Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995)"

Transkript

1 Desatero Božích přikázání konkrétní pravidla zpracováno podle Katechismu katolické církve (Zvon 1995) 1) V jednoho Boha věřit budeš. První přikázání zahrnuje víru, naději a lásku. Neboť Bůh je stálý, neměnný, zůstává týž, stále věrný a dokonale spravedlivý. Pro tuto jeho velikost a pravdivost má věřící přijímat jeho slova, věřit mu a mít v něho naprostou důvěru. Víra přesvědčení o věcech, kterém nevidím a přijímám je pro autoritu zjevujícího Boha. Víra není proti rozumu, ale je naší odpovědí, povinností vůči Bohu - věřit v něho a vydávat o něm svědectví. Hříchy proti víře: nevíra, blud (tvrdošíjné popírání nějaké pravdy), odpad od víry, rozkol (schizma odmítnutí podřízení papeži nebo společenství církve, pochybnosti ve víře (odmítám považovat za pravdivé, co Bůh člověku zjevil) Naděje člověk doufá v Boží pomoc a naplnění jeho příslibů v oplácení lásky a jednání podle přikázání. Hříchy proti naději: zoufalství (člověk přestává doufat, že ho Bůh spasí a že mu pomůže), opovážlivost (buď člověk spoléhá jen na své schopnosti, nebo bez osobní snahy na Boha). Láska milovat Boha nade vše a všechny lidi pro něho a kvůli němu. Je odpovědí na všechno, co nám Bůh dává. Hříchy proti lásce: lhostejnost, nevděčnost, vlažnost, omrzelost (odmítání radosti), nenávist vůči Bohu. Ctnost zbožnosti náboženská odpověď na Boží velikost, která se projevuje v: klanění (projev zbožnosti vůči jedinému a pravému Bohu), modlitba, oběť přislíbení a sliby (patří sem i řeholní sliby), povinnost společnosti vůči náboženství a právo na náboženskou svobodu všech lidí. Hříchy proti ctnosti zbožnosti: pověra, modloslužba (mnohobožství, zbožšťování toho, co není Bůh (bůžci, satanismus, moc, peníze, tělo, ), věštění a magie, čarodějnictví, spiritismus, hříchy proti ústě k Bohu (pokoušení Boha, svatokrádež, svatokupectví (prodávání duchovních statků), ateismus. 2) Nevezmeš jména Božího nadarmo. Toto přikázání předpisuje respektovat jméno Pána. Boží jméno je svaté. Dar jména, které vyjadřuje boží podstatu, náleží do řádu důvěrnosti a intimity. Proto ho člověk nesmí zneužívat. Souvisí se smyslem pro posvátno, věřící má vydávat svědectví o Pánu a 1

2 neohroženě vyznávat svou víru hlásat Boží jméno. Hříchy: zneužívání Božího jména, slíbit něco ve jménu Boha, rouhání (mluvit pohrdavě o Bohu), kletby, zneužívání Božího jména k magickým účelům, křivá přísaha (za svědka se bere Bůh). Každý člověk má své jméno, které vyjadřuje jeho osobnost, jedinečnost, proto si máme vážit i jmen a osobnosti druhých lidí. 3) Pamatuj, abys světil sváteční den. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den, je den odpočinutí Hospodina, Tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci (Ex 20,8-10). Tento den má být věnován Bohu, má ale také sloužit lidskému odpočinku a utváření vztahů v rodině. Pro křesťany je dnem odpočinku neděle, protože ten den vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Věřící má prostor na modlitbu, proto se má, po vzoru prvních křesťanů, zúčastnit bohoslužebného shromáždění (výjimku tvoří nepřekonatelné překážky a velké těžkosti s návštěvou kostela). Účast je znamením spojení s Kristem a touhy ho následovat. Prožití církevního společenství s ostatními věřícími je také velmi důležité. Hříchy: pracovat v neděli (např.: je to lépe placeno, pokud je práce relaxací lze, nemají se dělat žádné těžké práce). 4) Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Toto přikázání se týká vztahů v rodině, s příbuznými, ale také vztahů ve škole, v zaměstnání, k vlasti, ke státním představitelům. Rodina tvoří základní stavební buňku nejen církve, ale i státu a jako taková musí být ochraňována (svoboda založit rodinu, právo na soukromé vlastnictví, ochranu zdraví, možnost spolčování, ) Povinnosti dětí vděčnost vůči rodičům, poslušnost, odpovědnost vůči rodičům (týká se dospělých dětí), dobré vztahy mezi sourozenci, mají právo a povinnost zvolit si své povolání a životní stav, respektovat učitele a vychovatele, kteří zastupují rodiče. Povinnosti rodičů rodiče mají právo vychovávat své děti, dívat se na děti jako na děti Boží a respektovat jejich osobnost, vytváření domova, výchova ke ctnostem, evangelizovat své děti, vychovávat své děti k víře, zabezpečovat jejich hmotné a duchovní potřeby, respektovat životní rozhodnutí svých dětí. 2

