Změna pro Evropu. - 9 klíčových témat pro rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna pro Evropu. - 9 klíčových témat pro rok 2009"

Transkript

1 Změna pro Evropu - 9 klíčových témat pro rok 2009 Mladí evropští socialisté, sociální demokraté, labouristé a pokrokoví lidé se zasazují o solidaritu, rovnoprávnost a spravedlnost, svobodu a demokracii. Sdružujeme se ve jménu federativní, demokratické, sociální a mezinárodní Evropy. Nedopustíme, aby byl kdokoli nucen zůstat stranou zájmu. Zasazujeme se za podporu většího množství lepších pracovních míst pro všechny. Podporujeme rozmanitost, jsme proti sociálnímu vyloučení. Podporujeme sociální zabezpečení. Jsme zárukou lepší správy věcí veřejných pro Evropu. Prosazujeme spravedlivou globalizaci. Společně pro změny! Pravicová a konzervativní politika předkládá falešné sliby. Je potřeba akce. Nezaměstnanost mezi mladými narůstá. Mnoho lidí má pocit, že zůstali opuštěni. Vzrůstá počet studentů vylučovaných ze škol. Vzniká spousta neefektivních předpisů a zákonů. Vzrůstá chudoba. Kvalita sociálního zabezpečení klesá. Evropa zapomíná na svou mezinárodní zodpovědnost. Nezavíráme před těmito problémy oči, nabízíme realistická řešení. Společně jednáme! Přijímáme konkrétní závazky. Předkládáme 9 klíčových témat pro rok Zodpovídat se budeme pouze Vám, Lidu Evropy. Změna pro Evropu je nová vize nové generace. Konkrétní vize, která nabízí každému šanci pro lepší budoucnost. Zveme Vás, abyste nás v této cestě následovali. Společně za fungující Evropu miliónů nových pracovních míst do roku Skoncovat s nedůstojnými pracovními podmínkami pro mladé lidi. 2. Lepší sociální zabezpečení. Kvalitní veřejná zdravotní péče, kvalitní školství a celoživotní vzdělávání. 3. Vymýtit chudobu. Stanovit minimální mzdu. 4. Stop nesmyslné byrokracii. Budovat Evropu pro občany. Zapojit mladé do rozhodovacích procesů. 5. Lepší integrace a řešení problémů imigrantů. 6. Rovnoprávnost: skoncovat s diskriminací žen, mládeže, homosexuálů, lidí s postižením, imigrantů a minorit, lidí s odlišným náboženským vyznáním. 7. Udržitelný životní styl. Znečišťovatelé budou platit zelené daně. Odměňovat zodpovědnost k životnímu prostředí. 8. Konec unilateralismu: reformovat globální systém vlády, zasadit se o mírové odzbrojování. 9. Důstojná práce pro všechny. Ukončit globální finanční krizi a za pomoci regulačních mechanismů zaručit férovou globalizaci.

