Zetor. Prosinec 2004 Číslo 12 ROČNÍK VI. 5,- Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zetor. Prosinec 2004 Číslo 12 ROČNÍK VI. 5,- Kč"

Transkript

1 H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J Prosinec 2004 Číslo 12 ROČNÍK VI. 5,- Kč ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍ RADY Dne proběhlo 23. zasedání Obecní rady v Hořepníku, na kterém byly mimo jiné projednány tyto body : Rada vzala na vědomí, že poražení dvou lip, které jsou ve Vítovicích na hranici pozemků v majetku obce a pana Jíry Jar., provede na své náklady po dohodě s obecním úřadem pan Jíra. Rada souhlasila s dodávkou tepla za úplatu z obecní kotelny pod sálem do restaurace Na Radnici. Rada pověřila pana starostu prověřením soupisu pozemků v majetku obce ( zvláště lesů ), jsou-li všechny zapsány na Katastrálním úřadě v listu vlastnickém obce Hořepník. Popřípadě zajistit jejich převod z dřívějších vlastníků ( MNV, Lesy s.p. ) na obec Hořepník. Rada pověřila pana starostu zjistit majetkoprávní vztahy na pozemcích u koupaliště a bývalého předehřívacího rybníka. Rada pověřila pana starostu jednáním o vyřešení situace na bývalých pozemcích paní Havlicové, s cílem zjistit postoj Kraje Vysočina k možnému podílu na odkoupení této nemovitosti za účelem rozšíření veřejné komunikace vedoucí do obce Rovná. Rada vzala na vědomí informace o průběhu závěrečných prací na opravě fasády obecního domu č.p.151. Rada vzala na vědomí informaci, že hořepnická knihovna byla vyhodnocena mezi 10-ti nejlepšími malými knihovnami v Kraji Vysočina. Rada byla seznámena s nákupem lemové gumy a opravou druhé sněhové radlice a výrobou posypového rozmetadla za traktor na zimní období. zastupitelé neměli k návrhům smluv výhrady a jednomyslně je schválili. Zároveň pověřili pana starostu podpisem těchto smluv a rovněž ho pověřili dodržením všech ustanovení v nich obsažených. Obecní zastupitelstvo se seznámilo s geometrickým plánem parcel pod bytovkami a zároveň se seznámilo s jmenným pořadím závazných zájemců o tyto parcely ( p. Zelenka Luboš, p. Torák, p. Kršek ml., p. Tureček ). Pořadí bylo stanoveno na časovém základě došlých žádostí. Přítomní zastupitelé poté odhlasovali přidělení parcel uvedeným zájemcům dle předloženého seznamu a to 12-ti hlasy pro, jeden se zdržel. Zastupitelstvo rovněž prodiskutovalo návrh kupní smlouvy na tyto parcely a jednomyslně jej odsouhlasilo. Obecní zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtových změn za listopad 2004 a jednomyslně je schválilo. Obecní zastupitelstvo projednalo možnosti dotačních titulů z fondu POV a rozhodlo, 12-ti hlasy pro, jeden se zdržel, pověřit pana starostu podáním žádosti o dotace na opravu místních komunikací. Obecní zastupitelstvo prodiskutovalo finanční možnosti rozpočtu obce na rok 2005 a jako prioritu navrhlo opravu místních komunikací. Zetor ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Dne proběhlo 21. zasedání Obecního zastupitelstva v Hořepníku, na kterém byly mimo jiné projednány tyto body: Obecní zastupitelstvo se seznámilo se zněním smlouvy se Státním fondem životního prostředí na přidělení státní dotace a zástavní smlouvou na poskytnutí státní bezúročné půjčky obci Hořepník na vybudování solárního systému ohřevu topné a užitkové vody v ZŠ Hořepník. Přítomní PROVÁDÍ OPRAVY MOTORŮ ZETOR, VČETNĚ GO MOTORŮ Opravy vodních čerpadel, výměna a seřizování trysek a vstřikovačů, zabrušování ventilů, opravy hlav kompresorů, výkup nefunkčních motorů i jejich částí, prodej motorů po GO. Roubík M. Božejov č.162, tel

