Zetor. Prosinec 2004 Číslo 12 ROČNÍK VI. 5,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zetor. Prosinec 2004 Číslo 12 ROČNÍK VI. 5,- Kč"

Transkript

1 H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J Prosinec 2004 Číslo 12 ROČNÍK VI. 5,- Kč ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍ RADY Dne proběhlo 23. zasedání Obecní rady v Hořepníku, na kterém byly mimo jiné projednány tyto body : Rada vzala na vědomí, že poražení dvou lip, které jsou ve Vítovicích na hranici pozemků v majetku obce a pana Jíry Jar., provede na své náklady po dohodě s obecním úřadem pan Jíra. Rada souhlasila s dodávkou tepla za úplatu z obecní kotelny pod sálem do restaurace Na Radnici. Rada pověřila pana starostu prověřením soupisu pozemků v majetku obce ( zvláště lesů ), jsou-li všechny zapsány na Katastrálním úřadě v listu vlastnickém obce Hořepník. Popřípadě zajistit jejich převod z dřívějších vlastníků ( MNV, Lesy s.p. ) na obec Hořepník. Rada pověřila pana starostu zjistit majetkoprávní vztahy na pozemcích u koupaliště a bývalého předehřívacího rybníka. Rada pověřila pana starostu jednáním o vyřešení situace na bývalých pozemcích paní Havlicové, s cílem zjistit postoj Kraje Vysočina k možnému podílu na odkoupení této nemovitosti za účelem rozšíření veřejné komunikace vedoucí do obce Rovná. Rada vzala na vědomí informace o průběhu závěrečných prací na opravě fasády obecního domu č.p.151. Rada vzala na vědomí informaci, že hořepnická knihovna byla vyhodnocena mezi 10-ti nejlepšími malými knihovnami v Kraji Vysočina. Rada byla seznámena s nákupem lemové gumy a opravou druhé sněhové radlice a výrobou posypového rozmetadla za traktor na zimní období. zastupitelé neměli k návrhům smluv výhrady a jednomyslně je schválili. Zároveň pověřili pana starostu podpisem těchto smluv a rovněž ho pověřili dodržením všech ustanovení v nich obsažených. Obecní zastupitelstvo se seznámilo s geometrickým plánem parcel pod bytovkami a zároveň se seznámilo s jmenným pořadím závazných zájemců o tyto parcely ( p. Zelenka Luboš, p. Torák, p. Kršek ml., p. Tureček ). Pořadí bylo stanoveno na časovém základě došlých žádostí. Přítomní zastupitelé poté odhlasovali přidělení parcel uvedeným zájemcům dle předloženého seznamu a to 12-ti hlasy pro, jeden se zdržel. Zastupitelstvo rovněž prodiskutovalo návrh kupní smlouvy na tyto parcely a jednomyslně jej odsouhlasilo. Obecní zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtových změn za listopad 2004 a jednomyslně je schválilo. Obecní zastupitelstvo projednalo možnosti dotačních titulů z fondu POV a rozhodlo, 12-ti hlasy pro, jeden se zdržel, pověřit pana starostu podáním žádosti o dotace na opravu místních komunikací. Obecní zastupitelstvo prodiskutovalo finanční možnosti rozpočtu obce na rok 2005 a jako prioritu navrhlo opravu místních komunikací. Zetor ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Dne proběhlo 21. zasedání Obecního zastupitelstva v Hořepníku, na kterém byly mimo jiné projednány tyto body: Obecní zastupitelstvo se seznámilo se zněním smlouvy se Státním fondem životního prostředí na přidělení státní dotace a zástavní smlouvou na poskytnutí státní bezúročné půjčky obci Hořepník na vybudování solárního systému ohřevu topné a užitkové vody v ZŠ Hořepník. Přítomní PROVÁDÍ OPRAVY MOTORŮ ZETOR, VČETNĚ GO MOTORŮ Opravy vodních čerpadel, výměna a seřizování trysek a vstřikovačů, zabrušování ventilů, opravy hlav kompresorů, výkup nefunkčních motorů i jejich částí, prodej motorů po GO. Roubík M. Božejov č.162, tel

