Změna pro Evropu. - 9 klíčových témat pro rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna pro Evropu. - 9 klíčových témat pro rok 2009"

Transkript

1 Změna pro Evropu - 9 klíčových témat pro rok 2009 Mladí evropští socialisté, sociální demokraté, labouristé a pokrokoví lidé se zasazují o solidaritu, rovnoprávnost a spravedlnost, svobodu a demokracii. Sdružujeme se ve jménu federativní, demokratické, sociální a mezinárodní Evropy. Nedopustíme, aby byl kdokoli nucen zůstat stranou zájmu. Zasazujeme se za podporu většího množství lepších pracovních míst pro všechny. Podporujeme rozmanitost, jsme proti sociálnímu vyloučení. Podporujeme sociální zabezpečení. Jsme zárukou lepší správy věcí veřejných pro Evropu. Prosazujeme spravedlivou globalizaci. Společně pro změny! Pravicová a konzervativní politika předkládá falešné sliby. Je potřeba akce. Nezaměstnanost mezi mladými narůstá. Mnoho lidí má pocit, že zůstali opuštěni. Vzrůstá počet studentů vylučovaných ze škol. Vzniká spousta neefektivních předpisů a zákonů. Vzrůstá chudoba. Kvalita sociálního zabezpečení klesá. Evropa zapomíná na svou mezinárodní zodpovědnost. Nezavíráme před těmito problémy oči, nabízíme realistická řešení. Společně jednáme! Přijímáme konkrétní závazky. Předkládáme 9 klíčových témat pro rok Zodpovídat se budeme pouze Vám, Lidu Evropy. Změna pro Evropu je nová vize nové generace. Konkrétní vize, která nabízí každému šanci pro lepší budoucnost. Zveme Vás, abyste nás v této cestě následovali. Společně za fungující Evropu miliónů nových pracovních míst do roku Skoncovat s nedůstojnými pracovními podmínkami pro mladé lidi. 2. Lepší sociální zabezpečení. Kvalitní veřejná zdravotní péče, kvalitní školství a celoživotní vzdělávání. 3. Vymýtit chudobu. Stanovit minimální mzdu. 4. Stop nesmyslné byrokracii. Budovat Evropu pro občany. Zapojit mladé do rozhodovacích procesů. 5. Lepší integrace a řešení problémů imigrantů. 6. Rovnoprávnost: skoncovat s diskriminací žen, mládeže, homosexuálů, lidí s postižením, imigrantů a minorit, lidí s odlišným náboženským vyznáním. 7. Udržitelný životní styl. Znečišťovatelé budou platit zelené daně. Odměňovat zodpovědnost k životnímu prostředí. 8. Konec unilateralismu: reformovat globální systém vlády, zasadit se o mírové odzbrojování. 9. Důstojná práce pro všechny. Ukončit globální finanční krizi a za pomoci regulačních mechanismů zaručit férovou globalizaci.

