LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA"

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se ale větší pohromy vyhýbají, buďme rádi. Žijeme kulturou, je za námi 21. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad Letos byl diváky hojně navštívený, zejména úvodní představení (Hradišťan s královéhradeckou filharmonií) a závěrečné Rockové oratorium byly nezapomenutelné. Do toho jsme na zámku otevřeli světničku s muzeem Járy Cimrmana. Slavnostního otevření se zúčastnili členové Divadla J. Cimrmana v čele se Zdeňkem Svěrákem. Snažíme se tak šířit myšlenku největšího Čecha a na návštěvu Letohradu přivést nejen jeho obdivovatele. Zastupitelstvo města projednalo první rozpočtové změny letošního roku, učiněné na základě znalosti vývoje daňových příjmů města a úspěchů či neúspěchů našich žádostí o dotace. A tak je na místě rekapitulovat, co a jak se letos ještě udělá, a s čím můžeme počítat pro období příští. V rozpočtu města jsme v této změně museli vyčlenit peníze na další přípravné práce související se schválenými dotacemi na dvě nejzásadnější a největší investiční akce příštích dvou let kanalizace Kunčice (40milionová investice, která se uskuteční v r. 2011) a zateplení obou základních škol (30milionová investice, která se uskuteční v letech 2011 a 2012). Jak jsem již uvedl dříve, zahájíme I. etapu výstavby chodníku v Jablonské ulici na Orlici. Nyní diskutujeme možnou změnu, že I. etapu povedeme z druhé strany, tedy od kostela, tam se jeví místo pro chodce jako více nebezpečné. Jeho dokončení předpokládáme v roce příštím, již po zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Osobně jsem vyzvedl na SFDI letošní neúspěšnou žádost a seznámil se s chybami v ní tak, abychom příští rok uspěli a žádali o dotaci na dokončení tohoto chodníku, rekonstrukci ostatních chodníků v Jablonské ulici, výstavbu nového chodníku v Kunčické ulici (od Bečvárny po most u Vondrova mlýna) a autobusové zálivy na náměstí. Navštívil jsem také Ministerstvo pro místní rozvoj, kde jsme žádali o dotaci na I. etapu revitalizace ploch sídliště U Dvora. V tomto programu bylo málo financí a podpořeny byly již dříve zahájené akce. Žádost jsme měli v pořádku a umístili se těsně pod hranicí podpory, jsme náhradníky. Jako optimista věřím, že nejpozději v příštím roce uspějeme, sídliště, kde žije přes tisíc občanů, si nové chodníky, úpravu parkovacích ploch a zeleně bezpochyby zaslouží. Optimistou jsem i u skateparku s bikeparkem v Proutnici, stavební povolení je vydáno. Mrzí mne, že nezahájíme výstavbu letos, ale má to své důvody. Tím nejzásadnějším jsou finanční prostředky, v rámci letošního rozpočtu a dopadu nižšího výnosu daní se na tuto akci nedostávají. A protože námi podaná žádost o dotaci na tento projekt z programu Leader (900 tis. Kč) bude projednána a výsledek znám až ke konci letošního roku, jeví se jako nezbytné zařadit tuto akci k realizaci do rozpočtu města roku Všechny uvedené akce jsou realizačně připraveny tak daleko, že si osobně neumím představit jejich budoucí neuskutečnění. Na přelomu srpna a září bude dokončena výstavba Panského domu a následovat bude stěhování městského úřadu a městské policie. Rekonstruovaná dominanta Václavského náměstí tak bude moci začít sloužit nám všem. Tak jak je mým zvykem, snažil jsem se sdělit všechny nově známé skutečnosti o investicích, které mám na starosti. S klidným svědomím mohu odmítat případné řeči o slibech či podobné. Věci se připravují, žádosti podávají, a ne vždy nám dotační tituly v čase, ve kterém bychom si přáli, dopadnou. A jejich realizace byla od prvopočátku odvislá právě od přidělení dotace, to jsme sdělovali, že pouze z rozpočtu města bez finanční účasti státu apod. je zvládnout nelze. Důležité je neztrácet optimismus a víru, že opakovaná žádost uspěje. A samozřejmě pro to něco dělat, v Praze jednáme na potřebných institucích poměrně často. Jsou tu prázdniny, dovolené. Ať nám všem vyjdou podle představ. A s mnoha z vás rodičů, prarodičů a dětí se tak jako loni těším na viděnou při Letohrátkách 2010 ( v areálu MŠ Taušlova), projektu podpořeném Euroregionem Glacensis. S úctou a přáním krásného léta Petr Fiala, starosta města účast na zasedání regionálního kongresu Euroregionu Glacensis (Rokytnice v O. h.) účast na akci Vandr za řemesly; účast na Dnech Niemczy (Polsko) účast na akci Zpívá celá rodina účast na roadshow Zatočte s elektroodpadem; jednání s P. Jantačem a Ing. Francem dětské hřiště na sídlišti U Dvora; neformální setkání zastupitelů města průmyslová zóna účast na výzkumu Aktéři rozvoje cestovního ruchu v kraji (realizováno SÚ AV ČR) doprovod Mgr. Martínka (hejtman Pk) při jeho pracovní návštěvě ve městě prohlídka stavby čp. 10, návštěva DPS, OEZ a PSŠ, setkání se starosty, podnikateli a živnostníky; účast na slavnostním otevření cyklostezky Letohrad Žamberk jednání s Ing. Kohoutem (Alberon); účast na volební valné hromadě Orlického sportovního sdružení (Ústí n. O.) pracovní porada k umístění odpočinkových prvků ve městě (s I. Janouškovou, Ing. Francem a Ing. Kozákem); předávání maturitních vysvědčení LSG; účast na kácení máje v Červené Hradec Králové účast na celostátní konferenci o nakládání s odpady v obcích / jednání o současné situaci v třídění a předpokládaném vývoji nákladů na ukládání směsných odpadů na Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA svatba účast na zahájení soutěže mladých hasičů (hřiště Pod Lipami) jednání s H. Simonim (Dietfurt); jednání s J. Dytrtem a RNDr. Fialou cyklostezka Letohrad Žamberk; jednání o cyklopůjčovnách ČD; účast na projednání nové koncepce středního školství v Pardubickém kraji (Pardubice) jednání správní rady DS OHP (Rychnov n. K.); jednání se zástupci spol. BAPA účast na jednání správní rady Orlicka (Žamberk); RM jednání s J. Švecem (DK) účast na jednání výkonné rady a valné hromady DS Východní Čechy (Pardubice) svatby; účast na Zámecké slavnosti (Domov pod hradem Žampach); účast na zahájení MHF Letohrad 2010 (DK) účast na 9. zasedání monitorovacího výboru ROP RS Severovýchod (Lázně Bělohrad) závěrečné projednání kontroly FÚ zateplení budovy SAL; jednání s místostarostkou Barda; Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA jednání s generálním ředitelem OEZ; účast na jednání Finančního výboru ZPk účast na zakončení MHF Letohrad jednání s J. Moravcem (KCL) zajištění akce J. Cimrman; účast na otvírání světničky a muzea Járy Cimrmana účast na jednání řídícího týmu projektu Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky (Ústí nad Orlicí); jednání s J. Fajfrem (Sokol Letohrad); loučení se školáky (MŠ U Dvora); setkání s lídry uskupení v ZM rozpočtové změny účast na jednání ZPk (Pardubice) jednání s ředitelem TS a vedoucím OMaI chodník v Jablonské ul.; slavnostní předávání výučních listů; účast na Smetanově Litomyšli svatby; zahájení II. ročníku historických slavností města; účast na soutěži hasičů O pohár SDH Orlice; účast na Smetanově Litomyšli každé pondělí porada s místostarosty, porada vedoucích odborů MěÚ, jednání s občany každé úterý porada s velitelem MP skládkách, jejich omezování, zvyšování poplatků a přípravě nového zákona o odpadech. Výměna zkušeností viz samostatný článek Chrudim zasedání Výboru Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska k 20. výročí vzniku sdružení, změna v rozpočtu a projednání 15% krácení dotací od MK ČR na obnovu památek. 3

2 jednání s farářem Mgr. V. Vackem a Ing. L. Šponarem o koordinaci kroků mezi městem a farností při opravě památky kaple sv. J. Nepomuckého a úpravě jejího okolí v letošním a příštím roce účast na akci k otevření expozice J.Cimrmana jednání s Ing. Vaňousem, VaK Jablonné nad Orlicí, o koordinaci kroků při vodohospodářských investicích v Letohradě, především ČOV; Jablonné nad Orlicí zasedání představitelů měst Pardubického kraje, které mají na svém území památkové zóny nebo rezervace, jednání s pracovníky Oddělení kultury a památkové péče úřadu Pk o přípravě plánu ochrany památkové zóny v Letohradě, jednání s pracovnicemi ministerstva kultury o dalších etapách opravy zámeckých zdí v Letohradě; jednání výběrové komise na dodavatele prezentačních materiálů k oslovení strategického partnera k rekonstrukci Domu kultury v Letohradě zasedání komise ŽPaE k podrobnému posouzení podkladů pro lokalitu nové bytové výstavby Nad Bažantnicí z hlediska zásobování pitnou vodou, odvedení splaškových vod a řešení akumulace dešťových vod jako opatření před následky přívalových dešťů v povodí Šediveckého a Blechovského potoka, projednání námětů na další zlepšení v třídění odpadů v Letohradě Litomyšl účast na koordinační schůzce společně s ředitelem KC Letohrad J. Moravcem k zapojení města do celostátního projektu rozvoje cestovního ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska od roku zasedání rady města. Martin Hatka, 1. místostarosta VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z /2010 RM schvaluje umístění zrcadla na křižovatce komunikace II/360 a místní komunikace 43u (výjezd z Hradiska) v Letohradě do Ústecké ulice. 148/2010 RM schvaluje následující znění záměru prodeje nemovitostí čp. 41 a 163 v k.ú. Letohrad vč. pozemků tvořících s nimi funkční celek ke zveřejnění: Město Letohrad zveřejňuje záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Letohrad, a to: 1) budovy čp. 41 na st.p.č. 1143/1 vč. st.p.č. 1143/1 (výměry 221 m²) a p.p.č. 165/1 (výměry 590 m²) a 2) budovy čp. 163 na st.p.č. 102/1 vč. st.p.č. 102/1 (výměry 100 m²), jak je vyznačeno v přiložené situaci. Nemovitosti 1) a 2) budou prodány společně nebo samostatně. Minimální kupní cena odpovídá ocenění dle znaleckých posudků, u nemovitosti čp. 41 se jedná o výši ,26 Kč, u nemovitosti čp. 163 o výši ,78 Kč. V žádosti podané Městu Letohrad do prvního kola výběru nejpozději do včetně bude kupujícím uveden budoucí závazný způsob využití nemovitosti, předpokládaný termín zahájení a ukončení rekonstrukčních prací, zda bude mít zájem jednoznačně o oba objekty nebo jen jeden z nich. Zůstavší žadatelé po provedení užšího výběru zájemců dle předložených záměrů využití nabízených nemovitostí budou vyzváni: a) k účasti v aukci na výši kupní ceny prodávaných nemovitostí dle jejich určení, tj. označením 4 prodej nemovitosti čp. 41 a 163 nebo prodej nemovitosti čp. 41 či prodej nemovitosti čp. 163 nebo b) k doložení v zalepených obálkách s označením prodej nemovitosti čp. 41 a 163 nebo prodej nemovitosti čp. 41 či prodej nemovitosti čp. 163 nabízené kupní ceny, způsobu a termínu její úhrady. 150/2010 RM schvaluje finanční příspěvky žadatelům do Kč dle pozměněného návrhu a doporučuje ZM schválit příspěvky žadatelům nad Kč dle předloženého návrhu. 152/2010 RM schvaluje vyhodnocení závazných ukazatelů za rok 2009 včetně výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 dle předloženého návrhu. 156/2010 RM schvaluje udělení výjimky Základní škole Letohrad, U Dvora 745, a povoluje zvýšení počtu žáků v 7. třídě na 32 žáků pro školní rok 2009/ /2010 RM schvaluje finanční příspěvek z kapitoly Propagace města ve výši Kč, určený Českým drahám a.s. za propagaci v tiskovinách k projektu Cyklopůjčovny ČD, konkrétně za podmínky zřízení cyklopůjčovny v žst. Letohrad. 160/2010 RM schvaluje zachování stávajícího dopravního značení v ul. Podměstí. 161/2010 RM schvaluje osazení zrcadla na sloupu el. vedení na p.p.č. 827 v k.ú. Kunčice u Letohradu. 162/2010 RM schvaluje osazení zrcadla na křižovatce komunikací 140c, 139c, 141c (náves Červená u čp. 25). 163/2010 RM schvaluje zachování stávajícího přechodu pro chodce v ul. Ústecká. 164/2010 RM schvaluje platový výměr ředitelky Mateřské školy Letohrad, Taušlova 192 od dle předloženého návrhu. 165/2010 RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2010 ostatní části dotace a Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2010 akceschopnost jednotek. 166/2010 RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy se společností ecentre, a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7, na provedení komplexního zadávacího řízení na dodávku silové elektřiny. (úplné znění usnesení na VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z /2010 RM ruší již dříve přijatá usnesení č. 194/2002 a 195/2002, obě ze dne , v celém jejich rozsahu. Z důvodu realizace stavby Elektrizace trati PEÚ Letohrad Lichkov st. hr., 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov st. hr. RM schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni se SŽDC, státní organizace, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, IČ , z důvodu uložení traťového kabelu SŽDC v částech p.p.č. 170/3 a 170/4 v k.ú. Orlice, jak je vyznačeno v přiložených GP č /2008 ze dne a č /2008 ze dne Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za úplatu dle znaleckého posudku v úhrnné výši Kč, veškeré náklady související s uzavřením smlouvy a jejím vkladem do KN ponese strana oprávněná z věcného břemene. Z důvodu realizace stavby Elektrizace trati PEÚ Letohrad Lichkov st. hr., 1. stavba Letohrad (mimo) Lichkov st. hr. RM schvaluje záměr prodeje pozemků dotčených touto stavbou p.č. 1003/3, 169/6, 149/4, 923/4 a 923/5 v k. ú. Orlice, jak jsou zaměřeny GP č /2008 ze dne , č /2008 ze dne , č /2008 ze dne a č /2008 ze dne /2010 RM schvaluje: ukončení nájemní smlouvy na garáž č. 3 v čp. 835 v Hausenské ulici v Letohradě se společností J + J Fogl s.r.o., Letohrad, Tyršova 354, IČ , a to dohodou ke dni Garáž bude uvedena do původního stavu; záměr pronájmu garáže č. 3 v čp. 835 v Hausenské ulici v Letohradě obálkovou metodou. 170/2010 RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 463/2 v k. ú. Kunčice. 171/2010 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v čp. 13 v zámeckém parku v Letohradě s panem Jaroslavem Procházkou. 172/2010 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v čp. 657 v Letohradě, U Dvora, s paní Hanou Melicharovou. 173/2010 RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní se společností VČP Net, s.r.o., Hradec Králové, Pražská třída 485, zastoupená společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, jejímž předmětem bude převod vlastnictví k plynárenskému zařízení VČP Net, s.r.o. Plynofikace průmyslové zóny nad OEZ Letohrad (stl. plynovod 391 m a přípojky 66 m) a závazky o spolupráci a součinnosti při jeho realizaci. Celková kupní cena za veškeré převáděné věci, stanovená dohodou smluvních stran činí celkem Kč. Dohodnutou kupní cenu uhradí budoucí kupující (VČP Net, s.r.o.) po uzavření kupní smlouvy, a to převodem ve prospěch města do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. 174/2010 RM souhlasí s provedením opravných prací v prostorách Letohradského soukromého gymnázia, a to použitím části nájemného do výše Kč, na rekonstrukci vstupního prostoru školy a prostoru šaten, včetně rekonstrukce elektroinstalace a výměny dveřních zárubní a dveří. 179/2010 RM schvaluje záměr pronájmu nemovitostí p.p.č. 737/10, 760/3, 739/9, 737/2, 760/4 v k.ú. Červená a p.p.č. 5/55, 5/176 a 5/63 v k.ú. Kunčice u Letohradu se společností Region Orlicko- Třebovsko, IČ , sídlem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16. Účelem pronájmu je provoz veřejně prospěšné stavby Cyklistické a víceúčelové komunikace Ústí nad Orlicí Letohrad, která se nachází na výše uvedených pozemcích. Nájemní

