Výroční zpráva za školní rok / 2003 OBSAH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2002 2008 / 2003 OBSAH:"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok / OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti personální zabezpečení školy V) Údaje o zápisu k povinné školní docházce VI) Výsledky vzdělávání žáků VII) Účast žáků v olympiádách a soutěžích VIII) Údaje o mimoškolních aktivitách IX) Činnost školní družiny X) Environmentální výchova XI) Žáci vycházející ve školním roce 2008/2009 XII) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI XIII) Vyhodnocení Minimálního preventivního programu ZŠ Bobrová za školní rok 2008/2009 XIV) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XV) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XVI) Základní údaje o hospodaření školy XVII) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XVIII)Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XIX) Závěr Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou (ve složení: Ing. Jaroslava Fialová, předsedkyně, Petr Tulis, člen, Luboš Pipa, člen, Ingrid Vytešníková, členka, Mgr. Jana Smažilová, členka, Mgr. Pavel Němec, člen) dne 2200 V Bobrové dne Jaroslav Strnad, ředitel ZŠ Bobrová 1

2 I) Úvod 1) Základní údaje o škole Název: Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bobrová 129, Zřizovatel školy: Obec Bobrová, Bobrová 138, Kontakt: telefon , Obvyklá fotografie na úvod 2) Všeobecná charakteristika Základní školy Bobrová Areál školy se nalézá v katastrálním území Dolní Bobrová na pravém břehu říčka Bobrůvky na jihozápadním svahu kopce zvaného Šibínek v nadmořské výšce 520 m.n.m. V dřívějších dobách se učilo na třech různých místech (tzv. měšťanka, škola na Horní Bobrové a několik učeben v budově MŠ Bobrová), avšak v letech byl kolem původní budovy z roku 1930 vybudován nový školní areál. Základní škola Bobrová je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami i učebnicemi, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Soustavně je doplňována učitelská i žákovská knihovna. Kvůli rozšiřující se nabídce nových knih a časopisů (předplaceny jsou časopisy ABC, Lidé a Země, National Geographic, Junior 21. století, Počítač pro každého a Cinema) byly přikoupeny nové police a zájem o návštěvu školní knihovny je mezi žáky značný. Podle finančních možností jsou doplňovány a obměňovány sbírky v kabinetech. Nová škola disponuje bezbariérovým přístupem a nabízí žákům dostatek estetických, světlých a čistých prostor vhodných pro moderní výuku. Na vzhledu školy se podílejí žáci i učitelé (zvláště učitelé výtvarné výchovy paní Zlatuše Tomková a v minulosti i pan František Zobač). Výzdoba školy získala v tomto školním roce výrazně environmentální zabarvení z důvodů, jež budou podrobněji popsány dále. V budovách 1. stupně jsou na chodbách instalovány provazové žebříky, houpačky a lana vhodná pro relaxaci i žíněnky pro uvolnění žáků o přestávkách. Stálou součástí školních chodeb jsou stoly na stolní tenis a pro menší děti basketbalový koš. V koridoru spojujícím budovy jsou umisťovány výstavy a výstupy ze školních projektů. Na prvním i druhém stupni jsou umístěny nástěnky, z nichž se žáci i žákyně dozvídají aktuální informace a výsledky soutěží. V budově C byla zřízena stálá expozice zachycující dějiny bobrovského školství, ozdobou této expozice je velké množství historických fotografií a dokumentů. V budovách A a B jsou umístěny učebny 1. stupně, herna školní družiny, menší herny na dobu přestávky a učebna hudební výchovy. V budově C se kromě kmenových tříd nacházejí odborné učebny - učebna výpočetní techniky, učebna chemie a fyziky, učebna výtvarné výchovy, učebna německého jazyka, učebna anglického jazyka -, dále jsou zde třídy určené k výuce přírodopisu, zeměpisu, matematiky, dějepisu a českého jazyka. Na odborné 2

3 učebny navazují kabinety. Dále v budově C naleznete ředitelnu, sborovnu a školní knihovnu. V budově D se nachází cvičný byt, školní dílna, tělocvična, školní kuchyň a jídelna. V areálu školy je rovněž hřiště a školní dvůr, jenž je neustále zkrášlován vysazováním květin a okrasných dřevin. Novinkou na školním dvoře se stala jednoduchá šplhací sestava a kmen pokácené lípy, oblíbené místo žákovských kratochvílí. Na jaře 2009 jsme zakoupili i 8 zahradních laviček. V době volna a přestávek využívají žáci prostory školy, v nichž je zajištěn dozor (chodby, herny, školní dvůr, počítačová učebna). Žákům je k dispozici školní bufet s nabídkou minerálek a tyčinek. Ve výuce i v běžném chodu školy je jednou z priorit využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Počítačová učebna se 12 žákovskými stanicemi slouží nejen k výuce ICT, ale bývá využívána i v jiných předmětech. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně i v kabinetech, dále mohou pracovat s notebookem a dvěma dataprojektory. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na internet. Stálé připojení na internet je zajištěno službou IOL Broadband 1024/256. Každý pracovník školy má svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Moderní vybavení školy doplňují dvě kopírky (černobílá a barevná), scanner, tiskárny (barevná a černobílé), televizory, videa a DVD přehrávače, dále magnetofony a CD přehrávače. Samozřejmostí nové školy je kvalitní sociální zařízení WC na každém patře, sprchy v dívčích a chlapeckých šatnách u tělocvičny, umývárna u dílen a před jídelnou. Pitný režim je zajištěn provozem školního bufetu a roznáškou čaje na 1. stupni. Čtvrťáci na bruslích 3

