Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995)"

Transkript

1 Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995) 1) V jednoho Boha věřit budeš. První přikázání zahrnuje víru, naději a lásku. Neboť Bůh je stálý, neměnný, zůstává týž, stále věrný a dokonale spravedlivý. Pro tuto jeho velikost a pravdivost má věřící přijímat jeho slova, věřit mu a mít v něho naprostou důvěru. Víra přesvědčení o věcech, kterém nevidím a přijímám je pro autoritu zjevujícího Boha. Víra není proti rozumu, ale je naší odpovědí, povinností vůči Bohu - věřit v něho a vydávat o něm svědectví. Hříchy proti víře: nevíra, blud (tvrdošíjné popírání nějaké pravdy), odpad od víry, rozkol (schizma odmítnutí podřízení papeži nebo společenství církve, pochybnosti ve víře (odmítám považovat za pravdivé, co Bůh člověku zjevil) Naděje člověk doufá v Boží pomoc a naplnění jeho příslibů v oplácení lásky a jednání podle přikázání. Hříchy proti naději: zoufalství (člověk přestává doufat, že ho Bůh spasí a že mu pomůže), opovážlivost (buď člověk spoléhá jen na své schopnosti, nebo bez osobní snahy na Boha). Láska milovat Boha nade vše a všechny lidi pro něho a kvůli němu. Je odpovědí na všechno, co nám Bůh dává. Hříchy proti lásce: lhostejnost, nevděčnost, vlažnost, omrzelost (odmítání radosti), nenávist vůči Bohu. Ctnost zbožnosti náboženská odpověď na Boží velikost, která se projevuje v: klanění (projev zbožnosti vůči jedinému a pravému Bohu), modlitba, oběť přislíbení a sliby (patří sem i řeholní sliby), povinnost společnosti vůči náboženství a právo na náboženskou svobodu všech lidí. Hříchy proti ctnosti zbožnosti: pověra, modloslužba (mnohobožství, zbožšťování toho, co není Bůh (bůžci, satanismus, moc, peníze, tělo, ), věštění a magie, čarodějnictví, spiritismus, hříchy proti ústě k Bohu (pokoušení Boha, svatokrádež, svatokupectví (prodávání duchovních statků), ateismus. 2) Nevezmeš jména Božího nadarmo. Toto přikázání předpisuje respektovat jméno Pána. Boží jméno je svaté. Dar jména, které vyjadřuje boží podstatu, náleží do řádu důvěrnosti a intimity. Proto ho člověk nesmí zneužívat. Souvisí se smyslem pro posvátno, věřící má vydávat svědectví o Pánu a 1

2 neohroženě vyznávat svou víru hlásat Boží jméno. Hříchy: zneužívání Božího jména, slíbit něco ve jménu Boha, rouhání (mluvit pohrdavě o Bohu), kletby, zneužívání Božího jména k magickým účelům, křivá přísaha (za svědka se bere Bůh). Každý člověk má své jméno, které vyjadřuje jeho osobnost, jedinečnost, proto si máme vážit i jmen a osobnosti druhých lidí. 3) Pamatuj, abys světil sváteční den. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den, je den odpočinutí Hospodina, Tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci (Ex 20,8-10). Tento den má být věnován Bohu, má ale také sloužit lidskému odpočinku a utváření vztahů v rodině. Pro křesťany je dnem odpočinku neděle, protože ten den vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Věřící má prostor na modlitbu, proto se má, po vzoru prvních křesťanů, zúčastnit bohoslužebného shromáždění (výjimku tvoří nepřekonatelné překážky a velké těžkosti s návštěvou kostela). Účast je znamením spojení s Kristem a touhy ho následovat. Prožití církevního společenství s ostatními věřícími je také velmi důležité. Hříchy: pracovat v neděli (např.: je to lépe placeno, pokud je práce relaxací lze, nemají se dělat žádné těžké práce). 4) Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Toto přikázání se týká vztahů v rodině, s příbuznými, ale také vztahů ve škole, v zaměstnání, k vlasti, ke státním představitelům. Rodina tvoří základní stavební buňku nejen církve, ale i státu a jako taková musí být ochraňována (svoboda založit rodinu, právo na soukromé vlastnictví, ochranu zdraví, možnost spolčování, ) Povinnosti dětí vděčnost vůči rodičům, poslušnost, odpovědnost vůči rodičům (týká se dospělých dětí), dobré vztahy mezi sourozenci, mají právo a povinnost zvolit si své povolání a životní stav, respektovat učitele a vychovatele, kteří zastupují rodiče. Povinnosti rodičů rodiče mají právo vychovávat své děti, dívat se na děti jako na děti Boží a respektovat jejich osobnost, vytváření domova, výchova ke ctnostem, evangelizovat své děti, vychovávat své děti k víře, zabezpečovat jejich hmotné a duchovní potřeby, respektovat životní rozhodnutí svých dětí. 2