3 poměr se uzavírá na dobu určitou do za 8 Kč ročně. 182/2010 RM bere na vědomí vyúčtování části nájemného do výše Kč za rok 2009 na úhradu nepeněžního plnění formou odvedených prací v pronajímaných prostorách Letohradského soukromého gymnázia o.p.s., Václavské nám. č. 1, Letohrad. 183/2010 RM schvaluje odměny vedoucím PO I. pololetí 2010 dle předloženého upraveného návrhu. 190/2010 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Technických služeb Letohrad s.r.o. za rok (úplné znění usnesení na LETOHRAD ZÍSKAL DOTACI NA ZATEPLENÍ ŠKOL 29milionová investice napomůže energetickým úsporám v obou základních školách, 16,5 milionu nám přispějí dotační zdroje. Byly vyhodnoceny další žádosti v operačním programu Životního prostředí (OPŽP) Realizace úspor energie a rozhodnuto o úspěšných a neúspěšných žadatelích. Z podaných více jak osmi set žádostí uspělo necelých pět set. Letohrad se ucházel o zateplení budov obou základních škol. Celková investiční částka dosahuje 29 milionů Kč, maximální možná dotace je 16,5 milionu Kč, a ta byla pro Letohrad potvrzena. Již při zpracování žádosti byl pro vlastní realizaci brán zřetel na financování akce tak, aby ji město zvládlo bez větších problémů zrealizovat, a proto bylo stanoveno, že v roce 2011 by se práce uskutečnily v ZŠ U Dvora a v roce 2012 v ZŠ Komenského. Obě školy se tak mohou těšit na velkou investici do jejich budov, město (po vlastní realizaci investice) na značné úspory v provozních nákladech těchto zařízení. Starosta města Petr Fiala po obdržení informace o přidělení dotace uvedl: Je to další příznivá zpráva pro Letohrad. Jsem velmi rád, že jsme uspěli v takovém přetlaku žádostí. Investice napomůže výrazně snížit budoucí náklady s provozem škol a zmodernizuje budovy. Je tak i zabezpečena budoucí kvalita základního školství v našem městě. Před novým zastupitelstvem, které vzejde z podzimních voleb, stojí úkol zabezpečit celkové předfinancování akce. Osobně jsem potěšen, že se ještě v závěru volebního období podařilo uspět s další velkou investicí, potřebnou pro naše město. Letos je to po přidělení dotace na kanalizaci na Kunčicích druhá výborná zpráva pro nás všechny. Úkolem zůstává budova Domu kultury, která potřebuje rovněž zateplit. ODPADY, OBCE A MY JAK DÁL Ve dnech 9. a 10. června 2010 jsme se s H. Koblížkovou z odboru výstavby a životního prostředí našeho úřadu zúčastnili v Hradci Králové celostátní konference v rámci tzv. Odpadových dnů. Ve středu jsme vyslechli řadu přednášek na téma rozvoje odpadového hospodářství jak v ČR, tak v zahraničí, především ve vazbách na cíle Evropské unie. Přítomna byla ministryně životního prostředí Rut Bízková, zástupci společností zabývající se nakládáním s odpady, především EKO-KOM, ASEKOL, EKOLAMP, ECOBAT, ELEKTROWIN, AREO a další. Značná část jejich vystoupení byla podbarvena výsledky práce v ČR v daných oblastech a porovnání se stavem v EU. Pro nás bylo přínosné spíše porovnání výsledků dosahovaných v nakládání s odpady v ČR a jak jsme na tom v Letohradě. Přibližně 79 % komunálních odpadů v roce 2008 vyprodukovali občané a 21 % stejného odpadu živnostníci. V roce 2006 byl tento poměr 70 % / 30 %. Abychom zjistili, jaký poměr je ve skutečnosti na našem území, provádíme v letošním roce evidenci odpadových nádob, které následně opatříme čárovými kódy. Svozové firmě budeme hradit jen to, co opravdu vyprodukují občané. V roce 2008 bylo v ČR vyprodukováno průměrně ročně na jednoho obyvatele 348 kg komunálních odpadů. V témže roce bylo v Letohradě vyprodukováno 339 kg na jednoho obyvatele, tedy o 9 kg méně. V ČR má produkce směsného odpadu, tedy domovního i živnostenského, rostoucí tendenci, v meziročním nárůstu 2 5 %. Pro nás je však směrodatné, jaký je vývoj v množství odpadů ukládaných na skládce, především z popelnic, neboť to bude mít v příštích letech rozhodující dopad na výši místního poplatku za odpady! Významně toto množství ovlivňuje úroveň třídění odpadů. Pokud porovnáme rok 2006, kdy jsme zaváděli pytlový svoz, a rok 2009, potom došlo k poklesu cca o 2 %, ale současně se vytřídilo o 10 % více plastů, papíru, skla a dalších komodit. Protože hmotnostně má nejvyšší podíl v komunálním odpadu bioodpad (20 %), následuje papír (17 %) a plasty (13 %), zaměřujeme se proto na podporu jejich separace. Ačkoliv jsme do roku 2003 ukládali přes 90 % odpadů na skládce, v loňském roce to bylo již jen 73 %. Domníváme se, že slabou stránkou zpětného odběru v podmínkách města jsou přenosné baterie. Vzhledem k tomu, že společnost ECOBAT, která se tímto zabývá, mění svůj přístup k městům, připravujeme i my rozšíření sběru této komodity. O zkušebním sběru textilu na sběrném dvoře na Orlici jsem již psal. Z hlediska energetických úspor a ochrany životního prostředí jsou nutné zpětné odběry elektrozařízení. Možná nevíte, že odevzdáním a recyklací jednoho kusu televizoru dojde k úspoře cca 160 kwh energie, 3 litrů ropy, 750 litrů vody a není vyprodukováno 40 kg skleníkových plynů! Část konference byla věnována ekonomice odpadového hospodářství. V ČR činily v roce 2009 ve městech a obcích náklady na jednoho obyvatele 871 Kč, v kategorii obcí průměrně 928 Kč), a v Letohradě 615 Kč (poplatek je vybírán ve výši 500 Kč podle zákona z roku 185/2001 Sb. a tento nemohl být dále valorizován). Ekonomika odpadového hospodářství bude proto v příštím období významně ovlivňovat hospodaření města. Druhý den konference byl vymezen integrovaným systémům nakládání s odpady a zkušenostem s pytlovými svozy. V této části konference jsem na žádost společnosti EKO-KOM prezentoval zkušenosti našeho města s uplatňováním pytlového svozu. Ukázalo se, že platí pravidlo, když dělají dva totéž, není to totéž. Ačkoliv někteří naši kolegové mají problémy s evidencí a vydáváním plastových pytlů na tříděný odpad a následně i s čistotou jednotlivých svážených komodit, u nás tomu tak není. Potvrdilo se, že letohradský systém, který jsme zavedli s tím, že plastové pytle si opatřují občané sami jen v potřebném množství a označují svým podpisem v čárovém kódu, oba problémy prakticky vyloučil. Zcela ojedinělý je bonusový systém, kde získané prostředky od společnosti EKO-KOM prakticky formou slev přerozdělujeme těm, kteří se na jejich tvorbě podílí. Začínají se množit připomínky občanů, proč se provádí svoz směsných odpadů týdně, když při dobrém třídění do nich není za tak krátkou dobu co dát. Nakonec z předchozích údajů vyplývá, že za kalendářní rok průměrný letohradský občan vyprodukuje 339 kg, z toho uloží do nádoby 206 kg odpadů, tedy přibližně 4 kg týdně! Specifické je samozřejmě zimní období a lokality, kde se topí pevnými palivy, ale i to je v tomto průměru zahrnuto. Připravujeme tedy další změny, kterými bychom dosáhli lepší separace využitelných složek odpadů a snížili množství odpadu odváženého na skládku v Českých Libchavách. Po přijetí nového zákona o odpadech se předpokládá, že především poplatek za ukládání odpadů na skládkách bude postupně až do roku 2015 významně stoupat. Abychom nebyli tímto vývojem zaskočeni, musíme dokončit náš Integrovaný systém nakládání s odpady v Letohradě a okolí a aktualizovat Plán odpadového hospodářství. Podle informací dostupných v době uzávěrky tohoto čísla jsou všechny předpoklady pro to, že nám budou přiděleny další dotační prostředky EU prostřednictvím OPŽP na II. sběrný dvůr. Martin Hatka, předseda komise ŽPaE ZA OCHRANU PŘÍRODY ODPOVÍ- DAJÍ VÝROBCI I SPOTŘEBITELÉ Češi se dovedou chovat ekologicky stejně jako obyvatelé skandinávských zemí. Jen se jim to musí trochu víc usnadnit. Dobré vůle nemají o nic méně než Norové, jen jsou o něco málo pohodlnější. Je to vidět na příkladu vysloužilých elektrospotřebičů z domácností, které se u nás povinně sbírají a recyklují od roku Zatímco dřív byla vrcholem recyklace amatérská demontáž kompresoru z lednice či motoru z pračky, při kterých unikla spousta freonů a oleje, dnes se daří materiály z odborně demontovaných spotřebičů z drtivé většiny znovu využít. Škodliviny již životní prostředí neohrožují. Pravda, norské domácnosti odevzdají ročně k ekologickému zpracování přes 15 kilogramů starých zařízení za každého svého člena, i když průměrná vzdálenost sběrného místa, na kterou je třeba dopravit každý spotřebič, aby se o něj mohli postarat odborníci, odpovídá menší hustotě osídlení. Češi zatím zvládli jen něco přes čtyři kila. Stačilo to ale na splnění požadavků Evropské unie. O takovém úspěchu si může třeba Maďarsko, Slovensko nebo Polsko nechat jen zdát. Čechům se to povedlo především díky opravdu husté a stále rozšiřované síti míst zpětného 5

