Novovčelnický zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novovčelnický zpravodaj"

Transkript

1 Novovčelnický zpravodaj duben 2009 Informace z 26. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 23. března 2009 Zastupitelstva města s c h v á l i l o : Rozpočtovou změnu č. 1 Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu města Nová Včelnice v předloženém znění. Výši příspěvků na granty z rozpočtu Města Nová Včelnice žadatelům dle přílohy. Předložený návrh na výběrové řízení na strážníka Městské policie Nová Včelnice. Výběrovou komisi pro výběr strážníka městské policie ve složení: Jaroslav Hřebík, Ing. Pavel Šíma, Ing. Karel Dvořák, Aleš Přikryl a Petr Meloun. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu: Výměna STL plynovodu a přípojek ul. a pověřuje starostu města pana Jaroslava Hřebíka podpisem smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Dotační projekt Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov s vyčleněním vlastního spolufinancování ve výši ,- Kč Prodloužení smlouvy s panem Františkem Ranglem, Jindřichův Hradec, na dobu neurčitou s šesti měsíční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Podání žádosti na bezúplatný převod vlastníka pozemků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha v tzv. Palatovce, která je vyhlášena jako významný krajinný prvek z důvodu provádění údržby zeleně. Jedná se o pozemky zapsané pro obec a katastrální území Nová Včelnice, parc. č. 24/2 o vým. 8 m 2, parc. č. 24/5 o vým. 641 m 2, parc. č. 24/6 o vým. 52 m 2, parc. č. 24/7 o vým. 177 m 2, parc. č. 23/7, část PK parc. č. 23/1 a PK parc. č.308/2(díl 2), není určena výměra (nutno zaměřit). Zpracování aktualizace Programu rozvoje Nové Včelnice. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v Domu služeb I. patro, za účelem podnikání. Zastupitelstvo města s o u h l a s í : S vypovězením Smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku Města Nová Včelnice za účelem jeho správy a provozování společnosti VaK Jižní Čechy, a.s., České Budějovice a vést v tomto ohledu i soudní spor. S přípravou nové Zadávací dokumentace k výběrovému/koncesnímu řízení na nového provozovatele veškeré vodohospodářské infrastruktury na území města Nová Včelnice, která bude zahrnovat požadavky Přílohy č.7 Programového dokumentu OPŽP Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů. S uzavřením podnájemní smlouvy na nebytové prostory v Domě služeb čp.457 prodejna smíšeného zboží mezi Nguyen Van Tao a Hai Bui Thi od Zastupitelstvo města n e s c h v á l i l o : V souladu s podmínkami nájemních smluv úpravu nájemného z nebytových prostor zvýšením nájemného v roce 2009 o 6,3 % tj. o meziroční míru inflace dle indexu spotřebitelských cen, zveřejněných Českým statistickým úřadem z důvodů hospodářské krize. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í : Ukončení smlouvy o nájmu na nebytové prostory v Domě služeb č.p. 457 v Nové Včelnici o celkové výměře 25,7 m 2 s nájemcem Česká republika - Krajské ředitelství policie Jčk, České Budějovice dohodou k Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č.3 v Nové Včelnici, Zahradní ulice, velikosti 1+2 s paní Ivetou Billou od do Novovčelnický zpravodaj 1

2 Informace z 25. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 25. února 2009 Zastupitelstvo města ruší : Usnesení č. 192 ze dne na prodej nebytových prostor, objekt bývalá ubytovna č.p. 477, na parcele st. 642, výměra 545m2 v katastrálním území Nová Včelnice panu Davidu Holoubkovi, Na Hliněnce 463, Nová Včelnice, IČ: za cenu ,- Kč. Usnesení č. 190 ze dne na prodej nebytových prostor, objekt bývalá ubytovna č.p. 480, na parcele st. 643, výměra 639 m2 v katastrálním území Nová Včelnice obchodní firmě PALCO s.r.o., Husova 468, Nová Včelnice, IČ: , DIČ: CZ za cenu ,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo: Zprávu o výsledcích inventarizace majetku města za rok Zprávu likvidační komise o vyřazení majetku v roce Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a jeho nošení. Organizační řád Městské policie Nová Včelnice. Organizační řád Města a Městského úřadu Nová Včelnice. Podmínky o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu E-Government v obcích Czech POINT na upgrade stávajících pracovišť v celkové výši ,- Kč, dotací ve výši ,- Kč a vlastním podílem ,- Kč. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle návrhu v souladu s nařízením vlády č.20/2009 Sb. ze dne v této výši: člen zastupitelstva 530,- Kč/měsíc člen zastupitelstva a člen výboru nebo komise 1 360,- Kč/měsíc člen zastupitelstva a předseda výboru nebo komise 1 600,- Kč/měsíc místostarosta 5 150,- Kč/měsíc s účinností od Poskytnutí finančního příspěvku na opravu židovského hřbitova v Nové Včelnici ve výši Kč Správě nemovitostí Židovské obci v Praze a Federaci židovských obcí v ČR, Matana a.s., Praha 1. Prodej nebytových prostor, objekt bývalá ubytovna č.p. 477, na parcele st. 642, výměra 545m2 v katastrálním území Nová Včelnice fyzicky podnikajícím osobám panu Davidu Holoubkovi, Na Hliněnce 463, Nová Včelnice, IČ: a panu Václavu Šilhartovi, Stará cesta 35/5241, Jihlava, IČ: , za cenu ,- Kč. Předloženou smlouvu kupní a o zřízení předkupního práva jako práva věcného na prodej budovy s číslem popisným objekt k bydlení stojící na pozemku parc.č.st. 642 a pozemku parc.č.st. 642 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 545 m2 (dále jen předmětné nemovitosti), zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec, na LV č pro k.ú. Nová Včelnice a obec Nová Včelnice fyzicky podnikajícím osobám panu Davidu Holoubkovi, Na Hliněnce 463, Nová Včelnice, IČ: a panu Václavu Šilhartovi, Stará cesta 35/5241, Jihlava, IČ: a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Prodej nebytových prostor, objekt bývalá ubytovna č.p. 480, na parcele st. 643, výměra 639 m2 v katastrálním území Nová Včelnice obchodní firmě PALCO s.r.o., Husova 468, Nová Včelnice, IČO: , DIČ: CZ za cenu ,- Kč. Předloženou kupní smlouvu na prodej budovy s číslem popisným objekt k bydlení stojící na pozemku parc.č.st. 643 a pozemku parc č.st. 643 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 639m2 (dále jen předmětné nemovitosti), zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec, na LV č pro k.ú. Nová Včelnice a obec Nová Včelnice obchodní firmě PALCO s.r.o., se sídlem Husova 468, Nová Včelnice IČ: a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Předložený návrh smlouvy o dílo na projekt na rekonstrukci venkovního hřiště mateřské školy s Ing. Janou Krbovou, Ph.D., Česká Olešná 114, ve výši Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Předložený návrh smlouvy o dílo na projekt vybudování dvou multimediálních, jazykové a PC učeben a rekonstrukci hřiště základní školy s Ing. Janou Krbovou, Ph. D., Česká Olešná 114, ve výši Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zastupitelstvo města souhlasí: S přijetím Aleše Přikryla, trvale bytem Kunžak, Čechova 65, jako strážníka Městské policie Nová Včelnice s účinností od se zkušební dobou 6ti měsíců a pověřuje starostu podpisem pracovní smlouvy. Zastupitelstvo města pověřuje: Finanční výbor kontrolou hospodaření s dotacemi přidělenými zájmovým organizacím a sdružením z grantu Města Nová Včelnice na rok 2009 termín do Finanční výbor kontrolou využívání dotace pro Tělovýchovnou jednotu schválené z rozpočtu města na rok 2008 termín do Městská policie Nová Včelnice Městská policie Nová Včelnice byla zřízena obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2009, vyhláška nabývá účinnosti Městská policie zejména zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, zejména: - přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, - dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, - dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek, - podílí se na dohledu nad plynulostí a bezpečností provozu na pozemních komunikacích, - podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, - provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejném prostranství ve městě, - odhaluje přestupky a jiné správní delikty. Každý má právo se obracet na strážníky se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni požadovanou pomoc v rozmezí zákona O obecní policii poskytnout. Městská policie zabezpečuje tyto úkoly na katastrálním území města a na katastrálním území jiné obce, pokud obce mezi sebou uzavřely veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí služeb. Městská policie úzce spolupracuje s Policií ČR. Ve městě Nová Včelnice je služebna Městské policie v budově Městského úřadu, pracovní doba je prozatím stanovena v době pondělí pátek hod. Telefonický kontakt Kontrolní výbor kontrolou plnění usnesení ZMě Nová Včelnice od 22. zasedání zastupitelstva města termín do Finanční a kontrolní výbor provedením finanční kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ s finančními prostředky poskytnutými obcí na provoz za období leden až květen 2009 termín do Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í : Ukončení smlouvy o nájmu na nebytové prostory v bývalé ubytovně č.p. 480 v Nové Včelnici o celkové výměře 16 m2 s panem Josefem Harantem, Nová Včelnice čp. 154 dohodou k V současné době plní úkoly jeden strážník, v letošním roce však bude provedeno výběrové řízení na dalšího strážníka. Do budoucna se tedy počítá s prací dvou strážníků. Základní úkoly budou zejména spočívat v kontrole dodržování obecně závazných vyhlášek: - volné pobíhání psů, povinnost odklízet po psech exkrementy, přihlašovací povinnost majitelů psů, (platí, že majitel je povinen přihlásit psa do patnácti dní od jeho pořízení, poplatky se platí od tří měsíců věku psa), povinnost umístit psovi na obojek identifikační známku. V návaznosti na tuto vyhlášku jsou zřízeny záchytné kotce pro odchycené psy. Zde bude pes umístěn do doby, než si bude vyzvednut majitelem. Po uplynutí sedmi dní, bude pes převezen do psího útulku. Veškeré náklady spojené s touto činností budou předány majiteli psa k úhradě. - kontroly veřejného prostranství, zaměřené na nepovolené zábory veřejného prostranství v majetku města, kontroly čistoty tohoto prostranství, odhalování černých skládek, zjišťování pachatelů poškozování veřejného prostranství a majetku. - odhalování pachatelů drobných krádeží a poškozování majetku obyvatel. Další činnosti a služby pro občany budou pravidelně zveřejňovány na stránkách Novovčelnického zpravodaje a internetových stránkách Městského úřadu. Aleš Přikryl, vrchní strážník MP 2 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 3

