Zetor. Prosinec 2004 Číslo 12 ROČNÍK VI. 5,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zetor. Prosinec 2004 Číslo 12 ROČNÍK VI. 5,- Kč"

Transkript

1 H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J Prosinec 2004 Číslo 12 ROČNÍK VI. 5,- Kč ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍ RADY Dne proběhlo 23. zasedání Obecní rady v Hořepníku, na kterém byly mimo jiné projednány tyto body : Rada vzala na vědomí, že poražení dvou lip, které jsou ve Vítovicích na hranici pozemků v majetku obce a pana Jíry Jar., provede na své náklady po dohodě s obecním úřadem pan Jíra. Rada souhlasila s dodávkou tepla za úplatu z obecní kotelny pod sálem do restaurace Na Radnici. Rada pověřila pana starostu prověřením soupisu pozemků v majetku obce ( zvláště lesů ), jsou-li všechny zapsány na Katastrálním úřadě v listu vlastnickém obce Hořepník. Popřípadě zajistit jejich převod z dřívějších vlastníků ( MNV, Lesy s.p. ) na obec Hořepník. Rada pověřila pana starostu zjistit majetkoprávní vztahy na pozemcích u koupaliště a bývalého předehřívacího rybníka. Rada pověřila pana starostu jednáním o vyřešení situace na bývalých pozemcích paní Havlicové, s cílem zjistit postoj Kraje Vysočina k možnému podílu na odkoupení této nemovitosti za účelem rozšíření veřejné komunikace vedoucí do obce Rovná. Rada vzala na vědomí informace o průběhu závěrečných prací na opravě fasády obecního domu č.p.151. Rada vzala na vědomí informaci, že hořepnická knihovna byla vyhodnocena mezi 10-ti nejlepšími malými knihovnami v Kraji Vysočina. Rada byla seznámena s nákupem lemové gumy a opravou druhé sněhové radlice a výrobou posypového rozmetadla za traktor na zimní období. zastupitelé neměli k návrhům smluv výhrady a jednomyslně je schválili. Zároveň pověřili pana starostu podpisem těchto smluv a rovněž ho pověřili dodržením všech ustanovení v nich obsažených. Obecní zastupitelstvo se seznámilo s geometrickým plánem parcel pod bytovkami a zároveň se seznámilo s jmenným pořadím závazných zájemců o tyto parcely ( p. Zelenka Luboš, p. Torák, p. Kršek ml., p. Tureček ). Pořadí bylo stanoveno na časovém základě došlých žádostí. Přítomní zastupitelé poté odhlasovali přidělení parcel uvedeným zájemcům dle předloženého seznamu a to 12-ti hlasy pro, jeden se zdržel. Zastupitelstvo rovněž prodiskutovalo návrh kupní smlouvy na tyto parcely a jednomyslně jej odsouhlasilo. Obecní zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtových změn za listopad 2004 a jednomyslně je schválilo. Obecní zastupitelstvo projednalo možnosti dotačních titulů z fondu POV a rozhodlo, 12-ti hlasy pro, jeden se zdržel, pověřit pana starostu podáním žádosti o dotace na opravu místních komunikací. Obecní zastupitelstvo prodiskutovalo finanční možnosti rozpočtu obce na rok 2005 a jako prioritu navrhlo opravu místních komunikací. Zetor ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Dne proběhlo 21. zasedání Obecního zastupitelstva v Hořepníku, na kterém byly mimo jiné projednány tyto body: Obecní zastupitelstvo se seznámilo se zněním smlouvy se Státním fondem životního prostředí na přidělení státní dotace a zástavní smlouvou na poskytnutí státní bezúročné půjčky obci Hořepník na vybudování solárního systému ohřevu topné a užitkové vody v ZŠ Hořepník. Přítomní PROVÁDÍ OPRAVY MOTORŮ ZETOR, VČETNĚ GO MOTORŮ Opravy vodních čerpadel, výměna a seřizování trysek a vstřikovačů, zabrušování ventilů, opravy hlav kompresorů, výkup nefunkčních motorů i jejich částí, prodej motorů po GO. Roubík M. Božejov č.162, tel