4 odběru, kterou systematicky budují už čtyři roky neziskové kolektivní systémy jako ELEKTROWIN. V roce 2005 navíc Češi začínali od nuly, zatímco Skandinávci nebo Švýcaři či Nizozemci a Belgičané své ekologické teze proměnili v činy o mnoho let dříve. Stali se tak vzorem pro celou Evropu. Společný jmenovatel: odpovědnost Společným jmenovatelem veškerého úsilí v oblasti vysloužilých domácích spotřebičů je odpovědnost. Ačkoli je legislativně odpovědnost na výrobcích, nezbývá než apelovat na odpovědnost spotřebitelů-občanů. Jde především o společnou odpovědnost za životní prostředí. Výrobci mají navíc kolektivní odpovědnost nejen za svou současnou produkci, ale i za všechny výrobky, které byly uvedeny na trh před 13. srpnem 2005, odkdy platí současný zákon o odpadech. Po celou dobu fungování systému zpětného odběru a dalšího nakládání s vysloužilými spotřebiči, který se stal součástí každodenního života nás všech, se přesto objevují hlasy volající po změně. Ta by měla spočívat v přechodu na průběžně financovaný systém se zapojením jakéhosi zúčtovacího centra. Současný vývoj, kdy se v Česku vlivem recese vysbírá víc starých spotřebičů, než je uvedeno na trh těch nových, ale ukazuje na správnost zvolené cesty. Právě pro bezproblémové zvládnutí konjunkturálních výkyvů jsou určeny finanční rezervy, které kolektivní systémy v drtivé většině vytvářejí. Když nejde o trh Nemylme se: výrobci, kteří většinu kolektivních systémů založili, se na trhu, ve volné podnikatelské soutěži, tvrdě střetávají. Usilují o vytvoření zisku a také jej úspěšně vytvářejí. Péče o vysloužilé elektrospotřebiče je ale úplně jiná oblast. Tady nejde o trh, tady nejde o podnikání a zisk. Proto jsou všechny kolektivní systémy ze zákona neziskové. Jde o službu veřejnosti, o službu životnímu prostředí, ke kterému se člověk nechoval vždy tak zodpovědně jako dnes. Výrobci si to plně uvědomují a při plnění svých zákonných povinností a naplňování požadavků na společnou odpovědnost dovedou nechat jinak striktně fungující pravidla trhu stranou. Navzdory konkurenčním vztahům prosazují stejné cíle a aktivně pomáhají chránit to nejcennější, co máme naši přírodu. A spotřebitelé? I ti patří k různým skupinám, mají rozličné zájmy, rozmanitá povolání a mnohdy v osobním životě i různé vztahy. Když ale jde o ochranu životního prostředí, musíme opravdu bez ohledu na to všechno postupovat ruku v ruce. (ELEKTROWIN a.s.) 6 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY Ve dnech proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. (údaje v %) Mandáty: ČSSD: Váňa Miroslav, Chvojka Jan, Neubauer Václav ODS: Martinů Jaroslav, Čechlovský Jan, Jirout Radim TOP 09: Skalický Jiří, Cempírek Václav KSČM: Končická Květa VV: Fraňková Štěpánka (www.volby.cz) PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA HEJTMANA V LETOHRADĚ Celodenní program v Letohradě završený otevřením nové cyklostezky do Žamberka přichystal starosta města Petr Fiala hejtmanovi Pardubického kraje Radko Martínkovi. V náročném programu jej doprovodili radní pro cestovní ruch Miroslav Stejskal a tisková mluvčí Magdaléna Navrátilová. Návštěvu Letohradu započal hejtman návštěvou společnosti Masoeko s.r.o., kde se seznámil s novým provozem, a doprovodil ho také radní pro zemědělství, životní prostředí a venkov Václav Kroutil. Následovala prohlídka stavby nového sídla městského úřadu na Václavském náměstí, která je podpořena dotací z regionálního operačního programu 2.2 Rozvoj měst, představena byla i perlička v podobě diskrétního navigačního systému, který bude v Letohradě instalován jako na teprve druhém městském úřadě v ČR (zatím je pouze v Praze 2). Odtud se delegace přesunula do domu s pečovatelskou službou, kde došlo k prohlídce a besedě s klienty tohoto zařízení, od nichž hejtman obdržel dárek v podobě paličkované kytičky. Delší čas patřil setkání s managementem nejvýznamnějšího regionálního zaměstnavatele, společností OEZ s.r.o., a téměř hodinová prohlídka výrobních prostor. Na pracovním obědě ve Společenském centru Nový dvůr se diskuse za přítomnosti majitele Pavla Tacla točila kolem cestovního ruchu a možnostem, jak jej zintenzívnit. Odpolední část programu přinesla prohlídku a besedu s učiteli na Průmyslové střední škole v Letohradě, následovala hodinová beseda v prostorách letohradského zámku s představiteli samosprávy, spolků, podnikatelů. Závěr programu obstaralo slavnostní otevření cyklostezky, kterou všichni zúčastnění také aktivně projeli. Při příjezdu do Letohradu byla také otevřena městem zrekonstruovaná komunikace Požárníků, která navazuje přímo na cyklostezku. Starosta města Letohradu Petr Fiala k návštěvě hejtmana uvedl: Vážím si pana hejtmana, jednak že našel ve svém náročném programu čas na celodenní návštěvu našeho města, ale také jak náročný program byl ochoten absolvovat. Obdiv mu patří při vědomí jeho zdravotních komplikací, že s námi aktivně projel novou cyklostezku, včetně stoupání na náměstí. Měl možnost blíže poznat naše město a dle jeho slov se mu návštěva u nás líbila, což může mne, ale i spoluobčany těšit. Měl možnost se seznámit nejen s tím, co se udělalo, ale také s našimi představami, co bychom chtěli činit v budoucnu. CYKLOSTEZKA LETOHRAD ŽAMBERK SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA První cyklisté projeli ve středu 26. května pětikilometrový úsek mezi Žamberkem a Letohradem. Cyklostezka, která byla vybudována za dvanáct měsíců a stála 37 milionů korun, zvýší zejména bezpečnost cyklistů při cestě do zaměstnání. Uvedl to při slavnostním zahájení předseda svazku obcí Orlicko Miroslav Wágner. Silnice mezi oběma městy je velmi frekventovaná a jízda se stávala pro cyklisty stále více nebezpečná, ulehčí se také řidičům automobilů, řekl starosta Letohradu Petr Fiala, proč se společně pustili do stavby cyklostezky. Stojí za ní svazek obcí Orlicko, kterému se podařilo vykoupit pozemky od soukromníků. Mezi cyklisty, kteří projeli novou trasu spojující Žamberk s Letohradem, byli také představitelé krajské samosprávy. Do sportovního dresu se oblékli hejtman Radko Martínek, náměstek Roman Línek i radní zodpovědný za cestovní ruch Miroslav Stejskal. Před rokem, kdy jsme poklepali základní kámen v Lukavici, jsme vyslovili přání, aby cyklisté regionem jenom neprojížděli, ale utratili zde také nějaké peníze, připomněl hejtman slavnostní okamžik, kdy poukazoval na to, že je potřeba myslet také na infrastrukturu cestovního ruchu. Manažer sdružení svazku Orlicko Antonín Fiala uvedl, že cyklostezku postavili z dotačního titulu Bezpečnost dopravy do zaměstnání, proto neuvažují o tom, že by zde postavili občerstvovací místo. Stezka je příležitostí pro podnikatele, aby zde nabídli své služby, řekl. A první zájem již zaznamenali. Cykloturisté se občerství v lukavické hospodě, na kterou odkazují informační tabule, nebo u soukromníka. Cyklostezku byla hrazena z evropských fondů a z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury, obce Letohrad, Žamberk a Lukavice přispěly částkou pět milionů korun. STAROSTA NAVŠTÍVIL DNY NIEMCZY V sobotu 22. května 2010 zavítal starosta města Petr Fiala v doprovodu radní pro sociální záležitosti Ivy Janouškové do partnerského města Niemcza (Polsko). Návštěva se konala u příležitosti 18. ročníku Dnů Niemczy, slavností tohoto polského města. Setkali se se starostou Grzegorzem Kosowskim a také se starostou z německého Gladenbachu Klausem Knierim (další z partnerských měst Niemczy). Společně jsme navštívili kulturní program a sportovní utkání na tamějším fotbalovém hřišti. Již v pátek cestovala do Niemczy delegace ze základních škol v Letohradě, která se zúčastnila sportovních utkání a prohlídky školy. V neděli mířili na závody do Niemczy i letohradští rybáři. Mladé partnerství našich se tak nadále daří prohlubovat.

5 Starostové obou měst se shodli, že tak, jak se za necelé dva roky podařilo nastartovat partnerství Letohradu s Niemczou, se jen tak nevidí. Jako výborné podmínky se jeví relativně malá vzdálenost obou měst (cca 100 km) a rovněž malá jazyková bariéra. I proto probíhá již čilý ruch i mezi mnoha spolky obou partnerských měst. Petr Fiala, starosta města Letohrad MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne v hod. oznámila telefonicky vedoucí prodejny COOP Diskont strážníkům MP krádež láhve alkoholu. Po příjezdu na místo hlídka zadržela pana J.K. z České Třebové. Muž u sebe neměl průkaz totožnosti, ta musela být zjištěna v součinnosti s OO PČR Letohrad. Jelikož se jednalo o přestupek, věc byla vyřešena blokovou pokutou a vrácením odcizeného alkoholu do prodejny. Dne ve hod. strážníci při kontrole osobního automobilu pana M.B. z Ústí nad Orlicí zjistili větší množství železného šrotu. Jmenovaný nedokázal vysvětlit původ nákladu ve vozidle, vzniklo tedy podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Byli přivoláni policisté z OO PČR Letohrad a věc jim předána k dalšímu šetření. MP Letohrad KALENDÁŘ AKCÍ - PRÁZDNINY 2010 ŘEMESLNICKÁ SOBOTA Všichni, kdo neměli příležitost navštívit květnovou akci v Novém dvoře Vandr za řemesly, mají letos ještě druhou možnost. 10. července se v areálu Nového dvora uskuteční již druhý ročník Řemeslnické soboty. O místo na této akci mělo zájem velké množství výrobců řemeslných výrobků z celé republiky, z nichž bylo více než 65 vybráno k účasti. Pro návštěvníky bude určitě zajímavá např. sklářská huť, kterou v Novém dvoře postaví sklářská škola z Nového Boru. Výroba foukaných výrobků ze skla zkušenými sklářskými mistry bude tak v tomto rozsahu v Letohradě nejen poprvé k vidění, ale zájemci si tuto práci budou moci během dne i vyzkoušet. V provozu bude opět manufaktura a mechanická trasa muzea včetně kočárovny, školní třídy a výstava Fauna ČR. Oproti květnové akci přibudou i nová řemesla a budeme kovat koně. Bude rozšířen koutek živých zvířat pro děti. Pro dobrou náladu budou hrát jarmareční písně dvě hudební tělesa i všudypřítomný flašinetář. O občerstvení se opět postarají místní firmy a spolky. Program zpestří příjezd královny cyklostezek, zábavné cvičení se psy a vrcholem pak budou silácké kousky siláka Franty. Pozvěte své příbuzné a známé, určitě se jim u nás bude líbit. Akce se uskuteční za každého počasí, protože jiné už asi letos nebude, a koná se za podpory města Letohradu a pod záštitou radního Pardubického kraje JUDr. Miroslava Stejskala. Každý návštěvník Řemeslnické soboty, který odevzdá ke slosování vyplněný kupón od vstupenky, má šanci vyhrát rodinný turistický stan pro pět osob. Pavel Tacl OTEVŘENÍ KAPLE NA KOPEČKU Nabízíme místním občanům i návštěvníkům Letohradu možnost prohlídky kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku. Otevřeno bude každou první sobotu v měsíci od do hodin. Vždy v celou hodinu bude prohlídka s průvodcem. Těšíme se na vaši návštěvu. farnost Letohrad ZA VYSVĚDČENÍ ŠTĚŇÁTKO? Výborný nápad, ale Jak zajistit, aby se během pár týdnů stal z roztomilého štěňátka příjemný psí společník, a nikoli domácí tyran a ničitel bytu? Chcete-li poradit s výchovou nejen štěněte, můžete přijít každou neděli v 9 hod. do areálu Základní kynologické organizace Letohrad za orlickým rybníkem. ZKO také pořádá Letní výcvikový tábor od 18. do , kam mohou zájemci o to, jak pejska něco naučit, popř. odnaučit, přijít každý den buď mezi 9 10 hod., nebo mezi hod. Zájemci o LTV se mohou přihlásit u předsedkyně ZKO Dity Silberové, tel , silber.cz. MÍROVÝ POCHOD PADAJÁTRA Mírový pochod Padajátra bude Letohradem procházet 31. července. Jedná se o projekt Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny. Jeho účastníci vyrazili na tuto mírovou pouť poprvé v roce 1989 a jejich cesta tehdy vedla napříč celou Evropou z Belfastu až do Moskvy. Padajátra v Česku zdomácněla a od té doby vyráží každé léto na několik týdnů vždy v jiné části naší země. Pestrému průvodu dominuje unikátní poutní vůz tažený volským spřežením a zvukovou kulisu tvoří zpěv a rytmická hudba na indické nástroje. Poselstvím celé této akce je jednoduchá, ale hluboká myšlenka dokud nenalezneme mír v sobě, nemůžeme očekávat mír ve světě. Účastníci Padajátry během průvodu nabízejí indické lahůdky a k mání jsou i knihy týkající se snad všech aspektů lidského života. Asi největší pozornost budí dva voli, zapřažení do překrásně vyřezávaného vozu, kteří jsou magnetem jak pro děti, tak pro dospělé. Kdo se chce o tomto pochodu dovědět více, může navštívit večerní kulturní program začínající v na Václavském náměstí před muzeem, který nabízí bohatou přehlídku kultury dávné Indie od meditační i dynamické hudby přes tradiční tanec až třeba k ochutnávce specialit indické kuchyně. Návštěvníci si mohou také odnést malé suvenýry, nechat si na obličej namalovat originální make-up, nebo se zúčastnit soutěže o atraktivní ceny. Celý tento putovní festival nabízí příjemné vybočení z atmosféry všedních dnů, dává možnost na chvíli zapomenout na každodenní starosti, zasmát se (např. při divadelním představení pohádkového hororu Tekutá krása ), obnovit síly, a může obohatit život každého, kdo s ním přijde do styku. Petr Nedbal 7