2 Řešení 1: Více pracovních míst. Lepší práce. Konec chudoby. V Evropě (jednom z nejbohatších regionů na Zemi) jeden ze šesti lidí žije pod národní hranicí chudoby, dohromady to čítá 74 milionů lidí. 19 milionů lidí v Evropské unii je nezaměstnaných. Jedno procento nejbohatších více než zdvojnásobilo svůj podíl příjmu z 8% v roce 1980 na dnešních 17%. V poslední době se objevuje mezi většinou mladých lidí jev takzvané pracovní chudoby pracují, ale jsou chudí. Naše budoucnost pro Evropu je jiná. 15 milionů nových pracovních míst do roku Skoncovat s nedůstojnými pracovními podmínkami pro mladé. Pro zajištění našeho cíle plné zaměstnanosti je nutný ekonomický růst, ten sám však nestačí k tomu, aby se vytvořilo více lepších pracovních míst a aby se vymýtila chudoba. Potřebujeme Evropu, která investuje do svých vlastních lidí, investuje do dovedností a příležitostí hlavně pro mladé lidi. V tomto procesu je nezbytná širší implementace cílů Lisabonské strategie. Plná zaměstnanost je hlavním tématem naší vize o zavedení modelu kvalitního evropského sociálního státu. Aktivní politika v oblasti práce musí usnadnit mladým lidem vstup na pracovní trh a zároveň je chránit před vykořišťováním takovými způsoby, jako jsou povinné neplacené praxe nebo krátkodobé kontrakty bez přiměřeného sociálního zabezpečení. Nezbytná je účinná legislativa v oblasti uzavírání pracovních smluv, posílení role odborů a zajištění práva na práci členskými státy EU. Požadujeme přijetí Charty pro zaměstnávání mladých, která zamezí jejich vykořisťování. Musí být zamezeno možnostem snadného najímání a propouštění zaměstnanců. Je třeba zaměřit se na reformu pracovního trhu posílení flexibility za současného zavedení mechanismů, které posílí sociální zabezpečení. K tomu však může dojít pouze tehdy, pokud budou uskutečněny tyto čtyři kroky: 1) kvalitní pracovní smlouvy, 2) snadnější způsob změny práce a usnadnění přechodu z nezaměstnanosti k zaměstnanosti, 3) rozvoj celoživotního vzdělávání, které umožní rozvoj osobnosti, 4) moderní systém sociálního zabezpečení, které poskytne všem pracujícím adekvátní podporu a usnadní mobilitu na pracovním trhu. Naším cílem je zavedení 32 hodinového pracovního týdne, aniž by se snížila pracovní výkonnost. Zavedení 32 hodinového pracovního týdne je hlavním příspěvkem k zajištění rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem, který přispívá ke zvýšení kvality života všech evropských pracujících, hlavně mladých rodičů. K boji proti nezaměstnanosti mladých je třeba podporovat dostatečnou integraci přístupu těchto lidí na pracovní trh, politiku odstraňující sociální vylučování namířenou ve prospěch zlepšení situace nejvíce ohrožených mladých lidí, prevenci selhávání v procesu vzdělávání, povzbuzování integrace mladých pracujících a usnadnění přechodu od studijního k pracovnímu životu.

3 Syndrom polského instalatéra je nesmyslný. Pracující musí podléhat národní legislativě, která omezí mzdový dumping a nespravedlivé pracovní podmínky. Regulační mechanismy Evropské unie v oblasti pracovního trhu je potřeba reformovat nikoliv ve prospěch největších zaměstnavatelů, ale ve prospěch vysokého standardu pracujících. Existující závazné předpisy je třeba nahradit novými, které podporují mobilitu na pracovním trhu. Lepší sociální zabezpečení. Kvalitní veřejná zdravotní péče, školství a celoživotní vzdělávání. EU převážně akcentuje myšlenku jednotného trhu, často i za cenu odpírání sociálních práv svým občanům. Toto chceme zastavit. Je potřeba podporovat konkurenceschopnost v rámci evropské ekonomiky ve veřejném i soukromém sektoru, tento přístup však již dále nesmí být založen na privatizování a pokračující liberalizaci. V Evropě musí být zaveden přístup založený na základě respektu k právu. Podporujeme vysokou kvalitu a dostupnost služeb pro každého, ať žije kdekoliv. Hlavními sektory, které musejí být spravovány jakožto veřejné, jsou: bezpečnost, spravedlnost, zdravotní péče, vzdělání, vodní hospodářství, energetika, odpadové hospodářství, veřejná doprava, pošta a telekomunikace, veřejná média a informace, kultura, sport, předškolní péče, sociální bydlení a sociální zabezpečení. Toto jsou klíčové součásti modelu evropského sociálního státu, jsou základem výhodnosti tohoto modelu před ostatními, zaručují společenskou soudržnost na principu nepřípustnosti společenského vyloučení kohokoliv. Zaručují skutečnost, že veřejný zájem má větší hodnotu než zájem individuální. Dobrovolná práce je způsobem, jak se neformálně vzdělávat, nikoliv levná pracovní síla. Proces vzdělávání znamená něco víc než jen chození do školy proto, aby člověk získal diplom. Vzdělání je nástroj k podpoře rovnoprávnosti, občanství, kvalitního zaměstnání a lepšího (mezi)kulturního chápání. Hodláme tento nástroj používat. Všechny formy vzdělání musí být dostupné pro kohokoliv. Je třeba zavést opravdu funkční evropský systém vzdělávání. Studentské výměny, hlavně co se týče mladých lidí pocházejících ze znevýhodňujících poměrů nebo z nových či budoucích nových členských států EU, vyžadují dostatečnou podporu. Je zcela nezbytné, aby standardní evropský systém vysokého školství byl otevřený a dostupný všem a aby v případě, že je to nutné, byla účast na vzdělání podporována finanční podporou mezinárodních studentských výměn těch lidí, kteří pocházejí ze znevýhodňujících poměrů. Je třeba podporovat rozvoj systému ERASMUS, který umožňuje studentské výměny komukoliv do věku 25 let. Vymýcení chudoby. Stanovení národní minimální mzdy. Za práci se musí platit. Tento jednoduchý princip musí v Evropě fungovat. Cílem, jak toho dosáhnout, je stanovení evropské minimální mzdy stanovené na bázi rovné kupní síly v rámci celé Evropy v kombinaci se stanovením životního minima pro život v Evropě. Komukoliv a kdekoliv zaručujeme důstojný život a živobytí.