4 II) Počet žáků a tříd Ve školním roce 2008/2009 probíhala výuka v deseti třídách. Celkový počet dětí dosáhl cifry 202 žáků - na 1.stupni 86 dětí, na 2.stupni 116 žáků a žákyň, přespolních žáků bylo 122. Počet dívek i chlapců je v rovnováze, v naší škole je 101 dívek a 101 chlapců.. Naše škola je navštěvována dětmi z Bobrové (80 dětí), Bobrůvky (19 dětí), Mirošova (20 dětí), Dlouhého (20 dětí), Křídel (2 žáci), Nové Vsi u Nového Města na Moravě (1 žákyně), Podolí (7 dětí), Radešína (8 dětí), Račic (4 dětí), Řečice (2 děti), Zvole (3 děti), Olešínek (2 děti), Pikárce (1 žákyně) od 6. třídy přicházejí děti z Radešínské Svratky (3 děti), Moravce (16 dětí) a Bohdalce (14 dětí). Počet žáků v jednotlivých třídách: 1.třída třída třída třída třída třída A B třída - 32 třída - 27 Průměrný počet žáků ve třídách 1.stupně: 17,2 Průměrný počet žáků ve třídách 2.stupně: 23,2 Průměrný počet žáků ve třídě: 20,2 Výuku zajišťuje 16 pedagogů, s jejichž jmény a aprobací se seznámíte na dalších stránkách. Součástí školy je i moderní kuchyně s celkovým počtem 242 zapsaných strávníků (182 žáků, 28 zaměstnanců a 32 cizích strávníků ) a školní družina, kde je pro děti po skončení vyučování připraven bohatý program (podrobnosti naleznete dále). Z nepovinných předmětů bylo ve škole vyučováno náboženství římskokatolickému. Žákům ročníku byla nabídnuta příprava na přijímací zkoušky v předmětech - cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky. 4

5 III) Učební plán Vzdělávání probíhalo v 1., 2., 6. a 7. ročníku dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávaní ZŠ Bobrová Svět se otevírá připraveným, v ostatních ročnících dle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 ve znění pozdějších úprav. Předmět ročník Český jazyk Německý / Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova 1 1 Výchova k občanství 2 1 Rodinná výchova 1 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Pracovní činnosti Informatika Tělesná výchova Konverzace v německém / anglickém jazyce Seminář a praktika z přírodovědných předmětů Seminář ze společenskovědních předmětů Volitelné předměty Další cizí jazyk německý jazyk 2 Další cizí jazyk anglický jazyk 2 Dílny 2 Výtvarný seminář 1 Konverzace v anglickém jazyce 1 Týdenní dotace povinných předmětů

6 IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti V tomto školním roce pracovalo ve škole 16 učitelů, 1 pomocná vychovatelka (pracovní místo bylo hrazeno Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou), 1 pomocná asistentka k integrovaným dětem (dotováno Krajským úřadem kraje Vysočina), 1 vychovatelka ve školní družině a 6 provozních zaměstnanců. Součástí školy je i školní jídelna s jednou vedoucí a třemi kuchařkami. Novou členkou pedagogického sboru se stala: Mgr. Petra Gregorová absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (zástup za Mgr. Danu Trčkovou, která v lednu 2009 odešla na mateřskou dovolenou) Učitelé Jméno a příjmení Aprobace Vyučuje Funkce Třídnictví ve třídě Mgr. Jaroslav Strnad Čj - D Čj ředitel školy Mgr. Tomáš Šindler Př - Tv Př - Tv zástupce ředitele školy, koordinátor ŠVP Mgr. Lenka Pechová uč. 1.stupeň uč. 1. stupeň 1. Mgr. Martina Žáková uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 2. Mgr. Jana Konečná uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 3. Mgr. Dana Trčková uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 4. Mgr. Petra Gregorová uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 4. Mgr. Jana Smažilová uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 5. Mgr. Iva Roháčková M - Ch M Ch Rv 6. Mgr. Pavel Němec Ov - Fr Z Tv - Ov 7.A Mgr. Zdeňka Strnadová Čj - D Čj D Hv metodička prevence 7.B Mgr. Jolana Tulisová Aj - Př - Ch Př - Aj koordinátorka EVVO 8. Mgr. Eva Červinková M - F M- F - Inf Mgr. Marta Klimešová M - Zt M Pč - Rv Bc.Naděžda Dolníčková jazyková škola, státní zkouška Nj Mgr. Zlatuše Tomková Čj - Vv Čj Vv - Ov výchovná poradkyně Petra Blažková jazyková škola, státní zkouška Nj, Aj Pomocná vychovatelka veřejně prospěšné práce (hrazeno ÚP Žďár nad Sázavou) Stanislava Roháčková Pomocná asistentka k integrovaným dětem Marie Hamříková Vychovatelka ve školní družině Ivana Řezníčková Katecheta P. Pavel Römer 6