2 Pan starosta seznámil přítomné s předb. návrhem ceny za svoz komunálního odpadu firmou SOMPO, kde ještě není pevně stanovena sazba DPH, o které ještě jednají poslanci parlamentu ČR. Dále seznámil přítomné s počtem neplatičů za svoz komunálního odpadu a vodného a stočného a rovněž byl prodiskutován způsob vymáhání těchto pohledávek. Zastupitelé se také seznámili s majetkoprávními poměry na hřbitově, kde kaple, starý hřbitov a márnice jsou ve vlastnictví církve, nový hřbitov je majetkem obce a přístupová cesta je v majetku státu. Hřbitov provozuje obec. Zastupitelstvo proto jednomyslně pověřilo pana starostu vstoupit v jednání s církví o převodu starého hřbitova a márnice do majetku obce a příslušnými státními orgány o převodu přístupové cesty rovněž do majetku obce. Pan Kratochvíl požádal obecní zastupitelstvo o řešení situace v okolí a prostorách domu obývaného panem Hanouskem, kdy jeho nezajištěný chov psů a způsob jeho chování ohrožuje a obtěžuje okolí. Pan starosta přislíbil, že vyvolá patřičná jednání v této věci. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pečovatelská služba poskytovaná oblastní charitou Pelhřimov zve všechny seniory z Hořepníku a okolí k Adventnímu posezení seniorů ve středu od 16,00 hod v budově obecního úřadu v Hořepníku v salónku Peklo. Čeká na Vás: Představení pečovatelské služby Kulturní program dětí Příjemné posezení u kávy O K É N K O D O H I S T O R I E: PELHŘIMOVSKO ZA TŘICETILETÉ VÁLKY Stav Pelhřimovského panství po třicetileté válce byl žalostný. R uvádějí Pelhřimovští císaři, že z 222 domů v Pelhřimově před válkou, zbylo jich po válce jen 122. Usedlých sousedů bylo v Pelhřimově 219, po válce jen 40. Poddanských usedlostí bylo na Pelhřimovském panství 339, po válce i s těmi poddanými, kteří zběhli a zase se vrátili, bylo osazeno jen 120 usedlostí tj. jen 35,4 %, neosazených bylo přes 64 %. I když zpráva císaři s žádostí o podporu uvádí poměry co nejčerněji, jeví se stav panství bídný. Ještě r byl zřízen panský dvůr v Útěchovicích z 5 pustých selských statků a zbylí útěchovičtí sedláci byli k němu přiděleni robotou. 2 Za války mnoho rodin opustilo své usedlosti a rozuteklo se, zvláště na Moravu. Ze soudních artikulů doby pobělohorské, naplněných duchem druhého nevolnictví, jsou příkladem artikule, které r vydal pro Červenořečické panství arcibiskup Arnošt Harrach. Artikule začínají zákazem bezbožných rouhání, přechovávání knih a obrazů na potupu církve katolické. Artikule hrozí dále odnětím všech živností a obchodů městských nekatolíkům i těm, kteří by nepřidržovali ke katolictví svou rodinu. Nekatolíci se nesměli pochovávat mezi jinými křesťany na posvátném místě. Trestem smrti se hrozilo za krádeže v panských lesích, vodách, štěpnicích a zahradách, za založení ohně na dominikálu (pozn. Dominikál = panská půda, kterou vrchnost obdělávala ve vlastní režii (opak rustikálu)), za přechovávání zlodějů a povalečů. I nedbalí hajní měli být trestáni na hrdle. Velké pokuty, přímo neuvěřitelně kruté, (Krofta) se stanovily za přijímání cizích sirotků do služby, nebo jejich zadání k manželství na cizí panství bez vědomí vrchnosti. Stejné pokutě (50 kop míš. gr.) měli propadnouti rychtáři a konšelé, kteří by přechovávali nebo mezi sebou trpěli poddané jiných pánů. Podruzi se rovněž nesměli přijímat bez vědomí vrchnosti. Celá řada pokut ve výši 2 6 kop gr. čes. se stanovila na rozličné přestupky poddaných a zanedbání poddanských povinností. Např. poddaný, který by neodvedl platy a dávky ve stanovený den, měl býti trestán žalářem, dokud je neodevzdá, a i po dodatečném zaplacení měl býti trestán vězením nejméně týdenním a pokutou 5 kop gr. Roboty nebyly přesně vymezeny. Na dílo měli chodit všichni, kdy a kterého času se rozkáže. Zanedbávání roboty se pokutovalo. Každý řečický soused i na vsích měli chovati pro panské hony ( za ulehčení v jiných robotách ) po jednom psu vohaříku. Za jeho svévolné zmrhání se stanovila značná pokuta 5 kop gr. čes. Nařizovalo se, aby poddaní vozili obilí jen do vykázaných mlýnů, sůl aby kupovali jen v Řečici, atd. Sňatky se nesměly uzavírat bez dovolení vrchnosti. Hejtmani panství měli mít ⅓ pokut. (Celé artikule jsou vydány v Archivu Českém, díl 23) JOSEF KOVÁŘ Pramen: ŠTÍCHOVÁ M. (1958): Minulost Pelhřimovska v dějepisném vyučování, s POZVÁNKA Příští zasedání obecního zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek od 19,00 hod v zasedací místnosti na radnici. Všichni občané jsou srdečně zváni.