2 Pan starosta seznámil přítomné s předb. návrhem ceny za svoz komunálního odpadu firmou SOMPO, kde ještě není pevně stanovena sazba DPH, o které ještě jednají poslanci parlamentu ČR. Dále seznámil přítomné s počtem neplatičů za svoz komunálního odpadu a vodného a stočného a rovněž byl prodiskutován způsob vymáhání těchto pohledávek. Zastupitelé se také seznámili s majetkoprávními poměry na hřbitově, kde kaple, starý hřbitov a márnice jsou ve vlastnictví církve, nový hřbitov je majetkem obce a přístupová cesta je v majetku státu. Hřbitov provozuje obec. Zastupitelstvo proto jednomyslně pověřilo pana starostu vstoupit v jednání s církví o převodu starého hřbitova a márnice do majetku obce a příslušnými státními orgány o převodu přístupové cesty rovněž do majetku obce. Pan Kratochvíl požádal obecní zastupitelstvo o řešení situace v okolí a prostorách domu obývaného panem Hanouskem, kdy jeho nezajištěný chov psů a způsob jeho chování ohrožuje a obtěžuje okolí. Pan starosta přislíbil, že vyvolá patřičná jednání v této věci. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pečovatelská služba poskytovaná oblastní charitou Pelhřimov zve všechny seniory z Hořepníku a okolí k Adventnímu posezení seniorů ve středu od 16,00 hod v budově obecního úřadu v Hořepníku v salónku Peklo. Čeká na Vás: Představení pečovatelské služby Kulturní program dětí Příjemné posezení u kávy O K É N K O D O H I S T O R I E: PELHŘIMOVSKO ZA TŘICETILETÉ VÁLKY Stav Pelhřimovského panství po třicetileté válce byl žalostný. R uvádějí Pelhřimovští císaři, že z 222 domů v Pelhřimově před válkou, zbylo jich po válce jen 122. Usedlých sousedů bylo v Pelhřimově 219, po válce jen 40. Poddanských usedlostí bylo na Pelhřimovském panství 339, po válce i s těmi poddanými, kteří zběhli a zase se vrátili, bylo osazeno jen 120 usedlostí tj. jen 35,4 %, neosazených bylo přes 64 %. I když zpráva císaři s žádostí o podporu uvádí poměry co nejčerněji, jeví se stav panství bídný. Ještě r byl zřízen panský dvůr v Útěchovicích z 5 pustých selských statků a zbylí útěchovičtí sedláci byli k němu přiděleni robotou. 2 Za války mnoho rodin opustilo své usedlosti a rozuteklo se, zvláště na Moravu. Ze soudních artikulů doby pobělohorské, naplněných duchem druhého nevolnictví, jsou příkladem artikule, které r vydal pro Červenořečické panství arcibiskup Arnošt Harrach. Artikule začínají zákazem bezbožných rouhání, přechovávání knih a obrazů na potupu církve katolické. Artikule hrozí dále odnětím všech živností a obchodů městských nekatolíkům i těm, kteří by nepřidržovali ke katolictví svou rodinu. Nekatolíci se nesměli pochovávat mezi jinými křesťany na posvátném místě. Trestem smrti se hrozilo za krádeže v panských lesích, vodách, štěpnicích a zahradách, za založení ohně na dominikálu (pozn. Dominikál = panská půda, kterou vrchnost obdělávala ve vlastní režii (opak rustikálu)), za přechovávání zlodějů a povalečů. I nedbalí hajní měli být trestáni na hrdle. Velké pokuty, přímo neuvěřitelně kruté, (Krofta) se stanovily za přijímání cizích sirotků do služby, nebo jejich zadání k manželství na cizí panství bez vědomí vrchnosti. Stejné pokutě (50 kop míš. gr.) měli propadnouti rychtáři a konšelé, kteří by přechovávali nebo mezi sebou trpěli poddané jiných pánů. Podruzi se rovněž nesměli přijímat bez vědomí vrchnosti. Celá řada pokut ve výši 2 6 kop gr. čes. se stanovila na rozličné přestupky poddaných a zanedbání poddanských povinností. Např. poddaný, který by neodvedl platy a dávky ve stanovený den, měl býti trestán žalářem, dokud je neodevzdá, a i po dodatečném zaplacení měl býti trestán vězením nejméně týdenním a pokutou 5 kop gr. Roboty nebyly přesně vymezeny. Na dílo měli chodit všichni, kdy a kterého času se rozkáže. Zanedbávání roboty se pokutovalo. Každý řečický soused i na vsích měli chovati pro panské hony ( za ulehčení v jiných robotách ) po jednom psu vohaříku. Za jeho svévolné zmrhání se stanovila značná pokuta 5 kop gr. čes. Nařizovalo se, aby poddaní vozili obilí jen do vykázaných mlýnů, sůl aby kupovali jen v Řečici, atd. Sňatky se nesměly uzavírat bez dovolení vrchnosti. Hejtmani panství měli mít ⅓ pokut. (Celé artikule jsou vydány v Archivu Českém, díl 23) JOSEF KOVÁŘ Pramen: ŠTÍCHOVÁ M. (1958): Minulost Pelhřimovska v dějepisném vyučování, s POZVÁNKA Příští zasedání obecního zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek od 19,00 hod v zasedací místnosti na radnici. Všichni občané jsou srdečně zváni.