6 Charita Česká republika POVODNĚ 2010 Stav veřejné sbírky, kterou vyhlásila Charita ČR prostřednictvím Diecézní charity ostravsko-opavské, činil k 27. květnu 4,9 mil. Kč. Sbírka probíhá i nadále na č. ú /5500, var. symbol 333, nebo DMS POVODNE2010 na č , je možné přispět i hotově na pobočce Oblastní charity v Ústí nad Orlicí nebo v Letohradě. Pracovníci poboček místních Charit, zejména moravských, pomáhají postiženým s úklidem po záplavách, dodávkou čistících a hygienických prostředků, nářadí, vysoušečů apod. K dispozici jsou také pracovníci psychosociálních týmů, kteří provádějí šetření mezi postiženými, na jejichž základě jsou hledány cesty pomoci konkrétním jednotlivcům i rodinám. Charita ČR vyhlásila také sbírku na pomoc postiženým záplavami v Polsku (více cz) a uvolnila ze svých zdrojů Kč na zakoupení vysoušečů pro postižené záplavami na Slovensku. Upřímné díky všem dárcům. (podle I. Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad SBÍRKY PRO POBYTOVÉ STŘEDISKO V KOSTELCI Probíhají každou první středu v měsíci od 13 do 16 hod. na Oblastní charitě v Letohradě. Přinést můžete: - zachovalé šatstvo a obuv pro děti a mladší lidi, - ložní prádlo (povlečení, prostěradla ), - hry pro děti (stavebnice, puzzle ), 8 INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY ŠKOLY Den s handicapem tentokrát jinak - nepoškozené nádobí (hrnce, talíře, skleničky, příbory atd.), - látky a větší zbytky látek do šicí dílny. Děkujeme. Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, tel HAITI PĚT MĚSÍCŮ POTÉ I když Haiti zmizelo z titulních stran novin, po pěti měsících od ničivého zemětřesení je situace stále komplikovaná. Rozsah katastrofy byl tak velký, že zde ještě není natolik stabilní stav, aby lidé začali obnovovat svoje obydlí a pracovat jako dříve. Na druhou stranu je malým vítězstvím, že ačkoliv postižení lidé bydlí v neutěšených podmínkách nouzových kempů, neumírají ale v důsledku hladu a epidemií, jak bylo těsně po zemětřesení předpovídáno. Spousta lidí je stále závislá na přísunu základních potravin, stále se stavějí stany a lidé bydlí v provizorních přístřešcích. Zároveň se však někteří vracejí do hlavního města ve snaze znovu začít, pracují na programech Peníze za práci, který jim zajišťuje obživu. Velkým nebezpečím zůstávají deště a kriminalita. Charita ČR pomáhá v rámci mezinárodní charitní pomoci Caritas Internationalis hlavně v Port-au- Prince. V nouzových táborech je Charita zapojena do průzkumů, které rodiny se chtějí a mohou vrátit do svých domovů, nebo alespoň na své pozemky, a které rodiny nemají kam jít. Charita ČR vytipovává v této oblasti rodiny vhodné pro zapojení do podpory drobného podnikání či jiného živobytí. Charita ČR zajišťuje dovoz a vybavení stanů, které slouží k nocování i k výuce dětí. Dosud jich bylo ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO V úterý 18. května 2010 odpoledne se naši žáci obou devátých tříd setkali při sportovně společenské akci s handicapovanými ze Žampachu. Naši žáci pro ně připravili zábavné soutěže, při kterých společně plnili úkoly. Akce proběhla v přátelské, příjemné atmosféře. Určitě to bylo pro obě strany velké obohacení. Na toto setkání bude navazovat přednáška pracovnice zařízení ze Žampachu, která žáky dále seznámí s problematikou různých postižení a s tím, jak k těmto lidem přistupovat. Z reflexí žáků jsme vybraly: Určitě mě toto odpoledne hezky překvapilo a povzbudilo, bylo to příjemné. Bylo to fajn, ale krátké, myslím ale, že jsme si každý z toho něco vzali. Pomohlo mi to k pohledu na budoucí profesi, co jdu studovat. Výborně jsem se pobavil, skvělí byli všichni klienti, pochopili, co jsme na nich chtěli, a bylo to dobré Byl to pěkný den, všichni se zapojili Bylo to užitečné kvůli vztahům k lidem s těmito problémy Líbilo se mi, jak se spolužáci i kluci zapojovali a pomáhali těm postiženým, a líbilo se mi, jak jsou ti klienti vlastně šikovní. je fakt, že někteří z nás se mohli ještě víc zajímat a snažit se ty postižené zapojit a zabavit Myslím, že to byla dobrá zkušenost a že jsme se něco přiučili a chovali slušně a hezky Byl to dobrý nácvik práce s těmi, se kterými se musí pracovat jinak podařilo se utvoření nových pout. Pavla Skácelíková, Lenka Venclová postaveno 60. V Sibert podporuje Česká charita školu, nejprve to bylo formou finanční podpory na odklízení sutin, posléze dodávkou velkého stanu pro výuku a zajištěním školních potřeb. Od března pomáhají Češi také v sirotčinci v Carrefour Feuilles, kde je umístěno 65 dětí. Z hlediska bezpečnosti se Haiti stále potýká s kriminalitou, drogovými dealery a únosy. V oblasti Port-au-Prince operuje několik gangů a ozbrojených skupin. Měsíc po zemětřesení se počet únosů pohyboval okolo 2 3 týdně, v současné době to je 5 6 týdně. Kromě výjimečných případů únosů humanitárních pracovníků se únosy týkají zahraničních podnikatelů haitského původu a místního obyvatelstva. Častým jevem jsou útoky na haitskou policii, která se snaží dbát na pořádek v hlavním městě. Samotné mezinárodní humanitární organizace přijímají opatření ke snížení bezpečnostního rizika pro své pracovníky. Do určitých lokalit je jejich přístup zakázán, do jiných oblastí se nedoporučuje jezdit večer apod. Pracovníci Charity ČR ale nezaznamenali v této souvislosti žádné bezpečnostní problémy. Díky občanům České republiky se ve veřejné sbírce Charity ČR na pomoc Haiti sešlo k na 60 mil. Kč. Z výnosu sbírky jsou a budou financovány stávající aktivity a další dlouhodobé projekty, zaměřující se na podporu škol, sirotčinců a trvalého živobytí rodin postižených zemětřesením. Tato veřejná sbírka pokračuje i nadále a lze ji podpořit na č. ú /0100, var. symbol 99999, nebo DMS HAITI na č (podle M. Navrátil, tiskové odd. Arcidiecézní charity Olomouc) I. Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad Pražské památky a muzeum tortury Dne se obě třídy sedmáků zúčastnily exkurze v Praze. Museli jsme vstávat brzy ráno, abychom stihli ranní vlak. Celou cestu do Prahy někteří stáli, protože kupé byla plná. Ke konci jízdy nám paní učitelky rozdaly pracovní listy s otázkami, které jsme celou exkurzi postupně vyplňovali. Na hlavním nádraží jsme vystoupili a pokračovali na Václavské náměstí, kde nás vyfotili kolemjdoucí u sochy sv. Václava. Naše cesta pokračovala skrz Prašnou bránu. Doprovázena zajímavým výkladem p. uč. Venclové o památkách Prahy. Kousek od Prašné brány je nově otevřené Muzeum tortury, které jsme navštívili a prohlíželi si strašidelné ukázky mučení. Potom jsme měli hodinu rozchod na Staroměstském náměstí, který jsme využili na oběd a odpočinek. Ve dvanáct hodin jsme se sešli u dvaceti sedmi křížů, abychom zhlédli společně orloj. Dalším místem, které jsme navštívili, byl Karlův most, Pražský hrad a jeho zahrady, kde jsme si trochu oddychli. Nakonec jsme se vydali po Starých zámeckých schodech k metru, abychom dojeli zpět na hlavní nádraží. Při zpáteční cestě byl vlak docela prázdný, takže si už všichni sedli. Exkurze do Prahy byla velmi zajímavá a poučná. Kateřina Neumannová, Kristýna Kolomá a Lena Bui, 7.A

7 Za Slovany do Kunětické hory První pěkný den po období dešťů jsme zavítali s oběma šestými třídami na výukový program připravený na Kunětické hoře. Po zhlédnutí divadelního představení o příchodu prvních Slovanů na naše území se mohli žáci rozptýlit po areálu hradu, aby si sami vyzkoušeli některé z činností Slovanů: tvorbu drátěné košile, tkaní látek, hrnčířství i lov divokého kance oštěpem. Poté následovala prohlídka hradu a výstup na hradní věž, odkud je kouzelný pohled do kraje Polabí. Třešničkou na dortu byla prohlídka nedaleké perníkové chaloupky, která zaujala nejen žáky, ale i učitelský doprovod. Zajímavý výklad o perníkářství u nás, neobvyklé výchovné pojetí známé pohádky, procházka začarovaným lesem, návštěva u ježibaby, zakotvení v tamějším pojetí nebes a závěrečný sjezd do pekla, to vše, spolu se zastaveními v jiných pohádkách v okolí chaloupky, právem láká řady turistů a rodičů s dětmi k této milé turistické atrakci. Tereza Krejčová, Lenka Venclová Exkurze 7. ročníků do ZOO Brno Ve středu se obě sedmé třídy vypravily na exkurzi do ZOO v Brně, aby zúročily vědomosti o zvířatech získané během celého školního roku, a také aby se dozvěděly něco nového. Nejdříve žáky čekal výukový program zaměřený na ohrožené evropské šelmy vědí už, proč je nutné šelmy v naší přírodě chránit, proč jich tak rychle ubývá, že i u nás se mohou potkat s medvědem. Pomocí získaných informací žáci vyplnili pracovní listy a poté je čekala krátká společná procházka s pracovnicí ZOO k některým zmíněným šelmám, o nichž se dozvěděli zajímavosti, které by si nikde nepřečetli. Nakonec si mohli sami projít zbytek ZOO a obhlédnout zvířata, která je zajímají. T. Krejčová Pasování na prvňáčka Již tradičně připravili učitelé naší školy a žáci deváté třídy pasování na školáky. Ve středu 16. června přišli předškoláci společně se svými rodiči do školy. Zatímco si rodiče povídali s budoucí třídní učitelkou, musely děti vyřešit několik pekelných úkolů. Všem se to podařilo, a tak je mohl náš král pasovat na školáka. Basketbalový turnaj trojic Na konci června jsme v rámci projektu Odpoledne bez nudy uspořádali turnaj trojic v košíkové. V každém mužstvu musel být alespoň jeden žák 6. ročníku, nebo dívka. A tak se v tělocvičně školy objevilo několik nových talentů, kteří by měli nahradit odcházející deváťáky. Šest družstev si to nejprve rozdalo ve dvou skupinách a potom v zápasech o umístění. Turnaj vyhrála trojice Dominik Petráček, David Richtr a Kamila Divišová. Pokud se žákům tato rychlá míčová hra líbí, mohou se přihlásit do kroužku, který po prázdninách bude pokračovat. Petr Pupík ZÁKLADNÍ ŠKOLA U DVORA Telegraf ZŠ U Dvora Den dětí kvůli nepřízni počasí zrušen Interaktivní program SVP Mimoza pro 2.A Školní volby do parlamentu vyhrála strana TOP Probíhala olympiáda pro 1. stupeň (běh, skok, hod) Olympiáda v Aj pro 1. stupeň Dívky z 6. tříd vyhrály okresní kolo ve vybíjené Seiferos ukázka dravých ptáků na stadiónu 15., 17., Setkání budoucích prvňáčků s jejich budoucími p. učitelkami v ZŠ U Dvora a na Orlici Cestu pohádkovým lesem pro MŠ U Dvora připravily 8. třídy a Pasování prvňáčků na čtenáře v letohradské knihovně Pro třídu divadelní představení letohradských ochotníků Hrátky s čertem Vyber si, co chceš Rozloučení pana starosty se žáky 9. tříd v obřadní síni zámku Slavnostní závěr školního roku v orlovně, odměnění žáků a předání štafety od deváťáků prvňákům Vydání vysvědčení Výlety: A a 5.B Slatiňany A jela do Brna a 7.A do Pastvin B a 2.B na výletě v Liticích B Branžež v Českém ráji A a 2.A výlet do Králík, 6.A hledala poklad na Potštejně B Litice, 1.A Častolovice Hana Moravcová a David Roček, 8.B Výlet do Polska V pátek jsme se sešli o půl sedmé u kulturního domu, kde jsme vyčkávali na příjezd našeho autobusu. Asi tak v 6.45 jsme odjížděli směr Polsko. Když jsme dorazili do Polska, byli jsme příjemně přivítáni ve školní tělocvičně, kde nás překvapili tanečním vystoupením. Poté jsme si prohlédli školu. Velmi nás zaujal interiér školy, například šatny, protože každý žák měl svoji vlastní skříňku. A po prohlídce hurá na hřiště hrát míčové hry. Kluci si zahráli fotbal a dívky přehazovanou. Tu jsme vyhráli, ve fotbale jsme byli poslední, ale není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Při hře nám vyhládlo, proto jsme nasedli do autobusu a jeli na oběd do restaurace. Usedli jsme k hezky prostřeným stolům. Začala se podávat bramborová polévka. Ke druhému jídlu byl řízek s bramborem. Po dobrém jídle byl čas na menší procházku po náměstí Niemczy, na kterou navázala cesta autobusem do nedalekého parku ve Wojsławicích se vzácnými rostlinami, dřevinami a malými jezírky, která se rozkládala na rozloze 6 ha. Procházku parkem zakončilo opékání klobásek. Kdo chtěl, tak si zatančil na parketě pod modrým nebem. Po celý den se někteří snažili dorozumívat se s polskými dětmi. Vedlo se jim docela dobře. Pomohli si i anglickým jazykem. Na konec samozřejmě nechybělo společné foto. Pak už nás čekala jen dlouhá cesta domů. Už se těšíme na příští školní rok, kdy polští přátelé zavítají k nám. Markéta Moravcová a Radim Kunc, 8.B Praha Dne se vydala 8.B na dějepisnou exkurzi do Prahy. Ráno jsme se sešli v 6.35 na nádraží a odjeli směr Praha. Po deváté hodině jsme dorazili na pražské hlavní nádraží. Udělali jsme si procházku ke Karlovu mostu a navštívili před 2 lety nově otevřené Muzeum Karlova mostu. Součástí prohlídky byla i projížďka lodičkou po Vltavě do Čertovky a Pražských Benátek. Poté jsme došli k Loretě. A jako poslední jsme navštívili Muzeum hraček na Pražském hradě. Mezi hračkami od nejstarších až po novější si svého favorita vybral snad každý. Před odjezdem jsme dostali rozchod na pěší zóně. Většina z nás se šla občerstvit do McDonaldu. Někteří si odvezli nejen zážitky, ale i nové věci, které si v Praze koupili. Využili jsme nabídky Českých drah a cestu do Prahy i zpět jsme měli jen za 80 Kč. Při návštěvě památek jsme uplatňovali další slevy poskytované jen základním školám. Dne se do Prahy podívala 8.A. Myslíme si, že se exkurze líbila nejen žákům, ale i p. uč. Černohousové a Náglové (v doprovodu 8.B) a Hanákové (s 8.A). Tereza Dvorská a Markéta Hlaváčková, 8.B Školní rok je za námi Období, kdy končí školní rok, je každoročně ve znamení zvýšeného tempa. Uzavírají se známky, konají se školní výlety, dohání se to, co se za předcházejících téměř deset měsíců nestihlo, a zároveň je potřeba začít na přípravě příštího školního roku. Nad tím vším chaosem a stresem se vznáší krásná vidina nastávajících prázdnin. Ohlédneme-li se zpět za uplynulým obdobím, můžeme konstatovat, že je za námi spousta dobře vykonané práce. Jako každoročně jsme i letos uskutečnili řadu školních projektů. Chtěla bych se zmínit o dopravní výchově. Je zaměřena především na žáky 4. a 5. tříd, kteří jsou ve věku, kdy mohou na kole sami na silnici. Ve spolupráci s Policií ČR, městskou policií a dalšími institucemi se snažíme o to, aby si osvojili pravidla chování v silničním provozu. Děti jsou v této oblasti aktivní, v testech i praktických jízdách prokazují dobré znalosti. Horší to je pak s dodržováním pravidel silničního provozu v dalším období. Chtěla bych apelovat na rodiče, aby děti důsledně kontrolovali, zda používají ochrannou přílbu. Všichni jsme si vědomi, jak jsou cyklisté zranitelní. Jako nový projekt jsme letos v rámci multikulturní výchovy zařadili projekt Síla lidskosti. Zde jsme využili i stejně nazvaný komponovaný program, který žákům přiblížil statečný čin Sira Nicolase Wintona, jemuž se podařilo zachránit desítky židovských dětí před transportem do koncentračního tábora. Děti se do projektu velmi aktivně zapojily a věřím, že podobné aktivity výrazně pomohou formovat jejich postoje. Za velmi přínosné považuji návštěvu partnerského polského města Niemcza, která navázala na loňskou návštěvu polských učitelů u nás. Tentokrát jsme vyrazili společně s žáky našimi a s žáky a vedením ZŠ Komenského. Potěšilo nás mimo jiné i to, jak rychle se naše a polské děti spřátelily. Na podzim přivítáme děti z Niemczy zase v Letohradě. Ze zákona jsou školy povinny zpracovávat každé tři roky vlastní hodnocení. Nyní jsme ve fázi, kdy máme shromážděná data a potřebné údaje a přes prázdniny je budeme zpracovávat a vyhodnocovat. Jedním ze zdrojů dat k sestavení autoevaluační zprávy je i Mapa školy, kterou pro nás zpracovala společnost SCIO. Potřebné údaje jsme získali od žáků, rodičů a učitelů, kteří vyplňovali dotazníky. Chtěla bych poděkovat především rodičům za spolupráci, neboť návratnost vyplněných dotazní- 9