3 M A Š O V I C E Rok 1848 a konec roboty Rok osmačtyřicátý, jímž začíná naše politické probuzení, který tak zasáhl do veřejného života českého, nevzbudil u nás žádného ohlasu, jak je přirozeno při malé vísce pahorkaté, zapadlé krajiny, kam zprávy o nových událostech jen málokdy docházely. Když se v Praze bili naši vlastenci na barikádách za svá svatá práva a generál Windischgratz, vrchní velitel pražské posádky, rozkázal namířit děla a metati granáty proti naší stověžaté Praze, žili obyvatelé Mašovic klidně svým životem, netušíc, že se tam jedná také o jejich zájmy. Ale s nadšením v obci byla přijata zpráva, že císař a král František Josef I. nastoupil 2. prosince 1848 na trůn po Ferdinandu Dobrotivém, dal všem svým národům ústavu a zvláště, že byla zrušena na sněmu v Kroměříži robota. Ačkoli málokdo zde věděl, co to ta ústava nebo konstituce je a jaké výhody mu poskytuje, přece měl z toho nemalou radost. Robota byla metlou našeho lidu. Ovšem v této době, o které mluvíme, byla již značně zmírněná, nicméně ještě tísnila venkov velice silně. Po válce třicetileté dostal se veškerý český lid venkovský do úplného poddanství pánů světských i duchovních. Páni byli většinou dobrodruzi, kteří přišli do Čech bez krejcaru z Němec, Španělska, Itálie, Francie a vyznamenali se ve službách císařských vojsk, bojujících proti odbojným Čechům. Za to jim panovník udělil rozsáhlé statky a panství, které panovník konfiskoval starým českým šlechticům, kteří proti němu zdvihli odboj a nechtěli se přihlásit k víře katolické, držíce se vyznání protestantského. Je přirozené, že novopečení páni přivandrovaní ze všech končin jazyk český neznali a s poddaným lidem nakládali hůře než s němou tváří. Lid selský upadl tehdy v úplnou pohromu. Měl sice své pozemky a obydlí, ale s těmi nesměl volně zacházeti ani prodati. Stěhovat se z místa na místo, dát své syny na řemeslo nebo studie nesměl bez souhlasu vrchnosti. Celé dni museli venkované robotovat na panském, a to všichni poddaní bez rozdílu, i matky byly nuceny bráti si nemluvňata s sebou na robotu. Svá vlastní pole mohli obdělávat jedině v noci. Mimo roboty musel ještě odvádět dávky obilní i peněžní, a když neměl z čeho, byl trestán krutým způsobem tělesně. Tak vypadala robota před tím, než jí císař Josef I. zmírnil téměř o polovinu. Mašovickou vrchností bylo před zrušením roboty město Pelhřimov. Tomu se chodilo robotovat obyčejně tři dny v týdnu s potahem, s dělným lidem více. Řídilo se to podle toho, jak bylo potřebovat tu kterou práci brzy vykonat. Zachovalo se v paměti, že Mašovičtí chodili až do Rousínova za Pelhřimovem na