Změna pro Evropu. - 9 klíčových témat pro rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna pro Evropu. - 9 klíčových témat pro rok 2009"

Transkript

1 Změna pro Evropu - 9 klíčových témat pro rok 2009 Mladí evropští socialisté, sociální demokraté, labouristé a pokrokoví lidé se zasazují o solidaritu, rovnoprávnost a spravedlnost, svobodu a demokracii. Sdružujeme se ve jménu federativní, demokratické, sociální a mezinárodní Evropy. Nedopustíme, aby byl kdokoli nucen zůstat stranou zájmu. Zasazujeme se za podporu většího množství lepších pracovních míst pro všechny. Podporujeme rozmanitost, jsme proti sociálnímu vyloučení. Podporujeme sociální zabezpečení. Jsme zárukou lepší správy věcí veřejných pro Evropu. Prosazujeme spravedlivou globalizaci. Společně pro změny! Pravicová a konzervativní politika předkládá falešné sliby. Je potřeba akce. Nezaměstnanost mezi mladými narůstá. Mnoho lidí má pocit, že zůstali opuštěni. Vzrůstá počet studentů vylučovaných ze škol. Vzniká spousta neefektivních předpisů a zákonů. Vzrůstá chudoba. Kvalita sociálního zabezpečení klesá. Evropa zapomíná na svou mezinárodní zodpovědnost. Nezavíráme před těmito problémy oči, nabízíme realistická řešení. Společně jednáme! Přijímáme konkrétní závazky. Předkládáme 9 klíčových témat pro rok Zodpovídat se budeme pouze Vám, Lidu Evropy. Změna pro Evropu je nová vize nové generace. Konkrétní vize, která nabízí každému šanci pro lepší budoucnost. Zveme Vás, abyste nás v této cestě následovali. Společně za fungující Evropu miliónů nových pracovních míst do roku Skoncovat s nedůstojnými pracovními podmínkami pro mladé lidi. 2. Lepší sociální zabezpečení. Kvalitní veřejná zdravotní péče, kvalitní školství a celoživotní vzdělávání. 3. Vymýtit chudobu. Stanovit minimální mzdu. 4. Stop nesmyslné byrokracii. Budovat Evropu pro občany. Zapojit mladé do rozhodovacích procesů. 5. Lepší integrace a řešení problémů imigrantů. 6. Rovnoprávnost: skoncovat s diskriminací žen, mládeže, homosexuálů, lidí s postižením, imigrantů a minorit, lidí s odlišným náboženským vyznáním. 7. Udržitelný životní styl. Znečišťovatelé budou platit zelené daně. Odměňovat zodpovědnost k životnímu prostředí. 8. Konec unilateralismu: reformovat globální systém vlády, zasadit se o mírové odzbrojování. 9. Důstojná práce pro všechny. Ukončit globální finanční krizi a za pomoci regulačních mechanismů zaručit férovou globalizaci.