3 Vztah jedince a státu stát musí respektovat základní lidská práva každého člověka, každý občan musí přispívat k blahu společnosti, milovat vlast, být podřízený zákonné autoritě, stát musí přijímat trpící cizince. Občan je ve svědomí vázán nejednat podle zákonů, které jsou proti lidským právům, požadavkům mravního řádu, svědomí nebo učení evangelia. Stát nesmí bránit náboženským projevům svých občanů a omezovat vliv církví, které přispívají k jejímu rozvoji. Hříchy: jsou při překročení těchto pravidel. 5) Nezabiješ. Přikázání chce ochránit lidský život, který je posvátný, protože již od počátku zahrnuje stvořitelskou aktivitu Boha. Toto přikázání chce ochránit nejen tělesný život, zdraví a integritu, ale i duchovní život člověka. Život je dar, který mám využít ne zneužít, který mám prožít se všemi dobry a zly a ž do přirozeného konce. Nikdy nemohu rozhodovat o životě a smrti druhého člověka, musím vždy jednat pro jeho ochranu. Jen Bůh je pánem života od jeho počátku až k jeho konci. Nikdo a za žádných okolností si nemůže osobovat právo přímo zničit sebe či nevinnou lidskou bytost. Úcta k lidskému životu člověk má právo na přiměřenou obranu proti útočníkovi. Hříchy: vražda (přímé a úmyslné zabití), potrat (v jakémkoliv stádiu vývoje plodu), eutanazie, sebevražda. Respektování důstojnosti osob každá osoba má svou tělesnou a duševní důstojnost, kterou je nutné respektovat. Hříchy: pohoršení (postoj nebo chování, které působí druhému duchovní škodu nebo ho navádí k páchání zla), nerespektování péče o zdraví a jeho ochrany, kult těla, přejídání, užívání jakýchkoliv drog, nelidské vědecké pokusy na člověku, únosy a braní rukojmí, terorismus, úmyslné a nenutné zmrzačení, sterilizace a amputace. Do této oblasti patří také úcta k mrtvým. Obrana míru lidé se mají snažit o pokoj a mír mezi lidmi a mezi národy v celém světě. Hříchy: hněv, nenávist, nespravedlivá válka (stát se může zbraní bránit proti napadení, pokud selhaly všechny jiné možnosti vyřešení konfliktu), hromadění zbraní (musí existovat omezení), výroba zbraní a obchod s nimi (kontrolovatelný). 6) Nesesmilníš. Člověka stvořil Bůh jako muže a ženu, aby se navzájem doplňovali. Pohlavnost ovlivňuje všechny stránky lidské osoby. Týká se citů, schopnosti milovat a plodit a způsobilost navazovat 3

