Novovčelnický zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novovčelnický zpravodaj"

Transkript

1 Novovčelnický zpravodaj duben 2009 Informace z 26. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 23. března 2009 Zastupitelstva města s c h v á l i l o : Rozpočtovou změnu č. 1 Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu města Nová Včelnice v předloženém znění. Výši příspěvků na granty z rozpočtu Města Nová Včelnice žadatelům dle přílohy. Předložený návrh na výběrové řízení na strážníka Městské policie Nová Včelnice. Výběrovou komisi pro výběr strážníka městské policie ve složení: Jaroslav Hřebík, Ing. Pavel Šíma, Ing. Karel Dvořák, Aleš Přikryl a Petr Meloun. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu: Výměna STL plynovodu a přípojek ul. a pověřuje starostu města pana Jaroslava Hřebíka podpisem smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Dotační projekt Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov s vyčleněním vlastního spolufinancování ve výši ,- Kč Prodloužení smlouvy s panem Františkem Ranglem, Jindřichův Hradec, na dobu neurčitou s šesti měsíční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Podání žádosti na bezúplatný převod vlastníka pozemků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha v tzv. Palatovce, která je vyhlášena jako významný krajinný prvek z důvodu provádění údržby zeleně. Jedná se o pozemky zapsané pro obec a katastrální území Nová Včelnice, parc. č. 24/2 o vým. 8 m 2, parc. č. 24/5 o vým. 641 m 2, parc. č. 24/6 o vým. 52 m 2, parc. č. 24/7 o vým. 177 m 2, parc. č. 23/7, část PK parc. č. 23/1 a PK parc. č.308/2(díl 2), není určena výměra (nutno zaměřit). Zpracování aktualizace Programu rozvoje Nové Včelnice. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v Domu služeb I. patro, za účelem podnikání. Zastupitelstvo města s o u h l a s í : S vypovězením Smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku Města Nová Včelnice za účelem jeho správy a provozování společnosti VaK Jižní Čechy, a.s., České Budějovice a vést v tomto ohledu i soudní spor. S přípravou nové Zadávací dokumentace k výběrovému/koncesnímu řízení na nového provozovatele veškeré vodohospodářské infrastruktury na území města Nová Včelnice, která bude zahrnovat požadavky Přílohy č.7 Programového dokumentu OPŽP Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů. S uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory v Domě služeb čp.457 prodejna smíšeného zboží mezi Nguyen Van Tao a Hai Bui Thi od Zastupitelstvo města n e s c h v á l i l o : V souladu s podmínkami nájemních smluv úpravu nájemného z nebytových prostor zvýšením nájemného v roce 2009 o 6,3 % tj. o meziroční míru inflace dle indexu spotřebitelských cen, zveřejněných Českým statistickým úřadem z důvodů hospodářské krize. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í : Ukončení smlouvy o nájmu na nebytové prostory v Domě služeb č.p. 457 v Nové Včelnici o celkové výměře 25,7 m 2 s nájemcem Česká republika - Krajské ředitelství policie Jčk, České Budějovice dohodou k Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č.3 v Nové Včelnici, Zahradní ulice, velikosti 1+2 s paní Ivetou Billou od do Novovčelnický zpravodaj 1

2 Informace z 25. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 25. února 2009 Zastupitelstvo města ruší : Usnesení č. 192 ze dne na prodej nebytových prostor, objekt bývalá ubytovna č.p. 477, na parcele st. 642, výměra 545m2 v katastrálním území Nová Včelnice panu Davidu Holoubkovi, Na Hliněnce 463, Nová Včelnice, IČ: za cenu ,- Kč. Usnesení č. 190 ze dne na prodej nebytových prostor, objekt bývalá ubytovna č.p. 480, na parcele st. 643, výměra 639 m2 v katastrálním území Nová Včelnice obchodní firmě PALCO s.r.o., Husova 468, Nová Včelnice, IČ: , DIČ: CZ za cenu ,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo: Zprávu o výsledcích inventarizace majetku města za rok Zprávu likvidační komise o vyřazení majetku v roce Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a jeho nošení. Organizační řád Městské policie Nová Včelnice. Organizační řád Města a Městského úřadu Nová Včelnice. Podmínky o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu E-Government v obcích Czech POINT na upgrade stávajících pracovišť v celkové výši ,- Kč, dotací ve výši ,- Kč a vlastním podílem ,- Kč. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle návrhu v souladu s nařízením vlády č.20/2009 Sb. ze dne v této výši: člen zastupitelstva 530,- Kč/měsíc člen zastupitelstva a člen výboru nebo komise 1 360,- Kč/měsíc člen zastupitelstva a předseda výboru nebo komise 1 600,- Kč/měsíc místostarosta 5 150,- Kč/měsíc s účinností od Poskytnutí finančního příspěvku na opravu židovského hřbitova v Nové Včelnici ve výši Kč Správě nemovitostí Židovské obci v Praze a Federaci židovských obcí v ČR, Matana a.s., Praha 1. Prodej nebytových prostor, objekt bývalá ubytovna č.p. 477, na parcele st. 642, výměra 545m2 v katastrálním území Nová Včelnice fyzicky podnikajícím osobám panu Davidu Holoubkovi, Na Hliněnce 463, Nová Včelnice, IČ: a panu Václavu Šilhartovi, Stará cesta 35/5241, Jihlava, IČ: , za cenu ,- Kč. Předloženou smlouvu kupní a o zřízení předkupního práva jako práva věcného na prodej budovy s číslem popisným objekt k bydlení stojící na pozemku parc.č.st. 642 a pozemku parc.č.st. 642 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 545 m2 (dále jen předmětné nemovitosti), zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec, na LV č pro k.ú. Nová Včelnice a obec Nová Včelnice fyzicky podnikajícím osobám panu Davidu Holoubkovi, Na Hliněnce 463, Nová Včelnice, IČ: a panu Václavu Šilhartovi, Stará cesta 35/5241, Jihlava, IČ: a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Prodej nebytových prostor, objekt bývalá ubytovna č.p. 480, na parcele st. 643, výměra 639 m2 v katastrálním území Nová Včelnice obchodní firmě PALCO s.r.o., Husova 468, Nová Včelnice, IČO: , DIČ: CZ za cenu ,- Kč. Předloženou kupní smlouvu na prodej budovy s číslem popisným objekt k bydlení stojící na pozemku parc.č.st. 643 a pozemku parc č.st. 643 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 639m2 (dále jen předmětné nemovitosti), zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec, na LV č pro k.ú. Nová Včelnice a obec Nová Včelnice obchodní firmě PALCO s.r.o., se sídlem Husova 468, Nová Včelnice IČ: a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Předložený návrh smlouvy o dílo na projekt na rekonstrukci venkovního hřiště mateřské školy s Ing. Janou Krbovou, Ph.D., Česká Olešná 114, ve výši Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Předložený návrh smlouvy o dílo na projekt vybudování dvou multimediálních, jazykové a PC učeben a rekonstrukci hřiště základní školy s Ing. Janou Krbovou, Ph. D., Česká Olešná 114, ve výši Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zastupitelstvo města souhlasí: S přijetím Aleše Přikryla, trvale bytem Kunžak, Čechova 65, jako strážníka Městské policie Nová Včelnice s účinností od se zkušební dobou 6ti měsíců a pověřuje starostu podpisem pracovní smlouvy. Zastupitelstvo města pověřuje: Finanční výbor kontrolou hospodaření s dotacemi přidělenými zájmovým organizacím a sdružením z grantu Města Nová Včelnice na rok 2009 termín do Finanční výbor kontrolou využívání dotace pro Tělovýchovnou jednotu schválené z rozpočtu města na rok 2008 termín do Městská policie Nová Včelnice Městská policie Nová Včelnice byla zřízena obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2009, vyhláška nabývá účinnosti Městská policie zejména zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, zejména: - přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, - dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, - dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek, - podílí se na dohledu nad plynulostí a bezpečností provozu na pozemních komunikacích, - podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, - provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejném prostranství ve městě, - odhaluje přestupky a jiné správní delikty. Každý má právo se obracet na strážníky se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni požadovanou pomoc v rozmezí zákona O obecní policii poskytnout. Městská policie zabezpečuje tyto úkoly na katastrálním území města a na katastrálním území jiné obce, pokud obce mezi sebou uzavřely veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí služeb. Městská policie úzce spolupracuje s Policií ČR. Ve městě Nová Včelnice je služebna Městské policie v budově Městského úřadu, pracovní doba je prozatím stanovena v době pondělí pátek hod. Telefonický kontakt Kontrolní výbor kontrolou plnění usnesení ZMě Nová Včelnice od 22. zasedání zastupitelstva města termín do Finanční a kontrolní výbor provedením finanční kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ s finančními prostředky poskytnutými obcí na provoz za období leden až květen 2009 termín do Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í : Ukončení smlouvy o nájmu na nebytové prostory v bývalé ubytovně č.p. 480 v Nové Včelnici o celkové výměře 16 m2 s panem Josefem Harantem, Nová Včelnice čp. 154 dohodou k V současné době plní úkoly jeden strážník, v letošním roce však bude provedeno výběrové řízení na dalšího strážníka. Do budoucna se tedy počítá s prací dvou strážníků. Základní úkoly budou zejména spočívat v kontrole dodržování obecně závazných vyhlášek: - volné pobíhání psů, povinnost odklízet po psech exkrementy, přihlašovací povinnost majitelů psů, (platí, že majitel je povinen přihlásit psa do patnácti dní od jeho pořízení, poplatky se platí od tří měsíců věku psa), povinnost umístit psovi na obojek identifikační známku. V návaznosti na tuto vyhlášku jsou zřízeny záchytné kotce pro odchycené psy. Zde bude pes umístěn do doby, než si bude vyzvednut majitelem. Po uplynutí sedmi dní, bude pes převezen do psího útulku. Veškeré náklady spojené s touto činností budou předány majiteli psa k úhradě. - kontroly veřejného prostranství, zaměřené na nepovolené zábory veřejného prostranství v majetku města, kontroly čistoty tohoto prostranství, odhalování černých skládek, zjišťování pachatelů poškozování veřejného prostranství a majetku. - odhalování pachatelů drobných krádeží a poškozování majetku obyvatel. Další činnosti a služby pro občany budou pravidelně zveřejňovány na stránkách Novovčelnického zpravodaje a internetových stránkách Městského úřadu. Aleš Přikryl, vrchní strážník MP 2 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 3