2 Řešení 1: Více pracovních míst. Lepší práce. Konec chudoby. V Evropě (jednom z nejbohatších regionů na Zemi) jeden ze šesti lidí žije pod národní hranicí chudoby, dohromady to čítá 74 milionů lidí. 19 milionů lidí v Evropské unii je nezaměstnaných. Jedno procento nejbohatších více než zdvojnásobilo svůj podíl příjmu z 8% v roce 1980 na dnešních 17%. V poslední době se objevuje mezi většinou mladých lidí jev takzvané pracovní chudoby pracují, ale jsou chudí. Naše budoucnost pro Evropu je jiná. 15 milionů nových pracovních míst do roku Skoncovat s nedůstojnými pracovními podmínkami pro mladé. Pro zajištění našeho cíle plné zaměstnanosti je nutný ekonomický růst, ten sám však nestačí k tomu, aby se vytvořilo více lepších pracovních míst a aby se vymýtila chudoba. Potřebujeme Evropu, která investuje do svých vlastních lidí, investuje do dovedností a příležitostí hlavně pro mladé lidi. V tomto procesu je nezbytná širší implementace cílů Lisabonské strategie. Plná zaměstnanost je hlavním tématem naší vize o zavedení modelu kvalitního evropského sociálního státu. Aktivní politika v oblasti práce musí usnadnit mladým lidem vstup na pracovní trh a zároveň je chránit před vykořišťováním takovými způsoby, jako jsou povinné neplacené praxe nebo krátkodobé kontrakty bez přiměřeného sociálního zabezpečení. Nezbytná je účinná legislativa v oblasti uzavírání pracovních smluv, posílení role odborů a zajištění práva na práci členskými státy EU. Požadujeme přijetí Charty pro zaměstnávání mladých, která zamezí jejich vykořisťování. Musí být zamezeno možnostem snadného najímání a propouštění zaměstnanců. Je třeba zaměřit se na reformu pracovního trhu posílení flexibility za současného zavedení mechanismů, které posílí sociální zabezpečení. K tomu však může dojít pouze tehdy, pokud budou uskutečněny tyto čtyři kroky: 1) kvalitní pracovní smlouvy, 2) snadnější způsob změny práce a usnadnění přechodu z nezaměstnanosti k zaměstnanosti, 3) rozvoj celoživotního vzdělávání, které umožní rozvoj osobnosti, 4) moderní systém sociálního zabezpečení, které poskytne všem pracujícím adekvátní podporu a usnadní mobilitu na pracovním trhu. Naším cílem je zavedení 32 hodinového pracovního týdne, aniž by se snížila pracovní výkonnost. Zavedení 32 hodinového pracovního týdne je hlavním příspěvkem k zajištění rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem, který přispívá ke zvýšení kvality života všech evropských pracujících, hlavně mladých rodičů. K boji proti nezaměstnanosti mladých je třeba podporovat dostatečnou integraci přístupu těchto lidí na pracovní trh, politiku odstraňující sociální vylučování namířenou ve prospěch zlepšení situace nejvíce ohrožených mladých lidí, prevenci selhávání v procesu vzdělávání, povzbuzování integrace mladých pracujících a usnadnění přechodu od studijního k pracovnímu životu.