4 Je nezbytné, aby evropská minimální mzda nebo kolektivní shoda na stanovení rovnovážné kupní síly byla stanovena na základě dlouhodobé vize sbližování zemí. Výjimku tvoří země, ve kterých je již minimální mzda zabezpečena a jejíž uplatňování je právně vymahatelné. Dětská chudoba musí být vymýcena do roku Prioritou musí být sociální soudržnost a integrace. Proto požadujeme akci v boji proti chudobě a za posílení síly rodiny. Děti musí mít zabezpečen život ve důstojných podmínkách a obchodování s dětmi ve všech smyslech slova musí být vymýceno. Požadujeme přijetí plánu, který do roku 2010 zajistí, aby se polovině dnešních dětí, které neumí číst a psát, dostalo vzdělání a aby byl analfabetismus odstraněn do roku 2020.

5 Řešení č. 2: Lepší správa věcí veřejných. Nikdo nesmí být nucen stát stranou. Ve skutečnosti je Reformní smlouva poměrně malým krokem v procesu institucionálního rozvoje Evropské unie, která zcela jistě posílí demokracii v Evropské unii a schopnost hájit zájmy svých občanů v každodenním životě. Nicméně, moderní instituce a pokročilé pracovní postupy musejí být stále efektivnější. Evropská legislativa v poslední době posílila ochranu před diskriminací a posílila sociální soudržnost, některé státy, ve kterých je u moci pravice, mají však potíže s dodržováním svých závazků. Naše budoucnost pro Evropu je odlišná. Stop nesmyslné byrokracii. Budovat Evropu pro občany. Zapojit mladé do rozhodovacích procesů. Evropská unie nesmí být pouze unií členských států. Musí umožňovat a rozvíjet silnou a aktivní spolupráci mezi občany. Podle naší vize se bude Evropa muset vyrovnat s problémy, kterým nyní čelí. Evropský parlament jakožto jediná unijní instituce přímo volená občany musí mít spolurozhodovací pravomoc nad unijní legislativou, musí mít možnost rozhodovat o rozpočtech a musí mít právo zákonodárné iniciativy. S námi bude hrát Evropská unie svou opravdovou úlohu. Máme dlouhodobou zkušenost s účinným bojem proti korupci a zneužíváním veřejných prostředků, všichni volení zástupci musejí dodržovat přísná finanční pravidla a předpisy a každá nepravost musí být přísně potrestána. Přesto musí být evropská administrativa široce reformována, Evropská centrální banka musí být demokratizována a musí být snížen počet evropských komisařů. Každý evropský komisař musí být volen na základě konkrétního politického programu, se kterým se bude zodpovídat pouze a přímo Evropskému parlamentu. Za právo občanů požadovat a rozhodovat. Evropa musí patřit svým občanům. Spoluúčast vyžaduje nové paradigma: citlivost, aktivizace a společné rozhodování dokáže změnit dosavadní stav věcí. Při řešení důležitých otázek se musí naslouchat každému hlasu, na což někdy vlády zapomínají. Občanské iniciativy se stávají jedním ze základů demokracie v Evropské unii. K dosažení tohoto cíle je třeba přijmout větší transparentnost v rozhodovacích procesech, ne pouze na úrovni EU, ale také v rámci rozhodovacích procesů v jednotlivých členských státech. Za volební právo od 16 let věku. Mladí lidé se musejí zapojit do práce pro Evropskou unii. Musí být umožněn otevřený přístup k oficiálním záznamům. Konec s paternalistickou Evropou! Všechna nová pravidla a procedury mohou být přijaty teprve po konzultaci s mladými lidmi na všech úrovních, od místní až po úroveň evropských institucí.