3 Vztah jedince a státu stát musí respektovat základní lidská práva každého člověka, každý občan musí přispívat k blahu společnosti, milovat vlast, být podřízený zákonné autoritě, stát musí přijímat trpící cizince. Občan je ve svědomí vázán nejednat podle zákonů, které jsou proti lidským právům, požadavkům mravního řádu, svědomí nebo učení evangelia. Stát nesmí bránit náboženským projevům svých občanů a omezovat vliv církví, které přispívají k jejímu rozvoji. Hříchy: jsou při překročení těchto pravidel. 5) Nezabiješ. Přikázání chce ochránit lidský život, který je posvátný, protože již od počátku zahrnuje stvořitelskou aktivitu Boha. Toto přikázání chce ochránit nejen tělesný život, zdraví a integritu, ale i duchovní život člověka. Život je dar, který mám využít ne zneužít, který mám prožít se všemi dobry a zly a ž do přirozeného konce. Nikdy nemohu rozhodovat o životě a smrti druhého člověka, musím vždy jednat pro jeho ochranu. Jen Bůh je pánem života od jeho počátku až k jeho konci. Nikdo a za žádných okolností si nemůže osobovat právo přímo zničit sebe či nevinnou lidskou bytost. Úcta k lidskému životu člověk má právo na přiměřenou obranu proti útočníkovi. Hříchy: vražda (přímé a úmyslné zabití), potrat (v jakémkoliv stádiu vývoje plodu), eutanazie, sebevražda. Respektování důstojnosti osob každá osoba má svou tělesnou a duševní důstojnost, kterou je nutné respektovat. Hříchy: pohoršení (postoj nebo chování, které působí druhému duchovní škodu nebo ho navádí k páchání zla), nerespektování péče o zdraví a jeho ochrany, kult těla, přejídání, užívání jakýchkoliv drog, nelidské vědecké pokusy na člověku, únosy a braní rukojmí, terorismus, úmyslné a nenutné zmrzačení, sterilizace a amputace. Do této oblasti patří také úcta k mrtvým. Obrana míru lidé se mají snažit o pokoj a mír mezi lidmi a mezi národy v celém světě. Hříchy: hněv, nenávist, nespravedlivá válka (stát se může zbraní bránit proti napadení, pokud selhaly všechny jiné možnosti vyřešení konfliktu), hromadění zbraní (musí existovat omezení), výroba zbraní a obchod s nimi (kontrolovatelný). 6) Nesesmilníš. Člověka stvořil Bůh jako muže a ženu, aby se navzájem doplňovali. Pohlavnost ovlivňuje všechny stránky lidské osoby. Týká se citů, schopnosti milovat a plodit a způsobilost navazovat 3