2 Pan starosta seznámil přítomné s předb. návrhem ceny za svoz komunálního odpadu firmou SOMPO, kde ještě není pevně stanovena sazba DPH, o které ještě jednají poslanci parlamentu ČR. Dále seznámil přítomné s počtem neplatičů za svoz komunálního odpadu a vodného a stočného a rovněž byl prodiskutován způsob vymáhání těchto pohledávek. Zastupitelé se také seznámili s majetkoprávními poměry na hřbitově, kde kaple, starý hřbitov a márnice jsou ve vlastnictví církve, nový hřbitov je majetkem obce a přístupová cesta je v majetku státu. Hřbitov provozuje obec. Zastupitelstvo proto jednomyslně pověřilo pana starostu vstoupit v jednání s církví o převodu starého hřbitova a márnice do majetku obce a příslušnými státními orgány o převodu přístupové cesty rovněž do majetku obce. Pan Kratochvíl požádal obecní zastupitelstvo o řešení situace v okolí a prostorách domu obývaného panem Hanouskem, kdy jeho nezajištěný chov psů a způsob jeho chování ohrožuje a obtěžuje okolí. Pan starosta přislíbil, že vyvolá patřičná jednání v této věci. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pečovatelská služba poskytovaná oblastní charitou Pelhřimov zve všechny seniory z Hořepníku a okolí k Adventnímu posezení seniorů ve středu od 16,00 hod v budově obecního úřadu v Hořepníku v salónku Peklo. Čeká na Vás: Představení pečovatelské služby Kulturní program dětí Příjemné posezení u kávy O K É N K O D O H I S T O R I E: PELHŘIMOVSKO ZA TŘICETILETÉ VÁLKY Stav Pelhřimovského panství po třicetileté válce byl žalostný. R uvádějí Pelhřimovští císaři, že z 222 domů v Pelhřimově před válkou, zbylo jich po válce jen 122. Usedlých sousedů bylo v Pelhřimově 219, po válce jen 40. Poddanských usedlostí bylo na Pelhřimovském panství 339, po válce i s těmi poddanými, kteří zběhli a zase se vrátili, bylo osazeno jen 120 usedlostí tj. jen 35,4 %, neosazených bylo přes 64 %. I když zpráva císaři s žádostí o podporu uvádí poměry co nejčerněji, jeví se stav panství bídný. Ještě r byl zřízen panský dvůr v Útěchovicích z 5 pustých selských statků a zbylí útěchovičtí sedláci byli k němu přiděleni robotou. 2 Za války mnoho rodin opustilo své usedlosti a rozuteklo se, zvláště na Moravu. Ze soudních artikulů doby pobělohorské, naplněných duchem druhého nevolnictví, jsou příkladem artikule, které r vydal pro Červenořečické panství arcibiskup Arnošt Harrach. Artikule začínají zákazem bezbožných rouhání, přechovávání knih a obrazů na potupu církve katolické. Artikule hrozí dále odnětím všech živností a obchodů městských nekatolíkům i těm, kteří by nepřidržovali ke katolictví svou rodinu. Nekatolíci se nesměli pochovávat mezi jinými křesťany na posvátném místě. Trestem smrti se hrozilo za krádeže v panských lesích, vodách, štěpnicích a zahradách, za založení ohně na dominikálu (pozn. Dominikál = panská půda, kterou vrchnost obdělávala ve vlastní režii (opak rustikálu)), za přechovávání zlodějů a povalečů. I nedbalí hajní měli být trestáni na hrdle. Velké pokuty, přímo neuvěřitelně kruté, (Krofta) se stanovily za přijímání cizích sirotků do služby, nebo jejich zadání k manželství na cizí panství bez vědomí vrchnosti. Stejné pokutě (50 kop míš. gr.) měli propadnouti rychtáři a konšelé, kteří by přechovávali nebo mezi sebou trpěli poddané jiných pánů. Podruzi se rovněž nesměli přijímat bez vědomí vrchnosti. Celá řada pokut ve výši 2 6 kop gr. čes. se stanovila na rozličné přestupky poddaných a zanedbání poddanských povinností. Např. poddaný, který by neodvedl platy a dávky ve stanovený den, měl býti trestán žalářem, dokud je neodevzdá, a i po dodatečném zaplacení měl býti trestán vězením nejméně týdenním a pokutou 5 kop gr. Roboty nebyly přesně vymezeny. Na dílo měli chodit všichni, kdy a kterého času se rozkáže. Zanedbávání roboty se pokutovalo. Každý řečický soused i na vsích měli chovati pro panské hony ( za ulehčení v jiných robotách ) po jednom psu vohaříku. Za jeho svévolné zmrhání se stanovila značná pokuta 5 kop gr. čes. Nařizovalo se, aby poddaní vozili obilí jen do vykázaných mlýnů, sůl aby kupovali jen v Řečici, atd. Sňatky se nesměly uzavírat bez dovolení vrchnosti. Hejtmani panství měli mít ⅓ pokut. (Celé artikule jsou vydány v Archivu Českém, díl 23) JOSEF KOVÁŘ Pramen: ŠTÍCHOVÁ M. (1958): Minulost Pelhřimovska v dějepisném vyučování, s POZVÁNKA Příští zasedání obecního zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek od 19,00 hod v zasedací místnosti na radnici. Všichni občané jsou srdečně zváni.