3 Syndrom polského instalatéra je nesmyslný. Pracující musí podléhat národní legislativě, která omezí mzdový dumping a nespravedlivé pracovní podmínky. Regulační mechanismy Evropské unie v oblasti pracovního trhu je potřeba reformovat nikoliv ve prospěch největších zaměstnavatelů, ale ve prospěch vysokého standardu pracujících. Existující závazné předpisy je třeba nahradit novými, které podporují mobilitu na pracovním trhu. Lepší sociální zabezpečení. Kvalitní veřejná zdravotní péče, školství a celoživotní vzdělávání. EU převážně akcentuje myšlenku jednotného trhu, často i za cenu odpírání sociálních práv svým občanům. Toto chceme zastavit. Je potřeba podporovat konkurenceschopnost v rámci evropské ekonomiky ve veřejném i soukromém sektoru, tento přístup však již dále nesmí být založen na privatizování a pokračující liberalizaci. V Evropě musí být zaveden přístup založený na základě respektu k právu. Podporujeme vysokou kvalitu a dostupnost služeb pro každého, ať žije kdekoliv. Hlavními sektory, které musejí být spravovány jakožto veřejné, jsou: bezpečnost, spravedlnost, zdravotní péče, vzdělání, vodní hospodářství, energetika, odpadové hospodářství, veřejná doprava, pošta a telekomunikace, veřejná média a informace, kultura, sport, předškolní péče, sociální bydlení a sociální zabezpečení. Toto jsou klíčové součásti modelu evropského sociálního státu, jsou základem výhodnosti tohoto modelu před ostatními, zaručují společenskou soudržnost na principu nepřípustnosti společenského vyloučení kohokoliv. Zaručují skutečnost, že veřejný zájem má větší hodnotu než zájem individuální. Dobrovolná práce je způsobem, jak se neformálně vzdělávat, nikoliv levná pracovní síla. Proces vzdělávání znamená něco víc než jen chození do školy proto, aby člověk získal diplom. Vzdělání je nástroj k podpoře rovnoprávnosti, občanství, kvalitního zaměstnání a lepšího (mezi)kulturního chápání. Hodláme tento nástroj používat. Všechny formy vzdělání musí být dostupné pro kohokoliv. Je třeba zavést opravdu funkční evropský systém vzdělávání. Studentské výměny, hlavně co se týče mladých lidí pocházejících ze znevýhodňujících poměrů nebo z nových či budoucích nových členských států EU, vyžadují dostatečnou podporu. Je zcela nezbytné, aby standardní evropský systém vysokého školství byl otevřený a dostupný všem a aby v případě, že je to nutné, byla účast na vzdělání podporována finanční podporou mezinárodních studentských výměn těch lidí, kteří pocházejí ze znevýhodňujících poměrů. Je třeba podporovat rozvoj systému ERASMUS, který umožňuje studentské výměny komukoliv do věku 25 let. Vymýcení chudoby. Stanovení národní minimální mzdy. Za práci se musí platit. Tento jednoduchý princip musí v Evropě fungovat. Cílem, jak toho dosáhnout, je stanovení evropské minimální mzdy stanovené na bázi rovné kupní síly v rámci celé Evropy v kombinaci se stanovením životního minima pro život v Evropě. Komukoliv a kdekoliv zaručujeme důstojný život a živobytí.

4 Je nezbytné, aby evropská minimální mzda nebo kolektivní shoda na stanovení rovnovážné kupní síly byla stanovena na základě dlouhodobé vize sbližování zemí. Výjimku tvoří země, ve kterých je již minimální mzda zabezpečena a jejíž uplatňování je právně vymahatelné. Dětská chudoba musí být vymýcena do roku Prioritou musí být sociální soudržnost a integrace. Proto požadujeme akci v boji proti chudobě a za posílení síly rodiny. Děti musí mít zabezpečen život ve důstojných podmínkách a obchodování s dětmi ve všech smyslech slova musí být vymýceno. Požadujeme přijetí plánu, který do roku 2010 zajistí, aby se polovině dnešních dětí, které neumí číst a psát, dostalo vzdělání a aby byl analfabetismus odstraněn do roku 2020.