6 Rozšiřování EU musí pokračovat. Jihovýchodní Evropa, Kavkaz a Turecko jsou součástí Evropy. S přistoupením k EU budou mít státy Balkánu a Turecko povinnost naplňovat objektivní kritéria, jako je respektování občanských práv, nadvládu zákona, acquis communautaire, ekonomickou politiku, finanční průhlednost apod. Unie musí nabídnout dostatečné finanční prostředky a expertní poradenství, aby pomohlo těmto zemí vyrovnat se s unijními požadavky, ale zároveň EU musí jednat tam, kde jsou lidská práva pošlapávána. Zároveň se musejí posilovat vztahy s Ruskem a kavkazskými republikami na základě objektivních kritérií zmíněných v Evropské politice sousedství. Lepší integrace a řešení problémů imigrantů. Evropa, která bude fungovat jako hradba, jak to chtějí pravicové strany, nezastaví imigraci. Pouze napomůže ilegální imigraci a zhorší podmínky imigrantů. Racionální, solidární a právní přístup k imigraci nabídne bezpečí těm, kteří hledají azyl, a vytvoří základ, na němž bude možné chovat se k ekonomickým imigrantům s respektem a zodpovědně. Nespravedlivý systém víz musí skončit. Musí být zaveden generální pardon všem ilegálním imigrantům v Evropě. Je třeba nabídnout jim občanství, které zahrne jak všechna práva, tak povinnosti z něj plynoucí. Do roku 2014 musí být zavedena imigrační politika, stejně jako musí vytvořen systém, podle jakého se budou státy dělit o náklady pramenící z nutnosti ubytovávat a integrovat cizince. To však předpokládá uznání plných občanských, politických a sociálních práv, právo na sjednocení rodiny, právo na práci, přístup k veřejným službám, právo volit a být volen ve volbách. Abychom zamezili masové migraci, je třeba vypořádat se s jejími příčinami: chudobou, represí a ozbrojenými konflikty. Více než dvacet milionů lidí bylo přinuceno opustit svou zemi kvůli konfliktům, humanitárním krizím a diktatuře. Ještě více jich opouští zemi z důvodu ekonomického kolapsu a extrémní chudoby. Evropská unie musí dodržet svůj slib do roku 2015 učinit chudobu historií. Rovnoprávnost: skoncovat s diskriminací žen, mládeže, homosexuálů, lidí s postižením, imigrantů a minorit, lidí s odlišným náboženským vyznáním. Otevřená společnost, na jejímž životě se může každý plnohodnotně realizovat, aniž by záleželo na jeho příjmu, etnickém či sociálním původu, pohlaví, sexuální orientaci, věku, zdravotním stavu, existenci zdravotního postižení, náboženském a politickém přesvědčení a občanství, je naprostým základem. Jde o společnost, v níž jsou všem zaručena lidská práva a kde všichni mají právo na důstojnou práci, sociální výhody a kvalitní vzdělání. Vyloučení, diskriminace, xenofobie, homofobie a genderová nerovnost nemají v budoucí Evropě místo!

7 Rozdíly v příjmech mezi muži a ženami nemají v Evropě místo. Cesta k dosažení plné genderové rovnosti je v Evropě ještě dlouhá. Násilí vůči ženám, ať již domácí nebo jiné, šikana na pracovišti, únosy a nucení k prostituci jsou realitou. Všechny formy genderové nerovnosti budou odstraněny a ženská občanská, politická a sociální práva budou upevněna. Soukromé společnosti budou mít povinnost mít nejméně 40% žen ve vedoucích pozicích. Je třeba zavést podporu na mateřské a otcovské dovolené v dostatečné výši a bez rozdílu výše částky. Mužům i ženám musí být umožněno, aby žili i méně tradičním způsobem systém musí být pružný a otevřený i modelům, jako je pracující žena a pečující muž. Stát musí takovýto systém finančně podporovat a musí vytvořit kvalitní systém předškolní péče, aby bylo ženám umožněno se na konci mateřské dovolené vrátit zpět do práce či na studia. Uzákonit sňatky mezi osobami stejného pohlaví ve všech členských státech. Být homosexuální je v pořádku. Aktivně podporujeme boj za rovná práva lesbiček, gayů, bisexuálů, transsexuálů. Některé členské státy dosud nelegalizovaly registrovaná partnerství či sňatky osob stejného pohlaví, ještě méně jich přiznává párům stejného pohlaví právo adoptovat děti, stejně tak je vůči nim diskriminující i sociální systém. Toto se musí změnit.