2 Řešení 1: Více pracovních míst. Lepší práce. Konec chudoby. V Evropě (jednom z nejbohatších regionů na Zemi) jeden ze šesti lidí žije pod národní hranicí chudoby, dohromady to čítá 74 milionů lidí. 19 milionů lidí v Evropské unii je nezaměstnaných. Jedno procento nejbohatších více než zdvojnásobilo svůj podíl příjmu z 8% v roce 1980 na dnešních 17%. V poslední době se objevuje mezi většinou mladých lidí jev takzvané pracovní chudoby pracují, ale jsou chudí. Naše budoucnost pro Evropu je jiná. 15 milionů nových pracovních míst do roku Skoncovat s nedůstojnými pracovními podmínkami pro mladé. Pro zajištění našeho cíle plné zaměstnanosti je nutný ekonomický růst, ten sám však nestačí k tomu, aby se vytvořilo více lepších pracovních míst a aby se vymýtila chudoba. Potřebujeme Evropu, která investuje do svých vlastních lidí, investuje do dovedností a příležitostí hlavně pro mladé lidi. V tomto procesu je nezbytná širší implementace cílů Lisabonské strategie. Plná zaměstnanost je hlavním tématem naší vize o zavedení modelu kvalitního evropského sociálního státu. Aktivní politika v oblasti práce musí usnadnit mladým lidem vstup na pracovní trh a zároveň je chránit před vykořišťováním takovými způsoby, jako jsou povinné neplacené praxe nebo krátkodobé kontrakty bez přiměřeného sociálního zabezpečení. Nezbytná je účinná legislativa v oblasti uzavírání pracovních smluv, posílení role odborů a zajištění práva na práci členskými státy EU. Požadujeme přijetí Charty pro zaměstnávání mladých, která zamezí jejich vykořisťování. Musí být zamezeno možnostem snadného najímání a propouštění zaměstnanců. Je třeba zaměřit se na reformu pracovního trhu posílení flexibility za současného zavedení mechanismů, které posílí sociální zabezpečení. K tomu však může dojít pouze tehdy, pokud budou uskutečněny tyto čtyři kroky: 1) kvalitní pracovní smlouvy, 2) snadnější způsob změny práce a usnadnění přechodu z nezaměstnanosti k zaměstnanosti, 3) rozvoj celoživotního vzdělávání, které umožní rozvoj osobnosti, 4) moderní systém sociálního zabezpečení, které poskytne všem pracujícím adekvátní podporu a usnadní mobilitu na pracovním trhu. Naším cílem je zavedení 32 hodinového pracovního týdne, aniž by se snížila pracovní výkonnost. Zavedení 32 hodinového pracovního týdne je hlavním příspěvkem k zajištění rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem, který přispívá ke zvýšení kvality života všech evropských pracujících, hlavně mladých rodičů. K boji proti nezaměstnanosti mladých je třeba podporovat dostatečnou integraci přístupu těchto lidí na pracovní trh, politiku odstraňující sociální vylučování namířenou ve prospěch zlepšení situace nejvíce ohrožených mladých lidí, prevenci selhávání v procesu vzdělávání, povzbuzování integrace mladých pracujících a usnadnění přechodu od studijního k pracovnímu životu.

3 Syndrom polského instalatéra je nesmyslný. Pracující musí podléhat národní legislativě, která omezí mzdový dumping a nespravedlivé pracovní podmínky. Regulační mechanismy Evropské unie v oblasti pracovního trhu je potřeba reformovat nikoliv ve prospěch největších zaměstnavatelů, ale ve prospěch vysokého standardu pracujících. Existující závazné předpisy je třeba nahradit novými, které podporují mobilitu na pracovním trhu. Lepší sociální zabezpečení. Kvalitní veřejná zdravotní péče, školství a celoživotní vzdělávání. EU převážně akcentuje myšlenku jednotného trhu, často i za cenu odpírání sociálních práv svým občanům. Toto chceme zastavit. Je potřeba podporovat konkurenceschopnost v rámci evropské ekonomiky ve veřejném i soukromém sektoru, tento přístup však již dále nesmí být založen na privatizování a pokračující liberalizaci. V Evropě musí být zaveden přístup založený na základě respektu k právu. Podporujeme vysokou kvalitu a dostupnost služeb pro každého, ať žije kdekoliv. Hlavními sektory, které musejí být spravovány jakožto veřejné, jsou: bezpečnost, spravedlnost, zdravotní péče, vzdělání, vodní hospodářství, energetika, odpadové hospodářství, veřejná doprava, pošta a telekomunikace, veřejná média a informace, kultura, sport, předškolní péče, sociální bydlení a sociální zabezpečení. Toto jsou klíčové součásti modelu evropského sociálního státu, jsou základem výhodnosti tohoto modelu před ostatními, zaručují společenskou soudržnost na principu nepřípustnosti společenského vyloučení kohokoliv. Zaručují skutečnost, že veřejný zájem má větší hodnotu než zájem individuální. Dobrovolná práce je způsobem, jak se neformálně vzdělávat, nikoliv levná pracovní síla. Proces vzdělávání znamená něco víc než jen chození do školy proto, aby člověk získal diplom. Vzdělání je nástroj k podpoře rovnoprávnosti, občanství, kvalitního zaměstnání a lepšího (mezi)kulturního chápání. Hodláme tento nástroj používat. Všechny formy vzdělání musí být dostupné pro kohokoliv. Je třeba zavést opravdu funkční evropský systém vzdělávání. Studentské výměny, hlavně co se týče mladých lidí pocházejících ze znevýhodňujících poměrů nebo z nových či budoucích nových členských států EU, vyžadují dostatečnou podporu. Je zcela nezbytné, aby standardní evropský systém vysokého školství byl otevřený a dostupný všem a aby v případě, že je to nutné, byla účast na vzdělání podporována finanční podporou mezinárodních studentských výměn těch lidí, kteří pocházejí ze znevýhodňujících poměrů. Je třeba podporovat rozvoj systému ERASMUS, který umožňuje studentské výměny komukoliv do věku 25 let. Vymýcení chudoby. Stanovení národní minimální mzdy. Za práci se musí platit. Tento jednoduchý princip musí v Evropě fungovat. Cílem, jak toho dosáhnout, je stanovení evropské minimální mzdy stanovené na bázi rovné kupní síly v rámci celé Evropy v kombinaci se stanovením životního minima pro život v Evropě. Komukoliv a kdekoliv zaručujeme důstojný život a živobytí.