7 Provozní zaměstnanci školník : uklizečky : Miroslav Fiala Marie Blahová Hana Havránková Dana Trnková Alena Mrázková vedoucí školní jídelny : Ludmila Mikišková kuchařky : Marta Burianová Marie Dvořáčková Iva Musilová ekonomka : Ing. Marie Křížková Další údaje Ve školním roce 2008/2009 se vyučovalo 310 hodin týdně, z tohoto počtu bylo vyučováno aprobovaně 247 hodin, tj. 79,6 %. Neaprobovaně byly vyučovány hlavně výchovy hudební, tělesná a rodinná, dále též informatika a zeměpis, částečně i cizí jazyky (ty ovšem učitelkami se státní jazykovou zkouškou). Tyto předměty však vyučovali učitelé, jejichž aprobace zajišťovala dostatečně kvalitní výuku i výše zmíněných předmětů. Po loňském odchodu dvou kolegyň snižujících věkový průměr našeho pedagogického sboru dosáhl průměrný věk učitelů výše 40 roků, procento mužů činilo 18. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců je zaměřeno na práci s dětmi se SVPU, na tvorbu ŠVP a vzdělávání podle ŠVP, na prevenci sociálně patologických jevů, na metodiku jednotlivých předmětů, na prohloubení jazykových znalostí a počítačových dovedností. V uplynulých letech 100 % zaměstnanců prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači a přibližně 30% pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul + volitelné moduly ICT na 1.stupni, ICT ve výuce zeměpisu, grafika a digitální fotografie, využití počítačů ve výuce matematiky, multimédia). V roce 2006 tak škola dosáhla v této oblasti úrovně požadované MŠMT. a) semináře a školení pedagogických pracovníků 1.stupeň Jana Konečná - seminář k výuce výtvarné výchovy - seminář Tvořivá škola - matematika Lenka Pechová - seminář k výuce výtvarné výchovy - seminář Tradiční a netradiční metody a formy práce v ČJ Martina Žáková - seminář Projekty v ČJ - seminář Hravě nejen v 1. třídě - seminář Tvořivá škola matematika - seminář Co se osvědčilo v hodinách matematiky Jana Smažilová - Tělo Telč - seminář Projekty v ČJ - seminář Hravě nejen v 1. třídě - seminář Klíčové kompetence v ČJ - seminář Co se osvědčilo v hodinách matematiky 7

8 - seminář Předslabikářové období (Tvořivá škola) - seminář Slabikář a nácvik čtení (Tvořivá škola) 2.stupeň Zlatuše Tomková - seminář Legislativa a výchovné poradenství - seminář Cesty k efektivnější výuce v ČJ - schůzka výchovných poradců - seminář Hodnocení v ČJ - seminář Práce s hlasem Tomáš Šindler - Geovíkend SEV Chaloupky - seminář Psaní projektů malé dotace - seminář Fyzika lidského těla Zdeňka Strnadová - seminář Cesty k efektivnější výuce v ČJ - seminář Mediální výchova a její zapojení do výuky - seminář Agrese a agresivita - seminář Životní dovednosti - Komplexní výcvik prevence Iva Roháčková - seminář Tvořivá škola - seminář EKOŠKOLA workshop - seminář Vedení komunitního kruhu Jolana Tulisová - seminář učitelů AJ - kurz Aj v rozsahu 160 hodin úroveň FCE - seminář EKOŠKOLA - školení ISL - seminář EKOŠKOLA workshop - seminář Vedení komunitního kruhu Petra Blažková - cyklus seminářů AJ pro 2. stupeň Marta Klimešová - cyklus seminářů Matematika v přírodě Pavel Němec - schůzka na ÚP ZR volba povolání - kurz Instruktor lyžování Jaroslav Strnad - školení BOZP vedoucí pracovníci V době jarních prázdnin ( ) se v naší škole uskutečnil seminář Psychohygiena učitele (Phdr. Zdeněk Martínek). Semináře se zúčastnili všichni učitelé naší školy a kolegyně ze ZŠ Bohdalec. b) semináře a školení provozních zaměstnanců a vychovatelů Marie Křížková - semináře a školení věnované problematice hospodaření školy v právní subjektivitě Ivana Řezníčková Miroslav Fiala Ludmila Mikišková - seminář věnovaný tématu rukodělných činností - Škola tradiční čínské medicíny - semináře a školení věnované pro vedoucí školních jídelen 8

