Výroční zpráva za školní rok / 2003 OBSAH:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2002 2008 / 2003 OBSAH:"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok / OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti personální zabezpečení školy V) Údaje o zápisu k povinné školní docházce VI) Výsledky vzdělávání žáků VII) Účast žáků v olympiádách a soutěžích VIII) Údaje o mimoškolních aktivitách IX) Činnost školní družiny X) Environmentální výchova XI) Žáci vycházející ve školním roce 2008/2009 XII) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI XIII) Vyhodnocení Minimálního preventivního programu ZŠ Bobrová za školní rok 2008/2009 XIV) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XV) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XVI) Základní údaje o hospodaření školy XVII) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XVIII)Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XIX) Závěr Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou (ve složení: Ing. Jaroslava Fialová, předsedkyně, Petr Tulis, člen, Luboš Pipa, člen, Ingrid Vytešníková, členka, Mgr. Jana Smažilová, členka, Mgr. Pavel Němec, člen) dne 2200 V Bobrové dne Jaroslav Strnad, ředitel ZŠ Bobrová 1

2 I) Úvod 1) Základní údaje o škole Název: Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bobrová 129, Zřizovatel školy: Obec Bobrová, Bobrová 138, Kontakt: telefon , Obvyklá fotografie na úvod 2) Všeobecná charakteristika Základní školy Bobrová Areál školy se nalézá v katastrálním území Dolní Bobrová na pravém břehu říčka Bobrůvky na jihozápadním svahu kopce zvaného Šibínek v nadmořské výšce 520 m.n.m. V dřívějších dobách se učilo na třech různých místech (tzv. měšťanka, škola na Horní Bobrové a několik učeben v budově MŠ Bobrová), avšak v letech byl kolem původní budovy z roku 1930 vybudován nový školní areál. Základní škola Bobrová je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami i učebnicemi, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Soustavně je doplňována učitelská i žákovská knihovna. Kvůli rozšiřující se nabídce nových knih a časopisů (předplaceny jsou časopisy ABC, Lidé a Země, National Geographic, Junior 21. století, Počítač pro každého a Cinema) byly přikoupeny nové police a zájem o návštěvu školní knihovny je mezi žáky značný. Podle finančních možností jsou doplňovány a obměňovány sbírky v kabinetech. Nová škola disponuje bezbariérovým přístupem a nabízí žákům dostatek estetických, světlých a čistých prostor vhodných pro moderní výuku. Na vzhledu školy se podílejí žáci i učitelé (zvláště učitelé výtvarné výchovy paní Zlatuše Tomková a v minulosti i pan František Zobač). Výzdoba školy získala v tomto školním roce výrazně environmentální zabarvení z důvodů, jež budou podrobněji popsány dále. V budovách 1. stupně jsou na chodbách instalovány provazové žebříky, houpačky a lana vhodná pro relaxaci i žíněnky pro uvolnění žáků o přestávkách. Stálou součástí školních chodeb jsou stoly na stolní tenis a pro menší děti basketbalový koš. V koridoru spojujícím budovy jsou umisťovány výstavy a výstupy ze školních projektů. Na prvním i druhém stupni jsou umístěny nástěnky, z nichž se žáci i žákyně dozvídají aktuální informace a výsledky soutěží. V budově C byla zřízena stálá expozice zachycující dějiny bobrovského školství, ozdobou této expozice je velké množství historických fotografií a dokumentů. V budovách A a B jsou umístěny učebny 1. stupně, herna školní družiny, menší herny na dobu přestávky a učebna hudební výchovy. V budově C se kromě kmenových tříd nacházejí odborné učebny - učebna výpočetní techniky, učebna chemie a fyziky, učebna výtvarné výchovy, učebna německého jazyka, učebna anglického jazyka -, dále jsou zde třídy určené k výuce přírodopisu, zeměpisu, matematiky, dějepisu a českého jazyka. Na odborné 2

3 učebny navazují kabinety. Dále v budově C naleznete ředitelnu, sborovnu a školní knihovnu. V budově D se nachází cvičný byt, školní dílna, tělocvična, školní kuchyň a jídelna. V areálu školy je rovněž hřiště a školní dvůr, jenž je neustále zkrášlován vysazováním květin a okrasných dřevin. Novinkou na školním dvoře se stala jednoduchá šplhací sestava a kmen pokácené lípy, oblíbené místo žákovských kratochvílí. Na jaře 2009 jsme zakoupili i 8 zahradních laviček. V době volna a přestávek využívají žáci prostory školy, v nichž je zajištěn dozor (chodby, herny, školní dvůr, počítačová učebna). Žákům je k dispozici školní bufet s nabídkou minerálek a tyčinek. Ve výuce i v běžném chodu školy je jednou z priorit využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Počítačová učebna se 12 žákovskými stanicemi slouží nejen k výuce ICT, ale bývá využívána i v jiných předmětech. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně i v kabinetech, dále mohou pracovat s notebookem a dvěma dataprojektory. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na internet. Stálé připojení na internet je zajištěno službou IOL Broadband 1024/256. Každý pracovník školy má svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Moderní vybavení školy doplňují dvě kopírky (černobílá a barevná), scanner, tiskárny (barevná a černobílé), televizory, videa a DVD přehrávače, dále magnetofony a CD přehrávače. Samozřejmostí nové školy je kvalitní sociální zařízení WC na každém patře, sprchy v dívčích a chlapeckých šatnách u tělocvičny, umývárna u dílen a před jídelnou. Pitný režim je zajištěn provozem školního bufetu a roznáškou čaje na 1. stupni. Čtvrťáci na bruslích 3