3 M A Š O V I C E Rok 1848 a konec roboty Rok osmačtyřicátý, jímž začíná naše politické probuzení, který tak zasáhl do veřejného života českého, nevzbudil u nás žádného ohlasu, jak je přirozeno při malé vísce pahorkaté, zapadlé krajiny, kam zprávy o nových událostech jen málokdy docházely. Když se v Praze bili naši vlastenci na barikádách za svá svatá práva a generál Windischgratz, vrchní velitel pražské posádky, rozkázal namířit děla a metati granáty proti naší stověžaté Praze, žili obyvatelé Mašovic klidně svým životem, netušíc, že se tam jedná také o jejich zájmy. Ale s nadšením v obci byla přijata zpráva, že císař a král František Josef I. nastoupil 2. prosince 1848 na trůn po Ferdinandu Dobrotivém, dal všem svým národům ústavu a zvláště, že byla zrušena na sněmu v Kroměříži robota. Ačkoli málokdo zde věděl, co to ta ústava nebo konstituce je a jaké výhody mu poskytuje, přece měl z toho nemalou radost. Robota byla metlou našeho lidu. Ovšem v této době, o které mluvíme, byla již značně zmírněná, nicméně ještě tísnila venkov velice silně. Po válce třicetileté dostal se veškerý český lid venkovský do úplného poddanství pánů světských i duchovních. Páni byli většinou dobrodruzi, kteří přišli do Čech bez krejcaru z Němec, Španělska, Itálie, Francie a vyznamenali se ve službách císařských vojsk, bojujících proti odbojným Čechům. Za to jim panovník udělil rozsáhlé statky a panství, které panovník konfiskoval starým českým šlechticům, kteří proti němu zdvihli odboj a nechtěli se přihlásit k víře katolické, držíce se vyznání protestantského. Je přirozené, že novopečení páni přivandrovaní ze všech končin jazyk český neznali a s poddaným lidem nakládali hůře než s němou tváří. Lid selský upadl tehdy v úplnou pohromu. Měl sice své pozemky a obydlí, ale s těmi nesměl volně zacházeti ani prodati. Stěhovat se z místa na místo, dát své syny na řemeslo nebo studie nesměl bez souhlasu vrchnosti. Celé dni museli venkované robotovat na panském, a to všichni poddaní bez rozdílu, i matky byly nuceny bráti si nemluvňata s sebou na robotu. Svá vlastní pole mohli obdělávat jedině v noci. Mimo roboty musel ještě odvádět dávky obilní i peněžní, a když neměl z čeho, byl trestán krutým způsobem tělesně. Tak vypadala robota před tím, než jí císař Josef I. zmírnil téměř o polovinu. Mašovickou vrchností bylo před zrušením roboty město Pelhřimov. Tomu se chodilo robotovat obyčejně tři dny v týdnu s potahem, s dělným lidem více. Řídilo se to podle toho, jak bylo potřebovat tu kterou práci brzy vykonat. Zachovalo se v paměti, že Mašovičtí chodili až do Rousínova za Pelhřimovem na