3 Vítání dětí do života Karolina Strašíková, Jan Novák, Jakub Krejča, Petr Pohlodko V krátké době se narodilo více dětí a proto proběhlo v Obřadní síni Městského úřadu v Nové Včelnici opět slavnostní vítání občánků ve čtvrtek dne 19. února 2009, které přivítala členka městského zastupitelstva paní Mgr. Jana Maříková. Rodičům přejeme mnoho radosti a trpělivosti při výchově a dětem jen veselé a slunné dny. Přivítány byly tyto děti (na fotografiích zleva). ETKO s.r.o. nabízí: - pokládku zámkové dlažby - zhotovení vodovodní či kanalizační přípojky - zemní práce - likvidaci odpadu velkoobjemovým kontejnerem - kácení stromů, údržbu zeleně - zimní údržbu soukromých pozemků Případné další informace na tel: Upozornění Oldřich Péza, ETKO s.r.o. Výkupna kovů v Nové Včelnici oznamuje, že od 1. dubna 2009 opět provádí výkup železných a barevných kovů, praček a ždímaček. Otevřeno bude jako v minulém roce tj. v pondělí od 8 do 15 hodin, ve středu od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 12 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin. Bližší informace jsou ve vývěsní skříňce. Upozornění pro obyvatele Vrchlického ulice V 16. týdnu po Velikonočním pondělí zahájí firma JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. Jindřichův Hradec stavební práce ve Vrchlického ulici výměnou plynovodu včetně přípojek. Následně budou prováděny práce na vlastní rekonstrukci ulice firmou LESOSTAVBY a.s. Třeboň. Předpokládáné ukončení celé akce je dle uzavřené smlouvy k Odemykání řeky Kamenice V sobotu proběhne na parkovišti u TEBA slavnostní otevření vodácké sezóny na řece Kamenici. Symbolické odemčení speciálním klíčem je naplánováno na 14 hodinu. Matěj Šíma, Vít Flossmann, David Hána V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy: Kateřina Vaňásková, Tomáš Velek, Anna Šrucová, Marika Pytlíková, Eliška Vaňásková, Jan Sirotek. Z A D A R Zveme Vás na akci, kterou pořádá místní svaz žen v Nové Včelnici. Zadarmo přineste věci, které již nepotřebujete, ale jsou použitelné, dobré a mohou posloužit někomu jinému. Zadarmo si odnesete věci, které se Vám hodí a můžete je použít. Nebo se přijďte jenom podívat. Kdy? Sobota , 8-12 hodin Kde? Velká zasedací místnost městského úřadu l. poschodí Využijte této akce!!!!!! CO VŠECHNO MUSÍ UDĚLAT JARO František Halas Vytáhnout trávu z hlíny, a nazeleno natřít. Načernit pěkně stíny a všechno živé sbratřit. Všem hadům svléci kůži, načesat řádně louky, počítat lísky růží a pruty leštit, brouky. Nachytat noty ptáčkům, obléci nahé stromy, vysmát se poškoláčkům, pozlatit střechy, domy. Rozmíchat v lese barvy a kdeco zrána zrosit, probudit v zemi larvy a teplo do děr nosit. Včeličkám květy sladit a děcka nutit vstávat a kožich kočkám hladit a peckám jádra dávat. 4 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 5