4 II) Počet žáků a tříd Ve školním roce 2008/2009 probíhala výuka v deseti třídách. Celkový počet dětí dosáhl cifry 202 žáků - na 1.stupni 86 dětí, na 2.stupni 116 žáků a žákyň, přespolních žáků bylo 122. Počet dívek i chlapců je v rovnováze, v naší škole je 101 dívek a 101 chlapců.. Naše škola je navštěvována dětmi z Bobrové (80 dětí), Bobrůvky (19 dětí), Mirošova (20 dětí), Dlouhého (20 dětí), Křídel (2 žáci), Nové Vsi u Nového Města na Moravě (1 žákyně), Podolí (7 dětí), Radešína (8 dětí), Račic (4 dětí), Řečice (2 děti), Zvole (3 děti), Olešínek (2 děti), Pikárce (1 žákyně) od 6. třídy přicházejí děti z Radešínské Svratky (3 děti), Moravce (16 dětí) a Bohdalce (14 dětí). Počet žáků v jednotlivých třídách: 1.třída třída třída třída třída třída A B třída - 32 třída - 27 Průměrný počet žáků ve třídách 1.stupně: 17,2 Průměrný počet žáků ve třídách 2.stupně: 23,2 Průměrný počet žáků ve třídě: 20,2 Výuku zajišťuje 16 pedagogů, s jejichž jmény a aprobací se seznámíte na dalších stránkách. Součástí školy je i moderní kuchyně s celkovým počtem 242 zapsaných strávníků (182 žáků, 28 zaměstnanců a 32 cizích strávníků ) a školní družina, kde je pro děti po skončení vyučování připraven bohatý program (podrobnosti naleznete dále). Z nepovinných předmětů bylo ve škole vyučováno náboženství římskokatolickému. Žákům ročníku byla nabídnuta příprava na přijímací zkoušky v předmětech - cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky. 4

5 III) Učební plán Vzdělávání probíhalo v 1., 2., 6. a 7. ročníku dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávaní ZŠ Bobrová Svět se otevírá připraveným, v ostatních ročnících dle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 ve znění pozdějších úprav. Předmět ročník Český jazyk Německý / Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova 1 1 Výchova k občanství 2 1 Rodinná výchova 1 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Pracovní činnosti Informatika Tělesná výchova Konverzace v německém / anglickém jazyce Seminář a praktika z přírodovědných předmětů Seminář ze společenskovědních předmětů Volitelné předměty Další cizí jazyk německý jazyk 2 Další cizí jazyk anglický jazyk 2 Dílny 2 Výtvarný seminář 1 Konverzace v anglickém jazyce 1 Týdenní dotace povinných předmětů

6 IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti V tomto školním roce pracovalo ve škole 16 učitelů, 1 pomocná vychovatelka (pracovní místo bylo hrazeno Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou), 1 pomocná asistentka k integrovaným dětem (dotováno Krajským úřadem kraje Vysočina), 1 vychovatelka ve školní družině a 6 provozních zaměstnanců. Součástí školy je i školní jídelna s jednou vedoucí a třemi kuchařkami. Novou členkou pedagogického sboru se stala: Mgr. Petra Gregorová absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (zástup za Mgr. Danu Trčkovou, která v lednu 2009 odešla na mateřskou dovolenou) Učitelé Jméno a příjmení Aprobace Vyučuje Funkce Třídnictví ve třídě Mgr. Jaroslav Strnad Čj - D Čj ředitel školy Mgr. Tomáš Šindler Př - Tv Př - Tv zástupce ředitele školy, koordinátor ŠVP Mgr. Lenka Pechová uč. 1.stupeň uč. 1. stupeň 1. Mgr. Martina Žáková uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 2. Mgr. Jana Konečná uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 3. Mgr. Dana Trčková uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 4. Mgr. Petra Gregorová uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 4. Mgr. Jana Smažilová uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 5. Mgr. Iva Roháčková M - Ch M Ch Rv 6. Mgr. Pavel Němec Ov - Fr Z Tv - Ov 7.A Mgr. Zdeňka Strnadová Čj - D Čj D Hv metodička prevence 7.B Mgr. Jolana Tulisová Aj - Př - Ch Př - Aj koordinátorka EVVO 8. Mgr. Eva Červinková M - F M- F - Inf Mgr. Marta Klimešová M - Zt M Pč - Rv Bc.Naděžda Dolníčková jazyková škola, státní zkouška Nj Mgr. Zlatuše Tomková Čj - Vv Čj Vv - Ov výchovná poradkyně Petra Blažková jazyková škola, státní zkouška Nj, Aj Pomocná vychovatelka veřejně prospěšné práce (hrazeno ÚP Žďár nad Sázavou) Stanislava Roháčková Pomocná asistentka k integrovaným dětem Marie Hamříková Vychovatelka ve školní družině Ivana Řezníčková Katecheta P. Pavel Römer 6