robotu. Poddaní nepracovali pouze na polích, ale když bylo potřeba, robotovali i při stavbě budov a silnic, tak byla postavena i silnice z Pelhřimova do Řečice. Tak asi vypadala robota krátce před tím, než byla roku 1848 císařem Františkem Josefem I. zrušena. Oheň v roce 1861 Prvního července vypukl ráno oheň v čísle prvním, jehož majitelem byl Jan Martinů. Celé obytné i hospodářské stavení shořelo, pouze stodola byla zachráněna. Oheň vznikl neopatrností hospodářovou, který šel časně ráno na půdu dřevěných komor, kde měl uložen oves pro koně. Šel tam s hořící dýmkou a nevšiml si, že mu z ní vypadl žhavý uhlík a odešel. Dřevěná stavba byla v okamžiku v jednom plameni a jelikož vanul silný vítr, požár pohltil celé stavení mimo stodolu. Štěstí bylo, že vanul vítr ode vsi směrem k Řečici. Jinak by snad byla postihla celou ves zkáza. Hořící došky unášeny prudkým větrem zalétaly až daleko k Řečici. Bohužel i tentokrát přišel na zmar lidský život. Totiž v oněch dřevěných komorách měla čeládka své šatstvo a postele. V osudný den ráno byly děvečky na trávě. Jedna z nich jménem Marie Vonderková, příslušná do Mašovic, netušíc nic zlého vzdálila se z komor zanechavši tam na posteli spící rok staré své děcko. To bez pomoci tam zahynulo. Nikdo v prvním úděsu si nevzpomněl, aby děcko zachránil, a když se ozval zoufalý nářek domů spěchající Vonderkové, bylo již na záchranu pozdě. Komory byly v jednom plameni a dítko se vším, co tam čeládka měla uloženo, uhořelo. Válka s Pruskem 1866 a cholera Válečná bouře, která zachvátila téměř celou východní polovinu Čech za války s Pruskem, dotkla se naší obce jen nepatrně. Když po porážce u Králova Hradce ustupovala rakouská vojska a Prušáci je stíhali, do naší krajiny vůbec nepřišli. Veškeré tyto masy vojsk šly východněji od nás přes Německý /Havlíčkův/Brod. Pouze větší oddíl rakouského vozatajstva prchal naší krajinou po pražské silnici přes Červenou Řečici a Pelhřimov.V patách za nimi jel pruský oddíl, který je chtěl dostihnouti, ale to se jim nepodařilo. Vojska pruská se dostala až k Vídni, kde se zdálo, že tam dojde k další bitvě, ale císař uzavřel s Pruskem mír, zaplatil válečnou náhradu a vzdal se Benátska v Itálii. Pruská vojska se dala na zpáteční cestu do své domoviny. A tentokrát tito nemilí hosté navštívili také Mašovice. Byla to pruská jízda, oddíl přes tři sta vojáků, bohudík zdrželi se jen půldruhého dne. K obyvatelstvu se chovali přátelsky, a proto si každý oddechl, neboť před příchodem Prušáků panoval velký strach. Hned po vypuknutí války celé Mašovice, kde co měly cennějšího a lepšího, ukryly si ve sklepě statku 3