4 Fotoreportáž - mladí hasiči MO STP informuje - duben V úterý 3. března jsme se v HD Jihlava při krásném muzikálu Kdyby tisíc klarinetů vrátili do časů Babety, Terezy a dalších známých hitů Semaforu šedesátých let. V dubnu se do divadla nejede, ale již se připravujeme na jubilejní sezónu HDJ 2009/2010 (bližší info ve skříňce). Ve středu 1. dubna výbor zhodnotil členskou schůzi MO, na které jsme se sešli 26. března. Zpestřily nám jí děti z MŠ, projednali jsme výroční zprávu, schválili Jedeme do muzea a na divadlo Zveme členy ZO SPCCH i občany Nové Včelnice na návštěvu muzea a Krýzových jesliček v Jindřichově Hradci, která se bude konat 3. dubna Sraz v 10 hodin na vlakovém nádraží v Nové Včelnici. Pro členy milé překvapení. Zájemci o vstupenky na komedii Gangsteři z městečka (podobné jako komedie Četníci ze San Tropé) s D. Suchařípou mladším v hlavní roli, která se koná v neděli 26. dubna 2009 od v Kulturním domě Kamenice nad Lipou. Zájemci se mohou přihlásit u pana O. Krška do Zájemci o vstupenky na hudební pořad County mám rád = MaraCas s J. Náhlovským, který se koná v pátek 15. května od 20 hodin v Kulturním domě Kamenice nad Lipou. Zájemci se mohou přihlásit u O. Krška do Vstupné 140,- Kč. změny výboru, dohodli aktivity na letošní rok (akce upřesní výbor), jako obvykle pak posezení zpestřila Panelačka. Ve čtvrtek 16. dubna pojedeme na plavání do Třeboně. Na středu 13. května připravujeme zájezd do Českých Budějovic na výstavu HOBBY, ve čtvrtek 14. května se pojede na bazén do Třeboně. Další aktuální informace jsou vždy uveřejněny v naší skříňce na lékárně. (h) MO ČSSD Nová Včelnice Vás zve na Prvomájové posezení, které se koná v pátek 1. května 2009 ve hodin Na nádvoří NECHYBY K poslechu i k tanci hraje Panelačka Fandy Čenkovice Vstupné dobrovolné Děti obdrží sladkou pozornost Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Základní organizace Nová Včelnice Vás srdečně zve na lékařskou přednášku na téma Ortopedická onemocnění s MUDr. Jaroslavem Letochou, lékařem pelhřimovské nemocnice Přednáška se uskuteční V úterý 21. dubna 2009 v 17 hodin v klubovně hasičů. Přednášející odpoví na vaše dotazy. Zveme občany Nové Včelnice a okolí. Výbor SPCCH 6 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 7

5 Výprava V kancích Na začátku výpravy jsme se sešli u kostela, odkud jsme měli jet do Jindřichova Hradce. Ale pak jsme dostali ohromující zprávu od Miloše, že do Hradce nepojedeme. Místo toho jsme dostali zprávu zašifrovanou. A pak přišla druhá ohromující zpráva - Houska a Kasal si vzali krosny, protože to Sandy155 řekl, ale když přišel ke kostelu, tak nám oznámil, že vše minimalizoval, a to jsme se opravdu naštvali. Když už jsme konečně vyšli, museli jsme ještě do klubovny pro kotlík. Sandy155 řekl, že ho ponese Houska, tak to teda nesl. Jak šel, tak se ten kotlík houpal a zvonil jako rolnička, a tak Miloš říkal, že by mohl být oddílový kašpárek:-), ale Houska se na něj akorát mračil. A když jsme konečně došli na Šibeňák, tak jsme si vyměnili batohy, Houska si vzal Sandyho a Sandy Houskův a Kasal Solimanův a Soliman Kasalův. Když jsme konečně došli na silnici, tak pro Solimana byl Kasalův batoh těžký. Sandy155 tedy řekl, že to ponese ještě kousek a pak že se vymění s Houskou. Měli jsme za úkol najít místo, kde je 1000 napoleonských vojáků (pohřbených), což byl náš cíl. Ovšem po chvíli hledání jsme něco uviděli u Brabce, a tak jsme se Sandym diskutovali, jestli to je ono, protože jsme byli v dálce a ono na to není pořádně vidět. Sandy nakonec řekl: Tak se tam koukneme. Když jsme tam došli, tak jsme se hádali, jestli je to na Vysočině či ne. A Sandy říkal, že to nemůže být pravda, že je to v kraji Jihočeském, měl asi pravdu. Tak jsme si tam odpočinuli a našli jsme novou zprávu. Když jsme jí dořešili, tak se Miloš rozhodl, že postavíme obrovského sněhuláka a také jsme ho postavili (cca 2,5 m). No a pak jsme se začali prát (házet po sobě sněhové koule) a hráli na Warcraft 3. Kasal byl střelec a jeho hláška byla: Jsem váš střelec, Soliman byl Paladin a jeho hláška byla: Světlo mi dává sílu., Houska byl Krvavý elf a jeho hláška byla: Dětsky snadné.,sandy155 byl náčelník Taurů a jeho hláška byla: Já jsem náčelník Taurů. a vždycky, když to řekl, tak jsme se už váleli na zemi a nakonec Miloš byl Illidan a jeho hláška byla... to prozatím nevíme:-). Když jsme si pořádně pohráli, tak jsme se vrátili zpět k našemu úkolu. Museli jsme nakreslit podobu nejbližší osady (byl to Brabec), takže Houska a Kasal se tam šli juknout a nakreslit to. Ostatní rozdělávali oheň a připravovali oběd. Když se Houska a Kasal vrátili, tak už byl oheň rozdělaný a už se mohl vařit oběd. Ohniště bylo zajímavé, bylo dělané ze sněhu, přesto oheň vydrželo. K obědu byly špagety s masem a sýrem. Když jsme se najedli tak jsme dostali Quest a zjistili jsme, že máme jít na šibeňák a že tam budou útočit Turkové. Po krátké cestě jsme tam narazili na naše kamarády vlčata a šli jsme jim pomoci pořádně ubránit jejich pevnost před útočícími Turky. Bitva byla zběsilá, ale přesto jsme Turkům dali co proto. Nakonec jsme to tedy ubránili, ale byla to fuška, zvládli jsme to. Tak skončila dlouhodobá hra Granita a poslední hru, kterou jsme si zahráli, byla hra Na policajty a pašeráky. Na závěr byly odměny za celoroční hru a to byl konec naší výpravy a dlouhodobé hry. Houska SÁZENÍ STROMKŮ NA PALATOVCE 25. dubna V rámci oslav Dne Země Zasaďme si strom Akci podpořila Nadace Partnerství z programu Strom života a Město Nová Včelnice Sraz v sobotu v 10:00 pod zámkem. Nářadí zajištěno. S sebou rukavice, chuť udělat něco pro přírodu a dobrou náladu. Srdečně zve oddíl skautů v Nové Včelnici Oddíl skautů ve spolupráci s Městskou knihovnou v Nové Včelnici pořádá v rámci oslav Dne Země promítání filmu Koyaanisqatsi (USA, 1983) Režie: Godfrey Reggio Ono podivné slovo v jazyce indiánského kmene Hopi znamená šílený život, život bez rovnováhy a způsob života, který volá po změně. Samotný film je 87 minut dech vyrážejícím sledem vizuálně geniálních obrazů naší civilizace a jejího přístupu k přírodě. Dokumentární film je navíc podepřen výtečnou minimalistickou hudbou Philippa Glasse a jeho natočení finančně podpořil duchovní otec Star Wars George Lucas, ale také Miroslav Janek, který stříhal dokument Občan Havel. Godfrey Reggio se narodil v roce 1940 v New Orleans. Ve 14 letech vstoupil do řádu křesťanských bratří, kde byl mnichem dalších 14 let. Po svém odchodu z kláštera působil jako učitel a občanský aktivista. V roce 1983 dokončil svůj první film Koyaanisqatsi, na kterém pracoval celých 8 let. Film bude v původním znění (je beze slov) s úvodem Víta Poláčka. Promítání filmu se uskuteční dne v Městské knihovně od 14:00 hodin. Srdečně zve oddíl skautů Gatlida Nová Včelnice 8 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 9