4 Je nezbytné, aby evropská minimální mzda nebo kolektivní shoda na stanovení rovnovážné kupní síly byla stanovena na základě dlouhodobé vize sbližování zemí. Výjimku tvoří země, ve kterých je již minimální mzda zabezpečena a jejíž uplatňování je právně vymahatelné. Dětská chudoba musí být vymýcena do roku Prioritou musí být sociální soudržnost a integrace. Proto požadujeme akci v boji proti chudobě a za posílení síly rodiny. Děti musí mít zabezpečen život ve důstojných podmínkách a obchodování s dětmi ve všech smyslech slova musí být vymýceno. Požadujeme přijetí plánu, který do roku 2010 zajistí, aby se polovině dnešních dětí, které neumí číst a psát, dostalo vzdělání a aby byl analfabetismus odstraněn do roku 2020.

5 Řešení č. 2: Lepší správa věcí veřejných. Nikdo nesmí být nucen stát stranou. Ve skutečnosti je Reformní smlouva poměrně malým krokem v procesu institucionálního rozvoje Evropské unie, která zcela jistě posílí demokracii v Evropské unii a schopnost hájit zájmy svých občanů v každodenním životě. Nicméně, moderní instituce a pokročilé pracovní postupy musejí být stále efektivnější. Evropská legislativa v poslední době posílila ochranu před diskriminací a posílila sociální soudržnost, některé státy, ve kterých je u moci pravice, mají však potíže s dodržováním svých závazků. Naše budoucnost pro Evropu je odlišná. Stop nesmyslné byrokracii. Budovat Evropu pro občany. Zapojit mladé do rozhodovacích procesů. Evropská unie nesmí být pouze unií členských států. Musí umožňovat a rozvíjet silnou a aktivní spolupráci mezi občany. Podle naší vize se bude Evropa muset vyrovnat s problémy, kterým nyní čelí. Evropský parlament jakožto jediná unijní instituce přímo volená občany musí mít spolurozhodovací pravomoc nad unijní legislativou, musí mít možnost rozhodovat o rozpočtech a musí mít právo zákonodárné iniciativy. S námi bude hrát Evropská unie svou opravdovou úlohu. Máme dlouhodobou zkušenost s účinným bojem proti korupci a zneužíváním veřejných prostředků, všichni volení zástupci musejí dodržovat přísná finanční pravidla a předpisy a každá nepravost musí být přísně potrestána. Přesto musí být evropská administrativa široce reformována, Evropská centrální banka musí být demokratizována a musí být snížen počet evropských komisařů. Každý evropský komisař musí být volen na základě konkrétního politického programu, se kterým se bude zodpovídat pouze a přímo Evropskému parlamentu. Za právo občanů požadovat a rozhodovat. Evropa musí patřit svým občanům. Spoluúčast vyžaduje nové paradigma: citlivost, aktivizace a společné rozhodování dokáže změnit dosavadní stav věcí. Při řešení důležitých otázek se musí naslouchat každému hlasu, na což někdy vlády zapomínají. Občanské iniciativy se stávají jedním ze základů demokracie v Evropské unii. K dosažení tohoto cíle je třeba přijmout větší transparentnost v rozhodovacích procesech, ne pouze na úrovni EU, ale také v rámci rozhodovacích procesů v jednotlivých členských státech. Za volební právo od 16 let věku. Mladí lidé se musejí zapojit do práce pro Evropskou unii. Musí být umožněn otevřený přístup k oficiálním záznamům. Konec s paternalistickou Evropou! Všechna nová pravidla a procedury mohou být přijaty teprve po konzultaci s mladými lidmi na všech úrovních, od místní až po úroveň evropských institucí.