9 V) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku se konal 20. ledna 200 K zápisu se dostavilo 16 dětí (10 chlapců a 6 dívek), rodiče tří dětí požádali o odklad školní docházky. Po předložení posudku dětského lékaře a doporučení PPP byl těmto dětem odklad povinné školní docházky udělen. Do 1. ročníku tak bylo zapsáno 13 dětí (8 chlapců a 5 dívek). Mýval děkuje. 9

10 VI) Výsledky vzdělávání žáků Vzdělávání žáků Třída Poče t žáků Průměrný prospěch v 1.pololetí Prospělo s vyznamenání m Průměrn ý prospěc h ve 2.pololet í Prospělo s vyznamenání m Prospěl o na konci školníh o roku Neprosp ělo na konci školního roku , , , , , ,42 6 1, , , ,76 8 1, A 18 2,27 1 2, B 19 2,08 3 2, ,11 7 2, ,07/1,85 4 2,02/1, Škol a 202 1, , K této přehledné tabulce je třeba ještě dodat, že v 1.pololetí bylo šest žáků hodnoceno jako nedostateční (jednalo se o žáky 2. stupně). Jak vidno z tabulky, ze svého neúspěchu se poučili a na konci školního roku hodnocení nedostatečný neobdržel žádný žák. V tomto školním roce bylo při vyučování zohledněno 47 dětí s dyslektickými, dysortografickými, dysgrafickými či dyskalkulickými poruchami. Z nich byli individuálně integrováni podle osnov Základní školy čtyři žáci druhého stupně a další dva žáci 5. ročníku a dva žáci ročníku byli integrováni a ve spolupráci s SPC ve Žďáře nad Sázavou vzděláváni podle osnov Zvláštní školy, jeden žák 7. ročníku byl integrován podle ŠVP- LMP. Chování žáků V 1.pololetí bylo uděleno 41 pochval třídního učitele. Ve druhém pololetí bylo uděleno 90 pochval třídního učitele a 14 pochval ředitele školy. Pochvaly třídních učitelů byly většinou udělovány za práci ve třídní samosprávě a za menší úspěchy ve vědomostních a sportovních soutěžích. Pochvaly ředitele školy ocenily celoroční píli, práci ve školním parlamentu, větší úspěchy ve vědomostních a sportovních soutěžích a za práci ve školním ekotýmu. Přestupky školního řádu vynesly 30 žákům napomenutí třídního učitele, 9 žákům důtku třídního učitele, u 2 žáků byla udělena důtka ředitele školy. V 1. pololetí musela pedagogická rada v jednom případě sáhnout ke sníženému stupni z chování, ve 2. pololetí nebyla udělena žádná dvojka z chování. Třetí stupeň z chování v tomto školním roce nebyl udělen. Podrobný přehled pochval i kázeňských opatření přináší následující tabulka: 10

11 1. pololetí 2.pololetí třída ntu dtu dřš ptu přš 2 ntu dtu dřš ptu přš A B celkem ntu napomenutí třídního učitele dtu důtka třídního učitele dřš důtka ředitele školy ptu pochvala třídního učitele přš pochvala ředitele školy 2 druhý stupeň z chování Absence žáků V 1.pololetí žáci zameškali (v loňském roce hodin), průměr na žáka činil 34,08 zameškaných hodin. Jedna žákyně 8. ročníku obdržela 2. stupeň z chování za 42 neomluvených hodin. Ve druhém pololetí bylo ve vyučování zameškáno (v loňském roce hodin), což znamenalo průměr 39,47 zameškaných hodin na žáka. Celkový počet zameškaných hodin dosáhl výše (v loňském roce hodin), průměr na žáka činil 73,4. Testy Kalibro Na počátku roku 2009 se žáci naší školy zúčastnili celostátního testování vědomostí a dovedností žáků 5. a ročníku prostřednictvím testů Kalibro. Výsledky zachycují následující tabulky. Výsledky žáků 5. ročníku testovaní Český jazyk Matematika Humanitní základ Přírodovědný základ Anglický jazyk ZŠ Bobrová 61,9 50, ,8 ČR celkem 59,5 45,3 64,7 62,7 61,4 ČR vesnické 58,4 43,3 63,9 61,2 59,6 ZŠ ČR malá 58,6 44,5 63,7 62,2 60,2 města ČR velká města 63 49,6 67,5 65,5 65,3 Výsledky jsou uvedeny v procentech. 11

12 Výsledky žáků ročníku testovaní Český jazyk Matematika Humanitní základ Přírodovědný základ Německý jazyk Anglický jazyk ZŠ 61,6 44,7 64,4 61,8 56,2 64,3 Bobrová ČR (ZŠ + 60,8 40,3 61,5 57,9 53,3 59,3 gymnázia) ČR ZŠ 59, ,9 57,1 53,1 57,9 ČR 58,9 37,5 60, ,8 56,4 vesnické ZŠ ČR malá 60 39,7 60, ,5 57,5 města ČR velká města 61,8 39,2 62, ,2 Výsledky jsou uvedeny v procentech. Na startu párkových závodů 12