4 vztahy společenství s druhými. Spojení muže a ženy v manželství povýšil Bůh na svátost. Toto přikázání určuje normy prožívání sexuality, aby byla hodna důstojnosti člověka duše panuje nad tělem. Povolání k čistotě - každý člověk bez rozdílu je povolán k čistotě (člověk musí ovládat sexualitu, ne ona jeho) a sexuální život patří pouze do manželství. Tělesná čistota (i čistota úmyslů) je dlouhodobé dílo, je nutné na sobě stále pracovat. Lidská láska vyžaduje bezvýhradné sebedarování druhému. Hříchy: chlípnost (nezřízená touha a vyžívání se ve smyslné rozkoši), sebeukájení, smilstvo (tělesné spojení dvou neoddaných), pornografie, prostituce, znásilnění, projevy homosexuálního jednání a projevy sexuálních úchylek. Manželská láska jejich tělesná intimita je projevem vzájemného duchovního společenství. Jejich sexuální život musí být otevřený příchodu dětí (s využitím přirozeného plánování rodičovství využívání plodných a neplodných dnů), jsou spolupracovníky Boha Stvořitele. Jejich vzájemný svazek je nezrušitelný, jedinečný a trvalý a je pro manžele prostředkem a cestou k věčnému životu. Hříchy: cizoložství, rozluka, mnohoženství, umělé oplodnění, krvesmilstvo (sexuální vztahy mezi rodinnými příslušníky), volná láska, manželství na zkoušku, některé antikoncepční metody, 7) Nepokradeš. Toto přikázání zakazuje brát nebo neprávem si ponechávat majetek bližního a jakýmkoliv způsobem působit škody na jeho majetku. Přikazuje také spravedlnost a lásku ve správě pozemských statků a plodů lidské práce. Každý člověk má právo na vlastnění soukromého majetku, ale jejich všeobecné určení je prvotní (v případě nutnosti ho lze použít ke všeobecně prospěšnému účelu). Do této oblasti patří také dodržování dohod a smluv. Církev se snaží působit směrem ke zmenšení sociálních rozdílů a napětí ve společnosti a ve světě. Člověk si má uvědomovat svou odpovědnost za druhé láska k chudým lidem. Hříchy: krádež, úmyslné poškození cizí věci, akce vedoucí k zotročování lidí, hazardní hry, špatné zacházení se zvířaty, zadržování spravedlivé mzdy, špatný přístup k práci, 4

5 8) Nepromluvíš křivého svědectví proti svému bližnímu. Náplní tohoto přikázání je láska k pravdě. Každý člověk ze své přirozenosti touží po poznání pravdy, jejímž pramenem je Bůh. Lidé mají být pravdiví, aby mezi nimi panovala důvěra a porozumění. Každý člověk má ale právo na tajemství, sem spadá zpovědní a profesionální tajemství a oblast sdělovacích prostředků. Mučedníci dokázali vydat svědectví Pravdě dokonce svým životem. I umění je projevem pravdy a krásy, spojením hmotného a duchovního. Hříchy: křivé svědectví, křivá přísaha, nerespektování dobré pověsti druhého (opovážlivý úsudek, nactiutrhání, pomluva), lež (říkat nepravdu s úmyslem někoho oklamat), chvastounství, neúcta k pravdě, porušení zpovědního tajemství, porušení profesionální tajemství (lékař), zneužívání hromadných sdělovacích prostředků k vlastním zájmů nebo pro zlo. 9) Nebudeš toužit po manželce svého bližního svého. Svatý Jan rozlišuje tři nezřízené touhy (důsledek dědičného hříchu): žádosti těla, žádosti očí a pýchu života. Toto přikázání zahrnuje tělesnou žádostivost. Člověk se skládá z duše a těla, duše musí mít vždy nad tělem převahu. Nejdůležitější pro zachování čistoty je čistota srdce (tj. jejich rozum a vůle jsou v souladu s požadavky Božího zákona na cestě ke svatosti). O čistotu člověk bojuje dosáhneme jí skrze ctnost a dar čistoty, čistý úmysl, čistý pohled, modlitbu. Čistota s sebou přináší stud, který je důležitý. Všichni se musíme snažit o očištění společenského prostředí. Hříchy: uvolněnost mravů (základ v mylném pojetí lidské svobody) 10) Nepožádáš statku bližního svého. Toto přikázání zdvojuje a doplňuje deváté, týká se chtivosti po majetku druhého. Týká se úmyslů srdce. Smyslová žádostivost nás vede k tomu, abychom sloužili po příjemných věcech. U toho přikázání je důležitá chudoba srdce nelpění na majetku, dokázat se rozdělit. Ti, kteří jsou osvobozeni od vztahu k pozemskému majetku mohou vidět Boha, mají srdce otevřené potřebám druhých. Hříchy: nenasytnost (jak v jídle a pití, tak i v majetku), nezřízená záliba v bohatství a moci, závist (smutek z dobra druhého, má svůj počátek v pýše, přeje druhému zlo) přílišné lpění na majetku. Tento text nemůže obsáhnou celou šířku a význam Desatera přikázání, nechce být ani učebnicí, ale má pomoci v lepší orientaci o smyslu a obsahu jednotlivých přikázání. 5

