BRODSKÝ ZPRAVODAJ VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d l e d e n č í s l o 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD Plavčík zachránil tonoucího Informace k zápisu dětí do základních škol Ze skautského kotlíku Hvězdárna bilancuje minulý rok Ochotníci zvou na premiéru Projekt Salvator 2005 Program Domu kultury Kulturní tipy Kino Máj Sport Stavba domu s pečovatelskou službou pokračuje mílovými kroky V provozování sociálních služeb v Uherském Brodě došlo v tomto roce k podstatným změnám. Doposud patřily Penzion Za Humny, Penzion U Sboru a pečovatelská služba ve městě a okolí pod Sociální služby Uh. Hradiště, potažmo jejich zřizovatelem byl Krajský úřad ve Zlíně. Nyní od 1. ledna 2005 Město Uherský Brod zřídilo na vlastní žádost svou příspěvkovou organizaci - Sociální služby Uherský Brod, se sídlem Za Humny, pod kterou tato zařízení spadají, řekl Stanislav F. Zápeca. Budeme pracovat v podstatě stále stejně, jen rozhodnutí nebude vydávat krajský úřad, ale Městský úřad Uh. Brod. Žádosti o umístění v penzionech budou schvalovány v Uherském Brodě. Všichni zájemci se mohou obrátit na p. Galáskovou na odboru sociálních věcí MěÚ Uh Brod, říká ředitelka nové organizace Marie Vaškovicová a dodává, že pořadník žadatelů byl z krajského úřadu převeden beze změn. Snažíme se, aby se rozhodování přiblížilo k lidem, aby především pečovatelské úkony byly dobře dostupné a aby se dalo pružně reagovat na změny potřeb našich klientů, objasnila jeden z důvodů zřízení nové organizace ředitelka Vaškovicová. V současné době žije v Penzionu Za Humny 83 klientů a v Penzionu U Sboru 17 obyvatel. Oba penziony poskytují zcela stejné podmínky a nabízejí stejné služby. Pečovatelská služba poskytuje komplexní péči o seniory. Záleží na zdravotním stavu každého klienta. U ležících pacientů jsme schopni zajistit veškerou péči o osobní hygienu, převlečení postele, ošetření dekubitů, podání léků. Součástí naší práce jsou i nákupy a pochůzky pro klienty, doprovody k lékaři, dovoz obědů včetně sobot a nedělí, praní prádla v domácnostech i mimo ně, úklid domácností, mytí oken, dohled nad nemohoucími pacienty a další služby podle zájmu a potřeb klientů. Provádíme i pedikúru pro seniory přímo u nich v bytě, a to za velmi výhodnou cenu, informuje vedoucí pečovatelské služby Bronislava Velecká. Zájemci o pečovatelskou službu se mohou přihlásit osobně nebo telefonicky na tel Klient vyplní žádost a doloží potvrzení o výši důchodu. V letošním roce by se měla nová organizace Sociální služby Uherský Brod rozrůst ještě o dům s pečovatelskou službou s 76 bytovými jednotkami, který se staví v těsné blízkosti Penzionu Za Humny. Přestože je dům teprve ve fázi výstavby, už nyní se hlásí okolo 250 zájemců. dokončení na straně 2

2 Vážení spoluobčané, úvodem mého novoročního pozdravení bych chtěl především poděkovat co nejsrdečněji všem, kteří se v uplynulém roce podíleli na rozvoji a úspěšné prezentaci města Uherského Brodu. Nyní již stojíme na prahu roku nového, v němž nás čekají nejen obvyklé každodenní problémy, ale čekají nás i mnohá důležitá rozhodnutí a také na významné úkoly k zajištění prosperity města. Úspěšné zvládnutí bezesporu náročného období bude z větší části záležet opět jen a jen na nás samotných. V návaznosti na věci a události očekávané i nečekané a také úkoly, které před námi stojí, si dovolím malé ohlednutí za rokem uplynulým. Zastupitelstvo města jako celek prokázalo vysokou politickou zdatnost a rozhodnost zejména při řešení složitých problémů, například při rozhodnutí o prodeji objektu využívaného ČZS (pálenice) a výstavbě nového objektu pro potřeby nejen zahrádkářů, ale i ostatních spolků působících v našem městě. Velmi významným krokem bylo také schválení územního plánu Uherského Brodu, který vymezil využití území na dalších 20 let. V roce 2004 jsme také intenzivně pracovali na zvelebování města. Pokračovalo budování infrastruktury v částech Újezdec a Havřice. V lokalitě Úlehly město dobudovalo další bytový dům a s přispěním dotace započala výstavba domu s pečovatelskou službou. Pokračovaly práce na údržbě Nadačního domu, v oblasti zdravotnictví byla dokončena dostavba nových prostor nadstřešením spojovacího krčku, které by měly sloužit pro pracoviště dialýzy, a dalších lůžek následné péče. V Základní škole Pod Vinohrady a Mateřské škole Újezdec byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení, byla dokončena atletická dráha na stadionu Lapač a pokračovaly práce na rekonstrukci sportovní haly. Ve spolupráci se soukromým investorem byla připravena bytová výstavba do osobního vlastnictví v lokalitě Pod Starým hřbitovem. Během minulého roku také dobře spolupracovalo s městem Uherský Brod Sdružení Uherskobrodska. Výsledkem této dlouhodobé součinnosti bylo udělení souhlasu se zřízením hemodialyzačního střediska v Uherském Brodě. Věřím, že se i v příštích letech budou pracovní kontakty prohlubovat a úspěšné bude i naše další společné úsilý zřízení okresu Uherský Brod, protože naší společnou snahou zůstává nejenom přiblížit občanům radnici, ale i další státní služby, zejména soud, notářství a sociální zabezpečení. V samotném závěru roku, v souvislosti se schválením státního rozpočtu, obdrželo město informaci o přidělení dotací na rekonstrukci Základní školy Na Výslunní a na technickou infrastrukturu lokality Pod Starým hřbitovem, což budou investiční akce letošního roku. Dále nás čeká dostavba domu s pečovatelskou službou, kde získají v jednopokojových bytech nové bydlení osoby, které budou mít možnost využívat služby, jež tato zařízení nabízejí. Vedle tohoto domu nás v roce 2005 čeká výstavba víceúčelového zařízení v lokalitě Močidla, které dostanou do výpůjčky zahrádkáři. Bude dokončena rekonstrukce schodů pod domem kultury. Nadále budou pokračovat práce na rekonstrukci sportovní haly a údržbě objektů v majetku města. Mimo těchto velkých investičních celků nás ještě čeká spousta drobných prací zejména při udržování a opravách chodníků, komunikací a veřejné zeleně. Naším zájmem bude i nadále podpora kulturních spolků a sportovních oddílů zaměřujících se na mládež. Vážení spoluobčané, na závěr mého ohlédnutí za uplynulým rokem vám všem přeji v tom novém hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, pohodu v rodině a úspěch v zaměstnání i ve společnosti. To jsou hodnoty, které mají pro člověka vždy tu nejvyšší cenu, bez ohledu na letopočet. A přejme si také společně, aby se tolerance, úcta a vzájemné pochopení pevně zakotvily v našich srdcích. Ladislav Kryštof, starosta Zpráva z 56. zasedání Rady města Uherského Brodu dne mimořádné RM doporučuje ZM schválit předloženou Dohodu o partnerství a spolupráci při realizaci rekonstrukce projektu Domovinka denní stacionář Uherský Brod. V Uherském Brodě Zpráva z 57. zasedání Rady města Uherského Brodu dne Na veletrhu cestovního ruchu Regiontour se město Uherský Brod představilo v rámci široké prezentace Zlínského kraje. dokončení ze strany 1 Žádosti o ubytování v domě s pečovatelskou službou se zatím shromažďují na městském úřadě u p. Chludové nebo si je zájemci mohou vyzvednout přímo na Penzionu Za Humny. Bylo by dobré, kdyby zájemci na přihlášce vyznačili, o jaké pečovatelské služby by měli zájem. Je to dům zvláštního určení, a proto se při rozhodování o umístění bude přihlížet i k těmto skutečnostem, zdůraznila Marie Vaškovicová. Nový dům s pečovatelskou službou bude velmi moderně vybaven. Jeho součástí bude kromě bytů i mandlovna, prádelna, sušárna, místnost pro pečovatelskou službu, kolárna, velká společenská místnost, čajová kuchyň a sklepní boxy pro jednotlivé byty. Chtěli bychom zde zřídit pro klienty i hygienické centrum, dodává Bronislava Velecká. O snaze dobře začlenit novou organizaci do složek města svědčí i to, že na začátku roku zavítali do obou penzionů představitelé města v čele se starostou Ladislavem Kryštofem, seznámili obyvatele i zaměstnance s novými skutečnostmi a popřáli všem, aby se jim pod novou hlavičkou dařilo dobře. Obyvatelé penzionu naopak představitele města pozvali na tradiční ples, který pořádají v únoru. Elen Sladká v RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh rozpočtu města Uherský Brod pro rok RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi Městem Uherský Brod a Tělocvičnou jednotou Sokol Uherský Brod v předloženém znění, kterým se upravuje výše nájemného a délka užívání předmětu nájmu následovně: víceúčelové hřiště nájemné 1,- Kč za dobu užívání 100 let od podpisu nájemní smlouvy, lehká montovaná hala nájemné ,- Kč za dobu užívání do od podpisu dodatku č. 1, splatnost nájemného do RM doporučuje ZM schválit změnu čl. V odst. 4 Pravidel pro prodej bytů ve vlastnictví města Uherského Brodu v roce 2000 spočívající ve zrušení tečky a doplnění textu: nebo smluvní ve výši 580,- Kč/m 2 v případě, že pozemek byl pro účely převodu již jednou oceněn a převod spoluvlastnického podílu na pozemku se v době platnosti oceňovacího předpisu nerealizoval. RM schvaluje bytové záležitosti. RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč SDH Těšov na hasičský prapor. V Uherském Brodě Zpráva z 58. zasedání Rady města Uherského Brodu dne mimořádné RM doporučuje ZM v souladu s podmínkami výběrového řízení schválit prodej pozemků p. č o vým. 221 m 2, st. 529/2 o vým. 684 m 2, st. 529/41 o vým. 557 m 2 v k. ú. Uh. Brod firmě Sanicom, s. r. o., Zátiší 1958, Uh. Brod pro stavbu zařízení pro sport a rekreaci za nabídnutou kupní cenu 800,- Kč/m 2. RM schvaluje program 17. zasedání ZM. V Uherském Brodě