6 Aktivní děti Stejně jako v minulém, tak i v tomto čísle zpravodaje zůstaneme u úspěšných včelnických atletů. Velkého úspěchu na halovém přeboru v Praze (o kterém jsme informovali v únorovém čísle) dosáhl, kromě Anežky Štrynkové i žák sedmé třídy Jan Strouhal. Honzo, pochlub se našim čtenářům se svým úspěchem. Z Prahy jsem si přivezl dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Zlato jsem měl za skok do výšky, skočil jsem 125 cm a pak za překážky 60 m, to jsem měl čas asi 11:42. Stříbro jsem si přivezl za kouli s výkonem asi 9,45 m. Jak asi? Ty si nepamatuješ své výkony? Ne. To se pořád mění, tak nevím. Teď to není ještě důležité. Chodíš na atletiku pravidelně nebo si jen takový občasník? Chodím pravidelně už dva roky. Před tím jsem chodil na takovou tu malou atletiku s paní učitelkou Šprinclovou. Teď je mým trenérem Míra Zikmund a Roman Flaška. A když nemůže ani jeden z nich, tak si nás vezme do parády třeba pan Jelínek. Roman Flaška je trenérem? No, on už si udělal trenérskou licenci. Teď si pro nás dokonce připravuje individuelní tréninkové plány, takže budeme muset chodit trénovat každý den. Normálně máme tréninky v pondělí, ve středu a v pátek. Jaká disciplína tě baví nejvíc? Určitě vejška a překážky. Na vejšku se specializuju, překážky bych moc běhat neměl, protože mám bolavou patu, roste mi tam nějak divně kost. Kvůli tomu vlastně nemůžu hrát fotbal. Atletika je tvůj jediný koníček nebo tě baví ještě něco jiného? V pátek chodím na basket. No a s tátou chodím na myslivost, teda do mysliveckého sdružení. To mě baví, chodíme na posed, krmit zvěř a na hony, ty jsou nejlepší. Členem sdružení sice nejsem, ale táta mě tam prý přihlásí až mi bude 14 let. Teď ještě nechce, prý aby se mi nic nestalo. Asi má k tomu důvod. Neprovedeš občas nějakou tu lumpárnu? Hm, to asi jo. Tuhle zrovna nás pan Pudil načapal jak jsme lezli po střeše kuželny. To byl velkej průšvih. Ale nakonec to pro nás (bylo nás tam víc) dopadlo docela dobře. Takže by se dalo říci, že nejsi zrovna vzorňák? To teda nejsem. Spíš průšvihář. Jak si doma ty průšvihy žehlíš? Dobrejma známkama, jinak to nejde. Když mám průšvih a ještě blbý známky, tak to už mám pak zaracha. A kdybys měl slíbit, že už průšvihy nebudou? No, tak to asi slíbit nemůžu. Takže se asi dobře učíš, abys mohl žehlit? Celkem jo, ale občas třeba padne i nějaká kule. Důležitý je, když je dobrý výzo. Máš starší sestru, jak spolu vycházíte? Teď dost dobře, když je přes tejden na intru. To si o víkendu docela rozumíme. A co jiný holky? Zatím nic, ale líbí se mi. Vraťme se ještě k atletice. V Praze to byly první sezónní závody, jaké závody budou následovat? Já se teď hodně připravuju na červnovou atletickou olympiádu. Pokud splním limity, tak bych mohl jet a to bych moc chtěl. Se mnou by měl jet i Radek Studený a asi i Anežka Štrynková. Bude těžké limity splnit? V překážkách asi ne, tam musím jenom trochu zrychlit, ale ve vejšce bych měl přidat asi 10 cm. Zvládneš to? Měl bych, jsem na dobrý cestě, abych to dal. Ve vejšce už mám rekord 138 cm a potřebuju 140 cm. Důležité je, že si věříš. Jo, věřim si. Co děláš ve volném čase, když nejsi na atletice nebo na honu? Jsem s kámošema venku a vymejšlíme ty lumpárny. Počítač tě nezajímá? Taky na něj chodim, ale spíš až večer, až se vrátím z atletiky nebo z venku. Když tě baví myslivost, to máte určitě psa? Táta má dva psy, ale nejsou lovecký. Děda má psy tři, dva lovecký ohaře a jednu šeltiji. Mám je rád všechny. Nejstarší Sáře je 12 let a ta už je docela líná. Nejmladší Dina, to je zase takový třeštiprdlo. Kdyby ses měl rozhodnout kam jít, jestli na atletické závody nebo na hon, kam bys šel? Asi na tu atletiku, protože honů bude určitě ještě dost. Přejeme ti hodně úspěchů a hlavně ať vyjde ta olympiáda. Nebeská, Davidová Městská knihovna v Kamenici nad Lipou Vás zve na přednášku Barevná terapie přednáší Magdalena Ria Kovaříková autorka knihy Sami sobě Akce se uskuteční dne v 17 hodin na dospělém oddělení městské knihovny Zájemci se mohou podívat na stránky - aspone.cz/ Těšíme se na Vás. Velikonoční pro kluky Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku, všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám, než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko. pro holky Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka, obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji, pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám. 10 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 11