6 MILOST - je nezasloužená pomoc, účast na Božím životě (Boží život v člověku), kterou nám Bůh dává, abychom se mohli stát Božími dětmi. - je nadpřirozené povolání k věčnému životu, zcela závisí na iniciativě Boha, protože jen on může dát sám sebe. Tato iniciativa vyžaduje svobodnou odpověď člověka, který je Boží obraz. Bůh vložil do člověka touhu po pravdě a dobru, kterou může uspokojit jedině On. - patří do nadpřirozeného řádu, uniká naší zkušenosti a lze ji poznat jen vírou. Mám-li milost, jednám dobře a záslužně = strom poznáte po ovoci (Mt 7,20). milost a) posvěcující (habituální) = stálý dar (stav milosti), který zdokonaluje duši, aby mohla žít v přátelství s Bohem a aby člověk jednal podle Božího zákona z lásky. b) pomáhající = je světlo pro rozum a síla pro vůli, abychom Boží život dostali a uměli si ho udržet. Bůh podává pomocnou ruku každému a každý den. Svátosti jsou viditelná znamení neviditelné Boží milosti = každá svátost přináší svou určitou milost (pomoc) do událostí a období lidského života. Svátosti obnovují a posilují Boží život v člověku, aby mohl dosáhnout věčného života. Charismata jsou zvláštní mimořádná milost (dar, dobrodiní), např. dar jazyků nebo zázraků. Jsou určena jednotlivcům, ne všem. Jsou ve službě lásky, která buduje církev. 6

7 JEDINEC A SPOLEČNOST Bůh jako společenství Nejsvětější Trojice, stvořil člověka pro život ve společenství, kde láska k bližnímu je neoddělitelná od lásky k Bohu. Lidská osoba potřebuje společenský život - sebesdílení, je součástí společnosti. Každý člověk má být oddán, pozitivně přistupovat ke společenství, k němuž patří a vážit si představitelů, pověřených starat se o obecné blaho dané společnosti. Křesťané věří, že autorita, která má moc vyhlašovat zákony společnosti (jedinec nebo skupina), pochází od Boha (Jan 19,11) je tedy třeba autoritu poslouchat a respektovat. I církev, založená Ježíšem Kristem je společenství se svou autoritou, představenými, zákony, pravidly. Zásady: - pro člověka je nutná uspořádaná společnost s pravidly - člověk má být poslušný řádně ustanovené autority - od každého je nutná politická odpovědnost a angažovanost - snaha věřících o uplatňování křesťanských zásad ve spol. - každý má ochraňovat životní prostředí - nesmím nikoho nespravedlivě utlačovat a omezovat - nesmím sobecky prosazovat jen své názory jako jediné a nejlepší pro všechny Každý člověk dostal od Boha jiné dary hřivny (Lk 19,11-26). Člověk má tyto schopnosti rozvíjet, aby mohl být společnosti užitečný (1 Kor 12,4-11). Má se svými dary, na svém místě, podílet na politickém, hospodářském a mravním životě společnosti. Rodina je příklad nejmenšího společenství musí se začít zde. Sociální spravedlnost rovnost všech lidí spočívá v jejich důstojnosti jako Božího obrazu a v právech, které z ní vyplývají. Existují spravedlivé rozdíly (různý věk, fyzické a duševní schopnosti, ), které jsou součástí Božího plánu, aby si lidé vzájemně prokazovali lásku a milosrdenství. Je nutné potlačit, zmírnit přílišné sociální a hospodářské nerovnosti a nespravedlnost ve společnosti a ve světě. Lidská solidarita (sounáležitost) je požadavkem křesťanského bratrství, křesťanské lásky (u nás to může být např. pomoc starým a osamělým lidem, ). Církev se již od 19. stol. vyjadřuje k otázkám sociální spravedlnosti papežskými listy-encyklikami a ústy církevních koncilů. Tato oblast církev zajímá, věnuje jí pečlivou pozornost a upozorňuje na ni vlády světa. Sama pořádá různé sbírky, jak finanční, tak věcné, aby alespoň částečně pomohla v tíživých životních situacích. 7