3 Plavčík zachránil tonoucího muže Víte, že v době od do byla průměrná návštěvnost CPA Delfín 1400 rekreantů denně. Vůbec největší počet lidí, a to 1620, navštívilo bazén Padl tak dosavadní rekord v počtu návštěvníků z března roku Na loňský předvánoční týden zaměstnanci Centra pohybových aktivit Delfín hned tak nezapomenou. Čtyřiašedesátiletý muž ze Zlína, který si přijel ještě se dvěma kamarády do Uherského Brodu zaplavat, podcenil své síly a když se pokoušel zdolat jednu z atrakcí, divokou řeku, málem se při tom utopil. Katastrofu se podařilo odvrátit jen díky duchapřítomnosti jiných rekreantů a plavčíka. Nejdříve si topícího se pána všimla dvojice návštěvníků Gabriela Jelínková z Uherského Brodu a Karel Smetana z Nivnice, kteří se koupali opodál. Bylo jim divné, že vodní vír unáší tělo muže zády nahoru a s hlavou pod vodou stále dokolečka, a tak začali volat o pomoc. Okamžitě proto na místo přiběhl plavčík Emil Mann, který se v tu chvíli pohyboval u plaveckého bazénu, a muže, který už byl úplně fialový, nebušilo mu srdce a vůbec nedýchal, začal na břehu oživovat. Zpočátku to vypadalo špatně. Jaké myšlenky plavčíkovi v té chvíli proběhly hlavou? Vůbec žádné. Nebylo o čem přemýšlet. Na nějaké myšlenky, na to, jestli se ten člověk probere nebo ne, nebyl v tu chvíli čas. S pomocí lidí, kteří si ho všimli, jsem ho vytáhl nahoru. Nebylo to lehké, protože to byl kus chlapa. Pak jsem ho obrátil na záda a začal s oživováním. Dva vdechy a patnáct stlačení srdce. A pořád dokola jako stroj. Dobrých pět minut. To je v takové situaci dost dlouhá doba, popisuje dramatické okamžiky Emil Mann. Těsně předtím, než na Delfín přijela záchranka, se podařilo pána oživit, a to tak, že mu začalo pracovat srdce a on začal vykašlávat vodu. Vůbec s námi ale ještě v tu chvíli nekomunikoval, pouze chrčel. Když pak záchranáři odnášeli pacienta na nosítkách do sanitky, svěřili se nám, že kdyby mu okamžitě náš plavčík neposkytl první pomoc, muž by pravděpodobně zemřel. Po události byl ihned převezen do uherskohradišťské nemocnice na interní oddělení, kde se podrobil nezbytným vyšetřením. Příčinou jeho selhání v metr hluboké vodě Láká vás návštěva Japonska? Městský úřad v Uherském Brodě oznamuje, že po dohodě s japonským družebním městem Tsukiyono se v tomto roce opět bude konat výměnný pobyt dětí obou měst. Výměnný pobyt se uskuteční v měsíci srpnu. Je určen pro děti od 12 do 18 let se znalostí anglického jazyka. Náklady na letenku a zajištění pobytu japonských dětí v českých rodinách hradí rodiče dětí, které se pobytu zúčastní. Zájemci se mohou informovat na Městském úřadě v Uherském Brodě, odboru školství a kultury u p. Gajdůškové, a to osobně nebo telefonicky na telefonním čísle nebyl infarkt, nýbrž zřejmě náhlá nevolnost, říká ředitel CPA Vlastimil Šmíd. Když se ten pán probral, vydechl jsem si zhluboka i já. Teprve potom mi v hlavě proběhlo, co se vlastně stalo. Ale pokud člověk dělá tuto práci, musí počítat s tím, že se něco podobného může stát, a musí být na takovou situaci připraven, poznamenal Emil Mann. Podle jeho slov je kolikrát těžké odhadnout situaci. Lidé, a to nejen děti, svým chování v bazénu mnohokrát připravují plavčíkům těžké chvilky. Minulý týden tu třeba leželo na dně bazénu bez pohybu dítě. Šel jsem se na něj hned podívat a okamžitě vyplavalo. Prý to byla zkouška výdrže pod vodou. Ale taková legrace není na místě. Lidé by si to měli uvědomit, řekl Emil Mann a skromně dodal, že to byla náhoda, že v ten den, kdy došlo málem k tragédii, měl službu zrovna on. Každý z mých kolegů by jistě reagoval stejně. Je to naše práce. Ředitel Delfínu nezapomněl ani na ty, kteří pomohli topícího se muže zachránit, a poděkoval jim dopisem a malým dárkem. -es- Upozornění Plavčík Emil Mann měří teplotu vody velkého bazénu Odbor školství a kultury Městského úřadu Uherský Brod upozorňuje všechny kulturní a sportovní organizace a spolky, které od města obdržely v roce 2004 veřejnou finanční podporu, že jsou povinny nejpozději do 31. ledna 2005 předložit vyúčtování této dotace. Město Uherský Brod pořádá benefiční koncert na podporu zemí Asie postižených přírodní katastrofou účinkuje PAVEL LOHONKA ŽALMAN a skupina ŽALMAN A SPOL D ů m k u l t u r y U h e r s k ý B r o d N e d ě l e 3 0. l e d n a v h o d i n. C e n a v s t u p e n k y j e K č Veškeré peníze z prodeje vstupenek a dalších dobrovolných darů budou převedeny na konto humanitární organizace ADRA. Silvestrovské setkání na Pepčíně se díky příznivému počasí i velkému zájmu lidí vydařilo. w

4 Důležité upozornění pro rodiče budoucích školáků Městský úřad v Uherském Brodě, odbor školství a kultury oznamuje zákonným zástupcům dětí, které splňují podmínku pro zahájení povinné školní docházky, že zápisy do 1. tříd základních škol v Uherském Brodě se uskuteční v jednotlivých základních školách takto: Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41 ve čtvrtek od do v učebnách prvních tříd v budově č. 40. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420 ve čtvrtek od do hod. v budově školní družiny. Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047 ve čtvrtek od do hodin v budově ZŠ Základní škola, Uherský Brod Újezdec, Podhájí 291 ve čtvrtek od hod. do 17,00 hodin Základní škola, Uherský Brod Havřice, Školní 117 ve čtvrtek od do hodin Odbor školství a kultury dále upozorňuje, že v souladu s 36 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb. (nový Školský zákon) je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v termínu vyhlášeném pro zápisy do 1. tříd. Doporučujeme rodičům, aby cca 5 dnů před konáním zápisu dohodli s vedením školy čas, ve kterém se mají s dítětem k zápisu dostavit. Pro informaci uvádíme přehled spádových obvodů jednotlivých základních škol v Uherském Brodě a jeho částech Havřice, Těšov a Újezdec. Tyto spádové obvody byly schváleny Obecně závaznou vyhláškou č. 3/96 ze dne o stanovení spádových obvodů základních škol v Uherském Brodě. V průběhu 1. pololetí roku 2005 bude tento seznam doplněn obecně závaznou vyhláškou města o nově vzniklé ulice. Ulice, které budou nově zařazeny do spádových obvodů jednotlivých škol, jsou v seznamu označeny kurzívou Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41: Bajovec Prostřední U Mlýnů Dělnická Provazní U Olšavy 26. dubna Rolnická U Porážky Javořinská sídliště Olšava U Školky Lipová Slovácká U Vody Kučerovo nám. Slovácké nám. Vazová Nivnická Stolařská Vlčnovská Nová Škrlovecká Zahradní Pastýřská Trávníky Zámostní Pod Břehem U Bajovce Zátiší Pod Zelnicemi U Cukrovaru Polní U Korečnice Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420 Družstevní Okružní Rychtalíkova Hlavní Osvoboditelů Šaripova Močidla Pod Dvorkem Šumická nám. 1. máje Předbranská U Plynárny Neradice Revoluční Větrná Obchodní Rybářská Za Humny (Úlehly) Druhý stupeň Uherský Brod - Těšov, Uherský Brod - Újezdec Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047 Ant. Hrubého kpt. Kubíčka Partyzánů Tyršovy sady Ant. Dvořáka Komenského Palackého U Cihelny B. Smetany Květná Pecháčkova U Elektrárny B. Němcové Lidická Pod Valy U Fortny Bratří Lužů Luhanova Pod Horním Dvorcem U Hřiště 9. května Malá Pořádí U Koupelek Dolní Valy Mariánské nám. Prakšická U Lapače Frant. Veselky Maršovská Prim. Hájka U Plovárny Havlíčkova Masarykovo nám. Prosná U Sboru Hradišťská Mikoláše Alše U Stadionu Hodinářská Přemysla Otakara II. Moravská Ptylova U Špitálu Horní Valy Na Dlouhých rtm. Křivdy U Žlebu Hradební nám. Na Chmelnici Sadová ul. 28. října Hradební Na Láně Soukenická (Větrná 2060) Ječná Na Výsluní Strojařů Weberova Jirchařská Na Tržišti Seichertova Karla IV. Za Dolním kostelem nám. Svobody Široká Žitná Kaunicova Nerudova Tkalcovská Uherský Brod - Maršov, druhý stupeň Uherský Brod - Havřice Druhý stupeň žáků z obcí: Drslavice, Hradčovice, Lhotka Základní škola, Uherský Brod Újezdec, Podhájí 291 Uherský Brod - část Těšov Uherský Brod - část Újezdec Základní škola, Uherský Brod Havřice, Školní 117 Uherský Brod - část Havřice Uherský Brod, ul.: Jiráskova Svatopluka Čecha Švermova Tovární Údolní Speciální školy Uherský Brod oznamují, že zápis dětí do 1. třídy se uskuteční ve čtvrtek od do v prostorách Speciální školy, Uherský Brod v budově ZŠ Na Výsluní v Uh. Brodě. x w w w. u b. c z Vandalové se během silvestrovských oslav podepsali neblaze na kašně na Masarykově náměstí.