3 Vítání dětí do života Karolina Strašíková, Jan Novák, Jakub Krejča, Petr Pohlodko V krátké době se narodilo více dětí a proto proběhlo v Obřadní síni Městského úřadu v Nové Včelnici opět slavnostní vítání občánků ve čtvrtek dne 19. února 2009, které přivítala členka městského zastupitelstva paní Mgr. Jana Maříková. Rodičům přejeme mnoho radosti a trpělivosti při výchově a dětem jen veselé a slunné dny. Přivítány byly tyto děti (na fotografiích zleva). ETKO s.r.o. nabízí: - pokládku zámkové dlažby - zhotovení vodovodní či kanalizační přípojky - zemní práce - likvidaci odpadu velkoobjemovým kontejnerem - kácení stromů, údržbu zeleně - zimní údržbu soukromých pozemků Případné další informace na tel: Upozornění Oldřich Péza, ETKO s.r.o. Výkupna kovů v Nové Včelnici oznamuje, že od 1. dubna 2009 opět provádí výkup železných a barevných kovů, praček a ždímaček. Otevřeno bude jako v minulém roce tj. v pondělí od 8 do 15 hodin, ve středu od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 12 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin. Bližší informace jsou ve vývěsní skříňce. Upozornění pro obyvatele Vrchlického ulice V 16. týdnu po Velikonočním pondělí zahájí firma JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. Jindřichův Hradec stavební práce ve Vrchlického ulici výměnou plynovodu včetně přípojek. Následně budou prováděny práce na vlastní rekonstrukci ulice firmou LESOSTAVBY a.s. Třeboň. Předpokládáné ukončení celé akce je dle uzavřené smlouvy k Odemykání řeky Kamenice V sobotu proběhne na parkovišti u TEBA slavnostní otevření vodácké sezóny na řece Kamenici. Symbolické odemčení speciálním klíčem je naplánováno na 14 hodinu. Matěj Šíma, Vít Flossmann, David Hána V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy: Kateřina Vaňásková, Tomáš Velek, Anna Šrucová, Marika Pytlíková, Eliška Vaňásková, Jan Sirotek. Z A D A R Zveme Vás na akci, kterou pořádá místní svaz žen v Nové Včelnici. Zadarmo přineste věci, které již nepotřebujete, ale jsou použitelné, dobré a mohou posloužit někomu jinému. Zadarmo si odnesete věci, které se Vám hodí a můžete je použít. Nebo se přijďte jenom podívat. Kdy? Sobota , 8-12 hodin Kde? Velká zasedací místnost městského úřadu l. poschodí Využijte této akce!!!!!! CO VŠECHNO MUSÍ UDĚLAT JARO František Halas Vytáhnout trávu z hlíny, a nazeleno natřít. Načernit pěkně stíny a všechno živé sbratřit. Všem hadům svléci kůži, načesat řádně louky, počítat lísky růží a pruty leštit, brouky. Nachytat noty ptáčkům, obléci nahé stromy, vysmát se poškoláčkům, pozlatit střechy, domy. Rozmíchat v lese barvy a kdeco zrána zrosit, probudit v zemi larvy a teplo do děr nosit. Včeličkám květy sladit a děcka nutit vstávat a kožich kočkám hladit a peckám jádra dávat. 4 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 5