8 Předobraz Křesťané se na události Starého zákona dívají očima Nového zákona. Hlavním východiskem je skutečnost, že Ježíš Kristus je očekávaný Mesiáš. V tomto světle lze některé události ve SZ vidět jako přípravu na události NZ. Můžeme v nich vystopovat podobný obsah, který je ovšem v NZ završen a naplněn. Jasným příkladem je příběh vysvobození Izraelského národa z Egyptského otroctví. Na cestě procházejí vodou Rudého moře, která hranicí mezi nesvobodou a svobodou. Jedná se zde o předobraz křtu, který je přechodem mezi nesvobodou hříchu a svobodou Božích dětí. Další událostí při putování pouští je setkání s jedovatými hady. Mojžíš na Boží příkaz zhotoví měděného hada a každý uštknutý, který se s vírou a důvěrou v Boží pomoc na hada podívá, bude zachráněn od smrti. V NZ je to Kristův kříž. Při pohledu na něj, při přijetí Kristovy vykupitelské oběti s vírou a nadějí v Boží pomoc jsou zachráněni od smrti hříchu. Celé dějiny Vyvoleného národa jsou dějinami Božího působení, Boží záchrany a pomoci. Dějiny nového Vyvoleného národa, křesťanů, jsou také dějinami Boží záchrany a spásy, Božího působení skrze milost svátostí. 8

9 CÍRKEV, MATKA A UČITELKA Mravní život je život podle svědomí, které je formováno Desaterem, Přikázáním lásky a církví (církevní přikázání a učení). Církev je nositelkou Kristovy moci (Mt 28,18), kterou dal Kristus apoštolům a jejich nástupcům v čele s nástupcem sv. Petra papežem (Mt 16,19). Církev je nositelkou úřadu, učitelského, královského a kněžského. Církevní přikázání jsou projevem působení Ducha svatého v církvi. Všechny zákony Boží, církevní i světské (ústava, zákony státu, ) mají důležitý význam pro život člověka. Misijní poslání církev se stará, aby Boží království a zvěst o záchraně lidí, zasloužená Božím Synem Ježíšem Kristem, byla hlásána do celého světa a všemu tvorstvu (Mk 16,15). Spolu s radostnou zvěstí (evangeliem) je třeba hlásat i pravidla pro mravní život člověka. Starost o šíření Božího království je především úkolem biskupů v čele s papežem, dále kněží a jáhnů, ale také všech ostatních křesťanů, i každého z nás. Církev se stará, aby víra a mravní učení, byly šířeny tak, jak to převzala od Krista a jak ji inspiruje Duch svatý. Každý věřící má křesťanství šířit příkladem svého života, ale i hlásáním ústy (slovy) je třeba předávat nezkreslené učení víry a zásad chování člověka k druhým i k celé společnosti. Je nutné vidět bolesti a životní těžkosti druhých, které jim zabraňují přijmout víru a hledat způsoby, jak pomoci. Církevní přikázání: 1) Světit neděle a zasvěcené svátky a být přítomen na celé mši svaté. 2) Alespoň jednou za rok přijmout svátost smíření a svátost eucharistie. 3) Zachovávat předepsané posty v pátek (lze i služba druhým). 4) Na Popeleční středu a Velký pátek dodržet přísný půst. 5) Podporovat církev službou nebo hmotně. Zasvěcené svátky: 1) Svatých Petra a Pavla ) Narození Páně ) Zjevení Páně ) Nanebevstoupení Páně čtvrtek po 5. neděli velikonoční 5) Těla a Krve Páně čtvrtek po slavnosti Nejsv. Trojice 6) Matky Boží Panny Marie ) Neposkvrněné početí Panny Marie ) Nanebevzetí Panny Marie ) Svatého Josefa ) Všech svatých V ČR se tyto svátky (s výjimkou a 1.1.), pokud nepřipadnou na volný den, nemusí věřící zúčastnit mše svaté (je ale lepší zúčastnit se). 9