6 Rozšiřování EU musí pokračovat. Jihovýchodní Evropa, Kavkaz a Turecko jsou součástí Evropy. S přistoupením k EU budou mít státy Balkánu a Turecko povinnost naplňovat objektivní kritéria, jako je respektování občanských práv, nadvládu zákona, acquis communautaire, ekonomickou politiku, finanční průhlednost apod. Unie musí nabídnout dostatečné finanční prostředky a expertní poradenství, aby pomohlo těmto zemí vyrovnat se s unijními požadavky, ale zároveň EU musí jednat tam, kde jsou lidská práva pošlapávána. Zároveň se musejí posilovat vztahy s Ruskem a kavkazskými republikami na základě objektivních kritérií zmíněných v Evropské politice sousedství. Lepší integrace a řešení problémů imigrantů. Evropa, která bude fungovat jako hradba, jak to chtějí pravicové strany, nezastaví imigraci. Pouze napomůže ilegální imigraci a zhorší podmínky imigrantů. Racionální, solidární a právní přístup k imigraci nabídne bezpečí těm, kteří hledají azyl, a vytvoří základ, na němž bude možné chovat se k ekonomickým imigrantům s respektem a zodpovědně. Nespravedlivý systém víz musí skončit. Musí být zaveden generální pardon všem ilegálním imigrantům v Evropě. Je třeba nabídnout jim občanství, které zahrne jak všechna práva, tak povinnosti z něj plynoucí. Do roku 2014 musí být zavedena imigrační politika, stejně jako musí vytvořen systém, podle jakého se budou státy dělit o náklady pramenící z nutnosti ubytovávat a integrovat cizince. To však předpokládá uznání plných občanských, politických a sociálních práv, právo na sjednocení rodiny, právo na práci, přístup k veřejným službám, právo volit a být volen ve volbách. Abychom zamezili masové migraci, je třeba vypořádat se s jejími příčinami: chudobou, represí a ozbrojenými konflikty. Více než dvacet milionů lidí bylo přinuceno opustit svou zemi kvůli konfliktům, humanitárním krizím a diktatuře. Ještě více jich opouští zemi z důvodu ekonomického kolapsu a extrémní chudoby. Evropská unie musí dodržet svůj slib do roku 2015 učinit chudobu historií. Rovnoprávnost: skoncovat s diskriminací žen, mládeže, homosexuálů, lidí s postižením, imigrantů a minorit, lidí s odlišným náboženským vyznáním. Otevřená společnost, na jejímž životě se může každý plnohodnotně realizovat, aniž by záleželo na jeho příjmu, etnickém či sociálním původu, pohlaví, sexuální orientaci, věku, zdravotním stavu, existenci zdravotního postižení, náboženském a politickém přesvědčení a občanství, je naprostým základem. Jde o společnost, v níž jsou všem zaručena lidská práva a kde všichni mají právo na důstojnou práci, sociální výhody a kvalitní vzdělání. Vyloučení, diskriminace, xenofobie, homofobie a genderová nerovnost nemají v budoucí Evropě místo!

7 Rozdíly v příjmech mezi muži a ženami nemají v Evropě místo. Cesta k dosažení plné genderové rovnosti je v Evropě ještě dlouhá. Násilí vůči ženám, ať již domácí nebo jiné, šikana na pracovišti, únosy a nucení k prostituci jsou realitou. Všechny formy genderové nerovnosti budou odstraněny a ženská občanská, politická a sociální práva budou upevněna. Soukromé společnosti budou mít povinnost mít nejméně 40% žen ve vedoucích pozicích. Je třeba zavést podporu na mateřské a otcovské dovolené v dostatečné výši a bez rozdílu výše částky. Mužům i ženám musí být umožněno, aby žili i méně tradičním způsobem systém musí být pružný a otevřený i modelům, jako je pracující žena a pečující muž. Stát musí takovýto systém finančně podporovat a musí vytvořit kvalitní systém předškolní péče, aby bylo ženám umožněno se na konci mateřské dovolené vrátit zpět do práce či na studia. Uzákonit sňatky mezi osobami stejného pohlaví ve všech členských státech. Být homosexuální je v pořádku. Aktivně podporujeme boj za rovná práva lesbiček, gayů, bisexuálů, transsexuálů. Některé členské státy dosud nelegalizovaly registrovaná partnerství či sňatky osob stejného pohlaví, ještě méně jich přiznává párům stejného pohlaví právo adoptovat děti, stejně tak je vůči nim diskriminující i sociální systém. Toto se musí změnit.