8 ků překročila 92 %. Závěry z dotazníkových šetření jsou vyvěšeny na našich webových stránkách. Důsledky hospodářské krize dopadly bohužel i na rozpočty škol. Finanční prostředky na provoz byly významně sníženy, takže jsme byli nuceni velmi šetřit. Investice byly zmrazeny úplně. Úsporná opatření se týkala jak oprav a údržby, tak i nákupu nových zařízení. Proto mě velmi potěšila zpráva, že náš zřizovatel, Město Letohrad, uspěl v dotačním řízení na grant na zateplení školních budov. Akce je připravována na rok 2011 a jsem přesvědčena, že její realizace přinese škole i městu významné úspory. Na závěr bych chtěla poděkovat všem žáků, učitelům, rodičům a institucím, které s námi spolupracovaly, a popřát jim krásné prázdniny a dovolené. Hana Kotlářová, řed. školy Žákovské a učitelské volby 2010 Protože se na naší škole spousta žáků zajímá o politiku, napadlo mého kamaráda Zdeňka, že bychom mohli připravit žákovské volby. Jelikož se mi Zdeňkův nápad líbil, zapojil jsem se také do přípravy. V neděli jsem připravil hlasovací lístky. V pondělí jsme zašli za paní ředitelkou a zástupkyní, které nám dovolily tuto akci uskutečnit. Nejprve to měla být rychlá akce, za dva dny hotová, ovšem paní zástupkyně řekla, abychom to brali vážně a dali si na přípravu čas. Ještě v pondělí jsme domluvili datum konání (stanovili jsme ho na čtvrtek 3. 6.) a vytiskli jsme hlasovací lístky. Poté začaly velké přípravy (tvorba plakátů, vyhlášení voleb ve školním rozhlase atd.). Zatím jsem vytvořil internetové stránky a pozval Orlický deník a idnes.cz. V úterý jsme domluvili složení komise a vybrali volební místnost (cvičnou kuchyňku). Protože jsem ve středu odjížděl na školní výlet, předal jsem organizaci Zdendovi. Když jsem vrátil ze školního výletu, bylo připraveno vše, co bylo třeba do voleb stihnout. Pro lepší představu jsem se v sobotu zašel podívat do volební místnosti, jak to u opravdových voleb vypadá. V úterý jsme nanosili věci do kuchyňky a začali připravovat volební místnost. Ve středu proběhla volba předsedy komise a doladili jsme poslední detaily volební místnosti. Ve čtvrtek nastal den D. Začal přibližně v Prvním voličem byla paní ředitelka (členka komise). Celková účast byla velmi vysoká (zaměstnanci školy 84,62 % a žáci 8. a 9.tříd 96,34 %). Volby trvaly zhruba 2 hodiny. Poté následovalo sčítání hlasů a v 11:40 byly známy výsledky. Nebyly až tak překvapivé. To, že noviny nedorazí, jsem čekal, ale stejně mě to mrzí. Rád bych poděkoval všem, co mi pomohli s přípravou (učitelům, panu školníkovi, lidem z komise, holkám z 9. tříd a hlavně Zdendovi za skvělý nápad a pomoc), a také voličům za to, že přišli. Foto z akce a další podrobnosti jsou na webových stránkách projektu ww.volby.vyjimecny.cz. Výsledek školních voleb Pořadí Jméno strany Procenta 1 TOP 09 52,04 % 2 VV 15,31 % 3 ČPS 14,29 % 4 ODS 9,18 % 5 KDU-ČSL 5,10 % 6 STOP 2,04 % 7 SPOZ 1,02 % 7 Svobodní 1,02 % 8 Občané 0,00 % 8 KONS 0,00 % 10 8 KSČM 0,00 % 8 ČSSD 0,00 % 8 Pravý blok 0,00 % 8 SZ 0,00 % 8 Suverenita 0,00 % 8 DSSS 0,00 % Tomáš Moravec 9.A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A. MUCHY LETOHRAD Naše ZUŠ slavila opět obrovské úspěchy V dubnu jsme se mohli radovat z 1. místa Markéty Dominikusové, která se zúčastnila houslové soutěže Josefa Muziky v Nové Pace. Na této soutěži získala také Markéta cenu za nejlépe provedenou povinnou skladbu. V květnu pak na Kociánově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí obsadila Markéta 3. místo a Jindřich Novotný získal čestné uznání. K našim velikým úspěchům patří také soutěž komorních souborů s převahou smyčcových nástrojů, kde se dva letohradské soubory probojovaly do celostátního kola v Jindřichově Hradci. Ve dnech se zde účastnilo 60 nejlepších souborů z celé ČR. Konečný výsledek našeho soutěžního klání byl velice potěšující: 1) Smyčcové trio s klavírem získalo 2. místo Tereza Hlaváčková, Kristýna Švecová, Monika Matějíčková, Karolína Moravcová (I. kategorie do 10 let) 2) Barokní trio vyhrálo 1. místo Markéta Dominikusová, Jindřich Novotný, Terezie Stráníková (III. kategorie do 15 let) Navíc Markéta Dominikusová získala ocenění za mimořádnou interpretaci houslového partu. Blahopřejeme letohradským žákům a jejich pedagogům (Z. Felgrové, M. Stejskalové a O. Dominikusové) za skvělou práci. Velice nás těší, že naše škola se může právem řadit k těm nejlepším v ČR. PODĚKOVÁNÍ Chtěli bychom velmi poděkovat paním učitelkám Zdeňce Felgrové a Olince Dominikusové za vynikající přípravu komorního souboru ve složení Jindřich Novotný, Markéta Dominikusová a Terezie Stráníková, který jednoznačně zvítězil ve své kategorii v celostátním kole soutěže komorních souborů v Jindřichově Hradci. Úspěch je o to větší, že děti se svými učitelkami repertoár nastudovaly pouze ve svém volném čase, protože naše ZUŠ A. Muchy neumožňuje ani nejlepším žákům prodloužené hodiny, jak tomu bývá zvykem v jiných ZUŠ. Děti se ve svých hodinách připravují převážně na sólové soutěže. Proto bychom tímto chtěli vyjádřit úctu a vděčnost paním učitelkám za jejich dlouholetou láskyplnou péči, jelikož svým osobním příkladem vedou děti nejen k lásce k hudbě, ale i jiným morálním hodnotám, a to je v dnešní době vzácností. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali panu starostovi Petru Fialovi za vřelé přijetí a ocenění za reprezentaci Letohradu pamětním listem starosty města Letohradu, který jim slavnostně předal Děkují rodiče Hana a Jindřich Novotní Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Václavské nám. č. 1, Letohrad, , tel., fax: , Temperamentní konec školního roku Tentokrát jsme na Letohradském soukromém gymnáziu ukončili školní rok poněkud netradičně. V posledním týdnu nás navštívila skupina 15 španělských studentů a 4 profesorů z gymnázia v městečku Alcora nedaleko Valencie. Jednalo se o výměnný pobyt v rámci projektu Comenius. Předcházelo mu úspěšné dubnové setkání dalších partnerských škol (z Německa, Belgie a Finska) a navazovat bude cesta našich studentů do Španělska v polovině září. V uvedeném týdnu jsme stihli zlomek školní výuky, několik výletů po okolí Letohradu, úžasný koncert v rámci festivalu Smetanova Litomyšl a intenzivní prohlídku Prahy. Španělština se na našem gymnáziu učí už třetím rokem a nyní měli naši studenti možnost vyzkoušet si ji také v praxi. Děkujeme všem, kdo k pohodovému průběhu celé akce přispěli. Lenka Kestřánková

9 SPORT Malebný, avšak drsný kraj to je Orlicko. Poznat jej můžete různými způsoby: při procházkách po turistických stezkách, na výletě vaším autem, ale i ze sedla jízdního kola. A aby vás netrápila starost, jak vaše jízdní kolo na Orlicko dopravit, je tu pro vás projekt Cyklopůjčovny ČD na Orlicku startující dne Navštivte rozhledny, kláštery a hrady, projeďte se členitým údolím Tiché Orlice, poznejte krásy starobylých sídel, zavítejte do míst vojenské historie Lákadel zde na vás čeká nepřeberné množství a trasami pro cyklisty je zdejší kraj doslova protkán. Navíc, kvalitní jízdní kola z našich půjčoven ušetří váš čas, a tak si dopřejete mnohem více z romantického dědictví Orlicka. Projekt Cyklopůjčovny ČD na Orlicku podporují: Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Žamberk. Kde lze jízdní kola zapůjčit? Kola si lze zapůjčit na nádražích Česká Třebová a Letohrad, denně v době od 7.30 do hod. bez nutnosti předchozího objednání. Po předchozí domluvě na tel je možné sjednat zapůjčení kola také ve stanicích Ústí nad Orlicí, Žamberk, Jablonné nad Orlicí a Králíky, kam je přepravíme dle vašeho požadavku (přepravu na místo zajišťujeme bezplatně) předem. Provoz Cyklopůjčoven ČD na Orlicku je od do , v následujícím roce je předpokládán v období od do Naše kvalitní jízdní kola jsou pravidelně podrobována profesionální servisní údržbě, a budou tak pro vás vždy připravena v dobrém technickém stavu. K jízdnímu kolu si lze za poplatek zapůjčit také přílbu. Podmínky zapůjčení jízdních kol a jejich vrácení: předložit dva osobní průkazy (např. In-kartu ČD, občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, apod.), při zápůjčce kol pro rodinu je nutné předložit osobní průkazy obou dospělých účastníků. Se zákazníkem je na místě sepsána nájemní smlouva, následně musí být složena vratná záloha (kauce) a uhrazeno půjčovné. Do smlouvy se rovněž uvede čas a místo návratu kola. Pokud se váš výlet z různých důvodů změní, je nutné změnu neprodleně ohlásit na tel Zaměstnanec ČD s vámi domluví případné další podmínky (změnu stanice či času návratu kol apod.). Ceník služeb v Cyklopůjčovnách na Orlicku: Jednodenní nájemné: 120 Kč * * zaváděcí cena 99 Kč / kolo a den (platí do odvolání) Jednodenní nájemné rodina: 250 Kč * * zaváděcí cena 199 Kč na den (platí do odvolání), snížená cena 199 Kč na den po předložení průkazu In-karta ČD nebo průkazu Rodinný pas. Vícedenní nájemné se počítá jako násobek z jednodenního nájemného, další slevy se již neuplatňují. Manipulační poplatek za zapůjčení přílby: 25 Kč/ ks a den CYKLOPŮJČOVNY ČD NA ORLICKU Vratná kauce za jízdní kolo: Kč/kolo, Kč/ rodinná výpůjčka Při odevzdání jízdního kola v pořádku bude kauce vrácena v plné výši; v případě poškození kola dojde ke srážce z kauce podle sazebníku, který je k dispozici na pracovišti půjčovny jízdních kol. Na kterých nádražích lze jízdní kola vrátit? Česká Třebová ( ), Ústí nad Orlicí (od ), Choceň ( ), Letohrad ( ), Žamberk ( ), Jablonné nad Orlicí ( ), Králíky ( ) Jak předejít ztrátě jízdního kola? Žádáme vás, abyste ve vlastním zájmu zapůjčená jízdní kola před každým jejich opuštěním řádně uzamkli přiloženými zámky a odnímatelné části výbavy vždy vzali s sebou. V případě ztráty budete muset komponenty uhradit dle sazebníku. Při odcizení zapůjčeného jízdního kola neprodleně kontaktujte Policii ČR na lince 158; škoda způsobená odcizením nebo ztrátou jízdního kola musí být Českým dráhám uhrazena (možno též z pojistky zákazníka aj.). Chcete mít jistotu rezervace jízdního kola? Rezervace se přijímají až 30 dnů předem telefonicky na tel nebo osobně u přepážek osobní pokladny ČD Choceň v době od 6 do 21 hod. Nejzazší doba podání žádosti o rezervaci je 24 hodin před požadovaným časem zápůjčky jízdního kola. LETOHRAD NA MS V HOLANDSKU Posádka Raft klubu gymnázia Letohrad ve složení Jiří Šembera, Václav Kristl, Jan Vlček a Jiří Paďour zaznamenala v raftařské sezóně 2009 nebývalý úspěch, když skončila v celkovém pořadí seriálu Českého poháru na skvělém 2. místě, a tím splnila nominační kritéria pro juniorskou reprezentaci ČR. Takže nás bude reprezentovat na Mistrovství světa v raftingu v Holandsku. Za gymnázium, za Letohrad i za celou Českou republiku držíme palce! LETOHRAD HOSTIL PENALTY HOKEJBAL V pátek 11. června se v Letohradě konal nultý ročník Penalty hokejbalu v kategoriích dorostu a žáků. V dorostu zazářilo duo Uhlíř Lux. V kategorii dorostu nakonec soupeřily jen tři dvoučlenné týmy a nakonec zvítězilo duo letohradských hráčů Michal Uhlíř Ondřej Lux. Konečné pořadí dorostu: 1. Michal Uhlíř Ondřej Lux 2. Martin Hlavsa Jan Mroviec 3. Kryštof Chmelan Filip Forman U žáků si prvenství odvezli Autoskláři. Kategorie žáků byla početněji obsazená, když soutěžilo šest týmů. Systém byl stejný jako u dorostu každý s každým a tabulka nakonec ukázala, že poháry za první místo si do Hradce Králové odveze duo Jakub Svoboda Vojtěch Jandera, kteří vyhráli všechna měření. Za nimi se umístila dvojice Jakub Cvejn a Patrik Keprta a pohár za třetí místo dostal Radek Stárek a Dominik Maleček. Všichni zúčastnění dostali také památku v podobě čepic. Poděkování patří Sašovi Chládkovi a Filipu Červinkovi za pomoc při organizaci Penalty hokejbalu Doufáme, že se nultý ročník všem líbil a že se příští rok sejde minimálně stejný počet dvojic. Konečné pořadí kategorie žáků: 1. Jakub Svoboda Vojtěch Jandera 2. Jakub Cvejn Patrik Keprta 3. Radek Stárek Dominik Maleček 4. Vít Rozlílek Michal Novák 5. Jaroslav Horák Josef Hanáček 6. Tomáš Jakeš David Matyáš Iva Janoušková MĚSTSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA LETOHRAD 2010 V sobotu se pod h l a v i č k o u volejbalového oddílu Orel OEZ L e t o h r a d uskutečnila již tradiční župní akce smíšených týmů, Městská volejbalová liga. Jedná se o volejbalový turnaj neregistrovaných hráčů a hráček konaný na volejbalových kurtech pod fotbalovým stadionem v Letohradě. Do turnaje se přihlásilo 8 týmů. Družstva byla rozlosována do dvou skupin po čtyřech týmech. Skupina A byla hodně vyrovnaná a o postupujících musel rozhodnout až poměr vyhraných a prohraných míčů. Nakonec ji vyhrálo družstvo Rychlé pípy. Skupinu B celkem bez problémů ovládlo družstvo Karkulky z Písečné. Po odehrání základních skupin turnaj pokračoval nasazením týmů do pavouka, ve kterém se již rozhodovalo o konečném umístění. Konečné pořadí: 1. Karkulky z Písečné 2. Rychlé pípy 3. Baby 4. Pucle 5. Letohradští Řezníci 6. Orlové A 7. Orlové B 8. Plácalové Všechny manšafty obdržely věcné ceny, které do turnaje věnovali sponzoři: Pavel Procházka, Ovoce Zelenina Hottmar a společnost OEZ, a.s. Sponzorům turnaje patří náš vřelý dík! D.K. 11