5 Řešení č. 2: Lepší správa věcí veřejných. Nikdo nesmí být nucen stát stranou. Ve skutečnosti je Reformní smlouva poměrně malým krokem v procesu institucionálního rozvoje Evropské unie, která zcela jistě posílí demokracii v Evropské unii a schopnost hájit zájmy svých občanů v každodenním životě. Nicméně, moderní instituce a pokročilé pracovní postupy musejí být stále efektivnější. Evropská legislativa v poslední době posílila ochranu před diskriminací a posílila sociální soudržnost, některé státy, ve kterých je u moci pravice, mají však potíže s dodržováním svých závazků. Naše budoucnost pro Evropu je odlišná. Stop nesmyslné byrokracii. Budovat Evropu pro občany. Zapojit mladé do rozhodovacích procesů. Evropská unie nesmí být pouze unií členských států. Musí umožňovat a rozvíjet silnou a aktivní spolupráci mezi občany. Podle naší vize se bude Evropa muset vyrovnat s problémy, kterým nyní čelí. Evropský parlament jakožto jediná unijní instituce přímo volená občany musí mít spolurozhodovací pravomoc nad unijní legislativou, musí mít možnost rozhodovat o rozpočtech a musí mít právo zákonodárné iniciativy. S námi bude hrát Evropská unie svou opravdovou úlohu. Máme dlouhodobou zkušenost s účinným bojem proti korupci a zneužíváním veřejných prostředků, všichni volení zástupci musejí dodržovat přísná finanční pravidla a předpisy a každá nepravost musí být přísně potrestána. Přesto musí být evropská administrativa široce reformována, Evropská centrální banka musí být demokratizována a musí být snížen počet evropských komisařů. Každý evropský komisař musí být volen na základě konkrétního politického programu, se kterým se bude zodpovídat pouze a přímo Evropskému parlamentu. Za právo občanů požadovat a rozhodovat. Evropa musí patřit svým občanům. Spoluúčast vyžaduje nové paradigma: citlivost, aktivizace a společné rozhodování dokáže změnit dosavadní stav věcí. Při řešení důležitých otázek se musí naslouchat každému hlasu, na což někdy vlády zapomínají. Občanské iniciativy se stávají jedním ze základů demokracie v Evropské unii. K dosažení tohoto cíle je třeba přijmout větší transparentnost v rozhodovacích procesech, ne pouze na úrovni EU, ale také v rámci rozhodovacích procesů v jednotlivých členských státech. Za volební právo od 16 let věku. Mladí lidé se musejí zapojit do práce pro Evropskou unii. Musí být umožněn otevřený přístup k oficiálním záznamům. Konec s paternalistickou Evropou! Všechna nová pravidla a procedury mohou být přijaty teprve po konzultaci s mladými lidmi na všech úrovních, od místní až po úroveň evropských institucí.

6 Rozšiřování EU musí pokračovat. Jihovýchodní Evropa, Kavkaz a Turecko jsou součástí Evropy. S přistoupením k EU budou mít státy Balkánu a Turecko povinnost naplňovat objektivní kritéria, jako je respektování občanských práv, nadvládu zákona, acquis communautaire, ekonomickou politiku, finanční průhlednost apod. Unie musí nabídnout dostatečné finanční prostředky a expertní poradenství, aby pomohlo těmto zemí vyrovnat se s unijními požadavky, ale zároveň EU musí jednat tam, kde jsou lidská práva pošlapávána. Zároveň se musejí posilovat vztahy s Ruskem a kavkazskými republikami na základě objektivních kritérií zmíněných v Evropské politice sousedství. Lepší integrace a řešení problémů imigrantů. Evropa, která bude fungovat jako hradba, jak to chtějí pravicové strany, nezastaví imigraci. Pouze napomůže ilegální imigraci a zhorší podmínky imigrantů. Racionální, solidární a právní přístup k imigraci nabídne bezpečí těm, kteří hledají azyl, a vytvoří základ, na němž bude možné chovat se k ekonomickým imigrantům s respektem a zodpovědně. Nespravedlivý systém víz musí skončit. Musí být zaveden generální pardon všem ilegálním imigrantům v Evropě. Je třeba nabídnout jim občanství, které zahrne jak všechna práva, tak povinnosti z něj plynoucí. Do roku 2014 musí být zavedena imigrační politika, stejně jako musí vytvořen systém, podle jakého se budou státy dělit o náklady pramenící z nutnosti ubytovávat a integrovat cizince. To však předpokládá uznání plných občanských, politických a sociálních práv, právo na sjednocení rodiny, právo na práci, přístup k veřejným službám, právo volit a být volen ve volbách. Abychom zamezili masové migraci, je třeba vypořádat se s jejími příčinami: chudobou, represí a ozbrojenými konflikty. Více než dvacet milionů lidí bylo přinuceno opustit svou zemi kvůli konfliktům, humanitárním krizím a diktatuře. Ještě více jich opouští zemi z důvodu ekonomického kolapsu a extrémní chudoby. Evropská unie musí dodržet svůj slib do roku 2015 učinit chudobu historií. Rovnoprávnost: skoncovat s diskriminací žen, mládeže, homosexuálů, lidí s postižením, imigrantů a minorit, lidí s odlišným náboženským vyznáním. Otevřená společnost, na jejímž životě se může každý plnohodnotně realizovat, aniž by záleželo na jeho příjmu, etnickém či sociálním původu, pohlaví, sexuální orientaci, věku, zdravotním stavu, existenci zdravotního postižení, náboženském a politickém přesvědčení a občanství, je naprostým základem. Jde o společnost, v níž jsou všem zaručena lidská práva a kde všichni mají právo na důstojnou práci, sociální výhody a kvalitní vzdělání. Vyloučení, diskriminace, xenofobie, homofobie a genderová nerovnost nemají v budoucí Evropě místo!