8 Řešení č. 3: Za rozvoj. Proti změně klimatu. Naše dnešní rozhodnutí neovlivňují pouze náš vlastní život, ale ještě více i životy našich dětí a vnuků. Skleníkové plyny, které v roce 2009 vypustíme do atmosféry, zde zůstanou do roku 2109 a ještě déle. Svět je heterogenní místo lidé nemají stejné příjmy a bohatství. Násilné konflikty, nedostatečné zdroje, špatná koordinace a slabá politika zapříčiňují zpomalování vývoje, což platí hlavně v Africe. Naše představa o budoucnosti je jiná. Udržitelný životní styl. Znečišťovatelé budou platit zelené daně. Odměňovat zodpovědnost k životnímu prostředí. Evropa je z hlediska životního prostředí soběstačná. Evropa disponuje takovou technologií a infrastrukturou, díky které může implementovat reformulovanou energetickou politiku, udržitelný systém vodního hospodářství, bezpečný systém odpadového hospodářství a také novou zemědělskou politiku odpovědnou vůči životnímu prostředí. Znečišťovatelé musí platit další daně. Úhelným kamenem evropské environmentální politiky musí být rozvoj vzdělání v oblasti problematiky životního prostředí, hlavně mezi mladými lidmi. Jaderná energie, jak již dnes víme, není životaschopné ani vhodné řešení. 2014: polovina energie, která se doma využije, se také doma vyrobí. Energetická bezpečnost předpokládá různorodost zdrojů. Evropská unie by měla lépe využívat potenciál obnovitelných zdrojů a demokratizovat dodávky energie. Je třeba posílit ochranu před nebezpečím, které představují geneticky modifikované potraviny. Stejně tak je třeba podporovat alternativní způsoby silniční a letecké přepravy, mimo jiné i z důvodu nárůstu přetížení dopravní sítě. Lidé musí dostat příležitost k přijetí odpovědných rozhodnutí ve prospěch budoucnosti. Nová partnerství pro vytvoření nové strategie bezpečné globální energetické politiky. Lidé mají právo na udržitelnější způsob života. Do roku 2012 je třeba přijmout nový kjótský protokol, který zamezí vypouštění skleníkových plynů. V rámci systému OSN musí začít fungovat Bezpečnostní výbor pro otázky životního prostředí. Dosavadní objem zemědělské výroby musí být snížen a musí být zrušena omezení trhu. Konec unilateralismu: reformovat globální systém vlády, zasadit se o mírové odzbrojování. Společnosti, v nichž nefunguje právo, jsou odkázané na náhodná rozhodnutí těch, kteří jsou nejsilnější. Potřebujeme globální vládu. OSN je nejlegitimnější globální orgán v oblasti globálního vládnutí, v tomto případě zlepšena musí být hlavně koordinace a efektivita.