13 VII) Účast žáků v olympiádách a soutěžích Vědomostní soutěže V letošním školním roce se žáci naší školy opět účastnili tradičních olympiád pořádaných DDM ve Žďáře nad Sázavou. Jednalo se o účast v olympiádách z matematiky, zeměpisu, dějepisu, českého, anglického i německého jazyka. Školního kola těchto soutěží se zúčastnilo 90 dětí, do okresních kol postoupilo 13 žáků a žákyň. Největších úspěchů dosáhly : - Veronika Malá z 8. ročníku, jež se v okresním kole olympiády v německém jazyce umístila na 2. místě - Markéta Michalová ze 7. ročníku, jež se v okresním kole olympiády v anglickém jazyce umístila na 5. místě - Miloš Smutka z ročníku, jenž se v okresním kole matematické olympiády umístil na místě a postoupil do krajského kola Další naši soutěžící teprve sbírali zkušenosti a umístili se ve středu soutěžního žebříčku. K tradičním patří i účast našich žáků a žákyň v matematické soutěži Pythagoriáda. Pythagoriády, určené dětem 6. a 7. tříd, se zúčastnilo 23 soutěžících. Jako každý rok i letos se konalo školní kolo recitační soutěže, oblíbené zvláště mezi dětmi prvního stupně. Vítězi a vítězkami školního kola se stali Ludmila Roháčková (1. třída), Martin Štěpnička (2. a 3. třída), Martina Peterová a Vojtěch Štěpnička (4. a 5. třída). Z okrskového do okresního kola postoupila Martina Peterová. Soutěže Všeználek pořádané DDM ve Žďáře nad Sázavou se zúčastnilo družstvo žáků a žákyň 5. třídy. Na prvním stupni se uskutečnila soutěž ve skládání puzzle vítězkami jednotlivých kategorií se staly Michaela Pechová, Kristýna Burešová a Martina Peterová. Žáci 8. a ročníku se zúčastnili celoroční zeměpisné soutěže Eurorebus pořádané organizací TERRA-KLUB. Úspěšní soutěžící (jednotlivci i zástupci tříd) byli pozvání do krajského kola této soutěže, kde se umístili v první polovině soutěže tříd. Markéta Michalová, žákyně 8.B, v soutěži jednotlivců v Jihlavě výrazně uspěla a postoupila i do celostátního kola, kde se zařadila do úspěšnější poloviny řešitelů. Sportovní soutěže Velice oblíbené jsou soutěže sportovní. I v letošním školním roce pořádala naše škola etapovou soutěž Bobr sport tour, velmi dobře připravenou panem učitelem Šindlerem. Celkem 131 závodníků ze ZŠ Bobrová a ZŠ Nová Ves se utkalo v přespolním běhu, běhu na lyžích, atletickém trojboji a závodu horských kol. Celkovým vítězem se stal Miroslav Mašek z 6. třídy (získal 64 bodů), na druhém místě skončil Lukáš Havelka ze 3. třídy (63 bodů) a na místě třetím Vojtěch Smažil ze 7.B (50 bodů). Soutěž si již získala velkou popularitu a bude pokračovat i v dalších letech. Bobrovští fotbalisté z 7. až tříd se zúčastnili okrskového kola v minikopané. Družstvo fotbalistů se zúčastnilo i tradičního turnaje McDonald s Cup (2. místo v okrskovém kole a postup do okresního kola). V okrskových či okresních kolech úspěšně reprezentovali naši školu i florbalisté, kteří v okrskovém kole starších žáků obsadili 2. místo. Mladší žáci skončili v okrskovém kole rovněž na 2. místě. Oba týmy postoupily do okresního kola. Vybíjená je oblíbeným dětským sportem a prosadila se v ní i družstva naší školy. Okrskových či okresních kol se zúčastnila družstva tříd 1. stupně. Žáci 2. stupně se zúčastnili okresního přeboru vesnických škol, na němž obsadili 4. místo a žákyně vystoupaly až na místo druhé. 13

14 Žáci a žákyně 1. stupně se rovněž zúčastnili okresního kola soutěže ve šplhu a v dopravní výchově. Atletického čtyřboje se zúčastnili žáci 5. ročníku po úspěchu v okresním kole ve Žďáru nad Sázavou se probojovali do krajského kola v Havlíčkově Brodě. Nejlepšími sportovci byli Radim Čuhel a Anna Kovářová. Družstva žáků a žákyň 1. stupně se zúčastnila i turnaje na Moravci, kde se soutěžilo v kopané a ve vybíjené. Výstavy Zdařilé práce žáků obou stupňů byly průběžně vystavovány ve školních interiérech a některé se staly trvalou součástí výzdoby naší školy. Žáci 2. stupně se zúčastnili výtvarné soutěže Ahoj z prázdnin. Další soutěží, které se naši žáci zúčastnili, byla výtvarná soutěž věnovaná požární ochraně, v níž Kateřina Maršálková ze 7. ročníku obsadila 3. místo v krajském kole. Beseda s Policí ČR 14