10 Písmo svaté Bible Slovo bible je řeckého původu a znamená kniha nebo knihy. Je to posvátná kniha dvou náboženství judaismu a křesťanství. Autory knih jsou jak lidé, kteří je sepisovali pod vlivem Ducha svatého, tak i Bůh. Rozděluje se na Starý zákon (SZ) a Nový zákon (NZ). Ve Starém zákoně rozeznáváme dva seznamy biblických knih. Jeden je podle Alexandrijského kánonu (vznik př. Kristem v Egyptské Alexandrii a obsahuje 45 knih). Je oproti Palestinskému kánonu (ustanoven ve městě Jabné v roce 90 po Kristu) delší o 7 knih tzv. deuterokanonických (druhokanonické diskutovalo se, zda jsou inspirované, zda patří do Bible). Soubor SZ biblických knih vznikal v rozmezí stol. př. Kristem na různých místech z per různých autorů. Jazykem SZ je hebrejština (výjimku tvoří deuterokanonické knihy, které byly sepsány v řečtině). Katoličtí a ortodoxní křesťané přijímají Alexandrijský kánon a protestantští (reformovaní) křesťané Palestinský kánon. NZ vznikal v průběhu 1. stol. po Kristu. Jeho jazykem je řečtina a obsahuje 27 knih. V NZ je obsaženo učení a odkaz o životě Ježíše Krista a je základen křesťanské víry. SZ knihy rozdělujeme do několika skupin: 1) Tóra knihy zákona 5 knih Mojžíšových 2) Historické Jozue, Soudců. Rút, Knihy kronik (Paralipomenon), knihy Královské, knihy Samuelovi, Ezdráš, Nehemiáš, Ester 3) Proroci Izaiáš, Jeremiáš, Daniel, knihy 12 malých proroků (Joel, Ozeáš, Ámos, Habakuk, Sofonjáš, Abakuk ) 4) Poezie a naučné Job, Kazatel, Přísloví, Píseň písní a Žalmy 5) Deuterokanonické Tobiáš, Júdit, Moudrosti, Sirachovec, Báruk, knihy Makabejské, přídavky ke knize Daniel a Ester NZ knihy rozdělujeme: 1) Evangelia jsou 4 (Matouš, Marek, Lukáš, Jan) 2) Skutky apoštolů hovoří o dějinách prvotní církve a cestách sv. Pavla 3) Listy apoštolů 13 Sv. Pavla + Židům (Římanům, Tesalonickým, dva Korinťanům, Timotejovi, Titovi,..), 3 listy sv. Jana, 2 sv. Petra, 1 Jakubův, 1 Judův 4) Zjevení sv. Jana autorem je apoštol Jan (autor stejný jako u evangelia) Jak najdeme nějaké místo v Písmu? Každá biblické kniha má svou zkratku podle své názvu (např. 1. Mojžíšova Gn, Jozue Joz, ). Biblický text je rozdělen do kapitol a vzniklé úseky označeny velkými číslicemi na začátku. Kapitoly jsou dále rozděleny na verše (nejčastěji podle vět) a číslo verše je psáno malým písmenem na začátku verše formou horního indexu ( 1 Na počátku ). Citace se udává zápisem Gn 1, 3-6 (Geneze 1. kniha Mojžíšova, 1. kapitola, 3. až 6. verš). 10