4 vztahy společenství s druhými. Spojení muže a ženy v manželství povýšil Bůh na svátost. Toto přikázání určuje normy prožívání sexuality, aby byla hodna důstojnosti člověka duše panuje nad tělem. Povolání k čistotě - každý člověk bez rozdílu je povolán k čistotě (člověk musí ovládat sexualitu, ne ona jeho) a sexuální život patří pouze do manželství. Tělesná čistota (i čistota úmyslů) je dlouhodobé dílo, je nutné na sobě stále pracovat. Lidská láska vyžaduje bezvýhradné sebedarování druhému. Hříchy: chlípnost (nezřízená touha a vyžívání se ve smyslné rozkoši), sebeukájení, smilstvo (tělesné spojení dvou neoddaných), pornografie, prostituce, znásilnění, projevy homosexuálního jednání a projevy sexuálních úchylek. Manželská láska jejich tělesná intimita je projevem vzájemného duchovního společenství. Jejich sexuální život musí být otevřený příchodu dětí (s využitím přirozeného plánování rodičovství využívání plodných a neplodných dnů), jsou spolupracovníky Boha Stvořitele. Jejich vzájemný svazek je nezrušitelný, jedinečný a trvalý a je pro manžele prostředkem a cestou k věčnému životu. Hříchy: cizoložství, rozluka, mnohoženství, umělé oplodnění, krvesmilstvo (sexuální vztahy mezi rodinnými příslušníky), volná láska, manželství na zkoušku, některé antikoncepční metody, 7) Nepokradeš. Toto přikázání zakazuje brát nebo neprávem si ponechávat majetek bližního a jakýmkoliv způsobem působit škody na jeho majetku. Přikazuje také spravedlnost a lásku ve správě pozemských statků a plodů lidské práce. Každý člověk má právo na vlastnění soukromého majetku, ale jejich všeobecné určení je prvotní (v případě nutnosti ho lze použít ke všeobecně prospěšnému účelu). Do této oblasti patří také dodržování dohod a smluv. Církev se snaží působit směrem ke zmenšení sociálních rozdílů a napětí ve společnosti a ve světě. Člověk si má uvědomovat svou odpovědnost za druhé láska k chudým lidem. Hříchy: krádež, úmyslné poškození cizí věci, akce vedoucí k zotročování lidí, hazardní hry, špatné zacházení se zvířaty, zadržování spravedlivé mzdy, špatný přístup k práci, 4

5 8) Nepromluvíš křivého svědectví proti svému bližnímu. Náplní tohoto přikázání je láska k pravdě. Každý člověk ze své přirozenosti touží po poznání pravdy, jejímž pramenem je Bůh. Lidé mají být pravdiví, aby mezi nimi panovala důvěra a porozumění. Každý člověk má ale právo na tajemství, sem spadá zpovědní a profesionální tajemství a oblast sdělovacích prostředků. Mučedníci dokázali vydat svědectví Pravdě dokonce svým životem. I umění je projevem pravdy a krásy, spojením hmotného a duchovního. Hříchy: křivé svědectví, křivá přísaha, nerespektování dobré pověsti druhého (opovážlivý úsudek, nactiutrhání, pomluva), lež (říkat nepravdu s úmyslem někoho oklamat), chvastounství, neúcta k pravdě, porušení zpovědního tajemství, porušení profesionální tajemství (lékař), zneužívání hromadných sdělovacích prostředků k vlastním zájmů nebo pro zlo. 9) Nebudeš toužit po manželce svého bližního svého. Svatý Jan rozlišuje tři nezřízené touhy (důsledek dědičného hříchu): žádosti těla, žádosti očí a pýchu života. Toto přikázání zahrnuje tělesnou žádostivost. Člověk se skládá z duše a těla, duše musí mít vždy nad tělem převahu. Nejdůležitější pro zachování čistoty je čistota srdce (tj. jejich rozum a vůle jsou v souladu s požadavky Božího zákona na cestě ke svatosti). O čistotu člověk bojuje dosáhneme jí skrze ctnost a dar čistoty, čistý úmysl, čistý pohled, modlitbu. Čistota s sebou přináší stud, který je důležitý. Všichni se musíme snažit o očištění společenského prostředí. Hříchy: uvolněnost mravů (základ v mylném pojetí lidské svobody) 10) Nepožádáš statku bližního svého. Toto přikázání zdvojuje a doplňuje deváté, týká se chtivosti po majetku druhého. Týká se úmyslů srdce. Smyslová žádostivost nás vede k tomu, abychom sloužili po příjemných věcech. U toho přikázání je důležitá chudoba srdce nelpění na majetku, dokázat se rozdělit. Ti, kteří jsou osvobozeni od vztahu k pozemskému majetku mohou vidět Boha, mají srdce otevřené potřebám druhých. Hříchy: nenasytnost (jak v jídle a pití, tak i v majetku), nezřízená záliba v bohatství a moci, závist (smutek z dobra druhého, má svůj počátek v pýše, přeje druhému zlo) přílišné lpění na majetku. Tento text nemůže obsáhnou celou šířku a význam Desatera přikázání, nechce být ani učebnicí, ale má pomoci v lepší orientaci o smyslu a obsahu jednotlivých přikázání. 5