7

8 Výsledkový sportovní servis FOTBAL 46. fotbalový turnaj o Pohár Města Nová Včelnice je již v plné fázi příprav. Termín je stanoven na sobotu a pan Vlasta Machoň nám prozradil, kdo že se na hřišti pravděpodobně předvede. Jistou účast přislíbila tato mužstva SK Dynamo České Budějovice a FC Brno. V dalším jednání jsou SK Slavia Praha, FK Mladá Boleslav a také loňský vítěz Bohemians Jindřichův Hradec Rumový pohár muži A Nová Včelnice Chlum 3:0 (Strachota, Mareš, Bednář) K. Řečice N. Včelnice 3:0 o 3. místo: N. Včelnice Slovan J. Hradec 2:1 (Strachota, Blažek) Konečné pořadí: 1. Kamenice nad L. 2. K. Řečice 3. N. Včelnice HOKEJBAL SK Suchdol nad Lužnicí - Dranreb NV 4:3 (Slanina 2, Hembera M.) Dranreb NV - TJ Stars Suché Vrbné 5:1 (Landkammer M., Schovanec, Lukš, Bartoška, Slanina) TJ Blatná Datels - Dranreb NV VOLEJBAL SWIETELSKY - N. Včelnice 0:3 (-21,-20,-18) ATLETIKA Přebor nejmladších atletů Atletičtí elévové ročníku 1998 a mladší se sjeli ke svému KP v halové atletice do Nové Včelnice. V sobotu 14. března zcela zaplnili běžecký koridor a sportovní halu nejmladší adepti atletiky z celých Jižních Čech. Chlapci, stejně jako dívky měli vypsáno pět disciplin 50 m, 50 m překážek, výšku, dálku a běh na 600 m. K vidění byly zajímavé souboje početného startovního pole (vždyť v některých disciplinách startovala téměř čtyřicítka závodníků). Domácí barvy hájilo osm mladých borců a nevedli si špatně. Nejúspěšnější byl Patrik Kraus, který si odnesl zlatou medaili za vítězství v dálce (382 cm) a dvě stříbrné za 4. Slovan J. Hradec 5. Soběslav 6. Chlum turnaj žáků v Kunžaku hráli: Neugebauer, Vokuš, Parobek, Didek, Harant, Šlapanský, Šlapanská, Vaněk Horní Ves NV 1:0 Popelín NV 0:2 (Parobek, Vokuš) NV Strmilov 1:0 (Vokuš) Kunžak NV 0:4 (Parobek 2, Harant, Šlapanská) Konečné pořadí: 1. Nová Včelnice 2. Popelín 3. Horní Ves 4. Strmilov 5. Kunžak STOLNÍ TENIS Muži A Týn B - N. Včelnice A 9:8 (37:35) Soběslav B - N. Včelnice A 9:4 (32:20) N. Včelnice A - So Studená B 9:7 (36:25) 1.3. N. Včelnice A - So Lodhéřov A 5:9 (21:35) Muži B Č. Velenice E - Včelnice B 9:9 (32:34) K. Řečice B - Včelnice B 11:7 (42:29) druhá místa na 50 m přek.(11,06) a v běhu na 600 m (2:00,4 min.). Dominik Mareš vyhrál finálový závod na 50 m (7,89) v konkurenci 36 startujících, devátý skončil Jan Šprincl, v dlouhém běhu byl na pěkném sedmém místě. Bronzové medaile si odnesla děvčata Nikola Míchalová a Jana Maňasová za třetí místo ve výšce (100 cm), stejný výkon měla i Dita Poslušná, měla však o jednu opravu víc, a tak na medaili nedosáhla. Zlatou medaili by si zasloužili i organizátoři z AO TJ Nová Včelnice za dobře připravený a bezchybně zorganizovaný závod, kterým skončila letošní halová sezóna. Atlety teď čeká závěrečná příprava na závody na dráze a na přespolní běhy. -ek- Tak to už stojí za to!!! V oddíle máme NEJLEPŠÍ SPORTOVKYNI roku 2008 do 15 let! Nejen v okrese Jindřichův Hradec, ale i v celém JČ kraji. V konci února byla na slavnostním večeru v Dačicích na základě rozhodnutí odborné komise vyhlášena nejlepší sportovkyní okresu do 15 let Jana Řežábková, členka novovčelnického atletického oddílu, sympatická dívka pocházející z Nové Bystřice. Rodiče před více než třemi roky poprvé přivezli dvanáctiletou dceru na trénink do Nové Včelnice, její sportovní talent se díky pravidelnému tréninku vedenému novovčelnickými trenéry a obětavosti rodičů úspěšně rozvíjel a v roce 2008 sklízela jeden úspěch za druhým na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni. Od září studuje na sportovním gymnáziu v Praze, stále je ale členkou AO TJ Nová Včelnice. Jana obdržela řadu pěkných cen od sponzorů a k vítězství ji blahopřáli čelní představitelé sportovního i veřejného života v rámci okresu i přítomný hejtman JČ kraje pan Mgr. Zimola. 10.března pak ve velkém sále KD METROPOL v Českých Budějovicích bylo za účasti čelných představitelů JČ kraje, řady bývalých olympioniků a množství čestných AEROBIK Závody v dětském aerobiku jsou naplánovány na sobotu 23. května, v tělocvičně v Nové Včelnici, pravděpodobně od hodin (čas se bude ještě upřesňovat). Závodit mohou všechny děti, které chodí na dětský aerobik v Nové Včelnici. Zváni budou nejen rodiče, ale i veřejnost. Oceněny budou všechny zúčastněné děti. hostů vyhodnoceno 35 úspěšných mladých sportovců a 7 sportovních kolektivů ze všech sportovních odvětví (gymnastika, plavání, atletika, fotbal, hokej, volejbal, karate, vodní sporty, lyžování atd). A kdo byl absolutním vítězem? No přece Jana Řežábková A proč? Je mistryní ČR v hodu oštěpem, vítězkou mezinárodních závodů MASTER GAMES v Brně, úspěšnou členkou žákovské reprezentace ČR zvítězila v mezistátním utkání se Slovenskem i v mezinárodním měření sil s Rakouskými a Bavorskými atletkami. Čtyřikrát překonala Jihočeský žákovský rekord v hodu oštěpem, z KP má sedm zlatých medailí (z vrhačských disciplin v žákovské i dorostenecké kategorii), byla oporou našeho dorosteneckého družstva, které zvítězilo v KP a bylo úspěšné i v semifinále MČR, atd. BLAHOPŘEJEME a přejeme další úspěchy ve sportovním, studijním a osobním životě. Blahopřání patří i všem trenérům oddílu, kteří se na její sportovní přípravě podíleli!! -ek - 14 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 15