15 VIII) Údaje o mimoškolních aktivitách 1) Zájmové kroužky Ve školním roce 2008/2009 byla dětem prostřednictvím zájmových útvarů opět nabídnuta příležitost smysluplného trávení volného času. Název kroužku Počet žáků Týdenní časová dotace Florbal - 1.stupeň minut Sportovní - 1.stupeň minut Výtvarný kroužek minut Stolní tenis minut Badminton minut Volejbal minut Dyslektický - 1. stupeň 9 45 minut Florbal 2.stupeň minut Lakros 6 60 minut Přírodovědný kroužek minut Tyto kroužky byly vedeny učiteli ZŠ Bobrová, v některých případech ve spolupráci s rodiči. Celkový počet dětí zapsaných v kroužcích činil 137. Za zmínku jistě stojí nepravidelná činnost kroužku turistického, jehož členové (nazývající se Bobřata) se věnovali celosvětové hře geocaching více informací o jejich činnosti najdete na stránkách - Další zájmové kroužky Paní učitelka Martina Hradová pokračovala ve výuce hry na flétnu ve stejnojmenném kroužku. Ve spolupráci s SPV Nové Veselí pracoval v naší škole pod vedením paní Radky Řezníčkové kroužek moderního tance. 2) Akce ZŠ Bobrová pro jiné školy a veřejnost XI. ročník drakiády - pouštění draků na Šibínku - pro děti i rodiče - říjen 2008 Mikulášská nadílka žáci ročníku v maskách čertů, andělů a sv. Mikuláše nadělovali dětem z mateřské školy prosinec 2008 Vánoční výstava výstava žákovských prací v koridoru školy prosinec 2008 Vánoční besídka a vánoční jarmark - pro rodiče a děti - prosinec 2008 VII. školní ples pro rodiče a bývalé žáky k tanci i poslechu hrál oblíbený Barel Rock Párkové závody Tradiční dětský karneval pro děti i rodiče VII. velikonoční výstava pro širokou veřejnost 15

16 Dětský den - tradiční i netradiční sportovní soutěže, které se vzhledem k nepřízni počasí tentokrát konaly v prostorách základní školy za účasti okolních základních i mateřských škol (MŠ Bobrová, MŠ i ZŠ Bohdalec, MŠ Moravec, ZŠ Radešínská Svratka) 3) Exkurze, divadelní a filmová představení, koncerty, výlety a) Exkurze ročník Jeseníky projekt přírodovědných předmětů a ročník Radešínská Svratka Chovatelský den A Praha projektové vyučování program Záhada záušnice B Praha projektové vyučování program Záhada záušnice a ročník Brno veletrh INVEX a 6. ročník Brno planetárium a Anthropos ročník Havlíčkův Brod knižní veletrh ročník Jihlava ZOO a ročník Žďár nad Sázavou Festival vzdělávání třída - ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí program Proč nekouřit třída Brno Technické muzeum B - ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí programy Ptákoviny a Obchod bez odpadů A - ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí programy Ptákoviny a Obchod bez odpadů , 3. a 4. ročník Brno - planetárium třída Žďár nad Sázavou okresní soud A Mostiště úpravna vody B Mostiště úpravna vody třída Olomouc výstava Flora třída Židovské muzeum v Praze výukový program Hanin kufřík třída Žďár nad Sázavou výstava v regionálním muzeu A + 7.B Kutná Hora exkurze do středověku Cesta stříbra třída + 7. B Žďár nad Sázavou třídírna odpadů ODAS B - ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí program Rozkvetlá louka A - ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí program Rozkvetlá louka třída Žďár nad Sázavou Úřad práce a střední školy volba povolání třída + 7. B Radešínská Svratka Chovatelský den b) Divadla 23. ročník + část 8. třídy zájezd na divadelní představení do Brna (Romeo a Julie, divadlo Polárka) říjen divadlo Žďár nad Sázavou 1., 2. a 3. třída Kamarádi v divadle (Kamarádi Brno) listopad Jak si hrají tatínkové II. aneb Pohádka o Zlatovlásce (Divadlo Drak Hradec Králové) prosinec O chytré princezně (DAP Praha) leden Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Mladá scéna Ústí nad Labem) únor Přijel bílý medvídek (Naivní divadlo Liberec) březen Pohádkový mlejnek 2009 (krajská přehlídka amatérských divadel harjících pro děti a mládež) duben O pejskovi a kočičce (Divadlo Drak Hradec Králové) květen Pinocchio (Hravé divadlo Brno) říjen - divadlo Žďár nad Sázavou 4. a 5. třída Čert a Káča ( Docela Velké Divadlo Litvínov) leden Robinson Crusoe (Teátr Víti Marčíka) - březen O Rusalce (Divadlo Minaret Praha) květen Sněhová královna (Divadlo AHA Praha) ročník divadlo Polárka v Brně Dobrodružství Vikinga Vika ročník divadlo Polárka v Brně Mauglí 16