6 MILOST - je nezasloužená pomoc, účast na Božím životě (Boží život v člověku), kterou nám Bůh dává, abychom se mohli stát Božími dětmi. - je nadpřirozené povolání k věčnému životu, zcela závisí na iniciativě Boha, protože jen on může dát sám sebe. Tato iniciativa vyžaduje svobodnou odpověď člověka, který je Boží obraz. Bůh vložil do člověka touhu po pravdě a dobru, kterou může uspokojit jedině On. - patří do nadpřirozeného řádu, uniká naší zkušenosti a lze ji poznat jen vírou. Mám-li milost, jednám dobře a záslužně = strom poznáte po ovoci (Mt 7,20). milost a) posvěcující (habituální) = stálý dar (stav milosti), který zdokonaluje duši, aby mohla žít v přátelství s Bohem a aby člověk jednal podle Božího zákona z lásky. b) pomáhající = je světlo pro rozum a síla pro vůli, abychom Boží život dostali a uměli si ho udržet. Bůh podává pomocnou ruku každému a každý den. Svátosti jsou viditelná znamení neviditelné Boží milosti = každá svátost přináší svou určitou milost (pomoc) do událostí a období lidského života. Svátosti obnovují a posilují Boží život v člověku, aby mohl dosáhnout věčného života. Charismata jsou zvláštní mimořádná milost (dar, dobrodiní), např. dar jazyků nebo zázraků. Jsou určena jednotlivcům, ne všem. Jsou ve službě lásky, která buduje církev. 6

7 JEDINEC A SPOLEČNOST Bůh jako společenství Nejsvětější Trojice, stvořil člověka pro život ve společenství, kde láska k bližnímu je neoddělitelná od lásky k Bohu. Lidská osoba potřebuje společenský život - sebesdílení, je součástí společnosti. Každý člověk má být oddán, pozitivně přistupovat ke společenství, k němuž patří a vážit si představitelů, pověřených starat se o obecné blaho dané společnosti. Křesťané věří, že autorita, která má moc vyhlašovat zákony společnosti (jedinec nebo skupina), pochází od Boha (Jan 19,11) je tedy třeba autoritu poslouchat a respektovat. I církev, založená Ježíšem Kristem je společenství se svou autoritou, představenými, zákony, pravidly. Zásady: - pro člověka je nutná uspořádaná společnost s pravidly - člověk má být poslušný řádně ustanovené autority - od každého je nutná politická odpovědnost a angažovanost - snaha věřících o uplatňování křesťanských zásad ve spol. - každý má ochraňovat životní prostředí - nesmím nikoho nespravedlivě utlačovat a omezovat - nesmím sobecky prosazovat jen své názory jako jediné a nejlepší pro všechny Každý člověk dostal od Boha jiné dary hřivny (Lk 19,11-26). Člověk má tyto schopnosti rozvíjet, aby mohl být společnosti užitečný (1 Kor 12,4-11). Má se svými dary, na svém místě, podílet na politickém, hospodářském a mravním životě společnosti. Rodina je příklad nejmenšího společenství musí se začít zde. Sociální spravedlnost rovnost všech lidí spočívá v jejich důstojnosti jako Božího obrazu a v právech, které z ní vyplývají. Existují spravedlivé rozdíly (různý věk, fyzické a duševní schopnosti, ), které jsou součástí Božího plánu, aby si lidé vzájemně prokazovali lásku a milosrdenství. Je nutné potlačit, zmírnit přílišné sociální a hospodářské nerovnosti a nespravedlnost ve společnosti a ve světě. Lidská solidarita (sounáležitost) je požadavkem křesťanského bratrství, křesťanské lásky (u nás to může být např. pomoc starým a osamělým lidem, ). Církev se již od 19. stol. vyjadřuje k otázkám sociální spravedlnosti papežskými listy-encyklikami a ústy církevních koncilů. Tato oblast církev zajímá, věnuje jí pečlivou pozornost a upozorňuje na ni vlády světa. Sama pořádá různé sbírky, jak finanční, tak věcné, aby alespoň částečně pomohla v tíživých životních situacích. 7