11 Mravnost lidského skutku úkonu Člověk je od Boha obdařen rozumem, svobodnou vůlí a nesmrtelnou duší. Může se tedy svobodně rozhodovat pro to, co rozumem poznává jako dobré. Svoboda s sebou přináší odpovědnost, která je s ním niterně spojena. Tuto odpovědnost za své jednání má člověk nejen pro pozemský život, ale také pro věčnost. Musí tedy volit nejlepší a mravně správné prostředky a částečné cíle. Skutky, které děláme lze rozdělit do dvou skupin: 1) actus hominis (úkon člověka) = skutky, které nejsou závislé na naší vůli (kýchnutí, usnutí za volantem), jsou mravně nepřičitatelné 2) actus humanus (úkon lidský) = skutek vědomý a chtěný, jsem za něj mravně odpovědný (jedu nebezpečnou rychlostí městem) Mravnost lidského skutku určují 3 složky: 1) předmět cíl, ke kterému směřuje činnost, kterou dělám, sama o sobě 2) cíl úmysl jednajícího. Jedná se o úmysl, s jakým vykonávám nějakou činnost (nesu staré paní tašku, s úmyslem ji pomoci) 3) okolnosti zasazení skutku do reality (kdo, co, kde, pomocí čeho, proč, jakým způsobem, kdy) a) polehčující byl jsem hladový b) přitěžující okradu nemajetného důchodce o peníze c) měnící podstatu kradu v kostele = svatokrádež Každá z těchto složek má své mravní zhodnocení kladné, záporné, neutrální. Aby skutek mohl být ve svém celku hodnocen jako dobrý, nesmí být žádná z jeho složek záporná. Stačí jeden zápor a skutek je mravně špatný. Z toho je zřejmé, že sebelepší cíl (úmysl) nezmění špatný předmět (aby se nemocný člověk netrápil, tak ho usmrtím) => účel nesvětí prostředky 11

12 MRAVNÍ SVĚDOMÍ Svědomí je úkon praktického rozumu (osvíceného vírou), kterým člověk hodnotí skutek (úkon) podle shody nebo neshody s mravním pravidlem. Svědomí ve vhodnou chvíli člověku ukládá, aby konal dobro a vyhýbal se zlu. Soudí (posuzuje) také každou volbu člověka tím, že ji schvaluje, je-li dobrá, nebo ji odsuzuje, je-li špatná. Svědomí posuzuje naše jednání před vykonáním skutku v době rozhodování, volby; při vykonávání skutku máme možnost jednání zanechat; po vykonání skutku cesta k nápravě špatného skutku, či radost z vykonání dobrého. Dosvědčuje tak vztah k nejvyššímu Dobru Bohu. V hlubinách svědomí odkrývá člověk zákon, který si sám neukládá, ale který musí poslouchat. Jeho hlas ho stále vybízí k tomu, aby druhé skutečně miloval, konal dobro a vyhýbal se zlu, a když je třeba, promlouvá k sluchu jeho srdce... Neboť člověk má ve svém srdci zákon vepsaný Bohem... Svědomí je nejtajnější střed a svatyně člověka; v ní je sám s Bohem, jehož hlas mu zaznívá v nitru. Proto je nutné, aby každý byl dostatečně usebraný, aby slyšel hlas svého svědomí a řídil se jím, aby slyšel hlas Boha, který k němu promlouvá. Výchova svědomí: je velice nutná, svědomí není statické, ale je ovlivnitelné jak z vnějších podnětů, tak i na základě mých představ, proto je nutná jeho výchova. Jsou oblasti lidského jednání, ve kterých člověk přesně neví, jak se má chovat, proto je světlem pro naší cestu Boží slovo; je třeba, abychom si ho přisvojili ve víře a v modlitbě uvedli do života. Je také nutné zpytování svědomí (zpětné hodnocení mých dobrých a špatných skutků) s pohledem na kříž Páně. Jsou nám oporou dary Ducha svatého, pomáhají nám svědectví a rady druhých a vede nás učení církve. Cílem výchovy je řádné svědomí, které vyhodnocuje dobro i zlo správně. Některá pravidla: - nikdy není dovoleno konat zlo, aby z něho vyšlo dobro - co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno dělejte vy jim - láska je vždy cestou respektování bližního a jeho svědomí - člověk musí vždy jednat podle hlasu svého svědomí, protože je nejbližší mravní normou, zákonem, který má v sobě člověk zapsaný - jednání proti svědomí je vždy hříchem - nemám-li jistotu o dobru či zlu skutku (v pochybnostech), nesmím ho vykonat Druhy svědomí: - svědomí mylné zaměňuje dobro za zlo a obráceně - bez vlastního zavinění jednání, které z něho vychází mi není mravně přičitatelné - hříšné - vlastním zaviněním jednání z něj vycházející je mravně přičitatelné hříšné - svědomí úzké vidí hřích (zlo) i tam, kde skutečně (objektivně) není - svědomí široké nevidí hřích (zlo) i tam, kde skutečně (objektivně) je - svědomí skrupulózní - druh úzkého svědomí -rozhodnu se pro skutek, který považuji za dobrý, ale poté zpochybním jeho dobro a považuji jej za špatný - svědomí zmatené - vidí zlo v obou protichůdných řešeních - svědomí řádné vidí dobro i zlo tam, kde skutečně jsou 12