4 čísla druhého. Dveře sklepa pak byly zazděny. Nyní, když Prušáci přišli, ukázalo se, že takový strach před nimi byl bezdůvodný, ovšem muselo se jim ve všem vyhovět. Škodu, kterou obyvatelé pobytem vojsk utrpěli, uhradil jim později stát. Když Prušáci odjížděli, vyžádali si koně s povozem z čísla sedmého, kde je vezl syn hospodáře Jan Martinů, náklad jeho byl buď nemocní nebo zásoby. Z této cesty se vrátil až za pět dní. Z Mašovic se války s Pruskem zúčastnil Josef Získal z čísla druhého, který byl u pluku Windischgratzových dragounů. Ještě za pobytu Prušáků v Čechách dostavil se nemilý a hrozný host, který obyčejně po každé válce přichází, a to cholera. Otravné výpary z tlejících a nepohřbených mrtvol způsobily tuto nákazu, která se rychle šířila po všech krajinách. Mašovice však pro svojí vysokou polohu zůstaly značně uchráněny. Je známo, že se cholera šíří zejména při vodě, a proto tedy v osadách, které jsou blízko potoků a řek, cholera nejvíce řádila. Tak ve Březině, celkem nepatrné vsi, zemřelo na choleru na čtyřicet lidu. Podobně v Hořepníku a v Arneštovicích řádila cholera velice krutě. V té době bylo denně v Hořepníku často až patnáct pohřbů. Bylo zakázáno se pohřbů zúčastňovat, nesmělo se zvonit umíráčkem, aby lidi nebyli přípomínáním nových úmrtí ještě více děšeni. Mašovice zůstaly celkem uchráněny. Jen v čísle osm se nákaza rozšířila a čtyři lidské životy jí padly za oběť- hospodář, hospodyně, výměnkář a služka. Nákazu zavinil hospodář Vojtěch Bílý, který světem formanil a choleru přivezl. STARŠÍ PŘÍPRAVKA JAN JELÍNEK První říjnovou sobotu skončilo své účinkování v podzimní části okresního přeboru mužstvo fotbalové starší přípravky. Jak si nově utvořené mužstvo vedlo? Myslím si, že vzhledem k tomu, že se jednalo o první soutěžní pololetí, tak vcelku úspěšně. Ale posuďte sami. Ještě před startem soutěží jsme sehráli tři přípravné zápasy, v nichž jsme dvakrát prohráli (jednou po velkém boji) a jednou remizovali. V samotné soutěži jsme během čtyř turnajů sehráli 12 zápasů, v nichž jsme dvakrát vyhráli, dvakrát remizovali a osmkrát prohráli. Při zisku osmi bodů a celkovém skóre 16 : 31 jsme v tabulce na čtvrtém místě. Když budu hodnotit jednotlivé turnaje, tak v Hořepníku jsme bohužel všechny zápasy prohráli a na vině byla asi především tréma dětí z přítomnosti rodičů a známých. Turnaj v Novém Rychnově byl z našeho pohledu herně nejvydařenější, přestože jsme dokázali získat pouze 4 jeden bod za remízu s Horní Vsí. Cenné bylo především to, že jsme sehráli naprosto vyrovnané zápasy s oběma suverénně vedoucími celky (Počátky a Nový Rychnov) a v obou případech jsme těsně prohráli 2 : 3. V Horní Vsi byla předvedená hra slabší, ale šest bodů za dvě vítězství se počítají. Poslední turnaj se uskutečnil v Pelhřimově a zde se nám nevedlo herně ani výsledkově a získali jsme pouze bod za remízu s ženstvem Pelhřimov C. Navíc jsme zde dostali během tří zápasů 13 gólů (do té doby jsme ve třech turnajích dostali gólů 18). Zlatým hřebem podzimní sezóny se stala dokopná, v rámci které se mužstvo přípravky utkalo s maminkami. Tato akce se velice podařila, a byla obrovským zážitkem nejen pro děti, ale i maminky prožily netradičně sportovně sobotní odpoledne. Na své si přišli i všichni přihlížející. Výsledek byl rozhodně méně důležitý, než společná akce rodičů a dětí, ale pro úplnost dodávám, že zápas skončil vítězstvím dětí 2 :1, v penaltách byly naopak úspěšnější maminky v poměru 5 : 2. Největší pozitiva fotbalového podzimu spatřuji v tom, že během podzimní sezóny se rozšířil počet dětí, které docházejí na tréninky (v současné době se jedná o 19 kluků a 5 dívek) a v atmosféře, kterou dokázali rodiče na jednotlivých turnajích svou aktivní účastí vytvořit. Pokud se podaří tuto fotbalovou náladu udržet i po celé jaro, mělo by mít toto mužstvo na celkovou třetí příčku za mužstvy Počátek a Nového Rychnova. MILAN ZÍKA NAUČNÁ STEZKA AVIFAUNA V tomto čísle opět pokračujeme v seriálu o ptačích obyvatelích Předního Žlabu. Řád hrabaví Křepelka polní (Coturnix coturnix) Zavalitý pták o velikosti kosa s krátkým ocáskem a malou hlavou. Barva hnědá s bílými proužky. Pohybuje se převážně po zemi a přestože je výborný letec ( přezimuje v Africe ) jen nerada vzlétá. Hnízdí na zemi v malém důlku, snáší 7 14 hnědožlutých hustě tečkovaných vajec. Živí se převážně drobnými semeny plevelů, listy travin a hmyzem. Přestože se zde vyskytuje v poměrně hojném počtu, žije velmi skrytě a je nesnadné ji spatřit. Můžeme ji hlavně slyšet brzy ráno, večer a v noci, kdy se ozývá svým charakteristickým voláním pikpervik (pět peněz ) Řád kukačky Kukačka obecná (Cuculus canorus) Štíhlý pták o velikosti hrdličky šedavě zbarvený s příčným proužkováním na břiše a poměrně dlouhým ocasem. Je to typický hnízdní parazit, který vkládá svá vajíčka do hnízd hmyzožravých