8 Předobraz Křesťané se na události Starého zákona dívají očima Nového zákona. Hlavním východiskem je skutečnost, že Ježíš Kristus je očekávaný Mesiáš. V tomto světle lze některé události ve SZ vidět jako přípravu na události NZ. Můžeme v nich vystopovat podobný obsah, který je ovšem v NZ završen a naplněn. Jasným příkladem je příběh vysvobození Izraelského národa z Egyptského otroctví. Na cestě procházejí vodou Rudého moře, která hranicí mezi nesvobodou a svobodou. Jedná se zde o předobraz křtu, který je přechodem mezi nesvobodou hříchu a svobodou Božích dětí. Další událostí při putování pouští je setkání s jedovatými hady. Mojžíš na Boží příkaz zhotoví měděného hada a každý uštknutý, který se s vírou a důvěrou v Boží pomoc na hada podívá, bude zachráněn od smrti. V NZ je to Kristův kříž. Při pohledu na něj, při přijetí Kristovy vykupitelské oběti s vírou a nadějí v Boží pomoc jsou zachráněni od smrti hříchu. Celé dějiny Vyvoleného národa jsou dějinami Božího působení, Boží záchrany a pomoci. Dějiny nového Vyvoleného národa, křesťanů, jsou také dějinami Boží záchrany a spásy, Božího působení skrze milost svátostí. 8

9 CÍRKEV, MATKA A UČITELKA Mravní život je život podle svědomí, které je formováno Desaterem, Přikázáním lásky a církví (církevní přikázání a učení). Církev je nositelkou Kristovy moci (Mt 28,18), kterou dal Kristus apoštolům a jejich nástupcům v čele s nástupcem sv. Petra papežem (Mt 16,19). Církev je nositelkou úřadu, učitelského, královského a kněžského. Církevní přikázání jsou projevem působení Ducha svatého v církvi. Všechny zákony Boží, církevní i světské (ústava, zákony státu, ) mají důležitý význam pro život člověka. Misijní poslání církev se stará, aby Boží království a zvěst o záchraně lidí, zasloužená Božím Synem Ježíšem Kristem, byla hlásána do celého světa a všemu tvorstvu (Mk 16,15). Spolu s radostnou zvěstí (evangeliem) je třeba hlásat i pravidla pro mravní život člověka. Starost o šíření Božího království je především úkolem biskupů v čele s papežem, dále kněží a jáhnů, ale také všech ostatních křesťanů, i každého z nás. Církev se stará, aby víra a mravní učení, byly šířeny tak, jak to převzala od Krista a jak ji inspiruje Duch svatý. Každý věřící má křesťanství šířit příkladem svého života, ale i hlásáním ústy (slovy) je třeba předávat nezkreslené učení víry a zásad chování člověka k druhým i k celé společnosti. Je nutné vidět bolesti a životní těžkosti druhých, které jim zabraňují přijmout víru a hledat způsoby, jak pomoci. Církevní přikázání: 1) Světit neděle a zasvěcené svátky a být přítomen na celé mši svaté. 2) Alespoň jednou za rok přijmout svátost smíření a svátost eucharistie. 3) Zachovávat předepsané posty v pátek (lze i služba druhým). 4) Na Popeleční středu a Velký pátek dodržet přísný půst. 5) Podporovat církev službou nebo hmotně. Zasvěcené svátky: 1) Svatých Petra a Pavla ) Narození Páně ) Zjevení Páně ) Nanebevstoupení Páně čtvrtek po 5. neděli velikonoční 5) Těla a Krve Páně čtvrtek po slavnosti Nejsv. Trojice 6) Matky Boží Panny Marie ) Neposkvrněné početí Panny Marie ) Nanebevzetí Panny Marie ) Svatého Josefa ) Všech svatých V ČR se tyto svátky (s výjimkou a 1.1.), pokud nepřipadnou na volný den, nemusí věřící zúčastnit mše svaté (je ale lepší zúčastnit se). 9