5 Výstava fotografií RNDr. Lubomíra Pospěcha V galerii Panský dům vystavuje své fotografie přírodovědec a fotograf moravské a české krajiny, uherskobrodský rodák, absolvent pedagogické fakulty UP v Olomouci RNDr. Lubomír Pospěch. Autor získal doktorát zoologie na přírodovědecké fakultě UJEP v Brně, po několikaleté učitelské praxi přednášel zoologii na Universitě Palackého v Olomouci, poté se ocitl ve výzkumném týmu Agrokombinátu Slušovice, dále vedl ekologický projekt v zemědělském hospodaření JZD Zálesí Luhačovice. Prošel obchodní a odbornou praxí ve Švýcarsku a v oboru poradenství a ekologická ochrana rostlin proti škodlivému hmyzu podniká dodnes. Je aktivním ochráncem přírody s největším podílem práce pro Správu Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Od studentských let se věnuje vědecké dokumentární fotografii, v letech posledních kreativní fotografií zachycuje čistou krásu přírody, krajiny, věnuje se lidové a městské architektuře. Ačkoliv z cest po světě přiváží zajímavé fotografické soubory Evropa, Středomoří, Asie, Blízký východ, Severní a Střední Amerika, přesto se svými fotoaparáty nejvíce prochází právě krajinu moravskou Bílé Karpaty a Jeseníky. Pravidelně vystavuje na autorských a kolektivních výstavách a sbírá řadu ocenění za fotografie přírody a životního prostředí. Publikuje v cestovatelských časopisech, jeho fotografie se objevují i v nejrůznějších propagačních materiálech a knihách České republiky. Výstava KARPATSKÁ ZASTAVENÍ je souborem stovky fotografií, které návštěvníka v pěti cyklech provedou zasněnou a přitom monumentální krajinou Bílých Karpat, kde každý den je zcela jiný a vnímavému člověku může poskytnout nekonečnou inspiraci. Možná právě proto vernisáž autorova díla uvede známý fotograf a cestovatel, viceprezident Českého klubu cestovatelů Jiří Kolbaba. Dům kultury Uherský Brod Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic stálá expozice Galerie DK Panský dům st čt DÁVNO, DÁVNO JIŽ TOMU aneb Zpráva o pohřbívání v Čechách (František Pavlíček) Životní osudy Boženy Němcové z pera jejího velkého ctitele. Vyprávění české spisovatelky o vlastním osudu, ale hlavně o češství, vlastenectví, lidské morálce a porozumění. V podání Divadla BROD. Hrají: A. Svobodová, J. Cholastová, R. Jedounek, R. Šimčík, R. Švehlík, B. Křivda. malý sál DK hod. 60 Kč pá až ne Výstava RNDr. Lubomír Pospěch Fotografie Vernisáž výstavy v pátek v hodin Galerie DK Panský dům 10 Kč; 5 Kč pá PLES STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY K tanci a poslechu hraje: KASANOVA velký sál DK hod. so PLES ODS velký sál DK hod. st ČERVENÉ STŘEVÍČKY Pohádka H. Ch. Andersena v podání Slováckého divadla bude k dětem tentokrát promlouvat i tancem vypráví totiž příběh kouzelných střevíčků. Kdokoliv si je nazuje, umí krásně tančit. Pantoflíčky ale ovládá zlý Snogg. Vhodné pro 1-5 tř. ZŠ. velký sál DK 9.30 hod. 40,-Kč pá KOLONA I Slavnostní ples k ukončení kurzů společenského tance. Hraje skupina IRIS, polonéza absolventů, taneční ukázky Klubu společenského tance při Taneční škole Mědílek Zlín. velký sál DK hod. 70 Kč; 50 Kč so PLES PĚVECKÉHO SBORU DVOŘÁK K tanci a poslechu hraje IRIS, vystoupení PS Dvořák. velký sál DK hod. 100 Kč; 90 Kč ne ŽALMAN & SPOL Koncert známé folkové skupiny velký sál DK hod. 100 Kč Pro školy: v 8.15 a 9.45 hod. velký sál DK 40 Kč Připravujeme na únor 2005: KOLONA II, LEKCE LÁSKY, VIII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA A DOMU KULTURY, KAMELOT, LÍBÁNKY S OPERETOU, HASIČSKÝ PLES, SPORTOVNÍ PLES y

6 Prodejna Olšavanka v novém Pivovar Janáček otevřel ve středu 5. ledna novou prodejnu Olšavanka v prostorách bývalé sladovny. Vhledem k tomu, že stávající prodejna Olšavanka bude v nejbližších dnech předmětem demolice v rámci přípravných prací stavby obchodního střediska Tesco, pivovar se na to připravil tím, že vybudoval novou prodejnu. Je v tom trochu symboliky, protože jsme načasovali toto otevření právě na začátek roku Chtěli jsme tím naznačit, že pivovar tak vstupuje po velmi úspěšném roce 2004 do nové etapy své historie, uvedl ředitel Ivan Pjevič a dodal, že loni se pivovaru podařilo dosáhnout závěru velmi náročné, zejména ekonomické, restrukturalizace závodu. Z problémového období, kterými byla 90. léta a pivovar se potácel na pokraji existence, jsme se už propracovali k dnešnímu dynamickému rozvoji, rozvoji odbytu a posilování postavení pivovaru nejen v našem regionu, řekl Pjevič. Připomněl, že se pivovaru v loňském roce podařilo něco, co ještě nedokázal žádný jiný pivovaru v historii, a to získat první místa ve Zahraniční firmy si váží výučních listů V minulých dnech proběhl v Středním odborném učilišti stavebním (SOU stavební) den otevřených dveří. Tato škola je veřejností neprávem trochu opomíjena. Děti směřují na různé maturitní obory, kde potom v některých případech nemají dobré uplatnění. U nás je tomu úplně naopak. Poptávka po našich absolventech vysoce převyšuje nabídku. Každý z našich absolventů má možnost dále studovat a dodělat si maturitu. Především zahraniční firmy si velice váží výučních listů a preferují pracovníky, kteří začínali vyučením a vzdělání si doplňovali postupně. z všech třech nejvýznamnějších a mezinárodně uznávaných soutěžích piv v České republice. Byl to zlatý pohár Pivexu, Cena českých sládků a cenu České pivo roku Z té poslední máme obzvláště velkou radost, neboť je jakýmsi spojením obou soutěží předchozích a dá se říct, že je to nejprestižnější ocenění v naší republice. Tímto oceněním, které jsme získali především zásluhou našeho sládka Jaroslava Horehledě, bylo završena naše dlouhodobá práce. Je to i signál spotřebitelům, že přestože neděláme tak velkou reklamní mediální kampaň jako některé jiné větší pivovary, naše pivo je velmi kvalitní, řekl ředitel Pjevič. Jeho slova potvrzovala souhlasným pokyvováním skupinka stálých zákazníků, kteří si otevření své oblíbené prodejny nenechali ujít a už chvíli před ní netrpělivě postávali. Dalším dobrým krokem pivovaru Janáček bylo získání a obhájení certifikátu kvality ISO. Uherskobrodský pivovar byl vůbec prvním malým pivovarem, který tuto certifikaci získal. Přeji pivovaru, aby byl stejně úspěšný jako v minulém roce. Prodejně přeji, aby se jí brzy začaly viklat dveře v pantech od toho, jak budou lidé proudit dovnitř a ven, řekl s úsměvem starosta města Ladislav Kryštof, který se slavnostního otevření prodejny Olšavanka zúčastnil. -es- V naší společnosti jsou výuční listy zatím nedoceněné, pro většinu lidí vyučení není žádné vzdělání. Vyučený člověk není nekvalifikovaný, popisuje názor veřejnosti ředitelka školy Pavla Velčovská. V současné době se na SOU stavebním vyučuje šest oborů - zedník, tesař, malíř, podlahář, instalatér a klempíř. Jsou to obory, které jsou z hlediska trhu práce velice žádané a všichni absolventi mají zajištěnou práci. Mají možnost pracovat ve firmách nebo získat živnostenský list a podnikat samostatně. Školu však v nadcházejícím období čeká velká změna v rámci optimalizace sítě škol. Optimalizace škol probíhá v celé republice a nevyhnula se ani Zlínskému kraji. Tento proces je cílený tak, aby nedocházelo jen k likvidaci škol, ale aby provoz škol byl lepší jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska zachování současné nabídky oborů. Přihlíží se i k tomu, aby výuka byla co nekvalitnější. Naší školy se optimalizace dotkla proto, že došlo k poklesu počtu žáků vycházejících ze školy a tudíž i zájemců o naše učební obory. Abychom zajistili úroveň každého oboru, potřebujeme, aby nastoupil alespoň minimální počet žáků. Jako vhodné řešení se proto jeví sloučení dvou škol do jedné. V našem případě to bude Střední odborné zemědělské učiliště a naše Střední odborné učiliště stavební. Nabídka učebních a studijních oborů zůstane zcela zachovaná. Veřejnost a hlavně žáci by proto neměli tuto skutečnost pocítit, naopak pro ně se podmínky zlepší. Největší změna bude v teoretickém vyučování, které bude probíhat v prostorách zemědělského učiliště. Domov mládeže naopak bude využíván náš. O dalších podrobnostech se bude ještě jednat, uzavřela Pavla Velčovská. -es-