5 pěvců. Snáší celkem vajec za hnízdní sezónu. Živí se hmyzem a požírá i chlupaté housenky, které jiní ptáci odmítají. Žije skrytě, ale její existenci prozrazuje hlas, typické kukuk, které je na této stezce slyšet zejména v květnu a červnu. V srpnu kukačky táhnou přezimovat do Afriky. Řád: měkkozobí Holub hřivnáč (Columba palumbus) Pták o velikosti domácího holuba zbarven tmavě šedohnědě, po stranách krku má bílé skvrny. Za letu je vidět v křídlech bílá páska. Hnízdí 2-3x ročně v korunách stromů, kde si staví jednoduché ploché hnízdo ze suchých větviček. Snáší pouze dvě bílá vejce. Živí se převážně semeny různých plodin, ale i bobulemi, žaludy a bukvicemi. Holuby je možno vidět létat nad touto stezkou, sbírají potravu na okolních polích a rovněž v okolí stezky i hnízdí. Řád: pěvci Konipas luční (Motacilla flava) Převážně žlutě zbarvený pták o velikosti vrabce, ale štíhlejší s dlouhým ocáskem, kterým při chůzi stále potřásá. Hnízdo si staví většinou na zemi. Je to kupka trávy vystlaná chlupy zvířat. V hnízdě je 4-6 bělavých hnědě kropenatých vajec. Živí se hmyzem. Vzhledem k tomu, že je vázán na vodu můžete ho spatřit po celém toku potoka, který protéká podél stezky. Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Velmi drobný, tmavohnědě zbarvený ptáček se zdviženým ocáskem. Na svoji malou velikost má překvapivě silný hlas. Staví si kulovité hnízdo, které je ze všech stran uzavřené s výjimkou vchodu. Snáší 5-7 červenohnědě skvrnitých vajec. Živí se hmyzem a zdržuje se blízko vody v hustém podrostu, přeletuje stále z místa na místo na krátké vzdálenosti a bude Vás provázet podél stezky. Jedná se o stálého obyvatele naučné stezky. KNIHOVNA V HOŘEPNÍKU ING. PETR JEŽEK Dne 10.listopadu 2004 se za účasti nejvyšších krajských představitelů konala v Krajské knihovně v Havlíčkově Brodě Malá knihovnická slavnost. Mezi 15-ti vyhodnocenými knihovnami z Kraje Vysočina, kterým byl udělen titul Knihovna Vysočiny 2004, se objevila i obecní knihovna v Hořepníku. Slavnosti se zúčastnil starosta obce Aleš Petrák a knihovnice Anna Rafajová, která ocenění přijala z rukou krajského Hejtmana pana Františka Dohnala. Ten ve svém projevu ocenil práci 5 dobrovolných knihovníků a význam vesnických knihoven, které se v současné době spolupodílejí na prohlubování vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatelstva. ANNA RAFAJOVÁ, KNIHOVNICE INTERNETOVÉ STRÁNKY Koncem roku došlo opět po určité době ke zkvalitnění internetových stránek obce Předně byly spuštěny jazykové verze (English a Deutsch ), což bylo finančně podpořeno grantovým programem Fondu Vysočiny. Dále došlo k tomu, že pod doménu obce byly přesunuty internetové stránky školy, které dostaly novou grafickou i obsahovou úpravu a jsou průběžně aktualizovány ( najdete v nich například i aktuální jídelní lístek ). Rovněž internetové stránky hasičů najdete na ( pomocí odkazu místní spolky ). Tyto jsou rovněž pravidelně aktualizovány. ( najdete zde například zajímavou fotogalerii). ALEŠ PETRÁK POTRAVINY ZENÁHLÍK Radost, klid a zdraví, nejen na Vánoce, mnoho štěstí v příštím roce všem našim zákazníkům přeje kolektiv od Zenáhlíků otevírací doba o svátcích pátek :00 11:00 sobota zavřeno neděle zavřeno pátek :00 17:00 sobota 1.1. zavřeno KONZUM HOŠKOVÁ pátek :00 10:00 sobota zavřeno neděle zavřeno pátek :00 12:00 sobota 1.1. zavřeno VÁNOČNÍ TURNAJE TJ Sokol Hořepník Vás všechny zve na již tradiční VÁNOČNÍ TURNAJE. V neděli se od 9:00 uskuteční 6. ročník nohejbalového turnaje trojic a o týden později, bude od 9:00 již 5. ročník turnaje ve stolním tenisu. Občerstvení pro soutěžící i diváky zajištěno.