7 Provozní zaměstnanci školník : uklizečky : Miroslav Fiala Marie Blahová Hana Havránková Dana Trnková Alena Mrázková vedoucí školní jídelny : Ludmila Mikišková kuchařky : Marta Burianová Marie Dvořáčková Iva Musilová ekonomka : Ing. Marie Křížková Další údaje Ve školním roce 2008/2009 se vyučovalo 310 hodin týdně, z tohoto počtu bylo vyučováno aprobovaně 247 hodin, tj. 79,6 %. Neaprobovaně byly vyučovány hlavně výchovy hudební, tělesná a rodinná, dále též informatika a zeměpis, částečně i cizí jazyky (ty ovšem učitelkami se státní jazykovou zkouškou). Tyto předměty však vyučovali učitelé, jejichž aprobace zajišťovala dostatečně kvalitní výuku i výše zmíněných předmětů. Po loňském odchodu dvou kolegyň snižujících věkový průměr našeho pedagogického sboru dosáhl průměrný věk učitelů výše 40 roků, procento mužů činilo 18. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců je zaměřeno na práci s dětmi se SVPU, na tvorbu ŠVP a vzdělávání podle ŠVP, na prevenci sociálně patologických jevů, na metodiku jednotlivých předmětů, na prohloubení jazykových znalostí a počítačových dovedností. V uplynulých letech 100 % zaměstnanců prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači a přibližně 30% pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul + volitelné moduly ICT na 1.stupni, ICT ve výuce zeměpisu, grafika a digitální fotografie, využití počítačů ve výuce matematiky, multimédia). V roce 2006 tak škola dosáhla v této oblasti úrovně požadované MŠMT. a) semináře a školení pedagogických pracovníků 1.stupeň Jana Konečná - seminář k výuce výtvarné výchovy - seminář Tvořivá škola - matematika Lenka Pechová - seminář k výuce výtvarné výchovy - seminář Tradiční a netradiční metody a formy práce v ČJ Martina Žáková - seminář Projekty v ČJ - seminář Hravě nejen v 1. třídě - seminář Tvořivá škola matematika - seminář Co se osvědčilo v hodinách matematiky Jana Smažilová - Tělo Telč - seminář Projekty v ČJ - seminář Hravě nejen v 1. třídě - seminář Klíčové kompetence v ČJ - seminář Co se osvědčilo v hodinách matematiky 7

8 - seminář Předslabikářové období (Tvořivá škola) - seminář Slabikář a nácvik čtení (Tvořivá škola) 2.stupeň Zlatuše Tomková - seminář Legislativa a výchovné poradenství - seminář Cesty k efektivnější výuce v ČJ - schůzka výchovných poradců - seminář Hodnocení v ČJ - seminář Práce s hlasem Tomáš Šindler - Geovíkend SEV Chaloupky - seminář Psaní projektů malé dotace - seminář Fyzika lidského těla Zdeňka Strnadová - seminář Cesty k efektivnější výuce v ČJ - seminář Mediální výchova a její zapojení do výuky - seminář Agrese a agresivita - seminář Životní dovednosti - Komplexní výcvik prevence Iva Roháčková - seminář Tvořivá škola - seminář EKOŠKOLA workshop - seminář Vedení komunitního kruhu Jolana Tulisová - seminář učitelů AJ - kurz Aj v rozsahu 160 hodin úroveň FCE - seminář EKOŠKOLA - školení ISL - seminář EKOŠKOLA workshop - seminář Vedení komunitního kruhu Petra Blažková - cyklus seminářů AJ pro 2. stupeň Marta Klimešová - cyklus seminářů Matematika v přírodě Pavel Němec - schůzka na ÚP ZR volba povolání - kurz Instruktor lyžování Jaroslav Strnad - školení BOZP vedoucí pracovníci V době jarních prázdnin ( ) se v naší škole uskutečnil seminář Psychohygiena učitele (Phdr. Zdeněk Martínek). Semináře se zúčastnili všichni učitelé naší školy a kolegyně ze ZŠ Bohdalec. b) semináře a školení provozních zaměstnanců a vychovatelů Marie Křížková - semináře a školení věnované problematice hospodaření školy v právní subjektivitě Ivana Řezníčková Miroslav Fiala Ludmila Mikišková - seminář věnovaný tématu rukodělných činností - Škola tradiční čínské medicíny - semináře a školení věnované pro vedoucí školních jídelen 8