10 Písmo svaté Bible Slovo bible je řeckého původu a znamená kniha nebo knihy. Je to posvátná kniha dvou náboženství judaismu a křesťanství. Autory knih jsou jak lidé, kteří je sepisovali pod vlivem Ducha svatého, tak i Bůh. Rozděluje se na Starý zákon (SZ) a Nový zákon (NZ). Ve Starém zákoně rozeznáváme dva seznamy biblických knih. Jeden je podle Alexandrijského kánonu (vznik př. Kristem v Egyptské Alexandrii a obsahuje 45 knih). Je oproti Palestinskému kánonu (ustanoven ve městě Jabné v roce 90 po Kristu) delší o 7 knih tzv. deuterokanonických (druhokanonické diskutovalo se, zda jsou inspirované, zda patří do Bible). Soubor SZ biblických knih vznikal v rozmezí stol. př. Kristem na různých místech z per různých autorů. Jazykem SZ je hebrejština (výjimku tvoří deuterokanonické knihy, které byly sepsány v řečtině). Katoličtí a ortodoxní křesťané přijímají Alexandrijský kánon a protestantští (reformovaní) křesťané Palestinský kánon. NZ vznikal v průběhu 1. stol. po Kristu. Jeho jazykem je řečtina a obsahuje 27 knih. V NZ je obsaženo učení a odkaz o životě Ježíše Krista a je základen křesťanské víry. SZ knihy rozdělujeme do několika skupin: 1) Tóra knihy zákona 5 knih Mojžíšových 2) Historické Jozue, Soudců. Rút, Knihy kronik (Paralipomenon), knihy Královské, knihy Samuelovi, Ezdráš, Nehemiáš, Ester 3) Proroci Izaiáš, Jeremiáš, Daniel, knihy 12 malých proroků (Joel, Ozeáš, Ámos, Habakuk, Sofonjáš, Abakuk ) 4) Poezie a naučné Job, Kazatel, Přísloví, Píseň písní a Žalmy 5) Deuterokanonické Tobiáš, Júdit, Moudrosti, Sirachovec, Báruk, knihy Makabejské, přídavky ke knize Daniel a Ester NZ knihy rozdělujeme: 1) Evangelia jsou 4 (Matouš, Marek, Lukáš, Jan) 2) Skutky apoštolů hovoří o dějinách prvotní církve a cestách sv. Pavla 3) Listy apoštolů 13 Sv. Pavla + Židům (Římanům, Tesalonickým, dva Korinťanům, Timotejovi, Titovi,..), 3 listy sv. Jana, 2 sv. Petra, 1 Jakubův, 1 Judův 4) Zjevení sv. Jana autorem je apoštol Jan (autor stejný jako u evangelia) Jak najdeme nějaké místo v Písmu? Každá biblické kniha má svou zkratku podle své názvu (např. 1. Mojžíšova Gn, Jozue Joz, ). Biblický text je rozdělen do kapitol a vzniklé úseky označeny velkými číslicemi na začátku. Kapitoly jsou dále rozděleny na verše (nejčastěji podle vět) a číslo verše je psáno malým písmenem na začátku verše formou horního indexu ( 1 Na počátku ). Citace se udává zápisem Gn 1, 3-6 (Geneze 1. kniha Mojžíšova, 1. kapitola, 3. až 6. verš). 10