3 M A Š O V I C E Rok 1848 a konec roboty Rok osmačtyřicátý, jímž začíná naše politické probuzení, který tak zasáhl do veřejného života českého, nevzbudil u nás žádného ohlasu, jak je přirozeno při malé vísce pahorkaté, zapadlé krajiny, kam zprávy o nových událostech jen málokdy docházely. Když se v Praze bili naši vlastenci na barikádách za svá svatá práva a generál Windischgratz, vrchní velitel pražské posádky, rozkázal namířit děla a metati granáty proti naší stověžaté Praze, žili obyvatelé Mašovic klidně svým životem, netušíc, že se tam jedná také o jejich zájmy. Ale s nadšením v obci byla přijata zpráva, že císař a král František Josef I. nastoupil 2. prosince 1848 na trůn po Ferdinandu Dobrotivém, dal všem svým národům ústavu a zvláště, že byla zrušena na sněmu v Kroměříži robota. Ačkoli málokdo zde věděl, co to ta ústava nebo konstituce je a jaké výhody mu poskytuje, přece měl z toho nemalou radost. Robota byla metlou našeho lidu. Ovšem v této době, o které mluvíme, byla již značně zmírněná, nicméně ještě tísnila venkov velice silně. Po válce třicetileté dostal se veškerý český lid venkovský do úplného poddanství pánů světských i duchovních. Páni byli většinou dobrodruzi, kteří přišli do Čech bez krejcaru z Němec, Španělska, Itálie, Francie a vyznamenali se ve službách císařských vojsk, bojujících proti odbojným Čechům. Za to jim panovník udělil rozsáhlé statky a panství, které panovník konfiskoval starým českým šlechticům, kteří proti němu zdvihli odboj a nechtěli se přihlásit k víře katolické, držíce se vyznání protestantského. Je přirozené, že novopečení páni přivandrovaní ze všech končin jazyk český neznali a s poddaným lidem nakládali hůře než s němou tváří. Lid selský upadl tehdy v úplnou pohromu. Měl sice své pozemky a obydlí, ale s těmi nesměl volně zacházeti ani prodati. Stěhovat se z místa na místo, dát své syny na řemeslo nebo studie nesměl bez souhlasu vrchnosti. Celé dni museli venkované robotovat na panském, a to všichni poddaní bez rozdílu, i matky byly nuceny bráti si nemluvňata s sebou na robotu. Svá vlastní pole mohli obdělávat jedině v noci. Mimo roboty musel ještě odvádět dávky obilní i peněžní, a když neměl z čeho, byl trestán krutým způsobem tělesně. Tak vypadala robota před tím, než jí císař Josef I. zmírnil téměř o polovinu. Mašovickou vrchností bylo před zrušením roboty město Pelhřimov. Tomu se chodilo robotovat obyčejně tři dny v týdnu s potahem, s dělným lidem více. Řídilo se to podle toho, jak bylo potřebovat tu kterou práci brzy vykonat. Zachovalo se v paměti, že Mašovičtí chodili až do Rousínova za Pelhřimovem na