9 V) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku se konal 20. ledna 200 K zápisu se dostavilo 16 dětí (10 chlapců a 6 dívek), rodiče tří dětí požádali o odklad školní docházky. Po předložení posudku dětského lékaře a doporučení PPP byl těmto dětem odklad povinné školní docházky udělen. Do 1. ročníku tak bylo zapsáno 13 dětí (8 chlapců a 5 dívek). Mýval děkuje. 9

10 VI) Výsledky vzdělávání žáků Vzdělávání žáků Třída Poče t žáků Průměrný prospěch v 1.pololetí Prospělo s vyznamenání m Průměrn ý prospěc h ve 2.pololet í Prospělo s vyznamenání m Prospěl o na konci školníh o roku Neprosp ělo na konci školního roku , , , , , ,42 6 1, , , ,76 8 1, A 18 2,27 1 2, B 19 2,08 3 2, ,11 7 2, ,07/1,85 4 2,02/1, Škol a 202 1, , K této přehledné tabulce je třeba ještě dodat, že v 1.pololetí bylo šest žáků hodnoceno jako nedostateční (jednalo se o žáky 2. stupně). Jak vidno z tabulky, ze svého neúspěchu se poučili a na konci školního roku hodnocení nedostatečný neobdržel žádný žák. V tomto školním roce bylo při vyučování zohledněno 47 dětí s dyslektickými, dysortografickými, dysgrafickými či dyskalkulickými poruchami. Z nich byli individuálně integrováni podle osnov Základní školy čtyři žáci druhého stupně a další dva žáci 5. ročníku a dva žáci ročníku byli integrováni a ve spolupráci s SPC ve Žďáře nad Sázavou vzděláváni podle osnov Zvláštní školy, jeden žák 7. ročníku byl integrován podle ŠVP- LMP. Chování žáků V 1.pololetí bylo uděleno 41 pochval třídního učitele. Ve druhém pololetí bylo uděleno 90 pochval třídního učitele a 14 pochval ředitele školy. Pochvaly třídních učitelů byly většinou udělovány za práci ve třídní samosprávě a za menší úspěchy ve vědomostních a sportovních soutěžích. Pochvaly ředitele školy ocenily celoroční píli, práci ve školním parlamentu, větší úspěchy ve vědomostních a sportovních soutěžích a za práci ve školním ekotýmu. Přestupky školního řádu vynesly 30 žákům napomenutí třídního učitele, 9 žákům důtku třídního učitele, u 2 žáků byla udělena důtka ředitele školy. V 1. pololetí musela pedagogická rada v jednom případě sáhnout ke sníženému stupni z chování, ve 2. pololetí nebyla udělena žádná dvojka z chování. Třetí stupeň z chování v tomto školním roce nebyl udělen. Podrobný přehled pochval i kázeňských opatření přináší následující tabulka: 10

11 1. pololetí 2.pololetí třída ntu dtu dřš ptu přš 2 ntu dtu dřš ptu přš A B celkem ntu napomenutí třídního učitele dtu důtka třídního učitele dřš důtka ředitele školy ptu pochvala třídního učitele přš pochvala ředitele školy 2 druhý stupeň z chování Absence žáků V 1.pololetí žáci zameškali (v loňském roce hodin), průměr na žáka činil 34,08 zameškaných hodin. Jedna žákyně 8. ročníku obdržela 2. stupeň z chování za 42 neomluvených hodin. Ve druhém pololetí bylo ve vyučování zameškáno (v loňském roce hodin), což znamenalo průměr 39,47 zameškaných hodin na žáka. Celkový počet zameškaných hodin dosáhl výše (v loňském roce hodin), průměr na žáka činil 73,4. Testy Kalibro Na počátku roku 2009 se žáci naší školy zúčastnili celostátního testování vědomostí a dovedností žáků 5. a ročníku prostřednictvím testů Kalibro. Výsledky zachycují následující tabulky. Výsledky žáků 5. ročníku testovaní Český jazyk Matematika Humanitní základ Přírodovědný základ Anglický jazyk ZŠ Bobrová 61,9 50, ,8 ČR celkem 59,5 45,3 64,7 62,7 61,4 ČR vesnické 58,4 43,3 63,9 61,2 59,6 ZŠ ČR malá 58,6 44,5 63,7 62,2 60,2 města ČR velká města 63 49,6 67,5 65,5 65,3 Výsledky jsou uvedeny v procentech. 11

12 Výsledky žáků ročníku testovaní Český jazyk Matematika Humanitní základ Přírodovědný základ Německý jazyk Anglický jazyk ZŠ 61,6 44,7 64,4 61,8 56,2 64,3 Bobrová ČR (ZŠ + 60,8 40,3 61,5 57,9 53,3 59,3 gymnázia) ČR ZŠ 59, ,9 57,1 53,1 57,9 ČR 58,9 37,5 60, ,8 56,4 vesnické ZŠ ČR malá 60 39,7 60, ,5 57,5 města ČR velká města 61,8 39,2 62, ,2 Výsledky jsou uvedeny v procentech. Na startu párkových závodů 12