9 Kronika Augustina Dvořáka Výsledek volby dne přinesl těm nejhorlivějším trpké zklamání. Agrárníci u nás obdrželi 163 hlasy do posl. sn., 136 do senátu, soc. demokraté nár. socialisté komunisté lidovci němec.soc.dem. 3 3 živnostníci fašisté nár.sjedn.živn.úřed. 1 0 sjednocení Čilou a nákladnou volební reklamu prováděla strana živnost. - obchod. středostavovská i v okolí reklamním autem a docílila úspěchů. Volby do okresní a zemské samosprávy Volby do okresního a zemského zastupitelstva vypsané na neděli dne 26. května nebyly očekávány s tím horečným napětím jako volby do Národního Shromáždění a nebyl o ně ani tak živý zájem u horlivých straníků a kortešů. Průběh volby sám vyjadřoval jakousi lhostejnost nebo ochablost a zanechal dojem jakési volební nasycenosti. Výsledky volby do okres. zastupitelstva republikáni ( agrár. ) 164 hlasů soc.demokraté 244 nár. socialisté 69 komunisté 276 lidovci 106 živnostníci-obchod 207 národ.sjednocení 33 Volby pozemského zastupitelstva daly republikánům 154 hlasů soc.demokratům 231 nár.socialistům 77 komunistům 281 lidovcům 101 živnost.-obchod. 188 němec. pracov.hosp.souruč. 1 nár.sjednocení 20 fašistům 39 Výsledek voleb Celkový výsledek: získaly státotvorné české strany demokratické a značných úspěchů a poměrně největší počet mandátů obdržela nová německá strana (Sudetenpartei) Konráda Henleina; se sklonem k sousednímu hitlerismu a programem republice nepřátelským. To překvapilo kde koho a mnoho starostí způsobilo,,ultravlastencům zbytečně, protože vládní činitelé včas zakřikli ty živly, které si libují v panikářství a v dělání nálady pro,,vládu pevné ruky dle vzoru,,třetí říše, slunné Itálie a pod. diktatur. Síla demokracie i v této chvíli zvítězila. Sebevražda Ignáce Zděnka 24. května se oběsil Ignác Zděnek, bývalý topič v továrně Hellerově. Hluchota a z toho asi duševní porucha byly příčinou činu, k němuž se odhodlal asi 72 letý člověk, je tu možná i rodová úchylnost, neboť bratr tohoto, krejčí, týmž způsobem skončil svůj život. Zájezd vídeňských Čechů spolek,,zvon O svatodušních svátcích 8. až 11. června hostoval v našem městečku pěvecký spolek,,zvon, vídeňských Čechů, z části rodáků zdejších a z okolí, kteří pod záštitou městské rady uspořádali v sále hostince Jana Kejsta pěvecký koncert pod taktovkou sbormistra F.R. Čermáka a divadlo,,madlenka z kovárny od Karla Babáka. Když se konaly přípravy na tento zájezd, nebylo mnoho důvěry v tuto akci, protože nikdo nevěděl, kdo to jsou ti zdejší rodáci tam na Dunaji a jen dle jmen vyznačených v dopisech vyjednávacích se soudilo, že to bude ten nebo onen, kteří před 25 nebo 30 lety tady chodili do školy, odešli do Vídně na řemeslo, nebo s rodiči se tam odstěhovali. Více ze zvědavosti než z přátelských vztahů očekával zástup občanstva záhadné hosty v sobotu 8. června od polední hodiny do půl sedmé večer, když k pomníku Obětem války od Včelnice zamířily 3 velké autobusy a z nich vystoupili očekávaní hosté počtem kolem 70 osob; přivítáni byli zástupci obce se starostou Valentinem Tůmou. Vídenští hosté poklonili se památce padlých hrdinů, k jichž pomníku položili velký vavřínový věnec se stuhami a pietním věnováním. Zpěvácký sbor Zvon přednesl smíšený sbor Kdo za pravdu hoří. Proslovem vůdce výpravy Josefa Hochmutha, zdejšího rodáka a krásným sborem rodnému kraji (Slova Jos. Hochmutha zhudeb- nil sbormistr F.R.Čermák) byl vzdán hold městu a dík za uvítání. Toto krásné a dojemné vystoupení našich hostů rázem potlačilo pochybnosti a veškerou nedůvěru a přesvědčilo kde koho, že přišli k nám naši uvědomělí a společensky vyspělí krajané, jejichž bezvadná česká mluva bez zádrhů cizojazyčných, prostá cizího přízvuku, nás přesvědčila, že ani německé prostředí ani odlišné poměry nezlomily ani jazyk, ani jejich český charakter. Proto jsme s hosty tak rázem, bez rozpaků, bez obvyklého hledání cesty hovorům se spřátelili v družných skupinách na ulici a zejména v přátelské schůzce večerní v sále u Kejstů, za zpěvu i tance, srdce všech přetékala radostí ze shledání s dobrými lidmi, inteligentními příslušníky pracujících vrstev občanských různých řemesel. Přesvědčili jsme se, že tito naši lidé v prostředí ne právě klidném, žijí českým životem doma v rodině, ve spolcích, že sledují náš národní, kulturní i politický život, že se radují z úspěchů našich a těžce nesou osudové zásahy nepřízně a zlovůle v životě rodné vlasti. Naši vídenští hosté prokázali svoji vysokou kulturní úroveň při slavnostní pěvecké akademii 9. června a při divadelním představení 10. června. Památník, umělecky provedený rodákem Řehořem, knihařem, a věnovaný zdejší obci, jakož i slušný peněžitý dar z výtěžku konsertu a divadla pro místní chudé, pietní projev hostů u pomníku Štefánikova plně prokázaly všestranný zájem a hlubokou, ušlechtilou lásku a cítění i úctu ke všemu, co nese charakter domova, vlasti a národa. Proto také loučení s milými hosty bylo tak dojemné a srdečné, když odjížděli od nás 11. června odpoledne a u pomníku na rozloučenou nám zazpívali. Snad po letech opět tito dobří naši krajané zavítají k nám, kde se jim tolik líbilo a odkudž si odvezli jistě hodně síly a důvěry pro další národní život v zahraničí. Hluboké a krásné dojmy tady zanechali naši hosté. A bylo litováno, že není nám možno oplatit jim návštěvu ve Vídni s přínosem tak bohatým, s jakým přišli k nám. Budou oni jistě dlouho na Etynk vzpomínat i proto také, že tu užili krásného letního počasí, které potrvalo po celý červen i červenec. zednické práce rekonstrukce bytových jader zednické zapravení oken a dveří obkladačské a dlaždičské práce jádrové sanační a štukové omítky zdění z kamene (tarasy, podezdívky ) opravy a vyzdění klenbových stropů renovace starých objektů Vše po dohodě se zákazníkem Tel.: nebo Sdružení rodičů při Základní a mateřské škole v Nové Včelnici pořádá v sobotu 4. dubna 2009 od hodin v sále U Žida Zábavu SRPŠ K poslechu a tanci hraje Generace 16 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 17