robotu. Poddaní nepracovali pouze na polích, ale když bylo potřeba, robotovali i při stavbě budov a silnic, tak byla postavena i silnice z Pelhřimova do Řečice. Tak asi vypadala robota krátce před tím, než byla roku 1848 císařem Františkem Josefem I. zrušena. Oheň v roce 1861 Prvního července vypukl ráno oheň v čísle prvním, jehož majitelem byl Jan Martinů. Celé obytné i hospodářské stavení shořelo, pouze stodola byla zachráněna. Oheň vznikl neopatrností hospodářovou, který šel časně ráno na půdu dřevěných komor, kde měl uložen oves pro koně. Šel tam s hořící dýmkou a nevšiml si, že mu z ní vypadl žhavý uhlík a odešel. Dřevěná stavba byla v okamžiku v jednom plameni a jelikož vanul silný vítr, požár pohltil celé stavení mimo stodolu. Štěstí bylo, že vanul vítr ode vsi směrem k Řečici. Jinak by snad byla postihla celou ves zkáza. Hořící došky unášeny prudkým větrem zalétaly až daleko k Řečici. Bohužel i tentokrát přišel na zmar lidský život. Totiž v oněch dřevěných komorách měla čeládka své šatstvo a postele. V osudný den ráno byly děvečky na trávě. Jedna z nich jménem Marie Vonderková, příslušná do Mašovic, netušíc nic zlého vzdálila se z komor zanechavši tam na posteli spící rok staré své děcko. To bez pomoci tam zahynulo. Nikdo v prvním úděsu si nevzpomněl, aby děcko zachránil, a když se ozval zoufalý nářek domů spěchající Vonderkové, bylo již na záchranu pozdě. Komory byly v jednom plameni a dítko se vším, co tam čeládka měla uloženo, uhořelo. Válka s Pruskem 1866 a cholera Válečná bouře, která zachvátila téměř celou východní polovinu Čech za války s Pruskem, dotkla se naší obce jen nepatrně. Když po porážce u Králova Hradce ustupovala rakouská vojska a Prušáci je stíhali, do naší krajiny vůbec nepřišli. Veškeré tyto masy vojsk šly východněji od nás přes Německý /Havlíčkův/Brod. Pouze větší oddíl rakouského vozatajstva prchal naší krajinou po pražské silnici přes Červenou Řečici a Pelhřimov.V patách za nimi jel pruský oddíl, který je chtěl dostihnouti, ale to se jim nepodařilo. Vojska pruská se dostala až k Vídni, kde se zdálo, že tam dojde k další bitvě, ale císař uzavřel s Pruskem mír, zaplatil válečnou náhradu a vzdal se Benátska v Itálii. Pruská vojska se dala na zpáteční cestu do své domoviny. A tentokrát tito nemilí hosté navštívili také Mašovice. Byla to pruská jízda, oddíl přes tři sta vojáků, bohudík zdrželi se jen půldruhého dne. K obyvatelstvu se chovali přátelsky, a proto si každý oddechl, neboť před příchodem Prušáků panoval velký strach. Hned po vypuknutí války celé Mašovice, kde co měly cennějšího a lepšího, ukryly si ve sklepě statku 3