13 VII) Účast žáků v olympiádách a soutěžích Vědomostní soutěže V letošním školním roce se žáci naší školy opět účastnili tradičních olympiád pořádaných DDM ve Žďáře nad Sázavou. Jednalo se o účast v olympiádách z matematiky, zeměpisu, dějepisu, českého, anglického i německého jazyka. Školního kola těchto soutěží se zúčastnilo 90 dětí, do okresních kol postoupilo 13 žáků a žákyň. Největších úspěchů dosáhly : - Veronika Malá z 8. ročníku, jež se v okresním kole olympiády v německém jazyce umístila na 2. místě - Markéta Michalová ze 7. ročníku, jež se v okresním kole olympiády v anglickém jazyce umístila na 5. místě - Miloš Smutka z ročníku, jenž se v okresním kole matematické olympiády umístil na místě a postoupil do krajského kola Další naši soutěžící teprve sbírali zkušenosti a umístili se ve středu soutěžního žebříčku. K tradičním patří i účast našich žáků a žákyň v matematické soutěži Pythagoriáda. Pythagoriády, určené dětem 6. a 7. tříd, se zúčastnilo 23 soutěžících. Jako každý rok i letos se konalo školní kolo recitační soutěže, oblíbené zvláště mezi dětmi prvního stupně. Vítězi a vítězkami školního kola se stali Ludmila Roháčková (1. třída), Martin Štěpnička (2. a 3. třída), Martina Peterová a Vojtěch Štěpnička (4. a 5. třída). Z okrskového do okresního kola postoupila Martina Peterová. Soutěže Všeználek pořádané DDM ve Žďáře nad Sázavou se zúčastnilo družstvo žáků a žákyň 5. třídy. Na prvním stupni se uskutečnila soutěž ve skládání puzzle vítězkami jednotlivých kategorií se staly Michaela Pechová, Kristýna Burešová a Martina Peterová. Žáci 8. a ročníku se zúčastnili celoroční zeměpisné soutěže Eurorebus pořádané organizací TERRA-KLUB. Úspěšní soutěžící (jednotlivci i zástupci tříd) byli pozvání do krajského kola této soutěže, kde se umístili v první polovině soutěže tříd. Markéta Michalová, žákyně 8.B, v soutěži jednotlivců v Jihlavě výrazně uspěla a postoupila i do celostátního kola, kde se zařadila do úspěšnější poloviny řešitelů. Sportovní soutěže Velice oblíbené jsou soutěže sportovní. I v letošním školním roce pořádala naše škola etapovou soutěž Bobr sport tour, velmi dobře připravenou panem učitelem Šindlerem. Celkem 131 závodníků ze ZŠ Bobrová a ZŠ Nová Ves se utkalo v přespolním běhu, běhu na lyžích, atletickém trojboji a závodu horských kol. Celkovým vítězem se stal Miroslav Mašek z 6. třídy (získal 64 bodů), na druhém místě skončil Lukáš Havelka ze 3. třídy (63 bodů) a na místě třetím Vojtěch Smažil ze 7.B (50 bodů). Soutěž si již získala velkou popularitu a bude pokračovat i v dalších letech. Bobrovští fotbalisté z 7. až tříd se zúčastnili okrskového kola v minikopané. Družstvo fotbalistů se zúčastnilo i tradičního turnaje McDonald s Cup (2. místo v okrskovém kole a postup do okresního kola). V okrskových či okresních kolech úspěšně reprezentovali naši školu i florbalisté, kteří v okrskovém kole starších žáků obsadili 2. místo. Mladší žáci skončili v okrskovém kole rovněž na 2. místě. Oba týmy postoupily do okresního kola. Vybíjená je oblíbeným dětským sportem a prosadila se v ní i družstva naší školy. Okrskových či okresních kol se zúčastnila družstva tříd 1. stupně. Žáci 2. stupně se zúčastnili okresního přeboru vesnických škol, na němž obsadili 4. místo a žákyně vystoupaly až na místo druhé. 13

14 Žáci a žákyně 1. stupně se rovněž zúčastnili okresního kola soutěže ve šplhu a v dopravní výchově. Atletického čtyřboje se zúčastnili žáci 5. ročníku po úspěchu v okresním kole ve Žďáru nad Sázavou se probojovali do krajského kola v Havlíčkově Brodě. Nejlepšími sportovci byli Radim Čuhel a Anna Kovářová. Družstva žáků a žákyň 1. stupně se zúčastnila i turnaje na Moravci, kde se soutěžilo v kopané a ve vybíjené. Výstavy Zdařilé práce žáků obou stupňů byly průběžně vystavovány ve školních interiérech a některé se staly trvalou součástí výzdoby naší školy. Žáci 2. stupně se zúčastnili výtvarné soutěže Ahoj z prázdnin. Další soutěží, které se naši žáci zúčastnili, byla výtvarná soutěž věnovaná požární ochraně, v níž Kateřina Maršálková ze 7. ročníku obsadila 3. místo v krajském kole. Beseda s Policí ČR 14