6 KAM ZA KULTUROU V MĚSÍCI PROSINCI KINO PACOV, VŽDY OD 20:00 HODIN 1. RIDDICK: KRONIKA TEMNA, americký akční sci-fi, ani všechna síla vesmíru osud nezmění. Riddick cestovatel po zapomenutých světech se nyní nachází na Helionu a je zde uvržen do podzemního vězení. Zde potkává osamělou Kyru HELLBOY, americký akční sci-fi. V pekle ho nechtěli, tak přišel mezi nás. Hellboy byl během druhé světové války přivolán na Zemi šíleným Rasputinem, aby se stal poslem apokalypsy. Hellboy se však navzdory svému temnému původu zařazuje k bojovníkům na straně dobra. 8. PŘÍBĚH ŽRALOKA, americký animovaný film, od 17:00 8. ZRUDA, americký film, který je natočený podle skutečného příběhu masové vražedkyně Allien Wuornosové na mnoha místech, kde v letech 1989 a 1990 své skutky skutečně páchala. 10. TERMINÁL, americká komedie, film vypráví příběh Viktora Navorského, který přijíždí do New Yorku a netuší, že během dlouhého letu proběhl v jeho zemi vojenský převrat. Bezprizorní, s pasem neexistující země, musí Viktor strávit nějakou dobu v tranzitní části Kennedyho letiště a čekat, až v jeho zemi skončí válka. 15. MUŽ V OHNI, americký thriller, mexické podsvětí se začalo bavit novým sportem únosy pro peníze. Mezi majetnými obyvateli, zejména těmi, kteří mají děti, se šíří panický strach. Řada z nich pro své potomky najímá osobní ochranku. 17. DUŠE JAKO KAVIÁR, hvězdně obsazená česká komedie plná peripetií, nadsázky a humoru o životních kotrmelcích třech sourozenců. Na pohřbu otce, za účasti jeho nesčetných milenek se Jana a Anna dozvídají o existenci nevlastního bratra Vladimíra. SILVESTR V HOŘEPNÍKU v restauraci Na Radnici. K tanci a poslechu hraje Syntéza. Vstupné činí 300,-Kč na osobu včetně večeře a šampusu. Objednávky místenek v restauraci. KULTURA V PACOVĚ 5. MIKULÁŠSKÁ MERENDA, 18:00, náměstí 11. ADVENTNÍ ODPOLEDNE s programem v prostorách za kostelem, v kostele a v kině. Staročeské tržiště, od 14: ADVENTNÍ KONCERT, účinkují: Marta Kubišová, Jaroslav Svěcený, Kryštof Marek. Kino od 16:30 hodin. 11. Taneční zábava v sokolovně od 21:00 hudba Morava. 14. VÁNOČNÍ MAXI SHOW 2004 účinkují Maxim Turbulenc, Petr Salava, Jan Čenský a Michal Nesvadba. Kino od 16: Diskotéka sokolovna. Začátek ve 20:00 hodin. 31. Country silvestr v sokolovně. Hrají Jezevci. DOBRÁ VODA U PACOVA 10. Václav Koubek koncert, začátek v 19: Slávek Klecandr koncert, začátek ve 20:00. PLESY V HOŘEPNÍKU Spolek na záchranu památek hořepnicka, hraje skupina Trimen z Lukavce Sobota hrají MALÍ BOŽEJÁCI sobota hraje VYSOČINKA pátek Restaurace na Radnici Vás zve na MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU. V pátek od 20,00 hod. Hraje Dlouhá chvíle, vstupné 50,-Kč. H o ř e p n i c k ý z p r a v o d a j HOŘEPNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obecní úřad Hořepník jako nezávislý měsíčník. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. ER Odpovědní redaktoři: Z. Zenáhlíková, M. Hupka, pro příspěvky: Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo OÚ Hořepník. Tiskne NOVÁ TISKÁRNA PELHŘIMOV, uzávěrka příspěvků do příštího čísla je