4 čísla druhého. Dveře sklepa pak byly zazděny. Nyní, když Prušáci přišli, ukázalo se, že takový strach před nimi byl bezdůvodný, ovšem muselo se jim ve všem vyhovět. Škodu, kterou obyvatelé pobytem vojsk utrpěli, uhradil jim později stát. Když Prušáci odjížděli, vyžádali si koně s povozem z čísla sedmého, kde je vezl syn hospodáře Jan Martinů, náklad jeho byl buď nemocní nebo zásoby. Z této cesty se vrátil až za pět dní. Z Mašovic se války s Pruskem zúčastnil Josef Získal z čísla druhého, který byl u pluku Windischgratzových dragounů. Ještě za pobytu Prušáků v Čechách dostavil se nemilý a hrozný host, který obyčejně po každé válce přichází, a to cholera. Otravné výpary z tlejících a nepohřbených mrtvol způsobily tuto nákazu, která se rychle šířila po všech krajinách. Mašovice však pro svojí vysokou polohu zůstaly značně uchráněny. Je známo, že se cholera šíří zejména při vodě, a proto tedy v osadách, které jsou blízko potoků a řek, cholera nejvíce řádila. Tak ve Březině, celkem nepatrné vsi, zemřelo na choleru na čtyřicet lidu. Podobně v Hořepníku a v Arneštovicích řádila cholera velice krutě. V té době bylo denně v Hořepníku často až patnáct pohřbů. Bylo zakázáno se pohřbů zúčastňovat, nesmělo se zvonit umíráčkem, aby lidi nebyli přípomínáním nových úmrtí ještě více děšeni. Mašovice zůstaly celkem uchráněny. Jen v čísle osm se nákaza rozšířila a čtyři lidské životy jí padly za oběť- hospodář, hospodyně, výměnkář a služka. Nákazu zavinil hospodář Vojtěch Bílý, který světem formanil a choleru přivezl. STARŠÍ PŘÍPRAVKA JAN JELÍNEK První říjnovou sobotu skončilo své účinkování v podzimní části okresního přeboru mužstvo fotbalové starší přípravky. Jak si nově utvořené mužstvo vedlo? Myslím si, že vzhledem k tomu, že se jednalo o první soutěžní pololetí, tak vcelku úspěšně. Ale posuďte sami. Ještě před startem soutěží jsme sehráli tři přípravné zápasy, v nichž jsme dvakrát prohráli (jednou po velkém boji) a jednou remizovali. V samotné soutěži jsme během čtyř turnajů sehráli 12 zápasů, v nichž jsme dvakrát vyhráli, dvakrát remizovali a osmkrát prohráli. Při zisku osmi bodů a celkovém skóre 16 : 31 jsme v tabulce na čtvrtém místě. Když budu hodnotit jednotlivé turnaje, tak v Hořepníku jsme bohužel všechny zápasy prohráli a na vině byla asi především tréma dětí z přítomnosti rodičů a známých. Turnaj v Novém Rychnově byl z našeho pohledu herně nejvydařenější, přestože