15 VIII) Údaje o mimoškolních aktivitách 1) Zájmové kroužky Ve školním roce 2008/2009 byla dětem prostřednictvím zájmových útvarů opět nabídnuta příležitost smysluplného trávení volného času. Název kroužku Počet žáků Týdenní časová dotace Florbal - 1.stupeň minut Sportovní - 1.stupeň minut Výtvarný kroužek minut Stolní tenis minut Badminton minut Volejbal minut Dyslektický - 1. stupeň 9 45 minut Florbal 2.stupeň minut Lakros 6 60 minut Přírodovědný kroužek minut Tyto kroužky byly vedeny učiteli ZŠ Bobrová, v některých případech ve spolupráci s rodiči. Celkový počet dětí zapsaných v kroužcích činil 137. Za zmínku jistě stojí nepravidelná činnost kroužku turistického, jehož členové (nazývající se Bobřata) se věnovali celosvětové hře geocaching více informací o jejich činnosti najdete na stránkách - Další zájmové kroužky Paní učitelka Martina Hradová pokračovala ve výuce hry na flétnu ve stejnojmenném kroužku. Ve spolupráci s SPV Nové Veselí pracoval v naší škole pod vedením paní Radky Řezníčkové kroužek moderního tance. 2) Akce ZŠ Bobrová pro jiné školy a veřejnost XI. ročník drakiády - pouštění draků na Šibínku - pro děti i rodiče - říjen 2008 Mikulášská nadílka žáci ročníku v maskách čertů, andělů a sv. Mikuláše nadělovali dětem z mateřské školy prosinec 2008 Vánoční výstava výstava žákovských prací v koridoru školy prosinec 2008 Vánoční besídka a vánoční jarmark - pro rodiče a děti - prosinec 2008 VII. školní ples pro rodiče a bývalé žáky k tanci i poslechu hrál oblíbený Barel Rock Párkové závody Tradiční dětský karneval pro děti i rodiče VII. velikonoční výstava pro širokou veřejnost 15

16 Dětský den - tradiční i netradiční sportovní soutěže, které se vzhledem k nepřízni počasí tentokrát konaly v prostorách základní školy za účasti okolních základních i mateřských škol (MŠ Bobrová, MŠ i ZŠ Bohdalec, MŠ Moravec, ZŠ Radešínská Svratka) 3) Exkurze, divadelní a filmová představení, koncerty, výlety a) Exkurze ročník Jeseníky projekt přírodovědných předmětů a ročník Radešínská Svratka Chovatelský den A Praha projektové vyučování program Záhada záušnice B Praha projektové vyučování program Záhada záušnice a ročník Brno veletrh INVEX a 6. ročník Brno planetárium a Anthropos ročník Havlíčkův Brod knižní veletrh ročník Jihlava ZOO a ročník Žďár nad Sázavou Festival vzdělávání třída - ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí program Proč nekouřit třída Brno Technické muzeum B - ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí programy Ptákoviny a Obchod bez odpadů A - ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí programy Ptákoviny a Obchod bez odpadů , 3. a 4. ročník Brno - planetárium třída Žďár nad Sázavou okresní soud A Mostiště úpravna vody B Mostiště úpravna vody třída Olomouc výstava Flora třída Židovské muzeum v Praze výukový program Hanin kufřík třída Žďár nad Sázavou výstava v regionálním muzeu A + 7.B Kutná Hora exkurze do středověku Cesta stříbra třída + 7. B Žďár nad Sázavou třídírna odpadů ODAS B - ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí program Rozkvetlá louka A - ekologické centrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí program Rozkvetlá louka třída Žďár nad Sázavou Úřad práce a střední školy volba povolání třída + 7. B Radešínská Svratka Chovatelský den b) Divadla 23. ročník + část 8. třídy zájezd na divadelní představení do Brna (Romeo a Julie, divadlo Polárka) říjen divadlo Žďár nad Sázavou 1., 2. a 3. třída Kamarádi v divadle (Kamarádi Brno) listopad Jak si hrají tatínkové II. aneb Pohádka o Zlatovlásce (Divadlo Drak Hradec Králové) prosinec O chytré princezně (DAP Praha) leden Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Mladá scéna Ústí nad Labem) únor Přijel bílý medvídek (Naivní divadlo Liberec) březen Pohádkový mlejnek 2009 (krajská přehlídka amatérských divadel harjících pro děti a mládež) duben O pejskovi a kočičce (Divadlo Drak Hradec Králové) květen Pinocchio (Hravé divadlo Brno) říjen - divadlo Žďár nad Sázavou 4. a 5. třída Čert a Káča ( Docela Velké Divadlo Litvínov) leden Robinson Crusoe (Teátr Víti Marčíka) - březen O Rusalce (Divadlo Minaret Praha) květen Sněhová královna (Divadlo AHA Praha) ročník divadlo Polárka v Brně Dobrodružství Vikinga Vika ročník divadlo Polárka v Brně Mauglí 16