4 Fotoreportáž - mladí hasiči MO STP informuje - duben V úterý 3. března jsme se v HD Jihlava při krásném muzikálu Kdyby tisíc klarinetů vrátili do časů Babety, Terezy a dalších známých hitů Semaforu šedesátých let. V dubnu se do divadla nejede, ale již se připravujeme na jubilejní sezónu HDJ 2009/2010 (bližší info ve skříňce). Ve středu 1. dubna výbor zhodnotil členskou schůzi MO, na které jsme se sešli 26. března. Zpestřily nám jí děti z MŠ, projednali jsme výroční zprávu, schválili Jedeme do muzea a na divadlo Zveme členy ZO SPCCH i občany Nové Včelnice na návštěvu muzea a Krýzových jesliček v Jindřichově Hradci, která se bude konat 3. dubna Sraz v 10 hodin na vlakovém nádraží v Nové Včelnici. Pro členy milé překvapení. Zájemci o vstupenky na komedii Gangsteři z městečka (podobné jako komedie Četníci ze San Tropé) s D. Suchařípou mladším v hlavní roli, která se koná v neděli 26. dubna 2009 od v Kulturním domě Kamenice nad Lipou. Zájemci se mohou přihlásit u pana O. Krška do Zájemci o vstupenky na hudební pořad County mám rád = MaraCas s J. Náhlovským, který se koná v pátek 15. května od 20 hodin v Kulturním domě Kamenice nad Lipou. Zájemci se mohou přihlásit u O. Krška do Vstupné 140,- Kč. změny výboru, dohodli aktivity na letošní rok (akce upřesní výbor), jako obvykle pak posezení zpestřila Panelačka. Ve čtvrtek 16. dubna pojedeme na plavání do Třeboně. Na středu 13. května připravujeme zájezd do Českých Budějovic na výstavu HOBBY, ve čtvrtek 14. května se pojede na bazén do Třeboně. Další aktuální informace jsou vždy uveřejněny v naší skříňce na lékárně. (h) MO ČSSD Nová Včelnice Vás zve na Prvomájové posezení, které se koná v pátek 1. května 2009 ve hodin Na nádvoří NECHYBY K poslechu i k tanci hraje Panelačka Fandy Čenkovice Vstupné dobrovolné Děti obdrží sladkou pozornost Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Základní organizace Nová Včelnice Vás srdečně zve na lékařskou přednášku na téma Ortopedická onemocnění s MUDr. Jaroslavem Letochou, lékařem pelhřimovské nemocnice Přednáška se uskuteční V úterý 21. dubna 2009 v 17 hodin v klubovně hasičů. Přednášející odpoví na vaše dotazy. Zveme občany Nové Včelnice a okolí. Výbor SPCCH 6 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 7

5 Výprava V kancích Na začátku výpravy jsme se sešli u kostela, odkud jsme měli jet do Jindřichova Hradce. Ale pak jsme dostali ohromující zprávu od Miloše, že do Hradce nepojedeme. Místo toho jsme dostali zprávu zašifrovanou. A pak přišla druhá ohromující zpráva - Houska a Kasal si vzali krosny, protože to Sandy155 řekl, ale když přišel ke kostelu, tak nám oznámil, že vše minimalizoval, a to jsme se opravdu naštvali. Když už jsme konečně vyšli, museli jsme ještě do klubovny pro kotlík. Sandy155 řekl, že ho ponese Houska, tak to teda nesl. Jak šel, tak se ten kotlík houpal a zvonil jako rolnička, a tak Miloš říkal, že by mohl být oddílový kašpárek:-), ale Houska se na něj akorát mračil. A když jsme konečně došli na Šibeňák, tak jsme si vyměnili batohy, Houska si vzal Sandyho a Sandy Houskův a Kasal Solimanův a Soliman Kasalův. Když jsme konečně došli na silnici, tak pro Solimana byl Kasalův batoh těžký. Sandy155 tedy řekl, že to ponese ještě kousek a pak že se vymění s Houskou. Měli jsme za úkol najít místo, kde je 1000 napoleonských vojáků (pohřbených), což byl náš cíl. Ovšem po chvíli hledání jsme něco uviděli u Brabce, a tak jsme se Sandym diskutovali, jestli to je ono, protože jsme byli v dálce a ono na to není pořádně vidět. Sandy nakonec řekl: Tak se tam koukneme. Když jsme tam došli, tak jsme se hádali, jestli je to na Vysočině či ne. A Sandy říkal, že to nemůže být pravda, že je to v kraji Jihočeském, měl asi pravdu. Tak jsme si tam odpočinuli a našli jsme novou zprávu. Když jsme jí dořešili, tak se Miloš rozhodl, že postavíme obrovského sněhuláka a také jsme ho postavili (cca 2,5 m). No a pak jsme se začali prát (házet po sobě sněhové koule) a hráli na Warcraft 3. Kasal byl střelec a jeho hláška byla: Jsem váš střelec, Soliman byl Paladin a jeho hláška byla: Světlo mi dává sílu., Houska byl Krvavý elf a jeho hláška byla: Dětsky snadné.,sandy155 byl náčelník Taurů a jeho hláška byla: Já jsem náčelník Taurů. a vždycky, když to řekl, tak jsme se už váleli na zemi a nakonec Miloš byl Illidan a jeho hláška byla... to prozatím nevíme:-). Když jsme si pořádně pohráli, tak jsme se vrátili zpět k našemu úkolu. Museli jsme nakreslit podobu nejbližší osady (byl to Brabec), takže Houska a Kasal se tam šli juknout a nakreslit to. Ostatní rozdělávali oheň a připravovali oběd. Když se Houska a Kasal vrátili, tak už byl oheň rozdělaný a už se mohl vařit oběd. Ohniště bylo zajímavé, bylo dělané ze sněhu, přesto oheň vydrželo. K obědu byly špagety s masem a sýrem. Když jsme se najedli tak jsme dostali Quest a zjistili jsme, že máme jít na šibeňák a že tam budou útočit Turkové. Po krátké cestě jsme tam narazili na naše kamarády vlčata a šli jsme jim pomoci pořádně ubránit jejich pevnost před útočícími Turky. Bitva byla zběsilá, ale přesto jsme Turkům dali co proto. Nakonec jsme to tedy ubránili, ale byla to fuška, zvládli jsme to. Tak skončila dlouhodobá hra Granita a poslední hru, kterou jsme si zahráli, byla hra Na policajty a pašeráky. Na závěr byly odměny za celoroční hru a to byl konec naší výpravy a dlouhodobé hry. Houska SÁZENÍ STROMKŮ NA PALATOVCE 25. dubna V rámci oslav Dne Země Zasaďme si strom Akci podpořila Nadace Partnerství z programu Strom života a Město Nová Včelnice Sraz v sobotu v 10:00 pod zámkem. Nářadí zajištěno. S sebou rukavice, chuť udělat něco pro přírodu a dobrou náladu. Srdečně zve oddíl skautů v Nové Včelnici Oddíl skautů ve spolupráci s Městskou knihovnou v Nové Včelnici pořádá v rámci oslav Dne Země promítání filmu Koyaanisqatsi (USA, 1983) Režie: Godfrey Reggio Ono podivné slovo v jazyce indiánského kmene Hopi znamená šílený život, život bez rovnováhy a způsob života, který volá po změně. Samotný film je 87 minut dech vyrážejícím sledem vizuálně geniálních obrazů naší civilizace a jejího přístupu k přírodě. Dokumentární film je navíc podepřen výtečnou minimalistickou hudbou Philippa Glasse a jeho natočení finančně podpořil duchovní otec Star Wars George Lucas, ale také Miroslav Janek, který stříhal dokument Občan Havel. Godfrey Reggio se narodil v roce 1940 v New Orleans. Ve 14 letech vstoupil do řádu křesťanských bratří, kde byl mnichem dalších 14 let. Po svém odchodu z kláštera působil jako učitel a občanský aktivista. V roce 1983 dokončil svůj první film Koyaanisqatsi, na kterém pracoval celých 8 let. Film bude v původním znění (je beze slov) s úvodem Víta Poláčka. Promítání filmu se uskuteční dne v Městské knihovně od 14:00 hodin. Srdečně zve oddíl skautů Gatlida Nová Včelnice 8 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 9