10 Je za námi polovina soutěžní sezóny a bilance výsledků je slušná. Vývoj ukazuje, že bychom v počtu medailí mohli obhájit úspěšný loňský rok. V návaznosti na minulý turnaj jsme slíbili informace z největšího turnaje Grand prix Hradec Králové, kde bylo obsazeno více jak 1800 kategorií borci ze 27 států světa. V prvním dni si nejlépe vedla Nikola Krátká, která si s velkým rozdílem poradila se zahraničními soupeřkami. Po 8 vítězstvích ji velmi vážně poškodil český rozhodčí a po nerozhodném výsledku se Srbkou rozhodl o jejím postupu do semifinále verdikt rozhodčích, kdy domácí rozhodčí spolu se Srbem rozhodli proti Slovákovi a 2:1 prohrála. V neděli vybojoval Jan Šrámek krásné 3.místo v žácích nad 60kg, Petra Vávrová 3.místo žákyně -42kg a Michaela Krátká 2.místo žákyně nad 35kg, kde ve finále nestačila na reprezentantku Egypta. Na Velké ceně Nymburka jsme vybojovali tato umístění: KATA 3. místo žákyně Petra Vávrová, 3. místo dorostenky Lucie Výprachtická KUMITE 1. místo -60kg Adam Hrdina, 3. místo žáci nad 60 kg Jan Šrámek, 1. místo -50 žákyně DALŠÍ ZPRÁVY ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ V neděli 13. června 2010 vstoupila v platnost plánovaná II. změna autobusových a vlakových jízdních řádů, kde se jedná pouze o dílčí úpravy.změny vycházejí z požadavků objednatelů dopravy. Konkrétně v Letohradě se jedná: Autobus linky Žamberk Pardubice, spoj 2, zajíždí na autobus. nádraží, odj. z AN v 5.34 hod. Vlak (původní odj. z Letohradu v hod.) odjede nově ve hod. (po příjezdu vl z Jablonného n. O.). Z tohoto důvodu si v ročence INFO LETOHRAD 2010 doplňte na str. 40 u linky C 500, spoj 2 (5. sloupec zleva) u zast. Letohrad, aut. nádr. časový údaj Na str. 43 si u odjezdu vl opravte časový údaj na hod. Opravy do regionálních Jízdních řádů Letohradska je možno bezplatně vyzvednout v informačních centrech v Letohradě, Žamberku a Jablonném n. O. a v nádražních osobních pokladnách tamtéž. Dopravní komise při RM Letohrad: z p. Petr Buryška OPRAVA UZAVŘENÍ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH Oznamujeme, že od 1. do 30. července bude knihovna z důvodu vybírání řádné dovolené a z technických důvodů uzavřena. Čtenáře prosíme, aby si knihy na toto období zapůjčili včas. V srpnu bude otevřeno: Oddělení pro dospělé: PO , ST , Oddělení pro děti: PO , PB (KCL) KARATE TEAM KCK TJ SPARTAK OEZ Letohrad -50 kg Petra Vávrová 3. místo junioři -76 kg Miroslav Richter. Bohužel na turnaji chyběla řada našich borců. Otevřené mistrovství Moravy a Slezska V mezinárodní konkurenci jsme bohužel neobhájili loňské celkové 1. místo v počtu medailí a skončili jsme 2. Přesto turnaj lze považovat za úspěšným. Velmi pěkné výkony podali nováčci Daniel Jirásek a Jan Stránský. Nezalekli se velké konkurence a probili se do semifinále. Medaile oběma pak těsně utekla a skončili na tzv. bramborových místech. Výsledky KUMITE: 3. místo +35 kg Sabina Mačátová, 2. místo -45 kg Michal Doskočil, 3.místo -60 kg Martin Doskočil a Adam Hrdina, 1.místo -50 kg Petra Vávrová, 3. místo nad 50 kg Michaela Krátká, 3.místo -54kg Lucie Výprachtická, 3.místo -68kg David Richtr, 3.místo -76 kg Miroslav Richter, 1.místo -59kg Nikola Krátká. Wakizaši cup Nymburk KATA muži 2. místo David Beran KUMITE: 2. místo -50 kg Petra Vávrová, 3.místo nad 50 kg Michaela Krátká, 3. místo nad 63 kg VÝZVA KULTURNÍHO CENTRA Kulturní centrum Letohrad nabízí svým příznivcům a návštěvníkům pořadů ové zasílání měsíčního programu kina a dalších kulturních a společenských akcí. Pokud máte o tuto službu zájem, napište ze svého u na adresu a do předmětu zprávy uveďte Program KCL ano. Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu. Pro pořadatele akcí, kteří chtějí informace o vlastních připravovaných pořadech pro veřejnost uvést na našem webu nabízíme stejnou službu. Informace, i s velkým předstihem, prosím posílejte na adresu a do předmětu zprávy uveďte AKCE Letohrad. OTEVŘENÍ MUZEA A SVĚTNIČKY JÁRY CIMRMANA Kolem pěti set diváků sledovalo atrakci připravenou pro otevření Muzea a světničky génia promarněných příležitostí Járy Cimrmana. Průvod městem se dvěma koňskými spřeženími, plný dobových obleků a stylizací, zakončený hasiči, jejich stříkačkou a další technikou. Uprostřed toho všeho členové Divadla J. C., kteří se společně s diváky i jednotlivými účastníky podíleli na všeobecném veselí a bavili se při kouscích, jež přichystali sami sobě i jiným pro radost. A tak se tančilo, hrálo, zpívalo, mluvilo, stříkalo, stříhalo. Popsat do jednotlivých detailů snad ani nelze. Cílem byla zábava, úsměv... a samozřejmě samotné otevření nových výstavních prostorů, které ve spolupráci s Kulturním centrem připravil autor nápadů i většiny z vystavovaných exponátů Stanislav Vacek. Jemu patří dík, protože Letohrad tak získal neobvyklou, výjimečnou expozici. Dokladem budiž množství článků, relací, přítomnost novinářů, redaktorů rozhlasu a televize, která ještě týž den v hlavní zpravodajské relaci odvysílala jedinou, pozitivně laděnou zprávu. Tu o Letohradu. Jáchym Kopecký, 3. místa -68 kg David Richtr a Adam Rubeš, 1. místo -59 kg Nikola Krátká, 2. místo nad 59 kg Dominika Šťastná. Grand Prix Ústí nad Labem velmi slušně mezinárodně obsazený turnaj KATA muži 2. místo David Beran KUMITE: 1. místo žákyně - 50kg Petra Vávrová, 2. místo žákyně nad 50 kg Michaela Krátká, 3. místo dorost -70 kg Jáchym Kopecký, 3. místo dorost -54 kg Erika Mačátová, 2. místo junioři Robin Žďárek, 1. místo juniorky -59 kg Nikola Krátká, 2. místo muži -67 kg David Beran. OBI Open Praha 2. místo žáci nad 60 kg Jan Šrámek,, 3. místo - 76 kg Miroslav Richter Na četné dotazy rodičů, žáků základních a středních škol odpovídáme: ANO v září budeme přijímat nové členy. Informace dostanete během léta na a v novinách GOLEM- PRESS. Přejeme hezké prázdniny a pohodovou dovolenou. KCK team Je obtížné jmenovat všechny, kdo s přípravou expozice i samotného průvodu nějak pomohli, určitě bychom se na někoho zapomněli. Tak alespoň takhle: Poděkování patří vám všem, kteří jste se aktivně zúčastnili, zabývali se přípravami, oblečením, díky vám, Letohraďáci, za nadšení a často za nezištnou pomoc při přípravě složitého a přitom jen sedmdesát pět minut trvajícího představení. Děkujeme divákům za přízeň a návštěvu. Stálo to za to Za Kulturní centrum Letohrad Jaroslav Moravec Provoz světničky s muzeem Járy Cimrmana je shodný s pracovní dobou muzea a IC. V sezóně červenec srpen bude prohlídka zařazena do jednoho ze tří prohlídkových okruhů (zámecká expozice, jeskyně, světnička) a prohlídky pro světničku jsou v Po - So od 9.30 do hod. vždy v půl. V neděli od do hod. 10 LET MUZEA ŘEMESEL VANDR ZA ŘEMESLY K oslavě desátého výročí otevření muzea jsme v areálu Nového dvora připravili bohatý program. I přes nepřízeň počasí, jehož květnový vývoj nevěštil nic dobrého, přijeli do Letohradu všichni přihlášení stánkáři, řemeslníci a vystupující. Nejdál to měla do Letohradu provazochodkyně Kristýna, která kvůli vystoupení v Novém dvoře přijela v noci z Francie, kde studuje artistickou školu. Po důrazném zabudování bubeníků pod vedením Petra Oravce přivítal Pavel Tacl starostu města Petra Fialu a radního Pardubického kraje Ing. Petra Šilara, který nad akcí převzal záštitu. Po jejich slovech se již rozjel nepřetržitý program, který však byl občas přerušen deštivou přeháňkou a dvakrát pořádným slejvákem. Ke cti všem návštěvníkům i řemeslníkům nutno říci, že to nikoho neodradilo