10 Povídky z Nové Včelnice - Eduard Keist Tóma ze Štítného a jeho patálie Vesnice Štítné, kde se narodil Tomáš ze Štítného, je od nás od Nové Včelnice jen kousek cesty. Přejde se kopec Šibeňák a pak přes les, kterému se říká V kancích a jste ve vesnici. Tomáš Štítenský tam psal své ponaučení a překlady z bible do češtiny, učil tam své žáky a snad prý i Jan Hus byl několikráte ve Štítenské tvrzi za svým učitelem. Nežil ale Tomáš ve Štítném stále spokojeně, ale měl tam nějaké mrzutosti se svými vesnickými sousedy, jak se dochovaly zprávy z jeho pamětí. Proč se na své spoluobčany zlobil nevím, ale možná, že pro ten ďábelský karban a jiné neřestné hry, které snad již tehdá se ve Štítné hrály a proti čemuž jistě Tomáš prudce horlil, a měl pak sváry se sousedy. A vrátím se s vyprávěním do přítomnosti. Jestliže kdo přišel do našeho kraje, jistě se pokaždé vyptával na jeho historické památky a tu se dříve dovídal prapodivné věci o rodišti velkého Tomáše Štítného a chtěl-li ono památné místo navštíviti, byl vždy upozorněn na případné nebezpečí. Nač je tohle povídání o nebezpečí, namítnete. Což tam ve Štítné straší nebo co? Dozvíte se to. Každého muže, který dříve šel do Štítného, aby si tam vyřídil nějakou nutnou záležitost, nebo tam šel něco kupovat, pak toho vždy ještě kus cesty vyprovázela celá rodina, asi jako kdyby šel do boje. Dostal jistě tisíceré napomenutí, aby se tam nestavěl v hospodě a aby, chraň jej všichni svatí, nevzal do rukou karty, ale všechna ta varování mu byla většinou marná. Když tam měl koupit třebas krávu, přišel chudák bez krávy, bez peněz a ještě mohl mluvit o štěstí, že se nemusel připlížit domu v noci nahý jako Adam. Dovedli tam totiž v kartách, jak se říká slíct až do naha. Ve Štítné se totiž hrály hodně hazardní hry v karty a někteří domorodci vystupovali v kraji i pohostinsky a tak se sláva a věhlas Štíteňáků rozšířil po celém okolí, zvláště potom, když i mnoho cizích borců profesionálů si vylámalo na štítenské tvrzi zuby a musilo se s vyprázdněnou prkenicí (šrajtoflí) dát na útěk. Však se stalo jednou, ještě před světovou válkou, že Etynský obrázkový humoristický časopis, vydávaný studenty, zobrazil také Etynské obrané harcovníky, kterak leží jen v košilích na zelené louce pod Štítenskou tvrzí a jeden z nich volá na muže kráčejícího směrem k Etynku: hle, poutníče, di a zvěstuj novoetynským, že my tu obraní, bez peněz a jen v košilích ležíme jak štěstí nepřálo nám. Slituj se nad námi, šlechetný ty muži a dones nám šatů od našich rodin, ať hanbě tu nevystavujeme svá těla, my lidé hříšní. Ano, takové to bylo, tak mluví historie. Když se objevil přespolní člověk ve Štítenské hospodě, tu ve chvilce, jako by to obecní policajt vybubnoval, se začali scházet na besedu sousedé a snažili se co nejdříve svést hosta ke hře v karty. Začalo se pak pětníkovým mariáškem, pak se přešlo na malého šestákového ferblíčka a když se dohrál velký korunový, to již cizí návštěvník měl v kapse jen tak na útratu a prach smutné rozjímání na cestu k domovu. A tak si také myslím, že jestliže si někdy chtěl ve šťastné chvilce Tomáš Štítný trošku povyrazit, tu vyšel si ze své tvrze mezi obecný lid a ve své dědině tam v šenku si popil medoviny anebo moštu. A co zase z toho pochází. Jen hlavy matení a samé čertovské myšlení. Snad zahrál si i v kostky, nebo v karty tu moje teta tvoje teta, jestliže tuto ušlechtilou zábavu již tenkrát znali a pak opustil šenk patrně silně vyplundrován a jistě neradostně, ale pohoršlivě zachmuřen se vracel na svou usedlost. Jestliže chtěl pak zarabovat svojí prohru nazpět a vydával se častěji do karetního šalbování, tu tím více ztrácel na svém měšci a na přátelství se sousedy, které potom káral ze zlořádů a dštil na ně ve slovech oheň a síru. Ne nadarmo pak pro všechny dobré Čechy napsal své pojednání o spanilé a rozum bystřící hře O šašiech (O hře v šachy), která měšci neubírá peněz. Dnes je ale obec Štítné osvobozena od karbanu, tak jako svatá země od Machometánů a půjdete-li se někdy do rodiště velkého Tómy ze Štítného podívat, můžete bez obav, že přijdete v pokušení karetního šalbování. Přijeďte však raději v létě, kdy si cestou přes lesy nasbíráte tašku hub a džbánek jahod, zato v zimě byste si museli klestit cestu závějemi sněhu, jestliže vůbec by nebyla vesnice odříznuta od světa. A tak končím své mravopoučné vyprávění a přeji všem pěknou cestu k nám, do Jižních Čech ke tvrzi našeho Tómy ze Štítného. Psáno v roce GANGSTEŘI Z MĚSTEČKA s Davidem Suchařípou v hlavní roli Komedie o malém idylickém francouzském městečku Valance, kde se nekrade, neloupí ani nevraždí a místní strážníci nemají co na práci. Jako blesk z čistého nebe je proto zaskočí rozhodnutí, že budou převeleni do většího města. Každý ze strážníků má v městečku něco, kvůli čemu je rozhodnut za každou cenu zůstat. A tak se to díky nim začne ve Valance hemžit zločinci, krádeže, loupeže a únosy jsou na denním pořádku a malé francouzské městečko, o kterém dosud nikdo nevěděl, má za chvíli nejvyšší zločinnost v celé Francii a díky tomu i nebývalou publicitu. Kulturní dům v Kamenici nad Lipou neděle 26. dubna 2009 v hodin ŘÁDKOVÁ INZERCE Prodám družstevní byt na sídlišti Na Hliněnce. Cena dohodou. Tel.: Prodám byt v panelovém domě na sídlišti Na Hliněnce v Nové Včelnici. Byt je v osobním vlastnictví, panelák má vlastní plynovou kotelnu, jsou vyměněná okna včetně vyzdívek prosklených dílů. Informace na tel. č Hledáme pro své klienty jakýkoli byt v Nové Včelnici a okolí. Dejte nám tip, po uzavření smlouvy odměna i pro vás. Stačí poslat SMS ozveme se vám zpět nebo večer. Prodáme řadový rod. dům 3+1 v centru Kamenice n/l.. Dům je z větší části podsklepen. Dílna, vstup na velkou půdu. Rekonstrukce v r obytné části. Pozemky: 163m 2. Cena: Kč. Tel , Poděkování Mateřská škola v Nové Včelnici děkuje panu Janu Starkovi za věnovaný sponzorský dar. Kulturní přehled Nová Včelnice Zasedací místnost Městského úřadu Zadar parkoviště u TEBA odemykání řeky Kamenice sál U Žida zábava SRPŠ Plavání Třeboň zajišťuje MO STP klubovna hasičů Přednáška MUDr. Jaroslava Letochy zajišťuje SPCCH sraz pod zámkem Sázení stromů v Palatovce městská knihovna promítání filmu Koyaanisqatsi nádvoří Nechyby Prvomájové posezení od 7.00 rybník Kozlov Rybářské závody Kamenice nad Lipou Kino Sobota 4. ve 20 hodin Jak ukrást nevěstu Sobota 11. ve 20 hodin Ocas ještěrky Sobota 18. ve 20 hodin Pohádky na dobrou noc Sobota 25. ve 20 hodin Líbáš jako bůh 18 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 19