6 Aktivní děti Stejně jako v minulém, tak i v tomto čísle zpravodaje zůstaneme u úspěšných včelnických atletů. Velkého úspěchu na halovém přeboru v Praze (o kterém jsme informovali v únorovém čísle) dosáhl, kromě Anežky Štrynkové i žák sedmé třídy Jan Strouhal. Honzo, pochlub se našim čtenářům se svým úspěchem. Z Prahy jsem si přivezl dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Zlato jsem měl za skok do výšky, skočil jsem 125 cm a pak za překážky 60 m, to jsem měl čas asi 11:42. Stříbro jsem si přivezl za kouli s výkonem asi 9,45 m. Jak asi? Ty si nepamatuješ své výkony? Ne. To se pořád mění, tak nevím. Teď to není ještě důležité. Chodíš na atletiku pravidelně nebo si jen takový občasník? Chodím pravidelně už dva roky. Před tím jsem chodil na takovou tu malou atletiku s paní učitelkou Šprinclovou. Teď je mým trenérem Míra Zikmund a Roman Flaška. A když nemůže ani jeden z nich, tak si nás vezme do parády třeba pan Jelínek. Roman Flaška je trenérem? No, on už si udělal trenérskou licenci. Teď si pro nás dokonce připravuje individuelní tréninkové plány, takže budeme muset chodit trénovat každý den. Normálně máme tréninky v pondělí, ve středu a v pátek. Jaká disciplína tě baví nejvíc? Určitě vejška a překážky. Na vejšku se specializuju, překážky bych moc běhat neměl, protože mám bolavou patu, roste mi tam nějak divně kost. Kvůli tomu vlastně nemůžu hrát fotbal. Atletika je tvůj jediný koníček nebo tě baví ještě něco jiného? V pátek chodím na basket. No a s tátou chodím na myslivost, teda do mysliveckého sdružení. To mě baví, chodíme na posed, krmit zvěř a na hony, ty jsou nejlepší. Členem sdružení sice nejsem, ale táta mě tam prý přihlásí až mi bude 14 let. Teď ještě nechce, prý aby se mi nic nestalo. Asi má k tomu důvod. Neprovedeš občas nějakou tu lumpárnu? Hm, to asi jo. Tuhle zrovna nás pan Pudil načapal jak jsme lezli po střeše kuželny. To byl velkej průšvih. Ale nakonec to pro nás (bylo nás tam víc) dopadlo docela dobře. Takže by se dalo říci, že nejsi zrovna vzorňák? To teda nejsem. Spíš průšvihář. Jak si doma ty průšvihy žehlíš? Dobrejma známkama, jinak to nejde. Když mám průšvih a ještě blbý známky, tak to už mám pak zaracha. A kdybys měl slíbit, že už průšvihy nebudou? No, tak to asi slíbit nemůžu. Takže se asi dobře učíš, abys mohl žehlit? Celkem jo, ale občas třeba padne i nějaká kule. Důležitý je, když je dobrý výzo. Máš starší sestru, jak spolu vycházíte? Teď dost dobře, když je přes tejden na intru. To si o víkendu docela rozumíme. A co jiný holky? Zatím nic, ale líbí se mi. Vraťme se ještě k atletice. V Praze to byly první sezónní závody, jaké závody budou následovat? Já se teď hodně připravuju na červnovou atletickou olympiádu. Pokud splním limity, tak bych mohl jet a to bych moc chtěl. Se mnou by měl jet i Radek Studený a asi i Anežka Štrynková. Bude těžké limity splnit? V překážkách asi ne, tam musím jenom trochu zrychlit, ale ve vejšce bych měl přidat asi 10 cm. Zvládneš to? Měl bych, jsem na dobrý cestě, abych to dal. Ve vejšce už mám rekord 138 cm a potřebuju 140 cm. Důležité je, že si věříš. Jo, věřim si. Co děláš ve volném čase, když nejsi na atletice nebo na honu? Jsem s kámošema venku a vymejšlíme ty lumpárny. Počítač tě nezajímá? Taky na něj chodim, ale spíš až večer, až se vrátím z atletiky nebo z venku. Když tě baví myslivost, to máte určitě psa? Táta má dva psy, ale nejsou lovecký. Děda má psy tři, dva lovecký ohaře a jednu šeltiji. Mám je rád všechny. Nejstarší Sáře je 12 let a ta už je docela líná. Nejmladší Dina, to je zase takový třeštiprdlo. Kdyby ses měl rozhodnout kam jít, jestli na atletické závody nebo na hon, kam bys šel? Asi na tu atletiku, protože honů bude určitě ještě dost. Přejeme ti hodně úspěchů a hlavně ať vyjde ta olympiáda. Nebeská, Davidová Městská knihovna v Kamenici nad Lipou Vás zve na přednášku Barevná terapie přednáší Magdalena Ria Kovaříková autorka knihy Sami sobě Akce se uskuteční dne v 17 hodin na dospělém oddělení městské knihovny Zájemci se mohou podívat na stránky - aspone.cz/ Těšíme se na Vás. Velikonoční pro kluky Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku, všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám, než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko. pro holky Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka, obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji, pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám. 10 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 11