robotu. Poddaní nepracovali pouze na polích, ale když bylo potřeba, robotovali i při stavbě budov a silnic, tak byla postavena i silnice z Pelhřimova do Řečice. Tak asi vypadala robota krátce před tím, než byla roku 1848 císařem Františkem Josefem I. zrušena. Oheň v roce 1861 Prvního července vypukl ráno oheň v čísle prvním, jehož majitelem byl Jan Martinů. Celé obytné i hospodářské stavení shořelo, pouze stodola byla zachráněna. Oheň vznikl neopatrností hospodářovou, který šel časně ráno na půdu dřevěných komor, kde měl uložen oves pro koně. Šel tam s hořící dýmkou a nevšiml si, že mu z ní vypadl žhavý uhlík a odešel. Dřevěná stavba byla v okamžiku v jednom plameni a jelikož vanul silný vítr, požár pohltil celé stavení mimo stodolu. Štěstí bylo, že vanul vítr ode vsi směrem k Řečici. Jinak by snad byla postihla celou ves zkáza. Hořící došky unášeny prudkým větrem zalétaly až daleko k Řečici. Bohužel i tentokrát přišel na zmar lidský život. Totiž v oněch dřevěných komorách měla čeládka své šatstvo a postele. V osudný den ráno byly děvečky na trávě. Jedna z nich jménem Marie Vonderková, příslušná do Mašovic, netušíc nic zlého vzdálila se z komor zanechavši tam na posteli spící rok staré své děcko. To bez pomoci tam zahynulo. Nikdo v prvním úděsu si nevzpomněl, aby děcko zachránil, a když se ozval zoufalý nářek domů spěchající Vonderkové, bylo již na záchranu pozdě. Komory byly v jednom plameni a dítko se vším, co tam čeládka měla uloženo, uhořelo. Válka s Pruskem 1866 a cholera Válečná bouře, která zachvátila téměř celou východní polovinu Čech za války s Pruskem, dotkla se naší obce jen nepatrně. Když po porážce u Králova Hradce ustupovala rakouská vojska a Prušáci je stíhali, do naší krajiny vůbec nepřišli. Veškeré tyto masy vojsk šly východněji od nás přes Německý /Havlíčkův/Brod. Pouze větší oddíl rakouského vozatajstva prchal naší krajinou po pražské silnici přes Červenou Řečici a Pelhřimov.V patách za nimi jel pruský oddíl, který je chtěl dostihnouti, ale to se jim nepodařilo. Vojska pruská se dostala až k Vídni, kde se zdálo, že tam dojde k další bitvě, ale císař uzavřel s Pruskem mír, zaplatil válečnou náhradu a vzdal se Benátska v Itálii. Pruská vojska se dala na zpáteční cestu do své domoviny. A tentokrát tito nemilí hosté navštívili také Mašovice. Byla to pruská jízda, oddíl přes tři sta vojáků, bohudík zdrželi se jen půldruhého dne. K obyvatelstvu se chovali přátelsky, a proto si každý oddechl, neboť před příchodem Prušáků panoval velký strach. Hned po vypuknutí války celé Mašovice, kde co měly cennějšího a lepšího, ukryly si ve sklepě statku 3