11 a v odpoledních hodinách bylo již v areálu Nového dvora příznivců naší činnosti. Nebýt té polední bouře a odpoledního hokejového zápasu s Finskem, byla by návštěvnost určitě ještě lepší. I tak přijeli turisté opět nejen z okolí Letohradu, ale i celé republiky. Podle jejich vyjádření neodjížděli domů zklamáni. Všichni chválili velmi dobře připravenou akci a zajímavý program nejen pro dospělé. Pro děti byla letos speciálně otevřena nová dílna manufaktura, kde nepřetržitě najednou pracovalo pod vedením zkušených lidí až 50 dětí. Manufaktura byla po celý den zaplněna návštěvníky i atmosférou, kterou dotvářel historický pražič kávy, na kterém se káva pražila a každý ji mohl ochutnat. Na nádvoří mezitím probíhaly ukázky drezúry koní, velmi zábavné vystoupení kejklíře, představení katovského, ale i mnoha dalších řemesel. Na nádvoří byla postavena chlebová pec, v které se díky místní pekárně od rána pekly výborné plněné placky. I ostatní stánky s občerstvením netrpěly nouzí o zákazníky a všem moc chutnalo. Ke všemu hrála naše výborná lidová hudba a flašinetář z dalekého města pražského. Velkému zájmu se těšilo odlévání jubilejních zvonů, které byly následně všechny (!) vydraženy příznivci našeho muzea. Letos nás již technika nezklamala, a proto jsme mohli s družstvem našich muzejních hasičů předvést příjezd s technikou i stříkání vody. Všechny odevzdané kupony ze vstupenek byly slosovány a cenu pro návštěvníky trekové kolo, které věnovala firma ŠKÝZ Orlice vyhrála paní Žabková z Chocně. Poslednímu číslu v programu bohužel předešel pořádný déšť, který za deset minut zaplavil celé nádvoří, a také bohužel již vyhnal i část diváků. I přesto mělo vystoupení provazochodkyně Kristýny veliký úspěch a i ona pochválila návštěvníky za výdrž. Co dodat na závěr? Několik měsíců příprav bylo odměněno krásnou atmosférou akce, ke které přispěli i všichni dobově ustrojení řemeslníci, díky nimž, jak řekla jedna paní, jsme v Letohradě zase viděli něco, co bychom jinak neviděli. A nakonec to počasí snad ani nevadilo. Pavel Tacl ZE ZÁPISNÍKU POLICIE Ústeckoorličtí policisté se zabývají neoprávněným odběrem elektrické energie, k němuž došlo na Letohradsku. S největší pravděpodobností se krádeže energie dopustil majitel rodinného domku. A to již od počátku letošního března. Vzniklou škodu vyčíslili pracovníci energetických závorů na bezmála patnáct tisíc korun. Od 7. června se policisté zabývají případem zanedbání povinné výživy. Trestní oznámení podala matka, která má svou ratolest svěřenu do péče. 44letý muž ze Svitav již od října loňského roku pravidelně nepřispívá na výživu své dcery, žijící s matkou v Letohradě. Do současné doby dluží více než osmnáct tisíc korun. V polovině června v Letohradě doplatil na svoji neopatrnost dvacetiletý mladík. Na lavičce odpočívadla na cyklostezce si totiž odložil batoh. Během jeho přibližně čtvrthodinové nepozornosti mu z ní neznámý zloděj vytáhl peněženku, ve které byly osobní doklady, korun a platební karta. Po pachateli krádeže policisté pátrají. Nad hlavou 23letého muže z Letohradu se 17. června ráno zatáhla mračna. Koncem května totiž převzal výzvu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí k nástupu trestu odnětí svobody. Tam by měl za své protiprávní jednání strávit tři měsíce. Jenomže mladý muž výzvu nerespektoval a k nástupu trestu se nedostavil. Letohradští policisté, kteří ho dostihli, ho převezli do vazební věznice v Hradci Králové. Tím to ale neskončilo. Protože mladý muž neuposlechl výzvu soudu, hrozí mu obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Cyklisté často zapomínají, že pro ně platí stejná pravidla silničního provozu jako pro řidiče automobilů. Stejně tak musí respektovat dopravní značení. Ačkoliv si mnozí náctiletí myslí, že nemusí nikoho poslouchat, do osmnácti let za ně stále zodpovídají jejich rodiče. V zákoně o silničním provozu č. 361/2000 Sb. je uvedeno v 58, že: - cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu (pokuta až Kč, mladiství mohou zaplatit až Kč), - na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou (pokuta až Kč, mladiství mohou zaplatit až Kč), - cyklista nesmí jet bez držení řidítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích, při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech, - cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu (pokuta až Kč, mladiství mohou zaplatit až Kč), - stejně tak je cyklista povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy (pokuta až Kč, mladiství mohou zaplatit až Kč). Neměli bychom zapomínat na to, že jsme každý zodpovědný za svůj život a rodiče jsou zodpovědní za své ratolesti do 18 let. Nesmí nám být jedno zdraví a život nás i našich dětí. A když máme tu možnost alespoň nějakým způsobem, chraňme se. Chraňme si hlavu helmou, nosme reflexní materiály, abychom byli lépe vidět, sviťme! Zopakujme si dopravní značky. Vším, co uděláme navíc, chráníme sami sebe a své děti. Cyklista je daleko zranitelnější než plech vozidla. Auto si můžeme koupit nové, ale život a zdraví si už nové nekoupíme. (www.policie.cz) S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Když z domu vyženeš zlo, nečekej, že dobro se ti tam samo nastěhuje. Čečenské přísloví SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se Kristýna Tschöpová Aneta Venclová Martin Štěpánek Jaroslav Kvapil Vážení rodiče, radujeme se s Vámi společně s Vámi z narození děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Manželství uzavřeli 24. dubna 2010 Jan Patočka, Letohrad Věra Moravcová, Letohrad (Omlouvám se za chybu uvedenou ve jménu nevěsty v červnovém měsíčníku. Ludmila Stejskalová) 22. května 2010 Václav Šlezingr, Letohrad-Kunčice Lenka Moravcová, Letohrad-Kunčice 29. května 2010 Radim Strnad, Letohrad Martina Tomková, Letohrad-Orlice 5. června 2010 Jindřich Siegl, Česká Třebová Petra Kyselová, Česká Třebová Radek Černohous, Letohrad Karolína Francová, Jablonné nad Orlicí Radim Petránek, Jablonné nad Orlicí Eva Moravcová, Dolní Dobrouč 12. června 2010 Miroslav Jirásek, Heřmanův Městec Michaela Šnajdarová, Heřmanův Městec Jan Moravec, Jamné nad Orlice Jitka Valentová, Jablonné nad Orlicí Jiří Dufek, Brno Šárka Grundová, Kameničná Marek Jursa, Přerov Alena Hůlková, Přerov Lukáš Fikejz, Choceň Kateřina Filipová, Jamné nad Orlicí 19. června 2010 Vojtěch Šmerda, Dolní Dobrouč Alena Nováková, Hradec Králové Martin Belan, Slovensko Darina Bednářová, Jablonné nad Orlicí Filip Berka, Bystřec Anna Štrbíková, Slovensko Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je Vaše manželství trvalé a šťastné. Marie Urbanová Blahoslava Petrová Jana Pražáková Anna Frimlová Ludmila Kavková Vlasta Adamcová Eliška Horová Jaroslav Hrdina Marie Šípková Jubilanti 70 let Karel Prause, Letohrad Ladislav Faltejsek, Letohrad-Orlice Helena Netušilová, Letohrad Ladislav Vágner, Letohrad 75 let Václav Paukrt, Letohrad Milena Suchodolová, Letohrad Jaroslava Hynková, Letohrad Vilém Mikyska, Letohrad 81 let Jan Krejčí, Letohrad 82 let Božena Chládková, Letohrad 83 let Venuše Landová, Letohrad 85 let Anna Lesáková, Letohrad-Orlice 13

12 87 let Marie Macháčková, Letohrad Anna Borovičková, Letohrad 88 let Vlasta Foglová, Letohrad 89 let Vlasta Hatková, Letohrad 90 let Ludvík Stejskal, Letohrad-Kunčice Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí 70, 75, 80 nebo více let, které v červenci oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za pochopení. Vzpomínáme Marta Keprtová, Letohrad Zdenka Stejskalová, Letohrad-Kunčice František Sehnal, Letohrad Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Ludmila Stejskalová, matrikářka PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICII Chceme touto cesto poděkovat Městské policii Letohrad. V pátek v noci nám bylo odcizeno jízdní kolo, které jsme nechali před kulturním domem. Ztrátu kola jsme nahlásili ihned po krádeži. V sobotu ráno jsme zašli na služebnu policie s doklady. Jaké bylo naše překvapení, když nám kolo předali! Vůbec jsme nedoufali, že se s ním ještě setkáme. Ještě jednou vám děkujeme. Běťákovi HAIDAFEST FESTIVAL PLNÝ HVĚZD A ATMOSFÉRY! To nejlepší na jednom místě: České Petrovice. Karel Plíhal, jehož účast je poctou pro každý festival, protože se těchto hromadných klání téměř vůbec neúčastní, vystoupí na HAIDAfestu nejcharismatičtějším z festivalů těchto žánrů! Čím je tenhle festival tak přitažlivý? Úžasné prostředí kanadských srubů HAIDA roubených z tlustých klád v kombinaci s vybranými nejlepšími kapelami z oblasti folku, blues, rocku i country. Krom již zmíněného Karla Plíhala vystoupí v kompletním obsazení Čechomor v čele s Frantou Černým a Karlem Holasem, Spirituál Kvintet legenda hrající již přes padesát let, Blue Effect s legendou české rockové muziky a kytarové školy Radimem Hladíkem spolu se skvělým Honzou Křížkem, herec a autor výborné muziky Jirka Schmitzer, Samson a jeho parta to je zářez do hudební paměti více než hluboký. Stejně tak i kapela T4 s Romanem Dragounem a legendou české basové školy Gumou Kulhánkem! Písničkáře posledních let bude zastupovat Xavier Baumaxa, který svým vtipným propojením nepropojitelného vytváří novou lajnu punkového písničkářství. Většinu účinkujících tvoří kapely známé a slavné. Určité procento času však dává šanci ukázat svoje umění i skupinám, které se neobjěvují denně v rádiích, přitom však svojí kvalitou splňují vysoké nároky HAIDAfestu! Mezi ně patří Gnomus, který je jako jediná kapela z loňska a jenž vystoupí na 14 rozdíl od minulého roku v plné sestavě tedy obohacen o další bicí a dudy. Již minulý rok způsobil značný a zasloužený rozruch a zájem. Povšimnutí určitě neujde ani téměř místní českotřebovská kapela Madam nebo trio Epy De Mye. Krom muziky divák zde nalezne i stánky s občerstvením, pivem, prodejem věcí na památku atd. V těsné blízkosti areálu jsou různé atrakce jako jízda na kárách, zorbing, jízda na kladce na závěsném laně atd. Cena na oba dva dny je pouhých 250 Kč v předprodeji! HAIDAfest však není jen muzika, ale v první řadě relax a celková atmosféra tohoto festivalu kde ještě v areálu hoří oheň, jezdí jezdci na koních a kolem je krásná horská příroda lemující malebnou vesničku České Petrovice s jejími chaloupkami, lesy a již zmíněnými sruby, které jakoby z dávných časů hlásají HAIDA - a budete jinde. Více informací naleznete na CO SE DĚJE V LÉTĚ V ORLICKÝCH HORÁCH A PODORLICKU? Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko připravila pro obyvatele regionu a turisty několik nevšedních zážitků. Až čtyři dny v týdnu můžete cestovat za krásami a zajímavostmi, které jen tak běžně v nabídce nenajdete. Každou červencovou a srpnovou neděli je pro děti nachystáno pohádkové putování. Udělejte si neděli sami pro sebe a pošlete vaše děti s námi prožít pohádkový den. Uvidí říši skřítků, vykoupou se s vodníkem Broumarem a stanou se účastníky pohádkového odpoledne na tábořišti Vochtánka. Co musíte udělat? Zvednout telefon, zavolat na bezplatnou linku , nahlásit termín výletu, jméno a věk dítěte a místo odkud bude nastupovat. Naši dispečeři vám řeknou, aby si vaše ratolest vzala plavky, ručník a malé pití. Vy jí potom celý den neuvidíte. Místa nástupu: Letohrad, Žamberk, Kunvald, Rokytnice, Pěčín, Javornice, Rychnov, Solnice, Dobruška, Opočno Cena: 230 Kč (celodenní dozor, soutěžní kartičky, vstup na koupaliště, 2x jídlo + pití) Věk: od 4 let dle samostatnosti dítěte a uvážení rodičů Pokud dáte dohromady celou skupinu tj. 14 dětí, přijedeme pro vás i na místo mimo jízdní řád! Doprava zdarma! Pro milovníky tradic a řemesel jsou zde prázdninové čtvrtky. Tuhle něco ochutnám, támhle zkusím něco vyrobit. Na vlastní oči, nosy i pusy vyzkoušíte produkty mistrů řemesel z Orlických hor a Podorlicka. Čekají vás nevšední exkurze v pražírně kávy, kovolitectví, pivovaru. Navštívíte muzeum železnice a nádherné autentické dílny. Výlet je určen pro 14 osob, pro které přijedeme kamkoliv po regionu včetně Hradce Králové a Pardubic. Doprava je také do určitého počtu kilometrů zdarma. Cena: 349 Kč (exkurze pražírna kávy + ochutnávka, exkurze kovolitectví + dárek, exkurze pivovar s obědem a ochutnávkou, prohlídka muzea železnice, ochutnávka medoviny, exkurze dílny + nápoj, průvodce) Tím ale nekončíme, dále pro vás připravujeme výlet pro milovníky vojenské historie. Kam až dojely tanky? Střílelo se? To vše a mnohem více ze zákulisí války v česko-polském příhraničí si vyzkoušíte na vlastní kůži v bojovém vozidle s kusem žvance z polní kuchyně každé prázdninové úterý. Jste zatvrzelí sportovci? Je libo naučit se na bruslích? Nebo se projet na kolech po nově upravených cyklostezkách? To vše a mnohem více nabízí ve svém království Orlická cyklo a inline královna. Společně navštívíme jedno z nejimpozantnějších muzeí v regionu jak jinak než to řemesel v Letohradě a dále již budeme pokračovat sportovním výkonům vstříc o červencových a srpnových sobotách. Celý projekt podpořil Královéhradecký kraj. Všechny informace: Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, , , dsohp.cz ONEMOCNĚT DUŠEVNÍ CHOROBOU MŮŽE KAŽDÝ Občanské sdružení Péče o duševní zdraví, organizace s dlouholetou tradicí, rozšířila své služby pro klienty a jejich rodiny na Orlickoústecku. Od dubna 2010 poskytuje služby sociální rehabilitace pro klienty s duševním onemocněním. To se podařilo díky Individuálnímu projektu Pardubického kraje, který je financován z Evropského sociálního fondu. Proč jsou vlastně tyto služby zapotřebí? Ředitel sdružení a psychiatr MUDr. Petr Hejzlar k tomu uvádí: Frekvence duševních nemocí v populaci je poměrně vysoká a dlouhodobě narůstá. Psychiatrická léčba se zaměřuje na příznaky nemoci a neřeší sociální příčiny a důsledky. Když onemocníte třeba psychózou, změní to váš život od základů. Nedokážete naplnit své sociální potřeby a vhodně obhájit svá práva. Často nemůžete plně pracovat, začnou finanční potíže. Máte potíže jednat s lidmi, bojíte se jich nebo oni vás. Okolí se na vás často bude dívat přezíravě. Bude vám hrozit osamělost a frustrace. Duševně nemocným sdružení nabízí pomoc při řešení praktických a sociálních problémů (pomoc při vyřizování sociálních dávek a veškerých úředních záležitostí, jednání s majiteli bytu, sousedy, pomoc při zařizování lékařské péče, pomoc při finančním hospodaření a řešení dluhů, při hledání zaměstnání a praktický trénink dovedností, které jsou potřebné pro samostatný život). Najdete nás na Malých Hamrech 355 v Ústí nad Orlicí v budově Českomoravské myslivecké jednoty. Nejlépe je nás kontaktovat telefonicky na telefonním čísle nebo Kontaktní osobou je vedoucí střediska Bc. et. Bc. Iva Papáčková. Webové stránky organizace Leona Hniličková, PR manažerka, tel , Iva Papáčková, vedoucí střediska, tel ,