7 Ze skautského kotlíku - ohlédnutí za prosincem Vánoční besídka pro veřejnost se letos konala opět v Domě kultury. Po pečlivém nacvičování se jednotlivé družiny představili svým rodičům a kamarádům v řadě krátkých výstupů a scének mnohé inspirované táborovými výstupy u táboráku, jiné zaměřené na pohyb a zpěv. Do programu přispěly všechny věkové skupiny na středisku, včetně vedení. Besídku uváděla dvojice konferenciérů, kteří hráli roli roztěkaných moderátorů s potrhlými nápady, aby se v závěru proměnili v bravurní teleshoping Toma a Boba. Nejvíce asi potěší a rozesmějí ti nejmladší viděli jsme Hoření horní heršpické hospody převedené do vizuální podoby, tanec světlušek i jejich oddílovou píseň čarodějnic. Důležité je ale se o zvířátka starat po celou zimu a v tom každý z nás může udělat to nejmenší sypat ptáčkům. Betlémské světlo se usídlilo v tradici střední Evropy už pevně a pro některé neodmyslitelně patří k nastartování ducha Vánoc vždyť kolika rukama, které se staraly o to, aby plamínek z Betléma nezhasl, muselo světýlko projít, než se rozhořelo na svícnech doma nebo u našich blízkých na Pohádky se staly také vděčným námětem různé podoby a formy jsme zažili u Perníkové chaloupky, Dvanácti měsíčků, nevyhýbali jsme se ani historickým tématům např. život Kryštofa Kolumba. Společně jsme strávili necelé dvě hodiny, kdy jsme bavili sebe i své hosty. Opět se účastnila i naše odloučená družina ve Vlčnově. Besídka je také příležitostí zhodnotit rok, poděkovat za pomoc při táborech, za finanční i jinou výpomoc. Letos jsme ohlásili také náš úmysl pomoci jinému dítěti formou adopce na dálku. Po strašných událostech v Asii naše volba padla na Indii a v současné době jednáme o konkrétním jméně s Arcidiecézní Charitou v Praze. Brzy bude mít naše středisko nového člena, kterého rádi představíme veřejnosti. Poplatky na jeho vzdělání a školní pomůcky chceme obstarat sbírkou uvnitř střediska a výtěžkem z brigád. Uvědomujeme si, že takový krok je závazkem pro zajištění budoucnosti dítěte, které pak bude na naši pomoc spoléhat je potěšující, že si tuto skutečnost mladí lidé ve středisku uvědomují stejně jako ti dříve narození. Těšíme se, až dostaneme první dopis a fotografii našeho nového kamaráda. Taky jste chystali zvířátkům Vánoce? My ano letos už po desáté jsme v sobotu před Vánocemi vyšli nad město a v batůžkách nesli dobroty pod a na vánoční strom pro zvířátka. Nakonec z toho vyšlo stromů několik. Společně jsme si zazpívali koledy, poprskali prskavky a popřáli si krásné svátky vánoční. Škoda, že letos chyběla ta základní vánoční kulisa pořádný kopec sněhu. Aktuální semináře OHK DPH po novele v r. 2005, Uh. Hradiště, lektor Ing. Jiří Klíma Dotační Programy podpor MSP v r. 2005, Uherské Hradiště, přednášející zástupci ČMZRB, a. s., Czechinvest, ČSOB, a. s., a komerčních bank Změny ve zdaňování mezd v r a provedení ročního zúčtování záloh za r. 2004, Uherské Hradiště, lektor Katarína Dobešová Daň z příjmů právnických osob 2004 včetně závěrkových prací, Uherské Hradiště, ing. Jiří Klíma. Bližší informace spolu s přihláškami najdete na tel: hřbitovech. Je již několikaletým zvykem, že se těsně před Štědrým dnem potkáváme se svými slovenskými skautskými kolegy z družebního Nového Mesta nad Váhom, abychom si na hranicích ve Strání předali symbol míru a pokoje a navzájem se pozdravili. Tuto akci zaštiťuje vedení naší i novomestské radnice, jejichž zástupci se tak setkávají v čase předvánočním nejen spolu, ale také s nejmladší generací obou družebních měst. Ve středu se akce zúčastnil místostarosta Stanislav František Zápeca a tajemník MěÚ Ing. Sušil slovenskou radnici reprezentoval přednosta úřadu pan Dušan Danáš. Již po několikáté byl předání přítomen i starosta Strání Antonín Zámečník Předali jsme si nejenom pozdravy, ale také malé dárky, které jsme vyrobili ve středisku. Po tomto setkání následoval rozvoz betlémského světla podle již zažitého itineráře: Strání, Korytná, Nivnice, Dolní Němčí, Vlčnov, Veletiny, Hradčovice, Drslavice. Všude jsme byli přivítáni a málokterý starosta si nechal ujít příležitost pozdravit se neformálně se svými protějšky z Uh. Brodu a se skauty. V Hradčovicích jsme při této příležitost mohli zhlédnout renovovaný kostel, který je krásnou dominantou obce. Pro členy střediska nastala hlavní činnost ve čtvrtek , kdy jsme světlo roznášeli po Uh. Brodě těm, kteří o tuto službu projevili zájem. Skupiny starších i docela malých skautů s lucerničkami chodily Brodem celé odpoledne. Dnes, kdy Vánoce připomíná jen výzdoba a dárky jsou dávno rozbaleny, bychom chtěli popřát všem lidem dobré vůle do dalšího roku hodně zdraví a onu tolik potřebnou kapku štěstíčka. A také energii k tomu, aby svá přání a sny mohli posunout zase o kousek k cíli. Děkujeme za pomoc a podporu v roce minulém všem, kteří se jakkoliv o rozvoj činnosti v naší organizaci zasloužili. Zdenka Miklíčková, vůdce střediska Vzpomínka Dne 15. ledna 2005 by se dožil 101 let můj otec, bývalý okresní veterinární lékař v Uherském Brodě MVDr. Josef Mikulec, vrchní veterinární rada. Vzpomíná syn Jaromír, který se v letošním roce dožívá 70 let. {