7

8 Výsledkový sportovní servis FOTBAL 46. fotbalový turnaj o Pohár Města Nová Včelnice je již v plné fázi příprav. Termín je stanoven na sobotu a pan Vlasta Machoň nám prozradil, kdo že se na hřišti pravděpodobně předvede. Jistou účast přislíbila tato mužstva SK Dynamo České Budějovice a FC Brno. V dalším jednání jsou SK Slavia Praha, FK Mladá Boleslav a také loňský vítěz Bohemians Jindřichův Hradec Rumový pohár muži A Nová Včelnice Chlum 3:0 (Strachota, Mareš, Bednář) K. Řečice N. Včelnice 3:0 o 3. místo: N. Včelnice Slovan J. Hradec 2:1 (Strachota, Blažek) Konečné pořadí: 1. Kamenice nad L. 2. K. Řečice 3. N. Včelnice HOKEJBAL SK Suchdol nad Lužnicí - Dranreb NV 4:3 (Slanina 2, Hembera M.) Dranreb NV - TJ Stars Suché Vrbné 5:1 (Landkammer M., Schovanec, Lukš, Bartoška, Slanina) TJ Blatná Datels - Dranreb NV VOLEJBAL SWIETELSKY - N. Včelnice 0:3 (-21,-20,-18) ATLETIKA Přebor nejmladších atletů Atletičtí elévové ročníku 1998 a mladší se sjeli ke svému KP v halové atletice do Nové Včelnice. V sobotu 14. března zcela zaplnili běžecký koridor a sportovní halu nejmladší adepti atletiky z celých Jižních Čech. Chlapci, stejně jako dívky měli vypsáno pět disciplin 50 m, 50 m překážek, výšku, dálku a běh na 600 m. K vidění byly zajímavé souboje početného startovního pole (vždyť v některých disciplinách startovala téměř čtyřicítka závodníků). Domácí barvy hájilo osm mladých borců a nevedli si špatně. Nejúspěšnější byl Patrik Kraus, který si odnesl zlatou medaili za vítězství v dálce (382 cm) a dvě stříbrné za 4. Slovan J. Hradec 5. Soběslav 6. Chlum turnaj žáků v Kunžaku hráli: Neugebauer, Vokuš, Parobek, Didek, Harant, Šlapanský, Šlapanská, Vaněk Horní Ves NV 1:0 Popelín NV 0:2 (Parobek, Vokuš) NV Strmilov 1:0 (Vokuš) Kunžak NV 0:4 (Parobek 2, Harant, Šlapanská) Konečné pořadí: 1. Nová Včelnice 2. Popelín 3. Horní Ves 4. Strmilov 5. Kunžak STOLNÍ TENIS Muži A Týn B - N. Včelnice A 9:8 (37:35) Soběslav B - N. Včelnice A 9:4 (32:20) N. Včelnice A - So Studená B 9:7 (36:25) 1.3. N. Včelnice A - So Lodhéřov A 5:9 (21:35) Muži B Č. Velenice E - Včelnice B 9:9 (32:34) K. Řečice B - Včelnice B 11:7 (42:29) druhá místa na 50 m přek.(11,06) a v běhu na 600 m (2:00,4 min.). Dominik Mareš vyhrál finálový závod na 50 m (7,89) v konkurenci 36 startujících, devátý skončil Jan Šprincl, v dlouhém běhu byl na pěkném sedmém místě. Bronzové medaile si odnesla děvčata Nikola Míchalová a Jana Maňasová za třetí místo ve výšce (100 cm), stejný výkon měla i Dita Poslušná, měla však o jednu opravu víc, a tak na medaili nedosáhla. Zlatou medaili by si zasloužili i organizátoři z AO TJ Nová Včelnice za dobře připravený a bezchybně zorganizovaný závod, kterým skončila letošní halová sezóna. Atlety teď čeká závěrečná příprava na závody na dráze a na přespolní běhy. -ek- Tak to už stojí za to!!! V oddíle máme NEJLEPŠÍ SPORTOVKYNI roku 2008 do 15 let! Nejen v okrese Jindřichův Hradec, ale i v celém JČ kraji. V konci února byla na slavnostním večeru v Dačicích na základě rozhodnutí odborné komise vyhlášena nejlepší sportovkyní okresu do 15 let Jana Řežábková, členka novovčelnického atletického oddílu, sympatická dívka pocházející z Nové Bystřice. Rodiče před více než třemi roky poprvé přivezli dvanáctiletou dceru na trénink do Nové Včelnice, její sportovní talent se díky pravidelnému tréninku vedenému novovčelnickými trenéry a obětavosti rodičů úspěšně rozvíjel a v roce 2008 sklízela jeden úspěch za druhým na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni. Od září studuje na sportovním gymnáziu v Praze, stále je ale členkou AO TJ Nová Včelnice. Jana obdržela řadu pěkných cen od sponzorů a k vítězství ji blahopřáli čelní představitelé sportovního i veřejného života v rámci okresu i přítomný hejtman JČ kraje pan Mgr. Zimola. 10.března pak ve velkém sále KD METROPOL v Českých Budějovicích bylo za účasti čelných představitelů JČ kraje, řady bývalých olympioniků a množství čestných AEROBIK Závody v dětském aerobiku jsou naplánovány na sobotu 23. května, v tělocvičně v Nové Včelnici, pravděpodobně od hodin (čas se bude ještě upřesňovat). Závodit mohou všechny děti, které chodí na dětský aerobik v Nové Včelnici. Zváni budou nejen rodiče, ale i veřejnost. Oceněny budou všechny zúčastněné děti. hostů vyhodnoceno 35 úspěšných mladých sportovců a 7 sportovních kolektivů ze všech sportovních odvětví (gymnastika, plavání, atletika, fotbal, hokej, volejbal, karate, vodní sporty, lyžování atd). A kdo byl absolutním vítězem? No přece Jana Řežábková A proč? Je mistryní ČR v hodu oštěpem, vítězkou mezinárodních závodů MASTER GAMES v Brně, úspěšnou členkou žákovské reprezentace ČR zvítězila v mezistátním utkání se Slovenskem i v mezinárodním měření sil s Rakouskými a Bavorskými atletkami. Čtyřikrát překonala Jihočeský žákovský rekord v hodu oštěpem, z KP má sedm zlatých medailí (z vrhačských disciplin v žákovské i dorostenecké kategorii), byla oporou našeho dorosteneckého družstva, které zvítězilo v KP a bylo úspěšné i v semifinále MČR, atd. BLAHOPŘEJEME a přejeme další úspěchy ve sportovním, studijním a osobním životě. Blahopřání patří i všem trenérům oddílu, kteří se na její sportovní přípravě podíleli!! -ek - 14 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 15