4 čísla druhého. Dveře sklepa pak byly zazděny. Nyní, když Prušáci přišli, ukázalo se, že takový strach před nimi byl bezdůvodný, ovšem muselo se jim ve všem vyhovět. Škodu, kterou obyvatelé pobytem vojsk utrpěli, uhradil jim později stát. Když Prušáci odjížděli, vyžádali si koně s povozem z čísla sedmého, kde je vezl syn hospodáře Jan Martinů, náklad jeho byl buď nemocní nebo zásoby. Z této cesty se vrátil až za pět dní. Z Mašovic se války s Pruskem zúčastnil Josef Získal z čísla druhého, který byl u pluku Windischgratzových dragounů. Ještě za pobytu Prušáků v Čechách dostavil se nemilý a hrozný host, který obyčejně po každé válce přichází, a to cholera. Otravné výpary z tlejících a nepohřbených mrtvol způsobily tuto nákazu, která se rychle šířila po všech krajinách. Mašovice však pro svojí vysokou polohu zůstaly značně uchráněny. Je známo, že se cholera šíří zejména při vodě, a proto tedy v osadách, které jsou blízko potoků a řek, cholera nejvíce řádila. Tak ve Březině, celkem nepatrné vsi, zemřelo na choleru na čtyřicet lidu. Podobně v Hořepníku a v Arneštovicích řádila cholera velice krutě. V té době bylo denně v Hořepníku často až patnáct pohřbů. Bylo zakázáno se pohřbů zúčastňovat, nesmělo se zvonit umíráčkem, aby lidi nebyli přípomínáním nových úmrtí ještě více děšeni. Mašovice zůstaly celkem uchráněny. Jen v čísle osm se nákaza rozšířila a čtyři lidské životy jí padly za oběť- hospodář, hospodyně, výměnkář a služka. Nákazu zavinil hospodář Vojtěch Bílý, který světem formanil a choleru přivezl. STARŠÍ PŘÍPRAVKA JAN JELÍNEK První říjnovou sobotu skončilo své účinkování v podzimní části okresního přeboru mužstvo fotbalové starší přípravky. Jak si nově utvořené mužstvo vedlo? Myslím si, že vzhledem k tomu, že se jednalo o první soutěžní pololetí, tak vcelku úspěšně. Ale posuďte sami. Ještě před startem soutěží jsme sehráli tři přípravné zápasy, v nichž jsme dvakrát prohráli (jednou po velkém boji) a jednou remizovali. V samotné soutěži jsme během čtyř turnajů sehráli 12 zápasů, v nichž jsme dvakrát vyhráli, dvakrát remizovali a osmkrát prohráli. Při zisku osmi bodů a celkovém skóre 16 : 31 jsme v tabulce na čtvrtém místě. Když budu hodnotit jednotlivé turnaje, tak v Hořepníku jsme bohužel všechny zápasy prohráli a na vině byla asi především tréma dětí z přítomnosti rodičů a známých. Turnaj v Novém Rychnově byl z našeho pohledu herně nejvydařenější, přestože jsme dokázali získat pouze 4 jeden bod za remízu s Horní Vsí. Cenné bylo především to, že jsme sehráli naprosto vyrovnané zápasy s oběma suverénně vedoucími celky (Počátky a Nový Rychnov) a v obou případech jsme těsně prohráli 2 : 3. V Horní Vsi byla předvedená hra slabší, ale šest bodů za dvě vítězství se počítají. Poslední turnaj se uskutečnil v Pelhřimově a zde se nám nevedlo herně ani výsledkově a získali jsme pouze bod za remízu s ženstvem Pelhřimov C. Navíc jsme zde dostali během tří zápasů 13 gólů (do té doby jsme ve třech turnajích dostali gólů 18). Zlatým hřebem podzimní sezóny se stala dokopná, v rámci které se mužstvo přípravky utkalo s maminkami. Tato akce se velice podařila, a byla obrovským zážitkem nejen pro děti, ale i maminky prožily netradičně sportovně sobotní odpoledne. Na své si přišli i všichni přihlížející. Výsledek byl rozhodně méně důležitý, než společná akce rodičů a dětí, ale pro úplnost dodávám, že zápas skončil vítězstvím dětí 2 :1, v penaltách byly naopak úspěšnější maminky v poměru 5 : 2. Největší pozitiva fotbalového podzimu spatřuji v tom, že během podzimní sezóny se rozšířil počet dětí, které docházejí na tréninky (v současné době se jedná o 19 kluků a 5 dívek) a v atmosféře, kterou dokázali rodiče na jednotlivých turnajích svou aktivní účastí vytvořit. Pokud se podaří tuto fotbalovou náladu udržet i po celé jaro, mělo by mít toto mužstvo na celkovou třetí příčku za mužstvy Počátek a Nového Rychnova. MILAN ZÍKA NAUČNÁ STEZKA AVIFAUNA V tomto čísle opět pokračujeme v seriálu o ptačích obyvatelích Předního Žlabu. Řád hrabaví Křepelka polní (Coturnix coturnix) Zavalitý pták o velikosti kosa s krátkým ocáskem a malou hlavou. Barva hnědá s bílými proužky. Pohybuje se převážně po zemi a přestože je výborný letec ( přezimuje v Africe ) jen nerada vzlétá. Hnízdí na zemi v malém důlku, snáší 7 14 hnědožlutých hustě tečkovaných vajec. Živí se převážně drobnými semeny plevelů, listy travin a hmyzem. Přestože se zde vyskytuje v poměrně hojném počtu, žije velmi skrytě a je nesnadné ji spatřit. Můžeme ji hlavně slyšet brzy ráno, večer a v noci, kdy se ozývá svým charakteristickým voláním pikpervik (pět peněz ) Řád kukačky Kukačka obecná (Cuculus canorus) Štíhlý pták o velikosti hrdličky šedavě zbarvený s příčným proužkováním na břiše a poměrně dlouhým ocasem. Je to typický hnízdní parazit, který vkládá svá vajíčka do hnízd hmyzožravých