9 Mezinárodní právo je klíčovým nástrojem pro vybudování mezinárodní demokracie a spravedlivého světového pořádku. Lidská práva musí respektovat každý, požadujeme konec mučení a vynášení rozsudků smrti. Konec šíření AIDS a malárie do roku Světové bohatství je rozděleno nespravedlivě. Je třeba zdanit mezinárodní finanční transakce a takto získané prostředky využít ve prospěch rozvoje a podpory stability a bezpečnosti. Všechny členské státy by konečně měly dodržovat již přijatý závazek přispívat 0,7 % na mezinárodní pomoc. Je třeba zlepšit koordinaci činností, zaměřených na mezinárodní pomoc, se zřetelem k rozvoji demokracie a lidských práv a k zamezení korupce. Válka není řešení. S terorem bojujme mírovou cestou a efektivně. Opravdová bezpečnost je založena na důvěře, respektu a solidaritě. Za pomoci aktivní diplomacie a spravedlivého rozdělení bohatství se vytvoří situace, kdy bude možné předcházet konfliktům. Vojenská síla může být použita se svolením OSN. Je třeba předcházet šíření jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení. Evropa musí využít všechny možnosti a vyvinout větší úsilí při zklidňování napětí na mezinárodním poli, do této aktivity musí zapojit i své kontakty s dalšími partnery. Začátek tohoto procesu v Evropě bude redukce jejího vlastního zbrojního arzenálu. Důstojná práce pro všechny. Ukončit globální finanční krizi a za pomoci regulačních mechanismů zaručit férovou globalizaci. V Evropě a všude na světě musí být modernizován pracovní trh tak, aby dokázal zachytit vzrůstající ekonomické změny a pohyby. Také lidé v rozvojovém světě potřebují více lepších pracovních míst, aby se vymanili zpoza hranice chudoby a získali tak lepší perspektivu pro budoucnost. Požadujeme investovat o 250 milionů Euro více do Sociálního dorovnávacího fondu, jehož účelem je srovnávat sociální následky, které s sebou v Evropě přináší globalizace, a podporovat tvorbu lepších pracovních míst a lepší sociální ochrany na jihu. Za tímto účelem je třeba povinně přijmout standardy a regulace ILO (Mezinárodní organizace práce), které by zaručovaly spravedlivou globalizaci jak v národním, tak mezinárodním měřítku. Nespravedlivá omezení trhu musí skončit. Všechny dvoustranné i regionální obchodní dohody musí obsahovat vynutitelný článek o zavedení hlavních pracovních standardů, důstojných pracovních podmínkách, udržitelném rozvoji a lidských právech. Všechny předpisy WTO (Světová obchodní organizace), IMF (Mezinárodního měnového fondu) a Světové banky musí být v budoucnu na těchto principech založena. Svět prochází finanční krizí. Finanční spekulanti skupují a rozvracejí do té doby zdravé společnosti, aby rychle dosáhli co největšího zisku, aniž by brali v potaz sociální otázky. V rámci EU a OSN je třeba přijmout dohodu zahrnující státy a sociální partnery, které by těmto praktikám v budoucnu zamezily.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln lních věcív Brno, 25. listopadu 2005 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu člen Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku www.cabrnoch.cz

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE MADRIDSKÁ DEKLARACE NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE My, přes 400 účastníků Evropského kongresu o osobách se zdravotním postižením, konaném v Madridu, velmi vítáme prohlášení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Delegace naleznou v příloze priority EU pro spolupráci s Radou Evropy v letech 2016 a 2017 ve znění přijatém Radou dne 18. ledna 2016.

Delegace naleznou v příloze priority EU pro spolupráci s Radou Evropy v letech 2016 a 2017 ve znění přijatém Radou dne 18. ledna 2016. Rada Evropské unie Brusel 18. ledna 2016 (OR. en) 5339/16 COSCE 1 CFSP/PESC 38 COHOM 1 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Generální sekretariát Rady Delegace 14919/15 COSCE

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Pracovní překlad Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice přijatá Správní radou Mezinárodního úřadu práce na jejím 204. zasedání (Ženeva, listopad 1977) ve znění úprav z

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

SOCIÁLNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE

SOCIÁLNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE SOCIÁLNÍ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE Exekuce a zadluženost v regionu a jejich vliv na sociální statut obyvatel Gabriela Nekolová, DiS. náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí předsedkyně HSR-ÚK zástupkyně

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Česká republika a Evropská unie

Česká republika a Evropská unie Česká republika a Evropská unie Zahájení procesu přípravy na vstup do EU v regionu SVE 17. 12. 2005 VŠFS KS MEI ZS 2005-06 1 OSNOVA Úvod 1. Podmínky pro získání plného členství v EU pro KZ 2. Příprava

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 493 v konečném znění 2004/0165 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu (předložená Komisí) CS CS DŮVODOVÁ

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE Jaká práva nám Listina zaručuje? 1. DŮSTOJNOST Právo na život, do kterého patří zákaz trestu smrti a poprav. Nikdo nesmí být podroben mučení či jinému ponižujícímu

Více