichni mají kořeny u králŧ Sumeru. Jiná klíčová krevní linie dneška je Zámek Lorraine ( LÓrion? ) v Francii. Zaměstnávali Kolumba. Pracoval pro ně také NOSTRADAMUS. Pracoval také pro Medičejské. Měl fenomenální esoterické znalosti, protoţe byl spojen s krevní liniemi, které drţí starodávné znalosti Atlantidy, Lemurie a Sumeru. 20/67

Některé prameny zahraničních autorů zabývající se existencí mimozemských civilizací, dělí mimozemské entity do 2 základních skupin:

Některé prameny zahraničních autorů zabývající se existencí mimozemských civilizací, dělí mimozemské entity do 2 základních skupin: 1 z 39 15.02.2017 4:36 KAPITOLA 1-10 1.ZÁMĚR Některé prameny zahraničních autorů zabývající se existencí mimozemských civilizací, dělí mimozemské entity do 2 základních skupin: 1. vysocí, modroocí s blond

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6.

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6. č. 5 název Opakování znalostí o starověkých státech Egypt a Dálný východ anotace Opakování znalostí o starověkých civilizacích v Egyptě a na Dálném východě. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost Národní učební osnovy pro Anglii DĚJĚPIS Stupeň 1 1. Cíle: a) umístit události a objekty v chronologickém pořadí b) používat obecná slova a fráze spojované s chodem času (např. před, po, kdysi dávno, minulost)

Více

KOLONIALISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31

KOLONIALISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31 DĚJINY 20. STOLETÍ KOLONIALISMUS Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31 K čemu jsou kolonie Po staru:

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

Pracovní sešit Carter archeologie

Pracovní sešit Carter archeologie Pracovní sešit Carter archeologie 2 1. Odkrytí hrobky Howardem Carterem Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní

Více

Pouť k planetám. Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY

Pouť k planetám.  Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY Co způsobuje příliv a odliv? hejna migrujících ryb vítr gravitace Měsíce Je možné přistát na povrchu Saturnu? Čím je tvořen prstenec Saturnu? Mají prstenec i jiné planety? Jak by mohla získat prstenec

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

VELKÁ BRITÁNIE JEDNA ZE ZEMÍ EU

VELKÁ BRITÁNIE JEDNA ZE ZEMÍ EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VELKÁ BRITÁNIE JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 VELKÁ BRITÁNIE

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Zakroužkuj správné odpovědi: 1. Jak se nazývala kultura, která následovala po minojské? a) římská b) mykénská c) tuniská

Zakroužkuj správné odpovědi: 1. Jak se nazývala kultura, která následovala po minojské? a) římská b) mykénská c) tuniská č. 8 název Řecko společenský vývoj, řecká jména anotace Pracovní list je zaměřen na upevnění poznatků o starověkých civilizacích v Řecku mykénská kultura. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

hieroglyfy vznik kolem 3.000 př.n.l. hieratické (kněží) démotické (zjednodušené, 6. stol.) nepoužívali při psaní samohlásky papyrusové svitky

hieroglyfy vznik kolem 3.000 př.n.l. hieratické (kněží) démotické (zjednodušené, 6. stol.) nepoužívali při psaní samohlásky papyrusové svitky EGYPTSKÉ MÝTY hieroglyfy vznik kolem 3.000 př.n.l. hieratické (kněží) démotické (zjednodušené, 6. stol.) nepoužívali při psaní samohlásky papyrusové svitky Prameny: absence jednotné kanonizované svaté

Více

v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009

v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009 v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009 Trocha historie Nejstarší záznamy o pozorování tohoto jevu pochází z čínských kronik 22.10. 2137 př.n.l. Analogické odkazy lze najít ve starověké Mezopotámii

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l.

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l. VY_32_INOVACE_D_373 NADVLÁDA MAKEDONIE 338 323 př. n. l. Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 16. 3. 2013 Datum pilotáže: 25. 3: 2013 Metodika: pomocí prezentace přiblížit

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď.