7 Rozdíly v příjmech mezi muži a ženami nemají v Evropě místo. Cesta k dosažení plné genderové rovnosti je v Evropě ještě dlouhá. Násilí vůči ženám, ať již domácí nebo jiné, šikana na pracovišti, únosy a nucení k prostituci jsou realitou. Všechny formy genderové nerovnosti budou odstraněny a ženská občanská, politická a sociální práva budou upevněna. Soukromé společnosti budou mít povinnost mít nejméně 40% žen ve vedoucích pozicích. Je třeba zavést podporu na mateřské a otcovské dovolené v dostatečné výši a bez rozdílu výše částky. Mužům i ženám musí být umožněno, aby žili i méně tradičním způsobem systém musí být pružný a otevřený i modelům, jako je pracující žena a pečující muž. Stát musí takovýto systém finančně podporovat a musí vytvořit kvalitní systém předškolní péče, aby bylo ženám umožněno se na konci mateřské dovolené vrátit zpět do práce či na studia. Uzákonit sňatky mezi osobami stejného pohlaví ve všech členských státech. Být homosexuální je v pořádku. Aktivně podporujeme boj za rovná práva lesbiček, gayů, bisexuálů, transsexuálů. Některé členské státy dosud nelegalizovaly registrovaná partnerství či sňatky osob stejného pohlaví, ještě méně jich přiznává párům stejného pohlaví právo adoptovat děti, stejně tak je vůči nim diskriminující i sociální systém. Toto se musí změnit.

8 Řešení č. 3: Za rozvoj. Proti změně klimatu. Naše dnešní rozhodnutí neovlivňují pouze náš vlastní život, ale ještě více i životy našich dětí a vnuků. Skleníkové plyny, které v roce 2009 vypustíme do atmosféry, zde zůstanou do roku 2109 a ještě déle. Svět je heterogenní místo lidé nemají stejné příjmy a bohatství. Násilné konflikty, nedostatečné zdroje, špatná koordinace a slabá politika zapříčiňují zpomalování vývoje, což platí hlavně v Africe. Naše představa o budoucnosti je jiná. Udržitelný životní styl. Znečišťovatelé budou platit zelené daně. Odměňovat zodpovědnost k životnímu prostředí. Evropa je z hlediska životního prostředí soběstačná. Evropa disponuje takovou technologií a infrastrukturou, díky které může implementovat reformulovanou energetickou politiku, udržitelný systém vodního hospodářství, bezpečný systém odpadového hospodářství a také novou zemědělskou politiku odpovědnou vůči životnímu prostředí. Znečišťovatelé musí platit další daně. Úhelným kamenem evropské environmentální politiky musí být rozvoj vzdělání v oblasti problematiky životního prostředí, hlavně mezi mladými lidmi. Jaderná energie, jak již dnes víme, není životaschopné ani vhodné řešení. 2014: polovina energie, která se doma využije, se také doma vyrobí. Energetická bezpečnost předpokládá různorodost zdrojů. Evropská unie by měla lépe využívat potenciál obnovitelných zdrojů a demokratizovat dodávky energie. Je třeba posílit ochranu před nebezpečím, které představují geneticky modifikované potraviny. Stejně tak je třeba podporovat alternativní způsoby silniční a letecké přepravy, mimo jiné i z důvodu nárůstu přetížení dopravní sítě. Lidé musí dostat příležitost k přijetí odpovědných rozhodnutí ve prospěch budoucnosti. Nová partnerství pro vytvoření nové strategie bezpečné globální energetické politiky. Lidé mají právo na udržitelnější způsob života. Do roku 2012 je třeba přijmout nový kjótský protokol, který zamezí vypouštění skleníkových plynů. V rámci systému OSN musí začít fungovat Bezpečnostní výbor pro otázky životního prostředí. Dosavadní objem zemědělské výroby musí být snížen a musí být zrušena omezení trhu. Konec unilateralismu: reformovat globální systém vlády, zasadit se o mírové odzbrojování. Společnosti, v nichž nefunguje právo, jsou odkázané na náhodná rozhodnutí těch, kteří jsou nejsilnější. Potřebujeme globální vládu. OSN je nejlegitimnější globální orgán v oblasti globálního vládnutí, v tomto případě zlepšena musí být hlavně koordinace a efektivita.