11 Mravnost lidského skutku úkonu Člověk je od Boha obdařen rozumem, svobodnou vůlí a nesmrtelnou duší. Může se tedy svobodně rozhodovat pro to, co rozumem poznává jako dobré. Svoboda s sebou přináší odpovědnost, která je s ním niterně spojena. Tuto odpovědnost za své jednání má člověk nejen pro pozemský život, ale také pro věčnost. Musí tedy volit nejlepší a mravně správné prostředky a částečné cíle. Skutky, které děláme lze rozdělit do dvou skupin: 1) actus hominis (úkon člověka) = skutky, které nejsou závislé na naší vůli (kýchnutí, usnutí za volantem), jsou mravně nepřičitatelné 2) actus humanus (úkon lidský) = skutek vědomý a chtěný, jsem za něj mravně odpovědný (jedu nebezpečnou rychlostí městem) Mravnost lidského skutku určují 3 složky: 1) předmět cíl, ke kterému směřuje činnost, kterou dělám, sama o sobě 2) cíl úmysl jednajícího. Jedná se o úmysl, s jakým vykonávám nějakou činnost (nesu staré paní tašku, s úmyslem ji pomoci) 3) okolnosti zasazení skutku do reality (kdo, co, kde, pomocí čeho, proč, jakým způsobem, kdy) a) polehčující byl jsem hladový b) přitěžující okradu nemajetného důchodce o peníze c) měnící podstatu kradu v kostele = svatokrádež Každá z těchto složek má své mravní zhodnocení kladné, záporné, neutrální. Aby skutek mohl být ve svém celku hodnocen jako dobrý, nesmí být žádná z jeho složek záporná. Stačí jeden zápor a skutek je mravně špatný. Z toho je zřejmé, že sebelepší cíl (úmysl) nezmění špatný předmět (aby se nemocný člověk netrápil, tak ho usmrtím) => účel nesvětí prostředky 11

12 MRAVNÍ SVĚDOMÍ Svědomí je úkon praktického rozumu (osvíceného vírou), kterým člověk hodnotí skutek (úkon) podle shody nebo neshody s mravním pravidlem. Svědomí ve vhodnou chvíli člověku ukládá, aby konal dobro a vyhýbal se zlu. Soudí (posuzuje) také každou volbu člověka tím, že ji schvaluje, je-li dobrá, nebo ji odsuzuje, je-li špatná. Svědomí posuzuje naše jednání před vykonáním skutku v době rozhodování, volby; při vykonávání skutku máme možnost jednání zanechat; po vykonání skutku cesta k nápravě špatného skutku, či radost z vykonání dobrého. Dosvědčuje tak vztah k nejvyššímu Dobru Bohu. V hlubinách svědomí odkrývá člověk zákon, který si sám neukládá, ale který musí poslouchat. Jeho hlas ho stále vybízí k tomu, aby druhé skutečně miloval, konal dobro a vyhýbal se zlu, a když je třeba, promlouvá k sluchu jeho srdce... Neboť člověk má ve svém srdci zákon vepsaný Bohem... Svědomí je nejtajnější střed a svatyně člověka; v ní je sám s Bohem, jehož hlas mu zaznívá v nitru. Proto je nutné, aby každý byl dostatečně usebraný, aby slyšel hlas svého svědomí a řídil se jím, aby slyšel hlas Boha, který k němu promlouvá. Výchova svědomí: je velice nutná, svědomí není statické, ale je ovlivnitelné jak z vnějších podnětů, tak i na základě mých představ, proto je nutná jeho výchova. Jsou oblasti lidského jednání, ve kterých člověk přesně neví, jak se má chovat, proto je světlem pro naší cestu Boží slovo; je třeba, abychom si ho přisvojili ve víře a v modlitbě uvedli do života. Je také nutné zpytování svědomí (zpětné hodnocení mých dobrých a špatných skutků) s pohledem na kříž Páně. Jsou nám oporou dary Ducha svatého, pomáhají nám svědectví a rady druhých a vede nás učení církve. Cílem výchovy je řádné svědomí, které vyhodnocuje dobro i zlo správně. Některá pravidla: - nikdy není dovoleno konat zlo, aby z něho vyšlo dobro - co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno dělejte vy jim - láska je vždy cestou respektování bližního a jeho svědomí - člověk musí vždy jednat podle hlasu svého svědomí, protože je nejbližší mravní normou, zákonem, který má v sobě člověk zapsaný - jednání proti svědomí je vždy hříchem - nemám-li jistotu o dobru či zlu skutku (v pochybnostech), nesmím ho vykonat Druhy svědomí: - svědomí mylné zaměňuje dobro za zlo a obráceně - bez vlastního zavinění jednání, které z něho vychází mi není mravně přičitatelné - hříšné - vlastním zaviněním jednání z něj vycházející je mravně přičitatelné hříšné - svědomí úzké vidí hřích (zlo) i tam, kde skutečně (objektivně) není - svědomí široké nevidí hřích (zlo) i tam, kde skutečně (objektivně) je - svědomí skrupulózní - druh úzkého svědomí -rozhodnu se pro skutek, který považuji za dobrý, ale poté zpochybním jeho dobro a považuji jej za špatný - svědomí zmatené - vidí zlo v obou protichůdných řešeních - svědomí řádné vidí dobro i zlo tam, kde skutečně jsou 12