9 Kronika Augustina Dvořáka Výsledek volby dne přinesl těm nejhorlivějším trpké zklamání. Agrárníci u nás obdrželi 163 hlasy do posl. sn., 136 do senátu, soc. demokraté nár. socialisté komunisté lidovci němec.soc.dem. 3 3 živnostníci fašisté nár.sjedn.živn.úřed. 1 0 sjednocení Čilou a nákladnou volební reklamu prováděla strana živnost. - obchod. středostavovská i v okolí reklamním autem a docílila úspěchů. Volby do okresní a zemské samosprávy Volby do okresního a zemského zastupitelstva vypsané na neděli dne 26. května nebyly očekávány s tím horečným napětím jako volby do Národního Shromáždění a nebyl o ně ani tak živý zájem u horlivých straníků a kortešů. Průběh volby sám vyjadřoval jakousi lhostejnost nebo ochablost a zanechal dojem jakési volební nasycenosti. Výsledky volby do okres. zastupitelstva republikáni ( agrár. ) 164 hlasů soc.demokraté 244 nár. socialisté 69 komunisté 276 lidovci 106 živnostníci-obchod 207 národ.sjednocení 33 Volby pozemského zastupitelstva daly republikánům 154 hlasů soc.demokratům 231 nár.socialistům 77 komunistům 281 lidovcům 101 živnost.-obchod. 188 němec. pracov.hosp.souruč. 1 nár.sjednocení 20 fašistům 39 Výsledek voleb Celkový výsledek: získaly státotvorné české strany demokratické a značných úspěchů a poměrně největší počet mandátů obdržela nová německá strana (Sudetenpartei) Konráda Henleina; se sklonem k sousednímu hitlerismu a programem republice nepřátelským. To překvapilo kde koho a mnoho starostí způsobilo,,ultravlastencům zbytečně, protože vládní činitelé včas zakřikli ty živly, které si libují v panikářství a v dělání nálady pro,,vládu pevné ruky dle vzoru,,třetí říše, slunné Itálie a pod. diktatur. Síla demokracie i v této chvíli zvítězila. Sebevražda Ignáce Zděnka 24. května se oběsil Ignác Zděnek, bývalý topič v továrně Hellerově. Hluchota a z toho asi duševní porucha byly příčinou činu, k němuž se odhodlal asi 72 letý člověk, je tu možná i rodová úchylnost, neboť bratr tohoto, krejčí, týmž způsobem skončil svůj život. Zájezd vídeňských Čechů spolek,,zvon O svatodušních svátcích 8. až 11. června hostoval v našem městečku pěvecký spolek,,zvon, vídeňských Čechů, z části rodáků zdejších a z okolí, kteří pod záštitou městské rady uspořádali v sále hostince Jana Kejsta pěvecký koncert pod taktovkou sbormistra F.R. Čermáka a divadlo,,madlenka z kovárny od Karla Babáka. Když se konaly přípravy na tento zájezd, nebylo mnoho důvěry v tuto akci, protože nikdo nevěděl, kdo to jsou ti zdejší rodáci tam na Dunaji a jen dle jmen vyznačených v dopisech vyjednávacích se soudilo, že to bude ten nebo onen, kteří před 25 nebo 30 lety tady chodili do školy, odešli do Vídně na řemeslo, nebo s rodiči se tam odstěhovali. Více ze zvědavosti než z přátelských vztahů očekával zástup občanstva záhadné hosty v sobotu 8. června od polední hodiny do půl sedmé večer, když k pomníku Obětem války od Včelnice zamířily 3 velké autobusy a z nich vystoupili očekávaní hosté počtem kolem 70 osob; přivítáni byli zástupci obce se starostou Valentinem Tůmou. Vídenští hosté poklonili se památce padlých hrdinů, k jichž pomníku položili velký vavřínový věnec se stuhami a pietním věnováním. Zpěvácký sbor Zvon přednesl smíšený sbor Kdo za pravdu hoří. Proslovem vůdce výpravy Josefa Hochmutha, zdejšího rodáka a krásným sborem rodnému kraji (Slova Jos. Hochmutha zhudeb- nil sbormistr F.R.Čermák) byl vzdán hold městu a dík za uvítání. Toto krásné a dojemné vystoupení našich hostů rázem potlačilo pochybnosti a veškerou nedůvěru a přesvědčilo kde koho, že přišli k nám naši uvědomělí a společensky vyspělí krajané, jejichž bezvadná česká mluva bez zádrhů cizojazyčných, prostá cizího přízvuku, nás přesvědčila, že ani německé prostředí ani odlišné poměry nezlomily ani jazyk, ani jejich český charakter. Proto jsme s hosty tak rázem, bez rozpaků, bez obvyklého hledání cesty hovorům se spřátelili v družných skupinách na ulici a zejména v přátelské schůzce večerní v sále u Kejstů, za zpěvu i tance, srdce všech přetékala radostí ze shledání s dobrými lidmi, inteligentními příslušníky pracujících vrstev občanských různých řemesel. Přesvědčili jsme se, že tito naši lidé v prostředí ne právě klidném, žijí českým životem doma v rodině, ve spolcích, že sledují náš národní, kulturní i politický život, že se radují z úspěchů našich a těžce nesou osudové zásahy nepřízně a zlovůle v životě rodné vlasti. Naši vídenští hosté prokázali svoji vysokou kulturní úroveň při slavnostní pěvecké akademii 9. června a při divadelním představení 10. června. Památník, umělecky provedený rodákem Řehořem, knihařem, a věnovaný zdejší obci, jakož i slušný peněžitý dar z výtěžku konsertu a divadla pro místní chudé, pietní projev hostů u pomníku Štefánikova plně prokázaly všestranný zájem a hlubokou, ušlechtilou lásku a cítění i úctu ke všemu, co nese charakter domova, vlasti a národa. Proto také loučení s milými hosty bylo tak dojemné a srdečné, když odjížděli od nás 11. června odpoledne a u pomníku na rozloučenou nám zazpívali. Snad po letech opět tito dobří naši krajané zavítají k nám, kde se jim tolik líbilo a odkudž si odvezli jistě hodně síly a důvěry pro další národní život v zahraničí. Hluboké a krásné dojmy tady zanechali naši hosté. A bylo litováno, že není nám možno oplatit jim návštěvu ve Vídni s přínosem tak bohatým, s jakým přišli k nám. Budou oni jistě dlouho na Etynk vzpomínat i proto také, že tu užili krásného letního počasí, které potrvalo po celý červen i červenec. zednické práce rekonstrukce bytových jader zednické zapravení oken a dveří obkladačské a dlaždičské práce jádrové sanační a štukové omítky zdění z kamene (tarasy, podezdívky ) opravy a vyzdění klenbových stropů renovace starých objektů Vše po dohodě se zákazníkem Tel.: nebo Sdružení rodičů při Základní a mateřské škole v Nové Včelnici pořádá v sobotu 4. dubna 2009 od hodin v sále U Žida Zábavu SRPŠ K poslechu a tanci hraje Generace 16 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 17