Únor 2005 Číslo 2 ROČNÍK VII. 5,- Kč

Únor 2005 Číslo 2 ROČNÍK VII. 5,- Kč H O Ř E P N I C K Ý Z P R A V O D A J Únor 2005 Číslo 2 ROČNÍK VII. 5,- Kč ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍ RADY Dne 20.1.2005 proběhlo 24. zasedání Obecní rady v Hořepníku, na kterém byly mimo jiné projednány tyto

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Vánoční strom rozsvícen

Vánoční strom rozsvícen 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky

Více

Pranostiky na září. Obsah

Pranostiky na září. Obsah Obsah q Pranostiky na září Zprávy z radnice q Starostovo okénko q Vážení spoluobčané q Oznámení q Výběrové řízení q Co nového na Vysočině? Co se děje q Víte, že... q Kaplička na Pálovské v novém q Uplynulo

Více

S přicházejícím jarem přejeme hodně radosti, harmonie a štěstí... Radostné velikonoce

S přicházejícím jarem přejeme hodně radosti, harmonie a štěstí... Radostné velikonoce Z P R AV O D A J M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E Číslo 2 březen - duben 2010 www.velkebilovice.cz S přicházejícím jarem přejeme hodně radosti, harmonie a štěstí... Radostné velikonoce všem našim spoluobčanům

Více

Staroveský zpravodaj

Staroveský zpravodaj Staroveský zpravodaj www.staraves.cz č. 1 Duben 2015 Setkání komisí s představiteli obce www.staraves.cz Slovo starosty Vážení občané, přichází Vám do ruky první letošní číslo zpravodaje a pevně věřím,

Více

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem 2 červen Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem Z obsahu Z jednání zastupitelstva Výsledky voleb do EP PoděkovánÍ V obci se staví za evropské peníze Vzpomínka na Karla

Více

ČERVEN 2011. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225. Pronájem bytu 3+1 v Údavách. Výběrové řízení na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení

ČERVEN 2011. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225. Pronájem bytu 3+1 v Údavách. Výběrové řízení na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení www.zdirec.cz Cena 5 Kè ČERVEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225 Foto: archiv města První červen je již tradičně svátkem dětí, a my si přejeme, aby byly šťastné. Za celou redakční radu vám, milé děti, přeji k

Více

Naše město získalo z dotačních titulů

Naše město získalo z dotačních titulů ROČNÍK XIX číslo 7/8 červenec/srpen 2010 15 Kč Naše město získalo z dotačních titulů v roce 2009 a 2010 celkem téměř 70 miliónů korun = velký úspěch nás všech Vážení spoluobčané, dovolte mi vás v krátkosti

Více

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada Cvičení maminek s dětmi

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Spisovatel Michal Viewegh ve Volarech

Spisovatel Michal Viewegh ve Volarech Spisovatel Michal Viewegh ve Volarech V sobotu 6. 6. 2009 proběhla v celém regionu propagační akce prachatické knihovny Na kolech po knihovnách regionu, jejímž cílem byla propagace a zviditelnění knihoven

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INZERCE SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, v horkém červencovém nedělním odpoledni se těžko vymýšlí

Více

Pištínský Zpravodaj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2008/1

Pištínský Zpravodaj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2008/1 Zpravodaj sloučených obcí Pištín, Češnovice, Pašice a Zalužice Červen 2008 Č. 1 / 2008 Z obsahu: Pištínská fara Informace starosty Plnění rozpočtu obce Informace z jednání zastupitelstva Knihovny Líbilo

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj duben 2011 od 8.30 do 16.00 na nám stí P emysla Otakara II. stromy žijí dál d evosochání z kmen lip pokácených v Litomyšlské ulici stavby z vrbového proutí separace a recyklace odpad

Více

Hasičský bál započal oslavy

Hasičský bál započal oslavy Co je Czech POINT Masopustní rej Hasičská stovka Zvolský sportovní víkend Inspekce ve zvolských lesích ZVOLSKÉ NOVINY VYDÁVÁ OBEC ZVOLE U PRAHY 2/2009 ZDARMA Hasičský bál započal oslavy Na valentýnskou

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP radostí

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Raspenavský zpravodaj

Raspenavský zpravodaj Raspenavský zpravodaj I n f o r m a č n í č t v r t l e t n í k m ě s t s k é h o ú ř a d u Vážení spoluobčané, v měsíci květnu, po mnoha jednáních o stanovení objížďkových tras a vyřešení obslužnosti

Více