5 pěvců. Snáší celkem vajec za hnízdní sezónu. Živí se hmyzem a požírá i chlupaté housenky, které jiní ptáci odmítají. Žije skrytě, ale její existenci prozrazuje hlas, typické kukuk, které je na této stezce slyšet zejména v květnu a červnu. V srpnu kukačky táhnou přezimovat do Afriky. Řád: měkkozobí Holub hřivnáč (Columba palumbus) Pták o velikosti domácího holuba zbarven tmavě šedohnědě, po stranách krku má bílé skvrny. Za letu je vidět v křídlech bílá páska. Hnízdí 2-3x ročně v korunách stromů, kde si staví jednoduché ploché hnízdo ze suchých větviček. Snáší pouze dvě bílá vejce. Živí se převážně semeny různých plodin, ale i bobulemi, žaludy a bukvicemi. Holuby je možno vidět létat nad touto stezkou, sbírají potravu na okolních polích a rovněž v okolí stezky i hnízdí. Řád: pěvci Konipas luční (Motacilla flava) Převážně žlutě zbarvený pták o velikosti vrabce, ale štíhlejší s dlouhým ocáskem, kterým při chůzi stále potřásá. Hnízdo si staví většinou na zemi. Je to kupka trávy vystlaná chlupy zvířat. V hnízdě je 4-6 bělavých hnědě kropenatých vajec. Živí se hmyzem. Vzhledem k tomu, že je vázán na vodu můžete ho spatřit po celém toku potoka, který protéká podél stezky. Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Velmi drobný, tmavohnědě zbarvený ptáček se zdviženým ocáskem. Na svoji malou velikost má překvapivě silný hlas. Staví si kulovité hnízdo, které je ze všech stran uzavřené s výjimkou vchodu. Snáší 5-7 červenohnědě skvrnitých vajec. Živí se hmyzem a zdržuje se blízko vody v hustém podrostu, přeletuje stále z místa na místo na krátké vzdálenosti a bude Vás provázet podél stezky. Jedná se o stálého obyvatele naučné stezky. KNIHOVNA V HOŘEPNÍKU ING. PETR JEŽEK Dne 10.listopadu 2004 se za účasti nejvyšších krajských představitelů konala v Krajské knihovně v Havlíčkově Brodě Malá knihovnická slavnost. Mezi 15-ti vyhodnocenými knihovnami z Kraje Vysočina, kterým byl udělen titul Knihovna Vysočiny 2004, se objevila i obecní knihovna v Hořepníku. Slavnosti se zúčastnil starosta obce Aleš Petrák a knihovnice Anna Rafajová, která ocenění přijala z rukou krajského Hejtmana pana Františka Dohnala. Ten ve svém projevu ocenil práci 5 dobrovolných knihovníků a význam vesnických knihoven, které se v současné době spolupodílejí na prohlubování vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatelstva. ANNA RAFAJOVÁ, KNIHOVNICE INTERNETOVÉ STRÁNKY Koncem roku došlo opět po určité době ke zkvalitnění internetových stránek obce Předně byly spuštěny jazykové verze (English a Deutsch ), což bylo finančně podpořeno grantovým programem Fondu Vysočiny. Dále došlo k tomu, že pod doménu obce byly přesunuty internetové stránky školy, které dostaly novou grafickou i obsahovou úpravu a jsou průběžně aktualizovány ( najdete v nich například i aktuální jídelní lístek ). Rovněž internetové stránky hasičů najdete na ( pomocí odkazu místní spolky ). Tyto jsou rovněž pravidelně aktualizovány. ( najdete zde například zajímavou fotogalerii). ALEŠ PETRÁK POTRAVINY ZENÁHLÍK Radost, klid a zdraví, nejen na Vánoce, mnoho štěstí v příštím roce všem našim zákazníkům přeje kolektiv od Zenáhlíků otevírací doba o svátcích pátek :00 11:00 sobota zavřeno neděle zavřeno pátek :00 17:00 sobota 1.1. zavřeno KONZUM HOŠKOVÁ pátek :00 10:00 sobota zavřeno neděle zavřeno pátek :00 12:00 sobota 1.1. zavřeno VÁNOČNÍ TURNAJE TJ Sokol Hořepník Vás všechny zve na již tradiční VÁNOČNÍ TURNAJE. V neděli se od 9:00 uskuteční 6. ročník nohejbalového turnaje trojic a o týden později, bude od 9:00 již 5. ročník turnaje ve stolním tenisu. Občerstvení pro soutěžící i diváky zajištěno.