10 Povídky z Nové Včelnice - Eduard Keist Tóma ze Štítného a jeho patálie Vesnice Štítné, kde se narodil Tomáš ze Štítného, je od nás od Nové Včelnice jen kousek cesty. Přejde se kopec Šibeňák a pak přes les, kterému se říká V kancích a jste ve vesnici. Tomáš Štítenský tam psal své ponaučení a překlady z bible do češtiny, učil tam své žáky a snad prý i Jan Hus byl několikráte ve Štítenské tvrzi za svým učitelem. Nežil ale Tomáš ve Štítném stále spokojeně, ale měl tam nějaké mrzutosti se svými vesnickými sousedy, jak se dochovaly zprávy z jeho pamětí. Proč se na své spoluobčany zlobil nevím, ale možná, že pro ten ďábelský karban a jiné neřestné hry, které snad již tehdá se ve Štítné hrály a proti čemuž jistě Tomáš prudce horlil, a měl pak sváry se sousedy. A vrátím se s vyprávěním do přítomnosti. Jestliže kdo přišel do našeho kraje, jistě se pokaždé vyptával na jeho historické památky a tu se dříve dovídal prapodivné věci o rodišti velkého Tomáše Štítného a chtěl-li ono památné místo navštíviti, byl vždy upozorněn na případné nebezpečí. Nač je tohle povídání o nebezpečí, namítnete. Což tam ve Štítné straší nebo co? Dozvíte se to. Každého muže, který dříve šel do Štítného, aby si tam vyřídil nějakou nutnou záležitost, nebo tam šel něco kupovat, pak toho vždy ještě kus cesty vyprovázela celá rodina, asi jako kdyby šel do boje. Dostal jistě tisíceré napomenutí, aby se tam nestavěl v hospodě a aby, chraň jej všichni svatí, nevzal do rukou karty, ale všechna ta varování mu byla většinou marná. Když tam měl koupit třebas krávu, přišel chudák bez krávy, bez peněz a ještě mohl mluvit o štěstí, že se nemusel připlížit domu v noci nahý jako Adam. Dovedli tam totiž v kartách, jak se říká slíct až do naha. Ve Štítné se totiž hrály hodně hazardní hry v karty a někteří domorodci vystupovali v kraji i pohostinsky a tak se sláva a věhlas Štíteňáků rozšířil po celém okolí, zvláště potom, když i mnoho cizích borců profesionálů si vylámalo na štítenské tvrzi zuby a musilo se s vyprázdněnou prkenicí (šrajtoflí) dát na útěk. Však se stalo jednou, ještě před světovou válkou, že Etynský obrázkový humoristický časopis, vydávaný studenty, zobrazil také Etynské obrané harcovníky, kterak leží jen v košilích na zelené louce pod Štítenskou tvrzí a jeden z nich volá na muže kráčejícího směrem k Etynku: hle, poutníče, di a zvěstuj novoetynským, že my tu obraní, bez peněz a jen v košilích ležíme jak štěstí nepřálo nám. Slituj se nad námi, šlechetný ty muži a dones nám šatů od našich rodin, ať hanbě tu nevystavujeme svá těla, my lidé hříšní. Ano, takové to bylo, tak mluví historie. Když se objevil přespolní člověk ve Štítenské hospodě, tu ve chvilce, jako by to obecní policajt vybubnoval, se začali scházet na besedu sousedé a snažili se co nejdříve svést hosta ke hře v karty. Začalo se pak pětníkovým mariáškem, pak se přešlo na malého šestákového ferblíčka a když se dohrál velký korunový, to již cizí návštěvník měl v kapse jen tak na útratu a prach smutné rozjímání na cestu k domovu. A tak si také myslím, že jestliže si někdy chtěl ve šťastné chvilce Tomáš Štítný trošku povyrazit, tu vyšel si ze své tvrze mezi obecný lid a ve své dědině tam v šenku si popil medoviny anebo moštu. A co zase z toho pochází. Jen hlavy matení a samé čertovské myšlení. Snad zahrál si i v kostky, nebo v karty tu moje teta tvoje teta, jestliže tuto ušlechtilou zábavu již tenkrát znali a pak opustil šenk patrně silně vyplundrován a jistě neradostně, ale pohoršlivě zachmuřen se vracel na svou usedlost. Jestliže chtěl pak zarabovat svojí prohru nazpět a vydával se častěji do karetního šalbování, tu tím více ztrácel na svém měšci a na přátelství se sousedy, které potom káral ze zlořádů a dštil na ně ve slovech oheň a síru. Ne nadarmo pak pro všechny dobré Čechy napsal své pojednání o spanilé a rozum bystřící hře O šašiech (O hře v šachy), která měšci neubírá peněz. Dnes je ale obec Štítné osvobozena od karbanu, tak jako svatá země od Machometánů a půjdete-li se někdy do rodiště velkého Tómy ze Štítného podívat, můžete bez obav, že přijdete v pokušení karetního šalbování. Přijeďte však raději v létě, kdy si cestou přes lesy nasbíráte tašku hub a džbánek jahod, zato v zimě byste si museli klestit cestu závějemi sněhu, jestliže vůbec by nebyla vesnice odříznuta od světa. A tak končím své mravopoučné vyprávění a přeji všem pěknou cestu k nám, do Jižních Čech ke tvrzi našeho Tómy ze Štítného. Psáno v roce GANGSTEŘI Z MĚSTEČKA s Davidem Suchařípou v hlavní roli Komedie o malém idylickém francouzském městečku Valance, kde se nekrade, neloupí ani nevraždí a místní strážníci nemají co na práci. Jako blesk z čistého nebe je proto zaskočí rozhodnutí, že budou převeleni do většího města. Každý ze strážníků má v městečku něco, kvůli čemu je rozhodnut za každou cenu zůstat. A tak se to díky nim začne ve Valance hemžit zločinci, krádeže, loupeže a únosy jsou na denním pořádku a malé francouzské městečko, o kterém dosud nikdo nevěděl, má za chvíli nejvyšší zločinnost v celé Francii a díky tomu i nebývalou publicitu. Kulturní dům v Kamenici nad Lipou neděle 26. dubna 2009 v hodin ŘÁDKOVÁ INZERCE Prodám družstevní byt na sídlišti Na Hliněnce. Cena dohodou. Tel.: Prodám byt v panelovém domě na sídlišti Na Hliněnce v Nové Včelnici. Byt je v osobním vlastnictví, panelák má vlastní plynovou kotelnu, jsou vyměněná okna včetně vyzdívek prosklených dílů. Informace na tel. č Hledáme pro své klienty jakýkoli byt v Nové Včelnici a okolí. Dejte nám tip, po uzavření smlouvy odměna i pro vás. Stačí poslat SMS ozveme se vám zpět nebo večer. Prodáme řadový rod. dům 3+1 v centru Kamenice n/l.. Dům je z větší části podsklepen. Dílna, vstup na velkou půdu. Rekonstrukce v r obytné části. Pozemky: 163m 2. Cena: Kč. Tel , Poděkování Mateřská škola v Nové Včelnici děkuje panu Janu Starkovi za věnovaný sponzorský dar. Kulturní přehled Nová Včelnice Zasedací místnost Městského úřadu Zadar parkoviště u TEBA odemykání řeky Kamenice sál U Žida zábava SRPŠ Plavání Třeboň zajišťuje MO STP klubovna hasičů Přednáška MUDr. Jaroslava Letochy zajišťuje SPCCH sraz pod zámkem Sázení stromů v Palatovce městská knihovna promítání filmu Koyaanisqatsi nádvoří Nechyby Prvomájové posezení od 7.00 rybník Kozlov Rybářské závody Kamenice nad Lipou Kino Sobota 4. ve 20 hodin Jak ukrást nevěstu Sobota 11. ve 20 hodin Ocas ještěrky Sobota 18. ve 20 hodin Pohádky na dobrou noc Sobota 25. ve 20 hodin Líbáš jako bůh 18 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 19