8 Hvězdárna bilancuje minulý rok Rok 2004 byl z hlediska návštěvnosti úspěšnější než rok předešlý. Pracovníci a spolupracovníci hvězdárny - členové astronomického kroužku, uspořádali 414 akcí, které navštívilo 7075 osob. Nejvíce navštíveny byly akce pro školy, bylo jich 88, a zahrnovaly návštěvy mateřských škol, základních, středních škol a gymnázií, učilišť i dětí z dětských domovů. Mimo hvězdárnu byly akce zaměřeny na astronomické vzdělávání učitelů na Pedagogickém centru Zlín, na pracovištích v Uherském Hradišti a v Kroměříži. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity probíhaly v zimním semestru přednášky z archeoastronomie. Celková návštěvnost školských pořadů byla 2775 osob. Pro veřejnost proběhlo 64 akcí s návštěvností osob. Největší pozornost vzbudilo pozorování přechodu Venuše přes sluneční disk, které se uskutečnilo 8. června. Od časných ranních hodin až do hod. si tento vzácný kosmický úkaz přišlo na hvězdárnu prohlédnout dalekohledy 320 osob. Mimo hvězdárnu bylo prosloveno 9 přednášek pro 365 osob, například na Lidové hvězdárně v Prostějově či hvězdárně v Úpici. Na zemědělské farmě v Bezděčíně na Vysočině jsme mohli během přednášky obdivovat oblohu doslova posetou hvězdami, o které se nám může, díky světelnému znečištění nad naší hvězdárnou, jen zdát. V současné době na hvězdárně probíhají 4 astronomické kroužky pro žáky základních škol. Tři vede Ing. Veselý, čtvrtý Ing. Kaisler. Činnost kroužků je zaměřena od zvládnutí základů astronomie až po astronomická praktika spojená s pozorováním dalekohledy. Členové Díky za pohádku! Celý svět je plný zázraků, na které jsme si tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi. (Hans Christian Andersen) Projekt Klubu dětských knihoven SKIPO Kde končí svět? vstupuje právě do čtvrtého ročníku. Zatímco poprvé jsme se společně s dětmi ptali, kde jsou hranice našich světů, podruhé, jak se v tom světě cítíme, zda jsme v bezpečí a potřetí, jak se v tom našem světě dorozumíváme, nyní je otázka skrytá. Díky za pohádku! Namísto otazníku vykřičník. Namísto nesmělého tázání odvážné zvolání? Nebo se ptáme jenom trochu jinak? Teď už ne Kde končí svět, nýbrž Jak skončí? A sami sobě odpovídáme: skončí dobře. Podobně jako pohádka bude náš svět příběhem s dobrým koncem. Musí být. Díky za to. Díky za pohádku. Díky dánskému pohádkáři H. Ch. Andersenovi, který tam v literárním nebi oslaví 2. dubna 2005 už dvousté narozeniny. Díky mamince, která nám před spaním čte z pohádkové knížky a díky babičce, která nám vypráví. Dík za to, že si můžeme číst spolu. Široké a dobře známé téma dává knihovnám prostor pro aktivity všeho druhu. Mohou se zaměřit na pohádky klasické i moderní, pohádky světové, české i ty místní, pohádky autorské i lidové. Čtenářské, literární, dramatické a výtvarné aktivity dětí lze rozšířit na akce rodinného typu, zorganizovat dokonce přednášku pro dospělé o psychologickém významu pohádek či literárně vědecké sympozium o pohádce pro studenty a odbornou veřejnost. Také dětské oddělení Městské knihovny v Uh. Brodě se k těmto aktivitám Klubu dětských knihoven každoročně připojuje. V letošním roce mohou děti své literární práce na téma Díky za pohádku! odevzdat v dětském oddělení knihovny do 28. února kroužků pracují i samostatně, například při snímání kosmických objektů CCD kamerou. Někteří z nich provádějí již i demonstrátorskou činnost při pozorování veřejnosti. V srpnu probíhala na hvězdárně i letní škola astronomie, vedená demonstrátory z astronomického kroužku. Členové kroužků zde samostatně prováděli astronomická praktika zaměřená na vyhledávání kosmických objektů, jejich pozorování, fotografování a snímání CCD kamerou. Pro astronomické kurzy bylo připraveno v tomto roce celkem 110 akcí, kterých se zúčastnilo 264 dětí. K větší propagaci hvězdárny přispěly i internetové stránky, které tvoří Ing. Metelka. Za minulý rok byly navštíveny celkem krát. Stránky obsahují nejen dění na naší hvězdárně, ale i aktuální informace z astronomie a kosmonautiky, kvůli kterým se těší velké pozornosti. Některé informace jsou přebírány například i Českou astronomickou společností, která je zveřejňuje na svých stránkách. Do rodiny dalekohledů uherskobrodské hvězdárny přibyl v minulém roce zrcadlový dalekohled o průměru 500 mm s Maksutovovou komorou (autorem montáže je Ing. Kaisler). Zabydlel se v původní kopuli hvězdárny. Vystřídal tak Coude refraktor, který sloužil astronomickému kroužku, školám a veřejnosti 43 let. Ale na odpočinek neodešel, byl pouze přesunut na pilíř do nové pozorovatelny, kde bude dál sloužit k pozorování krás noční oblohy. Rostislav Rajchl Divadlo je život Divadlo je život a vrací se do života, říkal J. K. Tyl. A také vrací plný život. To dokazuje pan Mareček, známý brodský divadelní ochotník, jehož si pamatujeme z divadelních her, které se v Uherském Brodě hrávaly. A právě pan Mareček vrací díky divadlu plný život lidem, kteří žijí v Domově důchodců v Nezdenicích. Někteří lidé zde seděli na židlích bez zájmu, v očích vyhaslé plamínky radosti. Nebylo v nich nic jen čekání, trpné čekání na konec. A to jsem chtěl změnit, řekl pan Mareček a také to udělal. Divadlem. S vedením ústavu vybrali deset lidí, kteří byli ochotni hrát. Já ale neumím číst, řekl jeden z vybraných mužů. Nevadí, naučíte se, odpověděl pan Mareček. A čtyři měsíce trpělivě učil muže, který sice písmenka znal, ale neuměl je spojit do slov. Naučil se to a mohl hrát s ostatními. Dnes jsem si poprvé v životě koupil noviny a přečetl si je, radostně hlásil. Není to zázrak, co dovede obětavost, trpělivost a zájem o druhého člověka? Co dokáže divadlo? Skupina divadelníků pod vedením pana Marečka hraje nejen v Nezdenicích, ale i v okolních domovech důchodců, sociálních a podobných ústavech. Všude přináší radost a rozptýlení, přináší lidem náplň do života. Co budeme zase hrát? Už se těšíme na nové scénky, ptají se členové divadelní skupinky. A co na to říká pan Mareček? Mojí odměnou je, že se mi podařilo vrátit lidem chuť do života. Patří mu za to velký dík J. K. Tyl by měl radost také. I. Konečná