17 třída - Jan Hrubec Princezna na hrášku loutkové divadlo + dílna (jídelna ZŠ) c) Koncerty koncert brněnského souboru Bohemia Classic Quartet - : ročník program: W.A.Mozart - Malá noční hudba 1. věta, národní písně s aktivním zpěvem dětí, L.Boccherini Menuet, písně se zpěvem, A.Vivaldi Čtvero ročních dob, ukázky písní se zpěvem, Z.Fibich Poem, A.Dvořák Valčík, Humoreska, J.Ježek Bugatti step koncert brněnského souboru Bohemia Classic Quartet - : 6.- ročník program: W.A.Mozart Malá noční hudba, ukázky témat, ukázka písně, A.Dvořák Americký kvartet, výklad, A.Dvořák Humoreska, Valčík, A.Dvořák Drobnosti, L.Boccherini Menuet, J.Brahms Uherský tanec, S.Joplin Entertainer, J.Ježek Bugatti step d) Besedy a přednášky se naše škola opět zapojila do projektu Příběhy bezpráví - komunistické Československo, žákům ročníku byl promítnut film o Chartě 77, následovala beseda s pí Ruth Šormovou třída beseda s příslušníky Policie ČR stupeň - beseda s horolezcem Radkem Jarošem a ročník beseda s porodní asistentkou ročník multikulturní výchova beseda o Zambii e) Biograf stupeň + 6. třída Peklo s princeznou f) Preventivní programy třída Jak (si) neublížit třída Poznej sám sebe a ostatní ročník Já versus droga třída V zápřahu okolí A Jak chceš žít třída - Dobrá třída B Jak chceš žít 2.4. a třída Moje bezpečí 3.4. a třída Moje bezpečí a třída Kdo jsem a co smím? a třída Kdo jsem a co smím? třída Vztahy ve třídě f) Výlety 1.třída Jihlava 2. třída 6. Žďár nad Sázavou 3.třída Jihlava 4. třída Jihlava 5. třída Tři Studně 6. třída Vranovská přehrada 7.A Bílé Karpaty 7.B Mikulov 8. třída České Švýcarsko třída Krkonoše 17

18 g) Jiné 3. seznamovací výjezd žáků 6. třídy (jako náhrada adaptačního kurzu) Karasín delegáti Ekotýmu sázení stromů v akci Strom života lyžařský výcvik 7. ročník 21. Den netradiční výuky lyžařský výcvik 8. a ročník Den Země + PETMEN výuka žáků ročníku na 1. stupni projekt Bezpečná jízda 1. stupeň + ročník + ZŠ Bohdalec a Radešínská Svratka Školní družina slavila Halloween 18

19 IX) Činnost školní družiny ZŠ Bobrová ve školním roce 2008/2009 Charakteristika školní družiny Školní družina je součástí Základní školy v Bobrové. Nachází se v budově I. stupně ZŠ. Provozní doba začíná v hodin a končí hodin. Družina je určena dětem od 1. do 5.třídy. Letos se přihlásilo 40 dětí k pravidelné docházce a 22 dětí k nepravidelné docházce. Pro své aktivity využíváme tělocvičnu, školní hřiště, počítačovou učebnu, cvičný byt, knihovnu, třídu pro hudební vyučování a blízké okolí školy. Stravování probíhá ve školní jídelně, pitný režim je zajištěn ve várnici na chodbě, popř. dokupujeme ovocné sirupy. Personální podmínky Zájmové vzdělávání je zajištěno vychovatelkou Ivanou Řezníčkovou a pomocnou vychovatelkou Stanislavou Roháčkovou. Vzdělávací a výchovné oblasti 1. Místo, kde žijeme Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, významné objekty a jejich návštěva. Beseda o naší obci a její historie. Bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova. 2. Lidé kolem nás Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, vzájemná úcta, komunikace slovní a mimo slovní, předcházení šikaně, zařazení mediální výchovy. 3. Lidé a čas Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět správně a účelně svůj volný čas. 4. Rozmanitosti přírody Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování podle encyklopedií a následné výtvarné zpracování, ekologická výchova. 5. Člověk a jeho zdraví Poznávání sama sebe, péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení v rámci plavání, pohybových hrách v e třídě, tělocvičně, terénu v okolí školy, dodržování pitného režimu, Celodružinové akce Říjen Drakiáda: výroba papírových draků, jejich zalétávání v přírodě, výroba medailí a dárků všem účastníkům. Listopad Helloween: lampionový průvod s divadelním představením, ohňostrojem a přespáním ve škole. Prosinec Kouzelnické vystoupení Únor Masopust ve škole, výzdoba třídy, výroba masek, soutěže Březen Velikonoční dílny: kraslice zdobené voskem Duben - Miss Družina 6. ročník této oblíbené soutěže. Letos zvítězila Vendulka Trčková z 5.třídy. Květen Noc Démonů: strašidelná noc v režii žáků 5.třídy. Nechybělo přespání ve škole, horor na dobrou noc a noční únosy. Srpen Letní dílny pro tvořivé děti. Lepení obří mozaiky na chodbě a čistění ovčí vlny, která bude použita jako náplň do válecího pytle. 19