11 Kulturní dům Úterý 14. v hodin SENIORPÁRTY Neděle 26. v hodin GANGSTEŘI Z MĚSTEČKA Komedie o strážcích zákona z malého francouzského městečka. Účinkují členové litvínovského Docela velkého divadla. V hlavní roli David Suchařípa. Čtvrtek 30. v hodin PÁLENÍ ČARODĚJNIC, Hudební doprovod skupina Melodie. Zapálení ohně ve hod. Divadelní zájezdy Středa v u KD Divadlo Petra Bezruče Ostrava EVŽEN ONĚGIN Muzeum JEN SI TAK SBÍRÁM II. Z hospod a domácností komorní výstava stolního skla přelomu 19. a 20. století ze soukromé sbírky Vernisáž se koná 2. dubna 2009 v 17 hodin Městská knihovna LUCIE ŘÍHOVÁ - MALOVANÉ HEDVÁBÍ Čtvrtek 2. v 17 hodin BAREVNÁ TERAPIE MAGDALE- NY RIY KOVAŘÍKOVÉ přednáška autorky knihy Sami sobě na dospělém oddělení městské knihovny. Čtvrtek 16. v 17 hodin PROJEVY SPECIFICKÝCH VÝVO- JOVÝCH PORUCH UČENÍ U DĚTÍ. Seminář povede PaedDr. Zdeněk Martínek z Pedagogicko psychologické poradny v Pelhřimově. Uskuteční se v Mateřské škole Na Besídce IVANA VRÁNKOVÁ FILETOVÉ HÁČKOVÁNÍ Hotel U Lípy V. VÍKENDY S VÝUKOU TANCE STANDARDNÍ A LATINSKOAMERICKÉ TANCE taneční rychlokurz pro omezený počet párů v pátek večer grilované speciality v KONÍRNĚ, 21-22:00-1.seznamovací hodina v sobotu pro účastníky kurzu zajištěna v prostorách nového SÁLU výuka TANCE pro začátečníky i pokročilé, a to v těchto hodinách 10-12:00, 15-17: VELIKONOČNÍ VÍKEND s plesem V PÁ večer v KONÍRNĚ grilované speciality, v SO velikonoční ples na SÁLE, v NE večer v KONÍRNĚ sele na rožni VÍKEND pro ZAMILOVANÉ s taneční zábavou V PÁ večer v KONÍRNĚ grilované speciality, v SO taneční zábava ve stylu let, v NE večer v KONÍRNĚ sele na rožni. ZUŠ Kamenice nad Lipou Úterý 28. v 18 hodin KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Jindřichův Hradec Kino Střelnice 1. středa 17.00, VÝMĚNA (CHANGELING) 2. čtvrtek 17.30, 20.00, 3. pátek 17.30, 20.00, 4. sobota 17.30, LÍBÁŠ JAKO BŮH 8. středa jen SESTRA 9. čtvrtek 17.30, ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA (LES ANIMAUX AMOUREUX) 10. pátek 17.30, 11. sobota 14.30, POHÁDKY NA DOBROU NOC (BEDTIME STORIES) 10. pátek 20.00, 11. sobota RŮŽOVÝ PANTER 2 (THE PINK PANTHER 2) 15. středa 17.30, 20.00, 16. čtvrtek 17.30, NOU- ZOVÝ VÝCHOD (REVOLUTIONARY ROAD) 17. pátek 17.30, 18. sobota 15.30, BOLT PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD 17. pátek 20.00, 18. sobota BABIČKA FILM PRO MÍRNĚ ZVRHLÉ DIVÁKY 22. středa 17.00, VALKÝRA 23. čtvrtek 17.30, SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH 24. pátek 17.30, 25. sobota 15.30, PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI (THE TALE OF DESPERAUX) 24. pátek 20.00, 25. sobota EL PASO 29. středa 17.30, KAMARÁDOVA HOLKA (MY BEST FRIEND S GIRL) Bontonfilm / USA 30. čtvrtek 17.30, 20.00, 1.4. pátek 17.30, VÉVODKYNĚ (THE DUCHESS) PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI - VŽDY OD HOD. 4. sobota MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZD- NINÁCH I Novovčelnický zpravodaj vydává Město Nová Včelnice nákladem 1100 ks, neprodejné. Evidenční číslo: MK ČR E IČ: Měsíčník, příspěvky nevracíme. Redakce je oprávněna články krátit nebo upravit. Nepodepsané příspěvky nebudou uveřejňovány. Příspěvky dopisovatelů a čtenářů nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce. Grafika, sazba: Vladimír Klíma , Tisk: RAIN s.r.o., J. Hradec, Redakční rada: Pavlína Nebeská, Jaroslav Hřebík, Marie Davidová. Uzávěrka podkladů do příštího čísla je PRODEJNÍ DOBA: Po-Pa: , So: Těšíme se na Vaši navštěvu! FLOP JE VAŠE JISTOTA! NEDĚLNÍ PRODEJ: Nově zákazníkům nabízíme možnost vybírání peněz prostřednictvím platební karty - cash bak. Také si u nás můžete dobít mobilní telefon. V letákové akci od do mimo jiné nabízíme: Eidam 30% 1kg... 79,- Ševcovský mls 140g...12,90 Mika eidam plátky 30% 100g...12,90 Májka a mandlová páštika 150g...15,90 Jihočeské stolní máslo 250g...19,90 Mazanec s roz. 400g...23,90 Mléko čerstvé 1lt - Jihlava...13,90 Biskupský beránek s pol. 400g...53,90 Herkules 1 kg ,90 Coca- cola, Fanta, Sprite 2l...28,90 Uzená krkovice sk. 1kg super cena!!...84,90 Mattony ochucená 1,5l...12,90 Český salám 1 kg...49,90 Budvar světlý výčepní 0.5l... 8,90 Špekáčky vázané extra 1 kg...59,90 Pilsner Urquell 0.5l super cena!!...18,90 Kuřecí prsní řízek 500g...49,90 Persil 2x2kg za 1ks 149,- a za 2 ks...269,- Listové těsto 500g...18,90 Pur 2 x 1 l...59,90 Rybí prsty Exclusive Nowaco 750g...31,90 Legíny... 49,- Francouzská zelenina proužky 350g...12,90 Jarní mix ponožek...24,90 Špenát Eguus 450g sáček... 7,90 Sáčky do koše 60x80 a 50x ,90 Víkendová nabídka: Čerstvé máslo z Vysočiny 250g... 17,90 Přejeme všem zákazníkům pěkné prožití svátků velikonočních. Prodejna POTRAVIN Na Hliněnce 479, Nová Včelnice 20 Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj 21

12 ZEDNICTVÍ Zdeněk Jelínek Zateplování budov Kompletní novostavby rekonstrukce Zednické a obkladačské práce Renovace a vybavení koupelen Půdní vestavby, přístavby a sádrokartony a další stavební práce na zakázku Kdekoliv, kamkoliv Plátce DPH Riegerova Nová Včelnice Mobil:

13 24 Novovčelnický zpravodaj

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.2.2017 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz

Velikonoční novinky pro Vaše rodinky. Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoční novinky pro Vaše rodinky Školní rok 2011/2012 číslo 3 webové stránky naší MŠ: msts.estranky.cz Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojen s památkou umučení

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj květen 2009 Městská policie Nová Včelnice Městská policie bude v Nové Včelnici dohlížet na dodržování pravidel občanského souži, zejména různé spory obyvatel, schválnos, urážky

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení z 13. zasedání ze dne 13. 4. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven 0 Neomluven 0 RM/197/13/11

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2016 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích.

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích. Program: Zápis č. 4/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 5. 9. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 29.1.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Ing. Vladimír Maryška - mluvčí - p. Oldřich Pánek - Ing. Bohdan Soukup. 2) Schválení

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 9.3.2015 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení XXVII/590 ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Jaroslavu Cekierovou a Zdeňka Kostku. Hlasování: Pro 5

Usnesení XXVII/590 ZO určilo ověřovatele zápisu z dnešního zasedání ZO Jaroslavu Cekierovou a Zdeňka Kostku. Hlasování: Pro 5 Usnesení z XXVII. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 20. srpna 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 19.00 hodin Usnesení XXVII/590 ZO určilo ověřovatele

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení Město Hlinsko Výpis z Usnesení Z 12. řádné schůze Rady města Hlinska konane dne 26. cervna 2013 Rada města Hlinska usnesením Č.: 95/2013 b e r e na vědomí:. žádosti manželu Hlinsko, a manželu Hlinsko,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 49. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 13. června 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více