9 Mezinárodní právo je klíčovým nástrojem pro vybudování mezinárodní demokracie a spravedlivého světového pořádku. Lidská práva musí respektovat každý, požadujeme konec mučení a vynášení rozsudků smrti. Konec šíření AIDS a malárie do roku Světové bohatství je rozděleno nespravedlivě. Je třeba zdanit mezinárodní finanční transakce a takto získané prostředky využít ve prospěch rozvoje a podpory stability a bezpečnosti. Všechny členské státy by konečně měly dodržovat již přijatý závazek přispívat 0,7 % na mezinárodní pomoc. Je třeba zlepšit koordinaci činností, zaměřených na mezinárodní pomoc, se zřetelem k rozvoji demokracie a lidských práv a k zamezení korupce. Válka není řešení. S terorem bojujme mírovou cestou a efektivně. Opravdová bezpečnost je založena na důvěře, respektu a solidaritě. Za pomoci aktivní diplomacie a spravedlivého rozdělení bohatství se vytvoří situace, kdy bude možné předcházet konfliktům. Vojenská síla může být použita se svolením OSN. Je třeba předcházet šíření jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení. Evropa musí využít všechny možnosti a vyvinout větší úsilí při zklidňování napětí na mezinárodním poli, do této aktivity musí zapojit i své kontakty s dalšími partnery. Začátek tohoto procesu v Evropě bude redukce jejího vlastního zbrojního arzenálu. Důstojná práce pro všechny. Ukončit globální finanční krizi a za pomoci regulačních mechanismů zaručit férovou globalizaci. V Evropě a všude na světě musí být modernizován pracovní trh tak, aby dokázal zachytit vzrůstající ekonomické změny a pohyby. Také lidé v rozvojovém světě potřebují více lepších pracovních míst, aby se vymanili zpoza hranice chudoby a získali tak lepší perspektivu pro budoucnost. Požadujeme investovat o 250 milionů Euro více do Sociálního dorovnávacího fondu, jehož účelem je srovnávat sociální následky, které s sebou v Evropě přináší globalizace, a podporovat tvorbu lepších pracovních míst a lepší sociální ochrany na jihu. Za tímto účelem je třeba povinně přijmout standardy a regulace ILO (Mezinárodní organizace práce), které by zaručovaly spravedlivou globalizaci jak v národním, tak mezinárodním měřítku. Nespravedlivá omezení trhu musí skončit. Všechny dvoustranné i regionální obchodní dohody musí obsahovat vynutitelný článek o zavedení hlavních pracovních standardů, důstojných pracovních podmínkách, udržitelném rozvoji a lidských právech. Všechny předpisy WTO (Světová obchodní organizace), IMF (Mezinárodního měnového fondu) a Světové banky musí být v budoucnu na těchto principech založena. Svět prochází finanční krizí. Finanční spekulanti skupují a rozvracejí do té doby zdravé společnosti, aby rychle dosáhli co největšího zisku, aniž by brali v potaz sociální otázky. V rámci EU a OSN je třeba přijmout dohodu zahrnující státy a sociální partnery, které by těmto praktikám v budoucnu zamezily.