9 Ohlédnutí za výstavou Jiřího Vlacha V podvečer 17. prosince 2004 zahájilo kytarové trio ZUŠ vernisáž výstavy soch a kreseb z dílny akademického sochaře Jiřího Vlacha. Expozice na Panském domě trvala až do neděle 16. ledna Jiří Vlach je původním zaměřením keramik. Později však nalezl zalíbení spíše v umění malých forem, v miniaturizované ploše medaile a plakety, a v neposlední řadě také v komorní plastice. Po absolvování Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze byly jeho práce poprvé vybrány do československé kolekce pro mezinárodní medailérskou přehlídku FIDEM v Lisabonu. Jako medailér a představitel drobné reliéfní plastiky dosáhl zatím největších úspěchů. Vlach je nositelem ceny Grand Prix 2. Mezinárodního kvadrienále mincí a medailí v Kremnici z roku 1989, v roce 1995 získal hlavní cenu v 19.Mezinárodním sochařském sympoziu v Maďarsku. V roce 2004 získal certifikát nejvyšší kvality ve 4.středoevropském bienále kresby, které se konalo v Plzni. Přestože žije v našem regionu, myslím, že jeho práce značně přesahují tato měřítka. Jeho díla mají potřebu výrazu, reflexe, komunikace, podněty mají vždy reálný základ a vycházejí ze životních situací a zkušeností. Čerpá ze živé a neživé přírody, inspiruje se figurou, pohybem a klade důraz na detail, hodnotí Vlachovu tvorbu PhDr. Milada Frolcová, odborná pracovnice galerie Slováckého muzea. Návštěvníci výstavy mohou vidět díla, která vznikala v rozmezí pěti až šesti let. Jeho plastiky i kresby na diváka působí originálně a osobitě. Autor se vyjadřuje mimořádně nekonvenčním způsobem a možná právě z tohoto důvodu o něj projevují čím dál větší zájem nejen české, ale i zahraniční galerie. Od roku 1990 vystavoval například v Chebu, Trenčíně, Kremnici, v maďarské Ostřihomi, Uherském Hradišti, Znojmě, Olomouci a v letošním roce také v brněnských Mramorových sálech Biskupského dvora. A co prozradil autor o své tvorbě Brodskému zpravodaji? Když se dostaví nápad, je důležité ho co nejdříve přenést na papír. Takovou kresbu nenechávám nikdy rozpracovanou, takže je záznamem asi 1-2 hodin. Plastiky jsou lité metodou na ztracený vosk. Nejdříve jsou vymodelovány z vosku, dále pak zaformovány, vosk je vyvařen a do formy se nalije bronz. Na rozdíl od kreseb voskové plastiky velmi dlouho odpočívají třeba v ledničce, uvedl umělec, který v uherskobrodské galerii vystavuje poprvé. Přestože tomuto šarmantnímu pánovi bude za rok šedesát let, neúnavně se podílí na organizaci Mezinárodního sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky v Uherském Hradišti a mimo to je také dlouholetým a velmi váženým pedagogem Střední umělecké průmyslové školy v Uherském Hradišti. Čím mě oslovil Uherský Brod? Když jsem ve svých patnácti letech poprvé navštívil toto krásné město, zaujalo mě i to, že je na kopci. Vyrostl jsem totiž ve Šternberku u Olomouce, jehož velká část leží taktéž na kopci. Mimo jiné se mi moc líbí vaše Muzeum Jana Amose Komenského.Vždycky když mi přijede nějaká návštěva ze zahraničí, nezapomenu je provézt po Brodě, říká a dodává, že právě z našeho města pocházeli vždycky nadaní studenti výtvarných oborů. Rád vzpomínám, mimo jiné, na Marka Vráblíka a Věru Kunčarovou. Ti byli jedni z mých nejkvalitnějších žáků a získali již řadu ocenění, hlavně v zahraničí, dodal závěrem Jiří Vlach. Aneta Savarová Myslivecké sdružení Havřice Obora Vás co nejsrdečněji zve na svůj tradiční MYSLIVECKÝ PLES, který se koná v pátek 21. ledna 2005 ve sportovní hale v Havřicích. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Hradčovjanka. Zvěřinové speciality. Bohatá tombola Srdečně zvou myslivci! Premiéra Divadla Brod Dramatika Františka Pavlíčka netřeba představovat. Jako filmový scénárista je podepsán například pod pohádkou Tři oříšky pro Popelku nebo pod Vláčilovým eposem Marketa Lazarová. Napsal také scénář k televiznímu filmu Babička. Právě v něm poprvé využil své bohaté znalosti o české spisovatelce Boženě Němcové. Obdivem k Němcové je však nejvíce poznamenána hra Dávno, dávno již tomu. Na českém jevišti téměř neznámá. Byla totiž napsána v roce 1979 (v době, kdy už Pavlíček nesměl publikovat) pro bytové divadlo paní Vlasty Chramostové. Hra byla skutečně určena pouze pro jednu herečku. My jsme hru mírně upravili a dali jsme prostor i jiným postavám než Němcové. Chtěli jsme na osudu mytizované české spisovatelky charakterizovat typické znaky českého národa: problémy s ženskou emancipací a bezmezné odsuzovaní těch, kteří se vymykají zažitým společenským normám. Doufám, že naše nová inscenace potěší zejména ty, kteří očekávají od divadla více než jen primitivní zábavu. Koneckonců jste srdečně zváni! RŠ Ze Zlína do Petrohradu Tak jako každý rok, tak i v roce 2005 můžete s námi navštívit Rusko luxusním autokarem zn. Volvo. V ceně Kč je doprava, průvodce, 3 x hotel v Petrohradu, 4 x kemp, kompletní pojištění. V kempech i mimo je ubytování ve vlastních stanech. V hotelu jsou k dispozici kuchyňky. Vízum do Ruska zařídí CK (není v ceně), stejně jako vstupy, ale např. Ermitáž je pro studenty zdarma. Kateřinský palác s Jantarovou komnatou stojí 10 EUR. Trasa: Zlín Olomouc Varšava Riga Tallinn Petrohrad Novgorod Pskov Čudské jezero Vilnjus Zlín Termín: Podrobný program: CK Štěrba Zlín, Jílová 4579, Zlín Tel/Fax: , D Ů M D Ě T Í A M L Á D E Ž E U H E R S K Ý B R O D oddělení Estetika ve spolupráci s MŠ Havřice zvou v sobotu 29. ledna 2005 na D Ě T S K Ý K A R N E V A L Hry, soutěže, hudba, tanec, ocenění nejoriginálnějších masek - od 15:00 hod. ve velkém sále DDM Uh. Brod - určeno dětem do 7 let - vstupné: dobrovolné informace: L. Jančářová, tel. 572/ }

10 SALVATOR způsob jak poděkovat Realizační tým ceny Salvator 2004 vyhlašuje v pořadí druhý ročník udělování těchto cen. Salvator 2004 je ocenění členům Integrovaného záchranného systému a spoluobčanům za mimořádný čin v ochranně zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel Zlínského kraje. Cenu neudělují nadřízené orgány jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, SALVATOR tak nekonkuruje oficiálním služebním oceněním, případně státním či rezortním vyznamenáním, ale naopak tyto možnosti rozšiřuje. Jde tedy o způsob, jak vyjádřit poděkování za statečnost, obětavost a toleranci lidem, kteří nejsou lhostejní a vykonali něco nad rámec svých povinností, ať už ve službě nebo při mimořádných situacích. Cenu Salvator 2003 realizují studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Celý projekt zaštiťuje hejtman Zlínského kraje. Nominační období potrvá až do Po tuto dobu mohou všichni občané Zlínského kraje a příslušníci IZS navrhovat kandidáty na cenu SALVATOR 2004, a to v kategoriích Hasič, Policista, Zdravotník a Občan. V loňském roce byl oceněn v kategorii Hasič nstržm. Peter Pulik z Uherského Hradiště za to, že v říjnu 2002 poskytl první pomoc muži, který chtěl spáchat sebevraždu kvůli nešťastné lásce skokem z mostu do řeky v Uherském Hradišti. Zachránil tonoucího a přivolal záchrannou službu. Tradiční Tříkrálový průvod Završením vánočního času bývá v Uherském Brodě již tradičně tříkrálový průvod městem. Děti i dospělí se shromáždili u farního kostela, kde byla připravená jeskyně pastýřů. Potom se všichni od Tří králů dozvěděli, že na ně čeká právě narozený Ježíšek. Za cinkání zvonečků přešli tedy všichni za klášterní kostel, kde na ně již čekal živý betlém. Každý rok čeká na účastníky nějaké překvapení. Letos to byla živá zvířátka, která si děti mohly pohladit. V areálu za klášterem se koledníci poklonili malému Ježíškovi, a předali dary, které přinesli. Tyto dary hračky i peníze přinesou radost dětem v dětských domovech. O týden později vyrazily desítky skupinek dětí a dospělých, aby tříkrálovou sbírkou podpořili připravované charitní projekty. -es- ut V kategorii Zdravotník obdržela cenu MUDr. Jana Krynská z Kroměříže, která je vedoucí osobností občanského sdružení Život a zdraví. Ve Zlíně založila klub anonymních alkoholiků, vede semináře proti kouření, stresu, o asertivním chování. Mimo jiné uspořádala několikadenní odborné lékařské sympozium v oboru plicní medicíny. V kategorii Policista převzal ocenění prap. Kamil Neubauer ze Zlína, který v roce 2002 zachránil život mladé dívce. Při příjezdu k vážné dopravní nehodě zjistil, že dívka nedýchá, neboť měla zapadlý jazyk. Provedl umělé dýchání a poté zraněnou předal do rukou lékařů. Kategorii Občan dominoval František Tomanec z Valašského Meziříčí, jež v roce 2000 daroval jako první mimopříbuzenský dárce v ČR svému na smrt nemocnému kamarádovi ledvinu. Zdařilá operace proběhla v Praze. Je také dobrovolným spolupracovník ADRY, organizátorem brigád (Bosna, Rumunsko) a je autorem pochodu Hovězí- -Držková a cykloturistické Rallye ADRA. Čtenářskou cenu získal Ing. Robert Pekaj ze Zlína za komplexní realizaci zákona o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami ve Zlínském kraji. Oceněný organizuje porady se zástupci organizací manipulujících s nebezpečnými látkami, provádí důsledné kontroly těchto organizací a pomáhá při tvorbě bezpečnostních programů a zpráv. Hlasování bude probíhat prostřednictvím nominačních lístků uveřejněných ve Zlínských novinách (každý pátek po celé nominační období) a nominačních kuponů, které budou k dispozici v síti hypermarketů společnosti Ahold (Albert a Hypernova) ve Zlínském kraji. Nominovat bude možné také elektronicky na webových stránkách kde naleznete i bližší informace o projektu. Simultánka s Vlastimilem Babulou Na čas mezi vánočními a novoročními svátky se již několik let těší všichni příznivci šachu v našem městě. V tuto dobu již tradičně pořádá Dům dětí a mládeže společně s šachovým oddílem simultánku s šachovým velmistrem Vlastimilem Babulou, rodákem z Havřic. Každým rokem se schází více zájemců, kteří s ním chtějí změřit své síly. Tentokrát zasedlo k šachovnicím dvacet lidí všech věkových kategorií. Sešli se milovníci černobílého sportu nejen z Uherského Brodu, ale také z Hluku a Kunovic. Vlastimil Babula sbíral šachové úspěchy již od juniorských let. V roce 1993 se stal mistrem ČR a juniorským vicemistrem světa do 20 let v Indii, je vítězem pásmového turnaje mistrovství světa v Polsku v roce 1998 a účastníkem závěrečných bojů mistrovství světa o rok později. Obsadil 4. místo na Mistrovství Evropy juniorů do 20 let v roce 1993, vyhrál velmistrovské turnaje ve Zlíně a v Lázních Bohdaneč v roce V říjnu loňského roku se zúčastnil 36. šachové olympiády, která se konala ve španělské Calvii. Šachový oddíl trénuje každý pátek na sportovní hale. Děti a mládež se pravidelně scházejí na DDM ve středu od hodin. Oba oddíly rády přivítají další zájemce. -es-