6 KAM ZA KULTUROU V MĚSÍCI PROSINCI KINO PACOV, VŽDY OD 20:00 HODIN 1. RIDDICK: KRONIKA TEMNA, americký akční sci-fi, ani všechna síla vesmíru osud nezmění. Riddick cestovatel po zapomenutých světech se nyní nachází na Helionu a je zde uvržen do podzemního vězení. Zde potkává osamělou Kyru HELLBOY, americký akční sci-fi. V pekle ho nechtěli, tak přišel mezi nás. Hellboy byl během druhé světové války přivolán na Zemi šíleným Rasputinem, aby se stal poslem apokalypsy. Hellboy se však navzdory svému temnému původu zařazuje k bojovníkům na straně dobra. 8. PŘÍBĚH ŽRALOKA, americký animovaný film, od 17:00 8. ZRUDA, americký film, který je natočený podle skutečného příběhu masové vražedkyně Allien Wuornosové na mnoha místech, kde v letech 1989 a 1990 své skutky skutečně páchala. 10. TERMINÁL, americká komedie, film vypráví příběh Viktora Navorského, který přijíždí do New Yorku a netuší, že během dlouhého letu proběhl v jeho zemi vojenský převrat. Bezprizorní, s pasem neexistující země, musí Viktor strávit nějakou dobu v tranzitní části Kennedyho letiště a čekat, až v jeho zemi skončí válka. 15. MUŽ V OHNI, americký thriller, mexické podsvětí se začalo bavit novým sportem únosy pro peníze. Mezi majetnými obyvateli, zejména těmi, kteří mají děti, se šíří panický strach. Řada z nich pro své potomky najímá osobní ochranku. 17. DUŠE JAKO KAVIÁR, hvězdně obsazená česká komedie plná peripetií, nadsázky a humoru o životních kotrmelcích třech sourozenců. Na pohřbu otce, za účasti jeho nesčetných milenek se Jana a Anna dozvídají o existenci nevlastního bratra Vladimíra. SILVESTR V HOŘEPNÍKU v restauraci Na Radnici. K tanci a poslechu hraje Syntéza. Vstupné činí 300,-Kč na osobu včetně večeře a šampusu. Objednávky místenek v restauraci. KULTURA V PACOVĚ 5. MIKULÁŠSKÁ MERENDA, 18:00, náměstí 11. ADVENTNÍ ODPOLEDNE s programem v prostorách za kostelem, v kostele a v kině. Staročeské tržiště, od 14: ADVENTNÍ KONCERT, účinkují: Marta Kubišová, Jaroslav Svěcený, Kryštof Marek. Kino od 16:30 hodin. 11. Taneční zábava v sokolovně od 21:00 hudba Morava. 14. VÁNOČNÍ MAXI SHOW 2004 účinkují Maxim Turbulenc, Petr Salava, Jan Čenský a Michal Nesvadba. Kino od 16: Diskotéka sokolovna. Začátek ve 20:00 hodin. 31. Country silvestr v sokolovně. Hrají Jezevci. DOBRÁ VODA U PACOVA 10. Václav Koubek koncert, začátek v 19: Slávek Klecandr koncert, začátek ve 20:00. PLESY V HOŘEPNÍKU Spolek na záchranu památek hořepnicka, hraje skupina Trimen z Lukavce Sobota hrají MALÍ BOŽEJÁCI sobota hraje VYSOČINKA pátek Restaurace na Radnici Vás zve na MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU. V pátek od 20,00 hod. Hraje Dlouhá chvíle, vstupné 50,-Kč. H o ř e p n i c k ý z p r a v o d a j HOŘEPNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obecní úřad Hořepník jako nezávislý měsíčník. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. ER Odpovědní redaktoři: Z. Zenáhlíková, M. Hupka, pro příspěvky: Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo OÚ Hořepník. Tiskne NOVÁ TISKÁRNA PELHŘIMOV, uzávěrka příspěvků do příštího čísla je