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Anotace: Pracovní list, ve kterém žák s použitím učebnice, případně i jiného textu nebo mapy sám zjistí důležité pojmy z období starověké Palestiny a

Anotace: Pracovní list, ve kterém žák s použitím učebnice, případně i jiného textu nebo mapy sám zjistí důležité pojmy z období starověké Palestiny a NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Vladimír Rychlý NÁZEV: VY_32_Inovace_Dějepis_1 ČÍSLO

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Morálka a život člověka dnešní doby JAK ZAČÍT?

Morálka a život člověka dnešní doby JAK ZAČÍT? Morálka a život člověka dnešní doby a. Slušné chování nebo lidská spravedlnost, co je lepší? b. Zákon a přikázání, jaký je mezi nimi rozdíl? c. Hřích, anebo přestupek zákona? d. Hříchy těžké, lehké a hlavní

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění symbolické formě řeči POROZUMĚNÍ BIBLICKÝM PŘÍBĚHŮM Žák je

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona Franýois Vouga Teologie Nového zákona KŇAZ5KÝ SBMINÁR sv. Františka Xilverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNIC A zapísané dňa J prfrastkové číslo: il (ilfj značka:,ti;. I! /tj!i OBSAH PŘEDMLUVA....... I 1. ÚVOD

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:

3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: ROČNÍK: 8 VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY Žák je s vědomím Ježíše Krista jako vzoru 8.1 V zrcadle/pohledy vzhůru/nový Totalitní systémy,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

3. třída - Bůh k nám přichází

3. třída - Bůh k nám přichází 3. třída - Bůh k nám přichází Vazba učiva 3. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žák se seznamuje s pojmy hřích jako překážkou našeho štěstí, s Desaterem jako pravidly, která lidem pomáhají

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Úvod do studia Bible Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Úvod do studia Bible Převzato z: http://mira.majestat.cz/menu/bible-plan-cteni [cit. 18. 2. 2013] Odpovězte na otázky. Význam Bible

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Neděle 15. (2.) listopadu

Neděle 15. (2.) listopadu Neděle 15. (2.) listopadu Otázky na opakování 1. Proč musela malého Mojžíše jeho matka skrývat? 2. Kde a jak byl Mojžíš vychováván? 3. Jak se Mojžíšovi ukázal Bůh? 4. Určete pořadí událostí v Mojžíšově

Více

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 KNIHA PRVNÍ...45 PRVOTNÍ PŘÍČINY...45 BŮH...46 Bůh a nekonečno...46 Důkazy o existenci boha...46 Vlastnosti božstva...48 Panteismus...49

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více