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

KDO JSME, O CO USILUJEME

KDO JSME, O CO USILUJEME KDO JSME, O CO USILUJEME Vážení čtenáři, jak je možné řešit četné problémy, před nimiž stojí lidé v Evropě i ve světě? To je základní otázka, od které se odvíjí naše činnost ve skupině Evropské sjednocené

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Sevillské programové prohlášení

Sevillské programové prohlášení Sevillské programové prohlášení European Trade Union Confederation (ETUC) Confédération européenne des syndicats (CES) CS Sevillské programové prohlášení Přijato XI. sjezdem Evropské odborové konfederace,

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015

1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015 1. ideová konference TOP tým z. s. Tyršův dům Praha, 19. dubna 2015 Vnitropolitický blok (Situace TOP 09 v kontextu české politické scény) 1) Krize české politiky garant: Jan Kavalírek My, členové TOP

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

ČMKOS, volný pohyb osob a problematika zaměstnanosti. Pavel Janíčko poradce ČMKOS

ČMKOS, volný pohyb osob a problematika zaměstnanosti. Pavel Janíčko poradce ČMKOS ČMKOS, volný pohyb osob a problematika zaměstnanosti Pavel Janíčko poradce ČMKOS Program ČMKOS 2010-2014 ČMKOS bude jako aktivní člen evropských a světových odborů podporovat, aby sociální práva a sociální

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ 5.10.20125.10.2012 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s.

Etika pomoci. Člověk v tísni, o. p. s. Etika pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Cílem společnosti Člověk v tísni je: spolupodílet se na vytvoření tolerantní aotevřené společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Solidarita nezná hranic. Společně utvářet sociální Evropu! Strategický a akční plán Meziregionální odborové rady Labe-Nisa na období 2013-2015

Solidarita nezná hranic. Společně utvářet sociální Evropu! Strategický a akční plán Meziregionální odborové rady Labe-Nisa na období 2013-2015 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Bezirk Sachsen Solidarita nezná hranic. Společně utvářet sociální Evropu! Strategický a akční plán Meziregionální odborové rady Labe-Nisa na období 2013-2015 Schváleno

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008 Evopská dohoda o dusevním zdraví a zivotní harmonii Konference Evropské unie na vysoké úrovni SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ A zivotní HARMONII Brusel, 12-13 června 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství (2000/517/ES) (Výtah) Doporučení se zabývá obecnými liniemi hospodářských koncepcí na pozadí

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci v Evropské unii (2004/2190(INI)) Výbor pro zaměstnanost a sociální

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Politika ochranu spotřebitele v Evropské Unií a sociální politika v Evropské Unií. Michel Jacob Caettano Joao

Politika ochranu spotřebitele v Evropské Unií a sociální politika v Evropské Unií. Michel Jacob Caettano Joao Politika ochranu spotřebitele v Evropské Unií a sociální politika v Michel Jacob Caettano Joao Politika ochranu spotřebitele v V osmadvaceti členských státech Evropské unie žije téměř půl miliardy potenciálních

Více

1) Představujeme záruky pro mladé lidi z pohledu národních úrovní, pár čísel na úvod:

1) Představujeme záruky pro mladé lidi z pohledu národních úrovní, pár čísel na úvod: Záruka pro mladé Stručný průvodce Strany Evropských Socialistů 1) Představujeme záruky pro mladé lidi z pohledu národních úrovní, pár čísel na úvod: V současné době je v Evropě více než 5,5 milionu nezaměstnaných

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Obsah 6 Chceme, aby příští Evropská komise začlenila do svého pracovního programu tyto cíle: I Dokázali

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více