17 třída - Jan Hrubec Princezna na hrášku loutkové divadlo + dílna (jídelna ZŠ) c) Koncerty koncert brněnského souboru Bohemia Classic Quartet - : ročník program: W.A.Mozart - Malá noční hudba 1. věta, národní písně s aktivním zpěvem dětí, L.Boccherini Menuet, písně se zpěvem, A.Vivaldi Čtvero ročních dob, ukázky písní se zpěvem, Z.Fibich Poem, A.Dvořák Valčík, Humoreska, J.Ježek Bugatti step koncert brněnského souboru Bohemia Classic Quartet - : 6.- ročník program: W.A.Mozart Malá noční hudba, ukázky témat, ukázka písně, A.Dvořák Americký kvartet, výklad, A.Dvořák Humoreska, Valčík, A.Dvořák Drobnosti, L.Boccherini Menuet, J.Brahms Uherský tanec, S.Joplin Entertainer, J.Ježek Bugatti step d) Besedy a přednášky se naše škola opět zapojila do projektu Příběhy bezpráví - komunistické Československo, žákům ročníku byl promítnut film o Chartě 77, následovala beseda s pí Ruth Šormovou třída beseda s příslušníky Policie ČR stupeň - beseda s horolezcem Radkem Jarošem a ročník beseda s porodní asistentkou ročník multikulturní výchova beseda o Zambii e) Biograf stupeň + 6. třída Peklo s princeznou f) Preventivní programy třída Jak (si) neublížit třída Poznej sám sebe a ostatní ročník Já versus droga třída V zápřahu okolí A Jak chceš žít třída - Dobrá třída B Jak chceš žít 2.4. a třída Moje bezpečí 3.4. a třída Moje bezpečí a třída Kdo jsem a co smím? a třída Kdo jsem a co smím? třída Vztahy ve třídě f) Výlety 1.třída Jihlava 2. třída 6. Žďár nad Sázavou 3.třída Jihlava 4. třída Jihlava 5. třída Tři Studně 6. třída Vranovská přehrada 7.A Bílé Karpaty 7.B Mikulov 8. třída České Švýcarsko třída Krkonoše 17

18 g) Jiné 3. seznamovací výjezd žáků 6. třídy (jako náhrada adaptačního kurzu) Karasín delegáti Ekotýmu sázení stromů v akci Strom života lyžařský výcvik 7. ročník 21. Den netradiční výuky lyžařský výcvik 8. a ročník Den Země + PETMEN výuka žáků ročníku na 1. stupni projekt Bezpečná jízda 1. stupeň + ročník + ZŠ Bohdalec a Radešínská Svratka Školní družina slavila Halloween 18

19 IX) Činnost školní družiny ZŠ Bobrová ve školním roce 2008/2009 Charakteristika školní družiny Školní družina je součástí Základní školy v Bobrové. Nachází se v budově I. stupně ZŠ. Provozní doba začíná v hodin a končí hodin. Družina je určena dětem od 1. do 5.třídy. Letos se přihlásilo 40 dětí k pravidelné docházce a 22 dětí k nepravidelné docházce. Pro své aktivity využíváme tělocvičnu, školní hřiště, počítačovou učebnu, cvičný byt, knihovnu, třídu pro hudební vyučování a blízké okolí školy. Stravování probíhá ve školní jídelně, pitný režim je zajištěn ve várnici na chodbě, popř. dokupujeme ovocné sirupy. Personální podmínky Zájmové vzdělávání je zajištěno vychovatelkou Ivanou Řezníčkovou a pomocnou vychovatelkou Stanislavou Roháčkovou. Vzdělávací a výchovné oblasti 1. Místo, kde žijeme Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, významné objekty a jejich návštěva. Beseda o naší obci a její historie. Bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova. 2. Lidé kolem nás Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, vzájemná úcta, komunikace slovní a mimo slovní, předcházení šikaně, zařazení mediální výchovy. 3. Lidé a čas Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět správně a účelně svůj volný čas. 4. Rozmanitosti přírody Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování podle encyklopedií a následné výtvarné zpracování, ekologická výchova. 5. Člověk a jeho zdraví Poznávání sama sebe, péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení v rámci plavání, pohybových hrách v e třídě, tělocvičně, terénu v okolí školy, dodržování pitného režimu, Celodružinové akce Říjen Drakiáda: výroba papírových draků, jejich zalétávání v přírodě, výroba medailí a dárků všem účastníkům. Listopad Helloween: lampionový průvod s divadelním představením, ohňostrojem a přespáním ve škole. Prosinec Kouzelnické vystoupení Únor Masopust ve škole, výzdoba třídy, výroba masek, soutěže Březen Velikonoční dílny: kraslice zdobené voskem Duben - Miss Družina 6. ročník této oblíbené soutěže. Letos zvítězila Vendulka Trčková z 5.třídy. Květen Noc Démonů: strašidelná noc v režii žáků 5.třídy. Nechybělo přespání ve škole, horor na dobrou noc a noční únosy. Srpen Letní dílny pro tvořivé děti. Lepení obří mozaiky na chodbě a čistění ovčí vlny, která bude použita jako náplň do válecího pytle. 19