8 Řešení č. 3: Za rozvoj. Proti změně klimatu. Naše dnešní rozhodnutí neovlivňují pouze náš vlastní život, ale ještě více i životy našich dětí a vnuků. Skleníkové plyny, které v roce 2009 vypustíme do atmosféry, zde zůstanou do roku 2109 a ještě déle. Svět je heterogenní místo lidé nemají stejné příjmy a bohatství. Násilné konflikty, nedostatečné zdroje, špatná koordinace a slabá politika zapříčiňují zpomalování vývoje, což platí hlavně v Africe. Naše představa o budoucnosti je jiná. Udržitelný životní styl. Znečišťovatelé budou platit zelené daně. Odměňovat zodpovědnost k životnímu prostředí. Evropa je z hlediska životního prostředí soběstačná. Evropa disponuje takovou technologií a infrastrukturou, díky které může implementovat reformulovanou energetickou politiku, udržitelný systém vodního hospodářství, bezpečný systém odpadového hospodářství a také novou zemědělskou politiku odpovědnou vůči životnímu prostředí. Znečišťovatelé musí platit další daně. Úhelným kamenem evropské environmentální politiky musí být rozvoj vzdělání v oblasti problematiky životního prostředí, hlavně mezi mladými lidmi. Jaderná energie, jak již dnes víme, není životaschopné ani vhodné řešení. 2014: polovina energie, která se doma využije, se také doma vyrobí. Energetická bezpečnost předpokládá různorodost zdrojů. Evropská unie by měla lépe využívat potenciál obnovitelných zdrojů a demokratizovat dodávky energie. Je třeba posílit ochranu před nebezpečím, které představují geneticky modifikované potraviny. Stejně tak je třeba podporovat alternativní způsoby silniční a letecké přepravy, mimo jiné i z důvodu nárůstu přetížení dopravní sítě. Lidé musí dostat příležitost k přijetí odpovědných rozhodnutí ve prospěch budoucnosti. Nová partnerství pro vytvoření nové strategie bezpečné globální energetické politiky. Lidé mají právo na udržitelnější způsob života. Do roku 2012 je třeba přijmout nový kjótský protokol, který zamezí vypouštění skleníkových plynů. V rámci systému OSN musí začít fungovat Bezpečnostní výbor pro otázky životního prostředí. Dosavadní objem zemědělské výroby musí být snížen a musí být zrušena omezení trhu. Konec unilateralismu: reformovat globální systém vlády, zasadit se o mírové odzbrojování. Společnosti, v nichž nefunguje právo, jsou odkázané na náhodná rozhodnutí těch, kteří jsou nejsilnější. Potřebujeme globální vládu. OSN je nejlegitimnější globální orgán v oblasti globálního vládnutí, v tomto případě zlepšena musí být hlavně koordinace a efektivita.