11 Program kina Máj Uherský Brod - 1 / ST 19 19/30 ČT 20 19/30 PÁ 21 19/30 60 Kč SANTA JE ÚCHYL! Šupácký alkoholik Willie (vynikající Billy Bob Thornton) si s trpasličím kamarádem Marcusem (Tony Cox) každoročně vydělává jako Santa Claus. Jejich cílem ovšem není potěšit děti, ale obhlédnout terén pro další smělou loupež... Jednou však přece jen musí padnout kosa na kámen. Tuto těžce antivánoční komedii natočil režisér Terry Zwigoff. USA min. Od 12 let. Titulky. Černá komedie. ST 26 16/00 BIO SENIOR 20 Kč PRAVIDLA MOŠTÁRNY O hříchu, nevinnosti, o poznání a ztracených iluzích. Film je natočen podle kultovního románu spisovatele Johna Irvinga. Hrdina filmu Homer tráví své dětství v sirotčinci, kde se stane oblíbencem doktora Larche. Doktor zasvěcuje Homera do tajů medicíny, předává mu všechny svoje vědomosti a doktorské zkušenosti.. To všechno v naději, že Homer v sirotčinci zůstane a bude pokračovat v práci, kterou započal doktor Larch. Homer se tak záhy stává velice schopným lékařem i když bez licence. Hrají: Tobey Maguire, Charlize Theron, Delroy Lindo, Michael Caine, Kathy Baker ad. USA min. Od 15 let. Titulky. Širokoúhlý. Adaptace. SO 22 19/30 NE 23 19/30 60 Kč PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY Nebudeš o nic štíhlejší, když o někom řekneš, že je tlustý. Nestaneš se chytřejší, když někomu řekneš, že je hloupý... Příběh Cady Heronové (Lindsay Lohanová), nepopsané čisté duše, která poprvé vkročí na ST 26 19/30 ČT 27 19/30 půdu střední školy v malém městečku poblíž Chicaga. Žila s rodiči v Africe a nemá vůbec představu o tom, jak divoké vztahy mohou panovat v tzv. civilizované společnosti, až si zkříží cestu s nejprohnanější představitelkou této společnosti, hvězdou školy, Reginou Georgeovou (Rachel McAdamsová). Hrají: L.Lohanová, R.McAdamsová, T.Feyová ad. USA min. Od 12 let. Titulky. Studentská komedie. ÚT 25 16/00 BIJÁSEK 15 Kč / 25 Kč U NÁS NA FARMĚ Tři krávy, kůň a mnoho dalších zvířátek brání svůj domov před zákeřným banditou Slimem. Nejnovější animovaný film společnosti Walta Disneye. USA min. Animovaný. Česky. MALOVÁSEK od ČT 27 16/00 BIO MÁG 15/15 hod s Ivetou ve foyer kina. MĚSTO BOHŮ 60 Kč MUŽ V OHNI Touhu po pomstě neuhasil. Mexické podsvětí se začalo bavit novým sportem - únosy pro peníze. Mezi majetnými obyvateli, zejména těmi, kteří mají děti, se šíří panický strach. Řada z nich pro své potomky najímá osobní ochranku. Do tohoto světa vstupuje John Creasy (D. Washington), bývalý tajný agent a zabiják, který už v podstatě rezignoval na život. Jeho přítel Rayburn (CH. Walken) ho ve snaze vytrhnout z letargie přivede do Mexika City a dohodí mu práci tělesného strážce devítileté Pity Ramosové (D. Fanningová). Režie: Tony Scott. Dále hrají: Mickey Rourke. USA min. Titulky. Širokoúhlý. Od 12 let. Thriller. STUDENTI ZDARMA ostatní 50 Kč Narodili se na předměstí Ria, ale na karnevalu si nikdy nezatančí. Syrové brazilské drama vypráví o opravdovém životě, opravdové smrti a krutosti beznaděje. Cidade de Deus je nejstarší a nejnebezpečnější slum Ria de Janeira, nejbolavější místo metropole karnevalů. Buscapé se zde narodil, aby žil, místo toho je však zavlečen do světa, v němž se jeho nejlepší kamarádi místo s hračkami baví s nabitými pistolemi. Hrají: Alexandre Rodrigues, Matheus Nachtergaele, Leandro Firmino da Hora, Jonathan Haagensen, Daniel Zettel, Phelipe Haagensen ad. Brazílie. Francie. ÚT 25 19/30 ART KINO ART KINO ZDARMA ŽENY PRO MĚNY ostatní 55 Kč Film o koloběhu peněz kolem ženských těl ve společnosti Tragikomedie ženského života. Celovečerní film Ženy pro měny režisérky Eriky Hníkové je tragikomický příběh o obyčejných ženách, které se nechávají ovlivňovat současným ideálem ženské krásy a chtějí se mu co nejvíce přiblížit. Ve filmu vystupuje i zástupkyně redakce ženského časopisu Cosmopolitan, která se podílí na vytváření současného ženského ideálu, Dara Rolins jako mediální ikona s umělým poprsím, plastický chirurg, který operuje paní Evu, Linda Kazdová, jež zvítězila v americké reality show s názvem Joe Millionaire, a členky Anarchofeministické PÁ 28 17/00 SO 29 17/00 NE 30 17/00 skupiny. Všichni dohromady popisují a vytvářejí pestrý obraz současného světa, kde fenomén dokonalého ženského těla hraje hlavní roli. ČR min. Přístupno. Dokument. Čtenáři nám píší USA Od 15 let. Titulky. Drama. Filmová projekce. V záplavě přání a novoročenek na sklonku loňského roku dostala redakce Brodského zpravodaje dva dopisy, které mě obzvláště potěšily. Shodou okolností oba přišly ze zahraničí, i když každý z jiného konce světa. První byl odeslán z Bratislavy. Pan Karol Rihák v něm píše: Srdečně děkuji jménem celé rodiny za otištění článku o mém otci Jozefu Rihákovi. Vždy jsme doma o Brodě hovořili s úctou a rádi vzpomínali na prázdniny prožité v otcově rodišti. Po válce směřovala má první cesta z německého zajateckého tábora do Brodu. Mám radost, že jste seznámili s tím, co a kde dokázal váš rodák. Druhý dopis, který přišel elektronickou poštou, reagoval na článek z roku 2001 (!) o pátrání po nadaci uherskobrodského rodáka a úspěšného meziválečného podnikatele Aloise Schweigra. Redakci se ozval zeť posledního žijícího potomka Aloise Schweigra. Tím je jeho synovec pan Robert Schweiger, který nyní žije na Floridě. V dopise se uvádí, že se také rodina zajímá o nadaci svého předka a shromáždila již hodně dokumentů o jeho majetku. Píší, že jeden jejich příbuzný získal část informací v židovských organizacích přímo v Uherském Brodě. Závěrem dopisu nabízejí městu spolupráci při pátrání po osudech a práci Aloise Schweigra. -es- 61 Kč ÚŽASŇÁKOVI Do večeře musejí zachránit svět... Bob Parr kdysi býval jedním z největších světových superhrdinů - pod pseudonymem Pan Úžasňák každý den zachraňoval životy a sváděl boje se zlými padouchy. Nyní však pracuje jako likvidátor škod v pojišťovně a jediné souboje, které každodenně svádí, se týkají nedostatku času a jeho vzrůstající nadváhy. Když jej (spolu se všemi ostatními legendárními bojovníky proti zločinu) před patnácti lety donutil sled nešťastných omylů a pošetilých soudních sporů pověsit superoblek na hřebík, přijal i se svou ženou Helen (Paní Úžasňáková) občanskou totožnost a nyní se snaží se svými třemi dětmi žít normálním životem. USA min. Česky. Přístupno. Širokoúhlý. Rodinný. Animovaný. Dobrodružný. PÁ 28 19/30 ART KINO 50 Kč / 60 Kč YESMENI Odolali strachu. Splnili si svá přání, stát se velmi úspěšnými a uznávanými obchodníky. Dokument o dvou aktivistech, kteří putují z jedné mezinárodní obchodní konference na druhou a předstírají, že jsou členy World Trade Organization (dále jen WTO) Příběh začíná, když Andy s Mikem vytvoří internetové stránky velmi podobné stránkám WTO. Návštěvníci nerozeznají nepravost stránek a odesílají dotazy pro experty WTO. Mike a Andy dostanou i několik pozvánek na konference o obchodní činnosti, využijí toho a svou přítomností nejprve začnou šokovat široké publikum - oděv, vzhled a potažmo i velmi zvláštní názory WTO na světový obchod Režie Dan Ollman, Sarah Price. Velká Británie min. Od 15 let. Titulky. Parodie. SO 29 19/30 NE 30 19/30 65 Kč OTEVŘENÉ MOŘE Zůstali sami v čelistech oceánu... na Bahamách spojená s relaxačním potápěním vypadá jako vynikající nápad ovšem jen do okamžiku, kdy se dvojice rozhodne zúčastnit turistického výletu ke korálovému atolu. Po půlhodince strávené v lehkých potápěčských oblecích obdivováním podmořských krás se Susan a Daniel vynoří na hladinu a zjistí, že loď s ostatními turisty a jejich průvodci, která je sem dopravila, beze stopy zmizela. K nejbližší pevnině je to nepřekonatelných patnáct mil. Kdy někdo zjistí, že se nevrátili s ostatními a zahájí po zmizelých pátrání? USA min. Titulky. Drama. Od 15 let. Ř á d k o v á i n z e r c e Změna programu vyhrazena. V ceně každé vstupenky je zahrnuta 1 Kč pro Unii filmových distributorů na Rozvoj české kinematografie. Chcete program kina em? Dejte nám vědět. Napište nám, co byste ve svém kině chtěli vidět: Kosmetika Alena Gračková přeje svým současným i budoucím klientům hodně štěstí, zdraví a pohody v roce Využijte možnosti nových trendů slavnostního líčení plesové sezony. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tel Koupím starší rodinný domek ve Vlčnově. Tel Koupím piano pro dítě. Tel nebo Prodám stavební výtah, 10 m vysoký, na dvě kolečka, včetně el. vrátku. Cena Kč. Kontakt: uu