jsme dokázali získat pouze 4 jeden bod za remízu s Horní Vsí. Cenné bylo především to, že jsme sehráli naprosto vyrovnané zápasy s oběma suverénně vedoucími celky (Počátky a Nový Rychnov) a v obou případech jsme těsně prohráli 2 : 3. V Horní Vsi byla předvedená hra slabší, ale šest bodů za dvě vítězství se počítají. Poslední turnaj se uskutečnil v Pelhřimově a zde se nám nevedlo herně ani výsledkově a získali jsme pouze bod za remízu s ženstvem Pelhřimov C. Navíc jsme zde dostali během tří zápasů 13 gólů (do té doby jsme ve třech turnajích dostali gólů 18). Zlatým hřebem podzimní sezóny se stala dokopná, v rámci které se mužstvo přípravky utkalo s maminkami. Tato akce se velice podařila, a byla obrovským zážitkem nejen pro děti, ale i maminky prožily netradičně sportovně sobotní odpoledne. Na své si přišli i všichni přihlížející. Výsledek byl rozhodně méně důležitý, než společná akce rodičů a dětí, ale pro úplnost dodávám, že zápas skončil vítězstvím dětí 2 :1, v penaltách byly naopak úspěšnější maminky v poměru 5 : 2. Největší pozitiva fotbalového podzimu spatřuji v tom, že během podzimní sezóny se rozšířil počet dětí, které docházejí na tréninky (v současné době se jedná o 19 kluků a 5 dívek) a v atmosféře, kterou dokázali rodiče na jednotlivých turnajích svou aktivní účastí vytvořit. Pokud se podaří tuto fotbalovou náladu udržet i po celé jaro, mělo by mít toto mužstvo na celkovou třetí příčku za mužstvy Počátek a Nového Rychnova. MILAN ZÍKA NAUČNÁ STEZKA AVIFAUNA V tomto čísle opět pokračujeme v seriálu o ptačích obyvatelích Předního Žlabu. Řád hrabaví Křepelka polní (Coturnix coturnix) Zavalitý pták o velikosti kosa s krátkým ocáskem a malou hlavou. Barva hnědá s bílými proužky. Pohybuje se převážně po zemi a přestože je výborný letec ( přezimuje v Africe ) jen nerada vzlétá. Hnízdí na zemi v malém důlku, snáší 7 14 hnědožlutých hustě tečkovaných vajec. Živí se převážně drobnými semeny plevelů, listy travin a hmyzem. Přestože se zde vyskytuje v poměrně hojném počtu, žije velmi skrytě a je nesnadné ji spatřit. Můžeme ji hlavně slyšet brzy ráno, večer a v noci, kdy se ozývá svým charakteristickým voláním pikpervik (pět peněz ) Řád kukačky Kukačka obecná (Cuculus canorus) Štíhlý pták o velikosti hrdličky šedavě zbarvený s příčným proužkováním na břiše a poměrně dlouhým ocasem. Je to typický hnízdní parazit, který vkládá svá vajíčka do hnízd hmyzožravých