11 Kulturní dům Úterý 14. v hodin SENIORPÁRTY Neděle 26. v hodin GANGSTEŘI Z MĚSTEČKA Komedie o strážcích zákona z malého francouzského městečka. Účinkují členové litvínovského Docela velkého divadla. V hlavní roli David Suchařípa. Čtvrtek 30. v hodin PÁLENÍ ČARODĚJNIC, Hudební doprovod skupina Melodie. Zapálení ohně ve hod. Divadelní zájezdy Středa v u KD Divadlo Petra Bezruče Ostrava EVŽEN ONĚGIN Muzeum JEN SI TAK SBÍRÁM II. Z hospod a domácností komorní výstava stolního skla přelomu 19. a 20. století ze soukromé sbírky Vernisáž se koná 2. dubna 2009 v 17 hodin Městská knihovna LUCIE ŘÍHOVÁ - MALOVANÉ HEDVÁBÍ Čtvrtek 2. v 17 hodin BAREVNÁ TERAPIE MAGDALE- NY RIY KOVAŘÍKOVÉ přednáška autorky knihy Sami sobě na dospělém oddělení městské knihovny. Čtvrtek 16. v 17 hodin PROJEVY SPECIFICKÝCH VÝVO- JOVÝCH PORUCH UČENÍ U DĚTÍ. Seminář povede PaedDr. Zdeněk Martínek z Pedagogicko psychologické poradny v Pelhřimově. Uskuteční se v Mateřské škole Na Besídce IVANA VRÁNKOVÁ FILETOVÉ HÁČKOVÁNÍ Hotel U Lípy V. VÍKENDY S VÝUKOU TANCE STANDARDNÍ A LATINSKOAMERICKÉ TANCE taneční rychlokurz pro omezený počet párů v pátek večer grilované speciality v KONÍRNĚ, 21-22:00-1.seznamovací hodina v sobotu pro účastníky kurzu zajištěna v prostorách nového SÁLU výuka TANCE pro začátečníky i pokročilé, a to v těchto hodinách 10-12:00, 15-17: VELIKONOČNÍ VÍKEND s plesem V PÁ večer v KONÍRNĚ grilované speciality, v SO velikonoční ples na SÁLE, v NE večer v KONÍRNĚ sele na rožni VÍKEND pro ZAMILOVANÉ s taneční zábavou V PÁ večer v KONÍRNĚ grilované speciality, v SO taneční zábava ve stylu let, v NE večer v KONÍRNĚ sele na rožni. ZUŠ Kamenice nad Lipou Úterý 28. v 18 hodin KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Jindřichův Hradec Kino Střelnice 1. středa 17.00, VÝMĚNA (CHANGELING) 2. čtvrtek 17.30, 20.00, 3. pátek 17.30, 20.00, 4. sobota 17.30, LÍBÁŠ JAKO BŮH 8. středa jen SESTRA 9. čtvrtek 17.30, ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA (LES ANIMAUX AMOUREUX) 10. pátek 17.30, 11. sobota 14.30, POHÁDKY NA DOBROU NOC (BEDTIME STORIES) 10. pátek 20.00, 11. sobota RŮŽOVÝ PANTER 2 (THE PINK PANTHER 2) 15. středa 17.30, 20.00, 16. čtvrtek 17.30, NOU- ZOVÝ VÝCHOD (REVOLUTIONARY ROAD) 17. pátek 17.30, 18. sobota 15.30, BOLT PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD 17. pátek 20.00, 18. sobota BABIČKA FILM PRO MÍRNĚ ZVRHLÉ DIVÁKY 22. středa 17.00, VALKÝRA 23. čtvrtek 17.30, SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH 24. pátek 17.30, 25. sobota 15.30, PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI (THE TALE OF DESPERAUX) 24. pátek 20.00, 25. sobota EL PASO 29. středa 17.30, KAMARÁDOVA HOLKA (MY BEST FRIEND S GIRL) Bontonfilm / USA 30. čtvrtek 17.30, 20.00, 1.4. pátek 17.30, VÉVODKYNĚ (THE DUCHESS) PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI - VŽDY OD HOD. 4. sobota MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZD- NINÁCH I Novovčelnický zpravodaj vydává Město Nová Včelnice nákladem 1100 ks, neprodejné. Evidenční číslo: MK ČR E IČ: Měsíčník, příspěvky nevracíme. Redakce je oprávněna články krátit nebo upravit. Nepodepsané příspěvky nebudou uveřejňovány. Příspěvky dopisovatelů a čtenářů nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce. Grafika, sazba: Vladimír Klíma , Tisk: RAIN s.r.o., J. Hradec, Redakční rada: Pavlína Nebeská, Jaroslav Hřebík, Marie Davidová. Uzávěrka podkladů do příštího čísla je PRODEJNÍ DOBA: Po-Pa: , So: Těšíme se na Vaši navštěvu! FLOP JE VAŠE JISTOTA! NEDĚLNÍ PRODEJ: Nově zákazníkům nabízíme možnost vybírání peněz prostřednictvím platební karty - cash bak. Také si u nás můžete dobít mobilní telefon. V letákové akci od do mimo jiné nabízíme: Eidam 30% 1kg... 79,- Ševcovský mls 140g...12,90 Mika eidam plátky 30% 100g...12,90 Májka a mandlová páštika 150g...15,90 Jihočeské stolní máslo 250g...19,90 Mazanec s roz. 400g...23,90 Mléko čerstvé 1lt - Jihlava...13,90 Biskupský beránek s pol. 400g...53,90 Herkules 1 kg ,90 Coca- cola, Fanta, Sprite 2l...28,90 Uzená krkovice sk. 1kg super cena!!...84,90 Mattony ochucená 1,5l...12,90 Český salám 1 kg...49,90 Budvar světlý výčepní 0.5l... 8,90 Špekáčky vázané extra 1 kg...59,90 Pilsner Urquell 0.5l super cena!!...18,90 Kuřecí prsní řízek 500g...49,90 Persil 2x2kg za 1ks 149,- a za 2 ks...269,- Listové těsto 500g...18,90 Pur 2 x 1 l...59,90 Rybí prsty Exclusive Nowaco 750g...31,90 Legíny... 49,- Francouzská zelenina proužky 350g...12,90 Jarní mix ponožek...24,90 Špenát Eguus 450g sáček... 7,90 Sáčky do koše 60x80 a 50x ,90 Víkendová nabídka: Čerstvé máslo z Vysočiny 250g... 17,90 Přejeme všem zákazníkům pěkné prožití svátků velikonočních. Prodejna POTRAVIN Na Hliněnce 479, Nová Včelnice 20 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 21

12 ZEDNICTVÍ Zdeněk Jelínek Zateplování budov Kompletní novostavby rekonstrukce Zednické a obkladačské práce Renovace a vybavení koupelen Půdní vestavby, přístavby a sádrokartony a další stavební práce na zakázku Kdekoliv, kamkoliv Plátce DPH Riegerova Nová Včelnice Mobil:

13 24 Novovčelnický zpravodaj

Básníci BÁSNÍCI. Očka -... Květ -... Skřítek -... Autor: Mgr. Iveta Sedláčková

Básníci BÁSNÍCI. Očka -... Květ -... Skřítek -... Autor: Mgr. Iveta Sedláčková Básníci BÁSNÍCI 1. Přečti si obě básně a pokus se je zarecitovat. 2. Napiš jména básníků. 3. Kolik slok má báseň Co všechno musí udělat jaro? 4. Najdi a napiš za každé básně alespoň 3 dvojice rýmů. 5.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Posílit vnímání rozmanitosti barev a tvarů u rostlinných druhů na stepních lokalitách.

Posílit vnímání rozmanitosti barev a tvarů u rostlinných druhů na stepních lokalitách. Detaily vyhlášení výtvarné soutěže Cíl soutěže: Posílit vnímání rozmanitosti barev a tvarů u rostlinných druhů na stepních lokalitách. Zahájení soutěže: 1. 3. 2015 Ukončení soutěže: 1. 5. 2015 Místo odevzdání

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Zápis č. 10 z jednání sportovní komise

Zápis č. 10 z jednání sportovní komise 1 Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor finanční oddělení školství, kultury a sportu náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Členové sportovní komise ST, TAJ, vrchní strážník MP Váš dopis značky/ze

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více