12 Informace z bazénu Tažení brodských plavců za dobrými výsledky pokračuje. Už výkony na krajských přeborech žactva potěšily, a tak bylo možné naše mladé plavce vyslat i na republikový Český pohár desetiletého žactva do Brna. Celá soutěž byla rozdělena na dva půldny, aby měli tito nejmladší plavci dostatek odpočinku. Uherský Brod reprezentovali Jan Kubiš, Alžběta Zlochová a Iveta Zámečníková. I přesto, že plavci trénují v krytém bazéně v Uherském Brodě teprve něco málo přes rok, podařilo se našim plavcům prosadit mezi těmi nejlepšími. V jednotlivých disciplínách startovalo až 35 závodníků, a tak umístění Jana Kubiše na 6. místě na 50 motýlek (čas 0:41,9) a na 7. místě na 50 m kraul je velmi potěšitelné. Na 19. místě se umístil na 100 m volný způsob. Neméně významné je 10. místo na 50 m znak a 14. místo na 100 znak A. Zlochové. Ta zároveň na 50 m kraul zaplavala nejvíce bodově hodnocený výkon za čas 36,8 sec získala 284 bodů. V disciplíně 100 m znak uspěla také I. Zámečníková a obsadila 27. místo. Výkony všech nejmladších plavců můžeme hodnotit na jedničku. Výborně reprezentují jak TJ Spartak, tak i město Uherský Brod. A je to také povzbuzení pro ostatní členy oddílu, řekl předseda plaveckého oddílu Alois Illichman. Plavci se ale nevěnují jen soutěžím. Pořádají také rekreační a náborové akce. Příkladem jedné takové bylo vánoční plavání rodinných dvojic, které se oddíl připravil ve spolupráci s Městem Uherský Brod, CPA Delfín a DDM. Po květnovém rozjezdu, kdy si jen málo rodičů přišlo změřit síly se svými dětmi, mělo prosincové závodění již skoro trojnásobnou účast. Myslím ale, že na Brodsku se stále projevuje malé popularita plaveckého sportu. Mrzí mně, že si nepřišly zazávodit ty stovky dětí, které prošly od roku 1958 plaveckým oddílem. Dnes už mají svoje děti a vnuky, ale plavecké dovednosti určitě nezapomněly. Snad se s nimi setkáme při dalších závodech v roce 2005, doufá předseda Illichman. Nakonec ještě výsledky plavání rodinných dvojic: Kategorie dětí do 11 let 1. Josef a Nikola Penčákovi čas 1:15,85 min. 2. Josef a Dáša Penčákovi čas 1:20,60 min. 3. Václav a Iveta Zámečníkovi 1:20.69 min. Kategorie dětí let 1. Václav a Martina Zámečníkovi čas 1:17,53 min. 2. Radek a Nikola Frýbertovi čas 1:24,70 min. 3. Ivan a Jiří Pochylí čas 1:45,30 min. A. Illichman a trenéři plaveckého oddílu Volejbalové kadetky soutěžily Šestý ročník mezinárodního volejbalového turnaje kadetek se konal v sobotu 8. ledna. Do sportovní haly TJ Spartak se sjelo šest družstev z obou stran česko-slovenské hranice. Děvčata přišel na úvod turnaje pozdravit také starosta města Ladislav Kryštof. ČESKÝ SPORTOVNÍ KLUB 1. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HALOVÉHO TURNAJE V KOPANÉ MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ,,MEMORIÁL MIROSLAVA KREISLA UHERSKÝ BROD POŘADATEL: ČSK Uherský Brod MÍSTO KONÁNÍ: Sportovní hala Uherský Brod TERMÍN KONÁNÍ: KATEGORIE: sobota kategorie: r. nar a mladší neděle kategorie: r. nar a mladší SYSTÉM TURNAJE: 6 mužstev Hrací doba 2 x 10 min. Každý s každým OBSAZENÍ TURNAJE: Sobota ŠAMPION CELJE (SLOVINSKO) AFC NOVÉ MESTO (SLOVENSKO) KUNOVICE (VESELÍ NAD MORAVOU) TESCOMA ZLÍN ZLÍN PASEKY ČSK UHERSKÝ BROD Neděle ŠAMPION CELJE (SLOVINSKO) AFC NOVÉ MESTO (SLOVENSKO) KUNOVICE (VESELÍ NAD MORAVOU) VIKTORIA OTROKOVICE ZLÍN PASEKY ČSK UHERSKÝ BROD PROGRAM: Sobota :50 slavnostní zahájení turnaje 9:00 12:00 zápasy dle rozlosování 12:00 12:10 vystoupení dívčí taneční skupiny 12:10 14:30 zápasy dle rozlosování 15:00 vyhlášení výsledků, předání cen Neděle :50 slavnostní zahájení turnaje 10:00 13:00 zápasy dle rozlosování 13:00 13:10 vystoupení dívčí taneční skupiny 13:10 15:30 zápasy dle rozlosování 16:00 - vyhlášení výsledků, předání cen Hlavním organizátorem střetnutí byla Libuše Jančářová z Domu dětí a mládeže s pomocí trenérek Ivy Šestákové a Pavly Popelkové. Hlavním rozhodčím turnaje byl Karel Šabršula. Organizátoři děkují sponzorům, kterými byli Město Uherský Brod, TEKOO, Potraviny Jirda a Sklo Popelka. Výsledky: Slovácká Slávia A Uherské Hradiště, SKM Piešťany, Slovácká Slavia B Uherské Hradiště, 1. AC UB, Slovácká Slavia B Uherské Hradiště, Spartak DDM Uherský Brod, ŠVM Nové Město nad Váhem Uzávěrka dalšího čísla, které vyjde , je Své příspěvky můžete dávat do redakce, na podatelnu MěÚ, vrátnici DK nebo posílat em. BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Řídí redakční rada: Stanislav František Zápeca, Markéta Gajdůšková, PhDr. Hana Všetečková, Hana Krajčová, Eduard Pěgřímek, PhDr. Irena Krejsová, Radek Šustek, Jiřina Kovářová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, sazba, grafická úprava, HTML: :-* ForMyD., tel.: Osvit: Q Studio, Uherský Brod, tel.: Tisk: J. Škubal, tel.: uv

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n 2 0 0 5 č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident Přípravy na otevření dialyzačního

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 5 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá Setkání

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Evropský den bez aut v Uherském Brodě V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Přehled účasti členů ZM na zasedáních. Knihovna informuje

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Evropský den bez aut v Uherském Brodě V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Přehled účasti členů ZM na zasedáních. Knihovna informuje V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 6 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Evropský den bez aut v Uherském Brodě Přehled účasti členů ZM na

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Panský dům čekají velké změny Formace Please The Trees hrající indie-rock vystoupila v kině Máj. Více str. 1 Foto: Jiří Zerzáň Monumentální

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c 2 0 0 6 č í s l o 1 3-1 4 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude...

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude... Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Fašanku, fašanku, Veliká noc bude Na sedmdesát účinkujících se představilo v krásném pořadu s živým betlémem v atriu Muzea J. A.

Více

Sladké stoleté oslavy

Sladké stoleté oslavy Zpravodaj Města Litomyšle 2 3. února 2006 Ročník XVI. Sladké stoleté oslavy Hana Švehelková s asistentem Davidem vyprávěli během Medového večera, vážně - nevážně, o včelách a jejich životě. Zatímco včely

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Tento způsob léta je skutečně zvláštní V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Vzpomínka na Jaroslava Šlesingera. Setkání na Pepčíně

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Tento způsob léta je skutečně zvláštní V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Vzpomínka na Jaroslava Šlesingera. Setkání na Pepčíně V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d s r p e n 2 0 0 5 č í s l o 1 5 1 6 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Vzpomínka na Jaroslava Šlesingera Tento způsob léta je skutečně

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje potok Hořenůšek v Újezdci foto: Markéta Švehlíková FOTOGALERIE

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c 2 0 0 4 č í s l o 1 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XIII ÚNOR 2011 Cena 8 Kč Skončil další ročník Tříkrálové sbírky 2011 v lipnickém regionu. Skupinky koledníků se vydávaly do ulic Lipníka n. Bečvou a okolních obcí ve

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína

Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína Vydává město Uherský Brod květen 2013 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Společné cvičení dobrovolných hasičů Uherského Brodu a Šamorína Čtyřicet let své existence si krásným večerem v Domě kultury

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Muzeum J. A. Komenského obsadili predátoři ptačí říše

Více