5 pěvců. Snáší celkem vajec za hnízdní sezónu. Živí se hmyzem a požírá i chlupaté housenky, které jiní ptáci odmítají. Žije skrytě, ale její existenci prozrazuje hlas, typické kukuk, které je na této stezce slyšet zejména v květnu a červnu. V srpnu kukačky táhnou přezimovat do Afriky. Řád: měkkozobí Holub hřivnáč (Columba palumbus) Pták o velikosti domácího holuba zbarven tmavě šedohnědě, po stranách krku má bílé skvrny. Za letu je vidět v křídlech bílá páska. Hnízdí 2-3x ročně v korunách stromů, kde si staví jednoduché ploché hnízdo ze suchých větviček. Snáší pouze dvě bílá vejce. Živí se převážně semeny různých plodin, ale i bobulemi, žaludy a bukvicemi. Holuby je možno vidět létat nad touto stezkou, sbírají potravu na okolních polích a rovněž v okolí stezky i hnízdí. Řád: pěvci Konipas luční (Motacilla flava) Převážně žlutě zbarvený pták o velikosti vrabce, ale štíhlejší s dlouhým ocáskem, kterým při chůzi stále potřásá. Hnízdo si staví většinou na zemi. Je to kupka trávy vystlaná chlupy zvířat. V hnízdě je 4-6 bělavých hnědě kropenatých vajec. Živí se hmyzem. Vzhledem k tomu, že je vázán na vodu můžete ho spatřit po celém toku potoka, který protéká podél stezky. Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Velmi drobný, tmavohnědě zbarvený ptáček se zdviženým ocáskem. Na svoji malou velikost má překvapivě silný hlas. Staví si kulovité hnízdo, které je ze všech stran uzavřené s výjimkou vchodu. Snáší 5-7 červenohnědě skvrnitých vajec. Živí se hmyzem a zdržuje se blízko vody v hustém podrostu, přeletuje stále z místa na místo na krátké vzdálenosti a bude Vás provázet podél stezky. Jedná se o stálého obyvatele naučné stezky. KNIHOVNA V HOŘEPNÍKU ING. PETR JEŽEK Dne 10.listopadu 2004 se za účasti nejvyšších krajských představitelů konala v Krajské knihovně v Havlíčkově Brodě Malá knihovnická slavnost. Mezi 15-ti vyhodnocenými knihovnami z Kraje Vysočina, kterým byl udělen titul Knihovna Vysočiny 2004, se objevila i obecní knihovna v Hořepníku. Slavnosti se zúčastnil starosta obce Aleš Petrák a knihovnice Anna Rafajová, která ocenění přijala z rukou krajského Hejtmana pana Františka Dohnala. Ten ve svém projevu ocenil práci 5 dobrovolných knihovníků a význam vesnických knihoven, které se v současné době spolupodílejí na prohlubování vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatelstva. ANNA RAFAJOVÁ, KNIHOVNICE INTERNETOVÉ STRÁNKY Koncem roku došlo opět po určité době ke zkvalitnění internetových stránek obce Předně byly spuštěny jazykové verze (English a Deutsch ), což bylo finančně podpořeno grantovým programem Fondu Vysočiny. Dále došlo k tomu, že pod doménu obce byly přesunuty internetové stránky školy, které dostaly novou grafickou i obsahovou úpravu a jsou průběžně aktualizovány ( najdete v nich například i aktuální jídelní lístek ). Rovněž internetové stránky hasičů najdete na ( pomocí odkazu místní spolky ). Tyto jsou rovněž pravidelně aktualizovány. ( najdete zde například zajímavou fotogalerii). ALEŠ PETRÁK POTRAVINY ZENÁHLÍK Radost, klid a zdraví, nejen na Vánoce, mnoho štěstí v příštím roce všem našim zákazníkům přeje kolektiv od Zenáhlíků otevírací doba o svátcích pátek :00 11:00 sobota zavřeno neděle zavřeno pátek :00 17:00 sobota 1.1. zavřeno KONZUM HOŠKOVÁ pátek :00 10:00 sobota zavřeno neděle zavřeno pátek :00 12:00 sobota 1.1. zavřeno VÁNOČNÍ TURNAJE TJ Sokol Hořepník Vás všechny zve na již tradiční VÁNOČNÍ TURNAJE. V neděli se od 9:00 uskuteční 6. ročník nohejbalového turnaje trojic a o týden později, bude od 9:00 již 5. ročník turnaje ve stolním tenisu. Občerstvení pro soutěžící i diváky zajištěno.