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

P. Gabriel Souček, OP.

P. Gabriel Souček, OP. P. Gabriel Souček, OP. 1991 Zpracováno pro potřeby Katechetického kurzu v Hradci Králové P. Gabriel Souček, OP. KŘESŤANSKÝ ŽIVOT V dnešní době a v našem prostředí nestačí říci: Jsem věřící křesťan ; materialismus,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Bakalářská práce na téma:

Bakalářská práce na téma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce na téma: Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků Vedoucí práce: ThLic. Adam Mackerle

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

Bartoloměj M. Čačík. JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon)

Bartoloměj M. Čačík. JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon) Bartoloměj M. Čačík JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon) Jihlava 2007 Já jsem Pán, tvůj Bůh: 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Základy víry Církve československé husitské Předmluva

Základy víry Církve československé husitské Předmluva Základy víry Církve československé husitské Předmluva Evangelium, víra a jejich bohoslovecký výklad, dospěly do přítomnosti církve československé husitské dějinnou cestou předávání přes římský katolicismus,

Více

Příprava na svátost smíření dnes

Příprava na svátost smíření dnes Příprava na svátost smíření dnes Buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! (Lv 19,2) Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! (Lk 6,36) Příprava na svátost smíření dnes Buďte svatí, neboť

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

ŽIVOT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

ŽIVOT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ ŽIVOT PODLE BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ Jistě chcete být v životě šťastni. Totéž chtěli všichni snoubenci před vámi, a přece každý třetí manželský pár u nás skončil u rozvodového soudu. Nedosáhli toho, co si představovali.

Více

KATECHIZMUS ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA A. Quaglia - G. Frigo 11.7.2012

KATECHIZMUS ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA A. Quaglia - G. Frigo 11.7.2012 KATECHIZMUS ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA A. Quaglia - G. Frigo 11.7.2012 1 PŘEDMLUVA Iniciativa P. Armando Quaglia OFM připravit krátký katechizmus teoretických principů slibů a formace zasvěceného života se již

Více

Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti

Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti Biblická etika Proč? Proč se vůbec zabývat etikou, jak ji nacházíme v Bibli? Odpověď je poměrně jednoduchá. Zabýváme se v našem předmětu křesťanskou etikou a křesťanství, jak známo, se neobejde bez Bible.

Více

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner Rok biřmování Novéna Jan Graubner 1 Úvodem V přípravě na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu prožíváme Rok biřmování. Na oslavu se chceme připravit obnovou našeho života ze

Více

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více