Zápis. Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici.

Zápis. Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici. Zápis Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici. Přítomno 13 členů zastupitelstva: Hupka Milan, Petrák Aleš, Musil Jaroslav,

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Selská rebelie v roce 1775

Selská rebelie v roce 1775 Selská rebelie v roce 1775 Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2016 www.hejtmankovice.cz Mádr Josef Sokol Antonín Hladík Václav Malá Miloslava Kačírková Miluše Mžiková Anna Kubinová Marie Brandová Anna Winterová Marie Machová Blanka

Více

Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS

Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2016, konaného dne 6. září 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec. Zasedání

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Zápis z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne 9.11.2016 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Přítomni: všichni členové OZ Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá Ověřovatelé: Roman Říha,

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř zasedací místnost Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 23. listopadu 2016 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Jaruška

Více

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008 Leden Datum obec akce Kde 2.1. Prušánky Ohňostroj k uvítání Nového roku 5.1. Dolní Bojanovice Vinařský ples Obecní dům 5.1. Kostice Krojový ples Sokolovna 6.1. Josefov Tříkrálová sbírka 11.1. Prušánky

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Zápis číslo 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 30. října 2013

Zápis číslo 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 30. října 2013 Obec Libotov 2013 Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 zsxa6xn Zápis číslo 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 30. října 2013

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 25. ledna 2016 od 18:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Romana Jiráková,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_01. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ŽIVOT VE STŘEDOV

VY_32_INOVACE_D5_20_01. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ŽIVOT VE STŘEDOV VY_32_INOVACE_D5_20_01 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ŽIVOT VE STŘEDOV EDOVĚKU VY_32_INOVACE_D5_20_01 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

1 / 14. 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově

1 / 14. 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově 01.01.2010 Sedlice Novoroční sešlost - přivítání nového roku se slavnostním ohňostrojem na náměstí T.G. Masaryka před radnicí. 09.01.2010 Blatná Český

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Obecní úřad Křeč Křeč. 25. listopadu. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč Křeč. 25. listopadu. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 25. listopadu 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Lidové pranostiky březen - duben

Lidové pranostiky březen - duben březen 2016 Rychnovské listy Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný, za kamny v koutku, na vrbovým proutku, proutek se ohýbá, vajíčko

Více

Historické památky. 4 kapličky Marie Sněžné Přešťovice 3 domy (selské baroko) Přešťovice

Historické památky. 4 kapličky Marie Sněžné Přešťovice 3 domy (selské baroko) Přešťovice Historické památky Objekt 4 kapličky Marie Sněžné 3 domy (selské baroko) keltské pohřebiště 2 kapličky Skály kaplička Jana Nepuckého Kuřimany 6 kapliček židovský hřbitov 3 Boží muka lidová architektura

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křoví číslo 2/2011, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křoví číslo 2/2011, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Křoví Zastupitelstvo obce Křoví Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křoví číslo 2/2011, konaného dne 29.4.2011, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Křoví

Více

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne 24.2.2016 Přítomní: Schuster Milan, Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Silnica Marek, Pitrová Dana, Drabálek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.11.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,35 hod. Přítomni členové

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov. Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav Obec Bačkov Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 00579777 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 13. 06. 2016 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin Zasedání číslo 3/2015 Datum 9. 4. 2015 Přítomni Jednání řídil Ověřovatelé zápisu Program jednání Dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2016 Obec Dunajovice Zastupitelstvo obce Dunajovice Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 28. 4. 2016 od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2016 Místo konání: Kancelář OÚ

Více

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám 1. Přiřaďte žánr k uvedeným filmovým ukázkám: a) Den, kdy začala první světová válka (2012). b) Atentát na vévodu Františka Ferdinanda d Este

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 11. srpna 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 11. srpna 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 11. srpna 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Omluven: J. Bron

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 1. 6. 2017 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, J. Bron, E. Kašáková, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Zahájení

Více

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan ZO-13-2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2011 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM

ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 19.11.2012 Přítomni : p. M. Egert, p. O. Veselý, p. R. Kajzar, p. J. Ruth; rozšířená rada p. V. Pejša, Bc. R. Kunc, p. Marián Chlup, p. F. Belbl (pouze u bodu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 7.MALETÍN. ZPRAVODAJ-srpen 2004 vytvořeno: 3.9.2004 změněno:

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 2. 2017 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.04

Více