6 KAM ZA KULTUROU V MĚSÍCI PROSINCI KINO PACOV, VŽDY OD 20:00 HODIN 1. RIDDICK: KRONIKA TEMNA, americký akční sci-fi, ani všechna síla vesmíru osud nezmění. Riddick cestovatel po zapomenutých světech se nyní nachází na Helionu a je zde uvržen do podzemního vězení. Zde potkává osamělou Kyru HELLBOY, americký akční sci-fi. V pekle ho nechtěli, tak přišel mezi nás. Hellboy byl během druhé světové války přivolán na Zemi šíleným Rasputinem, aby se stal poslem apokalypsy. Hellboy se však navzdory svému temnému původu zařazuje k bojovníkům na straně dobra. 8. PŘÍBĚH ŽRALOKA, americký animovaný film, od 17:00 8. ZRUDA, americký film, který je natočený podle skutečného příběhu masové vražedkyně Allien Wuornosové na mnoha místech, kde v letech 1989 a 1990 své skutky skutečně páchala. 10. TERMINÁL, americká komedie, film vypráví příběh Viktora Navorského, který přijíždí do New Yorku a netuší, že během dlouhého letu proběhl v jeho zemi vojenský převrat. Bezprizorní, s pasem neexistující země, musí Viktor strávit nějakou dobu v tranzitní části Kennedyho letiště a čekat, až v jeho zemi skončí válka. 15. MUŽ V OHNI, americký thriller, mexické podsvětí se začalo bavit novým sportem únosy pro peníze. Mezi majetnými obyvateli, zejména těmi, kteří mají děti, se šíří panický strach. Řada z nich pro své potomky najímá osobní ochranku. 17. DUŠE JAKO KAVIÁR, hvězdně obsazená česká komedie plná peripetií, nadsázky a humoru o životních kotrmelcích třech sourozenců. Na pohřbu otce, za účasti jeho nesčetných milenek se Jana a Anna dozvídají o existenci nevlastního bratra Vladimíra. SILVESTR V HOŘEPNÍKU v restauraci Na Radnici. K tanci a poslechu hraje Syntéza. Vstupné činí 300,-Kč na osobu včetně večeře a šampusu. Objednávky místenek v restauraci. KULTURA V PACOVĚ 5. MIKULÁŠSKÁ MERENDA, 18:00, náměstí 11. ADVENTNÍ ODPOLEDNE s programem v prostorách za kostelem, v kostele a v kině. Staročeské tržiště, od 14: ADVENTNÍ KONCERT, účinkují: Marta Kubišová, Jaroslav Svěcený, Kryštof Marek. Kino od 16:30 hodin. 11. Taneční zábava v sokolovně od 21:00 hudba Morava. 14. VÁNOČNÍ MAXI SHOW 2004 účinkují Maxim Turbulenc, Petr Salava, Jan Čenský a Michal Nesvadba. Kino od 16: Diskotéka sokolovna. Začátek ve 20:00 hodin. 31. Country silvestr v sokolovně. Hrají Jezevci. DOBRÁ VODA U PACOVA 10. Václav Koubek koncert, začátek v 19: Slávek Klecandr koncert, začátek ve 20:00. PLESY V HOŘEPNÍKU Spolek na záchranu památek hořepnicka, hraje skupina Trimen z Lukavce Sobota hrají MALÍ BOŽEJÁCI sobota hraje VYSOČINKA pátek Restaurace na Radnici Vás zve na MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU. V pátek od 20,00 hod. Hraje Dlouhá chvíle, vstupné 50,-Kč. H o ř e p n i c k ý z p r a v o d a j HOŘEPNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obecní úřad Hořepník jako nezávislý měsíčník. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. ER Odpovědní redaktoři: Z. Zenáhlíková, M. Hupka, pro příspěvky: Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo OÚ Hořepník. Tiskne NOVÁ TISKÁRNA PELHŘIMOV, uzávěrka příspěvků do příštího čísla je

Zápis. Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici.

Zápis. Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici. Zápis Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici. Přítomno 13 členů zastupitelstva: Hupka Milan, Petrák Aleš, Musil Jaroslav,

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin Zasedání číslo 3/2015 Datum 9. 4. 2015 Přítomni Jednání řídil Ověřovatelé zápisu Program jednání Dle prezenční

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 7. 12. 2012 Číslo: 011/2012 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin SMĚLÝ Přítomní zastupitelé:

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zasedání se zúčastnilo: 6 zastupitelů viz presenční listina příloha č. 1 omluveni: Jurčík Jaroslav, ing. Zdeňka

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 IČO:00584061 Č.j.: 0000197/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2005 konaného dne

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná

Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná Přítomni: Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce Věžná Ladislav Vlach, Jiří Kotrba, Tomáš Kertis, Lukáš Tichý, Josef Mareš, Miroslav Zíka, Ing. Pavel Martinec viz prezenční listina Ověřovateli

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Stříkačka FORDSON br. Mervartových

Stříkačka FORDSON br. Mervartových Hasiči v Meziříčí Úvodem Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více