13 Výzva k předkládání žádostí: LÉTO Výzva k předkládání žádostí: LÉTO Projekty podpořené MAS ORLICKO slouží občanům i podnikatelům na Orlicku DOTACE PRO PODNIKATELE V OBLASTI AGROTURISTIKY A CESTOVNÍHO RUCHU! Výzva LÉTO 2010 MAS ORLICKO vyhlásí výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu LEADER. Podpora je zaměřena na budování hyppostezek, budování a modernizaci malokapacitního ubytování a stravování (včetně pořízení vybavení), budování půjčoven sportovního zařízení (včetně pořízení vybavení), úpravu ploch (parkovací plochy, příjezdové komunikace), úpravu okolí (zeleň) atd. Dotace je poskytována ve výši až 60 %! Doporučená maximální výše dotace činí Kč. O podporu mohou žádat (vhodnými příjemci jsou): - zemědělští podnikatelé dle zákona č. 252/1997 Sb. - nezemědělské podnikatelské subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu s kratší než 2letou historií Konzultace a příjem žádostí Více informací na webových stránkách www. mas.orlicko.cz a v sídle MAS (Divišova 669, Žamberk), kde si také můžete sjednat individuelní konzultace svých projektů. Příjem žádostí probíhá do Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE! Výzva LÉTO 2010 MAS ORLICKO vyhlásí výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu LEADER. Podpora je zaměřena na pořízení materiálně technického zázemí pro rozvoj činnosti neziskových organizací a na související drobné stavební úpravy. Dotace je poskytována ve výši až 90 %! Doporučená maximální výše dotace činí Kč. O podporu mohou žádat (vhodnými příjemci jsou): Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace). Konzultace a příjem žádostí Více informací na webových stránkách www. mas.orlicko.cz a v sídle MAS (Divišova 669, Žamberk), kde si také můžete sjednat individuelní konzultace svých projektů. Příjem žádostí probíhá do Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí V květnu byl v Klášterci nad Orlicí slavnostně otevřen nový Skatepark. Nově vybudované sportoviště se zázemím je již druhým realizovaným projektem na území MAS ORLICKO podpořeným z programu Leader. V současné době je na Orlicku realizováno, nebo ukončeno celkem 18 projektů, mezi těmito projekty např. pořízení boudek pro telata, výměna sedaček v Divišově divadle, zkvalitnění zázemí občanského sdružení CEMA, a mnohé další. V roce 2009 pokračuje MAS ORLICKO rozdělováním finančních prostředků: V letošním roce jsme v rámci jarní výzvy přijali celkem 26 žádostí o dotaci od zástupců podnikatelů, obcí a neziskových organizací, na jejichž podporu bylo vyčleněněno celkem Kč, uvedla manažerka MAS ORLICKO s tím, že s podpořenými projekty se mohou čtenáři seznámit webových stránkách MAS ORLICKO na začátku července. Další možnosti na získání dotace V tomto roce vyhlásí MAS ORLICKO ještě jednu výzvu, v rámci níž budou moci požádat o dotaci ve výši až 60% podnikatelé v agroturistice, nebo začínající podnikatelé v cestovním ruchu a dále o dotaci ve výši až 90% neziskové organizace a spolky. Předpokládaný termín příjmu žádostí je Potenciální zájemci se mohou již nyní bezplatně informovat o podmínkách získání podpory v kanceláři MAS. Místní akční skupina ORLICKO Web: Občanské sdružení, Adresa: Divišova 669, Žamberk Pro venkov, jaký chceme Telefon: Proplácení poplatků jsme zastavili, dále s nimi nesouhlasíme. S poplatky ve zdravotnictví, jak jsou zavedeny, jsme nikdy nesouhlasili, nesouhlasíme a nebudeme souhlasit. Tzv. regulační poplatky nevyřešily žádné problémy, pouze přinášejí ekonomické problémy pro nemocné občany, což zvláště vynikne v souvislosti s neproplácením náhrady TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE prvních tří dnů dočasně práce neschopným zaměstnancům a ve vazbě s doplatky na léky, čímž se nízkopříjmové skupiny dostávají do značných potíží. O budoucnosti poplatků ve zdravotnictví rozhodoval, rozhoduje a bude rozhodovat Parlament ČR. Opatření Pardubického kraje mělo zmírnit sociální dopad na nemocné starší spoluobčany a rodiny s malými dětmi. Mělo vždy dočasný charakter a jeho smyslem bylo překlenout dobu, než parlament rozhodne o úplném zrušení poplatků. Proplácení poplatků jsme ukončili, abychom se nedopustili porušování evropských pravidel omezujících veřejnou podporu a nevystavili kraj 15

14 hrozbě případných finančních postihů. Avízovaný požadavek Evropské komise proplácet poplatky všem zdravotnickým zařízením je nad ekonomické možnosti kraje. Občanům se omlouváme, ale žádná sociální ZAMYŠLENÍ Prázdniny a dovolená jsou před námi. Cizí kraje nás lákají. Nejvíce poznáme, dostaneme-li se do rodiny. Turista vidí jen krajinu a často jen vnějšek toho, co místní lidé, ovlivnění svým krajem, vytvořili, vnitřek povětšinou zůstává skryt. Pozve-li nás někdo z místních k sobě, vidíme, jak má zařízený a uspořádaný dům, ochutnáme jejich jídla, vidíme, jak spolu tamní lidé jednají. Máme-li štěstí, že zrovna slaví nějakou slavnost, pak jsme svědky jejich zvyků a toho, co pokládají ze důležité. Někteří naši předkové vandrovali po Evropě; nějaký čas někde pracovali a pak šli o kus dál. Ledacos okoukali a ledačemus se přiučili. Ti nejlepší vytvořili v cizině díla do dneška ceněná. Naopak k nám byli zváni významní kumštýři z ciziny. I my v Letohradě se chlubíme štukovou výzdobou stropu našeho kostela, architekturou kaple a ambitů na Kopečku, hrajeme nejen českou muziku, čteme knihy mnoha cizích autorů Když k nám před dvaceti lety začali jezdit lidé ze Západu s předsudkem, zda vůbec patříme do kulturního světa, usmívali jsme se, máme návštěvníkům co ukázat Na začátku května jsme byli s mládeží na dva dny v Plzni. Výročí osvobození se tam mohutně slavilo na náměstí, na ulicích i v katedrále. Přijeli američtí a belgičtí veteráni s rodinami. Plzeňáci jsou hrdí lidé. Možná k tomu paradoxně přispěla vnucovaná lež minulého režimu, že město osvobodila Rudá armáda. A demonstrace škodováků proti měnové reformě v r (krvavě potlačená). V Letohradě se 8. května sešlo u pomníku padlým jako každoročně několik současných radních (minulí nechodí) a pár dalších lidí. Celkem nás bylo asi třicet. Ještěže jsme neměli žádnou návštěvu, jak bychom tu naši ubohost vysvětlili Francouzům, Američanům nebo Polákům? Na začátku července nás čekají dva státní svátky. (Bylo by lepší svátky zrušit a prodloužit o týden dovolenou?) Představme si, že k nám do rodin přijedou kamarádi našich studujících dětí a budou se nás ptát na Cyrila a Metoděje nebo na Mistra Jana Husa. Co bychom jim řekli? To, co jsme se o nich učili ve škole, neobstojí, ledacos bylo tendenčně vykládáno. Ve dvacátém století se asi pětkrát přepisovaly učebnice dějepisu. Na to se ovšem po dvaceti letech svobody nemůžeme vymlouvat, od toho jsme se naučili ve škole číst. Poláci například velice dobře znají nejen své dějiny, ale i dějiny evropské. Ale nejde jen o návštěvy, jde o naše zdravé sebevědomí. Bylo by škoda, kdyby na nás děti viděly, že slavíme jen vítězství v hokeji nebo kopané a svou historii neznáme. Někteří Slováci, aby si dokázali svou starobylost, tvrdí, že Velehrad soluňských bratří byl na Slovensku. Když jsme před čtyřiceti léty navštívili Bulharsko, překvapilo mě, jak se i tamější komunistický režim silně hlásil k Cyrilu a Metodějovi. Pak mi došlo, že ve svých dějinách nemají mnoho slavných událostí a osobností, když tolik století žili pod cizí nadvládou. My máme dějiny dost bohaté, jen je 16 pomoc nemůže být poskytována nezákonným způsobem a musí být v souladu s ekonomickými možnostmi kraje. Proplácené poplatky nezatížily rozpočet Pardubického kraje, neboť jsme na ně ušetřili tím, že SLAVNOSTI JSOU DŮLEŽITÉ znát. Díky přijatému křesťanství jsme vstoupili do evropské kultury a nepotkal nás osud polabských Slovanů. Dodneška žasneme nad obětavostí Cyrila a Metoděje (nebyli prvními křesťanskými misionáři). Vrcholně vzdělaní lidé dali přednost našim předkům před velikou kariérou, která jim byla nabízena v jedné z metropolí tehdejšího kulturního světa. Považujeme si jejich úcty ke Slovanům. Darovali jim to nejpotřebnější. Konstantin (to ještě nepřijal řádové jméno Cyril) geniálně vymyslel hlaholici, která dokáže zachytit všechny odstíny slovanské řeči s takovou přesností, že nad tím dodneška odborníci žasnou. (Předtím vzdělanější Slované používali k psaní staroslovanštiny římská a řecká písmena ovšem bez úpravy, takže napsaný text nebyl schopen vystihnout výslovnost slovanské řeči.) Projevem úcty ke slovanské kultuře byl také Konstantinem vypracovaný Zakon sudnyj ljudem civilní zákoník. Z části je překladem řeckého zákoníku Eklogy Isaurské, ale Konstantin do něj převzal některá ustanovení slovanského práva. Uměl ocenit dobré prvky místní kultury a nevnucoval našim předkům jen kulturu řeckou nebo římskou. Záznam práva je podstatný pro ustanovení státu. Normy v Zakonu sudném velice ovlivnily život našich předků k lepšímu. Nejdůležitější pramen kultury nám ovšem soluňští bratři otevřeli svým překladem Písma do staroslověnštiny. Vyniká po všech stránkách, teologické, textově kritické, jazykové, stylistické obstojí ve srovnání s překladem řeckým, vybroušeným literární tradicí půldruhého tisíciletí. jsme například o 50 milionů korun snížili náklady na rekonstrukci budovy Krajského úřadu v Pardubicích. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje Ze školního vyučování si pamatujeme přínos Jana Husa ke zjednodušenému psaní češtiny. Při návštěvě Polska hned vidíme naši výhodu nahrazení spřežek háčky a čárkami. Ale podstatné na Husovi byla jeho odpovědnost za nápravu tehdejší společnosti. Za svou kritikou společnosti ručil hlavou, žádné nadáváni po straně, žádné přikrčené nehas, co tě nepálí. Až nebudeme muset jít 5. a 6. července do práce, můžeme si o Cyrilu, Metodějovi a Janu Husovi něco přečíst a jejich odkaz promyslet do dnešních dnů. V Předzpěvu ke slovanskému překladu čtveroevangelia Konstantina Cyrila čteme: Nahé jsou všechny národy bez knih a nemohou zápolit beze zbraně s protivníkem našich duší Obstojí proti němu ti, kteří přijmou tyto knihy vždyť Moudrost Kristus z nich mluví a naše duše posiluje Václav Vacek

15 V průběhu měsíce července budou na několika místech města (viz dále) nainstalovány nové oddechové prvky (houpačky, houpadla, lavičky apod.) či opraveny stávající. Investice dosahující částky 200 tisíc Kč by měla posloužit místním k zpříjemnění jejich procházek a pobavení dětí. Vyjadřuji přání, aby se nové věci vyhnuly rukám vandalů. Chci požádat všechny občany, kdyby byli svědky jejich ničení, aby informovali příslušné instituce. Realizaci akce má za městský úřad na starost Ing. Pavel Kozák ( část činností (zejména opravy, nátěry apod.) provedou TS s.r.o. Letohrad, instalaci herních zařízení specializovaná firma. Petr Fiala, starosta města NOVÁ ODDECHOVÁ MÍSTA VE MĚSTĚ U prodejny COOP DISKONT (Bečvárna) osazení dvojhoupačky (jedna pro větší děti a jedna pro menší děti) a houpadla pro děti Sádka oprava sedačky u houpačky oprava lavičky dosypání písku do pískoviště Kolonie park osazení nového odpadkového koše oprava lavičky odstranění stojanu na májku oprava 3 kanálových vpustí U ZŠ U Dvora osazení dvojhoupačky, houpadla, odpadkového koše a 2 laviček vysypání pěšiny přes tento pozemek štěrkem (propojka ZŠ Kolonie) Škola Orlice osazení dvojhoupačky, houpadla, odpadkového koše a 2 laviček Kunčice hřiště osazení dvojhoupačky, houpadla, odpadkového koše a 2 laviček Dolní cesta u telefonní budky osazení lavičku Domky osazení odpadkového koše a 2 laviček oprava a zprovoznění kolotoče natření všech herních zařízení zrušení pískoviště DOTACE PRO SKATEPARK Projekt výstavby skateparku doporučila Místní akční skupina Orlicko k financování. V areálu Proutnice máme, jak bylo dříve prezentováno a zastupitelstvem města schválena studie budoucího využití celého území, záměr vybudovat skatepark s bikeparkem, jako první etapu využití tohoto území. Místní akční skupina Orlicko doporučila naši žádost o dotaci ve výši Kč (maximum, které můžeme získat) k financování a postoupila ji nadřízenému orgánu, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Ten nyní bude žádost projednávat, výsledek projednání by měl být znám na podzim. V případě úspěšného projednání a přidělení dotace a zabezpečení zbylých vlastních zdrojů z rozpočtu města by vlastní výstavba proběhla v roce Petr Fiala, starosta 17

16 INZERCE Aerobik u moře s Lucií Taclovou Řecko - Chalkidiki - Sarti , 9 dní s polopenzí jen za Kč odjezd z Letohradu, v ceně 2x denně různé cvičení (aerobik, dance aerobik, bodystyling, poweryoga), více info na Pronajmu byt 3+1 v Letohradě. Tel.: Hledáme pracovníky, brigádníky na prodejní akci Povinného ručení pojišťovny Generali a.s. Vhodné i pro studenty a penzisty. Věra Kašková, , , Taneční studio Ká vás zve na prázdninové ZUMBA párty. Každou neděli ( ) v h. v Orlovně Letohrad - Orlice. Cena 80,- Kč. Bez rezervace. K. Uhlířová, tel.: , 18

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A P R U B E Ž N Á Z P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s krajem Vysočina a o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2011 k 20.12.2011 Předmětem této dohody je spolupráce

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 16. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 4. 3. 2015 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 22 rady města konané 01.06.2015 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne 4. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3777/2015 Počet listů dokumentu: 2 Usnesení RM č. 521/2015 hospodaření organizace

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města z jednání konaného dne 16. 3. 2016 2016/RM/06/089 Poskytování dotací na rok 2016 v y h l a š u j e grantovou podporu v rámci rozpočtu 2016 pro právnické a fyzické osoby, nestátní organizace,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 26. 11. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: JUDr. Miroslav Stejskal, Marie

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 58. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 10. října 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 49. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 13. června 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 11, Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka, IČ:254762 Č. j. : Kyselka/55/15/KY Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 215 konaného dne 9. 12. 215,

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 43. schůze ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 43. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Jaromír Trtík, Bc. Zdeněk Plas Omluveni:

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více