9 Mezinárodní právo je klíčovým nástrojem pro vybudování mezinárodní demokracie a spravedlivého světového pořádku. Lidská práva musí respektovat každý, požadujeme konec mučení a vynášení rozsudků smrti. Konec šíření AIDS a malárie do roku Světové bohatství je rozděleno nespravedlivě. Je třeba zdanit mezinárodní finanční transakce a takto získané prostředky využít ve prospěch rozvoje a podpory stability a bezpečnosti. Všechny členské státy by konečně měly dodržovat již přijatý závazek přispívat 0,7 % na mezinárodní pomoc. Je třeba zlepšit koordinaci činností, zaměřených na mezinárodní pomoc, se zřetelem k rozvoji demokracie a lidských práv a k zamezení korupce. Válka není řešení. S terorem bojujme mírovou cestou a efektivně. Opravdová bezpečnost je založena na důvěře, respektu a solidaritě. Za pomoci aktivní diplomacie a spravedlivého rozdělení bohatství se vytvoří situace, kdy bude možné předcházet konfliktům. Vojenská síla může být použita se svolením OSN. Je třeba předcházet šíření jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení. Evropa musí využít všechny možnosti a vyvinout větší úsilí při zklidňování napětí na mezinárodním poli, do této aktivity musí zapojit i své kontakty s dalšími partnery. Začátek tohoto procesu v Evropě bude redukce jejího vlastního zbrojního arzenálu. Důstojná práce pro všechny. Ukončit globální finanční krizi a za pomoci regulačních mechanismů zaručit férovou globalizaci. V Evropě a všude na světě musí být modernizován pracovní trh tak, aby dokázal zachytit vzrůstající ekonomické změny a pohyby. Také lidé v rozvojovém světě potřebují více lepších pracovních míst, aby se vymanili zpoza hranice chudoby a získali tak lepší perspektivu pro budoucnost. Požadujeme investovat o 250 milionů Euro více do Sociálního dorovnávacího fondu, jehož účelem je srovnávat sociální následky, které s sebou v Evropě přináší globalizace, a podporovat tvorbu lepších pracovních míst a lepší sociální ochrany na jihu. Za tímto účelem je třeba povinně přijmout standardy a regulace ILO (Mezinárodní organizace práce), které by zaručovaly spravedlivou globalizaci jak v národním, tak mezinárodním měřítku. Nespravedlivá omezení trhu musí skončit. Všechny dvoustranné i regionální obchodní dohody musí obsahovat vynutitelný článek o zavedení hlavních pracovních standardů, důstojných pracovních podmínkách, udržitelném rozvoji a lidských právech. Všechny předpisy WTO (Světová obchodní organizace), IMF (Mezinárodního měnového fondu) a Světové banky musí být v budoucnu na těchto principech založena. Svět prochází finanční krizí. Finanční spekulanti skupují a rozvracejí do té doby zdravé společnosti, aby rychle dosáhli co největšího zisku, aniž by brali v potaz sociální otázky. V rámci EU a OSN je třeba přijmout dohodu zahrnující státy a sociální partnery, které by těmto praktikám v budoucnu zamezily.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace

IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace A. Úvod 53. Na první Konferenci Organizace spojených národů - Habitat, konané ve Vancouvru před dvaceti lety, byl přijat program rozvoje lidských sídel. Od

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Obsah 6 Chceme, aby příští Evropská komise začlenila do svého pracovního programu tyto cíle: I Dokázali

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

EVROPA, KTERÁ FUNGUJE

EVROPA, KTERÁ FUNGUJE EVROPA, KTERÁ FUNGUJE V roce 2014 dostaneme příležitost v této zásadní době v historii našeho kontinentu formovat budoucnost Evropy. Výběr, který v těchto volbách učiníte, může Evropu buď oslabit, nebo

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

Chceme pro všechny Evropany šanci na smysluplnou práci

Chceme pro všechny Evropany šanci na smysluplnou práci www.zeleni.cz 1. Chceme pro všechny Evropany šanci na smysluplnou práci 2. Chceme energetickou modernizaci, která přinese stabilní pracovní místa 3. Chceme zdravý život ve zdravé krajině 4. Chceme v Bruselu

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

Charta Evropských zelených Hlavní zásady Evropské strany zelených

Charta Evropských zelených Hlavní zásady Evropské strany zelených Charta Evropských zelených Hlavní zásady Evropské strany zelených Přijato na druhém kongresu Evropských zelených Ženeva, 13-14 října 2006 Kdo jsme Evropští zelení se s hrdostí zasazují o trvale udržitelný

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I.

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I. Parlamentní volby VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 3 Dluhy, korupce a agresivní politici Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad

Více

European Ideas Network. Letní univerzita 2005 Lisabon. Závěry pracovních skupin

European Ideas Network. Letní univerzita 2005 Lisabon. Závěry pracovních skupin European Ideas Network Letní univerzita 2005 Lisabon Závěry pracovních skupin Partneři Doplňkoví partneři Představte si, že si nemusíte představovat......štíhlý, silný a efektivní stát! Think-tank estat

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

C HARTA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

C HARTA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ C HARTA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI uchránit budoucí pokolení metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti, prohlásit znovu

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více