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Kdo je autorem výroku: Je to malý krok pro člověka, ale veliký skok pro lidstvo!? a) Isaac Newton b) Galileo

Více

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ Severní obloha Jižní obloha Souhvězdí kolem severního pólu Jarní souhvězdí Letní souhvězdí Podzimní souhvězdí Zimní souhvězdí zápis Souhvězdí Severní hvězdná obloha

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l.

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l. Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie Předmět: Dějiny umění Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE Předdynastické období: 5.000-2.700 př.n.l. Stará říše: 2.800-2.100 př.n.l. Střední říše: 2.100-1.600

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Orientace na

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více

Vstupní brána - Portál

Vstupní brána - Portál Vstupní brána - Portál Vstupní brány znázorňují hranici, oddělují prostory: prostor vnějšího světa od prostoru domácí intimity; prostor hluku od prostoru ticha; prostor každodenního života od hlubokých

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

10+3 nejpodivnější záhady 1. Čínské mozaikové linie Tyto podivné linie se nacházejí v Číně na souřadnicích: 40 27 28.56 N, 93 23 34.42 E. Asi proto, že se jedná o Čínu, není k dispozici moc informací.

Více

STÁTY JIŽNÍ EVROPY pracovní list. Jméno: V jižní Evropě vznikaly v minulosti první evropské civilizace.

STÁTY JIŽNÍ EVROPY pracovní list. Jméno: V jižní Evropě vznikaly v minulosti první evropské civilizace. č. 8 název Státy jižní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají jižní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou. Předmět: Přírodověda Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační

Více

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_03 6. ročník Projekt

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Fotografie pořízené astronautem Douglasem Wheelockem

Fotografie pořízené astronautem Douglasem Wheelockem Fotografie pořízené astronautem Douglasem Wheelockem Astronaut NASA Douglas Wheelock, publikoval své krásné fotografie Země, spolu se svými popiskami. Mezinárodní vesmírná stanice Kdykoliv se dívám z

Více

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Opakování Řecko, Řím Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Opakování - Starověké Řecko a Řím 1. Kde a proč zakládali Řekové osady? (použij

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279 Šablona: III/2 Sada: JJ XIX.08 Ověřeno ve výuce Třída: VI. Datum: 14.2.011 Starověký Egypt Test Vzdělávací oblast:

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..)

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..) STAROVĚKÝ EGYPT Starověký Egypt O Despocie O Významná, nejstarší starověká civilizace O Středomoří, Přední východ (podél Nilu) O Vznik 1. egyptskou dynastií 3 500 př. n. l. O Trvání více než 3 tisíce let

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011. Část 1 Úvod, počátky lidské společnosti. Pravěk, starověké civilizace

Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011. Část 1 Úvod, počátky lidské společnosti. Pravěk, starověké civilizace Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011 Část 1 Úvod, počátky lidské společnosti. Pravěk, starověké civilizace Historia magistra vitae Několik otázek na úvod sociální práce,

Více

Vikingská domovina. Vikingská domovina

Vikingská domovina. Vikingská domovina Vikingové. pocházeli ze Severní Evropy. Žili na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Podnebí v této oblasti bylo nehostinné, zimy dlouhé a obživy nedostatek. Vikingská domovina Vikingové pocházeli

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Fénicii, Kanaánu a starém Izraeli. Základní pojmy polyteismus

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

PRAVĚKÉ UMĚNÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PRAVĚKÉ UMĚNÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_114_VV6 PRAVĚKÉ UMĚNÍ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PRAVĚKÉ UMĚNÍ Umění je nám vrozené. Nezačíná v historii,

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie.

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie. Název: Oceánie Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Tajemství hvězdných hor

Tajemství hvězdných hor Tajemství hvězdných hor Po celou dobu, co se zabývám hledáním geometrických souvislostí, jsem si všiml další zajímavé věci. Kolem významných hor a kopců se objevují podivné šesticípé hvězdy vytvořené z

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Evropa jeden ze světadílů

Evropa jeden ze světadílů Evropa jeden ze světadílů Povrch a poloha Evropy 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA Povrch naší planety Země je tvořen pevninou a vodstvem. Více než dvě třetiny povrchu Země jsou pokryty vodstvem. Vodstvo obklopující

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více