20 X) Environmentální výchova Téměř všechny naplánované akce na školní rok 2008/09 proběhly podle připraveného harmonogramu. Podrobné hodnocení jejich plnění a průběhu je uvedeno v Příloze č.2 ŠVP-Koncepce environmentální výchovy ZŠ Bobrová a dále pak doloženo v příslušných šanonech ve sborovně. Zde se zmíním jen o nejdůležitějších z nich. Mezinárodní projekt EKOŠKOLA V letošním školním roce jsme žádali o udělení prestižního titulu Ekoškola a dne jsme si opravdu z rukou pana profesora Bedřicha Moldana ve Valdštejnském paláci toto ocenění převzali. Cesta k tomuto úspěchu však byla náročná a vyžadovala značné úsilí od všech žáků, učitelů, provozních zaměstnanců a zejména členů ekotýmu. Například v oblasti Odpady jsme vypracovali precizní systém třídění odpadů včetně informační kampaně a dosáhli jsme snížení frekvence vývozu kontejneru na směsný odpad z 1x za týden na 1x za měsíc. Ušetříme tedy cca ,-Kč za rok. V oblasti Prostředí jsme významně zlepšili prostředí školy - přibyly nástěnky, květiny, bylinky, pomalované zdi, lavičky na školní zahradu, zookoutek v přírodovědné učebně, akvárium a další. V oblasti Energie jsme různými úspornými opatřeními dosáhli snížení spotřeby elektrické energie oproti roku 2007 (před přihlášením do projektu) o 339 kwh, ačkoliv počet spotřebičů se zvýšil. Spotřebu plynu jsme snížili průměrně o kubíků za rok. V oblasti Voda jsme docílili díky různým zlepšovákům (zalévání květin dešťovou vodou, zavedení úsporného splachování atd.) čtvrtletní snížení spotřeby vody asi o 80 kubíků. Nutné je podtrhnout, že v tomto projektu nejde ani tak o zmíněné dosažené výsledky, jako o samotnou cestu, jíž se kýžených efektů dosáhlo. Některé další projekty 1) Ptáci - 7.třída v rámci přírodopisu. 2) Žít a neškodit prérijní Indiáni z hlediska ekologie - v rámci projektového dne na 2.stupni. 3) Cesta vody do školy třída v rodinné výchově. 4) Ohrožení živočichové - dlouhodobý projekt, třída ve výtvarné výchově zvětšila mapu světa a 8.třída zpracovala přehled nejohroženějších savců. Zbývá instalace na zeď a doplnění ohroženými bezobratlými (6.třída), rybami, obojživelníky, plazy a ptáky (7.třída). 5) Zookoutek 8.třída vytipovala a představila ostatním žákům vhodné živočichy k chovu ve školních podmínkách, anketou zjistila o které z nich je největší zájem, navrhla terária a jídelníček, připravila rozpočet a organizační záležitosti chovu a vše zrealizovala. 6) Vermikompostování - 8.třída, anglický jazyk příprava a přírodovědný seminář realizace. 7) Dům, který nás neokrádá - v rámci projektového dne na 2.stupni. 8) Co se děje ve skořápce? - líhnutí kuřat -1.stupeň + 7.třída. 9) Ekotýden projektová akce na 1.stupni. 10) Škola lesní moudrosti - první stupeň aktivně pracoval na celorepublikovém projektu Les ve škole, škola v lese, jehož dílčí úkoly se vhodně doplňovaly s naším projektem. Dosázeli jsme náhradu za uschlé stromky a prvňáčci si zasadili svůj nový pruh lesa. Monitorujeme přírůstky i ztráty, děláme menší dílčí projektíky o lese. Oslava Dne Země Den Země jsme oslavili tentokrát v pátek 24.dubna. Dětem jsme nabídli přehršel rozličných smysluplných aktivit a letošní rok nám dokonce přálo i počasí - z vymetené oblohy se na nás smálo celý den slunce. 1., 3. a 4. třída se celý den bavila roztomilým projektem o včelách, 2.třída o mravencích a děti z 5. třídy se pustily do velmi smělého počinu v rámci projektu Ekoškola. Už od 6 hodin 15 minut, kdy přijíždí autobusem první školáčci, stáli páťáci na autobusové zastávce a monitorovali počet automobilů, mezi kterými se postupně musí na své strastiplné cestě do školy děti proplést. Počítání ukončili se zvoněním na hodinu a výsledný součet byl alarmující. Páťáci uspořádali výsledky měření do tabulky, sedli si k počítači a sepsali žádost na obecní úřad o vybudování chodníků a řešení této situace. A tuto žádost ještě stihli odnést na podatelnu Úřadu městyse Bobrová. Kromě těchto stěžejních činností stihly děti z prvního stupně i sbírat odpadky v lese a v okolí Křížové cesty. 20

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 2002 / 2003 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 0 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2008/2009 má škola celkem 13 tříd, z toho 5 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 304 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více