20 X) Environmentální výchova Téměř všechny naplánované akce na školní rok 2008/09 proběhly podle připraveného harmonogramu. Podrobné hodnocení jejich plnění a průběhu je uvedeno v Příloze č.2 ŠVP-Koncepce environmentální výchovy ZŠ Bobrová a dále pak doloženo v příslušných šanonech ve sborovně. Zde se zmíním jen o nejdůležitějších z nich. Mezinárodní projekt EKOŠKOLA V letošním školním roce jsme žádali o udělení prestižního titulu Ekoškola a dne jsme si opravdu z rukou pana profesora Bedřicha Moldana ve Valdštejnském paláci toto ocenění převzali. Cesta k tomuto úspěchu však byla náročná a vyžadovala značné úsilí od všech žáků, učitelů, provozních zaměstnanců a zejména členů ekotýmu. Například v oblasti Odpady jsme vypracovali precizní systém třídění odpadů včetně informační kampaně a dosáhli jsme snížení frekvence vývozu kontejneru na směsný odpad z 1x za týden na 1x za měsíc. Ušetříme tedy cca ,-Kč za rok. V oblasti Prostředí jsme významně zlepšili prostředí školy - přibyly nástěnky, květiny, bylinky, pomalované zdi, lavičky na školní zahradu, zookoutek v přírodovědné učebně, akvárium a další. V oblasti Energie jsme různými úspornými opatřeními dosáhli snížení spotřeby elektrické energie oproti roku 2007 (před přihlášením do projektu) o 339 kwh, ačkoliv počet spotřebičů se zvýšil. Spotřebu plynu jsme snížili průměrně o kubíků za rok. V oblasti Voda jsme docílili díky různým zlepšovákům (zalévání květin dešťovou vodou, zavedení úsporného splachování atd.) čtvrtletní snížení spotřeby vody asi o 80 kubíků. Nutné je podtrhnout, že v tomto projektu nejde ani tak o zmíněné dosažené výsledky, jako o samotnou cestu, jíž se kýžených efektů dosáhlo. Některé další projekty 1) Ptáci - 7.třída v rámci přírodopisu. 2) Žít a neškodit prérijní Indiáni z hlediska ekologie - v rámci projektového dne na 2.stupni. 3) Cesta vody do školy třída v rodinné výchově. 4) Ohrožení živočichové - dlouhodobý projekt, třída ve výtvarné výchově zvětšila mapu světa a 8.třída zpracovala přehled nejohroženějších savců. Zbývá instalace na zeď a doplnění ohroženými bezobratlými (6.třída), rybami, obojživelníky, plazy a ptáky (7.třída). 5) Zookoutek 8.třída vytipovala a představila ostatním žákům vhodné živočichy k chovu ve školních podmínkách, anketou zjistila o které z nich je největší zájem, navrhla terária a jídelníček, připravila rozpočet a organizační záležitosti chovu a vše zrealizovala. 6) Vermikompostování - 8.třída, anglický jazyk příprava a přírodovědný seminář realizace. 7) Dům, který nás neokrádá - v rámci projektového dne na 2.stupni. 8) Co se děje ve skořápce? - líhnutí kuřat -1.stupeň + 7.třída. 9) Ekotýden projektová akce na 1.stupni. 10) Škola lesní moudrosti - první stupeň aktivně pracoval na celorepublikovém projektu Les ve škole, škola v lese, jehož dílčí úkoly se vhodně doplňovaly s naším projektem. Dosázeli jsme náhradu za uschlé stromky a prvňáčci si zasadili svůj nový pruh lesa. Monitorujeme přírůstky i ztráty, děláme menší dílčí projektíky o lese. Oslava Dne Země Den Země jsme oslavili tentokrát v pátek 24.dubna. Dětem jsme nabídli přehršel rozličných smysluplných aktivit a letošní rok nám dokonce přálo i počasí - z vymetené oblohy se na nás smálo celý den slunce. 1., 3. a 4. třída se celý den bavila roztomilým projektem o včelách, 2.třída o mravencích a děti z 5. třídy se pustily do velmi smělého počinu v rámci projektu Ekoškola. Už od 6 hodin 15 minut, kdy přijíždí autobusem první školáčci, stáli páťáci na autobusové zastávce a monitorovali počet automobilů, mezi kterými se postupně musí na své strastiplné cestě do školy děti proplést. Počítání ukončili se zvoněním na hodinu a výsledný součet byl alarmující. Páťáci uspořádali výsledky měření do tabulky, sedli si k počítači a sepsali žádost na obecní úřad o vybudování chodníků a řešení této situace. A tuto žádost ještě stihli odnést na podatelnu Úřadu městyse Bobrová. Kromě těchto stěžejních činností stihly děti z prvního stupně i sbírat odpadky v lese a v okolí Křížové cesty. 20

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, Organizační zabezpečení školy 2016/2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, Organizační zabezpečení školy 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, 687 37 Organizační zabezpečení školy 2016/2017 Pedagogičtí pracovníci Ředitel Radim Pikner Zástupkyně ředitele

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více